Sunteți pe pagina 1din 25

SISTEME DE MANAGEMENT DE

SĂNĂTATE ŞI SECURITATE
OCUPAŢIONALĂ
CONFORM CERINŢELOR
SR EN OHSAS 18001:2007

SUPORT DE CURS
Sisteme de management al securităţii şi sănătăţii în muncă

2009

2
Sisteme de management al securităţii şi sănătăţii în muncă

INTRODUCERE

Astăzi, procesul tehnologic şi presiunea intensă a competiţiei aduc schimbări rapide în


ceea ce priveşte condiţiile de muncă, organizarea muncii şi a proceselor sale.
Legislaţia este esenţială, dar insuficientă de una singură în a ţine sub control aceste
schimbări şi în a ţine pasul cu noile pericole şi riscuri apărute.
Organizaţiile trebuie să „atace” în mod continuu provocările din acest domeniu şi să
găsească soluţii pentru prevenirea acestora prin intermediul unor strategii de
management dinamic.
Pentru a veni în ajutorul organizaţiilor care doresc să pună în practică un sistem de
management de sănătate şi securitate ocupaţională (SSO), organizaţiile internaţionale,
au elaborat documentaţii, care au un caracter voluntar, fără să înlocuească însă legile
naţionale, reglementările legale sau standardele acceptate.
Astfel a fost asigurat un instrument unic şi puternic pentru dezvoltarea unei culturi a
securităţii în muncă, de acesta beneficiind în egală măsură angajatorii, angajaţii,
organizaţiile lor, instituţiile naţionale, sistemele de SSO, mediul înconjurător şi toţi cei
care au un rol în a se asigura că locurile de muncă sunt locuri sigure pentru toţi cei
prezenţi atât din punct de vedere al sănătăţii cât şi al securităţii.
Impactul pzitiv al introducerii sistemelor de management al SSO este recunoscut acum
atât la nivel guvernamental cât şi la nivelul angajatorilor şi al angajaţilor.
Angajatorul răspunde şi are datoria de a organiza sănătatea şi securitatea
ocupaţională. Implementarea unui sistem de management al SSO asigură modul de a
duce la îndeplinire această sarcină cu succes şi calea cea mai sigură de îmbunătăţire a
performanţelor de SSO.

În acest sens, ca un răspuns la cererile clienţilor de a avea o documentaţie pe baza


căreia să le fie evaluate şi certificate sistemele de management al SSO, în anul 1999
în Seria de Evaluare a Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale (Ocupational Health and
Safety Assessment Series), în Marea Britanie, a apărut OHSAS 18001:1999 –
Sisteme de Management al Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale – Specificţie, în
anul 2007 a apărut la ASRO traducerea în limba română.
În completarea lui OHSAS 18001:1999, a apărut OHSAS 18002:2000 – Ghid de
implementare a OHSAS 18001 (Guidelines for the implementation of OHSAS 18001).

3
Sisteme de management al securităţii şi sănătăţii în muncă

OHSAS 18001:2007
- Sisteme de Management al
- Sănătăţii şi Securităţii Ocupaţionale -
Specificaţie
OHSAS 18001 a fost astfel conceput încât să fie compatibil cu standardele de
sisteme de management al calităţii – ISO 9001:2008 – şi de mediu – ISO
14001:2005, astfel încât să fie uşurată realizarea unui sistem de management
integrat calitate-mediu-sănătate şi securitate ocupaţională pentru organizaţiile care
doresc aplicarea unui sistem de management integrat.
Scopul acestei specificaţii este de a stabili cerinţele pentru a putea implementa un
sistem de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale (SSO), astfel încât
organizaţia să-şi poată controla riscurile şi să-şi îmbunătăţească performanţele de
SSO.
Această specificaţie poate fi aplicată de orice organizaţie care doreşte să:
 elimine sau să minimalizeze riscul pentru angajaţi sau alte părţi interesate,
pentru care este posibilă expunerea la riscuri de SSO asociate activităţilor
sale;
 implementeze, menţină şi îmbunătăţească continuu un sistem de
management al SSO;
 să se asigure de conformitatea cu politica de SSO pe care şi-a stabilit-o;
 să dovedească această conformitate şi altora;
 să obţină certificarea/înregistrarea sistemul de management de SSO de
către o organizaţie externă;
 să facă o auto-constatare şi declaraţie de conformitate cu cerinţele
specificaţie OHSAS.

Termeni şi definiţii
Părţi interesate
Individ sau grup interesat sau afectat de performanţa de SSO a organizaţiei
Obiective
Ţinte, în termenii performanţei de SSO, pe care o organizaţie şi le stabileşte singură
pentru a le atinge
Securitate şi sănătate ocupaţională

4
Sisteme de management al securităţii şi sănătăţii în muncă

Condiţii şi factori care efectează starea de sănătate a angajaţilor, a lucrătorilor


temporari, a personalului antreprenorilor, a vizitatorilor şi a altor persoane prezente la
locul de muncă

Performanţă
Rezultat măsurabil al sistemului de management al SSM, asociat controlului pe care îl
are organizaţia asupra riscurilor de sănătate şi securitate, bazat pe politica şi
obiectivele sale de SSO
Notă: Măsurarea performanţei include măsurarea activităţilor şi rezultatelor
managementului de SSO.

ELEMENTELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE SSM

Îmbunătăţire
continuă

Analiza efectuată de Politica de SSM


Management
Planificare
Implementare şi
funcţionare
Verificare şi acţiune
corectivă

Modelul sistemului de management de SSM

Organizaţia trebuie să creeze şi să menţină in sistem de management care să se


conformeze tuturor cerinţelor OHSAS 18001. Acesta va ajuta organizaţia să se
conformeze tuturor reglementărilor de SSO aplicabile.
Un sistem de management de SSO cuprinde următoarele elemente:
 politica de SSM
 planificare
 implementare şi funcţionare

5
Sisteme de management al securităţii şi sănătăţii în muncă

 verificare şi acţiune corectivă


 analiza efectuată de management
 imbunătăţire continuă

POLITICA DE SSM

Analiza efectuată
de management

Audit Feedback de
Politică la măsurarea
performanţelor

Planificare

Managementul de la cel mai înalt nivel al organizaţiei îşi va stabili politica de SSO în
care să fie declarate obiectivele generale de SSO şi angajamentul pentru
îmbunătăţirea continuă a performanţelor de SSO.
Scopul elaborării politicii de SSO este acela de:
 a stabili un sens general al direcţiei de actiune
 a introduce principiile de actiune
 a stabili obiectivele SSO cu privire la nivelul de responsabilitate şi performanţa
cerută
 a demonstra angajamentul organizaţiei şi în special al conducerii de vârf cu
privire la un bun management al SSO.
Politica trebuie:
a) să corespundă naturii şi nivelului riscurilor de SSO ale organizaţiei;
Elementele centrale ale sistemului de management al SSO le reprezintă:
o identificarea pericolelor
o evaluarea şi modalităţile de ţinere sub control a riscurilor

b) să includă un angajament pentru îmbunătăţirea continuă;


Organizaţia pe lângă satisfacerea responsabilităţilor legale, trebuie să aibă ca
obiectiv îmbunătăţirea performanţelor şi a sistemului sau de management al SSO,

6
Sisteme de management al securităţii şi sănătăţii în muncă

în mod eficient şi eficace, în scopul satisfacerii tuturor cerinţelor ca urmare a


schimbărilor apărute în activitatea desfăşurată şi a modificării cerinţelor de
reglementare.

Panificarea îmbunătăţirii performanţelor trebuie exprimată în obiectivele ale SSO şi


gestionată prin intermediul programului de management al SSO.

c) să includă angajamentul de conformare la legislaţia aplicabilă, în vigoare


şi la alte cerinţe la care organizaţia subscrie în domeniul SSO;
Acest angajament este o declarare publică a obligaţiei pe care şi-a asumat-o
organizaţia în îndeplinirea şi chiar în depăşirea cerinţelor legale sau a altor
reglementări aplicabile.

d) să fie documentată, implementată şi menţinută;


În scopul asigurării eficacităţii politicii de SSO, aceasta trebuie să fie:
 documentată
 analizată periodic în scopul stabilirii adecvării continue
 amendată sau revizuită, dacă este necesar.

e) să fie comunicată tuturor angajaţilor cu intenţia de a-i conştientiza cu


privire la obligaţiile de SSO pe care le au;
Angajaţii, de la toate nivelurile, trebuie să-şi înţeleagă responsabilităţile şi să fie
competenţi în îndeplinirea sarcinilor pe care le au pentru a putea contribui în mod
eficace la realizarea obiectivelor de SSO.

f) să fie disponibilă pentru părţile interesate;


Trebuie stabilită modalitatea de comunicare a politicii de SSO a organizaţiei
oricărui individ sau grup (din interior sau exterior) preocupat sau afectat de
performanţele de SSO ale organizaţiei.

g) să fie revizuită periodic pentru a se asigura că rămâne relevantă şi


adecvată organizaţiei.
Politica şi sistemul de management de SSO trebuie analizate în mod regulat pentru
a asigura continua adecvare şi eficacitate având în vedere schimbările inevitabile
care au loc, evoluţia legislaţiei şi aşteptările societăţii.

7
Sisteme de management al securităţii şi sănătăţii în muncă

Planificare

Politică

Audit Feedback de
Planificare la măsurarea
performanţelor

Implementare şi funcţionare

Planificarea identificării pericolelor, a evaluării riscurilor şi controlului riscurilor


În scopul realizării planificării, organizaţia trebuie să stabilească procesele de
identificare a pericolelor, de analiză, evaluare şi măsurile de ţinere sub control a
riscurilor, elementele de ieşire ale acestor procese reprezentând bezele întregului
sistem de SSO.
Trebuie stabilită în mod clar şi evident legătura dintre aceste procese şi restul
elementelor sistemului de management al SSO.
Organizaţia trebuie să ia în consideraregradul practic de control pe care îl poate avea
asupra riscurilor determinate, în funcţie de elementele de intrare şi cele de ieşire
asociate activităţilor, proceselor, produselor/serviciilor sale actuale şi a celor relevante
din trecut, pentru toate tipurile de situaţii – normale, anormale şi a celor care pot crea
potenţial de situaţii de urgenţă.
Stabilirea riscurilor de SSM se face prin intermediul unei analize iniţiale de identificare
a pericolelor şi evaluare a nivelului de risc.
În acest scop organizaţia va stabili şi va menţine proceduri pentru identificarea
continuă a pericolelor, evaluarea riscurilor şi implementarea măsurilor necesare de
ţinere sub control a acestora.
Acestea trebuie să includă:
- activităţile de rutină şi activităţile ocazionale;
- activităţile întregului personal care are acces la locul de muncă
(inclusiv subcontractanţi, antreprenori, organe de control, vizitatori, etc.)
- facilităţile de la locul de muncă, asigurate de organizaţie sau de alţii.
Organizaţia trebuie să se asigure că rezultatele evaluării şi efectele controlului riscurilor
sunt luate în considerare când îşi stabileşte obiectivele de SSO.

8
Sisteme de management al securităţii şi sănătăţii în muncă

La stabilirea metodologiei prin identificarea pericolelor şi evaluarea riscurilor


organizaţia se va asigura că acesta:
- corespunde domeniului, naturii şi programului său, astfel încât să fie
în primul rând proactivă decât reactivă;
- oferă ierarhizarea riscurilor şi identificarea acelora care trebuie să fie
eliminate sau ţinute sub control prin măsurile definite în Obiective şi în
Programul de management;
- este corelată cu experienţa de lucru şi cu capabilitatea măsurilor
folosite de a ţine sub control riscurile;
- asigură datele de intrare pentru determinarea cerinţelor de facilităţi,
identificarea necesităţilor de instruire şi/sau de efectuare a controalelor
operaţionale;
- asigură monitorizarea acţiunilor necesar a fi luate pentru a asigura
atât eficienţa cât şi oportunitatea implementării lor.

