Sunteți pe pagina 1din 337

REGULI I DISPOZI TII

DE APARARE IMPOTRIVA
INCENDIILOR PENTRU
DOMENIUL PUBLIC I PRIVAT
DIN

JUDE T<L MURE

REGULI QI DISPOZI T*I DE APARARE IMPOTRIVA INCENDIILOR PENTRU


DOMENIUL PUBLIC I PRIVAT

1.1.

Domeniu de aplicare

1.2.

Obligtii privind apararea impotriva incendiilor

1.2.1. Obliga]ii generale


1.2.2. Obliga]iile Consiliului Jude]ean
1.2.3. Obliga]iile Consiliului Local
1.2.4. Obliga]iile primarului
1.2.5. Obliga]iile administratorului sau conduciitorului institu]iei
1.2.6. Obliga]iile utilizatorului
1.2.7. Obliga]iile salaria]ilor
1.2.8. Obliga]iilor proiectan]ilor i executan]ilor
1.2.9. Obliga]iile asocia]iilor de proprietari
1.2.10.

Dispozi]ii finale

1.3. Organizarea ji desfaurarea

activita{ii de aparare impotriva

13

incendiilor
1.3.1.

Con]inutul organiziirii activitii]ii de apiirare

impotriva

incendiilor

1.3.2
.
1.3.3

Structuri cu atribu]ii de apiirare impotriva incendiilor


Actele de autoritate, documents specifics $i eviden]e privind
apiirarea impotriva incendiilor

1.3.4. Organizarea activitii]ii de apiirare impotriva incendiilor la locul

de muncii

REGULI GENERALE DE ORDINE INTERIOA

2.1. Masuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea


construc[iilor, instala[iilor i amenajarilor

25

2.2. Masuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrarilor cu

28
2

foc deschis
2.3. Reglementarea fumatului

31

2.4. Masuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea cailor de

32

evacuare
2.5. Colectarea deeurilor, reziduurilor combustibile

i a ambalajelor ji

34

distrugerea lor
2.6. Reguli pentru sezonul rece

35

2.7. Reguli pentru perioadele caniculare sau secetoase

36

2.8. Reguli i masuri de P.S.I. la amenajarea pomului de iarna

37

2.9. Masuri generale de prevenire a incendiilor in locuin{ele unifamiliale /


multifamiliale / gospodariile popula{iei
2.10. Masuri generale de prevenire

38
a incendiilor in spaJii destinate

40

persoanelor cu dizabilitati/solicitan tilor de azil


2.11. Inscrip[ii ji marcaje

40

2.12. Marcarea conductelor

42

2.12. Marcarea cojurilor de fum ji a canalelor de ventilaJie

42

2.13. Marcarea instala[iilor electrice

43

2.14. Marcarea spaJiilor de depozitare

43

2.15. Marcarea aparaturii de masura ji control

43

2.16. Instruirea in domeniul prevenirii ji stingerii incendiilor

44

2.16.1. Scopul 5i domeniile de aplicare


2.16.2. Cerin]e specifice $i categorii de instructaje
2.16.3. Instructajul introductiv general
2.16.4. Instructajul specific locului de muncii
2.16.5. Instructajul periodic
2.16.6. Instructajul pe schimb
2.16. 7. Instructajul special pentru lucriiri periculoase
2.16.8. Instructajul la recalificarea profesionalii
2.16.9. Instructajul pentru personalul din afara agentului economic sau a
institu]iei
2.16.10.

Inregistrarea $i confirmarea instructajului

2.16.11.
2.16.12.

Organizarea activitii]ii de instruire

Cerin]e privind rnaterialele necesare pentru

in domeniul situa]iilor de urgen]ii


2.16.13.

DispoziJii finale

instruirea

REGULI I MASURI P.S.I. LA CONSTRUC TII SOCIAL ADMINISTRATIVE, SALI

AGLOMERATE, LOCUIN TE

3.1. ConstrucJii social-administrative

57

3.2. Cluburi, discoteci, sali de jocuri

58

3.3. Sali de spectacole, teatre, case de cultura, camine culturale

59

3.4. Arhive, biblioteci, muzee, expoziJii

60

3.5. Banci

64

3.6. Spitale, cabinete medicale

69

3.7. Sali de sport, stadioane, cladiri administrative, complexe sportive,

70

spaJii cazare sportivi, patinoare artificiale, piscine


acoperite

3.8.

coli, gradiniJe, creje

3.9.

Targuri, oboare ji piete

3.10. Lacajuri de cult

82
83

84

REGULI I MASURI PREVENIRE I STINGERE A INCENDIILOR


SPECIFICE UNOR SECTOARE DE ACTIVITATE

4.1. Garaje i platforme de parcare

86

4.2. Ateliere de intre[inere ji reparaJii auto

88

4.3. Autovehicule care pleaca in cursa

90

4.4. Autostivuitoare, electrocare, electrostivuitoare

90

4.5. Sta{ii de pompe

91

4.6. Sta(ii de compresoare

91

4.7. StaJii de reglare a gazelor

93

4.8. StaJii pentru incarcat acumulatoare

94

4.9. Sta(ii de alimentare cu carburan{i

94

4.10.StaJii de acetilena

95

4.11.Ateliere de prelucrare a metalelor

96

4.12. Ateliere de tapiJerie ji velatura

98

4.13. Gari, depouri, aeroporturi

99

4.14. StaJii livrare butelii GPL

103

4.15. Ateliere mecanice yr electrice

108

4.16. Ateliere pentru prelucrat metale prin electrocoroziune

110

4. 17. Ateliere de forja i de tratamente termice


4.18. Ateliere de turnatorie

112

4. 19. Acoperiri metalice

4. 20. Depuneri metalice, chimice, electrochimice

114

4.21. lefuirea i polizarea mecanica

116

4.22. Degresarea i decaparea suprafetelor metalice

116

4.23. Vopsirea suprafetelor metalice

117

4.24 Pregatirea vopselelor

118

4.25. Vopsirea cu pensula, prin imersiune, pulverizare etc.

118

4.26. Uscarea suprafetelor vopsite

119

4.27 Ateliere de fabricarea sticlei ji a ornamentelor

120

4.28. Ateliere foto

122

4.29 Ateliere de pictura, reclame comerciale, firme luminoase

123

4.30. Filaturi de bumbac, lana, vigonie

124

4.3- Tesaturi i tricotaje

125

4.32. ConfecJii i tricotaje

126

4.33. Blanarie, pielarie

126

4.34. Incal(aminte

127

4.35. Ateliere prelucrare mase plastice, cauciuc ji vulcanizare treguli

130

generale)

4.36. Ateliere prelucrare cauciuc

131

4.37. Ateliere de vulcanizare

132

4.38. Ateliere repara[ii Radio-TV

133

4.39. Ateliere bijuterii

134

4.40. Ateliere tipografice, copiatoare, multiplicatoare

137

4.41. Sta{ii i oficii de calcul

140

4.42. Sta(ii de preparare a mixturilor asfaltice

143

REGULI QI MASURI PENTRU PREVENIREA QI STINGEREA


INCENDIILOR IN INDUSTRIA DE PRELUCRARE A LEMNULUI

5.1. Prevederi Generale

151

5.2. Depozite de material lemnos

152

5.3. Fabrici de cherestea

154

5.4. Uscatorii

155

5.5. Ateliere pentru prelucrarea lemnului

156

5.6. Ateliere de vopsitorie ji finisaj

158

5.7. Ateliere pentru instrumente muzicale

160

5.8. Ateliere pentru articole de sport

161
5

5.9. Fabrici de placaje, panele, furnire

161

5.10. Fabrici de PAL

162

5.11. Fabrici de PFL - procedeu umed

162

5.12. Fabrici de faina de lemn

163

5.13. Ateliere de tapiserie

164

5.14. Ascu t*torii

165

5.15. Ateliere pentru preparat lacuri pentru finisare mobilier

165

5.16. StaJii de filtre

167

5.17.Preparare adezivi

167

REGULI QI MASURI DE PREVENIRE I STINGERE A


INCENDIILOR LA DEPOZITE

6.1. Prevederi generale

169

6.2. Depozite inchise

170

6.3. Depozite deschise

172

6.4. Depozite i magazii de lichide combustibile (deposit PECO)

173

6.5. Depozite de recipiente transportabile, cu gaze comprimate sau lichefiate

176

6.6. Depozite de vopsele, lacuri i solvent'

177

6.7. Depozite de carbid

178

6.8. Depozite de carbuni

179

6.9. Depozite de butelii

180

6.10. Depozite de marfuri en-gross

182

REGULI QI MASURI DE PREVENIRE I STINGERE


A INCENDIILOR IN AGRICULTURA

7.1. Adaposturi pentru animale ji pasari

184

7.2. Bucatarii furajere

185

7.3. Depozite de furaje fibroase ji grosiere

185

7.3. Depozite de furaje fibroase ji grosiere

186

7.5.Depozite de plante tehnice

187

7.6. Reguli ji masuri P.S.I. specifice campaniei de recoltare a cerealelor

188

7.7. Reguli ji masuri specifice unor procese tehnologice

189

7.8. Prelucrarea dejeurilor in faina furajerE

190

7.9. Activitatea din abatoarele de animale ji pasEri

190
6

7.10. ProducJia de mezeluri, preparate din carne

191

7.11. Piscicultura

191

7.12. Fabricarea preparatelor din lapte ji fabricarea laptelui praf

191

7.13 Industrializarea legumelor i fructelor

192

7.14. Depozite

192

7.15. Tuneluri de uscare

193

7.16. Lucrari in sere de legume i flori

194

7.17. Sortare-ambalare

194

7.18.Sectoare de prelucrare mecanicE de in, canepa, bumbac

194

7.19.Sectoare de topire in, canepa

195

7.20. Intreprinderi de prelucrare a inului, cfinepii i bumbacului

195

7.21. Mori de cereale ji decorticare, sectii de panificatie

196

7.22. Depozite de faina, taraJe, saci ji ambalaje

197

7.23. SecJii de cernere a fainii, de preparare paine ji coacere a aluatului pentru

198

7.24. Magazii de produse finite


7.25. Produse de laborator, patiserii

198

7.26. Industrializarea sfeclei de zahar

198

7.27. Centre de vinifica[ie yr distilerii

199

7.28. Fabricarea berii

200
201
203

7.29. Imbutelierea apei minerale ji a bauturilor racoritoare


REGULI QI MASURI DE PREVENIRE I STINGERE
A INCENDIILOR LA UNITA TI TURISTICE

8.1. Reguli generale

204

8.2. Unita{i de cazare (ftntefuri, vile]

205

8.3. Structuri de turism rural (cibiiie, ciisu]e, campinguri)

205

8.4. UnitaJi de alimentaJie publica (restaurant, pensiuni, cantinii, bufete


,
baruri)

206

REGULI I MASURI DE PREVENIRE QI STINGERE A INCENDIILOR


EXPLOATAREA INSTALA TIILOR ELECTRICE I DE INCALZIRE

LA

9.1 Instala{ii electrice de forJa i iluminat, aferente construcJiilor

208

9. 2. Aparate echipamente ji utilaje electrice

210

9.3. Instala{ii ji utilaje care produc electricitate statica

212

9.4. Motoare electrice

213

9.5. Posturi de transformare electrice

214

9.6. Instala{ii electrice de distributie(c/rcuite primare)

215

9.7. Baterii de acumulatoare

216

9.8. Instalat** de masura, protecJie, automatizari, comanda, control i


telemecanica

217

9.9. Gospodarii de cabluri in centrale i staJii electrice

218

9.10. Sisteme ji instala[ii de incalzire

219

9.11. Instalat*i de incalzire centrala

220

9.12. Mijloace de incalzire locala

220

9.13. Centrale termice de incalzire

224

pneumatic
9.14. Instalatii de ventilaJie ji de
transport
9.15. Instalatii de antre ji alarmare in caz de
incendiu

226

REGULI QI MASURI LA EXPLOATAREA QI INTRE TINEREA INSTALA TIILOR


MIJLOACELOR DE PREVENIRE QI STINGERE A INCENDIILOR

229

QI

10.1. InstalaJii de semnalizare a incendiilor

230

10.2. Instala(iile i mijloacele de stingere a incendiilor

231

10.3. Hidran{i de incendiu

233

10.4. Instala{ii de stingere cu apa pulverizata

236

10.5. InstalaJii de stingere cu abur

236

10.6. Instala{ii de stingere cu bioxid de carbon

237

10.7. Instala{ii de stingere cu spuma

238

10.8. Mijloace de stingere

238

IGNIFUGAREA I TERMOPROTEC TIA ELEMENTELOR DE CONSTRUC T II

11.1. Norme generale

240

ORGANIZAREA INTERVEN TIEI LA INCENDII


(SERVICII VOLUNTARE QI PRIVA TE PENTRU SITUA T** DE URGENQA)

12.1.Criterii de performanJa privind structura organizatorica i dotarea

243

serviciilor voluntare pentru situa{ii de urgenJa


12.2. Sectoarele de competenJa ale serviciilor voluntare

243

12.3. Criterii privind organizarea serviciilor voluntare

244

12.4. Criterii opera t*o nale ale serviciilor voluntare

244

12.5. Clasificarea serviciilor voluntare

245

12.6. Criterii privind incadrarea cu personal a serviciilor voluntare

246

12.7. Criterii privind dotarea serviciilor voluntare

247

12.8. Statutul personalului voluntar din serviciile de urgenJa voluntare

248

12.9.Condit" de incadrare a personalului voluntar in serviciile de urgen ta

248

voluntare
12.10.Contractul de voluntariat

249

12.11. Drepturi i obliga{ii ale personalului voluntar din serviciile de urgen{a

249

voluntare
12.12. Incetarea contractului de voluntariat

252
incadrarea ji dotarea

12.13. Criterii de performa t privind constituirea,

253

serviciilor private pentru situa{ii de urgenJa


12.14. Criterii privind organizarea serviciilor private

254

12.15. Criterii opertionale ale serviciilor private pentru situtii de urgenJa

255

12.16. Clasificarea serviciilor private

256

12.17. Criterii privind incadrarea cu personal a serviciilor private

256

12.18.

257

Criterii privind dotarea serviciilor private

12.19. Criterii specifice pentru serviciile private, constituite

ca societaJi

258

12.20. Regulamentul de planificare, organizare, desfajurare i finalizare a

259

comerciale prestatoare de servicii


activita{ii de prevenire a situa{iilor de

urgen{a

prestate

de

serviciile

voluntare ji private pentru situaJii de urgenJa


260

12.21. Planificarea yr organizarea activitaJii de prevenire desfaurata de


serviciile voluntare pentru situa{ii de urgen{E
Desfajurarea

de

262

prestate de

263

i finalizarea activita{ii de prevenire prestate

serviciile voluntare
12.24. Desfaurarea

ji finalizarea activitaJii de prevenire

serviciile private
ANEXA 1 - DOTAREA grupelor de intervenJie i echipelor specializate
ANEXA 2 - CRITERII SPECIFICE care stau la baza dotarii cu mijloace tehnice 5i
materiale a serviciilor voluntare pentru situaJii de urgen]
ANEXA 3 DOCUMENTELE de organizare, desfa5urare 5i conducere a activit1[ii,
serviciului voluntar pentru situa[ii de urgen[a
ANEXA 4 STR UCTURA - CADRU a regulamentului de organizare 5i func[ionare a

serviciului voluntar pentru situa]ii de urgenJa


ANEXA 5 - CONTRACT DE VOLUNTARIAT
ANEXA 6 Certificat nominal de voluntar
ANEXA 7 LegitimaJie de voluntar
ANEXA 8 - la criteriile de performan[a DOTAREA echipajelor/grupelor de interven[ie
5i echipelor specializate
ANEXA 9 - la criteriile de performan ]a -CRITERII SPECIFICE care stau la baza dotarii
cu mijloace tehnice 5i materiale a serviciilor private pentru situa]ii de urgen[
ANEXA 10 -

la criteriile de performanJa

DOCUMENTELE

de organizare,

desfa5urare 5i conducere a activitaJii serviciului privat pentru situaJii de urgenJa


ANEXA 11 - la criteriile de performan[a - STR UCTURA-CADR U a Regulamentului de
organizare 5ifuncJionare a serviciului privat pentru situa[ii de urgenJa
ANEXA 12 - la regulament - GRAFIC DE CONTROL
ANEXA 13 - la regulament -GRAFIC DE CONTROL
ANEXA 14 - la regulament PROGRAMUL serviciului de rond
ANEXA IS - la regulament CARNET cu constatrile rezultate din control
ANEXA 16 - la regulament - NOTA DE CONTROL
ANEXA 17- la regulament - NOTA DE CONTROL
AHEXA 18 - la regulament REGISTR U en constatarile din serviciul de rond

NORME SPECIFICE DE PREVENIREA QI STINGEREA INCENDIILOR LA


EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE PENTRU CONSTRUC T**.
INDUSTRIA STICLEI QI CERAMICII FINE

13.1 Norme pentru prevenirea yr stingerea incendiilor pentru utilajele

293

navale de extrac{ii a agregatelor minerale


13.2 Norme specifice de prevenirea incendiilor in industria materialelor de

295

construc{ii
13.3. Uscatorii yr cuptoare

297

13.4. InstalaJii de producere a elementelor de construcJii din mase plastice

299

(PLC, PAS. polistiren)

13.5 Norme specifice de prevenirea ji stingerea incendiilor in industria

300

sticlei i ceramicii fine

ANEXA nr.1- NUMAR


categorii de construc(ii

O R I E N T A T I V de stingatoare portative pentru


unele

303

ANEXA nr. 2 P L A N U L

304

DE I N T E R V E N T I E

AM:X4 3 METODOLOGIE de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu

306

Anexa 4 - Metodologie privind identificarea, evaluarea i controlul riscurilor de incendiu


ANEXA Nr. 1 la metodologie

Schema logica de management al riscurilor

de incendiu in faza de proiectare

Schema logica de management

a1 riscurilor de incendiu in faza de

exploatare
ANEXA Nr. 2 - la metodologle

Categorii de metode de evaluare a riscului

de incendiu
ANEXA Nr. 3 la metodologle - Reprezentarea grafica a relaJiei riscului la
incendiu
ANEXA Nr. 4 la metodologie - Tabel pe baza caruia se poate face corelarea

dintre nivelurile de gravitate, consecin(ele directe i clasificarea incendiilor


ANEXA Nr. 5 la metodologie -

Model grafic privind incadrarea riscului de

incendiu in domeniul acceptabil


ANEXA Nr. 6 la metodologie -CERERE-TIP DE AUTORIZARE/REAUTORIZARE
A

PERSOANELOR

FIZICE

PENTRU

DESFAURAREA

ACTIVITA TII

DE

IDENTIFICARE, EVALUARE I CONTROL AL RISCURILOR DE INCENDIU

ANEXA Nr. 7 la metodologie -CERERE-TIP DE AUTORIZARE/REAUTORIZARE


A PERSOANELOR

JURIDICE

PENTRU

DESFAURAREA

ACTIVITA T II DE

IDENTIFICARE, EVALUARE I CONTROL AL RISCURILOR DE INCENDIU

ANEXA Nr. 8 la metodologie - AUTORIZA TIE pentru desPaurarea activita(ii


de identificare, evaluare i control al riscurilor de incendiu

ANEXA Nr. 9 la metodologie AUTORIZA TIE pentru desPaurarea activita)ii


de identificare, evaluare 5i control at riscurilor de incendiu
AHEXA 5 - RAPORT DE INTERVEN TIE

337

Anexa nr.6 - P E R M I S DE L U C R U CU FOC

339

ANEXA 7 - PLANUL TEMATIC anual de pregatire a membrilor serviciilor voluntare

341

pentru situa)ii de urgenta


A

345

Anexa 9 - Regulament privind organizarea 5i desPa5urarea concursurilor profesionale ale

362

ANEXA

REGULAMENT

DE

ORGANIZARE

DESFAURARE

CONCURSULUI CERCURILOR DE ELEVI "PRIETENII POMPIERILOR "


serviciilor voluntare 5i private pentru situaJii de urgenta
Anexa nr.10 REGLEMENTARI - Privind efectuarea auditului persoanelor fizice 5i
juridice care presteaza lucrari de proiectare, verificare,

execuJie,

intreJinere

5i/sau

reparare sisteme 5i instala)ii de semnalizare, lucrari de termoprotec)ie, ignifugare,


intre(inere i reparare a autospecialelor i altor mijloace tehnice de stingere

383

REGULI I DISPOZITII DE APARARE IMPOTRIVA


INCENDIILOR PENTRU DOMENIUL PUBLIC I PRIVAT
1.1. Domeniu de aplicare
1.1.1.Prezentele reguli i dispozi{ii de aparare impotriva incendiilor sunt aplicabile domeniului
public ji privat din jude)ul Mure j.
Apararea impotriva incendiilor a oamenilor i bunurilor apar(inand domeniului
public i privat din jude), constituie o problema de interes public la care trebuie sa participe
cu fo9e ji mijloace toate persoanele fizice i juridice de pe raza jude {u1ui, sau care
desUaoara activita)i ori se afla in tranzit pe teritoriul jude(ului Murej.
1.1.2. Situa)ia de pericol existenta din momentul observarii, semnalizarii sau anun)arii unui
incendiu, pana la terminarea opera(iuni1or de interven{ie, constituie o urgenta publica de
incendiu.
1.1.3. Autorita(ile administra(iei publice locale, persoanele fizice ji juridice care au in administrare
bunuri apainand domeniului public i privat din jude{, sunt obligate sa ia toate masurile
necesare in scopul apararii acestora impotriva incendiilor.
1.1.4. Persoanele fizice i juridice, raspund potrivit legii de toate efectele nocive ale incendiilor
care decurg din existenta sau utilizarea construc(iilor, instalaJiilor tehnologice pe care le
de{in sau administreaza, de activitatea desUaurata sau in legatura cu aceasta, de produsele
pe care Ie folosesc, le prelucreaza, Ie fumizeaza, le transporta, stocheaza sau le
comercializeaza.
a) pentru evitarea propagarii i pentru stingerea incendiilor consiliile
jude{ene, consiliile locale, persoanele fizice i juridice de pe raza jude
{ului Mure j, au ob1iga(ia sa colaboreze intre ele, contribuind cu for(e ji
mijloace, pe baza de reciprocitate sau contra cost;
b) organizarea colaborarii i procedurile necesare se stabilesc prin convenJii
incheiate intre papi, se prevad in Planurile de interven{ie i se comunica
Inspectoratului pentru Situa(ii de Urgenta HOREA al judeJului Mure j.
1.1.5.Prezentele norme din care fac parte integranta anexele 1-10 se aplica cumulativ cu celelalte
acte normative, iar in cazul unor neconcordan(e se aplica legea mai severa.

1.2.1.1.
2)
3)

1.2.1.2.

1.2. Obliga[ii privind apararea impotriva incendiilor


1.2.1. Obliga[ii generale
1) Persoanele fizice i juridice sunt obligate sa respecte reglementarile tehnice ji
dispozi(iile de aparare impotriva incendiilor i sa nu primejduiasca, prin deciziile ji faptele
lor, via(a, bunurile i mediul.
Persoana care observa un incendiu are obliga(ia sa anunJe prin orice mijloc serviciile de
urgen)a, primarul sau poli(ia i sa ia masuri, dupa posibilita(ile sale, pentru limitarea i
stingerea incendiului.
In cazul in care anun(ul de incendiu s-a Pacut cu rea-credin(a, Para motiv intemeiat, autorul
raspunde contraven(iona1 sau penal, potrivit legii, i suporta cheltuielile ocazionate de
deplasarea foelor de interven(ie.
1) Inn caz de incendiu, orice peerrssooaannaa trebuie sa acorde ajuuttoorr,, cand ji cat este
ra)ional posibil, semenilor af1a(i in pericol sau in dificultate, din proprie iniJiativa ori la
solicitarea victimei, a reprezentan(i1or autorita)ilor administra{iei publice, precum i a
personalului serviciilor de urgen(a.

12

2) In cazul incendiilor produse la paduri, planta{ii, culturi agricole,


miriti, pajuni i fane{e, persoanele aflate in apropiere au obliga(ia sa intervina imediat cu
mijloacele de care dispun, pentru limitarea i stingerea acestora.
1.2.1.3. In cazurile de foia majora determinate de incendii, persoanele fizice ji juridice care de)in,
cu orice titlu, terenuri, construc{ii, insta1a{ii tehnologice sau mijloace de transport au
urmatoarele obliga(ii:
a) sa permita necondi{ionat accesul serviciilor de urgenta i al persoanelor
care acorda ajutor;
b) sa permita necondi{ionat utilizarea apei, a materialelor i a mijloacelor
proprii pentru opera(iuni de salvare, de stingere i de limitare a efectelor
incendiilor produse la bunurile proprii ori ale altor persoane;
c) sa accepte masurile stabilite de comandantul interven)iei pentru degajarea
terenurilor, demolarea unei construc(ii sau a unei par(i din construcJie,
taierea/dezmembrarea mijloacelor de transport, oprirea temporara a
activita{i1or sau evacuarea din zona periclitata i sa acorde sprijin, cu forje
i mijloace proprii, pentru realizarea acestor masuri.
1.2.1.5. La incheierea oricaror acte de transmitere temporara a dreptului de fo1osin)a asupra
bunurilor imobile, precum i a contractelor de antrepriza, papile sunt obligate sa prevada
expres in actele respective raspunderile ce le revin in ceea ce privete apararea impotriva
incendiilor.
1.2.1.6. 1) Pentru limitarea propagarii i stingerea incendiilor, precum i pentru
limitarea i inlaturarea efectelor acestora, Consiliul General al Municipiului Bucurejti,
consiliile locale ale sectoarelor acestuia, consiliile jude {ene, consiliile persoanele
juridice ji asocia(iile familiale locale, prevazute la art.8 ji persoanele fizice desPajoar
individual activita)i economice care in condi{iile Legii nr. 300/2004 a
autorizarea
privind
persoanelor fizice i a asocia(iilor
familiale care desUajoara activitaJi economice
in mod
independent, cu modificarile i completarile ulterioare, au obliga{ia sa colaboreze intre ele,
contribuind cu lote ji mijloace, pe baza de reciprocitate sau pe baza contractuala.
2) Organizarea ac{iuni1or de colaborare i procedurile necesare se
stabilesc prin conven)ii incheiate intre papi, cu avizul inspectoratelor.
1.2.1.7. De(inatorii i utilizatorii de construc(ii ori de instala{ii, echipamente tehnologice de
produc{ie ji de transport au obligaJia sa conlucreze cu autorita{ile administra)iei publice
i cu organele de specialitate ale acestora in organizarea, asigurarea, pregatirea i punerea
in aplicare a planurilor de interven(ie in caz de incendiu.
1.2.1.8. 1) Autorita(ile administra{iei publice centrale i celelalte organe centrale de specialitate,
Consiliul General al Municipiului Bucure jti, consiliile locale ale sectoarelor municipiului
Bucureti, jude(ene sau locale, institu{iile publice i operatorii economici au ob1iga(ia sa
angajeze eel pu(in un cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribuJii in domeniul
apararii impotriva incendiilor, atestaJi potrivit metodoloqiei elaborate de Inspectoratul
General. Ocupa)iile de cadru tehnic i personal de specialitate cu atribu)ii in domeniul
apararii impotriva incendiilor sunt definite pe baza standardelor ocupa{ionale aprobate
conform legis1a(iei in vigoare.
2) Consiliile locale ji operatorii economici care desfajoara activita{i cu
risc de incendiu i care au obligaJia prevazuta la alin. (1) se stabilesc pe baza criteriilor
emise de Inspectoratul General.
3) Numirea ji schimbarea din func(ie a cadrului tehnic sau a personalului
de specialitate cu atribuJii in domeniul apararii impotriva incendiilor trebuie comunicate de
angajator in termen de 48 de ore de la angajare, dupa caz, la nivel central Inspectoratului
General, iar la nivel local inspectoratelor.
4) Neindeplinirea corespunzatoare a atribu{iilor specifice atrage
schimbarea din func)ie a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu atribu)ii in
domeniul apararii impotriva incendiilor, situa(ie care trebuie comunicata de angajator in

13

termen de 48 de ore de la (angajarei schimbarea din functie, la nivel central Inspectoratului


General, iar la nivel local inspectoratelor, dupa caz.F
5) Persoanele fizice i asocia{iile familiale care desUajoara activitaJi
economice autorizate pe teritoriul Romaniei, precum i celelalte entita{i legal constituite,
neprevazute la alin. (1), indeplinesc atribu{iile pe linia apararii impotriva incendiilor in nume
propriu, prin titularul de drept al entita(ii.
1.2.2. Obligat*ile Consiliului JudeJean
Consiliul Judetean are urmatoarele obligaJii principale:
1.2.2.1. Aproba Planul de analiza i acoperire a riscurilor al jude(u1ui Murej i
stabilejte resursele necesare pentru aplicarea acestuia;
1.2.2.2. Instituie reguli i dispozi{ii de aparare impotriva incendiilor pentru domeniul public i
privat al jude {u1ui cu acordul Inspectoratului pentru Situa{ii de Urgen{a
HOREA al judeJlui Mure j.
1.2.2.3. Analizeaza anual capacitatea de aparare impotriva incendiilor i hotarate masuri de
optimizare a acesteia.
1.2.2.4. Asigura, pe baza programelor de dezvoltare, cuprinderea in planurile de amenajare a
teritoriului a sistemelor de alimentare cu apa, precum i a cailor de acces pentru interven{ie
in caz de incendiu;
1.2.2.5. Prevede i aproba in bugetul propriu fondurile necesare pentru realizarea ac)iunilor i
masurilor de aparare impotriva incendiilor;
1.2.2.6. Hotara jte, in condi(iile legii, infiin)area unor centre de formare ji evaluare a personalului din
serviciile voluntare de urgen(a, cu acordul Inspectoratului General pentru Situa)ii de
Urgenta;
1.2.2.7. Sprijina organizatoric, material i financiar organizarea i desUaurarea concursurilor
serviciilor de urgenta i cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;
1.2.2.8. Coordoneaza activitatea consiliilor locale in vederea realizarii masurilor de interes jude(ean
pentru apararea impotriva incendiilor.
1.2.2.9. Indeplinete orice alte obliga{ii prevazute de lege.

1.2.3.1.
1.2.3.2.

1.2.3.4.
1.2.3.5.
1.2.3.6.
1.2.3.7.

1.2.3. Obliga[iile Consiliului Local


Consiliul local are urmatoarele obligaJii principale:
Aproba Planul de analiza i acoperire a riscurilor, pentru unitatea administrativ-teritoriala
pe care o reprezinta, stabilejte resursele necesare pentru aplicarea acestuia i il transmite
inspectoratului in raza caruia func(ioneaza;
Emite hotarari, in condi(iile legii, cu privire la organizarea activitaJii de aparare impotriva
incendiilor in unitatea administrativ-teritoriala pe care o reprezinta;
1.2.3.3. Instituie reguli i masuri specifice corelate cu nivelul i natura riscurilor
locale;
Infiin)eaza, la propunerea primarului, cu avizul inspectoratului, serviciul voluntar de urgen)a
i aproba regulamentul de organizare i func(ionare al acestuia;
Desemneaza eful serviciului voluntar de urgen(a, la propunerea primarului, cu avizul
inspectoratului;
Prevede distinct, potrivit legii, din resursele financiare ale bugetului local, sumele necesare
in vederea organizarii, inzestrarii, func(ionarii ji indeplinirii atribu(iilor legale de catre
serviciile de urgen)a voluntare infiin(ate ji exercita controlul folosirii acestora;
Cuprinde anual in bugetul propriu sumele necesare pentru asigurarea bunurilor din dotarea
serviciilor de urgen)a voluntare, pentru cazurile de avarie, distrugere sau pentru alte
evenimente, precum i pentru asigurarea de persoane i raspundere civila a personalului cu
atribu(ii pe linie de interven)ie, pentru cazurile de invaliditate sau de deces, produse prin
accidente, catastrofe ori alte asemenea evenimente intervenite in timpul i din cauza
indeplinirii atribuJiilor specifice;

14

1.2.3.8. Asigura includerea, in planurile de organizare, de dezvoltare urbanistica ji de amenajare a


teritoriului, a cailor de acces pentru interven{ii, a lucrarilor pentru realizarea sistemelor de
anun{are, alarmare, precum i de alimentare cu apa in caz de incendiu;
1.2.3.9. Analizeaza, semestrial i ori de ciite ori este nevoie, capacitatea de aparare impotriva
incendiilor a unita(ii administrativ-teritoriale pe care o reprezinta i informeaza
inspectoratul cu privire la masurile stabilite pentru optimizarea acesteia;
1.2.3.10.
Asigura imobile i spa{ii amenajate corespunzator pentru funcJionarea
serviciului de urgen{a voluntar, precum i mijloacele de comunica{ii necesare;
1.2.3.11.
Indepline jte orice alte atribuJii prevazute de lege pentru apararea
impotriva incendiilor.
1.2.4. Obliga[iile primarului
Primarul are urmatoarele obliga{ii principale:
1.2.4.1. Asigura elaborarea Planului de analiza i acoperire a riscurilor i aplicarea
acestuia;
Asigura respectarea criteriilor de performan(a pentru constituirea serviciului de urgen)a
voluntar i elaborarea regulamentului de organizare i func{ionare al acestuia;
Coordoneaza organizarea permanenta a interven)iei in caz de incendiu la nivelul unita(ii
administrativ-teritoriale, asigura participarea la intervenJie a serviciului voluntar de urgen)a
cu mijloacele din dotare i conducerea interven{iei, pana la stingerea incendiului ori pana
la sosirea fopelor inspectoratului;
Asigura controlul respectarii masurilor de aparare impotriva incendiilor pe timpul adunarilor
sau al manifestarilor publice;
Asigura controlul respectarii masurilor de aparare impotriva incendiilor la construc)iile ji
instala(iile tehnologice apapinand domeniului public i privat al unitaJii administrativteritoriale, precum i la instituJiile publice;

1.2.4.6. Dispune verificarea indeplinirii masurilor stabilite prin avizele,


autoriza)iile i acordurile pe care le emite;
1.2.4.7. Asigura realizarea ji men(inerea in stare de funcJionare a cailor de acces,
a sistemelor de anun(are, alarmare, precum i de alimentare cu apa in caz de incendiu;
1.2.4.8. Organizeaza i executa, prin serviciul de urgenta voluntar, controlul respectarii regulilor de
aparare impotriva incendiilor la gospodariile ceta{eneti; informeaza popula)ia cu privire la
modul de comportare ji de interven(ie in caz de incendiu;
1.2.4.9. Asigura incadrarea serviciului de urgen(a voluntar cu personal atestat in condi)iile legii,
precum i pregatirea profesionala i antrenarea acestuia;
1.2.4.10.Asigura condi(iile pentru participarea la concursuri a serviciilor de urgenta voluntare ji a
cercurilor de elevi Prietenii pompierilor;
1.2.4.11.Asigura dotarea serviciilor de urgen(a voluntare, potrivit normelor, cu mijloace tehnice
pentru aparare impotriva incendiilor i echipamente de protecJie specifice, carburan(i,
lubrifian(i i alte mijloace necesare sus(inerii opera(iunilor de interven{ie, inclusiv hrana i
antidotul pentru participan(ii la interven(iile de lunga durata;
1.2.4.12 Informeaza de indata, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea i
stingerea, cu fope ji mijloace proprii, a oricarui incendiu pe raza unita(ii administrativteritoriale, iar in termen de 3 zile lucratoare completeaza i trimite acestuia raportul de
interven(ie;
1.2.4.13 Analizeaza anual dotarea cu mijloacele tehnice de aparare impotriva
incendiilor i asigura completarea acesteia, conform normelor in vigoare;
Comunica de indata inspectoratului scoaterea i repunerea din/in func{iune a oricarei
autospeciale de interven)ie, precum i, in scris, dotarea cu autospeciale de interven(ie noi;
Asigura, prin mijloacele avute la dispozi{ie, desUaurarea activitaJilor de informare i
educa(ie antiincendiu a popula(iei,

15

1.2.4.16. Analizeaza i solu{ioneaza peti(iile ceta{enilor in problema apararii impotriva incendiilor;


1.2.4.17. Indepline jte orice alte obliga{ii prevazute de lege pentru apararea impotriva incendiilor
a comunita)ii locale.

1.2.5.1.

1.2.5.3.

1.2.5.4.

1.2.5.5.

1.2.5. ObligaJiile administratorului sau conducatorului institu{iei


Administratorul sau conducatorul institu[iei, dupa caz, are urmatoarele obliga{ii
principale:
Sa stabileasca, prin dispozi(ii scrise, responsabilitaJile ji modul de organizare pentru
apararea impotriva incendiilor in unitatea sa, sa le actualizeze ori de cate ori apar modificari
i sa le aduca la cunojtin {a salaria)ilor, utilizatorilor i oricaror persoane interesate;
1.2.5.2. Sa asigure identificarea i evaluarea riscurilor de incendiu din unitatea sa
i sa asigure corelarea masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura i nivelul
riscurilor;
Sa solicite i sa obJina avizele i autoriza{iile de securitate la incendiu, prevazute de lege
i sa asigure respectarea condi(ii1or care au stat la baza eliberarii acestora; in cazul anularii
avizelor ori a autoriza(iilor, sa dispuna imediat sistarea lucrarilor de construcJii sau oprirea
func{ionarii ori utilizarii construc(ii1or sau amenajarilor respective;
Sa permita, in condi(iile legii, executarea controalelor i a inspec(ii1or de prevenire
impotriva incendiilor, sa prezinte documentele i informa{iile solicitate i sa nu
ingreuneze sau sa obstruc)ioneze in niciun fel efectuarea acestora; e) sa permita alimentarea
cu apa a autospecialelor de interven{ie in situa)ii de urgenta;
Sa intocmeasca, sa actualizeze permanent ji sa transmita inspectoratului lista cu substan{ele
periculoase, clasificate potrivit legii, utilizate in activitatea sa sub orice

forma, cu men)iuni privind: proprieta {ile fizico-chimice, codurile de identificare, riscurile pe


care le prezinta pentru sanatate i mediu, mijloacele de protec(ie recomandate, metodele de
interven(ie ji prim ajutor, substan(ele pentru stingere, neutralizare sau decontaminare;
1.2.5.6. Sa elaboreze instruc{iunile de aparare impotriva incendiilor i sa
stabileasca atribuJiile ce revin sa1aria(ilor la locurile de munca,
1.2.5.7. Sa verifice daca sa1aria{ii cunosc i respecta instruc{iunile necesare privind masurile de
aparare impotriva incendiilor i sa verifice respectarea acestor masuri semnalate
corespunzator prin indicatoare de avertizare de catre persoanele din exterior care au acces in
unitatea sa;
1.2.5.8. Sa asigure constituirea, conform art. 1.2.1.8. alin. (2), cu avizul inspectoratului, a
serviciului de urgen(a privat, precum i funcJionarea acestuia conform reglementarilor in
vigoare ori sa incheie contract cu un alt serviciu de urgen{a voluntar sau privat, capabil sa
intervina operativ i eficace pentru stingerea incendiilor,
1.2.5.9. Sa asigure intocmirea i actualizarea planurilor de interven{ie i condi{iile pentru aplicarea
acestora in orice moment;
1.2.5.10.
Sa permita, la solicitare, accesul foe1or inspectoratului in unitatea sa in
scop de recunoajtere, instruire sau de antrenament i sa participe la exerciJiile ji aplica{iile
tactice de interven{ie organizate de acesta;
1.2.5.11.
Sa asigure utilizarea, verificarea, intre(inerea ji repararea mijloacelor de
aparare impotriva incendiilor cu personal atestat, conform instrucJiunilor furnizate de
proiectant;
1.2.5.12. Sa asigure pregatirea i antrenarea serviciului de urgen(a privat pentru
interven(ie;
1.2.5.13.
Sa asigure i sa puna in mod gratuit la dispoziJie fopelor chemate in
ajutor mijloacele tehnice pentru aparare impotriva incendiilor i echipamentele de protecJie
specifice riscurilor care decurg din existenJa ji func(ionarea unita{ii sale, precum i antidotul
i medicamentele pentru acordarea primului ajutor;

16

1.2.5.14. Sa stabileasca i sa transmita catre transportatorii, distribuitorii i utilizatorii produselor sale


regulile ji masurile de aparare impotriva incendiilor, specifice acestora, corelate cu
riscurile la utilizarea, manipularea, transportul i depozitarea produselor respective;
1.2.5.15. Sa informeze de indata, prin orice mijloc, inspectoratul despre izbucnirea
i stingerea cu fo9e ji mijloace proprii a oricarui incendiu, iar in termen de 3 zile lucratoare sa
completeze i sa trimita acestuia raportul de interven[ie;
1.2.5.16. Sa utilizeze in unitatea sa numai mijloace tehnice de aparare impotriva
incendiilor, certificate conform legii;
1.2.5.17. Sa indeplineasca orice alte atribuJii prevazute de lege privind apararea impotriva
incendiilor.
1.2.6. Obliga[iile utilizatorului
Utilizatorul are urmatoarele obliga[ii principale:
1.2.6.1. Sa cunoasca i sa respecte masurile de aparare impotriva incendiilor, stabilite de
administrator, conducatorul institu(iei, proprietar, producator sau importator, dupa caz;
1.2.6.2. Sa intre(ina i sa foloseasca, in scopul pentru care au fost realizate, dotarile pentru apararea
impotriva incendiilor, puse la dispozi{ie de administrator, conducatorul institu(iei,
proprietar, producator sau importator;
1.2.6.3. Sa respecte normele de aparare impotriva incendiilor, specifice activita)ilor pe care le
organizeaza sau le desUajoara;
1.2.6.4. Sa nu efectueze modificari neautorizate i Para acordul scris al
proprietarului, al proiectantului ini(ial a1 construc(iei, instala{iei, echipamentului,
dispozitivului sau mijlocului de transport utilizat ori al unui expert tehnic atestat potrivit
legisla)iei in vigoare;
1.2.6.5. Sa aduca la cunotin{a administratorului, conducatorului institu{iei sau
proprietarului, dupa caz, orice defec(iune tehnica ori alta situa{ie care constituie pericol de
incendiu.
1.2.7. Obliga[iile salaria[ilor
Fiecare salariat are, la locul de munca, urmatoarele obligatii principale:
1.2.7.1. Sa respecte regulile i masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la
cu-nojtin)a, sub orice forma, de administrator sau de conducatorul instituJiei, dupa caz;
1.2.7.2. Sa utilizeze substan{ele periculoase, instala{iile, utilajele, mainile, aparatura i
echipamentele, potrivit instruc(iunilor tehnice, precum i celor date de administrator sau
de conducatorul institu(iei, dupa caz;
1.2.7.3. Sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor i
insta1a(ii1or de aparare impotriva incendiilor;
1.2.7.4. Sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a
normelor de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situa{ii stabilite de acesta ca hind
un pericol de incendiu, precum i orice defec(iune sesizata la sistemele ji instala{iile de
aparare impotriva incendiilor;
1.2.7.4. Sa coopereze cu salariaJii desemna(i de administrator, dupa caz, respectiv cu cadrul tehnic
specializat, care are atribu{ii in domeniul apararii impotriva incendiilor, in vederea realizarii
masurilor de aparare impotriva incendiilor;
1.2.7.5. Sa ac(ioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul apari{iei
oricarui pericol iminent de incendiu;
1.2.7.6. Sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele ji informa{iile de care are
cunojtin {a, referitoare la producerea incendiilor

1.2.8. Obliga[iile proiectanJilor ji executan[ilor


Proiectan[ii de construc{ii i amenajari, de echipamente, utilaje i instala{ii sunt obliga(i:
1.2.8.1. Sa elaboreze scenarii de securitate la incendiu pentru categoriile de construc)ii, insta1a{ii i
amenajari stabilite pe baza criteriilor emise de Inspectoratul General i sa evalueze riscurile
de incendiu, pe baza metodoloqiei emise de Inspectoratul General i publicata in
Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I;
1.2.8.2. Sa cuprinda in documenta(iile pe care le intocmesc masurile de aparare impotriva
incendiilor, specifice naturii riscurilor pe care le con)in obiectele proiectate;
1.2.8.3. Sa prevada in documenta{iile tehnice de proiectare, potrivit
reglementarilor specifice, mijloacele tehnice pentru apararea impotriva incendiilor i
echipamentele de protec{ie specifice;
1.2.8.4. Sa includa in proiecte ji sa predea beneficiarilor schemele ji instrucJiunile de func)ionare a
mijloacelor de aparare impotriva incendiilor pe care le-au prevazut in documenta)ii,
precum i regulile necesare de verificare i intre(inere in exploatare a acestora, intocmite de
producatori;
1.2.8.5. Sa asigure asisten)a tehnica necesara realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor,
cuprinse in documenta(ii, pana la punerea in func{iune.
Executan{ii lucrarilor de construc{ii i de montaj de echipamente i instala{ii sunt
obliga[i:
1.2.8.6. Sa realizeze integral i la timp masurile de aparare impotriva incendiilor, cuprinse in
proiecte, cu respectarea prevederilor legale aplicabile acestora;
1.2.8.7. Sa asigure luarea masurilor de aparare impotriva incendiilor pe timpul executarii
lucrarilor, precum i la organizarile de jantier;
1.2.8.8. Sa asigure func{ionarea mijloacelor de aparare impotriva incendiilor prevazute in
documenta(iile de execu)ie la parametrii proiecta{i, inainte de punerea in func{iune.

Proiectan{ilor ji executan{ilor le sunt aplicabile, dupa caz, i dispozi{iile prevazute la


capitolele 1.2.5. 1.2.7.
1.2.9. Obligatiile asocia{iilor de proprietari
Privind organizarea activita[ii de P.S.I.:
1.2.9.1. Sa numeasca din randul membrilor comitetului executiv un responsabil cu probleme de P.S.I.;
1.2.9.2. Sa asigure executarea controalelor P.S.I. de catre o comisie numita in acest
sens luand masuri de inlaturare a neregulilor constatate.
1.2.9.3. Sa analizeze
semestrial
activitatea de P.S.I. luand masuri pentru
imbunata)irea acesteia.
1.2.9.4. Sa desUajoare activitatea de educare a locatarilor privind cunoajterea normelor de
prevenire precum i a modului de ac(iune in caz de incendiu. In acest sens se vor afia la
fiecare scara sarcinile ce revin locatarilor in caz de incendiu.
1.2.9.5. Sa asigure dotarea cu mijloace de stingere conform normelor in vigoare.
1.2.9.6. Sa primeasca i sa rezolve sesizarile locatarilor privind P.S.I. in limita competen{ei.
1.2.9.7. Sa mobilizeze ceta)enii (locatarii) la stingerea incendiilor, cu mijloacele pe care le au la
indemana.
1.2.12.8. Conducerea asociaJiei trebuie sa interzica:
4 blocarea sau ingustarea cailor de acces, evacuare;
4 depozitarea materialelor combustibile in poduri, case de scari,
subsoluri;
4 depozitarea substanJelor inflamabile in locuin{e, garaje in cantita{i
mai mari de 25 l;

4 exploatarea instala(iilor de incalzire, electrice cu improviza(ii sau


contrar normelor in vigoare;
4 modificari, schimbari de destina{ie care ar periclita securitatea la foe
a cladirii;
4 blocarea hidran(i1or interiori, stradali sau a conductelor uscate;
4 compartimentari i amenajari de boxe, de magazii, ateliere in poduri
sau subsolurile tehnice;
4 fumatul i focul deschis in poduri i subsoluri;
4 amenajarea de parcari, garaje pe caile de acces, prin blocarea
hidran(i1or stradali sau conductelor uscate.
1.2.10. DispoziJii finale
1.2.10.1. (1) Organizarea, conducerea, indrumarea i controlul activita{ii de aparare impotriva
incendiilor in unita(ile structurilor de aparare ji securitate na(ionala se realizeaza potrivit
prevederilor prezentei legi, pe baza normelor aprobate de conducatorii structurilor
respective, cu avizul Inspectoratului General.
(2) La unita)ile din structurile prevazute la alin. (1) Inspectoratul
General i inspectoratele exercita controlul asupra modului de aplicare a prevederilor legale
privind apararea impotriva incendiilor, numai la solicitarea comandan{ilor sau a efilor
acestora.
1.2.10.2. Interven{ia pentru stingerea incendiilor i salvarea persoanelor la operatorii economici
care produc, stocheaza sau utilizeaza substan)e toxice care prin contact ori inhalare pot
cauza moartea personalului, pe calea ferata i aeroporturi se asigura de
operatorii economici care administreaza sectorul respectiv, cu asisten{a tehnica a
inspectoratelor.
1.2.10.3. (1) Laboratoarele de incercari la foe se autorizeaza in condiJiile legii.
(2) Regulamentul de autorizare a laboratoarelor de incercari la foc se
elaboreaza de Inspectoratul General, se aproba prin ordin al ministrului administraJiei i
internelor i se publica in Monitorul Oficial a1 Romaniei, Partea I.
1.2.10.4. (1)
Mijloacele
tehnice pentru apararea impotriva incendiilor i
echipamentelor de protec(ie specifice se introduc pe pia(a i se utilizeaza conform legii.
(2) In domeniul nereglementat de Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformita)ii produselor,
republicata, introducerea pe pia(a a produselor prevazute la alin. (1) se face pe baza
evaluarii conformita(ii fa(a de reglementarile elaborate de Inspectoratul General.
(3) Metodologia de certificare a conformitaJii produselor prevazute la alin. (2) se elaboreaza
de Inspectoratul General, se aproba prin ordin al ministrului administra)iei i internelor i
se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
1.2.10.5. (1) Proiectarea, executarea, verificarea, intre(inerea i repararea
sistemelor i instala)iilor de aparare impotriva incendiilor, efectuarea lucrarilor de
termoprotec)ie i ignifugare, de verificare, intre(inere i reparare a autospecialelor i a altor
mijloace tehnice destinate apararii impotriva incendiilor se efectueaza de catre persoane fizice
i juridice atestate.
(2) Atestarea persoanelor prevazute la alin. (1) se face pe baza
metodologiei elaborate de Inspectoratul General, aprobata de ministrul administra{iei i
internelor i publicata in Monitorul Oficial a1 Romaniei, Partea I.
1.2.10.6. In localitatea unde func(ioneaza
servicii de urgenJa profesioniste,
consiliul local nu are obliga(ia constituirii serviciilor de urgen{a voluntare.
Personalul serviciilor de urgen(a nu raspunde de pagubele inerente procesului de
intervenJie.
(1) Personalul serviciilor de urgen(a profesioniste care a indeplinit o perioada de
minimum 10 ani atribu{ii privind apararea impotriva incendiilor, caruia i-au

19

incetat raporturile de serviciu, la cerere sau din motive care nu-i sunt imputabile acestuia,
poate primi, la cerere, brevetul de Pompier specialist, diferen(iat pe categorii de personal.
(2) Modul de eliberare i drepturile conferite prin acest brevet vor fi
stabilite prin regulament aprobat prin ordin a1 ministrului administra)iei i internelor.
1.2.10.9. (1) Anual se organizeaza concursuri profesionale ale serviciilor de
urgen{a i cercurilor de elevi Prietenii pompierilor.
(2) Concursurile profesionale ale serviciilor de urgenta se desPajoara
pe baza regulamentului elaborat de Inspectoratul General, aprobat prin ordin al ministrului
administra)iei i internelor, care se publica in Monitorul Oficial a1 Romaniei, Partea I.
(3) Concursurile profesionale ale cercurilor de elevi Prietenii
pompierilor se desPaoara pe baza regulamentului elaborat de Inspectoratul General, in
colaborare cu autoritatea na)ionala pentru reglementarea activita[ilor de invaJamant, aprobat
prin ordin al acestei autorita)i i publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
1.3. Organizarea i desfaurarea activita{ii de aparare impotriva incendiilor
1.3.1. Con[inutul organiziirii activitii[ii de apiirare impotriva incendiilor
1.3.1.1. Organizarea apararii impotriva incendiilor presupune:
a) stabilirea structurilor cu atribu(ii in domeniul apararii impotriva incendiilor;
b) elaborarea, aprobarea i difuzarea actelor de autoritate: decizii, dispozi{ii,
hotarari i altele asemenea, prin care se stabilesc raspunderi pe linia apararii
impotriva incendiilor;
c) elaborarea, aprobarea i difuzarea documentelor i eviden)elor specifice
privind apararea impotriva incendiilor;
d) organizarea apararii impotriva incendiilor la locurile de munca;
e) planificarea i executarea de controale proprii periodice, in scopul depistarii,
cunoajterii i inlaturarii oricaror stari de pericol care pot favoriza ini{ierea
sau dezvoltarea incendiilor;
I) analiza periodica a capacita(ii de aparare impotriva incendiilor;
g) elaborarea de programe de optimizare a activita(ii de aparare impotriva
incendiilor;
h) indeplinirea criteriilor i a cerin{e1or de instruire, avizare, autorizare,
atestare, certificare, agrementare, prevazute de actele normative in vigoare;
i) realizarea unui sistem operativ de observare i anun{are a incendiului,
precum i de alertare in cazul producerii unui astfel de eveniment;
j) asigurarea func(ionarii la parametrii proiecta(i a mijloacelor tehnice de
aparare impotriva incendiilor;
k) planificarea interven(iei salaria(ilor, a popu1a(iei i a fopelor specializate, in
caz de incendiu;
I) analizarea incendiilor produse, desprinderea concluziilor i stabilirea
imprejurarilor i a factorilor determinan{i, precum i a unor masuri
conforme cu realitatea;
in) reglementarea raporturilor privind apararea impotriva incendiilor in rela{iile
generate de contracte/conven(ii;
n) asigurarea formularelor tipizate, cum sunt permisele de lucru cu focul, fiele
de instruire.
1.3.2. Structuri en atribuJii de apiirare impotriva incendiilor
1.3.2.1. In cadrul autorita(i1or consiliului jude(ean, al consiliilor municipale,
oraeneti ji comunale, al institu(iilor publice i al operatorilor economici, in func{ie de
nivelul riscului de incendiu i de specificul activita)ii, se constituie, dupa caz, urmatoarele
structuri cu atribu)ii de aparare impotriva incendiilor:
a) compartiment de aparare impotriva incendiilor, compus din doua sau mai
multe cadre tehnice sau personal de specialitate cu atribu(ii in domeniul
20

apararii impotriva incendiilor;


b) cadru tehnic sau personal de specialitate cu atribu{ii in domeniul apararii
impotriva incendiilor numit exclusiv pentru aceasta activitate, conform legii;
c) serviciu public voluntar sau privat pentru situa(ii de urgen{a.
1.3.2.2. In vederea indeplinirii atribuJiilor pe linia apararii impotriva incendiilor,
consiliile locale i operatorii economici care nu au obliga)ia, prin lege, sa angajeze cel pu{in
un cadru tehnic cu atribu(ii in domeniul apararii impotriva incendiilor sau personal de
specialitate, prevazut la art.
1.3.2.1. lit. b), pot desemna din randul personalului propriu un salariat care sa
indeplineasca i atribuJii specifice in domeniul apararii impotriva incendiilor sau pot incheia
un contract cu o persoana fizica sau juridica atestata, in condi(iile legii.
1.3.2.3. La nivelul unita(ii administrativ-teritoriale, cadrul tehnic cu atribu)ii in domeniul apararii
impotriva incendiilor prevazut la art. 1.3.2.1. lit. b) se desemneaza de consiliul local.
1.3.2.4. Activita {ile de prevenire a incendiilor se desPaoara de catre personalul din compartimentul
de prevenire din cadrul serviciului voluntar pentru situa{ii de urgenta, pe baza
regulamentului elaborat de Inspectoratul General pentru Situa{ii de Urgen{a i aprobat prin
ordin al ministrului administra(iei i internelor,
1.3.2.5. Atribu{iile pentru structurile prevazute la art. 1.3.2.1. se stabilesc i se detaliaza astfel
incat sa permita indeplinirea ob1iga(ii1or legale care revin administratorului operatorului
economic/conducatorului institu{iei, respectiv autorita{ilor administra{iei publice.
1.3.2.6. Pentru celelalte categorii de salaria{i atribu)iile din domeniul apararii impotriva
incendiilor se stabilesc in fiele posturilor.

1.3.3. Actele de autoritate, documente specifice $i eviden]e privind aprarea impotriva


incendiilor
1.3.3.1. Actele de autoritate privind apararea impotriva incendiilor emise de
consiliul local sunt:
a. decizia de aprobare a planului de analiza i acoperire a riscurilor aferent
unita(ii administrativ-teritoriale pe care o reprezinta;
b. hotarari privind modul de organizare a apararii impotriva incendiilor
in unitatea administrativ-teritoriala;
reguli i masuri specifice de aparare impotriva incendiilor, corelate cu nivelul
i natura riscurilor locale;
d. dispozi(ie privind reglementarea lucrului cu foc deschis i a fumatului;
e. raportul semestrial de evaluare a capacitaJii de aparare impotriva incendiilor;
f. masuri de optimizare a capacita(ii de aparare impotriva incendiilor;
g- documente privind serviciul public voluntar pentru situa{ii de urgenta: hotarare
de infiin)are, regulament de organizare i func(ionare, dispozi(ie de numire a
efu1ui serviciului;
h. dispozi(ia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu
atribu)ii in domeniul apararii impotriva incendiilor, conform legii.

1.3.3.2. Documentele specifice privind apararea impotriva incendiilor emise de primar


sunt:
a. planul de analiza i acoperire a riscurilor;
b. fia localita(ii, la solicitarea inspectoratului jude(ean pentru situaJii de urgen)a,
conform modelului prezentat in anexa nr. 6 la Regulamentul de planificare,
organizare, pregatire i desUaurare a activita(ii de prevenire a situa{iilor de
urgen)a, aprobat prin Ordinul ministrului administra{iei i internelor nr.
1.474/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 885 din 31
octombrie 2006; un exemplar din fia localita{ii se trimite la inspectoratul
jude(ean pentru situa(ii de urgen(a;
21

c. raport de analiza a dotarii cu mijloace de aparare impotriva incendiilor,


intocmit anual, la o data anterioara definitivarii bugetului local.
1.3.3.3. Documentele ji eviden)ele specifice apararii impotriva incendiilor la unitaJile
administrativ-teritoriale trebuie sa cuprinda eel pu(in:
a. planul de analiza i acoperire a riscurilor;
b. fia 1ocalita)ii, la solicitarea inspectoratului jude {ean pentru situaJii de
c. urgenta; avizele ji autoriza(iile de securitate la incendiu, ob{inute pentru
construc{iile, instala)iile tehnologice ji pentru alte amenajari din patrimoniul
propriu, inso)ite de documentele vizate spre neschimbare care au stat la baza
d. emiterii lor;
date ale personalului din cadrul serviciului voluntar pentru situa{ii de urgen{a,
e. conform criteriilor de performan(a;
lista operatorilor economici/institu)iilor cu care s-au incheiat contracte de
inchiriere/ conven(ii, cu specificarea obiectului de activitate al acestora ji a
numarului i termenului de valabilitate ale contractului/conven {iei; registrele
f. pentru eviden(a permiselor de lucru cu focul, inclusiv pentru arderea
g. miriti1or; rapoarte de interven{ie ale serviciului public voluntar pentru
h. situa{ii de urgen{a; fijele de instruire, conform reglementarilor specifice;
eviden{a exerci{ii1or de interven)ie efectuate cu serviciul public voluntar
i. pentru situa)ii de urgenta, avand anexate concluziile rezultate din efectuarea
acestora; rapoartele intocmite in urma controalelor preventive proprii sau ale
j. autorita{ii de stat competente;
programe/planuri cuprinzand masuri i ac{iuni proprii sau rezultate in urma
constatarilor autorita{ilor de control pentru respectarea reglementarilor in
1.3.3.4.domeniu.
Actele de autoritate privind apararea impotriva incendiilor emise de
administratorul operatorului economic/conducatorul institu(iei sunt:
a. dispozi(ie privind stabilirea modului de organizare ji a responsabilita {ilor
privind apararea impotriva incendiilor;
b. instruc(iuni de aparare impotriva incendiilor i atribu)ii ale salariaJilor la
locurile de munca;
c. dispozi(ie privind reglementarea lucrului cu foc deschis ji a fumatului;
d. dispozi(ie privind organizarea instruirii personalului;
e. dispozi(ie de constituire a serviciului privat pentru situa{ii de urgenJa ori
contract/ conven)ie cu un alt serviciu privat pentru situa(ii de urgenta;
f. dispoziJie de sistare a lucrarilor de construcJii/oprire a funcJionarii ori
utilizarii construc(ii1or/amenajarilor, in cazul anularii avizului/autoriza {iei de
securitate la incendiu;
g. reguli i masuri de aparare impotriva incendiilor la utilizarea, manipularea,
transportul i depozitarea substan(e1or periculoase specifice produselor sale;
h. conven)ii/contracte cuprinzand raspunderile ce revin papilor pe linia apararii
impotriva incendiilor in cazul transmiterii temporare a dreptului de folosin{a
asupra bunurilor imobile/antrepriza;
i. dispozi(ia de numire a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu
atribu)ii in domeniul apararii impotriva incendiilor, conform legii;
j. masuri speciale de aparare impotriva incendiilor pentru perioadele caniculare
sau secetoase.
Documentele ji eviden(ele specifice apararii impotriva incendiilor ale operatorilor
economici/institu)ii1or men(ionate la art. 1.3.1.1. lit. c) trebuie sa cuprinda cel pu)in:
a. planul de analiza i acoperire a riscurilor al unita{ii administrativ-teritoriale, in
partea ce revine operatorului economic/institu {iei;

22

b. fija obiectivului, conform modelului prezentat in anexa nr. 5 la Regulamentul


de planificare, organizare, pregatire ji desUaurare a activita{ii de prevenire a
situa)iilor de urgenta, aprobat prin Ordinul ministrului administraJiei ji
internelor nr. 1.474/2006, publicat in Monitorul Oficial al Romiiniei, Partea I,
nr. 885 din 31 octombrie 2006; un exemplar din fija obiectivului se trimite la
inspectoratul jude)ean pentru situa)ii de urgen)a;
c. raportul anual de evaluare a nivelului de aparare impotriva incendiilor;
d. documenta(ia tehnica specifica, conform legii: scenarii de securitate la
incendiu, identificarea ji analiza riscurilor de incendiu etc;
e. avizele/autoriza(iile de securitate la incendiu, inso{ite de documentele vizate
spre neschimbare care au stat la baza emiterii lor;
f. certificate EC, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru
mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor i echipamentele specifice
de protecJie utilizate;
g. registrele insta1a{ii1or de detectare/semnalizare/stingere a incendiilor, copii
dupa atestatele firmelor care au efectuat/efectueaza proiectarea, montarea,
verificarea, intre{inerea, repararea acestora sau care efectueaza servicii in
domeniu;
h. registrul pentru eviden)a permiselor de lucru cu focul;
i. date ale personalului din cadrul serviciului privat pentru situa{ii de urgenta,
conform criteriilor de performan(a;
j. lista operatorilor economici/institu[iilor cu care a incheiat contracte de
inchiriere/ conven{ii, cu specificarea domeniului de activitate al acestora i a
numarului i termenului de valabilitate ale contractului;
k. planurile de protec{ie impotriva incendiilor;
1. eviden(a exerci(ii1or de evacuare a personalului propriu/utilizatorilor
construc{iei;
m. evidenJa exerci(ii1or de interven(ie efectuate, avand anexate concluziile
rezultate din efectuarea acestora;
n. rapoartele de interven(ie ale serviciului privat pentru situaJii de urgenta;
o. fijele de instruire, conform reglementarilor specifice;
p. lista cu substan(ele periculoase, clasificate potrivit legii;
q. grafice de intre(inere i verificare, conform instruc{iunilor producatorului/
furnizorului, pentru diferite categorii de utilaje, instalaJii i sisteme care pot
genera incendii sau care se utilizeaza in caz de incendiu;
r. rapoartele intocmite in urma controalelor preventive proprii sau ale autoritaJii
de stat competente;
s. programe/planuri cuprinzand masuri i acJiuni proprii sau rezultate in urma
constatarilor autorita(ilor de control pentru respectarea reglementarilor in
domeniu.
1.3.3.6. Documentele ji eviden)ele specifice privind apararea impotriva incendiilor se actualizeaza de
catre cei care le-au intocmit i aprobat, daca:
a. s-au produs modificari ale actelor normative i ale reglementarilor tehnice
care au stat la baza emiterii acestora;
b. s-au produs modificari ale personalului cu atribu(ii stabilite conform acestora;
s-au produs modificari referitoare la construc(ii, instalaJii sau la specificul
activita(ii.
1.3.3.7. (1) Prevederile art. 1.3.3.4. i 1.3.3.5. se aplica la operatorii economici i la
institu{iile care au un numar de salaria(i cel puJin egal cu cel stabilit, conform legii, pentru
intreprinderile mici.(vezi OMAI 106/09.01.2007)

23

(2) Pentru operatorii economici, institu(iile ji alte persoane juridice ce


desPaoara activita(i in domeniu reglementat de o autoritate, care nu se incadreaza in
prevederile alin. (1), administratorul, conducatorul sau persoana cu func{ii de conducere, dupa
caz, asigura organizarea activita)ii de aparare impotriva incendiilor prin emiterea urmatoarelor
documente:
a. instruc{iuni de aparare impotriva incendiilor i atribu)ii ale salaria{ilor la
locurile de munca;
b. reglementarea lucrului cu foc deschis ji a fumatului;
c. organizarea instruirii personalului;
d. dispozi(ie de sistare a lucrarilor de construc{ii/oprire a func(ionarii ori
utilizarii construc{ii1or/ amenajarilor, in cazul anularii avizului/autoriza {iei de
securitate la incendiu;
e. reguli i masuri de aparare impotriva incendiilor la utilizarea, manipularea,
transportul i depozitarea substan(e1or periculoase specifice produselor sale.
(3) Operatorii economici, institu{iile i celelalte persoane juridice prevazute
la alin. (2) asigura urmatoarele documente i eviden)e specifice apararii impotriva
incendiilor:a. documenta(ia tehnica specifica, conform legii: scenarii de securitate la
incendiu, identificarea i analiza riscurilor de incendiu etc;
b. avize/autoriza)ii de securitate la incendiu, inso{ite de documentele vizate spre
neschimbare care au stat la baza emiterii lor;
c. certificate CE, certificate de conformitate, agremente tehnice pentru mijloacele
tehnice de aparare impotriva incendiilor i echipamentele specifice de
protec{ie utilizate;
d. registrul pentru eviden{a permiselor de lucru cu focul;
e. organizarea apararii impotriva incendiilor la locul de
f. munca; fiele de instruire, conform reglementarilor
g. specifice;
h. lista cu substan{ele periculoase, clasificate potrivit legii;
rapoartele intocmite in urma controalelor autorita(ii de stat i masurile i
ac(iunile proprii sau rezultate in urma constatarilor autoritaJilor de control
pentru respectarea reglementarilor in domeniu.
1.3.4. Organizarea activitii]ii de apiirare impotriva incendiilor la locul de miincii
1.3.4.1. (1) Prin loc de munca, in in(elesu1 prevederilor prezentelor norme generale, se in{elege:

a. sec)ie, sector, hala/atelier de produc(ie, filiala, punct de lucru i altele


asemenea;
b. depozit de materii prime, materiale, produse finite combustibile;
c. atelier de intre)inere, repara(ii, confec(ionare, prestari de servicii, proiectare i
altele asemenea;
d. utilaj, echipament, instala(ie tehnologica, sistem, sta(ie, depozit de distribu(ie
carburan)i pentru autovehicule, depozit cu astfel de produse, punct de
desfacere a buteliilor cu GPL pentru consumatori;
e. laborator;
f. magazin, raion sau stand de vfinzare;
g. sala de spectacole, polivalenta, de reuniuni, de conferinJe, de sport, centru i
complex cultural, studio de televiziune, film, radio, inregistrari ji altele
asemenea;
h. unitate de alimenta(ie publica, discoteca, club, sala de jocuri electronice i
altele asemenea;
i. cladire sau spa(iu amenajat in cladire, avand destinaJia de ingrijire a sanataJii:
spital, policlinica, cabinet medical, sec)ie medicala, farmacie ji altele
asemenea;
24

j. construc(ie pentru cazare;


k. compartiment, sector, departament administrativ functional, construcJie pentru
birouri, cu destina(ie financiar-bancara;
l. biblioteca, arhiva;
m. cladire sau spa(ii amenajate in cladiri, aviind ca destina{ie inva(amantu1,
supravegherea, ingrijirea sau cazarea ori adapostirea copiilor prejcolari,
elevilor, studen{ilor, batranilor, persoanelor cu dizabi1ita(i sau lipsite de
adapost;
n. 1aca de cult, spa(iu destinat vie(ii monahale;
o. cladire ji/sau spa(iu avand destina(ia de gara, autogara, aerogara i sta(ie de
metrou;
p. ferma zootehnica sau agricola;
q. punct de recoltare de cereale paioase sau de exploatare forestiera;
r. amenajare temporara, in spa(iu inchis sau in aer liber.
(2) Atunci cand pe unul sau mai multe niveluri ale aceleiaji cladiri ii
desUaoara activitatea mai mul{i operatori economici sau alte persoane juridice sau
persoane fizice autorizate, locul de munca se delimiteaza la limita spa{iilor utilizate de
acejtia, iar utilita)ile comune se repartizeaza, dupa caz, proprietarului cladirii ori, prin
in)elegere, operatorilor economici sau persoanelor juridice respective.
1.3.4.2. Organizarea apararii impotriva incendiilor la locul de munca consta in:
a. prevenirea incendiilor, prin luarea in eviden(a a materialelor i dotarilor
tehnologice care prezinta pericol de incendiu, a surselor posibile de aprindere
ce pot aparea ji a mijloacelor care le pot genera, precum i prin stabilirea ji
aplicarea masurilor specifice de prevenire a incendiilor;
b. organizarea interven(iei de stingere a incendiilor ,
c. afiarea instruc)iunilor de aparare impotriva incendiilor;
d. organizarea salvarii utilizatorilor i a evacuarii bunurilor, prin intocmirea i
afiarea planurilor de protec{ie specifice i prin men{inerea condi{iilor de
evacuare pe traseele stabilite;
e. elaborarea documentelor specifice de instruire la locul de munca,
desUaurarea propriu-zisa i verificarea efectuarii acesteia;
f. marcarea pericolului de incendiu prin montarea indicatoarelor de securitate sau
a altor inscrip(ii ori mijloace de atenJionare.

1.3.4.3. La stabilirea masurilor specifice de prevenire a incendiilor se au in


vedere:
a. prevenirea manifestarii surselor specifice de aprindere;
b. gestionarea materialelor i a deeurilor combustibile susceptibile a se aprinde,
cu respectarea normelor specifice de prevenire a incendiilor;
c. dotarea cu mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor, prevazute in
documenta(ia tehnica de proiectare;
d. verificarea spa)iilor la terminarea programului de lucru;
e. men(inerea parametrilor tehnologici in limitele normate, pe timpul exploatarii
diferitelor instala)ii, echipamente ji utilaje tehnologice.
de munca
1.3.4.4. (1) Organizarea interven)iei de stingere a incendiilor la locul cuprinde:
a. stabilirea mijloacelor tehnice de alarmare ji de alertare in caz de
incendiu a
personalului de la locul de munca, a serviciilor profesioniste/voluntare/private
pentru situa)ii de urgen)a, a conducatorului locului de munca, proprietarului /
patronului / administratorului, precum i a specialitilor i a altor for(e
stabilite sa participe la stingerea incendiilor;

25

b. stabilirea sistemelor, instala{iilor ji a dispozitivelor de limitare a propagarii i


de stingere a incendiilor, a stingatoarelor i a altor aparate de stins incendii, a
mijloacelor de salvare ji de protec{ie a personalului, precizandu-se numarul de
mijloace tehnice care trebuie sa existe la fiecare loc de munca;
c. stabilirea componen(ei echipelor care trebuie sa asigure salvarea i evacuarea
persoanelor / bunurilor, pe schimburi de lucru i in afara programului;
d. organizarea efectiva a interven)iei, prin nominalizarea celor care trebuie sa
utilizeze sau sa puna in func iune mijloacele tehnice din dotare de stingere ji de
limitare a propagarii arderii ori sa efectueze manevre sau alte opera(iuni la
instala)iile utilitare ji, dupa caz, la echipamente i utilaje tehnologice.
(2) Datele privind organizarea activita{ii de stingere a incendiilor la locul de munca prevazute
la alin.(1) se inscriu intr-un formular tiparit pe un material rezistent, de regula carton, i
se afijeaza intr-un loc vizibil, estimat a ft mai pu)in afectat in caz de incendiu.
(3) Datele se completeaza de conducatorul locului de munca i se aproba de cadrul tehnic sau
de persoana desemnata sa indeplineasca atribu{ii de aparare impotriva incendiilor.
(4) Structura-cadru a formularului prevazut la alin.(2) este prezentata in anexa nr.1 la prezentele
norme generale, aceasta putand fi completata, dupa caz, i cu alte date ji informa)ii.
1.3.4.5. (1) Interven)ia la locul de munca presupune:

a. alarmarea imediata a personalului de la locul de munca sau a utilizatorilor prin


mijloace specifice, anun(area incendiului la fopele de interven{ie, precum i la
dispecerat, acolo unde acesta este constituit;
b. salvarea rapida i in siguran{a a personalului, conform planurilor stabilite;
c. intreruperea alimentarii cu energie electrica, gaze i fluide combustibile a
consumatorilor i efectuarea altor intervenJii specifice la instala{ii i utilaje de
catre persoanele anume desemnate;
d. ac(ionarea asupra focarului de incendiu cu mijloacele tehnice de aparare
impotriva incendiilor din dotare
i verificarea intrarii in func{iune a
instala(iilor i a sistemelor automate ji, dupa caz, ac(ionarea lor manuala:
e. evacuarea bunurilor periclitate de incendiu i protejarea echipamentelor care
pot fi deteriorate in timpul intervenJiei;
f. protec)ia personalului de intervenJie impotriva efectelor negative ale
incendiului: temperatura, fum, gaze toxice;
g. verificarea amanun(ita a locurilor in care se poate propaga incendiul i unde
pot aparea focare noi, ac(ionandu-se pentru stingerea acestora.
(2) Pentru efectuarea opera(iuni1or prevazute la alin.(1) nominalizarea se
face pentru fiecare schimb de activitate, precum i in afara programului de lucru, in
zilele de repaus i sarbatori legale.
1.3.4.6. Pentru perioadele in care activitatea normala este intrerupta, de exemplu, noaptea, in
zilele nelucratoare, in sarbatorile legale sau in alte situa(ii, este obligatorie asigurarea
masurilor corespunzatoare de aparare impotriva incendiilor.
1.3.4.7. Planurile de protec(ie impotriva incendiilor prevazute la art. 1.3.3.5. lit. k) i
art. 1.3.4.2. lit. d) sunt:
a. planul de evacuare a persoanelor;
b. planul de depozitare ji de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca
hind periculoase;
c. planul de interven)ie.

26

1.3.4.8. (1) Planurile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu cuprind elemente


diferen)iate in func{ie de tipul i destina(ia construc iei i de numarul persoanelor care se
pot afla simultan in aceasta ji se intocmesc astfel:
a. pe nivel, daca se afla simultan mai mult de 30 de persoane;
b. pe incaperi, daca in ele se afla eel pu(in 50 de persoane;
c. pentru incaperile destinate cazarii, indiferent de numarul de locuri.
(2) Planurile de evacuare se afijeaza pe fiecare nivel, pe caile de acces ji in
locurile vizibile, astfel incat sa poata fi cunoscute de catre toate persoanele, iar in incaperi, pe
partea interioara a ui1or.
(3) Planul de evacuare se intocme jte pe baza schi{ei nivelului sau a incaperii, pe care se
marcheaza cu culoare verde traseele de evacuare prin uji, coridoare ji case de scari sau scari
exterioare.
(4) Pe planurile de evacuare se indica locul mijloacelor tehnice de aparare impotriva
incendiilor: stingatoare, hidran{i interiori, butoane ji alte sisteme de alarmare ji alertare a
incendiilor, posibilita)ile de refugiu, incaperi speciale, terase, precum i interdic{ia de
folosire a lifturilor in asemenea situa{ii.
(5) Modelul planului-cadru de evacuare este prezentat in anexa nr. 2 la prezentele norme
generale.
1.3.4.9. (1) Planurile de depozitare i de evacuare a materialelor clasificate conform legii ca hind
periculoase se intocmesc pentru fiecare incapere unde se afla asemenea materiale.
(2) La amplasarea materialelor periculoase in spa{iile de depozitare trebuie sa se {ina seama de
comportarea lor specifica in caz de incendiu, atat ca posibilita{i de reac{ie reciproca, cat ji
de compatibilitatea fa{a de produsele de stingere.
(3) Planurile de depozitare i de evacuare a materialelor periculoase se intocmesc pe baza
schi(elor incaperilor respective, pe care se marcheaza zonele cu materiale periculoase i se
men{ioneaza clasele acestora conform legii, cantita{ile i codurile de identificare ori de
pericol, produsele de stingere recomandate. Traseele de evacuare a materialelor i ordinea
priorita {i1or se marcheaza cu culoare verde.
(4) Planuri de depozitare ji de evacuare se intocmesc ji pentru materialele ji bunurile
combustibile care au o valoare financiara sau culturala deosebita.
(5) Planurile de depozitare se amplaseaza in locuri care se estimeaza a fi eel mai pu)in afectate
de incendiu i in apropierea locurilor de acces in incaperi, precum i la dispecerat, acolo
unde acesta este constituit, astfel inciit acestea sa poata fi utile foelor de interven(ie.

1.3.4.10. (1) Planurile de interven t*e se intocmesc pentru asigurarea


desPaurarii
in condi(ii de operativitate i eficien(a a opera(iunilor
de intervenJie in situaJii de urgen{a,
potrivit legii.
(2) P1anu1 de interven(ie se avizeaza de inspectoratul pentru situa{ii de
urgenta jude)earr a1 municipiului Bucure jti. Modelul planului-cadru de interven(ie este
prezentat in anexa nr.3 la prezentele norme generale.
1.3.4.11. Planurile de protec(ie impotriva incendiilor se actualizeaza ori de cate ori este cazul, in
func(ie de condi(iile reale.
1.3.4.12. (1) InstrucJiunile de aparare impotriva incendiilor, prevazute la art.
1.3.4.2. lit. c), se elaboreaza pentru locurile de munca stabilite de administrator/conducator,
obligatoriu pentru toate locurile cu risc de incendiu.
(2) Instruc(iunile de aparare impotriva incendiilor
cuprind:
a. prevederile
specifice de aparare impotriva incendiilor din reglementarile in
vigoare;
b. obligaJiile salariaJilor privind apararea impotriva incendiilor;
c. regulile ji masurile specifice de aparare impotriva incendiilor pentru
exploatarea instala)iilor potrivit condi(iilor tehnice, tehnologice ji

27

organizatorice locale, precum i pentru repara{ii, revizii, intreJinere, oprire i


punere in func)iune;
d. eviden(ierea elementelor care determina riscul de incendiu sau de explozie;
e. prezentarea pericolelor care pot aparea in caz de incendiu, cum sunt
intoxicarile, arsurile, traumatismele, electrocutarea, iradierea etc, precum i a
regulilor i masurilor de prevenire a acestora.
(3) Instruc(iunile de aparare impotriva incendiilor se elaboreaza de efu1 sectorului de
activitate, insta1a(ie, sec)ie, atelier, se verifica de cadrul tehnic sau de persoana desemnata sa
indeplineasca atribu(ii de aparare impotriva incendiilor i se aproba de
administrator/conducator.
(4) Instruc{iunile de aparare impotriva incendiilor se afieaza, in intregime sau in sinteza, in
func(ie de volumul lor i de condi(iile de la locul de munca respectiv.
(5) Un exemplar al tuturor instruc)iunilor de aparare impotriva incendiilor se pastreaza la cadrul
tehnic sau la persoana desemnata sa indeplineasca atribuJii de aparare impotriva
incendiilor.
1.3.4.13. Sa1aria)ii de la locurile de munca pentru care s-au intocmit instrucJiunile
prevazute la art. 1.3.4.12. au ob1iga)ia sa le studieze, sa le insueasca i sa le aplice.
1.3.4.14. (1) Instruc)iunile de aparare impotriva incendiilor se completeaza in toate cazurile cu
informa)iile din planurile de interven(ie, acolo unde acestea sunt intocmite.
Instruc(iunile de aparare impotriva incendiilor se actualizeaza la modificari, modernizari,
dezvoltari, reprofilari i la apari{ia unor noi reglementari.
Fiecare instruc(iune de aparare impotriva incendiilor trebuie sa aiba inscrisa data intocmirii/
reviziei i data aprobarii.
1.3.4.15. (1) Indicatoarele de securitate, respectiv de interzicere, avertizare, orientare i/sau
informare, prevazute la art. 1.3.4.2. lit. I), se executa, se amplaseaza i se monteaza
conform reglementarilor i standardelor de referin(a.
In anumite situa)ii, indicatoarele pot fi inso{ite de inscrisuri explicative i in limbi de
circula(ie interna(ionala.
(3) Obliga)ia de a amplasa, de a monta i de a pastra integritatea
indicatoarelor revine conducatorului locului de munca.

REGULI GENERALE DE ORDINE INTERIOARA

2.1. Masuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea


construc{iilor, instala{iilor ji amenajarilor
2.1.1. Masurile generale de prevenire a incendiilor la exploatarea construc{iilor,
instala{iilor i amenajarilor privesc:
a. controlul/supravegherea din punct de vedere al prevenirii incendiilor a
activita(i1or, pe timpul desUaurarii i dupa incheierea acestora;
b. stabilirea masurilor tehnico-organizatorice in vederea reducerii riscului de
incendiu ori a consecin(elor incendiilor;
c. men(inerea condi(ii1or realizate pentru evacuarea utilizatorilor in siguran{a i
pentru securitatea echipelor de interven(ie in cazul izbucnirii unui incendiu;
d. intreJinerea in stare operativa a mijloacelor tehnice de aparare impotriva
incendiilor.
2.1.2. (1) Exploatarea sistemelor, instala(iilor, dispozitivelor, echipamentelor,
aparatelor, majinilor i utilajelor de orice categorie se face conform reglementarilor tehnice
specifice.
28

(2) Exploatarea mijloacelor tehnice prevazute la alin. (1) cu improviza)ii sau defec{iuni,
Para protec)ia
corespunzatoare fa(a de materialele sau substan)ele
combustibile din spa)iul in care sunt utilizate este interzisa.
(3) La utilizarea mijloacelor tehnice prevazute la alin. (1) este obligatorie
respectarea instruc)iunilor de func{ionare, verificare i intre(inere, precum i a masurilor
specifice de aparare impotriva incendiilor, emise ji aprobate potrivit legii.
2.1.3. Pe timpul exploatarii insta1a(ii1or aferente construc(ii1or i instalaJiilor
tehnologice (de gaze, electrice, de apa, de incalzire, de ventilare, de climatizare ii altele
asemenea) se interzic:
a. neasigurarea supravegherii conform instruc{iuni1or de func{ionare;
b. func)ionarea Para sistemele, aparatele ji echipamentele necesare conform
instruc(iuni1or de func(ionare pentru controlul i men{inerea parametrilor
privind siguran{a in func{ionare sau inlocuirea acestora cu altele
supradimensionate;
c. intre)inerea necorespunzatoare a elementelor prevazute pentru izolare termica
sau electrica ori pentru separare;
d. depairea termenelor stabilite pentru efectuarea lucrarilor de intre{inere i
repara)ii sau executarea necorespunzatoare a acestora;
e. executarea lucrarilor de intre(inere i repara{ii sau a unor modificari de catre
personal neautorizat.
2.1.4. (1) Men{inerea in buna stare a instala{iilor i sistemelor de captare i scurgere la
pamant a descarcarilor electrice atmosferice este obligatorie la construc(ii i instala{ii,
utilaje i echipamente tehnologice, conform reglementarilor tehnice specifice.
(2) Utilizarea sistemelor de captare ji scurgere la pamant a electricitaJii statice conform
instruc{iunilor specifice i reglementarilor tehnice este obligatorie.
2.1.5. (1) in spa(iile cu risc mare de incendiu sau de explozie se interzice accesul salaria)ilor i al
altor persoane Para echipament de protec(ie adecvat condi{iilor de lucru.
(2) Folosirea dispozitivelor, aparatelor, uneltelor i sculelor neprotejate corespunzator sau care
pot produce scantei prin func(ionare, lovire sau frecare in spa{ii sau in locuri cu risc de
explozie este interzisa.
2.1.6. (1) Produsele, materialele i substan{ele combustibile se amplaseaza la
distan(a de siguranJa fa(a de sursele de caldura ori se protejeaza astfel incat sa nu lie posibila
aprinderea lor.
(2) Se interzice folosirea sobelor i a altor mijloace de incalzire defecte, cu improviza)ii,
supraalimentate cu combustibili sau nesupravegheate, precum i aprinderea focului
utilizandu-se lichide inflamabile,
(3) Verificarea, repararea, izolarea termica i curaJarea periodica a courilor de evacuare a
fumului sunt obligatorii.
2.1.7. (1) Pe timpul transportului, depozitarii i manipularii produselor sau
substan)elor combustibile se Jine seama de proprieta(ile fizico-chimice ale acestora, astfel
incat la contactul dintre ele sa nu se produca ori sa nu se propage incendiul.
(2) Produsele i substan(ele combustibile se transporta, se manipuleaza i se depoziteaza in
ambalaje adecvate, realizate i inscrip{ionate corespunzator, in vederea identificarii
riscurilor de incendiu i stabilirii procedeelor i substanJelor de stingere ori de neutralizare
adecvate.
(3) Dispunerea materialelor periculoase in depozit se face potrivit planului de
depozitare.
(4) La elaborarea planurilor de intervenJie se (ine seama de compatibilitatea produselor sau
substanJelor combustibile cu substan)ele de stingere.
2.1.8. (1) Deeurile ji reziduurile, scurgerile ji depunerile de praf sau de pulberi
combustibile se indeparteaza ritmic prin metode ji mijloace adecvate, obligatoriu la
terminarea fiecarui schimb de lucru, i se depun in locuri special destinate depozitarii sau
distrugerii lor.
29

(2) Deeurile i reziduurile de lichide combustibile sau cele din materiale solide, cum sunt
carpe, cal)i, bumbac, rumegu j, care con(in astfel de produse, se colecteaza in cutii sau in
vase metalice ori cu captueala metalica interioara, prevazute cu capac, amplasate in locuri
Para risc de incendiu ji marcate.
(3) Deeurile, reziduurile i ambalajele combustibile, care se reutilizeaza, se depoziteaza, cu
asigurarea distan{elor de siguran{a fa{a de cladiri, insta1a[ii, culturi agricole, suprafe{e
impadurite i alte materiale combustibile, in func)ie de natura i de proprieta{ile fizicochimice ale acestora.
(4) Dejeurile, reziduurile ji ambalajele combustibile, care nu se reutilizeaza, se distrug
conform reglementarilor specifice.
2.1.9.
(1) Materialele ji substan)ele care prezinta pericol de autoaprindere se
pastreaza in condi(ii adecvate naturii lor, bine ventilate ji luandu-se masuri de control i
preintampinare a fenomenului de autoincalzire.
(2) Prevenirea apari(iei fenomenului de autoaprindere se urmare jte ji la
depozitarea furajelor i plantelor tehnice, conform reglementarilor specifice.
(3) Amplasarea depozitelor de combustibili, furaje ji plante tehnice se face la
distan{e de siguran{a, astfel incat eventualele incendii produse la acestea sa nu pericliteze
vecinata)ile.
2.1.10. Toate insta1a(ii1e/conductele prin care circula substanJe lichide sau gaze se marcheaza prin
culori specifice de identificare a naturii substan(ei, respectiv pericolului acesteia,
prevazute de normele tehnice specifice.
2.1.11. (1) Tratarea sau protejarea materialelor i elementelor de construc{ii combustibile i/sau a
structurilor din alcatuirea construc{iilor sau a instala{iilor cu substan)e de termoprotec)ie ori
ignifuge se efectueaza potrivit reglementarilor tehnice specifice.
(2) Lucrarile de termoprotec(ie se executa numai de catre personal atestat, conform normelor
tehnice specifice.
(3) Calitatea lucrarilor de ignifugare executate se certifica prin rapoarte de incercare emise de
laboratoare autorizate conform legii.
2.1.12. Elementele de limitare a propagarii focului, de izolare termica i de
etanare la fum i la gaze fierbin(i din alcatuirea construc(iilor i a instala(iilor se men(in
permanent in buna stare, pentru a-i indeplini rolul stabilit.
2.1.13.
(1) in construc{iile civile/publice i de produc{ie, cantita{ile de
materialeutilizate nu trebuie sa conduca la depairea densitaJii sarcinii
i de substan(e combustibile
termice stabilite prin reglementari tehnice sau prin documenta(iile tehnice de proiectare i
execuJie.
(2) In salile aglomerate i de sport, pe stadioane sau pe alte arene sportive ori in incinte
amenajate pentru activita(i cu public este interzis accesul publicului cu produse ji
substan)e inflamabile sau cu alte mijloace care pot produce incendii sau explozii.
(3) Depozitarea i utilizarea in spa(ii publice a mijloacelor, produselor i substan)elor
prevazute la alin. (2) este permisa numai in locurile amenajate in acest scop i cu respectarea
masurilor de aparare impotriva incendiilor.
2.1.14. (1) La cladiri administrative/birouri, activitatea se organizeaza astfel incat
sa nu se creeze aglomerari ale publicului, care sa ingreuneze sau chiar sa blocheze evacuarea
in caz de incendiu.
(2) Pe timpul exploatarii incaperilor, compartimentelor i spaJiilor aferente
cladirilor administrative trebuie luate masuri de reducere la minim posibil a riscului de
incendiu prin limitarea la strictul necesar a cantita(i1or de materiale combustibile ji a
eventualelor surse cu poten(ial de aprindere a acestora.
2.1.15. (1) in salile aglomerate ori amenajarile temporare in care se
desPaoara activita)i cu public nu se admite accesul unui numar de persoane mai mare decat
capacitatea stabilita prin proiect.
(2) Amplasarea mobilierului in salile aglomerate se realizeaza astfel incat sa se
30

asigure culoare de trecere cu la{imi care sa permita deplasarea publicului catre ieirile din
sala.
(3) In incintele prevazute la alin, (1), scaunele sau bancile se fixeaza de
pardoseala astfel incat sa nu lie rasturnate in caz de panica i sa asigure evacuarea rapida i
Para accidente a publicului.
(4) La Analizarea activita{ii in sala aglomerata sau amenajarea temporara se
executa un control de verificare pentru depistarea i inlaturarea eventualelor nereguli in
domeniul prevenirii incendiilor pe timpul exploatarii.
(5) Se recomanda asigurarea unui sistem de alarmare in caz de incendiu, cu mesaj
preinregistrat.
2.2. Masuri generale de prevenire a incendiilor la executarea lucrarilor cu foc deschis
2.2.1. (1) Utilizarea focului deschis in locuri cu pericol de incendiu ji pe timp de vant este
interzisa; locurile cu pericol de incendiu, in care se aplica aceasta interdic{ie, se stabilesc
i se marcheaza de persoanele in drept.
(2) Prepararea hranei prin utilizarea focului deschis in incintele unitaJilor, in zonele de
agrement ji in gospodariile popu1a(iei se face numai in locuri special amenajate, in condi)ii
i la distan{e care sa nu permita propagarea focului la construc{ii, depozite, culturi
agricole, paduri, p1anta(ii sau la alte vecinata(i.
(3) Arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deeurilor i a altor materiale combustibile se face
in locuri special amenajate ori pe terenuri pregatite, cu luarea masurilor ce se impun pentru
impiedicarea propagarii focului la vecinata(i, asigurandu-se supravegherea permanenta a
arderii, precum i stingerea jarului dupa terminarea activita{ii.
(4) Arderea miritilor se face numai dupa luarea masurilor ce se impun pentru impiedicarea
propagarii focului la vecinata(i, asigurandu-se supravegherea permanenta a arderii.
(5) Utilizarea focului deschis nu se admite la distan{e mai mici de 40 in fa{a de locurile cu
pericol de explozie: gaze i lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc, respectiv
10 in fa(a de materiale sau substan{e combustibile: lemn, hartie, textile, carton asfaltat,
bitum, ulei etc, Para a fi supravegheat i asigurat prin masuri corespunzatoare.
(6)Luarea masurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul in condi{ii i in locuri in care
se pot produce incendii constituie o ob1iga(ie a persoanelor care raspund, potrivit legii, de
crejterea, educarea ji ingrijirea copiilor.
2.2.2.
(1)
Reglementarea
de
catre
administratorul
operatorului
economic/conducatorul institu(iei sau, dupa caz, de consiliul local a modului de executare a
lucrarilor cu foc deschis presupune:
a. stabilirea locurilor unde, periodic sau permanent, se pot efectua lucrari cu foc
deschis,
cum sunt topirea bitumului, arderea deeurilor combustibile,
cura)arile prin ardere, precum i a persoanelor care le supravegheaza;
b. stabilirea i marcarea locurilor cu pericol de incendiu in care este interzisa
utilizarea focului deschis;
c. nominalizarea persoanelor care au dreptul sa emita permis de lucru cu foc;
d. descrierea procedurii de emitere, semnare, aducere la cunojtin(a i pastrare a
permisului de lucru cu foc;
e. aprobarea unor instruc)iuni specifice de prevenire a incendiilor pentru astfel de
lucrari.
(2) Distrugerea prin ardere a unor deeuri sau reziduuri combustibile se
efectueaza cu respectarea legisla(iei specifice privind protec(ia mediului.
2.2.3. (1) Efectuarea lucrarilor de sudare, taiere, lipire sau a altor asemenea
opera(iuni care prezinta pericol de incendiu, in construc(ii civile (pcb/ice), pe timpul
programului cu publicul, in instala)ii tehnologice cu risc de incendiu sau explozie, in
depozite ori in alte spa(ii cu pericol de aprindere a materialelor, produselor sau
substan(elor combustibile este interzisa.
31

(2) Lucrarile prevazute la alin. (1) se pot executa in spaJiile respective numai dupa ce s-au luat
masuri pentru: evacuarea persoanelor, indepartarea sau protejarea materialelor combustibile,
golirea, spalarea, blindarea traseelor de conducte ori a utilajelor, aerisirea sau ventilarea
spa)iilor, dotarea locurilor de munca cu mijloace de limitare ji stingere a incendiilor.
(3) Lucrarile men{ionate la alin. (1) i la art. 2.1.1. alin. (4) se executa numai pe baza
permisului de lucru cu foe, al carui model este prezentat in anexa nr. 4 la prezentele norme
generale.
(4) In toate cazurile prevazute la alin. (1) (3) sunt obligatorii instruirea personalului de
execu)ie, control i supraveghere asupra masurilor de aparare impotriva incendiilor,
precum i informarea serviciului privat/voluntar pentru situaJii de urgenta.
2.2.4. (1) Permisul de lucru cu foe, prevazut la art. 2.1.3. alin. (3), se intocmejte in doua
exemplare, dintre care unul se inmaneaza efului formaJiei de lucru sau persoanei care
executa opera{iunile cu foc deschis, iar celalalt ramane la emitent.
(2) Permisul de lucru cu foc este valabil o singura zi.
(3) La terminarea lucrului, permisul de lucru cu foe se preda de catre executant
emitentului.
2.2.5. efu1 sectorului de activitate, atelier, sec{ie, depozit, instalaJie etc. in care
se executa opera(iuni cu foe deschis are ob1iga(ia sa asigure masuri pentru:
a. pregatirea locului;
b. instruirea personalului;
c. controlul dupa terminarea lucrarii.
2.2.6.(1) Executantul lucrarii are obliga{ia de a utiliza pentru executarea lucrarilor
cu foc deschis numai echipamente i aparate in buna stare de func(ionare.
(2) Toate echipamentele i aparatele pentru executarea lucrarilor cu foc deschis
se intre{in i se verifica in conformitate cu instruc(iunile furnizorului.
2.2.7. In timpul executarii lucrarii trebuie sa se asigure:
a. supravegherea permanenta a flacarii, a raspandirii i a traiectoriilor scanteilor
sau particulelor de materiale incandescente ji a intensitaJii fluxului de caldura;
b. strangerea i depozitarea resturilor de electrozi in vase speciale cu nisip sau cu
c. inchiderea robinetelor buteliei de oxigen i a generatorului de acetilena, daca
durata intreruperii executarii lucrarii depaje jte 10 minute;
d. interzicerea aga)arii arzatoarelor, chiar stinse, de buteliile de oxigen sau de
generatoarele de acetilena;
e. neefectuarea de deplasari cu arzatoarele aprinse in afara zonei de lucru sau de
urcari pe scari, schele etc;
f. evacuarea carbidului din generator, in cazul intreruperii lucrului pe o perioada
mai indelungata.
2.2.8. Dupa terminarea lucrarii, eful sectorului de activitate, prevazut la art.
2.1.5., trebuie sa asigure urmatoarele masuri:
a. verificarea locului in care s-a executat lucrarea, precum i a spa{iilor adiacente
i a celor situate la cotele inferioare sau superioare, pentru a constata daca nu
s- au creat focare de incendiu: zone incandescente, miros de ars sau degajari
de fum etc;
b. descoperirea tuturor zonelor protejate, verificandu-se daca starea lor este
intacta, i luarea de masuri in consecin(a;
c. verificarea, la anumite intervale, pe parcursul mai multor ore i in timpul
nopJii, a situaJiei existente la locul in care s-a efectuat lucrarea i in imediata
apropiere a acestuia;
d. depozitarea in condi(ii de siguran(a a echipamentelor folosite la lucrare;
e. reamplasarea pe pozi(iile ini(iale a elementelor i materialelor combustibile la
ce1 puJin 6 ore de la terminarea lucrarii;
32

f. colectarea jlamului de carbid in containere destinate acestui scop ji depozitarea


acestora intr-un loc special amenajat.
2.2.9. (1) Folosirea flacarii: lumanari, Uaclii, tote ji altele asemenea pe timpul
spectacolelor de teatru, opera, opereta, a festivita)ilor desUaurate in restaurante sau
pentru ambian)a ori divertisment in restaurante, baruri, cluburi, discoteci etc. este interzisa.
(2) Pentru durate scurte, stabilite precis, se admite folosirea flacarii in
situa{iile men(ionate la alin. (1), cu condi{ia asigurarii condi{ii1or de impiedicare a ini(ierii
i propagarii incendiului, dupa cum urmeaza:
a. evitarea amplasarii in apropierea sau contactul cu materiale combustibile:
decoruri, costume, haine, perdele etc;
b. folosirea unor suporturi incombustibile;
c. prevenirea producerii unor incendii prin rasturnare, manevrare grejita etc;
d. stingerea obligatorie a flacarilor la terminarea evenimentului;
e. nominalizarea personalului propriu ce asigura supravegherea i interven{ia in
caz de incendiu;
f. asigurarea mijloacelor tehnice adecvate de aparare impotriva incendiilor;
g. anun(area, dupa caz, a serviciului profesionist, voluntar sau privat, pentru
situa)ii de urgen{a, a cadrului tehnic sau a personalului de specialitate cu
atribu)ii in domeniul apararii impotriva incendiilor.
(3) Pentru spectacolele de tipul men{ionat la alin. (1), care au loc pe timpul unei
stagiuni, se transmite la inspectoratul pentru situa{ii de urgenta judeJean, la inceputul
stagiunii, programul spectacolelor respective.
2.3. Reglementarea fumatului
2.3.1. (1) Reglementarea fumatului din punct de vedere al prevenirii incendiilor este obligatorie in
cadrul fiecarui operator economic sau a1 fiecarei institu)ii publice i se face prin dispozi)ie
scrisa, data de persoana cu atribu(ii de conducere.
(2) Pentru situa{iile in care o construc(ie sau o amenajare este folosita de mai mul)i utilizatori,
reglementarea fumatului se face prin dispozi{ie emisa de proprietarul construc)iei sau ai
amenajarii respective, insuita de utilizatorii in cauza.
(3) In dispozi(ia pentru reglementarea fumatului se men(ioneaza :
a. locurile cu pericol de incendiu sau de explozie, pe langa spa{iile publice
inchise, conform legii, in care este interzis fumatul sau, dupa caz, accesul cu
(igari, chibrituri sau brichete; se prevad obligatoriu locurile cu schele, cofraje
i ejafodaje, realizate din materiale combustibile, precum i lanurile de cereale
in faza de coacere i zonele impadurite;
b. locurile amenajate pentru fumat;
c. persoanele desemnate sa raspunda de supravegherea respectarii reglementarii,
pe locuri i sectoare de activitate;
d. alte date i informa(ii necesare sa lie precizate pentru a diminua pericolul de
incendiu.
(4) Locurile in care este interzis fumatul se marcheaza conform legii.
(5) Locurile in care este permis fumatul se marcheaza cu indicatorul loc
pentru fumat".
(6) Locurile pentru fumat stabilite in exteriorul cladirilor sunt amplasate la o distan(a mai mare
de 40 in fa(a de locurile in care exista pericol de explozie: gaze i lichide combustibile,
explozivi, vapori inflamabili etc, 10 in fa(a de locurile in care exista materiale solide
combustibile: lemn, textile, hartie, carton asfaltat, bitum, i 50 in faJa de culturile de
cereale paioase in perioada coacerii i recoltarii sau de zonele impadurite.
(7) Locurile stabilite pentru fumat se prevad cu:
a. scrumiere sau vase cu apa, nisip sau pamant;
b. instruc(iuni afijate, cuprinzand masuri de prevenire a incendiilor i
reguli de comportare in caz de incendiu:

c. mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor.


(8) Scrumierele din interiorul cladirilor se amplaseaza astfel incat sa nu fie posibila aprinderea
materialelor combustibile din apropiere, cum ar ft draperii, perdele, jaluzele.
(9) Depunerea in scrumiere a altor dejeuri de materiale combustibile, cum sunt h:irtia, cartonul,
textilele, este interzisa.
(10)
Golirea scrumierelor in codurile de hiirtie sau in alte locuri in care exista
materiale combustibile este interzisa.
(11) Aruncarea la intamplare a resturilor de igari sau chibrituri aprinse
este
interzisa.
2.4. Masuri generale de prevenire a incendiilor la exploatarea cailor de
evacuare
2.4.1. Pentru asigurarea condi(ii1or de evacuare ji salvare a utilizatorilor in
siguran(a in caz de incendiu se adopta urmatoarele masuri:
a. intre)inerea in buna stare de func)ionare a sistemelor de decomprimare sau de
etanare la turn i gaze fierbin(i, precum i a elementelor de limitare a
propagarii focului ori de izolare termica din compunerea construc{iilor i
instala)iilor;
b. pastrarea cailor de evacuare libere i in stare de utilizare la parametrii la care
au fost proiectate i realizate;
c. func)ionarea iluminatului de siguran{a i a celei de-a doua surse de energie
electrica, conform reglementarilor tehnice;
d. func)ionarea sistemelor de alarmare i semnalizare a incendiilor la parametrii
de performan(a pentru care au fost proiectate;
e. organizarea i desUaurarea, periodic, de exerci(ii i aplica{ii cu salaria{ii,
in condi(iile legii.
2.4.2. (1) Caile de evacuare, inclusiv cele care due pe terase, in refugii sau in alte
locuri special amenajate pentru evacuare, se marcheaza cu indicatoare standardizate, conform
reglementarilor tehnice specifice, astfel incat traseele acestora sa lie recunoscute cu uurin {a,
atat ziua cat i noaptea, de persoanele care le utilizeaza in caz de incendiu.
(2) Se monteaza indicatoare corespunzatoare la rampele scarilor care due la
demisol sau subsol ori la ui1e de acces catre alte spa(ii i incaperi din care evacuarea nu
poate fi continuata.
2.4.3. (1) Dispozitivele care asigura inchiderea automata in caz de incendiu a elementelor de
protec)ie a golurilor, cele de ac(ionare a trapelor i clapetelor, precum i cele care men(in in
pozi)ie inchisa uile incaperilor tampon se menJin in permanenJa in stare de func(ionare.
(2) Se interzice blocarea in pozi(ie deschisa a uilor caselor scarilor, a celor de pe coridoare, a
celor cu dispozitive de inchidere automata sau a altor ui care, in caz de incendiu, au rolul
de a opri patrunderea fumului, gazelor fierbin(i i propagarea incendiilor pe verticala sau
orizontala.
(3) Dispozitivele de la alin. (2), care asigura inchiderea automata a uilor, se verifica periodic i
se men(in in stare de func(ionare.
(4) Sistemul de inchidere a ui1or de pe traseele de evacuare trebuie sa permita deschiderea
uoara a acestora in caz de incendiu.
2.4.4. (1) Este interzisa blocarea cailor de acces, de evacuare i de interven(ie cu
materiale care reduc la(imea sau inal(imea libera de circula(ie stabilita ori care prezinta
pericol de incendiu sau explozie, precum i efectuarea unor modificari la acestea, prin care se
inrauta(ete situa)ia ini(iala.
(2) Inn casele scarilor, pee coridoare sau pee alte cai de evacuare ale
cladirilor se interzic amenajarea de boxe ori locuri de lucru, depozitarea de materiale,
mobilier sau

34

obiecte, amplasarea de maini de fotocopiat, dozatoare pentru sucuri/cafea etc, care ar putea
impiedica evacuarea persoanelor i bunurilor, precum i accesul personalului de intervenJie.
2.4.5. (1) Accesul mijloacelor i personalului pentru interven{iile operative in caz
de incendiu, in vederea salvarii i acordarii ajutorului persoanelor aflate in pericol, stingerii
incendiilor i limitarii efectelor acestora, trebuie sa lie asigurat in permanenta la toate:
a. construc{iile ji incaperile acestora;
b. instala)iile tehnologice ji anexe;
c. depozitele inchise ji deschise de materii prime, semifabricate, produse finite ji
auxiliare;
d. mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor, precum i la punctele de
comanda ale acestora, cum sunt: centrale ji butoane de semnalizare a
incendiilor, sta(ii de pompare a apei, hidran(i de incendiu, stingatoare, panouri
de incendiu, bazine, rezervoare ji castele de apa, rampe ale surselor de apa
naturale;
e. dispozitivele de ac(ionare a unor mijloace cu rol de protecJie in caz de
incendiu: cortine de siguran)a, sisteme de evacuare a fumului i a gazelor
fierbin(i, clapele de pe tubulatura de ventilare ji altele asemenea;
f. tablourile de distribu{ie i intrerupatoarele generale ale instala{iilor electrice
de iluminat, de foia i de siguran{a, precum i la sursele de alimentare de
rezerva care sunt destinate alimentarii receptoarelor electrice cu ro1 in caz de
g. incendiu; vanele insta1a{ii1or tehnologice sau auxiliare care trebuie manevrate
in caz de incendiu i punctele de comanda ale acestora: gaze i lichide
combustibile, benzi transportoare i altele asemenea;
h. alte mijloace utilizate pentru interven{ie in caz de incendiu: vehicule pentru
tractare sau transport, cisterne ori autocisterne pentru apa i altele asemenea.
(2) Persoanele fizice sau juridice care de(in sau administreaza construc{iile,
instala{iile, sistemele, dispozitivele sau mijloacele respective sunt obligate sa marcheze prin
indicatoare, potrivit reglementarilor tehnice specifice, prezen(a mijloacelor de la alin. (1) i
sa afieze regulile specifice care trebuie respectate.
2.4.6. (1) Intrarile in incintele unita(ilor i circula(iile carosabile din interiorul
acestora, prin care se asigura accesul la cladiri i instala(ii, la racordurile de alimentare cu
apa, cum sunt re(ele, bazine, rauri, lacuri, traversarile de cale ferata i altele asemenea, se
men)in, indiferent de sezon, practicabile, curate ji libere de orice obstacole, cum ar fi:
materiale, utilaje, ambalaje, zapada i altele asemenea, care ar putea impiedica interven(ia
operativa pentru stingerea incendiilor.
(2) In cazul in care acest lucru nu este posibil, se asigura i se marcheaza,
potrivit reglementarilor tehnice specifice, cai de acces ji circulaJii ocolitoare.
2.4.7. Caile de acces ji de evacuare din cladiri, limitele zonelor periculoase de incendiu,
explozie, electrocutare, radia(ii, locurile in care sunt amplasate utilajele ji instala(iile
pentru stingerea incendiilor i orice alte instala(ii care, in caz de incendiu, presupun
manevre obligatorii se marcheaza vizibil, potrivit reglementarilor tehnice specifice.
2.4.8. Platformele de acces ji de amplasare a autospecialelor de interven(ie ji salvare de la
inal)imi, prevazute in imediata vecinatate a construc(iilor, se marcheaza corespunzator i se
men(in libere.
2.4.9. Ascensoarele de pompieri se men(in permanent in buna stare de
func{ionare, pentru a putea fi utilizate operativ in caz de necesitate, i se marcheaza
corespunzator.
2.5. Colectarea dejeurilor, reziduurilor combustibile ji a ambalajelor ji distrugerea lor
2.5.1. Deeurile i reziduurile combustibile, utilizate ori rezultate din procesul tehnologic, se
colecteaza ritmic, dar obligatoriu la terminarea schimbului i se depun in locurile
destinate depozitarii sau distrugerii lor, astfel incat la locurile de munca sa lie in
permanen{a cura(enie.
Se colecteaza:
35

a. pulberile, rumeguul i talaul, scamele sau resturile textile ji alte deeuri


combustibile depuse (acumulate) pe pardoseli, pere{i, instala{ii, maini,
utilaje, aparatura, canale sau alte locuri, precum i maculatura de birotica;
b. scurgerile de lichide combustibile de pe sol, pardoseli, instala{ii, maini i
utilaje, din canale sau din alte locuri;
c. ambalajele care prezinta pericol de incendiu sau de explozie (lemn, carton,
metalice pentru produse inflamabile, carbid etc.);
d. depunerile de grasimi, vopsele, lacuri etc. de pe elementele instala{iilor de
evacuare.
2.5.2. Pentru orice tip de activitate se stabilejte modul de gestionare a dejeurilor,
reziduurilor i a ambalajelor.
Gestionarea acestora presupune:
a. nominalizarea, dupa caz, a deeuri1or, reziduurilor i a ambalajelor specifice
activita{ii;
b. indicarea regimului de colectare i cura{are;
c. locurile de depozitare i modul de distrugere sau de valorificare;
d. desemnarea personalului responsabil cu gestionarea lor;
e. completarea datelor noi la apari)ia oricaror modificari de situa{ii.
2.5.3. Deeurile i reziduurile de lichide combustibile sau cele din materiale solide (carpe, cal{i,
bumbac, rumegu etc.), care con{in astfel de produse, se colecteaza in cutii sau in vase
metalice ori cu captueala metalica interioara, prevazute cu capac, amplasate in locuri Para
risc de incendiu i marcate.
2.5.4. Deeurile, reziduurile i ambalajele combustibile, care se reutilizeaza, se vor depozita, cu
asigurarea distan{e1or de siguran{a fa(a de cladiri, instala{ii, culturi agricole, suprafeJe
impadurite ji alte materiale combustibile, in raport de natura ji de proprietaJile fizico chimice ale acestora.
2.5.5. Ambalajele metalice, din material plastic sau din sticla reutilizabile se cura{a, se spala,
sau se neutralizeaza de restul con{inutului cu materiale adecvate i se depoziteaza in
locuri special destinate.
2.5.6. Deeurile, reziduurile ji ambalajele combustibile, care nu se mai reutilizeaza, se vor distruge
prin ardere in crematorii amenajate ji amplasate astfel incat sa nu puna in pericol via(a
oamenilor, cladirile, instala(iile, culturile agricole, suprafe{ele impadurite ji alte materiale
combustibile. Aceste crematorii trebuie sa posede autorizaJiile prevazute de lege.
2.5.7. Deeurile, reziduurile i ambalajele combustibile, care degaja prin ardere substan)e sau
compui pericu1oi pentru via(a sau pentru mediu, pot fi distruse prin foc deschis sub
supraveghere, cu respectarea prevederilor in vigoare ji ale prezentelor dispoziJii generale.

