Sunteți pe pagina 1din 11

S.C. T.C.I.F.

S.A.
CRAIOVA

Cod: PSMI -003


( 8.2.2./4.5.5./4.5.5./9.5d)

PROCEDURA SISTEM

Revizia 0 Editia 2
Data: 12 August 2009

AUDIT INTERN

Pag. 1 din 11

Evident modificarilor:
Nr.
crt.
1

Pagina
1-11

ELABORAT
VERIFICAT
APROBAT

Capitol
1-10

Descrierea modificarii
Elaborarea editiei a doua ca urmare a adoptarii
standardului SA 8000:2008 prin abordare
integrata cu Sistemul de management al Calitatii,
Mediului si Sanatatii si Securitatii Ocupationale,
certificat.

Data/
Versiunea
12 August
2009

NUME

FUNCTIA

DATA

Dane Daniela Gerona


Dane Stefan
Radulescu Decebal Gabriel

M MI
Dir. Tehnic
Dir. general

10 August 2009
11 August 2009
12 August 2009

Observatii

SEMNATURA

Note:
1. Acest document contine informatii si date care sunt proprietatea S.C. T.C.I.F. S.A.
2. Prezenta procedura este destinata utilizarii exclusive pentru propriile cerinte.
3. Utilizarea integrala sau partiala a acestei proceduri in orice scop sau activitate sau reproducerea partiala /
integrala in orice publicatie si prin orice procedeu ( electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc) este
interzisa fara acordul scris al PROPRIETARULUI.

S.C. T.C.I.F.
S.A.
CRAIOVA

PROCEDURA SISTEM

Cod: PSMI -003


( 8.2.2./4.5.5./4.5.5./9.5d)

AUDIT INTERN

Revizia 0 Editia 2
Data: 12 August 2009

Pag. 2 din 11

1. SCOP
Prezenta procedura documenteaza si descrie:
- activitatile desfasurate in cadrul S.C. T.C.I.F. S.A. pentru realizarea auditurilor interne;
- formularele de audit intern utilizate;
- functiile care au responsabilitati pentru efectuarea activitatilor de audit.
2. DOMENIU DE APLICARE
Se aplica la desfasurarea activitatilor de audit intern desfasurate in S.C. T.C.I.F. S.A.
3. DOCUMENTE DE REFERINTA
SR EN ISO 9001: 2001, Sisteme de management al calitatii. Cerinte.
SR EN ISO 9004-3: 2001, Sisteme de management al calitatii. Linii directoare pentru imbunatatirea
performantelor.
SR EN ISO 9000: 2006, Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si vocabular.
SR EN ISO 19011: 2003, Ghid pentru auditarea sistemelor de management al calitatii si/ sau de mediu.
SR EN ISO 14001:2005, Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare.
SR OHSAS 18001:2008, Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale.
OHSAS 18002:2008 Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale. Linii directoare pentru
implementare
SA 8000:2008, Responsabilitate sociala 8000.
Ghid SA8000 pentru linii directoare n interpretarea standardului SA 8000.
4. DEFINITII SI PRESCURTARI
4.1.

DEFINITII

Sunt valabile definitiile din standardele SR EN ISO 19011:2003, Ghid pentru auditarea sistemelor de
management, SR EN ISO 9000: 2006, Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si
vocabular, SR EN ISO 14001:2005, Sisteme de management de mediu. Cerinte cu ghid de utilizare, OHSAS
18001:2008, Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale, SA 8000:2008, Responsabilitate
sociala 8000.
4.2.

