Sunteți pe pagina 1din 16

CURS „INFORMATICA SI TIC PENTRU

GIMNAZIU CLS. V”

TODIROI C. DANIELA

PORTOFOLIU

BACAU
SERIA 1 GRUPA 1
Todiroi C. Daniela
Unitatea şcolară Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Lipova Profesor Todiroi C. Daniela
Disciplina Informatică şi TIC Clasa/Nr. ore pe săpt. a V-a A / 1 oră

PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE


Sisteme de operare
Notă: filmele didactice, dezbaterile, jocurile didactice prezentate sunt doar modele orientative.

Conținuturi Competențe Activități de învățare Resurse Evaluare


specifice
Rolul unui sistem de 1.2.  Dezbatere: „Cum v-ati dori sa Timp total alocat: 1 oră Evaluare curentă
operare. coumunicati cu calculatorul?”. Dezbatere: 5 minute. formativă:
 Prezentarea funcțiilor unui sistem de Prezentarea funcțiilor unui sistem de operare: joc didactic.
operare. 15 minute.
 Exemple de sisteme de operare. Exemple de sisteme de operare: 5 minute.
 Vizionarea unui film didactic referitor Vizionarea filmului didactic referitor la evoluția
la evoluția unui sistem de operare. sistemului de operare Windows: 15 minute.
 Joc didactic. Joc didactic: 10 minute.
Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu acces
la Internet şi recomandabil videoproiector.
Activitate: frontală.
Material didactic:
- Film didactic:
https://www.youtube.com/watch?v=OEhJTBmWYTc
Elemente de interfață ale 1.2.  Prezentare: spațiul de lucru, Timp total alocat: 1 oră Evaluare curentă
unui sistem de operare. pictograme, bara de activități și Prezentare: spațiul de lucru, pictograme, bara de formativă: jocul didactic
ferestre. Operații cu ferestre. activități și ferestre. Operații cu ferestre: 10 „Raspunde repede si bine”,
 Stabilirea datei și orei curente, a minute. aplicații practice conform fișei
volumului pentru sunet și a fundalului Stabilirea datei și a orei curente, a volumului de lucru.
pentru spațiul de lucru. pentru sunet și a fundalului pentru spațiul de
 Lansarea aplicației Calculator și lucru: 5 minute.
exersarea utilizării elementelor de Lansarea aplicației Calculator și exersarea
interfață în această aplicație. utilizării elementelor de interfață în această
Realizarea de calcule aritmetice aplicație. Realizarea de calcule aritmetice
simple. simple: 15 minute.
 Lansarea aplicației Notepad și Lansarea aplicației Notepad și exersarea utilizării
exersarea utilizării elementelor de elementelor de interfață în această aplicație.
interfață în această aplicație. Operații Operații simple de editare: 10 minute

BACAU SERIA 1 GRUPA 1


Todiroi C. Daniela
Conținuturi Competențe Activități de învățare Resurse Evaluare
specifice
simple de editare. Joc didactic „Raspunde repede si bine”– un elev
 Joc didactic „Raspunde repede si primi un cartonas pe care este scris numele unui
bine”– un elev primi un cartonas pe element de interfata, il pune pe frunte fara sa se
care este scris numele unui element uite la este scris pe el, pune intrebari colegilor de
de interfata, il pune pe frunte fara sa genul „ Sunt …?” iar colegii raspund cu Da/Nu.
se uite la este scris pe el, pune Locație: laboratorul de informatică, dotat cu acces
intrebari colegilor de genul „ Sunt la Internet şi recomandabil videoproiector.
…?” iar colegii raspund cu Da/Nu. Activitate: pe grupe şi frontală.
Material didactic:
- Fișă de lucru
Organizarea datelor pe 1.2.  Prezentarea noțiunii fișier. Timp total alocat: 1 oră Evaluare curentă
suport extern. Operații cu Tipuri de fișiere. Prezentarea noțiunii fișier. Tipuri de fișiere: 5 formativă: aplicații practice
fișiere și directoare.  Prezentarea noțiunii de minute. conform fișei de lucru
director si crearea unei Prezentarea noțiunii de director si crearea unei
structuri arborescente. structuri arborescente. 5 minute.
 Prezentarea noțiunii de disc Prezentarea noțiunii de disc logic: 5 minute.
logic. Recunoasterea dupa pictograme a discului
 Recunoasterea dupa logic, directorului, fișierului: 5 minute.
pictograme a discului logic, Identificarea dimensiunii unui director, fișier: 5
directorului, fișierului: minute.
 Identificarea dimensiunii unui Aplicația Explorer: 5 minute.
director, fișier Exersarea modului de vizualizare a
 Aplicația Explorer. directoarelor/fisierelor
 Exersarea modului de Selectarea fișierelor și/sau directoarelor.
vizualizare a Crearea unui nou director. 5 minute
directoarelor/fisierelor Crearea unui nou fișier. 5 minute.
 Selectarea fișierelor și/sau Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu acces
directoarelor. la Internet şi recomandabil videoproiector.
 Crearea unui nou director. Activitate: individuală şi frontală.
 Crearea unui nou fișier. Material didactic:
- Fișă de lucru.
Operații cu fișiere și 1.2.  Copierea de fișiere și/sau directoare. Timp total alocat: 1 oră Evaluarea sumativă:
directoare.  Mutarea de fișiere și/sau directoare. Copierea de fișiere și/sau directoare: 6 minute.  test.
 Redenumirea unui fișier/ director. Mutarea de fișiere și/sau directoare: 6 minute.
 Ștergerea de fișiere și/sau directoare. Redenumirea unui fișier/ director: 3 minute.
 Crearea scurtăturilor. Ștergerea fișiere și/sau directoare: 3 minute.

