Sunteți pe pagina 1din 6

Page 1/6

S.C. TRATAMENT BALNEAR SI RECUPERARE A


CAPACITATII DE MUNCA S.A.
( S.C. T.B.R.C.M. S.A. )

ASPECTE DE MEDIU

Cod PS 4.3.1-M

Editia : 1 Exemplar nr. : 4


Data intrarii in vigoare : 16.08.2007

Document controlat DA NU

SC TBRCM SA F.V.
F 4.2.3-01, Ed.1, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A Cod PS 4.3.1-M
PROCEDURA SMI Page 2/6
ASPECTE DE MEDIU Ed Revizia
1 0 1 2 3 4 5

LISTA DE DIFUZARE

Nr.exemlar Destinatar Semnatura Data primirii Data retragerii


0 Arhiva - CD
1 RMSMI
2 SRAC
3 Director General
4 Director Sucursala Amara
5 Director Sucursala Bala
6 Director Sucursala Bizusa
7 Director Sucursala Buzias
8 Director Sucursala Covasna
9 Director Sucursala Geoagiu-Bai
10 Director Sucursala Lacu Sarat
11 Director Sucursala Moneasa
12 Director Sucursala Nicolina
13 Director Sucursala Olanesti
14 Director Sucursala Sarata Monteoru
15 Director Sucursala Pucioasa
16 Director Sucursala 1 Mai

INDICATOR REVIZII

Capitol,
Nr.pag. Aprobat
subcapitol Revizuit:
Nr.ediţie modificat – m Director
modificat – m Nume, prenume, Data aplicării
adăugat – a General/Directo
Nr.revizie adăugat – a semnătură
suprimat - s r Sucursala
suprimat - s
1/1

1/2

1/3

1/4

1/5

SC TBRCM SA F.V.
F 4.2.3-02, Ed.1, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A Cod PS 4.3.1-M
PROCEDURA SMI Page 3/6
ASPECTE DE MEDIU Ed Revizia
1 0 1 2 3 4 5

CUPRINS
Lista de difuzare + Indicator de revizii 2
Cuprins PS 4.3.1-M 3
Cap.1. Scopul procedurii 4
Cap.2. Domeniul de aplicare 4
Cap.3. Documente de referinta, 4
Cap.4. Termeni, definitii si abrevieri 4
Cap.5. Responsabilitati 4
5.1. Director General/Director Sucursala 4
5.2. RMGD 4
5.3. RMSMI/Resp.SMI 4
Cap.6. Descrierea procedurii 4
6.1. Analiza initiala de mediu 5
6.2. Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asociate 5
6.3. Identificarea aspectelor de mediu cu impact semnificativ 5
6.4. Identificarea si evaluarea permanenta a aspectelor de mediu 5
Cap.7. Inregistrari 6
Cap.8. Elemente ale abordarii ca proces 6

SC TBRCM SA F.V.
F 4.2.3-03, Ed.1, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A Cod PS 4.3.1-M
PROCEDURA SMI Page 4/6
ASPECTE DE MEDIU Ed Revizia
1 0 1 2 3 4 5

1. SCOP
Prezenta procedura are scopul de a prezenta modul de identificare si evaluare a aspectelor de
mediu asociate proceselor si produselor/serviciilor organizatiei.

2. DOMENIUL DE APLICARE
Procedura se aplica tuturor proceselor, produselor si serviciilor achizitionate sau oferite de
organizatiei.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

Document nr. Titlul documentului


SR EN ISO 9001: 2001 Sisteme de management al calităţii - Cerinţe
SR EN ISO 14001: 2005 Sisteme de management de mediu- Cerinţe
Sisteme de management pentru sanatate si securitate ocupationala -
OHSAS 18001:1999
Cerinte
MMI-TBRCM-01 Manualul de menegement integrat, cap.4.3.1

4. TERMENI, DEFINIŢII SI ABREVIERI


Pentru scopul acestei proceduri se aplică termenii, definiţiile şi abrevierile din documentele de
referinta de la cap. 3, precum şi următoarele definiţii

