Sunteți pe pagina 1din 29

BAZELE MANAGEMENTULUI ŞI AUDITULUI SECURITĂŢII ŞI SĂNĂTĂŢII ÎN MUNCĂ

TERMINOLOGIE DE BAZĂ

TERMINOLOGIE DE BAZ Ă 22
TERMINOLOGIE DE BAZ Ă 22
TERMINOLOGIE DE BAZ Ă 22

22

PROCES SISTEMATIC

PROCES INDEPENDENT

Activitate programată

Activitate planificată

Nu trebuie efectuat de persoane cu responsabilităţi directe privind obiectivele auditate

Nu implică efectuarea auditului exclusiv de către persoane din afara organizaţiei auditate

Angajatorul trebuie “să asigure auditarea de securitate şi sănătate în muncă a unităţii, cu ajutorul instituţiilor abilitate

PROCES DOCUMENTAT

Se desfăşoară pe baza unei documentaţii

Dovezile auditului se obţin pe baza unor documente

Rapoarte de neconformitate şi raportul de audit

33

Totalitatea informa ţ iilor ob ţ inute prin: • interviuri, • examinarea documentelor ş i

Totalitatea informaţiilor obţinute prin:

interviuri,

examinarea documentelor şi

examinarea conformităţii activităţii şi a condiţiilor cu prevederile reglementărilor în domeniul SSM

corecte

verificabile

relevante pentru criteriile auditului

• verificabile • relevante pentru criteriile auditului Totalitatea prevederilor legale, standardelor ş i a cerin

Totalitatea prevederilor legale, standardelor şi a cerinţelor organizaţionale specifice faţă de care auditorul compară dovezile de audit colectate privind obiectivul auditat

sunt identificate înainte de începerea auditului

sunt selectate în funcţie de tipul şi scopul auditului

44

CADRUL LEGAL AL DESFĂŞURĂRII AUDITULUI SSM

CADRUL LEGAL AL DESF ĂŞ UR Ă RII AUDITULUI SSM 55
CADRUL LEGAL AL DESF ĂŞ UR Ă RII AUDITULUI SSM 55

55

DEFINIREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL SSM

Sistem de management al SSM

Ansamblu de elemente cu caracter decizional, organizatoric, informaţional, motivaţional etc. din cadrul firmei, prin intermediul căruia se exercită ansamblul proceselor şi al relaţiilor de management al SSM, în vederea obţinerii nivelului dorit de SSM

Sursa: Alex. Darabont, Şt. Pece, A. Dăscălescu – Managementul securităţii şi sănătăţii în muncă, vol.1

Un set de elemente interrelaţionate şi care interacţionează pentru stabilirea politicii şi obiectivelor SSM şi pentru atingerea acestor obiective

Guidelines on occupational safety and health management systems – ILO – OSH 2001

66

MODELUL GENERAL AL UNUI SISTEM DE MANAGEMENT AL SSM

Ciclul lui DEMING (Plan – Do – Check – Act)

Planifică Planifică Execută Execută Verifică Verifică
Planifică Planifică
Execută Execută
Verifică Verifică
SSM Ciclul lui DEMING ( Plan – Do – Check – Act ) Planifică Planifică Execută
SSM Ciclul lui DEMING ( Plan – Do – Check – Act ) Planifică Planifică Execută

77

Conexiunea cu alte segmente ale managementului firmei

ISO 9001:2000

cu alte segmente ale managementului firmei ISO 9001:2000 ISO 14001:1996 ISO 18000 • ILO – OSH

ISO 14001:1996

ale managementului firmei ISO 9001:2000 ISO 14001:1996 ISO 18000 • ILO – OSH 2001 • OHSAS
ale managementului firmei ISO 9001:2000 ISO 14001:1996 ISO 18000 • ILO – OSH 2001 • OHSAS

ISO 18000

ILO – OSH 2001 OHSAS 18001

Managementul

calităţii

Managementul Managementul mediului SSM
Managementul
Managementul
mediului
SSM

Managementul firmei

88

MODELE DE SISTEME DE MANAGEMENT AL SSM

Privire de ansamblu asupra modelelor existente (1)

Nu există un standard ISO pentru managementul SSM

Recomandări la nivel internaţional

“Principii directoare privind sistemele de management al SSM” – ILO – OSH 2001

99

Privire de ansamblu asupra modelelor existente (2)

Recomandări/standarde la nivel naţional

Marea Britanie

BS 8800:1996 “Ghid pentru sistemele de management al SSM”

OHSAS 18001:1999 “Sisteme de management al SSM. Specificaţie”