PRESCURTARI

SMI: Sistemul de management integrat


MI: Manualul Integrat
PSMI: Proceduri sistem integrat
MMI: Manager managementul integrat
5. ASPECTE PREALABILE, FORMULARE

5.1. Completarea formularului, Lista de auditori interni, cod: FPSMI-003-1/ 1.1.


Camp
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Completarea campului
Anul pentru care se intocmeste lista auditorilor
Numarul curent
Numele auditorului
Documente care dovedesc instruirea auditorului intern
Zonele pentru care este imputernicit sa efectueze audituri interne
Observatii
Nume si semnatura elaboratorului (MMI)
Data elaborarii listei
Aprobarea Director General

Cod: PSMI -003


( 8.2.2./4.5.5./4.5.5./9.5d)

PROCEDURA SISTEM

S.C. T.C.I.F.
S.A.
CRAIOVA

Revizia 0 Editia 2
Data: 12 August 2009

AUDIT INTERN

Pag. 3 din 11

SIGLA
Nr.
crt.
(2)

Anul: . (1)

LISTA DE AUDITORI INTERNI

Numele
auditorului
(3)

Instruirea
auditorului
(4)

Elaborator, MMI
(7)...

Zone de auditare

Observatii

(5)

(6)

Data elaborarii:
(8)

APROBAT, Director General


..............(9).......

Cod: FPSMI-0031/1.1.

5.2. Completarea formularului Program de audituri interne pentru anul..., Cod: FPSMI-003-2 / 1.1.
Camp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Completarea campului
Anul pentru care se face planificarea
Data elaborarii
Numar curent
Zona auditata
Luna din an cand este planificat auditul
Luna din an cand a fost realizat auditul
Numele conducatorului echipei de audit
Semnatura reprezentantului zonei auditate
Observatii privind activitatea auditata
Nume si semnatura MMI (elaboratorul documentului)
Semnatura de aprobare a Directorului General
PROGRAM DE AUDITURI INTERNE
pentru anul ....(1)....

SIGLA
Nr.
crt.

Zona auditata

(3)

(4)

MMI,
. (10) ..

5.3.
Camp
0
1

Luna din an
P

(5)

(6)

Conducator
echipa de
audit
(7)

APROBAT, Director General


.. (11)

Completarea formularului, Plan de audit, Cod: FPSMI-003-3 /1.1.


Completarea campului
Numarul planului de audit
Data completarii formularului

Data elaborarii:
... (2)....
Semnatura
reprezentantului
zonei auditate
(8)

Observatii
(9)

Cod: FPSMI-0032/1.1.

Cod: PSMI -003


( 8.2.2./4.5.5./4.5.5./9.5d)

PROCEDURA SISTEM

S.C. T.C.I.F.
S.A.
CRAIOVA

Revizia 0 Editia 2
Data: 12 August 2009

AUDIT INTERN

Pag. 4 din 11

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Criterii de audit (ex. SR EN ISO 9001: 2001, SR EN ISO 14001:2005, SR OHSAS 18001:2008,
SA 8000:2008, Proceduri Generale etc)
Denumirea zonei auditate
Obiectivele urmarite (exemplu: stabilirea conformitatii cu documentul specificat, supraveghere,
verificarea reclamatiilor, urmarirea finalizarii actiunilor corective)
Numar curent al examinarii
Denumire faze si examinari precum si referinta din standard
Data auditului / Intervalul orar pentru examinare
Numele persoanei de contact din partea zonei auditate pentru cerinta respectiva
Observatii
Numele si semnatura MMI
Numele si semnatura membrilor echipei de audit
Numele si semnaturile persoanelor auditate

Nr.
crt.
(5)

Criterii de audit:
Zona auditata
(2)
(3)
Etape si examinari / Cerinta ISO
Data / Interval orar
9001,14001, OHSAS 18001, SA 8000
(7)
(6)

Conducator echipa de audit: (10)

5.4.
Camp
1
2
3
4
5
6
7
8

Data elaborarii: (1)


Cod: FPSMI-0033/1.1.
Obiective:
(4)
Persoana de
Observatii
contact

PLAN DE AUDIT Nr...(0)

SIGLA

(8)

Echipa de audit: (11)

(9)

Auditat: (12)

Completarea formularului, Chestionar de audit, Cod: FPSMI-003-4 / 1.1.


