Sunteți pe pagina 1din 5

PROCEDUR « IDENTIFICARE SI ACCES LA PAGINA/DIN

PREVEDERI LEGALE I ALTE CERIN E » 1/5


Edi ia: 1 / Revizia: 0 Cod: PS-01-MS Exemplar nr. 1

« IDENTIFICARE SI ACCES LA PREVEDERI LEGALE


I ALTE CERIN E »
COD: PS-01-MS

Func ia Nume / Prenume Data Semn tura

Responsabil Calitate
Întocmit
Mediu S n tate
Reprezentantul
Verificat Managementului pentru
Calitate Mediu S n tate
Manager
Aprobat
General

Sec iunea CUPRINS Pagina


1 SCOP 2
2 DOMENIU DE APLICARE 2
3 DOCUMENTE DE REFERIN 2
4 DEFINI II I PRESCURT RI 2
5 PROCEDURA 2
6 RESPONSABILIT I 4
7 ÎNREGISTR RI 5
8 DOCUMENTE DE LEG TUR 5

Prezenta procedur este proprietatea S.C. S.R.L. Târgu-Mure .


Copierea neautorizat este interzis .
PROCEDUR « IDENTIFICARE SI ACCES LA PAGINA/DIN
PREVEDERI LEGALE I ALTE CERIN E » 2/5
Edi ia: 1 / Revizia: 0 Cod: PS-01-MS Exemplar nr. 1

1. SCOP
Procedura define te modul de identificare a prevederilor legale în domeniul SMM i a
altor cerin e aplicabile activit ii organiza iei, modul în care este asigurat accesul la acestea i
modul de aplicare al acestor cerin e la aspectele de mediu.

2. DOMENIU DE APLICARE
Procedura este aplicabil la nivelul întregii organiza ii pentru identificarea i
conformarea la prevederile legale i la alte cerin e aplicabile activit ilor din organiza ie,
precum i modul de aplicare al acestor cerin e la aspectele de mediu.

3. DOCUMENTE DE REFERIN
3.1. SR EN ISO 14001:2005 – Sisteme de management de mediu. Cerin e cu ghid de
utilizare.
3.2. Manualul calitate, mediu, s n tate i securitate ocupa ional , cod: MCMS-03.

4. DEFINI II I PRESCURT RI
4.1. Defini ii
4.1.1. În conformitate cu standardul SR EN ISO 14001:2005 – Sisteme de
management de mediu. Cerin e cu ghid de utilizare i OHSAS 18001:2004 – Sisteme de
management de securitate i s n tate în munc – Specifica ie.
4.1.2. În conformitate cu Manualul calitate, mediu, s n tate i securitate
ocupa ional , cod: MCMS-03.
4.1.3. Mediu - mediul înconjur tor în care func ioneaz o organiza ie, care include
aerul, apa, p mântul, resursele naturale, flora, fauna, fiin ele umane i rela iile între acestea.
4.1.4. Aspect de mediu - element al activit ilor, produselor sau serviciilor unei
organiza ii care poate interac iona cu mediul.
4.1.5. Aspect semnificativ de mediu - aspect de mediu care poate avea un impact
major asupra mediului.
4.1.6. Impact asupra mediului - orice modificare a mediului, d un toare sau
benefic , care rezult total sau par ial din activit ile, produsele sau serviciile unei organiza ii.
4.1.7. Sistem de management de mediu - component a sistemului de
management general care include structura organizatoric , activit ile de planificare,
responsabilit ile, practicile, procedurile, procesele i resursele pentru elaborarea,
implementarea, realizarea, analizarea i men inerea politicii de mediu.
4.1.8. Sistem de management OH&S – parte a sistemului de management general
care faciliteaz managementul riscurilor OH&S asociate afacerilor organiza iei. Acesta
include structura organizatoric , activit ile de planificare, responsabilit ile, practicile,
procedurile, procesele, i resursele pentru elaborarea, implementarea, realizarea, analizarea i
men inerea politicii OH&S a organia iei.

