Sunteți pe pagina 1din 12

Manual de Securitate si Sanatate in Munca

Cuprins: Generalitati Principii strategice Domeniul de aplicare Proceduri referitoare la manualul SSM Referinte normative. Termeni si definitii. Prezentarea societatii comerciale Prezentare Structura organizatorica. Organigrama. Sistemul de MSSM Politica n domeniul SSM Obiective generale Structura documentatiei MSSM Structura sistemului de MSSM Responsabilitatea managementului Cerintele legale si de alta natura Planificarea identificarii, evaluarii si controlul riscurilor Instruire, constientizare, competenta Controlul documentelor Controlul nregistrarilor Controlul proceselor Masuri de control si corectare Masuri de protectie pentru cazuri de urgenta Neconformitati. Actiuni corective si preventive Auditul intern. Analiza efectuata de management

Managementul Securitatii si Sanatatii in Munca

PRINCIPII STRATEGICE
Elaborarea si implementarea sistemului de management al securitatii si sanatatii in unitatea noastra este justificata de urmatoarele considerente: dorinta de a crea un cadru unitar pentru gestionarea activitatilor de SSM; implementarea principiilor si metodelor de imbunatatire a performantelor de SSM; protejarea salariatilor prin reducerea / eliminarea pericolelor de accidentare si imbolnavire profesionala; limitarea raspunderii civile si penale prin satisfacerea reglementarilor legale referitoare la SSM si a altor cerinte aplicabile; cresterea constiintei angajatilor si a responsabilitatilor fata de sanatatea si securitatea muncii; cresterea increderii clientilor; imbunatatirea practicilor manageriale; imbunatatirea imaginii organizatiei, prin satisfacerea cerintelor referitoare la SSM

DOMENIUL DE APLICARE
Prezentul Manual de Securitate si Sanatate in Munca (SSM) descrie Sistemul de management al securitatii si sanatatii in munca (MSSM) abordat de organizatia noastra si reprezinta o cerere mandatara a acestui sistem. El trateaza pe scurt toate elementele sistemului de MSSM, elaborat, implementat, mentinut si imbunatatit continuu de catre companie, pentru a identifica, evalua, preveni si combate riscurile pentru securitatea si sanatatea angajatilor, care pot surveni in cursul activitatii profesionale. Manualul de SSM raspunde urmatoarelor cerinte: Documenteaza: politica, obiectivele si angajamentul managementului cu responsabilitate executiva al companiei privind securitatea si sanatatea ocupationala; sistemul de MSSM prin care se asigura implementarea / atingerea continua a politicii si a obiectivelor privind securitatii si sanatatii in munca; Serveste drept standard de referinta autorizat pentru implementarea sistemului de MSSM cu aplicare in toate departamentele functionale si compartimentele companiei; Furnizeaza baza documentata pentru auditarea sistemului de MSSM; Defineste structura orgnizatorica si responsabilitatile diferitelor compartimente sau grupuri functionale si traseaza canalele de comunicare transversale si longitudinale ce dreneaza toate problemele legate de securitatea si sanatatea angajatilor; Asigura prezentarea sistemului de MSSM pentru demonstrarea conformitatii cu OHSAS 18001:1999, respectiv versiunea in limba romana din anul 2004, prin care se asigura imbunatatirea continua a managementului SSM si in consecinta diminuarea / prevenirea accidentelor, incidentelor sau imbolnavirilor profesionale. Se refera la toate procedurile documentate stabilite pentru sistemul de MSSM; Se refera la procesele afectand calitatea produselor/serviciilor furnizate de companie; Prezinta angajatilor elementele sistemului de MSSM si ii face constienti de importanta respectarii normelor de protectie a muncii pentru evitarea accidentelor, incidentelor si a imbolnavirilor profesionale

PROCEDURI REFERITOARE LA MANUALUL SSM


Responsabilitati: Elaborare: reprezentantul managementului executiv pentru SSM. Analiza si aprobare: presedintele Consiliului de Administratie.