Completarea campului
Numarul chestionarului de audit
Data planul de audit de referinta
Denumirea zonei, proceselor, cerinte standard aplicabile pentru procesul respectiv. Intrebari.
Se bifeaza in functie de tipul raspunsului:I (indeplinit), PI (partial indeplinit), NI (neindeplinit), NA
(neaplicabil)
Observatii privind raspunsurile la intrebari, documente justificative.
Numele si semnatura auditorului
Data completarii chestionarului
Numarul de pagini al chestionarului

SIGLA

CHESTIONAR DE AUDIT Nr. ..(1)..

Ref: PLAN DE AUDIT din data......(2).........


Nr.Crt.

Zona / Proces / Cerinte ISO


9001,14001,OHSAS18001, SA 8000 / Intrebari
(3)

1.

Zona:

PI

NI
(4)

NA

Observatii
(5)

S.C. T.C.I.F.
S.A.
CRAIOVA

PROCEDURA SISTEM

Cod: PSMI -003


( 8.2.2./4.5.5./4.5.5./9.5d)
Revizia 0 Editia 2
Data: 12 August 2009

AUDIT INTERN

Pag. 5 din 11

1.1.
1.1.1

Proces: ..
Cerinta ISO 9001, 14001, OHSA 18001, SA8000
Intrebari:
1. .........
2. .....
1.1.2.
Cerinta: .
Intrebari:
2.1. ............
Auditor (6)
Data: (7)
Nr. pag. (8)

Cod: FPSMI-003-4/ 1.1.

5.5. Completarea formularului, Raport de neconformitate pentru procese, Cod: FPSMI-003-5A/ 1.1.
Acest document este utilizat pentru inregistrarea neconformitatilor majore si minore identificate la procese.
Camp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Completarea campului
Numarul si data raportului de neconformitate
Documentul de referinta (ex. Planul de audit din data.., )
Denumirea zonei / procesului evaluat / auditate
Se descrie neconformitatea
Numele persoanei care a constatat neconformitatea
Descrierea corectiei pentru rezolvarea neconformitatii
Numele si semnatura persoanei responsabile pentru implementarea actiunii de eliminare a
neconformitatii
Termenul de finalizare pentru implementarea actiunii de eliminare a neconformitatii
Comentarii despre modul de rezolvare al neconformitatii (ex: neconformitatea a fost eliminata sau
neconformitatea nu a fost eliminata deoarece....)
Numele si semnatura persoanei responsabila cu verificarea modului de rezolvare al neconformitatii
Daca este cazul, in acesta rubrica sunt trecute explicatii suplimentare.

SIGLA

RAPORT DE NECONFORMITATE
pentru procese

Document de referinta:

(2)

Zona / Proces:

(3)

Cod: FPSMI-003-5A/
1.1.
Nr/ data(1)

Descrierea
neconformitatii:
Corectia intreprinsa:

(4)

Cine a constat: (5)

(6)

Responsabil: (7)
Termen: (8)

Constatarea rezolvarii:

(9)

Responsabil: (10)

Comentarii:

(11)

5.6. Completarea formularului, Raport de observatii, Cod: FPSMI-003-5B/ 1.1.


Acest document este utilizat pentru inregistrarea observatiilor identificate la procese si activitati.
Camp
1
2
3
4
5
6

Completarea campului
Numarul si data raportului de observatie
Documentul de referinta (ex. Planul de audit din data.., )
Denumirea zonei / procesului evaluat / auditate
Descrierea observatiei
Numele persoanei care a facut observatia
Descrierea corectiei pentru rezolvarea observatiei

Cod: PSMI -003


( 8.2.2./4.5.5./4.5.5./9.5d)

PROCEDURA SISTEM

S.C. T.C.I.F.
S.A.
CRAIOVA

Revizia 0 Editia 2
Data: 12 August 2009

AUDIT INTERN

Pag. 6 din 11

Numele si semnatura persoanei responsabile pentru implementarea actiunii de rezolvare a


observatiei
Termenul de finalizare pentru implementarea actiunii de rezolvare a observatiei
Comentarii despre modul de rezolvare al observatiei
Numele si semnatura persoanei responsabila cu verificarea modului de rezolvare al observatiei
Daca este cazul, in acesta rubrica sunt trecute explicatii suplimentare.

