Sunteți pe pagina 1din 7

PROCEDURA Cod: P – 025

ABC Data: …………


ASPECTE DE MEDIU
Pag. 1 din 7

NUME FUNCTIA DATA SEMNATURA

Consultant sisteme de
ELABORAT management

VERIFICAT Manager SMI

Director General
APROBAT

Note:
1. Acest document contine informatii si date care sunt proprietatea ABC.
2. Prezenta procedura este destinata utilizarii exclusive pentru propriile cerinte.
3. Utilizarea integrala sau partiala a acestei proceduri in orice scop sau activitate sau reproducerea partiala/ integrala in orice publicatie si prin orice
procedeu
( electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc) este interzisa fara acordul scris al PROPRIETARULUI.

Cod: FP-001-1/ v.1.

Versiunea: 2.1 TD: Original TC: Document controlat NC: Uz intern


PROCEDURA Cod: P – 025
ABC Data: …………
ASPECTE DE MEDIU
Pag. 2 din 7

1. SCOP
Procedura descrie metodologia de identificare si evaluare a aspectelor de mediu aferente activitatilor, produselor si serviciilor
pe care ABC le poate controla si influenta pentru a le determina pe cele care au sau pot avea un impact semnificativ
asupra mediului, in situatii de functionare normala, anormala si de urgenta asociate acestora, din perspectiva cilului de viata.

2. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplica tuturor activitatilor, produselor si serviciilor ABC

3. DOCUMENTE DE REFERINTA
3.1. SR EN ISO 9001 : 2015, Sisteme de management al calitatii. Cerinte.
3.2. SR ISO/TR 10013 : 2003, Linii directoare pentru documentatia sistemului de management al calitatii.
3.3. SR EN ISO 14001: 2015, Sisteme de management de mediu. Cerinte. si ghid de utilizare.
3.4. SR ISO 14050: 2010, Management de mediu - vocabular;
3.5. SR EN ISO 14004: 2016 , Sisteme de management de mediu. Linii directoare referitoare la principii si tehnici de aplicare.

4. DEFINITII SI PREURTARI
4.1 DEFINITII
Mediu – Mediul inconjurator in care functioneaza o organizatie care include aerul, apa, pamantul,
resurse naturale, flora, fauna, fiintele umane si relatiile dintre acestea.
Aspect de mediu – element al activitatilor, produselor sau serviciilor unei organizatii care poate
interactiona cu mediul.
Aspect semnificativ de mediu – aspectul de mediu care poate avea un impact important asupra
mediului.
Impact asupra mediului – orice modificare a mediului ca urmare a activitatilor, efectelor produselor
sau serviciilor unei organizatii.
Functionare normala: functionarea in conditii de exploatare curenta (o practica corecta sau
defectuasa, care se efectueaza in mod obisnuit, si care poate genera un impact asupra mediului).
Functionare anormala: functionare care nu se incadreaza in categoria functionarii normale (ex.
activitati de pornire sau oprire a instalatiilor, mentenanta, testare). Sunt incluse in aceasta categorie si situatiile de operare, in
afara practicilor curente, care pot genera la un moment dat un impact asupra mediului (de exemplu: functionarea unui utilaj in
conditii meteorologice speciale – temperaturi extreme pe timp de vara sau iarna etc.).
Nivel semnificativ – nivel al impactului de mediu real sau potential care este stabilit prin cumularea
notelor acordate in functie de criterii de importanta.
Informatie documentata - informatia si suportul ei (electonice sau pe suport hartie etc ). Sunt considerate informatii
documentate: procedurile, formularele, manualele, diverse alte inregsitrari pe suport de hartie sau electronic.

Note:
Documentele si inregistrarile sunt considerate informatii documentate.
Orice inscris prin care se atesta un fapt, se recunoaste o actiune este considerat informatie documentata.
Exemple de informatii documentate: procedurile, manualele, formulare completate sau necompletate, norme, politci,
inregistrari video sau fotografice, alte dovezi

Sunt valabile definitiile din SR EN ISO 9000:2015, SR EN ISO 14050:2010, SR EN ISO 9001:2015, SR ISO 14001:2015.

4.2. PRESCURTARI
SMC- Sistemul de management al calitatii
SMM – Sistemul de management al mediului
SMI – Sistemul de management integrat al calitatii si mediului
Manager SMI- Manager al sistemului de management al calitatii si mediului
P - Procedura
N - Norma
TD - Tipul documentului (original sau copie);
TC - Nivelul de control aplicat documentului;
NC - Nivelul de clasificare aplicat documentului (confidential, uz intern sau neconfidential);

5. ASPECTE PREALABILE, FORMULARE


5.1. Toate aspectele de mediu ale activitatilor, produselor sau serviciilor ABC , pe care le poate controla si asupra carora are o
influenta, sunt identificate si analizate periodic cu opul de a le retine pe cele care au sau pot avea un impact semnificativ asupra
mediului.

