Sunteți pe pagina 1din 5

COD: PSMI 6.2.2.-4.4.2.

-
SC TCIF SA Craiova Tip document : 4.4.2.
PROCEDURA DE SISTEM REVIZIA: 0
EDITIA: 1
Titlu:
COMPETENTA,
CONSTIENTIZARE SI PAG. 1 din 5
INSTRUIRE

COMPETENTA, CONSTIENTIZARE SI INSTRUIRE

Cod procedura: PSMI 6.2.2.-4.4.2.-4.4.2.


LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR

Documentul revizuit:

1. Denumire: Competenta, constientizare si instruire


2. Cod: PSMI 6.2.2.-4.4.2.-4.4.2.
3. Editia: 1
4. Revizia: 1

Autorul reviziei:

Nume: ______________________________

Continutul reviziei:

Nr. Nr. Simbol Continutul modificarii


crt. pag modificare
Redactare initiala

CUPRINS

Pagina de garda 1
Lista de control a reviziilor 2
Cuprins 2
1. Scopul procedurii 3
2. Domeniul de aplicare 3
3. Documente de referinta 3
4. Definitii si prescurtari 3
5. Responsabilitati 3
6. Procedura 4
7. Inregistrari 5
8. Anexe 5
1. SCOPUL PROCEDURII
Prezenta procedura asigura mentinerea competentei personalului prin
desfasurarea de instruiri si calificari conform unor reguli documentate care sa garanteze
ca personalul ce desfasoara activitati ce influenteaza mediul , este pregatit
corespunzator.
Procedura asigura identificarea necesitatilor de instruire si realizarea activitatilor
de instruire si calificare a intregului personal tinand cont de sarcinile indeplinite,
educatia, experienta dobandite, responsabilitatile si riscul expunerii.
Se are in vedere, de asemenea, evaluarea rezultatelor instruirii si motivarea
personalului angajat.

2. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplica pentru pentru intreg personalul societatii:
- personal de conducere;
- personal tehnic;
- personal de supraveghere si executant.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA
3.1. Manualul sistemului de management de mediu- cod MMM.
3.2. Standardul SR EN ISO 9000:2001 "Sisteme de management al calitatii -
Principii fundamentale si vocabular".
3.3. ISO 14001:2004 – Sisteme de management de mediu – Specificatii si ghid
de utilizare
3.4. SR EN ISO 14004:1998 – Sisteme de management de mediu – Ghid privind
principiile, sistemele si tehnicile de aplicare

4. DEFINITII SI PRESCURTARI
4.1. DEFINITII:
4.1.1. Conform MSMI si documentele de referinta.
4.1.2. Cunostinte profesionale - ansamblul de cunostinte teoretice si practice
care confera unui salariat posibilitatea de incadrare pe un anumit post.
4.2. PRESCURTARI
PM - Protectia mediului.

5. RESPONSABILITATI
5.1. Director General
- Coordoneaza activitatea de instruire profesionala a personalului
- Stabileste programe de instruire, aproba planurile de instruire.
- Aproba implicarea unor terte organizatii in procesul de instruire a personalului.
- Aproba resursele necesare desfasurarii programelor de instruire.
5.2. Directorul tehnic
- Stabilesc necesarul de instruire pentru personalul din subordine in functie de
experienta si nivelul de pregatire cerute de fisele posturilor.
- Stabilesc dinamica instruirii personalului din subordine inclusiv pentru activitatile
legate de managementul integrat (implementarea SMI si a procedurilor)
- Intocmesc planurile de instruire profesionala stabilind tematicile.
- Decid asupra necesitatii reluarii programelor de instruire.
- Propun organizarea de cursuri pentru personalul din subordine.
5.3. Responsabilul SMI
- Difuzeaza programele de instruire a personalului transmise de Directorul
General.
- Colaboreaza cu Directorul General la intocmirea programelor de instruire
a personalului in domeniul calitatii, mediului si protectia muncii
- Elaboreaza programul de instruire pe linia calitatii, mediului si ssm, planul
de instruire si procesele verbale de instruire

