Sunteți pe pagina 1din 4

PROCEDUR « MONITORIZAREA I PAGINA/DIN

S. C. S.R.L. Târgu- 1/4


M SURAREA PERFORMAN ELOR »
Mure
Edi ia: 1 / Revizia: 0 Cod: PS-03-S Exemplar nr. 1

« MONITORIZAREA I M SURAREA
PERFORMAN ELOR »
PS-03-S

Func ia Nume / Prenume Data Semn tura

Responsabil Calitate
Întocmit
Mediu S n tate
Reprezentantul
Verificat Managementului pentru
Calitate Mediu S n tate
Manager
Aprobat
General

Sec iunea CUPRINS Pagina


1 SCOP 2
2 DOMENIU DE APLICARE 2
3 DOCUMENTE DE REFERIN 2
4 DEFINI II I PRESCUDT RI 2
5 PROCEDURA 2
6 RESPONSABILIT I 3
7 ÎNREGISTR RI 4
8 DOCUMENTE DE LEG TUR 4

Prezenta procedur este proprietatea S.C. S.R.L. Târgu-Mure .


Copierea neautorizat este interzis .
PROCEDUR « MONITORIZAREA I PAGINA/DIN
S. C. S.R.L. Târgu- 2/4
M SURAREA PERFORMAN ELOR »
Mure
Edi ia: 1 / Revizia: 0 Cod: PS-03-S Exemplar nr. 1

1. SCOP
Procedura prezint elementele de baz i regulile generale cu privire la realizarea
monitorizarii si m surarii principalilor parametrii care pot avea impact asupra sistemului de
munc i implicit asupra OH&S.
Organiza ia are identifica i parametrii cheie pentru performantele de OH&S pentru a
determina dac :
- controalele de risc au fost implementate i sunt eficiente;
- s-a înv at ceva din evenimentele care au dus la accidente sau îmboln viri
profesionale;
- programele de constientizare, instruire, comunicare i consultare pentru angaja i i alte
p r i interesate au fost eficace;
- sunt create i utilizate informa iile care pot fi utile pentru analiza i îmbun t irea
sistemului de OH&S.

2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura se aplic la monitorizarea i m surarea tuturor elementelor care pot
reprezenta un factor de risc major pentru OH&S.

3. DOCUMENTE DE REFERIN
3.1. OHSAS 18001:2004 – Sisteme de management de securitate i s n tate în munc
– Specifica ie.
3.2. Legea nr. 319/2006 - Legea securit ii i s n t ii în munc .
3.3. Metoda de evaluare a riscurilor de accidentare i îmboln vire profesional la
locurile de munca, avizata de Ministerul Muncii în 1993 i publicat în 1998
3.4. Manualul calitate, mediu, s n tate i securitate ocupa ional , cod: MCMS-03.

4. DEFINI II I PRESCUDT RI
4.1. Defini ii
4.1.1. În conformitate cu Manualul calitate, mediu, s n tate i securitate
ocupa ional , cod: MCMS-03.

4.2. Prescurt ri
MG – Manager General
DT – Director Tehnic
RMCMS – Reprezentantul Managementului pentru Calitate Mediu
S n tate i Securitate Ocupa ional
RCMS – Responsabil Calitate Mediu
S n tate i Securitate Ocupa ional
SMICMS – Sistem de Management Integrat Calitate Mediu
S n tate i Securitate Ocupa ional
PMCMS – Program de Management Calitate Mediu S n tate i
Securitate Ocupa ional
OH&S – S n tate i Securitate Ocupa ional
EE – Echipa de evaluare
ER – Evaluare de risc
IP – Identificare pericole
PROCEDUR « MONITORIZAREA I PAGINA/DIN
S. C. S.R.L. Târgu- 3/4
M SURAREA PERFORMAN ELOR »
Mure
Edi ia: 1 / Revizia: 0 Cod: PS-03-S Exemplar nr. 1

5. PROCEDURA
Organiza ia are identifica i parametrii cheie pentru performan ele de OH&S pentru a
determina dac :
- controalele de verificare a m surilor de reducere a riscului au fost implementate i sunt
eficiente;
- incidentele care au dus la accidente i îmboln viri profesionale au fost utilizate în
analizele de OH&S;
- programele de con tientizare, instruire, comunicare i consultare pentru angaja i i
alte p r i interesate au fost eficiente;
- sunt create i utilizate informa iile care pot fi utile pentru analiza i îmbun t irea
sistemului de OH&S.