Versiunea: 2.1 TD: Original TC: Document controlat NC: Uz intern


PROCEDURA Cod: P – 025
ABC Data: …………
ASPECTE DE MEDIU
Pag. 3 din 7

5.2. Aspectele de mediu semnificative sunt luate in considerare la stabilirea obiectivelor de mediu.

5.3. Echipa tehnica: echipa stabilita de fiecare subdiviziune ABC cu opul de a identifica si inregistra aspectele de mediu asociate
fiecarui amplasament apartinand organizatiei.

Atunci când determinam aspecte de mediu, se considera o perspectiva a ciclului de viata. Aceasta nu presupune o evaluare
detaliata a ciclului de viata; este suficienta acordarea unei atentii deosebite etapelor ciclului de viata care pot fi controlate sau
influentate de organizatie.

Etapele specifice ale ciclului de viata al unui produs (sau serviciu) includ achizitionarea materiilor prime, proiectarea, productia,
transportul/furnizarea, utilizarea, tratarea la sfârsitul ciclului de viata si reintegrarea in natura. Etapele ciclului de viata care sunt
aplicabile vor varia in functie de activitate, produs sau serviciu.

Iron Montain are nevoie sa determine aspectele de mediu in cadrul domeniului de aplicare al sistemului sau de management de
mediu. Se iau in considerare elementele de intrare si cele de iesire (atât cele intentionate cât si cele neintentionate) care sunt
asociate cu activitatile, produsele si serviciile relevante curente si trecute; noile dezvoltari sau cele planificate; activitatile,
produsele si serviciile noi sau modificate.

Metoda utilizata ia in considere conditiile de functionare normala si anormala, conditiile de inchidere sau de incepere a
activitatii, precum si situatiile de urgenta previzibile in mod rezonabil identificate.

Ar trebui acordata atentie cu prioritate aparitiei situatiilor de urgenta.

6. DESCRIEREA PROCESULUI
6.1. Identificarea si inregistrarea aspectelor de mediu:
6.1.1. Identificarea aspectelor de mediu se realizeaza pentru toate activitatile, produsele si serviciile organizatiei, pe care
aceasta le poate controla si asupra carora se considera ca ABC are o influenta.

6.1.2. Aspectele de mediu sunt asociate functionarii normale, functionarii anormale, situatiilor de urgenta si accidentelor de
mediu.

6.1.3. Executarea unor activitati asamblare, service a sistemelor de calcul atrage dupa sine inregistrarea unor aspecte de mediu.

6.1.4. Activitatea de identificare si inregistrare a aspectelor de mediu se realizeaza cel putin o data pe an de catre fiecare
subdiviziune (amplasament) al ABC sub directa responsabilitate a Manager SMI .

6.1.5. Manager SMI dispune inceperea activitatilor de identificare si de inregistrare a aspectelor de mediu pe amplasamentele
pe care le are in administrare privind protectia mediului sau pentru proiecte noi. El stabileste responsabilitati si atributii pentru
echipa tehnica care realizeaza activitatile de identificare si inregistrare a aspectelor de mediu si asigura, dupa caz, instruirea
membrilor echipei tehnice.

6.1.6. La identificarea si inregistrarea aspectelor de mediu echipa tehnica va lua in considerare urmatoarele informatii:
a) Localizarea – detalierea locului unde a fost identificat aspectul de mediu;
b) Gradul de control administrativ sau tehnic asupra aspectului;
c) Impactul ecologic precum toxicitatea pentru receptori, poluarea solului, contaminarea solului, poluarea aerului/
apei etc.
d) Aspecte privind conformarea legislativa precum depasirile din trecut sau potentialele depasiri ale limitelor
aplicabile identificate prin consultarea regulamentelor, autorizatiilor, autorizatiilor in asteptare si codurilor de
buna practica.
e) Interese ale comunitatii precum plângeri primite din partea cetatenilor sau a vecinilor privind mirosul sau
zgomotul;
f) Frecventa producerii sau posibilitatea aparitiei unei situatii anormale sau a unei situatii de urgenta;
g) Gravitatea consecintelor potentiale.

