Sunteți pe pagina 1din 5

PROCEDUR « IDENTIFICAREA PERICOLE- PAGINA/DIN

S. C. S.R.L. Târgu- 1/5


LOR I EVALUAREA RISCURILOR »
Mure
Edi ia: 1 / Revizia: 0 Cod: PS-01-S Exemplar nr. 1

« IDENTIFICAREA PERICOLELOR I EVALUAREA


RISCURILOR »
COD: PS-01-S

Func ia Nume / Prenume Data Semn tura

Responsabil Calitate
Întocmit
Mediu S n tate
Reprezentantul
Verificat Managementului pentru
Calitate Mediu S n tate
Manager
Aprobat
General

Sec iunea CUPRINS Pagina


1 SCOP 2
2 DOMENIU DE APLICARE 2
3 DOCUMENTE DE REFERIN 2
4 DEFINI II I PRESCUDT RI 2
5 PROCEDURA 3
6 RESPONSABILIT I 4
7 ÎNREGISTR RI 5
8 DOCUMENTE DE LEG TUR 5

Prezenta procedur este proprietatea S.C. S.R.L. Târgu-Mure .


Copierea neautorizat este interzis .
PROCEDUR « IDENTIFICAREA PERICOLE- PAGINA/DIN
S. C. S.R.L. Târgu- 2/5
LOR I EVALUAREA RISCURILOR »
Mure
Edi ia: 1 / Revizia: 0 Cod: PS-01-S Exemplar nr. 1

1. SCOP
Organiza ia utilizeaz aceast procedur pentru a ob ine o informare cât mai real cu
privire la pericolele semnificative de OH&S, ce rezult ca urmare a tuturor proceselor care se
desf oar în cadrul ei, în scopul elimin rii riscului dac este posibil, sau dac nu, de
reducere la minim a acestuia.
Rezultatele proceselor de identificare a pericolelor, de evaluare i inere sub control a
riscurilor reprezint baza întregului sistem de management de OH&S.

2. DOMENIU DE APLICARE
Se aplic tuturor activit ilor organiza iei, atât celor obi nuite, de zi cu zi , cât i celor
ocazionale, atât pentru personalul propriu cât i pentru contractori, furnizori, vizitatori sau alte
persoane care pot fi prezente la respectivul loc de munc .

3. DOCUMENTE DE REFERIN
3.1. OHSAS 18001:2004 – Sisteme de management de securitate i s n tate în munc
– Specifica ie.
3.2. Legea nr. 319/2006 - Legea securit ii i s n t ii în munc .
3.3. Metoda de evaluare a riscurilor de accidentare i îmboln vire profesional la
locurile de munca, avizata de Ministerul Muncii în 1993 i publicat în 1998.
3.4. Manualul calitate, mediu, s n tate i securitate ocupa ional , cod: MCMS-03.

4. DEFINI II I PRESCUDT RI
4.1. Defini ii
4.1.1. În conformitate cu OHSAS 18001:2004 – Sisteme de management de
securitate i s n tate în munc – Specifica ie.
4.1.2. În conformitate cu Manualul calitate, mediu, s n tate i securitate
ocupa ional , cod: MCMS-03.

4.2. Prescurt ri
MG – Manager General
DT – Director Tehnic
RMCMS – Reprezentantul Managementului pentru Calitate Mediu
S n tate i Securitate Ocupa ional
RCMS – Responsabil Calitate Mediu
S n tate i Securitate Ocupa ional
SMICMS – Sistem de Management Integrat Calitate Mediu
S n tate i Securitate Ocupa ional
PMCMS – Program de Management Calitate Mediu S n tate i
Securitate Ocupa ional
OH&S – S n tate i Securitate Ocupa ional
EE – Echipa de evaluare
ER – Evaluare de risc
IP – Identificare pericole
PROCEDUR « IDENTIFICAREA PERICOLE- PAGINA/DIN
S. C. S.R.L. Târgu- 3/5
LOR I EVALUAREA RISCURILOR »
Mure
Edi ia: 1 / Revizia: 0 Cod: PS-01-S Exemplar nr. 1