4.2. Prescurt ri
MG – Manager General
DT – Director Tehnic
RMCMS – Reprezentantul Managementului pentru Calitate Mediu
S n tate i Securitate Ocupa ional
PROCEDUR « IDENTIFICARE SI ACCES LA PAGINA/DIN
PREVEDERI LEGALE I ALTE CERIN E » 3/5
Edi ia: 1 / Revizia: 0 Cod: PS-01-MS Exemplar nr. 1

RCMS – Responsabil Calitate Mediu


S n tate i Securitate Ocupa ional
C – ef de Compartiment
SMICMS – Sistem de Management Integrat Calitate Mediu
S n tate i Securitate Ocupa ional
OH&S – S n tate i Securitate Ocupa ional
PMCMS – Program de Management Calitate Mediu S n tate i
Securitate Ocupa ional

5. PROCEDURA

5.1. Generalit i
5.1.1.Pentru func ionarea eficient a SMICMS, organiza ia trebuie s in sub
control documentele de provenien extern (na ionale sau interna ionale), acestea putând fi
documente de reglementare sau documente cerute de clauzele contractuale.
5.1.2. Fiecare compartiment dispune de documentele care se aplic ariei sale de
responsabilitate, în edi ia/revizia în vigoare i în conformitate cu Lista principalelor
reglement ri în domeniul protec iei mediului i a s n t ii i securit ii ocupa ionale
aplicabile, cod F-01-PS-01-MS.

5.2. Accesul la prevederile legale i alte cerin e


5.2.1. Organiza ia î i asigur accesul i identific prevederile legale prin:
- achizi ionarea colec iei “Monitorul Oficial al României”, a colec iei de standarde
i orice alt normativ solicitat de departamentele func ionale interesate,
- achizi ionarea programului LEGIS,
- contracte cu firme de consultan /juri ti.
5.2.2. Organiza ia î i asigur accesul la alte cerin e prin:
- po t , mail, fax, de la par ile intersate, clien i, furnizori, vecini, autorit i
- prin cerin ele stabilite în autoriza iile de func ionare.
5.2.3. Managerul general asigur disponibilitatea legisla iei prin alocarea de resurse
pentru achizi ionarea acesteia pe suport informatic i prin abonament la Monitorul Oficial.

5.3. Identificarea i selectarea prevederilor legale aplicabile


5.3.1. Juristul verific permanent legisla ia ap rut prin accesarea în permanen a
surselor de intrare ale prevederilor legale, de unde extrage posibilele legi aplicabile
organiza iei. Acesta comunic imediat RMCMS orice modificare, actualizare, abrogare a
legisla iei aplicabile.
5.3.2. In aceea i s pt mân (când s-a identificat un document aplicabil organiza iei)
RMCMS convoac o întâlnire cu posibilele p r i afectate ( C, RCMS) de prevederile
documentului respectiv.
5.3.3. Ace tia analizeaz textele legale i celelalte cerin e de mediu identificate i le
selecteaz pe acelea care au aplicabilitate în cadrul organiza iei, în func ie de
activit ile/serviciile desf urate/produsele fabricate i de aspectele de mediu generate de ele.
5.3.4. În urma analizei se realizeaz un plan de ac iuni pentru implementarea cerin elor
necesare (necesar resurse, materii i materiale, documente de control, monitorizare).
5.3.5. De asemenea, se analizeaz i gradul de aplicabilitate pentru fiecare departament
din organiza ie i contractorii permanen i. Gradul de aplicabilitate se stabile te folosind
nota ia:
PROCEDUR « IDENTIFICARE SI ACCES LA PAGINA/DIN
PREVEDERI LEGALE I ALTE CERIN E » 4/5
Edi ia: 1 / Revizia: 0 Cod: PS-01-MS Exemplar nr. 1

A - cerin e aplicabile în mod direct compartimentului = în cadrul compartimentului se


desf oar zilnic/periodic activit i care trebuie s in cont de cerin a respectiv . Pentru
aceste situa ii se documenteaz un mod de lucru printr-un document intern care asigur
respectarea cerin ei.
O – cerin e cu aplicare ocazional = sunt acele cerin e legale care se aplic , dar care nu
au un caracter permanent de utilizare. În aceast categorie se introduc acele documente care
reglementeaz ob inerea de autoriza ii, metodologia de elaborare a dosarelor, documentele
prin care se definesc termeni utiliza i într-un domeniu, cerin e pentru anumite activit i
sezoniere etc.
I – cerin e cu caracter informativ = acele cerin e care nu interfereaz cu activitatea
compartimentului respectiv, dar aplicabile altor compartimente aflate în rela ie prin natura
activit ilor, legi care reglementeaz activit i posibile, viitoare etc.
5.3.6. Ca urmare a acestei analize RCMS introduce prevederea legal în lista
prevederilor legale i a altor cerin e de mediu în vigoare, Lista principalelor reglement ri în
domeniul protec iei mediului i a s n t ii i securit ii ocupa ionale aplicabile, cod: F-01-
PS-01-MS.
5.3.7. RCMS tip re te/copiaz textele cerin elor în extenso i le introduce în “Dosarul
prevederilor legale i a altor cerin e de mediu i a s n t ii i securit ii ocupa ionale”.