6.2. Analiza aspectelor de mediu si selectarea aspectelor semnificative de mediu:


6.2.1. Manager SMI conduce activitatea de analiza a aspectelor de mediu si selectare a aspectelor semnificative de mediu.
6.2.2. Analiza aspectelor de mediu presupune parcurgerea urmatoarelor activitati:
a) stabilirea criteriilor de importanta si a sistemului de punctare;
b) notarea aspectelor de mediu;
c) ierarhizarea aspectelor de mediu, si

Versiunea: 2.1 TD: Original TC: Document controlat NC: Uz intern


PROCEDURA Cod: P – 025
ABC Data: …………
ASPECTE DE MEDIU
Pag. 4 din 7

d) selectarea aspectelor semnificative de mediu.


6.2.3. Analiza aspectelor de mediu se finalizeaza cu lista aspectelor semnificative de mediu.
La analiza aspectelor de mediu se iau in considerare toate aspectele de mediu identificate, precum si aspectele de mediu in
asteptare rezultate din activitatea similara realizata anterior.

6.3. Notarea aspectelor de mediu:


6.3.1. Fiecare aspecte de mediu primeste o nota. Aceasta nota este obtinuta prin insumarea notelor acordate aspectului de
mediu pentru fiecare dintre criteriile de importanta utilizate in procesul de analiza, asa cum este deris in continuare.
Atunci când determina aspectele sale de mediu, ABC poate considera:
- utilizarea energiei;
- utilizarea materiilor prime sau a resurselor naturale;
- utilizarea energiei;
- emisiile in aer;
- scurgerile in apa;
- scurgerile pe sol;
- energia emisa (de exemplu caldura, radiatiile, vibratiile (zgomotul), lumina);
- generarea de deseuri sau de subproduse;
- utilizarea spatiului.

Suplimentar aspectelor de mediu pe care le poate controla direct, se determina daca exista aspecte de mediu care o pot
influenta. Acestea pot fi conexe produselor si serviciilor utilizate, care sunt furnizate de altii, precum si produse si servicii care
sunt furnizate altora, inclusiv celor asociate cu un proces externalizat. In ceea ce priveste cele pe care o ABC le furnizeaza altora,
pot avea o influenta limitata asupra utilizarii si a tratarii la sfârsitul ciclului de viata produselor si serviciilor.
In toate circumstantele, organizatia este cea care determina amploarea controlului pe care il poate exercita, aspectele de mediu
care o pot influenta si masura in care alege sa isi exercite aceasta influenta.

6.3.2. Criteriile de evaluare a ASM/ ISM, sunt urmatoarele (la care se adauga conditiile de lucru N (normale),
A (anormale), U (de urgenta).
a) Conformarea legislativa
b) Marimea impactului;
c) Frecventa producerii;

Pntru evaluare se foloseste - Grila criteriilor de evaluare a aspectelor de mediu


Se acordata atentie aspectelor de mediu referitoare la activitatile, produsele si serviciile ABC, cum sunt:
- proiectarea si dezvoltarea facilitatilor, proceselor, produselor si serviciilor sale;
- achizitia materiilor prime;
- procesele operationale sau de prelucrare, inclusiv depozitarea;
- operarea si mentenanta facilitatilor, bunurilor organizatiei si a infrastructurii;
- performanta de mediu si practicile furnizorilor externi;
- transportul produselor si furnizarea serviciilor, inclusiv ambalarea;
- depozitarea, utilizarea si tratarea la sfârsitul ciclului de viata al produselor;
- managementul deseurilor inclusiv reutilizarea, reconditionarea, reciclarea si reintegrarea in natura.

Dintr-un aspect semnificativ de mediu pot rezulta unul sau mai multe impacturi semnificative asupra mediului si, de aceea, pot
rezulta riscuri si oportunitati care pot fi tratate pentru a asigura ca ABC isi poate atinge rezultatele scontate referitoare la
sistemul sau de management de mediu.

6.4. Modificari si revizii


6.4.1. Orice modificare sau completare in continutul acestei proceduri se realizeaza numai de catre Manager SMI .
6.4.2. Orice modificare (fraza, paragraf) in continutul acestei proceduri se realizeaza conform procedurii P-025.
6.4.2. Procedura intra in vigoare dupa aprobarea de catre Directorul General.