5. PROCEDURA
In cadrul viziunii sale de a desf ura o actvitate sigur , atât pentru angaja ii proprii cât i
pentru orice alt persoan aflat pe teritoriul de care este r spunz toare, organiza ia a stabilit
c este de datoria ei s dezvolte un proces proactiv pentru asigurarea realiz rii obiectivelor i
politicii de OH&S prin identificarea pericolelor i evaluarea riscului la locurile de munc .
5.1. Evaluarea de risc va reflect principiul prevalen ei elimin rii riscurilor i pe cel al
controlului i reducerii celor ce nu pot fi eliminate.
5.2. Echipa ce realizeaz evaluarea de risc este stabilit de RMCMS i include cel
pu in:
- specialistul în evaluare,
- responabilul cu securitatea în munc ;
- medicul de medicina muncii /medicul de întreprindere;
- un reprezentant al angaja ilor;
- un consultant tehnic intern, desemnat de eful compartimentului de care
apar ine locul de munc evaluat.
5.3. Evaluarea de risc va fi realizat diferen iat, în func ie de gradul de complexitate al
activit ilor i de executantul acestora, pentru:
a) activit ile tehnice de baz , curente ale organizatiei i cele ocazionale, dar cu grad
comparabil de complexitate;
b) activit ile cu grad redus de complexitate, desf urate de personalul unit ii i de
vizitatori;
c) activit ile desf urate de subcontractan i.
5.4. Metoda de evaluare utilizat este aleas de RCMS.
5.5. Etapele evalu rii de risc sunt:
5.5.1. numirea echipei de evaluare de c tre RMCMS;
5.5.2. întrunirea echipei într-o edin condus de RCMS care prezint metoda de
evaluare ce va fi utilizat i termenele de realizare ale diferitelor etape de evaluare ale
locurilor de munc prev zute în program.
5.5.3. aplicarea metodei de evaluare se va face de c tre membrii echipei prin luarea în
considerare a :
- cerin elor legale i a altor cerin e aplicabile, precum i a politicii unit ii privind
protec ia muncii;
- caracteristicilor detaliate ale sistemului muncii: mijloace de produc ie (utilaje,
materiale, echipamente), sarcini de munc (instruc iuni de lucru, etc), executant,
mediu de munc .
- neconformit ile, accidentele, incidentele;
- rezultatele auditurilor ;
- opiniilor angaja ilor;
- observa iile medicale;
- statistici na ionale /interna ionale referitoare la efectele condi iilor de munc evaluate
asupra s n t ii.
- informa iilor referitoare la cele mai bune practici aplicabile, inclusiv cele utilizate de
organiza ii similare din ar sau din str in tate.
Aplicarea metodei se face în primul rând în mod proactiv-anticipativ, nu reactiv –
postfactum.
Rezultatele apic rii metodei de evaluare permit:
- ierarhizarea riscurilor;
PROCEDUR « IDENTIFICAREA PERICOLE- PAGINA/DIN
S. C. S.R.L. Târgu- 4/5
LOR I EVALUAREA RISCURILOR »
Mure
Edi ia: 1 / Revizia: 0 Cod: PS-01-S Exemplar nr. 1

- încadrarea lor în acceptabile i inacceptabile, în conformitate cu politica organiza iei;


- stabilirea m surilor de eliminare a riscurilor inacceptabile (inclusiv prin suspendarea
activit ii);
- stabilirea m surilor de reducere a riscurilor ce nu pot fi eliminate ( prin m suri
tehnice, organizatorice, de instruire).
5.5.4 Îîntocmirea raportului ER se face de c tre RCMS i reprezint o sintez a
evalu rii, la care se adaug Fi ele de m suri.
Aplicarea masurilor va fi controlat de fiecare nivel ierarhic în parte, neconformit ile
fiind tratate conform procedurii TRATARE NECONFORMITATI, cod PS-04-CMS.

6. RESPONSABILIT I

6.1. Managerul General


a) asigur resursele necesare identificarii pericolelor i evalu rii riscului;
b) analizeaz rapoartele de evaluare de risc, aprob m surile necesare a fi
implementate pentru eliminarea sau reducerea la minim a riscurilor identificate;
c) asigur resursele necesare implement rii m surilor de eliminare sau reducere a
riscurilor.

6.2. Reprezentantul Managementului pentru Calitate Mediu


S n tate i Securitate Ocupa ional
a) programeaz evalu rile de risc în func ie de magnitudinea riscului, a schimb rilor
care au loc din punct de vedere tehnic, organizatoric, legal;
b) nume te membrii echipei de evaluare;
c) verific reflectarea rezultatelor evalu rii în auditurile interne;
d) verific i propune spre aprobare m surile de eliminare sau diminuare a riscului;
e) asigur implementarea m surilor de eliminare sau reducere la minim a riscurilor.

6.3. Directorul Tehnic


a) se implic în identificarea pericolelor specifice locurilor de munc de care
r spunde;
b) propune m suri de eliminare sau reducere la minim a riscurilor identificate;
c) r spunde de aplicarea m surilor stabilite pentru eliminare sau reducerea la minim a
riscurilor.

6.4. Angajatii
a) se implic în identificarea pericolelor specifice locurilor de munc unde î i
desfasoar activitatea;
b) aplic toate m surile stabilite pentru eliminarea sau diminuarea riscurilor
identificate.

6.5. Responsabilul Calitate Mediu S n tate i Securitate Ocupa ional


a) analizeaza toate locurile de munca din organiza ie în scopul identific rii pericolelor
i evalu rii riscului specific fiecaruia dintre acestea;
b) alege metoda de evaluare;
c) preg te te i prezint echipei metoda de evaluare;
d) întocme te raportul de evaluare a riscurilor;
PROCEDUR « IDENTIFICAREA PERICOLE- PAGINA/DIN
S. C. S.R.L. Târgu- 5/5
LOR I EVALUAREA RISCURILOR »
Mure
Edi ia: 1 / Revizia: 0 Cod: PS-01-S Exemplar nr. 1

e) stabile te m surile de eliminare sau reducere a riscurilor;


f) urmare te implementarea m surilor de eliminare sau diminuare a riscului.

7. ÎNREGISTR RI

Înregis- P streaz Arhiveaz


Întocme te Distruge
trarea Respons. Durata Respons. Durata
F-01-PS-01-S EE RCMS valabilitate RCMS 3 ani Arhiva
F-02-PS-01-S EE RCMS valabilitate RCMS 3 ani Arhiva
F-03-PS-01-S EE RCMS valabilitate RCMS 3 ani Arhiva
Raport de EE RCMS valabilitate RCMS 3 ani Arhiva
evaluare

8. DOCUMENTE DE LEG TUR

Cod document Denumire document


F-01-PS-01-S Fi de identificare i evaluare a riscurilor la locul de munc
F-02-PS-01-S Fi de m suri propuse
F-03-PS-01-S Încadrare nivelurilor de risc/securitate