2.6. Reguli pentru sezonul rece


2.6.1. Inainte de inceperea sezonului rece se vor controla i se vor inlatura
defec{iunile constatate, asigurandu-se buna func(ionare a:
a. instala)iilor i a sistemelor de incalzire existente la agen{i economici, institu)ii
publice i la gospodariile popu1a(iei (surse de caldura, conducte, corpuri i
elemente de incalzire, sobe, couri i canale de fum etc.);
b. instala)iilor de incalzire din incaperi in care sunt montate instalaJiile de
stingere cu apa, precum i cele de depozitare a substanJelor chimice de
stingere ji din spa)iile de garare a autospecialelor;
c. serpentinelor de incalzire cu aburi sau apa calda a caminelor, rezervoarelor de
depozitare a lichidelor combustibile, a gazelor sau apei pentru stingerea
incendiilor;
d. dispozitivelor de incalzire a armaturilor de siguran)a de la rezervoarele de
lichide combustibile sau gaze lichefiate;
36

e. conductelor i furtunurilor de aburi de la instala{iile de stingere, precum i a


celor din diverse instala(ii de produc)ie ji auxiliare.
2.6.2. Componentele instala)iilor de stingere cu apa, care sunt expuse inghe{ului
in timpul iernii i nu sunt prevazute cu dispozitive fixe de incalzire, vor fi protejate
impotriva ingheJlui.
2.6.3. Se vor asigura uneltele ji accesoriile pentru deszapezirea drumurilor i a
cailor de acces, de evacuare ji de interven)ie.
2.6.4. Caile de acces ji accesul la sursele de apa sau la dispozitivele de punere in
func(iune a instala)ii1or de stingere se vor cura{a de zapada i gheaJa, asigurandu-se
men{inerea permanent libera a acestora.
2.6.5. Personalul destinat sa raspunda de aprinderea i de stingerea focurilor va fi
instruit asupra regulilor ce trebuie respectate ji, respectiv, luate pe timpul sezonului rece.
2.7. Reguli pentru perioadele caniculare sau secetoase
2.7.1. (1) in perioadele caniculare sau secetoase, consiliile jude {ene sau locale
din zonele cu risc crescut de incendiu ji, dupa caz, administratorii operatorilor economici/
conducatorii institu(iilor din zonele men{ionate trebuie sa elaboreze programe speciale de
masuri pentru prevenirea incendiilor specifice.
(2) Masurile speciale pe timpul secetos cuprind:
a. identificarea i nominalizarea sectoarelor de activitate in care crete riscul de
incendiu in condi(iile caracteristice temperaturilor atmosferice ridicate ji lipsei
de precipita {ii:
b. interzicerea utilizarii focului deschis in zonele afectate de uscaciune avansata;
c. restric)ionarea efectuarii, in anumite intervale din timpul zilei, a unor lucrari
care creeaza condi(ii favorizante pentru producerea de incendii prin degajari de
substan{e volatile sau supraincalziri excesive;
d. asigurarea protejarii fa{a de efectul direct al razelor solare a recipientelor,
rezervoarelor i a altor tipuri de ambalaje care con{in vapori inflamabili sau
gaze lichefiate sub presiune, prin depozitare la umbra;
e. intensificarea controalelor in zonele cu culturi agricole i in locuri cu vegeta{ie
forestiera, mai ales cele frecventate pentru agrement;
f. asigurarea i verificarea zilnica a rezervelor de apa pentru incendiu.
(3) Masurile speciale stabilite sunt aduse la cunotin{a tuturor salaria{ilor i,
dupa caz, popula)iei.
2.8. Reguli ji masuri de P.S.l. la amenajarea pomului de iarna
2.8.1. La alegerea i procurarea unui brad (porn) de iarna se va {ine seama de
urmatoarele:
a. bradul sa lie proaspat in ajunul sarbatorilor de iarna, cu maximum 2-3
zile pana la montarea i ornamentarea lui, in zece zile de la taiere,
bradul pierde 40 - 50% din con(inutul de apa, iar in urmatoarele 4 - 5
zile pierderea ajunge la 80% in afara de aceasta, raina con{ine esen(e
volatile care sporesc poten(ialul de inflamabilitate;
b. daca bradul a fost cumparat cu mai multe zile inainte, nu se va monta
imediat in casa, conservandu-se intr-un bazin cu apa;
in cazul alegerii unui brad artificial se va controla daca nu este bun
conductor de electricitate (in acest caz nu se poate utiliza) se va da o
aten{ie deosebita instala(iilor electrice care trebuie sa fie bine izolate).
2.8.2. In ce prive jte alegerea locului de aezare a pomului, se impun urmatoarele:
a. pomul de iarna va fi montat in apa astfel incat sa nu blocheze caile de acces
ui, scari de incendiu sau trasee pe care se poate face evacuarea in caz
de incendiu;

b. pomul se va aeza departe de sobele in care se face foe, de calorifere, de


alte aparate de incalzire;
c. se va lasa distanJa fa{a de perdele, draperii, pere{i acoperiJi cu hartie sau
)esaturi;
d. sub pomul de iarna nu se vor aeza lucruri care se aprind sau ard uor.
2.8.3. La aranjarea pomului de iarna se va {ine cont de urmatoarele
reguli:
a. pomul nu se va monta in suport din lemn;
b. pentru aezare se recomanda un vas mare umplut cu piatra;
c. vasul sau trepiedul de metal nu va fi mascat cu vata, hartie colorata sau alte
materiale ujor inflamabile;
d. in cazul folosirii de trepiede, acestea vor avea dimensiuni mai mari care sa
asigure o stabilitate cat mai sigura a pomului.
2.8.4. La iluminatul unui porn se va avea in vedere:
a. insta1a{ia de iluminat sa lie alimentata de la o pila electrica sau baterie al
carui voltaj sa nu prezinte pericol de incendiu;.
b. conductoarele i legaturile sa lie bine izolate;
c. insta1a(ia de iluminat sa nu lie lasata aprinsa in perioadele de timp cand nu
sunt persoane in incaperea respectiva, sau pe timpul nop{ii (odihnei);
d. ghirlandele luminoase sa aiba contacte perfecte cu sursa de energie care
exclude producerea unor scurtcircuite sau scantei;
ramurile
joase ale pomului se vor indeparta de lampa de culoare ce se
e.
aeaza la baza pomului;
f. artificiile vor fi aezate numai pe ramurile inalte, incat nici o ramura sa nu
lie deasupra lor, aprinderea sa se faca numai in prezen {a unor persoane
mature care nu vor parasi incaperea pana ce acestea nu au ars complet;
g. in cazul folosirii unor lumanari, acestea se pot plasa numai pe ramurile
inalte, incat deasupra flacarii sa nu existe ramuri sau ghirlande de hartie
care pot lua foe.
2.8.5. Decorarea unui porn de iarna se va face {inand seama de
urmatoarele:
a. ornamenta{ia sa lie aezata departe de sursele de incendiu ca: instala{ia de
iluminat, artificii, lumanari;
b. ghirlandele sa lie supuse in prealabil opera(iei de ignifugare;
c. ca elemente de ornamentare sa se foloseasca in numar cat mai mare globuri
i alte obiecte din sticla (nu se recomanda folosirea w/ci);
d. darurile sa nu se suspende in porn ci sa lie aezate la baza lui.
2.8.6. Persoanele care fumeaza nu se vor apropia de pomul de iarna cu {igara
aprinsa, nu se vor arunca resturi de Jigari langa suportul pomului, se va evita plasarea de
scrumiere sub sau in apropierea pomului de iarna.
2.8.7. Pentru interven(ie in caz de incendiu, in apropierea pomului se va {ine un
vas cu apa in care, pentru estetica 1ocuin(ei se pot (ine flori. Se recomanda de asemenea,
existenta unui stingator sau pled umezit.
2.9. Masuri generale de prevenire a incendiilor in locuin t ele unifamiliale /
multifamiliale / gospodariile popula[iei
2.9.1. in 1ocuin(ele unifamiliale / multifamiliale / gospodariile populaJiei se
interzic:
a. utilizarea
aparatelor
electrice, cablurilor
electrice, prizelor,
intrerupatoarelor, dispozitivelor de protecJie cu defec{iuni sau cu
improviza)ii;
b. suprasolicitarea re(elei electrice prin folosirea simultana a mai multor
receptori;
c. nesupravegherea aparatelor electrice sub tensiune, cum sunt: fler de
calcat, reou, radiator i altele
asemenea;

d. folosirea siguran{elor fuzibile supradimensionate prin inlocuirea cu


li{a a fuzibilului calibrat;
e. folosirea chibriturilor, lumanarilor, lampilor de iluminat cu petrol, in
spa(ii cu pericol de incendiu, cum sunt: depozite de furaje, grajduri,
magazii, poduri i altele asemenea;
f. folosirea chibriturilor, lumanarilor, lampilor de iluminat cu petrol at:it
in spa(ii cu pericol de explozie, respectiv in incaperi in care sunt
depozitate produse petroliere, cat i in lanuri de cereale, pajiti, in
paduri i in apropierea acestora;
g. aezarea sau pastrarea buteliilor de gaze in apropierea oricaror surse de
caldura ori sub ac{iunea directa a razelor solare;
h. folosirea buteliilor de gaze lichefiate Para regulatori de presiune, cu
garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate sau largite la
capete;
i. folosirea flacarii pentru verificarea etaneita{ii buteliei, garniturilor,
regulatorilor de presiune sau a furtunului/ conductei de gaz; verificarea
se face numai cu emulsie de apa cu sapun;
j. incalzirea cu flacara a buteliilor ori folosirea acestora in pozi{ie
culcata, rasturnata sau inclinata;
k. transvazarea gazului din butelie in orice alte recipiente sau folosirea de
butelii improvizate;
l. pastrarea surselor de foe, cum sunt chibrituri, brichete, lumanari, lampi
cu gaz i altele asemenea, in locuri in care au acces copiii;
m. nesupravegherea copiilor, precum i blocarea lor in casa cu lumanari
aprinse, sobe, plite i/sau aparate electrice aflate in func{iune.
n. depozitarea de materiale combustibile sau inflamabile, cum sunt butelii,
bidoane cu produse petroliere i altele asemenea, in podurile cladirilor;
o. folosirea afumatoarelor improvizate ori amplasarea acestora in magazii,
poduri, remize, sub oproane sau langa materiale combustibile;
afumatorile se confec(ioneaza din zidarii de caramida i materiale
incombustibile i se amplaseaza independent de celelalte construc{ii
din gospodarie.
2.9.2. In 1ocuin)e de tip unifamilial sau in apartamentele blocurilor de locuit,
carburanJii sau alte lichide inflamabile pentru uz casnic se pastreaza numai in ambalaje
metalice special destinate, inchise ermetic, in locuri protejate i Para a se depai 25 I.
2.9.3. Masurile de prevenire a incendiilor privind instalaJiile electrice, de incalzire, de gaze/GPL,
fumatul, depozitarea, utilizarea focului deschis, colectarea deeurilor, precum
i cele impotriva descarcarilor electrice atmosferice/electricitaJii statice se aplica i in
locuin{ele unifamiliale/multifamiliale/gospodariile popula(iei.
2.9.4. Pentru asigurarea interven(iei in caz de incendiu se recomanda amplasarea in bucatarii a
unui stingator sau a unei paturi de incendiu.
2.10. Masuri generale de prevenire a incendiilor in spa[ii destinate persoanelor cu
dizabilit at i/solicitan t ilor de azil
2.10.1.(1) in spa(iile destinate persoanelor cu dizabilitaJi se interzice:
a. fumatul;
b. utilizarea lumanarilor, chibriturilor, lampilor cu gaz sau a altor surse cu
flacara;
c. utilizarea pentru incalzire a reourilor i radiatoarelor electrice.
(2) Nu este permis accesul persoanelor cu dizabilita{i in zonele de lucru cu
foc.
2.10.2. Pentru evacuarea in condi)ii eficiente ji sigure se asigura:
a. un sistem de alarmare in caz de incendiu, adecvat
utilizatorilor;
39

b. un telefon cu legatura directa la serviciul public voluntar sau privat


pentru situa)ii de urgenta/serviciul profesionist pentru situa{ii de
urgenta eel mai apropiat;
c. marcarea ujilor camerelor cu culori, dupa cum urmeaza:
1. rou persoane care nu se pot evacua singure;
2.
galben persoane care necesita sprijin la evacuare;
3. verde persoane care se evacueaza singure;
d. marcarea direc(iei de evacuare pentru spa{iile in care se afla persoane
cu deficien{e de vedere prin pictograma corespunzatoare in relief,
amplasata pe perete la o distan(a de circa 120 cm fa{a de sol;
e. organizarea de exerci(ii speciale de evacuare pentru persoanele cu
deficien{e psihice.
2.10.3. in centrele de cazare i primire a so1icitan(ilor de azil, aflate in subordinea
Oficiului Na)ional pentru Refugia)i, se asigura afiarea de instruc{iuni de prevenire a
incendiilor i de comportament in caz de incendiu intr-o limba de circu1a{ie internaJionala
i se verifica in{elegerea lor corecta de catre acetia.
2.11. Inscrip{ii ji marcaje
2.11.1. Este obligatorie marcarea cu indicatoare executate ji montate conform
standardelor (STAS 297/1-68 i STAS 297/2-68), astfel:
a. cu indicatoare de interzicere (rou pe alb):
locurile cu pericol de incendiu i explozie i cele in care este interzis
fumatul i focul deschis;
locurile unde este interzisa utilizarea unor substan{e stingatoare sau de
alta natura;
b. cu indicatoare de avertizare (negru pe galben):
uile i obloanele din elementele de compartimentare impotriva
incendiilor sau obturatoarele de pe instala{iile de ventila{ie, exhaustare
i transport pneumatic, care trebuie inchise in caz de incendiu;
lipsa ieirii in caz de incendiu intr-o anumita direcJie;
utilajele care trebuie oprite in caz de incendiu;
locurile unde se gasesc lichide i gaze combustibile i alte substan{e i
materiale explozive;
locurile unde se degaja gaze toxice in caz de incendiu;
elementele de construc(ii ce se pot prabui in caz de incendiu;
cai de acces ce nu se pot utiliza in caz de incendiu.
c. cu indicatoare de siguranJa (alb pe verde):
scarile, ieirile i traseele cailor de evacuare in caz de incendiu;
corpurile de iluminat de siguran(a.
d. cu indicatoare de informare (alb pe albastru):
numerele de telefon ale serviciului de pompieri civili i ale pompierilor
militari;
tabloul electric general i intrerupatorul
general; cladirea serviciului de pompieri civili;
locurile unde este necesara protejarea cailor
respiratorii;
e. cu indicatoare
de informare referitoare la instala(iile de prevenire i stingere a
incendiilor (alb pe
rou):
avertizoarele de incendiu manuale i detectoarele;
hidran)ii de incendiu interiori i exteriori;
mecanismele de ac(ionare a cortinelor metalice, trapele pentru
evacuarea fumului i gazelor fierbin(i, vanelor, pompelor de incendiu,
instala(iilor cu spuma, abur i gaze inerte;
40

2.11.2.
2.11.3.
2.11.4.

2.11.5.
2.11.6.

2.12.1.

centralele de avertizare a incendiilor, aparatele de control i


semnalizare pentru instala(iile sprinkler;
panourile de incendiu;
rezervoarele, bazinele ji rampele de alimentare cu apa in caz de
incendiu.
In situa)ii justificate se vor prevedea i monta i alte indicatoare privind
prevenirea
i stingerea incendiilor, ale caror inscrip[ii se stabilesc cu acordul organelor de pompieri
militari.
Indicatoarele din interiorul cladirilor in care activitatea se desUajoara in mod curent
noaptea sau in timpul zilei, cu lumina artificiala ori cu iluminat natural insuficient, vor avea
asigurata iluminarea artificiala.
In incaperile care prin destina{ia lor func(ioneaza noaptea sau la lumina artificiala, se vor
folosi indicatoare luminoase de securitate sau reflectorizante.
In cladirile prevazute cu insta1a(ii pentru iluminat de siguranJa (avarie) iluminarea
indicatoarelor care se refera la evacuarea persoanelor din incaperi, va fi asigurata prin
circuite alimentate de la re)eaua separata a iluminatului de siguran(a sau de la alta sursa
independenta de energie.
Aceasta prevedere este obligatorie i pentru indicatoarele care marcheaza poziJia
hidran{ilor interiori i a comenzilor de manevrare a instala{iilor speciale pentru prevenirea i
stingerea incendiilor (cortine metalice, trape de evacuare a fumului ii gaze/or ierbf u)f, vane,
drencere) din cladirile publice cu aglomerari de persoane, care func{ioneaza noaptea sau la
lumina artificiala.
Indicatoarele se executa pe tablii metalice, plastic, placaj, carton, hartie groasa, placi de
sticla, materiale transparente, tuburi pentru indicatoare luminoasei ori direct pe pere)ii
cladirilor.
Indicatoarele se monteaza in locuri vizibile, la inalJime adecvata pentru a putea fi observate
cu uurin{a.
2.12. Marcarea conductelor, a cojurilor de fum i a canalelor de ventila{ie
Conductele care transporta fluide in instalaJii terestre ji navale se vor marca cu culori
conven(ionale, conform STAS 8589.
2.12.2. Ventilele de pe conductele de gaze i lichide se marcheaza cu poziJiile
INCHIS i DESCHIS.
2.12.3. Codurile de fum din pod sau de pe acoperi (acolo unde nu este pod) i
canale de ventila(ie vor fi marcate conform STAS 6793 cu literele:
F pentru canalele focarelor de combustibili solizi sau lichizi;
G pentru canalele focarelor de gaze;
V pentru canalele de ventilaJie.
Marcarea se face cu vopsea rezistenta la intemperii indicandu-se i nivelele (S, P, I, II etc.)
deservite de canale.
2.13. Marcarea instala t iilor electrice
2.13.1. Conductele insta1a(ii1or electrice, precum i barele de distribu{ie din
industrie ji cele din interiorul tablourilor de distribu(ie de la consumatori, vor fi marcate
conform normativului.
2.13.2. Barele colectoare din staJiile de conexiuni i de distribu)ie a energiei
electrice, barele de neutru ji de legare la pamant i barele colectoare i de alimentare (bucle)
montate in panouri, pupitre de comanda i de semnalizare, de masurare, de protec(ie, de
automatizare etc. i cele din celulele sta(iilor electrice, vor ft marcate prin culori i simboluri
conform STAS 4936.
2.13.3. Instala(iile electrice scoase de sub tensiune temporar sau definitiv se vor
marca in acest sens.

41

2.13.4. In construc(iile in care se utilizeaza tensiuni electrice diferite, valorile acestora se


marcheaza la prize.
2.13.5. Motoarele electrice pot fi marcate cu vopsele care iji schimba culoarea la o anumita
temperatura.
2.14. Marcarea spa[iilor de depozitare
2.12.1. Pe rezervoarele de lichide combustibile se vor aplica inscrip(iile referitoare
la natura produsului, con(inut, capacitate, suprafa)a oglinzii lichidului, cantitatea de spuma i
apa necesara stingerii incendiilor.
2.14.2. Autocisternele, vagoanele cisterna i alte vehicule in care se transporta lichide
combustibile sau alte produse cu pericol de incendiu ji explozie vor fi inscrip{ionate privind
natura produsului i pericolul ce il prezinta (combns/ibi/, infiamabil, exploziv etc.).
Asemenea inscrip{ii se aplica i pe ambalaje.
2.14.3. La locurile de depozitare a ambalajelor, lichidelor combustibile ji recipien{ilor cu gaze
tehnice comprimate, se vor monta inscrip(ii privind natura substan{elor pe care le con(in
acestea, precum i faptul ca sunt pline sau goale.
2.14.4. In magaziile i depozitele de materiale diverse, se vor marca cu inscrip(ii spa(iile de
depozitare destinate fiecarui produs.
2.14.5. Spa{iile (culoarele) destinate cailor de acces i de evacuare din depozite se delimiteaza prin
benzi vopsite.
2.15. Marcarea aparaturii de masurfi i control
2.15.1. Pe aparatele de masura i control (termometre, manometre, debitmetre,
voltmetre, ampermetre etc.), montate in insta1a{ii, se marcheaza limitele admise (minime ji
maxime) ale caracteristicilor pe care le masoara in regim de func(ionare normal.
2.16. Instruirea in domeniul prevenirii i stingerii incendiilor
2.16.1. Scopul $i domeniile de aplicare
2.16.1.1. Instruirea persoanelor angajate in munca in domeniul situa{iilor de urgen{a constituie parte
componenta a activita{ii de pregatire desUaurate de persoanele fizice
i juridice in domeniul managementului situa{ii1or de urgen{a, potrivit prevederilor legale in
vigoare.
2.16.1.2. Conducatorii institu(ii1or publice, patronii i managerii operatorilor economici sunt
obliga(i, potrivit art. 28 alin. (1) lit. I) din Legea nr. 481/2004 privind protec(ia civila,
sa organizeze i sa execute instruirea in domeniul situaJiilor de urgenJa pe baza prezentelor
dispozi)ii generale i a reglementarilor specifice.
2.16.1.3. Instruirea salariaJilor in domeniul situaJiilor de urgenJa este componenta a pregatirii
profesionale i are ca scop insuirea cunotin(elor i formarea deprinderilor necesare in
vederea prevenirii i reducerii efectelor negative ale situa[iilor de urgenta sau ale dezastrelor
la locul de munca i in incinta institu(iilor i operatorilor economici.
2.16.2. Cerin]e specifice $i categorii de instructaje
(1) Instruirea salariaJilor in domeniul situa{iilor de urgen{a se realizeaza prin instructaje i
prin participarea la cursuri, aplica(ii, exerci(ii practice i antrenamente, in func{ie de tipurile
de risc specifice.
(2) Periodicitatea aplica(iilor, exerci(iilor i a antrenamentelor este
stabilita de InstrucJiunile privind organizarea ji desUaurarea pregatirii in domeniul
situaJiilor de urgen)a, aprobate prin ordin al ministrului administra(iei ji internelor.
2.16.2.2 - Instruirea salaria)ilor in domeniul situa(iilor de urgen(a este obligatorie
ji trebuie aiba un caracter permanent i sus(inut in timpul desUaurarii procesului de
producJie ji la locul de munca.

42

(1) Conducatorii instituJiilor publice, patronii i managerii agenJilor economici au


obliga(ia sa asigure instruirea intregului personal angajat in munca, in raport cu nivelul de
pregatire al salaria{ilor i in func{ie de specificul activita{ii desUaurate de fiecare unitate.
(2) Operatorii economici care desUajoara activita{i ce prezinta
pericole de accidente majore in care sunt implicate substan{e periculoase se supun i
prevederilor legisla)iei specifice.
2.16.2.4. Instruirea salaria)ilor in domeniul situa(iilor de urgen{a se face la
angajare
i periodic i se realizeaza prin urmatoarele categorii de instructaje:
a. instructajul introductiv general;
b. instructajul specific locului de munca;
c. instructajul periodic;
d. instructajul pe schimb, acolo unde situa(ia o impune;
e. instructajul special pentru lucrari periculoase;
f. instructajul la recalificarea profesionala;
g. instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a
institu)iei.
2.16.3. Instructajul introductiv general
2.16.3.1. Instructajul introductiv general vizeaza dobandirea de cunotin{e cu
privire la:
a. sistemul de acte normative care reglementeaza managementul situa{iilor de
urgenta i actele normative specifice profilului operatorului economic sau
institu)iei;
b. managementul situa(ii1or de urgenta la nivelul operatorului economic sau al
institu{iei;
c. mijloacele tehnice existente ji planificarea resurselor pentru realizarea
masurilor de protec)ie civila i de aparare impotriva incendiilor;
d. modul de ac(iune in cazul producerii unei situa{ii de urgenta ca urmare a
manifestarii unui tip de risc existent;
e. ac(iunile ce trebuie intreprinse pentru limitarea i inlaturarea urmarilor
situa)iilor de urgen{a.
2.16.3.2. La instructajul introductiv general participa urmatoarele categorii de
persoane:
a. nou-angaja(ii in munca, indiferent de durata sau de forma contractului de
munca;
b. salariaJii transferaJi de la o unitate la alta sau detajaJi in unitatea respectiva;
c. lucratorii sezonieri, temporari sau zilieri;
d. studenJii i elevii din coli i licee aflaJi in practica de specialitate.
2.16.3.3. Instructajul introductiv general se desUaoara cu grupe compuse din cel mult 20 de
persoane.
2.16.3.4. Durata instructajului introductiv general se stabilete prin reglementari interne, in func)ie de
specificul activita(ii desUaurate, complexitatea procesului tehnologic, nivelul de risc
rezultat din clasificarea unita(i1or din punct de vedere al protec{iei civile, precum i de
nivelul de pregatire al participan(ilor, dar nu poate fi mai mica de 8 ore.
2.16.3.5. Pentru fiecare categorie de personal participant se stabilete un nivel minim de cunojtin(e
necesare, iar la terminarea instructajului introductiv general persoanele instruite vor fi
verificate pe baza de teste asupra cunotin(elor acumulate.
2.16.3.6. Persoanele care nu i-au insuit nivelul minim de cunojtin {e stabilit pentru instructajul
introductiv general nu vor fi admise la locurile de munca.
2.16.4. Instructajul specific locului de muncii
2.16.4.1. Instructajul specific locului de munca se executa individual, dupa instructajul
introductiv general, de catre eful locului de munca respectiv.
43

2.16.4.2. La efectuarea instructajului specific locului de munca se urmarete sa se


asigure participan(i1or cunojtin(e referitoare la:
a. caracteristicile fizico-chimice ale substanJelor, materialelor i produselor
utilizate la locul de munca;
b. condi(iile care determina ori favorizeaza producerea accidentelor i avariilor
tehnologice ji cauzele poten)iale de incendiu ji/sau explozie specifice locului
de munca;
c. descrierea, func{ionarea, monitorizarea i modul de interven{ie la instala{iile
ji sistemele de siguran(a ale maini1or i utilajelor de la locurile de
munca, inclusiv cele de prevenire a avariilor tehnologice;
d. descrierea, func{ionarea, amplasarea i modul de ac{ionare a instala{iilor,
utilajelor, aparatelor, dispozitivelor i mijloacelor de protecJie impotriva
incendiilor;
e. concep(ia de interven(ie in cazul producerii unei situaJii de urgenta i
con{inutu1 documentelor operative de raspuns;
f. sarcini specifice pentru prevenirea situa{ii1or de urgenta i realizarea
masurilor de protec{ie civila.
2.16.4.3. Durata instructajului specific locului de munca este stabilita in func(ie de complexitatea
activita{ii desUaurate (construc)//, instala[ii i utilaje tehnologice) i nu poate fi mai mica
de 8 ore.
2.16.4.4. Problemele cu caracter teoretic prezentate pe timpul instructajului specific locului de munca
sunt urinate in mod obligatoriu de demonstra{ii practice.
2.16.4.5. Admiterea definitiva la lucru a persoanelor instruite se face numai dupa verificarea acestora
pe baza de teste cu privire la nivelul de insuire a cunojtin{elor necesare.
2.16.5. Instructajul periodic
2.16.5.1. Instructajul periodic se executa cu toate categoriile de salaria{i pe o durata de eel pu{in
doua ore i are ca scop improspatarea, completarea ji detalierea cunotin{elor dobandite
prin instructajul introductiv general i prin instructajul specific locului de munca.
2.16.5.2. Instructajul periodic se executa pe baza tematicii anuale i a graficului de instruire, aprobate
de conducatorii institu(ii1or, manageri sau patroni.
2.16.5.3. Tematica orientativa anuala de instruire, adaptata fiecarei categorii de salaria)i, se
structureaza de regula astfel:

a. actele normative care reglementeaza managementul situa{iilor de urgen{a;


b. obliga)iile generale ji specifice care revin fiecarei categorii de salariaJi pentru
realizarea managementului situa(iilor de urgen(a in cadrul unita{ii;
c. condiJiile care determina ori favorizeaza producerea accidentelor i avariilor
tehnologice i cauzele poten(iale (riscurile) de incendiu i/sau explozie
specifice; normele, regulile ji masurile de prevenire a acestora;
d. descrierea, func(ionarea, intre(inerea i modul de utilizare a instalaJiilor i
sistemelor de protec(ie destinate prevenirii avariilor tehnologice ji incendiilor;
e. modul de ac(iune a sa1aria(i1or in cadrul serviciilor de urgen{a i in sprijinul
acestora pentru realizarea interven)iei operative ji pentru limitarea ji
inlaturarea urmarilor situa(ii1or de urgenJa.
2.16.5.4. Tematica orientativa se adapteaza i se completeaza pe parcurs de catre
cei care executa instruirea cu concluziile i inva(amintele rezultate din:
a. controalele efectuate privind respectarea prevederilor legale ji indeplinirea
sarcinilor stabilite;
b. natura, frecvenJa ji amploarea situa)iilor de urgenta produse pe raza unitaJii
sau in sectoare de activitate similare.

44

2.16.5.5. In graficul anual de instruire se menJioneaza periodicitatea instructajelor


i se precizeaza zilele in care acestea se executa ejalonat, pe locuri de munca i categorii de
sa1aria)i.
2.16.5.6.
Intervalul de timp intre doua instructaje periodice se stabilejte de
conducerea agentului economic sau a institu{iei publice in func{ie de specificul condi(iilor de
munca din unitatea respectiva, cu respectarea urmatoarelor termene:
eel mult o luna (30 de zile), pentru personalul cu func[ii de execu(ie sau
operative, care sprijina serviciile de urgen)a (structurile de raspuns) in cazul
producerii situa(ii1or de urgenta;
1 - 3 luni, pentru personalul care lucreaza nemijlocit cu aparate, maini,
utilaje ji insta1a(ii tehnologice (tehnicieni, maitri, subingineri, ingineri),
precum i pentru analiti, cercetatori i personalul din laboratoare;
3 - 6 luni, pentru personalul auxiliar din sec(iile ji sectoarele de produc{ie,
control tehnic, cercetare, proiectare, de intre{inere ji repara(ii, investiJii,
transporturi, precum i pentru cel care lucreaza in institu{ii publice;
1 - 6 luni, pentru personalul auxiliar care are atribu(ii de organizare,
conducere i control (efi de sec)ii, ateliere, instala{ii, depozite etc.), pentru
eel din conducerea agentului economic sau a instituJiei, precum i pentru eel
din structura autorita{i1or publice locale, a administra{iei publice centrale i
a institu(ii1or statului.
2.16.5.7. Instructajul periodic se face obligatoriu in urmatoarele cazuri:
a. cand un salariat a lipsit mai mult de 30 de zile calendaristice de la locul
de munca;
b. cand s-au adus modificari procesului tehnologic sau au fost introduse noi
tehnologii;
c. la reluarea activita(ii dupa producerea unei situa{ii de urgenta;
d. cand au aparut modificari ale 1egisla(iei specifice in domeniul situa{iilor
de urgenta sau modificari ale normelor i instrucJiunilor de protecJie a
muncii.
2.16.5.8. Pe timpul desUaurarii instructajului periodic se pune accent pe
demonstra)iile practice, salaria(ii hind angrena(i in executarea unor operaJiuni specifice.
2.16.5.9. Verificarea persoanelor instruite privind cunojtin(ele insuite ji
deprinderile formate in timpul instructajului periodic se face prin sondaj, insistandu-se de
fiecare data pentru clarificarea problemelor i eliminarea deficien(elor constatate.
2.16.5.10. Anual se efectueaza o verificare de fond pe baza de teste tip chestionar asupra nivelului de
insuire ji cunoajtere a problematicii care a Pacut obiectul instructajului periodic,
rezultatele consemnandu-se in fia individuala de instructaj.
2.16.5.11. (1) Instructajul periodic se face de catre persoanele desemnate de conducatorii institu(ii1or,
managerii operatorilor economici sau patroni, astfel:
a. pentru personalul de execu(ie, de catre conducatorul locului de munca
respectiv;
b. pentru personalul incadrat pe func(ii tehnice ji administrative din sectoarele de
produc)ie i din compartimentele de cercetare, proiectare, intre(inere,
repara{ii, controlul calita)ii, aprovizionare tehnico-materiala i desfacere, de
catre jefii compartimentelor respective;
c. pentru jefii de sec)ii, sectoare, compartimente func(ionale ji efii de
departamente, de catre conducatorul tehnic.
(2) Pentru agen{ii economici sau instituJiile care au cel mult 9 salaria{i
efectuarea instructajului periodic este sarcina exclusiva a patronului sau a conducatorului
institu(iei.

45

2.16.6. Instructajul pe schimb


(1) Instructajul pe schimb se executa la intrarea in schimbul de lucru, cu sa1aria)ii care
desUajoara activita(i in locuri de munca cu risc major din punctul de vedere al existen)ei
factorilor de risc poten)ial generatori de situa)ii de urgen)a.
(2) Durata acestui instructaj nu va depai 10 - 15 minute.
2.16.6.2. Instructajul pe schimb se efectueaza de regula pentru aten{ionarea
sa1aria)ilor din tura de serviciu asupra principalelor reguli i masuri de prevenire a situa(iilor
de urgen(a, pe baza identificarii tipurilor de risc existente ji {in:ind cont de constatarile
anterioare, precum i de opera(iunile sau lucrarile care se executa pe timpul schimbului
respectiv.
2.16.6.3. Instructajul pe schimb se efectueaza de conducatorul locului de munca,
execu(ia consemnandu-se sub semnatura in registrul de predare-primire a schimbului de
lucru.
2.16. 7. Instructajul special pentru lucriiri periculoase
2.16.7.1. Instructajul special pentru lucrari periculoase se executa inainte de inceperea unor lucrari
care implica existenta unor factori de risc care pot determina sau favoriza producerea
unor tipuri de risc.
2.16.7.2. Lucrarile care fac obiectul unui astfel de instructaj se refera in principal
la:
a.
executarea unor opera(iuni de comanda a unor instalaJii sau utilaje
tehnologice de importan)a ori interven)ia asupra acestora, a caror operare
grejita poate determina sau favoriza producerea unor incendii de amploare,
explozii, calamita)i naturale, eecul unor servicii de utilitate publica sau a
altor tipuri de risc;
b. lucrari de repara)ii sau de intre(inere, distrugerea unor deeuri sau reziduuri
periculoase pentru via{a oamenilor sau pentru mediu;
c. prelevarea de probe din recipiente sau instala{ii care con{in substan{e
periculoase.
2.16.7.3. (1) Instructajul special pentru lucrari periculoase se efectueaza astfel:
a. privind tehnologia de execu{ie, de catre conducatorul forma{iei de
lucru;
b. privind condi(iile tehnologice, de catre conducatorul locului de
munca.
(2) Persoanelor care urmeaza sa execute lucrarile prevazute la art. 36 li se elibereaza autoriza)ie
de lucru, al carei con{inut este prevazut in normele specifice emise de autorita(ile
administra)iei publice centrale de specialitate.
(3) Efectuarea instructajului special pentru lucrari periculoase se consemneaza, dupa caz, in
autorizaJia de execu)ie a lucrarii, registrul de tura sau in fijele individuale.
2.16.8. Instructajul la recalificarea profesionalii
2.16.8.1. Instructajul la recalificarea profesionala se desUajoara cu toate categoriile de salaria(i care au
parcurs un astfel de curs de formare profesionala, definit conform legisla)iei specifice.
2.16.8.2. La stabilirea problematicii pentru instructajul de recalificare profesionala, a persoanelor care
i1 efectueaza, a duratei necesare ji a modului de verificare a insuirii cunotin(elor se vor
avea in vedere urmatoarele:
a. in cazul persoanelor care ii vor desUaura activitatea in acelaji loc de munca
in care au lucrat ji inainte de conversia profesionala, eful locului de munca
va prelucra cu acestea numai unele aspecte din cadrul problematicii pentru
instructajul specific locului de munca pe care le apreciaza ca sunt necesare ca
urmare a noilor sarcini de munca pe care le au de indeplinit;

46

b. in cazul persoanelor care


vor
activitatea in alt loc de munca din
cadrul aceluiai agent economic sau al aceleiai institu{ii in care au fost
angajate ji inainte de recalificarea profesionala, inclusiv pentru cele recrutate
din randul omerilor dupa formarea profesionala, se vor respecta prevederile
art. 16 ji urmatoarele din prezentele dispozi{ii generale;
c. in cazul persoanelor care ii vor desUaura activitatea in cadrul altui operator
economic sau al altei institu)ii, acestea se considera nou-angajate ji vor
parcurge categoriile de instructaje prevazute de prezentele dispozi{ii generale.
2.16.9. Instructajul pentru personalul din afara agentului economic sau a institu]iei
2.16.9.1.
Instructajul pentru personalul din afara agentului economic sau a
institu(iei se desUajoara cu persoanele care executa temporar activita{i in locurile din incinta
agentului economic sau a institu iei respective unde sunt prezen{i factori de risc poten{ial
generatori de situa)ii de urgenta, dupa cum urmeaza:
a. personalul societa{i1or comerciale de construc{ii-montaj i instala{ii;
b. personalul societa(i1or comerciale de repara(ii, revizii, intre{inere ji de
c. service; personalul care efectueaza transport de materiale periculoase;
d. personalul de paza apainand altor societa{i comerciale sau firme
e. specializate; vizitatori in grup de minimum 5 persoane.
2.16.9.2. Locurile din incinta agentului economic sau a instituJiei pentru care se executa instructajul
pentru personalul prevazut la art. 1.16.9.1. se stabilesc prin act de autoritate al
conducatorului institu{iei publice, al managerului sau al patronului.
2.16.9.3. Instructajul pentru personalul din afara operatorului economic sau a institu{iei se
efectueaza, dupa caz, de personalul de specialitate in domeniul protecJiei civile, de cadrul
tehnic cu atribu{ii in domeniul prevenirii i stingerii incendiilor, de eful serviciului de
urgenta sau de eful locului de munca in care este prevazut un asemenea instructaj.
2.16.9.4. Problematica instructajului consta in:
a. prezentarea procedurilor specifice instructajului introductiv general pentru
categoriile de persoane prevazute la art. 1.16.9.1. lit. a) i b);
b. prezentarea procedurilor din cadrul instructajului specific locului de munca
pentru categoriile de persoane prevazute la art. 1.16.9.1. lit. c) i d);
c. prezentarea unei proceduri special intocmite pentru persoanele prevazute la
art. 1.16.9.1. lit. e), prin care acestea sunt instruite sumar (in maximum 15
minute) asupra principalelor reguli de prevenire pe care trebuie sa le respecte ji
sunt aten)ionate asupra pericolelor existente in anumite locuri de pe traseul
parcurs in incinta operatorului economic sau a instituJiei.
2.16.9.5. Consemnarea efectuarii instructajului pentru personalul din afara
operatorului economic sau a institu(iei se face intr-un proces-verbal intocmit in acest scop,
care con(ine problematica prezentata i tabelele cu numele, prenumele i semnatura
persoanelor instruite.
2.16.10. Inregistrarea 5i confirmarea instructajului
2.16.10.1. Instruirea in domeniul situa(iilor de urgen{a se certifica prin inscrisuri realizate, dupa caz,
in fia individuala de instructaj in domeniul situa{iilor de urgenta, in registrul de predareprimire a schimbului sau in procesele-verbale de instruire.
2.16.10.2. Fiele individuale de instructaj se intocmesc pentru toate persoanele angajate, conform
modelului prevazut in anexa nr.
2.16.10.3. Dupa efectuarea instructajelor este obligatorie completarea fijelor
individuale de instructaj, inscrisul efectuandu-se cu pasta sau cu cerneala.
2.16.10.4. Dupa completare, fia individuala de instructaj in domeniul situaJiilor de urgen{a se
semneaza de persoana instruita ji de catre persoanele care au efectuat i au verificat
instructajul.

47

Prin semnatura persoana instruita demonstreaza participarea la instructaj, iar persoana care
a verificat instructajul confirma, pe baza examinarii persoanei instruite, ca aceasta i-a
insuit cunojtin {ele.
2.16.10.6. Conducatorii locurilor de munca raspund de pastrarea fielor
individuale
Organizarea activitii]ii de instruire
2.16.11.1 Organizarea activita(ii de instruire a personalului angajat in munca se va
face avandu-se in vedere urmatoarele:
a. responsabilitatea conducatorului institu{iei, managerului sau patronului
privind informarea i instruirea sa1aria)ilor cu privire la actele normative,
normele, regulile i masurile specifice institu{iei sau operatorului economic
respectiv, care reglementeaza managementul situa(ii1or de urgen{a, precum
i asupra sarcinilor ce le sunt stabilite potrivit art. 5 alin. (1) din Legea nr.
b. 481/2004; respectarea principiului responsabilita)ii conducatorului institu{iei,
managerului sau patronului privind verificarea insuirii de catre salariaJi a
obliga(ii1or ce le revin in cazul producerii situa(ii1or de urgen{a;
c. asigurarea masurilor tehnice ji organizatorice necesare pentru instruirea
eficienta a salaria)ilor in domeniul situa(ii1or de urgen{a.
2.16.11.2. Sistemul de masuri tehnice ji organizatorice vizeaza in principal:
a. desemnarea personalului care executa instructajele i verifica insuirea
cunojtin)elor;
b. stabilirea categoriilor de instructaje i de salaria{i, a duratei instructajelor in
func)ie de specificul activita{ii operatorului economic sau a institu(iei i de
periodicitatea instructajelor;
c. intocmirea sau procurarea documentelor i materialelor pentru planificarea,
organizarea, desPaurarea i verificarea instructajelor;
d. asigurarea resurselor materiale ji documentare necesare pentru realizarea
activita(ii.
de
2.16.11.3. Instruirea sa1aria(i1or in domeniul situa(iilor de urgenta se
realizeaza catre persoane care indeplinesc cumulativ urmatoarele condi(ii:
a. sunt bine pregatite profesional;
b. cunosc problematica specifica domeniului managementului situa{iilor de
urgenta;
c. poseda ca1ita(i psihopedagogice i atestatele prevazute de lege.
2.16.11.4. (1) Pot fi desemnate sa execute instructaje in domeniul situaJiilor de
urgenta urmatoarele categorii de personal:
a. persoanele cu atribu(ii de conducere in cadrul unitaJii, al departamentului,
compartimentului sau a1 sectorului de activitate ori efii locurilor de munca in
care este prevazut un asemenea instructaj;
b. personalul de specialitate in domeniul protec(iei civile (inspectorii de protec{ie
civila);
c. efii serviciilor de urgen(a;
d. cadrele tehnice cu atribu)ii in domeniul prevenirii i stingerii incendiilor sau
persoanele atestate ca specialiti, verificatori ji exper(i in domeniul prevenirii
i stingerii incendiilor.
(2) Persoanele prevazute la efectueaza i verificarile privind insuirea
cunojtin {elor de catre persoanele instruite.
2.16.11.5. (1) In activitatea de instruire in domeniul situaJiilor de urgen)a se pot
utiliza urmatoarele mijloace:
a. vizuale: afie, brouri, pliante, fotomontaje, panouri, inscripJii i indicatoare de
securitate, grafice, machete, fotografii etc.;
2.16.11.

48

b. audiovizuale: filme de scurt metraj, inregistrari video, proiecJii comentate de


diafilme sau la epidiascop i altele;
c. auditive: instructaje, conferin{e, expuneri, consultaJii, dezbateri, concursuri,
casete audio etc.;
d. practic-aplicative: exerci(ii, ap1ica{ii, demonstra(ii i antrenamente executate
la locul de munca sau in poligoane amenajate.
(2) La alegerea mijloacelor se va avea in vedere asigurarea caracterului
intensiv al activita{ii de instruire.
2.16.11.6. Instructajele in domeniul situa(ii1or de urgenta se fac pe baza unor materiale scrise
(proceduri) intocmite de persoanele desemnate ji aprobate de conducatorul institu{iei, de
manager sau de patron.
2.16.11.7. Baza materiala i documentara necesara in vederea desPaurarii i verificarii instructajelor
cuprinde:
a. 1egis1a(ia specifica in vigoare;
b. manuale i cursuri de specialitate;
c. standarde;
d. caii, brouri, cataloage, pliante, reviste;
e. filme, diapozitive;
f. afie, panouri grafice, fotomontaje;
g. machete, mostre de diapozitive ji
h. insta1a{ii; teste de verificare.
2.16.12. Cerin]e privind materialele necesare pentru instruirea in domeniul situa]iilor de
urgen]ii
2.16.12.1. La realizarea materialelor de instruire in domeniul prevenirii i stingerii incendiilor se va (ine
seama in principal de urmatoarele cerin{e:
I. Cerin]e generale.a. con{inutul materialelor va fi in concordan)a cu bazele teoretice ale activitaJii
de management al situa{ii1or de urgen{a, precum i cu legisla{ia specifica
in vigoare;
b. realizarea materialelor se va baza pe principiile pedagogiei moderne;
c. con(inutul i realizarea materialelor vor fi adecvate nivelului de pregatire a
subiec)ilor carora li se adreseaza.
11. Cerin]e specifice pentru cursuri i
manuale.- a. sa lie elaborate in baza unei documenta{ii bibliografice actualizate;
b. sa foloseasca terminologia specifica domeniului situaJiilor de
c. urgenJa; redactarea sa lie clara, concisa, Para formulari ablon;
d. cunojtin)ele sa lie expuse in mod sistematic, intr-o ordine logica;
e. gradul de abstractizare sa lie in concordan(a cu nivelul de pregatire a
persoanelor carora li se adreseaza;
f. structura materialelor sa asigure o alternativa i un raport optim intre
cunojtinJele teoretice ji practice corespunzatoare nivelului de pregatire a
personalului caruia ii sunt adresate;
g. sa cuprinda ilustraJii i desene, ideograme ji tabele.
III. Cerin]e specifice pentru afi$e.a. grafica sa lie simpla, accentuandu-se elementele principale ale temei i
suprimandu-se detaliile nesemnificative;
b. textul sa lie concis ji vizibil de la 4 - 5 in distan{a.
IV. CerinJe specifice pentru filme.a. scenariul sa asigure perceperea corecta i clara a
b. mesajului; imaginea i sonorul sa lie clare i sugestive;
c. formele de prezentare sa reprezinte filmari reale ji
d. animaJie; durata proiec(iei sa lie de 10 - 20 de minute.
49

V. Cerin]e specifice pentru teste de


verificare.-a. sa cuprinda un numar suficient de intrebari-problema din materialul de
instruire utilizat;
b. intrebarile sa lie formulate intr-o forma clara i concisa, astfel incat sa permita
un raspuns scurt care sa necesite cat mai pu(in timp pentru scris;
c. sa lie inso)ite de sistemul de cotare, grile de verificare ji instruc{iuni de
completare.
2.16.13. DispoziJii finale
2.16.13.1. Prevederile prezentelor dispozi{ii generale nu se aplica salariaJilor care au calitatea de
membru al serviciilor de urgenta.
2.16.13.2. (1) In situa(ia imobilelor (c/fidiri/or) sau amenajarilor folosite simultan de mai mul)i
utilizatori, proprietarul cladirii va pune la dispozi{ie acestora procedurile specifice
instructajului introductiv general, efectuarea celorlalte categorii de instructaje ramanand in
raspunderea utilizatorului.
(2) Intervalele de timp la care se executa instructajul periodic sunt stabilite de catre
proprietarul imobilelor (cladirii) sau a1 amenajarii prin contractul, conven(ia, in)elegerea de
inchiriere sau prin 1oca(ia de gestiune etc.
(3) Utilizatorul trebuie sa faca dovada insuirii de catre to{i salaria{ii proprii a cunotin(e1or i
problematicii care au Uacut obiectul instruirilor.
2.16.13.3. In cladirile publice in care se organizeaza activita{i la care participa simultan mai mult de
50 de persoane, prin grija proprietarului sau a administratorului cladirii respective, inainte de
inceperea activita{ii se va prezenta o procedura sintetica privind regulile generale de
prevenire a situa{iilor de urgenta i modul de comportare ji acJiune in cazul producerii
acestora.
2.16.13.4. Conducatorii institu{ii1or, managerii, patronii, utilizatorii, proprietarii, administratorii sau
alte persoane cu func{ii similare vor asigura pastrarea tuturor documentelor care sa certifice
organizarea i desUaurarea instruirii in domeniul situa{iilor de urgenta in conformitate cu
prevederile prezentelor dispozi{ii generale.
2.16.13.5. Pentru instruirea personalului in domeniul situaJiilor de urgenta managerii, patronii sau alte
persoane cu func{ii similare pot incheia contracte ori conven{ii cu persoane fizice sau
juridice care indeplinesc condi(iile prevazute la art. 1.16.11.3..
2.16.13.6. Persoanele fizice sau juridice care realizeaza in scopul comercializarii
materiale pentru instruire in domeniul situa{ii1or de urgenJa trebuie sa obJina avizul
Inspectoratului General pentru Situa{ii de Urgen{a.

50

ANEXA 1 la dispoziJiile generale

Coperta fa(a
Unitatea
FIA INDIVIDUALA
de instructaj in domeniul situtiilor de urgent
(model)
Numele 5i prenumele
Marca
Domiciliul

Copert
verse
ATEN TIE!

Nici o persoana nu va fi admisa la lucru Para efectuarea instructajului introductiv general i a instructajului la
locul de munca.

Pagina I
Date personale
Data i locul naterii
Studii
Calificarea (specialitatea, meseria)
Locul de munca
Func{ia

(zz.11.aaaa/localitatea/judeJ)

Instructaj la angajare
1. Instructajul introductiv general
Instructajul a fost efectuat la data de
, avand func{ia de
catre
Con{inutul instructajului

, timp de

ore de

Semnatura salariatului (persoanei care a verificat insuirea


cuno5tin(elor)
Semnatura persoanei instruite
2. Instructajul la locul de munca
Instructajul a fost efectuat la data de
specialitatea (meseria)
avand de
func{ia
Con{inutu1 instructajului

, timp de

pentru locul de munca


ore de catre

Semnatura salariatului (persoanei care a verificat insuirea


cunotinJelor)
Semnatura persoanei instruite
3. Admis la lucru
Data
Numele i prenumele
Func{ia (ef sec{ie, atelier, antier etc.)
Pagina 2 i
urmiitoarele
Instructaj periodic
Nr. Specialitatea Materialul Durata Semnatura persoanei Semnatura celui
51

predat

(ore) instruite

care a instruit

REGULI I MASURI P.S.I. LA CONSTRUC TII SOCIAL


ADMINISTRATIVE, SALI AGLOMERATE, LOCUIN TE
3.1. Construc{ii social-administrative
3.1.1. La proiectarea i executarea construc{iilor de orice tel, definitive sau provizorii i a insta1a(iilor
aferente acestora (tehnologice, electrice, incalzire, ventila[ie, paratrasnet, semnalizare i stingere a
incendiilor e/c.), se vor respecta normativele, standardele, normele 5i prescripJiile tehnice, precum i
alte acte normative in vigoare privind prevenirea i stingerea incendiilor.
3.1.2. La extinderea, transformarea, schimbarea destina{iei, precum i la reorganizarea activita(ii in
construc{ii (modificarea tehnologici i a depozitarii materialelor, reamplasarea i indesirea
instala[ilor, mainilor i utilajelor etc.), se vor respecta normele de prevenire i stingere a
incendiilor i de dotare cu mijloace tehnice de prevenire i stingere a incendiilor, in raport cu situaJia
nou creata.
In salile aglomerate, cu excepJia cantinelor i restaurantelor este interzisa introducerea provizorie a
scaunelor mobile (nefixate de pardoseala sfi/i/).
Utilizarea draperiilor, perdelelor, cortinelor etc. care pot intrerupe caile de evacuare ale salilor
aglomerate este interzisa. Pe caile de evacuare ale salilor aglomerate nu se admit u5i false sau
placate cu oglinzi.
Instala{iile electrice, de incalzire, siguran)a, ventilaJie, condi{ionare a mediului, de semnalizare 5i
stingere a incendiilor, trapele de evacuare a fumului i gazelor fierbin(i, vor ft exploatate i
men{inute in perfecta stare de func{ionare.
Nu se vor depozita pe culoare, in casele de scari i alte trasee de evacuare ale cladirii, materiale
care sa impiedice evacuarea sau sa mfireasca pericolul de incendiu.
Este interzisa incuierea sau blocarea uilor de pe caile de evacuare ale cladirilor (chiar daca in
cladire exista i alte cai de evacuare accesibile in orice momeu/), daca nu se asigura posibilitaJi de
evacuare in caz de incendiu conform prescripJiilor tehnice.
3.1.8. La nivelul ieirii spre exterior din casele de scari ale cladirilor, atunci c:ind casa
scarii se continua spre subsol sau demisol, se vor afi5a semne indicatoare conform STAS.
3.1.9. Se interzice iluminarea cu flacara deschisa (/umfiufir/, chibrituri, lampi etc.) in poduri, magazii
sau in orice alt loc care prezinta pericol de incendiu. Este interzisa, de asemenea aprinderea
focului cu benzina, petrol, petrosin i alte lichide combustibile.
3.1.10.Se interzice aruncarea la intamplare a materialelor combustibile, a carpelor de 5ters din bumbac
imbibate cu ulei, lac, ceara etc.
Se interzice depozitarea materialelor i lichidelor combustibile in podurile cladirilor. Nu se admite
amenajarea de boxe din lemn in podurile imobilelor sau in casele scarilor. In podurile imobilelor nu
se vor executa compartimentari din elemente combustibile.
Covoarele, preurile etc. folosite pe culoarele, coridoarele i scarile de evacuare vor fi bine fixate de
pardoseala, astfel incat sa nu impiedice evacuarea persoanelor i bunurilor in caz de incendiu.
3.1.13. In salile aglomerate nu se admite accesul unui numfir mai mare de persoane decat
cel stabilit, precum i introducerea de scaune suplimentare.

52

3.1.14. Cladirile administrative (scd/i pentru administra]iile centrale i prefecturi,


primarii, financiar-bancare, sindicate, birouri, etc.). se proiecteaza i realizeaza conform prevederilor
normativului. Avand in vedere 5i condiJiile specifice.
3.1.15. In func{ie de destinaJie i tip de construcJie, cladirile administrative alcatuiesc
astfel incat sa asigure indeplinirea condi{ii1or de core1a(ie dintre gradul de rezistenJa la foc, aria
compartimentului de incendiu i numarul de niveluri, conform prevederilor Normativului P. 118/1999.
3.1.16. In cazul inglobarii unor spa)ii / incaperi administrative in clfidiri publice/civile cu alte func(iuni (de
/ocn //, invaJamant, turism, comer[, . a.) se respecta generale de siguran(a la foc 5i dispoziJiile
specifice.
3.1.17. Scfirile monumentale pot fi deschise pe toata inalJimea cladirii administrative
prevad scari inchise
se asigura masuri daca
de limitare a propagfirii focului i a fumului i se
corespunzfitoare asigurarii evacuarii.
3.1.18. Se recomanda asigurarea iluminatului natural direct a1 caselor de scari de
evacuare.
3.2. Cluburi, discoteci, sali de jocuri
3.2.1. Instala(iile electrice utilizate pentru realizarea jocului de lumini, staJii de
amplificare etc. vor fi executate i exploatate in conformitate cu prevederile normativelor in vigoare.
3.2.2. Mesele cu maximum 8 locuri vor avea cel pu{in la una din laturi, culoar de trecere.
3.2.3. Mesele dreptunghiulare cu maximum 16 locuri vor avea culoare de evacuare la
ambele capete, pe laturile scurte nu se prevad scaune.
3.2.4. Daca numarul locurilor de pe o latura este mai mare de 3 intre un culoar de evacuare 5i perete
sau de 6 locuri intre doua culoare, intre mese se vor asigura treceri de acces la culoarele de
evacuare.
3.2.5. La(imea libera a trecerilor intre mese pentru accesul la culoarele de evacuare va fi de cel pu{in 0,60
in la care se adauga dimensiunile scaunelor.
3.2.6. La{imea libera a culoarelor de evacuare se stabi1ete in raport cu numarul de fluxuri, determinat
conform standardelor i prescrip{ii1or tehnice in vigoare.
3.2.7. Se va asigura un numfir suficient de scrumiere pe mese, iar pe holuri scrumierele cu picior vor fi
amplasate la o distan{a de ce1 pu(in 1,5 in fa{a de perdele, draperii etc.
3.2.8. Nu se vor amplasa insta1a{ii i maini de jocuri la o distan{a mai mica de 1 in fa{a de sursele de
caldurfi, tablourile electrice sau uile de acces i evacuare.
3.2.9. Montarea, demontarea, reparaJia i intreJinerea instalaJiilor de jocuri, a orgilor de lumini etc., se va
face numai de catre angaja{i ca1ifica{i in specialitatea respectiva.
3.2.10.
Dupa terminarea programului se vor efectua controale pentru depistarea unor
focare ascunse.
3.3. Sali de spectacole, teatre, case de cultura, camine culturale
3.3.1. Pe timpul desUaurarii activitfiJilor in aceste sali, uile de pe traseele de evacuare
trebuie sa fie descuiate, cu deschidere spre exterior la simpla apasare pe maner.
3.3.2. Se interzice introducerea provizorie a scaunelor mobile in incinta salilor de spectacole peste numarul
de locuri al salii.
3.3.3. Inaintea inceperii activita(ii in sala se va controla i asigura buna func{ionare a
iluminatului de siguranJa al salii.
3.3.4. In spa{iile in care incalzirea se face cu sobe, alimentarea acestora se va intrerupe inainte de accesul
persoanelor in sala.
3.3.5. In salile dotate cu cabine de proiec{ie se va verifica starea aparatelor de proiec{ie a mecanismelor de
derulare, func{ionarea obloanelor, a vizetelor de proiec{ie 5i control, inlaturiindu-se eventualele
defec{iuni.
3.3.6. Pe tot timpul proiecJiei filmului, operatorul este obligat sa stea in permanenta langa aparatele de
proiec{ie. La orice oprire a aparatelor, arcul electric va trebui sa lie intrerupt.
3.3.7. Derularea filmelor se va face inainte de inceperea spectacolului, iar bobinele de film se vor pastra in
cutii inchise, aezate intr-o lada metalica, aflata la cel puJin 1 in de aparatele de proiec(ie 5i de
caile de evacuare.
3.3.8. Cabina de proiec(ie va fi executata din material incombustibil i va fi prevazuta cu
acces la o cale de evacuare independenta de cele ale publicului din sala. Este interzis fumatul in
cabina de proiec{ie.

53

3.3.9. In casa scenei se vor introduce numai decorurile necesare spectacolului din ziua respectiva iar dupa
spectacol vor fi evacuate i pastrate in magazia de decoruri.
3.3.10.
Trecerile, culoarele, intrarile 5i ie5irile culoarelor scenei trebuie sa lie
totdeauna
libere.
3.3.11.
Fumatul in casa scenei este admis numai in masura in care este absolut
necesar
desUaurarii spectacolului respectiv. In anexele scenei, fumatul este interzis.
3.3.12. Materialele combustibile din scena vor fi ignifugate conform normativelor in
vigoare.
3.3.13. In salile in care suprafa{a ocupata de o persoana este mai mica de 1m2, scaunele, bfincile i in
general mobilierul se fixeaza de pardoseala, astfel inc:it sa nu lie rasturnate in caz de panica. Fac
excepJie lojile in care se admit maximum 12 scaune mobile precum i expoziJiile i saloanele de
dans in care se recomanda solidarizarea pe pachete (Para fixare de pardoseala).
3.3.14. La caminele culturale i in salile de intruniri cu o capacitate de maximum 200 de locuri, scaunele i
bfincile pot fi nefixate de pardoseala, cu condi{ia fixfirii intre ele pe pachete de minimum trei
randuri.
3.3.15. Amplasarea mobilierului in salile aglomerate se va face astfel incat sa se realizeze culoare de trecere
corespunzatoare, care sa asigure accesul publicului la ieirile din sala.
3.3.16. SpaJiul liber de trecere dintre randurile de scaune trebuie sa lie de minimum 45 de cm. La capetele
trecerilor dintre riindurile de evacuare nu se admit trepte.
3.3.17. La fiecare nivel al salilor aglomerate precum i la niveluri de loji sau balcoane cu mai mult de 100 de
persoane se vor asigura cel pu(in 2 ui de evacuare, distincte i judicios distribuite. Aceeai condiJie
se impune 5i la foaiere, bufete, garderobe 5i alte incaperi de servire a publicului cu aria de peste 100
rn2
3.3.18. In fa(a ieirilor din cladiri cu sali aglomerate trebuie asigurat spa)iu liber pentru persoanele ce se
evacueaza.
3.3.19.
Pentru asigurarea evacuarii persoanelor din salile aglomerate in caz de incendiu se
vor numi sa1aria{i care sa organizeze i sa supravegheze evacuarea persoanelor i bunurilor conform
3.4. Arhive, biblioteci, muzee, expozi[ii
3.4.1. Depozitele de arhive ji depozitele bibliotecilor se recomanda sa fie amplasate la
caturile inferioare ale construcJiilor, cu excepJia subsolurilor i demisolurilor.
3.4.2. Incaperile destinate pentru sali de lectura, camere de lucru, cercetare, conservare,
administra{ie sau dezinfectare trebuie sa lie separate de spa{iile de depozitare a arhivei i a fondului
special al bibliotecilor prin elemente de construc{ie, incombustibile, rezistente la foc.
3.4.3. Instala{iile electrice ale depozitelor de arhivfi i ale bibliotecilor ce deJin peste 100
metri liniari de rafturi cu car(i i material arhivistic trebuie sa fie astfel executate incat sa se poata
deconecta din afara depozitului.
3.4.4. Intre corpurile de iluminat electrice cu incandescen{a i materialele combustibile trebuie sa se
asigure o distanJa de siguranJa de cel pu{in 35 cm pentru corpuri cu putere de 60 W, 40 cm pentru 75
W i 50 cm pentru 100 W.
3.4.5. Rafturile, fiierele, dulapurile, rastelele, po1i{ele etc. utilizate in depozite trebuie sa lie executate din
materiale incombustibile, iar in cazul utilizarii materialelor combustibile acestea se trateaza cu
substanJe ignifuge sau termospumante.
3.4.6. In interiorul laboratoarelor de conservare, vasele cu lichide combustibile utilizate pentru
conservarea materialelor documentare sau pentru alte opera{ii tehnice, vor fi de capacitate redusa
(cel mult 1 litru) i inchise cu capace sau dopuri.
3.4.7. In muzee, circuitul vizitatorilor va fi indicat prin sage(i, incep:ind cu u5a de intrare in salile de
expunere, pana la ieire. Circu1a)ia vizitatorilor se va face numai intr-un singur sens i va fi dirijata
de catre personalul de supraveghere.
3.4.8. Incaperile folosite numai in scopul pastrarii i depozitfirii obiectelor i documentelor muzeale vor fi
separate fa{a de restul construc(ii1or prin pere{i i ui antifoc.
3.4.9. Car{ile, cataloagele, manuscrisele, fiele etc. se depoziteaza in rafturi sau dupa caz in stive, in
incaperi cu parametrii de mediu 5i nivele de performanJa adecvate, astfel incat sa lie ferite de foc.
3.4.10.
Intre rafturile sau stivele de depozitare se asigura spa{ii libere pentru accesul i
evacuarea uoara in caz de necesitate.

54

Pentru exemplarele 5i/sau colec{iile cu valoare deosebitfi (i/u/ca/e, car[i rare i cr[i de
patrimoniu etc.) se va asigura o protec(ie deosebita, iar in caz de incendiu se va organiza salvarea cu
prioritate a acestora.
3.4.11. Pentru protecJia bunurilor de valoare, bibliotecile vor fi echipate i dotate 5i cu sistemele,
insta1a(iile i mijloacele corespunzatoare de prevenire ji stingere potrivit reglementarilor tehnice.
3.4.12. La amplasarea mobilierului in salile de studiu i de lecturfi, se Jine seama de urmatoarele
recomandari:
asigurarea unor culoare de circu1a{ie 5i evacuare corespunzator dimensionate;
mesele de maxim 8 locuri se amplaseaza cu cel pu(in o parte a lor lfingfi un
culoar de evacuare;
mesele dreptunghiulare, amplasate cu latura lunga perpendicular pe culoarele de
evacuare, vor avea pe fiecare latura cel mult 8 locuri daca au acces la un singur
culoar, sau 16 locuri daca au acces la doua culoare de evacuare. In capetele
acestor mese nu se prevad scaune pe culoarele de evacuare;
daca numfiru 1 d e locu s de p e o latu ia este mai mare de trei (ia/m culoar
de evacuare i perete) sau de ase (intre doua culoare) se prevad treceri de acces
la culoarele de evacuare avand o la{ime libera de cel puJin 0,45 in;
lfiJimea libera a culoarelor de evacuare se stabile5te in raport numarul
persoanelor ipentru a asigura trecerea numarului de fiuxuri determinat prin
calculi , Para a fi mai mic de 0,90 in (0,80 in in cazul utilizarii scaunelor
raba /ab// e);
la stabilirea la{imilor libere de trecere se au in vedere 5i dimensiunile scaunelor
(retrase la o distanJa de 0,15 in de marginea mesei).
3.4.13. In salile de lectura cu expunere libera a car)i1or in rafturi stelaje, se vor asigura spaJii
corespunzatoare de circula{ie 5i evacuare. Se recomanda utilizarea rafturilor (stelajelor) executate
din materiale incombustibile (Co).
3.4.14. Atunci cand salile respective se incadreaza in categoria salilor aglomerate, se respecta in
exploatare i masurile specifice acestora.
3.4.15. In salile de expunere ale muzeelor se va urmari asigurarea in exploatare a
urmatoarelor:
instala{iile electrice pentru iluminatul obiectelor expuse in vitrine i panouri sa lie
realizate i menJinute in exploatare conform prevederilor normelor tehnice de specialitate;
standurile cu exponate vor fi amplasate i realizate in aa fel incat caile de evacuare i de
circu1a{ie destinate publicului sa lie permanent libere;
circuitul vizitatorilor va fi marcat prin indicatoare corespunzatoare (sfigeJ/), incepfind cu
ua de intrare in salile de expunere pana la ieirea din acestea, iar circulaJia vizitatorilor
se va face numai intr-un singur sens 5i va fi dirijata de catre personalul de
supraveghere instruit special in acest scop;
intocmirea planurilor de evacuare a vizitatorilor, precum i a exponatelor, (/n pr/inal
rand a celor cu cea mai mare valoare, precizand locurile de depozitare, personalul de
supraveghere e/ c.), iar pentru obiectele voluminoase ce nu se pot evacua, se prevad
prelate care in caz de incendiu vor fi umezite cu apa inainte de aezarea lor pe
obiectele ce urmeaza sa lie protejate de ac(iunea focului;
asigurarea supravegherii permanente a vizitatorilor atiit la intrare, pentru a nu introduce
substan(e inflamabile in muzeu, cat i pe tot timpul vizionarii salilor;
neutilizarea pentru incalzire a sobelor metalice sau a altor sisteme de incalzire cu foc
deschis sau suprafe{e incandescente;
asigurarea intre elementele sistemelor de incalzire 5i obiectele de arta i documentele de
valoare combustibile expuse, a unor spa)ii de siguran{a de minimum 1,00 in;
in muzeele de literatura, documentele prevazute cu sigilii de ceara i cele scrise pe diferite
pergamente, vor fi expuse in vitrine cu sistem electric de iluminat din exterior i aezate
la distante corespunzatoare fa{a de sursele de caldura din vecinatate;
reproducerile textelor, facsimilelor, sigiliilor etc. nu se efectueaza in salile de expunere ale
muzeului, ci in incaperi separate 5i amenajate corespunzator reglementarilor, prevazute cu
instala{ii electrice corespunzatoare 5i dotate cu mobilierul necesar (mcxc imbrcate cu
tabla, dulapuri metalice pentru pastrarea substan[elor toxice etc.),
la muzeele de arta, instalarea stelajelor i a vitrinelor pe care sunt expuse {esaturi,
costume, cusaturi etc. se face la distanJa de cel puJin 0,50 cm faJa de elementele de
55

incalzire centrala i sobele cu acumulare de caldura i de cel pu{in 1,00 in fa{a de sobele
acumulare de caldura;
atunci cand se curfiJfi pardoselile din materiale combustibile (duumea, parchet, c/c.) cu
lichide inflamabile 5i/sau ceara se intrerupe focul in sobe 5i se aerisesc incaperile pana la
evacuarea totala a gazelor i uscarea pardoselii. Se interzice cura{area costumelor,
stofelor etc. cu substan(e inflamabile in interiorul salilor de expuneri.
3.4.16. In atelierele de restaurare a obiectelor muzeale, se vor aplica urmatoarele reguli i
masuri specifice:
pe mesele de lucru din atelierele de pictura. ceramica, sculptura foto, mobilier, textile
etc. ale muzeelor de arta, vopselele i solu(iile inflamabile se vor pastra in cantita(i
c:it mai mici (care sa nu depfieascfi 100 ml.), iar in spaJiul atelierelor se pastreaza
numai obiecte care sunt in execuJie, evitandu-se astfel aglomerarea materialelor care
nu sunt strict necesare;
carpele imbibate cu uleiuri, vopsele, lacuri, diluanJi etc., folosite la cura{area
pensulelor, tablourilor; sculpturilor etc. vor fi stranse in cutii metalice inchise 5i
evacuate din ateliere dupa terminarea lucrului
3.4.17. La atelierele muzeelor de arta unde se restaureaza Jesaturi, cusaturi etc. se
men{ine permanent cura{enia, inlaturandu-se scamele i deeurile care pot provoca incendii; iar
fiarele de calcat vor fi Jinute pe supo9i izola{i atat in timpul folosirii, cat i dupa scoaterea lor din
priza.
Cura{area costumelor; cusaturilor etc. cu neofalina sau benzina este admisa numai in
incaperi separate, in care nu exista surse de foc deschis asigurandu-se aerisirea completa a incaperii,
iar lichidele folosite vor fi introduse numai in cantita(ile limitate pentru o zi de lucru i pastrate in
vase inchise.
3.4.18. Depozitarea obiectelor de arta ale muzeelor se va realiza in urmatoarele condi{ii:
incaperile folosite numai in scopul pastrarii i depozitarii obiectelor i a
documentelor muzeale vor fi separate faJa de restul construc(iilor prin pere(i
incombustibili rezistenJi la foc, iar ui1e rezistente la foc ale acestora vor avea
de inchidere
automata
de autoinchidere
in buna
stare dei in incaperi
dispozitivele
se va evita depozitarea
obiectelor
i sau
a documentelor
muzeale
in cladiri
situate in apropierea atelierelor de prelucrarea a materialelor combustibile, a locurilor
unde se lucreaza cu foc deschis sau a depozitelor cu substanJe combustibile lichide;
pentru sistemele de incalzire i ale iluminatului electric se vor lua aceleai masuri ca
la sfilile de expuneri; acordfindu-se aten{ie deosebita aerisirii depozitelor i pastrfirii
temperaturii in raport cu indicii de conservare specifici obiectelor muzeale depozitate;
prin amplasarea rafturilor in depozite se vor asigura culoarele de acces, circula{ie i
intervenJie necesare, care in permanenJfi trebuie sa lie libere, interzicfindu-se cu
desavarire aglomerarea obiectelor i a documentelor in rafturi sau aglomerarea
rafturilor in depozite;
in interiorul depozitelor este interzis cu desfivfirire fumatul i folosirea focului
deschis, precum i pastrarea lichidelor combustibile.

3.5. Bfinci
3.5.1. Caile de acces i de evacuare din clfidire, locul in care sunt amplasate utilajele i insta1a(iile pentru
stingerea incendiilor i orice alte insta1a{ii care in caz de incendiu presupun manevre obligatorii (in
vederea micorarii pericolului de incendiu, a limitarii lntinderii acestuia, a semnalizarii incendiului,
etc.) vor Yr clar i vizibil marcate conform prevederilor STAS.
3.5.2. Este interzisa blocarea drumurilor, aleilor, trotuarelor, a cailor de acces la cladiri, etc. cu materiale
sau ambalaje, chiar daca este vorba de ocupare temporara.
3.5.3. In construc)iile destinate publicului nu este admis accesul cu lichide inflamabile, cu recipien)i care
con)in gaze combustibile lichefiate sau comprimate, precum i cu substan{e putemic oxidante.
3.5.4. Este strict interzis a se depozita sau pastra in incaperi materiale folosite pentru jters (bumbac, carpe
etc.).
3.5.5.
Materialele folosite pentru ters, imbibate cu solven{i, alte materiale inflamabile
sau combustibile vor fi colectate in cutii metalice prevazute cu capace 5i vor fi evacuate la
sffiritul programului de lucru in locuri special stabilite in acest scop (in care nu exista pericol de
incendiu).

56

3.5.6. Locurile de trecere, intrarile ie5irile incaperilor precum i scarile de acces vor fi men{inute in
permanenta libere, hind interzisa blocarea lor cu orice fe1 de obiecte, materiale, ambalaje etc.
3.5.7. Pe uile incfiperilor i clfidirilor in care se gasesc instala{ii sau utilaje cu pericol de incendiu sau in
care sunt amplasate generatoare de for(a, transformatoare, tablouri de distribuJie, motoare, cazane de
aburi, etc. se vor afia tabliJe avertizoare INTRAREA OPRITA precum i men{iuni asupra
pericolului respectiv (,PEf?JCO DE INCENDIU, PERICOL DE EXPLOZIE, etc.).
3.5.8. incalzirea electrica este interzisa in incaperile unde exista pericol de incendiu, (cc
excep[ia instalaJiilor de incalzire spec /s/e).
3.5.9. La construc(iile la care casa scfirilor se continua spre subsol, se vor afia la loc vizibil semne
indicatoare corespunzatoare, afi5area Uacandu-se in sensul ie5irii spre exterior.
3.5.10.
In incaperi, de regula, nu se vor depozita sau pastra materiale combustibile care sa
depaeasca necesarul pentru 8 ore.
3.5.11.
In cladirile administrative nu se vor depozita sau pastra materiale inflamabile 5i
nici lichide combustibile in cantitaJi mai mari decat cele necesare proceselor tehnologice (aceasta
cantitate se va pastra numai in bidoane inchise i in locuri ferite de posibilitatea incendierii).
3.5.12.
Este strict interzisa cura(area pardoselii cu benzina sau alte substan{e inflamabile
in incaperi in care se lucreaza cu foc deschis sau se fumeazfi, aceasta opera{ie se va putea efectua
numai cu substan{e neinflamabile.
3.5.13.
La lipirea cu adezivi inflamabili a covoarelor din PVC, a tapetelor sau a altor
materiale plastice, se vor respecta urmfitoarele reguli:
in incaperile respective, se vor deschide toate ferestrele i u5ile pentru a se asigura
o cat mai buna venti1a(ie;
se vor stinge toate focurile, se vor decupla toate aparatele electrice 5i se vor stinge
punctele de iluminare electrica iar fumatul va fi strict interzis.
lucrarile respective nu se vor efectua concomitent cu alte lucrari care pot genera
incendii sau explozii.
cantitaJile de adeziv aduse in incaperea de lucru vor fi limitate numai la strictul
necesar desUaurarii opera{ii1or respective.
opera{iile prevazute mai sus vor fi supravegheate permanent, limitandu-se accesul
persoanelor in incfiperile respective.
3.5.14.
De regulfi, perdelele, draperiile, covoarele, mochetele, materialele de tapiJerie sau
alte obiecte combustibile vor fi ignifugate dupa caz, vopsite cu lacuri sau vopsele termospumante.
3.5.15.
Pentru asigurarea evacuarii persoanelor din sala i pentru o interven(ie
corespunzfitoare in caz de incendiu, se vor respecta urmatoarele:
se va intocmi un plan de evacuare al salii, care va fi afi5at in locuri vizibile 5i
binecunoscut de personalul de organizare a activita(ii din sala.
in timpul desUaurfirii activita{ii in sala, precum i in incaperile anexa, uile de
pe toate traseele de evacuare vor fi descuiate 5i vor fi deschise la simpla apasare
pe maner.
se va controla i asigura, buna func{ionare in permanen{a, a iluminatului de
evacuare al salii.
se vor numi persoane care sa raspunda de organizarea 5i supravegherea evacuarii
persoanelor i obiectelor.
Traseele de evacuare vor fi bine marcate i semnalizate in special in cazul existen{ei unor
u5i false, oglinzi, draperii etc., care ar putea deruta persoanele ce se evacueaza.
3.5.16.
Accesul la hidranJi, mijloace de prima intervenJie 5i mijloace speciale de stingere,
la vanele principale ale conductelor de apa, gaze, tablouri electrice de distribuJie etc., trebuie lasat
liber, pentru ca in caz de pericol sa se poata interveni nestanjenit.
3.5.17.
Este interzisa blocarea in pozi{ie deschisa a u5ilor caselor de scari, coridoarelor
sau a altor car care, in caz de incendiu, au rolul de a opri patrunderea fumului pe ui1e de
evacuare i propagarea incendiului de la un nivel la altul.
3.5.18.
Dispozitivele care asigura deschiderea automatfi in caz de incendiu, a uilor i
obloanelor antifoc, precum i cele care menJin in permanenJa, in poziJie inchisa u5ile incaperilor
tampon vor fi verificate saptamfinal i intre(inute corespunzator.
3.5.19.
In casele scarilor, pe coridoare sau alte cai de evacuare ale clfidirii, nu este admisa
amenajarea de incaperi sau locuri de munca, depozite, etc., care pot impiedica evacuarea personalului

57

din clfidire in caz de incendiu. De asemenea, nu se admite amplasarea pe caile de evacuare a


dulapurilor, fiete1or, etc., pentru a nu ingreuna evacuarea personalului i a mari cantitatea de
materiale combustibile.
3.5.20. Caile de evacuare ale clfidirilor (u5i, coridoare, scari, etc. ), nu trebuie sa conduca spre spa{ii din care
evacuarea nu poate fi continuata, ramifica(iile din caile de evacuare care conduc catre asemenea
spa{ii vor fi marcate corespunzator.
3.5.21. La terminarea programului de lucru se vor lua obligatoriu urmatoarele
mfisuri: cura(irea locului de munca de resturi i deeuri combustibile;
scoaterea de sub tensiune a aparaturii electrice;
verificarea insta1a)iei de avertizare;
stingerea focurilor i intreruperea sau reducerea la strictul necesar a1
incalzirii; intreruperea iluminatului general i trecerea pe cel de siguran{a;
inchiderea ferestrelor;
verificarea spaJiilor, in vederea eliminarii surselor potenJiale de ini{iere a
incendiilor i asigurarea func{ionalitaJii mijloacelor de protec(ie impotriva
incendiilor.
3.5.22. In incaperile cu aparatura de birotica ipentru evitarea unor neajunsuri ca suprasolicitarea reJelei
electrice, supraincalziri de aparate, prize i cabluri, scurtcircuite etc.), se vor lua urmfitoarele masuri:
proiectarea i execu{ia instala{iilor electrice se va face in stricta conformitate
cu normativele de specialitate in vigoare;
sunt interzise improviza(iile de orice fe1;
se interzice utilizarea siguranJelor necalibrate;
materialele combustibile sau explozibile nu se vor depozita in aceste incaperi
sau la un loc cu aparatura de birotica aflatfi in func{iune;
codurile pentru pastrarea de5eurilor (hartie, etc.) vor fi din materiale
incombustibile;
se va asigura dotarea cu stingatoare cu dioxid de carbon;
fumatul se va permite numai in locuri stabilite, cu dotare corespunzatoare.
3.5.23. Depozitarea tezaurului se face in incaperi speciale, la care prin proiectare se
stabilesc detalii constructive, insta1a(ii utilitare aferente precum i dotarea cu utilajele i substanJele
necesare pentru prevenirea i stingerea incendiilor. Pentru aceste incaperi, se asigura numai dispozitive
i instalaJii omologate, cu instruc{iuni de funcJionare, utilizare i intreJinere privind prevenirea i
stingerea incendiilor
3.5.24. La nivelul incaperilor pentru tezaur nu sunt admise mai mult de 20 de persoane care sa desUaoare
activitate in acelai timp.
3.5.25. Toate materialele combustibile ce se introduc in incaperile pentru tezaur (rafturi de
/ew, cu///, saci de panza, boxpaleJi, ambalaje e/ c.), vor fi in prealabil ignifugate, cu excepJia
bancnotelor i altor h:irtii de valoare. Se vor folosi numai substan(e pentru ignifugare care nu
afecteazfi valorile depozitate, certificate de Centrul de studii i experimentari al Inspectoratului
General pentru Situa{ii de Urgen(a.
3.5.26. Instala{iile electrice de venti1a)ie i climatizare precum i cele de alertare,
alarmare
i stingere a incendiilor vor avea un grad sporit de fiabilitate i eficacitate, astfel:
instala(iile electrice de iluminat vor fi etane la praf i gaze, cu protec{ie impotriva
exploziei lampilor de iluminat i caderilor de par(i incandescente pe materiale
depozitate;
instala(ia de ventila{ie-climatizare va fi independenta, cu prize la tavan i
pardosealfi, prevazutfi cu posibilitfiJi de blocare la declanarea instala(iei de
stingere
i de repornire in momentul inceperii ac{iunii de stingere de catre personalul de
interven)ie;
canalele de ventilaJie se vor prevedea cu sisteme de obturare, cu inchiderea
automata in caz de incendiu, avand asigurata func{ionarea indiferent de
compartimentul in care s-ar produce incendiul;
se vor asigura instalaJii automate de detectare (prin detectori de fum), semnalizare
5i alarmare (optica i acustica), care sa poata fi ac(ionate 5i manual;
se va asigura aparatura necesara depistarii infi1tra{ii1or de gaze combustibile
(metan) indeosebi la tezaurele situate in subsoluri i pentru semnalizarea
58

dioxidului de carbon (toxic pentru oameni) in scopul luarii masurilor de prevenire


necesare inainte de atingerea concentra{ii1or periculoase;
incaperile de tezaur vor avea realizata cea de a doua sursa independentfi de energie
pentru asigurarea funcJionfirii instalaJiilor de mai sus pe timpul cfiderii sursei de
baza sau a altor defec{iuni.
3.5.27. Depozitarea valorilor se face astfel incat sa nu afecteze insta1a{iile de stingere i
utilitare, sa nu creeze obturari i blocari care ar int:irzia sesizarea, alarmarea i intervenJia pentru
stingere.
3.5.28. Accesul la incaperile de tezaur situate in subsoluri se va face numai cu masca contra fumului i
gazelor pregfititfi pentru a fi folosita, aparate izolante autonome de respirat, dupa caz, pentru
intervenJie i lanterne. Este interzis accesul cu mijloacele de iluminat cu foc deschis precum i cu
brichete, chibrituri sau {igari aprinse.
3.5.29. In laboratoarele de metale pre{ioase, la efectuarea analizelor care folosesc lichide combustibile, se va
lucra cu cantita{i minime. Pentru incalzire se va folosi abur sau apa calda. Toate opera(iile 5i
reac(iile din care rezulta gaze sau vapori combustibili se vor executa numai sub nia.
3.5.29. Buteliile de sticla ce con(in lichide combustibile vor fi amplasate deasupra unor cuve de reten{ie,
pentru ca in cazul spargerii buteliei sa nu se impratie conJinutul;
3.5.30. Inainte de inceperea lucrului, se va controla daca aparatura i reactivii ce se vor folosi sunt cura(i,
daca instala{iile sunt etane 5i ventila(ia func(ioneazfi normal.
3.5.31. La opera{iile de distilare, baloanele din sticla se vor introduce in capsula de tabla, pentru ca in cazul
spargerii conJinutul sa nu se reverse in jur.
3.5.32. Se interzice ca verificarea etaneita{ii aparaturii i a conductelor de gaze combustibile sa se faca cu
flacara deschisa, folosindu-se numai emulsie de apa i sapun.
3.5.33. Lucrarile i analizele in urma carora rezulta hidrogen sulfurat, hidrocarburi i alte gaze combustibile,
se vor executa cu mare aten)ie, sub nia i Para prezenJa flacarii deschise in incapere.
3.5.34. La regenerarea so1ven(i1or combustibili se vor folosi vase metalice, incalzindu-se prudent i
introducandu-se in interior cioburi de por(e1an pentru prevenirea revarsarii lichidului.
3.5.35. In timpul operaJiei de distilare se va asigura apa necesara racirii refrigerentului, pentru a evita
incalzirea i spargerea acestuia.
3.5.36. Este interzisa folosirea palniilor lungi din sticla la turnarea combustibilului dintr- un vas in altul,
pentru evitarea formarii sarcinilor electrostatice. Curelele de transmisie ale agregatelor se vor acoperi
cu substan(e bune conducfitoare de electricitate iar instalaJiile se vor lega la pamfint.
3.5.37. La agitarea lichidelor uor volatile in vase inchise se va evita ca presiunea ce se formeaza, sa arunce
dopul, impratiind conJinutul.
3.5.38. Se interzice in laborator a recipien(ilor care conJin gaze sau lichide combustibile, daca nu sunt
necesare. In jurul aparaturii de laborator nu se vor depozita nici un fel de substanJe combustibile.
3.5.39. Este interzisa aruncarea sau turnarea lichidelor inflamabile la canalul de scurgere. Deeurile
combustibile se vor colecta in vase inchise 5i se vor evacua la terminarea lucrului, in vederea
distrugerii lor.
3.5.40. Substan{ele inflamabile, necesare lucrarilor curente de laborator se vor pastra in dulapuri metalice,
ferite de foc i numai in cantita{i pentru o zi de lucru.
3.5.41. Lampile de gaze, vor func{iona numai in prezenJa 5i sub supravegherea personalului din laborator.
Aparatura electrica va fi prevazuta cu becuri semnalizatoare pentru indicarea func{ionarii i
intreruperii acesteia.
3.5.42. La terminarea lucrarilor i parasirea laboratorului se vor inchide gazele 5i se vor scoate din
func{iune instala(iile electrice.
3.5.43. In oficiile de calcul, camerele serverelor, sali de compensare, cantita(ile de hartie necesare
func(ionarii calculatoarelor vor fi reduse la minimum i repartizate pe echipamente.
3.5.44. In sala calculatoarelor sunt
interzise: fumatul i folosirea
focului deschis;
introducerea de maini i echipamente ce nu condi{ioneaza direct
func{ionarea calculatorului;
executarea lucrarilor de repara(ii, cu excep(ia celor legate direct de
echipamente care nu pot fi deplasate din camera calculatorului;
introducerea oricarui material sau mobilier combustibil, ori efectuarea unor
operaJiuni care pot fi efectuate in afara incaperii;

59

acumularea de5eurilor de h:irtie, alte materiale sau substanJe combustibile


sub pardoseala falsa;
folosirea altor sisteme de incalzire (reouri, radiatoare, etc.) in afara celor
prevazute prin documenta)ia de execu{ie;
executarea lucrarilor de sudare i lipire a materialelor cu surse termice Para
permis de lucru cu foc;
introducerea sau manipularea lichidelor inflamabile cu excep{ia celor pentru
executarea opera{iuni1or de intre(inere zilnica i care vor fi in cantita(i
minime, Para a depai 250 ml. Aceste cantita{i vor fi introduse in ambalaje
cu capac i vor fi evacuate imediat dupa terminarea operaJiunilor.
3.5.45. Accesul in incfiperile in care sunt amplasate centralele de climatizare, va fi permis
numai personalului de exploatare precum i organelor de control i verificare. Incaperea va fi
menJinuta in perfectfi stare de cura{enie fiind interzisa introducerea i pastrarea in aceasta a oricarui
material sau substanJfi combustibila, in afara celor necesare func(ionarii normale a echipamentelor
respective.
3.5.47. Sunt interzise urmatoarele:
efectuarea opera{ii1or de intre{inere periodica, utilizfind solven{i
combustibili, in timpul procesului de prelucrare sau pe timpul efectuarii unor
lucrari cu foc deschis sau cu degajare de caldura;
continuarea procesului de prelucrare in timpul efectuarii opera)iilor de
intre)inere a insta1a{iei de climatizare sau a executarii unor lucrari de
repara)ii cu foc deschis la aceste instala{ii;
manipularea lichidelor inflamabile, folosirea altor sisteme de incalzire,
acumularea deeuri1or de hartie precum i orice alte opera(iuni in incaperile
calculatorului.
3.6. Spitale, cabinete medicale
3.6.1. Saloanele pentru bolnavi nu vor fi incarcate peste capacitate iar caile de evacuare
din spitale, policlinici etc. vor fi pastrate in permanenJa libere.
3.6.2. Se vor stabili din timp masuri i mijloace de evacuare pentru bolnavi sau alte
persoane care nu seq pot evacua singure (targi, co5uri pentru copii e/c.).
3.6.3. In saloane, pe coridoare, case de scari etc. se va asigura funcJionarea in cele mai
bune condiJii a iluminatului de siguranJa.
3.6.4. In unita(ile spitalice5ti se vor prevedea, de regula, instala(ii de incalzire centrala; unde nu este
posibil acest lucru, se vor folosi sobe cu acumulare de caldura care vor avea afiat programul de
funcJionare, persoanele care raspund de aprinderea, supravegherea i stingerea focului etc.
3.6.5. In saloane 5i in sali de opera(ii buteliile de oxigen (sau alte gaze) vor fi acoperite cu huse de p:inzfi
albfi sau albastra. Inchiderea i deschiderea robinetelor se face numai de personal instruit.
3.6.6. Pentru prevenirea exploziilor pe timpul anesteziilor generale se va asigura protec{ia prin conectarea
aparatelor, anesteziti1or i a mesei de operaJie la priza de impamantare. Aparatele de anestezie vor
avea vaporizatoare etalonate de catre personal calificat.
3.6.7. Pardoseala salilor de opera{ie va fi confec{ionata din material care nu produce scantei; aparatele
medicale, carucioarele, masu(ele mobile etc. vor avea ro{i sau dopuri de cauciuc.
3.6.8. In incaperile laboratoarelor i in sec)iile de cercetare se va controla periodic
etaneitatea recipienJilor cu substanJe inflamabile.
3.6.9. Mesele de laborator vor fi folosite numai pentru operaJii care nu produc degajari de substan{e
inflamabile. Lucrarile cu substan{e toxice i cu acizi concentra)i vor fi executate exclusiv sub nia, al
carei tiraj va fi controlat in prealabil.
3.6.10.
Toate lucrfirile de laborator se vor executa cu foarte mare precau{ie 5i cu o
temeinica documentare prealabila.
3.6.11.
Re(eaua de gaze a laboratorului va avea un ventil central care sa permita oprirea
gazelor pentru intreg laboratorul.
3.6.12.
In clfidirile pentru sanatate in care sunt spitalizate persoane care nu se pot deplasa
singure, se interzic scari cu rampe curbe sau cu trepte balansate, iar scari deschise se admit doar intre
doua niveluri succesive.
3.6.13. Casele de scari ale cladirilor pentru sanatate vor fi, pe cat posibil, iluminate
natural

60

3.6.14. In cladirile pentru sanatate etajate, se recomanda dispunerea incaperilor pentru bolnavi
transportabili cu targa sau caruciorul, la primele niveluri supraterane:
3.6.15.
Cladirile pentru sanatate cu locuri de spitalizare, vor avea asigurate condiJii de
acces ale autospecialelor pompierilor cel puJin la doua fa{ade.
3.7. Sali de sport, stadioane, cladiri administrative, complexe
sportive, spaJii cazare sportivi, patinoare artificiale, piscine
acoperite
3.7.1. Accesul publicului in salile de sport se va admite numai in limita numarului de
locuri.
3.7.2. Se interzice fumatul i focul deschis, precum i folosirea artificiilor, petardelor sau
a oricaror surse de aprindere.
3.7.3. Elementele metalice din structura de rezistenJa vor fi protejate pentru a li se imbunata(i
comportarea la foc; se vor ignifuga materialele combustibile.
3.7.4. Schimbarea destinaJiei unor spa{ii din aceste categorii de cladiri se supune avizarii
i autorizarii privind prevenirea 5i stingerea incendiilor.
3.7.5. Instala(iile de iluminat de siguran{a, semnalizare 5i stingere a incendiilor vor fi men{inute in
permanenta stare de funcJionare.
3.7.6. Caile de acces i evacuare vor fi in permanen{a libere i marcate conform standardelor in vigoare;
culoarele, scarile 5i po9ile situate in zonele spectatorilor trebuie vopsite in galben viu, conform
regulamentului UEFA.
3.7.7. Inaintea inceperii fiecarui meci i dupa incheierea lui, organizatorii vor efectua control de
prevenire a incendiilor i vor lua masuri urgente pentru inlaturarea neregulilor constatate.
3.7.8. La magaziile de echipament i vestiare fumatul, focul deschis 5i orice surse de foc sunt interzise.
3.7.9. Sursele de alimentare cu apa vor fi in permanenJfi libere 5i marcate conform standardelor in
vigoare.
3.7.10.Dupa terminarea meciului, deeurile combustibile vor fi colectate, depozitate, evacuate sau
distruse in locuri special amenajate i sub o stricta supraveghere.
3.7.11.In salile de competiJii sportive nu se admite accesul unui numfir mai mare de utilizatori
(persoane) decat ce1 stabilit prin proiect, in func{ie de destinaJia construc{ii1or in care acestea sunt
amplasate
3.7.12.Se interzice fumatul i utilizarea focului deschis in astfel de incaperi, precum i iluminarea cu
flacara deschisa (/umfiufiri, chibrituri, facle, e/c) in poduri, magazii, alte incaperi, spaJii
i locuri cu risc de incendiu din aceste construc{ii.
3.7.13. In sfilile i incfiperile in care incalzirea se face cu sobe, alimentarea cu combustibil a acestora se va
intrerupe inainte de accesul utilizatorilor in interiorul lor. Pentru acele incaperi care sunt destinate
copiilor de varsta pre5colara, alimentarea sobelor cu combustibili se face numai din exteriorul
incaperilor.
3.7.14. Foaierele sfililor de competi(ii sportive, sfililor de spectacole, expoziJiilor,
holurile
i culoarele acestora , precum i cele ale bibliotecilor i cluburilor se doteaza cu scrumiere cu picior
pentru colectarea resturilor de {igari i chibrituri, care se amplaseaza la o distan{a de minimum 1,5 in
fa(a de draperii i perdele.
3.7.15. Covoarele, mochetele, preurile etc. utilizate in aceste incfiperi, pe holuri, coridoare, culoare 5i scari
se fixeazfi in pardoseala, pentru a nu impiedica evacuarea utilizatorilor in caz de incendiu.
3.7.16. La amplasarea mobilierului in cluburi, sali de competiJii sportive, sali de spectacole 5i expozi{ii se
vor asigura culoare de circula{ie corespunzator direc{ionate 5i se va (ine seama de urmatoarele
recomandari :
a. se interzice cu desavarire introducerea scaunelor suplimentare fa{a de
numarul prevazut in proiect, precum i sta{ionarea persoanelor in picioare
pe timpul desUaurfirii competi{iilor sportive, spectacolelor, expunerilor,
prezentarilor etc;
b. scaunele i bancile se fixeaza de pardoseala daca aceste incaperi se
incadreazfi in categoria salilor aglomerate (cc suprafa[a care revine
utilizatorului mai mica de 1,5 mp/loc), hind admise maximum 12 scaune
mobile in logii, balcoane i maximum 20 in discoteci, cluburi, sali de dans
etc;

61

c. daca incaperile respective sunt din categoria celor cu aglomerfiri de persoane


dar nu sali aglomerate, iar in aceste locuri exista mai mult de 20 de scaune,
acestea se solidarizeazfi intre ele pe pachete, Para a se fixa de pardoseala.
3.7.17. Pentru toate categoriile de incaperi i sali prevazute in prezentul subcapitol, nu se admit denivelari la
capetele circu1a{ii1or dintre rfindurile de banci ori scaune.
3.7.18. Se interzice amplasarea meselor, scaunelor, bancilor, fiete1or sau a altui mobilier in apropierea uilor
de evacuare sau pe circulaJiile, holurile, culoarele care constituie cai de evacuare in caz de incendiu.
3.7.19. In salile dotate cu cabine de proiec{ie se vor respecta urmatoarele reguli i masuri:
a.Inainte de inceperea proiecJiei se va verifica starea aparatelor de proiecJie, a
mecanismelor de derulare, vizorilor de proiecJie i control i, dupfi caz,
func)ionarea obloanelor rezistente la foc de protec{ie a golurilor cabinei ;
b.
Pe timpul proiec(iei filmului operatorul este obligat sa stea in permanenJa
lilnga aparatul de proiec(ie;
c.In cabina de proiec(ie se pot pastra cel mult 2 bobine de film, restul depozitandu-se
in camerele de derulare sau in dulapuri metalice inchise;
d.
Eventualele capete de pelicule se colecteaza in cutii metalice inchise care
dupa proiec{ie vor fi inlfiturate;
e.La orice oprire a aparatelor de proiec{ie acestea trebuie scoase de sub tensiune;
3.7.20.
Pentru evacuarea utilizatorilor din sali i incaperi in condi)ii de siguran{a se vor
lua urmatoarele masuri:
a. conducerile obiectivelor respective vor intocmi planuri de evacuare a utilizatorilor
pe tot timpul desPaurfirii activitaJilor in aceste sali, u5ile interioare i
exterioare de pe traseul de evacuare vor fi descuiate, ele trebuind sa se deschida
spre exterior prin simpla apasare a dispozitivului de deschidere;
b. se va controla i asigura in permanen {a buna func{ionare a instalaJiilor pentru
iluminatul de siguran(a inlaturandu-se operativ improviza{iile i neregulile
constatate;
c. traseele spre caile de evacuare se marcheazfi corespunzator, potrivit prevederilor
STAS 297/2 i SR ISO 6309;
d. stabilirea persoanelor care sa organizeze i sa supravegheze opera(iunile de
evacuare a utilizatorilor (persoane si bunuri materiale) in caz de incendiu;
e. In caz de incendiu evacuarea utilizatorilor se asigurfi obligatoriu pe toate caile
prevazute in planul de evacuare a1 salii;
f. pentru
sfilile de competiJii sportive, spectacol, cluburi sportive, expoziJii
prevazute cu inscripJii luminoase "IESIRE" poziJionate deasupra uilor de
evacuare se va asigura pastrarea acestora in locurile precizate prin proiect 5i
iluminarea corespunzatoare;
g. periodic se vor efectua exerciJii de evacuare potrivit planului stabilit ;
3.7.21. Pentru salile care se incadreaza in categoria sali aglomerate, cu scene amenajate se
vor respecta in exploatare 5i masurile specifice acestora, astfel:
a. Instala{ia electrica se utilizeaza conform programului stabilit de cfitre conducerea
unitaJii impreuna cu tehnicianul de specialitate. Programul trebuie sa cuprinda in
mod obligatoriu circuitele care sa ac{ioneze inainte de inceperea spectacolului,
intre acte, in timpul spectacolului i dupa terminarea lui, evitiindu-se
suprasolicitarea insta1a)iei.
b. Nu se admit nici un fel de improviza{ii la instalaJiile electrice, iar ac{ionarea
acesteia, precum i a aparaturii electrice 5i electronice se face numai de catre
electricieni de serviciu anume angaja{i;
c. Reflectoarele se amplaseaza fa{a de elementele combustibile din sala, la distan{e
indicate de tehnicieni (in raport cu puterea radia(iei calorice, recomandandu-se
intreruperi periodice pentru racire), iar conectarile cablurilor pentru aparatele
aferente filmarilor directe din sala se face numai in exteriorul acesteia;
d. La terminarea spectacolelor i repeti)iilor, instalaJia electrica a salii se
scoate de sub tensiune cu excepJia circuitelor care alimenteazfi iluminatul strict
necesar i pe ce1 de siguranJa;
e. Toate corpurile de iluminat din scena vor avea plase metalice de protec(ie, iar
dupfi terminarea programului cele mobile vor fi scoase din scena;
62

f.

g.
h.
i.
j.

k.

l.
m.
n.
o.
p.

q.
r.

Corpurile de iluminat din scena i fose se amplaseaza la distanJa de minim 1 in


fa(a de materialele combustibile (perdele, draperii, cortina, decoruri, recuzita etc
), iar daca in mod justificat aceste materiale sunt la distante mai mici, se
protejeaza cu materiale incombustibile pe o porjiune care sa depaeasca cu
minim 0,5 in suprafa(a corpului de iluminat;
Pe to t timp u 1 sp ctaco blo r i a1 repeti{iilo r se va asigura supravegherea
permanentfi a orgii de lumini, de catre personal numit in acest scop;
In scena se introduc numai decorurile 5i recuzita necesara pentru repetiJia
din ziua respectiva;
Intre decoruri ori pereJii de pe scena se va asigura distan(e de minim 1 in fa(a de
reflectoare, corpuri de iluminat, tablouri, doze etc;
Fumatul in scena se admite numai atunci cand textul i ac{iunea spectacolului o
cer, asigur:indu-se in aceasta situa)ie scrumiere amplasate corespunzator atfit in
scena cat i la intrfirile i ieirile din scena (minim 1,5 in fa{a de draperii,
cortine, materiale combustibile);
Cand subiectul spectacolului reclama focuri, lumanari sau explozii pe scena,
acestea se vor simula pe cat posibil prin efecte luminoase, electrice, sonore,
utiliz:indu-se numai in condi{ii deosebite cloratul de potasiu i folosirea focului
deschis. Daca totu5i acest lucru este absolut necesar se vor lua masuri de
siguranJa pentru inlaturarea oricaror posibilitaJi de izbucnire a incendiului;
Se interzice introducerea in scena sub orice forma a lichidelor inflamabile;
Materialele combustibile ale scenei vor fi ignifugate conform reglementarilor in
vigoare;
Toate trecerile, culoarele, intrarile i ieirile buzunarelor laterale ale scenei, in
care se {in decorurile pentru spectacolele urmfitoare, trebuie men{inute libere;
Dupfi terminarea spectacolelor toate decorurile, materialele, recuzita i costumele
se depoziteaza in magaziile pentru astfel de destina{ii, nepermi(andu-se
depozitarea lor sub scena, in fose, pe platforme, coridoare;
In cabinele de coafurfi, perucherie, masaj i in cabinele artitilor se pot folosi
lichide inflamabile (eter, uleiuri, vaseline, grime) numai in cantita{ile strict
necesare, daca se pastreaza in vase de sticla bine inchise i aezate in sertare i
dulapuri;
Se interzice folosirea focului deschis i a fumatului pe timpul efectuarii
opera{iilor de grimaj in cabinele artitilor (daca in compoziJia acestora intra
substanJe inflamabile);
Toate deeurile de vatfi i h:irtie imbibate cu grime, uleiuri, eteruri se colecteaza
in cutii speciale prevazute cu capac 5i se evacueaza zilnic, dupa terminarea
programului.

3.7.22. In depozitele de costume se vor respecta urmatoarele masuri:


a. Este interzisa folosirea aparatelor electrice de incalzit, a ma5inilor de calcat,
re5ourilor, radiatoarelor etc, precum i fumatul i utilizarea focului deschis;
b. Cura{irea obiectelor de garderoba prin utilizarea lichidelor inflamabile se face
numai in afara depozitelor, in locuri ferite de surse de caldura, scfintei etc;
3.7.23.
La magaziile 5i depozitul pentru recuzita se asigura urmatoarele:
a. Decorurile 5i recuzita se pastreazfi pe grupe, asigurandu-se accese, circu1a{ii i
cai de evacuare libere care sa permitfi interven)ia operativa in caz de incendiu;
b. Depozitarea decorurilor se face astfel incat sa se pastreze o distanJa de cel pu{in
0,30 in fa{a de tablourile 5i dozele electrice 5i minim 0,50 in faJa de corpurile de
iluminat;
c. Corpurile de iluminat se prevad cu globuri de protec{ie i gratare impotriva
loviturilor;
d. Se interzice utilizarea insta1a(ii1or electrice improvizate ori folosirea lampilor
portative. Se pot folosi lanterne cu baterii (acumulatori).
3.7.24. La terminarea programului de lucru toate spaJiile, incaperile 5i locurile din cladiri
in care a avut acces publicul se controleaza de catre personalul cu atribu{iuni in acest domeniu, pentru
depistarea i inlaturarea eventualelor surse de aprindere sau focare de ardere. Cu acest prilej se vor
scoate de sub tensiune instala{iile i echipamentele electrice a caror funcJionare nu este necesara pe
timpul intreruperii activitaJii.
63

3.7.25. Este strict interzisa executarea lucrarilor cu foc deschis pe timpul


desPaurarii activita(i1or cu public.
3.7.26. Echipele de interven{ie in caz de incendiu se instruiesc privind cunoaterea i punerea operativa in
aplicare a masurilor de evacuare, salvare i stingere cuprinse in planurile de intervenJie.
Cladiri administrative i complexe sportive
3.7.27. Pe timpul exploatarii incaperilor, compartimentelor si spatiilor aferente cladirilor administrative i
complexe sportive trebuie luate masuri de reducere la minim posibil a riscului de incendiu prin
limitarea la strictul necesar a cantita(i1or de materiale combustibile 5i a eventualelor surse cu
potenJial de aprindere a acestora.
3.7.28. Nu se admite depozitarea pe culoare, coridoare, case de scfiri i alte trasee de evacuare ale
cladirii, a materialelor care sa impiedice evacuarea utilizatorilor in caz de incendiu. Se interzice
amenajarea de boxe sau depozitarea de materiale in casele de scari i sub rampele scarilor.
3.7.29. In cladirile administrative precum i in clfidirile complexelor sportive pot fi pastrate pentru
curfi{enie, igienizare, deparazitare, dezinsec{ie, in bidoane ermetic inchise 5i locuri special
amenajate, lichide inflamabile in cantitate totala de maxim 25 1.
3.7.30.
CurfiJirea pardoselii (parchet, duumele, mochete etc .) cu benzina, neofalina sau
alte produse inflamabile este interzisa. Aceasta opera{iune de curfi{ire se poate face cu materiale
special destinate, numai la lumina zilei, cu respectarea instruc(iunilor precizate de producator, a
prevederilor generale din prezentele norme i a urmatoarelor reguli i masuri:
a. Interzicerea fumatului i a oricaror lucrari cu foc deschis pe toata perioada desPaurfirii
activitfi{ii;
b. Scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice si intreruperea iluminatului
electric, precum i a utilizarii gazelor naturale ori lichefiate;
c. Asigurarea ventilarii necesare;
d. Utilizarea unor ustensile 5i materiale (vase, carpe, perii etc.) care nu produc electricitate
statica, hind interzise cele din mase plastice i fire sintetice;
e. Introducerea in incaperi numai a cantita(i1or de lichide inflamabile strict necesare;
f. Montarea de indicatoare avertizoare la intrarea in incaperile respective;
g. Verificarea incaperilor vecine pentru a nu exista surse de foc deschis yr avertizarea
personalului din acestea despre opera{iunile ce se executa;
h. Verificarea evacufirii vaporilor inflamabili din incfiperi.
3.7.31. Materialele, substan{ele i ustensilele folosite pentru operaJiunile men{ionate la
art. 3.7.29; 3.7.30 vor fi evacuate la terminarea lucrului din incaperi , urmand ca cele ce nu mai sunt
necesare sa lie distruse prin ardere in locuri special amenajate i Para pericol de incendiu, iar celelalte
se vor cura{a de lichide combustibile i depozita in locurile destinate.
3.7.32. Se interzice folosirea aparatelor electrocasnice (radiatoare, re5ouri, fiare de
calcat etc) in birouri, spa{ii de depozitare, ateliere, laboratoare, arhive 5i alte incaperi din aceste
cladiri.
3.7.33. Se interzice fumatul i utilizarea focului deschis pentru executarea unor lucrari in poduri, magazii i
depozite de materiale combustibile, precum i in oricare alte incaperi cu risc mijlociu , mare 5i
foarte mare de incendiu ipericol de explozie). In caz de stricta necesitate, lucrarile cu foc deschis se
executfi pe baza permisului de lucru cu foc i numai dupa luarea masurilor de prevenire
i stingere a incendiilor specifice acestor lucrari.
3.7.34. Locurile 5i zonele in care este permis fumatul se stabilesc 5i se aproba de catre conducerile
obiectivelor respective, acestea marcandu-se 5i amenajiindu-se corespunzfitor. Se interzice aruncarea
la intamplare a resturilor de {igari, chibrituri sau golirea scrumierelor in couri pentru colectat
de5euri de hartie .
3.7.35. Caile de acces 5i evacuare in/din cladirile administrative 5i complexele sportive
se menJin permanent in stare libera pentru a putea fi utilizate in caz de incendiu.
Spatiile de cazare pentru sportivi
3.7.36. Pentru prevenirea ji stingerea incendiilor in spa)iile de cazare se va asigura
respectarea urmatoarelor reguli i masuri:
a. In camerele de cazare nu se folosesc re5ouri i radiatoare electrice cu suprafe{e
incandescente, precum i alte aparate consumatoare de energie electrica (fiare de calcat,
fierbatoare etc.) Para aprobarea conducerii unita{ii respective i luarea masurilor specifice
de psi;

64

b. Fiecare incapere in care este permis fumatul se doteazfi cu scrumiere care se amplaseazfi
fa(a de perdele ji draperii la ce1 pu{in 1,5 in distan{a;
c. Inainte de cazare se verifica starea de func{ionare a instalaJiilor utilitare (incalzire,
electrice, ventilare, climatizare, gaze etc.) inlaturiindu-se operativ defec{iunile care ar
putea genera incendiu;
d. In fiecare camera se vor pune la dispoziJia utilizatorilor informa{ii clare privind
posibilitaJile de alertare, alarmare, evacuare in caz de incendiu, precum i modul in care
ace5tia trebuie sa ac{ioneze in caz de incendiu;
e. Se vor asigura condiJii de evacuare in siguran{a a persoanelor cazate.
3.7.37. Extrase din prevederile de la art. 3.7.36., precum i regulile de utilizare a
aparatelor respective, precizate de producator, vor fi incluse in instrucJiunile ce se afieaza la locurile
de cazare. Utilizarea aparatelor pentru prepararea hranei (aragazuri, cuptoare cu microunde, re5ouri
etc.) este permisa numai in incfiperi special amenajate. De asemenea servitul mesei, spfilarea, uscarea
i calcarea imbracfimintei se face in spaJii special amenajate.
3.7.38. In incaperile destinate spalarii, uscarii i a calcarii imbracamintei este interzisa depozitarea
articolelor care depa5esc o 5arja, iar la terminarea lucrului toate aparatele electrice vor fi deconectate
de la sursa de energie electrica.
3.7.39. In incaperile in care incfilzirea se face cu sobe, arderea focului se va intrerupe inainte de intrarea
copiilor sportivi. Uile de alimentare cu combustibil a sobelor, precum i robinetele instalaJiilor de
gaze se amplaseaza in exteriorul incaperilor, daca in acestea se desPaoara activita{i cu preco1ari.
Este interzis sa se aprinda focul cu benzina, petrol sau alte lichide inflamabile.
3.7.40. Pe holurile 5i culoarele unitfiJilor de cazare (cas//cc, hoteluri, moteluri, vile e/c.) se amplaseazfi
scrumiere pentru colectarea resturilor de {igari si chibrituri, pastrfindu-se o distanJa de cel pu(in 1,5 in
fa{a de draperii i perdele.
3.7.41. Se interzice fumatul i utilizarea focului deschis in incaperile pentru cazarea elevilor i copiilor
sportivi. In incaperile in care sunt cazaJi sportivi sau alJi utilizatori care fumeaza se asigura scrumiere,
tar resturile de {igari i chibrituri se colecteaza in locuri special destinate, pe holuri, culoare,
interzicandu-se aruncarea acestora in codurile din camere pentru colectarea deeuri1or de h:irtie.
3.7.42. In cladirile cu destina{ie pentru cazarea sportivilor se va controla permanent starea de func(ionare a
instala{ii1or electrice. Nu se admit improviza{ii i modificari fa{a de proiect la aceste instalaJii. Orice
lucrari de intre{inere, reparaJii se executa numai de catre persoane calificate.
3.7.43. Nu se admit pe caile de evacuare ui false, oglinzi, draperii, precum i materiale sau mobilier care
sa contribuie la derutarea, impiedicarea sau blocarea evacuarii utilizatorilor. De asemenea sunt
interzise amenajarea de boxe in casele de scari i sub rampele de scari. Amplasarea paturilor in
camerele de cazare, precum i a mobilierului se va face astfel incat sa se asigure culoare de trecere
pentru evacuarea utilizatorilor in caz de incendiu.
3.7.44. Se interzice incuierea ui1or de pe caile de evacuare, chiar i in condiJiile in care in cladire exista i
alte trasee accesibile evacuarii. Deasupra uilor pentru evacuare spre exterior din casele de scari
i pe culoare se vor afi5a indicatoare care sa marcheze ie5irea spre exterior. Pentru fiecare nivel
din cladiri se vor intocmi planuri de evacuare, iar pentru verificarea aplicabilita(ii acestuia se vor
executa exerci{ii periodice de evacuare.
3.7.45. In aceste categorii de cladiri este interzisa depozitarea lichidelor combustibile. Echipamentul
sportiv 5i alte obiecte ori materiale care prezinta pericol de incendiu se pastreaza in locuri special
amenajate, Para a se permite blocarea cailor de evacuare 5i acces din incaperi.
3.7.46. Este interzisa cura{area duumelelor, pardoselilor din parchet, a mochetelor sau a altor obiecte de
mobilier cu substan{e combustibile ori lichide inflamabile, in incaperi in care este focul aprins, se
fumeaza ori exista condi(ii care ar putea conduce la producerea unor incendii. Pastrarea
substan{elor pentru cura)enie, dezinfectare, deratizare, dezinsec{ie, precum i a lichidelor
combustibile se face in locuri special amenajate i marcate corespunzfitor, in afara spa{iilor i
incaperilor din aceste cladiri.
3.7.47. Se interzice utilizarea lucrarilor cu foc deschis in incaperi, in prezenta sportivilor de varsta colara i
preco1ara. Aceste lucrari se executa numai pe baza de permis de lucru cu foc sub supravegherea
persoanelor autorizate 5i cu luarea masurilor ce se impun pentru executarea unor astfel de lucrari.
3.7.48.
Se vor asigura masuri pentru interzicerea accesului copiilor sportivi in incaperile
destinate pentru prepararea hranei, in depozite, magazii, poduri, precum i in alte spa{ii i locuri in
care acetia ar putea provoca incendii.