BACAU SERIA 1 GRUPA 1


Todiroi C. Daniela
Conținuturi Competențe Activități de învățare Resurse Evaluare
specifice
 Exersarea operațiilor cu fișiere și Crearea scurtăturilor: 10 minute.
directoare conform unei fișe de Exersarea operațiilor cu fișiere și directoare
evaluare cu cerințe de rezolvat pe conform unei fișe de lucru cu cerințe de rezolvat
calculator. pe calculator: 5 minute.
 Evaluare: test practic. Test:10 minute.
 Discutarea soluțiilor la testul practic. Evaluare test: 8 minute.
Discutarea testului: 3 minute.
Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu acces
la Internet şi recomandabil videoproiector.
Activitate: individuală și frontală.
Material didactic:
- Fișă de lucru;
- Fișă de evaluare sumativă.

BACAU SERIA 1 GRUPA 1


Todiroi C. Daniela

PROIECT DIDACTIC

Disciplina: Informatică și TIC


Clasa: a V-a A
Lecția: Organizarea informaţiilor, noţiunile de folder, fişier. Operaţii cu fişiere şi directoare.
Tipul lecției: dobândire de noi cunoștințe
Profesor: Todiroi C. Daniela

Competențe specifice:
1. definirea și exemplificarea noțiunilor de folder şi fişier;
2. descrierea modului de organizare a informațiilor pe suport extern și exersarea modalităților de lucru cu
fișiere și directoare
.
La finalul lecției elevii vor fi capabili:

C1- să recunoască după pictograme a discului logic, directorului, fișierului;


C2 – să creeze şi să selecteze fișiere și/sau directoare
C3 - să identifice dimensiunile unui director sau a unui fișier;
C4 – să selectere fişiere şi foldere

Strategii didactice:
-Metode și procedee didactice: conversația, explicația, jocul, exercițiul, învățare prin descoperire,
observarea.
- Resurse materiale:
 fișe de lucru
 videoproiector
 computere
- Forme de organizare: activitate frontală, lucru în perechi.
- Concepte abordate:

1. fişier
2. folder
3. structură arborescentă
4. creare fişier/ folder
5. dimensiune fişier/ folder
6. selectare fişier/ folder

BACAU SERIA 1 GRUPA 1


Todiroi C. Daniela

SCENARIU DIDACTIC

1. Momentul organizatoric:
Metoda: conversația
Timp: 5 minute
Activitatea profesorului: verifică prezența, asigură/pregătește cele necesare pentru desfășurarea
activității (fișe de lucru, PC, videoproiector).
Activitatea elevilor: Elevii deschid computerele..

2. Captarea atenției și prezentarea titlului lecției


Scop: Elevii să intre în atmosfera lecției cu atenție și curiozitate maximă.
Elevilor li se va arată cu ajutorul videoproiectorului diverse pictograme de pe Destop şi vor fi întrebaţi:
Ce credeţi că reprezintă pictogramele de mai jos?