8
9
10
11

SIGLA

Cod: FPSMI-003-5B/
1.1.
Nr/ data(1)

RAPORT DE OBSERVATII

Document de referinta:

(2)

Zona / Proces:

(3)

Descrierea observatiei:

(4)

Cine a constat: (5)

Corectia intreprinsa:

(6)

Responsabil: (7)
Termen: (8)

Constatarea rezolvarii:

(9)

Responsabil: (10)

Comentarii:

5.5.
Camp
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

(11)

Completarea formularului, Raport de audit, Cod: FPSMI-003-6/ 1.1.


Completarea campului
Numarul raportului de audit
Denumirea zonei auditate
Data efectarii auditului
Obiectivele efectuarii auditului (conformitatea cu documentatia de referinta)
Criterii de audit (MC, PG, Standarde, Reglementari etc)
Identificarea planului de audit (data)
Numele si semnatura persoanelor carora li se difuzeaza raportul de audit (de obicei reprezentantii
zonelor auditate).
Numele si semnaturile membrilor echipei de audit
Reprezentantii auditatului (nume si semnatura)
Comentarii privind desfasurarea auditului, neconformitatile identificate si tipul neconformitatilor
Concluziile si recomandarile conducatorului echipei de audit
Se enumera anexele raportului de audit
Numele si semnatura conducatorului echipei de audit

SIGLA

RAPORT DE AUDIT Nr ...(0)

1. Zona auditata:

(1)

3. Obiective:

(3)

4. Criterii de audit:
5. Plan de audit:

(4)
(5)

7. Echipa de audit: (7)

2. Data auditului:
(2)

6.Distributie raport audit :

(6)

8. Reprezentantii auditatului: (8)

9. Comentarii privind desfasurarea auditului: (9)


10. Concluzii: (10)
11. Anexe la raportul de audit: (11)
Conducator echipa de audit: (12)

Cod: FPSMI-003-6/
1.3.

S.C. T.C.I.F.
S.A.
CRAIOVA

PROCEDURA SISTEM

AUDIT INTERN

Cod: PSMI -003


( 8.2.2./4.5.5./4.5.5./9.5d)
Revizia 0 Editia 2
Data: 12 August 2009

Pag. 7 din 11

6.

DESCRIEREA PROCESULUI

6.1.
Auditorii interni
6.1.1. Calificare si experienta.
Personalul care efectueaza audituri interne are cunostintele si experienta corespunzatoare in domeniul care
trebuie auditat.
6.1.2. Independenta.
Personalul care efectueaza audituri interne este independent de activitatea sau zona auditata.
6.1.3. Instruire.
Personalul care efectueaza audituri interne este instruit periodic prin diverse cursuri interne si externe. Aceasta
instruire trebuie sa se efectueze pe baza prezentei proceduri precum si a standardelor: SR ISO 9001: 2001,
SR ISO 19011/:2003, SR ISO 14001/:2005, SR OHSAS 18001:2008, SA 8000:2008. Se pastreaza de catre
MMI inregistrari ale acestor instruiri.
Lista de auditori interni (cod: FPSMI-003-1) se intocmeste pe baza calificarii, a experientei si a instruirii astfel
incat sa se asigure auditori interni pentru toate departamentele si procesele firmei. Aceasta lista se aproba de
catre Directorul General.
6.2.

Programarea auditurilor interne.