Cerinţe legale şi alte cerinţe


Organizaţia trebuie să stabilească şi să menţină o procedură pentru identificarea şi
accesarea cerinţelor legale şi a altor cerinţe de SSO care îi sunt aplicabile.
Organizaţia trebuie să se preocupe în mod continuu de actualizarea acestor
documente şi de informarea tuturor părţilor interesate, interne şi externe, în aplicarea
acestora.
În acest sens este necesar ca organizaţia să fie conştientă şi să înţeleagă modul în
care cerinţele legale şi alte reglementări îi afectează sau îi vor afecta activităţile şi să
comunice această informaţie părţilor interesate.
Această cerinţă are scopul de a promova conştientizarea şi înţelegerea
responsabilităţilor care rezultă din:
 coduri, linii directoare-ghiduri-ale asociaţiilor industriale
 cerinţe legale/reglementări guvernamentale
 standarde naţionale, regionale sau internaţionale

 regulamentul de ordine interioară


 cerinţele părţilor interesate

Obiective
Organizaţia trebuie să îndeplinească şi să menţină obiectivele documentate de SSO, la
fiecare nivel şi funcţie în cadrul organizaţiei.

9
Sisteme de management al securităţii şi sănătăţii în muncă

Notă: Obiectivele trebuie să fie cuantificate, acolo unde este posibil.


Când îşi stabileşte şi îşi analizează obiectivele, o organizaţie trebuie să ia în
considerare cerinţele legale şi celelalte cerinţe aplicabile, pericolele şi riscurile de SSO,
opţiunile tehnologice, cerinţele financiare, operaţionale şi de afaceri şi punctele de
vedere ale părţilor interesate. Obiectivele trebuie să fie compatibile cu politica de SSO,
inclusiv cu angajamentul pentru îmbunătăţire continuă.
Obiectivele stabilite de organizaţie este necesar să fie măsurabile pentru a putea fi
monitorizat gradul de realizare a acestora şi a conformării cu politica de SSM.

Program(e) de management al SSO


Organizaţia trebuie să stabilească şi să menţină un program de management al SSO
pentru atingerea obiectivelor sale. Aceasta trebuie să includă documentarea:
- responsabilităţilor şi a auditorilor desemnate pentru atingerea
obiectivelor pentru funcţiile şi nivelurile relevante din organizaţie;
- resursele şi termenele necesare pentru atingerea obiectivelor.
Programul de management al SSO trebuie să fie analizat la intervale regulate şi
planificate. Acolo unde este necesar, programul trebuie să fie amendat pentru a
răspunde schimbărilor de activitate, produse, servicii şi condiţiilor de funcţionare ale
organizaţiei.
Programul de management are rolul de a planifica acţiunile necesare în scopul
realizării politicii şi a obiectivelor stabilite.
Acesta cere dezvoltarea unor strategii şi planuri de acţiune de pus în aplicare, care
trebuie să fie documentate şi comunicate tuturor celor care au un rol în realizarea lui.

Implementare şi funţionare

Planificare

Audit Implementare Feedback de


la măsurarea
şi funcţionare performanţelor

Verificare şi acţiune corectivă

10
Sisteme de management al securităţii şi sănătăţii în muncă

Structură şi responsabilităţi
Rolurile, responsabilităţile şi autoritatea personalului care conduce, execută şi verifică
procesele care au efect asupra riscurilor care rezultă din activităţile şi facilităţile
organizaţiei, trebuie să fie definite, documentate şi comunicate pentru a uşura
managementul al SSO.
Responsabilitatea finală pentru securitatea şi sănătatea ocupaţională aparţine
managementului de vârf. Organizaţia trebuie să desemneze un membru al
managementului de vârf (de exemplu într-o organizaţie mare, un membru al conducerii
sau un membru al comitetului executiv) cu responsabilităţi în asigurarea implementării
corecte a sistemului de management şi îndeplinirea cerinţelor în toate locaţiile şi
sferele de operare ale organizaţiei.
Managementul trebuie să asigure resursele esenţiale implementării, controlului şi
îmbunătăţirii sistemului de management al SSO.
Notă: Resursele includ resurse umane cu calificarea corespunzătoare, resurse
tehnologice şi financiare.
Reprezentantul managementului organizaţiei va avea un rol bine definit,
responsabilitate şi autoritate pentru:
a) stabilirea, implementarea şi menţinerea sistemului de management al SSO, a
cărui cerinţe să fie în conformitate cu această specificaţie OHSAS;
b) prezentarea managementului de vârf a rapoartele cu privire la performanţa
sistemului de management al SSO pentru analiză şi ca bază pentru
îmbunătăţirea acestui sistem de management.
Toţi cei careau responsabilităţi de conducere vor trebui să-şi demonstreze
angajamentul luat cu privire la îmbunătăţirea continuă a performanţelor de SSO.
În scopul realizării efective a unui management de SSO este necesar să fie definite,
documentate şi comunicate atribuţiile, responsabilităţile şi autoritatea şi să fie asigurate
resursele adecvate pentru a putea fi duse la îndeplinire sarcinile de SSM.
Acestea pot fi documentate sub una din formele următoare sau o alternativă la
alegerea organizaţiei:
o manualele sistemului de management de SSM
o proceduri de lucru
o descrierea sarcinilor de muncă (fişa postului)
o în pachetele de instruire introductivă generală
Dacă organizaţia hotăreşte desemnarea atribuţiilor şi responsabilităţilor în fişa postului,
atunci aceasta va cuprinde şi responsabilităţile de SSO.