Activitatea profesorului:
 Anunță și scrie pe tablă titlul ” Organizarea informaţiilor, noţiunile de folder şi fişier. Operaţii cu
fişiere şi directoare.” și obiectivele lecției.
 Activitatea elevilor: Elevii, răspund solicitărilor profesorului, notează titlul și obiectivele lecției.

3. Dirijarea învățării : C1, C2, C3, C4

Pentru organizarea fișierelor se folosesc foldere (directoare, dosare). Folderele pot fi organizate ierarhic,
un director putând conţine unul sau mai multe directoare și/sau fișiere. Cu ajutorul folderelor putem grupa
informaţiile, astfel încât acestea să poată fi accesate uşor. De aceea, folderul poate fi comparată cu un
biblioraft. pe care îl folosim la arhivarea diverselor documente.
FIȘIERELE conțin informații simple sau complexe (de exemplu imagini, texte, programe). Fiecare fișier
are asociat un nume și o extensie, separate între ele prin caracterul punct. De exemplu: date.txt,
test.doc.

BACAU SERIA 1 GRUPA 1


Todiroi C. Daniela

Într-un sistem de calcul se pot afla unul sau mai multe discuri (HDD, SDD, DVD-ROM etc.). Pentru a
le putea identifica, acestea sunt notate cu litere (literele începînd de la C sunt atribuite HDD, SSD,
DVD, memory-stick-urilor etc.). Un HDD sau SSD poate fi partiţionat sau împărţit în două sau mai
multe discuri numite și discuri logice. Într-un director nu se pot afla două fișiere sau directoare cu
același nume. Numele fișierelor și directoarelor nu pot conţine caracterele: \ : / * ? „ >< |.
Crearea unui folder: Clic dreapta în locaţia dorită – Nou – Folder.
Crearea unui fişier: Clic dreapta în locaţia dorită – Nou – se alege tipul fişierului dorit

C2
Activitatea elevilor: Elevii, răspund solicitărilor profesorului, să creeze următoare structură pe Desktop.

C1
Pentru gestiunea fișierelor și a folderelor se
poate folosi aplicația Explorer (File
Explorer).
Profesorul prezintă aplicaţia Explorer.

BACAU SERIA 1 GRUPA 1


Todiroi C. Daniela

Orice fișier are un nume și conține o cantitate de date bine definită, care determină mărimea fișierului.
Mărimea se măsoară în bytes.

C3

Elevii vor afla dimensiunea diverselor fişiere şi foldere aflate în calculatorul lor.

Selectarea folderelor şi fişierelor

Uneori dorim sa efectuam o operaţie asupra mai multor fişiere şi/ sau foldere. Pentru aceasta, va trebui
mai întâi sa le selectăm.

selectarea mai multor fişiere şi/sau foldere este posibilă dacă se încadrează aceste fişiere/foldere
într-un dreptunghi, ţinând butonul stâng al mouse-ului apăsat.
dacă dorim selectarea „pe sărite” a fişierelor/folderelor, le selectam pe rând ţinând apasata tasta
Ctrl şi dând clic pe ele.
Activitatea elevului:
C4, C1
Elevii vor selecta diverse foldere şi fişiere de pe dektop.
Privește imaginea alăturată și răspunde la întrebări.
Ce conține directorul Referat 1?
Ce fel de fișier este cel din directorul Biologie?
Câte foldere conţine folder-ul Matematica?
Care este calea completă a fișierului Referat
matematica 1.rtf?
Formatul implicit al extensiei fişierelor salvate cu Notepad este
_______

BACAU SERIA 1 GRUPA 1


Todiroi C. Daniela

Activitatea elevilor:

1. urmăresc explicațiile profesorului;


2. răspund solicitărilor profesorului;
3. completează fișa de lucru cu informațiile lipsă;
Strategii pentru lucrul diferențiat:
- elevii care lucrează mai repede discută cu profesorul soluția găsită la activitățile din fișa de lucru.
- elevii care lucrează mai încet sunt îndrumați de profesor, acesta explicându-le ce au de făcut, astfel
încât să poată realiza sarcinile de lucru.