Programarea auditurilor interne se realizeaza de catre MMI si se aproba de catre Directorul General,
completandu-se Programul de audituri interne la sfarsitul anului in curs pentru anul urmator sau cel mai traziu
la inceputul anului (luna FEBRUARIE). Programul este realizat astfel incat fiecare element al SMI sa fie verificat
cel putin o data pe an.
Atunci cand sunt necesare audituri suplimentare din diferite motive precum: reclamatii, constatarea unor
neconformitati, modificari ale structurii organizatorice, necesitatea verificarii rezultatelor unor modificari ale
SMC, Programul de audituri interne este actualizat si supus aprobarii Directorului General. Dupa aprobarea
programului, acesta este adus la cunostinta Sefilor de departament (serviciu, compartiment, birou, etc).
6.3.
Planificarea modului de desfasurare a auditurilor interne.
Se definesc obiectivele, domeniul si criteriile auditului.
Obiectivele auditului pot fi:
- determinarea gradului de conformitate a sistemului de management integrat cu criteriile de audit (cu
standardele, cu documentele sistemului calitatii, mediului , sanatatii si securitatii ocupationale,
responsabilitatii sociale, cu cerintele contractuale etc.);
- identificarea zonelor de imbunatatire a sistemului de managemant integrat;
- evaluarea capabilitatii sistemului de managemant de a asigura conformitatea cu cerintele reglementate;
- evaluarea eficacitatii sistemului de management in atingerea obiectivelor specificate.
Conducatorul echipei de audit completeaza Planul de audit (cod: FPSMI-003-3).
Se selecteaza echipa de audit avandu-se in vedere:
- competenta globala a echipei;
- asigurarea independentei si evitarea conflictelor de interese;
- abilitatea membrilor echipei de a interactiona eficace.
Se anunta echipa de audit stabilita de comun acord cu conducerea zonei auditate, se convoaca echipa de
audit si se prezinta planul de audit, declansandu-se astfel perioada de pregatire a auditului.
In etapa de pregatire, fiecare auditor isi extrage din plan responsabilitatile care ii sunt atribuite folosind
documentele de referinta din plan si intocmeste Chestionarul de audit (cod: FPSMI-003-4) care este verificat
de Conducatorul echipei de audit.
6.4.
Desfasurarea auditului intern
6.4.1. Elemente care pot fi luate in considerare la desfasurarea auditurilor interne (in functie de situatie):
- implementarea eficienta si eficace a proceselor ;
- capabilitatea proceselor;
- oportunitatile pentru imbunatatirea continua;
- utilizare eficienta si eficace a resurselor;
- relatiile cu partenerii organizatiei;
- performantele produsului si procesului ;