65

3.7.49. AdministraJiile spaJiilor de cazare sportivi pot stabili, in raport de specificul lor, i alte restric{ii yr
masuri privind prevenirea i stingerea incendiilor, pe care Ie supun pentru aplicare aprobarii
conducerilor instituJiilor respective.
3.7.50.
In incaperile in care se desPaoara activitaJi de spalare, uscare i calcare a
lenjeriei i altor materiale textile se vor asigura urmatoarele reguli i masuri de prevenire i stingere
a incendiilor:
a. Utilajele, echipamentele, instalaJiile i aparatele folosite pentru spalare se cura{a in
permanen(a de eventualele depuneri de fibra, fire, scame sau alte deeuri pe organele de
micare ale acestora (axe, valJuri, cilindri, lagare, cuve, etc.). CuraJirea se face de catre
personal calificat i autorizat in acest scop.
b. Inainte de introducerea in maina a produselor textile pentru spfilat, acestea se vor
examina pentru inlaturarea eventualelor corpuri metalice care prin lovire pot constitui
surse de ini{iere a unor incendii;
Se interzice depozitarea in incaperile de lucru a articolelor i produselor textile pentru
spalat, cura(at, calcat care depa5esc cantitaJi mai mari decat pentru o 5arja;
d. LubrifianJii necesari ungerii utilajelor se pastreaza i depoziteaza in bidoane sau cutii
metalice inchise ermetic, in locuri special amenajate i marcate corespunzator, iar pentru
utilizare la locul de munca, nu se admit cantita)i mai mari decat cele necesare unui schimb
de lucru;
e. Este interzisa montarea pe maini a tarterelor de pomire-oprire, acestea se vor monta pe
stelaje metalice la o distanta de ce1 pu{in 2,5 in de maini;
La
opera(iunile de apretat, impregnat cu maini care folosesc substan(e inflamabile sau
f.
explozibile se verifica zilnic modul de func{ionare a instala)iei de ventilare iar in aceste
incaperi este strict interzis utilizarea focului deschis sau a fumatului. Canalele de evacuare
a gazelor vor fi curfi(ate periodic respect:indu-se cu stricte(e graficele de realizare a acestor
lucrari;
Uscatoarele i ventilatoarele se curaJa zilnic de scame, praf;
Par{ile lemnoase din camerele de uscare se trateaza cu materiale ignifuge, potrivit
prevederilor reglementarilor specifice;
La mainile de uscat, presele hidraulice cu incalzire electrica, calandrele i alte utilaje
incalzite cu abur sau rezisten(a electrica se verifica ca, dupa terminarea lucrului, sa nu
rfimiina nici un fel de produse textile;
Materialele scoase de la uscat nu trebuie sa depfieasca temperatura de 70 C;
k. Inaintea inceperii opera(iuni1or de calcat se verifica starea tehnica a ma5inilor electrice de
cfilcat, techerelor, cordoanelor, fielor, iar pe timpul intreruperii calcatului fiarele de
calcat se aeaza numai pe suporturi special construite din materiale incombustibile;
La calcarea obiectelor din materiale textile in a caror compoziJie intra fibre sintetice, care
nu permit o temperatura ridicata, cordoanele vor fi prevazute cu intreruptoare, spre a se
opri curentul atunci cfind se depaete temperatura necesara, sau se utilizeaza aparate de
calcat cu sistem de reglaj pentru diverse tipuri de materiale;
La introducerea 5i scoaterea din priza se va manui fi5a (techerul) fierului de calcat Para a
se trage de cordon:
La terminarea lucrului fiarele electrice de calcat i presingurile vor fi deconectate de la
sursele de curent electric;
Se interzice parasirea locului de munca la terminarea programului, inainte de efectuarea
urmfitoarelor opera{iuni:
oprirea tuturor ma5inilor;
evacuarea tuturor de5eurilor i cura(irea locului de munca;
deconectarea de la priza a tuturor aparatelor electrice din
incaperi.
Patinoare artificiale i piscine acoperite
3.7.51. Insta1a(iile frigorifice care utilizeaza agent frigorific amoniac se spala de uleiul antrenat de amoniac
numai cu petrol lampant (/ncfi/z// cti abur sau apa calda pana la maximum 70, hind interzisa
folosirea benzinei.
3.7.52.
La purjarea cu aer comprimat a instala)iilor spalate cu petrol lampant temperatura
aerului nu trebuie sa depaeasca 50C. In incaperile i spatiile in care se evacueaza aerul din insta1a{ii
, precum i in locurile 5i incaperile vecine unde pot ajunge vapori de petrol se interzic
fumatul,
66

utilizarea focului deschis ori ac{ionarea unor aparate, echipamente, utilaje etc. care pot produce
scantei.
3.7.53. In timpul efectuarii operaJiunilor de curaJare cu petrol i suflare cu aer comprimat se asigura
ventilarea permanentfi a incaperilor. Presiunea de curaJare trebuie sa lie inferioarfi celei de proba a
insta1a{iei admisa de prescrip{iile ISCIR.
3.7.54. Se interzice executarea opera{iuni1or de sudare sau lipire a recipientelor i conductelor care
conJin agent frigorific. Aceste lucrari se vor efectua numai dupfi ce s-a evacuat fluidul din ele 5i
numai pe baza unui permis de lucru cu foc.
3.7.55. Se interzice detectarea eventualelor scapari de amoniac cu fitil de sulf sau cu orice altfel de flacfira.
Controlul scfiparilor de gaze se face numai cu emulsie de apa i sapun i de catre persoanele
autorizate.
3.7.56.
Atunci cand se constata scapari de gaze la instala{ii, utilaje, agregate etc. se iau
urmatoarele mfisuri:
a. se opresc imediat aceste sisteme;
b. se aerisesc incaperile, spatiile respective;
c. se inlatura cu operativitate materialele combustibile 5i produsele
inflamabile din zona precum i eventualele surse poten{iale de incendiu.
3.7.57. Se interzice depozitarea materialelor combustibile pe o raza d e 1 in in ju iul agregatelor, utilajelor
i conductelor instala{iei frigorifice.
3.7.58. La scoaterea agregatelor i insta1a{iilor frigorifice din func{iune pentru o perioada mai lunga, se
recomanda evacuarea agentului frigorific din insta1a)ie i crearea vidului de 620-600 mm col Hg,
pentru evitarea pericolului de incendiu.
3.7.59. Sunt interzise utilizarea aparatelor i dispozitivelor, precum st executarea lucrarilor mecanice care pot
produce scantei i a celor cu foc deschis ce pot conduce la atingerea unor temperaturi mai mari de
400C.
3.7.60. Se interzice utilizarea instala(iilor electrice precum i a tablourilor electrice care
nu sunt etane ji nu se admit nici interven(ii la astfel de insta1a{ii i aparate daca in spa{iul i
incaperile respective sunt prezente scapari de agent frigorific.
3.7.61. Se vor lua masuri pentru evitarea scurgerii uleiului pe pardoseli iar in caz de
necesitate acestea se vor indeparta operativ , spfiliindu-se apoi locul respectiv cu detergenJi. Este strict
interzis folosirea in acest scop a benzinei sau a oricarui alt produs inflamabil.
3.7.62. In sala de maini precum i in alte incaperi in care exista posibilitatea scaparilor de agenJi frigorifici
sunt interzise utilizarea unor surse cu foc deschis (sobe, rezistenJe electrice, reouri, fiacara libera,
facla, lumanari etc.), precum i fumatul.
3.7.63. Se interzice folosirea oricfiror surse de cfildura pentru incalzirea carterului sau cilindrilor
compresoarelor, in scopul golirii agentului frigorific.
3.7.64. Temperatura lagarelor, pompelor, electropompelor de agent frigorific nu va depai
60-70C.
3.7.65.Pentru controlul interior al compresoarelor i al altor utilaje i agregate se utilizeaza lampi portative
de 12V sau lampi cu baterii in sistem capsulat. Se vor lua toate masurile pentru protec{ia becurilor
de eventualele scapari de agent frigorific lichid care prin spargerea sticlei becului in contact cu
filamentul incandescent pot produce incendii sau explozii.
3.7.66. Scoaterea din func{iune a pompelor pentru reparare se face de catre persoane autorizate, potrivit
opera{iunilor din cartea tehnica numai dupa ce acestea au fost izolate prin vane, sa scurs lichidul i,
dupa caz, au fost blindate conductele.
3.7.67.
Recipientele din care sunt alimentate pompele trebuie sa lie echipate cu
indicatoare de nivel cu semnalizare in tabloul de comanda pentru nivelul minim de lichid.
Stadioane
3.7.68. La stadioanele prevazute cu tribune pentru public, inaintea fiecarei manifestari
(activitate sportivi, concert pop-rock, etc.) se vor lua urmatoarele masuri:
a. verificarea ui1or i por(i1or de evacuare, inclusiv a mecanismelor i dispozitivelor de
inchidere a acestora, pentru a se asigura ca acestea pot fi deschise imediat in caz de
necesitate;
b. testarea tuturor instalaJiilor i sistemelor de detectare, semnalizare 5i anunJare a
incendiilor, pentru iluminat de siguran{a si a celorlalte sisteme de comunicare ce se
adreseazfi publicului;

67

c. colectarea i evacuarea tuturor de5eurilor combustibile 5i depozitarea acestora in locuri


special amenajate, in afara zonelor de acces a1 publicului;
d. menJinerea liberfi i u5or accesibila a cailor de evacuare, astfel incat acestea sa poata fi
utilizate in condiJii de siguranJa;
e. verificarea existentei indicatoarelor de direc{ionare a publicului in caz de necesitate i a
iluminarii corespunzatoare a acestora (in cazul activita(i1or desUaurate in "nocturna");
f. asigu iarea unu nurriir su
d e p crso or e cu atrib iii de in dnimre
a
publicului i de intervenJie inficient
caz de incendiu;
g. verificarea existenJei i func{ionarii mij loacelor tehnice de stingere a incendiilor din
dotarea stadionului;
h. verificarea, acolo unde este cazul, a tuturor spatiilor amenajate sub tribunele stadionului i
eliminarea tuturor surselor potenJiale de incendiu.
3.7.69. Dupa fiecare manifestare, se vor lua urmatoarele masuri:
a. inspectarea intregului stadion pentru depistarea oricarei situa{ii necorespunzatoare
aparute, asigurandu-se inlaturarea imediata a acesteia;
b. colectarea 5i evacuarea din incinta stadionului a tuturor deeurilor combustibile.
3.7.70. Pe timpul pauzelor competi(ionale, se vor asigura:
a. verificarea modului de pregfitire a personalului cu atribu{ii de indrumare a publicului in
caz de necesitate 5i de asigurare a primei interven{ii pentru stingerea incendiilor;
b. executarea de exerci{ii i aplicaJii pentru insuirea procedurilor de ac{iune in caz de
urgen{a.
3.7.71. Anual, inaintea inceperii sezonului competi{ional , se vor lua urmatoarele masuri:
a. inspectarea detaliata a stadionului, inclusiv a elementelor de separare dintre sectoarele
rezervate publicului (garduri, bariere, parapete, etc.);
b. verificarea func{ionarii tuturor mijloacelor tehnice destinate prevenirii i stingerii
incendiilor
c. verificarea insta1a(iilor utilitare ale stadionului (incalzire, electrice - inclusiv a insta1a(iei
de "nocturna", gaze combustibile, te1ecomunica(ii, etc.);
d. asigurarea marcarii corespunzatoare a cailor de acces 5i evacuare.
3.7.72.
Se interzicepermiterea accesului
spectatorilor
peste
capacitatea
maxima
a stadionului.
3.7.73. Pe 1:inga regulile si masurile de p.s.i. precizate in acest capitol, se vor respecta i
instruc{iunile 5i precizarile impuse de organele 5i organismele sportive internaJionale (FIFA, UEFA,
s.a.) privind organizarea i desUaurarea competiJiilor sportive.

3.8. coli, grfidiniJe, creje


3.8.1. Se va asigura o buna intre(inere a cailor de acces i evacuare (culoare, case de
scari,
uy / c/c.) interzicandu-se blocarea sau reducerea 1a(imii acestora.
3.8.2. Periodic, se vor efectua exerci{ii de evacuare cu elevii din coli i cu copii din
gradiniJe, in vederea prevenirii panicii, a reducerii timpului de evacuare etc..
3.8.3. Se interzice exploatarea cu defec{iuni sau improviza(ii a insta1a{ii1or electrice 5i de incfilzire,
precum i intervenJia unor persoane neautorizate la aceste instalaJii. Personalul de serviciu a1 colii
va fi instruit pentru aprinderea, supravegherea i stingerea focului in sobe.
3.8.4. In incaperile laboratoarelor se vor asigura condi{ii corespunzatoare de pastrare 5i utilizare a
lichidelor inflamabile sau a altor substanJe periculoase. Lucrarile de laborator se vor efectua numai
dupa efectuarea instructajului de P.S.I. i sub stricta supraveghere a profesorului de specialitate.
3.8.5. Se va urmari respectarea normelor i regulilor de depozitare a bunurilor materiale interzicandu-se
pastrarea materialelor combustibile sub casele de scari, in podurile cladirilor etc..
3.8.6. Lucrarile cu foc deschis se vor executa cu respectarea stricta a normelor, numai in afara orelor de
program cu elevii.
3.8.7.
La cre5e 5i gradini(e se vor stabili din timp masuri speciale de evacuare a copiilor
in caz de pericol lpregatirea unor mijloace adecvate de evacuare, instruirea personalului,
amenajarea cailor de evacuare etc.).
3.9. Tfirguri, oboare i pie{e
3.9.1. Administratorii unor astfel de locuri publice vor lua masuri
pentru:

68

a.

b.
c.
d.
e.

delimitarea locurilor destinate diverselor activitfiJi ce se desPaoarfi in


perimetrul targului (comercializare animale, cereale, bunuri de consum,
scanduri i materiale de construc[ii);
interzicerea focului deschis pe timpul desPaurarii activitfiJii in tiirguri i
pie{e; depozitarea jarului de la gratarele de preparare a gustarilor calde in alte
locuri decat cele special amenajate;
menJinerea liberfi a cfiilor de acces i evacuare in caz de incendiu;
furajele necesare pentru hrana animalelor aduse in targ vor fi aprovizionate
numai in cantita(ile necesare consumului pe durata targului;
amenajarea i dotarea postului de incendiu cu mijloace i materialele de prima
intervenJie;
stabilirea de catre factorii de conducere ai targului a modului de anunJare a
incendiilor la serviciile de pompieri.
3.9.2. Reglementarea accesului autovehiculelor, astfel:
in targurile pentru autoturisme parcarea acestora se face astfel incat sa se asigure gabarite
corespunzatoare pentru evacuarea rapida in caz de incendiu, precum i intervenJia pentru
stingere;
in targurile pentru autoturisme se interzice comercializarea sau distribuirea de combustibil;
targurile pentru comercializarea autovehiculelor se vor amplasa la distanJe de siguranJa
fa{a de vecinata{i;
se interzice introducerea in t:irguri a autovehiculelor care prezinta scurgeri de
combustibil; autovehiculele 5i autoturismele vor fi parcate in targuri grupate, in raport
de tipul, de destina(ie a lor.
3.10. Lficauri de cult
3.10.1. U5ile de acces - evacuare sa aiba deschiderea spre exterior i sa lie dimensionate

corect.
3.10.2. Gabaritele traseelor de circu1a{ie in zona de acces a bisericilor sa nu lie reduse
prin amenajarea unor puncte de vanzare a obiectelor cu specific bisericesc.
3.10.3. La muzeele i expozi{iile de carte veche sau manuscrise, insta1a{iile de detectare i
semnalizare a incendiilor sa lie men{inute in stare de func{ionare.
3.10.4. Prevederea clfidirilor cu sisteme adecvate de semnalizare i stingere a incendiilor.
3.10.5. Elementele constructive din structura podurilor, acoperiurilor, arpantelor i catapetesmelor sa lie
protejate cu substan{e ignifuge.
3.10.6. Este interzisfi exploatarea instalaJiilor electrice cu defecJiuni sau improviza)ii.
3.10.7. Se interzice utilizarea mijloacelor de incalzire Para acumulare de caldura,
neomologate sau improvizate, neintre{inerea couri1or de fum i a instala{iilor de protec{ie
impotriva descarcarilor electrice atmosferice.
Protejarea termicfi a couri1or de turn fa)a de elementele de construc{ii combustibile.
3.10.9.
In perioada sarbatorilor cre5tine5ti, cand bisericile cunosc un numar sporit de
credincioi care Ie frecventeazfi, se recomanda:
a. aducerea la cunotin(a enoriai1or a masurilor de protec{ie antiincendiu specifice,
indeosebi privind utilizarea focului deschis;
b. limitarea accesului credincio5ilor in incinta bisericilor peste capacitatea bisericii, in scopul
evitarii producerii unor accidente;
c. supravegherea permanentfi de catre o persoana special desemnata a sobelor sau altor
mijloace de incalzit, pe toata durata func{ionarii lor;
d. stingerea focurilor cu scoaterea de sub tensiune a aparatelor electrice de incalzit, inainte de
parasirea i incuierea bisericii;
e. amenajarea unor locuri pentru depunerea luni:inarilor aprinse, la distan)a de siguranJa fa(a
de elementele combustibile din interiorul bisericii, de preferin(a in tavi metalice umplute
cu nisip;
f. stingerea luni:inarilor la terminare activitaJilor i evacuarea resturilor in locuri sigure, in
afara bisericii.
3.10.10. Interzicerea depozitarii materialelor inflamabile ori combustibile in poduri sau
balcoane i amenajarea unor spaJii corespunzatoare pentru pastrarea lor.

69

3.10.11. Verificarea periodica, de catre o persoana specializata a instalaJiilor electrice 5i de paratrasnet, precum
i a couri1or de evacuare a fumului.
3.10.12. Dotarea lficaurilor de cult cu mijloace de prima intervenJie 5i menJinerea acestora in stare
permanentfi de funcJionare.
3.10.13. Marcarea vizibilfi a ieiri1or i stabilirea modului de evacuare a persoanelor in caz
de pericol pentru evitarea producerii de accidente.
3.10.14. Ob{inerea autorizaJiei de P.S.I. pentru biserici, case de rugaciuni i alte cladiri de
cult destinate publicului, indiferent de aria constructiva sau desUaurata.
3.10.15. La terminarea activitaJilor se vor verifica toate incaperile 5i intreaga cladire va fi
deconectata de la reJeaua electrica.
3.10.16. Clfidirile de cult, indiferent de capacitatea maxima simultana, vor avea asigurate
cel pu(in doua cai de evacuare a persoanelor, distincte 5i independente. ExcepJie fac cele cu
capacitatea maximfi simultana de 30 persoane.
3.10.17. Cladirile de cult cu subsol, vor avea asigurat accesul separat a1 subsolului i in
cazul in care acesta cuprinde spa(ii func{ionale necesare cultului, se pot realiza 5i circu1a{ii interioare
intre subsol i parter, cu condi{ia ca acestea sa lie prevazute cu ui rezistente la foc minimum 30 de
minute i echipate cu dispozitive de autoinchidere sau inchidere automata in caz de incendiu.
3.10.18. Amplasarea clfidirilor de cult, de regula, se realizeazfi independent la distan{a
fa{a de cladiri invecinate; In cadrul ansamblurilor manastire5ti, cladirile de cult pot fi comasate
sau grupate cu alte construc)ii ale manastirii, in cadrul compartimentelor de incendiu normate.
3.10.19. Utilizarea focului deschis (lumnari, candele, etc.) in cladirile de cult este admisa numai in condiJiile
asigurarii masurilor specifice de prevenire a incendiilor i, dupa caz, numai in locurile stabilite 5i
amenajate corespunzator.
3.10.20. Cladirile de cult cu capacitatea de 30 de persoane i mai mult, vor avea uile de evacuare cu
deschiderea in exterior.
3.10.21. Clfidirile de cult prevazute cu locuri fixe (screw, bnci, strane), vor avea acest mobilier fixat de
pardoseala ori pere{i, sau solidarizat pe pachete de scaune (bloc/), conform prevederilor art. 4.1.45.
din Normativul P.118/1999.
3.10.22. InstalaJiile utilitare aferente cladirilor de cult (xau itare, electrice, incalzire, ventilare, etc.), se
proiecteaza i realizeaza conform prevederilor reglementarilor tehnice specifice acestora.
3.10.23.
Clfidirile de cult vor avea asigurat accesul autospecialelor de in caz de incendiu,
cel puJin la o faJada.

REGULI I MASURI PREVENIRE I STINGERE A INCENDIILOR


SPECIFICE UNOR SECTOARE DE ACTIVITATE

4.1. Garaje ji platforme de parcare


4.1.1. La cladirile i construc(iile destinate parcarii autovehiculelor se va respecta
capacitatea de garare stabilita in func(ie de GRF a construc(iei i de tipul autovehiculelor.
Garajele auto vor fi dotate cu insta1a(ii i utilaje precum i materiale de stingere a
incendiilor, conform normelor in vigoare.
4.1.2. Garajele trebuie prevazute cu sisteme de ventila(ie i aerisire naturala sau
mecanica pentru evacuarea vaporilor de benzina i a gazelor de ardere.
4.1.3. Iluminarea garajelor se va face electric, cu instalaJii de tip etan. Lampile portative vor fi
armate, iar cablul nu va fi aezat pe caile de acces ji va fi ferit de loviri.
4.1.4. Incalzirea garajelor se va face cu instala(ii de incalzire centrala cu apa calda, aer sau abur.
Incalzirea cu sobe este admisa numai in garaje cu capacitatea de cel mult 5 autocamioane
sau 10 autoturisme. In acest caz, ui(ele de alimentare a sobelor trebuie instalate in exteriorul
garajelor.
4.1.5. In interiorul garajelor nu este admisa utilizarea sobelor metalice, reourilor electrice precum
i a improviza(ii1or de orice natura.
4.1.6. Este interzisa introducerea in garaj a urmatoarelor autovehicule:

a. incarcate cu materiale explozive, combustibile sau inflamabile;


b. cu rezervoarele de carburan)i fisurate, sparte, cu capace lipsa sau
deteriorate
c. care prezinta scurgeri de carburan)i sau lubrefian{i;
d. cu motoarele ji {evile de ejapament supraincalzite sau Para tobe
de ejapament;
e. cu instala{ia electrica defecta, prezentand pericol de incendiu.
4.1.7. In interiorul garajelor nu este permisa pastrarea bidoanelor cu combustibili lichizi, unguen{i
sau alte materiale combustibile precum i depozitarea chiar temporara a altor obiecte sau
materiale care nu fac parte din inventarul garajelor sau al autovehiculelor.
4.1.8. Alimentarea cu carburan)i a mijloacelor auto se va face numai in locuri special
amenajate, in timpul zilei, numai in cazuri excep[ionale in timpul nop(ii la lumina
lampilor electrice protejate. Pe timpul alimentarii, motorul va fi oprit. Nu este admisa
alimentarea autovehiculelor in interiorul garajelor.
4.1.9. In cazul revarsarii carburan(i1or sau lubrefian(ilor pe pardoseala garajului, petele se vor
acoperi imediat cu nisip, dupa imbibare va ft imediat evacuat in locuri ce nu prezinta
pericol de incendiu.
4.1.10. Este interzisa evacuarea reziduurilor combustibile la gurile de
canalizare.
4.1.11.
Carpele, cal)ii i in general materialele textile folosite la cura{area i la
jtergerea mainilor sau a unor piese imbibate cu carburan(i sau ulei, vor fi depuse in lazi
metalice prevazute cu capace de inchidere, care se evacueaza la sfaritul zilei de lucru in
locurile stabilite in acest scop.
4.1.12.
In timpul examinarii motorului (carburator, conducte de carburan[i) i a
rezervorului de combustibil nu se lucreaza cu foe deschis in apropiere.
4.1.13.
Rezervorul i conductele de carburan{i ale vehiculului trebuie sa lie in
buna stare ji sa nu prezinte fisuri i pierderi de carburan(i.
4.1.14.
Sistemul de alimentare i carbura(ie, instala(ia electrica, de aprindere i
iluminat ca i sistemul de franare trebuie sa lie in perfecta stare de funcJionare.
4.1.15. Conductorii electrici trebuie sa lie neintrerup(i, bine izola{i, contactele
bine
fixate.
4.1.16. Motorul, frana i conductele electrice trebuie cura{ate de scurgerile de
ulei,
praf etc..
a. se opresc motoarele autovehiculelor;
b. se intrerupe intrarea sau iejirea autovehiculelor in i din
c. garaj; se deschid ui1e i ferestrele garajului;
d. se cura(a produsul inflamabil sau benzina scursa cu nisip, prin
tergerea cu carpe din bumbac sau prin spalarea cu apa.
4.1.18. Pornirea motoarelor se va face numai dupa terminarea curaJirii produsului inflamabil scurs i
dupa asigurarea ca incaperea garajului a fost eliberata de aceste gaze pana la limitele care nu
prezinta nici un pericol de incendiu sau de explozie.
4.1.19. Acumulatoarele autovehiculelor se vor incarca numai in incaperi special amenajate. Se
interzice incarcarea acestora in garaje.
4.1.20. In interiorul garajelor este interzisa folosirea focului deschis (/fimpi en benzina e/c.),
pentru incalzirea motorului sau pentru executarea unor lucrari de sudura, lipire etc.
4.1.21. Punerea motorului in func)iune in scopul scoaterii sau introducerii autovehiculului in garaj
se va face numai dupa aerisirea prealabila a acestuia.
4.1.22. Este interzisa folosirea benzinei sau a petrolului pentru cura{irea in garaje a pardoselilor,
mainilor, imbracamintei sau a pieselor.
4.1.23.
Aezarea autovehiculelor in garaje se va face astfel incat sa se pastreze
spa{iul intre ele (0, 7 in cand sunt alturate, 1 in cand sunt spate in spate) ji intre ele ji
pereJi.

In acest sens se vor marca pe pardoseala atat spa(iile pentru garare cat ji cele ce trebuie sa lie
libere, in func{ie de pozi(ia ujilor de evacuare.
4.1.24. Pe langa normele de P.S.I., orice garaj va avea i un plan de evacuare cu indicarea precisa
a opera)iunilor de efectuat in caz de incendiu ji a mijloacelor ce vor fi folosite pentru
evacuarea rapida. Normele de P.S.I. i planul de evacuare se vor afia in locuri vizibile, vor
fi prelucrate cu lucratorii din subordine de catre jeful garajului, pentru a fi cunoscute ji
respectate.
4.1.25. Cheile de contact ale maini1or trebuie pastrate la poarta.
4.1.26. Platformele exterioare de parcare se vor amplasa faJa de construc(iile vecine, in func)ie de
pericolul i de GRF al acestora.
4.1.27. Platformele de parcare se intre)in in perfecta stare de cura{enie. Este interzisa parcarea
pe platforme a autovehiculelor care prezinta scurgeri de carburan(i. Se interzice utilizarea
focului deschis pentru incalzirea motoarelor autovehiculelor sau in vederea men)inerii in stare
de func(ionare (calda) a celor aflate pe platforma de parcare.
4.1.28. Este interzisa amplasarea autovehiculelor pe caile de acces ale platformelor
de parcare.
4.2. Ateliere de intreJinere ji repara{ii auto
4.2.1. In atelierele de intre{inere se vor introduce numai numarul de autovehicule corespunzator
prevederilor proiectului. Numarul de autovehicule ce se vor introduce in sec{iile de
intre)inere, amenajate in cladiri care ini{ial au avut alta destina{ie, se va stabili astfel:
a. intre autovehicule sa existe spatiile minime impuse de procesul
tehnologic respectiv;
b. sa se asigure evacuarea rapida a autovehiculelor din interiorul
atelierului in caz de incendiu.
Spa)iile minime prevazute intre autovehicule sunt:

a. 1,2 in intre doua autovehicule aezate alaturi (paralele) precum i


intre autovehicul i perete (autovehiculul paralel cu peretele);
b. 1,2 in intre doua autovehicule aezate unul in spatele celuilalt.
Distan{a se masoara de la planul oblonului, de la spatele
autovehiculului din fa{a, pana la bara de protecJie a
autovehiculului din spate;
c. 1,5 in de la spatele autovehiculului pana la perete;
d. 1 in de la partea din fa{a a autovehiculului la un banc de lucru
aezat la perete.
4.2.2. La autovehiculele aduse in atelierele de repara(ii, combustibilul din
rezervoare trebuie sa lie evacuat, iar legaturile de la acumulator desPacute.
4.2.3. Degresarea, cura(area i spalarea pieselor in sec(iile de intre{inere se va
face numai in bai cu so1u(ie de soda caustica incalzita. Petrolul lampant sau motorina se pot
folosi numai in cantita)i mici la spalarea pieselor i numai in bai speciale, cu capace,
amenajate in locuri ferite de pericolul aprinderii sau incendierii. Baile care folosesc cantitaJi
mai mari de so1ven(i trebuie amplasate in incaperi separate, respectandu-se cu stricte(e
normele de P.S.I. (in/srzicsrea fuma /u /u /, a sudurii, a folosirii lampilor de benzina). In
aceste incaperi se va asigura o buna aerisire (hote de aspira(ie, montate deasupra baii,
instala(ii mecanice de ventila)ie).
4.2.4. Deeurile combustibile (u/e/uri, unsori) provenite de la mecanismele
autovehiculelor aflate in revizie sau in repara)ii vor fi colectate in vase speciale acoperite cu
capac ce vor fi evacuate din atelier, la terminarea lucrului.
4.2.5. Carpele imbibate cu ulei, unsori, se vor depune in cutii metalice cu capac
care, la sfaritul zilei de lucru se vor evacua in locuri stabilite sau amenajate pentru aceasta.
De asemenea, reziduurile de pe pardoseala se colecteaza cu nisip care se aduna i se
evacueaza din sec(ie.
72

4.2.6. Este interzis a se depozita, in interiorul sec(iilor i atelierelor de reparaJii


auto, bidoane care con)in carbid, vopsele, diluan)i, cauciucuri, cherestea i in general, orice
alt material combustibil.
4.2.7. Lucrarile de sudura la autovehicule se vor face numai dupa inlaturarea uleiului i
cura)area pieselor. Opera(ia de sudare a rezervorului de benzina se va face numai dupa
purjarea acestuia cu aburi, apa calda.
4.2.8. Sunt interzise:
a. sudura sub autovehicul inainte de cura(area acestuia de ulei;
b. sudura la caroserie Para a se lua masuri de protec(ie a capitonajelor,
conductelor de carburan(i, conductelor electrice;
c. sudura la rezervorul de combustibil al autovehiculului, Para o
prealabila cura(are radicala interioara a acestuia;
d. folosirea canistrelor de benzina i ulei necorespunzatoare tfra
capac etanj, nerezistente, uzate sau din material plastic).
4.2.9. Este interzisa folosirea in interiorul sta{iei de intre{inere a lampilor de benzina sau a
focului deschis pentru diverse necesita{i de ordin tehnologic, in afara de locurile special
amenajate in acest scop.
4.2.10.Aprinderea focurilor la cuptoarele forjelor sau la cuptoarele de tratament termic, la cazane
de calorifere, cazane de vulcanizare, incalzitoare mobile, func{ionand cu combustibil
lichid sau cu gaze se va face cu mare aten(ie pentru a nu se acumula in cuptor gaze care ar
putea exploda in momentul introducerii flacarii pentru aprindere. In acest scop, se vor
respecta urmatoarele reguli:
a. inainte de aprindere se va ventila cuptorul pana la evacuarea
completa a gazelor nearse, care eventual ar exista in interiorul
acestuia;
b. focul in cuptor va fi permanent supravegheat de o persoana
instruita in acest sens.
4.2.11.Pentru asigurarea unei interven(ii imediate in caz de incendiu, secJiile vor fi dotate cu
mijloace de stingere iar pentru evacuarea rapida a autovehiculelor se va intocmi un plan de
evacuare cu indicarea precisa a opera{iunilor ce trebuie efectuate ji a utilajelor ce vor fi
folosite in acest scop.
4.3. Autovehicule care pleaca in cursa
4.3.1. Inainte de a pleca in cursa, jefii de garaje ji ajutoarele lor vor organiza
verificarea tuturor autovehiculelor pentru prevenirea incendiilor i vor da instrucJiuni speciale
joferilor, menJionandu-se acest lucru in foaia de parcurs a autovehiculului, daca este cazul.
La autovehiculele aflate in parcurs sunt interzise:
a. staJionarea in apropierea focurilor deschise;
b. sta(ionarea in medii cu lichide uor inflamabile;
c. staJionarea pe terenuri acoperite cu paioase sau langa ire de paie
uscate.
4.3.2. Este interzisa alimentarea carburatorului cu benzina prin turnare libera (cc
sticl, furtun racordat la bidoane sau prin alte sisteme improvizate).
4.3.3. Inainte de plecarea in cursa, se va verifica: starea tehnica a majinii, reglajul la instala)iile de
alimentare (daca prezinta scurgeri de ulei trebuie luate masuri imediate pentru remedierea
deficientelor constatate), de ejapare, instala(ia electrica. Se interzice plecarea in cursa cu
defec(iuni la instala(ia de alimentare i electrica.
4.3.4. Este interzisa folosirea focului deschis in cabinele autobuzelor, microbuzelor
ji autocamioanelor.
4.3.5. Este interzis a se transporta in autobuzele destinate transportului in comun,
in autoturisme sau in cabinele autocamioanelor butelii cu gaze lichefiate ji substanJe
inflamabile.

4.3.6. La incarcarea, descarcarea autocistemelor de combustibil se va asigura


legarea acestora la pamant, pentru scurgerea electricita)ii statice.
4.3.7. La autocisternele de transport combustibil se vor verifica, inainte de
plecarea in cursa, vanele i conductele pentru a se evita scurgerile care pot produce
incendierea autovehiculelor. Autocisternele vor purta inscrip(ii avertizoare de pericol i vor fi
dotate cu mijloace de stingere.
4.4. Autostivuitoare, electrocare, electrostivuitoare
4.4.1. In timpul sta(ionarii se va evita blocarea drumului sau a culoarelor de
circu1a(ie precum i oprirea in panta.
4.4.2. Este interzisa supraincarcarea vehiculului sau transportarea de materiale
periculoase (lichide infiamabile, explozive) Para a se lua masuri speciale de siguran(a.
4.4.3. Mijloacele de transport se vor pastra in perfecta stare de curaJenie ji
func(ionare, asigurandu-se un control i o intre(inere corespunzatoare.
4.4.4. Intre)inerea vehiculului se va face astfel ca franele sa func{ioneze normal,
sa nu prezinte scurgeri de ulei sau carburan)i, conductele electrice sa lie in buna stare (vor
Ji inlocuite cele avariate) legaturile sa aiba contacte fixe etc..
4.4.5. Este interzisa folosirea electrocarelor, electrostivuitoarelor care au partea electrica
necapsulata sau care prezinta defec)iuni, in medii cu pericol de incendiu sau explozie.
4.4.6. Utilizarea electrocarelor, a electrostivuitoarelor i autostivuitoarelor se va face astfel incat
sa se evite supraincalzirea rezisten)elor electrice, a cutiei de viteze, franelor etc.
4.4.7. Electrocarele care circula in instala(ii cu pericol de incendiu cat ji
electrostivuitoarele vor fi omologate pentru a lucra in mediu exploziv i vor fi marcate vizibil
cu o placa ANTIEX, sau cu specificarea ca pot circula in sec{iile respective.
4.4.8. Este
interzisa
gararea
electrocarelor,
electrostivuitoarelor
i
autostivuitoarelor in incaperile unde se depoziteaza ori se prelucreaza material
combustibil.
4.5. Stat de pompe
Este interzisa utilizarea pompelor
care nu corespund condi{iilor de
temperatura i presiune pentru care au fost instalate.
4.5.2. Este interzisa utilizarea pompelor ac(ionate prin curele de transmisie in
casele de pompe care vehiculeaza produse volatile sau cu temperatura de inflamabilitate sub
45

4.5.3. Pornirea pompelor ac(ionate cu aburi se va face numai dupa ce s-a procedat la scurgerea
condensului i incalzirea cilindrilor cu aburi.
4.5.4. Este interzisa punerea in func(iune a pompelor de inalta presiune, cu produse calde sau reci
care pot genera presiuni mai mari decat acelea de regim, care nu sunt prevazute cu supape de
siguranJa montate pe conductele de refulare. Supapele de siguran[a vor avea evacuarile
legate la conductele de aspira(ie ale pompelor.
4.5.5. Este interzisa punerea in funcJiune a pompelor daca pe conductele de
refulare ale acestora nu sunt montate manometre in stare de func(ionare.
0
4.5.6. In cazul pompelor de produse fierbin(i cu temperaturi de peste 200 C este
interzisa punerea lor in func(iune daca piesele de presare a garniturilor de la cutiile de
etanare nu au contrapiu1i(e.
4.5.7. Pompele de alimentare a cuptoarelor in funcJiune se vor supraveghea continuu cu ajutorul
unuia sau a mai multor aparate de masura i control, indicatoare ji inregistratoare, de
catre personalul instala(iei, conform instruc(iunilor de serviciu. De asemenea, se va
supraveghea continuu nivelul de lichid in recipientele din care trag pompele calde care
alimenteaza cuptoarele.
4.5.8. Este interzisa orice opera(ie de demontare la pompele calde in timpul func(ionarii acestora
sau in timp ce con(in material sub presiune.
74

4.6. Sta[ii de compresoare


4.6.1. Amplasarea compresoarelor ji aparatelor de masura ji control trebuie
Uacuta astfel incat sa permita o supraveghere Para dificulta)i.
4.6.2. Aparatele de masura i control (A.M.C. / trebuie parametrii de sa lie bine iluminate iar
func{ionare limita (presiune maxima, temperatura vizibil.
maxima) sa lie marca{i
4.6.3. Este interzisa cu desavarire exploatarea unor
instala{ii avand A.M.C.
defecte.
4.6.4.Ui1e i ferestrele sta(iei de compresoare trebuie sa se deschida spre exterior.
4.6.5.Prizele de aer proaspat pentru alimentarea compresoarelor vor fi ferite de surse de gaze sau
de vapori inflamabili.
4.6.6. In cazul instala)iilor cu doua sau mai multe trepte de comprimare se va monta un
manometru pentru fiecare cilindru al carui volum depaje jte 5000 cm' precum i
dispozitive de siguran{a pentru limitarea presiunii. Fac excep{ie compresoarele centrifugale.
Este interzisa montarea intre supapele de siguranJa i compresor a robinetelor de
inchidere.
Inainte de pornirea compresorului se va verifica nivelul de ulei, instalaJia de ungere i
func)ionarea corecta a racitorului intermediar. Ungerea compresoarelor de aer se va efectua in
cantita(ile prevazute de proiectan)i i constructori cu uleiuri care au vascozitatea i punctul
de aprindere bine stabilite.
4.6.9. Se va evita un consum exagerat de ulei, care poate duce la aprinderea lui in cazul
supraincalzirii aerului, la ieirea din compresor.
4.6.10. Cura(area ji verificarea conductelor rezervoarelor de aer comprimat se va face conform
instruc{iuni1or fabricilor furnizoare. Este interzisa cu desavarire cura{irea papilor
interioare ale Jevilor i rezervoarelor cu benzina sau cu produse similare ji care pot produce
incendii sau explozii la pornirea instala{iei.
4.6.11. Este interzisa, de asemenea, dezghe{area conductelor de aer cu surse de caldura cu foc
deschis.
4.6.12. Intre compresor i rezervorul tampon nu trebuie montate ventilele de
inchidere, pentru a se evita pericolul de explozie datorat creterii presiunii in cazul in care
ventilul de inchidere ar fi fost inchis.
4.6.13. In scopul evitarii producerii scanteilor - aparute prin descarcari
electrostatice - se va asigura legarea la pamant a tuturor par(ilor metalice ale instalaJiilor de
comprimare a aerului.
4.6.14. Este interzisa amplasarea conductelor din reJeaua de aer comprimat in
vecinatatea focurilor deschise sau langa pere(i calzi. Temperatura aerului din re{eaua de
distribuire sa lie cu eel puJin 75 / mai scazuta decat cea de aprindere a uleiului folosit pentru
ungerea instala)iei.
4.6.15. Se va evita pozarea conductelor de aer comprimat neingropate pe sub re{elele electrice.
In cazul in care acest lucru nu este posibil, se vor prevedea plase sau alte dispozitive pentru
a impiedica stabilirea unui contact direct intre reJeaua de aer comprimat i firele electrice sub
tensiune.
4.6.16. In cazul scaparilor de gaze combustibile de la presa garniturilor unui compresor in
func(iune se va proceda la oprirea acestuia i punerea in funcJiune a compresorului de
rezerva luandu-se masuri de remediere a defecJiunii compresorului scos din func{iune.

4.7. Sta[ii de reglare a gazelor


4.7.1. Cladirile sta)iilor de reglare a gazelor nu vor avea etaje sau subsoluri i vor fi marcate cu
inscrip{ii STAS de aten)ionare i avertizare.
4.7.2. Pardoseala i tamplaria incaperilor sta(iei vor fi incombustibile. Par(ile mobile ale
tamplariei vor fi protejate cu materiale care nu produc scantei prin lovire.
75

4.7.3. Geamurile, ferestrele sta(iei de reglare a gazelor vor ft mate sau vopsite in culori albe,
grosimea geamurilor va fi de 2 mm, iar suprafa)a totala a acestuia se va stabili conform
prevederilor normelor de P.S.I..
4.7.4. In incaperile sta(ii1or de reglare a gazelor se va asigura in permanen)a
ventilarea naturala.
4.7.5. Iluminatul exterior a1 sta)iei de reglare a gazelor se va efectua de reflectoare
aezate in exterior, la o distanta de 0,5 in de fereastra sau luminator, sau din interior cu
instala{ii de iluminat tip antiexploziv.
4.7.6. In incaperile sta(iei de reglare, se interzice utilizarea unor improviza(ii la insta1a(iile
electrice (i/uminat, curenJi slabi).
4.7.7. Conductele care pornesc de la sta(ie vor ft marcate vizibil pentru a se cunoajte direc)iile
catre consumatori, astfel ca, in caz de accident, avarie, etc. sa se poata asigura inchiderea
rapida a fiecarei conducte in parte.
4.7.8. La conductele de intrare in sta(iile de reglare a gazelor se va monta un dispozitiv de
siguran{a, care va inchide conducta cand presiunea la ieire depaete valoarea maxima sau
minima admisa.
4.7.9. Sistemele i dispozitivele de siguran{a vor fi men{inute in perfecta stare de func(ionare, ele
vor fi verificate periodic conform graficelor stabilite.
4.7.10. Intrarea i ieirea conductelor din cladirea sta{iei de reglare a gazelor se va face prin pereJi i
numai prin tuburi de protec(ie.
4.7.11. In incaperea sta{iei de reglare a gazelor cat i in jurul ei sunt interzise executarea
lucrarilor cu foe deschis (sudura) precum i depozitarea oricaror materiale combustibile.
4.7.12. La executarea repara{iilor in caz de avarie sau de lucrari in interiorul staJiei se vor folosi
scule i unelte care nu provoaca scantei prin lovire.
4.7.13. Lucrarile vor fi executate numai de muncitori califica{i i instrui{i in acest
4.7.14. In incaperile sta(iilor de reglare a gazelor este interzis a se face foe. In
cazul in care incalzirea este necesara, aceasta se va face numai cu sistemele prevazute de
prescrip(iile tehnice de specialitate.
4.8. Statii pentru incarcat acumulatoare
4.8.1. Pentru proiectarea, execu)ia i exploatarea instalaJiilor electrice din
incaperile de incarcare a bateriilor de acumulatoare se vor respecta prevederile legale in
vigoare.
4.8.2. In incaperile destinate incarcarii acumulatoarelor i in care exista pericol de
explozie, se vor respecta urmatoarele reguli:
a. instalaJia electrica i de ventilaJie trebuie sa lie in perfecta stare de
func(ionare;
b. fumatul sau folosirea focului deschis sunt cu desavarire interzise;
c. depozitarea vaselor cu acizi, bacurilor i altor materiale este
interzisa (acizii se vor pastra intr-o incapere special amenajata),
d. legaturile la bornele acumulatoarelor se vor face numai cu
dispozitive speciale, interzicandu-se improvizaJiile.
4.8.3. Camerele de acumulatoare trebuie sa lie permanent ventilate, indiferent daca
bateriile se gasesc in incarcare, in descarcare sau in repaus. Principalul scop al ventila{iei
este diluarea amestecului de hidrogen pentru inlaturarea pericolului de explozie (3,8-75 ',
volum hidrogen, temperatura de aprindere fiind de 580.
4.8.4. Golurile i canalele de ventila(ie pentru instala(iile de ventilare nu trebuie sa
aiba nici o legatura cu celelalte canale de ventilaJie ale cladirii, nici cu codurile de turn.
4.8.5. Instala(iile electrice vor fi de construc(ie corespunzatoare mediului. Nu se
vor monta in interiorul camerelor de acumulatoare, intrerupatoare, prize sau alte elemente
care pot produce arcuri electrice.
76

4.9. Sta[ii de alimentare cu carburan{i


4.9.1. Pentru proiectare, execu{ie ji exploatare se vor respecta prevederile
normativului N.P. 004-1996 in scopul satisfacerii cerin)elor de siguran{a la foe pe intreaga
durata de existen)a a acestora, denumite ji BENZINARII.
4.9.2. Conductele i rezervoarele vor fi controlate permanent in ce prive jte etaneitatea.
4.9.3. Capacele rezervoarelor vor fi prevazute cu garnituri de cauciuc.
4.9.4. Opritoarele de flacari de pe conductele de aerisire a rezervoarelor vor fi
intreJinute ji men)inute in stare buna de utilizare.
4.9.5. Golirea rezervoarelor in vederea verificarilor i reparaJiilor se va efectua cu pompe ac{ionate
prin motoare protejate antiexploziv sau alte sisteme ce nu prezinta pericol de incendiu sau
explozie.
4.9.6. Nu se va umbla cu fo c d esch is i nu se va funm p e o raza de 5 0 in de la locurile unde ar
putea avea loc degajari de vapori inflamabili.

4.9.7. Alimentarea cu carburan)i a autovehiculelor se va face la lumina


corespunzatoare, cu motorul oprit, ajutajul va face contact cu rezervorul Para lovire, se va
evita deversarea carburantului. Se recomanda coborarea pasagerilor din autovehicule pe
timpul alimentarii acestora cu carburan(i.
4.9.8. Scurgerile de benzina se vor indeparta inainte de pornirea autovehiculului,
prin acoperirea acestora cu nisip care dupa imbibare se va ridica i se va transporta la loc
ferit.
4.9.9. Este interzisa alimentarea autovehiculelor din vase deschise, cu excep)ia motoarelor care
necesita alimentarea cu amestecuri de benzina i ulei.
4.9.10.
Motoarele i echipamentele electrice aferente pompelor vor fi men)inute
cu gradul de protec(ie antiexploziv prevazut. Este interzisa inlocuirea acestora cu altele
avand grad de protec{ie mai scazut.
4.9.11.Este interzisa folosirea benzinei pentru cura{enie.
4.9.12. Se interzice distribuirea carburan{ilor in vase din materiale plastice.
4.9.13. In incinta sta(iei se vor folosi numai scule antiscantei.
4.9.14. Se interzice orice fel de repara{ii la autovehicule in incinta sta{iei.
4.10. Sta{ii de acetilena
4.10.1. Amenajarea sta(ii1or de acetilena in subsolurile cladirilor este interzisa.
4.10.2. Incalzirea incaperilor in sta(iile de acetilena se va face numai cu apa calda
0
ce nu va depai 100 C.
0
sa scada sub 5
4.10.3. In sta)iile de acetilena nu este admis ca
temperatura
4.10.4. Incaperile pentru generatoarele de acetilena trebuie
C.prevazute cu o buna
ventila)ie, naturala sau mecanica.
4.10.5. Pentru producerea acetilenei se vor folosi numai generatoare ji aparate omologate i in
perfecta stare de func(ionare.
4.10.6. Inainte de pornirea generatoarelor de acetilena, intreaga instala{ie va fi suflata cu gaze
inerte (azot).
4.10.7. La exploatarea generatoarelor de acetilena, trebuie controlata etaneitatea
legaturilor. Controlul se va face numai cu emulsie de apa i sapun.
4.10.8. Pentru prevenirea posibi1ita(ii de autodescompunere a acetilenei trebuie controlat regimul
de temperatura al func(ionarii generatorului ji presiunea gazului.
4.10.9. Pentru evitarea crejterii rapide a presiunii i supraincalzirii acetilenei, se interzice
incarcarea generatorului cu praf de carbid sau carbid cu granulaJie mai mica decat cea
indicata in cartea tehnica.
4.10.10.
Presiunea maxima admisa pentru acetilena din generator sau de pe
conducte va fi de 1,5 at. Se vor monta dispozitive de siguranJa i manometre, pe care
presiunea maxima de lucru va fi marcata vizibil.
4.10.11.Pentru prevenirea supraincalzirii acetilenei, incarcarea i cura{area de namol trebuie
Uacuta corect, iar alimentarea cu apa trebuie Uacuta Para defec{iuni.

4.10.12. Supapele hidraulice de pe conducte pentru protejarea re(elei de distribu)ie


i a generatorului, se vor controla inainte de inceperea sudarii precum i la intervale de timp
indicate in cartea tehnica.
4.10.13. Temperatura apei i a tuturor papilor generatorului nu trebuie sa
depajeasca valorile stabilite de norme.
4.10.14. Generatorul de acetilena trebuie reincarcat numai dupa descompunerea rapida a carbidului,
dupa indepartarea namolului, spalarea ji uscarea dispozitivului de incarcare. Ultima
incarcare a carbidului in generator trebuie Pacuta in aa fel incat p:rna la sfaritul lucrului
carbidul sa poata fi complet descompus.
4.10.15. Deasupra locului de descarcare a namolului, in incaperi trebuie prevazute hote de ventila)ie
locala. Namolul de carbid scos din generatoare se va depozita in gropi amenajate in afara
incaperii de generatoare. Langa gropile de namol trebuie sa se afieze pancarde cu
interzicerea fumatului i a focului deschis.
4.10.16. Nu este admis transportul generatoarelor in stare incarcata.
4.10.17. La repararea generatorului trebuie luate masuri de prevenire a exploziilor; inainte de repara(ie
generatorul se spala de trei ori cu apa, se usuca i se sufla cu gaze inerte.
4.10.18. Pe timp de iarna, dupa terminarea lucrului, generatoarele din incaperile lipsite de incalzire
trebuie complet golite de apa. Ghea(a va fi dezgheJata numai cu apa calda sau aburi. Vasele
in care apa s-a incalzit la flacara deschisa nu vor fi apropiate de locul de aezare al
generatorului inghe)at. Ghea(a formata sub generatoare nu se va taia sau strapunge de rangi
sau alte obiecte care produc scantei.
4.10.19. In sta(iile de acetilena neprevazute cu covoare de cauciuc sau mase plastice, se interzice
purtarea inca1{aminte1or ce pot produce scantei (cu {inte, blacheuri etc.).
4.10.20. Repararea robinetelor de la conductele de gaze se va face numai dupa evacuarea intregii
cantita{i de gaze din interior i din incaperea respectiva.
4.10.21. Distribu{ia gazelor combustibile ji a oxigenului de la racordurile de alimentare se va face
numai prin furtun armat.
4.11. Ateliere de prelucrare a metalelor
4.11.1. La executarea opera(iunilor de prelucrare a metalelor cu scule ajchietoare, se va evita
incalzirea excesiva a mainilor-unelte i aruncarea panului sau achiilor incinse pe materiale
combustibile.
4.11.2. Prelucrarea metalelor i a aliajelor cu con{inut de magneziu, aluminiu, titan etc. ale caror
pulberi sunt pirofore, se va executa cu multa aten)ie, Jinandu-se seama ca jpanul
i pulberile metalice rezultate se pot aprinde, provocand astfel incendii i explozii. Deeurile
rezultate de la prelucrarea acestor aliaje vor fi colectate in recipiente inchise ji vor fi distruse
prin ardere, in locuri special amenajate.
4.11.3. Bumbacul, carpele, calJii i in general, materialele textile ce s-au folosit la cura(area pieselor
i care, fiind imbibate cu ulei, prezinta pericol de autoaprindere, vor fi colectate in cutii
metalice ji evacuate la sfaritul lucrului in locuri special amenajate pentru aceasta.
4.11.4. Se interzice folosirea abajururilor improvizate din hartie sau din alte materiale combustibile.
4.11.5. La controlul cutiilor de viteze, angrenajelor etc. nu se va folosi pentru iluminat flacara
deschisa, vor fi utilizate numai lampi portative armate, conectate la tensiuni de maxim 24 V.
4.11.6. Se interzice instalarea polizoarelor i in general a oricaror maini care produc scantei in
locurile unde se pot degaja gaze combustibile, sau in imediata vecinatate a acestor locuri.
4.11.7. Ciocanele de lipit utilizate in ateliere, cand sunt incinse, se vor pastra pe suporturi
incombustibile. De asemenea, se interzice folosirea sau lasarea ciocanului de lipit in
apropierea materialelor combustibile.

4.11.8. Ciocanele de lipit ce se incalzesc la foe trebuie asigurate in aja fel incat sa nu cada pe
pardoseala, iar cele electrice se vor (ine in priza doar at:ita timp cat sunt folosite.
4.11.9. Lampile cu benzina, sobi{ele pentru incalzit, ciocanul de lipit, reourile ji alte aparate cu foc
deschis, nu vor fi lasate in func iune Para a ft supravegheate.
4.11.10.
Degresarea, cura{area sau spalarea pieselor pregatite pentru lipire se face
numai cu solu{ii neinflamabile.
4.11.11.
Decaparea cu acid azotic a metalelor neferoase se face numai in nie de
decapare cu venti1a{ie for(ata.
4.11.12. Prepararea so1u(iilor diluate din acizi concentraJi pentru decapari se
va
face numai de personal calificat, evitandu-se contactul acizilor cu materiale combustibile.
a. folosirea
4.11.13. La
lampilor
cu benzina
vornumai
respecta
urmatoarele
reguli:
alimentarea
cu benzina
se va se
face
dupa
ce arzatorul
s-a racit
complet, iar rezervorul se va umple numai cu 3/4 din volumul sau;
b. dopul orificiului de alimentare va ft bine inurubat, fiind prevazut
cu garnitura corespunzatoare;
c. aprinderea lampii de benzina se va face la eel puJin 5 in de orice
material combustibil;
d. lampile de lipit vor fi prevazute cu un sistem de siguranJa reglat la
presiunea de lucru, iar cele cu rezervorul mai mare de 3 l trebuie
prevazute cu manometre;
e. este interzisa reducerea presiunii prin urubul pentru aer i prin
orificiul de alimentare atunci cand lampa este aprinsa;
f. lampile de benzina nu trebuie demontate i reparate langa surse de
foe deschis. De asemenea, se interzice scoaterea combustibilului
din rezervor, langa surse de foc;
g. se interzice folosirea lampii de benzina in incaperi in care se afla
lichide combustibile, substan(e explozive sau surse de gaze;
4.12. Ateliere de tapi{erie i velatura
4.12.1. In atelierele de tapi(erie ji velatura se interzice:
a. folosirea focului deschis sau a lampilor de benzina;
b. folosirea rejourilor;
c. depozitarea uleiurilor i a materialelor inflamabile;
d. folosirea instala(iilor de iluminat electric sau de for(a in stare
defecta sau improvizate;
e. contactul corpurilor incandescente sau supraincalzite cu orice fel de
materiale folosite in cadrul lucrarilor de tapi(erie sau cu alte
elemente combustibile;
f. folosirea instala(iilor de incalzire Para acumulare de caldura (a
sobelor metalice sau a sobelor cu acumulare de caldura) avand
ui(ele de alimentare in interiorul sec(iei.
4.12.2. In atelierele de tapi(erie ji velatura, instala(ia de iluminat electric ji de for(a
trebuie sa lie de tip etan la praf.
4.12.3. In atelierele de tapi)erie ji velatura se va pastra o perfecta ordine ji
cura(enie. Incaperile destinate acestor lucrari se vor prevedea cu o buna ventila(ie.
4.12.4. Incalzirea atelierelor de tapi)erie ji velatura se va face prin instalaJii cu apa
calda sau cu abur de joasa presiune. Radiatoarele de incalzire i conductele instala{iei de
incalzire vor fi in permanen)a curaJate de praf, de scame ji de alte obiecte combustibile.
4.12.5. Materialele combustibile se depoziteaza la o distan{a de cel pu(in 1 in faJa de instalaJia de
incalzire ji iluminat.
4.12.6. In atelierele de tapi(erie ji velatura i anexele lor, zilnic la terminarea programului de
lucru, se va curaJa praful de pe instala)ia de iluminat, de incalzit, de for(a i de

79

pe pere)i, se vor evacua deeurile, talajul i tot gunoiul industrial rezultat in urma
desUaurarii procesului tehnologic.
4.12.7. Se interzice depozitarea in atelierele de tapi{erie ji velatura a materialelor in cantita{i mai
mari decat cele necesare unui schimb.
4.12.8. Pentru stingerea incendiilor la astfel de ateliere se folosesc mijloacele ini)iale de stingere
din dotare (s//ngfi/oare en spuma chimica, en praf i COc) i apa pulverizata din re(eaua de
hidran(i.
4.12.9. La lucrul cu spuma chimica i apa se vor proteja motoarele electrice pentru a nu le degrada.
De asemenea, instala(iile de foia i iluminat vor ft scoase de sub tensiune.
4.13. Gari, depouri, aeroporturi
4.13.1. Rezervoarele de pacura de pe tenderele locomotivelor i cele de motorina
de pe LDE, LDH, automotoare, conductele ji valvele de alimentare vor fi perfect etane.
Combustibilul nu trebuie sa deverseze sau sa se scurga din rezervoare.
4.13.2. Injectoarele de pacura i motorina se vor men{ine in perfecta stare de curaJenie, iar
manipularea insta1a(ii1or de alimentare cu pacura i motorina de pe locomotive, automotoare
etc. se va face cu mare aten)ie i numai in locurile stabilite.
4.13.3. In procesul tehnologic de echipare ji alimentare cu carburan(i i 1ubrefian(i a locomotivelor
i a celorlalte vehicule care folosesc asemenea combustibili, este interzis fumatul sau
folosirea focului deschis pentru orice interven(ie, precum i aruncarea sau depozitarea in
aceasta zona a materialelor textile folosite la tersu1 i cura{atu1 acestor vehicule.
4.13.4. Este interzis fumatul i folosirea focului deschis in sala mainilor la locomotive,
automotoare etc.
4.13.5. Pentru evitarea incendierii locomotivelor diesel-hidraulice, automotoarelor cu transmisie
mecanica i WIT, se va face spalarea depunerilor uleioase de sub motor cu ocazia
repara(ii1or programate, iar LDE, LDH, automotoare diesel-electrice i electrice se va face
numai cura(ire prin rajchetare i suflare cu aer.
4.13.6. La locomotive, automotoare se va men)ine in stare de cura{enie echipamentul electric i
mecanic de pe boghiuri.
4.13.7. Pe canale i locuri speciale de cura(are a zgurei este interzisa introducerea vagoanelorcisterna, a vagoanelor incarcate cu produse combustibile, precum i a LE, LDE, LDH, a
automotoarelor, a vagoanelor de incalzit trenurile i a drezinelor cu motor.
4.13.8. Viteza de circula(ie a locomotivelor pe liniile de garaj ale rampelor petroliere va fi de maxim
5 km/h.
4.13.9. In cabinele de conducere ale LDE, LDH, a automotoarelor, ale locomotivelor cu abur,
precum i in sala acestor vehicule, este interzisa pastrarea vaselor cu motorina, benzina,
petrol etc. iar materialul de ters se va pastra numai in cutii metalice inchise, in locuri
Para pericol de incendiu.
4.13.10. Este interzisa dezgheJarea cu foe deschis a instalaJiilor de frana i apa a automotoarelor,
acest lucru se va face numai cu apa calda sau abur.
4.13.11. In cadrul procesului tehnologic de revizie ji repara(ie in depouri se va da o aten{ie deosebita
insta1a(ii1or electrice, termice i mecanice care au o legatura cu apari{ia incendiilor, pentru
ca acestea sa corespunda instruc(iunilor i reglementarilor in vigoare.
4.13.12. Se va controla i verifica starea tehnica a agregatului Vapor pentru a se inlatura orice
posibilitate de producere a unui incendiu.
4.13.13. Se va verifica i asigura etaneitatea intregii instalaJii de combustibil.
4.13.14. Se va verifica dispozitivul de oprit flacarile in instalaJia de aerisire a
carterului.
4.13.15. La executarea reviziilor i repara(ii1or in afara prevederilor din instrucJiile ji reglementarile
in vigoare se va urmarii:
a. starea curaJeniei salii mainilor, cabinei de conducere ji a par(ilor
exterioare ale locomotivei, cat ji sub vehicul. La LDE se vor curaJa

depunerile provenite din pierderile de ulei, apa ji motorina prin


demontarea capacelor de pe podeaua locomotivei, aceasta pentru a
se evita in timpul parcursului folosirea de carpe, bumbac ji lavete
pentru impiedicarea raspandirii lor in sala mainilor;
b. starea insta1a(iei de recuperare a motorinei i golirea obligatorie a
rezervoarelor respective la LDE;
c. men{inerea in buna stare de func{ionare a instala(iilor de
semnalizare ji de prevenire a incendiilor;
d. in sta(ii unde timpul de sta{ionare este mai mare de 5 min.
personalul de locomotiva va face o revizie exterioara a locomotivei,
in special a par(i1or montate sub locomotiva, sa nu se simta fum
sau miros anormal de cabluri arse sau supraincalzite;
e. la LE se va verifica i asigura etaneitatea transformatorului
principal.
4.13.16. La locomotive, automotoare se va
interveni: a. cu ocazia reviziilor la canal, revizorul de locomotiva i personalul
de locomotiva vor verifica etaneitatea instala{iei de ulei de la
motorul diesel, transmisia hidraulica, reductor i inversor,
insta1a(ia hidraulica i insta1a(ia de combustibil;
b. cand LDH care circula in stare remorcata vor avea mufa de regim
(inversor) blocata i se va verifica blocarea mufei in pozi{ie medie
cu dispozitivul existent, conform ordinelor in vigoare;
c. cand mecanicul sau mecanicul ajutor, in linie curenta, va deschide
ua de acces la demaror sau dinam pentru a constata daca iese turn,
apar scantei nepermise, daca este un inceput de incendiu sau daca
se simte miros de cauciuc sau de izola{ie arsa, la LDE i LE se va
observa aceasta prin intrarea in sala mainilor. Se excepteaza
locomotivele in conducere simplificata numai in timpul mersului;
d. se interzice personalului de locomotiva, automotor i WIT de a
usca materialul de ters pe conducte, schimbatori de caldura etc.
4.13.17. Este interzis a se folosi flacara deschisa la controlul bateriilor de acumulatoare.
4.13.18. In cazul apari)iei pericolului de incendiu la locomotive, mecanicul i mecanicul ajutor
sunt ob1iga(i sa ia masuri pentru stingere, in care scop mecanicul va executa urmatoarele:
a.
b.
c.
d.
e.

aduce controlerul in pozi(ia zero, oprejte motorul i franeaza


trenul; deconecteaza intrerupatorul principal al bateriei de
acumulatori; inchide robinetul de combustibil (la LE deconecteaza
pantografu[ ; fo1osete stingatoarele din dotare;
pentru stingerea incendiului se permite folosirea apei dar numai
dupa oprirea completa a motorului i deconectarea bateriei de
acumulatori, interzicandu-se turnarea apei peste aparatele electrice,
cabluri i maini electrice;
f. nisipul se poate folosi numai in cazuri deosebite cand sunt epuizate
celelalte mijloace din dotare;
4.13.19. La exploatarea locomotivelor pe liniile electrificate se vor lua urmatoarele masuri de P.S.I.
a. la LE toJi conductorii electrici ai agregatelor, care se scot din
func(ie pentru o cauza oarecare trebuie sa fie deconecta{i ji de la
sursa de alimentare, capetele lor vor fi izolate ji se vor suspenda
intr-o pozi(ie care exclude atingerea la masa;
b. interzicerea utilizarii conductorilor provizorii suspendaJi liber sau
improviza(i;

4.13.20.
4.13.21.
4.13.22.
4.13.23.
4.13.24.

c. interzicerea montarii de siguranJe fuzibile i automate necalibrate,


de calibre mare sau a legaturilor provizorii cu li{e in locul
siguran{elor care prezinta defec{iuni sau sunt arse;
d. sitele parascantei de la locomotivele cu abur trebuie sa lie bine
fixate, pentru a nu se desprinde i atinge linia de contact;
e. stropirea carbunilor la locomotivele cu abur se va face cu apa,
numai in gura tenderului;
f. salopetele, halatele sau hainele imbibate cu produse petroliere vor fi
pastrate in dulapuri metalice;
g. scurgerile de carburan)i i 1ubrefian)i care ajung pe pardoseala
atelierelor i halelor, vor fi terse imediat i locul va fi presarat cu
nisip uscat.
Conductorii electrici ce sunt monta)i sub dujumea, vor fi cu izola{ia perfecta i proteja(i
impotriva deteriorarii.
Pe locomotive i automotoare capsele pocnitoare se vor pastra in cutiile de protec)ie ce se
(in intr-un compartiment inchis, dupa caz, ferite de umezeala i foe.
Pentru men)inerea in perfecta stare de func{ionare a stingatoarelor din dotarea
locomotivelor, automotoarelor, vagoanelor de incalzit trenurile (WI7), acestea se vor verifica
obligatoriu lunar, potrivit instruc)iunilor tehnice de intre(inere.
Instruirea practica a personalului pentru stingerea unui inceput de incendiu simulat se va
face periodic, conform reglementarilor in vigoare, iar verificarea cunojtin {e1or se va face
odata cu examinarea anuala.
La punctele de alimentare cu carburan(i i lubrefian{i din depouri i remize se vor
respecta urmatoarele:
a. in aceste locuri se vor intrebuin{a numai instala{ii corespunzatoare,
cu asigurarea etaneita(ii vanelor, racordurilor, furtunurilor etc.,
astfel incat sa se evite pierderile i scurgerile din con{inutul acestor
produse. Este interzisa folosirea de mijloace improvizate sau
defecte;
b. in zonele de descarcare ji de distribuire a carburan{ilor i
lubrefian{ilor se va pastra permanent ordinea i cura{enia
corespunzatoare. In acest sens se vor pri{ui cu jet de apa sub
presiune platformele, canalele de revizie i colectoarele, pentru
inlaturarea urmelor de reziduuri petroliere;
c. incaperile de pompare pentru transvazarea i distribuirea
carburan(i1or vor fi ventilate natural sau mecanic. Este interzisa
spalarea i uscarea materialelor textile cu substan)e inflamabile, cat
i intrebuinJarea oricarei surse de foe in aceste spaJii;
d. canalele in care sunt pozate conductele de transport pentru
carburan{i i lubrefian)i vor fi aerisite ji curaJate permanent de
eventualele scurgeri;
e. in dreptul gurilor rezervoarelor la vehiculele ce se alimenteaza se
vor aeza tavi pentru recuperarea eventualelor scurgeri de motorina
ramasa pe furtunuri dupa terminarea acestei operaJii. Motorina din
tavi va fi colectata permanent in vase inchise pentru refolosire;
f. operaJia de alimentare cu motorina i pacura va fi supravegheata
atat de pompagiu cat ji de conducatorul vehiculului, pentru evitarea
deversarilor la umplerea rezervoarelor;
g. uleiurile ji alte lichide combustibile necesare vehiculelor intrate pe
procesul tehnologic de echipare ji alimentare se vor distribui numai
in vase metalice inchise ji in buna stare de folosinJa.

82

4.13.25. Alimentarea cu combustibil a avioanelor se va efectua pe o platforma


special amenajata, cu motoarele oprite, asigurandu-se legarea la pam:int astfel: cisterna
pamant, avion pamant, cisterna avion, {eava de
avion.
alimentarese vor umple numai 97% din capacitate.
4.13.26. Rezervoarele avioanelor
4.13.27. Pe timpul alimentarii, este obligatorie prezenta unei majini de incendiu,
sau cel pu{in doua stingatoare transportabile, cu COz (sprmd).
4.13.28. Iarna, cand este necesara incalzirea motoarelor, aceasta se va face numai cu ajutorul
incalzitoarelor speciale cu aer cald sau gaze de ardere produse de instala{ii mobile de
incalzire.
4.13.29. Nu se admit scurgerile de carburan{i.
4.13.30. Racordurile ji sculele folosite vor ft confec{ionate din metal
antiscantei.
4.13.31. La parcarea avioanelor pe pista se va evita aglomerarea acestora pe spa{ii
restranse.
4.13.32. Atat din hangare, cat i de pe piste, se va asigura evacuarea avioanelor
iposibilitaJi de /rac/are ).
4.13.32. Uile hangarelor vor fi in permanen)a libere, prevazute cu sisteme simple de deschidere.
4.13.33. Pentru fiecare hangar se va intocmi un plan de evacuare.
4.13.34. In hangare se interzic: fumatul, focul deschis, sudura, incarcarea
acumulatoarelor, alimentarea cu carburan{i, scurgeri de lichide combustibile, pastrarea de
lichide combustibile, pornirea motoarelor, men(inerea sub tensiune a aparatelor de bord.
4.13.35. Opera)iuni de vopsire in hangare sunt permise numai cu respectarea stricta a normelor
P.S.I. i cu asigurarea unei venti1a{ii corespunzatoare.
4.13.36.
In completare, se vor aplica Normele Organiza{iei Interna{ionale a
Avia)iei Civile (O.A. C.I. Doc. 913 7 AN 989, EdiJia a III-a, 1990).
4.14. Sta{ii livrare butelii GPL
4.14.1. Pentru proiectarea, execu{ia, exploatarea i postutilizarea punctelor de
desfacere a buteliilor cu GPL la consumatori, se vor respecta prevederile normativului
N.P.018/1997.
4.14.2. La proiectarea punctelor de desfacere a buteliilor, organizate in oproane
inchise perimetral cu plasa de sarma sau rastele speciale, se vor determina i marca zonele cu
pericol de explozie.
4.14.3. Punctele de desfacere a buteliilor cu GPL se moduleaza pentru urmatoarele
capacita(i de stocare:
* pana la 250 kg de GPL;
* intre 250-750 kg GPL;
* intre 750-1250 kg GPL.
4.14.4. La calculul capacitaJii de stocare toate buteliile vor fi considerate pline
indiferent cat GPL se afla efectiv in ele.
4.14.5. Punctele de desfacere a buteliilor se pot organiza in:
* oproane metalice inchise perimetral cu plasa de sarma;
* rastele metalice acoperite.
4.14.6. In interiorul oproanelor, buteliile se pot stivui in poziJie verticala, cu
robinetul in sus, pe maximum doua randuri suprapuse, cele pline ji pe cel mult trei randuri
cele goale.
4.14.7. Buteliile de tipodimensiuni diferite vor fi stivuite separat, pentru a se
asigura stabilitatea stivelor.
4.14.8. Stivuirea buteliilor in oproane se va realiza de regula pe latura din NORD.
4.14.9. Se pot organiza puncte de desfacere avand stocat un numar diferit de butelii, cu condi(ia
de a nu depai capacita(ile modulate ji maxim 1250 kg GPL.

4.14.10. In rastele, buteliile pline ji cele goale se pot dispune impreuna numai pe doua r:induri, cu
robinetele in sus.
4.14.11. Punctele de desfacere a buteliilor portabile, organizate in rastele sau joproane, se
amplaseaza fa(a de vecinata(i astfel incat sa respecte distan)ele minime prevazute de N.P.
018/1997.
4.14.12. Punctele de desfacere a buteliilor se amplaseaza pe terenuri cat mai orizontale tpanta
maxim admis 3 /,). Panta nu trebuie sa conduca scaparile de GPL spre surse de foc sau sa
lie orientata pe direc{ia vantului dominant.
4.14.13. Pe distanta de 3 in fa{a de punctul de desfacere a buteliilor, nu se vor afla materiale
(combns/ibi/e sau incombus/ /b//e ), iar terenul din acest spa[iu se acopera cu nisip sau se
sapa periodic.
4.14.14. In sta(iile de distribuJie a carburan(i1or la autovehicule (benzinarii), se pot amplasa puncte de
desfacere a buteliilor, organizate in rastele acoperite, dispuse astfel incat sa se respecte
distan(ele minime din tabel. De asemenea, zonele Ex ale punctelor de desfacere a buteliilor
nu vor coincide cu cele ale benzinariilor (guri de vizitare, de alimentare, de aerisire,
pompe de distribuJie, e/c.).
4.14.15. Se pot organiza puncte de desfacere a buteliilor portabile cu GPL, in rastele, Para a
depai cantitatea totala de 500 kg GPL, langa garduri din beton sau zidarie existente, pline
i etane, cu ina1{imea de minim 1,8 in i rezisten{a la foc de cel pu{in 60 min.
4.14.16. Punctele de desfacere a buteliilor organizate in rastele, cu maxim 500 kg GPL, se pot
amplasa i langa zidurile pline i etane, rezistente la foc, ale construc{iilor, cu excep(ia
celor avand destina(ii sociale, culturale, inva(amant, sali aglomerate ji cladiri inalte in
urmatoarele condi{ii:
* rezistenta la foe a zidului: maxim 60 min.;
* distan)a de la rastel la cel mai apropiat gol al zidului: conform
tabelului. se va realiza prin parapete (paravane) de protecJie,
4.14.17. Protec(ia
incombustibile, inalte de minim 1,8 m.
4.14.18. Punctele de desfacere a buteliilor sunt constituite din oproane sau
4.14.19. oproanele vor fi cu structuri metalice, dimensionate conform
rastele.
reglementarilor in vigoare ji func(iona1 conform cantita(i1or de GPL ce urmeaza a fi stocate.
Ele vor fi fixate pe platformele din beton, cu strat exterior antiscantei, ce va depai conturul
joproanelor cu 20 cm.
4.14.20. oproanele vor fi inchise perimetral cu plasa de sarma cu ochiuri de
maxim 5 cm.. Inchiderea perimetrala cu plasa de sarma are rolul de a:
* permite circula{ia normala a aerului in spa(iul de stocare a
* buteliilor; impiedica accesul persoanelor neautorizate;
* impiedica manevrarea robinetelor buteliilor din exteriorul
opronului.
4.14.21. Fiecare
jopron va fi prevazut cu ua de acces de 1,0x2,1 in cu toc, din
profile metalice. Jumatatea inferioara a uii va fi realizata din plasa de sarma, iar cea
superioara din tabla, pentru a permite inscrip(ionarile de avertizare-interzicere, necesare.
Suprafe)ele de contact ale uii cu tocul, se vor proteja cu materiale care nu produc scantei la
lovire. Uja va fi prevazuta cu incuietoare.
4.14.22. Rastelele de desfacere a buteliilor sunt structuri metalice sudate, care permit stocarea pe
doua randuri a buteliilor.
4.14.23. Pentru a satisface cerin)ele de mai sus, rastelele sunt inchise lateral prin faii de tabla, care
au i rolul de a proteja buteliile impotriva razelor solare.
4.14.24. Rastelele se fixeaza pe sol impotriva rasturnarii i pe una din laturi se prevad cu ui
pentru introducerea ji preluarea buteliilor. Uile vor dispune de incuietori.
4.14.25. Punctele de desfacere a buteliilor vor ft prevazute cu accese amenajate pentru transportul
manual al buteliilor din/in strada.
4.14.26. oproanele i rastelele vor fi acoperite cu tabla, plana sau cutata, prinsa in puncte de sudura,
pentru a asigura:
* protec(ia la intemperii i razele solare;
84

* impiedicarea accesului persoanelor


neautorizate;
* continuitatea electrica pentru legarea la
4.14.27. Structurile metalice alepamant.
punctelor de desfacere a buteliilor (joproane sau
rastele) se vor lega la pamant (conform Normativului 1.20).
4.14.28. Protec(ia anticoroziva a structurilor metalice a punctelor de desfacere a buteliilor se va
realiza prin vopsire, de regula, cu vopsea galbena.
4.14.29. Pe uile punctelor de desfacere, la joproane ji pe faiile de tabla la rastele, se vor realiza
urmatoarele inscrip)ionari:
Gaze petroliere lichefiate;
Pericol de explozie;
Numele ji adresa proprietarului;
Programul de lucru.
4.14.30. De asemenea, se vor monta indicatoare de avertizare i interzicere
conform STAS 297/2:
Produse
inflamabile; Pericol
de
explozie
;
interzis.
4.14.31. Punctele de desfacere Fumatul
a buteliilor
se doteaza cu minimum 2 stingatoare cu praf i COz tip P6.
Stingatoarele se vor monta in exteriorul punctelor de desfacere, astfel inciit sa lie uor
accesibile.
4.14.32. Pentru alarmare in cazul unor situa(ii periculoase la punctele de desfacere, se vor prevedea
dispozitive adecvate. Acestea vor fi folosite pentru a anun{a scapari periculoase de gaze,
care implica evacuarea persoanelor din zona i stingerea focurilor din vecinatatea punctului
de desfacere a buteliilor sau pentru alertare in caz de incendii.
4.14.33. Punctele de desfacere a buteliilor, de regula, nu se prevad cu instala{ii de iluminat. Daca,
totui, se impune iluminarea, instala{iile aferente se vor proiecta ji realiza in conformitate cu
prevederile specifice instala{iilor electrice in medii cu pericol de explozie.
4.14.34. Atunci cand punctul de desfacere a buteliilor este amenajat pe un loc
neimprejmuit, se prevede un gard incombustibil de minim 1,8 in inal(ime, prevazut cu poarta
de acces ji asigurata cu sisteme de incuiere. Pentru punctele de desfacere a buteliilor
prevazute in spa(ii imprejmuite, nu se prevad alte garduri.
4.14.35. Amplasarea punctelor de desfacere a buteliilor, nu trebuie sa impiedice sau sa
primejduiasca ieirile in caz de incendii, din cladirile aflate in aceeai curte sau in
vecinatate.
4.14.36. Pentru a asigura func(ionarea normala, Para accidente, avarii, scapari de gaze, incendii sau
explozii, la toate activita(ile ce se desUajoara in punctele de desfacere a buteliilor, trebuie
respectate masurile de operare i de prevenire prevazute in normativ.
4.14.37. Transportul buteliilor pline sau goale de la staJia de imbuteliere la punctul
de desfacere i invers, se realizeaza prin grija sta(iei de imbuteliere sau a societaJii autorizate
de aceasta, cu mijloace de transport amenajate corespunzator.
4.14.38. Aprovizionarea se va realiza ritmic, astfel incat sa nu se stocheze o cantitate mai mare de
GPL decat cea pentru care a fost autorizat punctul de desfacere.
4.14.39. Descarcarea buteliilor pline din mijlocul de transport amenajat corespunzator, va incepe
numai dupa oprirea motorului i asigurarea mijlocului de transport cu frana de siguran(a, in
prezen(a conducatorului auto sau a delegatului care il inso{ete.
4.14.40. Buteliile se descarca manual, bucata cu bucata, cu mare aten(ie, pentru a putea verifica daca
fiecare butelie:
are eticheta de control/garan {ie sau sigiliul sta{iei de imbuteliere;
are capacul de protec(ie montat i operabil, astfel incat, prin demontare sa
se poata realiza celelalte controale;
are robinetul inchis;
are montata piuli)a infundata din plastic;
are termenul de verificare periodica ISCIR;
85

nu prezinta urine de striviri sau deformari, care s-ar ft putut produce in


timpul transportului;
nu prezinta scapari de gaze detectabile de operatori i in nici un caz nu se
vor controla scaparile cu flacara.
4.14.41. Buteliile care nu satisfac aceste condi{ii nu vor fi acceptate la punctul de desfacere, fiind
returnate cu acelai mijloc de transport la sta(ia de imbuteliere.
4.14.42. Buteliile care corespund verificarilor sunt transportate manual in interiorul punctului de
desfacere, unde sunt stivuite conform prevederilor normativului.
4.14.43. In fa)a cumparatorului se verifica etaneitatea buteliei cu so1u(ie de apa- sapun i se
remonteaza capacul de protec(ie. Consumatorilor noi li se inmaneaza instrucJiunile scrise de
folosire.
4.14.44. Buteliile goale vor fi aduse la punctele de desfacere cu robinetele inchise, curate ji cu
capacele de protec)ie montate. Vor fi primite la schimb numai buteliile standardizate. Celor
care sunt aduse cu robinetele deschise, li se inchid robinetele ji sunt insemnate, astfel
incat sta{ia de imbuteliere sa poata lua masurile corespunzatoare.
4.14.45. In punctele de desfacere temperatura buteliilor nu trebuie sa depajeasca
0
40 C.
4.14.46. Punctele de desfacere a buteliilor nu vor fi amenajate in spa{ii cu medii
corozive pentru materialul buteliilor.
4.14.47. Principalele masuri de P.S.I. la punctele de desfacere a buteliilor:
amplasarea acestora la distan)e de siguran{a i ferite fa{a de surse de
foe;
asigurarea condi{ii1or specifice de transport, manipulare i stocare a
buteliilor;
reducerea posibilita)ilor de acces a persoanelor straine, iresponsabile,
prin ingradire i inchidere corespunzatoare;
acceptarea la punctele de desfacere numai a buteliilor Para scapari de
gaze.
4.14.48. La exploatarea punctelor de desfacere a buteliilor se vor
respecta:
a. in interiorul punctelor de desfacere ji pe o distan(a de 3 in in jurul lor,
se interzice depozitarea oricaror obiecte sau materiale, combustibile sau
incombustibile;
b. in interiorul punctelor de desfacere i pe o distanta de 10 in in jurul
acestora, se interzice depozitarea buteliilor cu alte gaze i a unor
ambalaje cu produse petroliere lichide; se excepteaza stingatoarele cu
CO, i praf din dotare;
c. se interzice fumatul i efectuarea lucrarilor cu foc deschis la mai pu)in
de 10 in de punctele de desfacere;
d. se interzice distribuirea buteliilor pe timpul nop{ii, daca punctul de
desfacere nu este prevazut cu insta1a{ie de iluminat corespunzatoare;
e. se interzice orice interven{ie la butelii in centrul de desfacere, ca de
exemplu: repararea robinetelor; inlocuirea robinetelor; transvazarea
con(inutului buteliilor; controlul incarcarii buteliilor prin deschiderea
robinetului; repara)ii la corpul sau fusta buteliei i orice interven)ii
care ar putea produce scantei;
f. se interzice oprirea autovehiculelor i desUaurarea oricarei
activitaJi nespecifice la mai pu(in de 5 in de punctul de desfacere.
4.14.49. In cazul constatarii unei scapari de gaze se va proceda
astfel: se identifica butelia cu
scapari; se strange cu aten)ie
robinetul;
se strange piuli(a de plastic

86

4.14.50. Daca scaparea a fost oprita ji butelia func{ioneaza normal, ea poate ft v:induta, in caz
contrar, butelia va fi scoasa din punctul de desfacere ji dusa intr-o zona deschisa, ventilata ji
Para surse de foe, unde va ft supravegheaza piina la golirea completa.
4.14.51. In cazul aprinderii gazului de la o butelie, se va proceda astfel:
se da alarma;
se incearca oprirea sursei de scapari;
se intervine cu stingatoarele aflate in
4.14.52. Indotare.
cazul producerii unui incendiu in vecinatate se anun{a imediat
pompierii, se intervine pentru stingerea incendiului, se stropesc buteliile cu
i se
evacueaza buteliile intr-un loc ferit de radia(iile termice ale incendiului.
4.14.53. Interven{ia la buteliile din punctul de desfacere se va efectua numai sub
controlul proprietarului.
4.14.54. Exploatarea punctelor de desfacere a buteliilor se va realiza numai de
persoane valide, de preferat care nu fumeaza i instruite corespunzator.
4.14.55. Instruirea practica se va referi la opera{iunile ce trebuie efectuate la punctul de
desfacere, la masurile de P.S.I., precum i de protec{ia muncii.
4.14.56. Personalul de operare va fi dotat cu echipamentul de protec{ie prevazut de reglementarile in
vigoare.
4.14.57. La fiecare punct de desfacere a buteliilor se asigura:
Fie de instruire a personalului de operare angajat privind protec(ia
muncii i P.S.I.,
Instruc)iuni specifice de operare ji desfacere.
4.15. Ateliere mecanice ji electrice
4.15.1. La incalzirea metalelor, in ateliere de forja, construc{ia, amplasarea i
exploatarea cuptorului de incalzire se va face cu respectarea Normelor de arderea
combustibilului in focarele insta1a{iei industriale.
4.15.2. Racirea ji depozitarea pieselor calde trebuie sa se efectueze in spaJiu
special amenajat, la sol, in gropi sau in containere. Intre aceste spa(ii i utilaje sau caile de
acces se cere o distanta de minim 1 metru. Nu este admisa patrunderea cu materiale
inflamabile (scurgeri de ulei, pacur, gaze etc.) sau apa in intervalul spa{iilor de depozitare
sau racire.
4.15.3. Utilajele pentru prelucrarea metalelor in stare calda vor fi verificate in ceea
ce prive jte scurgerile de ulei in zona de incalzire sau imprajtiere de particule calde de metal,
care vor fi oprite prin paravane construite din materiale rezistente la foc.
4.15.4. Este interzisa repararea utilajelor care lucreaza la cald (cuptoare), in timpul
func(ionarii lor; repararea se face dupa oprirea, racirea i aerisirea lor.
4.15.5. La tratarea termica se va asigura respectarea procesului tehnologic, manipularea corecta i
func)ionarea sigura a instala(iei mecanice de ventila{ie i cea naturala.
4.15.6. Distan(a intre cuptorul de calire ji rezervorul de ulei trebuie sa lie minim 1
m. Rezervorul trebuie sa lie prevazut cu robinet de purjare a apei la partea lui inferioara.
4.15.7. Baile cu vechime de peste 2 ani vor fi prevazute cu sistem de golire rapida
a uleiului in afara atelierului.
0
4.15.8. La
calirea cu
nu sedevaminim
folosi180
decat
temperatura
de ulei
aprindere
-200ulei
C. deshidratat la temperatura de 120 C, cu
4.15.9. Se va evita incalzirea uleiului peste 80-85 C pentru a evita aprinderea lui, la introducerea
pieselor calde, cand condi(iile impun, uleiul se va raci (en apa prin serpentine lafundul sau
mantaua rezervorului).
4.15.10.
Se interzice racirea cu apa a bailor de ulei care lucreaza peste
temperatura de spumare a uleiului.
4.15.11.
Se interzice incalzirea bailor de ulei cu flacara deschisa, se pot incalzi cu
serpentine cu abur sau rezistente electrice capsulate.

4.15.12. Hotele de ventila(ie de deasupra bailor vor fi periodic curaJate de


depuneri.
4.15.13. Locul de munca trebuie pastrat in cea mai mare curaJenie.
4.15.14. La cementarea cu mediu de carburare solid se va folosi mediu carburare gata
de
pregatit, preparat de intreprinderi specializate.
4.15.15. Depozitarea pulberilor metalice se va face in ambalaje speciale, in
incaperi destinate.
4.15.16. Utilajele din incaperea de preparare a prafului, vor avea i corpurile de
iluminat protejate contra exploziei, puse la pamant ji amplasate astfel incat sa permita accesul
liber spre toate scarile i ieirile de evacuare.
4.15.17. In spa)iile de degresare - decapare in cazul degresarii in benzina se vor folosi numai bai cu
inchidere automata i sisteme de golire rapida a solven(ilor. ConstrucJia trebuie sa lie
rezistenta la foc.
4.15.18. Se interzice spalarea pieselor cu benzina, petrol, motorina, diluant etc. in tavi deschise, in
incaperi in care se lucreaza cu foc deschis sau unde se produc sc:intei
72
halele sunt mari,
electrice. Se admit spalari cand cantitatea de solvent este
concentra)ia vaporilor de solven)i este sub limita de explozie, iar focul deschis este la distan(a
de 40-50 m.
4.15.19. Decaparea pieselor din metale neferoase in acid azotic se va face numai in nie de decapare
cu venti1a(ie fopata.
4.15.20. Manipularea, depozitarea, lucrul cu acizi concentra{i i prepararea so1u(ii1or se va face
numai de personal calificat.
4.15.21. Pardoseala spa{ii1or de depozitare a acizilor va fi din beton antiacid.
4.15.22. Nu se va depozita acid sulfuric in aceeai incapere cu acidul azotic, substan)e oxidante,
lichide periculoase cu tendin(a de autoaprindere.
4.15.23. In opera(iunile de jlefuire cu aibe de fil( sau carpe se produc scame, praf etc., acestea se
vor colecta in cutii metalice, iar utilajele vor fi prevazute cu instala{ie de ventila)ie cu aer.
4.15.24. In cazul folosirii in aceeai incapere a aibelor textile i a pietrelor de polizor se vor lua
masuri de evitare a aprinderii prin scanteie.
4.15.25. La prelucrarea aliajelor cu con(inut de magneziu de peste 80% se va {ine seama de
periculozitatea la incendiu i explozii; elementele de construcJie, ua, ferestrele vor fi din
material incombustibil realizate astfel incat sa nu se depuna praful, i sa se poata cura{a
uor.
4.15.26. La opera)iile de achiere, gaurire, frezare etc. se va avea grija ca utilajele
sa nu se incalzeasca prea tare. panul, praful, deeurile rezultate se vor indeparta imediat ji
depozita in recipiente inchise, depozitate in incapere separata.
La evacuarea prin ventilator
se vor lua masuri pentru protecJia
vecinata)ilor prin captarea umeda a prafului.
In atelierele electrice de intre(inere instala(iile electrice nu se vor executa improvizaJii la
receptoare supradimensionate sau
i nu se vor folosi aparate i necorespunzatoare.
4.15.29. Impregnarea bobinajelor, motoarelor
sau transformatoarelor se va face in
camere separate, bine aerisite, cu instalaJii de foia i iluminat antiex.
4.15.30. Pentru uscarea bobinajelor motoarelor sau transformatoarelor care se fac
in atelierele electrice, nu se vor utiliza radiatoare sau becuri cu puteri mari, care suprasolicita
instala(ia; cand uscarea se face in cuptoare speciale acestea vor ft prevazute cu sisteme de
control a temperaturii, cu sisteme de incalzire indirecta i cu aerisire.
4.15.31. Ciocanele de lipit in stare incandescenta se vor pastra pe supopi
necombustibili i nu se vor lasa in func)iune nesupravegheate.

4.16.1.
4.16.2.
4.16.3.
4.16.4.

4.16. Ateliere pentru prelucrat metale prin electrocoroziune


Maina pentru prelucrat metale prin electrocoroziune trebuie sa lie prevazuta cu
dispozitive automate pentru descarcarea condensatoarelor, in acelaji timp cu deconectarea
mainii de la re{eaua de alimentare.
Maina va fi prevazuta cu insta1a(ie de ventilaJie locala, pentru aspira(ia gazelor i a
aerosolilor care se produc deasupra baii cu lichid dielectric.
Baia cu petrol sau cu ulei, unde se produc scanteile, va fi protejata de aja natura incat
vaporii degaja(i in timpul prelucrarii sa nu produca explozii sau incendiu.
Nivelul electrolitului in timpul prelucrarii prin erodare va fi eel pu(in cu 5 cm deasupra
pieselor.
4.16.5. Exploatarea mainii este permisa numai muncitorilor instrui{i special; la
sfaritul schimbului instala)ia se va opri obligatoriu, de la intrerupatorul principal.

4. 17. Ateliere de forjfi i de tratamente termice


4.17.1. In atelierele de forja i de tratamente termice este interzisa introducerea
sau depozitarea materialelor i lichidelor combustibile, folosirea dulapurilor de lemn pentru
scule sau imbracaminte, sau a altor materiale care maresc pericolul de incendiu sau explozie.
4.17.2. Lubrefian(ii i combustibilii necesari in procesul tehnologic se vor depozita in afara spa)iului
de lucru, asigurate contra incendiilor.
4.17.3. La opera(ia de forjare nu se vor utiliza scule murdare de pacura, ulei ori alte substan{e
combustibile.
4.17.4. Vetrele atelierelor de forja trebuie prevazute cu hote pentru captarea scanteilor cu site
parascantei, din materiale incombustibile i protejate fa{a de elementele de construc)ie
combustibile.
4.17.5. Se va urmari la toate utilajele integritatea sistemului de ungere i racire, sistand orice
scurgere de ulei, 1ubrifian(i, lichide de racire etc.
4.17.6. La utilizarea preselor i ciocanelor pneumatice, conductele de aer comprimat se vor
prevedea cu separatoare de ulei i cu termometre. Ciocanele activate cu abur se prevad cu
oale de condens.
4.17.7. Utilajele de forjat se vor prevedea cu paravane de protecJie din materiale
rezistente la foc; scurgerile de ulei sau unsori, care se produc dupa ungere se vor cura{a i
indeparta in eel mai scurt timp.
4.17.8. Punerea in func(iune a cuptorului de incalzire se va face cu respectarea
urmatoarelor reguli:
ventilarea sau aerisirea cuptorului inainte de aprindere timp de 10 30
minute;
incalzirea treptata a cuptorului;
respectarea ordini de aprindere a arzatoarelor, injectoarelor conform
instruc(iuni1or;
aprinderea se va face cu o tola sau alt mijloc experimentat i omologat.
4.17.9. Supravegherea permanenta a focului in cuptor de personalul de deservire.
4.17.10. La oprire se inchide conducta de combustibil i apoi cea de aer.
4.17.11.
Amplasarea utilajelor de incalzire se va face astfel incat accesul in jurul
lor sa lie liber, canalele ji tuburile de evacuare a gazelor arse vor fi izolate fa(a de elementele
combustibile i metalice ale construc(iei.
4.17.12. Conductele de combustibili nu se vor amplasa in vecinatatea instala{iilor
electrice, a canalelor sau tuburilor de evacuare a gazelor arse.
4.17.13. Semifabricatele ce urmeaza a fi introduse in cuptorul incalzit trebuie sa lie
uscate.
4.17.14. Piesele calde se vor depozita i raci in locuri amenajate, lazi metalice,
containere sau gropi.
4.17.15. Cuptoarele se vor prevedea in mod obligatoriu cu aparate de masura i
control tpirometre optice, etc.) pentru supravegherea regimului termic.
89

4.18. Ateliere de turnatorie


4.18.1. Pregatirea formelor pentru turnare trebuie Uacuta astfel incat sa se
asigure permeabilitatea la gaze a patului de formare, in timpul solidificarii metalului din
forma. Se va respecta cu stricte{e tehnologia opera)iilor de formare, in ceea ce privete
executarea canalelor de aerisire, in scopul prevenirii exploziilor ce pot avea loc din aceasta
cauza.
4.18.2 Distan(a de la baza patului de formare pana la nivelul superior al apelor
freatice sau al conductelor de apa, trebuie sa lie minim de 1,5 m.
4.18.3. Uscarea miezurilor i formelor se executa in incaperi separate, dupa caz se amenajeaza hote
de aspira)ie a aerului cald.
4.18.4. Modelele pentru turnare se pastreaza in incaperi rezistente la foe, incalzirea spa{iilor
Pacandu-se cu apa calda, aer cald sau abur la joasa presiune, modelele se depoziteaza ordonat
pe rafturi.
4.18.5. La cuptoarele pentru topirea metalelor, cat i la turnarea fluidului incandescent se vor
respecta normele i instruc(iunile de func{ionare ji deservire.
4.18.6. Inainte de inceperea lucrului la cuptor se va controla starea acestuia, inlaturand eventualele
defec)iuni.
4.18.7. Inainte de aprinderea focului la cuptoare se vor inlatura scurgerile de lichid
face dupa ce au fost bine aerisite, in
de la injectoare,
la racordurile
rezervoarelor,
etc.
4.18.8. Pornirea
cuptoarelor
cu gaz se
va scopul eliminarii
scaparilor de gaze.
4.18.9. Materialul pentru alcatuirea unei separat inainte de arje i combustibilul trebuie uscat
incarcare, fiind interzis contactul umede sau cu metalului lichid cu apa, cu materiale
metale reci ruginite.
4.18.10. Captujeala cuptoarelor, vatra, oalele de turnare, lingurile de turnare in forme, precum i
toate uneltele sau sculele vor fi bine uscate i eventual incalzite inainte de folosire.
4.18.11. In cazul repararii vetrelor sau a pere(i1or cuptorului, pornirea se va face numai dupa uscarea
captue1ii respective.
4.18.12. Fiecare cubilou trebuie prevazut cu o groapa de avarie cu capacitatea corespunzatoare
volumului maxim a1 arjei.
4.18.13. Coul cubiloului va fi prevazut cu parascantei care sa reJina particulele de zgura
incandescente ce pot fi antrenate ji raspandite in atmosfera viciata cu gazele de ardere.
4.18.14. Spa(iul din jurul cuptorului va fi men(inut uscat i acoperit cu un strat sub(ire de nisip.
4.18.15. In cazul astuparii orificiului de evacuare a cuptorului, cu metal racit, acesta se va inlatura
prin topire cu oxigen.
4.18.16. La cuptoarele electrice pentru punerea in func(iune inainte de stabilizarea contactului electric,
se va face un control, inlaturand scurtcircuitele, infiltraJiile de apa, gaze, etc. i verificarea
legarii la pamant corespunzatoare a cuvei metalice.
4.18.17. Inainte de introducerea in cuptor a materialului se va verifica pentru a nu
con)ine materiale ce pot produce explozii (recipien[i inchii, [cvi inchise, proiectile, etc.j.
4.18.18. Aprinderea cuptorului se va face dupa principiul GAZ PE
.
4.18.19. La stingereaFLACA
cuptorului resturile incandescente vor fi depozitate intr-un loc Para pericol de
incendiu.
4.18.20. Dispozitivele de prindere i de manevrare a oalelor de turnare se vor verifica inainte de a
se folosi.
4.18.21. Umplerea cu metal topit a oalelor se face la maxim 7/8 din inalJimea lor.
4.18.22. SpaJiul de turnare in forme a metalului topit trebuie sa lie bine uscat, Para resturi de materiale
combustibile.
4.18.23. In timpul turnarii, echipamentul de lucru va fi Para pete de ulei, benzina,
etc.
4.18.24. Taierea bavurilor cu flacara oxiacetilica se va face in spaJiu Para materiale combustibile.

90

4.18.25. Transportul pieselor turnate calde se va face pe platforme, lazi metalice ji


nu se depoziteaza 1:inga materiale combustibile.
4. 19. Acoperiri metalice
4.19.1. 1efuirea i polizarea mecanica a metalelor se vor face separat de
acoperirile metalice.
4.19.2. Atelierele pentru acoperiri metalice vor avea asigurata ventila(ia naturala
sau mecanica. In cazul defectarii insta1a(iei de venti1a(ie, lucrul se oprejte pana la
remedierea defec(iuni1or.
4.19.3. In atelierele de pregatire mecanica a suprafetelor in vederea operaJiilor de
acoperire metalica, toate polizoarele, mainile de polizare, instala{iile, ca i cele de jlefuire,
lustruire, trebuie sa lie prevazute cu sistem de desprafuire. In cazul desprafuirii prin sistem
uscat, pulberile metalice ji scamele vor fi colectate in cutii de tabla i vor fi evacuate din
atelier la sfaritul fiecarui schimb, in locuri special amenajate. Desprafuitoarele cu saci se vor
cura{a periodic.
4.19.4. Toate sistemele de desprafuire uscata, inclusiv conductele de aspiraJie prin
care s-au vehiculat scame textile precum i camerele de pregatire a aibelor textile, se vor
cura(a inainte de a incepe lucrul cu pietre sau aibe abrazive care nu produc scantei. Aceasta
se aplica i conductelor cu ventila)ie din cadrul sistemelor de desprafuire umeda.
4.19.5. In spatiile de polizare, precum i in camerele de pregatire a jaibelor textile se interzice
fumatul i lucrul cu flacara deschisa sau sursa de scantei.
4.19.6. Pregatirea jaibelor textile in spa(iul de polizare este interzisa.
4.19.7. Introducerea solven{i1or inflamabili sub orice forma in atelierele de polizare, lefuire este
interzisa.
4. 20. Depuneri metalice, chimice, electrochimice
4.20.1. Atelierele de acoperiri metalice se amplaseaza in cladiri sau incaperi
rezistente la foe, avand pardoseli incombustibile.
4.20.2. Utilizarea so1ven)ilor organici inflamabili pentru degresare este interzisa. Fac excep{ie
cantitatea foarte redusa (1-2 litri) de solvenJi care pot fi folosiJi in ateliere mici unde
numarul de piese nu justifica utilizarea bailor de degresare.
4.20.3. Se interzice depozitarea in ateliere a substan(elor chimice necesare procesului tehnologic.
Cantita)ile necesare consumului zilnic se vor pastra in incaperi separate in condi(ii care
eevviittee eventualele reac(ii. Materialele combustibile (rumeguy de lemn, obiecte de lemn,
e/c.) sunt admise numai in cantita{ile necesare procesului tehnologic.
4.20.4. La depozitarea, transportul i manipularea substanJelor chimice ce prezinta
pericol de incendiu se vor respecta urmatoarele:
a. substanJele lichide se vor pastra in ambalajul lor original.
Damigenele vor fi aezate in couri impletite, in cutii de lemn sau
couri metalice, iar pentru amortizare se vor pune paie, talaj sau
vata de sticla;
b. damigenele pentru acid azotic vor avea pentru amortizare vata
de sticla, iar codurile vor fi metalice. Damigenele cu acid azotic nu
vor fi astupate ermetic ji se vor (ine intr-un loc separat i bine
aerisit; opera(iile de transvazare din care rezulta cantitaJi mari de
gaze sau de vapori inflamabili sau toxici vor fi executate numai sub
nie sau sub un curent puternic de aer lateral;
damigenele cu acizi sau cu saruri chimice in stare lichida vor fi
etichetate indicand con(inutul i denumirea chimica uzuala, precum
i densitatea sau concentra(ia lor;
e. conductele de alimentare i robinetele vor fi intreJinute in buna
stare;

91

f. pentru protejarea solu(iilor, acizii se toarna in apa in jet sub(ire


amestecand con{inutul i racind solu{ia. Se interzice turnarea apei
in acid;
g. amestecarea acidului sulfuric ji a acidului azotic se face turn:ind
acid sulfuric peste eel azotic, amestecand con(inutul i racind
so1u{ia, astfel ca temperatura sa nu depajeasca 350 C.
4.20.5. Acidul sulfuric concentrat, necesar corec(iilor va fi introdus in atelier numai in cantita)ile
necesare unei singure corec)ii sau preparari.
4.20.6. Manipularea substan(e1or cu pericol de incendiu (sod/a, fosfor, peroxid de sodiu) in vederea
ob(inerii unor saruri sau pentru efectuarea unor reac{ii de oxido-reducere se va face cu
respectarea regulamentului de lucru.
4.20.7. Prepararea so1u{ii1or i a electroli(i1or, precum i corectarea solu)iilor din baile galvanice se
vor face numai cu respectarea regulamentului de lucru.
4.20.8. Din cauza hidrogenului degajat in timpul unor procese chimice sau electrochimice, se
interzice lucrul cand insta1a(ia de ventila{ie nu func{ioneaza la parametrii normali astfel
incat concentra(ia de hidrogen in atmosfera atelierului sa lie sub limita de explozie (4%)
4.20.9. Prepararea soluJiilor de lucru se va face numai de personal instruit asupra pericolelor de
incendiu pe care le prezinta manipularea acizilor concentra{i, a substan)elor oxidante ji a
substan(e1or cu tendin(a de autoaprindere. In acest caz se interzice folosirea oricaror
materiale inflamabile hartie, lemn, tala etc.1 pentru manipularea acestor substan{e sau
pentru inlaturarea scurgerilor pe pardoseala.
4.20.10. In cazul folosirii flacarilor deschise pentru incalzirea solu{iilor de lucru, aprinderea focului
se va face numai dupa 10 minute de la pornirea ventilaJiei. Ventila{ia se oprete numai
dupa stingerea flacarii.
4.20.11. Se interzice depozitarea substan(e1or chimice sau a materialelor inflamabile sub
tronsoanele orizontale ale tubulaturii de ventila{ie, prin care se vehiculeaza gaze provenite
din solu(ii oxidante, caustice, acide sau altele similare, care prin contact cu materialele
depozitate pot da reac{ii periculoase.
4.20.12. Procesele chimice sau electrochimice bazate pe electroliJi puternici
oxidan{i, de tipul acidului percloric, se vor executa in incaperi separate, cu ziduri rezistente
la foe i explozie.
4.20.13. Se interzice folosirea sculelor cu cozi de lemn sau materialele plastice
pentru introducerea sau scoaterea pieselor din baile de metal topit, cu acizii concentraJi sau cu
electro1i(i puternic oxidan{i.
4.20.14. Depozitarea substan)elor cianurice se va face in incaperi separate sigilate
i ventilate, in care nu se vor pastra alte materiale.
4.20.15. Se interzice amplasarea unor obiecte combustibile (mese, gratare din lemn, lazi en
rumegu etc.) in imediata apropiere a bailor galvanice, incalzite cu flacara deschisa, cu
energie electrica sau cu aburi, ne izolate termic.
4.20.16. Insta1a)iile de ridicat uneltele i de introdus piesele in bai de galvanizare trebuie sa lie in
perfecta stare de func)ionare, pentru a preveni stropirile prin scaparea de la inal)ime a
obiectelor care se introduc sau se scot din bai.
4.20.17. Piesele se vor introduce in baie lent i numai uscate. Pentru scoaterea lor
se vor folosi cleti sau dispozitive adecvate preincalzite.
4.20.18. Materialele de adaos pentru baile de metal lichid trebuie sa lie incalzite
inainte de a se introduce in baie.
4.21. lefuirea ji polizarea mecanica
4.21.1. Atelierele de lefuire ji de polizare mecanica, deoarece produc degajari de
p mf ji d e scame combustibile, vor fi separate de restul atelierului de acoperiri metalice i
dotate cu instala(ii de ventila)ie corespunzatoare.

92

4.21.2. Mainile de jlefuit ji polizat i in special cele ce folosesc jaibe din material textil, vor fi
prevazute cu dispozitive de aspira(ie locala pentru absorb)ia prafului i a scamelor.
4.21.3. Cura)irea prafului i a scamelor din instala)ia de ventila{ie ji de pe perete se va efectua
conform unui grafic intocmit in acest scop. Colectarea prafului i scamelor se va face in
cutii metalice care vor fi golite in locuri destinate acestui scop.
4.21.4. La opera(iile de polizare cu pietre abrazive, se vor respecta prevederile din normele de
protec)ie a muncii i normele de prevenire ji stingere a incendiilor in vigoare prescrise
pentru acestea.
4.22. Degresarea i decaparea suprafe[elor metalice
4.22.1. Pentru cura(irea suprafetelor metalice prin degresare in so1ven(i organici
inflamabili, se pot folosi bai cu capace de inchidere, avand capacitate pana la 2 in'.
Se interzice degresarea pieselor in so1ven(i organici inflamabili, in recipiente deschise, in
incaperi unde se lucreaza cu foc deschis sau se produc sc:intei.
La opera(iile de degresare electrochimica unde se degaja hidrogen i oxigen se vor lua
masuri de venti1a{ie fopata a bailor pentru indepartarea gazelor. Se vor evita scanteile
provocate prin conectarea ji deconectarea sistemelor de intrerupere a curentului in timpul
manevrarii dispozitivelor.
Baile pentru degresare cu trietilena percloretilena, care in timpul lucrului raman descoperite,
vor fi prevazute cu serpentine de racire cu apa i aspira{ie locala. Baile vor fi inchise cu
capace etane cand nu se lucreaza. La oprirea lucrului se vor opri incalzirea, racirea i
ventilarea bailor, iar la inceperea lucrului se vor efectua ventilarea i racirea, inainte de
deschiderea capacului. Venti1a(ia va asigura menJinerea spa(iului interior al instalaJiei in
depresiune, astfel incat vaporii de solvent organic sa nu poata iei in spa{iul inconjurator.
4.22.5. La degresarea in solu{ii alcaline se vor lua masuri de protec{ie, in scopul evitarii arsurilor
cu soda caustica, intoxicarii cu cianura i aprinderii amestecului exploziv de hidrogen i
oxigen format la suprafa{a baii.
4.22.6. Introducerea i scoaterea pieselor din baile de degresare electrolitica se vor efectua numai
dupa intreruperea curentului electric care le alimenteaza. Spuma formata la suprafa{a baii
se va inlatura pentru a se evita acumularea amestecului exploziv oxigen i hidrogen.
4.22.7. Baile de decapare vor fi prevazute cu ventila(ie absorb[ie) mecanizata.
4.22.8. Scurgerile de acid pe pardoseala se neutralizeaza cu pasta de var care se va inlatura dupa
minimum 30 minute.
4.22.9. Temperatura bailor
va fi men)inuta cfit mai coborata.
La decaparea cu acid
0
0
sulfuric, temperatura va fi sub 65 C, iar la acid clorhidric sub 45
C.
4.23.1. Prepararea vopselelor, grunduirea sau vopsirea, in cazul folosirii a mai
mult de 10 litri de substan(e inflamabile pe schimb se vor executa numai in spa{ii special
amenajate, avand standuri, cabine prevazute cu filtre pentru re(inerea particulelor de vopsea,
cu instala)ii de evacuare a aerului nociv, precum i cu mijloace de stingere a incendiilor.
4.23.2. Spatiile de vopsire vor fi prevazute cu sisteme de ventilaJie pentru
evacuarea aerului viciat si introducerea aerului proaspat. Ventila(ia se va pune in funcJiune cu
5 minute inainte de inceperea lucrului i se va opri la 5 minute dupa incetarea lucrului.
Se interzice lucrul la cabinele de pulverizat in cazul in care ventilaJia de evacuare,
filtrele, perdelele de apa i celelalte instalaJii auxiliare nu func{ioneaza la parametrii normali.
4.23.3. Tubulatura de evacuare a vaporilor de solvent i aerosolilor de vopsea va fi
cura{ata periodic pentru a evita acumularile de material combustibil, periodicitatea de
curaJire se va stabili in func(ie de depunerile constatate.
4.23.4. Pentru inlaturarea crustei de vopsea de pe conducte, utilaje, perete,
pardoseli etc., se vor folosi scule din materiale care nu produc scantei.
93

4.23.5. Se va verifica zilnic buna func{ionare a sistemelor de interblocare intre


pistoalele de vopsire i pompele de injectare a solventului inflamabil, pentru vopsire sau
degresare, precum i ventila(ia de evacuare a aerului viciat interzicand lucrul la cabinele la
care acest interblocaj nu func{ioneaza.
4.23.6. Toate atelierele sau zonele periculoase din punct de vedere al incendiilor
vor fi marcate vizibil cu indicatoare de pericol de incendiu.
4.23.7. Se interzice fumatul in toate spatiile in care exista materiale inflamabile, precum i orice
activitate cu foc deschis, surse de scantei sau corpuri incandescente.
4.23.8. IntervenJia cu foe deschis in acest spa(iu este permisa numai dupa evacuarea vaporilor
substan{elor inflamabile, a tuturor depunerilor de materiale inflamabile care s-ar putea
aprinde, de asemenea dupa evacuarea tuturor recipientelor cu so1ven(i, vopsele grunduri.
Interven)ia se va face numai pe baza de permis de lucru cu foe, sub supraveghere ji dotare cu
mijloace necesare interven)iei.
4.23.9. In spatiile de lucru este interzisa pastrarea unor cantitaJi de material inflamabil mai mari
decat necesarul pentru un schimb.
4.23.10.Toate materialele de vopsire vor fi pastrate in recipiente metalice bine inchise, ferite de
radia{iile calorice.
4.23.11.Transportul materialelor de vopsire se va face in recipiente metalice inchise sau din
materiale din care nu se pot scurge, care dupa golire se depoziteaza in locuri special
amenajate.
4.23.12.In cazul schimbarii materialelor de vopsire, toate utilajele de pregatire, grunduire, vopsire
ji uscare se vor spala i cura(a de depunerile anterioare.
4.23.13.Reviziile, repara)iile, intre(inerile se vor face de catre muncitori califica{i, instrui)i in
prealabil i care cunosc insta1a(iile.
4.23.14.La prepararea emailului de aluminiu praful de aluminiu se va manipula cu precau(ie pentru a
nu se degaja in atmosfera, in caz de aprindere se va stinge cu pulberi stingatoare sau
bioxid de carbon, nu se va folosi apa.
4.23.15.Depozitarea materialelor pentru vopsire se va face in incaperi separate, rezistente la foc,
ferite de ac)iunea razelor solare, iar geamurile ferestrelor se vor vopsi in alb.
4.24 Pregatirea vopselelor
4.24.1. Aceasta se va executa in sta{ii de preparat vopsele sau in incaperi
separate, bine ventilate i cu acces spre exterior.
4.24.2. Deschiderea capacelor metalice ale recipien)ilor se va face cu scule ce nu produc scantei.
4.24.3. Se interzice depozitarea, prepararea sau manipularea altor substanJe, in afara celor strict
necesare in ziua respectiva.
4.24.4. Agitatoarele pentru preparare ji pompele pentru transport vopsea vor fi ac)ionate
pneumatic; se interzice transportul vopselelor i solven(ilor prin conducte cu ajutorul aerului
comprimat.
4.24.5. Intrarea electrocarelor, electrostivuitoarelor neprotejate corespunzator in spatiile de
pregatire, preparare a vopselelor este strict interzisa.
4.24.6. Se interzice accesul cu chibrituri, brichete sau orice alte surse de foc sau scantei in acest
spa(iu.
4.25. Vopsirea cu pensula, prin imersiune, pulverizare etc.
4.25.1. Se va face in locuri special amenajate sau in sec(ii cu alt specific (mecan/c,
montaj etc.) cu condiJia ca in zona sa nu existe surse de aprindere a solven{ilor, iar ventilaJia
generala sa lie suficienta pentru a men(ine concentra(ia de solvent in limita admisa.
4.25.2. Vopsirea prin imersie se face in bai metalice, prevazute cu sistem de
ventila)ie. Baile vor avea capac sau un sistem de golire rapida in cazul bailor cu sistem mai
mare de 2 in'. Ele vor fi prevazute cu indicatoare de nivel, umplerea Uacandu-se Jinand cont
i de volumul pieselor ce urmeaza a se introduce in baie.
94

4.25.3. Incaperile ji instala{iile in care se executa operaJiile de pulverizare se vor prevedea cu


sisteme de ventila)ie corespunzatoare, care se pun in func)iune inainte cu 5 minute de
inceperea lucrului ji se opresc dupa 5 minute de la terminarea lucrului.
4.25.4. Vopsirea prin pulverizare in afara instala(iei este permisa cand se executa ocazional cu un
consum sub 10 1 pe schimb ji 20 grame pe ora i metru cub incapere, asigurand in
timpul vopsirii o ventila)ie corespunzatoare.
4.25.5. Pulverizarea vopselei se face cu aer comprimat, azot sau dioxid de carbon
sau prin presiune hidraulica, fiind interzisa folosirea gazelor combustibile.
4.25.6. Insta1a)ia fixa de pulverizat va fi legata la pamant.
4.25.7. Incaperile pentru pulverizarea lacurilor pe baza de nitroceluloza vor fi separate fa{a de
cele pentru pulverizarea locurilor poliesterice.
4.25.8. In cazul schimbarii materialelor de lacuire toate instala{iile se vor curaJa de depunerile
anterioare.
4.25.9. Camerele in care se executa opera{ia de lacuire trebuie prevazute cu filtre umede sau alte
sisteme de filtrare.
4.25.10.
Materialul care urmeaza sa lie lacuit va fi stivuit in mod ordonat pe
carucioare, palete, platforme etc.
4.25.11.
In cazul vopsirii in camp electrostatic se vor respecta cu stricte{e
parametrii tehnologici stabili)i pentru instala)ie.
4.25.12.
Saptamanal se va face o cura{enie generala completa a atelierului, cu
care ocazie se vor indeparta toate depunerile, impurita)ile, praful etc. din atelier.