5.4. Controlul documentelor de provenien extern . Instruirea personalului cu


privire la prevederile legale i alte cerin e
5.4.1. Documentele de provenien extern reprezint prevederile legale,
reglement rile na ionale i interna ionale, alte documente aplicabile domeniului de activitate
al organiza iei, precum i documente prev zute în clauzele contractuale.
5.4.2. RCMS identific i actualizeaz prevederile legale care sunt aplicabile
organiza iei i informeaz managementul i efii compartimentelor de intrarea în vigoare a
acestora.
5.4.3. RCMS întocme te i p streaz listele generale ale documentelor de provenien
extern : standardele i documenta ia din domeniul reglementat, legi, hot râri ale guvernului,
ordonan e etc.
5.4.4. RCMS pune la dispozi ia compartimentelor i serviciilor toat documenta ia
aplicabil acestora pentru a putea instrui personalul în conformitate cu prevederile procedurii
COMPETEN , CON TIENTIZARE I INSTRUIRE, cod: PO-03-CMS i pentru a putea
desf ura o activitate care s nu prezinte nici un risc poten ial de impact negativ asupra
mediului.
În activitatea de achizi ionare materiale i/sau servicii se acord o aten ie sporit
tuturor cerin elor impuse de aceste reglement ri.
5.4.5. RCMS are obliga ia s revizuiasc lista documentelor de referin aferent
compartimentului i s fac instruirea personalului.

5.5. P strarea i arhivarea documentelor


5.5.1. Un exemplar din Monitorul Oficial al Romîniei sau a altor reglement ri
aplicabile se p streaz la RMCMS.

5.6. Monitorizarea aplic rii prevederilor legale i a altor cerin e de mediu


adoptate de organiza ie
5.6.1. Angajatii din fiecare compartiment monitorizeaz i r spund de parametrii de
proces i de mediu, pentru conformarea cu reglement rile aplicabile.
5.6.2. RCMS verific respectarea reglement rilor de c tre personalul departamentului
utilizator. Ei raporteaz RCMS încadrarea în prevederile legale i alte cerin e i stadiul
PROCEDUR « IDENTIFICARE SI ACCES LA PAGINA/DIN
PREVEDERI LEGALE I ALTE CERIN E » 5/5
Edi ia: 1 / Revizia: 0 Cod: PS-01-MS Exemplar nr. 1

realiz rii obiectivelor din PMM conform procedurii MONITORIZARE I M SURARE


ASPECTE DE MEDIU, cod: PS-04-M.

6. RESPONSABILIT I

6.1. Managerul General


a) asigur resursele financiare necesare achizi ion rii documentelor externe aplicabile
SMM i domeniului de activitate al organiza iei.

6.2. Juristul
a) identific cerin ele legale i de reglementare aplicabile domeniului de activitate al
organiza iei în domeniul protec iei mediului;
b) informeaz managementul i efii de compartimente despre documentele legislative
i de reglementare în vigoare aplicabile activit ii desf urate.

6.3. Responsabilul Calitate Mediu S n tate i Securitate Ocupa ional


a) întocme te i reactualizeaz Lista principalelor reglement ri în domeniul protec iei
mediului i a s n t ii i securit ii ocupa ionale aplicabile, cod F-PS-01-MS-01,
b) tip re te/copiaz textele cerin elor în extenso i le introduce în “Dosarul
prevederilor legale i a altor cerin e de mediu i de s n tate i securitate ocupa ional ”.

6.4. efii de compartimente


a) asigur respectarea prevederilor legale aplicabile de c tre personalul din subordine.

7. ÎNREGISTR RI

Înregis- P streaz Arhiveaz


Întocme te Distruge
trarea Respons. Durata Respons. Durata
F-01-PS-01-MS RCMS RCMS valabilitate RCMS 5 ani Arhiva

8. DOCUMENTE DE LEG TUR

Cod document Denumire document


Lista principalelor reglement ri în domeniul protec iei mediului
F-01-PS-01-MS
i a s n t ii i securit ii ocupa ionale aplicabile