S.C. T.C.I.F.
S.A.
CRAIOVA

PROCEDURA SISTEM

AUDIT INTERN

Cod: PSMI -003


( 8.2.2./4.5.5./4.5.5./9.5d)
Revizia 0 Editia 2
Data: 12 August 2009

Pag. 8 din 11

6.4.2. Deschiderea auditului intern.


Auditul incepe cu sedinta de deschidere la care participa Conducatorul echipei de audit, Echipa de audit, Seful
zonei auditate.
In cadrul sedintei, Conducatorul echipei de audit prezinta:
- membrii echipei de audit;
- obiectivele auditului;
- responsabilitatile fiecarui auditor;
- domeniului pentru care se efectueaza auditul;
- planul de audit;
- activitatile de audit;
- alte informatii solicitate de auditat
6.4.3. Auditul intern.
Este inceput de fiecare auditor in zona ce i s-a repartizat conform planului de audit. Instrumentul de lucru este
Chestionarul de audit, cod: FPSMI-003-4.
La inceput, auditorii vor discuta despre sistemul integrat cu seful zonei auditate. Se discuta cu cate o singura
persoana. Auditorii nu se vor limita la discutii numai cu factorii responsabili ci se vor contacta si alti angajati din
zona.
Dovezile sunt colectate prin intermediul:
- interviurilor;
- examinarii documentelor;
- observarii activitatilor si conditiilor din zonele de interes.
Daca se constata neconformitati se colecteaza dovezi reprezentative.
Auditorul va nota suficiente date pentru a se informa si a avea o sursa din care sa poata rezulta concluzii clare.
Informtiile obtinute prin interviuri se verifica utilizand si alte surse (documente, observatii etc)
Numai informatia care care este verificata poate fi dovada de audit
Examinarile care se executa trebuie sa aibe in vedere elementele SMI si cerintele standardului de referinta
SR EN ISO 9001:2001, SR EN ISO 14001: 2005, SR OHSAS 18001:2008, SA 8000: 2008 precum si
specificatii privind modul de desfasurare a activitatii.
Se va urmari ca pe parcursul unui an calendaristic sa fie evaluate toate specificatiile standardului aplicabil.
6.4.4.
Atunci cand se constata o neconformitate (abateri de la cerintele specificate, care pot fi: cerinte din
contract, standarde de calitate, mediu, sanatate si securitate ocupationala,responsabilitate sociala, manualul
integrat, proceduri de lucru, etc.) in cadrul auditului intern, se completeaza un Raport de neconformitate pentru
procese, cod: FPSMI-003-5A.
6.4.5. Atunci cand se constata observatii (aspecte care nu au referinta in standard) se completeaza Raport de
observatii, cod: FPSMI-003-5B.
6.4.6.

Se centralizeaza rezultatele auditului si se intocmeste de catre Conducatorul echipei de audit, Raportul


de audit, cod : FPSMI-003-6

6.4.7.

Inainte de sedinta de inchidere, echipa de audit se intruneste pentru a se pune de acord cu privire la
constatarile rezultate in urma auditului. Neconformitatile se analizeaza cu auditatul pentru a obtine
confirmarea ca dovada de audit este corecta si ca neconformitatile sunt intelese.

6.4.8. Inchiderea auditului intern.


Auditul intern se incheie cu sedinta de inchidere la care participa:
- echipa de audit;
- conducerea zonei auditate
- eventual personalul auditat.
Conducatorul echipei de audit prezinta constatarile, concluziile si neconformitatile depistate in urma auditului.
Concluziile auditului reprezinta aprecierea gradului in care zonele auditate satisfac cerintele standardelor si
documentelor de referinta si dupa caz, necesitatea unui nou audit.
6.4.9. Raportul de audit se difuzeaza la o data ulterioara stabilita de Conducatorul echipei de audit, dar nu
mai tarziu de o saptamana de la data finalizarii auditului.

S.C. T.C.I.F.
S.A.
CRAIOVA

PROCEDURA SISTEM

AUDIT INTERN

Cod: PSMI -003


( 8.2.2./4.5.5./4.5.5./9.5d)
Revizia 0 Editia 2
Data: 12 August 2009

Pag. 9 din 11

6.4.10. Auditul este finalizat atunci cand activitatile descrise in planul de audit au fost indeplinite si raportul de
audit aprobat a fost difuzat.
Raportul de audit se difuzeaza catre:
- conducere;
- seful zonei auditate;
MMI.
6.4.11. In situatia in care s-au constatat neconformitati majore (neindeplinirea cerintelor unui capitol din
standard, lipsa inregistrailor, etc) se poate planifica audit de urmarire. Cu aceasta ocazie se va examina
completitudinea si corectitudinea inlaturarii neconformitatilor precum si a cauzelor care le-au produs.
6.4.12. MMI acorda o importanta deosebita actiunilor preventive pentru a se evita producerea de noi
neconformitati de tipul celor semnalate.
6.5. Abordarea ca proces a auditului intern:
Elemente ale abordarii
Denumire proces
Indicatori de performanta
Proprietar de proces