11
Sisteme de management al securităţii şi sănătăţii în muncă

Instruire, conştientizare şi competenţă


În vederea asigurării unor la locurile de muncă cu un nivel minim de risc este necesar a
se asigura personal competent pentru îndeplinirea în condiţii de securitate a sarcinilor
care pot avea impact negativ asupra sănătăţii şi securităţii la locul de muncă.
Competenţa se defineşte ca educaţie, instruire şi/sau experienţă adecvată.
Organizaţia trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru a asigura
conştientizarea angajaţilor, la fiecare nivel şi funcţie relevantă, cu privire la:
- importanţa conformării la politică, la procedurile şi la cerinţele
sistemului de management al SSO;
- consecinţele asupra SSO, existente sau probabile, ale activităţilor
desfăşurate şi impactul pozitiv asupra SSO ca urmare a îmbunătăţirii
performanţelor personale;
- atribuţiile şi responsabilităţile pe care le au în realizarea conformării
cu politica, cu procedurile şi cu cerinţele sistemului de management al SSO,
inclusiv cu privire la capacitatea de răspuns în situaţii de urgenţă;
- consecinţele potenţiale ale abaterii de la procedurile/instrucţiunile de
lucru specificate.
Procedurile de instruire trebuie să ia în considerare nivelurile diferite de:
- responsabilitate, abilitate şi gradul personal de instruire;
- risc.
Organizaţia trebuie să aibă proceduri efective pentru a se asigura de competenţa
personalului de a duce la îndeplinire sarcinile desemnate.
Programul de conştientizare şi instruire trebuie stabilit pentru a acoperi următoarele
zone:
• înţelegerea planificării SSO a organizaţiei, atribuţiile şi responsabilităţile fiecărui
individ
• o programare sistematică a instructajelor introductive generale şi la locul de
muncă şi a celor periodice, pentru angajaţi
• instruire înainte de începerea lucrului cu privire la problemele de SSO, pericole,
riscuri, măsuri de precauţie, proceduri aplicabile la locul de muncă
• instruire cu privire la identificarea pericolelor, evaluarea şi controlul de risc
• instruire specifică – în cardul organizaţiei sau externă – pentru personalul cu
sarcini specifice în cadrul sistemului de management al SSO, inclusiv pentru
reprezentanţii angajaţilor pentru SSO

12
Sisteme de management al securităţii şi sănătăţii în muncă

• instruirea tuturor celor care au sarcini de conducere la locurile de muncă


referitor la responsabilitatea lor de SSO faţă de angajaţi, subcontractori şi alte
categorii de persoane prezente la locul de muncă (ex. Muncitori temporari,
elevi, studenţi în practică..). Aceasta este necesară pentru a conştientiza la
toate nivelurile pericolele şi riscurile specifice activităţilor de care sunt
responsabili, precum şi pentru a asigura ca personalul are competenţa
necesară pentru a duce la îndeplinire activităţile în condiţii de securitate,
urmând procedurile sistemului de management al SSO.
• atribuţiile şi responsabilităţile menegementului de vârf pentru a asigura ca
sistemul de management de SSM funcţionează prin ţinerea sub control a
riscurilor, prin minimalizarea îmbolnăvirilor, rănirilor, şi a altor pierderi ale
organizaţiei
• programe de instruire şi conştientizare pentru subcontractori, muncitori
temporari şi vizitatori, în funcţie de nivelul de risc la care sunt expuşi.
Trebuie evaluată eficacitatea instruirilor şi a nivelului de competenţă rezultat.
Aceasta poate implica evaluarea ca parte a instruirii, şi/sau verificări pe teren
pentru a stabili dacă a fost atins nivelul de competenţă şi a monitoriza impactul
instruirilor efectuate pe teren mai lung.

Consultare şi comunicare
Organizaţia trebuie să stabilească proceduri pentru a asigura comunicarea informaţiilor
cu privire la SSO către şi de la angajaţi şi alte părţi interesate.
Implicarea angajaţilor şi reglementările cu privire la consultare trebuie să fie
documentate şi aduse la cunoştinţa părţilor interesate.
Prin intermediul procesului de consultare şi comunicare organizaţia trebuie să
încurajeze participarea la stabilirea bunele practici, la sprijinirea politicii şi obiectivelor
sale de SSO a tuturor celor asupra cărora activităţile sale pot avea un impact asupra
SSO.
Organizaţia trebuie să stabilească modalităţile de împlicare a angajaţilor în următoarele
procese:
• consultarea cu privire la dezovltarea şi analiza politicilor, obiectivelor de SSO, şi
a deciziilor de implementare a proceselor şi procedurilor de gestionare a
riscurilor, incluzând efectuarea identificării riscurilor, analizarea evaluării şi
stabilirea măsurilor de ţinere sub control a riscurilor specifice activităţilor pe
care le

13
Sisteme de management al securităţii şi sănătăţii în muncă

• consultarea cu privire la modificările care afectează locul de muncă din punct


de vedere al SSO prin introducerea de echipamente, materiale, produse
chimice, tehnologii, procese, proceduri sau modalităţi (patente) de lucru noi sau
prin modificarea celor existente.
În scopul asigurării procesului de comunicare angajaţii trebuie să fie:
- reprezentaţi în domeniul SSM;
- informaţi cu privire la reprezentantul(ţii) lor şi a persoanei desemnate
de către management în domeniul SSM.

Documentaţia
Organizaţia trebuie să-şi documenteze şi să-şi menţină actualizate suficiente informaţii
care să dea posibilitatea ca sistemul său de management să poată fi înţeles în mod
corespunzător şi să poate fi condus în mod eficace şi eficient.
Organizaţia trebuie să stabilească şi să menţină informaţii, într-un mediu adecvat, pe
suport de hârtie sau electronic, care:
a) să descrie elementele centrale ale sistemului de management şi interacţiunea
dintre acestea;
b) să asigure accesul la documentaţia conexa.
Notă: Este important ca documentaţia să fie păstrată o perioadă minimă pentru
eficienţă şi eficacitate.

Controlul documentelor şi al datelor


Toate documentele şi datele conţinând informaţii critice pentru funcţionarea sistemului
de management al SSO şi cu privire la performanţa de SSO a activităţilor organizaţiei,
trebuie să fie identificate şi controlate.
În acest scop organizaţia trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru
controlul tuturor documentelor şi datelor cerute de specificaţiile OHSAS pentru a
asigura că acestea:
a) pot fi localizate;
b) sunt analizate periodic, revizuite (dacă este necesar) şi aprobate de către
personalul autorizat;
c) versiunile actualizate ale documentelor şi datelor relevante sunt disponibile la
toate locurile de muncă unde se efectuează operaţiile esenţiale pentru
funcţionarea eficientă a sistemului de SSO;
d) documentelor şi datelor perimate sunt retrase prompt din toate punctele de
interes şi/sau punctele de utilizare pentru a preveni folosirea lor neintenţională;

14
Sisteme de management al securităţii şi sănătăţii în muncă

e) documentele şi datele arhivate, păstrate în scopuri legale şi/sau de cunoaştere


sunt identificabile în mod adecvat.