Procedeu: linii directoare privind elaborarea documentelor sistemului de MSSM. Exemplarul martor: Editii: Fiecare capitol are asociat un numar de editie; orice modificare de continut determina incrementarea cu o unitate a numarului de editie a capitolului respectiv; Editia manualului este data de numarul dat anterior incrementat cu unu. Se administreaza de catre compartimentul "Managementul SSM", impreuna cu documentele de trasabilitate (pagini modificate, liste de modificari); Nu este numerotat cu numar de copie si serveste la multiplicare, in vederea difuzarii.

Tipuri de copii: Copie tinuta sub control -se actualizeaza de catre reprezentantul managementului; Copie spre informare , in format electronic- valabila la data difuzarii.

Modificare: Se realizeaza de catre elaborator pe baza modificarilor organizationale, a rapoartelor asupra auditului de SSM, a modificarilor semnificative ale sistemului de MSSM, precum si prin deciziile Consiliului Director; Se aproba de catre presedintele Consiliului de Administratie;

Se inregistreaza in lista modificarilor, care cuprinde: capitolul, pagina, descrierea, editia, data efectiva de intrare in vigoare, semnatura persoanei autorizate; Se marcheaza cu o linie verticala in dreptul textului modificat; Pentru copiile controlate, fiecare pagina modificata se difuzeaza electronic; pagina retrasa se distruge de catre elaborator, cu exceptia exemplarului martor aflat in pastrare la Managerul SSM; Precedentele editii se arhiveaza. Schimbarile nu sunt permise fara aprobarea anterioara din partea managerului responsabil cu SSM si trebuiesc aplicate folosind sistemul de control al imbunatatirilor continut in acest document.

Difuzare: Pentru copiile controlate - in baza listei de difuzare aprobata de Consiliul Director; Pentru copiile spre informare responsabilitatea difuzarii revine reprezentantului managementului pentru SSM prin intermediul subordonatilor sai.

Precizari privind procedurile in cazul amendamentelor: Ultimele numere revizuite din Manualul SSM se gasesc la loc vizibil si accesibil la managerul SSM. La fel si lista de amendamente. Singura copie valida a acestui manual este aceea prezentata cu ultimele numere revizuite. Toate copiile manualelor si toate revizuirile sunt controlate de managerul SSM. Schimbari si adaugari pot fi initiate sau sugerate de toti membrii personalului si coordonate prin responsabilii de SSM ai departamentelor / compartimentelor respective. Toate schimbarile finale trebuiesc facute doar sub autoritatea managerului SSM. Toate schimbarile si amendamentele sunt inregistrate in lista cu amendamente.

REFERINTE NORMATIVE.TERMENI SI DEFINITII.


REFERINTE NORMATIVE Standardul international - OHSAS 18001:1999 (Occupational Health and Safety Management Systems Specification), varianta acestuia in limba romana din 2004 (Sisteme de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale - Specificatie) OHSAS 18002 (Sisteme de Management al Sanatatii si Securitatii Ocupationale - Linii directoare pentru implementarea OHSAS 18001)

TERMENI SI DEFINITII Pentru scopurile prezentului manual se aplica definitiile din: OHSAS 18001 OHSAS 18002

Prezentarea societatii comerciale


Prezentare Structura organizatorica. Organigrama

Sistemul de MSSM

POLITICA IN DOMENIUL SSM


Organizatia noastra s-a angajat sa creeze cadrul organizatoric, sa asigure resursele necesare pentru implementarea, mentinerea si imbunatatirea continua a sistemului de management al SSM. Ne asumam responsabilitatea de a respecta toate reglementarile si prevederile legale in vigoare din domeniul protectiei muncii.

Desfasurarea activitatii profesionale intr-un mediu de lucru care sa nu pericliteze securitatea sau sanatatea personalului muncitor reprezinta o prioritate a firmei, in acest scop se respecta principiile de identificare, evaluare, evitare, si combatere a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala asociate activitatilor din cadrul firmei. De asemenea, ne declaram disponibilitatea fata de partile interesate din interiorul sau din afara organizatiei de a informa asupra performantei obtinute de societate in domeniul securitatii si sanatatii ocupationale. Intrucat dezvoltarea si mentinerea sistemului de MSSM este o responsabilitate fundamentala a managementului firmei, a fost numit un reprezentant al managementului pe probleme de securitate si sanatate in munca cu responsabilitatea si autoritatea de a impune si urmari aplicarea in practica a politicii declarate in domeniul securitatii si sanatatii ocupationale.