Intrari

Iesiri

Definire elemente
Audit intern
Numar de audituri planificate/ numar de audituri realizate.
Numar de neconformitati datorate desfasurarii necorespunzatoare a auditurilor.
MMI
a) cerintele sistemului de management integrat implementat in organizatie;
b) cerintele standardelor de referinta: SR EN ISO 9001:2000, SR EN ISO
19011:2003; SR EN ISO 14001:2005; SR OHSAS 18001:2008; SA 8000:2008;
c) constatari si rezultate ale auditurilor interne si externe efectuate care au
avut loc in intervalul respectiv de timp de la ultimul audit. Analiza si modul de
rezolvare al neconformitatilor impreuna cu actiunile corective/ preventive
intreprinse;
d) feedback-ul de la clienti si parteneri rezultat in urma studiilor de evaluare
efectuate;
e) stadiul actiunilor corective si preventive;
f) performantele proceselor si conformitatea produselor si serviciilor cu
cerintele impuse prin normative;
g) actiunile de monitorizare a analizelor de management efectuate anterior;
h)
eficacitatea globala a SMI in realizarea obiectivelor calitatii; mediului;
sanatatii si securitatii ocupationale, responsabilitatii sociale;
i) considerente asupra actualizarii SMI in concordanta cu schimbarile aduse
de introducerea unor noi tehnologii, unor noi strategii de piata, de modificarea
conditiilor sociale si in general orice modificari care duc la modificarea
proceselor, procedurilor de lucru si a documentelor SMI.
j) reclamatiile si modul de rezolvare;
k) nivelul de atingere a obiectivelor calitatii mediului; sanatatii si securitatii
ocupationale, responsabilitatii sociale.
l) performantele furnizorilor;
m) efectele financiare ale activitatilor referitoare la calitate;mediu; sanatate si
securitate ocupationala, responsabilitate sociala.
o) implementarea eficienta si eficace a proceselor ;
p) capabilitatea proceselor ;
r) oportunitatile pentru imbunatatirea continua;
s) utilizare eficieta si eficace a resurselor;
t) analiza costurilor calitatii; mediului; sanatatii si securitatii ocupationale,
responsabilitatii sociale.
u) relatiile cu partenerii organizatiei;
v) performantele produsului si procesului, serviciului;
Raportul de audit va contine (daca este cazul) :
- concluzii, aprecieri si comentarii privind desfasurarea auditului
constatari pozitive si negative;
- descrierea neconformitatilor si observatiilor identificate;

PROCEDURA SISTEM

S.C. T.C.I.F.
S.A.
CRAIOVA

AUDIT INTERN

Cod: PSMI -003


( 8.2.2./4.5.5./4.5.5./9.5d)
Revizia 0 Editia 2
Data: 12 August 2009

Pag. 10 din 11

Proces din amonte


Furnizor de proces
Proces din aval
Client intern
7.

referiri la documentatie de referinta;


referiri la documentatia de audit;
semnaturile participantilor;
data la care are loc sedinta de analiza, numele si semnaturile
persoanelor participante;
Procese referitoare la relatia cu clientii si partenerii organizatiei.
Procese interne de management, asigurare de resurse, adaugare de valoare si
procese de sustinere.
Managementul organizatiei.
Strategii si politici.
Masuri corective.
Programe de imbunatatire a proceselor organizatiei.
Director General.
Sefii de departamente (responsabilii zonelor auditate).