OHSAS 18002:2000 “Sisteme de management al SSM Ghid de implementare al OHSAS 18001”

Polonia

PN – N – 18001:2002 PN – N – 18002:2002

1010

Privire de ansamblu asupra modelelor existente (3)

Germania

“Sistem de management al riscului şi sănătăţii în muncă” - OHRIS

Spania

UNE 81900 EX – “Prevenirea riscurilor în muncă” (standard experimental)

Australia – Noua Zeelandă

AS/NZS 4801:2001 – “Sisteme de management al SSM – Specificaţii cu ghid de implementare”

AS/NZS 4804:2001 – “Sisteme de management al SSM – Principii generale”

1111

LOCUL ŞI ROLUL AUDITULUI SSM ÎN CADRUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL SSM POLITICA SSM ORGANIZARE
LOCUL ŞI ROLUL AUDITULUI SSM ÎN CADRUL
SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL SSM
POLITICA
SSM
ORGANIZARE
ANALIZA ŞI
REVIZUIREA
MANAGEMENTULUI
PLANIFICARE ŞI
IMPLEMENTARE
EVALUAREA
PERFORMANŢEI

- Care este situaţia actuală din punct de vedere al SSM?

- Ce trebuie făcut pentru a îmbunătăţi această situaţie?

1212

TIPURI DE AUDITURI ALE SSM

AuditulAuditul SSMSSM

TIPURI DE AUDITURI ALE SSM Auditul Auditul SSM SSM Auditul de conformitate cu legisla ţ ia

Auditul de conformitate cu legislaţia

Auditul de sistem

• Legea SSM

• NM

• Cerinte minime

• Standarde

• Instrucţiuni proprii

• OHSAS 18001

1313

AUDITUL AUDITUL SSM SSM
AUDITUL AUDITUL SSM SSM
AUDITUL AUDITUL SSM SSM

AUDITUL AUDITUL SSM SSM

AUDITUL AUDITUL SSM SSM
AUDITUL AUDITUL SSM SSM
AUDITUL AUDITUL SSM SSM
AUDITUL AUDITUL SSM SSM
AUDITUL AUDITUL SSM SSM Auditul Auditul de de conformitate conformitate cu cu prevederile prevederile legislaţiei
AUDITUL AUDITUL SSM SSM Auditul Auditul de de conformitate conformitate cu cu prevederile prevederile legislaţiei
Auditul Auditul de de conformitate conformitate cu cu prevederile prevederile legislaţiei legislaţiei în în domeniul
Auditul Auditul de de conformitate conformitate cu cu
prevederile prevederile legislaţiei legislaţiei în în
domeniul domeniul SSM SSM
a locurilor de muncă
a ansamblului întreprinderii
a proceselor tehnologice
a echipamentelor tehnice
a produselor
Auditul Auditul sistemului sistemului de de management management al al SSM SSM auditul de pre-evaluare
Auditul Auditul sistemului sistemului de de
management management al al SSM SSM
auditul de pre-evaluare
auditul de certificare
auditul de supraveghere

1414

Auditul de conformitate cu legislaţia

• locurile de muncă (secţii, ateliere etc.)

Nivel de securitate [%]

executant

•sarcina de muncă

•mediul de muncă

•mijloacele de muncă

•ansamblul întreprinderii – managementul SSM

Nivel de conformitate [%]

1515

Auditul de sistem

• conformitatea sistemului implementat cu cerinţele referenţialului;

• implementarea efectivă a sistemului proiectat;

• capacitatea elementelor sistemului de a asigura îndeplinirea obiectivelor propuse;

• analiza implementării şi eficienţei măsurilor stabilite prin auditurile anterioare

1616

Audit de conformitate DA Acţiuni Neconformităţi corective/preventive
Audit de conformitate
DA
Acţiuni
Neconformităţi
corective/preventive
DA Acţiuni Neconformităţi corective/preventive NU Elaborare ş i implementare sistem de management al SSM

NU

Elaborare şi implementare sistem de management al SSM

Certificare
Certificare
NU
NU
ş i implementare sistem de management al SSM Certificare NU Nivel de securitate real Nivel de
ş i implementare sistem de management al SSM Certificare NU Nivel de securitate real Nivel de
ş i implementare sistem de management al SSM Certificare NU Nivel de securitate real Nivel de

Nivel de

securitate real

Nivel de securitate conform legislaţiei

Audituri interne periodice de sistem

conform legisla ţ iei Audituri interne periodice de sistem Audituri interne periodice de conformitate DA Audit