4.26.3.
4.26.4.

4.26.7.
4.26.8.

4.26. Uscarea suprafeJelor vopsite


4.26.1. Uscarea naturala a pieselor vopsite in atmosfera atelierului se poate face
numai pe platforme ventilate care asigura men{inerea concentra(iei de vapori de solven)i sub
limita inferioara de explozie.
Se admite uscarea naturala Para masuri speciale cand:
cantitatea de solvent din componenta vopselelor nu depaje jte 10
1/schimb i 20 g/in'/h;
in jurul pieselor pe o raza de 6 in nu exista surse de scantei sau flacara
deschisa;
in zona nu exista materiale inflamabile.
4.26.2. Uscarea artificiala se face in insta1a{ii prevazute cu sisteme de evacuare a
so1ven(ilor in timpul uscarii. Insta1a(iile vor avea sisteme de control i reglare automata a
temperaturii.
InstalaJiile de uscare cu gaze vor fi echipate cu sisteme automate de supravegherea arderii
i controlul arderii.
In cazul schimbarii materialului de vopsire pe langa spalare ji curaJare, se va verifica
instala)ia de catre o persoana autorizata care va certifica in scris ca instala{ia corespunde
din punct de vedere a1 prevenirii i stingerii pentru noul material folosit.
4.26.5. in exploatare se va urmari respectarea proceselor tehnologice pentru
produsul sau piesa ce se usuca:
temperatura maxima de
uscare; timpul de uscare:
incarcarea instala(iei (kg
so/veu/'h);
solventului.
4.26.6. In natura
cazul folosirii
radia(ilor infraroii, concentraJia de solven{i trebuie
men)inuta sub limita de aprindere cu cel pu(in 50%, in func(ie de temperatura de uscare.
In cazul folosirii aburului sau apei supraincalzite pentru inlaturarea pericolului de explozie,
concentra)ia de solven)i va fi men{inuta sub limita de aprindere cu cel pu)in 20%, in func)ie
de temperatura de uscare.
Paile interioare ale instala)iei de uscare ji conductele de evacuare a aerului vor fi in
perfecta stare de cura(enie.
95

4.26.9. Semestrial se vor verifica depunerile de solvent in interiorul panourilor izolante, in vederea
depistarii posibilita)ii de impregnare cu condens de solvent a materialului poros izolant, care
poate duce la fenomene de autoaprindere.
4.26.10. Se va urmari permanent func)ionarea corecta a filtrelor de aer proaspat
i
vor fi cura{ate ji verificate.
4.26.11.Dispozitivele, aparatele de siguran{a, reglaj, masura i control vor fi controlate periodic,
orice defect fiind reglat imediat.
4.26.12.
Pentru stingerea eventualelor incendii la instala)ia de uscare, aceasta se va
dota cu stingatoare manuale sau portabile i alte mijloace adecvate de interven(ie.
4.27 Ateliere de fabricarea sticlei i a ornamentelor
4.27.1. In sec(iile in care pentru prelucrarea sticlei se utilizeaza substan(e
inflamabile se vor respecta urmatoarele:
a. cantita(ile de materii prime care se pastreaza in secJie nu vor fi mai
mari decat cele strict necesare in fluxul tehnologic pentru un
schimb;
b. substan{ele se vor pastra in ambalaje inchise ermetic, ferite de
sursa de caldura;
c. incaperile vor avea o buna ventila{ie mecanica sau naturala;
d. insta1a(iile electrice de lumina i foia din aceste incaperi cu pericol
de explozie vor fi executate conform normelor in vigoare pentru
incaperi antiex.
4.27.2. La cuptoarele de topit sticla, opera(ia de schimbare a focului pe partea
opusa se va face cu ajutorul unei tobe fixate pe baza metalica respectandu-se principiul GAZ
PE FLACA .
4.27.3. In cazul intreruperii gazului de ardere pe o perioada de timp, daca temperatura scade
sub 1000 C, se va trece imediat la stingerea ancorajelor bol{ii.
4.27.4. In cazul in care se observa scurgerea sticlei din cuptor, locul va fi ingradit. Sticla scursa va fi
evacuata din atelier.
Concomitent cu acesta se vor aplica dupa situa{ie ji alte masuri care sa limiteze
scurgerea i anume:
racirea locala cu aer;
astuparea orificiului de scurgere cu pene de lemn sau de
metal; racirea locala cu apa;
reducerea temperaturii prin reducerea combustiei.
4.27.5. In cazul scurgerii totale a sticlei din cuptor in vederea reparaJiei se va stabili locul de
scurgere i depozitare a sticlei incandescente. Se vor inlatura materialele combustibile sau
inflamabile sau se vor izola cu placi de azbest, vata de sticla sau panze de apa.
Canalele de scurgere a sticlei incandescente de la cuptor la locul de depozitare vor
fi izolate cu placi de metal peste care se va pune nisip sau placi de azbest.
4.27.6. Marginea platformei de lucru la cuptoare se va izola de peretele cuptorului, respectiv bazinul
de lucru cu tabla captuita cu vata de sticla.
De asemenea este strict interzisa pastrarea sau depozitarea materialelor inflamabile
sub platforme de lucru sau sub cuptoare.
4.27.7. Se interzice aruncarea sticlei incandescente sau fierbinJi in galeJi cu ulei.
4.27.8. Aprinderea arzatoarelor se va face cu ajutorul unei tor(e fixate pe o baza
metalica, respectand principiul GAZ PE FLACA
, iar inainte de aprindere se vor verifica
registrele de la canalul de tiraj pentru respectarea diagramei de temperare.
4.27.9. Aprinderea focului la cuptor in momentul intrarii lui in temperare se va
face numai de personal special instruit.
4.27.10. Inn cazul intreruperii gazului metan in timpul arderii, se vor
inchide robinetele centrale ji apoi se vor deschide robinetele de la fiecare focar.
96

La reaprinderea focului deschiderea robinetelor se va face treptat cu reglare foarte


fixa pentru ca debitul de gaze, scurse pe arzator sa lie in cantitate redusa.
4.27.11. Pentru a nu se produce explozii dupa inversarea focului, se va verifica daca pozi)ia
clapetei inversorului de aer este sincronizata cu pozi)ia robinetului principal de gaz. In caz
ca se produc schimbari greite ale focului se vor inchide ambele ventile de gaz i se va
anun{a efu1 de schimb.
4.27.12. Langa cuptor se va trage conducta principala de apa pentru incendii, care va fi verificata la
inceperea lucrului.
4.27.13. Langa gura de apa trebuie sa se alte furtunul cu o astfel de lungime incat sa ajunga in orice
loc al cuptorului.
4.27.14. Este interzis a se arunca pe pardoseala, in atelier probe de topitura de sticla scoasa din
cuptor. Acestea se vor evacua din atelier i depozita in loc special amenajat.
4.27.15. Sculele cu care s-au luat probe de topitura, precum i cele folosite pentru impingerea
amestecului, dupa folosire se vor aeza la locul lor de depozitare. De asemenea se interzice
depozitarea sculelor de lucru in stare fierbinte direct in dulapioarele de pastrare.
4.27.16. La toate mainile de ars ji taiat se va verifica etaneitatea robinetelor atat la incetarea
lucrului, cat i la reluare, pentru a se evita scapari de gaze.
4.27.17. In sec(iile decor, ornamente i preparate colorate se interzice depozitarea unor cantita{i mai
mari decat consumul de substan{e inflamabile pentru un schimb. Pastrarea acestora se va
face in locuri ferite de surse de incalzire ji se interzice cu desavarire focul deschis.
4.27.18. Depozitarea materialelor de ambalaj (paie, tala j, hartie etc.) se va face cu respectarea
normelor de prevenire i stingere a incendiilor.

montarea de cutii sau tavi metalice sub lampile cu arc voltaic pentru captarea
resturilor de carbuni incandescen(i;
in atelierele foto unde se lucreaza cu colodiu pentru prepararea placilor pe
timpul opera(iunilor se va inlatura orice sursa de foc deschis sau scantei;
insta1a(ia electrica la mesele de lucru executate din lemn i iluminate pe
dedesubt va fi executata pe placi izolatoare;
to(i transformatorii electrici 220/24V vor fi acoperi(i cu capace de metal cu
orificii de aerisire;
abajururile lampilor tip pentru camerele obscure vor fi confec{ionate din
materiale incombustibile;
asigurarea func{ionarii in bune condi(ii a instalaJiei de aerisire pe timpul
lucrului;
se interzice aezarea substanJelor combustibile i a lichidelor combustibile in
apropierea proiectoarelor i reflectoarelor.
4.28.2. La opera(iile de copiat i retu, pe langa masurile de mai sus, in timpul
manipularii filmelor i a montajelor acestea se vor proteja de eventualele particule de carbuni
aprini ce pot cadea de la lampile cu arc voltaic folosite la iluminarea ramelor de copiat.
4.29 Ateliere de pictura, reclame comerciale, firme luminoase
4.29.1. In aceste ateliere, instalaJiile electrice vor fi executate in conformitate cu normativele in
vigoare.
4.29.2. Atelierele vor fi prevazute cu sisteme de ventila{ie, ventilatoarele vor fi de tip contra
exploziilor.
4.29.3. Depozitarea materialelor folosite pentru vopsire se va face in magazii speciale,
independente, amenajate cu respectarea normativelor de prevenire a incendiilor.
97

4.29.4. Cantitatea totala de materiale pentru vopsire ce se poate gasi la un moment dat in atelier, nu
va depai necesarul pentru un schimb de lucru. (8 ore).
4.29.5. Materialele de vopsire vor fi ferite de ac(iunea razelor solare.
4.29.6. Substan)ele pentru vopsire se transporta numai in vase inchise ji dupa golire, acestea se
evacueaza din atelier in locul destinat pentru spalare.
4.29.7.Materialul lemnos pentru vopsire va fi stivuit in mod ordonat, lasand libere spatiile de
circula)ie, evitand blocarea cailor de acces.
4.29.8. Dejeurile combustibile, carpele de jters imbibate cu materiale inflamabile
vor fi evacuate in cutii metalice ji distruse prin ardere in locuri Para pericol de incendii.
Se interzice depozitarea, transvazarea i manipularea altor lichide combustibile in afara
celor necesare in incaperea respectiva.
4.29.10. Se interzice folosirea oricarei surse de foe precum i a fumatului in aceste
ateliere.
4.29.11. Incalzirea atelierelor se va face cu instala{ii de incalzire centrala, respectandu-se normele
de prevenire a incendiilor privind execu{ia i aezarea materialelor combustibile fa(a de
elementele instala(iei de incalzire.
Atunci cand acest lucru nu este posibil, se pot utiliza sobe obinuite cu acumulare
de caldura, executate cu ui(ele de alimentare amplasate in exterior.
Nu este admisa utilizarea sobelor metalice i a radiatoarelor electrice sau a
radian(i1or indiferent de tipul lor.
Este interzisa aezarea i uscarea materialelor combustibile pe sobe sau corpuri de
incalzire.
4.29.12. Proiectarea i execu{ia firmelor luminoase se va face cu respectarea prescrip(iilor legale
privind instala{iile electrice in vigoare.
4.29.13. La montarea firmelor luminoase i a reclamelor se vor respecta urmatoarele:
a. nu se vor monta prize cu siguran)e sau siguran{e la reclamele ilustrate in
interiorul vitrinelor;
b. se va prevedea posibilitatea intreruperii circuitului de alimentare al
reclamelor din vitrine atat din interiorul magazinului, cat ji din exterior;
cablurile de alimentare la trecerea prin orificii sau peste muchii ascu{ite se
vor prevedea cu manoane de protec(ie din PVC, cauciuc sau metal.
Conductoarele se vor monta pe izolatoare, iar in locurile unde pot aparea
lovituri mecanice se vor proteja cu manoane metalice;
indiferent de condi(iile in care se lucreaza sau de calitatea izo1a{iei, de
sculele cu care se lucreaza la insta1a{iile de inalta tensiune, se vor scoate
siguran(ele fuzibile.
4.29.14. Transformatoarele trebuie construite ji dotate cu dispozitive speciale,
astfel incat, la deschiderea transformatorului, circuitul de alimentare sa se intrerupa.
4.29.15. Bornele transformatorului vor fi izolate ji protejate contra atingerii intamplatoare.
4.29.16. Contactul la borne se face numai prin intermediul papucilor bine solidariza(i cu capetele
conductoarelor.
4.29.17. La tablourile de distribu{ie se vor monta siguranJe (fuzibile) pe circuitul
de alimentare a1 transformatoarelor in cazul in care, prin construcJie, transformatoarele nu au
prevazute siguran(e incorporate.
4.29.18. Transformatoarele se amplaseaza in imediata vecinatate a tuburilor sau in firide speciale vor
fi monofazate pentru tensiunea maxima in primar de 250V.
4.29.19. Se interzice montarea transformatoarelor sau a altor par(i ale instala{iei reclamelor
luminoase in locuri sau in apropierea unor materiale, care s-ar putea aprinde datorita
incalzirii normale a elementelor instala(iei reclamelor sau transformatoarelor.

98

4.29.20. Se interzice legarea in serie a desUaurarilor secundare a doua sau mai multe
transformatoare, fiecare circuit de inalta tensiune va fi alimentat de la un singur
transformator.
4.29.21. Legaturile electrice ale conductelor de inalta tensiune se vor face astfel
incat sa se evite posibilitatea unui contact intre elementele a doua circuite de tensiuni diferite.
4.29.22. Se interzice ca prin execu)ie sa se realizeze vreo legatura electrica directa
intre partea de joasa i cea de inalta tensiune a transformatoarelor, cu excep(ia papilor legate
la pamant.
4.29.23. La fiecare instala(ie de tuburi luminoase se va prevedea un intrerupator montat pe partea
tensiunii primare, marcat vizibil in insta1a{ie, precum i pozi(iile inchis ji deschis.
4.29.24. Di1uan(ii i toate substan{ele folosite la prepararea vopselelor i care sunt inflamabile se vor
pastra sub cheie ji se vor manipula numai in cantita{ile necesare unei zile de lucru.
4.29.25. Lucrarile de vopsitorie a papilor metalice ale firmelor sau reclamelor se vor executa in
camere speciale, prevazute cu insta1a(ii de ventilaJie, fiind interzis fumatul sau orice sursa de
foc deschis in aceste spa(ii.

4.30. Filaturi de bumbac, lana, vigonie


Inainte de introducerea in majini pentru prelucrare, materialul lfibre, deeuri, zdren[e etc.)
va fi controlat i sortat cu grija inlaturandu-se eventualele corpuri producatoare de scantei
(z//uri, juruburi, pietre, sirme, nasturi etc.1.
4.30.2. Se va verifica saptamanal, iar in sec{iile de desfacere i pregatire zilnic, starea tehnica a
mainilor in vederea eliminarii lovirii intre piese, corpuri metalice, inUaurari de fibre pe
lagare etc., care ar putea provoca inceputuri de incendii.
4.30.3. In permanenta se va indeparta orice depunere de praf sau seama de pe
electromotoare, corpuri de iluminat, tubulatura, conducte, tablouri de distribu{ie i automate
electrice etc.. De asemenea se va indeparta praful, scamele ji fibrele scurte de sub maina.
4.30.4. La insta1a)iile de absorbire a prafului unde evacuarea se face in atmosfera
se vor lua masuri ca fibrele ji scamele sa nu lie luate de curen(ii de aer i propagate sau
depozitate in locuri care prezinta pericol de incendiu.
4.30.5. In cazul declanarii unui eventual incendiu la destramare se va indeparta
imediat materia prima pentru alimentare, iar maina se va lasa in mers pentru scoaterea
materialului dintre cilindrii. Insta1a(ia de desprafuire ji transport pneumatic se va opri, se va
intrerupe curentul electric trecand la interven)ia pentru stingere a incendiului cu mijloacele
ini)iale din dotare.
4.30.6. Fibrele, firele, deeurile din jurul i de sub maini vor fi manipulate
numai cu unelte de lemn sau materiale neferoase.
4.30.7. Lubrifian(ii utiliza(i la ungerea utilajului i in procesul tehnologic vor fi
depozita(i in cantitaJile necesare unei zile de lucru in spa(ii amenajate special.
4.30.8. Ascu{irea organelor de taiere de la maini se va executa in locuri special
amenajate, iar cand acest lucru nu este posibil se admite ascu)irea pe loc luand urmatoarele
masuri:
indepartarea materialelor inflamabile din jurul
majinii; asigurarea cu mijloace ini(iale de stingere;
obJinerea aprobarii conducatorului formaJiei i supravegherea
lucrului.
4.30.9. Repararea garniturilor elastice de la carde, darace, se va face in incaperi
separate, amenajate.
4.30.10. Repararea garniturilor rigide la carde, darace se va face in incaperi speciale, dotate cu
ventila(ie naturala sau mecanica, iar instala(ia electrica va fi de tip antiex.
4.30.11. La preluarea schimbului se va indeparta de pe maini praful i scama.

99

4.3 - Tesaturi ji tricotaje


4.31.1. Se va asigura in permanen)a cura)irea de praf i scame a utilajelor.
4.31.2. Instala(iile electrice vor fi men)inute in perfecta stare de func{ionare i
etaneitate.

4.31.3. Este interzisa montarea pe maini a jtarterelor pentru pornire ji oprire.


Acestea se vor monta pe stelaj metalic la cel pu in 20 cm distan)a de maina.
4.32. Confec[ii i tricotaje
4.32.1. La mainile de taiat ji croit se vor respecta
urmatoarele: ascu(irea cu)itelor se va face in locuri special amenajate;
la mainile de croit fixe, ascu)irea se va face dupa indepartarea de
pe masa majinii a materialului de prelucrat ji numai cu instalaJia de
absorbire locala oprita;
pietrele de polizor cu care se face ascu(irea vor fi protejate in
carcase pentru restrangerea ac(iunii scanteilor rezultate din polizare.
4.32.2. Se va verifica zilnic starea tehnica a fiarelor de calcat precum i a cordoanelor i fielor.
Aezarea lor in timpul intreruperii calcatului se va face numai pe suporturi speciale
incombustibile; la terminarea lucrului, acestea se vor scoate din prizele de alimentare.
4.32.3. Insta1a(iile de foia, montate sub sau pe pardoseala vor fi protejate impotriva loviturilor
mecanice. Utilajele vor fi dotate cu legatura de descarcare la pamant.
4.32.4. La mainile, instala{iile i aparatele specifice folosite se vor respecta urmatoarele:
nu se va lucra cu majini care prezinta defec{iuni electrice sau
mecanice;
cura{area scamelor din interiorul utilajelor precum i ungerea se va
efectua conform graficului intocmit;
la terminarea lucrului, utilajele ji instala{iile vor fi scoase de sub
tensiune;
tubulatura de evacuare a scamei se va curaJa eel puJin o data pe
luna;
instalaJiile electrice de iluminat ji for(a montate aparent vor fi
cura(ate saptamanal de scame i praf.
4.33. Blanarie, pielarie
4.33.1. Substan(ele inflamabile ji explozive (degresanJi, adezivi, solven(i etc.), utilizate in
procesul tehnologic se vor ridica i pastra in cantitaJi necesare unui schimb de lucru,
prepararea ji pastrarea lor se va face in vase metalice in incaperi special amenajate
prevazute cu insta1a(ie de ventila(ie i iluminat conform normelor.
4.33.2. In toate sec)iile productive unde se lucreaza cu substanJe combustibile ji inflamabile i in
depozitul de materii prime i materiale se interzice folosirea focului deschis.
4.33.3. In sec(iile de fabrica)ie unde cura{area pardoselilor i a utilajelor se face cu jet de apa vor fi
luate masuri pentru protejarea insta1a(ii1or i a aparaturii electrice.
4.33.4. La instalaJiile de uscat piei pe placi de sticla, precum i la uscarea pentru talpa i blanuri, se
va urmari ca temperatura de uscare sa nu depaeasca limitele admise in procesul tehnologic.
4.33.5. Locurile de munca unde se degaja vapori inflamabili vor ft prevazute cu hote de aspiraJie
racordate la sistemul de ventila)ie.
4.33.6. In incaperile in care se produc degajari de vapori se interzice purtarea incal)amintei cu
blacheuri, potcoave, (inte etc..
4.33.7. Se interzice spalarea cu benzina a imbracamintei in secJiile de producJie
sau depozitare.

4.33.8. Cura(area prin ardere a plaselor de siirma provenite de la mainile i


cabinele de jpri{at se vor executa sub stricta supraveghere.
4.34. Incal{aminte
4.34.1. Se interzice folosirea focului deschis in sec(iile productive unde se lucreaza
cu substan{e combustibile precum i in depozite de materii prime ji materiale.
4.34.2. In mod cu totul excep(iona1 se admit arzatoare cu flacara deschisa pentru
cura{area prin ardere a a{elor la finisarea incal)amintei.
4.34.3. Materialele cu proprieta{i de autoaprindere ca: praf de lemn imbibat cu
ulei, praf de cauciuc, praf de piele etc., se vor cura{a ji evacua din ateliere in locurile special
amenajate.
De asemenea, instala(iile de venti1a(ie de la locurile de munca vor fi curaJate
zilnic.
4.34.4. Mainile pentru confec(ionarea inca1(amintei prevazute cu corpuri de
incalzire electrice vor fi puse in func(iune numai dupa ce se vor indeparta substan{ele
combustibile din jur.
4.34.5. Se interzice depozitarea in atelierul de tan{a a panzei impregnate pentru
bombeu in cantita)i care depajesc necesarul pentru 8 ore de lucru.
Bombeurile tan)ate vor fi depuse in cutii i nu vor fi depozitate in apropierea
motoarelor electrice sau aparatelor ce ar putea provoca scantei.
4.34.6. Furdalele de panza Kapensteif ca i furdalele de talpa rezultate din
procesul jtan(arii vor fi evacuate zilnic din atelier in locuri special amenajate.
4.34.7. La mainile de sub(iat marginea fe{elor, nu este permisa ascu{irea
simultan cu opera)ia de sub)iere. Ascu(irea se va efectua numai dupa evacuarea deeurilor
din majina.
4.34.8. tan{area bombeurilor din nitroceluloza va ft executata la o singura maina care se verifica
zilnic din punct de vedere mecanic i electric.
4.34.9. La maina de 1efuit bombeuri de nitroceluloza va lucra numai o instala{ie speciala de
desprafuire cu perdea de apa, filtrele cura{indu-se din ora in ora.
4.34.10.
Reourile electrice prevazute cu plita de protec{ie folosite pentru topirea
parafinei vor fi bine protejate, iar in caz de nefolosire, deconectate. Masura este obligatorie ji
pentru reourile folosite la topirea cerii pentru nit.
4.34.11.
La sec(iile de rihtuit, uns, bran( i talpi, marochinarie etc., se vor utiliza
cantita)i mici de abraziv i solven)i, care se vor pastra in vase prevazute cu capac i
deschidere pentru introdus pensula.
4.34.12.
Deeurile de solu)ie de cauciuc Ago, precum i alte deeuri impregnate
cu soluJii de lipit se vor colecta in cutii metalice cu capac ji se vor evacua dupa fiecare
schimb in locuri destinate pentru ardere.
4.34.13.
Arzatoarele cu flacara deschisa folosite la curaJarea prin ardere a aJelor
de la finisat vor fi montate pe mese de material incombustibil i prevazute cu aparatori
spre banda rulanta.
4.34.14.
Se interzice spalarea cu benzina a incal(amintei in sec(iile de produc{ie
sau depozite.
4.35. Ateliere prelucrare mase plastice, cauciuc i vulcanizare (regiili generale)
4.35.1. In procesul tehnologic de prelucrare a maselor plastice se folosesc diverse materiale care
prezinta pericol de incendiu, pentru care este necesar a se lua urmatoarele masuri la
manipulare i prelucrare:
a. depozitarea materialelor se va face in saci i pe sortimente. Sacii cu negru
de fum vor fi depozita(i in loc ferit de umiditate pentru evitarea
autoaprinderii;
b. transportul sacilor cu negru de fum se va face pe carucioare cu ro(i din
cauciuc;

101

c. instala(iile electrice vor fi verificate ji intre(inute curat i Para defecJiuni de


catre personalul de specialitate.
4.35.2. La prelucrarea maselor plastice i a celor care prezinta pericol de incendiu
cum sunt, maini de injec)ie ji suflat, maini de extrudare la fabricarea granulelor, se vor lua
urmatoarele masuri:
a. punerea in func)iune a maini1or se va face dupa ce in prealabil, au fost
verificate i reglate de catre specia1iti; sistemul automat de conducere a
procesului tehnologic; sistemul de incalzire a mainilor; sistemul de racire;
sistemul de ventila{ie locala i alte masuri care sa duca la men(inerea
parametrilor tehnologici stabi1i(i prin re{etele de fabrica(ie;
b. malaxoarele in care se prelucreaza nitrolac vor fi prevazute cu capace
inchise etan;
c. izolarile termice ale conductorilor i ale rezisten)elor electrice, conductelor
de incalzire a utilajelor, vor fi in buna stare ji cu legaturile corect
executate;
d. se va asigura in mod continuu venti1a(ia locala pentru a putea evacua
gazele inflamabile;
e. se vor lega utilajele la re(eaua de scurgere a electricitaJii statice. La
mainile de produs folii pentru indepartarea e1ectricita{ii statice de pe
folii se vor executa dispozitive de colectare;
f. mainile vor fi cura{ate in interior, de materialul lipit in timpul
func{ionarii, de corpurile lor pentru a se evita autoaprinderea
amestecului, in special la mainile care lucreaza la cald;
g.sacii cu granule de mase plastice ji ambalajele nu vor fi depozitaJi langa
mainile care sunt incalzite cu rezisten)e electrice sau langa corpuri
electrice;
h. este interzisa pastrarea in incaperile de fabrica(ie a lubrifian{ilor in
cantita{i mai mari decat necesarul pentru o zi. Acejtia se pastreaza in
spa{ii speciale
i in vase inchise;
i.in compartimentele de fabrica{ie se va men(ine in permanenta cura{enia,
indepartand de pe pere{i, pardoseala i maini praful depus, iar carpele
imbibate cu praf i unsoare se vor pastra in cutii cu capac inchis;
j. in halele cu maini se vor pastra materiile prime numai in cantita{ile
necesare fabrica(iei pentru o zi, in scopul micjorarii pericolului de
incendiu Para sa se blocheze caile de circula{ie din interior, precum i
ieirile din incaperile de fabrica(ie. Eventualele scurgeri de lichide
combustibile pe pardoseli se vor indeparta imediat;
k. sunt interzise instalaJii electrice improvizate.
4.35.3. Prepararea cernelurilor prin diluare cu solven(i, necesare la imprimare se
va face in incapere separata de hala de maini cu masuri de prevenire a incendiilor
corespunzatoare mediului din categoria de pericol de incendiu a incaperii respective.
4.35.4. Cerneala preparata va fi adusa in hala mainilor de imprimat, inchisa, in
4.35.5. La
operaJia
de pretratare
cantitatea necesara
pentru
un schimb
de lucru. a obiectelor din mase plastice care apoi se
imprima cu cerneala acolo unde se fo1osete flacara deschisa prin arderea gazului metan se
va respecta regula aprinderii arzatorului.
4.35.6. La terminarea lucrului se va inchide bine ventilul de gaz.
Colofoniul, uleiul, aralitul, silicatul de sodiu, soda caustica bicarbonatul de sodiu,
acizii, se depoziteaza separat in magazii speciale, rezistente la foc, cu plafonul i pardoseala
cimentata.
4.35.7. Colofoniul se va feri de surse de temperatura ridicate sau de foc deschis.
4.35.8. Co1oran)ii se vor feri de contactul cu uleiuri sau reziduri ale acestora. spre a se evita pericolul
de autoaprindere.
102

4.35.9. Lacurile, acetona ji alcoolul se vor depozita in magazii intunecoase i reci, ferite de contactul
cu lumina solara.
4.35.10.
Magaziile de solvenJi organici sau alte produse volatile, inflamabile ca:
lacuri, acetona, alcool, negru de fum etc., se vor ilumina indirect prin geam fiind interzisa
montarea insta1a(iei electrice in aceste magazii.
4.35.11.
Amidonul va fi ferit de umezeala i se va depozita in magazii ventilate
adecvat in straturi de minim 1 metru ina1{ime pentru a preveni incingerea ji autoaprinderea
acestuia.
4.35.12. Motoarele electrice ale maini1or de sUaramat smoala, colofon etc.
precum
i cele de rajchetat stearina sau parafina vor fi capsulate.
4.35.13. In cazul izbucnirii unui incendiu in sec iile de prelucrare mase plastice
a) evitarea pericolului de explozie;
b) evacuarea materialelor neincendiate;
c) organizarea punctelor de prim
d) ajutor;
Pentru localizarea
incendiilor de
se stingere
vor folosi ca agen{i stingatori:
folosirea i
la lichidarea
maxim a instala(iilor
- la magaziile de plastifian {i materii prime, gaze inerte;
- clorura de vinil se va stinge de asemenea cu gaze inerte;
- la PVC praf se va ac(iona la stingere cu apa pulverizata sau cu
spuma;
- polietilena i galiamidele se sting cu apa sau cu spuma.
4.36. Ateliere prelucrare cauciuc
4.36.1. La atelierele de preparat lacuri, plastifian(i toate cazanele, malaxoarele ji rezervoarele fixe
vor fi prevazute cu bra)e de absorb)ie a gazelor i capace cu inchidere etana.
4.36.2. Instala)ia electrica de iluminat i foia din ateliere de preparat lacuri, plastifian(i va fi de tip
antigrizutos.
4.36.3. In vederea evitarii producerii scanteilor personalul muncitor din aceste ateliere nu va purta
inca1(aminte prevazuta cu par{i metalice ji vor folosi scule din materiale neferoase.
4.36.4. In atelierele de preparat lacuri i plastifianJi se va asigura o ventilaJie
eficienta, luand masuri suplimentare, specifice pentru respectarea prevederilor prezentelor
norme.
4.36.5. In sec(iile de gumaj se vor respecta urmatoarele reguli:
a. Se interzice depozitarea in sec(ii a unei cantitaJi de materie prima mai
mare decat necesarul unui schimb de lucru;
b. Se interzice depozitarea solu)iilor de cauciuc, benzina sau a Jesaturilor
langa maina de gumaj;
Vasul cu solu(ia de gumaj va fi permanent acoperit iar pereJii exteriori se
vor cura(a de so1u(ia care se scurge;
Pornirea majinii Para legatura cu pamantul este strict interzisa i se va
prevedea cu dispozitiv pentru captarea e1ectricita(ii statice;
e. Orice reparaJie la majina de gumaj se va face numai cu maina in stare de
repaus i dupa completa aerisire a incaperii;
f. Insta1a)ia de inundare cu abur trebuie sa fie verificata permanent i Jinuta
in
staresedevafunc(iune.
4.36.6. La majina de gumaj
respecta cu stricteJe viteza prescrisa pentru gumare iar sculele
cu care se lucreaza vor ft confec(ionate numai din cupru (metale neferoase).
4.36.7. Regimul de vulcanizare va fi urmarit pe baza tratamentelor inregistrate in special in
dulapurile de vulcanizare ji autoclave.

4.36.8. Se interzice introducerea in autoclavele de vulcanizare a carucioarelor cu incal)aminte de


cauciuc venite direct de la banda de lacuire aceasta va sta{iona pe carucioare pana la
evaporarea completa a solven{ilor.
4.36.9. Deschiderea autoclavelor se va face numai dupa scaderea presiunii interioare la presiune
atmosferica.
4.36.10.
In cazul cand se constata o crejtere rapida a temperaturii in autoclavele de
vulcanizare se vor opri ventilatoarele dupa care se va face evacuarea aerului. Deschiderea
acestora se va face treptat pentru a evita transformarea arderii mocnite din interior in ardere
cu flacari. Carucioarele vor fi scoase pe o platforma unde se va proceda la stingerea lor cu
spuma chimica.
4.36.11.
Rezervoarele cu solven)i se vor amplasa in afara cladirii in care sunt
montate mainile de impregnat, gumat i malaxoarele.
4.36.12.
In incaperea malaxoarelor nu se vor pastra cantita{i de so1ven(i mai
mari decat cele necesare unui schimb.
4.36.13.
Toate vasele cu solu{ii de elastomeri i raini se vor amplasa la cel pu{in
2 in de majinile de impregnat, gumat ji vor fi prevazute capace care se inchid etan.
4.36.14.
Pentru reducerea pericolului de incendii la mainile de impregnat-gumat
se vor lua urmatoarele masuri:
a. legarea mainii i separat a cilindrului cauciucat la priza de pam:int;
b. montarea ecranelor colectoare a curen(i1or statici intre cilindrul cauciucat
i masa, la intrarea prizei de impregnat gumat pe placile incalzite ale
mainii.
4.36.15. Pentru limitarea unor eventuale incendii majinile de impregnat gumat vor fi inzestrate cu
conducte perforate de abur, montate pe lungimea mesei la ambele parji in aa fel ca suflarea
aburului sa se faca pe centru.
4.36.16. Incalzirea capului i a aibei de profil cu flacara la mainile de extrudare se admite in salile
de lucru, in care nu se prelucreaza amestecul de cauciuc i alte materiale inflamabile.
4.37. Ateliere de vulcanizare
4.37.1. Incaperile atelierelor de vulcanizare trebuie sa lie prevazute cu instalaJii de
ventila)ie corespunzatoare.
4.37.2. In atelierele de vulcanizare unde se degaja praf, instala(iile electrice de iluminat i foa
trebuie sa lie prin construc{ie, etane la praf, iar in atelierele unde se produc lucrari care
degaja vapori inflamabili, insta1a{ia electrica de iluminat trebuie sa lie de tip antiex.
Tablourile de distribuJie a curentului electric trebuie sa lie amplasate in exteriorul
atelierului de vulcanizare.
4.37.3. Incalzirea incaperilor, atelierelor se va face cu apa calda sau abur de joasa presiune,
radiatoare de incalzire i conductele fiind in mod permanent cura(ate de praf, iar la distanta
de 50 de metri de acestea sa nu lie nici un fel de material combustibil.
Incalzirea cu sobe cu acumulare de caldura se admite numai la atelierele mici de
vulcanizare ji numai cu condi(ia ca acestea sa aiba ui(ele de alimentare situate in exteriorul
atelierului.
4.37.4. In atelierele de vulcanizare sunt interzise:
a. fumatul i aprinderea chibriturilor;
b. a se umbla cu corpuri
c. incandescente; a se umbla cu flacara
d. deschisa;
a se depozita
inflamabile
vulcanizare,
acesteamateriale
se aprind cu
uurin(a. deoarece in atelierele de
4.37.5. Taierea i polizarea cauciucurilor se va face in incaperi separate de incaperile destinate
pentru tratament termic.
4.37.6. Autoclavele de vulcanizare fiind recipiente sub presiune trebuie verificate la anumite
intervale de catre organele metrologice de stat.
104

4.37.7. Autoclavele vor fi echipate cu ventile de siguran{a ji cu manometre pentru presiunile


interioare ji separat pentru presiunile din conductele de legatura care se afla sub presiune.
4.37.8. Este interzis la autoclave sa se ridice presiunea peste valoarea maxima admisa specificata
pe p1acu(a de pe aparatele de masura i control.

4.38. Ateliere repara{ii Radio-TV


In atelierele de intre)inere ji depanare aparate de radio, televizoare, obiecte electrocasnice se vor respecta obligatoriu urmatoarele:
4.38.1. Organizarea obligatorie pe locurile de locurile de munca a prevenirii i
stingerii incendiilor care consta in:
a.extragerea, adaptarea ji concretizarea la condi(iile specifice locului de munca
a normelor de prevenire ji stingere a incendiilor i a celor de dotare cu
mijloace tehnice de prevenire i stingere, afijarea acestora;
b.
organizarea nominala a echipelor de stingere a incendiilor pe schimburi
i instruirea acestora;
c.organizarea evacuarii persoanelor i a bunurilor
materiale;
d.
utilizarea mijloacelor tehnice de stingere a incendiilor - hidranJi,
stingatoare i alte mijloace;
e.luarea altor masuri de protec(ie ca intreruperea alimentarii cu energie,
materii prime, golirea rapida a unor rezervoare, recipiente etc..
4.38.2. Organizarea instruirii de prevenire ji stingere a incendiilor a personalului, fiind interzisa
admiterea in lucru a celor ce nu li s-a Uacut instructaj.
4.38.3. Incercarile aparatelor i probele pentru medie i joasa tensiune se vor efectua numai in
locuri special destinate.
In zona destinata probelor i incercarilor nu se va afla decat personalul care
executa incercarea.
4.38.4. Se interzic montajele provizorii, daca este cazul acestea se vor executa conform condi(ii1or
ca i la insta1a{iile electrice definitive.
4.38.5. In cazul executarii montajelor pentru probe sau incercari nu se vor posta cable de legatura,
indiferent de tensiune in apropierea conductelor din materiale inflamabile sau sub acestea.
4.38.6. Cablele mobile de legatura se controleaza inainte de punerea sub tensiune,
verificandu-se izola)ia, legatura la pamant, existenta materialelor de conexiune, jtechere,
papuci, cleme etc.
4.38.7. Toate insta1a(iile de distribuJie ji protec(ie vor fi pastrate in perfecta stare
de cura(enie, elementele de protec{ie, siguran(e, intrerupatoare, conductoare, relee etc., se vor
verifica periodic.
4.38.8. Toate montajele pentru probe sau incercari vor fi executate cu elemente
corespunzatoare, comutatoare, aparate de masura, cablaje, aparate de protecJie etc., astfel
incat sa lie exclus orice pericol de scurt circuit sau supraincalzire accidentala.
4.38.9. Existen(a obligatorie la standul de proba a tabliJelor avertizoare de tipul
NU SE STINGE CU APA.
4.38.10. Se interzic improviza)iile, grupuri de iluminat montate provizoriu, Para
respectarea normelor, langa elemente combustibile, in ateliere de reparaJii Radio-TV.
4.39. Ateliere bijuterii
4.39.1. Se vor respecta prevederile normelor referitoare la organizarea interven)iei pe locul de
munca, afiarea sarcinilor specifice i generale a planului de evacuare, a instruirii
personalului, existenJa ji cunoajterea modului de utilizare a mijloacelor de stingere.
4.39.2. Utilizarea lampilor cu gaz folosite in procesul de prelucrare se va face cu respectarea
normelor specifice utilizarii gazelor.

105

4.39.3. Se va verifica periodic starea instala{iei de gaz, starea furtunelor de racord


a lampilor, existen)a colierelor de fixare a furtunelor.
4.39.4. Se vor respecta condi(iile de pastrare a buteliilor pentru oxigen, asigurate in rastele, cu
capacele montate, precum i cele referitoare la manipularea acestora.
4.40. Ateliere tipografice, copiatoare, multiplicatoare
4.40.1. In ateliere de gravat unde se lucreaza intr-o atmosfera nociva de acid
azotic, se vor lua urmatoarele masuri:
opera(ia de lucru se va desUaura numai cu ventila{ia in funcJiune;
pentru cura(area placilor de zinc cu petrol intre diferite faze ale corodarii se va
scoate din magazie numai cantitatea de petrol necesara pentru o zi de lucru;
rumeguu1 necesar procesului de produc{ie se va introduce in atelier in
cantita(i necesare unei zile de lucru, iar la terminarea programului va fi
evacuat din sec(ie;
se interzice depozitarea acidului azotic langa instala{iile electrice la nivelul
solului, pentru evitarea corodarii acestora;
vasele in care se )ine asfaltul sau jerlacul necesar tratarii inainte de ardere a
placilor de zinc se vor pastra cat mai departe de sursa de foe.
4.40.2. Aparatele de gravare electrica vor fi folosite numai cu carcasele inchise i la sarcinile
indicate de fabrica constructoare.
4.40.3. Toluenul i benzina folosite la cura{area placilor se vor pastra in bidoane metalice inchise,
ferite de sursa de caldura.
4.40.4. In atelierele tipar proba, unde se lucreaza cu benzina la tersul formelor i la spalatul
valpirilor se interzice fumatul sau patrunderea in incaperi cu sursa de foe deschis.
4.40.5. La atelierele monoturnat se interzice:
executarea de insta1a(ii electrice pe pere{ii izolaJiei fonice. Trecerea
conductorilor electrici prin astfel de pere(i se face numai cu tub I.P.E.
metalic;
introducerea in cazanele de topit aliaj a materialelor combustibile (hartie,
carpe etc.);
func)ionarea mainii de tumat i arderea gazului in timpul spalarii
mainilor.
4.40.6. La atelierele monofoto, textoprint se vor folosi numai lampi de perete tip
camera obscura cu carcase metalice iar filmele se vor pastra in dulapuri metalice.
4.40.7. In atelierele de inchis forme i matri(e, spalarea formelor cu benzina se va
face numai pe materiale incombustibile.
Uleiul pentru presele de matri(at va fi adus in ateliere numai in ziua cand se
schimba eel din majina.
Se interzice cu desavarire depozitarea substan)elor combustibile pe piesele de
matri(at sau pe mesele auxiliare ale acestora, care sunt incalzite electric.
4.40.8. La atelierele de maini plane i rotative cai, retuarile cu eter sau alte substanJe volatile
se vor face numai sub directa supraveghere a maitrilor care au obligaJia sa amenajeze locuri
de munca speciale situate cat mai departe de mainile de producJie, langa ferestre deschise.
Se interzice inlocuirea benzinei cu al(i solven(i.
4.40.9. In atelierele de stereotipie cai, aprinderea focului la mainile care se incalzesc prin gaze
naturale va fi Uacuta numai de lucratorul destinat i instruit in acest scop.
Cura)area aliajului de impurita(i prin foc deschis sau cu ajutorul sondei se va face
numai in prezen)a maistrului sau efului de forma)ie care sunt obligaJi sa respecte normele in
vigoare.
4.40.10.
In atelierele rotative cai, spalarea cu benzina a pieselor de la cilindrii
mainilor se va face numai in lazi metalice cu capace, in locuri ferite de inf1uen(a surselor de
caldura, foc, instalaJiilor electrice etc..

106

In incaperile pentru depozitarea ji turnarea val(urilor unde se afla cazanele pentru topit clei
de val)uri, vor fi introduse numai materialele folosite in procesul tehnologic ji in cantita(ile
unei zile de lucru.
4.40.12. Materialele de lipit cliee preparate cu solven{i volatili, folosite in atelierele de montat
c1iee pe suport metalic se vor scoate din magazie in cantita[ile necesare unei zile de lucru
i se vor pastra in dulapuri metalice, iar diluarea lor se va face in afara atelierelor, in
spa)ii special amenajate.
Aparatele de pulverizat din atelierele de imprimare vor fi prevazute cu condensatori
autoparazi(i, pentru anularea scanteilor, iar in cazul retu jarilor cu eter sau cu alte substan(e
volatile se vor respecta prevederile normelor in vigoare.
4.40.14. In atelierele de copiat i in atelierele pentru prepararea placilor i tiparelor de proba,
montajele de filme, vor fi protejate de sursele de lumina sau caldura, iar dupa terminarea
lucrului montajele din spa)iul atelierelor vor fi predate arhivei pentru depozitarea in dulapuri
metalice.
4.40.15. In atelierele de aclimatizat a hartiei unde incalzirea aerului se realizeaza cu ajutorul
bateriilor de rezistente electrice, iar refularea aerului se realizeaza cu ventilatoare cuplate la
bateriile de incalzire, se vor respecta urmatoarele masuri:
nu se vor depozita lichide combustibile pe gura de vizitare a
rezisten(e1or electrice sau in tubulatura de evacuare a aerului cald;
capacul de vizitare a rezisten(e1or va fi deschis numai de electricienii de
intre)inere pentru efectuarea controalelor i reviziilor periodice dupa
care capacul se va inchide;
rezisten)ele electrice se vor folosi numai cu ventila{ia in func{iune;
se va controla zilnic temperatura din atelierul de aclimatizare pentru a nu
depai limita de incalzire permisa echipamentului i instala{iilor
4.40.16. electrice. Folosirea acizilor pentru forme in atelierele de imprimare
numai in prezen)a maistrului.
se va face
4.40.17. Este interzisa varsarea in canal a lichidelor inflamabile recuperate
provenite de la opera)iile efectuate in atelierele de cromare.
4.40.18. In atelierele de imprimare, bidoanele cu toluen i cerneluri vor fi ermetic inchise pentru a
impiedica degajarile de gaze. In cursul transvazarii cernelii se va avea grija ca aceasta sa nu
se raspandeasca pe pardoseala.
Pentru evitarea degajarii vaporilor de toluen in spa{iul atelierelor, gurile de
absorb(ie vor fi montate in imediata apropiere a jgheaburilor de cerneala ale majinilor de
tipar.
4.40.19. In atelierul de Ual{uit, pregatirea colilor, bro jat, scoate ji Kristenzen se impun urmatoarele
restric(ii:
D depozitarea semifabricatelor se va face la o distanta de eel puJin 1 in de
D maini; eliminarea treifuri1or de la mainile de taiat i transportul lor in
locurile de balotare se va face indata ce acestea se produc;
nu este admisa aezarea materialelor (hartii, cartoane, solu{ii etc.) in spatiile
de siguran{a, langa rejouri, rezistente de incalzire, reostate, cazane de
incalzit, clei etc.,
evitarea supraincalzirii motoarelor de la majinile de ascu(it cu(itele deoarece
se pot aprinde bobinajele motoarelor;
respectarea cu stricte)e a instruc)iunilor de folosire ji deservire a
generatoarelor de inalta frecven(a ji a mainilor de uscat bloc-carte;
se interzice introducerea in mainile de uscat car(i a altor materiale bune
conducatoare de electricitate care pot provoca scantei electrice i scurtcircuite;
cura(area zilnica de impurita(i a benzilor transportoare ale mainilor de uscat
blocuri, a prafului pe electrozii majinilor de uscat ji pe filtrul de aer al
generatorului;

107

D rejourile electrice folosite la incalzirea cleiului ji a mainilor de calcat vor fi


instalate pe supo9i incombustibili iar acolo unde cleiul de lipit se prepara la
flacara aceasta opera{ie se va face in afara sec{iilor de legatorii i cartonaje, in
incaperi special amenajate.
4.40.20. La atelierele de lacuit-celofanat, materialele folosite la lacuire vor fi pastrate in afara
atelierelor, in locuri special amenajate.
Acolo unde uscarea copepilor in majinile de lacuit se face cu radiatoare infrarojii,
se interzice oprirea benzilor transportoare in timpul func ionarii radiatoarelor.
Opera(ia de lacuire se va face numai cu insta1a(ia de venti1a{ie in func(iune
pentru eliminarea vaporilor i a gazelor ce se produc.
4.40.21. In incaperile in care se lucreaza intr-o atmosfera nociva de gaze emanate din substan(ele i
solu{iile folosite, lucrul se va desUaura numai cu sistemul de venti1a(ie in func{iune pentru
evacuarea din incapere a gazelor ce ar putea genera incendii.
4.40.22. Cura)area majinilor cu lichide combustibile este permisa numai dupa ce
acestea au fost deconectate de la re{eaua electrica i s-au racit, respectandu-se regulile
privind interzicerea fumatului sau folosirea mijloacelor de iluminat cu flacara deschisa.
4.40.23. In atelierele de tiparire-multiplicare se interzice cu desavarire executarea
de instala)ii electrice cu caracter de improviza(ie, folosirea jtecherelor, prizelor,
intrerupatoarelor, automatelor, cordoanelor electrice, prelungitoarelor in stare defecta.
4.40.24. In locurile de munca unde se folosesc substan(e inflamabile, care in
amestec cu aerul pot forma amestecuri explozive, instala{ia electrica va fi antiex.
4.40.25. Este interzis fumatul in locurile de munca unde exista pericol de incendiu
sau explozii. In aceste locuri de munca se vor afia in locuri vizibile inscrip{ii care sa
aten)ioneze pericolul de incendiu sau explozie: FUMAJUL INTERZIS, AYES[IE .
PERICOL DE INCENDIU, ATEN]IE. PERICOL DE EXPLOZIE
4.40.26. Fumatul este permis numai in locuri special amenajate prevazute cu
inscrip)ia LOC PENTRU FUMAT.
4.41. Sta[ii ji oficii de calcul
4.41.1. Proiectarea, executarea ji amenajarea incaperilor care adapostesc
calculatoare electronice precum i echipamentele de calcul aferente se vor executa conform
normelor in vigoare.
In afara de prezentele norme, conducatorii sta(iilor, oficiilor vor intocmi detaliat
norme ji instruc)iuni de prevenire ji stingere a incendiilor specifice la care se va Jine seama
i de normele Institutului Central de Informatica ale Intreprinderii de Instalat i Reparat Utilaj
de Calcul.
4.41.2. Pere(ii care delimiteaza sala calculatoarelor de magnetoteca trebuie sa intrerupa
continuitatea spa)iilor din spatele tavanelor suspendate ji de sub pardoselile tip estrada.
4.41.3. Elementele de protec(ie a golurilor vor fi menJinute cu gradul de rezistenta la foc prevazute
in actele normative cu sistemele lor de inchidere in buna stare.
4.41.4. Se interzice depairea densita(ii sarcinii tehnice de 420/MJ/in' in spatiile de
sub salile de calculatoare sau efectuarea unor modificari cu inrauta(irea situa{iei la elementele
prevazute pentru impiedicarea transmiterii incendiilor prin golurile din faJade. De asemenea
se interzice depozitarea de materiale cu pericol de explozie sub salile de calculatoare sau in
spa{iile laterale vecine.
4.41.5. La trecerea prin perete a canalelor de ventila(ie, conductelor i cablurile
electrice, golurile dintre zidarie ji acestea se etaneaza cu materiale incombustibile,
asigurandu-se limita de rezisten{a la foc egala cu cea a peretelui. Canalele de ventilaJie se
prevad in dreptul trecerilor prin pereJii rezisten(i la foc cu sisteme de obturare, cu inchidere
automata in caz de incendiu, avand asigurata func(ionarea indiferent de compartimentul in
care s-a produs incendiul.

108

introducerea oricarui material sau mobilier combustibil ori operaJiuni care pot
fi scoase sau efecutate in afara incaperii;
acumularea deeurilor de hartie, alte materiale sau substanJe combustibile sub
pardoseala falsa;
folosirea altor sisteme de incalzire in afara celor prevazute prin documenta{ia
de execu{ie;
executarea lucrarilor de sudura i de lipire a metalelor cu surse termice Para
permis de lucru cu foc;
introducerea sau manipularea lichidelor inflamabile cu excep)ia celor pentru
executarea opera(iunilor de conservare zilnica i care vor fi in cantitaJi minime
strict necesare, Para a depai cantitatea de 250 gr. Aceste cantita{i vor fi
introduse in ambalaje metalice cu capac i vor fi evacuate imediat dupa
terminarea opera)iunii.
4.41.17. Se interzic urmatoarele:

109

4.41.18.

4.41.19.
4.41.20.
4.41.21.

efectuarea opera(iilor de intre(inere periodica utilizand solven{i combustibili


in timpul procesului de prelucrare sau pe timpul efectuarii unor lucrari cu
foc deschis sau cu degajare de caldura;
continuarea procesului de prelucrare pe timpul efectuarii opera{iunilor de
intre(inere profilactica a insta1a(iei de climatizare sau a executarii unor lucrari
de repara)ii cu foc deschis la aceste insta1a(ii;
fumatul i focul deschis in incaperi pentru magnetoteci, mecanografii,
depozite de cartele ji alte incaperi de lucru ce condi)ioneaza func)ionarea
manipularea lichidelor inflamabile, folosirea sistemelor de incalzire,
acumularea deeurilor de hartie precum i orice alte opera{iuni intamplatoare
in incaperile pentru magnetoteca, mecanografie, imprimante ji depozite
pentru cartele.
La dec1anarea unui incendiu in salile calculatoarelor, magnetoteca, laboratoare sau in
incaperi invecinate acestora se va ac(iona concomitent dupa cum urmeaza:
se oprete instala)ia de climatizare;
se alarmeaza personalul muncitor din cadrul unitaJii, se anun[a unitatea de
pompieri militari i conducerea unita(ii;
se scot de sub tensiune unita(ile periferice, unitatea centrala, se oprejte
alimentarea cu energie electrica de la panoul de alimentare din sala
calculatorului;
se ac{ioneaza asupra focului cu stingatoare cu COz cand acestea se produc la
calculatorul electronic, la unita(ile de discuri sau benzi magnetice, la cititoarele
de cartele, imprimante, console, alte echipamente de calcul precum i
pardoseala salii calculatorului sau in magnetoteca;
in cazul dotarii cu insta1a{ii fixe de stins incendii dupa evacuarea persoanelor
se declaneaza insta1a(ia, func(ie de spa{iul prevazut a fi inundat cu CO ;
asupra hartiei i materialului lemnos se poate ac(iona i cu apa pulverizata sau
spuma chimica atunci cand aceste materiale sunt in spaJii nedotate cu
aparatura electronica de calcul;
echipamentele alaturate celor la care s-a declanat incendiul vor fi acoperite cu
paturi antifoc sau ignifugate.
Este interzisa intrarea personalului in incaperile inundate cu CO Para echipamentele de
protec(ie (mati sau aparate autonome cu aer comprimat sau O,).
La calculatoarele electronice cat ji in apropierea acestora sau in incaperi unde se pastreaza
echipamentele de calcul sau alte materiale asemanatoare se interzice folosirea
stingatoarelor cu spuma chimica sau pulberi de stingere a incendiilor.
Dupa terminare opera(ii1or de stingere se vor lua masuri de eliminare imediata a agenJilor
corozivi, rezultaJi in urma arderii i a procesului de stingere, precum i pentru conservarea
echipamentelor de calcul.
4.42. Sta[ii de preparare a mixturilor asfaltice

4.42.1 (1)
a) sta)iile de prepararea mixturilor asfaltice la cald vor fi prevazute cu materiale ji mijloace
necesare primei interven(ii pentru stingerea incendiilor, conform normelor de dotare
specifice;
b) este interzis folosire utilajelor i instala{iilor ac(ionate cu motoare
electrice (mv/moore, uscate are, predozatoare, buncre e/c.) Para a fi protejate
impotriva incendiilor; este interzisa pornirea sta{iilor de preparat mixturi asfaltice
inaintea inceperii campaniei de lucrari de catre comisia de specialiti numita prin
decizie.
(2) In cazul lucrarilor cu lian(i bituminoi, regulile de protecJie impotriva
incendiilor prevad urmatoarele dispozi)ii:
a) rezervoarele de combustibil lichid se vor fixa ji izola corespunzator, pentru
110

evitarea scurgerii sau aprinderii;


b) este strict interzis sa se alimenteze rezervoarele de combustibil ale staJiilor i
topitoarelor de bitum cu vase deschise. Transportul motorinei se va face cu
ajutorul pompelor prin conducte;
c) in jurul topitoarelor, batalurilor i habelor de bitum, se va pastra ordinea i
cura{enia i se va interzice accesul persoanelor straine neautorizate sau al
muncitorilor care nu sunt repartiza(i sa lucreze la aceste utilaje;
d) descarcarea butoaielor in topitoare se va face cu mare aten{ie, astfel incat
bitumul sa nu scape brusc in masa topita, provocand impratierea ei, pentru a nu
se produce incendiu;
e) este interzisa incalzirea cu flacara a conductei de scurgere a bitumului de la
cisternele CFR i cisternele auto, precum i a pompei de extras bitum din batal.
Aceasta incalzire se va face numai cu abur sau apa calda;
I) aprinderea arzatoarelor se va face numai cu ajutorul unor bucaJi de bumbac
imbibate cu motorina i fixate la capatul unei vergele metalice de cel pu{in 1
in lungime. Manipularea acestui dispozitiv de aprindere se va face cu atenJia ji
numai in pozi{ie laterala fa(a de direc(ia flacarii i a gazelor arse;
g)se interzice turnare in focar sau peste arzatoare a motorinei, petrolului sau
benzinei pentru aprinderea sau activitatea focului;
h) la batalurile unde incalzirea bitumului se face cu picuratorul se vor respecta
urmatoarele reguli:
1. pentru evitarea stingerii picuratorului in timpul funcJionarii,
rezervoarele vor fi prevazute cu site prin care se va trece motorina;
in cazul cand picuratoarele se sting singure, reaprinderea lor nu se va
face mai devreme de U/ ora i dupa ce, in prealabil, s-a Uacut
evacuarea gazelor eventual formate;
3. pentru prevenirea incendiilor se va evita scurgerea motorinei in
batal sau in camera de topire;
4. aprinderea ji stingerea picuratoarelor se va face conform
instruc(iuni1or privind func{ionarea acestora;
este interzisa montarea rezervoarelor
de motorina direct
deasupra picuratoarelor; montarea lor se va face numai lateral i
pentru evitarea autoaprinderii bitumului, este interzisa func{ionarea
picuratoarelor cand nivelul bitumului din batal nu este cu eel
pu(in 20 cm deasupra (evilor orizontale ale picuratorului;
6. pentru evitarea autoaprinderii bitumului, este interzisa funcJionarea
picuratoarelor cand nivelul bitumului din batal nu este cu cel
puJin 20 cm deasupra Jevilor orizontale ale picuratorului;
7. in scopul indepartarii depunerilor provenite din arderea motorinei,
se vor efectua la rece revizii dese de intre(inere a picuratoarelor;
la intervale regulate de timp se va controla temperatura
bitumului
din camera de preincalzire, pentru a nu depai
temperatura prevazuta in STAS 17473;
i) instala)iile pentru incalzit bitum i tancurile de bitum, se vor ingradi cu o plasa
de sarma; se vor monta indicatoarele .de interzicere a accesului persoanelor
straine sau a1 muncitorilor neaviza)i sa lucreze in aceste locuri;
j) este interzisa efectuarea oricarui lucrari de sudura sau un foc deschis la instala{iile
pentru incalzit bitum, Para a se intocmi permis de lucru cu foc ji Para a se lua
toate masurile pentru stingerea unei eventual inceput de incendiu;
k) conductele de combustibil i bitum se vor verifica zilnic, inainte de inceperea
lucrului, pentru a fi in perfecta stare de func(ionare (Para scurgeri) i se vor opri
imediat funcJionarea autogudronatorului, cand se constata pierderea de benzina
sau bitum pana la remedierea defec{iunii.
111

4.42.2. La amestecarea b itumului cald cu diferi(i solven{i organici se vor


respecta urmatoarele:
nu este permisa amplasarea cazanului intr-un loc in care viintul poate
aduce vapori de substan(e inflamabile, de la un depozit apropiat;
in apropierea cazanului in care se executa aceasta opera{ie sunt strict
interzise accesul i sta(ionarea in zona a muncitorilor care nu participa la
acest proces tehnologic;
este interzis cu desav:irire fumatul sau focul deschis pe o raza de 40 in
fa{a de locul amestecului, in vederea prevenirii incendiilor sau exploziilor;
este interzisa folosirea benzinei pentru diluare.
4.42.3. Scurgerea bitumului din topit or se va face prin deschiderea treptata a
vanei, pentru a se evita improjcarea surselor de incalzire a acestuia.
4.42.4. Nu este permisa alimentarea cu carburan{i i lubrifianJi, sau
executarea lucrari lor de intre{inere i repara(ii, in timpul func{ionarii motoarelor
sau injectorului autogudronatorului.
4.42.5.Conductele de combustibil i bitum se vor verifica zilnic, inainte de
inceperea lucrului, pentru a fi in perfecta stare de func{ionare (Para scurgeri) i se va
opri imediat func{ionarea autogudronatorului cand se constata pierderea de benzina
sau bitum, pana la remedierea defec{iunii.
4.42.6. La umplerea cisternei cu bitum trebuie ca flacarile sa lie
stinse,
iar autovehiculul franat. In cazul umplerii prin gura de sus a cisternei
j gheaburile sau {evile de umplere trebuie bine fixate.
4.42.7. In
cazul
aprinderii
injectoarelor
(arzfi/ oare /or)
de
la
auto gudronator, pentru men)inerea b itumului cald se vor lua urmatoarele masuri:
D pentru func(ionarea injectoarelor (atat ffX t3 ct st mobi/ e) se va folosi
petrol lampant. Este interzis folosirea benzinei sau white -spirtului;
* se interzice supraincalzirea bitumului pentru evitarea autoaprinderii;
D se interzice folosirea injectoarelor
in apropierea
materialelor
combustibile;
D se interzice folosirea arzatorului mobil cand are defecJiuni la furtun
sau in cazul legarii necorespunzatoare a acestuia;
se va urmari permanent daca manometre le i supapa de si guran{a
funcJ ioneaza normal, iar in caz de defecJiuni se vor lua imediat masuri
de remediere;
D se interzice lasarea fara supraveghere a inj ectoarelor in func{iune ji
incalzirea bitumului din cisterna in timpul transportului.
4.42.8.In timpul raspandirii bitumului, se va asigura in permanenta
semnalizarea intre conducatorul auto i mecanicul care manevreaza manetele
mecanismelor de stropire.
4.42.9. La incalzirea pompei de bitum i a conductelor pentru trecerea
bitumului, manevrarea inj ectorului mobil va fi
numai de catre joferul
Uacuta ajutor, care vor fi instrui(i in prealabil, pentru evitarea
mainii sau de catre mecanicul
producerii incendiilor.
4.42.10. La cisternele termoizolate pentru transportul bitumului, periodic se va
verifica izolaJia termica, pentru men)inerea in stare fluida a bitumului ce se transporta
de la rafinarii la sta{iile de preparat mixturi asfaltice i pentru evitarea autoaprinderii
bitumului sau incendierii autovehiculului.

112

4.42.11. Este interzis a se face foe langa sau sub cisterna sau a se apropia cu flacara de aceasta.
4.42.12. Inainte de efectuarea transportului se va verifica inchiderea etanja a vanei i a capacului
de la gura de umplere a bitumului.
4.42.13.Orice interven(ie legata de intre{inere, reparare la cisterna, se va face
numai dupa ce bitumul a fost golit i numai de catre persoane competente.
4.42.14.Pentru toate categoriile de lucrari cu 1ian{i bitumino ji se vor respecta
intocmai i prevederile referitoare la prevenirea i stingerea incendiilor inscrise in
Normele de P.S.I. specifice activita(ii din sectorul drumurilor na)ionale.
Executarea lucrErilor de construcJii ji instalaJii

4.43. Lucrari de organizare de antier


4.43.1 Prezentul capitol cuprinde normele ce trebuie respectate
la lucrarile de organizare de antier, in scopul indeplinirii masurilor specifice de
prevenire ji stingere a incendiilor i de folosire a dotarilor.
4.43.1. Lucrarile
de org avizare de antier se realizeaza conform
proiectului de organizare de jantier, parte componenta i obligatorie a documenta{iei
economice pentru orice categorie de lucrari de construc{ii montaj, indiferent de
forma de proprietate a unit a(ii care executa lucrarile respective.
4.43.3. in organizarea antierului se pot folosi construc{ii sau obiecte:
* definitive;
* provizorii (fixe, demontabile sau mobile)
* obiecte tipizate;
4.43.4. Folosirea provizorie pentru organizarea de antier a incaperilor
din construc)iile sau cladirile cu caracter permanent in curs de execu{ie precum i
modificarea sau schimbarea destina)iei celor existente se face numai cu respectarea
prevederilor din prezentul normativ.
4.43.5. Pentru modificarile sau schimbarile de destina{ie care nu duc la
inrauta)irea situa(iei existente din punct de vedere al prevenirii i stingerii
incendiilor, dispozi(iile prezentului normativ nu sunt obligatorii, urmand a se lua de
la caz la caz, masurile posibile de imbunata(ire a protec(iei in func(ie de important a,
valoarea i vulnerab ilitatea obiectului de organizare de antier.
4.43.6. Obiectele ce se prevad pentru lucrarile de organizare de jantier pot fi
tipizate sau netipizate.
Dintre obiectele tipizate existente, se pot folosi:
D module de cladiri spa(iale (demontabile Hi prov/zorii);
lucrari de plan general;
D imprejmuiri;
* obiecte social-administrative spa(iale (demontabile Hi provizorii);
* depozite pentru materiale de construc{ii;
* unita(i demontabile de prelucrat agregate pentru betoane;
D unita(i de preparare a betoanelor;
* ateliere de produc)ie secundara;
ateliere de intreJinere ji repara(ii a mijloacelor;
obiecte demontabile pentru utilizari diverse.
4.43.7 Amplasarea obiectelor de organizare de antier, lie ele tip
sau nu
i determinarea ariei construite, maxim admisa a compartimentelor de
incendii, se stabilesc in func(ie de gradul de rezisten(a la foc, numarul de niveluri
i de pericol de incendiu sau destinaJie astfel incat, in cazul izbucnirii unui incendiu
posibilitatea de extindere a acestuia, sa lie limitata.
4.43.8 Pentru stabilirea distantelor de siguran{a dintre c onstrucJ iile
113

provizorii de organizare de jantier i construc(iile de baza in curs de execu(ie (core la


sfaritul lucrarilor vor avea gradul I - II de rezistenta la foc), acestea din urma se vor
asimila cu construc)iile de gradul III.
La amplasarea obiectelor din organizarea de jantier, se are in vedere
comasarea sau alipirea lor in cadrul unor compartimente de incendiu normate lfara a
lua in cons iderare distanJele funcJionale dintre acestea) qi dispunerea unor astfel de
grupari (comasfir/, a//piri) la distante normale fa(a de alte obiecte.
Pentru categoria A si B (ateliere, depozite) sunt admise numai construc{ii
realizate din materiale incombustib ile i amplasate la distante (compar/ imen/c ) de
celelalte obiecte invecinate;
4.43.9.La adaptarea la teren a obiectelor de organizare de jantier, se va avea
in vedere amplasarea acestora in afara (independente) sau in incinta unui obiectiv aflat
in exploatare. In acest ultim caz masurile de protec ie contra incendiilor prevazute in
proiect se vor completa cu masuri specifice de exploatare a obiectivului comunicand
beneficiarului obiectivului aflat in exploatare, masurile de prevenire si stingere a
incendiilor, adaptate.
4.43.10. In cazul in care pe un antier sunt mai multe unita{i de execu{ie,
proiectantul de organizare a1 antreprenorului general va coordona, in mod
obligatoriu, masurile de prevenire contra incendiilor comune tuturor obiectivelor,
urmarind:
reducerea distan{elor dintre diferitele obiecte de organizare;
amplasarea diferitelor obiecte de organizare astfel incat sa se reduc
a re{elele de apa, canal, energie termica, electrica, aer comprimat, etc;
utilizarea pentru nevoile de organizare, a unor obiecte definitive, executate
cu prioritate.
4.43.11 Ariile construite i numarul de niveluri maxim admise pentru
ateliere, puncte de intre)inere, cladiri cu caracter social-cultural, de cazare i
administrative, necesare organizarii de jantier se vor stabili, in funcJie de gradul lor de
rezistenta la foc.
4.43.11. La amplasarea obiectelor de organizare de jantier faJa de cladiri
civile sau industriale invecinate, se vor respecta distantele normate
4.43.12. In cazul unor obiective vecine aflate in construc{ie se va analiza
posibilitatea luarii unor masuri comune de prevenire i stingere a incendiilor.
4.43.13. Drumurile ji platformele utilizate pentru transportul pe jantier
pe durata execu(iei lucrarilor de construc(ii montaj vor fi realizate, pe cat posibil, cu
prioritate in soluJie definitiva, (inc/us/v lucrarile de canalizare j i evacuare a apelor
p/ uv/ate).
4.43.14 Drumurile interioare vor fi prevazute cu iluminat corespunzator pe timp de noapte.
4.43.15 Drumurile de circulaJie vor avea pode{e de trecere peste jan{uri, sau se asigura cai de
ocolire a an(urilor. La intersec(ia liniilor de cale ferata cu drumuri, nivelul carosabil se
va executa la aceea ji cota a ine1or.
4.43.16. Caile rutiere, trebuie intre(inute corespunzator i Para obstacole
astfel incat interven)ia in caz de incendiu sa se efectueze normal fiind interzisa
depozitarea materialelor i a utilajelor pe acestea.
4.43.17. In cadrul organizarii
de jantier
trebuie sa fie asigurat
corespunzator iluminatul pe timp de noapte. Instala(iile improvizate sunt interzise.
4.43.18 Se va asigura funcJionarea corecta i permanenta a iluminatului de
siguran(a, evacuare, continuarea lucrului, circula(ie, veghe ji paza
4.43.19 Corpurile de iluminat nu se suspenda de conductoarele care le
alimenteaza, ele fiind fixate de plafon cu carlige sau de perete prin console, in afara celor
construite special.
4.43.20. intreruperea sau restabilirea circuitului electric trebuie executate
114

numai prin intermediul intreruptoarelor sau prizelor neadmi{andu-se contactul


capetelor de conductoare neizolate ifra techere).
4.43.21. incalzirea obiectelor de organizare de jantier se poate asigura local (en sobe,
radiatoare electrice, aeroterme, c/c.) sau cu instala)ie de incalzire centrala. Sistemul de
incalzire se va alege in func(ie de categoria pericolului de incendiu a incaperilor sau a
construc)ii1or respective.
4.43.22.
Incalzirea locala (en sobe en sau far a cum ulare de cfi/dnr fi) se
admite in incaperi:
social-administrative;
de categoriile de incendiu D i E;
de garare pentru maximum 10 maini, daca alimentarea sobelor se face din
exterior sau din incaperi alaturate Para pericol de incendiu;
Nu se admite instalarea sobelor fara acumulare de caldura (metalice) in incaperi de
categoria C pericol de incendiu, in magazii de materiale combustibile sau de mare
valoare i in cladiri cu amplasament necorespunzator.
La executarea sobelor i a couri1or de fum se vor respecta prescrip{iile de amplasare i
izolare a acestora fa{a de materialele combustibile din apropiere (STAS 3607).
4.43.25. Asigurarea alimentarii cu apa pentru stingerea incendiilor in
faza
de organizare de jantier trebuie sa se faca, de regula, prin executarea
instala)iilor definitive de alimentare cu apa, inaintea inceperii execu{iei principalelor
lucrari de construc)ii.
4.43.26 Atunci cand aceasta nu este posibil, se va asigura un sistem
provizoriu de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor in faza de organizare de
antier.
4.43.27
Alimentarea provizorie cu apa se poate asigura, prin re{ele de
conducte cu hidran)i de incendiu, sau din bazine ori rezervoare din care apa sa fie
uti 1i zata in caz de incendiu cu ajutorul pompelor mobile.
4.43.28. Organizarile de antier care au re(ele de j oasa presiune sau bazine
cu apa trebuie sa fie dotate cu autopompe sau cu pompe manuale de incendiu. In raport
cu marimea i vulnerabilitate lor la incendiu, conform normelor de dotare.
4.43.29. In cazul alimentarii cu apa din bazine sau rezervoare, numarul i
capacitate acestora se vor stabili in func(ie de marimea i vulnerabilitatea organizarii
de jantier, conform STAS 1478.
4.43.30. Rezervoarele, bazinele sau alt surse de alimentare cu apa rece,
situate la distante mai mici de 1000 in fa(a de organizarea de jantier i luate in
cons idera)ie pentru stingere, vor avea asigurate posibilita(i de alimentare a pompelor
de incendiu mobile direct din acestea.
Punctele de staJionare ji alimentare a
pompelor mobile de incendiu la bazine, rezervoare sau alte surse de apa, se vor
stabili astfel incat radia(ia termica sau alte efecte ale incendiului la obiectele invecinate
sa nu impiedice desUaurarea ac(iunii de interven(ie.
4.43.31. Vor fi amenajate platforme de alimentare a pompelor mobile, astfel incat inal(imea de
aspira)ie a pompelor sa nu depaeasca 6 in, iar in dreptul sorbului sa se asigure o
adancime a apei de minimum 1 m.
4.43.32. Acolo unde exista surse naturale de apa (rfiur/, iazuri, lacuri, fantni cu debit suficient
Hi adncime corespuuz fi/oarc ) vor fi amenajate pentru utilizare la alimentarea cu apa in
caz de incendiu.
4.43.33. Instala(iile cu apa pentru stingerea incendiilor se executa astfel
incat sa fie ferite de inghe( ji sa poata func(iona pe durata normata de interven{ie in caz
de incendiu.
4.43.34. Obiectele cu caracter social administrativ din organizarea de jantier,
de regula nu vor fi comasate cu cele productive, cu excep{ia birourilor, vestiarelor etc.
aferente.
115

4.43.35 La amplasarea paturilor in dormitoare comune se vor asigura


culoare de circu1a(ie i evacuare corespunzatoare numarului de persoane din acestea.
4.3.36 Coridoarele de evacuare din cladirile provizorii destinate cazarii sau
pentru administra(ie, vor avea la{imea de minimum 1,25 m.
4.43.37 Corpurile electrice de iluminat incandescente din incaperile de cazare
comuna vor fi prevazute cu globuri de protec{ie.
4.43.38. Obiectele cu caracter special se dispun izolat, iar in inc aperile de cazare comuna
(dormitoare) se interzice:
D utilizarea rejourilor i radiatoarelor electrice, precum i a altor
aparate i mijloace electrice de incalzit ji iluminat defecte,
improvizate ori nesupravegheate;
* lasarea nesupravegheata a focului in sobe.
4.43.39. La distan)a mai mica de 10 in fa(a de vagoanele dormitor i baracile
combustibile se interzice folosirea focului deschis.
4.43.40 Prepararea hranei, servitul mesei, spalarea, uscarea i calcarea
lenj eriei i imbracamintei se vor face in incaperi special destinate acestor scopuri
cu echipamente i aparate in perfecta stare de folosin(a i func{ionare.
4.43.41. Amplasarea meselor i scaunelor in salile de mese (cantina) se va
face astfel incat sa se asigure circula(ia func)ionala i evacuarea persoanelor in caz de
incendiu.
4.43.42. La cantinele i cluburile care nu se incadreaza in categoria salilor
aglomerate (sub 200 de persoane) situate la parter, pot avea o singura cale de evacuare
cu la)imea de 1,20 m. Pentru cele care se incadreaza in categoria salilor aglomerate, se
asigura minimum doua cai de evacuare, distincte ji independente, dimensionate
corespunzator.
4.43.43. Patronul, respectiv
Consiliul
de
administraJie, impreuna
cu
comisia de aparare impotriva incendiilor, stabilete necesitatea i opteaza asupra
procurarii unor so1u(ii mai sigure fa{a de cele existente in scopul reducerii riscului
de izbucnire i intre)inere a incendiilor cum sunt:
D utilizarea sobelor cu acumulare de caldura, pentru incalzirea
incaperi lor de organizare de antier;
folosirea de obiecte de organizare de jantier rezistente la foe i
omologate, demontabile sau nedemontabile ljroduc[ie, cazare, cantine,
administraJie c/c).
4.43.44 In caz de incendiu in spatiile de cazare comuna, se evacueaza in
primul rand persoanele ji apoi bunurile materiale, iar stingerea incendiului se face cu
apa i spuma.
4.43.45. Depozitele de materiale combustibile solide (material lemnos, carton
bitumat,
etc. precum depozitele de lichide
asfaltat,
en excepJia carburauJ//or) amenajate pe i platforme deschise, se vor
pi:inza
combustibile
amplasa
la o distan)a de minimum 16 in fa(a de construc(iile de organizare de antier de
gradul I i II rezistenta la foe;
20 in fata de construc(iile de organizare de antier de gradul III, IV i V i de
cele existente sau in curs de execu(ie, indiferent de gradul lor de rezistenta la foe.
4.43.46. Materiale combustibile necesare procesului de execu(ie a lucrarilor
de baza, construcJ ii i instala)ii, in cantita(ile minime necesare fluxului tehnologic,
pot fi depozitate temporar, in:
exteriorul construc)ii1or in curs execu{ie;
interiorul construc(iei in curs de execu(ie Para a impiedica accesul
pe caile de acces ji evacuare si de intervenJie. In ambele situa{ii
ji de la caz la caz, se asigura masurile necesare pentru prevenirea
si stingerea incendiilor.
116

4.43.47 Depozitarea lichidelor combustibile in subsolul construcJiilor de


organizare de jantier, sau in construc)iile in curs de execu;ie este interzisa.
4.43.48. La depozitele de lichide combustibile din clasele I ji II. se vor prevedea
masuri de protec)ie contra radia(iilor termice. Nu este permisa depozitarea lichidelor
combustibile in vase deschise.
4.43.49. Depozitarea carburan(ilor i 1ubrifian)ilor se poate face in depozite
ingropate, semiingropate sau supraterane (ienisc sau dcsn/sc). Depozitele vor fi
imprejmuite ji amplasate la o distan)a de minimum 16 in fa(a de construc{iile de gradul 1
i II rezistente la foe i 20 in fa{a de cele de gradul III, IV i V rezistenta la foe (inc/us iv
cc/e definitive sau in curs de caccnJ/e) indiferent de gradul lor de rezistenta la foe.
4.43.50 Se interzice delimitarea spa)iilor de depozitare prin elemente de
separare combustibile.
4.43.51. Depozitarea in ambalaj e (recipiente, rezervoare etc.) a maximum 2 mc de lichide
combustib ile cu temperatura de inflamabi l itate a vaporilor sub 2 8 C sau 10 mc de
lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor peste 28 C, se poate
face in:
construc)iile supraterane realizate din materiale incombustibile;
Para a se norma limita lor de rezistenta la foe, amplasate la
distan)a de 20 in fa(a de alte obiecte;
construc(ii subterane (bordcic) acoperite cu un strat de pamant
de minimum 0,40 m. grosime.
4.43.52.Depozitarea vopselelor in ulei, a uleiurilor i a produselor lubrifiante, se poate face in:
magazii proprii pentru lichide combustibile;
incaperi separate ale magaziei generale a antierului, separarea
realizfindu-se prin
pere)i cu rezisten{a la foc minimum 2 ore i acces din exterior;
se admite depozitarea in magazia generala de materiale a
antieru1ui a unei cantita(i de maximum 200 kg a acestor
produse, in ambalajele originale.
4.43.53 Este admisa depozitarea unei cantita(i de maximum 150 kg de
carbid, in magazia generala de materiale in ambalajul original al producatorului, ferite
de umezeala i sa se prevada la intrarea in magazie, indicatoare de pericol conform
STAS 297/1,2.
4.43.54. Depozitarea a maximum 20 de recipiente cu gaze sub presiune se
poate face numai in cladiri independente executate din materiale incombustibile. Este
interzisa depozitarea recipientelor de gaze, butelii de oxigen, argon, etc. pe
coridoare, ganguri, in incaperi cu circulaJie de persoane, in aer liber, neprotejate.
4.43.55. Depozitele de materiale incombustibile pot fi amplasate la orice distanta de construcJ
iile pentru organizarea de jantier sau de cele existente ori in curs de execu(ie, cu
condi(ia sa nu blocheze caile de acces la construc{ii, la sursele de apa, pichetele PSI i
caile de evacuare din construc{ie.
4.43.56. Depozitarea materialelor combustibile bituminoase (su/uri de carton asfaltat, pnza
gudronata, bitum etc.) se face in depozite acoperite (joproane) protejate de razele
solare i pe timp calduros se stropesc periodic cu apa. Sulurile de carton asfaltat se
ajeaza pe un singur rand in pozi(ie verticala), iar sulurile de panza gudronata se vor
aeza in stive orizontale, despar(ite de un strat de filer de calcar sau nisip fin.
In cadrul gospodariei de bitum i la aceasta pana la mijlocul de transport pe
verticala, precum i la punctele de lucru (acoperiyur/), se vor pastra in permanenta caile
de acces ji de circula(ie libere, astfel incat sa fie posibila interven{ia imediata in caz de
incendiu.

117

Butoaiele sau blocurile de bitum, se vor depozita astfel incat sa poata fi


evacuate sau izolate cu u jurin(a in caz de incendiu.
4.43.57 Varul nestins se depoziteaza in cladiri acoperite, avand nivelul
pardoselii cu minimum 20 cm deasupra terenului inconjurator. Depozitul pentru var
nestins sa fie uscat ji bine aerisit.
4.43.58.
Platformele betonate pe care se depoziteaza carbunii trebuie sa
nu permita infiltrarea apei in masa carbunilor i sa aiba pante spre exterior de minim 1
%. Platformele nu trebuie executate din lemn sau asfalt.
4.43.59.
Nu este permisa depozitarea lichidelor combustibile in vase
deschise.
4.43.60.
Pentru stingerea incendiilor la depozitele pentru materiale
combustibile de construc(ii se va utiliza:
D apa sau spuma pentru materialele din lemn, produse de cauciuc,
policlorura de vinil,
spuma, abur, gaze inerte, nisip, pentru prenadez si al{i adezivi
sau so1ven)i inflamabili si lichide combustibile;
apa sub forma de jeturi puternice pentru materiale solide;
pulberi stingatoare, gaze inerte, nisip i spuma pentru bitum;
apa pulverizata, spuma ji pulberi stingatoare pentru produse din
pluta;
nisip uscat pentru pulberea de aluminiu, intr-un raport de eel puJin
2 kg nisip la 1 kg pulbere de aluminiu;
apa pulverizata, spume ji gaze inerte pentru spumele din mase
plastice tpolistiren, poliuretan, etc.)
Personalul de interven(ie in caz de incendiu va fi echipat cu mijloace de
protec {ie a cailor respiratorii i dupa caz impotriva temperaturii.
4.43.61. La depozitele inchise pentru materiale sau substan{e combustibile
(mase p/as/ / ce, bitum, produse petroliere etc.) se va asigura evacuarea fumului i a
gazelor fierbin(i produse in caz de incendiu.

REGULI I MASURI PENTRU PREVENIREA I STINGEREA


INCENDIILOR IN INDUSTRIA DE PRELUCRARE A LEMNULUI

5.1. Prevederi Generale


5.1.1. In toate unita(ile in care au loc procese de prelucrare a lemnului, in afara de masurile de mai
jos se vor respecta cu rigurozitate i normele generale de prevenire i stingere a incendiilor.
5.1.2. Prevederile din aceste norme sunt valabile pentru mai multe categorii de
unita)i de prelucrare ji industrializare a lemnului (depozite, fabrici de cherestea, mobila,
tapiserii, ateliere de tamplarie, fabrici de Paina de lemn, uscatorii, parchete, placaje, panele,
furnire PAL, PAF, PFL, lazi, ui, ferestre, depozite ji magazii aferente acestora, ateliere
mecanice etc.) in care se gasesc sec(ii de fabrica(ie de acest gen.
Pentru produsele, tehnologiile ji instalaJiile noi, care se vor introduce in viitor, se
vor elabora, dupa caz, masuri suplimentare corespunzatoare de prevenire i stingere a
incendiilor.

118

5.1.3. Liniile de fabrica{ie, majinile ji orice echipament auxiliar vor fi exploatate cu respectarea
stricta a tehnologiei, a instruc iunilor specifice ale furnizorului i proiectantului, care vor fi
folosite i la instructajul personalului ce le utilizeaza.
Utilajele in curs de experimentare vor fi puse sub supraveghere speciala in timpul
func(ionarii. Liniile de fabrica(ie i mainile nu se vor porni, deservi i opri decat de personal
anume instruit i desemnat.
Este interzis a se folosi scule de lucru uzate sau necorespunzatoare, precum i
orice utilaje defecte sau improvizate.
5.1.4. Schimbarile de tehnologii, insta1a{ii, modificari i adaptari ale acestora, se vor face cu
respectarea normelor de prevenire ji stingere a incendiilor.
5.1.5. Pentru fabricile sau sec)iile din cadrul obiectivelor de prelucrare sau industrializare a
lemnului, cu procese tehnologice specifice altor sectoare de activitate decat celor de
prelucrare a lemnului, se vor respecta i normele de prevenire i stingere specifice profilului
de activitate in care se incadreaza tehnologiile respective.
5.1.6. Periodic la intervale de o saptamana i ori de cate ori este necesar se va cura(i praful
combustibil i rumeguu1 de pe majini, insta1a{ii, construc{ii.
5.1.7. In curtea obiectivelor i in spa)iile dintre construc{ii este obligatorie pastrarea, cura)eniei,
inlaturarea gunoaielor menajere, care con(in substan(e combustibile, a rumeguului, a
prafului etc.
5.1.8. Este interzisa depozitarea (chiar i
mod
a materialelor
combustibile, langa pere)ii construc{ii1or. De asemenea se va inlatura pericolul de propagare
a incendiilor din exterior in interiorul construc(ii1or.
Pentru accesul la interven(ie in cazul stingerii incendiilor se vor pastra libere caile
de acces.
5.1.9. Fumatul este interzis pe intreg teritoriul unita(ilor de prelucrare a lemnului, cu excepJia
locurilor marcate ji amenajate in acest scop.
Locurile pentru fumat vor fi marcate cu tabli(e vizibile, cu inscrip{ia LOC
PENTRU FUMAT i vor fi prevazute cu ladi{e metalice cu nisip sau vase cu apa, in scopul
colectarii i stingerii resturilor de )igari i a chibriturilor aprinse.
Locurile pentru fumat se vor amenaja numai in spa(iile libere, amplasandu-se la
distan{e corespunzatoare evitarii pericolului de incendiu.
5.1.10. Accesul persoanelor straine in spa(iile de produc{ie ji depozitare
este
interzis, Para aprobare.
5.1.11.
Este interzis accesul cu foe deschis in spatiile de produc{ie ji depozitare.
Diversele lucrari periculoase: sudura, taierea cu flacara, topirea bitumului etc. sau lucrari care
produc caldura sau scantei, gaurire, ciocanire etc., vor fi executate numai cu PERMIS DE
LUCRU CU FOC
5.2. Depozite de material lemnos
5.2.1. Capitolul de faJa cuprinde norme specifice pentru depozitele de material lemnos (materii
prime, produse industrializate i deeuri) din cadrul tuturor obiectivelor i se aplica la:
depozitele de buteni;
depozitele de sortimente scurte de lemn (lobde, lemn defoe, lemn rowed e/c.);
depozite de deeuri marunte (rumegu, praf de lemn, achii, toctura de lemn,
dejeuri de furnir, coaje e/c.). Normele se aplica atat la depozitele deschise cat
i la cele amenajate sub oproane i indiferent de modul de depozitare (s/ivfi,
vrac etc.).
Pentru depozitarea diverselor materiale lemnoase (tocatura, rumegu, achii, praf
de /ew) in silozuri, buncare, sta)ii de filtrare, se vor respecta i prevederile normelor generale
referitoare la instala(iile de exhaustare i transport pneumatic.
5.2.2. Materialul lemnos: buteni, cherestea, lobde, ramaite, tocatura, craci, rumegu, etc. se
depoziteaza in stive sau halde pe grupe, sec{ii, sectoare, cu distan(a de

119

siguran{a intre ele, in conformitate cu normativul cu privire la distantele de amplasare a


depozitelor de materiale lemnoase ji a halelor de prelucrare a lemnului fa{a de sursele de
incendii (//m// CU, centrale termice c/c.).
5.2.3. Drumurile ji spa)iile de siguran(a din depozite nu vor fi blocate cu materiale; ele vor fi astfel
intre(inute incat sa asigure accesul majinilor de interven(ie pentru stingerea incendiilor, in
orice anotimp.
5.2.4. Teritoriul depozitului va fi clar delimitat (dc drumuri de acces,
garduri,
5.2.5. Teritoriul depozitului, inclusiv o zona de eel pu{in 25 in in jur, va fi cura{at
periodic de deeuri, vegeta)ie uscata sau alte materiale combustibile.
Solul nebetonat sau nepietruit din incinta depozitelor se va stropi cu var pentru a
se impiedica crejterea vegeta)iei.
5.3.6. Se interzice executarea pe teritoriul depozitului a lucrarilor cu foc deschis
(sndnrfi, topirea bitumului sau a asfaltului, incalzirea enficri a conductelor, e/c.).
5.2.7. Asemenea lucrari se pot admite in cazuri excep)ionale, numai pe baza de
PERMIS DE LUCRU CU FOC, cu luarea masurilor de prevenire a incendiilor pe toata
durata lucrarii (s/abi/irca razei de lucru, indepartarea sau protejarea materialelor
combustibile din apropiere, instruirea muncitorilor, supravegherea, controlul la terminarea
lucrului etc.1.
5.2.8. La sosirea la rampa de descarcare a mijlocului de transport cu material lemnos se va
controla daca incarcatura nu prezinta un focar ascuns de incendiu.
5.2.9. Locurile de acces in depozite vor avea tab1i(e avertizoare pe care se va serie: Interzis accesul
en foc deschis in depozit
5.2.10.
Se interzice accesul in depozite a mijloacelor de transport cu motoare cu
ardere interna care prezinta scurgeri de carburan)i sau 1ubrifian{i cu tobe de eapament
defecte sau Para dispozitive para-scantei scurgerile in depozit se vor indeparta imediat prin
acoperire cu nisip, maturarea i evacuarea acestuia in afara depozitului. Este interzisa
efectuarea oricarei lucrari de repara(ie a mijloacelor de transport pe teritoriul depozitului.
5.2.11. Deeurile de lemn i materiale rezultate la cura{irea locurilor de munca, ce sunt imbibate cu
ulei, lacuri sau substan[e uor combustibile sau inflamabile se vor indeparta zilnic. Ele nu se
vor depozita ci vor fi selectate astfel ca sa nu existe posibilitatea producerii de reac(ii
chimice intre substanJele cu care sunt impregnate, in func(ie de cantitatea zilnica rezultata,
se vor depozita in lazi de metal, cu capac sau pe platforme imprejmuite cu panouri pline,
confec(ionate din materiale necombustibile. Lazile sau platformele vor fi amplasate la o
distan{a corespunzatoare fa)a de depozitele deschise de materiale inflamabile sau
combustibile, )inandu-se seama de direc(ia ji intensitatea vanturilor dominante. Saptamanal,
deeurile vor fi evacuate din locurile de depozitare. Arderea acestor deeuri in sobe sau in
cazane este interzisa.
5.2.12. Pe teritoriul depozitelor este interzisa descarcarea, manipularea sau
depozitarea altor substanJe sau materiale combustibile decat cele lemnoase (motorinfi,
pacur, lubrifianJi, lacuri, vopsele, diluanJi etc.).
5.2.13. Se interzice depozitarea ramai(elor de lemn pe instalaJiile electrice,
motoare, cutii de conexiuni, tablouri de comanda etc. care deservesc depozitul.
5.2.14. Legaturile electrice ale motoarelor i instala(iilor electrice din incinta
depozitelor se vor controla periodic, inlaturandu-se toate defecJiunile care pot provoca
supraincalziri, scurtcircuite, scantei electrice (con/enc yr legaturi defecte, deteriorari ale
izolaJiei conductoarelor, acoperirea conductoarelor en deeuri, supraincarcarea accidentala
a circuitelor etc.).
5.2.15. Teritoriul depozitului trebuie asigurat in permanen {a cu iluminat pe timp
de noapte ji supravegheat mai ales pe timp de seceta, de caldura i vanturi mari, fiind
interzisa folosirea in depozit a iluminatului cu flacara deschisa.

120

5.2.16. Se va asigura in permanenta func{ionarea la parametri a re(elei de apa sau


a bazinelor in cazul existen(ei acestora sau asigurarea de recipiente cu apa, de mijloace de
prima interven{ie etc.
5.3. Fabrici de cherestea
5.3.1. Pentru depozitul de materie prima se vor respecta instruc{iunile de la Capitolul Depozite
(5.2).
5.3.2. Inainte de a se introduce bu jtenii in hala de fabrica{ie, vor fi examina{i atent sau trecu(i prin
detectoare de metal pentru a depista i indeparta eventualele corpuri metalice, a pietriu1ui i
nisipului.
5.3.3. Scurgeri de uleiuri amestecate cu praf sau rumegu j se vor inlatura dupa fiecare schimb de
lucru.
5.3.4. Instala)iile de transport al rumegu jului (transportoare en banda sau en racleJi,
transportoare pneumaticel , trebuie sa func{ioneze permanent pentru a evita aglomerarile de
deeuri. In caz de nefunc)ionare a instala)iilor de transport, se vor lua masuri pentru evacuarea
manuala a rumeguu1ui.
5.3.5. Saptamanal, se va cura)a praful depus pe utilaje, instala{ii, pere{i, grinzi, fermele
construc)iei halei de fabricare a cherestelei, inclusiv a subsolului.
5.3.6. Halele de gatere a caror construc)ie este din lemn, o data la doi ani se vor
ignifuga.
5.3.7. Ungerea lagarelor utilajelor se va face pe baza unui grafic stabilit conform caiii tehnice a
utilajelor.
5.3.8. Se interzic aglomerarile i stocurile in hale, a materialului lemnos peste cantita)ile normale
ji necesare desUaurarii procesului tehnologic.
5.3.9. Deeurile rezultate din fabrica{ie (cc/o/c, ipci e/c.) vor fi evacuate in mod
permanent.
5.3.10.
Transportul materialelor lemnoase: buteni, cherestea, ipci, rumegu la i
de la hala de gatere se va face cu grija, evitandu-se imprajtierea de resturi de prelucrare ji
rumegu in hala sau pe caile de circula)ie.
5.3.11.
In opronul de sortare a cherestelei se vor evita aglomerarile de material
lemnos, peste cantita(ile necesare desUaurarii procesului de produc{ie. Coaja rezultata
in jopronul de sortare a cherestelei se va evacua zilnic.
5.3.12.
Se interzice accesul in opronul de sortare tpentru preluarea pachetelor
de cherestea Hi transport in depozit) a mijloacelor de transport cu ardere interna, care
prezinta scurgeri de carburan{i, cu tobe de eapament defecte, sau cu orice alte defecte ce
ar putea provoca incendii.
5.4. Uscatorii
5.4.1. Uscatoriile i spa(iul din jurul acestora vor ft menJinute permanent in stare
curata. Se interzice depozitarea materialului lemnos pe caile vagonetelor sau pe calea
podului transportor. Caile de acces ale mainilor de interven(ie vor fi menJinute libere.
5.4.2. Se interzice a se monta instala(ii electrice in interiorul spa(iilor de uscare.
Pentru iluminat se vor prevedea prize pe pere(ii exteriori, in vederea utilizarii de lampi
portative. Re)eaua electrica respectiva trebuie sa aiba tensiunea de 24 V.
5.4.3. Toate insta1a(iile de uscare vor fi construite i exploatate pe baza de
proiecte ji instrucJiuni emise de furnizori.
5.4.4. Toate tipurile de uscatorii vor fi prevazute cu aparate, sisteme, termometre pentru controlul
temperaturii agentului termic folosit i a1 aerului in circula{ie.
5.4.5. Lucrarile de repara(ii-intre(ineri se vor face numai cu camerele racite fiind interzisa
funcJionarea ventila)iei pe perioada opera(iei de sudura.
5.4.6. Pentru inlaturarea pericolului de incendiu i explozie la instala{iile de uscare, ce se
protejeaza in interior contra corodarii par(i1or metalice ji pentru impermeabilizarea
pere(ilor cu vopsea anticoroziva se vor lua urmatoarele masuri:
121

aplicarea substan(ei de protec(ie se va face numai in perioada de revizie, dupa


evacuarea materialului lemnos pe suprafe)e bine cura{ate ji uscate, respectand
instruc)iunile furnizorului pentru aceste substan{e;
D insta1a(ia va fi repusa in func)iune numai dupa uscarea completa a vopselei i
dupa o ventila(ie prealabila, care sa asigure evacuarea vaporilor de solven(i;
pe durata aplicarii i uscarii vopselei ujile ji ferestrele incaperii in care sunt
insta1a(iile vor fi inchise.
5.4.7. Insta1a(ia electrica, temperatura cuptoarelor electrice, a lagarelor se vor
verifica periodic pentru a evita supraincalzirea acestora.
5.4.8. Accesul la vanele de inchidere ale conductelor de agen(i termici i la intrerupatoarele
electrice ale ventilatoarelor trebuie sa lie in permanen)a libere.
5.4.9. Lagarele vagonetelor de manipulare vor ft unse o data pe luna cu unsori avand temperatura
de picurare prescrisa in cartea tehnica a instala{iei, cu care ocazie se va verifica starea
lagarelor, remediindu-se defec(iunile ji inlaturandu-se eventualele scurgeri de ulei de pe
pardoseala insta1a{iei.
5.4.10.Vagoanele inainte de introducerea in insta1a{ie vor fi bine cura(ate de praf.
5.4.11.In spa)iul insta1a(ii1or de uscare, materialul va fi depozitat pe vagonete, fiind interzisa
sta(ionarea acestora in fa(a uscatoriilor pe podul transportor.
5.4.12.Uscatoriile se vor cura(a dupa cum urmeaza:
deeurile de lemn i praful se colecteaza i evacueaza din
instalaJie dupa fiecare arja;
conductele, registrele, bateriile de incalzire vor fi curaJate inainte
de fiecare incarcare.
5.4.13. Se va asigura supravegherea permanenta in toate cele 3 schimburi a
instala{iilor de uscare, prin persoane calificate corespunzator care au i sarcina unei
intre{ineri normale, conform instruc(iunilor furnizorului.
5.4.14. In caz de incendiu la insta1a{iile in func(iune, uile se vor inchide sau se
vor menJine inchise, se vor opri ventilatoarele, se inchide incalzirea ji se va deschide
conducta de abur pentru umezire, injectandu-se astfel in instala{ie abur pentru inabuirea
incendiului.
La oprirea lucrului, vagonetele cu material lemnos vor fi evacuate din spaJiul
5.5. Ateliere pentru prelucrarea lemnului
5.5.1. Utilajele ji dispozitivele folosite pentru ascuJirea panzelor de fierastraie, a cu)itelor mainilor
de prelucrare a lemnului, polizoarele i alte utilaje care pot provoca scantei, vor fi amplasate
in incaperi separate de cele pentru prelucrarea materialului lemnos.
5.5.2. Se interzice folosirea focului deschis, a lampilor de benzina sau petrol pentru incalzirea
cleiului in sec(iile de prelucrare a lemnului. Aceasta operaJie se va executa in recipiente
incalzite cu abur sau apa supraincalzita.
5.5.3. Se admite folosirea focului deschis pentru incalzirea cleiului numai in
ateliere mici, cu o suprafa(a mai mica de 300 in', prin respectarea urmatoarelor condiJii:
a. daca incalzirea se face cu rejouri electrice acestea vor fi fixate rigid pe un
suport din material incombustibil, cu ina1(imea de minim 0,80 in, izolat cu
azbest, fiind interzisa utilizarea pentru racordarea la reJea a cablurilor
neizolate sau a altor conductoare electrice improvizate;
b.daca incalzirea se face cu gaze naturale sau lichefiate, arzatoarele vor fi
fixate ji protejate ca la aliniatul precedent. Amplasarea buteliilor se face
intr-un loc ferit de caldura i pe cat posibil ventilat;
c. amplasarea reourilor electrice sau a arzatoarelor cu gaz se va face la o
distanta de minim 1,5 in de orice material combustibil.
5.5.4. Materialul lemnos, inainte de a fi introdus pentru prelucrare in maini, va fi
examinat cu grija pentru inlaturarea eventualelor buca(i de metal inglobat (schije, cuie,
shrma, scoabe c/c.).
122

5.5.5. Instala(iile electrice de iluminat ji foa vor fi executate in conformitate cu prevederile


actelor normative in vigoare, verificarea, exploatarea i intre{inerea acestora se va face
numai de catre personal calificat.
5.5.6. Incalzirea atelierelor pentru prelucrarea lemnului se va face cu instala{ii de incalzire centrala
(opt calda, abur, aer cald etc.) cu respectarea normelor de prevenire ji stingere a
incendiilor in vigoare, privind executarea lor i aezarea materialelor combustibile fa(a de
elementele instala(iei.
In atelierele mici cu suprafa)a p:rna la 300 in' pot fi utilizate ji sobe obinuite cu
acumulare de caldura (teracote) executate astfel ca ui(ele de alimentare sa fie amplasate in
afara acestor incaperi.
5.5.7. Se interzice folosirea sobelor Para acumulare de caldura (sobe mets// cc de oricefePi i a
radiatoarelor electrice indiferent de tipul lor.
5.5.8. Se interzice aezarea i uscarea materialelor combustibile pe sobe sau corpuri de incalzire.
5.5.9. Materialul lemnos se va introduce in ateliere numai in cantita{ile strict necesare ce
urmeaza a fi prelucrat in schimbul respectiv. Acesta se va stivui in mod ordonat, pe
platforme, carucioare, transportoare, palete, grinzi de podea etc., lasandu-se libere caile de
acces ji evacuare, respectand masurile de prevenire i stingere a incendiilor.
5.5.10.
La sfaritu1 fiecarui schimb, deeurile de material lemnos lpraf de lemn,
rumegu, tala e/c.) vor fi colectate ji evacuate in afara atelierului, in locuri ce se vor stabili
in acest scop, cu respectarea normelor de prevenire i stingere a incendiilor in cazul in
care acumularile sunt mari i blocheaza caile de acces, evacuarea trebuie Uacuta de mai
multe ori intr-un schimb.
5.5.11. In atelierele de prelucrare a lemnului sunt interzise depozitarea,
transportul
i manipularea lichidelor inflamabile sau explozive, cu excep{ia celor strict necesare
procesului de lucru i nu mai mult decat pentru un schimb de lucru. Lichidele combustibile
se vor pastra in ambalaje inchise etan.
5.5.12.
Lubrifian{ii necesari ungerii utilajelor se vor pastra in locuri special
amenajate, ferite de orice sursa de foc sau de incalzire.
5.5.13.
Executarea lucrarilor cu foe deschis, sudura, lipire, este permisa numai pe
baza de PERMIS DE LUCRU CU FOC i dupa luarea masurilor de cura{ire a locului,
protejare, stropire cu apa, asigurarea cu mijloace de stingere ji sub stricta supraveghere.
5.5.14.
La terminarea programului de lucru, eful de atelier nu va parasi atelierul
pana nu va asigura:
cura)irea utilajelor i a locurilor de munca;
evacuarea tuturor deeurilor;
deconectarea de sub tensiune a tuturor mainilor i dispozitivelor
electrice;
oprirea tuturor utilajelor;
punerea in func(iune, acolo unde exista, a iluminatului de siguranJa;
intreruperea insta1a(iei electrice i de iluminat de la tabloul principal
a1 atelierului;
inchiderea tuturor geamurilor i a uilor.
5.5.15. Se interzice fumatul in atelierele pentru prelucrarea lemnului.
5.5.16.
Utilajele pentru prelucrarea lemnului vor fi prevazute cu instala{ii de
exhaustare a prafului, rumeguului etc..
5.5.17.
Utilajele pentru lefuirea uscata in alb a lemnului vor avea sistem de
exhaustare separat faJa de restul utilajelor de prelucrare a lemnului, fiind interzisa colectarea
comuna a talaului, rumeguului cu praful de lemn.
5.5.18.
Pentru localizarea ji lichidarea unui incendiu izbucnit in aceste ateliere se
vor lua urmatoarele masuri:
se va opri sistemul de venti1a(ie, se va scoate de sub tensiune instalaJia
electrica de iluminat ji foia;
123

se va ac{iona asupra materialelor incendiate cu stingatoarele din dotare,


cu apa, nisip etc.;
utilajelor,
concomitent cu stingerea se va organiza ji evacuarea
materialelor etc..
5.5.19. Se interzice blocarea cu materiale sau unelte de lucru a cailor de acces din
ateliere.
5.6. Ateliere de vopsitorie i finisaj
5.6.1. Incaperile pentru degresare, preparare, vopsire, grunduire, lacuire etc., vor fi
prevazute cu sisteme de ventila(ie corespunzatoare. Evacuarea gazelor din ateliere se face
printr-un sistem dublu de ventila)ie: unul pentru evacuarea aerului viciat i altul pentru
introducerea aerului proaspat, instala(ii care vor fi separate fa{a de instalaJiile de venti1a(ie
ale celorlalte ateliere.
5.6.2. Sistemul de venti1a(ie se pune in func{iune cu 10 minute inainte de
inceperea lucrului i se men)ine in func(iune 15 minute dupa terminarea lui.
5.6.3. Instala)ia de iluminat, venti1a(ie i cea de foia, motoarele ji restul utilajelor vor fi de tip
antiex.
5.6.4. Incalzirea acestor spa(ii se face numai prin sistem de incalzire centrala cu abur de joasa
presiune, apa sau aer cald. Elementele de incalzire vor fi cu suprafe{e netede i vor fi
protejate impotriva depunerilor de vopsea, lac, grund, praf etc.
5.6.5. Pardoselile acestor spa(ii vor fi rezistente la foc, netede, din materiale care sa nu produca
scantei, lipsite de rosturi i uor de cura{at.
5.6.6. In depozitul tampon a1 atelierului nu se vor pastra concomitent materiale de vopsit, acizi,
baze sau alte substan(e chimice, impreuna cu praf de aluminiu ori substanJe de vopsit in
ambalaje deschise.
5.6.7. Spa(iile periculoase din punct de vedere al incendiilor vor fi marcate vizibil cu indicatoare de
securitate.
5.6.8. Inlaturarea crustei de vopsea lac de pe utilaje, conducte, pere{i, pardoseli, se va face cu scule
care nu produc scantei, apa calda sau abur, resturile rezultate din aceasta opera(ie se vor
colecta in vase metalice inchise, se vor distruge in locuri special amenajate, fiind interzisa
arderea in sobe, cazane, cuptoare etc..
5.6.9. Lucrarile de interven(ie ji reparare, revizii a utilajelor, instalaJiilor, se vor executa numai
dupa ventilarea spa)iului i dupa evacuarea tuturor materialelor.
5.6.10.
La terminarea lucrului, instala(iile se vor opri, goli i spala, carpele
folosite se vor pastra in cutii metalice inchise.
5.6.11.
Imbracamintea va fi din fire de bumbac ji se va pastra in afara atelierului,
in dulapuri metalice.
5.6.12.
La sfaritul fiecarei saptamani se va executa o curaJenie generala a
atelierelor (conducte, cabine, pereJi, pardoseli, corpuri de incalzire, de iluminat, carucioare
e/c.).
5.6.13.
Transportul, pastrarea vopselelor, lacurilor, grundurilor, diluan{ilor se va
face numai in recipiente metalice inchise, se interzice folosirea recipientelor din PVC.
5.6.14.
Materialele pentru vopsire, lacuire se vor pastra in incaperi separate,
rezistente la foe, ferite de acJiunea razelor solare, geamurile ferestrelor acestor spaJii vor fi
vopsite in alb.
5.6.15.
Degresarea suprafetelor metalice, cu ajutorul so1ven(ilor organici se va
efectua in spa(ii bine ventilate, folosindu-se inhalatori pentru reducerea cantitaJii de
hidrogen. 5.6.16. Vopsirea, uleierea, finisarea se va face in camere cu aspira{ie locala,
bazinele vor fi prevazute cu capace de inchidere in caz de aprindere a substanJei de finisare.
5.6.17. In atelierele in care consumul de material de finisare depaje jte 10 litri pe
schimb, vopsirea prin pulverizare se va face obligatoriu in cabine ventilate, prevazute cu
filtre pentru reJinerea particulelor de vopsea i cu ventila{ie pentru eliminarea vaporilor de
solven{i.
124

5.6.18. Cabinele trebuie realizate din materiale incombustibile i uor de curaJat i vor fi iluminate
din exterior.
5.6.19. Pulverizarea se va face cu aer comprimat, azot sau CO , neadmi{and folosirea oxigenului
sau altui gaz combustibil, fiind interzisa pulverizarea Para funcJionare integrala a utilajului
i instala{iilor auxiliare lperdea de apa, ventilatoare etc.) instalaJia de pulverizare va fi
legata de pamant.
5.6.20. Incaperile pentru pulverizarea lacurilor pe baza de nitroceluloza vor avea o ventila)ie separata
fa)a de cele pentru pulverizarea lacurilor poliesterice.
5.6.21. Materialul lemnos in curs de lacuire, va fi stivuit in mod ordonat pe
carucioare, palete, platforme etc.
5.6.22. Lucrarile de repara(ii a instala)iilor, utilajelor prin sudura sau cu mijloace care produc
scantei se vor executa numai pe baza de Permis de lucru cu foc.
5.6.23. Vopsirea in camp electrostatic se poate face cu instala{ii portabile, cu ac)ionare manuala a
pistolului, curentul maxim de scurt-circuit nu va depai 0,2 mA, sau cu instala{ii fixe i
inchise ac{ionate de la panoul de comanda, cabina va fi prevazuta cu o ventila)ie
perfecta, intre pistol i piesa trebuie pastrata o distanta de siguran{a.
5.6.24. Ui1e de acces in sec(iile de finisare vor fi marcate cu placu{e avertizoare:
5 PERICOL DE INCENDIU
5 FUMATUL STRICT OPRIT
5 INTRAREA PERSOANELOR ST INE STRICT OPRITA
5.6.25. In cazul folosirii mainilor de turnat lac, se vor respecta regulile de transportare a
materialelor, golire ji spalare a mainii. Nu se va lucra simultan cu lacuri diferite (ca de
exemplu lac nitro i poliesteric).
5.6.26. Inceperea aplicarii lacului prin pulverizare se va face in urmatoarea
ordine: pornirea venti1a{iei generale cu 10 minute inainte;
pornirea insta1a(iei de absorbJie cu apa, care este obligatorie la
fiecare cabina, fiind interzis lucrul Para aceasta;
aezarea pieselor in fa{a cabinei in vederea pulverizarii.
La terminarea lucrului se va lasa sa func(ioneze inca 15 minute instala{ia de
producere a perdelei de apa i a instala(iei de venti1a {ie.
5.6.27. Paletele ventilatoarelor de la instala(ia de ventila(ie prin care se vehiculeaza vapori
inflamabili vor fi executate din materiale neferoase.
5.6.28. Instala)iile electrice de iluminat i foia vor ft in exclusivitate antiex, conform
normativelor in vigoare (ID/ 7-73).
5.7.1.
5.7.2.
5.7.3.
5.7.4.
5.7.5.