OBIECTIVE GENERALE
In conformitate cu politica declarata, obiectivele generale sistemului de MSSM sunt: previnirea si reducerea la minim a riscurilor de accidente si imbolnaviri profesionale precum si reducerea consecintelor acestora; adaptarea permanenta a activitatatii productive la factorul uman; asigurarea perfectionarii personalului si asigurarea conditiilor pentru imbunatatirea continua a nivelului de pregatire profesionala a acestuia; asigurarea imbunatatirii capacitatii manageriale, prin adaptarea cerintelor legislatiei in vigoare si prin imbunatatirea sistemului informational si al comunicatiei; asigurarea cadrului organizatoric necesar si resurselor adecvate pentru investitii astfel incat sa se asigure o crestere continua a calitatii activitatilor de SSM; implementarea si mentinerea un sistem de management pentru sanatatea si securitatea muncii in concordanta cu cerintele standardului de referinta.

In baza obiectivelor generale, compartimentele implicate in activitati care pot avea impact asupra SSM stabilesc obiective specifice masurabile.

STRUCTURA DOCUMENTATIEI MSSM


Acest capitol descrie structura documentatiei de sistemului de MSSM, responsabilitatile si procedeele pentru elaborarea acesteia, astfel incat, prin aplicarea ei, sa se asigure prevenirea accidentelor, incidentelor si a imbolnavirilor profesionale. In acest sens: Au fost identificate cerintele din standard care sunt aplicabile la nivelul companiei; S-au identificat activitatile care necesita procese si proceduri documentate; S-a asigurat ca toate compartimentele pregatesc instructiuni de lucru amanuntite privind activitatile care implica riscuri pentru sanatatea sau securitatea angajatilor; A fost elaborat un manual de SSM pentru consemnarea politicii firmei, organizarea functiilor legate de SSM si a principalelor procese pentru managementul securitatii si sanatatii ocupationale; S-a pus in functiune un mecanism pentru urmarirea implementarii sistemului de MSSM si a procedurilor pentru luarea de masuri preventive si corective, astfel ca sistemul sa devina eficient.

STRUCTURA SISTEMULUI DE MSSM

RESPONSABILITATEA MANAGEMENTULUI
Responsabilitatea ultima pentru protectia muncii si a sanatatii apartine top managementului. Acesta desemneaza un reprezentant cu o raspundere speciala pentru asigurarea implementarii si mentinerii sistemului de MSSM, in toate compartimentele si activitatile organizatiei. Prin Regulamentul de Organizare si Functionare, organigrama organizatiei, fisele de post ale salariatilor, s-au stabilit structurile organizatorice, competentele si responsabilitatile specifice pe linie de asigurare a SSM pentru intregul personal angajat. Conducatorii compartimentelor operationale si functionale implicati in activitati cu impact asupra securitatii si sanatatii angajatilor proprii sau ai altor parti interesate, efectueaza sistematic inspectii/controale la locurile de munca, verificand modul cum sunt asigurate conditiile de SSM si cum sunt respectate masurile de prevenire a accidentelor si imbolnavirilor profesionale. In urma controalelor efectuate, fiecare conducator stabileste masurile ce se impun pentru inlaturarea deficientelor constatate si pentru prevenirea accidentelor si/sau imbolnavirilor profesionale. Pentru masurile dispuse sunt stabilite responsabilitati si termene de rezolvare precum si modalitati pentru urmarire si raportare.