RESPONSABILITATI

7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
-

Directorul General
Aproba Lista de auditori interni, cod: FPSMI-003-1.
Aproba Program de audituri interne, cod: FPSMI-003-2.
Dispune efectuarea de audituri interne suplimentare fata de programul anual in cazul semnalarii unor
neconformitati care nu suporta amanarea analizei pana la urmatorul audit planificat.
MMI
Completeaza Lista de auditori interni, cod: FPSMI-003-1.
Desemneaza echipa de audit conform Listei de auditori interni, cod: FPSMI-003-1 precum si sarcinile
si responsabilitatile auditorilor. Desemneaza Conducatorul echipei de audit.
Asigura selectarea si instruirea membrilor echipei de audit si pastreaza inregistrari ale instruirii
personalului de audit.
Organizeaza activitatea de programare a auditurilor interne si intocmeste Programul de audituri
interne, cod: FPSMI-003-2.
Dispune efectuarea de audituri interne suplimentare fata de programul anual in cazul semnalarii unor
neconformitati care nu pot suporta amanarea analizei pana la urmatorul auditul planificat.
Supravegheaza modul de implementare a prezentei proceduri.
Intocmeste a Planului de audit, cod: FPSMI-003-3.
Arhiveaza originalul Raportului de audit cod: FPSMI-003-6. Timp de arhivare: 5 ani
Seful zonei auditate
Asigura conditiile necesare desfasurarii auditului in conditii normale.
Asigura participarea personalului din subordine la activitatile auditate.
Pune la dispozitia echipei de audit toate documentele necesare: reglementari, normative, standarde,
proceduri generale si specifice, instructiuni si alte documente specifice.
Primeste o copie a Raportului de audit.
Conducatorul echipei de audit
Stabileste, impreuna cu DC, scopul si obiectivele auditului si intocmeste Planul de audit.
Coordoneaza activitatea de pregatire a auditului.
Supravegheaza modul de intocmire a Chestionarului de audit, cod: FPSMI-003-4.
Anunta data auditului, componenta echipei de audit si transmite Planul de audit colectivului ce urmeaza
a fi auditat.
Prezinta in sedinta de deschidere Planul de audit, cod: FPSMI-003-3 si in sedinta de inchidere
concluziile auditului cuprinse in Raportul de audit, cod: FPSMI-003-6.
Coordoneaza desfasurarea auditului.
Rezolva problemele care apar in timpul desfasurarii auditului, modificand daca este cazul Planul de
audit, cod: FPSMI-003-3.
Intocmeste Rapoartele de neconformitati, cele de observatii si elaboreaza Raportul de audit.
Difuzeaza Rapoartele de neconformitati si observatii, cod: FPSMI-003-5 si Raportul de audit, cod:
FPSMI-003-6 reprezentantilor zonelor auditate.

S.C. T.C.I.F.
S.A.
CRAIOVA

PROCEDURA SISTEM

AUDIT INTERN

Cod: PSMI -003


( 8.2.2./4.5.5./4.5.5./9.5d)
Revizia 0 Editia 2
Data: 12 August 2009

Pag. 11 din 11

7.5.
-

Arhiveaza originalele Rapoartelor de neconformitati si observatii, cod: FPSMI-003-5 si Rapoartele de


audit, cod: FPSMI-003-6.
Membrii echipei de audit
Studiaza Planul de audit si procedurile de desfasurare a auditului, completeaza chestionarele de
audit si desfasoara auditul intern cu respectarea specificatiilor procedurii.

8. MASURI DE ASIGURARE A CALITATII, PROTECTIEI MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA,


RESPONSABILITATII SOCIALE .
- Prezenta procedura se revizuieste la cinci ani sau ori de cate ori se constata necesitatea, prin grija
MMI.
- Urmarirea implementarii prevederilor prezentei proceduri este condusa de catre MMI.
- Utilizatorii procedurii care observa neconcordante in continutul procedurii, intre proceduri sau intre
proceduri si modul de desfasurare a activitatii au obligatia de a le comunica, imediat, in scris MMI care
analizeaza modalitatea de solutionare.
9. INREGISTRARI ALE CALITATII, PROTECTIEI MEDIULUI, SANATATII SI SECURITATII IN MUNCA,
RESPONSABILITATII SOCIALE.
- Lista de auditori interni, cod: FPSMI-003-1
- Program de audituri interne, cod: FPSMI-003-2
- Plan de audit, cod: FPSMI-003-3
- Chestionar de audit, cod: FPSMI-003-4
- Raport de neconformitati, cod: FPSMI-003-5A
- Raport de observatii, cod: FPSMI-003-5B
- Raport de audit, cod: FPSMI-003-6
10.

ANEXE

Anexa 1 - Schema informationala a proceselor de audit intern si de rezolvare a neconformitatilor /


observatiilor proceselor.