5.7. Ateliere pentru instrumente muzicale


Se vor respecta toate normele atelierelor pentru prelucrarea lemnului i ateliere de finisaj
vopsitorie.
Pentru incalzirea cleiului de oase, cat i pentru curbarea arcuelor se vor folosi numai plite
electrice, interzicand folosirea rejourilor electrice cu rezisten{e.
Plitele electrice se vor aeza pe mese din material incombustibil cu o inal)ime de minim
80 cm i la o distanta de eel pu(in lm de orice material combustibil.
Vasele folosite la incalzirea cleiului de oase vor fi vase cu perete dublu; plitele se vor
scoate de sub tensiune cu 30 minute inainte de terminarea schimbului.
Canelura din carcasa metalica in care se face incalzirea arcuu1ui in vederea curbarii se va
acoperi cu un strat de azbest de minim 2 mm.
5.7.6. La opera(ia de lipire a parului de arcu cu ajutorul lampii de spirt se
interzice:
utilizarea altor lampi decat cele metalice;
utilizarea unor lampi cu spirt cu capacitatea rezervorului mai mare de
0,3 1;
utilizarea unei flacari mai mari de 20 mm.

125

5.7.7. Masa utilizata pentru lipirea parului de arcu va ft confec{ionata din metal,
cu placa in forma de cutie, cu marginile de minim 10 mm inal)ime, lipirea se va face la
minim 1 in fa{a de materialele combustibile.
5.7.8. La terminarea schimbului, rezervorul lampii se va goli iar spirtul se va duce
la magazie.
5.7.9. Folosirea, manipularea, supravegherea plitelor electrice a lampilor de spirt se va face numai
de oamenii ca1ifica{i i stabi1i{i prin decizie.
5.8. Ateliere pentru articole de sport
5.8.1. Se vor respecta toate normele atelierelor pentru prelucrarea lemnului i atelierelor de
finisaj-vopsitorie.
5.8.2. La opera)ia de mulare a filelor de bordaj, locul de munca se va curaJa de rumegu j, tala i
alte materiale combustibile iar pardoseala se va stropi cu apa pe o raza de eel pu(in 2 m.
5.8.3. Punerea in func)iune a lampii de benzina precum i opera{ia de men{inere
a
presiunii in interiorul acesteia se va face cu lampa aezata in tava cu nisip
(500x500x/ 00mm). In fa)a flacarii, langa tava, se aeaza vasul cu apa. Tava va fi umpluta cu
un strat de nisip de 50 mm grosime.
5.8.4. La utilizarea lampii de benzina pentru rularea filelor de bordaj se interzice:
folosirea unei flacari mai lungi de 200 mm;
folosirea lampii de benzina in alte scopuri decat cel strict tehnologic;
parasirea locului de munca in timpul func{ionarii lampii de benzina pe
timpul repausului lampa se aeaza cu flacara stinsa in tava cu nisip.
Folosirea, manipularea, supravegherea, depozitarea lampii de benzina se face de
personal calificat, stipulat prin decizie.
5.9. Fabrici de placaje, panele, furnire
5.9.1. Pentru depozitul de materie prima se vor respecta prevederile de la capitolul Depozite.
5.9.2. Inainte de sec(ionare, butenii se vor examina vizual sau se vor folosi detectoare de
metal, pentru depistarea i inlaturarea eventualelor corpuri metalice, care pot provoca scantei in
timpul taierii.
5.9.3. Bazinele pentru tratarea termica se vor cura(a saptamanal de coaja.
5.9.4. Insta1a(iile de transport a rumeguu1ui, deeurilor de furnire tocate, uscate sau umede, a
rolelor, prafului, a marginilor de la formatizare trebuie sa func{ioneze permanent, pentru a
evita aglomerarile de deeuri, in caz de defecJiune evacuarea se va face manual.
5.9.5. Uscatoarele de furnir se vor curaJa saptamanal in interior i exterior, de resturi de furnir,
achii, praf.
5.9.6. Hartia abraziva la majina de 1efuit va fi montata cu aten(ie, pentru a nu da natere la
fiecare intre acestea i papile metalice ale mainii.
5.9.7. Materialul lemnos in curs de prelucrare va fi stivuit in mod ordonat pe carucioare,
platforme, transportoare, grinzi de podea, neadmi(and depozitarea in vrac. Inainte de
introducerea in mainile de prelucrare se va examina cheresteaua vizual pentru inlaturarea
eventualelor piese metalice incluse.
5.9.7. Praful depus pe pereJi, fermele halelor de fabricaJie, utilaje, instala{ii etc. va fi cura(at
saptamanal.
5.9.8. In interiorul halelor de fabricaJie se vor respecta stocarile de semifabricate, produse finite etc.
in limitele prevazute de tehnologie (ml inn// / schimb de /ecrn ).

5.10. Fabrici de PAL


5.10.1. Pentru depozitul de materii prime se vor respecta prevederile de la
capitolul Depozite.
126

5.10.2. Inainte de tocare-a jchiere-marun(ire se vor pune in funcJiune detectoarele,


extractoarele de metal i separatoarele de corpuri grele.
5.10.3. Instala(iile automate de prevenire ji stingere a incendiilor de la uscatoarele de orice tip vor fi
intre)inute corespunzator.
5.10.4. Uscatoarele cu gaze arse vor func{iona numai in regim automat i numai
cu
achii.
5.10.5. Insta1a(iile de stingere cu apa, montate pe silozurile
de achii uscate, la
cicloane ji 5.10.6.
la silozurile
de praf vorifi intre)inute
corespunzator.
extractoarele
de metale de pe linia de fabricaJie
Detectoarele
propriuzisa ipresare, formare, lefuire etc.) vor fi verificate intreJinute ji reglate
corespunzator.
0
de regim mai mare de 60 C vor fi
5.10.7. Insta1a(iile care lucreaza la
cura{ate detemperatura
depunerile statice de praf fin; achiile acumulate in timp in hala se vor evacua
dupa fiecare schimb.
5.11.1.

5.11.3.
5.11.4.
5.11.5.
5.11.6.
5.11.7.
5.11.8.
5.11.9.

5.11. Fabrici de PFL - procedeu umed


Pentru depozitul de materie prima se vor respecta prevederile de la
capitolul Depozite.
5.11.2. Respectarea regulilor de depozitare separata a parafinei, rainii fenolice,
acidului sulfuric.
Verificarea starii i func)ionarii separatoarelor i detectoarelor de metal, inlaturarea bilunara
a prafului depus in insta1a(iile de tocare-sortare.
Se va verifica buna func(ionare a utilajelor din dotare, transportoare, elevatoare,
defibratoare, pompe etc.
Controlul i {inerea in perfecta stare de ordine i cura{enie a instala{iei de recuperare a
caldurii de deasupra presei.
La sec)ia de placi extradure, impregnate cu ulei, mainile de impregnare se vor )ine in
perfecta stare de curaJenie, fiind interzise scurgerile de ulei.
La camerele de tratare termica a placilor PFL este interzisa depairea temperaturii i
duratei de tratament indicate in normele tehnice.
Duzele insta1a{ii1or de umezire a aerului din camerele de tratament termic vor fi curaJate ji
desfundate la intervale de eel mult 15 zile.
Vagonetele scoase din camerele de tratament termic vor staJiona in spa{iul de odihna inainte
de a fi introduse la aclimatizare ji se vor curaJa de fibra inainte de o noua incarcare.
5.11.10. Instala)ia pneumatica de absorbJie ji refulare a rumeguului i a prafului
rezultat din opera(iile de formatizare finala a placilor trebuie sa func(ioneze permanent,
pentru inlaturarea pericolului de explozie.
5.11.11. La inceputul schimbului se va verifica starea panzelor circulare, de
asemenea intinderea curelelor de ac(ionare a panzelor. Nu se vor folosi panze neascu(ite sau
cele cu mai mult de 3 din(i lipsa.

5.12. Fabrici de faina de lemn


Pericolul in aceste fabrici i1 constituie aprinderea prafului din diferite cauze i a
propagarii rapide a focului, dat fiind specificul tehnologic.
5.12.1. Rumeguul folosit ca materie prima pentru fabricarea fainii de lemn trebuie ca inainte de
intrarea in fluxul tehnologic propriu-zis, sa treaca peste separatoarele magnetice pentru
eliminarea impurita)ilor metalice.
5.12.2. Morile cu ciocane trebuie sa lie dotate cu separatoare electromagnetice pentru eliminarea
impurita(i1or metalice din fluxul de alimentare cu rumegu i trebuie sa func(ioneze numai
sub ac(iunea instala(iei de aspira(ie a fainii de lemn rezultate din macinare, sub permanenta
supraveghere.

127

5.12.3. Instala{ia de suc(iune trebuie sa lie dotata cu ciclon i dozator pentru alimentarea
sortatorului de clasificare granulometrica a fainii de lemn.
5.12.4. Aerul ce parase jte ciclonul, inainte de a ft evacuat in exterior, trebuie sa treaca prin filtre
de aspira(ie a prafului cu saci din panza.
5.12.5. Re{e1ele pneumatice trebuie sa lie dotate cu supape de protec(ie contra exploziilor, de tip
cu membrana, montate la coturile conductelor de aer precum i la cicloane. Supapele trebuie
scoase in afara cladirilor.
5.12.6. Conductele sistemului de aspira)ie ji refulare se vor lega la pam:int.
5.12.7. Toate ac)ionarile electrice vor fi individuale, protejate contra patrunderii prafului i se vor
amplasa in camere separate.
5.12.8. Transmisiile mecanice vor fi inchise sau protejate cu aparatori.
5.12.9. Sec)iile de Paina de lemn trebuie sa fie prevazute cu instala(ii de venti1a(ie, de admisie ji
refulare men{inute in stare de func)iune.
5.12.10.Sec)iile fabricii de Paina de lemn trebuie {inute in perfecta stare de cura{enie, nu se admit
nici cele mai mici concentra(ii de praf.
5.12.11.In fiecare schimb se va controla gradul de prafuire a aerului din incaperile de lucru, care nu
trebuie sa depaeasca 0,01g/in' aer, concentra{ia minima periculoasa de explozie a prafului
in aer fiind de 12,6 g/m'.
5.12.12.Func)ionarea utilajelor este permisa numai daca acestea sunt prevazute cu separatoare
magnetice, cu func(ionare corecta, puterea de ridicare a magne{i1or verificandu-se cel pu{in
saptamanal. Separatoarele magnetice se verifica cel puJin o data pe ora.
5.12.13.Se interzice fumatul in cladirea fabricilor de Paina de lemn precum i executarea
lucrarilor de repara{ii in timpul func(ionarii acestora.
5.12.14.Motoarele ji aparatajul electrice trebuie sa lie de construcJie antiex, toate trebuie legate la
pamant.
5.12.15.Se vor intre(ine ji supraveghea rulmen{ii, suprafeJele in frecare.
5.12.16.Se interzic legarile la pamant in apropierea conductelor de carburan{i sau lichide uor
inflamabile.
5.12.17.Se interzice impurificarea fainii de lemn in procesul de fabrica{ie, cu urine de ulei, unsori sau
grasimi ce pot provoca autoaprindere.
5.12.18.Se interzice insacuirea i depozitarea fainii de lemn Para racirea acesteia, conform
prevederilor procesului tehnologic, respectiv func(ionarea perfecta a instala{iilor de transport
i insilozare.
5.12.19.Magazia de depozitare a sacilor cu Paina de lemn va fi amenajata in compartiment
separat de sec(ia de produc(ie.
5.13. Ateliere de tapiserie
La sectorul de prelucrare a sarmei i a benzilor metalice pentru confec(ionarea miezurilor
din arcuri se vor respecta normele generale privitoare la ordine i curaJenie.
La sectorul de confec(ionat covor impislit din fibre vegetale instala{iile electrice se vor
executa capsulat.
Este interzisa func(ionarea instala(iei de confecJionat covor Para funcJionarea insta1a(iei de
transport pneumatic.
Pentru impiedicarea formarii electricita(ii statice tpericuloase pentru aprinderea prafului)
utilajele vor fi dublu legate la pamant.
Este interzisa manipularea, in sectorul de covoare impislite, a prafului i a scamelor
impurificate cu urine de ulei sau de grasimi.
Zilnic se va evacua praful i depunerile de fibra de pe utilaje iar saptamanal se vor curaJa
depunerile de praf de pe instalaJii, conducte termice, pere(i, motoare etc..
Se vor men{ine libere culoarele de acces, ui de evacuare, in sector se vor pastra numai
stocuri pentru maxim o zi.

128

5.13.8. Se interzice pastrarea in ateliere a bidoanelor cu prenadez, acesta se va pastra in incaperi


separate. Pentru lipirea poliuretanului se admite folosirea prenadezului care se va pastra in
vase nemetalice de 1 litru cu capac.
5.13.9. In cazul in care lipirea se face prin pulverizare, opera{ia se va executa in camera separata
prevazuta cu insta1a(ie de venti1a{ie ji insta1a{ii de tip antiexplozive.
5.13.10. Zilnic se vor cura)a utilajele de croit i tocat poliuretan, de depuneri.
5.13.11. Se interzice folosirea motorinei, petrolului pentru jtergerea meselor
utilajelor de debitat poliuretan, resturile de poliuretan imbibate cu produse petroliere sau de
finisaj (ba/Jnri, diluante, acetona c/c.) se vor evacua din atelierele de prelucrare poliuretan.
5.13.12. In ateliere nu se vor depozita decat materialele necesare pentru maxim 8
ore. Produsele finite, saltele, elemente topite se vor depozita in spa{ii separate, magazii.
5.14. Ascu{itorii
5.14.1. Atelierele de ascu)it scule se vor amenaja in incaperi separate
de cele
pentru prelucrarea lemnului.
5.14.2. In atelierele de ascu)it scule se va men)ine ordine ji curaJenie perfecta.
5.14.3. Se interzice depozitarea chiar temporara a oricaror lichide combustibile sau
inflamabile (carburanJi, lubrifianJi, lacuri, vopsele, diluan[i etc.).
5.14.4. Instala{iile de exhaustare aferente mainilor de ascu{it vor fi men)inute in perfecta stare de
func(ionare.
5.14.5. Inainte de ascu{ire sculele vor fi cura{ate de depunerile de praf de lemn i urine de
1ubrifian(i.
5.14.6. Imbracamintea ascu)itori1or nu va fi imbibata cu substan{e inflamabile.
5.14.7. Se interzice depozitarea materialelor inflamabile in apropierea locurilor
din exterior, unde se deverseaza pilitura rezultata de la ascu(it.
5.15. Ateliere pentru preparat lacuri pentru finisare mobilier
5.15.1. Prepararea materialelor pentru finisare, lacuri, vopsele, grunduri, emailuri se face in sec(ii
speciale separate de restul atelierelor de finisare.
5.15.2. La intrarea in sec(ia de preparare, pe partea exterioara a uilor de acces se vor aplica afie cu
indica)iile:
5 PERICOL DE INCENDIU
4 FUMATUL STRICT OPRIT
5 INTRAREA PERSOANELOR ST
INE STRICT OPRITA
Uile de acces vor fi in permanen {a inchise i trebuie sa func{ioneze perfect.
5.15.3. Culoarele de circula(ie vor fi marcate cu vopsea alba, materialele se vor depozita in locuri
indicate.
5.15.4. Se va pastra o cura(enie permanenta, scurgerile de lac vor fi imediat terse cu carpe din
bumbac sau fibre vegetale, fiind interzisa folosirea celor din lana sau fibre sintetice.
5.15.5. Depunerile de lac intarite de pe pardoseala se vor cura{a prin razuire cu cu)ite
confec)ionate din materiale antiscantei, lemn, cupru, alama etc.. Deeurile rezultate se vor
colecta in cutii metalice cu capac i se vor evacua in locurile special amenajate.
5.15.6. Pardoseala se va spala numai cu apa, apa cu detergent sau apa cu soda. Nu se vor folosi
solven)i organici la spalarea pardoselii.
5.15.7. In spa)iul de preparare se va introduce numai cantitatea necesara pentru un
schimb.
5.15.8. Se interzice transportul materialelor in recipiente de plastic sau materiale degradabile; prin
trantire sau rostogolire. Deschiderea lor se va face numai cu scule din bronz, cupru etc..
5.15.9. Recipientele golite vor fi evacuate la locul de depozitare amenajat la distan{a de minim 50
in de hala de lucru. La terminarea lucrului, instalaJia de preparat lac va fi bine spalata cu
solven(i. Instala(ia se va spala i la schimbarea sortimentului.

129

incalzire,
5.15.10. In camera de preparat lac se interzice orice sursa directa de rejou electric,
flacara deschisa.
5.15.11. Instala{ia de ventila(ie va func{iona in tot timpul lucrului.
cu 10 minute inainte de inceperea lucrului se va porni ventilaJia
pentru a indeparta vaporii de solven[i ramai de la opera(iile
anterioare.
la terminarea lucrului dupa spalarea insta1a{iei, ventilaJia generala
va mai func{iona inca minim 10 minute
5.15.12. Toate insta1a(iile aferente vor fi legate la pamant.
5.15.13. Lucrarile de materialelor, dupa repara{ii se vor executa numai dupa evacuarea tuturor
luarea tuturor permisului de masurilor de prevenire a accidentelor i dupa ob{inerea
lucru cu foe.
5.15.14. Fumatul este interzis accesul interzis. In locurile pentru fumat special amenajate este
personalului cu imbibarii cu echipamentul de lucru, acesta putand lua foe datorita
solven)i.
5.15.15. Personalul de deservire va purta in mod obligatoriu salopeta din fibre
vegetale, bocanci din piele sau pantofi din piele cu talpa de piele. Este obligatoriu ca i
imbracamintea de sub salopeta sa lie din bumbac sau fibre vegetale. Se interzice spalarea
echipamentului de lucru in atelier cu solven)i; aceasta se va spala prin fierbere cu apa i
detergen{i sau apa cu soda calcinata.
5.15.16. In cazul cand echipamentul de lucru a1 unui lucrator a luat foc, acesta va
fi acoperit cu o patura de lana i scos din atelier.
5.16. Sta{ii de filtre
5.16.1. Sta)iile vor fi intre)inute , verificate i cura(ate periodic.
5.16.2. Praful rezultat in urma opera{ii1or de cura(ire ji golire a filtrelor va fi depozitat numai in
locuri special destinate.
5.16.3. Cand transportul prafului se face cu tractoare cu remorci, pe timpul incarcarii, motorul va fi
oprit. Tractoarele nu trebuie sa prezinte scurgeri de carburan)i sau lubrifian)i, tobele de
ejapament sa aiba dispozitive parascantei i sa nu prezinte defecJiuni.
5.16.4. Clapetele antipraf trebuie montate pe fiecare separator, intr-o pozi{ie uor de controlat.
5.16.5. Insta1a)ia electrica va fi de tip antiex.
5.16.6. Toate papile metalice ale sta{iei de filtru vor fi legate la centura de
pamantare.
5.16.7. Se interzice func(ionarea sta{ii1or de filtre cu saci filtranJi lipsa sau rup)i.
5.16.8. Aerul comprimat folosit trebuie sa lie lipsit de apa i
ulei i sa fie la
parametrii prescrii in documentaJia tehnica.
5.16.9. Personalul de deservire a sta(iei va purta imbracaminte din fibre vegetale.
5.16.10. Se interzice lucrul cu foc deschis in zona staJiilor de filtre. In caz de
sudura i repara)ii, sta)ia va fi oprita, cura(ata complet, iar zona de lucru cu sudura se va
umezi cu apa.
5.16.11. Se interzice depozitarea ramai(e1or de lemn, a prafului sau a altor
materiale combustibile in zona sta)iei de filtre.
5.16.12. Se interzice efectuarea oricarei modificari, improviza(ii, dezafectari ale instala{iilor
electrice ji de automatizare Para acordul proiectantului.
5.16.13. Ventilatoarele se vor numerota conform planului tehnologic iar cele ce trebuie oprite in
caz de incendiu vor purta inscrip(ia Acest utilaj in caz de incendiu se oprejte.
5.16.14. Conductele de exhaustare ji in special cele montate pe acoperiuri vor fi marcate cu
inscrip)ii de unde vin deeurile combustibile ji unde ajung.
5.16.15. Sta(iile de filtre vor fi prevazute cu platforme, balustrade de protecJie ji scari pentru
interven(ie operativa.

5.16.16. Tubulatura va fi bine fixata ji etanja; desfundarea conductelor de


exhaustare se va face numai cu jipci de lemn sau prin desfacerea pe tronsoane a tubulaturii.
5.17. Preparare adezivi
5.17.1. Se interzice incalzirea cleiului, cu foe deschis, cu lampi de benzina sau petrol in atelierele
de prelucrare a lemnului. Aceasta opera(ie se va executa in recipiente incalzite cu abur sau
cu apa supraincalzita.
5.17.2. Stocarea, prepararea i dozarea adezivilor la fabricile de PAL, panel, placaje, furnire,
mobila, precum i chimicalele respective se va face in incaperi separate, pe suprafe{e sau
rezervoare prevazute in acest scop.

REGULI I MASURI DE PREVENIRE I STINGERE A


INCENDIILOR LA DEPOZITE

6.1. Prevederi generale


6.1.1. Construc{iile de depozitare i in general depozitele de materiale i substan{e vor avea
stabilite categoriile de pericol de incendiu func(ie de natura activita{ii desUaurate,
caracteristicile de ardere ale materialelor i substan{elor utilizate, manipulate i a densita{ii
sarcinii termice.
6.1.2. Categoriile de pericol de incendiu i clasa de periculozitate se stabilete pe zone ji incaperi
precum i independent pentru fiecare compartiment de incendiu in parte, men)ionandu-se
obligatoriu in documenta{ia tehnico-economica.
6.1.3. La realizarea depozitelor aferente cladirilor civile se respecta i prevederile specifice acestor
cladiri.
Inglobarea incaperilor de depozitare a materialelor i combustibile in substan(elor
construc)ii de produc{ie i in cladirile civile este admisibila considerentele atunci cand
func(ionale o impun, cu condi(ia sa lie indeplinite condiJiile specifice ji masurile
prevazute in actele normative.
6.1.5. Este admisa depozitarea diferitelor materiale ji substan(e in aceeaji
incapere, daca amestecul lor sau a1 vaporilor respectivi nu prezinta pericol de autoaprindere
sau explozie iar in caz de incendiu se pot utiliza aceleaji produse de stingere.
6.1.6. Depozitele de materiale i produse pot fi amplasate independent, grupate sau comasate atunci
cand sunt in construc(ii inchise ji amplasate numai independent cand sunt depozite
deschise.
6.1.7. ConstrucJiile independente de depozitare se amplaseaza faJa de obiective invecinate la
distan(e de siguran(a stabilite in reglementarile tehnice de specialitate, sau vor fi
compartimentate conform normelor.
6.1.8. Construc)iile depozitelor pe care beneficiarul le considera importante sau de mare valoare, se
recomanda sa lie amplasate independent.
6.1.9. La amplasarea depozitelor se are in vedere limitarea posibilita{ilor ca un incendiu produs
in depozit sa puna in pericol construc(ii sau instala(ii vecine importante, centre populate,
precum i aprinderea depozitului datorita unui incendiu la un obiectiv invecinat.
6.1.10.
Depozitele de materiale i substan{e combustibile se amplaseaza in zone
astfel situate incat, pe cat posibil, direcJia vantului dominant sa nu lie spre construcJiile
vecine, iar cand nu este posibil, se iau masuri de protec(ie corespunzatoare.
6.1.11.
Depozitele de lichide combustibile, de regula, se amplaseaza in zone
situate mai jos decat construc(iile vecine astfel incat sa nu fie posibila deversarea sau
scurgerea lichidelor i propagarea incendiului la vecinata)i, sau se asigura masuri de
protec{ie
131

corespunzatoare (diguri, ziduri de protecJiei. De asemenea prin amplasarea acestor depozite


se vor asigura masuri i distan{e de protec)ie fa)a de cursuri de apa, lacuri, iazuri, situate in
vecinatate.
6.1.12. Depozitarea materialelor combustibile solide impreuna cu lichide sau gaze combustibile, de
regula, nu este admisa. Fac excep(ie situa(iile admise in normativ.
6.1.13. La depozitarea de materiale ji substan)e care prezinta pericol de autoaprindere, este
obligatorie stabilirea duratei de depozitare a acestora i luarea masurilor de verificare a
crejterii temperaturii lor.
6.1.14. Nu se permite trecerea prin depozite de materiale sau lichide combustibile
sau incaperi de depozitare, a conductelor care transporta fluide combustibile (gaze, lichide), a
celor de incalzire ji ale re)elelor electrice aferente altor consumatori.
Atunci cand so1u(ia se justifica tehnic aceste treceri vor fi realizate in canalizari
proprii inchise, cu pere)i incombustibili C0 (CA/) avand o rezisten)a la foc corespunzatoare
cu condi(iile de separare impuse de depozit.
6.1.15. Pozarea conductelor de apa, a produselor care con{in apa ori pe care poate condensa apa in
depozite pentru materiale sau substan)e care reac{ioneaza periculos cu apa, este interzisa.
6.1.16. Materialele ji substanJele combustibile se pot pastra in spatiile ji incaperile de produc{ie,
numai in cantita)ile minime necesare fluxului tehnologic pentru un singur schimb.
Depozitarea in cantita(i mai mari se realizeaza in cladiri proprii, alcatuite, realizate conform
normelor in vigoare.
6.1.17. Depozitele vor avea asigurate cai de acces, dimensionate ji realizate incat sa asigure
limitarea posibilita)ilor de propagare a focului i sa permita interven)ia de stingere. Pentru
depozitele Para locuri permanente de lucru (vizitabile de max. 8 ori/schimb), nu sunt
obligatorii asigurarea cailor de evacuare in caz de incendiu.
6.1.18. Depozitele de materialele sau substan)ele combustibile se echipeaza cu instala{ii de
semnalizare i stingere a incendiilor corespunzatoare materialelor i substan{elor depozitate,
precum i a cantita(ii i importan{ei acestora, potrivit prevederilor tehnice de specialitate.

6.2. Depozite inchise


6.2.1. Construc(iile inchise pentru depozitele de materiale ji substan(e pot fi de gr. I-IV de
rezisten{a la foc in func{ie de categoria de pericol de incendiu i clasa de periculozitatea a
materialelor, prevazute in actele normative de specialitate.
6.2.2. Daca depozitul este amplasat in construc(ii de tip monobloc sau blindate, este obligatorie ji
respectarea prevederilor corespunzatoare acestor tipuri de cladiri.
6.2.3. Construc)iile inchise stabilite de beneficiar, in care sunt depozitate materialele, substan)e,
produse, obiecte de valoare sau cu risc mare de incendiu, se recomanda sa lie
compartimentate in arii construite de max. 750 in' i echipate cu instala{ii de semnalizare ji
stingere a incendiilor.
6.2.4. Construc)iile inchise de depozite etajate trebuie realizate cu planee pline rezistente la foc,
astfel realizate incat sa impiedice propagarea incendiilor intre nivelurile construc)iei.
Podurile func)ionale se protejeaza cu elemente de inchidere corespunzatoare.
Fac excepJie depozitele cu platforme de stocare mecanizate, Para locuri permanent
de lucru, la care platformele pot fi din materiale incombustibile C0 (CA/) rezistente la foc 15
min. daca sunt prevazute instala)ii automate de stingere la fiecare nivel.
6.2.5. Depozitele cu stive mai inalte de 6 in trebuie sa indeplineasca condi{iile i nivelele de
performan(a stabilite in reglementarile tehnice de specialitate corespunzator densita{ii
sarcinii tehnice i pericolului de propagare a focului. De regula aceste depozite trebuie
echipate cu instala(ii automate de semnalizare ji stingere a incendiilor.
6.2.6. Incaperile de depozitare a materialelor i substanJelor combustibile din clasa P4 i P5 de
periculozitate, cu aria desUaurata peste 36 in se separa de restul construcJiei cu pere(i
incombustibili avand rezisten{a la foc in func(ie de densitatea sarcinii tehnice (ia/re 1
132

ore). Atunci cand sunt amplasate in cladiri cu mai multe niveluri, plan jeele
incombustibile vor avea o limita de rezisten)a la foc de 1 ora i 30 min.
Golurile se protejeaza corespunzator in func(ie de elementul de construc{ie
strapuns tperete, p/w )ce ) asigurandu-se aceeai rezisten{a la foc.
6.2.7. Incaperile de depozitare a materialelor i substan(e1or combustibile din
clasa P2 i P3 de periculozitate, cu aria desUaurata peste 36 in se separa de restul
construc{iei prin pere{i i planee incombustibile avand limita de rezistenta la foe de
minim lora i 30 min., respectiv 1 ora.
6.2.8. Golurile de circu1a(ie sau func{ionale se protejeaza cu elemente avand rezistenta la foe
de minim 45 min., echipate cu dispozitive de inchidere automata in caz de incendiu.
6.2.9. Incaperile de depozitare a materialelor i substan(elor din clasa P1 de periculozitate se
separa fa{a de restul construc;iei cu pere i i planee incombustibile iar golurile de
circula)ie sau func)ionare se protejeaza cu elemente de inchidere incombustibile.
In incaperile de depozitare a materialelor combustibile din clasele de periculozitate
P3, P4, P5 nu sunt admise spa)ii libere pentru birouri, pentru finisarea, incercarea sau
repararea produselor depozitate precum i pentru distribuirea lichidelor combustibile.
Asemenea spa)ii se amenajeaza separat, compartimentate special, iar spatiile
pentru recep)ie-expedi {ie, de regula se separa in acelai mod.
6.2.10.Nu este obligatorie separarea spatiilor de recep(ie-expedi[ie a depozitelor din clasele P3, P4,
i P5 fa)a de depozit daca se asigura aceleai masuri de siguran)a la foc ca la incaperile de
depozitare aferente i de asemenea, nici la depozitele din clasele de periculozitate P1 i P2.
6.2.11.Construc(iile supraterane inchise pentru depozitarea lichidelor combustibile se realizeaza din
materiale incombustibile, asigurandu-se compartimentarea antifoc sau antiex, dupa caz,
pentru incaperile de depozitare cu capacitate maxima 50 in' de lichide din clasele L I, sau L
II (respectiv echivalentul acestora pentru L III i L I Vi.
6.2.12.Incaperile pentru depozitarea a maximum 20 in' lichide combustibile necesare consumului
func{iona1 al instala{iilor utilitare aferente construc{iei (csn/re/fi termici, grup electrogen
c/c.) precum i a celor aferente func(ionarii unor echipamente (ascensoare, p/a /formc e/c.)
se separa de restul construc{iei cu elemente incombustibile avand o rezisten{a la foe de
minimum 2 ore.
6.2.13.Incaperile prevazut anterior pot avea un gol de acces practicat in elemente de construc(ie
protejat cu element de inchidere rezistent la foc, 45 de minute ji prevazut cu un prag care sa
aiba inal)imea stabilita incat sa nu lie posibila scurgerea lichidului in afara incaperii in
caz de avarie. Rezervoarele se prevad cu preaplin i conducta de aerisire cu opritor de
flacari dispus la exterior. Nu este obligatorie prevederea suprafe{elor de decomprimare sau
a dispozitivelor de evacuare a fumului iar daca se prevede iluminat, acesta va corespunde
mediului de montaj.
6.2.14.Depozitele inchise cu aria desUaurata peste 36 in pentru materiale ji substan)e
combustibile se prevad cu dispozitive de evacuare a fumului asigurandu-se 1 % din aria
pardoselii, iar atunci cand incaperile sunt de categorie A, B, C ji clase de periculozitate P3,
P4, P5 cu aria libera tfar pere[i /n /srior/) de peste 10.400 in' se prevad sisteme de
evacuare a fumului i gazelor fierbin)i conform reglementarilor in vigoare.
6.2.15.Depozitele inchise pentru materiale ji substan(e combustibile se echipeaza cu instala(ii de
semnalizare ji stingere a incendiilor conform reglementarilor tehnice de specialitate,
asigurandu-se i dotarea corespunzatoare cu mijloace tehnice de stingere in caz de incendiu.

6.3. Depozite deschise


6.3.1. Amplasarea i realizarea depozitelor deschise de materiale i substan(e
combustibile solide, lichide sau gazoase se realizeaza potrivit prevederilor in vigoare,
asigurand limitarea pierderilor in caz de incendiu i condi(ii de interven{ie corespunzatoare.

6.3.2. In cazul depozitelor pe aceeaji platforma a materialelor i substan{elor combustibile din


sorturi diferite se va asigura dispunerea organizata a acestora astfel incat sa nu favorizeze
propagarea incendiilor pe suprafe{e mari.
6.3.3. Depozitele deschise de lichide combustibile, de regula, se amplaseaza in zone mai joase
decat obiectele invecinate. Daca sunt amplasate mai sus, se iau masuri care sa impiedice
patrunderea lichidelor combustibile la obiectele vecine.
6.3.4. Rezervoarele Para pere{i dubli sau grupurile de astfel de rezervoare supraterane sau
semiingropate se prevad cu cuva de reten{ie marginita de diguri sau pere{i incombustibili
continui, care sa reziste la solicitarile mecanice i termice survenite la avarii sau incendii.
Cuvele de reten(ie se dimensioneaza sa nu permita deversarea lichidelor in afara lor.
6.3.5. Depozitarea lichidelor combustibile in ambalaje sau recipiente se face pe platforme
executate din materiale incombustibile, situate deasupra nivelului terenului inconjurator i
prevazute cu rigole de scurgere.
6.3.6. Depozitele deschise de materiale ji substan)e combustibile se doteaza cu mijloace de
prima de intervenJie ji se echipeaza cu instala{ii de semnalizare ji stingere a incendiilor
corespunzator reglementarilor tehnice de specialitate.
6.3.7. Pentru accesul i interven(ia operativa in caz de incendiu, depozitele deschise vor avea
accesul pe toate laturile.
6.4. Depozite i magazii de lichide combustibile (depozit PECO)
6.4.1. Depozitele de lichide combustibile vor fi amenajate in cladiri sau incaperi separate, func)ie
de natura produselor i volumul lor, in rezervoare sau ambalaje corespunzatoare, marcate
cu inscrip(ii privind con{inutul, aezate pe categorii i perfecta ordine, lasandu-se spa{ii
pentru manipulare i circula(ie.
6.4.2. La lichidele combustibile din clasele I, II de periculozitate se vor lua masuri de protec)ie
impotriva radia)iilor solare. Rezervoarele supraterane se vopsesc in culori care reflecta
razele solare.
6.4.3. Rezervoarele sau insta1a{iile trebuie sa lie prevazute cu sisteme vizibile de control al
nivelului lichidelor combustibile. Este obligatorie montarea de opritori de flacari i supape de
respira(ie, conform normelor in vigoare.
6.4.4. Se interzice montarea pe mantalele rezervoarelor, a robinetelor de luat probe
sau a sticlelor de nivel neomologate.
6.4.5. Masurarea nivelelor lichidelor in rezervoare, cisterne etc., se va face numai cu dispozitive
executate din materiale care nu produc scantei prin lovire.
6.4.6. La fiecare depozit se va afija schema din care sa rezulte amplasarea rezervoarelor, pozarea
conductelor, locul ventilelor de inchidere i mijloacele de stingere a incendiilor.
6.4.7. Se interzice circula(ia persoanelor pe rezervoare, pe pode(e, pe pardoseala
caselor de pompe cu inca1(aminte care poate provoca scantei capabile sa produca aprinderea
amestecurilor explozive.
6.4.8. Se interzice lucrul cu foc deschis la o distanta mai mica de 40 in de orice instala{ie sau
rezervor al depozitului de lichide combustibile, de staJii de pompare, rampe etc.
6.4.9. Rezervoarele trebuie sa lie prevazute cu cuve de retenJie 1/3 din capacitate.
6.4.10.
Pentru lucrul cu foc la rezervoarele de depozitare a produselor
combustibile se vor respecta urmatoarele masuri:

4 se go1ete complet rezervorul;


4 se inchid ji se blocheaza robinetele de pe toate conductele de legatura ale
rezervorului;
4 se decupleaza rezervorul de toate conductele de legatura;
4 se deschid gurile de vizitare de pe mantaua rezervorului ji gurile de lumina de
pe capacul rezervorului;
4 se efectueaza purjarea cu abur i aerisirea rezervorului;
134

4 se iau probe de gaz pentru analiza;


4 se incepe lucrul dupa confirmarea analizelor.
Se interzice utilizarea sculelor care produc prin lovire scantei, la rezervoare ji
ambalaje metalice pentru produse petroliere.
6.4.11. Se interzice executarea oricarei lucrari la instalaJiile electrice sub tensiune
in timpul manevrarii lichidelor pentru produse petroliere.
6.4.12. Cura(area rezervoarelor de reziduri inflamabile se va face periodic, conform graficului
stabilit de catre comisia tehnica a unita(ii, cu luarea masurilor de securitate impotriva
incendiilor.
6.4.13. Se interzice colectarea in bazine, gropi deschise, improvizaJii pe teritoriul depozitului, a
oricaror reziduri de lichid combustibil.
6.4.14. Canalizarea apelor cu reziduri inflamabile trebuie sa se faca separat faJa de canalizarea apelor
menajere ale cladirilor cu alte destina)ii.
6.4.15. Rastelele metalice pe care se depoziteaza butoaiele sau bidoanele, autocisternele,
vagoanele-cisterna, precum i conductele i vanele in care se face transportul sau
transvazarea, vor fi legate la pamant impotriva e1ectricita{ii statice.
6.4.16. Se interzice folosirea ambalajelor din material plastic pentru pastrarea, manipularea sau
transportarea produselor inflamabile.
6.4.17. In locurile unde exista emana(ii sau concentra{ii mari de vapori i gaze inflamabile, este
interzisa folosirea imbracamintei confec(ionate din fibre sintetice, care poate produce scantei,
capabile sa aprinda amestecurile explozive.
6.4.18. La depozitarea vopselelor, lacurilor i a altor substanJe inflamabile se vor respecta i
instruc)iunile furnizorului.
6.4.19. Vopselele i lacurile pe baza de nitroceluloza se depoziteaza in compartimente separate
fa{a de lacurile poliesterice.
Nitrolacul se poate depozita impreuna cu di1uan(ii i white-spirt-ul.
6.4.20. Lacul poliesteric se poate depozita impreuna cu bidoanele (de tabla) care con)in lichidul de
spalare.
6.4.21. Intaritorul, grundul activ i acceleratorul de polistiren se pastreaza la intuneric i la o
temperatura redusa a mediului ambiant.
6.4.22. Este interzisa depozitarea lacurilor poliesterice in depozite amplasate in aer liber sau
manipularea violenta a butoaielor sau bidoanelor.
6.4.23. Daca s-a gelifiat poliesterul intr-un butoi, lacul va fi evacuat imediat in exterior i distrus
prin ardere in locuri special amenajate.
6.4.24. Bidoanele sau butoaiele cu lac poliesteric vor fi folosite in ordinea intrarii lor in depozit.
6.4.25. Lagarele i piesele in micare ale pompelor de produse combustibile vor fi permanent
verificate ji unse pentru evitarea supraincalzirilor.
6.4.26. Pompele ac(ionate de motoare cu combustie interna sau de electromotoare neasigurate contra
exploziilor vor fi instalate in incaperi separate prin pereJi antifoc, {evile de eapament ale
motoarelor vor avea dispozitive antiscantei. Conductele de alimentare cu combustibil vor
avea robinetele de inchidere in exteriorul casei de pompe ji marcate vizibil.
6.4.27. Dezghe)area insta1a(ii1or, conductelor, armaturilor, ventilelor, lega-turilor, pompelor prin
care circula lichide sau gaze combustibile se va face numai cu abur, apa calda, nisip fierbinte
sau surse care nu prezinta pericol de incendiu.
6.4.28. Demontarile, inlocuirile, reparaJiile ji alte operaJii similare la pompe, ventile etc., care
necesita folosirea focului deschis se vor efectua numai dupa oprirea instala{iei respective,
luarea masurilor corespunzatoare ji emiterea Permisului de lucru cu foc.
6.4.29. Lucrul cu foc deschis la conductele montate in canale se va face numai
dupa ce:
a. s-a cura)at canalul pentru conducte pe o distanta de minimum 10 in unde
se va lucra cu foe;

135

b. s-a golit conducta ji s-a purjat cu abur;


c. s-au golit conductele vecine celei in lucru;
d. s-au executat blindaje in amonte ji aval de punctul de lucru.
La instala(iile de pompare se vor respecta urmatoarele
reguli:
a.
armaturile insta1a(ii1or, conductele etc., vor fi etane, nu se admit
furtunuri flexibile sau cu fisuri;
b. pentru admiterea diferitelor mijloace de transport la incarcare se prevad
manoane din metale care la lovire nu produc scantei;
c.
la incarcare autovehiculele pentru transport lichide combustibile vor avea
asigurata legatura la pamant, pentru scurgerea electricitaJii statice.
6.4.30. Inn cazul alimentarii directe din rezervoare supraterane sau semiingropate, vehiculele nu se
vor apropia la o distan(a mai mica de 10 in fa{a de rezervoare.
6.4.31. Etaneitatea conductelor i rezervoarelor va fi controlata i asigurata
permanent.
6.4.32. Este interzisa folosirea felinarelor i altor asemenea mijloace pentru iluminarea depozitelor,
rampelor i sta(ii1or de incarcare-descarcare.
6.4.33. Digurile ji pragurile de re(inere a produselor petroliere combustibile vor fi realizate din
materiale incombustibile etane i sa asigure re{inerea intregii cantita{i de lichide.
6.4.34. Orice scurgere de lubrifian)i pe pardoseala va fi indepartata imediat cu
nisip sau cu carpe, iar materialele folosite pentru cura{enie vor fi depozitate in cutii metalice
inchise ji evacuate in locuri special amenajate.
6.4.35. Platformele betonate ale rampelor, depozitelor etc., vor fi prevazute cu
posibilita(i de spalare i men{inute permanent curate.
6.4.36. Circu1a{ia locomotivelor pe rampa de cale ferata in timpul incarcariidescarcarii produselor combustibile lichide este interzisa. In timpul incarcarii-descarcarii
acestor produse este interzisa circula)ia autovehiculelor cu motoare cu ardere interna in
apropierea rampelor.
6.4.37. Viteza de micare a vagoanelor manevrate la rampa nu va depai 5
km/ora. De asemenea nu se vor tampona aceste vagoane.
6.5. Depozite de recipiente transportabile, cu gaze comprimate sau lichefiate
6.5.1. Recipientele, buteliile folosite pentru transportul gazelor tehnice comprimate vor fi verificate,
depozitate, manipulate ji exploatate conform prescripJiilor tehnice elaborate de organele
competente (ISCIR).
6.5.2. La ridicarea de la furnizor a buteliilor de oxigen, hidrogen etc., se vor
verifica sa lie in buna stare i cu toate elementele componente existente.
6.5.3. Nu se primesc in depozit recipiente la care:
a. lipsesc poansonarile privind data verificarii i scaden)a, capacitatea,
posibilitatea de incarcare, greutatea totala a buteliilor, verificarea
metrologica etc.,
b. robinetul cu ventil este defect;
c. a expirat termenul reviziei periodice;
d. sunt constatate deteriorari vizibile pe corp;
e. nu sunt marcate cu vopsea privind gazul pe care il conJin;
f. lipsesc inelele de cauciuc pe corp sau capacele de protec(ie la
ventile.
6.5.4. Depozitarea
recipientelor transportabile cu gaze comprimate sau lichefiate
se face in construcJii parter, joproane sau platforme exterioare.
6.5.5. Este interzisa depozitarea buteliilor incarcate cu gaze combustibile sau alte
gaze care in amestec pot produce reacJii periculoase sau explozii.
6.5.6. Buteliile care au postament vor fi pastrate vertical, aezate in grup in boxe
sau stelaje, asigurate cu lan{uri sau alte dispozitive cu spa(ii de acces intre ele. Se vor
depozita separat buteliile goale inscrip(ionate vizibil.
136

6.5.7. Buteliile Para postament vor ft pastrate in poziJia orizontala pe rame sau stelaje din lemn,
Para a se sprijini intre ele ji cu ventilele in aceeai direc{ie.
6.5.8. Depozitarea recipien(ilor incarca{i sau cu incarcatura consumata se va face numai cu
capacele de protec)ie a robinetelor montate.
6.5.9. Depozitarea recipien(i1or in baterii cu o capacitate totala de eel mult 800 l se poate face
lipit de cladirile industriale, cu excep{ia celor din categoria A (Bus) i B (BE3b) pericol
de incendiu, cu condi(ia ca acestea sa fie amplasate in incaperi separate de restul cladirii
prin pere)i rezisten(i la explozie sau in boxe exterioare situate in dreptul pereJilor plini. In
aceste incaperi se va asigura i decomprimarea in caz de explozie spre exterior.
6.5.10.
Este interzisa depozitarea buteliilor in locuri umede sau in mediu cu
ac)iune coroziva asupra materialului din care sunt construite recipientele.
6.5.11. Este interzisa depozitarea recipientelor in spa{iile libere de acces, pe
scari,
culoare, ganguri.
0
6.5.12.
Temperatura in depozit nu va depai 40 C. Incalzirea se va face cu
insta1a(ii centrale cu apa calda, iar buteliile vor fi amplasate la distanta de siguran(a faJa de
elementele acestor instala{ii.
6.5.13.
Pe o raza de 10 in in jurul depozitului cu butelii se interzice pastrarea
oricaror materiale inflamabile sau uleioase i executarea de lucrari cu foc deschis.
6.5.14. Este interzis transportul recipientelor cu gaze sub presiune impreuna cu alte materiale sau
substan(e combustibile i periculoase, precum i transportul de persoane la un loc cu
acestea. De asemenea nu se admite transportul acestora in mijloace de transport pentru
calatori sau in altele neadecvate.
6.5.15.
Recipientele, buteliile trebuie sa fie ferite de loviri, izbiri i trebuie sa lie
asigurate impotriva rasturnarii sau caderii.
6.5.16.
Personalul care manipuleaza buteliile va avea mainile, imbracamintea ji
sculele curate i Para urine de ulei.
6.6. Depozite de vopsele, lacuri i solven[i
6.6.1. Depozitarea materialelor se face, in general, in incaperi separate, dupa
natura lor, in ambalaje rezistente, cu inscrip(ia i semnul distinctiv al conJinutului, aezate in
rastele, intre care se va lasa spaJiu liber de manipulare ji circula(ie. Spa(iul de sub rastele
trebuie sa permita o buna cura(ire a pardoselii.
6.6.2. Pentru depozitarea vopselelor, lacurilor i altor materiale speciale,
inflamabile, este obligatoriu a se respecta instruc(iunile furnizorului. Este interzisa
depozitarea acestor materiale in apropierea corpurilor de incalzire ji celor de iluminat.
6.6.3. Vopsele i lacurile pe baza de nitroceluloza se depoziteaza in compartimente
separate fa)a de lacurile poliesterice. Intaritorul, grundul activ i acceleratorul de poliesteri se
vor depozita separat.
6.6.4. Lacurile poliesterice, grundul activ, intaritorul i acceleratorul trebuie
0
pastrate la intuneric i la temperatura cu 10 C mai redus decat mediul ambiant, iar lichidele
inflamabile trebuie ferite de ac)iunea razelor solare.
6.6.5. Este obligatoriu a se controla periodic etaneitatea recipientelor cu materiale inflamabile. Inn
caz de constatare a unor deficien(e in aceasta privin(a, recipientul va fi scos din depozit. Este
interzis a se tart pe pardoseala recipien(ii cu materiale inflamabile.
6.6.6. Ambalajele goale de vopsele, lacuri etc., vor fi bine scurse de lichid ji vor fi evacuate din
depozit imediat i cu capacul bine inchis. Dupa spalarea cu solven{ii respectivi, se vor
depozita la loc ferit de razele solare prevazut cu placa indicatoare de pericol de explozie.
Aceste locuri vor fi amplasate la cel pu(in 5 in distan(a de drumuri sau cladiri.
6.6.7. Deschiderea ji inchiderea ambalajelor ce con{in materiale inflamabile se va
face numai cu scule neferoase pentru a se evita producerea unor scantei.

137

6.6.8. Este interzisa folosirea sculelor care pot produce scantei prin frecare sau lovire, la
executarea lucrarilor de demontari, montari sau repara{ii in locurile unde exista pericolul
aprinderii produselor inflamabile.
6.6.9. Daca se constata ca exista butoaie in care poliesterul s-a gelifiat, lacul va fi evacuat imediat
in exterior i distrus prin ardere in loc anume destinat pentru aceasta.
6.6.10.
Pentru a se evita gelifierea lacului poliesteric bidoanele sau butoaiele vor fi
folosite in ordinea intrarii lor in depozit
6.6.11.
Transvazarea lor din butoaie in canistre cu capac etan prevazute cu
inscripJii de recunoa jtere, in care se face transportul lichidelor inflamabile la secJiile de
produc(ie nu este permis a se face decat cu pompa de mana i palnie din alama sau plumb.
6.6.12. Depozitarea butoaielor
i bidoanelor se va face in ordine ji in condi{ii care
sa nu provoace deteriorarea acestora.
6.6.13. Rastelele metalice pe vasele in care se care se depoziteaza butoaiele sau bidoanele ca i
face transvazarea vor
fi legate la pamant pentru scurgerea electricitaJii
statice. Este interzisa pastrarea in magazie a imbracamintei muncitorilor, a altor obiecte
straine sau materiale combustibile.
6.6.14. Orice scurgere de lichid inflamabil pe pardoseala sau prelingere pe rastel, butoi etc., va fi
indepartata imediat prin acoperirea cu nisip, respectiv jtergerea cu carpe care vor fi evacuate
imediat in exterior, unde vor fi arse in locuri special amenajate.
6.6.15. Insta1a(iile electrice, de incalzire ji ventila{ie sau racire se vor executa conform
proiectului i normativelor in vigoare.
6.7. Depozite de carbid
6.7.1. Butoaiele de carbid se depoziteaza in magazii uscate, ferite de umezeala i
inunda)ii, bine aerisite. Este interzisa amplasarea depozitelor de carbid la subsolul cladirilor
sau in spa)ii inundabile.
6.7.2. Butoaiele metalice in care se pastreaza carbid vor ft inchise ermetic, avand inscrip(ia
Carbid, a se feri de umezeala. In depozitele mecanizate, pastrarea butoaielor se poate
face in stive suprapuse pe trei randuri, intercalate cu scanduri cu grosime de 4-5 cm, astfel
ca butoaiele sa aiba stabilitate ji sa se evite rostogolirea lor.
6.7.3. Pardoseala incaperilor pentru depozitarea butoaielor de carbid vor fi cu 0,20 in mai ridicata
decat cota incaperilor vecine. Daca pardoseala nu poate fi inalJata la aceasta cota, butoaiele
vor fi instalate la cota minima de plus 0,20 in fa{a de pardoseala acestor incaperi i 0,50
in fa)a de cota terenului inconjurator.
6.7.4. Este interzis a se depozita butelii cu gaze sub presiune impreuna cu butoaiele de carbid.
6.7.5. Se interzice trecerea conductelor de apa de canalizare sau de incalzire prin
incaperea depozitului de carbid ori prin pereJii i p1aneul acestora.
6.7.6. Se interzice deschiderea butoaielor de carbid cu flacara sau cu scule care pot produce prin
lovire scantei, pentru aceasta opera{ie se vor folosi numai scule din metale neferoase i
care sa nu con(ina cupru in aliaj peste 65 %.
6.7.7. Se interzice manipularea brusca a butoaielor cu carbid pentru a nu se produce scantei intre
bulgarii de carbid so1idifica(i din interiorul butoiului, unde, din cauza con)inutului
inevitabil de aer exista intotdeauna un amestec explozibil.
6.7.8. Butoaiele avariate in timpul transportului trebuie golite imediat in alte ambalaje care se pot
inchide ermetic.
6.7.9. Nu este permisa depozitarea carbidului la locul de sudura, in subsoluri sau
demisoluri.
6.7.10. Se interzice introducerea oricarui fel de lichid lie combustibil sau
necombustibil in magaziile destinate depozitarii carbidului.
6.7.11. Ua depozitului va fi marcata cu inscripJii care interzic folosirea focului
deschis, a apei, precum i cu indicator de avertizare in ceea ce prive jte pericolul de explozie.

138

6.7.12. Butoaiele golite vor fi cura{ate perfect de praful de carbid, dupa care se vor umple cu apa, se
vor spala bine ji numai dupa efectuarea acestor opera{ii vor fi depozitate in locurile stabilite.
6.7.13. Se interzice utilizarea focului deschis, a corpurilor incandescente sau a surselor care
produc scantei in apropierea depozitului de carbid.
6.7.14. Butoiul deschis se va (ine acoperit cu capac, etan la apa, ale carui margini
trebuie sa depajeasca gabaritul butoiului.
6.7.15. La transportul carbidului se vor lua masuri de protec{ie impotriva
umidita)ii.
6.7.16. Cantita)i pana la 2000 kg carbid pot fi depozitate in incaperi separate prin pere{i cu limita de
rezisten{a la foc de minimum 3 ore avand iejirea direct in exterior.
In locurile care vin in contact cu acetilena este interzisa folosirea sculelor cu un
con)inut mai mare de 65% cupru, precum i a celor care produc scantei prin lovire.

6.8.2.

6.8.3.
6.8.4.

6.8.5.

6.8. Depozite de carbuni


6.8.1. Depozitarea carbunilor se va face pe sorturi i in gramezi. Dimensiunile
gramezilor sunt condi)ionate de modul de exploatare a depozitului, de felul carbunelui, de
durata de depozitare, precum i de felul de aezare a1 straturilor. In depozit se vor monta
tabli)e indicatoare cu cantitatea i data depozitarii.
Platformele pe care se depoziteaza carbunii trebuie sa lie bine batatorite pentru a evita
amestecarea carbunilor cu pamantul. Ele nu trebuie sa permita infiltrarea apei in masa
carbunilor, in acest scop fiind necesara amenajarea unor pante inclinate spre exterior, de
minim 3 grade.
Se va evita amestecarea gramezilor de carbuni cu plante, ajchii de lemn, turba, fragmente
de conducte metalice sau alte deeuri. Nu este admisa depozitarea carbunilor pe platforma de
lemn sau asfalt.
Aezarea carbunilor in gramezi se face in straturi de aproximativ 50 cm care se taseaza
folosindu-se diverse mijloace. Suprafa{a gramezilor trebuie acoperita cu un strat de carbune
Uarami(at i bine batatorit pentru a nu permite patrunderea aerului in interior. Marginile
gramezilor trebuie bine taluzate.
Se recomanda stropirea gramezilor de carbune ParamiJat cu so1u{ie foarte diluata de sulfat
de amoniu, pentru a diminua crejterea temperaturii in straturi.
6.8.6. Temperatura in straturile gramezilor de carbuni va fi in permanen(a
supravegheata i controlata pentru a se evita astfel formarea focarelor prin autoaprindere ji
propagarea arderii in masa carbunilor.
0
6.8.7. In momentul in care se constata o temperatura mai mare de 60 C in
gramada de carbuni, aceasta se desface i se da imediat in consum. La depozitele mecanizate
ca ji cele nemecanizate de carbuni presaJi trebuie sa se prevada platforme de rezerva in
suprafa(a de minim 5% din suprafa(a totala a gramezilor pentru desfacere, impratiere i
racirea carbunilor autoaprini.
6.8.9. Daca depozitarea carbunilor se face sub oproane, se va evita contactul intre
elementele combustibile ale construc(iei i carbuni.
6.9. Depozite de butelii
6.9.1. Transportul buteliilor pline sau goale de la staJia de imbuteliere la punctul
de desfacere ji invers, se realizeaza prin grija staJiei de imbuteliere sau a societaJilor
autorizate de aceasta, cu mijloace de transport amenajate corespunzator.
6.9.2. Aprovizionarea cu butelii a depozitului se va face doar pe timpul zilei daca
nu este prevazut cu instala(ie de iluminat.
Nu se va stoca o cantitate mai mare de GPL decat cea pentru care a fost autorizat
punctul de desfacere.

139

6.9.3. Descarcarea buteliilor pline din mijlocul de transport amenajat


corespunzator va incepe numai dupa oprirea motorului i asigurarea mijlocului de transport cu
frana de siguran{a, in prezenta conducatorului auto sau a delegatului care il insoJejte.
6.9.4.Se verifica la fiecare butelie urmatoarele:
existenta etichetei de control garan(ie;
daca are capacul de protec{ie montat i operabil, astfel incat prin demontare sa se
poata realiza celelalte controale;
daca are robinetul inchis;
daca are montata piu1i(a infundata din plastic;
are termenul de verificare periodica ISCIR;
nu prezinta urine de striviri sau deformari;
nu prezinta scapari de gaze detectabile de operatori (nn se incearca scaparile en
fiacar).
6.9.5.Buteliile de stivuiesc pe maximum 2 randuri daca nu sunt prevazute cu rafturi speciale.
6.9.6.Buteliile goale vor fi depozitate separat avfind robinetele inchise, curate ji cu capacele de
protec)ie montate. Vor fi primite la schimb numai buteliile standardizate, celor care sunt
aduse cu robinetele deschise li se inchid robinetele ji sunt insemnate, astfel incat la sta{ia de
imbuteliere sa se poata lua masurile corespunzatoare.
6.9.7. In depozit, temperatura suprafetelor buteliilor nu trebuie sa depajeasca 40'
C.
6.9.8. Depozitele de butelii nu vor fi amenajate in spaJii cu mediu coroziv pentru materialul
buteliilor.
6.9.9. Buteliile cu GPL se amplaseaza la distante de siguran)a i ferite de sursele
de foc.
Se va cauta reducerea posibi1ita(i1or de acces a persoanelor straine, iresponsabile,
prin ingradire i inchidere corespunzatoare.
6.9.10.In interiorul depozitelor de GPL i pe o distanta de 3 metri in jurul lor se interzice
depozitarea oricaror obiecte sau materiale combustibile sau incombustibile (/smne, produse
vegetale, textile, ambalaje, metale, materiale d/verse).
6.9.11. In interiorul depozitelor i pe o distan{a de 10 metri in jurul acestora se interzice
depozitarea buteliilor cu alte gaze (oxigen, acetilena, amoniac) i a unor ambalaje cu
produse petroliere lichide (butoaie, bidoane, canistre); se excepteaza stingatoarele cu praf
i CO, din dotarea depozitelor.
6.9.12. Se interzice fumatul i efectuarea lucrarilor cu foc deschis la mai pu)in de 10 in de depozit.
6.9.13. Nu se permite livrarea de butelii pe timpul nop(ii daca depozitul nu este prevazut cu
instalaJie de iluminat corespunzatoare.
6.9.14. Se interzice orice interven{ie la butelii in incinta depozitului, cum ar fi repararea
robinetelor, inlocuirea robinetelor, transvazarea con(inutului buteliilor, repara{ii la fanta
buteliei etc..
6.9.15. Personalul de operare va fi dotat cu echipamentul de protecJie prevazut de reglementarile in
vigoare

6.10. Depozite de marfuri en-gross


6.10.1. La depozitarea materialelor se va (ine seama de proprietaJile fizico-chimice ale acestora
(gradul de periculozitate, sensibilitaJi la cldura, fum sau la umezeala, reac[ia faJa de alte
materiale, posibilitatea de aprindere etc.1.
6.10.2. Marfurile, materialele ji ambalajele depozitate in interiorul spa{iilor de depozitare sau pe
suprafe)ele de teren aferente, vor fi organizate pe stive, grupe, secJii sau sectoare in aa fel
incat sa se asigure spa(iile de siguran(a i acces intre stivele de marfuri, caile de acces
pentru folosirea majinilor i utilajelor de intervenJie in caz de incendiu.

140

6.10.3. Culoarele de acces intre stivele de marfuri din interiorul incaperilor de depozitare vor fi
delimitate ji marcate.
6.10.4. Stivele de marfuri i rafturile pentru depozitarea marfurilor vor fi dispuse astfel incat spa{iile
de siguran{a sau acces sa corespunda cu pozi)ia pe verticala a corpurilor de iluminat. Acolo
unde nu este posibil acest lucru se va pastra un spa(iu de siguranJa de eel pu)in 0,50 in de
la limita superioara a stivelor de marfuri i pana la nivelul corpurilor de iluminat.
Rafturile combustibile trebuie ignifugate.
In interiorul spatiilor de depozitare se va pastra in permanenta ordine ji cura{enie
perfecta.
6.10.5. Toate dejeurile provenite din ambalaje (sci nduri, tala, rumegu, hartie, sticl, textile e/c.),
vor fi adunate imediat i evacuate in locuri special amenajate ji asigurate impotriva
incendiilor.
6.10.6. Ferestrele depozitelor de marfuri i materiale situate la parter, demisol sau subsol vor fi
asigurate cu gratii de tier i plasa de sarma rezistenta pentru impiedicarea patrunderii in
interior a resturilor de (igari sau chibrituri.
6.10.7. Opera)iile scriptice, in afara celor stricte pentru gestiune se vor executa in incaperi separate
sau izolate fa)a de spa(iul de depozitare.
6.10.8. Utilajele i aparatele electrice sau mecanice folosite in depozite pentru descarcarea,
incarcarea sau preambalarea marfurilor vor fi verificate eel pu(in o data la inceputul
fiecarui trimestru, conform instruc(iuni1or tehnice respective.
6.10.9. Se interzice folosirea in depozite a rejourilor i radiatoarelor electrice precum i a
lampilor electrice defecte sau neasigurate cu globuri sau gratare de protec{ie.
6.10.10.
Se
interzice pastrarea lichidelor
inflamabiledestinate
curaJeniei,
(motorina, petrol, ps/rosin ) in depozite sau in incaperile unde exista pericol de incendiu.
Personalul depozitului va supraveghea in permanenta materialele periculoase care
prezinta sensibilitate la incalzire sau la reac{ii in contact cu alte materiale.
6.10.11.Se va interzice cu stricte{e aprinderea i utilizarea focurilor de orice natura, precum i
fumatul cu excep{ia locurilor special amenajate.
6.10.12.
Lucrarile de sudura se vor executa doar in cazuri excepJionale, pe baza
de permis de lucru cu foc i numai cu indicarea persoanelor raspunzatoare de masurile ce
trebuie luate pentru prevenirea i stingerea incendiilor.
6.10.13.
Instala)iile electrice de foia i iluminat ale depozitelor de marfuri vor fi
executate conform normelor in vigoare.
6.10.14.
Corpurile de iluminat din depozitele de marfuri combustibile vor fi
asigurate du globuri, iar acolo unde exista pericolul loviturilor mecanice, corpurile de iluminat
vor fi prevazute i cu grilaje de protec(ie.
6.10.15.
Se interzice compartimentarea spatiilor sau suprafeJelor de depozitare
prin despapituri improvizate din ambalaje sau alte materiale combustibile.
6.10.16.
Este interzisa incalzirea spatiilor de depozitare cu sobe Para acumulare de
caldura, emineuri cu foc deschis, reouri, radiatoare electrice sau cu gaze.
6.10.17. Este interzisa blocarea cailor de evacuare cu marfuri sau ambalaje.

REGULI I MASURI DE PREVENIRE I STINGERE


A I NCENDI I LOR I N AGRICULTURA

7.1. Adaposturi pentru animale ji pasari


7.1.1. Grajdurile pentru animale, caile de acces spre ele ji terenul din jurul
cladirilor vor fi cura(ate regulat de paie, balegar sau alte materiale ji deeuri combustibile,
astfel incat accesul oamenilor, animalelor i mijloacelor de stingere sa fie posibil in orice
moment.
141

7.1.2. Ujile i coridoarele de evacuare a animalelor sau pasarilor vor ft in permanen {a libere,
blocarea lor sub orice forma fiind strict interzisa. Executarea pragurilor sau a treptelor la ui
sau pe coridoarele de evacuare a animalelor este interzisa.
7.1.3. In cladirile in care sunt adapostite animale se interzice:
a. sa se foloseasca sobe sau couri de evacuare a fumului defecte;
b. sa se foloseasca sobe cu uji1e de alimentare din interior;
c. sa se instaleze sobe sau couri de evacuare a fumului metalice;
d. sa se incalzeasca spa)iile in timpul nop(ii Para supraveghere;
e. sa se aeze sau sa se aga{e felinarele in locuri unde pot fi lovite sau
rasturnate;
f. sta{ionarea tractoarelor, autovehiculelor i a altor maini agricole sau
atelaje in adaposturile pentru animale ji pasari;
g. folosirea focului deschis, a sudurii i a fumatului;
h.cazarea sub orice forma a lucratorilor i a altor persoane in adaposturile
pentru animale ji pasari.
7.1.4. Cand nu exista iluminat electric, se admite folosirea in grajduri a felinarelor
de vant, numai in timpul cat ingrijitorul de serviciu este in grajd.
Felinarele vor fi bine fixate de stalpi sau pere{i, la o distanta de eel puJin 70 cm
de la tavan, 70 cm de pere)ii combustibili i 1,5 in de furaje, astfel incat sa nu poata fi lovite
de animale. Stalpii i pere)ii combustibili vor fi captui(i in dreptul felinarului cu tabla de
tier montata pe un strat de vata de sticla, azbest sau alte materiale incombustibile.
7.1.5. In sectoarele avicole, porcine i taurine, pentru incalzirea tineretului se vor
respecta urmatoarele:
a. instalarea (montarea) eleveuzelor se va face numai conform notiJei tehnice care le
inso{ete i a proiectelor respective;
b. verificarea periodica a sistemului de suspensie al eleveuzei;
c. verificarea periodica a legaturilor electrice i inlaturarea eventualelor
defec(iuni;
d. se interzice folosirea eleveuzelor Para termoregulator individual sau central,
defecte sau blocate;
e. eleveuzele vor fi men)inute permanent in stare curata
7.1.6. Adaposturile de animale ji pasari vor fi prevazute cu paratraznete conform
prevederilor normativului de specialitate.
7.1.7. Dezlegarea in grup a animalelor legate la iesle este obligatorie in toate
grajdurile de bovine cu o capacitate de peste 50 de animale.
7.2. Bucatarii furajere
7.2.1. La bucatariile furajere din ferme se interzice:
a. folosirea focului deschis i a
b. fumatului;
folosirea utilajelor ac(ionate electric sau mecanic in stare
tehnica necorespunzatoare, murdare de praf, cu scurgeri de combustibil
etc.,
c. depozitarea de furaje in cantita(i mai mari decat pentru un schimb de
lucru;
d. accesul persoanelor straine i in special al copiilor.
7.2.2. Toate mijloacele de transport care deservesc bucatariile furajere vor fi in
perfecta stare de func)ionare ifra scurgeri de carburanJi sau lubrifianJi, cu instalaJia
electrica defecta sau cu improvizaJii, cu toba de ejapament fara sita de oprire a scanteilor
7.3. Depozite de furaje fibroase ji grosiere
7.3.1. La amenajarea depozitelor de furaje se vor respecta
urmatoarele:
142

a.depozitele de furaje se vor amplasa cat mai departe fa{a de construc{iile


vecine (grajduri, magazii, ateliere etc.), cai ferate, drumuri sau josele;
b. terenurile destinate depozitarii furajelor trebuie sa lie imprejmuite. In
incinta depozitelor, intre gard ji baza irelor se va lasa libera o f:iie de
teren 1ata de 5 in, care va ft arata i permanent intreJinuta;
c.terenurile destinate pentru depozite vor ft cura)ate de maracini, tufiuri,
uscaturi etc., care vor fi evacuate ji arse sub supraveghere la minimum
100 in;
d.depozitele de furaje vor avea asigurata paza permanenta (pe timpul cat
exista depozitate furaje);
e. depozitele de furaje vor fi protejate cu instala)ii de paratraznet;
f. se interzice amenajarea (depozitarea) ire1or de furaje sub liniile
electrice aeriene sau la mai puJin de o data i jumatate din inal{imea
stalpului de sus(inere;
g. pe teritoriul depozitului precum i la 100 in in jur sunt interzise
fumatul, iluminatul cu flacara deschisa, focul deschis; in acest scop se
vor afija inscrip(ii vizibile;
h.autovehiculele i tractoarele pot fi admise in depozit pentru efectuarea de
transporturi numai cu dispozitive parascantei la toba de eapament i la
o distanta de eel pu(in 5 in fa{a de jire.
7.3.2. In vederea prevenirii autoaprinderii irelor i fanarelor se vor respecta urmatoarele:
- in cazul cand ire1e de fan sau paie, sunt surprinse de ploi in timpul
cladirii lor, imediat dupa ploaie sa se indeparteze stratul udat ji numai
dupa uscare sa lie introdus in ira;
- se va controla periodic starea de conservabilitate a irelor, urmarindu-se
temperatura din interiorul acestora. Controlul se va face cu ajutorul unei
sonde cu termometru sau cu o vergea de metal care se introduc cat mai
adanc in ira. In cazul cand temperatura se ridica la 45-55C i se
observa o fumegare intensa, mai ales dimineaJa, irele respective trebuie
desPacute, fanul lasat sa se raceasca i sa se usuce. irele pot fi
reUacute numai dupa ce fanul sau paiele s-au uscat ji racit corespunzator.
7.3.3. In depozitele de furaje se vor respecta urmatoarele:
- se interzice accesul copiilor i a persoanelor straine pe teritoriul
depozitului;
- accesul in depozit, pe timpul nop(ii este permis numai pentru persoanele
de paza i organelor de control.
7.4. Depozite de furaje fibroase ji grosiere
7.4.1. Construc)ia, amenajarea ji organizarea spa(iilor de depozitare se vor face in
conformitate cu prevederile normelor, instruc(iunilor, prescrip{iilor tehnice i altor acte
normative care reglementeaza activita)ile respective.
7.4.2. In spa(iile de depozitare a produselor agricole se interzice depozitarea altor materiale,
ambalaje sau produse chimice.
7.4.3. In jurul spa(ii1or pentru depozitare se interzice depozitarea de materiale lemnoase,
ingraaminte chimice, staJionarea, parcarea mainilor i a altor utilaje.
7.4.4. Depozitele, magaziile pentru produse agricole vor ft inscripJionate vizibil cu: DEPOZIT
DE CEREALE, PERICOL DE INCEND1U, FUMA JUL ]1 FOCUL DESCHIS
INTERZIS".
7.4.5. La inmagazinarea cerealelor i a celorlalte produse agricole vegetale se vor
respecta urmatoarele:
a. inainte de inmagazinare, cerealele ji celelalte produse vor fi cura{ate pentru
indepartarea prafului i a altor impurita(i. Pentru produsele la care con{inutul de
143

corpuri straine i umiditatea depaje jte limitele de toleran{a admise de STAS,


cura{irea i uscarea inaintea inmagazinarii sunt obligatorii;
b. cerealele ji celelalte produse vor fi inmagazinate pe loturi ji in straturi a caror
grosime se stabilejte in raport cu gradul de umiditate al fiecarui produs;
c. se vor supraveghea periodic umiditatea ji temperatura cerealelor i a celorlalte
produse, luandu-se imediat masurile necesare pentru uscarea i aerisirea lor in
vederea racirii. In perioada depozitarii produselor se vor supraveghea in
permanen {a umiditatea i temperatura produselor i nu vor fi depozitate cele care
depajesc limitele de to1eran)a admise;
d. se interzice pastrarea de materiale cu pericol de incendiu la un loc cu cerealele
i celelalte produse;
e. pastrarea in magazii a cerealelor i celorlalte produse a caror umiditate depaje jte
limita de toleran{a, prezent:ind pericol de autoaprindere.
7.4.6. In magazii, in dreptul fiecarei ui, se vor crea condiJii care sa permita
evacuarea cerealelor sau a celorlalte produse in caz de incendiu.
Cand ui1e magaziei se deschid in afara i accesul se face Para greutate, se pot
depozita cereale Para a se lasa liber spa(iul din dreptul ui1or. In acest caz, inal{imea
cerealelor trebuie sa ajunga in dreptul ui1or la eel mult 2/3 din ina1(imea acestora ji
obloanele pe care ele se sprijina sa lie formate din pai demontabile.
In magazii se vor asigura culoare pentru evacuare ji intervenJie in caz de incendiu.
7.5.Depozite de plante tehnice
7.5.1. Materia prima se va depozita in ire cu sec{iune trapezoidala cu baza mare
in jos. Umiditatea maxima la depozitare a tulpinilor nu va depai 18% pentru evitarea
fenomenului de autoaprindere.
Dimensiunile irelor de tulpini de in-canepa trebuie sa lie urmatoarele:
lungimea maxim 80 in;
1a(imea maxim 10 in;
ina1{imea 9 - 12 m.
7.5.2. SpaJiul dintre jire sau grupele de jire va fi curaJat ji vor fi indepartate toate
substan)ele combustibile.
7.5.3. Terenurile folosite pentru uscarea tulpinilor de in i canepa topite, se vor amenaja pe cat
posibil in apropierea bazinelor de topire in scopul asigurarii unor surse de apa in caz de
incendiu.
7.5.4. In func)ie de frecven)a descarcarilor electrice atmosferice se va stabili de la caz la caz,
necesitatea instalarii de paratraznete la depozitele de plante tehnice.
7.5.5. Depozitele vor fi prevazute pe cat posibil cu re(ea de hidran{i exteriori
(sub/erau/) sau alta sursa apropiata de alimentare cu apa in caz de incendiu.
7.5.6. Caile de acces vor fi in permanen)a libere iar in jurul depozitului, pe o raza de minimum 10
in, va fi intre)inuta cura(enia permanent.
7.6. Reguli i masuri P.S.I. specifice campaniei de recoltare a cerealelor
7.6.1. Tractoarele, combinele i celelalte maini agricole folosite la recoltarea i transportul
cerealelor, vor fi revizuite din timp, inlaturandu-se toate defecJiunile care ar putea produce
incendii.
Inainte de a intra in campania de recoltare majinile menJionate mai sus vor fi
verificate prin grija conducatorilor unita(ilor care le de(in i pentru fiecare maina agricola se
va intocmi un proces-verbal in care se va consemna ca maina corespunde din punct de
vedere al prevenirii incendiilor i este dotata cu mijloacele de prima intervenJie conform
normelor de dotare. Un exemplar din acest proces-verbal va insoJi maina respectiva pe tot
timpul campaniei, aflandu-se asupra mecanicului care o are in primire.
7.6.2. Autovehiculele (camioane, remorci, autoturisme etc.) care participa la
campania de recoltare (a/fi/ cele proprii cat Hi cele inchiriate) vor ft pregatite in mod special
144

de catre unita{ile de)inatoare, intocmindu-se ji un document ce se va afla asupra joferului,


din care sa rezulte unitatea i numele persoanei care au efectuat pregatirea tehnica precum i
data la care s-a efectuat.
7.6.3. Pentru a fi admise la lucrarile de recoltare a cerealelor mainile trebuie sa
indeplineasca urmatoarele condi(ii:
a. sistemele de aprindere, de alimentare, carbura)ie ji distribuJie sa lie perfect
reglate pentru a preveni exploziile false;
b.rezervoarele de combustibil i intreaga instala)ie de alimentare cu
carburan)i sa lie etana i Para pierderi de carburan(i;
instala)iile electrice sa aiba toate conexiunile bine fixate ji izo1a(ia sa lie in
perfecta stare; conductoarele ji siguran{ele sa lie dimensionate corespunzator
i bine intre(inute; acumulatorul sa lie bine fixat i sa aiba capac de
protecJie;
{evile de ejapament vor fi prevazute cu tobe (dispozitive) pentru reJinerea
scanteilor;
e. se va cura{a in mod obligatoriu toba de ejapament, specificandu-se in
documentul de verificare tehnica numele persoanei i data la care s-a
efectuat aceasta lucrare;
f. mecanizatorii i oferii care participa la campania de recoltare a cerealelor
vor fi instrui{i in mod special, pentru a cunoate pericolele, cauzele de
incendiu precum i regulile i masurile de prevenire ji stingere a incendiilor,
manuirea stingatoarelor i modul practic de ac{iune in caz de incendiu,
fiecare trebuind sa aiba asupra sa o dovada in acest sens;
toate mainile agricole i autovehiculele vor ft dotate cu cate un stingator cu
pulbere ji CO,; in plus combinele vor mai fi dotate cu cate un vas (bidon) cu
apa, de 100 litri, o matura de nuiele cu coada de 3-4 in i o lopata.
7.6.4. Inainte de pornirea majinilor agricole, a autovehiculelor ce participa la
campania de recoltare a cerealelor se va verifica existen{a i func{ionarea dispozitivelor care
asigura protec(ia contra incendiilor.
7.6.5. Repara)iile de durata i intre{inerea mainilor se vor face numai in afara
lanurilor sau ariilor, la eel pu(in 20 in de acestea. Micile depanari se p ot face ji pe locul de
munca Para a se folosi surse de foc (reparaJiile care necesita folosirea aparatului de sudur se
vor face ct mai departe de lanuri Hi arii).
7.6.6. Lucrarile de recoltare cu combina din lan vor incepe prin izolarea lanurilor fa(a de drumuri,
cai ferate, masive paduroase cu care se marginesc, prin crearea unor faii paralele arate.
Paiele i cerealele vor fi evacuate in afara acestei faii.
7.6.7. Zilnic, la terminarea sau inainte de inceperea recoltatului, combinele se vor cura(a prin
7.7. Reguli i masuri specifice unor procese tehnologice
7.7.1. In incaperile de lucru sau la opera(iile tehnologice care prezinta pericol de incendiu sau
explozie, sunt interzise fumatul, intrarea cu foc deschis i producerea scanteilor. In acest
scop, se vor instala indicatoare de avertizare.
7.7.2. Utilajele i insta1a(iile din sec(iile productive vor fi cura(ate i unse conform graficelor
avizate de comisia tehnica de prevenire ji stingere a incendiilor i afiate in incaperile
respective.
7.7.3. Deeurile, maturatura din jurul i de sub majini precum i cal{ii sau carpele folosite pentru
cura(area utilajelor, vor fi colectate in cutii metalice prevazute cu capac i evacuate zilnic
in locurile anume stabilite.
7.7.4. Este interzisa pastrarea materiei prime in secJiile de producJie peste necesarul unui schimb.
7.7.5. La majinile care lucreaza cu incalzire (foc deschis sau rezisten(a electrica) nu se va depai
temperatura admisa iar la sfaritul programului de lucru acestea se vor scoate din func)iune.

145

7.7.6. Solven(ii organici folosi(i in procesul tehnologic vor fi {inu(i la locul de munca numai in
bidoane metalice inchise avand o capacitate de maximum 0,25 litri, ferite de surse de
caldura. La sfaritul programului de lucru bidoanele respective vor ft depuse sau golite in
locurile stabilite ce nu prezinta pericol de incendiu.
7.7.7. Este interzisa deversarea la canalizare, chiuvete etc. a so1ven(i1or organici.
7.7.8. Depozitarea materialelor, semifabricatelor sau a produselor finite se va face numai in spatiile
stabilite in acest scop.
7.7.9. La deschiderea butoaielor cu alcool se vor folosi chei din materiale care nu produc scantei
prin lovire.
7.8.Prelucrarea deeurilor in faina furajera
Masurile de P.S.I. prevazute in procesul de macinare ji depozitare pentru mori sunt
valabile ji pentru macinarea dejeurilor in Paina furajera, completate cu urmatoarele:
7.8.1. Recipientele cu grasimea rezultata din decantare ji separare vor fi evacuate
imediat din sec{ie, pe masura umplerii lor.
Se vor elimina neetaneita(ile recipientelor sub presiune pentru a se indeparta
posibi1ita {ile de revarsare a grasimii topite.
La opera(iile de macinare ji transport a fainii furajere se interzice raspandirea in
atmosfera sec{iei a produsului sub forma de praf fin.
7.8.4. Se interzice contactul direct a1 produsului finit, chiar ambalat, cu elementele de incalzire sau
conductele termice. Este interzisa depozitarea fainii in vrac.
7.9. Activitatea din abatoarele de animale i pasari
7.9.1. La opera{iile de parlire i flambare pe linia de prelucrare se vor respecta cu
stricte)e normele de folosire a buteliilor cu gaze lichefiate i instalaJiilor de gaze naturale.
7.9.2. Aparatul de flambaj trebuie sa aiba in mod obligatoriu aparatori laterale iar inal)imea flacarii
sa nu depaeasca marimea aparatorii.
7.9.3. Pe toata durata func(ionarii liniei de flambaj se va urmari ca flacara sa nu se mareasca sau sa
nu se stinga.
7.9.4. In depozitele de pene e1emen)ii de incalzire ji conductele de aburi vor fi protejate cu plasa
deasa de sarma pentru evitarea depunerilor de fulgi pe ele.
7.9.5. La uscarea, prelucrarea ji depozitarea intestinelor (ma(elor) uscate se vor
respecta urmatoarele masuri:
in salile de uscare artificiala, aerul necesar uscarii va fi trecut prin baterii de
incalzire in afara salii de uscare propriu-zisa, iar in cazul folosirii surselor de
incalzire, cu abur, calorifere, aeroterme etc., produsele vor fi Jinute la uscat
la o distan(a de ce1 pu(in 0,50 metri de acestea;
in cazul folosirii sobelor (cu gaze, lemne, carbuni etc.) produsele vor fi
supuse uscarii la o distan(a de minimum 3 metri de acestea.
7.9.6. Pentru uscatoarele de par, distantele intre bateriile de incalzire sau
conductele termice i produs vor fi de minimum 10 cm, protejate i prin plase de sarma
protectoare.
7.10. Produc[ia de mezeluri, preparate din carne
7.10.1. In cazul folosirii focului cu lemne se va urmari ca in sec{ie sa nu se
introduca decat necesarul de lemne pentru o jarja. Depozitul de lemne ji eel de rumegu va fi
complet separat fa)a de incaperile unde se folosete focul deschis.
7.10.2. Inainte de aprinderea focului se va controla prin miros fiecare celula de
afumare, pentru a detecta orice scapare de gaz.
Zgura depusa pe pereJii interiori cat i pe piesele boxei de afumare (conducte,
grtare, cadre etc.1 se va cura(a cel pu(in de doua ori pe luna.

146

7.10.3. In cazul producerii directe a fumului, sub ultimul rand de preparate din carne, la o
distan{a de minim 50 cm de la arzator, la fiecare cadru se va monta o plasa metalica,
pentru evitarea caderii produselor pe foe ji aprinderii grasimii acestora.
7.10.4. Pentru afumarea la rece a produselor, distanta dintre grilajul superior i vatra unde se
produce fumul va fi de minim 2 in la afumatoriile obinuite.
Elementele interioare de construc)ie din lemn vor ft ignifugate.
Focurile in afumatorie vor fi supravegheate in permanenta.
Este interzisa depozitarea rumegu jului i lemnelor in afumatorie.
7.11. Piscicultura
7.11.1. In jurul cladirilor de la unita)ile de produc ie, terenul va fi in permanen{a
cura(at de vegeta)ia uscata, in special de stuf i papura.
7.11.2. Folosirea focurilor in aer liber este permisa numai la o distan{a de minim 50 in fa(a de
cladiri i spa(ii de exploatare precum i depozite de materiale combustibile.
7.11.3. In magaziile ji silozurile de furaje se vor folosi utilaje i electromotoare
capsulate.
7.11.4. Aco b u n d e au lo c co n en ra(ii mari d e p mf p iin macin ae sau manipulare, se vor
prevedea insta1a(ii de venti1a(ie artificiala i captare.
7.11.5. Pere)ii magaziilor i celorlalte incaperi folosite pentru depozitarea de furaje macinate ji
nemacinate, se vor cura{a de praf i varui periodic.
7.11.6. Se va controla in permanen {a starea de incalzire a furajelor depozitate pentru a evita
fenomenul de autoaprindere, luandu-se masuri de aerisire ji lopatare, pentru readucerea la
temperatura normala.
7.11.7. Este interzis a se fuma i a intra cu surse de foe in aceste spa{ii.
7.12. Fabricarea preparatelor din lapte ji fabricarea laptelui praf
7.12.1. Parafinarea branzeturilor se va executa numai in incaperi separate, unde nu sunt permise
depozitarea parafinei, fumatul i efectuarea lucrarilor cu foe deschis.
7.12.2. Zilnic, inainte de inceperea lucrului cu parafinorul, se va verifica instala{ia electrica de
incalzire a parafinorului.
7.12.3. Este interzisa depozitarea i folosirea rumeguului uscat in afumatoriile pentru branzeturi.
Se va folosi numai rumeguul umectat.
7.12.4. In incaperile unde se afla insta1a{iile de lapte praf sau lactoza vor fi afiate instruc)iuni in
care se vor preciza temperaturile ji presiunile maxime de lucru i limita maxima de
incarcare a centrifugei mecanice.
7.12.5. La instalaJiile de lapte praf sau lactoza, tubulatura, carcasa mainilor i utilajelor vor fi
perfect etane pentru a se evita scaparile de pulbere, care in contact cu aerul pot da najtere la
amestecuri explozive.
7.12.6. Spa)iile unde au loc depuneri de lapte praf, lactoza etc., vor fi cura{ate zilnic in fiecare
tura, cu multa aten(ie, numai cu instala(ia oprita din funcJionare ji cand temperatura
corpurilor de incalzire este sub 30 C, folosindu-se mijloace i materiale care nu pot provoca
scantei.
7.12.7. Insta1a(ia de ventila)ie, cicloanele ji filtrele de lapte praf sau lactoza vor fi
cura(ate permanent.

7.13 Industrializarea legumelor i fructelor


7.13.1. La deschiderea butoaielor cu alcool concentrat se vor folosi chei din
materiale care nu produc scantei prin lovire.
7.13.2. Insta1a(ia electrica de iluminat i foia in secJiile unde activitatea se
desUaoara in mediu coroziv, va fi de tip capsulata ji etanata corespunzator.
7.13.3. Focarele i cenuarele cazanelor sa nu lie sub nivelul platformei de
deservire a pardoselii.

147

7.13.4. Sub injectoarele de pacura, in fa{a focarelor se ajeaza tavi din tabla, umplute cu nisip, in
scopul de a absorbi scurgerile de combustibil lichid.
7.13.5. Cazanele vor fi inzidite individual sau in baterie formata din doua cazane. Nu se vor inzidi in
baterie cazanele mai inalte de 8 m.
7.13.6. Picioarele de fonta ale cazanului vor fi protejate impotriva temperaturilor
mari iar grinzile metalice ale construc)iei, ale boltelor sau elementelor de sus{inere ale
cazanului vor fi montate astfel incat sa nu poata ft supraincalzite, in cazul cand s-ar surpa
zidaria de protec{ie.
7.13.7. Sala cazanului nu va avea alta destina{ie i nu va servi la depozitarea altor
materiale, scule, aparate, carburan(i etc.
7.14. Depozite
7.14.1. Incalzirea depozitului se recomanda sa se faca prin sistemul de incalzire centrala. In cazul
folosirii sobelor de teracota, alimentarea gurilor de foe se va face din exteriorul
depozitului.
7.14.2. Deeurile de scanduri, hartie etc., se vor evacua permanent in locurile
speciale, in afara depozitului.
7.14.3. Ambalajele se vor depozita pe categorii in stive ordonate cu respectarea culoarelor de
circula{ie principale i laterale.
7.14.4. In incinta depozitelor de ambalaje sunt interzise fumatul, focul deschis,
depozitarea substan)elor inflamabile i explozive, a instala{iilor de incalzire cu sobe, a
insta1a(ii1or electrice pentru iluminat ji foia, defecte sau improvizate.
7.14.5. In depozitele de legume i fructe, unde are loc pastrarea la temperaturi scazute a acestora,
se vor avea in vedere urmatoarele:
se interzice ca dezghe{area (evilor sa se faca cu foc deschis.
Dezghe(area se va face numai cu apa fierbinte, aburi, nisip fierbinte
sau alte procedee care nu prezinta pericol de incendiu;
este interzisa raspandirea 1ubrifian(ilor pe pardoseli, colectandu-se
imediat scurgerile ivite, in vase metalice cu capac;
este interzisa suprasolicitarea utilajelor pe timpul exploatarii acestora.
7.14.6. Este interzisa incarcarea depozitului peste capacitatea lui.
7.15. Tuneluri de uscare
7.15.1. La inceperea fiecarei campanii de uscare precum i eel puJin o data pe luna, se vor revizui cu
aten{ie focarele, canalele i coturile de fum, inlaturandu-se toate defec(iunile.
7.15.2. La cuptoarele in care se folosesc combustibili lichizi, inainte de pornire se va verifica
instalaJia de pulverizare pentru a nu prezenta scurgeri. In lipsa sistemului automat de
aprindere se vor folosi tobele.
7.15.3. In cazul uscatoriilor automate, se va asigura intreJinerea in permanenta
stare de func)ionare a tuturor dispozitivelor i aparatelor care asigura automatizarea.
7.15.4. Se va asigura controlul sistematic al regimului termic in camerele (wae/ar//e) de uscare,
fiind interzisa depairea temperaturii maxime stabilite prin
instruc)iunile tehnice de exploatare a instala(iei respective. In toate cazurile, temperatura
0
maxima admisa in camera de uscare nu poate depai 80 C.
7.15.5. In cazul amplasarii cuptorului de uscare in construcJii cu elemente de materiale
combustibile, papile componente ale cuptoarelor care se incalzesc trebuie sa se gaseasca
la cel pu)in 1 in distanta faJa de aceste elemente. Pentru coturile de turn, la trecerea prin
elementele combustibile ale planeului i acoperiului, distanta de la fa{a interioara a
canalului de fum pana la elementele de lemn va fi de ce1 pu{in 50 cm.
7.15.6. La exploatarea uscatoriilor de legume i fructe se interzice:
fumatul;

148

depozitarea in incaperea focarelor a oricarui fel de materiale i


substan)e combustibile sau inflamabile;
func(ionarea cuptoarelor cu defec{iuni la instalaJiile de alimentare;
executarea de repara)ii
la instala)iile de alimentare cu gaze sau
combustibili lichizi, Para intreruperea func{ionarii
lor.
7.16. Lucrari in sere de legume yr flori
7.16.1. Depozitele de paie vor fi amplasate pe cat posibil la distan{a fa{a de
construc)ii.
7.16.2. Regulile de prevenire i stingere a incendiilor vor fi aceleai care se aplica
i in cazul depozitarii i manipularii paielor sau baloturilor din depozitele de furaje.
7.16.3. In timpul transportului in sere a1 baloturilor de paie ji in perioada pana la plantarea
rasadurilor se interzice fumatul in sere i folosirea focului deschis.
7.17. Sortare-ambalare
7.17.1. In incaperile sau spa(iile de lucru unde se efectueaza operaJiile de sortare- preambalareambalare, se vor asigura caile de acces circula{iei libere, nefiind permisa blocarea cu lazi,
stive etc.
7.17.2. Permanent resturile de etichete, folie, hartie de ambalaj se vor str:inge i depozita in afara
cladirii, in locuri desemnate.
7.17.3. In timpul opera)iilor de preambalare i ambalare este interzis fumatul i accesul cu flacara.
7.18.Sectoare de prelucrare mecanica de in, canepa, bumbac
7.18.1. Se va verifica saptamanal starea tehnica a mainilor i utilajelor din
dotarea sec(iilor pentru eliminarea deficientelor care ar putea genera incendii. De asemenea,
acestea vor fi unse cu regularitate potrivit instruc)iunilor de exploatare tehnica a acestora.
7.18.2. Alimentarea utilajelor de prelucrare se va face in aja fel incat sa se evite
introducerea de corpuri metalice, pietre i alte materiale solide care ar putea provoca scantei.
7.18.3. Se vor evacua in permanenta pleava, praful, puzderia ji deeurile ce
rezulta de la prelucrare, men(inandu-se in permanen)a cura(enia perfecta la fiecare loc de
munca.
7.18.4. Pentru evitarea depunerilor de puzderie, scama pe acoperiuri, se vor lua
masuri permanente de intre(inere in stare de func(ionare a instala(iei de transport pneumatic.
Eventualele depuneri de puzderie de pe acoperiuri vor fi inlaturate saptamanal.
7.18.5. Fibrele i deeurile din jurul i de sub mainile i utilajele din sec{ii vor fi manipulate
numai cu unelte din lemn sau materiale care nu produc scantei.
7.18.6. Depozitarea materiei prime in procesul tehnologic se va face numai in locuri speciale,
marcate, nedepaind cantitatea necesara unui schimb.
7.18.7. Alimentarea cu tulpini a sec(ii1or de decapsulare i prelucrare mecanica
nu va depai cantitatea necesara unui schimb, cantitatea respectiva pastrandu-se incarcata
pe mijloace de transport, pentru a putea fi evacuata urgent, in caz de incendiu.
7.19.Sectoare de topire in, canepa
7.19.1. Nu se vor depozita tulpini netopite sub liniile electrice de inalta tensiune.
7.19.2. Este interzisa depozitarea in incinta salii de bazine a unei cantitaJi de tulpini ce depaje
jte o jarja.
7.19.3. Nu se incearca cu foc puterea de ardere a spumei de topire, datorita gazelor
emanate, se poate aprinde instantaneu intreaga suprafaJa a bazinului.
7.19.4. Bazinele de topire vor avea un spa(iu liber pentru introducerea sorbului de la utilajele de
stingere a incendiilor.
7.19.5. Uscatoarele vor fi cura(ate zilnic de scama la inceperea lucrului, dandu-se o aten{ie
deosebita bateriilor de incalzire, benzilor transportoare ji axelor ventilatoarelor.

149

7.19.6. Se va asigura controlul sistematic asupra regimului termic din uscator,


fiind interzisa depairea temperaturii maxime, stabilita prin instruc;iunile tehnice de
exploatare a insta1a{ii1or respective.
7.19.7. Inn ffuunncc)iiiee de condi)iile locale (llaaccuurrii, rauri, bal{ii de
topiirree) se vor amenajaa rampe, pentru alimentare cu apa in caz de incendiu a majinilor
pompierilor militari sau ale serviciilor de pompieri civili.
7.20. Intreprinderi de prelucrare a inului, cfinepii i bumbacului
7.20.1. Se interzice cu desavarire fumatul i focul deschis pe intreg teritoriul
unita)ii. Fumatul este admis numai in locuri special amenajate i dotate cu butoaie cu apa,
lazi de nisip i inscrip{ionate cu urmatorul text: "LOC PENTRU FUMAT
7.20.2. Ungerea par(i1or mobile ale maini1or i utilajelor se va face numai cu lubrifian)ii
indica{i i numai in stare de repaus a acestora.
7.20.3. Exploatarea utilajelor ac(ionate de electromotoare se va face in limita sarcinilor nominale,
nefiind admisa suprasolicitarea lor.
7.20.4. Mainile, uneltele i utilajele se vor supraveghea ji controla pe toata durata func{ionarii lor
pentru a evita frecarile, slabirile mecanismelor, ruperile i deformarile pieselor, care prin
frecari sau loviri pot produce scantei.
7.20.5. Curelele de transmisie ale maini1or vor fi intinse normal Para a patina pe
aibe, interzicandu-se tratarea lor cu colofoniu (rfiyiuoasc).
7.20.6. Este interzisa folosirea electrocarelor care nu au partea electrica corespunzatoare.
7.20.7. Accesul mijloacelor auto in incinta sec(iilor de produc{ie, depozite i magazii se admite
numai cu respectarea urmatoarelor reguli:
{eava de eapament sa lie dotata cu dispozitiv parascantei;
instala(ia electrica corespunzatoare;
sa nu prezinte scurgeri de carburan(i sau lubrifianJi;
in timpul incarcarii sau descarcarii motorul va fi oprit;
conducatorul mijlocului de transport nu va parasi mijlocul de transport;
verificarea mijloacelor de transport ce intra in depozit se va face zilnic;
este interzisa alimentarea cu carburan{i in interiorul secJiilor, depozitelor
sau magaziilor.
7.20.8. In depozitele de materii prime, magazii de produse finite i sec{iile de fabrica(ie, accesul
este admis numai persoanelor cu atribu(ii de serviciu in locul respectiv i instruite pe linia
prevenirii i stingerii incendiilor. Accesul copiilor i a persoanelor straine in incinta unitaJii
este interzisa.
7.20.9. Periodic se va verifica starea izola(iei conductelor termice, pentru a impiedica contactul cu
materialele combustibile pe popiunile deteriorate.
7.20.10. Anual se va face verificarea paratrasnetelor din depozite i se va intocmi un proces-verbal
din care sa rezulte ca acestea sunt in perfecta stare ji asigura protecJia impotriva
descarcarilor electrice.
Un exemplar din acest proces-verbal se va pastra la comisia tehnica
P.S.I.
7.20.11.
Odata pe trimestru se va verifica etanietatea la praf a instalaJiilor
electrice (tablouri, electromotoare, prize, intrerupatoare, doze etc.).
7.21. Mori de cereale yr decorticare, sec{ii de panifica{ie
7.21.1. Elevatoarele cu cupe se vor monta astfel incat chinga sa nu alunece pe
jaibe sau sa se frece de pere(ii tuburilor.
7.21.2. Este interzisa funcJionarea tararelor, daca nu sunt prevazute cu magneJi
pentru re)inerea corpurilor feroase sau daca inaintea lor, in fluxul tehnologic nu sunt introduse
aparate magnetice. Magne)ii vor fi curaJa)i de corpurile feroase reJinute, de cel pu{in patru
ori
150

pe schimb. Ei vor fi verifica{i trimestrial asupra proprieta(ilor magnetice, pe baza de buletin


de verificare.
7.21.3. La transmisiile prin curele se vor avea in vedere urmatoarele:
a. curelele de transmisie nu trebuie sa patineze pe jaibe, ele trebuie sa lie bine
i corect intinse;
b. la trecerea curelelor de transmisie de la un etaj la altul, dintr-o incapere in
alta, golurile respective vor fi de aja natura incat sa nu se produca frecari;
c. intervalul dintre doua aibe de transmisii vecine pentru curele late, situate pe
ace1ai ax, trebuie sa lie de minim trei ori la{imea acestor aibe;
d. lagarele vor fi controlate periodic in ceea ce privete ungerea lor i pastrarea
lor curate.
7.21.4. Pietrele de decorticat ji conurile de jlefuit ji lustruit vor fi prevazute inainte de intrarea
produselor in ele, cu aparate magnetice. Se va verifica periodic distan(a intre pietrele de
decorticat i aspectul suprafetelor pietrelor. De asemenea, se va verifica distan{a intre
conurile de 1efuire.
7.21.5. Holenderele din decorticatoare vor fi prevazute cu aparate magnetice inainte de intrarea
produselor in ele; se va verifica periodic distan{a intre rotor i manta.
7.21.6. Se va avea in vedere ca in sec(ia de insacuire sa nu se degaje faina in concentra)ie mai
mare de 20 g/m', men(inandu-se in permanen {a cura{enie desavarita.
7.21.7. Insacuirea se va organiza intr-o incapere separata. Majina pentru insacuirea
fainii va fi prevazuta cu insta1a{ie de aspira)ie, astfel ca in incapere sa nu se depaeasca o
concentra)ie de praf mai mare de 20 g/m'. Ce1 pu(in odata pe schimb se vor cura{a
depunerile de praf de pe mainile din incapere.
7.21.8. Controlul in interiorul celulelor se va face folosind lampi electrice portative etane, prevazute
cu glob i gratar de protec)ie.
7.21.9. Instala(iile de transport pneumatic, redlerele, necurile, carcasele sau alte piese constructive
metalice se vor lega la pamant pentru descarcarea electricita{ii statice, care se formeaza in
timpul func(ionarii.
7.22. Depozite de faina, tara{e, saci i ambalaje
7.22.1. In aceste depozite se interzice pastrarea, chiar temporar, a altor materiale.
7.22.2. Sacii i ambalajele se vor depozita in aja fel incat sa nu se blocheze caile de acces i
evacuare sau mijloacele de prima interven{ie in caz de incendiu.
7.22.3. Nu se admite intrarea persoanelor straine in depozit.
7.22.4. Se vor realiza culoare de circula(ie longitudinale i transversale, avand
la)imea de 1,4 in, astfel ca stivele depozitelor de produse in saci sa lie deservite Para a bloca
circula(ia.
7.22.5. Se interzice incalzirea depozitelor cu sobe metalice.
7.22.6. Distan(a dintre stive va fi de minim un metru iar inal{imea unei stive va fi
de maxim 10 saci culca)i pe la)ime.

7.23. SecJii de cernere a fainii, de preparare ji coacere a aluatului pentru paine


7.23.1. Se va verifica montajul chingilor de la elevatoare astfel ca acestea sa nu alunece pe jaibe
sau sa se frece de pereJii tubulari. De asemenea, se va verifica fixarea cupelor in scopul
evitarii lovirii de pere(ii {evariei, pentru a nu se produce scantei.
7.23.2. Se vor verifica transportoarele elicoidale (mc/c) pentru a nu exista frecari intre melc i
jgheab.
7.23.3. La transmisiile prin curele se va controla ca acestea sa nu patineze pe jaibe.
De asemenea, se va verifica sa nu existe frecari la trecerea curelelor de la un etaj la altul.
7.23.4. Se va verifica ji asigura etanarea perfecta a utilajelor (transportoare,
cernatoare etc.).

151

7.23.5. Se interzice lasarea focului aprins in cuptoare Para supraveghere precum i


folosirea fochiti1or necalifica(i sau a cocatorilor neinstrui(i privind modul de aprindere a
focului la arzatoare.
7.23.6. Insta1a(ia de ventila)ie a uscatoarelor va fi verificata periodic. Se va acorda o aten(ie
deosebita centrarii paletelor ventilatoarelor.
7.23.7. Este interzisa depozitarea ambalajelor in apropierea surselor de caldura, distanta minima
admisa fa)a de acestea fiind de un metru.
7.23.8. In sec)ie se vor putea aduce ambalaje necesare numai pentru un schimb de
lucru.
7.24. Magazii de produse finite
7.24.1. Se interzice depozitarea chiar provizorie a diverselor materiale in aceste
magazii.
7.24.2. Se va asigura permanent cura{enia spa(iilor de depozitare, a gratarelor i a
tuturor instala)iilor.
7.24.3. Distanta fa{a de sursele de caldura a stivelor cu produse finite trebuie sa lie de minim un
metru.
7.24.4. Depozitarea ambalajelor se va face astfel incat sa se asigure cai libere de acces la ui,
ferestre i la mijloacele de prima interven(ie in caz de incendiu.

7.25. Produse de laborator, patiserii


7.25.1. Pentru produc{ia de laborator (/or/uri, prjiturf etc.) unde se folosejte flacara deschisa, se
vor lua toate masurile pentru supravegherea permanenta a arzatoarelor i pentru inlaturarea
tuturor materialelor combustibile.
7.25.2. Arzatoarele de gaze i robinetele de inchidere vor fi men{inute in stare de func(ionare ji se
vor cura(a periodic.
7.25.3. Fiecare substan)a inflamabila (esenJc, alcool etc.), va fi inso{ita de o
eticheta cu inscrisul Inflamabil. Folosirea acestora in sec{ie se va face numai in recipiente
din sticla protejate corespunzator sau metalice inchise.
7.25.4. La prajitoare trebuie sa existe obligatoriu un sistem de ventilaJie in perfecta
stare de func)ionare.
7.25.5. Toate canalele orizontale de turn cat ji cele pentru evacuarea gazelor din
prajitor, se vor cura)a lunar.
7.25.6. Coul prajitoarelor va fi cura(at de funingine eel puJin o data la fiecare trei luni sau de cate
ori este nevoie.
7.25.7. Recipientele cu ulei vor fi (inute in dulapuri metalice bine inchise ji aezate la distan)a de
prajitor.
7.25.8. Plitele sobelor se vor curaJa saptamanal de depunerile de grasimi.
7.26. Industrializarea sfeclei de zahar
7.26.1. Pornirea cuptorului de var precum i orice interven(ie se vor efectua sub
directa supraveghere a maistrului de tura, luandu-se toate masurile de prevenire a unor
incendii sau explozii.
7.26.2. Este obligatoriu controlul etaneita(ii cuptorului de var pe fiecare schimb, de catre operator
i maistrul de tura.
7.26.3. In cazul blocarii cuptoarelor de var prin pietrificare este interzisa utilizarea apei ca mijloc de
deblocare, fiind pericol de explozie.
7.26.4. Depozitarea varului ars se face in incaperi construite din materiale incombustibile.
7.26.5. Orice interven{ie in teritoriul instala)iei de difuzie se va face numai dupa
ce s-au evacuat toate gazele (hidrogen, metan, hidrogen sulfurat). Evacuarea se face prin
umplerea instala(iei cu apa proaspata i apoi golirea i ventilarea acesteia.

152

7.26.6. In sec(ia brut se interzice depozitarea butoaielor cu formaldehida, bioxid de sulf, clor, carbid,
sulf, lichide inflamabile, cat i a panzelor de filtru sintetice.
7.26.7. Snecurile, elevatoarele ji transportoarele cu banda vor fi prevazute obligatoriu cu
insta1a(ii de desprafuire.
7.26.8. Pentru prevenirea apari{iei scanteilor prin frecare la transportul zaharului
uscat, cupele elevatoarelor trebuie fixate pe chinga de cauciuc sau material textil.
7.26.9. Transportoarele cu banda vor fi prevazute cu banda antistatica,
supraveghetor de banda i dispozitiv de avarie cu cablu.
7.26.10. Iluminatul in interiorul buncarelor pentru intervenJie se va face cu lanterna sau lampi
portative de tip etan la praf de 24 V.
7.26.11. Toate punctele unde se depune praf i care nu fac parte din circuitul de desprafuire vor fi
cura)ate periodic.
7.26.12. Silozul de zahar constituie un ansamblu tehnologic complex pentru
depozitarea zaharului
in condi(ii climatizate, men(inandu-se umiditatea de 60-70% i
0
temperatura de 22 C +1.
7.26.13. Separarea pasarelei ce unejte silozul de zahar cu celelalte construcJii la
capatul opus silozului (scc/ia condiJionare, turn elevator) se va face cu pere{i rezisten(i la
explozie, avand un spa)iu de trecere strict necesar tehnologic pentru transportoare ji ua de
acces.
7.26.14. Pentru ansamblul siloz de zahar, turn elevator, pasarela i turnul de
legatura dintre siloz i turnul elevator se vor prevedea perdele de drencere montate la capatul
pasarelei, respectiv tunelului de legatura, care vor fi men(inute permanent sub presiune.
7.26.15. In tunelul de legatura dintre silozul de zahar i turnul elevator se va prevedea, in camera
tamburului, o instala{ie suplimentara de drencere.
7.26.16. In incaperile unde sunt montate mainile de ambalat zahar in pungi se vor prevedea sisteme
de ventila(ie ji de desprafuire pentru absorb{ia prafului de zahar.
7.26.17. In magazia de zahar se interzice stivuirea sacilor cu zahar pana la
p1aneul magaziei. Intre p1aneul magaziei i stiva se va lasa o distanta de eel pu(in 2 in
pentru accesul personalului de interven{ie in caz de incendiu.
7.26.18. Se interzice fumatul i focul deschis in interiorul magaziei de zahar.
7.27. Centre de vinificatie ji distilerii
7.27.1. Este interzis fumatul i intrarea cu flacara deschisa in sectorul de produc{ie.
De asemenea, se interzice afumarea cu fitile a vaselor sau altor recipiente in care au fost
depozitate distilate (rachiuri naturale, industriale, distilat de vin i alcoo].
7.27.2. Etanarea la cald a par(ii metalice a clapetelor se va executa obligatoriu in afara depozitului
iar fixarea lor la gura budanei sau recipientului se va face dupa racire.
7.27.3. In toate incaperile in care se distileaza i depoziteaza produse alcoolice se
va asigura ventilarea pentru a se elimina prezen(a vaporilor de alcool.
7.27.4. Insta1a)iile, pompele, conductele, vasele vor fi bine inchise (etaneizate), pentru a se evita
posibilitatea scurgerilor de alcool.
7.27.5. Vasele metalice in care se depoziteaza alcoolul i distilatul din vin se vor lega la centura de
pamantare.
7.27.6. Siropul i caramelul se vor pregati in incaperi separate ji vase inchise pentru a se evita
pericolul de incendiu.
7.27.7. Insta1a(ia de distilare va fi supravegheata permanent de personal calificat. De asemenea, se
va supraveghea func(ionarea permanenta a instala(iei de racire.
7.27.8. Blazele care lucreaza in baterie vor fi prevazute in mod obligatoriu cu supape hidraulice
pentru a se evita eventualele explozii.
7.27.9. Depozitarea produselor rezultate din distilare se va face pe masura fabrica{iei in
recipiente colectoare sau depozite special destinate.
7.27.10.
Se va reface izola(ia termica a conductelor in porJiunile unde acestea au
fost deteriorate ji prezinta pericol de incendiu.
153

7.27.11. Se va supraveghea in permanenta cazanul in timpul func{ionarii lui


luandu-se masuri de reducere a focului, prin stingere papiala, pentru a se evita crejterea
presiunii care poate duce la scapari de vapori i la aprinderea acestora. De asemenea, se va
supraveghea func{ionarea permanenta a instala)iei de racire.
Focarele de la cazanele cu foe direct vor ft prevazute cu gratare ji ui care se pot
inchide bine, atat la gura de foc cat i la cenujar pentru a se evita caderea jarului pe
pardoseala.
Intrerupatoarele, prizele, automatele de pornire ji motoarele electrice vor fi
amplasate in exteriorul depozitului. De asemenea, se interzice trecerea prin depozitul de spirt
a conductelor insta1a(iei de incalzire sau a celor de gaze naturale deoarece se mare jte
pericolul de incendiu.
7.27.12. Pentru rezervoarele in care se depoziteaza spirt, aflate sub cerul liber se va asigura protejarea
acestora contra razelor solare pe timpul verii.
7.27.13. Rezervoarele exterioare in care se depoziteaza spirt vor fi imprejmuite ji marcate cu
indicatoare de avertizare ji interzicere conform STAS 297/2-68.
7.28. Fabricarea berii
7.28.1. Pentru evitarea concentra(iilor i temperaturilor periculoase la depozitarea cerealelor i
prelucrarea lor se vor lua urmatoarele masuri:
a. prevenirea scaparilor de praf din utilaje printr-o etanare perfecta a utilajelor
i maini1or utilizate;
b. func(ionarea utilajelor etane la o uoara subpresiune pentru a evita
eliminarea prafului in exterior;
c. evitarea stocarii de saci cu pleava, praf, deeuri etc., in incaperile de
produc{ie dar mai ales in cele cu va1(uri i site;
d. pastrarea unei cura{enii perfecte ji eliminarea prafului din incaperi, pe
masura acumularii acestuia folosind aspiratorul industrial, perii, maturi
etc.,
e. cicloanele, camerele de praf, conductele etc., se vor cura{a zilnic;
f. utilajele ji intregul aparataj electric trebuie sa lie de tip etan la praf.
7.28.2. La sectorul inal{, conducerea unita(ii va lua masuri
pentru determinarea
periodica a concentra(iilor de praf pentru a evita producerea exploziilor.
7.28.3. La depozitarea hameiului se vor lua urmatoarele masuri pentru a preveni fenomenul de
autoincalzire:
a. uscarea florilor femele de hamei pana la atingerea unui con{inut de 15-16%
umiditate de structura; presarea acestora in balo)i se va face astfel incat aerul
din structura sa lie eliminat la maximum posibil;
b. depozitarea baloJilor de hamei in spa(ii refrigerate la temperaturi scazute (in
jur de 2 0 C), in stive verticale, pe loturi i cu o stricta eviden(a a acestora
precum i consumarea ejalonata a hameiului uscat, astfel in cit sa n u
depaeasca durata de 12 luni de la recoltare, uscare sau introducerea in
depozit;
c. evacuarea periodica prin venti1a(ie a acumularilor de dioxid de carbon
(degajat in urma respiraJiei materialului inca biologic activ) din depozitele
frigorifice;
d. interzicerea introducerii in depozitul de hamei a altor materiale vegetale
biologic sensibile la fermenta(ie.
7.28.4. Pentru prevenirea producerii fenomenului de autoaprindere a hameiului in
baloturi, se vor mai lua urmatoarele masuri:
a. ventilarea corespunzatoare a depozitelor frigorifice ji analizarea periodica a
mediului gazos din interiorul acestor spa(ii cu ajutorul gazanalizatoarelor,
precum i identificarea olfactiva a produselor biodegradate de catre
personalul laboratorului C.T.C.,
154

b. asigurarea in permanenta a inregistrarii grafice a temperaturii interioare, cu


eviden(a datelor intr-un registru la laboratorul C.T.C.;
c. masurarea in profunzime cu ajutorul termosondelor a temperaturii din
baloturile de hamei;
d. determinarea con{inutu1ui in bacterii incepand cu luna a 6-a de depozitare;
e. )inerea unei eviden{e stricte a concentra)iei biologice active in masa de
hamei;
f. efectuarea unor determinari riguroase a starii de calitate a balo)ilor de hamei
din 3 in 3 luni pe lotul de produs depozitat (conform STAS 8867-72).
7.28.5. Debitul de alimentare cu drojdie concentrata va fi corelat cu eel de
evacuare, asigurandu-se o uscare in limitele normale de umiditate a produsului finit. O uscare
mai avansata mare jte pericolul de aprindere.
7.28.6. Se interzice depozitarea drojdiei uscate ambalate in salile de lucru. Aceasta va fi evacuata i
depozitata in locurile stabilite.
7.28.7. La folosirea lampilor de benzina in cadrul lucrarilor de mamutizare (smolire) la linuri i
tancuri, se vor respecta urmatoarele reguli:
a. se va controla starea lampii inainte de inceperea lucrului fiind interzis
lucrul cu lampa de benzina defecta;
b. aprinderea lampii de benzina se va face la cel pu{in 5 in de orice material
combustibil;
c. alimentarea cu benzina se va face numai dupa ce arzatorul s-a racit
complet iar rezervorul se va umple numai cu 3/4 din volumul sau;
d. se interzice folosirea lampii cu benzina in incaperi in care se afla lichide
combustibile, substan{e explozive sau surse de gaze;
e. lampile cu benzina nu trebuie demontate i reparate langa surse de foc
deschis.
7.28.8. In timpul lucrarilor de mamutizare, fumatul i toate sursele de foc deschis, pe o raza de 50
in, sunt interzise. Locul de munca la smolire va fi asigurat cu un stingator portabil cu
spuma chimica, lada cu nisip i lope{i.
7.28.9. In salile de imbuteliere nu se vor depozita lazi goale sau alte materiale, ambalaje etc., in
afara de necesarul din ziua respectiva, caile de acces pastrandu-se libere.
7.28.10. Este interzis a se pastra in depozite ji magazii, chiar i temporar, obiecte
i materiale combustibile, straine de inventarul acestora.
7.29. lmbutelierea apei minerale ji a bauturilor racoritoare
7.29.1. La imbutelierea apelor minerale ji a bauturilor racoritoare, se vor avea in
vedere urmatoarele:
a. se interzice introducerea de recipiente cu gaze inflamabile in salile de
imbuteliere, depozitarea de lazi goale sau alte materiale, ambalaje etc., in
afara celui necesar din ziua respectiva, caile de acces fiind libere; de
asemenea hidran(ii interiori i stingatoarele nu vor fi blocate;
b. in salile de imbuteliere (in zow mayiuii de spfi/a / bow/ii), unde se degaja
vapori, instala(ia de ventila(ie se va pune in func(iune cu cca. 10 minute
inainte de inceperea lucrului i se va men(ine 15 minute dupa terminarea
lucrului.
7.29.2. Se va da o aten{ie deosebita verificarii instala(iilor electrice conform
normelor in vigoare avand in vedere condi(iile de umiditate din cadrul imbutelierii,
impregnarii etc..