CERINTELE LEGALE SI DE ALTA NATURA


Toate activitatile in cadrul organizatiei sunt afectate de prevederile legale in vigoare si de alte prevederi. Acestea vor fi comunicate personalului relevant, in scopul de a promova constientizarea si intelegerea raspunderilor legale. Cerintele legale si de alta natura privitoare la securitatea si sanatatea muncii sunt identificate din: reglementari legale (legi, ordonante, hotarari de guvern, ordine ale administratiei de stat, etc.) autorizatiile de functionare din punct de vedere al SSM avizele si autorizarile PSI norme de SSM aplicabile (NSSM), standarde nationale, europene, etc. conventiile de lucru in comun pentru executarea lucrarilor de constructii proiecte, contracte, cerinte ale partilor interesate reglementari organizatorice interne (ROF, ROI), coduri de buna practica

Obligatiile ce revin organizatiei in domeniul sanatatii si securitatii muncii sunt comunicate tuturor compartimentelor functionale / operationale care conduc sau desfasoara activitati cu impact asupra sanatatii si securitatii muncii. Fiecare compartiment functional / operational care are implicatii in domeniul SSM are intocmita si tine la zi lista cu prevederile legale in vigoare referitoare la sanatatea si securitatea muncii. Inainte de inceperea lucrarilor, subunitatea care executa lucrarea identifica impreuna cu beneficiarul cerintele SSM (restrictii, avize, acorduri, accese, folosirea utilitatilor).

PLANIFICAREA IDENTIFICARII, EVALUARII SI CONTROLUL RISCURILOR


Identificarea riscurilor Identificarea riscurilor posibile de accidentare si / sau imbolnavire profesionala se efectueaza: in faza de ofertare, prin verificarea documentatiei de oferta (daca acest lucru este cerut in mod expres de client ); in faza premergatoare inceperii executiei, prin verificarea documentatiei de executie si a modului de intocmire a planului SSM al proiectului (lucrarii); la schimbarea unor specificatii tehnice, tehnologii de executie si / sau a conditiilor mediului de munca; la schimbarea / aparitia de noi cerinte legale si / sau de alta natura; dupa aparitia unor evenimente in domeniul SSM, care au avut drept consecinta producerea de accidente (sau ar fi putut conduce la producerea de accidente).

Pentru aspectele de mai sus sunt avute in vedere cerintele legale (legi, hotarari de guvern, ordonante, norme si reglementari in domeniu, etc.) si cerinte de alta natura (specificatii de SSM din proiecte, cerinte de SSM din contracte, cerinte stabilite prin conventii pentru lucru in comun, cerinte ale partilor interesate etc.).

INSTRUIRE, CONSTIENTIZARE, COMPETENTA


In vederea cresterii gradului de competenta al personalului in domeniul protectiei muncii se identifica anual necesitatile de instruire si in acest scop se organizeaza: instruiri interne (instructaje) periodice cu intreg personalul, in conformitate cu HG 1425/2006, IPSSM 01, normele si instructiunile de lucru specifice, aplicabile la activitatea fiecarui compartiment in parte instruiri externe (perfectionari) ale personalului cu atributii directe de SSM precum si a personalului de conducere, prin cursuri organizate de MMSSF, MEN sau de catre persoane fizice sau juridice abilitatea de acestea

Prin instruire, trebuie sa se asigure conditiile ca angajatii care lucreaza la fiecare nivel relevant sa fie constienti de: importanta de a respecta politica si procedurile de protectie a muncii si prevederile sistemului de organizare a protectiei muncii; consecintele, curente sau potentiale, ale activitatii lor productive asupra protectiei muncii si beneficiile pe care le aduce protectia muncii in privinta imbunatatirii performantelor personale; rolurile si raspunderile lor in realizarea conformitatii cu politica si procedurile de protectie a muncii si cu prevederile sistemului de organizare a acesteia, cuprinzand interventia de urgenta si cerintele de reactie imediata; consecintele potentiale al nerespectarii procedurilor specifice de functionare.

CONTROLUL DOCUMENTELOR
Politica specifica Organizatia recunoaste necesitatea de a mentine un set adecvat, complet si actualizat de schite, documente si/sau specificatii in legatura cu standardul OHSAS 18001 cerinta 4.4.5., inclusiv documente extern. Managerul SSM a stabilit lista principalelor documente, care identifica statutul revizuit curent al acestora, in vederea indepartarii folosirii la intamplare a documentelor. Compania a stabilit si va mentine o procedura de control a documentelor pentru a se asigura ca: Problemele juste din documentatia relevanta sunt puse in locurile corespunzatoare (acolo unde sunt necesare) de catre personalul adecvat; Copiile invechite/scoase din uz au fost inlocuite/distruse; Schimbarile si modificarile din documente sunt revizuite si aprobate de acelasi personal sau departamente care au realizat analiza si aprobarea originalelor, in afara cazului in care se desemneaza alte persoane; Toate documentele sunt controlate in cadrul procedurilor de control al documentelor, incluzand o lista principala cu documentele, iar cele care trebuiesc schimbate sunt reorientate dupa un numar practic de schimbari pentru a se evita munca in plus.