Mediul înconjurător în care funcţionează o organizaţie, care include


Mediu aerul, apa, solul, resursele naturale, flora, fauna, fiinţele umane şi
relaţiile între acestea
Element al activităţilor, produselor sau serviciilor unei organizaţii care
Aspect de mediu poate interacţiona cu mediul
Aspect de mediu care are sau poate avea un impact important asupra
Aspect de mediu semnificativ mediului
Impact asupra mediului Orice modificare a mediului, dăunătoare sau benefică, care rezultă total
sau parţial din activităţile, produsele sau serviciile unei organizaţii

5. RESPONSABILITATI
5.1. Director General/Director Sucursala
• Verifica „Fisa de identificare a aspectelor de mediu”, cod F 4.3.1-M-01
• Aproba Lista aspectelor de mediu in conditii normale si anormale cod F 4.3.1-M-02 si „Lista
aspectelor semnificative de mediu”, cod F 4.3.1-M-03.
5.2. RMGD
• colecteaza informatiile privind aspectele de mediu determinate de procesele din organizatie si
completeaza „Fisa de identificare aspecte de mediu”, cod F 4.3.1-M-01
• colecteaza informatiile privind aspectele de mediu, intocmeste si actualizeaza „Lista aspectelor
de mediu identificate”, cod F 4.3.1-M-02 si „Lista aspectelor semnificative de mediu”, cod F-
4.3.1-M-03
• intocmeste pe baza datelor colectate „Lista aspectelor de mediu de avut in vedere la
incheierea de contracte cu terti”, cod F 4.3.1-M-04 daca este cazul
• identifica aspectele de mediu rezultate ca urmare a modificarii activitatilor, produselor si
serviciilor organizatiei si actualizeaza listele cod F 4.3.1-M-02 si F 4.3.1-M-04
5.3 RMSMI/Resp.SMI
• verifica „Lista aspectelor de mediu identificate”, cod F 4.3.1-M-02 si „Lista aspectelor
semnificative de mediu”, cod F 4.3.1-M-03.
SC TBRCM SA F.V.
F 4.2.3-04, Ed.1, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A Cod PS 4.3.1-M
PROCEDURA SMI Page 5/6
ASPECTE DE MEDIU Ed Revizia
1 0 1 2 3 4 5

6. PROCEDURA
6.1. Analiza initiala de mediu se face:
a) la implementarea SMI pentru identificarea aspectelor de mediu asociate materialelor folosite,
proceselor care se desfasoara in organizatie si produselor/ serviciilor realizate in acel moment;
b) la aparitia unor procese/produse noi;
c) la schimbarea sau modificarea tehnologiilor sau a echipamentelor de lucru pentru a evalua
impactul pe care acestea il pot avea asupra mediului;
d) la modificarea sau reducerea activitatii pentru a identifica ce aspecte de mediu mai trebuie luate
in considerare.
La analiza initiala a aspectelor de mediu se utilizeaza formularul F 4.3.1- M-07, prin care se
determina semnificatia impactului aspectelor de mediu din cadrul organizatiei.
6.2. Identificarea aspectelor de mediu si evaluarea impacturilor asociate
Responsabilii de proces identifica aspectele de mediu asociate activitatilor pentru care sunt
responsabili si completeaza „Fisa de identificare aspecte de mediu”, cod F 4.3.1-M-01, dupa care
intocmeste planul de gestiune a deseurilor cod F 4.5.1-M-05.
Identificarea se face pentru urmatoarele regimuri de lucru:
a) conditii normale de functionare (n)
b) conditii anormale de functionare: opriri-porniri, mentenanta, curatenie, spalare, de intretinere (a)
c) situatii de urgenta – accidente (u)
Pentru fiecare deseu identificat conform planului de gestiune a deseurilor cod F 4.3.1-M-05 se
deschide o fisa de deseu cod F 4.3.1.-M-06 prin care se monitorizeaza modul de eliminare/reciclare a
deseului.
Identificarea si evaluarea aspectelor de mediu se face si pentru posibilele situatii de urgenta care
pot sa apara. Acestea se evalueaza in functie de
a) probabilitate de aparitie;
b) probabilitatea de detectie;
c) efectul asupra mediului.
6.3. Identificarea aspectelor de mediu cu impact semnificativ
Fisele de colectare a datelor sunt centralizate de catre RMGD, care efectueaza evaluarea gradului
de semnificatie a impactului generat de aspectele de mediu identificate, cu ajutorul „Grilei de evaluare a
aspectelor de mediu”, Anexa PS-4.3.1-M in functie de urmatoarele criterii de evaluare:
a) R – respectarea reglementarilor legale si a altor cerinte
b) S – sensibilitatea mediului si a partilor interesate
c) G – gravitatea impactului
d) M – mijloace de control al impactului
Pentru fiecare criteriu se aplica un sistem de notare de la 1 la 10.
Nivelul de semnificatie al impactului se calculeaza functie de valorile pentru R,S,G si M folosind
indici de pondere functie de importanta criteriului:
Ns = 0,5xR + 0,15xS + 0,2xS + 0,15xM
Valoarea maxima pentru Ns:
Ns = 0,5x10 + 0,15x10 + 0,2x10 + 0,15x10 = 10
Aspectele de mediu cu Ns > 5 sunt considerate cu impact semnificativ.
Pentru aspectelor de mediu identificate in cazul lucrarilor efectuate de terti, acestea se vor avea in
vedere la stabilirea cerintelor in contractele cu acestia.
Listele sunt verificate de RMSMI/Resp.SMI si aprobate de DG/DS.
6.4. Identificarea si evaluarea permanenta a aspectelor de mediu
Modificarile si dezvoltarea de noi activitati, produse sau servicii pot duce la eliminarea unor
aspecte identificate sau la introducerea de aspecte noi in lista.
Astfel de modificari pot fi:
a) dezvoltarea de noi produse/servicii;
SC TBRCM SA F.V.
F 4.2.3-04, Ed.1, Rev.0
S.C. T.B.R.C.M. S.A Cod PS 4.3.1-M
PROCEDURA SMI Page 6/6
ASPECTE DE MEDIU Ed Revizia
1 0 1 2 3 4 5