Audituri interne periodice de conformitate

DA

de sistem Audituri interne periodice de conformitate DA Audit de pre-evaluare DA Acţiuni Neconformităţi
Audit de pre-evaluare DA Acţiuni Neconformităţi corective/preventive
Audit de pre-evaluare
DA
Acţiuni
Neconformităţi
corective/preventive
DA Acţiuni Neconformităţi corective/preventive NU Audit de certificare DA Acţiuni Neconformităţi

NU

Audit de certificare DA Acţiuni Neconformităţi corective/preventive NU Audit de supraveghere DA Acţiuni
Audit de certificare
DA
Acţiuni
Neconformităţi
corective/preventive
NU
Audit de supraveghere
DA
Acţiuni
Neconformităţi
corective/preventive
NU Audituri interne periodice de sistem Audit de sistem Audituri interne periodice de conformitate
NU
Audituri interne periodice de
sistem
Audit de sistem
Audituri interne periodice de
conformitate

1717

CRITERIILE DE COMPETENŢĂ ŞI CERTIFICARE ALE AUDITORILOR ÎN DOMENIUL SSM

Categoriile de personal cu atribuţii specifice în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă sunt:

specialist în securitatea si sanatatea în muncă;

auditor de securitate şi sănătate în muncă;

evaluator al riscurilor de accidentare şi îmbolnăvire profesională în sistemul de muncă;

medic de medicina muncii.

• să aibă studii tehnice, de preferinţă superioare

• să fie absolvent al unor cursuri de formare şi perfecţionare a auditorilor SSM

1818

FAZELE AUDITULUI SSM

SR EN ISO 19011:2003 “Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management ale calităţii şi/sau de mediu”

1. Iniţierea auditului

2. Analiza documentaţiei

3. Pregătirea pentru efectuarea auditului

4. Efectuarea auditului

5. Pregătirea, aprobarea şi distribuirea raportului de audit

6. Încheierea auditului

1919

1. INIŢIEREA AUDITULUI

•Desemnarea şefului echipei de audit •Definirea obiectivelor, domeniului şi a criteriilor auditului; •Stabilirea echipei de audit; •Stabilirea contactului iniţial cu auditatul

2020

2. ANALIZA DOCUMENTAŢIEI

•manualul SSM •procedurile de sistem •procedurile operaţionale şi instrucţiunile proprii

2121

3. PREGĂTIREA PENTRU EFECTUAREA AUDITULUI

•Planul de audit •Organizarea echipei •Stabilirea documentelor de lucru

Planul de audit

•obiectivele şi domeniul auditului SSM; •identitatea persoanelor cu responsabilităţi relevante pentru domeniu auditului •identitatea membrilor echipei de audit •data şi durata fiecărei activităţi desfăşurate în cadrul auditului •cerinţe privind confidenţialitatea informaţiilor •resurse necesare •lista de difuzare a raportului de audit şi data prevăzută pentru difuzare

2222

Organizarea echipei

Auditorul – şef:

•evaluează resursele necesare şi stabileşte responsabilităţile fiecărui membru al echipei

•participă la selectarea membrilor echipei de audit

•pregăteşte planul de audit

•pregăteşte şi selectează documentele de lucru

•reprezintă echipa de audit în faţa conducerii auditatului

•evaluează şi prezintă rezultatele auditului

•elaborează raportul de audit, împreună cu membrii echipei

2323

Documente de lucru

•liste de verificare (check-list-uri) cantitativă

apreciere

de verificare (check-list-uri) cantitativ ă apreciere calitativ ă DA/NU 0,1,2/Nu e cazul •formulare pentru

calitativă

DA/NU

0,1,2/Nu e cazul

•formulare pentru înregistrarea informaţiilor

2424

4. EFECTUAREA AUDITULUI

şedinţa de deschidere •examinarea (auditul propriu-zis) şedinţele intermediare şedinţa de închidere

SR EN ISO 19011:2003 “Linii directoare pentru auditarea sistemelor de management ale calităţii şi/sau de
SR EN ISO 19011:2003
“Linii directoare pentru auditarea sistemelor de
management ale calităţii şi/sau de mediu”

D analiza documentelor relevante

I interviuri cu angajaţii, la toate nivelurile ierarhice

O observarea directă de către auditori

2525

5. RAPORTUL DE AUDIT

•data efectuării auditului •obiectivele şi domeniul auditului •identitatea membrilor echipei de audit şi a reprezentanţilor auditatului •identificarea documentelor de referinţă ale auditului •numărul rapoartelor de neconformitate •evaluarea generală a obiectivelor auditate •lista de difuzare a raportului de audit

2626

2727

2828

2929

2929