Domeniu de aplicare Aceasta procedura documentata se refera la: proiectarea, analiza, aprobare si amendarea documentelor, precum si controlul documentelor si informatiilor necesare si adecvate, in scopul de a asigura ca personalul cunoaste existenta si disponibilitatea documentelor ce le guverneaz sarcinile; documentele si datele in legatura cu cerintele OHSAS 18001, indiferent de tipul de suport, care poate fi copie pe hartie, mediu electronic sau mixt; documentele si datele proprii sau de provenienta externa.

Responsabilitati Managerul SSM este responsabil pentru continutul prezentului procedeu documentat si pentru a se asigura ca

acesta este respectat. Actiuni si metode Pentru atingerea obiectivului acestui procedeu documentat se desfasoara urmatoarele activitati: identificarea documentelor si datelor; completarea documentelor si datelor;elaborare lista de referinta documente de sistem calitate; elaborarea documentelor si datelor; analiza, aprobarea si emiterea documentelor si datelor; controlul editiei, difuzarii si revizuirii (prevenirea utilizarii de documente nevalabile); retragere documente nevalabile si/sau perimate din toate punctele de difuzare/utilizare.

Toate documentele sunt revazute, in functie de importanta problemelor, de managerul SSM, care este responsabil cu asigurarea existentei si repartizarii la locul potrivit a urmatoarelor: Revizuirea si aprobarea documentelor de personalul autorizat inainte de distribuire si folosire; Asigurarea semnaturilor de revizuire/aprobare si un mijloc de indicare a nivelului de revizuire a documentului; Numerotarea si numirea documentelor si copiilor conform unui domeniu de utilizare; Un registru pentru indicarea numarului documentului / copiei si numele si localizarea tuturor detinatorilor documentelor controlate; Disponibilitatea problemelor relevante din cadrul documentelor adecvate acolo unde indeplinesc operatiuni esentiale pentru functionalitatea sistemului SSM; Marcarea adecvata a documentelor folosite pentru planificare sau scopuri similare ce nu au primit aprobarea finala, utilizand insemne de tipul "NU FOLOSITI" sau ceva similar; Revizuirea problemelor din documentele invechite; inlocuirea documentelor invechite.

Inregistrari O copie a documetelor, incluzand fisele proiectelor si rapoartele de analiza, se indosariaza si se introduce in baza de date , pentru cel putin cinci. Registrul documentelor, in care se evidentiaza editia si difuzarea, se pastreaza la reprezentantul managementului pentru SSM si in memoria electronic (pentru a se vede in orice moment care editie este in vigoare).

CONTROLUL INREGISTRARILOR
Politica specifica Tinerea sub control a inregistrarilor privind SSM trebuie realizata in conformitate cu procedee documentate, astfel incat sa se asigure dovezile pentru demonstrarea conformitatii cu normele si reglementarile in vigoare privind protectia muncii. Domeniu de aplicare Aceasta procedura calitate documentata se refera la stabilirea si mentinerea procedurilor pentru identificarea, colectionarea, aranjarea, indosarierea, depozitarea si pastrarea inregistrarilor de SSM, in toate domeniile de activitate din compartimentele implicate in sistemul SSM. Aceste inregistrari dau o asigurare viitoare a faptului ca activitatile desfasurate in cadrul organizatiei in cont de sanatatea si securitatea angajatilor, in concordanta cu procedurile corecte si ca sistemul de MSSM opereaza eficace. Responsabilitati Responsabilul pentru continutul prezentului procedeu documentat si pentru asigurarea ca acesta este respectat este reprezentantul managementului pentru SSM. Actiuni si metode Pentru atingerea obiectivului acestui procedeu documentat se desfasoara activitatile de colectionare, depozitare, indosariere, aranjare, cuprinzand in principal: Sistemul SSM indica inregistrarile ce trebuie efectuate; Inregistrarile sunt completate adecvat si sunt usor de regasit; Inregistrarile demonstreaza nivelurile de calitate obtinute; Sunt mentinute conditii adecvate de arhivare a inregistrarilor pentru prevenirea deteriorarii acestora;

Sunt specificate perioadele de mentinere a diferitelor tipuri de inregistrari; Exista proceduri pentru eliminarea inregistrarilor la sfarsitul perioadelor de arhivare.