7. RESPONSABILITATI
7.1. Manager SMI are urmatoarele responsabilitati:
- conduce si realizeaza activitatile de identificare, inregistrare si analiza a aspectelor semnificative de mediu pentru
amplasamentele/ subdiviziunile ABC;
- stabileste campanii de colectare a aspectelor de mediu asociate ptr.proiectele noi dezvoltate, la modernizarea / dezafectarea
unor activitati / facilitati sau ori de cate ori este necesar in termenii prezentei proceduri si pastreaza si mentine inregistrarile
acestor activitati;

Versiunea: 2.1 TD: Original TC: Document controlat NC: Uz intern


PROCEDURA Cod: P – 025
ABC Data: …………
ASPECTE DE MEDIU
Pag. 5 din 7

- numeste si instruieste membrii echipelor tehnice pentru realizarea activitatilor derise in procedura;
- stabileste si mentine inregistrarile corespunzatoare acestei proceduri;
- raporteaza conducerii la varf rezultatele inregistrarilor obtinute;
7.2. Manager SMI raporteaza in termen de 30 de zile de la finalizarea analizei aspectelor de mediu despre rezultatele obtinute
catre DG.
7.3. Angajatii organizatiei au obligatia de a sustine echipele tehnice in desfasurarea activitatilor derise in aceasta
procedura.
7.4.Conducerea executiva la nivel central si al subdiviziunilor ABC are responsabilitatea includerii rezultatelor analizelor
aspectelor de mediu in cadrul angajamentului de imbunatatire continua a SMM.

8. INFORMATII DOCUMENTATE

Nr. Formular Persoana responsabila de Termenul de Observatii


crt. pastrare a documentelor pastrare
Fisa de calcul a aspectelor si Manager SMI Perioada de
1 impacturilor asociate de mediu, cod: valabilitate + 1 an
FP-025-1.
Fisa amplasamentului, cod: FP-025- Manager SMI Perioada de
2 2. valabilitate + 1 an

Program de management de Perioada de


3 mediu. Manager SMI valabilitate + 1 an
Grila criteriilor de evalaure a Pana la urmatoare
4 aspectelor de mediu, cod: FP-025- Manager SMI actualizare
3/1.

9. EVIDENTA MODIFICARILOR DOCUMENTULUI:

Nr.
crt. Pagina Capitol Derierea modificarii Data/ Versiunea Observatii

1 4 6.3/ Anexe Au fost introduse clarificari privind criteriile de evaluare a aspectelor de


10.3 mediu, formular cod: FP-025-3/ 1. 25.03.2015/ 1.2

A fost actualizat continutul procedurii conform cerintelor ISO 9001:20015 si


2 1-11 1-7 ISO 14001:2015 3.1/ 17.06.2016

10. ANEXE
10.1. Fisa de calcul a aspectelor si impacturilor asociate de mediu, cod: FP-025-1./ 1
10.2. Fisa amplasamentului, cod: FP-025-2./ 1
10.3. Grila criteriilor de evalaure a aspectelor de mediu, cod: FP-025-3/1.

Anexa 10.1

ABC

Versiunea: 2.1 TD: Original TC: Document controlat NC: Uz intern


PROCEDURA Cod: P – 025
ABC Data: …………
ASPECTE DE MEDIU
Pag. 6 din 7

FISA DE CALCUL A ASPECTELOR SI IMPACTURILOR ASOCIATE DE MEDIU


Anul:

Activitate Aspect de Impact de mediu CRITERII Total Seminificatie Comentarii


Proces mediu Conformare Marime Frecventa M, m, N (masuri PMM)
cu legislatia Impact

NUME FUNCTIA DATA SEMNATURA

ELABORAT

VERIFICAT

APROBAT

Note.
Situatii de urgenta: U
Organizatia poate fi capabila sa influenteze aspectul: C
Impact benefic: B
Aspect semnificativ = Mare 7-9 (M); Mediu= 5-6(m); Nesemnificativ=3-4(N)

cod: FP-025-1/1

Anexa 10.2

Versiunea: 2.1 TD: Original TC: Document controlat NC: Uz intern


PROCEDURA Cod: P – 025
ABC Data: …………
ASPECTE DE MEDIU
Pag. 7 din 7

Data aprobarii :
ABC FISA AMPLASAMENTULUI
ANALIZA INPUT – OUTPUT

1 Adresa
2 Amplasare (rural, urban) Urban

3 Principalele produse si servicii

Intrari Deriere activitati, procese Iesiri (desuri solide, lichide, componente


lectronice, metale, hartie, carton, apa uzata etc)
Utilitati (Energie electrica, gaze,
apa, energie termica)
Tip consum
Energie
electrica
(kwh/an)
Gaze (mc/an)

Apa rece
(mc/an)
Apa calda
(mc/an)

NUME FUNCTIA DATA SEMNATURA

ELABORAT

VERIFICAT

APROBAT

cod: FP-025-2/1.

Versiunea: 2.1 TD: Original TC: Document controlat NC: Uz intern

S-ar putea să vă placă și