155

REGULI I MASURI DE PREVENIRE I STINGERE


A INCENDIILOR LA UNITA TI TURISTICE

8.1. Reguli generale


8.1.1. Se interzice construirea de anexe provizorii ca: magazii, joproane,
chiocuri etc. pe langa hoteluri, vile, cabane, campinguri, precum i depozitarea la o distanta
mai mica de acestea a combustibililor solizi (/sane defoe, carbuni, rumegu) ambalaje etc..
Se interzice blocarea cailor de acces interioare i exteriore cu diferite materiale,
marfuri, precum i parcarea pe caile de acces a mijloacelor de transport. Acestea vor fi
iluminate pe timpul nop(ii conform normelor in vigoare.
8.1.2. Se interzice blocarea ujilor pe caile de acces. Acestea vor fi pastrate libere, neincuiate ji vor
avea sensul de deschidere spre exterior (excep(ie uile din geam casabil).
8.1.3. Toate cladirile de turism construite din materiale combustibile vor fi
ignifugate.
8.1.4. In aceste unita(i se interzice utilizarea pentru incalzit a radiatoarelor electrice, rejouri de ori
ce tip, a spirtierelor etc..
8.1.5. Se va asigura verificarea permanenta de catre personal autorizat i func(ionarea in deplina
siguran(a a tuturor insta1a(iilor electrice ji de incalzire.
8.1.6. Referitor la coturile de fum se vor respecta urmatoarele:
a. vor fi men{inute in buna stare;
b. vor fi izolate la treceri prin planee, acoperit, conform normelor;
c. vor fi cura{ate ori de cate ori este nevoie dar nu mai pu{in odata
la doua luni de func(ionare;
d. vor fi verificare prin procedeul desfumare;
e. nu se vor racorda mai multe focare la acelai coj de turn.
8.1.7. La podurile cladirilor se interzice depozitarea oricaror materiale
combustibile, ori amenajarea de boxe, afumatorii, magazii, ateliere, spalatorii etc..
8.1.8. Se interzice intrarea in poduri, subsoluri, magazii, oproane etc., folosind lampi cu flacara,
felinare, lumfinari, chibrite, precum i fumatul.
8.1.9. Personalul obiectivului va fi temeinic instruit (lunar pe baz de fila) asupra cunoajterii i
respectarii normelor de prevenire a incendiilor precum i asupra modului de ac)iune in caz
de incendiu.
8.1.10.
Conducerile unita(ilor vor asigura dotarea cu mijloace de prima intervenJie
in caz de incendiu conform normelor, men(inerea acestora in stare de func(ionare i pastrarea
acestora in locuri vizibile, la indemana.
8.1.11. Alarmarea i anun(area in caz de incendiu se va face prin procedee
dinainte stabilite, incat sa nu produca panica in randul personalului.
8.2. Unit ati de cazare (hole/iiri, vi/e)
8.2.1. La fiecare nivel al cladirilor cu mai multe nivele i la locuri vizibile la
celelalte se va afia planul de evacuare in care se vor prevedea sarcini concrete privind
alarmarea, anun{area, evacuarea oamenilor i materialelor i stingerea incendiilor.
8.2.2. Caile de evacuare vor fi marcate vizibil cu sage(i indicatoare, iluminate pe timp de noapte i
inscrip(ionate (ex. ma de evacuare, scara de evacuare etc.).
8.2.3. In camerele de cazare se vor afija schi(e cu traseele de evacuare ji fluturaji cu principalele
reguli ce trebuiesc respectate i comportarea in caz de incendiu, de preferin(a acestea se
redacteaza in mai multe limbi de circulaJie intema(ionala.
8.2.4. Sursele de apa naturale ji artificiale ji caile de acces spre acestea vor fi marcate vizibil i
pastrate libere, dupa caz se vor amenaja rampe de alimentare.
8.2.5. Pe holuri i pe culoare trebuie sa existe scrumiere pentru colectarea
resturilor de Jigari i chibrituri, acestea fiind amplasate la o distanta de cel pu{in 1,5 in de
draperii, perdele.
156

8.2.6. Pe caile de evacuare nu se vor amplasa oglinzi.


8.2.7. Recep(iile vor fi dotate cu lanterne, stingatoare de incendiu, mati contra
fumului ji gazelor i cordi{e de salvare. De asemenea aici se vor afija sarcinile
recep(ionerilor in caz de incendiu.
8.2.8. Pentru sesizarea in faza incipienta a unui inceput de incendiu spatiile
comune se vor verifica pe timpul nop(ii la intervale de 2-3 ore de catre personalul de serviciu.
8.2.9. Dupa caz aceste unita(i vor ft dotate cu scari de incendiu i instala{iile de
paratraznet.
8.3. Structuri de turism rural (cabane, ciisu]e, campinguri)
8.3.1. Pe langa regulile de mai sus la aceste unita{i turistice se vor asigura
urmatoarele:
cabanele ji casu)ele izolate se vor dota fiecare cu mijloace de prima
interven(ie, sursa (rezervor de opt), legatura telefonica, cale de acces;
acolo unde este cazul acestea se vor realiza pe grupe de case.
8.3.2. Amplasarea campingurilor se va face cu avizul organelor administra(iei
publice locale, organelor silvice, agricole, respectandu-se urmatoarele:
suprafa)a campingurilor va fi delimitata prin imprejmuire;
in paduri campingurile se vor amplasa in poiene, respect:indu-se
distantele de siguran(a fa(a de umbra padurii i se vor marca cu
indicatoare de avertizare;
casu(ele vor fi amplasate astfel incat sa se asigure o distanta minima
de siguran{a la foc una fa(a de cealalta i asigurarea accesului
autospecialelor de interven(ie in interiorul campingului;
se va intocmi schema de amplasare a casu{elor pe care se vor marca
vizibil locurile posturilor de incendiu i sursele de apa;
se vor fixa i marca locurile destinate focurilor pentru gatit
(gratarelor),
se vor amenaja, marca i dota corespunzator locurile de fumat;
se vor stabili, amenaja ji marca locurile de parcare ale autoturismelor;
8.3.3. In incinta campingurilor se
interzice: depozitarea materialelor combustibile in apropierea
casu(elor; parcarea autoturismelor langa casu(e;
utilizarea focului deschis ji fumatului in alte locuri decat cele
stabilite;
blocarea cailor de acces;
utilizarea pentru incalzire a mijloacelor electrocasnice neomologate
sau improvizate;
executarea de improviza(ii la instala(iile electrice, ori utilizarea
acestora necorespunzatoare.
8.4. Unitati de alimenta t ie publicfi (restaurant, pensiuni, cantin, bufete, baruri)
8.4.1. Pentru prevenirea i stingerea incendiilor la aceste unita(i, pe langa cele de
mai sus, se vor lua urmatoarele masuri:
a. men(inerea permanenta a cura(eniei ji ordinii interioare desavarite;
b. amenajarea ji marcarea locurilor de parcare ji de depozitare a
accesul mainilor la
ambalajelor astfel incat sa nu se impiedice
interven)ie, sau sa se blocheze sursele de apa;
c. asigurarea dotarii i func(ionarii perfecte a mijloacelor destinate
prevenirii i stingerii incendiilor;
d. instruirea temeinica a personalului privind cunoajterea normelor de
prevenire a incendiilor, cat i asupra modului de acJiune in caz de
incendiu;
157

e. organizarea autoapararii impotriva incendiilor pe locul de munca.


8.4.2. Se interzice cu desavarire:
a. folosirea focului deschis Para supraveghere (sobe, aragaze, plite c/c.);
b. depozitarea in spa)iile pentru produse alimentare a oricaror materiale
inflamabile ji explozive;
c. folosirea pentru iluminat a lampilor cu flacara, lumanari, chibrituri etc.;
d. cura)area pardoselilor cu produse petroliere;
e. colectarea resturilor de {igari la un loc cu alte resturi menajere.
8.4.3. In bucatarii, laboratoare se interzice:
a. pregatirea pe plita a diverselor preparate in aja tel incat sa prezinte
pericol de incendiu;
b. prelingerea grasimilor pe plita din tavi sau vase umplute peste limita ori
manipulate necorespunzator;
c. cura)area hotelor prin ardere;
d. pastrarea produselor culinare care prezinta pericol de incendiu, in
apropierea surselor de caldura.
8.4.4. Langa fiecare maina de gatit se vor afia instruc{iuni de exploatare.
8.4.5. Agregatele frigorifice vor fi verificate permanent de personal calificat,
amplasate in incaperi separate, ferite de surse de caldura.
8.4.6.
Maini1e de gatit se vor amplasa la distanta de eel pu)in 1,5 in de pere{i sau
materiale combustibile. Hotele acestora vor fi degresate saptamanal sau ori de cate ori este
nevoie.
8.4.7.
In spa{iile de deservire se va asigura un numar suficient de scrumiere pe
masa, iar pe holuri scrumierele cu picior vor fi amplasate la o distanta de eel pu)in 1,5 in de
perdele, draperii etc.
8.4.8.
Referitor la exploatarea insta1a{ii1or de incalzire ji electrice se vor respecta
prevederile din cap. IX.
8.4.9. Toate interven(iile la insta1a{iile de incalzire ji electrice se vor efectua numai de personal
calificat.
8.4.10. Privitor la depozitarea marfurilor i ambalajelor se vor respecta
prevederile
cap. VI.
REGULI I MASURI DE PREVENIRE I STINGERE A INCENDIILOR
LA
EXPLOATAREA INSTALA T IILOR ELECTRICE I DE INCALZIRE

9.1.1.
9.1.2.
9.1.3.
9.1.4.

9.1.5.

9.1 Instala t ii electrice de forta i iluminat, aferente construcJiilor


Insta1a(iile electrice de foia i iluminat normal i de siguranJa vor fi
proiectate, executate ji exploatate cu respectarea prevederilor normelor in vigoare (I7/1998,
ID-1 7, ID-15, PE 101, PM / 07 e/ c.).
Insta1a(iile electrice de orice natura vor ft executate numai de catre unitaJi autorizate i care
vor utiliza numai personal calificat.
La folosirea insta1a)iilor electrice de for(a i iluminat se va asigura o buna func(ionare a
utilajelor i a aparatelor respective, prin revizii inainte de intrarea in func{iune i prin
inlaturarea imediata a defecJiunilor constatate.
Tablourile electrice, releele, contactoarele etc., vor fi prevazute cu carcase de protec)ie, iar
la tablouri se vor intrebuin{a numai siguran{e calibrate, conform proiectelor. Se interzice
inlocuirea fuzibilelor arse cu fir de li(a, staniol sau alte materiale.
Clemele siguran(e1or lamelare nu se fixeaza pe lemn, carton sau alte materiale
combustibile.
Se interzice supraincarcarea circuitelor prin racordarea mai multor consumatori decat cei
prevazu(i pentru instala(ia respectiva.
158

9.1.6. Instala(iile pentru iluminatul de siguran{a, evacuare, continuarea lucrului,


garda, vor fi men)inute in permanenta in stare de func ionare.
Bateriile de acumulatoare ji celelalte surse de energie de rezerva pentru
alimentarea iluminatului de siguran)a vor fi verificate periodic ji bine intre)inute.
9.1.7. Reostatele de pornire sau de reglare a tura{iei diferitelor maini electrice vor
fi protejate cu carcase metalice prevazute cu orificii de racire. Acestea vor fi cura{ate de praf
i scame eel pu(in o data pe saptamana.
Se interzice acoperirea lor cu materiale combustibile (hartie, ci rpe, lemn etc.) sau
cura(irea lor cu lichide inflamabile (benzin, petrol etc.).
9.1.8. Aparatele electrice portative se vor folosi numai cu fie ji conductoare
izolate.
9.1.9. La terminarea lucrului, intregul utilaj electric se scoate de sub tensiune. In
incaperi va ramane sub tensiune numai instala)ia de iluminat de siguran{a.
9.1.10.
Revizia, repararea sau inlocuirea diverselor elemente ale instalaJiilor
electrice de iluminat, foia sau curen(i slabi, in medii explozive, se vor face numai dupa
scoaterea lor de sub tensiune.
9.1.11.Se interzice:
a. folosirea in stare defecta a insta1a{iilor electrice ji a receptoarelor de
energie electrica de orice fel, precum i a celor deteriorate sau
improvizate;
incarcarea
insta1a{ii1or electrice (conducte, cabluri, transformatoare,
b.
intrerupatoare, comutatoare, prize etc.i peste sarcina admisa;
suspendarea corpurilor de iluminat direct de conductoarele de
alimentare;
aga)area sau introducerea pe i in interiorul panourilor, nielor,
tablourilor electrice etc., a obiectelor de orice fel, precum i
adapostirea de obiecte sau materiale in posturile de transformare sau de
e. distribu{ie; folosirea insta1a(ii1or electrice neprotejate in medii de
vapori explozivi
f. i cu degajari de praf combustibil;
executarea lucrarilor de intre{inere ji repara(ii a instalaJiilor electrice
de catre personal necalificat sau neautorizat;
utilizarea lampilor mobile portative Para globuri i gratare de protecJie
h. sau alimentate prin cordoane improvizate sau dezizolate;
folosirea la corpurile de iluminat a filtrelor de lumina (abajoare)
improvizate din carton, hartie sau alte materiale combustibile;
intrebuin(area radiatoarelor i a rejourilor electrice in alte locuri decat
cele stabilite i in condi(ii care prezinta pericol de incendiu, precum i
lasarea sub tensiune a acestora dupa terminarea programului de lucru.
Cele care se folosesc in condi(iile admise vor fi scoase de sub tensiune
i vor fi depuse la terminarea programului in locurile stabilite in acest
folosirea legaturilor provizorii prin introducerea conductoarelor
electrice Para fie, direct in priza;
k utilizarea receptoarelor de energie electrica tfiare de calcat, radiatoare,
. reouri, ciocane de lipit etc.), Para luarea masurilor de izolare fa{a de
elementele combustibile din incaperi;
aezarea pe motoare electrice a materialelor combustibile (carpe,
hartie, lemne etc.) precum i necuraJarea acestora de depunerile de
praf, scame
alte materiale
m. ilasarea
neizolatecombustibile;
a capetelor conductoarelor electrice, in cazul
demontarii paiale a unei instala(ii;
lasarea sub tensiune a mainilor, aparatelor, utilajelor i echipamentelor
electrice, dupa terminarea folosirii, sau programului de lucru la acestea;
159

o. neintreruperea instala(iei electrice de iluminat din spatiile de depozitare


dupa terminarea programului de lucru;
p. folosirea siguran{elor fuzibile ji a dispozitivelor de protec{ie defecte,
improvizate sau cu o rezisten)a electrica mai mare deciit cea stabilita
pentru instala{iile, majinile, utilajele, aparatele i echipamentele
respective.
9. 2. Aparate echipamente i utilaje electrice
9.2.1. Se interzice folosirea aparatelor, echipamentelor i utilajelor
electrice:
a) Para sa aiba gradul de protec(ie necesar in raport de mediul existent in
incaperile, spa)iile sau zonele in care se utilizeaza (uscat, umed en
intermi-tenJa, umed, nd, en agenJi corozivi, en temperatura ridicata,
en praf incombustibil sau combustibil, expus la intemperii en pericol
de explozie etc.j conform normativelor I-7/1998 i I.D.-17;
b) cu protec{ia men)ionata la punctul a deteriorata;
c) cu lagare ji carcase avand o temperatura mai mare decat cea admisa;
d) Para sa aiba protec)iile, izolarile sau separa{iile de protec{ie necesare
conform normativului I-7 ( legare la pamant, legare la nut etc.1,
e) amplasate necorespunzator fa)a de materialele combustibile,
substan)ele inflamabile i gazele tehnice comprimate in recipien(i ori
neizolate fa(a de acestea, astfel incat sa se inlature posibilitatea
I) aprinderii lor; nesupravegheate.
9.2.2. Se interzice alimentarea mai multor receptoare electrice de aceeai natura
printr-un circuit prevazut cu protec{ie comuna daca puterea total instalata depaje jte 15 Kw.
9.2.3. Tablourile generale de distribu(ie din spa(iile de produc{ie vor fi inchise in permanenta cu
cheia, accesul la ele fiind permis numai electricianului de serviciu, precum i organelor de
control i verificare. Incaperea i elementele tabloului vor fi in perfecta stare de curaJenie
tfara praf, scame etc.).
9.2.4. La toate tipurile de tablouri, legaturile trebuie Pacute conform normelor. In apropierea
tablourilor sunt interzise pastrarea materialelor i a substanJelor combustibile, precum i
blocarea accesului la acestea. La tablourile capsulate, garniturile de etanare vor fi in buna
stare ji bine stranse, (li.me). Se interzice legarea directa la bornele tabloului de
distribu(ie a lampilor de iluminat, a motoarelor electrice sau a altor consumatori de energie
electrica.
9.2.5. Toate utilajele i aparatele electrice vor fi prevazute cu p1acu)e indicatoare pe care sunt
trecute caracteristicile lor i schema de conexiuni.
9.2.6. Periodic, pe baza unui grafic, se va face revizia i repararea instala{iilor electrice de
iluminat de foa sau de curenJi slabi (tablouri de distribuJie, siguranJe, starea
conductoarelor, dozelor, prizelor, lntreruptoarelor, corpurilor de iluminat, conexiunilor,
legaturilor la pamnt e/ c.).
In cadrul lucrarilor de intre(inere i repara(ie se va urmari ca instala{iile electrice
de iluminat i foia sa se men)ina in concordan(a cu proiectul de execu(ie ji prevederile din
normativul I -7 /1998.
Revizia completa a instala)iilor electrice montate in medii explozive se va face
conform graficului de revizie, de catre personalul calificat i cu respectarea normelor
specifice de prevenire ji stingere a incendiilor.
9.2.7. La montarea conductoarelor aeriene
a. se vor utiliza izolatoare fixate pe suporturi incombustibile, amplasate la
distan(ele admise de normativul I-7/1998;
b. nu se vor utiliza ca supor(i arborii;
c. se vor lua masuri ca acestea sa nu cada pe construc{ii, instalaJii i
materiale combustibile ori substan)e inflamabile sau sa vina in contact cu
ele;
160

9.2.10.
9.2.11.
9.2.12.
9.2.13.
9.2.14.
9.2.15.

9.2.16.
9.2.17.
9.2.18.

9.2.19.
9.2.20.

d. nu se vor poza in podurile cladirilor i in construc{iile din materiale


combustibile;
e. se va izola trecerea prin plan jee i pere{ii combustibili.
9.2.8. Se interzice utilizarea conductorilor i cablurilor care sub sarcina se
incalzesc peste temperatura admisa.
9.2.9. Se interzice montarea directa pe elementele de construc{ie combustibile a
conductoarelor i cablurilor cu manta din materiale combustibile sau greu combustibile, a
tuburilor din P.V.C. , a aparatelor i echipamentelor electrice.
Montarea conductoarelor i a cablurilor men(ionate mai sus pe elemente de
construc)ie combustibile se poate face numai prin introducerea lor in tuburi de protec(ie, iar a
celorlalte elemente (tuburi P.V.C.
aparate i echipamente electricej numai pe suporturi
incombustibile zidrie, beton, foi de azbest etc.) sau pe console incombustibile.
Fac excep{ie instala)iile electrice protejate in carcase metalice cu grad de
protec{ie minimum IP-54.
Legarea conductoarelor izolate se va face numai in cutii de legatura, doze, manoane,
respectandu-se prevederile normativului I-7/1998.
Legarea intre ele a conductoarelor din cupru i o)el se va face numai prin rasucire ji
matisare, cositorire sau cleme corespunzatoare secJiunii conductorilor care se leaga.
Legarea intre ele a conductoarelor din aluminiu se face prin cleme speciale pentru aluminiu,
iar a celor cu sec)iuni mai mari de 10 mm' prin sudura.
Aparatele, tablourile de distribu(ie ji utilajele electrice, precum i racordurile acestora
trebuie sa aiba gradul de protec(ie impotriva incendiilor i exploziilor corespunzator
categoriei de pericol de incendiu a incaperilor in care se monteaza.
Nu este admisa folosirea motoarelor i aparatelor electrice cu carcasele i capacele
demontate sau in condi(ii care nu asigura racirea lor printr-o buna circula{ie a aerului din jur.
Corpurile metalice ale aparatelor, utilajelor i a majinilor electrice vor fi legate la pamant;
sec)iunea conductoarelor de legare trebuie sa lie conform normativului I- 7/1998.
De asemenea, se vor lega la pamant conductele, rezervoarele metalice i pompele
folosite in insta1a(iile de transport a combustibililor lichizi.
Proiectarea, execu{ia i verificarea instala(iilor de protec{ie prin legare la pamant se vor face
conform normelor in vigoare ji STAS 12604/5.
Montarea, recep{ia, verificarea i intre(inerea instala(iilor de paratrasnet vor fi efectuate
numai de personal specializat ji conform normelor in vigoare.
Insta1a(iile de paratraznet se vor controla periodic, conform unui grafic stabilit in baza
normativelor existente, urmarindu-se integritatea i buna funcJionare a elementelor
componente (dispozitive de captare, conductoare de coborare, prize de pamant e/c.),
conform normativului PE 116.
Montarea cablurilor prin tuneluri sau canale, pe por(iuni unde s-ar varsa metale topite,
fluide, avand o temperatura ridicata sau substan(e care au ac(iune distrugatoare asupra
inveliuri1or cablurilor, este interzisa.
Intrarile ji iejirile, cablurilor din dulapuri, secJii electrice, canale, tuneluri, precum i la
trecerea lor prin planee sau pere(i despaitori vor fi obturate cu materiale
incombustibile.
9.2.21. In toate canalele, tunelurile ji pu(urile de cabluri se va pastra curaJenia. In

acest sens se va asigura controlul tuturor locurilor ascunse ji se va urmari executarea


cura(eniei in mod curent in aceste spa(ii.
9.2.22. Stingerea incendiilor in faza incipienta la instalaJiile de iluminat i foa se
va face cu stingatoare portative cu CO sau cu praf i CO .

161

9.3. InstalaJii ji utilaje care produc electricitate statica


9.3.1. Este interzisa exploatarea instala)iilor cu elemente metalice nelegate la
pamant pentru scurgerea electricita(ii statice sau cu instala(ii de punere la pamant incomplete,
defecte sau necorespunzatoare din punctul de vedere al rezisten)ei ohmice.
Motoarele, echipamentul electric aferent tablourilor de distribu(ie sau tablourilor
de comanda vor fi obligatoriu legate la pamant.
9.3.2. Comisia tehnica de prevenire ji stingere a incendiilor este obligata sa
depisteze acele utilaje care in timpul func ionarii produc electricitate statica i va lua masuri
pentru asigurarea descarcarii la pamant a acesteia. Verificarea instalaJiilor de punere la
pamant a acestor utilaje i, in general, a tuturor echipamentelor electrice, se va face periodic,
conform normativului PE 116.
9.3.3. Este interzisa introducerea sub forma de jet a apei necesare pentru spalarea
interioara a cazanelor, cisternelor, rezervoarelor i a altor recipiente care au con{inut produse
volatile ji care mai con)in vapori ai acestor produse.
Este interzisa omogenizarea in rezervoare a produselor combustibile prin agitare cu aer,
gaze sau dispozitive mecanice.
Inainte de inceperea incarcarii sau descarcarii produselor inflamabile din cisterne sau
autocisterne, acestea vor fi legate la pamant.
Vasele metalice de mana, buteliile i butoaiele pentru gaze lichefiate vor fi aezate, in
timpul incarcarii lor cu produse, pe o placa metalica legata la pamant ji vor fi conectate
prin intermediul unei legaturi (cab/u) la recipientul din care se face incarcarea.
Este interzisa folosirea imbracamintei de corp confec{ionata din matase, fibre sintetice sau
artificiale in locurile in care sunt acumulari de gaze inflamabile.
9.3.8. Este interzisa vopsirea cu pistolul de pulverizare a recipientelor care conJin produse volatile
i din care se pot emana gaze combustibile.
9.3.9. In locurile cu pericol de incendiu sau explozie se interzice tratarea cu colofoniu sacciz) a
curelelor de transmisie, pentru a preveni patinarea lor. In acest caz, se vor prevedea
dispozitive mecanice (glisiere, role de intindere etc.i.
9.4. Motoare electrice
9.4.1. Pentru evitarea pericolelor de incendii datorate incalzirii inPaurarilor, a
fierului statorului i a rotorului, ca rezultat al scurtcircuitului inUaurarilor, al func{ionarii in
suprasarcina a motorului electric, al func{ionarii motoarelor trifazate in doua faze, al griparii
arborelui motorului i al frecarii rotorului de stator i ca urmare a uzarii lagarelor, se va da
aten)ie deosebita respectarii instruc{iunilor de exploatare i controlului periodic al
instala{iilor.
9.4.2. Cand se folosesc siguran(e fuzibile, ele se vor monta pe toJi conductorii
activi. Se vor intrebuin)a numai siguran(e fuzibile calibrate.
9.4.3. Pentru motoarele mari dotate corespunzator de fabricile furnizoare in exploatare se vor
controla periodic curentul absorbit de motor, temperatura lagarelor, temperatura aerului la
intrare ji la iejire, temperatura fierului i a cuprului inPaurarilor. Diferen(a dintre
temperatura aerului la ieirea din motor i temperatura aerului la intrare nu trebuie sa
depajeasca valoarea maxima indicata de fabrica constructoare sau determinata prin incercari.
Daca se constata depairi, trebuie luate masuri pentru verificarea starii motorului electric.
9.4.4. Daca in timpul func(ionarii se observa incalzirea puternica a statorului sau a lagarelor, miros
de ars, fum, flacari, cerc de foc la colector etc., motorul va fi deconectat de la re{ea, iar
orificiile de admisie ji de refulare a aerului la motor vor fi inchise, pe cat posibil, etan.
Pentru stingere se vor utiliza stingatoare portabile cu CO, sau cu praf si CO . Nu se admite
stingerea motoarelor cu jet de apa compact.
9.4.5. La reostatele de pornire cu ulei, dupa fiecare pornire, reostatul va fi scurtcircuitat cu un
dispozitiv special sau se va scurtcircuita inUaurarea rotorica a motorului i se vor ridica
periile printr-un dispozitiv special prevazut pe axul motorului.

162

La revizii se va controla cu atenJie starea contactelor fixe i mobile ale


dispozitivelor de scurtcircuitare.
9.5. Posturi de transformare electrice
9.5.1. Amplasarea sta{iilor de transformare se va face conform normativelor
privind proiectarea i executarea construc)iilor i insta1a(iilor din punct de vedere al
prevenirii incendiilor i normativului pentru amenajarea insta1a(iilor electrice de
conexiuni i transformatoare cu tensiuni mai mari de 1 KV.
In incaperile sta(ii1or i posturilor de transformare este interzisa pastrarea oricaror materiale
sau obiecte.
Venti1a{ia incaperilor in care se gasesc instala{ii de distribu{ie trebuie sa asigure o
temperatura care sa nu depajeasca valoarea maxima admisibila a mediului pentru aparatajul
montat in aceste incaperi.
9.5.4. Posturile trafo trebuie sa lie imprejmuite i inchise in permanenta.
Pentru evacuarea uleiului in cazul exploziei sau fisurarii cuvei se vor amenaja recipiente
sau gropi corespunzatoare, necesare colectarii uleiului. Uleiul nu va fi dirijat la conducta
de canalizare. Daca din diferite motive uleiul se scurge in afara patului de balast special
prevazut uleiul va fi acoperit cu nisip.
La transformatoarele aflate sub tensiune se va urmari respectarea intocmai a instruc)iunilor de
exploatare ji a controalelor periodice, (inand seama de faptul ca pericolul de incendiu la
transformatoare consta in aceea ca uleiul se descompune la apari{ia unui arc electric, iar
gazul rezultat in contact cu aerul in propopie de 8-40% este exploziv. Intrucat, in general,
incendierea uleiului din transformatoare se datoreaza defectelor interne de izola{ie,
respectarea regulamentului de exploatare (PM / 2d) i a normelor privind controalele ji
intre{inerea instala)iilor este de prima importan{a.
In exploatare, se vor controla periodic nivelul uleiului in conservator, temperatura uleiului in
straturile superioare, starea instala(iilor de ventila{ie (pompe de ulei, pompe de apa,
ventilatoare de aer), starea de cura{enie a canalelor de scurgere a uleiului i etaneitatea
cuvei. In cazul apari)iei unor defec(iuni ale transformatoarelor in exploatare (incalziri
anormale, scurgeri de ulei, deficien)e la insta1a{ia de racire, semnalizari ale releului de gaze
etc.) se va proceda conform indica{iilor din regulamentul PE 126.
O deosebita aten)ie se va acorda efectuarii incercarilor periodice, conform normativului PE
116.
In aproprierea transformatoarelor, in exteriorul sau interiorul incaperilor transformatoarelor
trebuie aezate lazi cu nisip.
Inn caz scurgeri de ulei in afara cailor de evacuare a uleiului i a patului de
de prevazut, uleiul va fi acoperit cu nisip.
balast, special
Stingerea inceputurilor de incendiu in aproprierea transformatoarelor se va face cu stingatoare
manuale cu spuma sau praf (dept caz), evitandu-se ca jetul de spunii sa atinga papi sub
tensiune. La orice inceput de incendiu in aproprierea transformatoarelor, acestea se vor
scoate de sub tensiune.
9.5.11. Daca incendiul a cuprins transformatorul (indiferent de cauze, interioare
sau exterioare) se va proceda in felul urmator: dupa scoaterea de sub tensiune se localizeaza
i se stinge incendiul, folosind toate mijloacele ji instala(iile de stingere din dotare. Folosirea
apei in jet nu este permisa decat pentru racirea cuvei. Pentru stingere, apa trebuie sa lie sub
forma pulverizata.
9.5.12. Se va urmari periodic modul de evacuare al apei care s-ar acumula in cuvele
transformatoarelor, destinate colectarii uleiului, in care scop se vor asigura mijloacele
necesare tpompe mobile, furtunuri e/c.). Periodic, in exploatare se va proceda la evacuarea
apei din colectoarele de ulei cu gratare, de preferin)a cu o electropompa mobila.

163

9.6. Instala[ii electrice de distribu[ie(circuite primare)


9.6.1. Pericolul de incendiu, la instala(iile electrice de distribu)ie (c/rcu/Ie
primare), il constituie echipamentele care con{in ulei sau izola{ie combustibila
(in/rerupfi/oarc i transformatoare de msur), care pot provoca explozii urinate de
aprinderea substan)elor combustibile.
9.6.2. Se interzice men{inerea in func)iune a intrerupatoarelor i transformatoarelor de curent, ale
caror caracteristici tehnice nu mai corespund condi{ii1or de func[ionare in regim de
scurtcircuit, ca urmare a dezvoltarii sistemului energetic. Ele vor fi inlocuite cu
echipamente corespunzatoare (a se vedea PE 103).
9.6.3. La aparatele cu ulei mult, prevazute cu colectoare de ulei sau praguri de re{inere, se vor
lua masuri in vederea impiedicarii scurgerii uleiului in canalele de cabluri i spatiile vecine.
Uleiul scurs in colectoarele de ulei va fi inlaturat in mod operativ.
9.6.4. InPaurarile secundare ale transformatoarelor de tensiune vor fi protejate impotriva
scurtcircuitelor prin siguran{e sau intrerupatoare automate. Se interzice intreruperea
circuitelor secundare ale transformatoarelor de curent, cand instala{iile sunt in func{iune.
9.6.5. La toate aparatele cu ulei, precum i la izolatoarele de trecere umplute cu ulei, se va urmari
men)inerea nivelului de ulei prescris.
9.6.6. La instala)iile de distribu(ie de tip interior, la cabinele metalice de distribu(ie montate in
exterior, precum i la cutiile de cleme din sta(iile exterioare, toate orificiile pentru trecerea
cablurilor i conductelor dintr-o incapere in alta sau spre exterior, in canale de cabluri,
vor fi etanate cu materiale incombustibile, conform prescrip{iilor in vigoare.
In exploatare se va urmari i se va asigura men)inerea etaneitaJii aparatelor
electrice de tip etan sau antiex (cu/// de borne, tablouri, corpuri de iluminat etc.j.
9.6.7. Venti1a(ia incaperilor in care se gasesc instala(ii de distribu(ie trebuie sa
0
asigure o temperatura care sa nu depaeasca valoarea maxima admisibila (40 C) a mediului
pentru aparatajul montat in aceste incaperi. In cazul in care aceasta temperatura nu se poate
asigura cu insta1a{ia de ventila)ie existenta, se vor stabili prin instrucJiuni interne masurile
suplimentare ce se impun.
9.6.8. In incaperile sta{ii1or i posturilor de transformare este depozitarea
interzisa oricaror materiale sau obiecte care nu au legatura directa cu instalaJiilor
exploatarea respective. Materialele i echipamentele de exploatare i sta{iile de
transformare
vor fi depozitate numai in incaperile ji spa(iile special destinate acestui scop.
intre{inere din
9.6.9. Pentru stingerea incendiilor din instala(iile electrice de distribu{ie se vor
folosi stingatoare manuale cu CO , cu p af i CO , cu spuma tpentru u/e/), precum i
instala{iile fixe din dotare.
In prealabil se vor scoate de sub tensiune atat partea de instalaJie cuprinsa de
incendiu, cat i cele vecine periclitate. Dupa stingerea incendiului se vor lua masuri de
aerisire a incaperilor in care acesta a avut loc.
Daca se produc depuneri periculoase de funingine sau substan{e stingatoare pe
izolatoarele papilor de instala)ii ramase in func(iune, acestea vor fi scoase de sub tensiune ji
cura{ate.

9.7. Baterii de acumulatoare


9.7.1. Pentru prevenirea ji stingerea incendiilor la bateriile de acumulatoare se
aplica prevederile din Instruc(iunile pentru proiectarea centralelor i sta(iilor electrice.
Servicii proprii in curent continuu- PE 112; InstrucJiuni pentru proiectarea instalaJiilor de
stins incendiul din sta)iile electrice E - Ip - 70.
9.7.2. Concentra)ia maxima admisibila la acid sulfuric, anhidrida sulfurica i hidroxizi alcalini in
aer este de 1 mg/mc aer. Aceasta limita se considera respectata, daca se asigura debitul de
aer necesar prin ventilaJia prevazuta in proiect.
9.7.3. Sistemele de ventila(ie ale camerelor de acumulatoare trebuie sa se gaseasca permanent in
buna stare de funcJionare.

164

9.7.4. Ventilatoarele care deservesc incaperile aferente acumulatoarelor vor ft in


mod obligatoriu de tip omologat pentru mediul cu pericol de explozie.
9.7.5. Daca exista ventila{ie mecanica trebuie ca sistemul de blocaj, care intrerupe
incarcarea ocazionala, cand nu func{ioneaza instala(ia de ventila(ie mecanica, sa lie
permanent in stare de func(ionare.
Dispozitivul de semnalizare a intreruperii nedorite a alimentarii cu energie
electrica a insta1a(iei de ventila{ie mecanica trebuie sa se alte permanent in stare de
func{ionare.
Defectele pe partea mecanica a insta1a(ii1or de ventilaJie (la curelele de antrenare,
la burdufurile dintre ventilator i canalele de venti1a(ie, la lagare, la rotorul ventilatorului
etc.), vor fi inlaturate operativ.
9.7.6. Instala)iile de filtrare a aerului de ventila(ie vor fi menJinute in stare permanenta de
func)ionare.
9.7.7. Pe uile camerelor de acumulatoare se prevede un indicator de securitate, conform STAS
297/2: NU INTRA f1 CU FOC !, in interiorul camerelor de acumulatoare se prevad
inscrip(iile: FUMATUL QI FOCUL STRICT INTERZISE, PERICOL DE EXPLOZIE !.
9.7.8. Cu ocazia incarcarilor ocazionale se va evita depairea tensiunii de 2,7 V/element, la care
incepe degajarea intensa de gaze.
9.7.9. Corpurile de incalzit din camerele de acumulatoare nu vor
incandescente,
0C.fi Distan{a
nu
vor
produce
scantei
i
nu
vor
avea
temperaturi
proprii
mai
mari
de
200
minima
dintre corpurile de incalzit ji vasele acumulatoarelor va fi de 1 m.
Se vor utiliza numai receptoare electrice de construc(ie antiexploziva, intre{inute
in mod corespunzator.
9.7.10. Se vor scoate din func)iune insta1a(iile de incalzire la atingerea temperaturii de 25 C a
mediului din incapere.
9.7.11. Lucrul cu flacara (en aparate de sudur) in salile de acumulatoare este permis numai in
urmatoarele condi(ii
a. lucrul poate incepe dupa cel pu{in doua ore de la terminarea incarcarii, timp in
care ventila(ia a func(ionat Para intrerupere sau in lipsa acesteia s-a asigurat o
ventila)ie naturala prin deschiderea ui1or i ferestrelor;
b. instala(ia de ventila(ie ramane in func(iune in tot timpul lucrului. Daca nu exista
insta1a(ie de venti1a(ie, se vor deschide ferestrele;
c. opera)iile se executa de catre persoane calificate;
d. se scoate din func(iune redresorul sau grupul convertizor tampon.
9.8. Instala[ii de masura, protec[ie, automatizari, comanda, control i telemecanica
9.8.1. Pentru inlaturarea pericolului de incendiu, la lucrarile de reparaJii i modificari in
insta1a(iile existente, este interzisa utilizarea clemelor de ir, i tilelor combustibile.
9.8.2. Se va acorda o deosebita aten{ie supravegherii i intre(inerii instalaJiilor pentru detectarea
i inlaturarea scurtcircuitelor pe cablurile de comanda i control, ale contactelor slabe din
clemele de ir. Este interzisa folosirea flacarii deschise i introducerea unor surse de
caldura, in afara celor prevazute in proiect, in zona cablurilor neprotejate la temperatura.
Se interzice aezarea cablurilor i a aparatelor electrice pe suprafe(ele ce radiaza caldura,
precum i in imediata apropiere a gurilor de vizitare i de observa{ie.
Fac excepJie traductoarele de masurat, montate pe zidaria agregatelor de cazan.
Conductoarele izolate ji cablurile de control se vor dispune la cel pu{in 1 in
distan{a fa{a de conductele con{inand fluide ji fa)a de pereJii fierbin(i, sau se vor proteja cu
placi de azbest.
Cura(irea de praf a aparatelor i a bancurilor se va face in funcJie de gradul de prafuire, cu o
periodicitate ce se va stabili prin instruc(iunile tehnice interne.

165

9.8.5. Interven(ia pentru stingerea incendiului la cabluri, iruri de cleme, relee,


aparate, se va realiza ac)ion:ind operativ cu mijloacele ji instala(iile din dotare.
9.9. Gospodarii de cabluri in centrale i sta[ii electrice
9.9.1. Pentru evitarea pericolului de incendiu la gospodariile de cabluri, aten(ia personalului de
exploatare se va indrepta asupra principalelor cauze ale incendiilor: defectele interioare ale
cablurilor, supraincalzirea acestora, caderile peste cabluri ale materialelor incandescente,
apropierea de surse exterioare de caldura etc.
Din punctul de vedere al prevenirii i stingerii incendiilor, toate cablurile normale
se considera materiale combustibile.
Lucrarile de intre{inere ji modificari in gospodaria de cabluri tpozare in tuneluri,
poduri sau canale), a cablurilor cu inveli din materiale combustibile (biles, inta e/c.) se vor
efectua in condi)iile ji cu respectarea normativului PE 107 i a regulamentului PE 128.
9.9.2. In toate cazurile de montare in interior, cablurile armate protejate cu iuta i cu bitum sau
numai cu bitum se vor monta numai dupa indepartarea iutei i a bitumului exterior
armaturii. Se recomanda aplicarea vopselei speciale de protecJie contra focului.
9.9.3. In interiorul incaperilor, tunelurilor, pu{urilor de cabluri, este obligatorie
pastrarea curaJeniei exemplare.
9.9.4. Pentru fiecare linie de cabluri, la darea in exploatare, se va preciza sarcina maxima de
durata, determinata, in func(ie de poiunea de traseu cu condiJiile termice cele mai
nefavorabile (lungimea por[iunii considerate fiind de ccl pu[in 10 in), in func{ie de
regimul de durata a sarcinii. De asemenea, se vor indica i datele care caracterizeaza
stabilitatea la scurtcircuit, durata admisa, in func(ie de valoarea stabilizata a curentului de
scurtcircuit.
9.9.5. Temperatura din canale, tuneluri, pu(uri i poduri de cabluri trebuie verificata la orele de
sarcina din timpul verii. In aceste condi(ii, valorile masurate nu trebuie sa depaeasca
temperatura aerului exterior cu mai mult de 10C.
Insta1a(iile de ventila(ie vor fi men{inute in permanenta in stare de func{ionare.
9.9.6. Este interzis accesul in incaperile de cabluri cu foc deschis sau cu arc electric, in
aproprierea cablurilor sau in spa{ii cu cabluri; se vor lua masuri pentru protejarea acestora
contra efectului flacarilor, arcului sau al particulelor incandescente i al transmisiei de
caldura, avand la indemana mijloace pentru stingerea incendiilor, precum i cutii metalice
pentru colectarea i evacuarea resturilor de materiale combustibile rezultate din lucru.
9.9.7. Toate trecerile de cabluri prin planee ji pere{i se vor executa etan i se
vor reface ori de cate ori se constata deteriorarea lor sau la pozari de noi cabluri.
Etanarea se realizeaza cu dopuri din vata de sticla sau minerala, consolidate lateral prin
rame metalice ji sclivisite cu tencuiala de ipsos.
Pentru trecerile verticale se admite sclivisirea cu tencuiala de ipsos pe o singura
parte (cee superioara), cand situa(ia din teren nu permite sclivisirea, i pe partea inferioara.
9.9.8. Dopurile ignifuge pentru limitarea propagarii incendiilor pe fluxurile de cabluri vor fi
men(inute in buna stare. Dupa introducerea de noi cabluri sau in caz de deteriorare,
acestea vor fi reUacute in ce1 mai scurt timp.
9.9.9. Dupa orice scurtcircuit in re(eaua de cabluri se va face imediat un control al traseului de
cabluri, pentru a depista un eventual inceput de incendiu.
Se va asigura inlaturarea operativa a defec(iunilor ce apar in timpul exploatarii
Ha manjoane, capete terminate e/c.).
9.9.10.
Dupa stingerea unui incendiu intr-o incapere cu cabluri cu izolaJie din
P.V.C., se va indeparta cat mai repede posibil de pe toate echipamentele ji aparatele
condensatul de acid clorhidric eventual format. Pentru cura(are se recomanda spalarea cu apa
sau cu substan{e neutralizante (izo/aJ///e electrice trebuie uscate dupa spalare).
9.9.11 Cablurile de energie, comanda, control i teletransmisii vor fi supuse
incercarilor periodice, conform normativului PE 116.

166

9.9.12. Ujile compartimentelor de cabluri vor fi men{inute in pozi(ia prevazuta in


proiect, iar sistemul de inchidere-deschidere va fi (inut in buna stare de func{ionare.
9.10. Sisteme i instala[ii de incalzire
9.10.1. La proiectarea, executarea ji exploatarea sistemelor de incalzire centrala
ccaalldd, aer caldi i locala (cu sobe, radiatoare etc.j, precum i a
mainilor i aparatelor de gatit se vor respecta prevederile normelor de prevenire i stingere
a incendiilor in vigoare (normative, standarde, instruc[iuni defolosire etc.).
9.10.2. In incaperile in care exista pericol de explozie sau incendiu nu se vor
utiliza sisteme de incalzire cu foe deschis, cu suprafe{e radiante sau incandescente, a caror
temperatura este mai mare decat temperatura de autoaprindere a substan{elor inflamabile din
incapere.
9.10.3. Nu se admite utilizarea unor instala{ii, aparate, maini, sobe
nestandardizate, neomologate sau improvizate.
Se interzice folosirea insta1a(ii1or de incalzire (cazane, calorifere, sobe, radiatoare, aparate
Hi maini de gtit e/c.) cu defec{iuni.
Toate cazanele, mainile i aparate cu foc deschis, folosite pentru incalzire sau gatit vor fi
supravegheate pe timpul func(ionarii lor, iar la terminarea programului de lucru se vor
opri.
9.10.6. Intre corpurile de incalzire sau conductele neizolate ji elementele de
construc)ie din materiale combustibile invecinate se vor asigura distan{ele minime indicate in
normele specifice in vigoare, in func(ie de natura agentului incalzitor. In cazuri speciale, intre
conductele neizolate i elementele de construc{ie combustibile care nu satisfac distan{ele
cerute se vor introduce materiale izolante incombustibile (vata minerala etc.1.
9.10.7. La trecerea conductelor insta1a(ii1or de incalzire prin pere{i sau prin
planee executate din materiale combustibile, acestea vor fi introduse in tuburi de protec{ie
ji vor fi izolate cu materiale izolante incombustibile. Izolarea termica va ft astfel executata,
incat in orice regim de func(ionare a insta1a(ii1or sa nu fie posibila aprinderea
materialelor combustibile.
9.11. Instala[ii de incalzire centrala
9.11.1. La instala(iile de incalzire centrala din cladirile ji incaperile cu pericol de explozie sau
incendiu, agentul termic (abur, apa calda sau apt suprainclzit, aer calf se va alege in
func(ie de temperatura de aprindere a substan(elor din incaperile respective. Temperatura
conductelor i corpurilor de incalzire se va situa sub limitele care ar putea provoca
aprinderea substan(elor cu care pot veni in contact.
9.11.2. In sec(iile cu degajari de praf combustibil sau cu mediu de gaze combustibile, conductele
ji radiatoarele vor fi netede, inlaturandu-se periodic orice depuneri de pe acestea i din jurul
lor.
9.11.3. La izolarea conductelor cu abur sau de apa supraincalzita se vor utiliza materiale
incombustibile.
9.11.4. Este interzisa depunerea pe radiatoare ji pe conductele termice a vaselor cu lichide
inflamabile, a imbracamintei i a altor materiale combustibile.
9.11.5. Este interzisa trecerea conductelor de termoficare pentru incalzire prin canale sau prin
spa(ii inchise in care pot aparea vapori inflamabili sau gaze combustibile.
9.11.6. Toate conductele ji armaturile instala(iilor de incalzire centrala vor fi
vopsite in culorile standardizate.
9.11.7. La instalaJiile de incalzire cu aer cald, conductele, aerotermele ji bateriile de incalzire vor fi
cura)ate periodic de depunerile de praf combustibil.
9.11.8. Nu se va permite existen)a in apropierea prizelor de aer a unor surse de gaze sau de praf
combustibil, precum i executarea de lucrari cu foc deschis.
9.11.9. Nu se vor depozita lichide ji materiale combustibile ji recipiente cu gaze sub presiune in
jurul bateriilor de incalzire sau al aerotermelor la distanJe mai mici de lm.
167

9.12. Mijloace de incalzire locala


Construc{ia, amplasarea i exploatarea mijloacelor de incalzire locala (sobe de orice tip,
cazane de spltorie, maini i aparate de gatit etc.1 se vor face conform prevederilor
standardelor in vigoare (S'TAS' 9072) i a instruc{iuni1or de folosire emise de unitatea
producatoare.
9.12.2. La exploatarea sobelor cu sau Para acumulare de caldura i a majinilor i
aparatelor de gatit se vor respecta urmatoarele reguli:
materialele sau elementele combustibile situate in faJa focarelor i
cenuare1or sa lie la o distanta de acestea de minimum 1,25 in, iar cele
combustibile la 1 in;
greu
. . .
.
.
in incaperile in care sunt amplasate sobele nu se admite depozitarea
materialului combustibil care sa depaeasca consumul pentru 24 de ore;
depozitarea (amplasarea) materialelor combustibile se face la o distanta
mai mare de 1 in fa(a de sobele Para acumulare de caldura i de 0,5 in la
sobele cu acumulare de caldura;
mainile i aparatele de gatit cu combustibili solizi sau gaze, precum i
rezervoarele de consum ale sobelor care utilizeaza combustibili lichizi (a
caror protecJie termica a fost asigurata de producator pe baza
lncercarilor efectuate i acceptata la omologarea produsului) pot fi
amplasate la distanJe mai mici dcci I cele prevazute la punctul c), daca
acest lucru este men)ionat in instruc{iuni de folosire;
este interzisa depozitarea materialului combustibil deasupra sobei;
in fa(a ui{ei de alimentare, pardoseala combustibila se protejeaza cu o
bucata de tabla metalica cu dimensiunile de 70 x 50 cm;
inainte de utilizarea sobelor i couri1or de turn, acestea trebuie verificate
amanun{it, reparate, cura{ate i date in exploatare in perfecta stare de
func(ionare;
nu se utilizeaza sobe Para ui{e la focare i cenuare, defecte sau izolate
necorespunzator fa{a de elementele combustibile ale cladirilor;
in timpul func{ionarii sobelor ui(ele focarului i cenuarului trebuie
men(inute inchise ji zavorate;
se interzice aprinderea focului in sobe prin stropire cu benzina, petrol sau
alte lichide combustibile;
se interzice uscarea hainelor sau a altor materiale combustibile pe sobe sau
in imediata apropiere a lor;
nu se admite folosirea lemnelor mai lungi decat vatra focarului sobei sau
carbuni cu o putere calorifica mai mare decat cea stabilita (cow de furna[,
se vor numi persoane care sa raspunda de aprinderea i stingerea focului;
cenua se va evacua periodic intr-un loc stabilit i amenajat in acest scop,
Para pericol de incendiu, i numai dupa ce se vor stinge resturile de jar;
se interzice supraincalzirea sobelor;
se interzice montarea dispozitivelor i a clapetelor de reglare a tirajulu;
se interzice arderea nesupravegheata a focului in sobe.
NOTA: Prin sobe cu acumulare de caldura se inJeleg sobele care nu an un volum activ
(masivul inclzitj mai mare de 0,2 3 ereJi exteriori en o grosime de cel puJin 6 cm in
zona
focarului Hi de 4 cm in celelalte
porJiuni.
Prin sobe fra acumulare de cldura se inJeleg sobele metalice, precum Hi sobele de zidrie
3
(caramida sau alte materiale), care an volum activ sub 0,2 m an pereJi cu grosimi mai mici
decat cele prevazute pentru sobele en acumulare de caldur.
9.12.3. Utilizarea sobelor Para acumulare de caldura se va face respectand
urmatoarele norme:
168

distanta dintre sobe sau burlane i materialele combustibile invecinate sa


lie de cel pu{in 1 in, iar fa(a de cele greu combustibile de 0,70 in;
b. la sobele cu inal{imea picioarelor de eel pu(in 25 cm pardoseala de sub
acestea se protejeaza astfel: printr-un strat izolator de caramida plina,
avand grosimea de 6 cm, cu mortar de argila, prin doua straturi de pasla
imbibata cu solu ie de argila, printr-un strat de azbest ori prin alt material
incombustibil cu aceeaji capacitate termoizolatoare. Peste aceste izolaJii se
pune tabla metalica; postamentul termic izolator trebuie sa depajeasca
perimetrul sobei cu 25 cm, iar in fa{a focarului cu 50 cm;
cand sobele nu au picioare sau picioarele sunt mai scurte de 25 cm,
pardoseli combustibile se protejeaza printr-un postament format din: doua
randuri de vata minerala i unul de tabla metalica; patru randuri de
caramida (pe /e / ) cu mortar de argila, dintre care ultimele doua randuri
pot fi executate pe goluri sau inlocuite cu un strat de nisip, avand
aceeaji grosime. Postamentul poate fi alcatuit i din alte materiale
incombustibile termoizolatoare cu aceeai grosime i aceeai echivalen(a
termica. La mainile i aparatele de gatit de uz casnic, izolarea
pardoselii se va face conform normelor stabilite de fabricant;
in cazul sobelor din incaperile cu pere{i din materiale combustibile,
por(iunea de perete de langa soba se executa din materiale incombustibile,
care sa depaeasca marginile sobei in toate direc{iile cu minimum 0,5 m.
In situa(ia in care acest lucru nu este posibil, amplasarea sobei, a mainilor
i a aparatelor de gatit i protejarea pere(i1or combustibili se vor face
conform prevederilor standardelor in vigoare ji instruc(iunilor de folosire
emise de fabricant.
9.12.4. Construc(ia, amplasarea, protec(ia termica i exploatarea courilor i a canalelor de fum
pentru focarele care servesc la incalziri curente se vor efectua in conformitate cu
prevederile standardelor in vigoare (SFAS 6793).
9.12.5. Coturile de fum vor fi cura{ate periodic, in func{ie de calitatea i de cantitatea
combustibilului folosit, iar uile pentru cura{are vor fi bine etanate.
9.12.6. Zidaria i tencuiala couri1or vor fi verificate periodic i bine
intre{inute,
astfel incat sa se evite
orice crapatura care ar permite iejirea in incaperi sau in poduri a
gazelor calde, a fumului sau a scanteilor.
9.12.7. Este interzisa racordarea focarelor alimentate cu gaze la canalele de fum
care deservesc focare alimentate cu altfel de combustibil (less, pacur, carbune etc.j.
9.12.8. Este interzisa montarea de clapete sau capace de obturare in canale sau racorduri, limitarea,
respectiv reglarea tirajului, urmand sa lie Pacuta exclusiv prin uile (prizele) de aer sau
prin regulatoarele de tiraj ale focarelor.
9.12.9.
Pentru instala(iile de alimentare cu gaze naturale a sobelor se vor respecta
prevederile Normativului pentru distribuirea 5i utilizarea gazelor naturale (I 6/1999), la
care se vor adauga i urmatoarele reguli:
a. verificarea ji intre)inerea in buna stare de func(ionare a instalaJiei (condone,
robinete, arztoare e/c.), inlaturandu-se orice posibilitate de scurgere a
gazelor;
b. in cazul in care se constata miros de gaze inainte de a se aprinde focul, se va
aerisi incaperea respectiva i se vor depista i inlatura defectele care au
provocat scaparile de gaze;
c. aprinderea i stingerea focurilor se vor executa numai de catre personal instruit
in acest scop. Pentru aceasta, la fiecare soba sau aparat de gatit se va pune
cate o eticheta pe care se va men)iona, pe langa ora de aprindere ji stingere,
urmatorul
text:
Pentru
aprinderea
$
stingerea
focului
i
riispunde...............,

169

d. inainte de aprinderea arzatorului de gaze, robinetul trebuie sa fie inchis; cand


arzatorul este in func iune, uja cenujarului va fi deschisa;
e. aprinderea focului se face prin apropierea unei tor(e aprinse (aprinzator) de
arzatorul de gaze, dupa care se deschide incet robinetul pana cand gazele se
aprind tprincipiul gazpe fiacra ),
f. este strict interzisa aprinderea flacara pe gaz;
g. este interzisa aprinderea arzatorului de gaze cu materiale sau deeuri
combustibile;
h. atat la aprinderea cat ji la stingerea focului, gazele vor fi inchise ji deschise
mai intai de la robinetul principal, apoi de la eel a1 arzatorului;
i. persoana stabilita pentru aprinderea i stingerea focului va controla periodic
daca tirajul sobei este bun cu ajutorul unei lumfinari aprinse, apropiate de
ua intredeschisa a cenujarului, ingrijindu-se insa ca robinetul de gaz sa
lie inchis. Daca flacara lumfinarii nu se indreapta spre interiorul sobei,
tirajul este defectuos, urmand a nu se mai face focul pana dupa
verificarea i remedierea defec)iunilor;
se
interzice folosirea gazelor in sobele nereparate i a caror etaneitate nu este
j.
asigurata;
k. depistarea scaparilor de gaze se va face numai cu spuma de apa i sapun i in
nici un caz cu flacara.
9.12.10. Efectuarea lucrarilor de montaj, repara{ii, revizii sau a modificarilor la
insta1a(iile de gaze, de catre persoane neautorizate ji Para avizul prealabil al societa(ii
distribuitoare este interzisa.
9.12.11 In cazul utilizarii buteliilor cu gaze combustibile lichefiate se interzice:
a) folosirea de butelii defecte, improvizate sau neomologate;
b) amplasarea buteliilor in apropierea surselor care radiaza caldura;
c) activarea scurgerii gazului lichefiat din butelie, prin agitarea sau
incalzirea acesteia;
d) racordarea buteliei, Para reductor de presiune;
e) utilizarea furtunului de racordare nefixat corespunzator, uzat sau in
stare defecta;
I) folosirea furtunurilor executate din materiale plastice.

9.13.2.
9.13.3.
9.13.4.

9.13.6.

9.13. Centrale termice de incalzire


9.13.1. Exploatarea centralelor termice, precum i a instalaJiilor de cazane
aferente se va efectua numai de catre persoane calificate ji instruite in ceea ce privejte
prescrip(iile tehnice de exploatare ale acestora i normele de prevenire a incendiilor.
Punerea in func(iune ji exploatarea centralelor termice se vor face numai pe baza autoriza(iei
de exploatare, eliberata de Inspectoratul de stat pentru cazane i instala{ii de ridicat, cu
respectarea instruc(iuni1or in vigoare.
Este interzisa depozitarea in centrala termica a unor utilaje sau materiale care nu au legatura
cu exploatarea acesteia.
Aparatele pentru controlul temperaturii i presiunii din cazane i conducte, indicatoarele de
nivel pentru combustibil sau pentru agentul de incalzire, supapele de siguran(a etc. vor fi
men{inute in perfecta stare de func(ionare. Verificarea lor se va efectua la inceperea fiecarui
schimb.
In cazul centralelor termice care folosesc drept combustibil carbunele macinat, instalaJia
de pulverizare a prafului de carbune trebuie controlata zilnic ji cura{ata de depunerile de praf
de pe suprafe(ele calde ale instala(iilor aferente cazanelor.
Evacuarea zgurii i a cenuii cu carucioare, vagonete se va face numai in locuri special
destinate, care nu prezinta pericol de incendiu. In prealabil, cenua ji zgura vor fi stropite cu
apa, in scopul stingerii particulelor incandescente.

170

9.13.7. In cazul intreruperii flacarii (rezultata din arderea prafului de carbune) se


va opri imediat alimentarea cu combustibil i se va efectua aerisirea cazanului, pornindu-se
din nou insta1a(ia, folosind injectoarele de pornire cu combustibil lichid.
9.13.8 La centralele termice in care se folosesc drept combustibil dejeurile de
lemn, puzderie de in i canepa, se vor respecta urmatoarele reguli:
a. transportul i manipularea combustibilului se fac in aa fel, incat acesta
sa nu lie impratiat in incinta unita(ii;
b. in jurul centralei termice terenul va ft neted, cura{at permanent de
deeuri, puzderie ji alte materiale combustibile, pe o raza de 30 in;
c. silozul pentru depozitarea combustibilului va fi construit in
conformitate cu prevederile normelor de prevenire a incendiilor, iar uja
de comunica(ie dintre acestea ji sala cazanelor va fi metalica, cu
rezisten{a la foc de 45 minute;
d. cantita(ile de combustibil care se depoziteaza in siloz nu vor depai 20

e. se 'interzice depozitarea combustibilului in sala cazanelor;


f. venti1a{ia (mccan /cfi sau natural) trebuie folosita in aa fel, incat sa
nu provoace amestecuri de praf i aer;
g. coturile de evacuare a fumului vor fi prevazute cu sisteme de re{inere a
scanteilor Iparascfin /e /);
h. exploatarea, controlul i repararea instalaJiilor din aceste centrale se vor
face in conformitate cu instruc(iunile ISCIR.
La cazanele alimentate cu combustibil lichid se va asigura in permanen{a etaneitatea tuturor
traseelor de alimentare, rezervoare, conducte pentru transport, pompe, indeosebi racordurile
la arzatoare.
9.13.10.Izo1a(ia conductelor pentru combustibil i izolaJia cazanului, in special in jurul arzatoarelor,
trebuie sa lie in perfecta stare i ferita de a ft imbibata cu combustibil.
9.13.11.Cazanele alimentate cu combustibil lichid vor fi prevazute in fa{a focarelor, sub injectoare,
cu tavi metalice umplute cu nisip, pentru colectarea scurgerilor provenite din instala(ii.
Scurgerile accidentale de combustibil de pe toate utilajele, scarile ji platformele cazanului se
colecteaza i se inlatura.
9.13.12. Rezervoarele pentru consum zilnic vor fi prevazute cu conducte de preaplin, conducte de
aerisire i indicatoare de nivel, intre(inute in bune condi{ii. La aceste rezervoare nu se vor
instala indicatoare de nivel de sticla.
9.13.13. Pentru fluidizarea combustibilului din rezervoare prin incalzire, se va folosi numai aburul
de joasa presiune sau apa calda. Este interzisa utilizarea focului deschis pentru aceasta
opera(ie.
9.13.14. Inainte de aprinderea combustibilului la injectoare se va verifica focarul, se vor indeparta
eventualele scurgeri de combustibil i se vor inlatura cauzele acestora.
Focarele ji canalele de fum vor fi ventilate timp de 10 minute, folosindu-se
instala(ia prevazuta pentru aceasta, respectiv pentru evacuarea gazelor de ardere.
9.13.15. Aprinderea combustibilului pulverizat in focarele cazanelor se va efectua lie electric, lie cu
ajutorul unei toe fixate pe o vergea metalica.
Nu sunt admise improvizaJii ca: baJ de chibrit, ziar aprins etc.. Pentru stingerea
faclei se va prevedea o lada cu nisip sau un vas cu apa in apropierea cazanului.
9.13.16. Se interzice reaprinderea focului de la zidaria incandescenta a focarului sau de la flacara
altui arzator.
9.13.17. Centralele termice care folosesc combustibil gazos se vor pune in
func(iune numai dupa verificarea arzatoarelor i a presiunii in conductele de gaze, in limitele
prevazute de normativul I-6/1999.
9.13.18. Controlul etaneita(ii instala(iei de gaze combustibile se va face conform
normativelor i reglementarilor in vigoare, folosindu-se emulsie de apa i sapun sau alte
procedee cu aparatura de detectare. Se interzice efectuarea acestui control cu flacara.
171

9.13.19. Aprinderea arzatorului cu gaze, in focarele cazanelor centralelor termice, se va efectua prin
respectarea stricta a principiului gaz pe flacara.
9.13.20. Circuitul de alimentare a arzatoarelor cu gaze de la cazanele ale caror instala{ii
func)ioneaza cu o presiune de lucru de peste 5000 mm coloana de apa va fi prevazut cu un
sistem de protec)ie care sa intrerupa rapid debitul de gaze, atunci cand presiunea scade sub
limita la care flacara poate deveni instabila in cazul in care flacara de control se stinge.
9.13.21. Circuitul de alimentare a1 fiecarui arzator va fi prevazut cu doua ventile montate in serie,
dintre care unul cu ac ionare manuala. Pozi)ia ventilelor inchis sau deschis trebuie
marcata vizibil.
9.13.22. La apari)ia unei neetaneita {i sau ruperi a unei conducte din sala cazanelor se va inchide
robinetul de pe conducta principala din exteriorul cladirii i se vor deschide ferestrele ji
ui1e pentru aerisirea intensa a salii.
Este interzisa exploatarea centralelor termice Para o permanenta sau, supraveghere
eventual, incredin(area urmaririi func{ionarii cazanelor unor calitatea persoane Para
corespunzatoare.
9.13.24. Fiecare cazan va fi revizuit ji reparat in termenele prevazute de
normativele in vigoare, verificarea periodica a acestora Pacandu-se conform normelor
ISCIR.
9.13.25.
Oprirea func(ionarii
atunci cand
se constata:
a. creterea
sau scadereacazanelor
nivelului este
apeiobligatorie
in afara limitelor
admise,
Para a putea
fi readusa la nivel normal;
b. defectarea unor aparate de control sau a dispozitivelor de
c. siguran{a; spargerea unor (evi in interiorul cazanului;
d. aprinderea depunerilor de funingine i cocs in canalele de fum etc.
9.13.26. Oprirea func{ionarii cazanelor se va face respectand ordinea de inchidere a circuitelor, i
anume:
se inchid robinetele de alimentare cu combustibil;
se inchid robinetele de alimentare cu aer;
se inchide circuitul de alimentare cu apa.
9.13.27. Supravegherea cazanelor poate inceta numai dupa inchiderea circuitelor de alimentare cu
combustibil i scaderea presiunii aburului la zero.

9.14.2.
9.14.3.
9.14.4.
9.14.5.
9.14.6.
9.14.7.
9.14.8.

9.14. Instala{ii de ventilatie ji de transport pneumatic


9.14.1 Incaperile in atmosfera carora se degaja substan)ele volatile i explozive
trebuie sa lie prevazute cu ventila(ie naturala sau cu un sistem de ventilaJie mecanica, care sa
permita evacuarea gazelor, a vaporilor, a prafului, a pulberilor i a deeurilor combustibile,
astfel incat in exploatarea normala sa se evite posibilitatea de acumulare a acestora, precum i
pericolul de incendiere sau de explozie a acestora.
Prizele de venti1a(ie cu aer vor fi prevazute cu plase de sarma sau gratare care sa impiedice
patrunderea diferitelor corpuri straine in canalele de ventila(ie.
Amplasarea in incaperi a gurilor de absorb)ie trebuie sa se faca in func{ie de greutatea
specifica a gazelor sau vaporilor de evacuat. La ventilaJiile locale, aceste guri vor fi amplasate
cat mai aproape de locul de formare a vaporilor, a gazelor sau a deeurilor combustibile.
Pere)ii interiori ai canalelor de ventila(ie trebuie sa lie netezi, iar coturile sa aiba o raza de
racordare suficienta, pentru a se evita depunerea prafului.
Montajul instala)iilor de ventilare ji exhaustare se va face conform prevederilor
normativului I 5/1999.
Ventilatoarele aferente instalaJiilor de ventilare pentru incaperile cu vapori sau gaze
combustibile vor fi de construc(ie corespunzatoare mediilor respective.
Se interzice evacuarea prin instala(ia de ventilaJie a substan(elor care pot provoca in
amestec o aprindere sau explozie.
La insta1a(iile de venti1a(ie ji transport pneumatic, care prezinta pericol de incendiu sau
explozie, se vor mai respecta urmatoarele:

172

a. diametrul tubulaturii de aspira{ie va ft astfel dimensionat, incat sa se


poata asigura cura(irea ei Para dificultate;
b. conductele de ventila{ie vor ft bine executate, pentru a nu permite
scapari de particule ji de vapori inflamabili;
c. in cazul in care canalele de aspira(ie sunt dispuse sub podea, gratarele
aflate deasupra acestora se vor executa din materiale ce nu produc
scantei la lovire.
9.14.9. In sec)iile deosebit de periculoase, instala)iile de ventila{ie vor fi prevazute cu dispozitive
corespunzatoare de blocare in caz de incendiu i de semnalizare a incetarii func(ionarii
acestora.
9.14.10. La exploatarea insta1a(ii1or de ventila)ie se vor lua masuri pentru:
a. inlaturarea posibilita(ilor de formare a amestecurilor explozive, prin
men{inerea
unei
exhaustari i a vitezei constante de circula{ie a
continue aerului in conducte;
b. suprimarea i izolarea diferitelor surse de caldura sau sc:intei la
instala)iile amplasate in medii in care exista praf, vapori ori gaze
combustibile sau inflamabile;
c. intre)inerea, verificarea i cura(irea periodica a canalelor, tubulaturii,
ventilatoarelor, filtrelor, cicloanelor etc. de depuneri, praf, scame i alte
materiale combustibile;
d. limitarea posibi1ita(i1or de propagare a incendiilor prin canalele
sistemului de venti1a(ie, prin alegerea unor trasee judicioase, prin
intre)inerea in bune condi{ii a clapetelor de obturare manuala sau
automata;
e. asigurarea unei izola)ii termice corespunzatoare a canalelor prin care
circula gazele calde, fa{a de materialele sau elementele combustibile ale
cladirilor.
9.14.11. Se interzice montarea in interiorul canalelor de ventila{ie a conductelor
de lichide sau de gaze combustibile. De asemenea, se interzice montarea in interiorul
canalelor prin care se transporta praf, vapori sau gaze combustibile a conductelor de incalzire,
precum i a conductoarelor electrice.
9.14.12. Pentru reJinerea prafului i a deeurilor combustibile, instalaJiile de ventila)ie cu absorb{ie
vor fi prevazute cu filtre, camere de desprafuire i cicloane executate din materiale
incombustibile, evitandu-se imprajtierea acestor deeuri in atmosfera sau pe teritoriul
unita(i1or. Sacii de filtrare vor fi greu combustibili sau ignifuga(i.
9.14.13. Ventilatoarele si motoarele electrice ale instalaJiilor de ventilaJie vor fi astfel montate i
exploatate, incat sa se evite producerea scanteilor sau a unor scurtcircuite.
9.14.14. Gurile de evacuare a aerului viciat a1 instalaJiilor de ventilaJie vor fi amplasate fa(a de
prizele de aer curat la minimum 8 in distanta pe orizontala sau la minimum 5 in diferen)a de
nivel (verticala).
9.14.15. Insta1a(iile de exhaustare i de transport pneumatic al deeurilor de materiale
combustibile (lemn, carbune etc.1 vor fi perfect etane, iar clapetele de separaJie ji
obturatoarele de pe canalele i conductele de transport vor fi men(inute in buna stare de
funcJionare.
9.14.16. Nu se vor utiliza instala(ii comune pentru exhaustarea prafului de materiale combustibile
sau a vaporilor inflamabili cu cele pentru evacuarea prafului de la utilajele de lefuit,
polizat etc., care produc scantei.
9.14.17. La instalaJiile de ventila)ie ji de transport prin care se vehiculeaza substan)e combustibile
sau inflamabile nu se vor executa lucrari cu foc deschis (sudur, lipire e/c.) decat dupa
curaJirea ji spalarea acestora de depunerile respective.
9.14.18. Nu se permite func(ionarea instala(iilor de transport pneumatic Para asigurarea legaturii la
pamant a carcaselor metalice a ventilatoarelor, conductelor (tubulaturii) ji a cicloanelor pentru
scurgerea electricita(ii statice.
173

9.14.19. Instala(iile de ventila{ie ji de transport pneumatic se vor revizui i curaJa periodic conform
unui grafic intocmit, asigurandu-se totodata ungerea rolelor i a lagarelor ventilatoarelor
pentru evitarea supraincalzirii acestora.
9.14.20. Conductele de exhaustare ce traverseaza pere)ii despar(itori vor fi prevazute (in local
rsspcn/v) intr-o parte ji alta a zidului cu clapete de separaJie omologate, ac)ionate automat
sau manual in caz de incendiu. Pozi(iile INCHIS DESCHIS ale clapetelor vor fi
marcate astfel, incat sa lie vizibile i sa se poata controla uor.
9.14.21. In caz de izbucnire a unui incendiu la utilajul de la care se face exhaustarea, se opresc
ventilatorul i majinile racordate la acest sistem de ventilaJie.
9.14.22. Pornirea instala(iilor de venti1a(ie in incaperile cu pericol de explozie se va efectua
intotdeauna inainte cu 10 minute de punerea in func iune a instala{iilor tehnologice
i se vor opri dupa 15 minute de la terminarea lucrului.
9.14.23. Inainte de pornire, se va controla, in prealabil, starea ventilatorului, iar eventualele
defec)iuni (lagare defecte, frecare intre rotor Hi carcasa etc.i - se remediaza.
9.14.24. Ventilatoarele se monteaza pe funda)ii (suporturi) elastice, iar legaturile la tubulatura se fac
flexibile.
9.14.25. La terminarea lucrului i la oprirea ventilatorului, clapetele de separare cu ac)ionare manuala
din interiorul conductelor vor fi puse in poziJia INCHIS, avandu-se in vedere ca la
reinceperea lucrului sa lie redeschise.
9.15.1.

9.15.2.
9.15.3.

9.15.4.
9.15.5.
9.15.6.
9.15.7.

9.15. Instalatii de anun[are ji alarmare in caz de incendiu


Pentru anunJarea incendiilor pe teritoriul unita{ilor se vor instala mijloace de semnalizare
(acustica, optic), care sa asigure mobilizarea intregului personal ce poate participa la
stingerea incendiului i a serviciului de pompieri civili.
Se va asigura posibilitatea de anun(are in cel mai scurt timp i a celei mai
apropiate subunita(i militare de pompieri (/e/efou, radiotelefon etc.i.
Personalul incadrat in munca va fi instruit pentru a cunoate mijloacele de alarmare ji
semnalizare in caz de incendiu, precum i codul stabilit.
Unita)ile economice importante i vulnerabile la incendiu vor avea asigurata legatura
directa cu subunitatea mi1itara de pompieri cea mai apropiata, sistemul de legatura
stabilindu-se de comun acord (/e/efon, radiotelefon, legaturi de la instalaJia de
semnalizare a incendiului etc.).
La cladirile serviciului de pompieri civili, la centralele i posturile telefonice, se vor afia
la loc vizibil numarul de telefon al subunitaJii de pompieri militari, precum i numarul
telefoanelor personalului de conducere din unitatea respectiva.
Pentru orice inceput de incendiu, concomitent cu darea alarmei de la eel mai apropiat post,
se vor anun(a in prima urgen(a serviciul de pompieri civili din unitate, conducerea unita)ii
i subunitatea mi1itara de pompieri care are in raza de intervenJie obiectivul respectiv.
Se interzice ca posturile telefonice de la care se anun(a pompierii in caz de incendiu sa lie
inchise sau incuiate, astfel incat sa nu se poata realiza legatura.
Unita(ile vor stabili impreuna cu subunita(ile militare de pompieri modul de interven(ie a
acestora in cazurile de izbucnire a incendiilor in diverse situa(ii i le vor pune la dispozi)ie
elementele de cunoajtere a instala(iilor, pentru a le permite intervenJia operativa
i eficienta in caz de incendiu.

174

REGULI I MASURI LA EXPLOATAREA I INTRE T INEREA INSTALA T IILOR


I MIJLOACELOR DE PREVENIRE I STINGERE A INCENDIILOR
10.1. InstalaJii de semnalizare a incendiilor
10.1.1. Echiparea cu insta1a(ii de semnalizare a incendiilor, potrivit scenariilor de
siguran(a la foe elaborate se asigura, dupa caz, la urmatoarele construc(ii, compartimente de
incendiu ji incaperi:
a. toate categoriile de construc(ii prevazute, conform reglementarilor, cu instalaJii
automate de stingere cu apa, tip drencer sau pulverizare cu gaze inerte,
spuma, abur, pulberi;
b. construc)iile inchise din categoriile de importan{a excep{ionala i deosebita
A, B, incadrate conform legisla{iei in vigoare, neechipate cu instalaJii
automate de stingere a incendiilor sau cele echipate la care este necesara
asigurarea semnalizarii incendiului, inainte de intrarea in funcJiune a
instalaJiilor automate de stingere;
c. cladiri inalte ji foarte inalte, cu excep(ia 1ocuin(elor;
d. cladiri cu sali aglomerate;
e. construc)iile pentru produc(ie i depozitare incadrate in categoriile A, B (BU)
sau C (BE2 ) de pericol de incendiu, cu aria desPaurata de cel pu{in 600
in', precum i depozite cu stive inalte (psnc 4 in tuft//imc ).
f. construc)iile destinate activita(ilor turistice (hO/e/nrf, now/nrf, cabane,
restaurante, baruri, video - discoteci etc.j, cu mai mult de patru nivele sau
care adapostesc peste 150 persoane;
g. construc)iile pentru spitale, camine de copii, camine de batrani, sau persoane
care nu se pot evacua singure cu capacitate de peste 150 locuri.
In func{ie de categoriile de pericol de incendiu, riscurile de incendiu, combustibilitatea i
valoarea construc{ie, investitorii pot stabili necesitatea echiparii i in alte cazuri, cele
prezentate mai sus fiind minimale.
Instala(iile de semnalizare incendiu se prevad doar cu butoane de semnalizare manuale,
numai acolo unde observarea izbucnirii incendiilor se asigura un timp util. In rest instala(iile
de semnalizare incendiu se prevad cu detectoare automate.
Insta1a(iile de semnalizare a incendiilor se vor men{ine in permanen)a in stare de
func)ionare. Execu(ia, exploatarea, intre(inerea, revizia ji repararea acestora se vor face de
catre personal autorizat, respectandu-se prevederile de execu)ie, instruc{iunile furnizorului
i normele de prevenire ji stingere a incendiilor.
La fiecare centrala de avertizare a incendiilor se vor afia schema circuitelor i
avertizoarelor (detectoarelor j, precum i instruc(iunile de folosire.
Centralele de avertizare a incendiilor vor ft in permanen(a supravegheate. Se va asigura
posibilitatea de anun(are a incendiilor de la centrala, la pompieri.
Pentru fiecare tip de instala(ie este obligatoriu sa se asigure avertizoare i detectoare de
rezerva.
Este interzisa blocarea accesului la avertizoare i a zonei de ac{iune a detectoarelor cu
diferite materiale.
In cazul unor defec(iuni (semnalizri accidentale, scurtcircuite, lipsa de alimentare cu
energie e/c.), se vor lua masuri imediate pentru inlaturarea urgenta a acestora i a cauzelor
care le-au generat. Pe timpul cat, din cauza unor defecJiuni, instalaJia este scoasa paial din
funcJiune, se vor lua masuri suplimentare de securitate.
10.1.10 Toate instala(iile de semnalizare a incendiilor vor ft date in primire unor
cadre tehnice de specialitate autorizate pentru executarea verificarilor, intreJinerilor, reviziilor
ji repara)iilor conform normelor specifice.

175

Constatarile Uacute cu prilejul acestor opera{ii, masurile luate, semnalizarile


i cauzele acestora vor fi men{ionate in caietul (rsgis/rul) instala{iilor de semnalizare a
incendiilor.
10.2. InstalaJiile i mijloacele de stingere a incendiilor
10.2.1. Toate insta1a(iile fixe, semifixe sau mobile pentru stingerea incendiilor cu apa, spuma, bioxid
de carbon etc., vor fi intre{inute in buna stare de func[ionare, conform anexei 2 din partea a
II-a, asigurandu-se in mod permanent debitele ji presiunile necesare pentru stingere ji
dotare corespunzatoare cu accesorii de interven{ie, in caz de incendiu.
10.2.2. Intre(inerea i repararea insta1a(ii1or speciale de stingere a incendiilor se vor face de catre
echipele de revizie specializate, care vor face verificari periodice pe baza unui grafic
stabilit, consemnandu-se intr-un registru toate defec[iunile ivite ji remedierile efectuate.
10.2.3. Este interzis a se face modificari in construcJia instala(ii1or de catre persoane necalificate
i Para acordul proiectantului.
10.2.4. Utilajele ji materialele din dotarea serviciului de pompieri civili vor fi men)inute
permanent in buna stare de folosire i vor fi echipate cu accesoriile necesare.
10.2.5. Este interzisa utilizarea in alte scopuri a instalaJiilor, utilajelor, mijloacelor
i materialelor pentru stingerea incendiilor.
10.2.6. La sursele naturale de apa (rauri, lacuri, iazuri etc.i din apropierea unita)ilor se vor amenaja
rampe pentru alimentarea mainilor i utilajelor de lupta contra incendiilor.
10.2.7. In timpul iernii, la punctele de alimentare cu apa din rauri, lacuri, iazuri, bazine descoperite,
se vor amenaja copci. Ele vor fi verificate periodic i menJinute in stare corespunzatoare.
10.2.8. Rezerva de apa pentru stingerea incendiilor, care se pastreaza in rezervoare
i castele de apa, nu va fi utilizata in alte scopuri. Rezervoarele i castele de apa trebuie sa lie
prevazute cu indicatoare de nivel.
10.2.9. Se va asigura in permanen {a accesul la sursele de alimentare cu apa (rezervoare, bazine,
hidranJi interiori Hi exteriori, copci e/c.), precum i la celelalte instalaJii
i mijloace pentru stingerea incendiilor. Locul acestora va ft marcat cu indicatoare, conform
STAS 297.
10.2.10.Rezerva intangibila de apa pentru stingerea incendiilor, care se pastreaza in rezervoare ji
castele de apa, nu va fi utilizata in alte scopuri. Aceste rezervoare ji castele de apa trebuie sa
lie prevazute cu indicatoare de nivel, precum i cu posibilitaJi de racordare a majinilor de
interven(ie pentru stingerea incendiilor; ele trebuie menJinute in stare buna de func(ionare,
in vederea controlarii permanente a existen(ei rezervei de apa pentru incendii.
Pe rezervorul de apa pentru incendiu se va fixa inscrip)ia REZERFOR DE APA
PENTRU INCENDII.
10.2.11.Sursele ji re)e1ele de alimentare cu apa pentru stingerea incendiilor trebuie astfel
intre(inute i exploatate, incat sa lie ferite de inghe(, iar reviziile i eventualele repara(ii sa
se poata face cu uurin)a i in cel mai scurt timp, Para sa se scoata din funcJiune intreaga
instala(ie.
Pentru evitarea inghe)arii apei in rezervoarele de apa pentru incendiu, in timpul
iernii se va proceda la recircularea apei la rezervoare, controlandu-se in permanen(a aceasta
recirculare.
10.2.12.Elementele instala(iilor de apa de incendiu, ca guri de apa, hidran{i etc., care con)in apa i
sunt expuse inghe)ului in timpul iernii i care nu sunt prevazute cu posibilitate de
incalzire cu abur sau cu apa calda, vor ft protejate impotriva inghe{ului.
10.2.13.Caminele in care sunt montate robinetele de inchidere de la instala{iile de apa vor fi protejate,
de asemenea, cu materiale izolatoare termice.

176

10.2.14. Pe conductele instala(iilor de stingere a incendiilor nu se vor suspenda


sau rezema diverse obiecte, materiale ji dispozitive. In apropierea acestor instala{ii nu se
vor monta conductoare sau cabluri electrice care vin in contact cu conductele de apa.
Pompele ji hidrofoarele insta1a(ii1or de alimentare cu apa pentru stingerea
incendiilor precum i agregatele de ac(ionare (electromotoare, motoare en ardere intern
e/c.), vor fi intre{inute in perfecta stare de func ionare, avand asigurate atat alimentarea
continua cu energie sau carburan(i, cat ji incalzirea incaperilor in care sunt adapostite pe timp
de iarna.
10.2.15. Apa folosita pentru stingerea incendiilor trebuie sa nu conJina produse
combustibile.
10.2.16. Se vor intocmi instruc)iuni cu privire la modul de func{ionare, utilizare ji intreJinere a
insta1a(ii1or, aparatelor, materialelor etc. pentru stingerea incendiilor, din dotarea unita)ii. In
instruc{iuni se va include ji schema de func(ionare a diverselor instala{ii de interven(ie
in caz de incendiu, pe sec(ii i insta1a(ii tehnologice. Ele vor fi cunoscute de catre personalul
de intre{inere a1 insta1a(iei.
10.2.17. Se va verifica in fiecare saptamana modul de func{ionare a pompelor care refuleaza apa de
incendiu in re)ele, ca i a conductelor respective, prin ridicarea presiunii in sistem la
presiunea necesara. In cazul in care se constata anumite defec{iuni la pompe, manometre,
conducte etc., se vor lua masuri pentru repararea lor. Daca se va constata la manometre o
pierdere de presiune in timpul efectuarii probei, se vor lua masuri de remediere a cauzelor
care au provocat pierderea de presiune respectiva.
10.2.18. Conductele instala{iilor fixe de stins incendiu, prin care se transporta
solu{ii spumogene corozive, vor fi golite de solu{ie i spalate cu apa imediat dupa
intrebuin(are.
10.2.19. Se va face trimestrial verificarea substan{elor chimice destinate stingerii
incendiilor, luandu-se masuri de inlocuire a celor alterate. Pastrarea substan(elor chimice
pentru combaterea incendiilor se va face in condi{ii care sa nu permita alterarea lor.
10.2.20. Pentru accesul la bazine ji la rezervoare a majinilor de interven{ie la
stingerea incendiilor trebuie sa se asigure drumuri i platforme de acces, astfel incat
distan(ele de la marginea carosabila pana la sursa de alimentare cu apa sa lie de maximum 2
m.
10.3. Hidran[i de incendiu
10.3.1. Echiparea cu hidran(i de incendiu interiori a construcJiilor,
compartimentelor de incendiu i a spa{iilor, potrivit scenariilor de siguran(a la foc elaborate,
se asigura, dupa caz, la:
a. construc)iile inchise din categoriile de importan{a excep{ionala i
deosebita (A i B), incadrate conform legislaJiei in vigoare, indiferent
de arie ji numar de niveluri;
b. construc)ii publice, administrative ji sociale, cu aria construita de cel pu(in
600 in' i mai mult de 4 niveluri;
cladiri inalte ji foarte inalte, precum i construc(ii cu sali aglomerate,
indiferent de ariile construite i numarul de niveluri;
construc)ii de produc)ie sau depozitare din categoriile A, B sau C de
pericol de incendiu, cu arii construite de minimum 600 in', precum i
depozite cu stive inalte (pene 4 in tuft/Jimc );
e. construc(ii sau spa(ii publice, administrative, sociale ji de producJie sau
depozitare subterane, cu aria desUaurata mai mare de 600 in ;
f. parcaje sau garaje subterane pentru mai mult de 20 autoturisme i cele
supraterane inchise mai mult de doua niveluri.
10.3.2. In func(ie de categoriile de pericol sau riscurile de incendiu, de
combustibilitatea i valoarea construc)iei i a bunurilor, investitorii pot stabili necesitatea
echiparii ji in alte cazuri, enumerarea de mai sus fiind minimala.
177

10.3.3. Amplasarea hidran)ilor interiori se face astfel incat fiecare punct din interiorul incaperilor
sa lie protejat de ce1 pu)in:
- doua jeturi: in incaperi sau grupuri de incaperi industriale ce comunica prin
goluri neprotejate atunci cand acestea se incadreaza in categoriile A, B sau C
de pericol de incendiu i au un volum de peste 1000 in', in cladirile civile cu
inal)imi mai mari de 45 in, in depozite comerciale sau industriale, in magazine
sau expozi(ii cu exponate combustibile, la sali spectacole (numai in sala,
scent, depozite i atelierele cacee);
- un jet, in celelalte incaperi, inclusiv in cele prevazute cu instala(ie automata
de stingere.
Aceste jeturi trebuie ob)inute din hidran{i situa(i pe acelai palier i in acelai
compartiment de incendiu.
10.3.4. Re)elele interioare care servesc mai mult de 8 hidran)i pe nivel se proiecteza inelare sau cu
circuitul inchis cu ajutorul a doua racorduri la reJeaua exterioara.
10.3.5. Re)elele interioare de hidran(i, avand timpul teoretic de func{ionare de 60 minute ji mai
mare, se prevad cu racorduri fixe, amplasate in exteriorul cladirilor pentru alimentarea de
la pompele mobile de incendiu.
10.3.6. Accesul la hidran{i nu va fi blocat cu materiale, mobilier sau utilaje, iar cutiile hidran)ilor
trebuie sa se deschida uor.
10.3.7. Persoanele care lucreaza in sec(iile prevazute cu hidran(i interiori trebuie sa cunoasca pozi{ia
i modul de folosire a acestora.
10.3.8. idran(i interiori amplasa(i in locurile unde se desUajoara activitaJi la lumina artificiala se vor
marca prin iluminat de siguran(a.
10.3.9. Alimentarea hidran(i1or exteriori se face din reJelele de distribu(ie a apei a localita)ilor cand
se asigura permanent debitele i presiunile necesare pe timpul normat de func(ionare al
instala(iei.
10.3.10.
Alimentarea cu apa a re(e1elor de hidran{i exteriori se face din
gospodariile propri de apa alcatuite ji dimensionate corespunzator pentru:
a. construc{ii inchise de importan{a excep{ionala i deosebite (A y / B),
indiferent de volum;
b. construc(ii i ansambluri de construc(ii civile cu mai mult de doua niveluri
i volum construit mai mare de 5000 in';
c. cladiri inalte, foarte inalte i construc(ii cu sali aglomerate;
d. construc(ii subterane civile, de produc(ie, depozitare, parcaje sau garaje;
e. construc)ii de produc{ie sau depozitare cu volum mai mare de 5000 in';
f. depozite deschise pentru materiale sau substan)e combustibile, cu aria mai
mare de 2000 in';
g. depozite cu stive inalte.
10.3.11. Se admite asigurarea cu apa direct din bazine, rezervoare i alte surse
naturale cu ajutorul pompelor mobile de stins incendiu (autopompe sau motopompe) din
dotarea serviciului propriu de pompieri pentru:
a. construc)ii i instala)ii industriale din categoriile C, D i E pericol de incendiu,
cu suprafa(a incintei mai mica de 20 ha i care necesita pentru stingerea din
exterior un debit de apa de cel mult 20 1/sec;
b. depozite de material lemnos situate in afara incintelor industriale sau a
centrelor populate care necesita pentru stingerea din exterior un debit de apa de
maxim 35 l/sec;
c. grupuri de cladiri cu maximum 5000 locuitori;
d. colonii de cazare temporara pentru maximum 1000 locuri.
10.3.12. Alimentarea cu apa prin re)elele de hidran{i se poate face prin unul din
urmatoarele sisteme:
a. reJele la care presiunea poate asigura interven{ia la stingere direct de la
hidran)i la debitele de calcul;
178

10.3.16.
10.3.17.
10.3.18.

10.3.19.

10.3.20.

b. re{ele la care presiunea disponibila la hidran)ii exteriori nu poate asigura


stingerea directa pentru interven)ie folosindu-se pompe mobile .
10.3.13. Hidran{ii exteriori trebuie sa permita servirea tuturor punctelor sau
obiectelor ce trebuie protejate, considerand raza de ac)iune a hidran)ilor in raport cu lungimea
furtunului:
- maximum 120 in la re elele la care presiunea asigura lucrul direct de la
hidran(i;
- 150 in in cazul folosirii motopompelor i 200 in in cazul folosirii
autopompelor.
10.3.14. Hidran{ii se amplaseaza la minimum 5 in de zidul cladirilor pe care le
deservesc ji la 15 in de obiectele care radiaza intens caldura in caz de incendiu.
10.3.15. Hidran{ii exteriori vor fi dota{i complet cu accesorii i materiale necesare,
in func)ie de ipotezele de stingere stabilite.
Hidran(ii re{e1e1or de inalta presiune vor fi dota(i cu furtun B i[i 70 mm) in role
de 20 in, cu racorduri i garnituri de asamblare, {evi de refulare tip B cu orificii de refulare
de o 20 mm, chei pentru hidran)i i hidran)i portativi tip B.
Aceste materiale vor fi pastrate in cutii fixate pe stalpi langa hidran(i, pe pere{ii
construc)iilor sau pe carucioare mobile adapostite de intemperii.
Amplasamentul hidran{ilor exteriori va fi marcat prin indicatoare, conform STAS 297.
Hidran(ii trebuie sa lie vopsi(i in culoare rojie ji feriJi de lovituri, iar locul din jurul lor
trebuie sa lie liber pentru a fi accesibil in caz de nevoie. Capacele i f1anele hidran(ilor
vor fi gresate cu regularitate. Filetul trebuie sa pasuiasca etan.
Hidran(ii exteriori se vor pastra in stare de cura{enie, iar pe timp friguros se vor proteja
impotriva inghe{ului, fiind goli{i de apa dupa intrebuinJare. Este interzisa men{inerea
apei in aceti hidran{i, mai ales in timp de iarna.
In cazul in care golirea hidrantului nu se produce dupa inchiderea robinetului sau,
se va proceda la desfundarea orificiului de golire, de la partea inferioara a hidrantului, precum
i la eliminarea cauzei care a produs infundarea orificiului de golire respectiv.
Inainte de inceperea perioadei de inghe( se va controla i asigura buna func(ionare a
robinetului interior i a orificiului de golire de la baza hidrantului.
Nu este permisa folosirea solu{iei de apa sarata pentru a impiedica inghe{ul la
hidrant, din cauza efectului coroziv a1 acestei so1u(ii.
Re(e1ele de conducte prin care sunt alimenta(i cu apa hidran{ii interiori i exteriori vor fi
menJinute in permanenta pline cu apa la presiunea de regim a reJelei de apa pentru
incendiu.
10.3.21. Vanele (robinetele) de pe conductele care alimenteaza hidranJii de
incendiu vor fi sigilate in pozi(ie deschisa, pentru asigurarea in permanen(a a debitului de apa
i a presiunii necesare la stingerea incendiilor. In caz de avarii, cand este necesara inchiderea
acestor vane, se va scoate din circuit un numar cat mai mic de hidran(i de incendiu.
10.3.22. Periodic se va face verificarea modului de func(ionare a robinetelor de
inchidere i de golire a hidran(i1or exteriori, luandu-se masuri de reparare sau inlocuire a
celor defecte.
10.4. Instala[ii de stingere cu apa pulverizata
10.4.1. Insta1a(iile de apa pulverizata se prevad pentru:
stingerea incendiilor de materiale combustibile, solide (lemn, hrtie,
textile, materiale p/unice );
- protejarea obiectelor impotriva radiaJiei termice emise de un incendiu
invecinat;
prevenirea formarii unor amestecuri explozive.
10.4.2. Instala(iile de stingere a incendiilor cu apa pulverizata ji echipamentele
aferente trebuie controlate de catre persoane desemnate de conducerea unita{ii, care sa
179

cunoasca intregul sistem, defec{iunile curente ji sa lie in masura a stabili Para intarziere cauza
acestora, luand, in consecin{a, masuri de remediere. Controlul va fi planificat i executat
riguros, constatarile respective ji masurile luate consemnandu-se in scris in eviden{ele
destinate verificarilor profilactice.
10.4.3. Vanele instala{iilor vor ft sigilate in pozi{ie normala de func(ionare
prevazuta in schema.
10.4.4. In cazul in care sigiliul este rupt, vana trebuie sa lie controlata i sigilata in
pozi{ie normala. Pentru sigilare se va folosi sarma sub)ire ) 1 mm).
10.4.5. Pe vane trebuie sa lie marcat clar sensul in care ele se deschid. La vanele subterane acest
semn trebuie marcat in caminul de vizitare sau pe placa indicatoare.
10.4.6. Toate vanele trebuie sa lie numerotate pentru identificarea i pentru facilitarea
inspectarii i marcate cu indicarea tronsonului sau a instalaJiei pe care o deservesc.
10.4.7. Vanele instala)iilor trebuie sa lie accesibile in orice moment.
10.4.8. Daca vanele sunt montate la ina1{ime, trebuie prevazute scari de acces.
10.5. Instala[ii de stingere cu abur
10.5.1. Orificiile de refulare a aburului de pe conductele pentru stingerea
incendiului vor fi verificate lunar, pentru a nu fi obturate sau blocate cu diferite materiale.
10.5.2. Robinetele de ac)ionare ale acestor instala(ii vor fi uor accesibile i
prevazute cu tabli)e pentru indicarea locului in care se distribuie aburul prin robinetele ji
conductele respective.
Conductele de abur pentru incendiu i robinetele de pe acestea vor fi vopsite in
rou i inscrip{ionate.
10.5.3. Robinetele de ac(ionare vor avea ro{i de manevra montate in locuri uor
accesibile.
10.5.4. La insta1a(iile de stingere cu abur, furtunurile flexibile vor fi racordate permanent la
robinetele de ac)ionare i men{inute in buna stare de utilizare, iar {evile de difuzare a
aburului vor fi prevazute cu mfinere izolate termic.
10.5.5. Furtunurile flexibile trebuie astfel racordate la robinete, pentru a asigura jeturi de abur la
toate punctele vulnerabile, in caz de incendiu. Ele vor fi pastrate pe suporturi.
10.5.6. Este interzisa punerea in func(iune a instala(iilor tehnologice, daca dispozitivele de abur
pentru prevenirea ji stingerea incendiilor sunt descompletate sau defecte.
10.5.7. Inainte de folosirea aburului pentru stingerea incendiului se va proceda la scurgerea
condensului din conductele de abur respectiv.
10.6. Instala[ii de stingere cu bioxid de carbon
10.6.1. Instala)iile de stingere cu bioxid de carbon se vor verifica la darea in folosin)a de catre
constructor, in prezen(a proiectantului, furnizorului i a beneficiarului.
Se vor verifica toate elementele instala(iei, pentru a se asigura etaneitatea
acestora
i ac)ionarea elementelor de comanda din timpii prevazu(i in documentaJia respectiva.
Proba se va face numai cu o singura butelie cu bioxid de carbon, urmarindu-se
daca elementul detector automat de incendiu ac(ioneaza asupra dispozitivului de deschidere a
buteliei pilot. Descarcarea trebuie sa asigure in distribuitor suficienta presiune, pentru a se
putea ac{iona butelia din pozi(ia cea mai departata in raport cu distribuitorul.
10.6.2. Pentru sistemele multiple, probele trebuie Uacute pentru fiecare ramura in parte, pentru a
controla func(ionarea buna a vanelor selectoare i a dispozitivelor de interblocare.
In afara de elementele detectoare automate se vor mai proba i dispozitivele
manuale de dec1anare.
10.6.3. Probele de concentra(ie cu descarcarea intregii cantitaJi de gaze trebuie sa asigure, dupa un
minut de la inceperea descarcarii, o concentra{ie de 30% pe timp de 20 minute.

180

10.6.4. Probele de concentra{ie mai sunt necesare la sistemul de inundare totala cu gaze ji acolo
unde necesarul de gaze nu este sigur. concentra)ia necesara se va determina pe baza
con)inutului de oxigen maxim permis pentru materialul care creeaza pericol de incendiu.
Mostrele de gaz trebuie luate la ce1 pu{in 60 cm deasupra celui mai malt punct al spa{iului cu
pericol de incendiu.
10.6.5. Zilnic, sistemul se va verifica vizual, daca toate comenzile sunt in pozi{ie de ac(ionare ji
daca nu a aparut un defect fizic evident la nici o parte a sistemului.
Orice defect constatat va fi imediat remediat.
in
10.6.6. Periodic, conform graficului de verificari, buteliile vor fi cantarite ji, cazul in care se
constata o scadere neta a con(inutu1ui mai mare de 10% vor fi inlocuite.
10.6.7. Periodic, conform anexei 3 din partea a II-a, sistemul va fi controlat amanunt, Pacandu- in
se proba tuturor dispozitivelor de comanda si control.
10.6.8. Sistemul va fi prevazut cu un mijloc de alarmare acustica, care intra in
func(iune inaintea sistemului de stingere ji are ca scop intiinJarea personalului ce trebuie
evacuat i a celui care supravegheaza func)ionarea sistemului.
Acest sistem se va controla saptamanal.
10.6.9. Buteliile vor fi amplasate cat mai aproape de zona care trebuie protejata, intr-un loc uor
accesibil in timpul incendiului.
Se va pastra in depozit un numar de 30% din totalul buteliilor bateriei, pline cu
bioxid de carbon rezerva.
10.6.10.
La darea in fo1osin)a a acestor instala(ii, intreprinderea executanta i
beneficiarul vor face instructajul personalului de deservire pe baza InstrucJiunilor de
func{ionare, care se intocmesc de catre proiectant i se predau odata cu proiectul de
execu{ie.
10.7. Instala{ii de stingere cu spuma
10.7.1. Insta1a(iile de stingere cu spuma trebuie sa lie men(inute in stare etana i sa asigure
conducerea spumei pana la luciul lichidelor combustibile. Pentru aceasta se vor asigura
accesoriile necesare (/uburi prelungitoare, deversoare etc.1.
10.7.2. Substan)ele stingatoare sub forma de praf se vor pastra in incaperi uscate i in condi)ii care sa
nu duca la degradarea acestora. Substan)ele stingatoare degradate se vor inlocui.
10.7.3. Presiunea ji debitul de apa pentru instala(iile de stingere cu spuma trebuie sa asigure
realizarea spumei corespunzatoare i cu coeficientul de infoiere stabilit.
10.7.4. Electrogeneratoarele ji motogeneratoarele pentru spuma cu coeficient mare
de infoiere trebuie sa lie in permanenta stare de func(ionare. Verificarea func{ionarii lor se
face conform instruc)iuni1or de folosire.
10.7.5. Incaperile deservite de instala(ii cu spuma cu coeficient mare de infoiere
trebuie sa aiba in permanenJa uile, ferestrele ji alte goluri inchise. Inainte de declanarea
instala(iilor se va verifica inchiderea tuturor golurilor.
10.8. Mijloace de stingere
10.8.1. Mijloacele de stingere a incendiilor (s//ugfi/oarc, lopeJi, tcirnacoape, cangi, vase en apa etc.j
trebuie sa lie in stare permanenta de utilizare, amplasate in locuri vizibile, uor accesibile, la
indemana personalului care le folosejte ji ferite de intemperii.
10.8.2. Se interzice amplasarea mijloacelor de stingere a incendiilor in locuri in care pot fi cuprinse
de incendiu imediat dupa izbucnirea acestuia.
10.8.3. Stingatoarele i rezervoarele cu apa trebuie ferite de inghe(.
10.8.4. Incarcatura stingatoarelor se verifica periodic, conform instrucJiunilor fabricantului. Pe ele
sau pe etichete se marcheaza data verificarii, cine a executat-o i tipul incarcaturii.
10.8.5. Se interzice utilizarea unor stingatoare deteriorate, corodate, Para supapa de siguran{a, cu
supapa sparta, precum i cu incarcatura necorespunzatoare.
10.8.6. Substan{ele pulverulente din stingatoare nu trebuie sa lie intarite.

181

10.8.7. Buteliile cu gaze inerte comprimate trebuie sa lie incarcate in permanenta


i bine inchise, iar ventilele acestora sigilate.
10.8.8. Nisipul destinat pentru stingerea incendiilor trebuie sa nu lie umed sau sa
nu con{ina materiale cu dimensiuni mari (balast, pietri etc.j.
Lazile cu nisip se vor acoperi cu capace.

IGNIFUGAREA ,SI TERMOPROTEC TIA ELEMENTELOR DE CONSTRUC TII


11.1. Norme generale
11.1.1. Prin tratarea cu produse ignifuge, termospumante elementele de construc{ie ii modifica
capacitatea de a se aprinde uor i a arde in continuare. Intrucat prin ignifugare nu se elimina
posibilita)ile de aprindere ji de ardere a materialelor protejate, aceasta nu exclude luarea i a
altor masuri de securitate contra incendiilor.
11.1.2. Ignifugarea nu exclude aprinderea i arderea materialului, ci ii confera acestuia o
comportare la foe imbunata(ita pe o anumita perioada de timp sau posibilitatea de a nu arde
atunci cand se indeparteaza sursa de caldura.
11.1.3. Ignifugarea nu exclude i alte masuri de protec{ie la foe, cum ar fi: instala{ii de
semnalizare, insta1a{ii de stins incendii, mijloace de prima interven{ie.
11.1.4. Ignifugarea este una din cerin)ele privind siguran{a la foc pentru imbunata)irea gradului
de rezistenta la foe a cladirii.
11.1.5. O ignifugare corecta executata poate localiza un incendiu, in focarul ini{ial, prin limitarea
aprinderii i arderii in continuare a materialelor de construcJii, jucfind rolul de bariera, sau
poate prelungii faza de ardere lenta, ceea ce duce la neafectarea rapida a structurii de
rezistenta i totodata, posibilitatea unei intervenJii din interior, Para a se ajunge la faza de
ardere generalizata.
11.1.6. Ignifugarea se trece din faza de proiectare, proiectantul fiind singurul cu atribu{ii i
drepturi de a alege substan{a.
11.1.7. Pentru ignifugarea materialelor i elementelor de construc(ii combustibile este obligatorie
utilizarea numai a produselor avizate de I.G.S.U.; conform Legii nr. 10 aceste produse vor fi
agrementate tehnic, iar conform sistemului de evaluare a conformita{ii din Romania vor
avea certificat de conformitate.
11.1.8. La alegerea produsului de ignifugare se va {ine cont de:
gradul de rezisten{a la foc la care trebuie sa ajunga construc{ia
(stabilit de pro/ ec/ on);
performan {ele produsului ce reies din specifica{ia tehnica;
clasa de combustibilitate ji limita de rezistenta la care trebuie sa
ajunga materialul combustibil;
locul elementului in structura (rezistenta, finisaj );
condi(iile specifice in care este utilizat materialul (in interior sau
exterior)
11.1.9. Lucrarile de ignifugare vor fi executate de persoane fizice i juridice pregatite ji atestate
in acest scop de Centrul de Studii Experimentari i Specializare P.S.I. al
Inspectoratului General a1 Corpului Pompierilor Militari, cu respectarea stricta a
instruc)iunilor de lucru intocmite dupa specifica(iile tehnice de utilizare a produselor ignifuge
( / 0).
11.1.10. Produsele ignifuge folosite indiferent daca sunt produse interne sau din import trebuie sa lie
omologate sau avizate de I.G.C.P.M.
11.1.11. RecepJia definitiva a lucrarilor de ignifugare se va face pe baza rezultatelor cuprinse in
buletinele de incercare eliberate de catre laboratoare autorizate de Centrul de Studii.
11.1.12. Ignifugarea este obligatorie in urmatoarele cazuri:

182

a. la construc(iile noi la modificarea sau schimbarea destinaJiei celor


existente, precum i periodic la construc)iile vechi, in scopul
indeplinirii condi{iilor necesare;
b. la realizarea unor elemente de construc)ie cum sunt tavane, treceri prin
pere(i i p1anee, inchidere ji marcarea insta1a(ii1or i
echipamentelor, finisaje pe caile de evacuare etc.;
c. la tratamente speciale tfonice, termice) i finisaje utilizate in cladirile
inalte, cladiri cu sali aglomerate ji centre de calcul electronic;
d. la sali de spectacole, muzee, expozi{ii;
e. la elementele decorative interioare ji finisaje ale salilor aglomerate;
f. la construc)iile provizorii pentru ateliere, remize, depozite, magazii etc.,
in care se lucreaza cu substan{e combustibile sau cu foe deschis;
g. rafturile ji stelajele din magazii i depozite care adapostesc materiale cu
mari valori, ori materiale greu de inlocuit, cum sunt piesele unicat etc..
11.1.13. Ignifugarea nu este obligatorie in urmatoarele cazuri:
a. Materialele combustibile care sunt in contact permanent cu atmosfera
umeda (pesffi 70o umiditate);
b. Papile aparente ale materialului lemnos lustruit, vopsit sau tencuit.
Materialul lemnos vopsit va fi ignifugat de la caz la caz in func{ie de
oportunitate;
c. Magaziile din lemn destinate pentru depozitarea
d. cerealelor; Ui, ferestre, duumele, precum i garduri,
etc.
11.1.14. Ignifugarea cladirilormobilier
cu caracter
monumental, monumente istorice, de importan(a
deosebita se stabilejte de la caz la caz de proiectant ji beneficiar.
11.1.15. Paile neaparente ale finisajului interior care nu sunt accesibile decat prin demolarea,
desfacerea lor, se vor reignifuga odata cu repara{iile elementelor respective.
11.1.16. Executantul lucrarilor de ignifugare este obligat sa faca dovada calita{ii lucrarilor executate:
* vizual cu beneficiarul (pefaze de lucrari i la sfaritul lucrrii),
cu un raport de incercare eliberat de un laborator autorizat; i sa anume I.S.U. pe
teritoriul careia lucreaza, cu 30 de zile inainte de inceperea lucrarii.
Beneficiarul lucrarii are datoria de a urmarii pe tot parcursul executarii lucrarii calitatea
acesteia ,recep{ia la terminarea lucrarii i face urmarirea in timp pe toata durata de
garanJie a lucrarii.
Calitatea lucrarilor de ignifugare este condi{ionata de respectarea tehnologiei de aplicare a
produsului i consumul specific pe unitate de suprafaJa, stabilit de producator.
Producatorul este obligat ca odata cu livrarea produsului ignifug, sa predea beneficiarului
proprieta(ile fizico-chimice ale substan{ei, instruc{iunilor de utilizare,
de protec(ie a muncii i prevenirea incendiilor, termenele de valabilitate, acestea fiind
obligatorii pentru executantul lucrarii.
Lucrarile de ignifugare se temperatura de minim executa in spa(ii in care se asigura o
10 C.
Dupa procedeul folosit la impregnarea) ignifugarea lemnului (de suprafaJa
eficacitatea acesteia este de circa utilizare a 3 ori 15 ani, in funcJie de condi{iile de
materialului.
11.1.22. Dupa expirarea termenului de mai sus, se executa incercari de catre laboratoare
autorizate de Centrul de Studii, pentru a se stabili necesitatea unei noi ignifugari.
11.1.23. Eficacitatea ignifugarii materialelor textile se apreciaza prin 7 grade conform STAS
9155-73 i prin clasa de combustibilitate conform STAS 11357-79.
11.1.24. Pentru marirea limitei de rezisten(a la foc a elementelor din metal acestea se trateaza cu
vopsele termospumante.

183

11.1.25. Condi(iile de executare a lucrarilor de termoprotecJie, regulile i masurile


de prevenire a incendiilor, sunt identice cu cele de la ignifugare.

ORGANIZAREA INTERVEN TIEI LA INCENDII


(SER VICII VOLUNTARE QI PRIVA TE PENTRU SITUA T I DE URGEN QA)
12.1.Criterii de performan[a privind structura organizatorica yr dotarea
serviciilor voluntare pentru situa[ii de urgen{a
12.1.1. Autorita)ile administra{iei publice centrale ji locale asigura aplicarea criteriilor de
performan)a.
12.1.2. Inspectoratul General pentru Situa(ii de Urgenta i inspectoratul pentru situa{ii de urgen)a
jude {ean controleaza, in condi(iile legii, modul de aplicare a criteriilor de performan(a.