Inregistrarile de SSM reprezinta dovada functionarii continue a sistemului de management de SSM si cuprind: Responsabilitatea managementului; Manualul SSM; Controlul documentelor si datelor; Auditurile Sistemului SSM; Arhivarea documentelor; Controlul inregistrarilor; Autorizari din punct de vedere al S.S.M; Evidenta accidentelor cu ITM si a imbolnavirilor profesionale; Evidenta accidentelor mortale, colective si cu invaliditate; Locurile de munca cu conditii grele, nocive si vatamatoare; Conventiile de lucru in comun; Planul de cheltuieli in vederea realizarii masurilor de SSM; Examinarile periodice pe linie de SSM; Instructajele pe linie de SSM; Controalele pe linie de SSM; Rapoartele de activitate pe linie de SSM; Formele de specializare si perfectionare ale personalului ce activeaza in domeniul SSM;

Inregistrarile calitatii sunt efectuate de responsabilii compartimentelor implicate in sistemul de SSM si pastrate astfel incat sa se previna deteriorarea sau pierderea lor; sunt tinute minimum 3 ani.

CONTROLUL PROCESELOR
Procesele (activitatile) in derulare, organizarea locurilor de munca din punct de vedere al SSM, asigurarea dotarilor si resurselor necesare, inclusiv efectuarea controalelor, inspectiilor si verificarilor de procese/produse/echipamente mentionate anterior, se tin sub control prin intocmirea si urmarirea realizarii planurilor de SSM pe proiecte (lucrari). Prin planurile de SSM sunt definite conditiile, masurile tehnico-organizatorice, responsabilitatile ce revin angajatilor - executanti, conducatori si controlori pentru asigurarea executiei lucrarii in conditii de securitate si sanatate, cu respectarea reglementarilor legale de SSM. Planurile de SSM cuprind capitole si elemente importante referitoare la: Documentatia tehnica si cerintele legale aplicabile; Descrierea lucrarilor principale; Responsabilitati privind organizarea executiei; Responsabilitati privind organizarea si verificarea cerintelor SSM; Lucrul cu subcontractantii-conventii pentru lucrul in comun; Identificarea, evaluarea si controlul riscurilor; Asigurarea dotarii cu ET, EIP, EIL si a altor dotari; Verificari periodice ale echipamentelor; Calificarea personalului-atestari, autorizatii; Instruirea personalului; Planificarea, efectuarea si urmarirea controalelor/inspectiilor; Cercetarea, comunicarea, raportarea, inregistrarea evenimentelor; Actiuni in situatii de urgenta; Controlul medical al angajatilor; Conditii de munca si asigurarea materialelor igienico-sanitare; acordarea primului ajutor; Evacuarea deseurilor; Protectia mediului; Controlul documentelor; Controlul inregistrarilor.

Pentru procesele/activitatile in derulare trebuie elaborate instructiuni specifice si instructiuni proprii de SSM, prin care sunt documentate si controlate din punctul de vedere al protectiei muncii masurile ce se iau pentru prevenirea accidentelor si/sau imbolnavirilor profesionale.

MASURI DE CONTROL SI CORECTARE


Urmarirea realizarii masurilor cuprinse in programele de sanatate si securitate a muncii se face folosind indicatori de performanta manageriala si indicatori de performanta operationala. Indicatori de performanta manageriala (masurare proactiva) pentru: evaluarea gradului de implementare a politicii si programelor de SSM; evaluarea conformitatii sistemului cu cerintele si reglementarile existente; evaluarea performantelor economice.