6. PROCEDURA
6.1. Stabilirea necesitatii instruirii
6.1.1. Personalul de conducere se instruieste in domeniul managementului
integrat, al instruirii tehnicilor si instrumentelor utilizate de conducere pentru
implementarea SMM si a criteriilor de evaluare a eficacitatii SMM (sistemului de
management de mediu).
6.1.2. Personalul tehnic, de aprovizionare si AQ se instruiesc pe teme referitoare
la principiile sistemului de management de mediu, aplicarea procedurilor sistemului,
auditarea si evaluarea eficacitatii SMM.
6.1.3. Personalul de executie va fi instruit asupra metodelor si componentelor
cerute pentru indeplinirea atributiilor proprii, adica:
- exploatarea corecta a utilajelor, sculelor, echipamentelor de lucru si protectie;
- intelegerea documentatiei tehnice;
- raspunderea juridica pentru produsul executat;
- securitatea la locul de munca;
- riscurile profesionale.
6.2. Modalitati de instruire
6.2.1. Personalul de conducere urmeaza cursuri de informare la unitati
specializate pentru implementarea SMM. Se pot instrui de asemenea asupra
managementului de mediu prin instruire cu consultanti de specialitate.
6.2.2. Personalul tehnic urmeaza cursuri de informare periodic, dupa cum
apreciaza conducerea societatii. Prin autoinstruire se vor documenta asupra sistemului,
standarde de referinta, (inclusiv prin citirea si insusirea procedurilor)
6.2.3. Responsabilul SMM pregateste un plan privind tematica cursurilor de
instruire si propunerea privind modul lor de realizare. Acest plan este intocmit la inceput
de an si este consemnat in Planul instruirii personalului.
6.3. Evaluarea rezultatelor instruirii
6.3.1. Pentru personalul tehnic, evaluarea se face de catre conducere prin
analize periodice ale functionarii SMM, concluziile auditurilor interne sau externe.
Criteriul de apreciere este gradul de implementare si functionare SMM.
6.3.2. Pentru personalul executant evaluarea se face de catre conducere si
personalul tehnic in cadrul controalelor efectuate, analiza rapoartelor de neconformitate.
6.3.3. Dovezile realizarii instruirii sunt mentionate de asemenea in Procese
verbale de instruire (sau atestate, certificari externe) care cuprind: tematica instruirii,
participanti, data instruirii, rezultatul evaluarii cursantului, alte mentiuni (calificari,
atestate obtinute)
6.4. Motivarea necesitatii implementarii sistemului de management integrat
6.4.1. In procesul de instruire a personalului se insista asupra motivarii pro
calitate, a protectiei mediului si protectiei muncii. Tot personalul de conducere pana la
executanti este constientizat in legatura cu avantajele lucrarilor corect executate si in
legatura cu efectele asupra celorlalti angajati in lantul client – furnizor intern, precum si
in legatura cu riscurile de pierdere a clientilor. De asemenea, sunt explicate beneficiile
tehnologiilor curate aplicate in productie si la lucrarile executate.
6.4.2. Pentru stimularea procesului de instruire si autoinstruire a personalului in
probleme referitoare la mediu, conducerea societatii incurajeaza realizarile personale
prin prezentarea rezultatelor deosebite si a performantelor negative.
6.5. Instruirea profesionala
6.5.1. De regula personalul angajat are calificarea corespunzatoare postului si
functiei pentru care a fost angajat. Pentru aceasta personalul nou angajat este testat si
acceptat numai daca corespunde cerintelor de calificare si abilitate profesionala
stabilite.
6.5.2. In cazul aparitiei unor cerinte suplimentare (meserii noi, perfectionari in meserii
sau functii existente) personalul va fi instruit prin cursuri in unitati specializate.
Directorul tehnic va intocmi programe de instruire cu tot personalul pe baza
propunerilor aprobate de Directorul General. Perioada de desfasurare si locul instruirii
sunt stabilite si comunicate de catre organizator, cu cel putin o luna inainte de data
inceperii cursului.
6.5.4. Toate inregistrarile referitoare la instruire vor fi pastrate in dosarul personal
al angajatilor.
6.5.5. In domeniul Securitatii muncii, instruirea se realizeaza prin programe
lunare de catre sefii punctelor de lucru. Instruirile se consemneaza in registrul de
instructaj PM.
6.5.6. In cazul aparitiei unor noi reglementari, Directorul tehnic organizeaza
instruirea si examinarea intregului personal conform reglementarilor specifice.

7. INREGISTRARI
7.1. Programe de instruire profesionala.Tematici. Dosarul de instruiri profesionale.
7.2. Programe de instruire protectia muncii.
7.3. Dosare de instructaj PM . Fisa individuala de instructaj PM.

8. ANEXE
8.1. Planul instruirii personalului
8.2. Proces Verbal de instruire
8.3. Fisa de evaluare a personalului

ELABORAT VERIFICAT APROBAT


Nume si prenume Ing. Daniela Dane Ing. Stefan Dane Ing. Decebal Radulescu
FUNCTIA Responsabil AQ Director Tehnic Director General
SEMNATURA

S-ar putea să vă placă și