12.1.3. Serviciile voluntare pentru situa)ii de urgen{a, denumite in continuare


se constituie, potrivit legii, in comune, oraje ji municipii, in subordinea

servicii
voluntare,
consiliilor locale. Termenii fo1osi)i in prezentul capitol au urmatorul in{e1es:
12.1.4.a) sector de competen(a - unitatea administrativ-teritoriala pe a carei raza
serviciul voluntar ii indeplinete atribu)iile legale;
b) grupa de interven(ie - structura formata din personal voluntar i angajat
care incadreaza o autospeciala de interven{ie;
c) echipa specializata - structura de interven(ie care are in compunere
minimum 3 persoane, specializata in anumite tipuri de interven{ii;
d) timp mediu de alertare - intervalul mediu cuprins intre momentul
alarmarii in caz de situa{ie de urgen{a i cel al constituirii forma{iei de
deplasare in vederea interven(iei;
e) timp de raspuns - intervalul cuprins intre momentul alertarii foelor
destinate interven(iei i intrarea acestora in acJiune;
I) capacitate de raspuns - poten{ia1ul fopelor destinate interven)iei de a
rezolva o situa(ie de urgen(a.
12.2. Sectoarele de competenta ale serviciilor voluntare
12.2.1. Serviciul voluntar ii indeplinete atribu{iile, in condi{iile legii, intr-un sector de
competenJa stabilit cu acordul inspectoratului pentru situaJii de urgenJa judeJean
12.2.2. Teritoriul fiecarui sector de competen)a trebuie sa lie acoperit, din punct de vedere al
intervenJiei, in timpul de raspuns stabilit, cu cel pu(in o autospeciala de intervenJie.
12.2.1. Pana la asigurarea dotarii la nivelul prevazut de reglementarile in vigoare,
consiliile locale incheie, in mod obligatoriu, contracte sau conven{ii de interven{ie cu alte
consilii locale sau cu operatorii economici care au constituite servicii voluntare/private dotate
cu autospeciale de interven{ie.
12.3. Criterii privind organizarea serviciilor voluntare
12.3.1. Constituirea, dimensionarea i dotarea structurilor serviciilor voluntare
pentru situa(ii de urgen)a se fac pe baza urmatoarelor criterii:
a) numarul de gospodarii/locuin(e individuale din sectorul de
competenJa;
b) tipurile de riscuri identificate in profil teritorial.
12.3.2. Dotarea serviciilor voluntare cu autospeciale pentru stingerea incendiilor
se face avandu-se in vedere ca o autospeciala de interven)ie sa revina la eel mult 2000 de
gospodarii/locuinJe individuale.

184

12.3.3. Serviciul voluntar este condus de un jef, profesionist in domeniu, i are in componen)a, in
mod obligatoriu, urmatoarele structuri:
a) un compartiment pentru prevenire;
b) una sau mai multe forma(ii de interven{ie, salvare ji prim ajutor,
denumite in continuare forma(ii de interven{ie.
12.3.4. Pentru efectuarea lucrarilor de intre inere, a reviziilor i repara{iilor la mijloacele de
interven(ie din dotare, serviciile voluntare pot sa ii organizeze ateliere proprii de repara)ii.
12.3.5. Compartimentul pentru prevenire are ca principale atribu(ii prevenirea producerii unor
situa)ii de urgenta, prin ac{iuni de indrumare ji control in localitaJile in care ii desUaoara
activitatea.
12.3.6. Forma(ia de interven)ie este o structura specializata, constituita in vederea
limitarii i inlaturarii urmarilor situa(ii1or de urgen)a.
12.3.7.Forma(ia de interven(ie are in compunere grupe de interven{ie ji/sau echipe specializate.
12.3.8. Grupele de interven)ie se organizeaza in func(ie de atribuJiile pe care le au, precum i in
raport cu categoriile i tipurile de autospeciale folosite pentru indeplinirea atribu(ii1or lor.
12.3.9. Echipele specializate sunt constituite in func{ie de tipurile de riscuri identificare in
sectorul de competen(a, pe urmatoarele domenii principale: incendii, intiin{are-alarmare,
cercetare-cautare, deblocare-salvare, sanitar, evacuare, protec{ie chimica, radiologica,
biologica i nucleara, transmisiuni i suport logistic.
12.3.10.
Dotarea grupelor de interven)ie i echipelor specializate este prevazuta in
anexa nr. 1 din prezentul capitol.

12.4. Criterii operaJionale ale serviciilor voluntare


12.4.1. La amplasarea in teritoriu a forma(iilor de interven{ie ale serviciului
voluntar se )ine seama de timpul mediu de alertare: in func{ie de anotimp i de ora la care s-a
produs situa)ia de urgen(a - 5 - 10 minute.
12.4.2. Timpul de raspuns are urmatoarele limite maxime:
a. la operatorii economici, din subordinea consiliului local, care prezinta
risc ridicat - 15 minute;
b. in ce1 mai indepartat punct a1 sectorului de competen{a stabilit - 20 de
minute;
c. in celelalte localita(i sau la ceilal(i operatori economici cu care s-au
incheiat contracte sau conven(ii de intervenJie - 30 de minute.
12.4.3. Criteriile opera{ionale prevazute mai sus, respectiv timpul mediu de
alertare ji timpul de raspuns, se coreleaza, dupa caz, cu criteriul complementaritaJii dat de
existen)a in sectorul de competen(a a serviciilor private pentru situaJii de urgen(a.
12.4.4. Derularea interven{iei se face gradual, dupa caz, astfel:
a) alarmarea serviciului voluntar, concomitent cu anun(area/alertarea
structurilor profesioniste de intervenJie ale inspectoratului pentru situa{ii
de urgen(a jude(ean, precum i a serviciului privat/voluntar cu care s-a
incheiat un contract/o conven(ie de interven(ie;
b) interven(ia propriu-zisa efectuata de serviciile voluntare;
c) sprijinul acordat interven(iei (in tehnica Hi personal specializat) de catre
serviciul privat/voluntar cu care s-a incheiat un contract/o conven(ie de
interven(ie;
d) sprijinul acordat interven(iei (in tehnic ji personal specializat) de catre
structurile profesioniste.
12.4.5. Serviciul de urgen(a voluntar solicita in sprijin interven{ia serviciilor de
urgen{a private ji a celor voluntare cu care a incheiat contracte/conven(ii de interven(ie sau,

185

dupa caz, a serviciilor de urgenta profesioniste, ori de cate ori amploarea situa(iei de urgenta
depaje jte capacitatea de raspuns a acestuia.
12.4.6. Pentru asigurarea permanenta a interven(iei, conducatorul/conducatorii
autospecialei/autospecialelor
de interven)ie efectueaza serviciul in ture, conform
regulamentului propriu de organizare ji func(ionare.
12.5. Clasificarea serviciilor voluntare
12.5.1. Serviciile voluntare se clasifica in func ie de componenta preventiva, de
dotare ji de tipul interven)iei, astfel:
a) serviciu de categoria I - avand in forma{ia de interven(ie doar echipe
specializate, pe tipuri de riscuri;
b) serviciu de categoria a II-a - avfind in forma{ia de interven(ie grupe care
incadreaza autospeciale, altele decat cele pentru stingerea incendiilor,
precum i echipe specializate, pe tipuri de riscuri;
c) serviciu de categoria a III-a - avand in forma{ia de interven{ie grupe de
interven)ie, dintre care una incadreaza o autospeciala pentru stingerea
incendiilor, i echipe specializate, pe tipuri de riscuri;
d) serviciu de categoria a IV-a - avand in forma{ia de interven{ie grupe de
interven{ie, dintre care ce1 pu(in doua incadreaza autospeciale pentru
stingerea incendiilor, i echipe specializate, pe tipuri de riscuri.
12.5.2. Toate categoriile de servicii voluntare au in compunere, in mod obligatoriu,
un compartiment pentru prevenirea situa(ii1or de urgenta.
12.6. Criterii privind incadrarea cu personal a serviciilor voluntare
12.6.1. Serviciul voluntar se incadreaza cu personal angajat i cu personal

voluntar.
12.6.2. Personalul angajat i cel voluntar trebuie sa corespunda cerin{elor de pregatire fizica ji
psihica i sa aiba aptitudinile necesare in vederea indeplinirii atribu(iilor specifice.
12.6.3. In serviciul voluntar, func{iile de jef serviciu i conducator autospeciale se incadreaza, in
mod obligatoriu, cu personal angajat.
12.6.4. La incadrare ji anual personalul serviciului voluntar este supus controlului
medical, in condi(iile legii.
12.6.5. Personalul angajat trebuie sa aiba calificarea necesara, conform
reglementarilor in vigoare.
12.6.6. FuncJiile personalului din serviciul voluntar sunt urmatoarele:
a) ef serviciu;
b) jef compartiment pentru prevenire;
c) specialist pentru prevenire;
d) jef formaJie interven(ie, salvare ji prim ajutor;
e) ef grupa de interven(ie;
I) jef echipa specializata;
g) servant;
h) conducator autospeciale.
12.6.7. Promovarea personalului se face ierarhic, incepand cu funcJia de baza, in condi)iile legii.
12.6.8. Numarul specialitilor lpersonalului compartimente /u /) pentru activitatea de prevenire se
stabilejte astfel:
a) pentru institu(iile publice i operatorii economici din subordinea
consiliilor locale, un specialist;
b) in mediul rural, pentru 200 de gospodarii cetaJeneti, un specialist;
c) in mediul urban, pentru 500 - 1.000 de locuinJe individuale sau
gospodarii, un specialist.

186

12.6.9. Grupele de interven(ie se incadreaza cu personal stabilit conform


prevederilor instruc{iuni1or i capilor tehnice de utilizare a autospecialelor.
12.7. Criterii privind dotarea serviciilor voluntare
12.7.1. Pentru realizarea ji men)inerea unei capacita{i de raspuns optime, dotarea
serviciului voluntar trebuie sa asigure:
a) acoperirea riscurilor poten(iale din sectorul de competen(a, atat din punct de
vedere preventiv, cat i din punct de vedere operational;
b) executarea oportuna a misiunilor i opera{iuni1or specifice;
c) corelarea performan(e1or tehnice ale mijloacelor de intervenJie cu specificul
i gradul de dificultate ale situa(iei de urgen{a, in vederea exploatarii cu
eficienta maxima a acestora;
d) crearea condi{ii1or necesare pentru pregatirea i antrenamentul personalului.
12.7.2. Sediile ji utilita(ile necesare serviciilor voluntare, precum i spatiile
adecvate pentru pregatirea de specialitate a personalului, gararea, adapostirea i intreJinerea
mijloacelor tehnice, depozitarea materialelor sunt puse la dispoziJie de consiliile locale, in
condi)iile legii.
Spatiile prevazute se doteaza cu telefon i mijloace de alarmare ji alertare,
instala{ii utilitare, mijloace de pregatire, cu materiale de birotica i de acordare a primului
ajutor medical.
12.7.3. In func)ie de necesita {i, dotarea se completeaza cu alte categorii de bunuri
materiale utile indeplinirii atribu{iilor serviciului.
12.7.4. Personalul serviciilor voluntare se antreneaza, dupa caz:
a) in poligoanele de antrenament proprii, dotate cu aparate, utilaje, aparatura
i echipamente specifice interven{iei in situa(ii de urgen{a, inclusiv
pentru concursurile profesionale;
b) in poligoanele de antrenament ale inspectoratelor pentru situa{ii de urgen{a
jude(ene/al municipiului Bucure jti sau ale serviciilor private, in baza unor
protocoale.
12.7.5. IntreJinerea i repararea autospecialelor i utilajelor serviciilor voluntare
se fac, dupa caz, in ateliere proprii dotate cu utilaje i scule adecvate lucrarilor executate sau
de catre alte persoane fizice ori juridice atestate, conform legii, pentru activita(ile respective.
12.7.6. Pentru colaborare la ac{iunile de limitare i inlaturare a urmarilor
situa{iilor de urgenJa, consiliile locale care au constituite servicii voluntare pot incheia
protocoale cu asocia{iile profesionale i organiza(iile neguvemamentale cu atribuJii in
domeniu.
12.7.7. Criteriile specifice care stau la baza dotarii cu mijloace tehnice ji materiale
a serviciilor voluntare pentru situa{ii de urgen(a sunt prezentate in anexa nr. 2 din prezentul
capitol.
12.7.8. Documentele de organizare, desUaurare i conducere a activita{ii
serviciului voluntar pentru situa)ii de urgen(a sunt prezentate in anexa nr. 3 din prezentul
capitol.
12.7.9. Serviciile voluntare ii desUajoara activitatea pe baza regulamentului
de organizare i func(ionare, aprobat de consiliul local, cu avizul inspectoratului pentru
situa{ii de urgen)a jude(ean.
Structura-cadru a regulamentului de organizare i funcJionare a serviciului
voluntar pentru situa(ii de urgen)a este prevazuta in anexa nr. 4 din prezentul capitol..
12.8. Statutul personalului voluntar din serviciile de urgen ta oluntare
12.8.1.
Prezentul statut reglementeaza selec(ionarea, promovarea i facilitarea
participarii personalului voluntar, in spiritul solidarita(ii civice, la acJiunile organizate de
autorita{ile administra(iei publice locale in cadrul serviciilor de urgen{a voluntare, precum i
drepturile ji obligaJiile acestuia.

187

12.8.2. In sensul prezentului statut, prin voluntariat se inJelege activitatea de interes public
desUaurata benevol de persoane fizice in serviciile publice de urgenta voluntare, in cadrul
unor raporturi juridice, altele decat raportul juridic de munca.
12.8.3. Beneficiar a1 voluntariatului este comunitatea in folosul careia se desUajoara activitatea de
voluntariat, reprezentata de consiliul local care a constituit, potrivit legii, serviciul public
voluntar pentru situa)ii de urgen)a, denumit in continuare serviciu de urgenta voluntar.
12.8.4. Consiliul local in subordinea caruia func)ioneaza serviciul de urgen{a voluntar incheie
contract de voluntariat cu fiecare persoana selec{ionata, in condiJiile prezentului statut.
12.8.5. Principiile care stau la baza exercitarii voluntariatului in serviciile de urgenta sunt:
a) implicarea activa a voluntarului in via{a comunita{ii;
b) selec)ionarea voluntarilor, Para discriminari, pe baza egalitaJii de
anse;
c) participarea ca voluntar numai pe baza consimJamantului scris,
exprimat prin semnarea contractului de voluntariat;
d) incadrarea i promovarea voluntarului conform pregatirii i,
respectiv, rezultatelor ob(inute in cadrul serviciului de urgen{a
voluntar;
e) asumarea liber consim)ita de catre voluntar a suportarii riscurilor pe
care le presupune activitatea in serviciul de urgen{a voluntar.

12.9.Condi[ii de incadrare a personalului voluntar in serviciile de u rgen ta oluntare


12.9.1. Persoana care solicita sa se incadreze ca voluntar in serviciile de urgen)a
voluntare trebuie sa indeplineasca urmatoarele condi{ii:
a) sa aiba domiciliul in unitatea administrativ-teritoriala reprezentata de
consiliul local al municipiului, oraului/sectorului sau comunei,
beneficiar a1 voluntariatului;
b) sa aiba varsta cuprinsa intre 18 ani i 50 de ani;
c) sa lie apt din punct de vedere medical;
d) sa posede documentele care sa ii ateste pregatirea in specializarea pentru
care incheie contractul de voluntariat;
e) sa nu fi fost condamnat pentru savarirea de infracJiuni cu intenJie;
I) sa nu fi pierdut anterior calitatea de voluntar in serviciul de urgen{a
voluntar in condi(iile art. 12.11.5. lit. c).
12.9.2. La incheierea contractului de voluntariat au prioritate persoanele care:
a) au satisUacut serviciul militar in termen sau cu termen redus, in
specialita)ile: pompieri, protec(ie civila, geniu, transmisiuni, chimie,
medicina, marina;
b) au absolvit cursurile specifice adaptarii la misiuni i la executarea
ac(iuni1or de interven(ie in situa{ii de urgenta/dezastre.
12.9.3. Promovarea personalului voluntar din serviciile de urgen{a voluntare se face pe baza
criteriilor de performan(a stabilite prin ordin al ministrului administra{iei i internelor,
potrivit legii.
12.10.Contractul de voluntariat
12.10.1.Voluntariatul se desUajoara pe baza unui contract, incheiat in forma scrisa, sub sanc)iunea
nulita)ii absolute, intre voluntar i beneficiarul voluntariatului, in condi{iile liberta{ii
contractuale a pailor i cu respectarea dispozi{ii1or prezentului statut.
12.10.2. Contractul de voluntariat se incheie in doua exemplare originale, dintre care unul se
inmaneaza voluntarului, iar cel de-al doilea se pastreaza in eviden)a beneficiarului
voluntariatului.
188

12.10.3. Contractul de voluntariat se incheie pe perioada de 5 ani i se reinnoiete


tacit daca nici una dintre pai nu ii exprima in scris inten(ia de denun{are a contractului cu
15 zile inainte de expirarea termenului pe care a fost incheiat.
12.10.4. Primul contract de voluntariat cuprinde o perioada de proba de 3 - 6 luni,
inclusa in durata totala a acestuia, care se finalizeaza prin teste ji verificari practice. In
perioada de proba papile pot rezilia contractul din proprie ini)iativa.
12.10.5. Contractul cu persoanele care nu promoveaza testele ji verificarile
prevazute la pct.12. 10.4. se reziliaza de plin drept.
12.10.6.Modelul contractului de voluntariat este prezentat in anexa nr. 5.
12.10.7.Beneficiarul voluntariatului are obliga(ia sa informeze semestrial institu{iile ji operatorii
economici ai caror salaria(i fac parte din serviciul de urgen(a voluntar despre programul i
activita)ile de pregatire ale acestora.
12.10.8. Institu;iile ji operatorii economici vor facilita salaria{ilor prevazu)i la articolul precedent
participarea la activita(ile de pregatire i de intervenJie ale serviciului de urgen{a voluntar.
12.11. Drepturi i obliga{ii ale personalului voluntar din serviciile de urgen{a voluntare
12.11.1. Principalele drepturi de care beneficiaza voluntarul din serviciile de urgen{a voluntare
sunt:
a) participarea activa la elaborarea ji derularea programelor in domeniul situaJiilor
de urgen{a;
b) incadrarea in serviciu pe func{ii corespunzatoare pregatirii sale profesionale;
c) asigurarea de catre beneficiarul voluntariatului a desPaurarii activita{ilor in
condi(iile legale de protec{ie a muncii, in func(ie de natura i de caracteristicile
activita{ii respective;
d) asigurarea, de catre beneficiarul voluntariatului, in condiJiile legii, impotriva
riscurilor de accident i de boala ce decurg din natura activita{ii, cu plata
primelor de asigurare de catre beneficiarul voluntariatului; in lipsa asigurarii sau
in cazul nepla)ii primelor de asigurare, costul presta(iilor medicale se suporta
integral de catre beneficiarul voluntariatului;
e) eliberarea de catre beneficiarul voluntariatului a unui certificat nominal care sa
ateste calitatea de voluntar in serviciul de urgen{a voluntar, conform modelului
prezentat in anexa nr. 6;
I) rambursarea de catre beneficiarul voluntariatului, in condiJiile convenite in
contract, potrivit prezentului statut, a cheltuielilor efectuate de personalul
voluntar pentru realizarea activita(ii de intervenJie;
g) durata timpului de lucru stabilita in condi(iile prezentului statut i cu respectarea
duratei timpului de munca prevazut de art. 108 ji urmatoarele din Legea nr.
53/2003 - Codul muncii, cu modificarile i completarile ulterioare, sa nu
afecteze sanatatea ji resursele psihofizice ale voluntarului;
h) pastrarea locului de munca i a drepturilor salariale la institu{ia/operatorul
economic la care este angajat, pe perioada in care participa la interven)ii, cursuri
de pregatire sau concursuri profesionale;
i)control medical anual, asigurat gratuit de consiliul local care a infiinJat serviciul
de urgen(a voluntar;
j)gratuita(i pe mijloacele de transport in comun, aflate sub autoritatea
beneficiarului voluntariatului i/sau in baza contractelor incheiate de acesta cu
societaJile private;
k)uniforma, echipament de protec(ie, aparatura i mijloace de intiin(are,
asigurate gratuit de beneficiarul voluntariatului;
l) despagubirea corespunzatoare, de catre beneficiarul voluntariatului, in cazul in
care pe timpul interven{iei i s-a degradat imbracamintea ori alte bunuri
personale;
189

in) exonerarea de raspunderea materiala pentru daunele produse pe timpul


ac{iunilor de interven{ie executate cu respectarea procedurilor specifice;
n) dreptul la antidot adecvat naturii mediului de lucru pe timpul intervenJiei,
asigurat de beneficiarul voluntariatului sau de beneficiarul interven{iei;
o) hrana gratuita, in echivalentul a eel pu(in 2.000 de calorii/zi, in cazul
opera)iunilor de peste 4 ore, asigurata de beneficiarul voluntariatului sau de
beneficiarul interven{iei;
p) drepturi de deplasare, cazare ji diuma pe timpul cat se afla la cursuri de pregatire
i concursuri profesionale organizate in afara 1ocalita[ii in care func(ioneaza
serviciul de urgenta voluntar, acordate de beneficiarul voluntariatului, conform
legii;
q) compensa(ii in bani pentru timpul efectiv de lucru prestat la interven(ii i la
celelalte activita)i prevazute in programul serviciului de urgen{a voluntar;
cuantumul orar a1 compensa(iei acordate voluntarului se stabilete ji se achita
de consiliul local, diferen(iat pe categorii de func(ii, i nu poate fi mai mic
decat cuantumul orar calculat la valoarea salariului lunar minim pe economie.
12.11.2. Principalele obliga)ii ale voluntarului din serviciul de urgen{a voluntar
sunt urmatoarele:
a) sa respecte cu stricte{e clauzele contractului de voluntariat;
b) sa indeplineasca sarcinile primite i atribuJiile stabilite prin regulamentul de
organizare i func)ionare aprobat de beneficiarul voluntariatului;
c) sa pastreze confiden{ialitatea informa(iilor la care are acces in cadrul activitaJii
de voluntariat;
d) sa respecte timpul de prezentare in caz de alerta la locul stabilit de beneficiarul
voluntariatului;
e) sa participe la cursurile de instruire organizate sau stabilite de beneficiarul
voluntariatului;
I) sa utilizeze in condi(ii de eficienta, eficacitate ji economicitate bunurile aflate in
folosin(a serviciului de urgen{a voluntar i sa ac(ioneze pentru pastrarea
mijloacelor tehnice din dotarea acestuia in perfecta stare de func(ionare;
g) sa sesizeze organele in drept despre neregulile din domeniul de activitate
constatate in sectorul de competen)a;
h) sa lie respectuos, cuviincios i corect in rela(iile cu personalul serviciului de
urgenta voluntar i sa dovedeasca solicitudine ji respect faJa de orice persoana;
i) sa acorde sprijin colegilor pe timpul executarii misiunilor i interven{iilor;
j) sa lie disciplinat i sa dovedeasca probitate profesionala i morala in intreaga
activitate;
k)prin intregul sau comportament sa se arate demn de consideraJia ji increderea
impuse de statutul de voluntar;
l) sa ii probeze calitatea de voluntar, in exercitarea atribuJiilor specifice, cu
legitima)ia eliberata de beneficiarul voluntariatului, al carei model este prezentat
in anexa nr. 7.
12.11.3. Personalul voluntar din serviciile de urgen(a voluntare are obliga{ia sa poarte uniforma,
echipament de protec(ie ji insemne distinctive, ale caror descriere, condi{ii de acordare i
folosire se stabilesc prin regulamentul elaborat de Ministerul AdministraJiei i Internelor,
aprobat prin hotarare a Guvernului i publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.
12.11.4. Pentru acte de eroism, curaj i devotament in executarea unor misiuni, precum i pentru
merite deosebite in indeplinirea indatoririlor ce ii revin, personalului voluntar i se pot
acorda urmatoarele recompense morale ji materiale:
a)mul(umiri verbale i scrise;
b) scrisori de mul)umire personale sau adresate institu{iei ori operatorului
economic care are calitatea de angajator in raport cu voluntarul;

190

c) evidenJierea in mass-media locale ji centrale a acJiunilor intreprinse de


voluntar;
d) citarea prin ordin de zi al inspectorului jef al inspectoratului judeJean
pentru situa(ii de urgenta sau al inspectorului general al Inspectoratului
General pentru Situa{ii de Urgenta;
e) acordarea, in condi)iile legii, de titluri onorifice, decora{ii i premii in
obiecte sau bani.
12.11.5. Pentru abateri de la regulile de disciplina, neindeplinirea indatoririlor sau a condi(ii1or
contractuale personalului voluntar din serviciile de urgenta voluntare i se pot aplica
urmatoarele sanc(iuni:
a) avertisment;
b) suspendarea dreptului de a activa in cadrul serviciului de urgenta
voluntar, precum i a drepturilor aferente, pe o perioada cuprinsa intre 1
i 6 luni, in func(ie de gravitatea abaterii;
c) rezilierea contractului.
12.12. Incetarea contractului de voluntariat
12.12.1. Contractul de voluntariat inceteaza de drept cand voluntarul impline jte varsta de 55 de
ani, nu mai indeplinete condi(iile prevazute la art. 12.9.1 lit. a), c) i e), precum i in
caz de deces.
12.12.2. O prelungire a contractului men{ionat la articolul precedent cu un an, reinnoibila de
maximum 4 ori, poate fi acordata voluntarului, in baza solicitarii scrise a acestuia,
inso{ita de certificatul medical care sa ateste starea de sanatate.
12.12.3. Dupa incetarea contractului de voluntariat, voluntarul poate indeplini func{ii onorifice
i/sau activita)i de consu1tan{a in cadrul serviciului de urgen{a voluntar.
12.12.4. Daca pe parcursul executarii contractului de voluntariat intervine, independent de voin)a
papilor, o situa{ie de natura sa ingreuneze executarea obliga{iilor ce revin voluntarului,
contractul va fi renegociat, iar daca situa{ia face imposibila executarea in continuare a
contractului, acesta este reziliat de plin drept.
12.12.5. Renegocierea contractului de voluntariat se face la cererea scrisa a uneia dintre papi,
formulata in termen de 15 zile de la data la care a intervenit situa{ia prevazuta la art.
12.12.4.
12.12.6. Denun{area unilaterala a contractului de voluntariat are loc din ini{iativa
voluntarului sau a beneficiarului voluntariatului, cu un preaviz de 15 zile, cu obligaJia
prezentarii motivelor.
12.12.7. Litigiile izvorate din incheierea, modificarea, executarea sau incetarea
contractului de voluntariat sunt de competen(a instan(elor judecatoreti, daca paile la
contract nu le pot rezolva pe cale amiabila.
12.12.8. Executarea obliga(iilor contractuale ce revin voluntarului din serviciul de
urgenta voluntar nu se poate face prin reprezentare.
12.12.9.
Raspunderea
pentru
neexecutarea
sau pentru
executarea
necorespunzatoare a contractului de voluntariat este supusa regulilor prevazute de Codul civil.
12.12.10. Activitatea de voluntar intr-un serviciu de urgen{a voluntar este incompatibila cu
exercitarea func(ii1or de primar, viceprimar, secretar al primariei i consilier local.
12.12.11.
efu1 serviciului de urgen(a voluntar (ine, pentru intregul personal
voluntar, un dosar individual care cuprinde toate documentele referitoare la contractul de
voluntariat, incadrare, avize, renegocierea ji incetarea activita(ii, situa(ia medicala, precum i
recompensele ji sanc(iunile.

191

12.13. Criterii de performanJa privind constituirea, incadrarea yr


dotarea serviciilor private pentru situa[ii de urgen{a
12.13.1. Inspectoratul General pentru Situa{ii de Urgenta i inspectoratul judeJean pentru situa{ii de
urgen)a controleaza respectarea criteriilor de performan {a.
12.13.2.
Serviciile private pentru situa{ii de urgenta, denumite in continuare
servicii private, se constituie, conform legii, astfel:
a) in cadrul operatorilor economici i institu[ii1or publice, ca servicii
proprii;
b) ca societa(i comerciale prestatoare de servicii.
12.13.3. Termenii folosi(i in prezentul capitol au urmatoarele in(elesuri:
a) echipaj/grupa de interven{ie - structura incadrata cu personal voluntar
sau/i angajat care deservejte o autospeciala ori un utilaj mobil;
b) echipa specializata - structura specializata pentru anumite tipuri de
interven(ie;
c) timp de alertare - intervalul mediu cuprins intre momentul alarmarii i
eel a1 constituirii forma(iei de interven{ie, in vederea deplasarii;
d) timp de raspuns - intervalul cuprins intre momentul alertarii forjelor
destinate interven(iei i intrarea acestora in ac{iune;
e) capacitate de raspuns - poten{ialul fopelor de interven{ie de a rezolva o
situa(ie de urgenta.
12.13.4. Serviciul privat ii indeplinete atribu{iile legale intr-un sector de competen)a stabilit
cu avizul inspectoratului jude(ean pentru situaJii de urgenta.
12.13.5. Sectorul de competen{a cuprinde in mod obligatoriu teritoriul operatorului economic sau a1
institu(iei publice care a constituit serviciul privat.
12.13.6. Avizarea sectorului de competen)a se va face pe baza urmatoarelor
documente:
a) actul de constituire cu organigrama i numarul de personal ale
serviciului privat;
b) regulamentul de organizare i func(ionare a serviciului privat;
c) planurile
sau schi(ele operatorilor
economici/institu(iilor
publice/1oca1ita {i1or din sectorul de competen(a pe care sunt
marcate sursele de alimentare cu apa, zonele greu accesibile ji
zonele vulnerabile la riscuri;
d) planul de analiza i acoperire a riscurilor, pentru localitaJile cu care sau incheiat contracte sau conven(ii de interven{ie;
e) planurile de raspuns;
I) contractele sau conven(iile de interven(ie;
g) tabelul cu materialele ji tehnica existenta in dotare.
12.14. Criterii privind organizarea serviciilor private
12.14.1. Constituirea i dimensionarea structurilor serviciilor private se fac pe baza urmatoarelor
criterii:
a) concluziile rezultate din scenariile de securitate la incendiu;
b) masurile stabilite in Planul de analiza i acoperire a riscurilor;
c) natura i volumul prestarilor de servicii ce urmeaza a fi efectuate in
baza contractelor sau conven(ii1or incheiate.
12.14.2. Serviciul privat este condus de catre un ef, profesionist in domeniu, i are in componen(a,
dupa caz, urmatoarele structuri:
a) compartiment sau specialiti pentru prevenire, care include ji
compartimentul de protec)ie civila pentru operatorii economici a
caror activitate intra sub inciden(a Hotararii Guvernului nr. 95/2003
privind controlul activita(i1or care prezinta pericole de accidente
majore in care sunt implicate substan{e periculoase;
192

(2)
(3)
(4)

(5)
(6)
12.14.6.
12.14.7.

b) una sau mai multe forma{ii de interven{ie, salvare ji prim ajutor,


denumite in continuare forma)ii de interven{ie;
c) dispecerat;
d) ateliere de repara(ii i intre)inere.
12.14.3. Compartimentul/specia1itii pentru prevenire are/au ca principale
atribu)ii prevenirea producerii unor situa(ii de urgenta, indrumare ji control in cadrul
operatorilor economici sau a1 institu(ii1or publice in care ii desUajoara activitatea.
12.14.4.P1anificarea, organizarea, pregatirea i desPaurarea activita{ii de
prevenire se fac pe baza regulamentului aprobat prin Ordinul ministrului administra(iei i
internelor nr. 160/2007.
12.14.5. (1) Forma(ia de interven{ie este o structura specializata, constituita in
vederea limitarii i inlaturarii urmarilor situa(ii1or de urgenta.
Forma)ia de interven)ie are in
compunere echipaje/grupe de interven)ie
i/sau echipe specializate.
Echipajele/grupele de interven)ie care o au, se constituie in func{ie de specialitatea pe
precum i in raport de categoriile ji utilizate tipurile de autospeciale ji utilaje mobile
pentru indeplinirea atribu{iilor.
Echipele specializate sunt constituite, in func{ie de tipurile de riscuri identificate in sectorul
de competen{a, pe urmatoarele domenii principale: incendiu, protec{ie chimica, biologica,
radiologica i nucleara, sanitar, cercetare-observare, deblocare-salvare, adapostire,
transmisiuni-alarmare, evacuare, pirotehnic i suport logistic.
Dotarea echipajelor/grupelor de interven(ie ji a echipelor specializate este prezentata in
anexa nr. 8, care face parte integranta din prezentele criterii de performan {a.
Serviciile private organizate de operatorii economici care lucreaza cu material exploziv au in
structura i echipe pirotehnice.
Dispeceratul se constituie in mod obligatoriu la serviciile private constituite ca societa{i
comerciale i la serviciile private de categoriile a IV-a i a V-a in vederea gestionarii
apelurilor de urgenta i monitorizarii sistemelor automate de protecJie.
Lucrarile de repara)ii i intre{inere curente la mijloacele i autospecialele din dotarea
serviciilor private se pot face atat in ateliere proprii, cat ji la societaJi de profil, in baza
contractelor incheiate in acest sens.

12.15. Criterii opera{ionale ale serviciilor private pentru situa{ii de urgenJa


12.15.1. La amplasarea in teritoriu a forma(iilor de intervenJie ale serviciului privat de la
institu{ie/operator economic se are in vedere ca valorile timpilor operativi de interven)ie sa
corespunda valorilor stabilite prin planurile de intervenJie ji timpilor de raspuns, in funcJie
de riscurile identificate in sectorul de competen(a.
12.15.2. In func(ie de suprafaJa sectorului de competen)a, formaJiunile de interven(ie din cadrul
ace1uiai serviciu privat pot avea sedii amplasate in locuri diferite.
12.15.3.
Conducerea interven)iei serviciului privat se asigura de catre
conducatorul institu)iei publice sau de catre administratorul operatorului economic, respectiv
de catre persoanele desemnate de acejtia.
12.15.4. Personalul forma(iei de interven(ie i a1 dispeceratului executa serviciul
in schimburi sau in ture, in funcJie de specificul activita(ilor operatorului economic ori
institu{iei publice.
12.16. Clasificarea serviciilor private
12.16.1. Serviciile private se clasifica in funcJie de structura, astfel:
a) serviciu de categoria I - numai compartiment/specialiti pentru prevenire;
b) serviciu de categoria a II-a - avand in formaJia de interven)ie, salvare ji
prim ajutor doar echipe specializate pe tipuri de riscuri, inclusiv cele de
supraveghere ji punere in funcJiune a instala{iilor speciale de prevenire ji
stingere a incendiilor;
193

c) serviciu de categoria a III-a - avand in forma{ia de interven{ie, salvare i


prim ajutor un echipaj/o grupa de interven)ie la un utilaj mobil i echipe
specializate, pe tipuri de riscuri;
d) serviciu de categoria a IV-a - avand in forma{ia de interven)ie, salvare ji
prim ajutor un echipaj/o grupa la o autospeciala de interven(ie ji echipe
specializate, pe tipuri de riscuri;
e) serviciu de categoria a V-a - avand in forma{ia de interven(ie, salvare ji
prim ajutor doua sau mai multe echipaje/grupe la doua sau mai multe
autospeciale de interven{ie i echipe specializate, pe tipuri de riscuri.
12.16.2.Serviciile private pentru situa{ii de urgenta de categoriile a II-a - a V-a au
in mod obligatoriu in compunere compartiment/specialiti pentru prevenire.
12.16.3. La organizarea serviciilor private constituite de operatorii economici care desUaoara
activita{i in domeniul nuclear, pe calea ferata, la metrou, aeroporturi i porturi maritime
sau fluviale se vor aplica reglementarile specifice, precum i criteriile ji recomandarile
elaborate de organismele interna)ionale de profil.
12.16.4. La organizarea serviciilor private constituite pentru interven(ia la exploatarile miniere
subterane se {ine seama i de criteriile specifice stabilite de autorita{ile abilitate in domeniul
respectiv.
12.17. Criterii privind incadrarea cu personal a serviciilor private
12.17.1. Serviciul privat de la institu{iile publice i operatorii economici se incadreaza astfel:
a) cu personal angajat;
b) cu personal voluntar din randul salaria(ilor proprii.
12.17.2. Func{iile care se incadreaza, in mod obligatoriu, cu personal angajat sunt:
a) jetul serviciului;

b)

autospecialelor
de interven{ie/mecanicii
de
conducatorii
motopompa;
c) servan{ii de pe autospecialele de interven)ie, care indeplinesc
func{ii de jef de Jeava sau executa opera(iuni de descarcerare.
12.17.3. Inspectorul de protec{ie civila i cadrul tehnic/personalul de specialitate cu atribu)ii in
domeniul prevenirii impotriva incendiilor se incadreaza potrivit legii.
12.17.4. La incadrarea in serviciu, precum i anual, personalul angajat in forma{iile de interven)ie este
supus controlului medical, conform legii.
12.17.5. Personalul angajat trebuie sa aiba calificarea necesara, conform reglementarilor in vigoare.
12.17.6. Numarul de personal ce incadreaza echipajele/grupele de interven(ie se stabilejte conform
prevederilor instrucJiunilor i car(ilor tehnice de utilizare a utilajelor i autospecialelor de
interven{ie.
12.17.7. Echipele specializate au in compunere minim 3 persoane, in funcJie de
specificul activita)ii desPaurate.
12.18. Criterii privind dotarea serviciilor private
12.18.1. Dotarea serviciilor private cu mijloace tehnice specifice trebuie sa
asigure:

a) acoperirea riscurilor potenJiale din sectoarele de competen(a atat din


punct de vedere preventiv, cat i opera(ional;
b) executarea oportuna a misiunilor i opera{iunilor specifice;
c) corelarea performan(elor tehnice ale mijloacelor de interven(ie cu
specificul i gradul de periculozitate al situaJiei de urgen{a, in
vederea unei exploatari optime i cu eficien(a maxima a acestora;
d) indeplinirea criteriilor specifice prevazute in normele de prevenire ji
stingere a incendiilor i de dotare cu mijloace tehnice, aplicabile in
194

ramurile economice respective, emise in condiJiile legii de ministere


sau de alte autorita(i ale administra{iei publice centrale de
specialitate;
e) pregatirea i antrenamentul personalului.
12.18.2. Dotarea cu echipamente ji mijloace de interven(ie se face potrivit
documenta)iilor tehnice ale investi)iilor intocmite, conform legii, de proiectant.
12.18.3.(1) Sediile serviciilor private sunt puse la dispozi(ie de operatorul
economic sau de instituJia care le-a constituit i trebuie sa asigure spa{ii adecvate pentru
personalul din tura de serviciu, pregatirea de specialitate a personalului, gararea, adapostirea
i intre{inerea mijloacelor tehnice, depozitarea materialelor i prestarea serviciilor.
(2) Spa)iile prevazute la alin (1) se doteaza cu telefon i mijloace de alarmare ji
alertare, instala)ii utilitare, mijloace de pregatire, materiale de birotica i de acordare a
primului ajutor medical.
12.18.4. In func(ie de necesita(i, dotarea se completeaza cu alte categorii de bunuri materiale utile
indeplinirii atribu{iilor serviciului privat.
12.18.5. Serviciile private ii amenajeaza poligoane de antrenament care se doteaza cu aparate,
utilaje, aparatura i echipamente specifice interven{iei in situa{ii de urgenta, inclusiv
pentru concursurile profesionale, sau pot folosi poligoanele de antrenament din structura
inspectoratelor jude {ene/a1 municipiului Bucureti pentru situa{ii de urgen{a sau ale altor
servicii voluntare sau private, pe baza unor protocoale.
12.18.6. Atelierele se doteaza cu utilaje i scule adecvate lucrarilor de intre{inere
i
repara(ii.
12.18.7. Criteriile specifice care stau la baza dotarii cu mijloace tehnice i materiale a serviciului
privat sunt prezentate in anexa nr.9, care face parte integranta din prezentele criterii de
performan{a.
12.18.8. Documentele de organizare, desUaurare ji conducere a activita{ii serviciului privat sunt
prezentate in anexa nr. 10, care face parte integranta din prezentele criterii de performan(a.
12.18.9. Serviciile private ii desUaoara activitatea pe baza Regulamentului de organizare ji
func(ionare a serviciului privat pentru situa{ii de urgenta.
12.18.10.
Structura-cadru a Regulamentului de organizare i func{ionare a
serviciului privat pentru situa(ii de urgen(a este prezentata in anexa nr. 11, care face parte
integranta din prezentele criterii de performan{a.
12.19. Criterii specifice pentru serviciile private, constituite
ca societaJi comerciale prestatoare de servicii
12.19.1. La constituirea serviciilor private ca societaJi comerciale prestatoare de servicii, pe langa
prevederile anterioare, in paile care Ie privesc, se vor respecta urmatoarele criterii
cumulative:
a) categoria serviciului privat este eel pu(in a IV-a;
b) personalul incadrat trebuie sa lie numai angajat;
c)conducerea interven)iei se asigura de catre eful serviciului privat sau de
catre inlocuitorul legal a1 acestuia;
d)men(inerea permanenta a operativita(ii i capacita(ii de intervenJie stabilite
24 de ore din 24 de ore.
12.19.2. Sectorul de competen{a cuprinde teritoriul operatorilor economici,
institu(iilor i 1oca1ita(i1or cu care serviciul privat a incheiat contracte sau conven)ii de
interven(ie.
12.19.3. La documentele de organizare i func(ionare a serviciilor private,
prevazute la art. 12.18.8., se adauga documentele prevazute de legislaJia specifica privind
infiin(area ji func)ionarea societa(ilor comerciale.

195

12.20. Regulamentul de planif icare, organizare, desfajurare yr finalizare a activitfi{ii de


prevenire a situaJiilor de urgen[a prestate de serviciile voluntare i private
pentru situaJii de urgen[a
12.20.1. Inspectoratul General pentru Situa)ii de Urgen)a i inspectoratele pentru situa(ii de urgen(a
jude(ene controleaza respectarea regulamentului.
12.20.2. Activitatea de prevenire a situa(iilor de urgen{a desUaurata de catre serviciile voluntare
i private pentru situa(ii de urgenta, denumita in continuare activitate de prevenire,
reprezinta totalitatea ac{iuni1or specifice planificate ji realizate, potrivit legii, in vederea
preintampinarii, reducerii sau eliminarii riscurilor de producere a situa(iilor de urgenta i a
consecin(e1or acestora, a protec{iei popu1a{iei, a mediului, a bunurilor i valorilor.
12.20.3. Formele activita(ii de prevenire sunt:
a) controlul, asisten(a tehnica de specialitate, verificarea i informarea
preventiva a popu1a(iei - pentru serviciile voluntare pentru situa{ii de
urgenta;
b) controlul, serviciul de rond, supravegherea i instruirea preventiva
pentru serviciile private pentru situa(ii de urgenta.
12.20.4. Scopurile activita)ii de prevenire sunt:
a) asigurarea respectarii prevederilor actelor normative i ale celorlalte
reglementari privind apararea impotriva incendiilor i protec{ia civila;
b) identificarea, evaluarea ji analizarea pericolelor poten(iale prin aprecierea
posibilita)ilor de apari)ie a lor i a consecin{elor acestora asupra vie{ii
oamenilor, mediului i bunurilor materiale;
c) contientizarea riscurilor prin schimbul reciproc de informa{ii dintre
personalul care executa controlul de prevenire, factorii de decizie,
personalul angajat i alte persoane interesate sau implicate;
d) informarea popula(iei i a sa1aria{ilor privind pericolele poten(iale,
precum i modul de comportare in situa(ii de urgen{a.
12.20.5. Activitatea de prevenire se desUajoara pe baza urmatoarelor principii:
a) principiul lega1ita{ii - respectarea legisla(iei privind apararea impotriva
incendiilor i protec(ia civila, indiferent de forma de proprietate a
operatorilor economici i a institu(iilor publice controla{i/controlate din
sectorul de competen)a;
b) principiul impaialita(ii i independen{ei - in exercitarea atribu)iilor
func(ionale, personalul compartimentului sau specialitii de prevenire
sunt obliga(i sa aiba atitudine obiectiva i neutra fa{a de orice interes
politic, economic, religios sau de alta natura;
c) principiul confiden(ialita(ii - pastrarea de catre personalul
compartimentului de prevenire a secretului informaJiilor care nu sunt de
interes public i care sunt ob(inute in cursul desUaurarii activitaJii;
d) principiul transparen(ei desUaurarea activita(ii intr-o maniera
fa)a de public, prin caredeschisa
accesul liber i neingradit la informaJiile
fundamentate jtiin(ific, de interes public, sa constituie regula, iar
limitarea accesului la informa(ii sa constituie excep{ia, in condi{iile
legii;
e) principiul continuita)ii i gradualita(ii - asigurarea unor controale
periodice ale factorilor de risc i aplicarea unor masuri din ce in ce mai
severe in cazul men)inerii riscului peste nivelele acceptabile.
12.20.6. Personalul compartimentului de prevenire din cadrul serviciilor voluntare
i private pentru situa)ii de urgen(a urmeaza anual, pe centre de localitaJi, cursuri de
specializare i perfec(ionare organizate in condi(iile legii, cu sprijinul inspectoratului
judeJean pentru situa{ii de urgenJa.

196

12.21. Planificarea yr organizarea activita[ii de prevenire


desfajurata de serviciile voluntare pentru situa{ii de
urgen[a
12.21.1. Planificarea activita(ilor de prevenire se realizeaza anual, prin Graficul de control i Graficul
de informare publica, pe baza Programului de masuri in vederea acordarii asisten{ei pentru
prevenirea situa(ii1or de urgenta la gospodariile popu1a(iei i eviden)ei operatorilor economici
din subordinea consiliului local i a institu{iilor publice din sectorul de competen)a, de catre
efu1 serviciului voluntar pentru situa{ii de urgenta, i se aproba de catre primar.
12.21.2. Graficul de control se intocme jte intr-un exemplar, care se pastreaza la jetul serviciului
voluntar pentru situa(ii de urgenta, iar cate o xerocopie a acestuia se anexeaza la carnetele cu
constatarile rezultate din controale.
12.21.3. Anterior intocmirii graficului de control, jetul serviciului voluntar pentru situa{ii de urgen)a
repartizeaza personalului compartimentului de prevenire localita{ile, cartierele, operatorii
economici i institu(iile publice ce urmeaza a fi controlate.
12.21.4. Modelul Graficului de control este prezentat in anexa nr. 12.
12.21.5. Graficul de informare publica se intocmejte intr-un exemplar, care se pastreaza la eful
serviciului voluntar pentru situa)ii de urgen{a i con{ine activita{ile de informare a
popula(iei, salaria(i1or i elevilor privind pericolele potenJiale la locuin)e ji gospodarii,
operatorii economici i institu)iile din subordinea consiliului local, precum i modul de
comportare in situa)ii de urgenta.
12.21.6. La planificarea activita)ilor de prevenire pentru sectorul de competen)a se au in vedere:
a) riscurile identificate din Planul de analiza i acoperire a riscurilor,
frecvenJa ji perioada de manifestare;
b) concluziile rezultate in urma activita{ilor de prevenire anterioare;
c) organizarea in sectorul de competen{a a unor activitaJi tradiJionale,
targuri, expozi{ii, manifestari cultural-sportive;
d) concluziile rezultate din evaluarea periodica a situaJiei operative din
localitate.
12.21.7. Pentru desUaurarea in bune condi(ii a activita(ii de prevenire,
serviciul voluntar pentru situa(ii de urgen)a achizi{ioneaza, cu respectarea prevederilor
legale, reglementari specifice ji materiale documentare.
12.21.8. La nivelul 1oca1ita{ii, activitatea de prevenire este coordonata de primar.
12.21.9. Organizarea activita(ii de prevenire se asigura de catre efu1 serviciului voluntar pentru
situa(ii de urgen(a i se realizeaza prin personalul compartimentului de prevenire, al carui
numar este dimensionat conform reglementarilor tehnice specifice.
12.21.10.
Pe timpul indeplinirii misiunilor, personalul compartimentului de
prevenire ii face cunoscuta calitatea prin legitimaJia de voluntar, emisa in condiJiile legii.
12.22. Planificarea i organizarea activita(ii de prevenire desUaurata de serviciile private pentru
situaJii de urgenta
12.22.1. Planificarea activita(i1or de prevenire se intocmete anual, prin Graficul de control i
Programul serviciului de rond, de catre efu1 serviciului privat pentru situa{ii de urgen{a i
se aproba de catre conducatorul institu(iei publice sau de administratorul operatorului
economic.
12.22.2. Graficul de control se intocmete intr-un exemplar, care se pastreaza la
eful serviciului privat pentru situa)ii de urgen)a.
12.22.3. Modelul Graficului de control este prezentat in anexa nr. 13.
12.22.4. Serviciul de rond se desUajoara pe baza de program intocmit de
jetul serviciului privat pentru situa(ii de urgen(a.
12.22.5. Modelul Programului serviciului de rond este prezentat in anexa nr. 14.
12.22.6. Instruirea preventiva a salaria(ilor se executa conform reglementarilor
specifice.

197

12.22.7. La planificarea activita{ilor de prevenire pentru sectorul de competen{a se au in vedere:


a) riscurile identificate, frecven)a ji perioada de manifestare;
b) concluziile rezultate in urma activita)ilor de prevenire anterioare;
c) concluziile rezultate din evaluarea periodica a situa{iei operative.
12.22.8. Pentru desPaurarea in bune condi(ii a activita)ii de prevenire, serviciul privat pentru
situa(ii de urgenta achizi(ioneaza, cu respectarea prevederilor legale, reglementari specifice
ji materiale documentare.
12.22.9. La nivelul operatorului economic/institu[iei publice, activitatea de
prevenire este coordonata de catre manager, administrator sau conducator.
12.22.10.
Organizarea activita)ii de prevenire se asigura de catre jeful serviciului
privat pentru situa(ii de urgenta i se realizeaza prin personalul compartimentului de
prevenire sau de personalul angajat a1 serviciului.
12.23. Desfaurarea i Analizarea activita{ii de prevenire prestate de serviciile voluntare
12.23.1. Activita)ile de prevenire in sectorul de competen(a se desPajoara:
a) de doua ori pe an, de regula primavara i toamna, la gospodariile
popu1a(iei;
b) premergator inceperii anului colar i sezonului rece, la unita{ile de
inva{amant;
c) o data pe an, la operatorii economici i institu{iile publice din
subordinea consiliului local;
d) anterior i pe timpul adunarilor sau manifestarilor publice;
e) la solicitarea conducatorilor operatorilor economici din sectorul de
competen{a, cu care s-au incheiat contracte de interven{ie;
I) pentru verificarea peti(ii1or ceta{enilor in probleme privind situaJiile
de urgen)a, cu scopul de a face propuneri primarului pentru
solu{ionarea acestora.
12.23.2. Anterior controlului se studiaza:
a)reglementarile specifice;
b) documentele de control proprii i ale serviciilor profesioniste pentru
situa(ii de urgenta, intocmite anterior;
c) situa(ia operativa specifica;
d) alte materiale documentare/informative.
12.23.3. Controalele se finalizeaza astfel:
a)prin consemnarea neregulilor in carnetele cu constatarile rezultate din
controale - cele de la gospodariile popula(iei;
b) prin nota de control - cele de la instituJiile publice ji operatorii
economici din subordinea consiliului local, de la unita{ile de
inva(amant i de la operatorii economici din sectorul de competen{a,
cu care s-au incheiat contracte de interven)ie.
12.23.4. Constatarile rezultate in urma controalelor executate la gospodariile
popula)iei sunt aduse la cunotin(a proprietarilor prin consemnarea semnaturii acestora in
carnet, iar nota de control se intocme jte in doua exemplare, exemplarul numarul unu fiind
inmanat reprezentantului unita(ii controlate.
12.23.5. Modelul Carnetului cu constatarile rezultate din control este prezentat in anexa nr. 15, iar cel
a1 Notei de control, in anexa nr. 16.
12.23.6. Dupa finalizarea activita)ii de control, personalul compartimentului de prevenire prezinta
efului de serviciu carnetele cu constatarile rezultate sau notele de control.
12.23.7. efu1 serviciului voluntar pentru situa{ii de urgenta inmaneaza
primarului, saptamanal, toate documentele de control incheiate in saptamana anterioara, in
vederea constatarii contraven(ii1or i aplicarii sanc)iunilor contraven{ionale, conform
reglementarilor in vigoare.
198

12.23.8. Pe baza constatarilor rezultate, jetul serviciului voluntar pentru situa(ii de


urgen{a intocme jte, semestrial, analiza activita(ii de prevenire ji a neregulilor constatate, pe
care o supune dezbaterii consiliului local, i propune masuri pentru remedierea acestora.
12.24. Desffiurarea yr Analizarea activitaJii de prevenire prestate de serviciile private
12.24.1. Activita)ile de prevenire in sectorul de competen{a se desUaoara:
a) semestrial - control la sec(iile i instala(iile care prezinta riscuri;
b) zilnic - serviciu de rond, conform programului;
c) la solicitarea jefilor de lucrari, insta1a(ii sau sec[ii - supraveghere.
12.24.2. Controlul se executa de catre jetul de serviciu i de personalul
compartimentului/specialitii de prevenire.
12.24.3. Pe timpul controlului se urmare jte respectarea prevederilor actelor
normative ji ale celorlalte reglementari privind apararea impotriva incendiilor i protecJia
civila.
12.24.4.Finalizarea controlului se realizeaza prin consemnarea neregulilor in Nota
de control, al carei model este prezentat in anexa nr.17.
12.24.5. Premergator controlului se studiaza:
a)reglementarile specifice;
b) documentele de control proprii i ale serviciilor profesioniste pentru
situa(ii de urgenta, intocmite anterior;
c) situa)ia operativa specifica;
d) alte materiale documentare/informative.
12.24.6. Serviciul de rond se executa de catre personalul angajat al serviciului privat pentru situa(ii
de urgenta, problemele urmarite ji verificate fiind cele stabilite in program.
12.24.7.Constatarile rezultate sunt consemnate in registru. Modelul Registrului cu constatarile din
serviciul de rond este prezentat in anexa 18.
12.24.8.Supravegherea se organizeaza atunci cand in sectorul de competen{a se desUaoara lucrari
cu foc deschis, de repara{ii sau de punere in func{iune a unor instala{ii.
12.24.9.Supravegherea se executa din dispozi(ia jefului serviciului privat pentru situa{ii de urgen{a,
care va stabili personalul i masurile necesare in vederea preintampinarii apari(iei unor
situa(ii de urgenta.
12.24.10.
In func)ie de complexitatea opera(iunii, eful serviciului privat pentru
situaJii de urgenta stabilejte locul i durata supravegherii, precum i personalul i tehnica de
intervenJie necesare preintampinarii apari(iei unor situa(ii de urgenJa.
12.24.11.
La incheierea activita(ii de supraveghere, personalul desemnat sa
execute supravegherea comunica efu1ui serviciului privat pentru situa(ii de urgen(a despre
finalizarea acesteia.
12.24.12.
Dupa finalizarea activita(ii preventive, personalul desemnat
prezinta
efului serviciului privat pentru situaJii de urgenta documentele intocmite, in vederea stabilirii
masurilor pentru remedierea neregulilor care nu au putut fi solu(ionate.

199

ANEXA I

DOTAREA
grupelor de interven t ie i echipelor
specializate
I.

Grupe de intervenite

Salvare i prim ajutor

- ambulan[a

Stingerea incendiilor

- autospeciala

Intervenite la inalJime

- autoscara

Descarcerare

- autospeciala de descarcerare

Decontaminare i protec[ie CRBN

- autospeciala

NOTA:
Fiecare autospeciala are in dotare aparatura, echipament 5i complete de protecJie,

mijloace de transmisiuni,

accesorii, substanJe i alte materiale specifice, conform carJilor tehnice i instruc[iunilor de exploatare.

2. Echipe specializate.
potrivit art. 65 alin.
(2)

Dotarea echipelor specializate se realizeaza pe baza normelor emise


di
n

Legea nr. 481/2004 privind protec[i


a

civil e
,
n

modificrile i

200

ANEXA 2

CRITERII SPECIFICE

care stau la baza dotarii cu mijloace tehnice i materiale a


serviciilor voluntare pentru situtii de urgenta

Autospeciale i utilaje de

natura 5i volumul opera{iuni1or de interven{ie

intervenJie

caracteristicile 5i performan(ele

tehnico-tactice

ale autospecialelor i utilajelor


duratele normale de exploatare a autospecialelor
i utilajelor
Echipament i mijloace
2

natura i periculozitatea specifica a operaJiunilor

de protec{ie

de intervenJie
efectele negative ale agenJilor dinamici,termici,
electromagnetici

biologici

specifici

evenimentelor periculoase potenJiale


numarul de persoane care participa la opera{iuni

durata normala de folosinJa a echipamentului


marimea 5i particu1arita{ile sectorului de

Aparatura de

competenJa din punct de vedere al comunica{iilor

transmisiuni i
informatica

- numarul de grupe de interven(ie,

precum i

efectivele acestora
numarul de personal cu atribu{ii de conducere
Substan(e necesare
4

interven)iei

numfirul

caracteristicile

tehnice

ale

autospecialelor
frecven{a i numfirul intervenJiilor, precum i
consumul estimat de substan{e

Mijloace de transport

numarul de utilaje ce trebuie tractate


efectivele i materialele ce trebuie transportate
normele de alocare la drepturi
durata normala de exploatare

201

ANEXA 3

DOCUMENTELE
de organizare, desfajurare i conducere a activitfi(ii,
serviciului voluntar pentru situ tii de urgen{a
I. Dosarul privind organizarea i inzestrarea serviciului voluntar pentru situa(ii de urgen ta
I.I. Hotar:irea consiliului local de infiinJare, organigrama i numfirul de personal ale

serviciului voluntar
I.2. Contractele de voluntariat incheiate intre consiliul local i voluntari
I.3. Contractele de intervenJie
I.4. Tabel nominal cu personalul, in func{ie de structurile din care acesta face parte, i
modul de intiin(are
1.5. Tabel cu necesarul de tehnica, aparatura i materiale, in func{ie de structura
serviciului voluntar
1.6. Tabel cu materialele 5i tehnica existente in dotare
1.7. EvidenJa referatelor prin care se solicitfi completarea dotarii cu tehnica, aparatura i
materiale a serviciului voluntar, intocmite de 5eful serviciului
I.8. Schema legaturilor de comunicaJii ale forjelor ce ac{ioneaza in cazul situaJiilor de
urgen{a
II. Regulamentul de organizare i funt nare a serviciului voluntar pentru situtii de urgenta
III.Dosar privind interven t a serviciului voluntar
III.I. Planuri de interven(ie (de raspuns) in func)ie de riscurile identificate in sectorul de
competen{a
III.2. Planuri de cooperare
III.3. P1anu1 de evacuare in caz de urgenta
III.4. Planurile sau schiJele loca1ita{i1or din sectorul de competen(a pe care sunt marcate
zonele locuite, amplasarea agen{i1or economici i instituJiilor, sursele de alimentare
cu apa, zonele greu accesibile 5i vulnerabile la riscuri
III.5. Planul de analizfi i acoperire a riscurilor
IV. Dosar privind pregfitirea personalului
IV.1. Planul de pregatire profesionala anuala i lunara, pe teme i exerci{ii
IV.2. Registrul de evidenJa a participarii la pregatirea profesionala i calificativele
ob{inute
IV.3. Planificarea exerci(ii1or i aplica{iilor
V. Dosar operativ
V.1. Registrul cu note de anun{are i de eviden{a a interven{iilor
V.2. Organizarea interven{iei pe ture de serviciu
202

V.3. Raportul de intervenJie

VI. Registrul istoric al serviciului voluntar pentru situa(ii de urgen{a


VII. Registrul de control
VIII.

Programul de masuri in vederea acordarii asisten(ei pentru prevenirea situatiilor de

urgenJa la gospodariile popula t iei


VIII.I. Graficul controalelor la gospodariile popula{iei
VIII.2. Carnetele cu constatfirile rezultate din controale
VIII.3. Graficul de informare publicfi
IX. Dosar tehnic
IX.1. Planul de asisten(a la autospecialele 5i utilajele de intervenJie

IX.2. Dosarul tehnic al mijloacelor de intiin{are-alarmare

203

ANEXA 4

STRUCTURA-CADRU
a regulamentului de organizare i func(ionare a serviciului voluntar pentru situaJii de urgenta
CAP. 1
Dispozitii generale
hotarfirea consiliului local de constituire a serviciului voluntar;

prezentarea succinta a activita{ii serviciului voluntar in func(ie de tipurile de risc


gestionate; alte date de interes general.
CAP. 2
Organizarea i atributiile serviciului voluntar
conducerea i structura organizatorica;
rela{iile dintre structurile serviciului
voluntar:
ierarhice;
func{ionale;
organizarea pe ture a serviciului voluntar;
atribu{iile serviciului voluntar:
atribu{iile compartimentului/specia1iti1or de prevenire;
atribu{iile formaJiilor de intervenJie:
atribu{iile grupelor de intervenJie;
atribu{iile echipelor specializate;
CAP. 3
Atribu(iile personalului din structura serviciului voluntar

atribu{iile efu1ui de serviciu;


atribu)iile efului de compartiment/specialistului de
prevenire; atribuJiile efu1ui forma(iei de interven{ie;
atribuJiile efu1ui grupei de interven{ie;
atribu)iile efu1ui echipei specializate;

atribu)iile conducatorilor autospecialelor de


interven)ie; atribu{iile mecanicului de utilaj;
atribu{iile membrilor grupelor de interven(ie i echipelor
specializate.

204

CAP. 4
Coordonarea, controlul i indrumarea serviciului voluntar
re1a(iile de coordonare;

re1a(iile de control;
re1a(iile de cooperare;
re1a(iile de indrumare.
CAP. 5
Gestionarea patrimoniului serviciului voluntar
modul de finan{are, dotare, exploatare, intreJinere, eviden{a i control al
patrimoniului.
CAP. 6
Pregfitirea personalului serviciului voluntar
stabilirea modului de pregfitire de specialitate 5i fizica a
personalului; participarea la cursuri de calificare 5i atestare;
participarea la concursurile profesionale.
CAP. 7
Dispozi(ii
finale
dispoziJii privind obligativitatea cunoaterii i aplicarii prevederilor

de catre

regulamentului personalul serviciului voluntar;


dispoziJii privind intrarea in vigoare a regulamentului.

205

ANEXA 5

ROMANIA
JUDETUL MURE
Consiliul Local a1
CONTRACT DE VOLUNTARIAT

nr.

, incheiat astazi

A. Partile contractului
1.
contractului: Consiliul Local al
, reprezentat prin domnul/doamna

Beneficiarul
, cu sediul

in calitate de
2. Voluntar: domnul/doamna

, fiul/fiica
lui

, luna
jude(ul

i al/a .

nfiscut/nascuta in anul

, ziua

, in comuna/oraul

, domiciliat/domiciliata in str.

nr.

, bl.

, et.

, ap.

., localitatea

jude(ul
seria

, posesor/posesoare a1/a buletinului/caiii de identitate

la data de

, cod numeric personal

, eliberat/eliberata de

absolvent at/abso1venta a

de profesie
angajat/angajata
la

, cu o vechime de

B. Obiectul contractului: prestarea de activitati in domeniul situatiilor de urgen ta, conform


Statutului personalului voluntar din serviciile de urgen(a voluntare
C. Durata contractului: 5 arii, cu posibilitatea prelungirii, in conditiile Statutului personalului
voluntar din serviciile de urgenJa voluntare
D. Zona de desffiurare a activita(ii:
a) in zona de competenJa a serviciului voluntar pentru situa{ii de urgen{a;
b) pe teritoriul loca1ita{ilor invecinate, in baza contractelor de interven(ie incheiate intre
consiliile locale.

E. Atribu{iile postului: cele prevazute in fia postului, anexa la contractul de voluntariat


F. Condi{ii de activitate: activitatea se desfaoara in conformitate cu legislatia in vigoare,
conform condi(iilor specifice.
G. Durata activittii: activitatea este nenormata.
H. Drepturile i obliga(iile par t ilor privind securitatea i sanatatea in munca:
206

a) asigurarea in caz de accident i de boala, ce pot interveni in timpul activitaJilor desPaurate,

incheiata de consiliul local beneficiar al voluntariatului, in condiJiile legii;


b) echipament individual de protec)ie;
c) materiale igienico-sanitare;
d) supliment alimentar;
e) alte drepturi:
I. Alte clauze:
a) perioada de preaviz este de 15 zile;
b)
lte clauze:
J. Drepturi i obligaJii generale ale pErJilor

1. Voluntarul
1.1. Drepturi.a) sa lie repartizat pe un post conform pregatirii;
b) sa beneficieze de masuri de securitate 5i sanatate a muncii;
c) sa beneficieze de formare profesionala;
d) sa beneficieze de compensa(ii in bani pentru timpul efectiv de lucru la
interven{ii, conform Statutului personalului voluntar din serviciile de urgenJa
voluntare;
e) sa beneficieze de reducere din impozitul local pe perioada:
2.

, cu
%;
3.
, cu
%;
ft sa beneficieze de scutire pentru urmatoarele taxe locale

g) sa beneficieze de gratuitaJi pe mijloacele de transport in comun din localitate,


apar(in:ind unita(ilor din subordinea consiliului local;

h) sa beneficieze de scutire de urmfitoarele servicii in folosul


comunitaJii:

i) alte drepturi:

1.2. Obligatii.a) indeplinirea atribu(ii1or conform fi5ei postului;


b)
respectarea disciplinei in timpul
activitaJilor;
207

c) respectarea masurilor de securitate 5i sanatate a muncii;


d) pastrarea secretului de serviciu;
e) portul in mod corespunzfitor al uniformei i utilizarea, potrivit prescripJiilor

tehnice specifice, a tehnicii de intervenJie, a echipamentului de protecJie, a


aparaturii i mijloacelor de intiinJare;
f) participarea la cursurile de pregatire, organizate de consiliul local beneficiar al
voluntariatului ori de alte autoritaJi ale administra{iei publice centrale sau
locale, dupa caz;
g)

alte obliga{ii:

2. Beneficiarul voluntariatului
2.1. Drepturi.
a) sa dea dispoziJii cu caracter obligatoriu pentru voluntar;
b) sa exercite controlul asupra modului de indeplinire a sarcinilor de
serviciu;
c) sa constate savarirea abaterilor disciplinare 5i sa aplice sanc(iunile

corespunzatoare, potrivit legii;


d) alte drepturi:

2.2.
Obligatii.

a) sa acorde voluntarului toate drepturile ce decurg din contractul de voluntariat;

b) sa asigure permanent condi(iile tehnice 5i organizatorice pentru


desUaurarea activita(ilor specifice;
c) sa informeze voluntarul asupra condi{ii1or i re1a{ii1or de munca ce privesc
desUaurarea activita{ilor specifice;
d) sa elibereze, la cerere, documente care atesta calitatea voluntarului;
e) sa asigure confidenJialitatea datelor cu caracter personal ale voluntarului;
f) alte obliga{ii:

K. Dispozitii finale
1. Prevederile prezentului contract de voluntariat se completeaza cu dispozi{iile
Statutului personalului voluntar din serviciile de urgen{a voluntare.
2. In executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordoneaza conducerii
beneficiarului
voluntariatului cu care a incheiat contractul.
208

3. Modificarea contractului de voluntariat se poate face la cererea scrisa a uneia dintre


papi, formulata in termen de 15 zile de la data la care a intervenit situaJia de natura a
duce la modificarile contractuale.

4. Prezentul contract individual de voluntariat s-a incheiat in doua exemplare, cate unul
pentru

Beneficiarul voluntariatului,

Voluntar,

Prezentul contract se prelunge5te, conform prevederilor Hotarfirii Guvernului nr. 1.579/2005,

astfel:
1.
2.

Voluntar,

Organiza{ie gazda,

Pe data de

din
legale.

prezentul contract inceteaza in temeiul art.


, in urma indeplinirii procedurii

Beneficiarul voluntariatului,

209

ANEXA 6 )
) Anexa nr. 6 este reprodusii infacsimil.

ROYANIA
JUDBTIE/Y . BMURBTI
COYSILIUL LOCAL AL

JUDB0JL/H .
BXURBTI

fBRTIPIfAT YOYRAL DB
VO]ATAR

CONSILIUL LOCAL AD
Seria ..... nr.

Seria ..... nr.

Do

t o

...

..........................

.
n u

CBRTIZICAT N0NINA1 DB
V05UNTAR (NODBL)

Demul/doamns .
,
,
| CNP .............................., nascut(a) in
,
judetul/semor
...
., anul
|
luna ......, ziua ....., in.......................,
localitatea.
fiul/fiica lui
............
|judetul/sector
fiul/fiica
ji
| luz ........................... z al/a
,
81/8 ......................, 8 8CtlV8t zn |a
. activ&t in
........................., in cadrul
perioMa
..............,
inc&dml |serviciului
perioada
voluntar penLru situatii de urgenta organizat
serviciului voluntar pentru situatii de in
,
urgenta orgsniz&t in subordinea
|subordinea Consiliului local &l
Conszliului Local al
|in functia de
..................., in furctia de
|
Prezentul certificat se elibereaza in conformitate cu
...
H.G.
| nr.
Prezentul certific&t se elibereaz8 in ....../200S.
conf o mitate cu H.D. nr. ..../200S.
|
|
Secretar,
Secretarul unittii administret iv
teritori&ie .............................
l0C8lit8te8............................,

Seenet ura titularului

Nr. inregistrare
...
Data eliberarii .........................

|Nr.
|
|Data eliberrii: snul

210

ANEXA 7

R0EVI1
JEDITJL/ EWICIPIJL BBCURTI
C0n9lliul h0CBl Bl .

Nr. ............... din .

fionnul/ fiomna . . . . . . . . . . , voluntar in servic ml de ur9ent vo luntar .

(dC noir e B servic


lului ) StC 86 111ttt/ ah illtBta sa contro ie ze respectarea preveder 1 for 1e9a1e
pentru pr even 1rea

ANEXA 8
la crlterille de
performanJii

DOTAREA

echipajelor/grupelor de interven(ie yi echipelor specializate


I. Echipaje/grupe de interven{ie
1

Stingerea incendiilor cu apa i spuma

Autospeciala pentru lucru cu apa i

spuma sau utilaj mobil


2

Stingerea incendiilor cu pulberi i gaze

Autospeciala

pentru

lucru

cu

dotata

cu

pulberi i gaze
3

IntervenJie la inalJime

Autoscara

IntervenJie la inundaJie 5i/sau inec

Barca de salvare

Descarcerare, deblocare-salvare 5i prim ajutor

AmbulanJa/autospeciala

echipament de prim ajutor sau de

descarcerare
6

Decontaminare i protecJie CBRN

Autospeciala,

utilaj

sau

auto

dotata/dotat cu echipament

Suport logistic al intervenJiilor

Autocamion, tractor, remorca auto


sau alt utilaj

Cercetare - cautare

Autospeciala

NOTA:
Fiecare autospeciala sau utilaj de interven(ie este dotata/dotat conform ca9ilor tehnice 5i instrucJiunilor de
exploatare.

II. Echipe specializate


Dotarea echipelor specializate se realizeaza pe baza normelor emise potrivit art. 65 alin. (2) din Legea
nr. 481/2004 privind protec(ia civila, cu modificarile i completarile
ulterioare.

211

ANEXA 9
la criteriile de performan]

CRITERII SPECIFICE

care stau la baza dotarii cu mijloace tehnice i materiale a


serviciilor private pentru situa(ii de urgent

Autospeciale i utilaje
de
interven(ie

-natura i volumul opera)iunilor de interven)ie


-caracteristicile

5i

performan)ele

tehnico-tactice

ale

autospecialelor i utilajelor
-durata normata de exploatare a autospecialelor i
utilajelor

Echipament de protec(ie
2

- natura i periculozitatea specifica a opera(iunilor de


interven(ie
- numarul de persoane care participa la opera(iuni

- durata normata de folosin(a a echipamentului


Aparatura de comunica(ii i
informatica

-marimea i particularita)ile sectorului de competen(a din


punctul de vedere al comunicaJiilor
- numarul de forma)ii, grupe 5i

echipe, precum i

efectivele acestora
- numarul de personal cu atribu)ii de conducere

Substan)e necesare interven(iei


4

- numarul de autospeciale i caracteristicile tehnice care

folosesc substan(e, frecven(a i numarul interven(iilor,


precum i consumul estimat de substan(e
Mijloace de transport

- numarul de utilaje ce trebuie tractate


- efectivele i materialele ce trebuie transportate
- normele de alocare la drepturi

- durata normata de exploatare

212

ANEXA 10
la crlterllle de
performanJii

DOCUMENTELE
de organizare, desfaurare 5i conducere a activita(ii serviciului privat pentru
situat'i de urgenta

I. Dosarul privind organizarea i inzestrarea serviciului privat


I.I. Decizia/actul de constituire, cu organigrama i numarul de personal ale serviciului
privat
I.2. Contractele sau convenJiile de interven{ie
I.3. Tabelul nominal cu personalul angajat, funcJiile ocupate i modul de intiin{are
I.4. Tabelul nominal cu personalul voluntar, locul de munca, funcJiile ocupate in serviciul
privat i modul de intiinJare

I.5. Tabelul cu necesarul de tehnica, aparatura i materiale, in func)ie de


structura serviciului privat
I.6. Tabelul cu materialele 5i tehnica existenta in dotare
I.7. Solicitarile anuale privind completarea cu tehnica, aparatura i materiale
1.8. Schema legfiturilor fir-radio cu fo9ele ce ac(ioneaza in cazul situa(iilor de urgen{a
1.9. Fiele de protec{ia muncii pentru personalul angajat i voluntar din serviciu
II. Regulamentul de organizare i func(ionare a serviciului
privat
III. Dosar cu planurile operative ale serviciului privat
III.I. Planuri de intervenite (raspuns) in func)ie de riscurile identificate in sectorul de
competen)a
III.2. Planuri de cooperare
III.3. P1anu1 de evacuare in caz de urgen{a civila
III.4. Planurile sau schi{ele operatorilor economici/instituJiilor publice/1oca1ita{i1or din

sectorul de competen(a, pe care sunt marcate sursele de alimentare cu apa, zonele


greu accesibile, zonele vulnerabile la riscuri
III.5. P1anu1 de analiza i acoperire a riscurilor, pentru loca1ita{ile cu care s-au incheiat
contracte sau conven(ii de interven{ie
IV. Dosar privind pregatirea personalului
IV.1. Planul de pregfitire profesionala lunara i anuala, pe teme i exerciJii

IV.2. Registrul de evidenJa a participarii la pregatirea profesionala i calificativele


ob(inute
IV.3. Planificarea exerciJiilor i aplica{iilor
V. Dosar operativ
213

V.1.Registrul cu note de anunJare 5i de evidenJa a interven{iilor


V.2. Organizarea intervenJiei pe ture de serviciu
V.3. Raportul de intervenJie (uu exemplar se trimite la inspectoratul judeJean/al
municipiului Bucureti pentru situa]ii de urgenJa, atunci cand se intervine
fara sprijinul serviciilor profesioniste)
VI. Registrul de control privind activitatea serviciului
VII. Dosar privind activitatea de prevenire desfajurata de personalul serviciului privat
VII.I. Graficul de control

VII.2. Programul serviciului de rond


VII.3. Registrul cu constatarile rezultate din serviciul de rond
VII.4. Notele de control
VII.5. Registrul cu eviden(a lucrarilor cu foc sau a lucrarilor periculoase
VIII. Dosar tehnic

VIII.I. Planul de asistenJfi la autospecialele 5i utilajele de


interven{ie
VIII.2. Dosarul tehnic a1 mijloacelor de intiin(are-alarmare.

214

ANEXA 11

la crlterllle de
performanJii

STRUCTURA-CADRU
a Regulamentului de organizare i funtionare a serviciului privat pentru
situat'i de urgenta

CAP. 1
Dispozitii generale
- baza legalfi de infiinJare a serviciului privat, dispozi{im actul de constituire

- prezentarea succinta a activita)ii serviciului privat in func(ie de tipurile de risc


gestionate
- domeniul de activitate al operatorului economic/institu {iei publice
- alte date de interes general
CAP. 2
Organizarea i atributiile serviciului privat

- conducerea 5i structura organizatorica


- rela)iile dintre structurile serviciului privat:
- ierarhice

- func{ionale
- coordonare i control
- cooperare
atribu)iile serviciului privat:
atribu{iile compartimentului de prevenire
- atribu{iile forma{ii1or de interven[ie
- atribu{iile echipajelor/grupelor

- atribu{iile echipelor specializate


- atribu{iile dispeceratului
- atribu{iile atelierului
CAP. 3
Atribu{iile personalului din structura serviciului privat
- atribu{iile efului serviciului privat

atribuJiile efu1ui compartimentului/specialistului de


prevenire

atribu)iile efu1ui forma{iei de interven{ie

atribu)iile efului echipajului/grupei de interven{ie

- atribu)iile efului echipei specializate


- atribu)iile conducatorilor autospecialelor de interven{ie/altor
utilaje
- atribu)iile mecanicului de utilaj
- atribu)iile dispecerului/telefonistului
2
15

- atribu{iile personalului din atelierul de reparaJii i intre(inere

CAP. 4
Coordonarea, controlul i indrumarea serviciului privat
rela{iile de coordonare

rela{iile de
control

rela{iile de
cooperare
CAP. 5
Reglementarea activitaJilor privind prestarile de
servicii
- baza legalfi de incheiere a contractelor i
conven(iilor
CAP. 6
Gestionarea patrimoniului serviciului privat
- stabilirea modului de finanJare, dotare, exploatare, intre{inere, eviden(a i control al
patrimoniului
CAP. 7
Pregatirea personalului serviciului privat
- stabilirea modului de pregatire de specialitate i fizica a
personalului
- modul de participare la cursuri de calificare i atestare
participarea la concursurile profesionale

CAP. 8
Dispozitii finale
- dispozi(ii privind obligativitatea cunoaterii i aplicarii prevederilor regulamentului de catre
personalul serviciului privat

- dispoziJii privind intrarea in vigoare a regulamentului de organizare i func{ionare a serviciului


privat.

216

ANEXA 12
la regulament

Serviciul Voluntar pentru Situa{ii de Urgenta a1


GRAFIC DE CONTROL
- model -

NOTA:
In func(ie de particularit:i(ile sectorului de competenJa, se planifica controale la alte institu ii sau operatori
economici din subordinea consiliului local (spa(ii de cazare, societaJi comerciale de prestari de servicii c:itre
popula(ie) sau cu care s-au incheiat contracte, precum i premergator i pe timpul desPaurarii manifestarilor cu

public legate de evenimente din viaJa comunita(ii (tfirguri, hramuri, mari sarbatori religioase)

217

ANEXA 13
la regulament

Serviciul Privat pentru Situa{ii de UrgenJa a1

GRAFIC DE CONTROL
model

]r.

eIdt0I1l ecoA0K1c/

cit.

sectia/atelier ul

NOTA:
In func(ie de particularita)ile sectorului de competen(a, se planifica controale la operatorii economici cu care sau incheiat contracte.

ANEXA 14

la regulament

APROB
(conducatorul institu(iei publice, managerul
sau administratorul operatorului economic)

PROGRAMUL
serviciului de rond

model
Itinerarul rondalui
(traseul)

Intervalul ozar
Probleme de arn.drit gi vezificat
(activitdti de
de parcaxcexe
apxare inpotx va incendilor g p rotecqe c
vil)

Sectia/Atelierul
Itinerazul II
Sect,ia/Atelierul

2
18

ANEXA 15
la regulament

CARNET
cu constatarile rezultate din control

- model INDICATI DE FOLOSIRE


Situa{iile de urgenJa la gospodariile popu1a{iei pot fi preintampinate daca popu1a{ia

cunoa5te 5i respecta regulile 5i masurile de prevenire a acestora.


Serviciile voluntare pentru situaJii de urgen{a au ob1iga{ia de a desUaura activitaJi
pentru prevenirea situa)iilor de urgenJa in localita(ile unde sunt constituite i de a face cunoscute
cetfiJenilor regulile i mfisurile de preintiimpinare a acestora.
Carnetul cuprinde principalele reguli i masuri de prevenire a situaJiilor de urgen{a la
gospodariile popu1a)iei, pe baza carora personalul compartimentului de prevenire executa controlul i
stabi1ete masuri in raport cu situa{ia gasita la fa{a locului.
Neregulile constatate vor fi inscrise in carnet sub forma prescurtata.
Exemplu.- Intr-o gospodarie s-a constatat ca proprietarul folosete focul deschis sau
mijloace de iluminat cu flacara deschisa pe langa furaje sau alte materiale
combustibile; in loc de a se inscrie in intregime neregula in carnet, se va inscrie:
punctul 2b, ceea ce corespunde cu incalcarea prevfizutfi in indrumator la punctul
respectiv.
Daca anumite incalcari nu sunt prevazute in carnet, atunci acestea se inscriu in intregime
Para a se mai folosi forma prescurtata.
Este indicat ca la gospodariile in care s-au constatat nereguli sa se execute verificari
ulterioare pentru a vedea daca acestea s-au remediat, Para a se atepta a1 doilea control periodic.
Pentru mai multa eficacitate a controlului, personalul compartimentului de prevenire va
explica cetaJenilor in ce constau neregulile, ce trebuie Uacut pentru remedierea lor i mai ales
urmarile posibile ale acestora, folosind in acest scop exemple de incendii provocate de neg1ijen{a
sau de nerespectarea regulilor de prevenire a altor situa{ii de urgenta.
De asemenea, vor face recomandari cu privire la modul de salvare a oamenilor i de
evacuare a animalelor in caz de incendiu sau alte situa{ii de urgen{a.

I. Reguli 5i miisuri de prevenire la grajduri, magazii 5i alte dependin]e.a) este interzis a se intra in aceste construc(ii cu lumanari, chibrituri aprinse sau lampi
de petrol, iluminatul realizandu-se cu corpuri de iluminat electrice prevazute cu
globuri de protec{ie sau cu felinare de vant in stare buna; cablurile electrice vor fi
pozate numai pe materiale incombustibile;
b)se interzice fumatul sau accesul cu foc deschis in aceste spa)ii;
219

c) u5ile grajdurilor vor fi construite Para praguri i se vor deschide spre exterior. Nu
este permisa blocarea u5ilor cu diferite obiecte sau materiale;
d) incalzirea grajdurilor este admisa numai cu sobe cu acumulare de cfildura, iar
aprinderea i alimentarea focului trebuie sa se faca numai din exterior;
e) se interzice depozitarea in magazii sau in alte dependinJe a oricarui fel de carburant in

cantitate mai mare dec:it cea stabilita de reglementfirile in vigoare;


f) este interzisfi folosirea afumatorilor improvizate, care prezintfi pericol de incendiu, in
magazii, uri sau instalate in apropierea materialelor combustibile.
2. Respectarea regulilor i miisurilor de prevenire la depozite defuraje, paie 5i alte materiale.a) furajele, paiele 5i alte materiale combustibile vor fi depozitate, dupa posibilitaJi, cat
mai departe de casa, bucatarii de vara, cuptoare, magazii etc.;
b)este interzisa folosirea focului deschis sau a mijloacelor de iluminat cu flacara deschisa
pe langa furaje 5i materiale combustibile;
c)focurile deschise Pacute in cu9i, la o distanJa mai mare de 10 in fa{a de depozitele
de furaje, paie 5i alte materiale, trebuie atent supravegheate, in locuri special
amenajate
3. Respectarea regulilor 5i masurilor de prevenire la folosirea bucatEriilor de vara, cuptoarelor yr
mainilor de gatit:
a) este interzis a se instala cuptoare, maini de gatit sau bucatarii de vara improvizate

in apropierea grajdurilor, gurilor, locurilor de depozitare a furajelor i a altor


materiale combustibile;
b) este interzis a se scoate burlanele de metal pe fereastra sau pe sub streaina Para sa
lie izolate pe paile combustibile ale construc(iei. IzolaJia se face pe o distan(a de
40 cm de o parte 5i de alta a locului de trecere, prin lasarea unei distan(e de 15 cm
intre fa{a exterioara a burlanului i elementele combustibile, precum i prin
imbracarea burlanului cu un strat gros de 5 cm din vata de sticla tencuita sau
cu un strat echivalent de azbest. Cilnd acoperiul este construit din material
combustibil, nu este permisfi scoaterea burlanului sub streaina;
c) este interzisfi aruncarea la intfimplare, pe lfinga furaje, uri, grajduri sau alte
materiale
combustibile, a cenuii. Cenua se va depozita intr-o groapa anume amenajata,
dupa ce mai intiii a fost stins cu apa jaraticul ramas in ea.
4. Respectarea regulilor i masurilor de prevenire i stingere a incendiilor la instalarea i
folosirea sobelor:
a) sobele de metal nu trebuie sa lie instalate la o distanJa mai mica de 1 in faJa de
pere(ii din lemn sau din alte materiale ce se pot aprinde u5or. Cand pere{ii de
scandura sunt
220

carfimizi aezate pe muchie, pe o suprafa{a care sa depaeasca cu 50 cm


dimensiunile sobei, vertical i orizontal;
b)este interzis ca sobele de metal sa lie aezate direct pe duumeaua de scfinduri.
Dacfi inal{imea picioarelor sobelor depaete 25 cm, ele vor fi aezate pe un
postament de cfirfimida in grosime de 7 cm. Daca picioarele sobelor au

inalJimea sub 25 cm, postamentul va avea grosimea de 25 cm. Postamentul


trebuie sa depaeasca perimetrul sobei cu 25 cm, iar in faJa uii cu 50 cm;
c) nu este permis sa se foloseascfi sobe cu uiJele defecte;
d)este interzis a se aprinde focul in soba cu benzina sau cu alte lichide inflamabile, in
asemenea condiJii incat sa prezinte pericol de incendiu, ori sa se arda in soba lemne
lungi, netaiate, care pe timpul arderii nu intra in intregime in soba;
e) sobele de caramida vor avea pe du5umea, in fa{a u5ilor, o tabla metalica cu
dimensiunile de 70 x 50 cm;
I) nu este permis sa se puna la uscat la mai pu{in de 1 in departare de sobele metalice
haine, rufe sau alte obiecte casnice care se pot aprinde u5or. De asemenea, astfel de
obiecte nu trebuie sa se puna pe sobele de zid sau in imediata lor apropiere;
g) focul in sobe nu trebuie lfisat Para supraveghere sau in grija copiilor;
h)se va urmfiri ca sobele de metal sau de caramida sa nu se incalzeasca peste
masura, deoarece pot aprinde uor obiectele din jur.
5. Respectarea regulilor i masurilor de prevenire i stingere a incendiilor la instalarea i
folosirea coyurilor i burlanelor:
a) coturile de zid vor fi izolate fa{a de elementele combustibile ale p1anee1or i

acoperiuri1or astfel:
- la trecerea prin p1aneu, prin ingro5area zidariei de caramida a
couri1or la 25 cm. In spa{iul dintre co5 i p1aneu se introduc un
strat de azbest sau doua straturi de pasla imbibate cu argila;
la trecerea prin acoperit, prin lasarea unei distan(e de cel puJin 10 cm
intre fa{a exterioara a zidariei coului i elementele acoperiu1ui, iar
golul produs se inchide cu un ot de tabla;
b) nu este permis ca in couri sa lie zidite elemente combustibile ale acoperiului,
planeului etc.;
c) coturile se prelungesc deasupra acoperiu1ui cu 0,5 - 0,8 in;
d) coturile de zid vor fi permanent intre{inute Para crapaturi i cura(ate. Este interzis a
se folosi coturile de zid netencuite;
e) burlanele din metal nu vor fi instalate la o distanta mai mica de 70 cm fa{a de pere{ii
de scanduri sau paianta.
6. Respectarea regulilor de prevenire a incendiilor la folosirea energiei electrice:

221

a) este interzisa folosirea instalaJiilor i aparatelor electrice defecte sau improvizate, cu


conductori neizolaJi, cu prize sau intrerupfitoare defecte, doze 5i deriva{ii Para
capace etc.;
b) este interzisfi inlocuirea siguranJelor electrice cu sarma, cuie etc. SiguranJele arse vor

fi inlocuite numai de electrician autorizat;


c) nu este permisfi lasarea sub tensiune, Para supraveghere, a niciunui fe1 de aparat
electric: tier de cfilcat, reou, radiator etc.,
d) este interzisa executarea sau modificarea instala{ii1or electrice de catre persoane
neautorizate;
e) fiarele de calcat vor fi aezate pe timpul folosirii pe supor(i de sarma sau de
caramida.
7. Respectarea regulilor de prevenire i stingere a incendiilor la folosirea lampilor de iluminat i de
gatit cu lichide inflamabile, precum i la folosirea acestor lichide:
a) lampile de iluminat i de gatit cu petrol trebuie sa lie in stare buna, rezervorul nu
trebuie sa lie spart, sa aiba scurgeri, iar umplerea rezervoarelor trebuie sa se faca
cand lampile sunt stinse;
b) este interzisa aezarea lampilor de iluminat sau de gatit in apropierea obiectelor care

se pot aprinde uor sau in locuri unde din neg1ijen{a ar putea fi rasturnate, dand
natere la incendii;
c) lampile de iluminat sau de gatit nu trebuie lasate Para supraveghere pe timpul
func(ionarii lor;
d) este interzis sa se depoziteze in 1ocuin{e lichide inflamabile in cantita{i mai mari de
25 litri. Aceasta cantitate se va pastra in bidoane adecvate (metalice) bine inchise 5i
la locuri ferite de posibilitatea incendierii;
e) cura(area cu substan{e uor inflamabile a parchetelor, a duumelelor, a hainelor etc.
nu este permisa in incaperi unde este aprins focul.
8. Respectarea regulilor i masurilor de prevenire privitoare la folosirea buteliilor de gaze
lichefiate (aragaz):
a) este interzisa folosirea flacarii pentru verificarea etaneita{ii buteliei, garniturilor,
regulatorului i furtunului;
b) buteliile de gaze lichefiate nu se vor folosi Para regulator de presiune, cu garnituri
deteriorate, cu furtun de cauciuc ce prezinta porozita{i, crapaturi sau largiri la
capete;
c)buteliile de gaze lichefiate nu se vor pastra in apropierea surselor de caldura sau sub
ac{iunea directa a razelor solare. DistanJa dintre butelie 5i maina de aragaz va fi
de

222

d) este interzis a se folosi buteliile in pozi{ie culcata sau inclinata; ele se vor folosi
doar in poziJie verticala. Nu este permisa incalzirea buteliilor. Aprinderea
focului, in cazul folosirii gazelor lichefiate, se va face respectandu-se principiul
"gaz pe flacari";
e) este interzisfi trecerea (transvazarea) gazului din butelie in orice alte recipiente.
9. Respectarea regulilor de prevenire i stingere a incendiilor in podurile caselor:
a) este interzisfi construirea de boxe de lemn sau depozitarea de materiale lemnoase,
furaje ori de alte materiale combustibile in podurile caselor;
b) nu este permisa folosirea podurilor pentru bucatarii sau spalatorii;

c) este interzisa folosirea afumatorilor improvizate in poduri;


d)

este interzisa folosirea pentru iluminatul in poduri a lumanfirilor etc.; pentru


iluminat se vor folosi felinare de vant in stare buna de func(ionare.

10. Educarea copiilor i supravegherea for pentru a nu provoca incendii:


a)copiii nu trebuie 1asa{i singuri in incaperi in care sunt sobe de incalzit sau de gatit,
lampi cu petrol pentru iluminat ori gatit in stare de func{ionare;
b) copiii nu trebuie lasa{i sa se joace cu focul (lampi, luni:mari, chibrituri, brichete,
artificii etc.). Asemenea mijloace nu trebuie lasate la indemana lor.
11.

Respectarea regulilor privind protect a impotriva inundat for in zonele unde

acest risc se manifesta cu precadere:


a)cura{area i intre(inerea an(urilor i rigolelor;

b) interzicerea blocarii sau obturarii podurilor ori pode{elor cu


materiale care ar impiedica scurgerea apei.

12. Respectarea regulilor i modului de comportare stabilite de autoritat' pentru diferite situatii
de urgen(a, in functie de riscurile identificate in plan teritorial.

223

CARNET
cu constatarile rezultate din control

model

224

ANEXA 16
la regulament
Servlclul Voluntarpentru SltuaJll de UrgenJa

NOTA DE CONTROL
din

Nr.

- model
-

Incheiatfi astfizi, cu prilejul controlului privind apararea impotriva incendiilor i protecJia


civila, executat potrivit art. .

din

(se va inscrie actul normativ).

PROPRIETAR
OPERATOR ECONOMIC/INSTITU T IE
NUMAR DE

REGISTRARE LA REGISTRUL COMERT<LUI

PERIOADA CONTROLULUI
SPECIALIST DIN COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE
PARTICIPAN TI DIN PARTEA OPERATORULUI ECONOMIC/INSTITU TIEI CONTROLATE
1. NEREGULI CONSTATATE

Se vor menJiona toate incalcarile actelor normative care reglementeaza activitatea de prevenire
a incendiilor i protec(ie civila.
2. MASURI
Se vor inscrie masurile pentru inlfiturarea neregulilor constatate.
Reprezentantul Serviciului Voluntar

Reprezentantul beneficiarului,

pentru Situa{ii de Urgen(fi,


(numele i prenumele in clar i
semnatura)

(numele 5i prenumele in clar i


semnatura)

Se va aplica tampila
beneficiarului.

225

ANEXA 17

la regulament
Servlclul Prlvat pentru SituaJll de UrgenJii

al

NOTA DE CONTROL

Nr.

din

- model
Incheiata astfizi, cu prilejul controlului privind apararea impotriva incendiilor i protec{ia civila,
executat potrivit art. ....... din ........ (se va inscrie actul normativ).
PROPRIETAR*)
SECTIA/ATELIERUL,
OPERATORUL ECONOMIC/INSTITU T
NUMAR DE REGISTRARE LA REGISTRUL COMERTULUI*)
SPECIALIST DIN COMPARTIMENTUL DE PREVENIRE
PARTICIPAN T I DIN PARTEA OPERATORULUI ECONOMIC/INSTITU TIEI
CONTROLATE*)
1. NEREGULI CONSTATATE
Se vor menJiona toate incalcarile actelor normative care reglementeaza activitatea de prevenire
a incendiilor i protec(ie civila.
2. MASURI

Se vor inscrie masurile pentru inlfiturarea neregulilor constatate.

Reprezentantul Serviciului Privat pentru

Situatii de Urgen ta.


(numele i prenumele in clar i
semnatura)

eful secJiei/atelierului/
Reprezentantul
beneficiarului,
(numele 5i prenumele in clar 5i
semnatura)

Se va aplica tampila beneficiaru1ui*).

*) Se va completa numai in cazul in care controalele se executa la alte institu(ii publice/operatori economici din sectorul de
competen)a, cu care s-au incheiat contracte/convenJii.

226

ANEXA 18

la regulament

Serviciul Privat pentru Situa{ii de UrgenJa a1

REGISTRU
cu constatarile din serviciul de rond

- model -

227

NORME SPECIFICE DE PREVENIREA I STINGEREA INCENDIILOR LA


EXPLOATAREA AGREGATELOR MINERALE PENTRU CONSTRUC TII,
INDUSTRIA STICLEI I CERAMICII FINE

13.1 Norme pentru prevenirea i stingerea incendiilor


pentru utilajele navale de extracJii a agregatelor minerale
13.1.1 In scopul prevenirii incendiilor, utilajele navale de extrac{ie vor fi
construite in conformitate cu prevederile Registrului Naval Roman si in conformitate cu
proiectele de construc{ie avizate de acesta.
Orice modificare constructiva sau de schimbare de destinatie a incaperilor adusa la
nave se va executa numai cu avizul Registrului Naval Roman.
13.1.2. Lichidele inflamabile, cu temperatura de aprindere sub 43 C, destinate satisfacerii
nevoilor bordului, se pastreaza in interiorul magaziilor, in rezervoare metalice sau in canistre
inchise, conform Registrului Naval Roman.
13.1.3. In timpul lucrului cu materiale combustibile, furtunurile de incendiu vor fi pregatite ji
montate la gurile de apa, iar stingatoarele vor fi pregatite ji aduse in imediata apropiere a
magaziilor respective.
13.1.4. Materialele uor inflamabile, depozitate la bordul navelor de extracJie, se vor controla, pentru
a se cunoate buna lor pastrare.
13.1.5. Este interzisa depozitarea materialelor combustibile in casa majinii, a navelor de extrac{ie.
13.1.6. Echipajul tpersonalu] navei de extrac{ie va verifica starea tehnica a instala{iilor de
alimentare cu combustibil si va lua masuri de remediere a defectiunilor constatate, in vederea
prevenirii unor eventuale incendii.
13.1.7 Orice lucrare de sudura sau cu foc deschis la bordul navei de extrac{ie se va executa pe baza
permisului de foe, numai de sudorii autoriza(i, care fac parte din echipa navei, asigurandu-se
la locul respectiv mijloacele de stingere necesare.
13.1.8 Se interzice pastrarea buteliilor de oxigen si a generatorului de acetilena, in afara locurilor
stabilite prin regulile din Registrul Naval Roman.
13.1. 9. Se interzice folosirea aparatelor sau utilajelor care produc scantei, in
incaperi in care se produc gaze inflamabile sau folosirea unor astfel de materiale, in incaperile
in care exista aparate care produc scantei.
13.1.10. Exploatarea instalatiilor electrice de iluminat si foia de la nave se va
face cu respectarea normelor in vigoare, interzicandu-se orice improviza{ie care prezinta
pericol de incendiu.
13.1. 11. Pe navele de extracJie, este interzisa folosirea iampiior electrice portabile defecte, a cablurilor electrice si a stecherelor (/isc /or) improvizate.
13.1.12 Accesul la instala(ia electrica a navei de extracJie o are numai
electricianul
bordului. Tot acesta va schimba si siguran(ele arse de la tablourile electrice.
13.1. 13. Motoarele electrice folosite la manevrarea bigelor de la bordul navelor de
extrac)ie vor fi protejate impotriva prafului, conform regulilor Registrului Naval Roman.
13.1.14 Iluminatul cu lampi de petrol se va face (zco/o unde energia electrica lipse)/e ), conform
regulilor Registrului Naval Roman.
13.1.15 Este interzisa folosirea lampilor ale cror rezervoare nu sunt din metal.
13.1.16 Este interzisa folosirea focului deschis in vederea iluminarii sau in alte scopuri, in casa
mainii sau in alte incaperi cu pericol de incendiu.
13.1.17 Radiatoarele electrice se vor folosi i monta la bord conform regulilor Registrului Naval
Roman.
Incalzirea compartimentelor navei de extracJie, cu radiatoare electrice portabile, este
interzisa. De asemenea, este interzisa folosirea aparatelor electrice (rejouri, ciocane
228

de lipit, e/c.) in alte locuri, decat cele special amenajate in acest scop, aparatele in funcJiune
fiind permanent supravegheate.
13.1.19 Se interzice folosirea mijloacelor de incalzit ji de preparare a hranei Para respectarea
regulilor Registrului Naval Roman.
13.1.20Schemele de interven{ie si evacuare se vor afisa in locurile vizibile ji frecventate ale
navei. Aceste scheme vor fi afiate ji in cabina echipajului.
13.1.21. Pe toate navele de extrac(ie (dragi, greifere, alupe, bige, alande
autopropulsate, platforme plutitoare e/c.) inventarul de incendiu se va aeza la locuri vizibile
i bine cunoscute de intregul echipaj, fiind numerotat ji vopsit cu vopsea de culoare rojie.
13.1.22. Instala)iile de semnalizare de la navele de extrac{ie vor fi in permanenta
sub
tensiune.
13.1.23 La toate mijloacele de stins incendii se vor afija instruc{iuni de folosire.
13.1.24 Stingatoarele cu spuma vor fi incarcate la timp, iar solu{iile vor fi verificate periodic. Pe
fiecare stingator se vor lipi etichete, unde se vor specifica data incarcarii, felul solu{iei
existente in aparat si numele celui care a incarcat stingatorul. Fiecare stingator va fi
prevazut cu un cui pentru desfundat.
13.1.25. Stingatoarele cu COz vor fi prevazute cu etichete, pe care se va inscrie greutatea totala si
neta a aparatelor. Periodic, acestea se vor verifica, cantari i completa, dupa caz.
13.1.26. Mijloacele de stins incendii de la bordul utilajelor navale de extractie vor fi men{inute in
ordine, cura{enie i deplina stare de func{ionare.
13.1.27. Este interzisa blocarea mijloacelor si instalatiilor de stins incendii, cat ji a cailor de acces cu
diferite materiale.
13.1.28. Pentru alarmarea echipajului, in caz de incendiu, se va folosi instalaJia manuala de
alarmare, prin sonerii.
13.1.29. In momentul izbucnirii unui incendiu, la utilajul naval de extractie se vor lua urmatoarele
masuri:
se depisteaza locul acestuia pe utilajul naval de extractie;
se stabileste de ce natura este;
se stabilejte direc{ia de propagare;
se iau masuri pentru scoaterea in afara pericolului, a tuturor persoanelor aflate
la bordul utilajului naval de extractie;
se trece la ac(iunea de stingere, echipajul actionand conform programului
intocmit de jetul navei de extractie, precum si in raport de mijloacele de
stingere prevazute, dupa caz;
daca incendiul ia propopii se apeleaza la serviciul de pompieri al exploatarii i
unitatea de pompieri militari.
13.1.30. Utilajul naval de extractie din apropiere trimite echipe cu mijloacele necesare, la nava
incendiata, pentru acordarea de ajutor.
13.1.31Concomitent cu ac(iunea de stingere a incendiului se procedeaza la evacuarea apei din
santinii, pentru a nu se forma acumulari masive de apa in zona superioara a utilajului naval,
ce ar duce la periclitarea stabilita)ii navei.
13.1.32Pentru localizarea incendiului se va avea in vedere separarea rapida a spa{iilor ce
prezinta focare de incendiu, prin inchiderea etana si folosirea mijloacelor fixe de stingere
(CO3, apa, spumfi e/c.).
13.2 Norme specifice de prevenirea incendiilor in industria materialelor de construc{ii
13.2.1 Normele din acest capitol se refera la carierele de niip, argila, piatra,
calcar, marmuril. la sec|iile de macinare i omogenizare, rampe de incarcare i descarcare a
materiilor prime
i finite, secJii de presare ji la depozitele de materiale incombustibile (si/p, argila, [igla,
caramida etc.) din industria ceramica, produse refractare, prefabricate din beton etc.
13.2.2. FuncJionarea excavatoarelor, a sta(iilor de funicular precum i a celorlalte
utilaje foloite in cariere, este interzisa pe timp de furtuna i mai ales cand acestea sunt
229

de descarcari electrice atmosferice. Fac exep{ie acele utilaje a caror securitate in func(ionare
nu este periclitata in timpul descarcarilor electrice atmosferice ji deci nu pot provoca
incendii. 13.2.3. La verificarea motoarelor cu ardere interna ale compresoarelor,
buldozerelor, excavatoarelor, forezelor mobile, tractoarelor, nu se va foloji flacara desc
13.2.4. Insta1a{iile tehnologice, majinile-unelte, utilajele i aparatura din sec(iile
unita{ilor industriale vor fi intre)inute ji exploatate conform prevederilor instruc{iunilor
furnizorului, Capilor tehnice ale acestora i Regulamentului de fabricaJie. Ele se vor controla
ji revizui periodic, in termenele stabilite, inlaturandu-se totodata defec{iunile ce ar putea
provoca pericol de incendiu sau explozie.
13.2.5. La exploatarea maini1or i a utilajelor trebuie respectate graficele privind
ungerea i cura)irea periodica de praf i de scame a acestora. Ungerea partilor mobile ale
mainilor se va face numai cu lubrifian(ii indica(i si numai in stare de repaos al majinilor. In
aceste grafice se vor indica i echivalen)ele de 1ubrifian(i, dintre lubrifian(ii indica{i de
fumizorul de utilaje ji cei produsi in Romania, ca inlocuitori.
13.2.6. Sistermele de ungere ale agregatelor tehnologice i ale liniilor automate de productie vor fi
permanent supravegheate, pentru evitarea pierderilor de lubrifianJi din lagare, cuzine{i,
angrenaje, transmisii etc. ji a supraincalzirii lor. Orice defectiune va fi remediata numai de
personal calificat.
Eventualele scurgeri accidentale se vor inlatura prin folosirea unor materiale
absorbante (runegud, nisip etc.) care se vor colecta imediat in vase metalice cu capac. Acestea
vor fi evacuate la sUaritul zilei de lucru in locuri stabilite pentru acest scop si Para pericol de
incendiu.
13.2.7. Se interzice introducerea in sec(ii a lubrifian{ilor destina{i ungerii
mainilor
i a utilajelor, in cantita)i mai mari decat necesarul pentru maximum trei zile de lucru, Para a
se depai cantitatea de 25 litri. Pastrarea acestora se va face in locuri special amenajate, ferite
de orice surse de foe sau de incalzire ji care vor fi marcate cu indicatoare.
13.2.8. Nu se admite introducerea in sec(ii a lichidelor combustibile utilizate in procesul
tehnologic, in cantita)i mai mari decat necesarul unui schimb.
13.2.9. In timpul func(ionarii utilajelor i a mainilor din sec{iile de fabricate, acestea vor fi
supravegheate pentru a se inlatura orice defec(iune ca: frecari, deformari, ruperi de piese etc.,
care ar putea produce scantei sau flame.
13.2.10.
Periodic, se va face verificarea izola(iei conductelor termice, pentru a se
impiedica contactul cu materialele combustibile pe popiunile deteriorate.
13.2.11.
La executarea opera(iilor de cura(ire cu motorina sau cu petrol a
utilajelor, sau a unor piese componente ale acestora, se va intrerupe curentul electric i se va
inlatura orice sursa de foc deschis din incapere, asigurandu-se totodata i mijloacele pentru
interven)ia rapida in caz de incendiu.
La locul unde se efectueaza asemenea opera(ii, se va foloi inscrip(ia:
ATEN[IE. SE LUCREAZA CU SUBSTAN[E INFLAMABILE.
13.2.12.
Daca se utilizeaza carpe sau cal(i, la cura(area pieselor sau utilajelor,
acestea trebuie colectate in cutii metalice, cu capac i evacuate zilnic la terminarea lucrului.
13.2.13.
Mainile-unelte i utilajele fixe de orice fel vor fi prevazute cu instalaJii
de legare la pamant pentru scurgerea sarcinilor electrostatice.
13.2.14.
Utilajele ac(ionate de electromotoare vor ft exploatate, in limita
sarcinilor admise, Para suprasolicitarea lor.
13.2.15.
La terminarea
lucrului, i
conducatorii
oprirea
tuturor mainilor
utilajelor; formaJiilor de lucru vor verifica
cura(irea locului de munca, in special a motoarelor electrice;
evacuarea tuturor deeurilor;
scoaterea de sub tensiune a tuturor aparatelor electrice portabile, racordate
cu cabluri flexibile, lampi, transformatoare de sudura etc.,
punerea in func)iune (aco/o unde cxis/fi) a iluminatului de siguran{a;
intreruperea instala(iei electrice de fopa ji iluminat de la tabloul de
230

distribu(ie;
stingerea focului din sobe, acolo unde exista.
Controlul respectarii celor de mai sus se va face de catre jetul de schimb, in
prezenta conducatorilor de forma(ii
13.2.16. La manevrarea carburan)i1or ori a 1ubrifian(ilor, necesari utilajelor, se
vor respecta prevederile Capitolului 2 din prezentele Norme.
13.2.17. La vagoanele-dormitor sau pontoanele-dormitor, ale personalului ce
lucreaza in cariere (balastiere), se interzice:
lasarea nesupravegheata a focurilor pentru incalzit sau gatit;
folosirea instalatiilor electrice improvizate;
facerea focurilor la o distanta mai mica de 10 in fa{a de vagoane sau
pontoane.
13.2.18. Alimentarea cu carburan{i i 1ubrifian{i a utilajelor se va face numai in locurile stabilite
pentru acest scop, fiind interzisa crearea de rezerve de lichide combustibile in alte locuri.
13.2.19. Dezghe)area materialelor granulare la gurile de silozuri sau de buncare, cu descarcare prin
benzi, este interzis a se face cu flacara sau cujar aezat in tavi metalice, montate in apropiere
sau pe covorul de cauciuc al benzilor transportoare. Se pot folosi mijloace de incalzire locala,
cu abur, cu aer cald, sau metode de dezghe(are cu apa calda.

13.3. Uscatorii i cuptoare


13.3.1 Aprinderea focurilor la cuptoarele sau la uscatoriile cu func{ionare
discontinua, care folosesc combustibili lichizi sau gazoji, se va face cu mare atenJie pentm a
nu se acumula gaze nearse in cuptor, care ar putea rabufni in momentul introducerii
flacarii pentru aprindere.
In acest scop se vor lua urmatoarele masuri:
Inainte de aprinderea combustibilului la arzator, cuptorul va fi ventilat
pentru evacuarea gazelor nearse, care eventual ar exista in interiorul
acestuia;
focul in cuptor va fi supravegheat de o persoana instruita in acest scop;
injectoarele vor fi etane, pentru a nu permite scurgeri de combustibili;
manipularea robinetelor de gaz metan se va face numai cu chei speciale;
pentru colectarea eventualelor scurgeri de combustibili se vor aseza tavi cu
nisip sub injectoare. Nisipul va fi schimbat de indata ce s-a imbibat cu
combustibil;
se interzice utilizarea la cuptoare a conductelor mobile de gaz metan, daca
nu sunt prevazute cu furtun flexibil blindat.
13.3.2.Este interzisa arderea in cuptoare, direct sau in amestec, a prafului imbibat sau amestecat cu
diferite substan(e uor inflamabile sau oxidabile.
13.3.3. La cuptoarele care folosesc drept combustibil rumeguul de lemn sau alte diferite deeuri
combustibile:
este obligatorie stropirea cu apa a combustibilului in jurul buncarului de
alimentare a cuptorului;
este interzisa depozitarea de orice material combustibil deasupra
cuptorului;
buchinele din zona de foc nu vor fi lasate deschise, decat pentru stricta
necesitate a controlului focului din cuptor.
13.3.4. Cenua provenita din arderea combustibilului in cuptoare va fi depozitata
in locuri special amenajate, Para pericol de incendiu, i dupa ce in prealabil a fost stinsa.
Transportul cenuii de la cuptoare se va face cu ajutorul vagonetelor sau a
roabelor executate din material incombustibil.

231

13.3.5.Este interzis a se depozita materiale combustibile de orice fel, in spa(iile din jurul cuptoarelor.
Platformele de ardere de la capetele de alimentare a cuptoarelor vor fi pastrate in permanenta
libere.
13.3.6. Se interzice utilizarea cocsierelor ca surse alimentare de caldura, la uscatoriile amplasate la
cuptoarele circulare sau la orice uscatorii din lemn.
13.3.7.Gurile de canale ale uscatoriilor amplasate deasupra cuptoarelor vor fi prevazute cu site de
protec(ie impotriva scanteilor, supravegherea i manipularea legaturilor de admisie ji de
evacuare a aerului cald facandu-se in conformitate cu ciclogramele.
13.3.8.Supravegherea uscatoriilor va fi astfel asigurata incat focul de la cuptoml ajutator, de
alimentare cu aer cald, sa poata fi oprit imediat, in momentul apari(iei oricaror defec{iuni
a ventilatoarelor de tiraj.
13.3.9.Se vor verifica cuvele ambelor uscatoare, gratarele acestora ji se vor lua masuri ca ele sa lie
in permanen)a desfundate.
13.3.10.
La uscatoriile tunel, punerea in func{iune ji oprirea uscatoarelor se vor
face cu respectarea intocmai a instruc)iunilor stabilite in acest sens, din punct de vedere
tehnologic.
Se vor cura{a in permanen)a duzele de introducere a gazului i a aerului, precum
i canalele de evacuare ale insta1a(iei de ventilare.
13.3.11.
Insta1a{iile de uscare, care folosesc gazele arse de la cuptoare, vor fi
controlate periodic, luandu-se masuri de indepartarea depunerilor de combustibili neari, la
nevoie oprindu-se instala{ia pentru cura)ire.
13.3.12.
Pornirea ji oprirea instala(ii1or de ardere la cuptoarele tunel i la
uscatoriile artificiale se vor face cu respectarea unor reguli specifice acestor locuri de munca,
stabilite de conducerea obiectivului. Aceste opera{ii se vor efectua numai de catre persoane
special instruite in acest sens.
13.3.13.
Se interzice folosirea ramelor de lemn, cu un procent de carbonizare
avansat, in uscatoriile artificiale.
13.4. Instala[ii de producere a elementelor de construcJii
din mase plastice (PPC, PAS. polistiren)
13.4.1 Instala)iile de flocare a mochetei pe suport PVC trebuie folosite astfel ca sa
se evite descarcari electrice intre piesele incarcate electric, tehnologic sau accidental i sa se
micoreze la minimum acumularea de material inflamabil in zone in care s-ar putea aprinde.
13.4.2. Generatorul de inalta tensiune i zona de flocare se vor proteja contra descarcarilor
electrice accidentale, prin interzicerea oricaror opera(iuni de repara{ii sau intre)inere, de
natura sa micjoreze distantele dintre piesele incarcate electric sau sub tensiune, lie prin
montaje noi, lie prin modificari de piese (/nc/us/v dizolvri de plexiglas, prin splare en
solvenJi organici, pentru curaJiri facile, de cwsep/ u).
Nu se va lucra la instala e decat decuplata electric, cu piesele ce se pot incarca
electric puse la pamant pe tot timpul interven(iei.
13.4.3. Instala(ia de flocare, inclusiv etuva, se va cura(a cel pu(in saptamanal, cu scopul indepartarii
pai1or combustibile, eventual acumulate, din produs, in timpul func{ionarii.
13.4.4. Instala)ia de flocare se va prevedea cu extinctoare cu bioxid de carbon, cel pu)in doua pe
insta1a)ie i pe incapere.
13.4.5. Maina de taiat pentru flocare i instala(ia de vopsit, trebuie montate ji exploatate astfel ca
sa se evite sursele de incendiu provenite prin scurt-circuite.
13.4.6 Peroxidul i naftanatul de cobalt se vor depozita in locuri separate i se vor
manipula in recipiente inchise.
13.4.7. Nu se admite amestecarea peroxidului cu naftenatul de cobalt i nici
depozitarea lor in recipiente deschise, aezate unul langa altul.