Indicatori de performanta operationala (masurare reactiva) pentru: evaluarea consumurilor de materiale specifice; evaluarea activitatii de aprovizionare; evaluarea calitatii instalatiilor, echipamentelor de protectie, a utilajelor, mijloacelor de transport; evaluarea eficientei activitatii de SSM (indicii de frecventa ai accidentelor si ai imbolnavirilor profesionale; indicii de gravitate ai accidentelor si ai imbolnavirilor profesionale).

Modalitatile de monitorizare a functionarii sistemului de management al SSM constau in: inspectii /controale pe linie de SSM; verificari prin audituri; evaluari pe baza de chestionare; alte metode specifice.

MASURI DE PROTECTIE PENTRU CAZURI DE URGENTA


Planurile pentru situatii de urgenta stabilesc actiunile ce trebuie intreprinse atunci cand apar situatii de urgenta si cuprind urmatoarele: Identificarea accidentelor potentiale si a situatiilor de urgenta potentiale; Identificarea si localizarea materialelor periculoase si actiunea de urgenta necesara; Existenta si accesibilitatea informatiilor necesare pe perioada situatiei de urgenta; Raspunderea, imputernicirile si indatoririle personalului cu roluri specifice pe perioada situatiilor de urgenta, inclusiv acele actiuni care trebuie desfasurate de personal extern care se afla la locul unei stari de urgenta; Protejarea documentelor si a echipamentelor esentiale; Interfata cu servicii externe de interventie pentru cazuri de urgenta; Implicarea institutiilor externe in planificarea pentru situatii de urgenta si interventii; Comunicarea cu organismele legale; Comunicarea cu vecinii si cu publicul.

Conform legislatiei sunt intocmite planuri pentru urmatoarele situatii: planuri de aparare impotriva dezastrelor; planuri de aparare impotriva inundatiilor, fenomenelor meteorologice periculoase si accidentelor la constructiile hidrotehnice; planuri de interventie in caz de incendiu; planuri de masuri speciale pentru perioade cu risc mare de incendiu; planuri de lichidare a avariilor.

Tinerea sub control a riscurilor de accidentare , imbolnavire a salariatilor se obtine prin masuri de prevenire stabilite in urma evaluarilor, la fiecare loc de munca, si prin instructiuni de avertizare, afisate la locurile de munca periculoase. Modul de intocmire a planurilor de prevenire si rezolvare a situatiilor de urgenta este descris in proceduri documentate.

NECONFORMITATI. ACTIUNI CORECTIVE SI PREVENTIVE.


In organizatie exista proceduri documentate pentru identificarea, raportarea si investigarea accidentelor, incidentelor, imbolnavirilor profesionale si cazurilor de neconformitate.

Scopul acestora este de a preveni aparitia pe viitor a respectivei situatii prin identificarea si eliminarea cauzelor determinante, contribuind la imbunatatirea sistemului de management al SSM. Domeniul de aplicare este reprezentat de identificarea, documentarea, evaluarea, izolarea, tratarea produselor neconforme depistate in orice etapa / faza a procesului tehnologic si instiintarea functiilor implicate. Responsabilul pentru neconformitati este reprezentatul managementului pentru SSM, precum si responsabilii de SSM ale sectiilor si compartimentelor, care raspund pentru continutul prezentului procedeu documentat si pentru a se asigura ca acesta este respectat. Neconformitatile sunt identificate prin: inspectii periodice efectuate de personalul propriu inspectii ale autoritatilor de protectia muncii reclamatii ale partilor interesate audit

Accidentele, evenimentele si imbolnavirile profesionale, indiferent de gravitatea lor se cerceteaza conform normelor de aplicare a legii securitatii si sanatatii in munca(legea 319/2006) si a procedurilor proprii. Pentru neconformitatile depistate se stabilesc actiuni corective / preventive pentru eliminarea cauzelor identificate si pentru prevenirea aparitiei unor alte neconformitati similare. Neconformitatile, actiunile corective / preventive sunt inregistrate si tinute sub control de catre persoanele cu responsabilitate in solutionarea lor. Conducerea este informata si analizeaza neconformitatile semnalate, pentru a se asigura ca actiunile corective / preventive sunt implementate si urmarite si ca acestea sunt eficiente. In urma sedintelor efectuate de conducere se stabilesc actiuni preventive cu termene si responsabilitati de rezolvare. In urma cercetarii accidentelor sau evenimentelor se intocmeste un program de masuri de prevenire a altor situatii similare, care se difuzeaza pentru analiza, stabilire masuri proprii conditiilor de lucru si prelucrare cu personalul implicat si interesat. Inregistrari Schimbarile rezultate din actiunile corective / preventive dispuse sunt inregistrate in procedurile documentate ale sistemului de management al SSM. Descrierea actiunilor corective si preventive stabilite si efectuate se va indosaria si introduce in baza de date, pastrandu-se minimum 3 ani.