Controlul operaţional
Organizaţia trebuie să îşi menţină modul de organizare pentru a asigura aplicarea
măsurilor de control şi a celor preventive, oriunde acestea sunt cerute pentru a controla
riscurile operaţionale, a satisface politica şi obiectivele de SSO şi a se conforma
cerinţelor legaleşi altor reglementări în vigoare aplicabile.
În acest scop organizaţia trebuie să identifice acele operaţii şi activităţi, care sunt
asociate cu riscurile identificate, unde trebuie să fie puse în aplicare măsurile de ţinere
sub control ale riscurilor. Organizaţia trebuie să planifice aceste activităţi, inclusiv cele
de intreţinere, pentru a asigura că sunt efectuate conform condiţiilor specificate, prin:
a) stabilirea şi menţinerea de proceduri documentate pentru toate situaţiile unde
absenţa lor ar putea duce la abateri de la politica şi obiectivele de SSO;
b) stipularea criteriilor de operare în proceduri;
c) stabilirea şi menţinerea de proceduri conexe cu riscurile de SSM identificate
introduse de materialele, echipamentul şi serviciile achiziţionate şi/sau folosite
de către organizaţie şi comunicarea procedurilor şi cerinţelor relevante către
furnizori şi contractanţi;
d) stabilirea şi menţinerea de proceduri pentru proiectarea locului de muncă, a
procesului, a instalaţiilor, maşinilor, procedurilor de lucru şi de organizare a
muncii, inclusiv adaptarea lor la capabilităţile umane, pentru a elimina sau a
reduce riscurile de SSO la sursă.

Pregătirea pentru situaţii de urgenţă şi capacitatea de răspuns


Organizaţia trebuie să stabilească şi să menţină planuri şi proceduri pentru
identificarea potenţialului şi a modului de răspuns în caz de incidente şi situaţii de
urgenţă şi pentru prevenirea şi diminuarea consecinţelor asupra SSO care pot fi
asociate acestora.
Organizaţia trebuie să-şi analizeze planurile şi procedurile de pregătire şi a capacităţii
de răspuns pentru situaţii de urgenţă, în special după producerea acestora.
Organizaţia trebuie, de asemenea, să-şi testeze periodic aceste proceduri, acolo unde
este posibil.
În acest scop organizaţia trebuie să evalueze în mod activ necesităţile de răspuns
pentru potenţialele accidente şi situaţii de urgenţă prin:
 planificarea modului de realizare a intervenţiei în aceste situaţii;

15
Sisteme de management al securităţii şi sănătăţii în muncă

 dezvoltarea de proceduri şi procese;


 planificarea testării capacităţii de răspuns;
 îmbunătăţirea eficacităţii capacităţii de răspuns.
Organizaţia trebuie să îşi dezvolte un plan(uri) de urgenţă, să identifice şi să asigure
echipamentul de urgenţă corespunzător şi să-şi testeze în mod regulat capacitatea de
răspuns prin intermediul simulărilor.
Simulările practice au ca scop testarea eficacităţii părţilor critice ale planului(rilor) de
intervenţie în situaţii de urgenţă şi să testeze plenitudinea procesului de planificare a
capacităţii de răspuns. Rezultatele simulărilor trebuie evaluate şi trebuie implementate
modificările identificate în scopul îmbunătăţirii capacităţilor de răspuns.

Verificare şi acţiune corectivă

Implementare şi funcţionare

Feedback de
Audit Verificare şi la măsurarea
acţiune performanţelor
corectivă

Analiza efectuată de management

Măsurarea şi monitorizarea performanţei


Organizaţia trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru monitorizarea şi
măsurarea periodică a performanţelor de SSO. Aceste proceduri trebuie să furnizeze:
- măsuri calitative şi cantitative, adecvate necesităţilor organizaţiei;
- monitorizarea gradului în care s-au îndeplinit obiectivele de SSM ale
organizaţiei;
- măsuri proactive de performanţă care să monitorizeze conformitatea
cu programul de management de SSO, criteriile operaţionale, legislaţia şi
cerinţele de reglementare aplicabile;

16
Sisteme de management al securităţii şi sănătăţii în muncă

- măsuri reactive de performanţă pentru monitorizarea accidentelor,


îmbolnăvirilor, incidentelor (inclusive cele „cât pe ce”) şi alte avidenţe
istorice ale deficienţelor de performanţă de SSO;
- înregistrarea datelor şi rezultatelor monitorizării şi măsurătorilor, în
scopul utilizării lor în analize de acţiuni corective şi preventive.
Dacă este necesară monitorizarea echipamentului pentru măsurarea şi monitorizarea
performanţei de SSO, organizaţia trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru
calibrarea şi întreţinerea acestui echipament. Trebuie păstrate înregistrări ale
activităţilor de calibrare, verificare şi întreţinere precum şi rezultatele acestora.
Organizaţia trebuie să-şi identifice parametrii performanţelor de bază de SSO pentru
întreaga organizaţie. Această identificare trebuie să includă, dar să nu limiteze,
parametrii care să determine dacă:
- au fost atinse politica şi obiectivele de SSM
- măsurile de control ale riscurilor au fost implementate şi sunt
eficiente
- s-au tras învăţăminte din eşecurile sistemului de management de
SSO, incluzând evenimentele periculoase (accidentele, cazurile de
îmbolnăviri profesionale)
- programele de conştientizare, instruire, comunicare şi consultare
pentru angajaţi şi părţile interesate au fost eficiente
- au fost elaborate şi aplicate informaţii care pot fi utilizate pentru
analizarea sau îmbunătăţirea sistemului de management al SSO.

Accidente, incidente, neconformităţi şi acţiune corectivă şi preventivă


Organizaţia trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru definirea
responsabilităţilor şi autorităţii pentru:
a) tratarea şi investigarea:
- accidentelor;
- incidentelor;
- neconformităţilor;
b) luarea de măsuri care să minimalizeze orice consecinţe care derivă accidente,
incidente sau neconformităţi;
c) iniţierea şi punerea în practică a acţiunilor corective şi preventive;
d) confirmarea eficienţei acţiunilor corective şi preventive care au fost luate.
Aceste proceduri trebuie să prevadă ca toate acţiunile corective şi preventive propuse
să fie analizate în cadrul procesului de evaluare de risc înainte de implementare.