5.1 Monitorizare
Organiza ia folose te pentru monitorizarea sistemului de OH&S atât metoda proactiv
cît i cea reactiv .
Monitorizarea proactiv asigur verificarea activit ilor de OH&S ale organiza iei
prin monitorizarea frecven ei i eficacit ii inspec iilor de OH&S i anume:
- inspec ia locurilor de munc ,
- inspec ia documenta iei de OH&S de la locurile de munc ,
- monitorizarea conformit ii cu controalele de risc.
Organiza ia folose te monitorizarea reactiv pentru a investiga, analiza i înregistra
neconformit ile sistemului de management OH&S, care au dus la incidente i îmboln viri
profesionale în scopul alegerii controalelor de risc potrivite.

5.2. M surarea performan elor


În scopul m surarii performan elor de OH&S ale organiza iei se utilizeaz :
- rezultatele identific rii pericolelor, evaluarea nivelului riscului i modalit ile de inere sub
control ale riscului,
- inspec iile sistematice ale locurilor de munc ,
- inspectarea echipamentelor pentru a verifica dac p rtile care pot pune în pericol
securitatea angaja ilor corespund i sunt în bun stare;
- probe de securitate: examinarea aspectelor specifice de OH&S;
- probe de mediu: m surarea expunerii la agen i chimici, biologici sau fizici (ex: zgomot,
componente organice volatile) i compararea lor cu limitele admise de legisla ia în
vigoare;
- probe de comportament: evaluarea comportamentului angaja ilor pentru identificarea
modurilor de lucru care pun în pericol securitatea i necesita de corec ii;
- supravegherea pentru a determina atitudinea angaja ilor fa de procesul de consultare în
care sunt implica i, fa de sistemul de management i m surile de OH&S .

5.3. Inspec ii
Organiza ia folose te un program de inspec ii bazat pe rezultatele identific rii
pericolelor i evaluarea riscului, legisla ie i reglement ri.
Organiza ia asigur verificarea tuturor echipamentelor conform prevederilor legale i a
reglement rilor specifice domeniuluide activitate.
PROCEDUR « MONITORIZAREA I PAGINA/DIN
S. C. S.R.L. Târgu- 4/4
M SURAREA PERFORMAN ELOR »
Mure
Edi ia: 1 / Revizia: 0 Cod: PS-03-S Exemplar nr. 1

6. RESPONSABILIT I

6.1. Managerul General


a) aproba programele de inspec ii i verific ri de OH&S;
b) aprob contractele încheiate cu furnizori externi specializa i în analize i
determin ri a factorilor care pot reprezenta risc de OH&S;
c) aprob evaluarea de risc a locurilor de munc .

6.2. Responsabilul Calitate Mediu S n tate i Securitate Ocupa ional


a) elaboreaz programele de inspec ii i verific ri de OH&S;
b) elaboreaz programul de evaluare de risc al locurilor de munc ;
c) gestioneaza datele ob inute ca urmare a m sur rii i monitoriz rii elementelor
OH&S pe care le pune la dispozi ia managementului cu ocazia analizelor periodice;
d) întocme te RNC, pentru situa iile de încalcare a cerin elor legale în domeniu i
verific implementarea ac iunilor corective i preventive rezultate din acestea.

7. ÎNREGISTR RI

Înregis- Întoc- P streaz Arhiveaz


Distruge
trarea me te Respons. Durata Respons. Durata
F-01-PS-03-S RMCMS RCMS valabilitate RCMS 3 ani Arhiva
Procese verbale de
- RCMS valabilitate RCMS 3 ani Arhiva
inspec ie
Buletine de
- RCMS valabilitate RCMS 3 ani Arhiva
analiza/determin ri

8. DOCUMENTE DE LEG TUR

Cod document Denumire document


F-01-PS-03-S Plan de inspec ii i analize/determin ri