Sunteți pe pagina 1din 1

H,

TNsFEtrToraATUL
+troLAR
JUtrETEAN
,- lri:ur;:,cl:
,W, trENSrANTA
g:ii::l,ll!
:
Nr.4894 A I 6.12.2013
Stimali colegi,
in vederea construirii ofertei curriculare pentru anul qcolar 201412015, vd rog sE
aveli in vedere reperele transmise prinNota 217 A 12I.01.2013 pe Forumul Inspectoratului
$colar
Judelean Constanla.
Perioadele de desfrqurare vor fi corelate cu Metodologia cadru privind mobilitatea
personalului didactic din inv6!6mdntul preuniversitar in anul qcolar 2014-2015, anexd la
OMEN m. 5451112.11.2013 - Calendarul mobilitdfii personalului didactic din invdt[m6ntul
preuniversitar pentru anul gcolar 2014 - 2015.
Etapa de avizare a cursului oplional de cdtre inspectorul gcolar de specialitate se va derula in
perioada martie-aprilie 20 I 4.
Oferta curriculard permite individuali zarea unitdlii de invd{[m6nt, inlesnindu-le elevilor
parcursuri individuale de formare, prin consultarea acestora, a pdrinlilor dar qi a comunitSlii.
Inspector Scolar General Adjunct,
Prof. Adriana Cristina OPREA
o
P*'
l*
Inspector qcolar,
*,1
prof. Gabriela Mihaela MICU i
lrllt4
,. i t"
-l