17
Sisteme de management al securităţii şi sănătăţii în muncă

Orice acţiune corectivă sau preventivă intreprinsă pentru eliminarea cauzelor


neconformităţilor efective sau potenţiale trebuie să fie adecvată dimensiunii problemei
şi proporţională cu riscurile de SSO întâlnite.
Organizaţia trebuie să implementeze şi să înregistreze orice modificări în procedurile
documentate care rezultă din acţiunile corective şi preventive.
Organizaţia trebuie să aibă proceduri efective pentru raportarea şi
evaluarea/investigarea accidentelor şi neconformităţilor. Scopul principal al acestor
proceduri este de a identifica şi a trata cauzele care stau la baza lor. Procedurile
trebuie să permită detectarea, analiza şi eliminarea cauzelor potenţiale ale
neconformităţilor. Punerea în aplicare a acţiunilor corective şi preventive trebuie
monitorizată şi trebuie analizată eficacitatea acestora.

Înregistrări şi managementul înregistrărilor


Organizaţia trebuie să stabilească şi să menţină proceduri pentru identificare, păstrare
şi punere la dispoziţie a înregistrărilor referitoare la SSO, precum şi a rezultatelor
auditurilor şi analizelor.
Înregistrările referitoare la SSO trebuie să fie lizibile, identificabile şi uşor de urmărit
până la nivelul activităţilor implicate. Înregistrările referitoare la SSO trebuie să fie
arhivate şi menţinute astfel încât să se poată regăsi cu uşurinţă şi să fie protejate
împotriva degradării, deteriorării sau pierderii. Timpii de păstrare trebuie să fie stabiliţi
şi înregistraţi.
Trebuie să fie menţinute înregistrări, într-un mod adecvat sistemului şi organizaţiei,
pentru a demonstra conformitatea cu această specificaţie OHSAS şi a demonstra ca
sistemul de management al SSO funcţionează efectiv şi că procesele s-au desfăşurat
în condiţii de siguranţă.

Audit
Organizaţia trebuie să stabilească şi să menţină un program de audit şi proceduri
pentru efectuarea periodică a auditului sistemului de management al SSO pentru:
a) a determina dacă sistemul de management al SSM este sau nu:
1. conform cu reglementările planificate pentru managementul de SSM,
inclusiv cerinţele din această specificaţie OHSAS;
2. implementat şi menţinut în mod adecvat;
3. eficient în îndeplinirea politicii şi obiectivelor organizaţiei;
b) a analiza rezultatele auditurilor precedente;
c) a oferi informaţii managementului cu privire la rezultatele auditurilor.

18
Sisteme de management al securităţii şi sănătăţii în muncă

Programul de audit, inclusiv orice planificare, trebuie să se bazeze pe rezultatele


evaluării de risc a activităţilor organizaţiei şi a rezultatelor auditurilor precedente.
Procedurile de audit trebuie să includă:
• scopul,
• frecvenţa,
• metodologiile şi competenţele,
• responsabilităţile şi cerinţele pentru conducerea auditurilor,
• raportarea rezultatelor.
Ori de câte ori este posibil, auditul trebuie să fie condus de personal independent de
cel cu responsabilităţi directe pentru activitatea examinată.
Notă: Cuvântul „independent” nu înseamnă în mod necesar din afara organizaţiei.
Auditul sistemului de management al SSO este un proces prin intermediul căruia
organizaţia poate analiza şi evalua în mod continuu eficacitatea acestuia. În general,
auditurile sistemului de management al SSO trebuie să ia în considerare politica şi
procedurile de SSO, condiţiile şi activitatea desfăşurată la locurile de muncă.
Un program de audit intern al sistemului de management al SSO trebuie să permită
organizaţiei să îşi analizeze propria conformitate a sistemului cu cerinţele OHSAS
18001.
Auditurile planificate ale sistemului de management de SSO trebuie să fie efectuatede
personal din cadrul organizaţiei şi/sau de persoane externe, alese de organizaţie să
stabilească gradul de conformitate cu procedurile documentate de SSM şi să evalueze
dacă sistemul este sau nu eficace în realizarea obiectivelor de SSO stabilite.
Organizaţia trebuie să elaboreze un plan anual de desfăşurare a auditurilor interne ale
sistemului de management al SSO. Aceste audituri trebuie să acopere toate activităţile
care fac obiectul sistemului de management al SSO şi să evalueze conformitatea cu
OHSAS 18001. Personalul care efectuează auditurile sistemului de management de
SSM trebuiesă fie imparţial şi obiectiv.

19
Sisteme de management al securităţii şi sănătăţii în muncă

Analiza efectuată de management

Analiza efectuată de management

Factori Analiza Factori


interni efectuată de externi
management

Politica

Managementul de vârf al organizaţiei trebuie, la intervale determinate, să analizeze


sistemul de management al SSM, pentru a asigura permanenţa adaptare,
compatibilitate şi eficienţă a acestuia. Procesul analizei efectuate de management
trebuie să asigure că sunt disponibile informaţiile necesare pentru a permite conducerii
să realizeze această evaluare. Această analiză trebuie să fie documentată.
Analiza efectuată de management trebuie să ia în considerare posibilele nevoi de
schimbare a politicii, obiectivelor şi a altor elemente ale sistemului de management al
SSO, utilizând ca elemente de intrare rezultatele auditurilor sistemului de management
al SSO, modificării circumstanţelor şi a angajamentului pentru îmbunătăţire continuă.
Managementul de vârf trebuie să analizeze funcţionarea sistemului de management al
SSO pentru a evalua dacă a fost pe deplin implementat şi dacă este în continuare
adecvat pentru realizarea politicii şi obiectivelor de SSO declarate.
Analiza trebuie să dezbată următoarele subiecte:
- gradul de adecvare a politicii de SSO existente
- stabilirea sau actualizarea obiectivelor de SSO în scopul
îmbunătăţirii continue pentru perioada următoare
- conformarea la cerinţele legale şi de reglementare aplicabile
- adecvarea proceselor curente de identificare a pericolelor, evaluare
şi control de risc
- eficacitatea procesului de inspecţii de SSO