4. Tema pentru acasă :


Dacă dorești să afli informaţii despre un tip anume de extensie accesaţi site-uri ca: www.file-
extensions.org sau www.filext.com.
Verificaţi dacă şi acasă numele fișierelor și directoarelor pot conţine caracterele: *, ? >
Bibliografie:

 http://www.informaticainscoli.ro/doku.php

BACAU SERIA 1 GRUPA 1


Todiroi C. Daniela

Sisteme de operare (SO)


Organizarea informaţiilor, noţiunile de folder şi fişier, operații cu fișiere și directoare
Ada îşi doreşte să organizeze datele. Îl întreabă pe fratele ei, Tudor, despre cum ar putea face acest lucru.
Activități și aplicații (în clasă):
Fratele ei îi spune că pentru a accesa și utiliza mai ușor informațiile memorate pe dispozitivele de stocare
externă (hard disk, CD, DVD etc.) se folosesc două noțiuni:
FIȘIERELE conțin informații simple sau
complexe (de exemplu imagini, texte,
programe). Fiecare fișier are asociat
un nume și o extensie, separate între ele prin
caracterul punct. De exemplu: date.txt, test.doc.
FOLDERELE permit gruparea fișierelor și au asociate
câte un nume. Un folder poate conține mai multe fișiere și foldere.

Pentru gestiunea fișierelor și a folderelor se poate folosi aplicația Explorer (File Explorer).

Orice fișier are un nume și conține o cantitate de date bine definită, care determină mărimea fișierului.
Mărimea se măsoară în bytes.
Selectarea folderelor şi fişierelor
Uneori dorim sa efectuam o operaţie asupra mai multor fişiere şi/ sau foldere. Pentru aceasta, va trebui mai întâi sa le
selectăm.
selectarea mai multor fişiere şi/sau foldere este posibilă dacă se încadrează aceste fişiere/foldere într-
un dreptunghi, ţinând butonul stâng al mouse-ului apăsat.
dacă dorim selectarea „pe sărite” a fişierelor/folderelor, le selectam pe rând ţinând apasata tasta Ctrl
şi dând clic pe ele.

BACAU SERIA 1 GRUPA 1


Todiroi C. Daniela

Evaluare:
1. Privește imaginea alăturată și răspunde la întrebări.
4
• Ce conține directorul Referat 1?
• Ce fel de fișier este cel din directorul Biologie?
• Câte foldere conţine folder-ul Matematica?
• Care este calea completă a fișierului Referat matematica 1.rtf?

2. Formatul implicit al extensiei fişierelor salvate cu Notepad este _______

Activități și aplicații (pentru acasă):


Dacă dorești să afli informaţii despre un tip anume de extensie accesaţi site-uri ca: www.file-extensions.org
sau www.filext.com.
Verificaţi dacă numele fișierelor și directoarelor pot conţine caracterele: *, ? >.

BACAU SERIA 1 GRUPA 1


Todiroi C. Daniela

Fisa de lucru
Creaţi structura următoare pe Desktop:

1. Scrieţi în fişierul fisa 1.docx următorul text:


Calculatorul este o maşina care prelucreză şi manipuleză informaţiile.

2. Scrieţi în fişierul fisa 2.txt următorul text:


Pentru calculator informaţia este atât materie primă cât şi produs finit.
3. Scrieţi care este dimensiunea fişierului fisa1.docx ……………………………………………..
4. Scrieţi care este dimensiunea fişierului fisa2.txt ……………………………………………..
5. Scrieţi în fişierul fisa 3.txt numele dumeavoastră.
6. Schimbaţi atributul fişierului fisa 3.txt în Read only
7. Completați următorul tabel:
Nume fisier Extensie fisier Aplicația care permite vizualizarea fișierului

referat.doc

personal.pptx

viena.mp4

date.txt

BACAU SERIA 1 GRUPA 1


Todiroi C. Daniela

Fisa de lucru - rezolvată

Creaţi structura următoare pe Desktop:

Clic dreapta pe Desktop – Nou – folder – se tastează Informatică


Se accesează în folderul Informatică
Clic dreapta– Nou – folder – se tastează Laborator 1
Clic dreapta– Nou - folder – se tastează Laborator 2
Se accesează folderul Laborator 1
Clic dreapta– Nou – Document Microsoft Word – se tastează fisa 1
Clic dreapta– Nou – Document Text– se tastează fisa 2
Se revine în folderul Informatică
Se accesează folderul Laborator 2
Clic dreapta– Nou – Document Text– se tastează fisa 3