AUDIT INTERN
Politica specifica Planificarea si tinerea sub control a auditurilor interne de SSM se realizeaza pentru a asigura ca procedurile din cadrul sistemului SSM sunt corecte si aplicate eficace. Toate compartimentele vor fi revizuite cel putin o data pe an. Anumite activitati, considerate mai importante, vor fi judecate mai des. Domeniu de aplicare Aceasta procedura documentata se refera la planificarea auditurilor interne ale calitatii, selectarea auditorilor, pregatirea si derularea auditurilor, elaborarea rapoartelor de audit si activitatile auditurilor de urmarire. Responsabilitati Responsabilul cu asigurarea SSM pentru cerinta 4.5.4. din OHSAS 18001 este reprezentantul managementului pentru SSM, care raspunde pentru continutul prezentului procedeu documentat si pentru asigurarea ca acesta este respectat. Actiuni si metode Pentru atingerea obiectivului acestui procedeu documentat se desfasoara urmatoarele activitati: Programarea de audituri interne (numire auditor sef, stabilire echipa de audit, pregatire audit); se efectueaza auditurile interne in conformitate cu programele stabilite;

sunt disponibile proceduri detaliate si chestionare pentru orientarea auditorilor; sunt discutate rapoartele auditurilor cu grupurile examinate inainte de finalizare; sunt prezentate rapoartele auditurilor la conducere pentru analiza si informare; sunt planificate intr-o perioada de timp bine definita, actiunile corective atunci cand se observa deficiente; se intreprind masuri ulterioare pentru a avea siguranta ca actiunile corective au fost eficiente.

Inregistrarile calitatii sunt efectaute de responsabilii compartimentelor implicate in sistemul calitate si pastrate de compartimentul / managerul calitate astfel incat sa se previna deteriorarea sau pierderea lor; sunt tinute minimum 3 ani; a se vedea sectiunea 4.2.2 din prezentul manual calitate.

ANALIZA EFECTUATA DE MANAGEMENT


Conducerea societatii analizeaza functionarea sistemului de management a securitatii si sanatatii muncii pentru a stabili daca acesta este implementat si corespunde pentru realizarea politicii si obiectivelor declarate. Aceasta analiza se desfasoara anual sau mai des, conform programului stabilit, la diferitele nivele ierarhice, si are ca scop: evalueze strategia globala a sistemului si daca aceasta corespunde obiectivelor prevazute ; evalueze capacitatea sistemului de a raspunde nevoilor globale ale organizatiei si tuturor partilor interesate, inclusiv ale salariatilor si autoritatilor din domeniul reglementat ; evalueze necesitatea modificarii sistemului, inclusiv a politicii si obiectivelor de SSM ; identifice masurile necesare pentru remedierea la timp a deficientelor, inclusiv adaptarea structurii organizatorice; furnizeze indicatii pentru stabilirea prioritatilor in vederea imbunatatirii continue a activitatii in domeniul SSM; evalueze progresul inregistrat in realizarea obiectivelor, a masurilor corective; evalueze eficacitatea masurilor stabilite la analizele precedente.

Imbunatatirea sistemului de management al SSM se apreciaza prin rezultatele, observatiile facute cu ocazia auditurilor, controalelor; masurarea performantei cu ajutorul indicatorilor de performanta, situatia evenimentelor SSM, alocarea adecvata a resurselor financiare, umane, materiale. Concluziile, masurile, hotararile stabilite in urma analizei efectuate de management sunt comunicate tuturor celor implicati in rezolvarea lor, precum si salariatilor si reprezentantilor salariatilor.