20
Sisteme de management al securităţii şi sănătăţii în muncă

- eficacitatea procesului de raportare a pericolelor


- date cu privire la accidentele şi incidentele de SSO care au avut loc
- raportarea cazurilor de proceduri care nu au fost eficace
- rezultatele auditurilor interne şi externe ale sistemului de
management al SSO care au avut loc de la ultima analiză şi eficacitatea lor
- rezultatele testărilor practice cu privire la pregătirea pentru situaţii de
urgenţă şi capacitatea de răspuns
- îmbunătăţiri ale sistemului de management SSO (ex. introducerea
de iniţiative noi sau dezvoltarea celor existente)
- elementele de ieşire de la orice investigaţie de accident sau incident
- evaluarea efectelor schimbărilor previzibile de legislaţie sau
tehnologie.
Analiza trebuie să stabilească obiectivele de SSM noi sau să le actualizeze pe cele
existente în scopul îmbunătăţirii continue, a adecvării lor pentru perioada următoare şi
să aibă în vedere orice modificare necesară a oricărui element al sistemului de
management al SSO.

21
Sisteme de management al securităţii şi sănătăţii în muncă

CORESPONDENŢA ÎNTRE STANDARDELE


ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 ŞI OHSAS 18001:2007

Clauza ISO 9001:2008 Clauza ISO 14001:2005 Clauza OHSAS 18001:2007


0 Introducere - Introducere - -
0.1 Generelităţi - - - -
Abordare bazată
0.2
pe proces
Relaţia cu ISO
0.3
9004
Compatibilitatea
0.4 cu alte sisteme de
management
Domeniul de Domeniul de
1 1 1 Domeniul de aplicare
aplicare aplicare
1.1 Generalităţi
1.2 Aplicare
Referinţe Referinţe
2 2 2 Publicaţii de referinţă
normative normative
3 Termeni şi definiţii 3 Definiţii 3 Definiţii
Elementele
4 SMQ 4 Cerinţele SMM 4
SM-SSM
4.1 Cerinţe generale 4.1 Cerinţe generale 4.1 Cerinţe generale
Cerinţe referitoare Documentaţia
4.2 4.4.4 4.4.4 Documentaţia
la documentaţie SSM
Documentaţia
4.2.1 Generalităţi 4.4.4 4.4.4 Documentaţia
SSM
Documentaţia
4.2.2 Manualul calităţii 4.4.4 4.4.4 Documentaţia
SSM
Controlul
Controlul Controlul
4.2.3 4.4.5 4.4.5 documentelor şi al
documentelor documentelor
datelor
Înregistrări şi
Controlul
4.2.4 4.5.3 Înregistrări 4.5.3 managementul
înregistrărilor
înregistrărilor
Responsabilitatea Structura şi Structura şi
5 4.4.1 4.4.1
managementului responsabilitate responsabilitate
Angajamentul
5.1 4.2 Politica de mediu 4.2 Politica de SSM
managementului
Planificarea identificării
4.3.1 pericolelor şi a
4.3.2 Prevederi legale şi
Orientare către evaluării şi controlului
5.2 alte cerinţe
client de risc
4.3.1 Aspecte de mediu
4.3.2 Prevederi legale şi alte
cerinţe
Politica în
5.3 4.2 Politica de mediu 4.2 Politica de SSM
domeniul calităţii
5.4 Planificarea SMQ 4.3 Planificare 4.3 Planificare
Obiectivele
5.4.1 4.3.3 Obiective şi ţinte 4.3.3 Obiective
calităţii
Programul de
Programul de
5.4.3 Planificarea SMQ 4.3.4 management de 4.3.4
management de SSM
mediu
Responsabilitate, Cerinţe generale Cerinţe generale
4.1 4.1
5.5 autoritate şi Structura şi Structura şi
4.4.1 4.4.1
comunicare responsabilitate responsabilitate

22
Sisteme de management al securităţii şi sănătăţii în muncă

Clauza ISO 9001:2008 Clauza ISO 14001:2005 Clauza OHSAS 18001:2007


4.1 Cerinţe generale 4.1 Cerinţe generale
Responsabilitate
5.5.1 Structură şi Structură şi
şi autoritate 4.4.1 4.4.1
responsabilitate responsabilitate
Reprezentantul Structură şi Structură şi
5.5.2 4.4.1 4.4.1
managementului responsabilitate responsabilitate
Comunicare Consultare şi
5.5.3 4.4.3 Comunicare 4.4.3
internă comunicare
Analiza efectuată Analiza efectuată Analiza efectuată de
5.6 4.6 4.6
de management de management management
Analiza efectuată Analiza efectuată de
5.6.1 Generalităţi 4.6 4.6
de management management
Datele de intrare Analiza efectuată Analiza efectuată de
5.6.2 4.6 4.6
ale analizei de management management
Datele de ieşire Analiza efectuată Analiza efectuată de
5.6.3 4.6 4.6
ale analizei de management management
Managementul Structură şi Structură şi
6 4.4.1 4.4.1
resurselor responsabilităţi responsabilităţi
Asigurarea Structură şi Structură şi
6.1 4.4.1 4.4.1
resurselor responsabilităţi responsabilităţi
Structură şi Structură şi
6.2 Resurse umane 4.4.1 4.4.1
responsabilităţi responsabilităţi
Competenţă, Instruire, Instruire,
6.2.2 conştientizare şi 4.4.2 conştientizare şi 4.4.2 conştientizare şi
instruire competenţă competenţă
Structură şi Structură şi
6.3 Infrastructura 4.4.1 4.4.1
responsabilităţi responsabilităţi
Structură şi Structură şi
6.4 Mediul de lucru 4.4.1 4.4.1
responsabilităţi responsabilităţi
4.4 Implementare şi 4.4 Implementare şi
Realizarea
7 funcţionare funcţionare
produsului
4.4.6 Control operaţional 4.4.6 Control operaţional
Planificarea Implementare şi Implementare şi
7.1 realizării 4.4.6 funcţionare 4.4.6 funcţionare
produsului Control operaţional Control operaţional
Procese
7.2 referitoare la 4.4.6 Control operaţional 4.4.6 Control operaţional
relaţia cu clientul
4.3.1
Planificarea identificării
Determinarea 4.3.1 Aspecte de mediu pericolelor, a evaluării
cerinţelor 4.3.2 Prevederi legale şi şi controlului de risc
7.2.1
referitoare la alte cerinţe Prevederi legale şi alte
4.3.2
produs 4.4.6 Control operaţional cerinţe
Control operaţional
4.4.6
4.3.1
Planificarea identificării
Analiza cerinţelor
4.3.1 Aspecte de mediu pericolelor, a evaluării
7.2.2 referitoare la
4.4.6 Control operaţional şi controlului de risc
produs
Control operaţional
4.4.6
Comunicarea cu Consultare şi
7.2.3 4.4.3 Comunicare 4.4.3
clientul comunicare
Proiectare şi
7.3 4.4.6 Control operaţional 4.4.6 Control operaţional
dezvoltare