8. Scrieţi în fişierul fisa 1.docx următorul text:


Se accesează fişierul fisa1.docx din folderul Laborator 1 şi se tastează textul:
Calculatorul este o maşina care prelucreză şi manipuleză informaţiile.
9. Scrieţi în fişierul fisa 2.txt următorul text:
Se accesează fişierul fisa2.txt din folderul Laborator 1 şi se tastează textul:
Pentru calculator informaţia este atât materie primă cât şi produs finit.
10. Scrieţi care este dimensiunea fişierului fisa1.docx ……………………………………………..
Clic dreapta pe fișierul fisa1.docx – Proprietăţi - se scrie dimensiunea fişierului
11. Scrieţi care este dimensiunea fişierului fisa2.txt ……………………………………………..
12. Clic dreapta pe fișierul fisa2.txt – Proprietăţi - se scrie dimensiunea fişierului
13. Scrieţi în fişierul fisa 3.txt numele dumeavoastră.

BACAU SERIA 1 GRUPA 1


Todiroi C. Daniela

14. Se accesează folderul Laborator 2 şi fişierul fisa 3.txt şi se tastează numele.


15. Schimbaţi atributul fişierului fisa 3.txt în Doar în citire
Clic dreapta pe fișierul fisa 3.txt – Proprietăţi - se bifează opţiunea Doar în citire din fereastra
proprietăţi.

16. Completați următorul tabel:


Nume fisier Extensie fisier Aplicația care permite vizualizarea fișierului
document.docx document docx Microsoft Word
prezentare.pptx prezentare pptx Microsoft Power Point
film.mp4 film mp4 Windows Media Player
date
date.txt txt Notepad

BACAU SERIA 1 GRUPA 1


Todiroi C. Daniela

ORGANIZAREA DATELOR PE UN SUPORT EXTERN

Test de evaluare
1. Folder-ul este:
a. un set de instrucţiuni;
b. o modalitate de grupare a informaţiilor;
c. o metoda de calcul;
d. o aplicaţie.
2. Ce caracter NU poate face parte din numele unui fişier?
a. x b. * c. 7 d. +
3. docx, jpg şi exe sunt exemple de __________
4. Formatul implicit al extensiei fişierelor salvate cu Notepad este _______________-
5. Cine indică tipul unui fişier ?
a. extensia fişierului;
b. modul în care informaţia este stocată într-un fişier, astfel încât programul să poată şi salva acel
fişier;
c. numele fişierului;
d. pictograma asociata fişierului.
6. Extensia .exe este specifica:
a. fişierelor video;
b. fişierelor de tip text sau document;
c. fişierelor executabile;
d. fişierelor audio.
7. Care este calea spre fişierul compunere.txt?

……………………………………….
8. Realizaţi o asociere a elementelor de pe cele două coloane de mai jos:

9. Ce reprezintă Windows Explorer?


………………………………………………………
Barem: (1 punct se acordă din oficiu)
Subiect 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Punctaj 1 1 1 1 1 1 1 1 1

BACAU SERIA 1 GRUPA 1


Todiroi C. Daniela

ORGANIZAREA DATELOR PE UN SUPORT EXTERN

Test de evaluare

1. Folder-ul este:
a. un set de instrucţiuni;
b. o modalitate de grupare a informaţiilor;
c. o metoda de calcul;
d. o aplicaţie.
2. Ce caracter NU poate face parte din numele unui fişier?
a. x b. * c. 7 d. +
3. docx, jpg şi exe sunt exemple de extensii
4. Formatul implicit al extensiei fişierelor salvate cu Notepad este txt
5. Cine indică tipul unui fişier ?
a. extensia fişierului;
b. modul în care informaţia este stocată într-un fişier, astfel încât programul să poată şi salva acel
fişier;
c. numele fişierului;
d. pictograma asociata fişierului.
6. Extensia .exe este specifică:
a. fişierelor video;
b. fişierelor de tip text sau document;
c. fişierelor executabile;
d. fişierelor audio.
7. Care este calea spre fişierul compunere.txt?

C:\Informatica si TIC\TIC\compunere.txt
8. Realizaţi o asociere a elementelor de pe cele două coloane de mai jos:

1–b 2–d 3–e 4–f 5–c 6-a


9. Ce reprezintă Windows Explorer?
Windows Explorer este o aplicaţie utilizată pentru gestiunea fișierelor și a folderelor.

BACAU SERIA 1 GRUPA 1