b) modificari ale proceselor sau tehnologiei si/sau introducerea de procese noi;


c) extinderea sau reducerea capacitatii;
d) schimbari ale legilor si reglementarilor.
Orice aspect de mediu identificat trebuie evaluat si inclus in „Lista aspectelor de mediu
identificate”, cod F 4.3.1-M-02 si daca este cazul in „Lista aspectelor semnificative de mediu”, cod F
4.3.1-M-03.
Lista aspectelor de mediu identificate ca avand impact semnificativ sta la baza procesului de
identificare a obiectivelor si elaborare a programului de management.
Aspectele de mediu identificate care pot genera situatii de urgenta stau la baza Planurilor de
situatii de urgenta si capacitate de raspuns.

7. INREGISTRARI

Denumire înregistrare Cod Durata de pastrare


Fişa de identificare aspecte de mediu. F 4.3.1-M-01 Pana la modificare AM
Lista aspectelor de mediu identificate in de functionare normala si F 4.3.1-M-02 Pana la modificare AM
anormala
Lista aspectelor de mediu identificate cu impact semnificativ. F 4.3.1-M-03 Pana la modificare AM
Lista aspectelor de mediu ce vor fi prinse in cerintele contractelor F 4.3.1-M-04 Pana la modificarea AM
incheiate cu terti
Fisa deseu F 4.3.1-M-06 Pana la modificarea AM

8. Elemente ale abordarii ca proces

Element Definire
Date de intrare : - proces din amonte Identificare procese
- furnizor intern Director General/Director Sucursala; RMSMI
Date de iesire : - proces din aval Controlul productiei si al furnizarii serviciului
- client intern RMGD
Fisa de colectare date – aspecte de mediu , lista
aspectelor de mediu identificate in conditii de functionare
normala si anormala , grila de evaluare a aspectelor de
mediu , lista aspectelor de mediu identificate cu impact
semnificativ , lista aspectelor de mediu ce vor fi prinse in
cerintele contractelor incheiate cu terti
Indicator de performanta Eficacitatea metodelor de analiza a riscurilor

SC TBRCM SA F.V.
F 4.2.3-04, Ed.1, Rev.0

S-ar putea să vă placă și