23
Sisteme de management al securităţii şi sănătăţii în muncă

Clauza ISO 9001:2008 Clauza ISO 14001:2005 Clauza OHSAS 18001:2007


Planificarea
7.3.1 proiectării şi 4.4.6 Control operaţional 4.4.6 Control operaţional
dezvoltării
Date de intrare ale
7.3.2 proiectării şi 4.4.6 Control operaţional 4.4.6 Control operaţional
dezvoltării
Date de ieşire ale
7.3.3 proiectării şi 4.4.6 Control operaţional 4.4.6 Control operaţional
dezvoltării
Analiza proiectării
7.3.4 4.4.6 Control operaţional 4.4.6 Control operaţional
şi dezvoltării
Verificarea
7.3.5 proiectării şi 4.4.6 Control operaţional 4.4.6 Control operaţional
dezvoltării
Validarea
7.3.6 proiectării şi 4.4.6 Control operaţional 4.4.6 Control operaţional
dezvoltării
Controlul
modificărilor în
7.3.7 4.4.6 Control operaţional 4.4.6 Control operaţional
proiectare şi
dezvoltare
7.4 Aprovizionare 4.4.6 Control operaţional 4.4.6 Control operaţional
Procesul de
7.4.1 4.4.6 Control operaţional 4.4.6 Control operaţional
aprovizionare
Informaţii
7.4.2 referitoare la 4.4.6 Control operaţional 4.4.6 Control operaţional
aprovizionare
Verificarea
7.4.3 produsului 4.4.6 Control operaţional 4.4.6 Control operaţional
aprovizionat
Producţie şi
7.5 furnizare de 4.4.6 Control operaţional 4.4.6 Control operaţional
servicii
Controlul
producţiei şi al
7.5.1 4.4.6 Control operaţional 4.4.6 Control operaţional
furnizării
serviciului
Validarea
proceselor de
7.5.2 producţie şi de 4.4.6 Control operaţional 4.4.6 Control operaţional
furnizare de
servicii
Identificare şi
7.5.3 4.4.6 Control operaţional 4.4.6 Control operaţional
trasabilitate
Proprietatea
7.5.4 4.4.6 Control operaţional 4.4.6 Control operaţional
clientului
Păstrarea
7.5.5 4.4.6 Control operaţional 4.4.6 Control operaţional
produsului
Controlul
Monitorizarea şi
dispozitivelor de Monitorizare şi
7.6 4.5.1 4.5.1 măsurarea
măsurare şi măsurare
performanţelor
monitorizare
Verificare şi acţiuni
4.5 Verificare şi acţiuni 4.5
corective
Măsurare, analiză corective
8 Monitorizare şi
şi îmbunătăţire Monitorizare şi
măsurarea
4.5.1 măsurare 4.5.1
performanţelor

24
Sisteme de management al securităţii şi sănătăţii în muncă

Clauza ISO 9001:2008 Clauza ISO 14001:2005 Clauza OHSAS 18001:2007


Monitorizarea şi
Monitorizare şi
8.1 Generalităţi 4.5.1 4.5.1 măsurarea
măsurare
performanţelor
Monitorizarea şi
Monitorizare şi Monitorizare şi
8.2 4.5.1 4.5.1 măsurarea
măsurare măsurare
performanţelor
Monitorizarea şi
Satisfacţia Monitorizare şi
8.2.1 4.5.1 4.5.1 măsurarea
clientului măsurare
performanţelor
8.2.2 Auditul intern 4.5.4 Auditul SMM 4.5.4 Audit
Monitorizarea şi
Monitorizare şi Monitorizarea şi
8.2.3 măsurarea 4.5.1 4.5.1
măsurare măsurarea proceselor
proceselor
Monitorizarea şi Monitorizarea şi
Monitorizare şi
8.2.4 măsurarea 4.5.1 4.5.1 măsurarea
măsurare
produsului performanţelor
Pregătirea pentru
Pregătirea pentru
situaţii de urgenţă
4.4.7 4.4.7 situaţii de urgenţă şi
Controlul şi capacitate de
capacitate de răspuns
8.3 produsului răspuns
Neconformităţi şi
neconform Neconformităţi şi
4.5.2 4.5.2 acţiuni corective şi
acţiuni corective şi
preventive
preventive
Monitorizarea şi
Monitorizare şi
8.4 Analiza datelor 4.5.1 4.5.1 măsurarea
măsurare
performanţelor
8.5 Îmbunătăţire 4.2 Politica de mediu 4.2 Politica de SSM
Programe de
Îmbunătăţire Programe de
8.5.1 4.3.4 management de 4.3.4
continuă management de SSM
mediu
Accidente, incidente,
Neconformităţi şi
neconformităţi şi
8.5.2 Acţiune corectivă 4.5.2 acţiuni corective şi 4.5.2
acţiuni corective şi
preventive
preventive
Accidente, incidente,
Neconformităţi şi
neconformităţi şi
8.5.3 Acţiune preventivă 4.5.2 acţiuni corective şi 4.5.2
acţiuni corective şi
preventive
preventive

25