232

13.4.8. Nu se admite sudarea autogena sau electrica in hala de fabricaJie a dalelor din
poliesteri, in timp ce instala)ia este incarcata cu raini.
13.4.9. In timpul spalarii i inca o ora dupa spalarea cu acetona sau tiner a
instala{iei de fabricare a dalelor din poliesteri se interzice prezenta oricarei surse de foc.
13.4.10 In timpul spalarii cu acetona sau tiner a instala{iei de fabricare a dalelor
din poliesteri, instala)ia de ventila)ie a halei va func)iona continuu.
13.4.11. In timpul func(ionarii liniei de fabricare a dalelor din poliesteri, se
interzice oprirea insta1a)iei de venti1a)ie mai mult de doua ore.
In caz de incendiu se vor opri alimentarea etuvelor, spalarea instalatiilor cu
solven(i organici; se va intrerupe curentul electric i de ventilatie; se va trece imediat la
evacuarea persoanelor i materialelor combustibile; stingerea incendiilor se face numai cu
spuma chimica si prafuri pulverulente. Nu se va folosi apa in nici un caz. Personalul de
interven{ie va purta in mod obligatoriu masti de gaze adecvate.
13.5 Norme specifice de prevenirea ji stingerea incendiilor in industria sticlei i
ceramicii fine

13.5.1 Coturile, canalele i instala{iile de evacuare a gazelor vor fi izolate


termic pe por{iunile din vecinatatea materialelor combustibile. Izolarea se va face cu
material termoizolant (vw/fi de sticl, azbest etc.1.
Ancorarea courilor se va face la elementele incombustibile ale construc{iei.
Temperatura cuptoarelor (incalzirea cuptoarelor noi sau reparate, pana la temperatura
regimului de lucru, conform diagramei de incalzire) se va face dupa verificarea
etaneita(ii instala{iei de gaze, iar cuptorul va fi supravegheat pe toata durata
temperaturii.
Aprinderea arzatoarelor pentru temperare se va face cu ajutorul unei tone fixate pe o tija
metalica, respectandu-se principiul gaz pe flacara, iar inainte de aprindere se vor
verifica registrele de la canalele de tiraj pentru respectarea diagramei de temperare.
13.5.4 Aprinderea focului la cuptor in momentul intrarii l u i in temperare se va
face de catre muncitori special instrui(i, sub supravegherea conducatorului locului de
munca pe toata durata temperarii.
13.5.5 Conducatorul locului de munca, la terminarea lucrului, va controla daca
robinetele de gaze sunt inchise. Inchiderea-deschiderea i controlul acestora se vor face
conform instruc)iunilor privind folosirea insta1a(ii1or cu gaze naturale sau lichefiate ji
care se vor afia la locul de munca respectiv.
In caz ca se constata scapari de gaze, se va anunta imediat instalatorul autorizat,
pentru remediere.
13.5.6. Furtunurile de cauciuc de la insta1a(iile de gaze (zco/o unde e.r / s/fi ) vor fi prevazute la
imbinari cu coliere pentru fixare pe tu(uri, deoarece sarma poate taia furtunul.
Imbinarea tuburilor flexibile de cauciuc nu se va face prin (eava de sticla.
13.5.7. In cazul intreruperii gazului combustibil In timpul arderii, muncitorul va inchide
robinetele de la fiecare focar i va anun(a pe eful sau pentru a lua masuri de remediere.
La reaprinderea focului, deschiderea robinetelor nu se va face brusc, ci treptat
pentru ca debitul de gaze scurse pe arzator sa fie in cantitate redusa.
13.5.8. In secJiile de decor si de preparare a coloran{ilor, se interzice pastrarea unor cantitaJi de
substan)e inflamabile mai mari decat necesarul pentru un schimb de lucru. Pastrarea
acestora se va face in vase inchise si in locuri ferite de orice sursa de incalzire.

233

13.5.9. Se interzice introducerea materialelor de ambalaj in incaperile unde se executa astfel de


opera)ii in cantita)i mai mari decat cele necesare unui schimb de lucru.
13.5.10.
Opera(ia de sudare in depozitele materialelor pentru ambalaj se va efectua
numai in cazuri exceptionale ji numai cu permis de lucru cu foc.
13.5.11. In sta{ia pilot se vor respecta prevederiie din prezentele norme pentru
sec)ii, instala{ii, utilaje etc.
13.5.12. In sectiile unde in procesul tehnologic se utilizeaza produse petroliere
(mo/or/rift, petrol etc.), nu se admit cantita)i mai mari decat strictul necesar pentru un schimb
de lucru. Pastrarea lor se va face in vase metalice inchise si in locurile destinate pentru
aceasta.
Sectorul sticlarie
13.5.13. La cuptoarele de topit sticla, opera)ia de inversare a focului se va face cu ajutorul unei
tobe fixate pe o tija metalica, respectandu-se principiul gaz pe fiacarii .
13.5.14. Pentru a nu se produce explozii dupa inversarea focului, se va verifica daca pozitia clapetei
inversorului de aer este sincronizata in pozitia robinetului principal de gaz.
In caz ca se produce schimbarea greita a focului, se vor inchide ambele ventile de
gaz
i se va anun)a imediat maistrul sau ajutorul sau.
13.5.15. La mainile de ars i de taiat, operatorul va verifica etaneitatea robinetelor, atat la incetarea
lucrului, cat i la reluare, pentru a se evita scapari de gaze.
13.5.16. Este interzis a se arunca pe jos in sec(ie probele de topitura de sticla scoase din cuptor;
acestea vor fi depuse in locuri special amenajate.
13.5.17. Sculele cu care s-a luat proba de topitura, precum i cele care s-au folosit pentru impingere
amestecului, se vor aeza in locurile stabilite pentru aceasta.
Este interzis a se lasa sculele aruncate pe langa cuptor, sau neracite in dulapurile
de
pastrare.
13.5.18. In cazul scurgerii accidentale a sticlei din cuptor, se va micora in mod corespunzator
debitul de combustibil i se vor lua masuri pentru solidificarea sticlei in punctul de scurgere.
Sticla scursa va fi evacuata in locul pentru depozitare.
13.5.19 In vederea repara{iei, in cazul evacuarii totale a sticlei din cuptor, se va
stabili locul de scurgere ji de depozitare a sticlei incandescente. Se vor inlatura materialele
combustibile sau se vor izola cu vata de sticla. Pe toata durata opera{iei de scurgere, vor fi
prezen)i un pompier i electricianul de serviciu.
Canalele de scurgere a sticlei incandescente de la cuptor, la locul de depozitare vor
fi
din material refractar sau din metal.
13.5.20.La gurile cuptoarelor, se va avea grija sa nu cada materialele incandescente pe platforma de
lucru.
Marginea platformei de lucru va fi izolata de peretele cuptorului, respectiv de
bazinul de lucru, cu tabla captuita cu vata de sticla sau azbest.
Este interzisa pastrarea sau depozitarea substan(e1or inflamabile sub platforma de
lucru sau sub cuptoare.
13.5.21.Este interzis sa se arunce sticla incandescenta sau fierbinte in galeJile cu
ulei.
13.5.22.Schimbarea talerului se va face numai dupa ce, in prealabil, se va asigura apa in jgheab si
etaneitatea cilindrului fa(a de chiuveta.
Sectorul ceramica finE
13.5.24. La cuptoarele rotunde, inainte de incarcarea produselor se vor
controla canalele colectoare ji de tiraj, precum i daca in cuptor nu sunt emanaJii de
gaze, pentru a evita explozia acestora in momentul aprinderii focului.
234

13.5.25 Aprinderea focului in cuptoarele rotunde si in tunel se va face cu


respectarea stricta a urmatoarelor reguli:
a) verificarea inchiderii tuturor robinetelor;
b) deschiderea registrelor de tiraj;
c) deschiderea robinetului principal a1 conductei de gaze;
d) deschiderea robinetului secundar.
13.5.26. Deschiderea robinetelor la fiecare arzator se va efectua treptat
pentru a se evita degajarea unor mari cantita(i de gaz intr-un timp scurt, iar aprinderea se
va face conform principiului gaz pe flacarii.
Art. 4. Fochistul este obligat sa controleze z i ln i c urmatoarele:
4 ventilul principal de gaze;
4 regulatorul de presiune;
4 debitul de gaze.
13.5.27. Orice defectiune a ventilului principal de alimentare cu gaze, ca ji
eventualele defec)iuni ale regulatorului de gaze, trebuie anun{ate imediat maistrului de
schimb sau efului de sectie, luandu-se urgent masuri pentru remediere.
13.5.28. In caz de intrerupere a curentului electric, fochistul este obligat sa
inchida imediat: ventilul de gaze de pe conducta principala pentru evitarea exploziei in
cuptor, datorata opririi ventilatoarelor i a exhaustoarelor. Nu se va interveni la
regulatorul de presiune automata a gazelor.
La restabilirea curentului electric, se pornesc in primul rand ventilatoarele i exhaustoarele
cuptorului (mre, in prea/abf/, df u cauza intreruperii curentului an fost opri/s) i se
ventileaza cuptorul timp de cel pu{in 10 minute, dupa ca,re se efectueaza aprinderea
focului.
Ventilatoarele de racire a cuptoarelor mobile i fixe vor fi asigurate cu instala)ii
electrice, men(inute in perfecta stare.
Alimentarea uscatoarelor cu aer cald se va face in mod constant, nefiind admisa depairea
temperaturii stabilita pentru procesul tehnologic.
13.5.32. Este strict interzisa pastrarea scandurilor pentru transportul produselor ceramice in apropierea surselor de caldura.

235

ANEXE
ANEXA nr.1

NUMAR O R I E N T A T I V
de stingatoare portative pentru unele categorii de construc{ii

1. Cladiri administrative: sedii ale administra(iei publice centrale 5i

locale; sedii de funda{ii, organizaJii neguvemamentale, asociaJii, agenJii

1 buc/300 nip

i altele asemenea; sedii de birouri


2. Cladiri comerciale: comerJ alimentar i nealimentar; magazine

generale; alimentaJie publicfi (restaurante, braserii i altele

1 buc/200 nip

csemenee); spa{ii si incfiperi destinate serviciilor

3. Cladiri de locuit (en caracter de recomandare). blocuri;


1ocuin[e unifamiliale.
4. Cladiri civile cu funcJiuni mixte (comerJ, birouri, reun/i/n /)

1 buc./ nivel/ apartament

1 buc/300 nip

5. Alte amenajari: circuri mobile; scene i tribune amenajate


provizoriu in aer liber ipentru spectacole, mitinguri, competi]ii sportive

1 buc/150 nip

e/ c); studiouri de radio, televiziune, indeosebi cu public.

NOTA:
Tipul i numarul de stingatoare se stabilesc de proiectant i, pentru construcJiile

existente, prin

scenariile de incendiu sau de persoana cu atribu)ii specifice, in funcJie de nivelul de risc de incendiu, tipul i
cantitatea de material sau substanJa combustibila/volumul de lichid combustibil din spaJiul ce trebuie protejat.

*) PerformanJa de stingere echivalenta cu focarele 21 A i 113 B, conform


standardului european de referin)a.

236

ANEXA nr. 2

P L A N U L DE I N T E R V E N T I E
structura-cadru

1. Datele de identificare:

denumirea operatorului economic sau a institu{iei;

adresa, numar de telefon, fax, e-mail;

- profil de activitate

2. Planul general at unita{ii (la scara), pe care se marcheaza:

amplasarea cladirilor, instalatiilor tehnologice i a depozitelor in incinta;

c:iile de acces i de interven(ie din incinta i cele adiacente acesteia;

reJelele i sursele proprii de alimentare cu apa;

rezervele de agen(i de stingere i de mijloace de protec(ie a personalului de interven)ie;

re(elele 5i racordurile de alimentare cu energie electrica, agent termic, gaze i alte fluide combustibile;

re(elele de canalizare;

vecinataJile.

3. ConcepJia de organizare ji de desfaurare a intervenJiei in caz de incendiu:

concluzii privind intervenJia, rezultate din scenariul de securitate la incendiu sau din evaluarea
capacita)ii de
aparare impotriva incendiilor;

particularita)i tactice de interven)ie pentru:


evacuarea utilizatorilor (persoane 5i, dupa caz, animale sau bunuri), acordarea primului ajutor
i protejarea
bunurilor periclitate;
*

localizarea 5i lichidarea incendiilor;

protecJia personalului de interven(ie;

protec;ia vecinatii(ilor;

inlaturarea efectelor negative majore produse de incendiu;

4.Forte de interven(ie in caz de incendiu:

serviciul privat pentru situa(ii de urgenta (dotare, incadrare);

servicii publice voluntare pentru situaJii de urgenta cu care se coopereaza (categoria, localitatea,
distan[a, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte mijloace de alarmare 5i alertare);

subunitatea de pompieri militari de raion (locu///a/ea, distan[a, itinerarul de deplasare, telefonul sau alte
in /owe de alarmare i alertare);

alte forJe cu care se coopereaza i modul de anun(are (dc exemplu, ambulanJa),

5. Surse de alimentare cu apa in caz de incendiu, exterioare unitaJii:


re(ele de alimentare cu apa:
*

debite;

presiuni;

amplasarea hidran)ilor exteriori i stabilirea distantelor fa(a de incinta unita)ii;

237

alte surse artificiale sau naturale de apa:

felul i capacitatea acestora;

platforme (puncte) de alimentare cu apa 5idistan)ele fa)a de unitate;

6. Planul fiecarei construtii, instaltii tehnologice sau platforme de depozitare (la scara), pe care se
marcheaza ori se inscriu date privind:

destina{ia spatiilor (/ucfipcri/or);

suprafa)a construita i aria desUaurata;

regimul de inal)ime (numfiru/ de nive/ar/);

numarul de persoane care utilizeaza construc)ia, pe niveluri i pe total;

c:iile interioare de acces, evacuare i de interven(ie;

natura materialelor i a elementelor de construc)ii;

nivelurile criteriilor de performan(a privind securitatea la incendiu asigurate;

instala(iile utilitare aferente;

insta1a{iile, sistemele, dispozitivele i aparatele de prevenire i stingere a incendiilor cu care este


echipata;

dispozitivul de interven(ie in caz de incendiu.

NOTA:
In cazul operatorilor economici i al institu)iilor avand numai construc(ii, instala(ii tehnologice sau

platforme de depozitare cu risc mic de incendiu i care nu se incadreaza in categoriile de cladiri inalte i
foarte inalte, Para sali aglomerate ori cu aglomerari de persoane i Para depozite de mari valori, nu este
obligatorie intocmirea planurilor detaliate prevazute la pct. 6 din structura-cadru. In aceste situa)ii, in conturul
construc(iilor, instalatiilor tehnologice 5i at platformelor de depozitare, marcate in planul general a1 incintei
unita(ii (pct. 2) ori intr-un tabel separat, se inscriu suplimentar: destina)ia, suprafa)a, numarul de

niveluri,

rezistenta la foc 5i, dupa caz, categoriile pericolului de incendiu.


Un exemplar al planului de interven)ie avizat se pune la dispoziJie inspectoratului pentru situa(ii
de urgen)a jude)ean/al municipiului Bucureti pentru efectuarea recunoaterilor i a studiilor tactice i pentru

punerea acestora in aplicare cu prilejul exerci;iilor, aplicaJiilor tactice de interven;ie, precum i in situa(iile de
urgen(a.

238

ANEXA
3

METODOLOGIE
de elaborare a scenariilor de securitate la incendiu

CAPITOLUL I
Dispozitii generale
Prezenta metodologie stabilete principii, criterii i niveluri de performanJa, precum
i condiJiile tehnice necesare elaborarii scenariilor de securitate la incendiu.
Scenariul de securitate la incendiu estimeaza condiJiile tehnice asigurate conform
reglementarilor in vigoare i ac)iunile ce trebuie intreprinse in caz de incendiu pentru indeplinirea

cerin{ei esenJiale securitatea la incendiu",


Prevederile

prezentei

metodologii

se aplica pentru

analizarea

i evaluarea

interdependen(ei nivelurilor de performanJa cu masurile tehnico-organizatorice, condi{iile de

asigurare a interven(iei i mijloacele tehnice de aparare impotriva incendiilor.

CAPITOLUL II

Elaborarea scenariului de incendiu


Scenariul
instala{ii

amenajari

de

incendiu
stabilite

prin

se

elaboreaza

Hotariirea

pentru

Guvernului

categoriile
nr.

de

1739/2006,

construc{ii,
publicata

in

Monitorul Oficial, Partea I, nr.995 din 13 decembrie 2006.


Pot fi elaborate scenarii de securitate la incendiu i pentru alte categorii de construcJii,
instala{ii i amenajfiri deciit cele prevazute la art.4, la solicitarea proprietarului sau beneficiarului

pentru evaluarea riscului de incendiu sau pentru stabilirea unor masuri de optimizare a protec{iei la
incendiu.
(1) Pentru categoriile de construc(ii, instala(ii i amenajari menJionate la art.4. scenariul
de
securitate la incendiu se elaboreaza de proiectan)i, in baza prevederilor prezentei metodologii.
(2) Scenariile de securitate la incendiu pentru categoriile de construc{ii, instala(ii i
amenajari menJionate la art.5 pot fi elaborate i de personalul serviciilor de urgen{a profesioniste
care a ob{inut acest atribut prin conferirea brevetului de pompier specialist in condiJiile
legii.
(3) Scenariile de securitate la incendiu constituie acea parte a pieselor scrise ale proiectului
construc{iei, instalaJiei sau amenajarii, care sintetizeaza regulile 5i masurile de aparare impotriva
incendiilor stabilite prin documenta)iile telurice de proiectare/execu {ie elaborate.
(4) Masurile adoptate prin scenariul de securitate la incendiu trebuie sa

se reflecte

in piesele desenate ale documentaJiilor de proiectare/execu)ie.


239

Scenariile de securitate la incendiu se includ in documentaJiile tehnice ale construc{iilor


i se pastreaza de catre utilizatori (investitori, proprietari, beneficiari, administratori etc.) pe
toata durata de existenta a construc{iilor, instala(ii1or tehnologice 5i a altor amenajari.
Ele se actualizeazfi atunci cand intervin modificari ale proiectului sau destinaJiei
construc{iei.
Scenariile de securitate la incendiu ii pierd valabilitatea atunci ciind nu mai corespund

situaJiei pentru care au fost intocmite.


In baza prevederilor prezentei metodologii i cu respectarea legislaJiei in vigoare,
organele administraJiei publice centrale i alte instituJii abilitate potrivit legii pot emite dispoziJii
specifice privind scenariile de securitate la incendiu,pentru construc{iile, insta1a(iile 5i alte amenaj ari

aflate in domeniul lor de competenJa, in func(ie de tipul, destina{ia, categoria 5i clasa de importanta
a

STRUCTURA SCENARIULUI DE SECURITATE LA INCENDIU


1. Caracteristicile construcJiei sau amenajarii
I.I. Datele de identificare
A. Se inscriu datele necesare identificarii construc{iei/amenajfirii: denumire,
proprietar/beneficiar, adresfi, telefon, fax, e-mail etc
B. Se fac referiri privind profilul de activitate i, dupa caz, privind programul

de lucru al obiectivului, in funcJie de situa)ia in care se elaboreazfi scenariul de securitate la


incendiu.
1.2.
Destina]ia
Se men{ioneaza func{iunile principale, secundare i conexe ale construc{iei/ amenajarii,
potrivit situa(iei pentru care se intocme5te scenariul de securitate la incendiu.

I.3. Categoria i clasa de


importan]ii
A Se precizeaza
Regulamentului
prin

Hotararea

privind

categoria

stabilirea

Guvernului

de importanJa

categoriei

nr.766/1997,

de

a construc(iei

importanJa

publicata

in

stabilita conform

construc{iilor,

Monitorul

Oficial,

aprobat
Partea

I,

nr.352 din 10 decembrie 1997, i in conformitate cu metodologia


specifica.
B. Se precizeaza clasa de importan(a a construc(iei potrivit reglementarilor
tehnice, corelata cu categoria de importan(a

1.4. Particularitii]i specifice construc]iei7amenajiirii


A. Se prezintfi principalele caracteristici ale construc{iei/amenajfirii
privind:

240

a) tipul cladirii: civila, inalta, foarte inalta, cu sali aglomerate, de produc{ie sau
depozitare, monobloc, blindata, cu func)iuni mixte etc, precum i regimul de
infilJime i volumul construc)iei;
b) aria construita i desPaurata, cu principalele destina(ii ale incaperilor, spatiilor

aferente construc{iei;
c) numarul compartimentelor de incendiu i ariile acestora;
d) precizari referitoare la numarul maxim de utilizatori : persoane, animale, etc;

e) prezen(a permanenta a persoanelor, capacitatea de autoevacuare a


acestora;
fl capacitaJi de depozitare sau adapostire;
g) caracteristici ale proceselor tehnologice 5i cantita(i de substan{e periculoase,

p o tivit clasificarii din Ho B


Gu vernu
nr. 95/2003 privind
r:irea
Li
controlul activita{ilor care prezinta pericole de accidente maj ore in care
sunt implicate substan{e periculoase.
h) numarul cailor de evacuare 5i, dupa caz, at refugiilor.
B. Precizari privind instala{ii utilitare aferente clfidirii sau amenajarii : de incalzire,
ventilare, climatizare, electrice, gaze, automatizare etc, precum i a componentele lor, din care sa
rezulte ca acestea nu contribuie la ini{ierea, dezvoltarea i propagarea unui incendiu, nu constituie
risc de incendiu pentru elementele de construc{ie sau obiectele din incaperi ori adiacente acestora,
iar

2. Riscul de incendiu

A Identificarea 5i stabilirea nivelurilor de risc de incendiu se face conform


prevederilor reglementfirilor tehnice specifice, lufindu-se in considerare:

a) densitatea sarcinii termice;


b) clasele de reac{ie la foc, stabilite potrivit criteriilor din Regulamentul
privind clasificarea 5i incadrarea produselor de construc(ii pe baza performanJelor
de comportare la

foc,

aprobat prin Ordinul comun al

ministrului

transporturilor,
construc(iilor

i turismului 5i al ministrului

administra{iei i internelor nr.

1822/394/2004, din reglementarile tehnice specifice, precum i din caracteristicile


i proprietaJile fizico-chimice ale materialelor i substan{elor utilizate;
c) sursele poten)iale de aprindere i imprejurarile care pot favoriza aprinderea
i, dupa caz, timpul minim de aprindere, precum i timpul de atingere a fazei
de incendiu generalizat.

241

B. Nivelurile riscului de incendiu se stabilesc pentru fiecare incapere, spaJiu,


zona,

compartiment,

potrivit

func(iunea

termice,

spaJiilor,

comportarea

la foc

materialelor

precizeazfi

incaperilor,

a elementelor

substan{elor

in scenariul

reglementarilor

respectiv

in

prelucrate,

la incendiu

func(ie

de

de construcJi i

utilizate,

de securitate

tehnice,

natura

de

densitatea

activitfiJilor

i caracteristicile
manipulate

intocmit

pentru

sarcinii

sau

desPaurate
,
de ardere a

depozitate

5i

se

clfidirea

in ansamblu,

la art. 10 alin.(1) din metodologie

se stabilesc,

amenajarea ori compartimentul de incendiu.


C. Pentru situa{iile prevazute

dupa

caz,

masuri

alternative

pentru

reducerea

riscului

de

incendiu,

pentru

incadrarea

in nivelul prevazut in reglementarile tehnice.

3.Nivelurile criteriilor de performan ta privind securitatea la incendiu


3.I. Stabilitatea la foe
Stabilitatea la foc se estimeaza potrivit prevederilor normelor generale de aparare
impotriva incendiilor i reglementarilor tehnice, in func{ie de:
a) rezistenta la foc a principalelor elemente de construc{ie (/n special a celor portante sau
en rel de compartimentare), stabilitfi potrivit criteriilor din Regulamentul privind
clasificarea
i incadrarea produselor de construc{ii pe baza performan)elor de comportare la foc,
reglementarile tehnice i standardele europene de referin(a ;
b) gradul de rezisten(fi la foc a construcJiei sau a compartimentului de incendiu, conform
3.2. Limitarea apari]iei i propagiirii focului i fumului in interiorul construc]iei
Pentru asigurarea limitarii propagarii incendiului i efluen{ilor incendiului in interiorul

construc{iei/compartimentului de incendiu se precizeaza:


a) compartimentarea antifoc 5i elementele de protec{ie a golurilor func{ionale
din elementele de compartimentare;
b) masurile constructive adaptate la utilizarea construc{iei, respectiv ac{iunea
termica estimata in construc(ie, pentru limitarea propagfirii incendiului in
interiorul
compartimentului de incendiu i in afara lui: pere{ii, planeele rezistente la
foc i elementele de protec{ie a golurilor din acestea, precum 5i posibilitatea de
intrerupere a continuitaJii golurilor din elementele de construc(ii;
c) sistemele de evacuare a fumului i, dupa caz, a gazelor fierbinJi;
d) instalarea de bariere contra fumului, de exemplu: u5i etane la fum;
e) sistemele i insta1a)iile de detectare, semnalizare, stingere a incendiului;

242

II masuri de protec{ie la foc pentru insta1a(iile de ventilare - climatizare, de


exemplu: canale de ventilare rezistente la foc, clapete antifoc 5.a.;
g) masurile constructive pentru faJade, pentru impiedicarea propagarii focului la
pfipile adiacente ale aceleiai cladiri;

3.3. Limitarea propagiirii incendiului la


veciniitiiJi
Pentru asigurarea limitfirii propagarii incendiilor la vecinataJi se
precizeaza:
a) distanJe de siguran{a asigurate conform reglementarilor tehnice sau masuri
alternative conforme cu reglementarile tehnice, atunci cfind aceste distante nu
pot fi realizate;

b) masurile constructive pentru limitarea propagarii incendiului pe fa{ade 5i pe


acoperit,

de

exemplu,

performan{a

la

foc

exterior

acoperi ului/inve1itorii de acoperit;


c) dupa caz, masuri de protec(ie
activa.
3.4. Evacuarea utilizatorilor
A. Pentru caile de evacuare a persoanelor in caz de incendiu se
precizeazfi:
a) alcfituirea constructivfi a cailor de evacuare, separarea de alte func)iuni prin
elemente de separare la foc i turn, protec{ia golurilor din pere{ii ce Ie
delimiteaza;
b) masuri pentru asigurarea controlului fumului , de exemplu, prevederea de
instala(ii de presurizare 5i alte sisteme de control a fumului;
c) tipul scarilor, forma 5i modul de dispunere a treptelor : interioare, exterioare
deschise, cu rampe drepte sau curbe, cu trepte balansate etc;
d) geometria cailor de evacuare : gabarite - laJimi, inal{imi, pante etc;
e) timpii/lungimile de evacuare;
f) numfirul fluxurilor de evacuare;
g) existenJa iluminatului de siguranJa, tipul i sursa de alimentare cu energie
electrica de rezerva;
h) prevederea de dispozitive de siguran{a la u5i;
i) timpul de siguran{a a cailor de evacuare i, dupa caz, a
refugiilor
j) marcarea cailor de evacuare.
B. Daca este cazul, se precizeaza masurile pentru accesul i evacuarea copiilor,
persoanelor

cu disabilita{i, bolnavilor

i a altor categorii de persoane care nu se pot

evacua singure in caz de incendiu.


C. Se fac precizari privind asigurarea condiJiilor de salvare a persoanelor, a
animalelor i evacuarea bunurilor pe timpul interven(iei.

243

3.5. Securitatea forjelor de interven]ie


A Se precizeaza amenajarile pentru accesul forjelor de intervenJie in cladire 5i
incinta, pentru autospeciale 5i pentru acensoarele de incendiu;
B. Se precizeazfi
i

ale

tehnice,

cailor

de

caracteristicile

intervenJie

regulamentului

ale

general

de

tehnice

autospecialelor,
urbanism

i func(ionale
proiectate
reglementarilor

ale

acceselor

conform

carosabile

reglementarilor

specifice

de

aplicare,

referitor la:
a) numfir de accese;

b) dimensiuni/gabarite;
c) trasee;
d) realizare 5i marcare,
C. Pentru ascensoarele de pompieri se
precizeaza:
1. tipul, numarul i caracteristicile acestora;
2. amplasare 5i posibilita {ile de acces, sursa de alimentare cu energie
electrica de rezerva;
3. timpul de siguranJa a ascensoarelor de
pompieri.
D. Se fac precizari privind asigurarea condi(iilor de salvare a persoanelor, a animalelor
i evacuarea bunurilor pe timpul Interven{iei.

4.Echiparea i dotarea cii mijloace tehnice de apiirare impotriva incendiilor


A. Se precizeaza nivelul de echipare i dotare cu mijloace tehnice de aparare impotriva

incendiilor, conform prevederilor normelor generale de aparare impotriva incendiilor, a normelor


specifice de aparare impotriva incendiilor, precum i a reglementfirilor tehnice specifice,
B. Pentru sistemele, instalaJiile i dispozitivele de semnalizare, alarmare i alertare in

caz de incendiu se specifica:


a) tipul i parametrii func{ionali specifici instala(iilor respective;

b) timpul de alarmare
prevazut;
c) zonele protejate/de detectare la
incendiu.
C. Pentru sistemele, instala{iile 5i dispozitivele de limitare

5i stingere

incendiilor se specifica:
a) tipul i parametrii func(ionali : stingere cu apa, gaze/aerosoli, spumfi,
pulberi; ac{ionare manuala sau manuala i automata; debite, intensitaJi de
stingere 5i stropire, cantitfi(i calculate de substanJa de stingere,
concentra(ii de stingere proiectate pe durata de timp normata, presiuni,
rezerve de
244

b) timpul normat de func)ionare;


c) zonele, incaperile, spa(iile, insta1a(iile echipate cu astfel de mijloace de
apfirare impotriva incendiilor.
D. Pentru stingatoare, alte aparate de stins incendii, utilaje, unelte 5i mijloace

de intervenJie se specifica:
a) tipul i caracteristicile de stingere asigurate;
b) numarul i modul de amplasare in func{ie de parametrii specifici: cantitate

de materiale combustibile/volum

de lichide combustibile,

suprafaJa,

destinaJie, clase de incendiu etc;


5. Condi]ii specifice pentrii asigurarea interven]iei in. caz de incendiu
Inn func{iiee de categoria de importan{a a construc{iei, tipul acesteia, riscurile de
incendiu,
amplasarea construc(iei sau a amenaj arii, se specifica:
a) sursele de alimentare cu apa, substan{ele de stingere 5i rezervele asigurate;

b) pozi(ionarea racordurilor de alimentare cu energie electrica, gaze 5i, dupa


caz, alte utilita{i;
c) date privind serviciul privat pentru situa)ii de urgenJa, conform criteriilor de

performan {a;
d) zonele, incaperi Ie, spa{iile in care se gfisesc sub stan( e i materiale

periculoase 5i pentru care sunt necesare produse de stingere 5i echipamente


speciale (se prec /zeazfi inclusiv cantitaJile respective i starea in care se
afia), precum i tipul echipamentului individual de protec{ie a personalului.
6.

Miisiiri tehnice-organizatorice
A. Se stabilesc condi{ii i masuri necesare a fi luate potrivit reglementarilor tehnice in

func(ie de situa(ia existenta.


B. Se apreciazfi modul de incadrare a construc{iei sau amenajarii in nivelurile
de performan(a prevazute de reglementfirile tehnice 5i, dupa caz, se stabilesc mfisuri pentru
imbunata(irea parametrilor i a nivelurilor de performanJa pentru securitateala incendiu, dupa caz.
C. Se precizeaza condiJii sau recomandari
intocmirea

documentelor

de

organizare

apararii

care trebuie avute in vedere la


impotriva

incendiilor,

aferente

construc{iei sau amenajarii respective.

245

Anexa 4

METODOLOGIE
PRIVIND IDENTIFICAREA, EVALUAREA QI CONTROLUL RISCURILOR DE INCENDIU

CAPITOLUL I - Dispozitii generale


Art. 1. - Prezenta metodologie stabile5te etapele de parcurs 5i principalele elemente, factori, parametri,

criterii, instrumente, tehnici i procedee care sunt avute in vedere in activitatea de identificare,
evaluare 5i control al riscurilor de incendiu, precum i condi(iile pe care trebuie sa Ie indeplineasca
personalul care executa astfel de activita{i.
Art. 2. - ( 1 ) Metodologia se aplica la:
a) elaborarea i/sau adoptarea de catre ministere i celelalte organe de specialitate

ale administra{iei publice centrale a metodelor i procedurilor pentru


identificarea, evaluarea i controlul riscurilor de incendiu, specifice domeniilor
de competen{a ale organelor respective;
b) asigurarea, de catre administratorii operatorilor economici i conducatorii de
institu{ii, a identificarii i evaluarii riscurilor de incendiu din unita)ile proprii,
in corelare cu natura i cu nivelul riscurilor;
c)

stabilirea masurilor de aparare impotriva incendiilor in cazul interven(ii1or


efectuate la construc(iile existente, cand in mod justificat nu pot fi indeplinite
unele prevederi ale reglementarilor in vigoare privind cerinJa esen{iala
"securitate la incendiu";

d) validarea scenariilor de securitate la incendiu;


e) expertizarea construc{iilor existente.
(2) Metodologia nu se aplica la instala{iile de producere 5i transport al energiei
electrice, exploatarile miniere de suprafa{a sau subterane, instala{iile i platformele de foraj,
extractie, prelucrare i transport de produse petroliere i gaze naturale, construc{iile din
domeniul nuclear, mijloacele de transport rutier, naval, feroviar i aerian, pentru acestea urmfind a
fi elaborate metodologii specifice de catre autorita{ile competente pentru fiecare domeniu.
Art. 3. - In sensul prezentei metodologii, termenii i expresiile de mai jos au urmatoarele in{elesuri:
a) agent - factorul activ rezultat in caz de incendiu, care provoaca diferite
fenomene fizice, chimice, electromagnetice sau biologice, cu ac{iuni i
efecte asupra construc(ii1or, insta1a{ii1or i a utilizatorilor;
b) ardere, combustie - reac(ia exoterma a unei substan(e cu un comburant care
emite efluenJi inso)iJi de flacari i/sau incandescenJa;
c) arson - termen de origine englezfi, intraductibil, ce desemneaza un incendiu
provocat printr-o acJiune intenJionata;
246

d) banca de date privind incendiile

situa(ia statistica a cauzelor i pagubelor

provocate de incendii produse intr-un anumit domeniu de activitate, intocmita


de organul/compartimentul de specialitate al administraJiei publice centrale care
coordoneazfi activitatea respectiva sau de catre o alta autoritate ori asocia{ie
profesionalfi care deJine competen{a profesionala prevfizuta de reglementarile
specifice;
e) reac{ie la foc - comportarea unui material care, prin propria sa descompunere,
alimenteazfi un foc la care este expus, in condi{ii specificate;
f) clase de reac(ie la foc - expresiile cantitative formulate in termeni de performanJa
pentru modul de comportare a produselor la ac{iunea focului, in condi(ii de

utilizare finala, structurate intr-o serie de niveluri de performan {a;


g)

comportare la foc - schimbarea sau men{inerea proprieta(ilor fizice 5i/sau


chimice ale unui produs expus la foc;

h)

densitate de sarcina termica - raportul dintre sarcina termica i suprafa)a


pardoselii spa(iului afectat de incendiu;

i) imprejurare preliminata - situa(ia in care se poate gasi la un moment dat un


ansamblu de elemente materiale, cu sau Para participarea factorului uman, care
poate genera i/sau favoriza iniJierea, dezvoltarea i/sau propagarea unui
incendiu;
j)

incendiu - arderea autointre{inuta, care se desUaoara Para control in timp


i spa(iu, care produce pierderi de vie(i omeneti i/sau pagube materiale i
care necesita o intervenJie organizata in scopul intreruperii procesului de ardere;

k) risc de incendiu - produsul dintre probabilitatea de ini(iere a unui incendiu intrun proces tehnologic sau intr-o situa{ie tehnica data i importanJa estimata a
pagubelor sau a consecin(elor lor la apariJia incendiului;
I)

risc de incendiu acceptat - nivelul-limita maxim al riscului de incendiu,


considerat acceptabil din punct de vedere at gravita{ii consecin(elor
incendiului,

in) sistem - ansamblul de elemente materiale, umane i/sau informa{ionale asociate


intr-o re1a{ie de interdependen)a, situat intr-un mediu dat, care indep1inete
una sau mai multe func{ii specificate, in scopul desPaurarii corespunzatoare a
uneia ori mai multor activita(i;
n) sarcina termica de incendiu - energia termica care poate fi produsa prin arderea
completa a tuturor materialelor combustibile con)inute intr-un spa(iu, inclusiv
finisajele tuturor suprafe{e1or;
o) sursa de aprindere/ini(iere a arderii - sursa de energie care produce o ardere,
aceasta put:ind fi un fenomen fizic, chimic sau de alta natura, care genereaza o
cantitate de energie capabila de a ini{ia aprinderea unui material sau mediu
combustibil;
247

p) consecinJe - rezultatul sau rezultatele evenimentelor, exprimate negativ ori


pozitiv, cantitativ sau calitativ;
q) probabilitate de producere a incendiilor - masura in care un eveniment de tip
incendiu este probabil sa se produca; se exprima in numar de evenimente
produse intr-o unitate de timp;
r) frecvenJa - gradul de repetabilitate a unui eveniment intr-o perioadfi de timp.
CAPITOLU L II Managementul riscurilor de incendiu

SECTUNEA 1
Etape de parcurs in fazele de proiectare yi exploatare a construc(iilor i instalatiilor
Art. 4. - (1 ) Managementul riscurilor de incendiu presupune urmatoarele etape:
a) stabilirea sistemului sau procesului supus evaluarii;
b) stabilirea nivelului de acceptabilitate a riscului;
c) alegerea metodei i a instrumentelor de lucru;
d) identificarea pericolelor de incendiu;
e) identificarea riscurilor;
I) estimarea i cuantificarea riscului;
g) evaluarea riscului;
h) controlul riscului;
i) monitorizarea riscului;

j) documenta(ia rezultata in urma procesului de identificare, evaluare 5i control


al riscurilor de incendiu.
(2) Schemele logice de management a1 riscurilor de incendiu in faza de proiectare, respectiv de
exploatare, sunt prezentate in anexa nr. 1 la prezenta metodologie.
(3) Principalele obiective ale managementului riscului de incendiu sunt:
a) asigurarea securita{ii utilizatorilor i a echipelor de intervenJie;
b) protejarea proprieta(ii;
c) asigurarea continuitaJii activitfi)ilor operatorilor economici;
d) protejarea mediului;
e) protejarea patrimoniului - monumente istorice, de arhitectura sau alte valori
culturale.
Art. 5. - Factorii care trebuie 1ua(i in considerare in managementul riscului de incendiu sunt:
a) pierderile de vie(i omene5ti: numarul de decese/100.000 de locuitori,
numarul de copii mo9i/100.000 de copii, numarul de mo9i prin inhalare de
fum, monoxid de carbon, substan{e toxice, numarul de mo9i in afara sau in
interiorul locului focarului de iniJiere a incendiului, numarul de mor{i pe
luna,
248

b) efectul asupra mediului: afectarea apei, aerului, pfimiintului, speciilor de

animale 5i ecosistemelor, costurile refacerii acestora, costurile materialelor de


curfiJare, suprafe(ele afectate, numarul populaJiei, fauna i flora afectate i
altele asemenea;

c) afectarea

patrimoniului,

proprietaJii

continuita{ii

activitfiJilor

operatorilor economici, ca de exemplu: numarul construcJiilor/instala {iilor


afectate, durata
obiectivelor de patrimoniu, valoarea pagubelor incendiilor sau ale unui
incendiu, costurile refacerii proprieta{ii, pierderile in procente ale valorii
asigurate, perioada de timp pierduta in desUaurarea activita(ii
economice,
valoarea financiara a intreruperii activita{ii economice din valoarea asigurata
i altele asemenea;
d) costul masurilor implementate de control at riscului;
e) efectele asupra imaginii operatorului economic/institu {iei.
SECTUNEA a 2-a
Stabilirea sistemului/procesului supus evaluarii de risc
Art. 6. - In func(iiee de obiectivele stabilite, identificarea i evaluarea riscului de incendiu pot
include un

singur

sistem/proces, prin

evaluarea

nivelului

intrinsec

a1

riscului

pentru

sistemul/procesul respectiv sau prin evaluarea mai multor sisteme/procese, prin evaluarea globala a
riscului de incendiu,
la

incendiu

active

i/sau

pasive,

efectul

propagarii

incendiilor

sau

al

prabu5irii

construcJiilor/instalaJiilor, precum i alJi factori, cum ar fi v:irsta i starea fizicfi a utilizatorilor,


nivelul
de instruire al acestora.

SECTIUNEA a 3-a
Stabilirea nivelului de acceptabilitate a riscului
Art. 7. - Conceptul de acceptabilitate a riscului de incendiu se bazeaza pe premisa ca in orice

sistem/proces supus evaluarii exista un anumit nivel de risc, denumit nivel de risc acceptabil, peste
care gravitatea consecin{elor unui incendiu, exprimata in pierderi umane, materiale 5i/sau financiare
nu poate fi acceptata.
Art. 8. - ( I) Nivelul de acceptabilitate a riscului de incendiu sau riscul de incendiu acceptat se
stabilete, dupa caz, pe baza experien{ei anterioare sau a ra(ionamente1or previzionale, de catre:
a) autorita)ile abilitate sa elaboreze i sa emita reglementari tehnice in
domeniul apararii impotriva incendiilor;
b) administratorul i/sau conducatorul institu(iei, prin strategia de aparare
impotriva incendiilor adoptata in interiorul unita{ii sale;
c) societa{ile de asigurare/reasigurare.
249

(2) Criteriile de acceptabilitate au forme variate, cum ar fi valori cantitative, valori comparative sau alte
tipuri de valori agreate, care depind de factorii menJionaJi la alin. (1), de sistemul/procesul analizat i

de metoda aleasa pentru analiza riscului, Jin:indu-se cont de:


a) reglementfirile prescriptive;
b) reglementarile bazate pe conceptul de performanJa;
c) standarde i ghiduri.
SECTIUNEA a 4-a
Alegerea metodei i a instrumentelor de lucru
Art. 9. - I Inn rapoorrtt de fazele determinante ale sistemului supus evaluarii, care pot fi de
proiectare, execu(ie, exploatare sau post utilizare 5i de func{iile acestuia, dupa caz, civila, de produc(ie,
mixta, se utilizeaza urmatoarele tehnici, procedee i metode, denumite in continuare metode:

a) calitative;
b) matematice - cantitative, semicantitative;
c) analitice;
d) grafice;
e) combinate.
(2) Categoriile de metode de evaluare a riscului de incendiu sunt prevazute in anexa nr. 2 la prezenta
metodologie.
Art. 10. - (I) Metodele i procedeele matematice de identificare, evaluare i control a1 riscurilor de
incendiu constau in determinarea unor valori numerice ataate sistemului supus evaluarii.
(2) Valorile numerice se determina printr-o formula de calcul, in care intervin ca
necunoscute pericolele de incendiu, consecinJele acestora asupra sistemului, efectele prezumate ale
masurilor de aparare impotriva incendiilor prevazute, precum i posibilitatea de activare a factorilor
de pericol, fiecare dintre aceti factori fiind cuantifica{i i exprimaJi prin valori numerice cu ajutorul
unor scari convenabil alese.
Art. 11. - Metodele i procedurile analitice constau in identificarea i analizarea, pe baza unor
algoritmi logici, a tuturor disfuncJiilor ce pot aparea in sistemul supus evaluarii i a caror finalitate
este incendiul sau un eveniment urmat de incendiu.
Art. 12. - (I) Metodele grafice de evaluare a riscului de incendiu se bazeaza pe exprimarea riscului de
incendiu ca o func{ie de 2 parametri globali i compararea func(iei cu anumite domenii de
acceptabilitate.
(2) De regula, parametrii globali accepta{i sunt: probabilitatea P de apariJie a evenimentului
i nivelurile de gravitate G a consecinJelor, ambii parametri fiind cuantificaJi cu un anumit numar de
valori.
(3) Riscul de incendiu se exprima generic printr-o relaJie de forma:
R(incendiu) = f (P, G). Reprezentarea grafica a rela{iei riscului la incendiu
poate fi de forma prevfizuta in anexa nr. 3 la prezenta metodologie.

250

SECT UNEA a 5-a


Identificarea pericolelor de incendiu
Art. 13. - Identificarea pericolelor de incendiu reprezinta procesul de apreciere i stabilire a factorilor
care pot genera, contribui i/sau favoriza producerea, dezvoltarea i/sau propagarea unui incendiu, i
anume:

a) clasele de reac{ie la foc ale materialelor i elementelor de construcJii;


b) proprieta{ile fizico-chimice ale materialelor i substan)elor utilizate,
prelucrate, manipulate sau depozitate, natura procesului tehnologic i
densitatea sarcinii termice;
c) sursele potenJiale de aprindere existente;
d) condi(iile preliminate care pot determina sau favoriza aprinderea 5i
producerea, dezvoltarea 5i/sau propagarea unui incendiu.
Art. 14. - Sursele de aprindere se clasifica, dupa natura lor, in urmfitoarele grupe:
a) surse de aprindere cu flacara: flacari de chibrit, luni:inare, aparat de sudura
i altele asemenea;
b) surse de aprindere de natura termica: obiecte incandescente, caldura degajata
de aparate termice, efectul termic a1 curentului electric 5i altele asemenea;
c) surse de aprindere de natura electrica: arcuri yr scantei electrice,
scurtcircuit, electricitate statica i altele asemenea;
d)surse de aprindere de natura mecanica: scantei mecanice, frecare i altele
asemenea;
e) surse de aprindere naturale: caldura solara sau trasnet 5i altele asemenea;
f) surse de autoaprindere de natura chimica, fizico-chimica i biologica,
reac(ii chimice exoterme;
g) surse de aprindere datorate exploziilor i materialelor incendiare;
h) surse de aprindere indirecte: radia{ia unui focar de incendiu i altele asemenea. Art. 15. Imprejurfirile preliminate care pot determina i/sau favoriza iniJierea, dezvoltarea i/sau
propagarea unui incendiu se clasifica, de regula, in urmatoarele grupe:
a) insta1a)ii i echipamente electrice, defecte ori improvizate;
b) receptori electrici lasaJi sub tensiune, nesupraveghea(i;
c) sisteme i mijloace de incalzire, instala{ii de ventilare, climatizare,
racire defecte, improvizate sau nesupravegheate;
d) contactul materialelor combustibile cu cenua, jarul i scanteile provenite de
la sistemele de incalzire;
e) jocul copiilor cu focul;
I) fumatul in locuri cu pericol de incendiu/explozie;
g) sudarea i alte lucrari cu foc deschis, Para respectarea regulilor i masurilor
specifice de apfirare impotriva incendiilor;
251

h) reac{ii chimice, urinate de incendiu;


i) folosirea de scule, dispozitive, utilaje 5i echipamente de lucru
neadecvate, precum i executarea de operaJiuni mecanice in medii
periculoase;
j) neexecutarea, conform graficelor stabilite, a opera{iunilor i lucrfirilor de
repara{ii i intreJinere a maini1or i aparatelor cu piese in micare;

k) scurgeri de produse inflamabile;


l) defec(iuni tehnice de construcJii-montaj;
in) defec(iuni tehnice de exploatare;
n) nereguli organizatorice;
o) explozie urmata de incendiu;
p) trasnet i alte fenomene naturale;
q) arson;
r) neintre(inerea elementelor de construc{ii cu rol de separare la incendiu sau
a instalatiilor i echipamentelor de protec{ie impotriva incendiilor, precum
i probabilitatea ca acestea sa nu declaneze/func(ioneze in caz de incendiu;
s) izbucnirea i dezvoltarea unor incendii in zone periurbane, cum sunt, de
exemplu, incendiile de padure sau de vegeta(ie uscata, care pot afecta
construc{ii i insta1a(ii tehnologice;
t) alte imprejurari.
Art. 16. - Nivelurile de pericol de incendiu se stabilesc pe zone, spa(ii, incaperi, compartimente de
incendiu, cladiri civile, de produc{ie i/sau depozitare ori cu func(ii mixte, precum i la insta1a(ii
tehnologice, care se precizeaza in mod obligatoriu in documenta{iile tehnice 5i in planurile de
intervenJie la incendiu, potrivit reglementarilor tehnice.
SECTIUNEA a 6-a
Identificarea riscurilor de incendiu
Art. 17. - Identificarea riscurilor de incendiu reprezinta procesul de estimare 5i cuantificare a riscului
asociat unui sistem/proces, determinat pe baza probabilita{ii de producere a incendiului i a

consecin{e1or evenimentului respectiv.


Art. 18. - Probabilitatea de producere a incendiului se bazeaza pe date statistice privind incendiile sau
pe modele matematice, in cazurile in care statistica nu dispune de date suficiente.
Art. 19. - Probabilitatea de producere a consecin(e1or este bazata pe analiza probabilistica i pe
modele deterministe privind dezvoltarea incendiului, propagarea ef1uen{i1or incendiului, evaluarea
evacuarii utilizatorilor i altele asemenea.
Art. 20. - La estimarea riscului de incendiu, respectiv a probabilita)ii de ini(iere a unui incendiu i de
producere a consecin(e1or acestuia, se au in vedere, de regula, urmatoarele elemente:
a) pericolele de incendiu identificate;

252

b) nivelurile criteriilor de performanJa ale construc(ii1or privind cerin(a


esen{iala "securitate la incendiu";
c) nivelul de echipare i dotare cu sisteme, instalaJii, echipamente 5i
aparatura de alimentare cu apa, gaze combustibile, energie electrica i
termica, de ventilaJie i climatizare, starea de func{ionare i performanJele
acestora;
d) factorul uman, determinat de numarul de persoane, viirsta i starea fizica ale

acestora, nivelul de instruire;


e) alte elemente care pot inf1uen(a producerea, dezvoltarea i/sau propagarea
unui incendiu.
Art. 21. - ( 1) Masurile de aparare impotriva incendiilor, avute in vedere la determinarea riscului de
incendiu, sunt cele destinate reducerii, neutralizarii i/sau eliminarii pericolelor de incendiu, respectiv
pentru limitarea, localizarea 5i/sau lichidarea unui incendiu, in cazul in care acesta s-a produs.
(2) Masurile de aparare impotriva incendiilor se analizeaza i se stabilesc, dupa caz, pe baza prevederilor
reglementarilor tehnice, a normelor i dispozi(iilor generale de aparare impotriva incendiilor i a
celor specifice fiecarui domeniu de activitate, in corelare cu natura i cu nivelul riscurilor
identificate.
Art. 22. - Cuantificarea probabilitfi(ii de ini(iere a incendiilor se face prin valorificarea, cu metode de
evaluare specifice principalelor domenii de activitate, a bancilor de date privind incendiile,
probabilitatea exprimandu-se prin numarul de evenimente produse intr-un anumit interval de timp,
considerat reprezentativ.
Art. 23. - In absen(a unor banci de date privind incendiile, probabilitatea de producere a incendiilor se
poate exprima printr-o estimare calitativa, potrivit urmatoarelor calificative asociate evenimentelor
respective:
b) rare - improbabil de a se produce: P < 10-6
c) improbabile - improbabil de a se produce in func{ionarea unui sistem dat, dar
nu exista certitudini pe baze experimentale: P > 10 6
d) probabile - se produc de cateva ori pe durata de via(a a sistemului: P > 0,0001;
e) posibile - se pot produce pe durata de via{a a sistemului: P > 0,01;
f) frecvente - probabilitatea de producere este frecventa, pe baze experimentale: P < 1. Art. 24. Evaluarea estimativa cumulata a efectelor agenJilor care pot interveni in caz de incendiu asupra
construc{iilor, instalaJiilor i a utilizatorilor, precum i asupra factorilor de mediu se exprima prin
niveluri de gravitate.
Art. 25. - La aprecierea nivelurilor de gravitate se vor avea in vedere, in principal, urmatorii
parametri:
1. Impactul direct a1 incendiilor, prin urmatoarele consecin{e:
a) numarul persoanelor: victime, periclitate, evacuate sau salvate;
b) valoarea pierderilor materiale;
c) numarul animalelor: moarte, periclitate, evacuate sau salvate;
253

d) efectele negative asupra unor factori de mediu, cum ar fi: paduri, culturi, apa
sau aer.
2. Capacitatea operaJionala a forjelor i mijloacelor specializate de raspuns, prestabilite sau
concentrate efectiv, pentru:
a) evacuare, salvare i protecJie;
b) limitarea i stingerea incendiilor;

c) inlfiturarea operativa a unor urmari ale incendiilor.


3. Costurile recuperarii i reabilitarii.
4. Importan{a economica i sociala a construc{iei i/sau instala(iei.
Art. 26. - Corelarea dintre nivelurile de gravitate, consecin(ele directe 5i clasificarea incendiilor se
poate face pe baza tabelului prevazut in anexa nr. 4 la prezenta metodologie.
Art. 27. - Inn func{iiee de prroobbaabbiilliittaa {iillee de iinniiJiieerree 5ii de nivelurile de
graavviittaattee estimate ale incendiilor se stabilesc niveluri de risc de incendiu pe zone, spa(ii,
incaperi, compartimente de incendiu 5i construc{ii/insta1a(ii tehnologice, care se precizeazfi in mod
obligatoriu in documentaJiile tehnice 5i in
a 7-a
SECT
Evaluarea
riscurilor
de
incendiu
UNEA
Art. 28. - I Evaluarea riscului de incendiu reprezinta procesul de comparare a riscului de incendiu
identificat cu un nivel limita prestabilit, denumit in continuare risc de incendiu acceptat.
Art. 29. - La evaluarea riscului de incendiu se iau in considerare factori ca:
a) sursele de aprindere, precum i masurile prevazute pentru diminuarea pericolului
de incendiu;
b) iniJierea i dezvoltarea incendiilor;
c) inf1uen{a sistemelor de securitate la incendiu, eficacitatea i fiabilitatea acestora
in reducerea consecinJelor;
d) limitarea propagarii fumului - sisteme evacuare a fumului i de presurizare pe
caile de evacuare;
e) sisteme de alarmare-alertare in caz de incendiu;

I) asigurarea interven{iei serviciilor de pompieri.


Art. 30. - Pe baza unor criterii de evaluare a gravitaJii consecin(elor incendiului i prin impunerea
unor limite de acceptabilitate a acestora, se pot stabili 3 domenii caracteristice ale riscului de incendiu:
a) domeniul riscului neglijabil, asociat, de regula, inceputurilor de incendiu/cu
consecin(e de gravitate neglijabila, rare 5i foarte rare/cu probabilitate redusa,
respectiv foarte redusa de producere;
b)

domeniul

riscului

acceptabil,

aferent

incendiilor

minore

frecvente/cu

probabilitate ridicata de producere sau incendiilor majore/cu consecin)e de gravitate


ridicata rare i foarte rare;

254

c) domeniul riscului

inacceptabil,

aferent incendiilor

majore posibile

sau

frecvente/cu probabilitate de producere care nu poate fi neglijatfi.


Art. 31. - In situaJiile in care riscul de incendiu existent depaete limitele de acceptabilitate stabilite,
este obligatorie reducerea acestuia prin diminuarea probabilitaJii de iniJiere a incendiului i/sau a

nivelului de gravitate a consecin{elor, prin masuri de prevenire, respectiv prin masuri de protecJie,
care au ca scop limitarea, localizarea i lichidarea incendiului, precum i limitarea i/sau
inlaturarea consecin{elor acestuia. Modelul grafic privind incadrarea riscului de incendiu in domeniul
acceptabil
SECTUNEA a 8-a
Controlul riscurilor de incendiu

Art. 32. - ( 1) Controlul riscurilor de incendiu reprezinta ansamblul masurilor tehnice i organizatorice
destinate men{inerii sau reducerii riscurilor in limitele de acceptabilitate stabilite.
(2) In ordinea adoptarii lor, masurile prevazute la alin. (1) sunt: stabilirea priorita{ilor de
acJiune, implementarea masurilor de control, gestionarea i monitorizarea riscurilor.
Art. 33. - ( 1) Stabilirea priorita{i1or de acJiune reprezinta procesul de adoptare a deciziilor referitoare
la categoriile de risc asupra carora este prioritar sa se ac{ioneze.
(2) La stabilirea priorita(i1or de ac(iune se vor avea in vedere criteriile utilizate la evaluarea riscurilor de
incendiu, respectiv probabilitatea de apari(ie i gravitatea consecin{e1or incendiilor.
Art. 34. - Implementarea masurilor de control al riscurilor de incendiu se realizeaza, dupa caz, prin:
a) asigurarea unei examinfiri sistematice 5i calificate a factorilor determinanJi de risc;
b) stabilirea i elaborarea responsabilitaJilor, sarcinilor, regulilor, instruc{iunilor i

masurilor privind apararea impotriva incendiilor i aducerea acestora la cunotinJa


salariaJilor, utilizatorilor i a persoanelor interesate;

c) stabilirea persoanelor cu atribuJii privind punerea in aplicare a mfisurilor de aparare


impotriva incendiilor;
d) asigurarea mijloacelor tehnice de prevenire i stingere a incendiilor, a personalului
necesar interven{iei i a condi(ii1or pentru pregatirea acestuia;
e) reluarea etapelor de identificare i evaluare a riscului de incendiu la schimbarea
condi(iilor preliminate;
f) actualizarea permanenta a listei cu substan(ele periculoase utilizate in activitatea de
produc{ie.
SEC T UNEA a 9-a
Monitorizarea riscului de incendiu

Art. 35. - Monitorizarea riscurilor de incendiu reprezinta ansamblul activita(i1or de fundamentare,


elaborare i implementare a unei strategii coerente de prevenire, de limitare i combatere a riscurilor
de incendiu, incluzand i procesul de supraveghere a modului de desPaurare a etapelor referitoare la
255

identificarea, evaluarea i controlul riscurilor, de analizare a eficien(ei masurilor intreprinse in raport


cu rezultatele obJinute 5i de luare a deciziilor care se impun.
SECT IUNEA a 10-a
Documentatia intocmita in urma procesului de identificare i evaluare a
riscurilor de incendiu
Art. 36. - ( I ) Documenta(ia intocmita in urma procesului de identificare 5i evaluare a riscurilor de

incendiu cuprinde urmatoarele:


a) scopurile analizei;
b) stabilirea sistemului/procesului supus evaluarii;
c) natura pericolelor de incendiu determinate de func{iuni, activita(i i/sau procese
tehnologice;
d) stabilirea limitei/limitelor de acceptabilitate;
e) identificarea pericolelor de incendiu;
I) metoda/metodele utilizatfi/utilizate pentru analizarea probabilitaJii i consecin{elor,
precum i adecvarea acestora la sistemul/procesul supus analizei;
g) banca de date utilizata;
h) estimarea i cuantificarea;
i) evaluarea;
j) concluzii, recomandari, masuri de reducere sub nivelul/limita de acceptabilitate.
(2) Documenta(ia stabi1ete, totodata, condiJiile in care evaluarea de risc este valida,
precum i tipurile de modificari in sistem/proces care necesita o noua evaluare de risc.

CAPITOLUL III
Desfaurarea activitatii de identificare, evaluare yi control at riscurilor de incendiu
SECTIUNEA 1
Condi(ii pentru persoanele fizice sau juridice care desfaoara activit ti de identificare, evaluare
i control at riscurilor de incendiu

Art. 37. - Persoanele fizice 5i persoanele juridice care desUa5oara activita(i de examinare a
sistemelor constructive in vederea identificarii, evaluarii i controlului riscurilor de incendiu
trebuie sa fie autorizate de catre Inspectoratul General pentru Situa{ii de Urgen(fi.
Art. 38. - Autorizarea persoanelor fizice se realizeaza pe baza de interviu, dupa depunerea unui dosar
care cuprinde urmfitoarele documente:
a) cerere-tip de autorizare/reautorizare a persoanelor fizice pentru desPaurarea
activita)ii de identificare, evaluare i control a1 riscurilor de incendiu, conform
modelului din anexa nr. 6 la metodologie;
b) documente care sa ateste pregatirea i certificarea competenJei profesionale in
ocupa{ia de evaluator de risc de incendiu;
256

c) memoriu privind activitaJile reprezentative desPaurate.


Art. 39. - Autorizarea persoanelor juridice se realizeaza pe baza evaluarii dosarului tehnic care
cuprinde urmatoarele documente:
1. cerere-tip de autorizare/reautorizare a persoanelor juridice pentru desUaurarea activitfiJii de
identificare, evaluare i control al riscurilor de incendiu, conform modelului din anexa nr. 7 la
metodologie;
2. documente care sa ateste calitatea de persoana juridica a solicitantului - in copie:
a) denumirea, sediul social/sedii secundare;

b) certificatul de inregistrare la oficiul registrului comer{ului;


3. memoriu privind activita(ile reprezentative desPaurate;
4. documente din care sa rezulte autorizarea in domeniu a personalului/specialitilor angaja(i at
societaJii.
Art. 40. - Dosarele men(ionate la art. 38 5i 39 se depun la Direc{ia Pompieri - Serviciul informare
publica, statistica i analiza riscuri din cadrul Inspectoratului General pentru Situa(ii de UrgenJa.
Art. 41. - (1) Serviciul informare publica, statistica i analiza riscuri comunica solicitanJilor persoane
fizice data sus{inerii interviului in vederea autorizarii, in ce1 mult 60 de zile de la depunerea
dosarului complet.
(2) Interviul se sus(ine in faJa unei comisii numite prin ordin de zi al inspectorului general al
Inspectoratului General pentru Situa(ii de Urgen(a.
(3) In urma sus{inerii interviului, solicitanJii sunt dec1ara{i admii sau respini.
(4) So1icitan(ii dec1ara(i respini pot depune o noua cerere de autorizare dupa minimum 6 luni de la
sus(inerea interviului.
(5) Contesta(iile cu privire la decizia comisiei se adreseaza inspectorului general a1 Inspectoratului
General pentru Situa{ii de Urgenta in termen de 48 de ore de la data desUa5urarii interviului.
(6J Contesta{iile se soluJioneaza de o comisie numita prin ordin de zi al inspectorului
general al Inspectoratului General pentru Situa{ii de UrgenJa, prin repetarea interviului, in termen de
5 de zile de la primirea acestora.
Art. 42. - SolicitanJilor declara{i admii li se elibereaza autoriza{ia pentru desUaurarea activitaJii
de identificare, evaluare i control al riscurilor de incendiu, al carei model este prezentat in anexa nr.
8 la metodologie.
Art. 43. - I Evaluarea dosarelor men)ionate la art. 39 se face de catre o comisie numita prin ordin de
zi a1 inspectorului general, in ce1 mult 30 de zile de la depunerea dosarului complet.
(2) In urma evaluarii dosarului, comisia hotarate eliberarea sau respingerea eliberarii
autoriza(iei. Modelul autoriza{iei pentru desUaurarea activita{ii de identificare, evaluare i control
a1 riscurilor de incendiu pentru persoane juridice este prezentat in anexa nr. 9 la metodologie.
(3 I ContestaJiile la hotar:irea comisiei se adreseazfi inspectorului general al Inspectoratului

General pentru SituaJii de UrgenJfi, in termen de 15 zile de la data comunicfirii actului.

257

(41 Contesta{iile se so1u{ioneaza de o comisie numita prin ordin de zi al inspectorului


general al Inspectoratului General pentru SituaJii de UrgenJfi, in termen de 15 zile de la primirea
acestora.
Art. 44. - Persoanele fizice i persoanele juridice autorizate sa desPaoare activita{i de
identificare, evaluare i control al riscurilor de incendiu au urmatoarele obligaJii:
a) sa {infi la zi un registru de evidenJa cu sistemele constructive pe care Ie-au
examinat in vederea identificfirii i evalufirii riscurilor de incendiu;
b) sa prezinte registrul de evidenJfi i, prin sondaj, documenta(iile de evaluare a

riscului de incendiu intocmite, la solicitarea personalului cu atribu{ii de control din


Inspectoratul General pentru Situa{ii de Urgen(a sau inspectoratele jude(ene/al
municipiului Bucure5ti pentru situa{ii de urgen{a.
Art. 45. - Autoriza(ia pentru desPa5urarea activita(ii de examinare a sistemelor constructive in
vederea identificarii, evaluarii i controlului riscurilor de incendiu are valabilitate 3 ani de la data
emiterii, care poate fi prelungitfi la cererea de{inatorilor, prin reluarea procedurii de autorizare.
Art. 46. - ( I ) AutorizaJia pentru desPaurarea activita(ii de examinare a sistemelor constructive
in vederea identificarii, evaluarii i controlului riscurilor de incendiu se retrage la propunerea
organelor de control, in urma constatarii elaborarii unor documenta{ii care nu corespund realitfiJii din
teren.
(2) Evaluarea in vederea reautorizarii persoanelor fizice 5i juridice se realizeaza conform
procedurii stabilite in prezenta metodologie, dupa minimum 2 ant de la retragerea autorizaJiei.
Art. 47. - I In cazul modificarii condi{ii1or iniJiale care au stat la baza eliberarii

autoriza(iei,

de{inatoru1 are ob1iga(ia de a relua procedura de autorizare, in termen de 30 de zile de la data cand au

intervenit aceste modificari.


(2) Neindeplinirea obliga(iei prevazute la alin. (1) duce la pierderea dreptului
de{inatoru1ui autoriza{iei de a desUaura activita{i de identificare, evaluare 5i control a1 riscurilor
de incendiu.
Art. 48. - Prin excep(ie de la prevederile art. 37, identificarea 5i evaluarea riscurilor de incendiu se pot
face 5i de catre:
a) persoane fizice i persoane juridice din statele membre ale Uniunii Europene, daca pot
face dovada ca de{in autoriza{ii in domeniu, recunoscute la nivelul Uniunii Europene;
b) proiectan{i, pentru construc(iile, instala{iile tehnologice i alte amenajfiri proiectate de
acetia;
c) exper(i tehnici atesta{i pentru cerin{a esen(iala "securitate la incendiu", potrivit legii,
pentru proiectele sau construc(iile i instalaJiile pe care ie expertizeaza.
Art. 49. - Controlul persoanelor fizice i juridice care desPaoara activita{i de examinare a
sistemelor constructive in vederea identificarii, evaluarii ji controlului riscurilor de incendiu se
efectueaza de catre personalul Inspectoratului General pentru SituaJii de Urgenta sau ce1 a1
inspec(ii1or de prevenire din cadrul inspectoratelor jude {ene/a1 municipiului Bucure5ti pentru
situaJii de urgen(fi, nominalizat
258

SECT UNEA a 2-a


Banci de date privind incendiile
Art. 50. - Pentru asigurarea unor rezultate credibile in activitatea de identificare i evaluare a riscurilor

de incendiu la un sistem/proces dintr-un anumit domeniu de activitate, informa{iile referitoare la


sursele 5i imprejurarile de producere a incendiilor, precum i la victimele ji pagubele materiale
cauzate de astfel de evenimente vor proveni numai din banci de date intocmite de
organul/compartimentul de specialitate al administra{iei publice centrale care coordoneaza activitatea
respectiva sau de catre o alta autoritate ori asocia{ie profesionala care de(ine competen(a in domeniu,
potrivit legii.
Art. 51. - Modalitatea de punere la dispozi{ie a informa{iilor cuprinse in bancile de date privind
incendiile se stabile5te de catre fiecare autoritate, cu respectarea principiilor confidenJialita(ii i
protec(iei informa{ii1or clasificate.
Art. 52. - Constituirea unei banci de date privind incendiile se comunica la Inspectoratul General
pentru Situa{ii de Urgen{a - Serviciul informare publica, statistica i analizfi riscuri, pentru a fi luata
in
SEC T UNEA a 3-a
Identificarea i analiza riscurilor in profil teritorial

Art. 53. - Identificarea i analiza riscurilor in profil teritorial se efectueazfi de inspectoratele pentru
situa(ii de urgen{a, respectiv de catre comitetele jude(ene/locale pentru situa{ii de urgen{a, conform
schemei cu riscurile teritoriale din zona de competen(a i metodologiei de elaborare a planurilor de
analiza i acoperire a riscurilor din unitatea administrativ-teritoriala.

Art. 54. - La nivelul unitfiJilor administrativ-teritoriale se disting urmatoarele tipuri de riscuri de


incendiu:
a) riscuri naturale - incendii de padure i/sau vegeta)ie;
b) riscuri industriale - incendii i explozii la obiective i instala{ii industriale;
c) riscuri de transport - incendii la mijloace de transport rutier, feroviar, naval i aerian;
d) riscul construc{iilor - incendii la construc{ii i alte amenajari;
e)risc social - incendii generate de manifestari violente, acte de rfizbunare etc.

CAPITOLUL IV
Dispozitii finale
Art. 55.

baza prevederilor prezentei metodologii ministerele i celelalte organe de specialitate

ale administra(iei publice centrale elaboreaza i emit metode i proceduri pentru identificarea,
evaluarea i controlul riscurilor de incendiu specifice domeniului de competen(a.
(2) Metodele i procedurile prevazute la alin. (1) se emit cu avizul de specialitate a1
Inspectoratului General pentru Situa{ii de Urgen{a.

259

Art. 56. - Ministerele i celelalte organe de specialitate ale administraJiei publice centrale pot utiliza
metode 5i proceduri pentru identificarea, evaluarea i controlul riscurilor de incendiu, elaborate de
organisme de profil din alte (ari, numai dacfi metodele 5i procedurile respective sunt recunoscute prin
reglementari europene.

260

ANEXA Nr. I
*)

la metodologie
*) Anexa nr. 1 este reprodusa infacsimil.

IMAGINE

261

Schema logica de management al riscurilor de incendiu in faza de


proiectare

IMAGINE

Schema logica de management at riscurilor de incendiu in faza de exploatare

262

ANEXA Nr. 2
la metodologie

Categorii de metode de evaluare a riscului de incendiu

263

ANEXA Nr. 3
*1

la metodolopie
*)Anexa nr. 3 este reprodusii infacslmll.

IMAGINE

Reprezentarea grafica a relatiei riscului la incendiu

ANEXA Nr.
4 la
metodolopie

Tabel pe baza caruia se poate face corelarea dintre nivelurile


de gravitate, consecin(ele directe i clasificarea incendiilor

Niveluri de gravitate

Consecin)e directe

Clasificarea incendiilor

neglijabile
2

minore

semnificative/moderate

grave

inceput de incendiu
incendiu notabil sau
moderat
incendiu important sau mare

foarte grave

incendiu foarte important sau sinistru

catastrofale

incendiu major sau dezastru

264

ANEXA Nr. 5
*1

la metodolopie
*)Anexa nr. 5 este reprodusa infacsimil.

IMAGINE
Model grafic privind incadrarea riscului de incendiu in domeniul acceptabil

265

ANEXA Nr.
6

la metodolopie

CERERE-TIP DE AUTORIZARE/REAUTORIZARE A PERSOANELOR FIZICE

PENTRU DESFAURAREA ACTIVITA TII DE IDENTIFICARE, EVALUARE


I CONTROL AL RISCURILOR DE INCENDIU

Catre
INSPECTORUL GENERAL

AL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU SITUATII DE URGEN TA

Subsemnatul/Subsemnata ......................................., cu domiciliul in localitatea ..........................., str.


nr
e-mail

bl

sc

et

ap

jude {ul/sectorul

CNP

telefon ............, fax

solicit autorizarea/reautorizarea pentru

desPa5urarea activitaJii de identificare, evaluare 5i control al riscurilor de


incendiu. In sus{inerea cererii anexez dosarul tehnic care cuprinde urmatoarele
documente:
- certificat de competen{e profesionale in ocupa)ia de evaluator de risc de incendiu - in copie;
- memoriu privind activita(ile reprezentative desPaurate,
care atesta indeplinirea condiJiilor prevazute in Metodologia de identificare, evaluare 5i control al
riscurilor de incendiu, aprobata prin Ordinul ministrului internelor i reformei administrative nr.
Declar ca am luat cunotin{a de ob1iga{iile ce imi revin potrivit prevederilor
metodologiei

aprobate

prin Ordinul ministrului internelor i reformei administrative nr. ................../2007.

Semnatura
Localitatea
Data .

266

ANEXA Nr.
7

la metodolopie

CERERE-TIP DE AUTORIZARE/REAUTORIZARE A PERSOANELOR JURIDICE


PENTRU DESFAURAREA ACTIVITA TII DE IDENTIFICARE, EVALUARE QI
CONTROL AL RISCURILOR DE INCENDIU
Catre

INSPECTORUL GENERAL
AL INSPECTORATULUI GENERAL PENTRU SITUATII DE URGEN TA

Subsemnatul/Subsemnata

..,

in

calitate

de

manager/patron

a1/a

persoana juridica cu sediul in localitatea ....................., str. ....................... nr. ......, bl.
, sc.

, et. ......., ap..., jude(ul/sectorul ................., telefon .............., fax ................., e-mail
inregistrata

la

registrul

comer{ului

sub

nr.

solicit

autorizarea/reautorizarea pentru desUaurarea activitaJii de identificare, evaluare i control al


riscurilor de incendiu.
In sus{inerea cererii anexez dosarul tehnic care cuprinde urmatoarele:
- documente care sa ateste calitatea de persoanfi juridica a solicitantului - in copie:
denumirea, sediul social/sedii secundare;
certificatul de inregistrare la oficiul registrului comer{ului;
-memoriu privind activitaJile reprezentative desPaurate;
-documente din care sa rezulte autorizarea in domeniu a personalului/specialitilor angajaJi ai
societa{ii - in copie,
care atesta indeplinirea condiJiilor prevazute in Metodologia de identificare, evaluare i control al
riscurilor de incendiu, aprobata prin Ordinul ministrului internelor i reformei administrative nr.
/2007.
Declar ca am luat cuno5tinJa de obliga{iile ce imi revin potrivit prevederilor metodologiei aprobate
prin Ordinul ministrului internelor i reformei administrative nr. ......................../2007.

Semnatura ..
Localitatea

Data .

267

ANEXA Nr.
8

la metodolopie

STEMA
ROMANIA
MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGEN TA

AUTORIZA T IE
Nr. ..... din .
pentru desfaurarea activita(ii de identificare, evaluare yi control al riscurilor de incendiu

In baza prevederilor Metodologiei de identificare, evaluare i control al riscurilor de incendiu,

aprobata prin Ordinul ministrului internelor i reformei administrative nr.


.........................../2007, in urma Cererii inregistrate sub nr. ..... din ...... i a sus)inerii
interviului din
se autorizeaza domnul/doamna ................................................ din localitatea .
str......................... nr. ......, bl. ......., sc. ....., et. ....., ap. ....., jude(u1/sectorul ................,
telefon
fax
, epentru desPaurarea activita{ii de
mail
identificare,
evaluare i control a1 riscurilor de incendiu.
Perioada pentru care se acorda autorizarea
Nerespectarea condiJiilor ini(iale care au stat la baza autorizarii sau a cerinJelor obligatorii
prevazute
de lege atrage dupa sine anularea, respectiv retragerea autorizaJiei.

Inspector general,

Adjunctul inspectorului general,

ANEXA Nr.
9 la
metodoloqie
268

STEMA
ROMANIA
MINISTERUL INTERNELOR I REFORMEI ADMINISTRATIVE
INSPECTORATUL GENERAL PENTRU SITUATII DE URGEN
TA
AUTORIZA TIE
Nr. ......... din .
pentru desfaurarea activitatii de identificare, evaluare yi control al riscurilor
de incendiu

In baza prevederilor Metodologiei de identificare, evaluare 5i control al riscurilor de incendiu,


aprobata prin Ordinul ministrului internelor i reformei administrative nr. ................../2007,

in urma Cererii inregistrate sub nr. ..................................... din ..................................... i a


evaluarii dosarului tehnic depus,
se autorizeaza ...................................., cu sediul social in localitatea .................................., str.
nr. ..........., b1. ......., sc. ....., et. ....., ap. ....., judeJul/sectorul ..................., telefon
, fax
incendiu.

e-mail

inregistrata la oficiul registrului comer(u1ui cu


nr.
pentru desUaurarea activita{ii de identificare, evaluare i control a1 riscurilor
de

Perioada pentru care se acorda autorizarea ..


Nerespectarea condi(ii1or ini(iale care au stat la baza autorizarii sau a cerin{e1or obligatorii
prevazute de lege atrage dupa sine anularea, respectiv retragerea autorizaJiei.

Inspector general,

Adjunctul inspectorului general,

269

ANEXA 5

RAPORT DE INTERVEN T IE
Data (zine, luna, anul, ore)
Denumirea S.V.S.U.
-

Tehnica

de lupta cu care s-a ac{ionat; personalul

care a participat

(numer/c)

Adresa locului unde s-a intervenit (localitatea, strada, numarul, jude[u Ii

Denumirea obiectivului (locu/uJfi, agent economic, etc.).


Ex. locuinJa lui lonescu Ion; S.C. APRIC S.A. : - nume patron
- nume administrator
Specificul activitaJii (ramura)
Ex. E-co pufu1e{i; gater, Transport mana
Obiectul afectat
Ex. co fum, garaj etc.
Destina)ia locului producerii evenimentului
Ex. acoperit, subsol etc.
km parcuri de la sediu S.V.S.U. la locul interven;iei (dos)
Ora anun)arii
Ora sosirii
Ora localizarii
Ora lichidarii
Ora retragerii din dispozitiv
Agentul de stingere folosit
Ex. apa, spuma, pulbere etc.
Dispozitivul realizat
Ex. 1 Jeava tip C, 1 {eava tip B etc.
Conducatorul interven{iei
Ex. ef S.P.C. etc.
Alte for(e participante:
Ex. 2 poliJiti, 2 jandarmi, alte persoane
Persoane salvate:
- adulJi
- copii

270

Victime
Victime

Raniti

Deceda{i

Moarte

Salvate

Pompieri
Alte persoane
Copii

Animale

Animale
Mari

Mici
Pasari

pagube aproximative
lei
bunuri salvate in valoare de

imprejurarea care a determinat incendiul din care sa rezulte: sursa de aprindere, mijlocul
care a produs, primul material care sa aprins
ce a ars:
date suplimentare

271

Anexa nr.6

Unitatea emitenta

P E RM I S DE L U C RU CU
FOC
Se

elibereaza

prezentul

permis

de

lucru

cu
ajutat
care

foc
de

doamnei/domnului
doamna/

urmeaza

sa

folosind

domnul
execute
la

Lucrarile incep la data de


ora
, 5i se incheie la data de
ora

Premergator, pe timpul i la terminarea lucrarilor cu foc se vor lua urmatoarele masuri:

1. Indepartarea sau protejarea materialelor combustibile din zona de executare a lucrarilor i din apropierea

acesteia, pe o raza de

metri, astfel:

2. Golirea, izolarea, spalarea, aerisirea conductelor, utilajelor sau instala(iilor, prin:

3. Ventilarea spatiilor in care se executa lucrarile se realizeaza astfel:

4. Verificarea zonei de lucru i a vecinataJilor acesteia, inlaturarea surselor de aprindere 5i a condi iilor
care favorizeaza producerea incendiilor i a exploziilor, protejarea antifoc a materialelor din zona.

5. inceperea

lucrarilor

cu foc s-a Uacut in baza buletinului de analiza nr.


eliberat de

din

(nco/o unde este cazulJ

6. respectarea normelor de aparare impotriva incendiilor, specifice tehnologiei de lucru:

7. In zona de lucru se asigura urmatoarele mijloace de stingere a incendiilor:

272

8. Lucr:1rile cu foc deschis nu se execut:1 daca sunt condi)ii de v:int


9.

Pe

timpul

lucr:1rilor

se

asigura

supravegherea

acestora

de

catre

doamna/domnul

10. eful serviciului public voluntar/privat pentru situaJii de urgenta este anunJat despre inceperea, intreruperea
5i incheierea lucrarii.

11.
asigura

Controlul
de

masurilor
de
catre doamna/domnul

aparare

impotriva

incendiilor se

12. Supravegherea lucrarilor cu foc se asigura de catre


doamna/domnul
13. Incendiul sau orice alt eveniment se anun)a la
14. Alte masuri specifice de aparare impotriva incendiului:

15. Personalul de execu(ie, control i supraveghere a fost instruit asupra masurilor de aparare impotriva
incendiului.

Responsabili

Numele 5i prenumele

Semnatura

Emitentul
eful sectorului in care se executa lucrarile
ExecutanJii lucrarilor cu foc
Serviciul public voluntar/privat pentru situaJii de
urgenta

273

ANEXA 7

PLANUL TEMATIC
anual de pregatire a membrilor serviciilor voluntare pentru situa t** de urgen(a

In scopul organizarii, incadrarii, instruirii i creterii capacita(ii de ac(iune a S.V.S.U.,

Consiliul Jude(ean Mure5 i Inspectoratul pentru Situa{ii de Urgen{a HOREA at judeJului Mure
propun prezentul plan tematic pentru pregatirea SVSU.
Scopul pregatirii:
fi insuirea temeinica de catre membrii S.V.S.U. a prevederilor normative care
reglementeaza activitatea de P.S.I.;
4 perfecJionarea continua a pregatiri de specialitate pentru prevenirea i stingerea
incendiilor, cunoaterea permanenta a pericolelor i cauzelor de incendiu din localita(ile
in care ii desUaoarfi activitatea;
4 asigurarea cunoaterii i intreJinerii in perfecta stare de funcJionare a tehnicii de lupta,
accesoriile i perfec)ionarea in miinuirea acestora;

ORGANIZAREA PREGATIRII
Pregatirea serviciilor voluntare pentru situa{ii de urgenJa se efectueazfi lunar pe durata a
4 ore in a treia duminica a fiecarei luni.
edinJele de pregatire se vor desUaura conform planificarii lunare de eful S.V.S.U. i
aprobat de primar.
In perioada de primavara, respectiv lunile martie, aprilie i perioada toamnei, respectiv,
octombrie i noiembrie, pompierii din grupa de prevenire ii vor intensifica controalele la
gospodariile ceta(eneti.
In lunile iunie-iulie, odata cu inceperea campaniei de recoltare, membrii S.V.S.U. vor
desPaura ac{iuni de prevenire a incendiilor la locurile de recoltare.
Ap1ica{iile practice de interven{ie vor fi executate in punctele vulnerabile punandu-se
accent pe modul de lucru a1 servan{i1or i func{ionarea tehnicii de lupta.

DESFAURAREA PREGATIRII
Inn baza prevederilor legale, instruirea S.V.S.U. se asigura de catre 5efii acestora
prin expuneri, informari, dezbateri, testari, exerciJii practice, antrenamente i aplicaJii.
Se va ac(iona astfel ca majoritatea temelor de pregatire sa aiba un caracter practic i se
vor executa in condi(ii cat mai apropiate de realitate.

274

ASIGURAREA MATERIALA
Pentru desPaurarea in condiJii corespunzatoare a procesului de instruire a S.V.S.U.
consiliile locale i primarii localitaJilor vor asigura:
sali sau puncte documentare cu tematica P.S.I., in cadrul remizelor de
pompieri; aparate pentru desUaurarea probelor concursurilor profesionale;
bibliografia necesara desPaurarii temelor stabilite.

TEME DE PREGATIRE
Luna ianuarie
Tema nr. 1 = 1 ora. Actele normative care reglementeaza activitatea de prevenire 5i stingere a

incendiilor existente sau nou aparute


Tema nr. 2 = 1 ora. Descrierea 5i modul de func{ionare, folosire a utilajelor i accesoriilor din dotarea
S.V.S.U..
Tema nr. 3 = 2 ore. Organizarea intervenJiei S.V.S.U.. din localita{i:
masuri organizatorice 5i tehnice pentru asigurarea primei
intervenJii conceptul de ac(iune pentru stingerea incendiilor
modalitatea alarmfirii fo9elor pentru interven(ie
Luna februarie
Tema nr. 4 = 2 ore.
reguli i masuri de prevenire a incendiilor la grajduri de animale, magazii, locuin{e
i dependin{e aferente;

respectarea regulilor i masurilor de prevenire a incendiilor la depozitarea furajelor


i a altor materiale combustibile;
respectarea regulilor i masurilor de P.S.I. la amenajarea 5i folosirea bucatariilor de
vara;
Tema nr. 5 = 2 ore. Stingerea incendiilor in mediul rural;
stingerea incendiilor in mediul rural: la un grup de locuinJe in condiJii de ger
puternic;
stingerea incendiilor la depozitele de furaje;
stingerea incendiilor la magazii i depozite de cereale.

275

Luna martie
Tema nr. 6 - 2 ore. Reguli i masuri de prevenire a incendiilor specifice locuinJelor
ceta{eneti:
reguli i masuri specifice la instalarea i folosirea sobelor, couri1or ori burlanelor
de evacuare a fumului;
reguli i masuri specifice instala{ii1or electrice;
reguli i masuri specifice mijloacelor pentru prepararea hranei.
Tema nr. 7 = 2 ore
executarea opera(iunilor pentru pregatirea 5i desUaurarea
interven(iei.
antrenament in luarea dispozitivului de lupta la utilajele din dotare;
Lena aprilie 5i mai
Tema nr. 8 = 2 ore
Efectuarea de controale de prevenire a incendiilor la gospodariile populaJiei.
Tema nr. 9 = 2 ore
Masuri de prevenire a incendiilor specifice perioadei de coacere i recoltare a cerealelor precum i la
mainile agricole ce lucreaza in campanie.
Tema nr. 10 = 2 ore
Antrenament in executarea probelor concursurilor profesionale ale pompierilor civili.

Luna iiinie 5i iulie

In aceste doua luni, pompierii din 1ocalita{i vor asigura prevenirea i stingerea incendiilor la
recoltarea
cerealelor paioase conform planificarii intocmite de eful S.V.S.U..

Lena august
Tema nr. 11 = 2 ore

Masuri de prevenire a incendiilor la 5coli, gradini(e, camine culturale, dispensare medicale,


etc.. Tema nr. 12 = 2 ore
Procedee 5i mijloace de stingere a incendiilor.

Lena septembrie
Tema nr. 13 = 2 ore
Masuri de P.S.I. la folosirea instalatiilor electrice de iluminat i for{a, la sistemele de incalzire
electrica sau cu sobe.
Tema nr. 14= 2 ore
Caracteristicile incendiilor i modul de ac{iune in cazul incendiilor produse la casele de locuit i
depozitele de furaje.
276

Luna octombrie
Tema nr. 15 = 2 ore
Prevenirea incendiilor la brutfirii, mori de cereale i sec(ii de
panificaJii. Tema nr. 16 = 2 ore
Efectuarea controalelor de prevenire a incendiilor la gospodariile popu1a{iei.

Indatoririle servanJilor in cadrul dispozitivelor de interven(ie.

Ltina noiembrie
Tema nr. 17 = 2 ore

Stingerea incendiilor in condi{ii


deosebite.
vfint puternic
pe timp de
noapte pe timp
Tema nr. 18 = 2 orede iarna
Indatoririle servan{i1or din grupele de salvare i evacuare. Modul de ac(iune pentru salvarea
oamenilor, animalelor i evacuarea bunurilor materiale.
Lena decembrie
Tema nr. 19 = 2 ore
Organizarea 5i desPaurarea activita{ii de informare publica privind masurile ce se impun a fi
respectate in sezonul rece 5i perioada de iarna.
Tema nr. 20 = 2 ore
Timp la dispozi(ia 5efului S.V.S.U. pentru organizarea noului an de pregatire profesionalfi i de lupta.

277

ANEXA 8

REGULAMENT DE ORGANIZARE I DESFAURARE A CONCURSULUI

CERCURILOR DE ELEVI "PRIETENII POMPIERILOR "


I. GENERALITA
TI
Concursurile cercurilor tehnico-aplicative de elevi Prietenii Pompierilor" se organizeaza,

pe etape, de catre Ministerul Educa(iei i Cercetarii i inspectoratele 5colare jude(ene, cu sprijinul


Inspectoratului General pentru Situa{ii de Urgenta, inspectoratelor pentru situa{ii de urgen{a
jude(ene/municipiul Bucureti, precum i a1 autorita{i1or administra{iei publice locale.
La concursurile interna{ionale ale tinerilor pompieri, organizate de Asocia{ia
Interna(ionala a Serviciilor de Incendiu i Salvare (CF/ , participa echipajele (ccl de baieJi (mixt)
J / eel de fete) ca5tigatoare ale etapei na{ionale din anul premergator edi{iei interna{ionale, precum
i profesorii instructori ce asigura directa coordonare a activitaJii acestora. Pregatirea loturilor in
vederea participarii la concursurile internaJionale se realizeaza cu sprijinul Inspectoratului General
pentru Situa{ii de Urgen(a, in tabere de antrenament organizate de Ministerul Educa(iei i Cercetarii
i Autoritatea NaJionala pentru Tineret, pe perioada vacanJei de primavara i cea de vara, inaintea
plecarii la concursul international.
II. SCOPUL CONCURSULUI

Concursurile au un caracter educativ, tehnico-aplicativ i sportiv in domeniul apararii


impotriva incendiilor i se organizeaza in scopul:
a) dezvoltarii capacitaJilor de inJelegere i de apreciere a pericolelor generate de
situa{ii le de urgen{a pentru via(a i mediu, precum i al promovari i atitudini l or
icomportamentelor corespunzatoare in riindul elevilor;
b) formarii i dezvoltarii la elevi a unor trasaturi moral-volitive, cum sunt: iniJiativa,
spiritul de echipa, curajul, darzenia, hotfirfirea, perseverenJa, cinstea, corectitudinea
idisciplina etc;
c) atragerii unui numfir mare de elevi la desPa5urarea activita(ilor cercurilor tehnicoaplicative de elevi Prietenii Pompierilor".
III.

ORGANIZAREA CONCURSULUI

Etapa judeJeana (sec/oare/e municipiului BncureJ/ /) se desPaoara, anual, cu cel pu)in


cinci echipaje de baie{i (in/.ne) i/sau cinci echipaje de fete i se organizeaza in cursul semestrului a1
II-lea a1 anului colar.
Fiele centralizatoare de arbitraj i fiele de inscriere a echipajelor, clasate pe primele trei
locuri, baie(i (in/x/e) i/sau fete, se transmit prin fax, in ce1 mult cinci zile de la incheierea
concursului, la Ministerul Educa(iei i Cercetarii, de catre inspectoratele jcolare jude {ene i la
278

Inspectoratul General pentru Situa(ii de Urgen)a, inspectoratele jude(ene/mun. Bucure5ti pentru


situa{ii de urgenJa, in vederea intocmirii clasamentului general.
Premergator etapei jude{ene, se poate desPaura etapa de zona, in situaJia in care
numarul echipajelor de concurs este mare, la etapa jude(eana urmand sa participe

echipajele

catigatoare ale acestei etape.


Organizarea acestei etape se stabilete, de comun acord, de catre inspectoratele
5colare judeJene/a1 municipiului Bucureti i inspectoratele pentru situaJii de urgenJfi jude)ene/al
municipiului Bucureti i se comunica unitaJilor de invaJam:int.
Etapa nationala se desUaoara, din doi in doi ani incepfind cu anul 2006, pe timpul
vacan{ei de vara a elevilor, de regula in luna iulie, intr-o tabara organizata de Ministerul Educa{iei i

Cercetarii i Autoritatea Na{ionala pentru Tineret, in limita numarului aprobat.


La aceasta etapa participa :
a) primele cinci echipaje de baie(i (mixte) i primele cinci echipaj e de
fete ale clasamentului general, intocmit pe baza punctaj ului total ob{inut
in etapa j ude{eana (sectoarele municipiului Bucure5ti) la probele Pista
de indemanare peste obstacole" i tafeta de 400 in cu obstacole";
b) un echipaj de bfiie(i (mixt) i unul de fete, cfitigatoare ale etapei
na{ionale precedente;
c) un echipaj de bfiie(i (mixt) i

unul de fete, reprezentfind jude{ul

(sectoarele municipiului Bucureti), care organizeaza finala concursului


Concursurile se organizeaza dupa un program bine stabilit care, in principiu, cuprinde:
a) edin{a tehnica, organizata premergator inceperii concursului;
b) stabilirea, prin tragere la sor(i, a ordinii de intrare in concurs a
echipajelor i anunJarea acesteia;
c) pregatirea pentru concurs (educarea echipelor, apelul for,
controlul aparatelor, pregatirea arbitrilor, s/c);
d) antrenament in executarea probelor de concurs efectuate sub
indrumarea unui membru a1 juriului;
e) festivitatea de deschidere a concursului;
f) desPaurarea concursului pe probe;
g) stabilirea clasamentului pe probe 5i a clasamentului general;
h) anun(area rezultatelor;
i) premierea echipajelor i a celor mai buni concuren(i.
Dupa sosirea echipajelor la locul de concurs, 5efii loturilor se int:ilnesc la biroul pentru
conducerea concursului, pentru inscrierea echipajului i primirea formularelor necesare ( /ya
de inscriere in concurs ).

279

Validarea echipajelor se va face dupa desPaurarea edinJei tehnice pe baza tabelelor

nominale, a avizelor epidemiologice individuale 5i a certificatelor de natere (carJilor de idcu/i/a/c)


prezentate conducerii concursului.
Probele de concurs sunt:
a) Proba teoretica
b) Proba Pista de indemanare peste
c) obstacole" Proba - tafeta de 400 in cu
obstacole
Fiecare cerc
tehnico-aplicativ de elevi Prietenii Pompierilor" participfi la concurs cu un
echipaj format din 10 elevi (uu comandant i o I concuren i + o rezerva). Echipele de concurs pot fi
constituite din baie{i (mixte) sau din fete. Varsta minima a elevilor este de 10 ani i maxima de 15
ani, imp1ini(i pana la data desPaurarii concursului. (2)Constituirea echipajului se face prin
se1ec{ionarea elevilor care sunt membrii ai aceluia5i cerc. Echipajul este inso(it la locurile de
desPa5urare a concursului de conducatorul -cadru didactic a1 cercului.
Participarea echipajului la etapele concursului se face pe baza tabelului nominal,
5tampilat 5i semnat de directorul unitaJii de inva{amant (5coala, club sau palat al copiilor) i
conducatorul cercului, avand avizul medical pentru efort fizic.
Pentru etapele concursului, conducatorul cercului va prezenta juriului avizele
epidemiologice individuale ale membrilor echipajului, precum i al sau. Validarea concurenJilor se
face
IV. CONDUCEREA CONCURSULUI
Se realizeazfi dintr-un colectiv compus din:
- juriu
- arbitrii

- comisia administrativa
- medic.
Juriul concursului se compune din: conducatorul concursului (pre5edintelui juriului)
care va fi un reprezentant al M.E.N. (pentru etapa finala) i al Inspectoratului colar Jude{ean (etapa
jude(eana) i doi membri (un delegat al pompierilor militari i unul al inspectoratelor colare
jude(ene ori a1 municipiului Bucureti).
Arbitri. Numfirul acestora este in func{ie de numarul de echipaje inscrise in concurs yr
sunt desemna{i de juriul concursului.
Ca arbitri pot fi desemna{i ofi{eri i subofi{eri de pompieri, profesori i instructori
sportivi. Pentru a se asigura impar(ia1itatea, acetia nu vor arbitra echipajele din jude {ele (unitaJile
de inva(amiint) pe care le reprezinta.
Tinuta colectivului de conducere a concursului este uniforma pentru cadrele militare 5i
(inuta obinuita pentru cei1a1{i membri, purtandu-se pe braJul stang o banderola ro5ie cu inscrisul
alb,
o

conducatorul concursului - (C.C.)


280

arbitru principal - (A.P.)

arbitru cronometror -

(A.C.) arbitru penalizator -

(A.Ph.)
membru al comisiei administrative - (C.A.)

Comisia administrativa se compune din directorul taberei sau al unitaJii colare


organizatoare i 2-3 membri, cu sarcina de a lua toate masurile pentru organizarea in bune condiJii a

concursului (as/gtirarea material, marcarea pistelor, transport, cazare i masa).


Asigurarea medicala. Se realizeaza prin prezenJa unui medic specializat in acordarea
primului ajutor i 1-2 asistenJi medicali, avand la locul concursului o autosanitara i aparatura de
intervenJie necesara.
In cazul participarii la concursuri in strainatate, concurenJilor li se vor incheia contracte
de asigurare pentru accidente, daca nu sunt aplicabile convenJii de reciprocitate in domeniul medical.
Atribu{iile colectivului de conducere a concursului.
Conducatorul concursului (preedintele juriului) este raspunzator de buna organizare
i desPa5urare a concursului i de aplicarea intocmai a prevederilor regulamentului de concurs.
El este obligat:
4 sa stabileasca data i conJinutul edinJei tehnice;
4 sa verifice toate insta1a{iile i materialele pentru concurs, iar in cazul in care
constata nereguli, sa ia masuri pentru inlaturarea lor;
4 sa stabileasca, impreuna cu juriul, ordinea intrarii in concurs a echipajelor
participante;
4 sa instruiasca arbitrii i sa supravegheze modul cum acejtia ii indeplinesc
atribu(iile;
4 sa primeasca foile de arbitraj i sa completeze rubrica total puncte ob{inute;
4 sa stabileasca, impreuna cu membrii juriului, clasificarea pe probe a
echipajelor participante

la concurs, clasamentul

general i sa anun{e

rezultatele.
In cazul contestarii punctajului, conducatorul concursului (preedintele juriului)
hotarate, iar decizia sa este irevocabila.
Daca la un aparat este constatata o defecJiune tehnica, conducatorul concursului, dupa
avizul arbitrilor, poate sa hotarasca repetarea probei i eventuala inlocuire a aparatului.
Membrii juriului il ajuta pe conducatorul concursului (preedintele juriului) in
indeplinirea atribuJiilor cu care acesta este investit.
Arbitrii

sunt raspunzatori

de aplicarea intocmai

a prevederilor

regulamentului

concursului.
Ei sunt obligaJi:
4

sa cunoasca prevederile regulamentului;

sa verifice echipamentul concurenJilor inaintea inceperii probelor;


281

sa dea dovada de obiectivitate 5i exigen{a in cronometrarea timpului i in


stabilirea penalizfirilor;

sa completeze foile de arbitraj dupa fiecare probfi i sa Ie predea


conducatorului (juriului) concursului.

Concursurile trebuie organizate dupa un program bine stabilit care, in principiu, cuprinde:
4 edinJa tehnica, organizata premergator inceperii concursului;
4 stabilirea, prin tragere la sopi, a ordinii de intrare in concurs a echipajelor i
anunJarea acesteia;

4 pregatirea

pentru

concurs

(adunarea

echipelor,

apelul

for,

controlul

aparatelor, pregatirea arbitrilor etc.);


4 antrenament in executarea probelor de concurs, efectuat sub indrumarea unui
membru al juriului;
4 festivitatea de deschidere a concursului;
4 desPaurarea concursului pe probe;
4 stabilirea clasamentului pe probe 5i a clasamentului general;
4 anun)area rezultatelor;
4 premierea echipajelor i a celor mai buni concuren(i.
Terenul pe care se desPaoara probele de concurs va fi pregatit cu cel pu{in doua ore
inaintea
inceperii concursului i va fi verificat de catre juriu i arbitri.

B. DESCHIDEREA PROBEI

1.1.

Desfaurarea probei:
Proba teoretica se desUa5oara pe baza unui chestionar - test, prin care se urmare5te

verificarea cunotin{elor acumulate prin parcurgerea temelor cuprinse in tematica de pregatire a


elevilor in cadrul cercurilor Prietenii Pompierilor.
Pentru fiecare etapa a concursului, chestionarul (testu[ cuprinde cate 10 intrebari, fiecare
avand cate 3 rezolvari enumerate, dintre care una reala i doua eronate.
Reprezentantul M.E.N. (Inspectoratul ]colar Jude[ean), cu sprijinul pompierilor Militari,
intocmete pentru fiecare etapa a concursului trei chestionare (teste) ce vor fi introduse in plicuri
separate i apoi sigilate.
Con{inutu1 testului este adus la cunotin{a concuren{i1or la inceperea probei teoretice,
dupa ce, in prealabil, juriul a verificat integritatea plicurilor i dupa tragerea la so9i a unuia din cele

trei plicuri.

282

La proba teoretica participfi to)i concurenJii din echipaj, except:ind rezerva. Rezolvarea
chestionarului (testului) este unica pentru fiecare echipaj i va fi inscrisa in formularele tip distribuite
de conducatorul concursului inaintea inceperii probei.
Timpul alocat pentru rezolvarea testului este de 20 minute i se cronometreaza dupa
afiarea testului pe tablfi sau prin aparatul de proiec{ie.
1.2. Aprecierea rezultatelor:
1.2.1. La aceasta proba fiecare echipaj poate ob)ine intre 0 i 100 de puncte. Rfispunsul corect se noteazfi
cu 10 puncte, punctajul total ob(inut adaug:indu-se la bonificaJie.
1.2.2. Fiecare echipaj primete, in func)ie de varsta totala, urmatoarele bonifica)ii de puncte:

V:irsta totalfi

Vfirsta medie

Puncte

100
108

11

100

12

95

13

90

14

85

15

80

109 117
118 126
127 135
136
1.2.3. Penalizari:

Alegerea a doua sau trei raspunsuri la o intrebare . . . . . . . . . . . ...1 gre5eala .

Modificfiri sau tersaturi . . . . . . . . . . . . . . . . . ..1 greeala . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5 puncte ;

. ...5 puncte.

2.1.1. Tronson 1: de la linia de start la reperul de 60 in


In tronson se gasesc 4 obstacole, situate in mijlocul pistei, paralel cu linia reperului (5an{ i
gard) i perpendicular pe linia reperului (capcanfi i barna de echilibru):
1.

anJ: laJimea de 1,80 in, lungimea 2 in, distanJa fa{a de linia de start 8 m.

2. Gard (fig. a): inal{imea de 0,70 in, la{imea de 2 in, distan{a fa(a de start 23
3. m.
Capcana (fig.b): lungimea 6 in, la{imea 0,6 in, inal{imea de 0,8 in, distan{a fa{a de
4.

linia de start 38 m.
Barna de echilibru (fig.c): lungimea de 2 in, la 0,35 in deasupra solului (muchia

In mijlocul liniei de start este fixat un racord fix (distribuitor). La stanga sa sunt dispuse 4
furtunuri tip C (avfind fiecare lungimea de minim 15 in, lungimea maxima a dispozitivului fiind de 62

in) in rola dub1a.


2.1.2. Tronson 2: de la reperul de 60 in la reperul de 65 in
283

Doua gfile(i stingator conJiniind fiecare 10 1 de apa sunt dispuse la reperul de 60 in in

stanga i in dreapta pistei de concurs. Furtunul tip D al fiecarei gale{i-stingator are lungimea de 3 in
i este prevfizut cu o (eava cu ajutaj maxim 4 mm. Furtunul este in rola dubla i se afla pe
lungimea gale{ii-stingfitor, Jeava fiind dispusa pe capacul acesteia. Peretele de stropit (Jinta fig.
a) cu un orificiu de 10 cm este dispus aproape de reperul de 65 m. In fa{a acestui perete ({intei)
se afla o
tacheta roie, instalatfi la 2 in inainte de reperul de 65 m.
In spatele peretelui de stropit (Jintei) este instalat un recipient cu capacitatea de 6 litri.
Cu ajutorul unui flotor, se dec1aneaza un semnal sonor i unul optic.
La stanga i la dreapta gale(ilor-stingfitor sunt amplasate doua recipiente, cu capacitatea
de 10 1 fiecare.
Un rastel pentru noduri (fig. e) cu 4 figuri interschimbabile

reprezentand: un nod

marinaresc (fig. a), un nod plat (nod de imbinare (fig. b), o fixare a (evii cu cordiJa (fig. c) i un nod
pentru barna (nod pentru ridicat- fig. d).
Trei cordi{e de 2 in lungime 5i o cordiJa normala pentru fixarea (evii sunt suspendate pe
rastel, in fa(a caruia este dispusa o )eava racordata la un furtun tip C in rola dubla.
Cele patru locuri de amplasare a figurilor de mai sus sunt marcate prin numerele 6, 7, 8 5i
9 (vezi schi(a). Figurile trebuie sa lie interschimbabile. InfilJimea rastelului este de 1 in, la(imea de 2
in, montat in dreapta reperului de 70 in, la limita dreapta a pistei de concurs.
La limita stanga a pistei de concurs este plasat un rastel cu 4 figuri de accesorii (fig. d).
Figurile interschimbabile vor reprezenta: un distribuitor, o {eava tip C, un furtun tip C,
un colector, o cheie racord sau un sorb. Aceste accesorii sunt dispuse in fa(a rastelului.
Deasupra amplasamentului figurilor reprezentand accesoriile sunt marcate numerele 2, 3,
4, 5 (vezi schiJa).
2.1.4. Tronson 4: de la reperul de 70 in la reperul de 75 in
Loc de adunare at echipajului la sfaritul exerci{iu1ui

ConcurenJii se prezinta la start echipa(i cu costum de protec{ie (trening), casca i brau


tip pompier, incal(fiminte sport Para crampoane.
Pe costumele de protec{ie sunt prinse ecusoane de dimensiunile 15 x 15 cm, numerotate
de la 1 la 9 .

2.3.1. Echipajul de 9 concurenJi se aduna in fa(a liniei de start aliniaJi pe doua r:induri
pentru a se prezenta (vezi schiJa). Concuren)ii poarta, in mod vizibil, pe bust i pe spate, ecusoanele
cu numerele de la 1 la 9. Materialul ecusonului cu nr. 1 este de culoare alba i este purtat de
comandantul
284

Membrii echipajului vor purta numerele atribuite de comandantul acestuia. Comandantul prezinta
echipajul arbitrului principal prin comanda echipaj adunat pentru concurs. Arbitrul principal da
ordin: incepe(i proba. Comandantul face manevra cu echipajul sau la dreapta, echipajul trebuind
sa se prezinte la linia de start in coloana c:ite doi. Comandantul echipajului da imediat ordin la atac
i fluiera brusc. Fluieratul declaneaza cronometrele arbitrilor. Cronometrul electronic poate fi
declanat de arbitrul principal cu ajutorul unui semnal sonor.
2.3.2. Dupfi ordinul la atac dat de insui comandantul echipajului, acesta se deplaseaza

primul spre reperul de 65 in, intre cele doua rasteluri, trec:ind obstacolele tronsonului pana la peretele
de stropit. Din acest loc el supravegheazfi interven{ia primului echipaj (concuren)ii purtiind numerele
de la 2 la 5). Concuren{ii care poarta numerele de la 2 la 5, trec in ordine cele patru obstacole ale
primului tronson, alergand spre gale{ile-stingator aflate in al doilea tronson.
2.3.3. ConcurenJii cu numerele de la 6 la 9 trec pe sub obstacolele primul tronson un set
de furtunuri tip C.
Concurentul nr. 6 incepe apucand unul din cele 4 furtunuri tip C, il desPa5oara
i racordeaza una din extremitaJi la racordul fix (distribuitorul) amplasat pe linia
de start.
Concurentul nr. 7 ia al doilea furtun i extremitatea libera a primului furtun, o trage
pe deasupra anJu1ui, in direc{ia reperului de 60 m. Obstacolul trebuie sa lie sarit
in mod corect. In timp ce primul furtun este desPaurat, el i1 desUaoara pe al
doilea i il racordeaza la extremitatea libera a primului furtun.
Concurentul nr. 8 apuca la fel un furtun tip C 5i trece corect peste 5anJ p:rna la
furtunul concurentului nr. 7, ia extremitatea libera a furtunului desPaurat de
acesta
i se duce in direc{ia reperului de 60 m. in apropierea reperului de 23 in trece
furtunul, desUaurandu-I pe sub gard, trece pe deasupra gardului cu furtunul
sau, Para a-I desUaura inaintea escaladarii obstacolului, intinde furtunul care l-a

adus cu sine 5i-1 racordeaza la extremitatea libera a furtunului desUaurat.


Concurentul nr. 9 apuca la fe1 un furtun i trece in mod corect obstacolele piina la
furtunul desUaurat de concurentul nr. 8. Apuca atunci extremitatea furtunului
desUaurat de acesta i trage furtunul prin capcanfi in direc{ia reperului de 60 m.
In timp ce desUaoarfi complet acest furtun, il intinde pe cel adus cu sine i-1

Nu

racordeaza la extremitatea libera a furtunului desUaurat.

impreuna in urmatoarea ordine: 7/8, 8/9, 9/6. Nu este penalizat faptul ca furtunurile sunt desPaurate
inainte de a fi racordate. Concurentul nr. 6 are ca misiune dupa ce a racordat furtunul sfiu la
semiracordul fix (distribuitor), de a trece obstacolele pana la furtunul desUa5urat de concurentul nr.
9, remediind eventualele torsiuni ale furtunurilor. El preia atunci extremitatea furtunului desPa5urat
i il a5eaza la dreapta alaturi de barna de echilibru pe care trebuie sa o treaca in mod corect, alergfind
p:rna la reperul de 60 m.
To(i cei patru concuren(i trec in mod corect cele 4 obstacole, pana la reperul de 60 m.
285

2.3.4. ConcurenJii purtiind numerele 2 i 3 se duc, dupa parcurgerea primului tronson, spre galeatastingator plasata in stanga pistei de concurs.
Concurentul nr. 2 se echipeaza cu Jeava i avanseaza pana la tacheta ro5ie Para sa o
atinga. Concurentul nr. 3 apucfi miinerul galeJii-stingator i i1 acJioneaza. Concurentul nr. 2 incearcfi,
intr-un timp cfit mai scurt, sa introducfi pe orificiul din peretele de stropire 5 1 de apa. Un semnal
sonor i optic va anun{a terminarea opera)iei. In cazul in care nu a reuit sa umple rezervorul de apa
cu cei 10 1 conJinuJi de gfileata-stingator, concurentul nr. 3 va umple galeata stingator cu apa
din rezervorul amplasat lfingfi aceasta.
Comandantul echipajului ordona acestora sa inainteze.
Acelea5i opera(iuni trebuie executate concomitent de concuren(ii care poarta numerele 4
i 5 cu galeata-stingator aflata in dreapta pistei de concurs.

2.3.5. Arbitrul, inaintea exerci(iului, are posibilitatea sa schimbe patru din cele opt figuri corespunzatoare de
pe rastel. Se da un semnal la inceputul fiecarei treceri prin ridicarea miiinii de catre arbitrul principal.
ConcurenJii, care poartfi numerele de la 2 la 5, dupa ce 5i-au indeplinit misiunea pe
tronsonul nr. 2, trebuie sa alerge spre rastel i sa aeze in dreptul numarului accesoriul corespunzator
figurii indicate.
Accesoriile sunt aezate in semicerc in apropierea rastelului. Cei patru concurenJi se duc
la reperul de 70 in i se aduna in tronsonul 4 a1 pistei.
2.3.6. Arbitrul din apropierea rastelului pentru noduri va schimba, inaintea inceperii fiecarei probe, cele
4 figuri. Figura corespunzfind nodului de fixare a (evii poate sa lie schimbata numai intre
numerele 7 5i 8.
Dupa semnul cu mana al arbitrilor i inceperea probei, nu sunt admise modificari ale
figurilor de pe cele doua rasteluri.
Dupa desUa5urarea furtunurilor, concuren{ii purtand numerele de la 6 la 9 trebuie sa se
duca spre rastelul pentru noduri, aproape de reperul de 70 m.
Pe acest rastel se gase5te, deasupra numarului lor, o reprezentare a nodului pe care ei
trebuie sa-1 realizeze pe rastel. Dupa executarea nodurilor se deplaseazfi la reperul de 70 in dupfi
care se deplaseaza in tronsonul nr. 4.
2.3.7. Cand toate manevrele sunt terminate, echipajul, inclusiv comandantul, alearga spre locul de adunare.
Cand echipajul va fi adunat in linie de 2 randuri cu fa{a spre linia de start, comandantul
va ridica mana dreapta pentru a semnala arbitrul principal proba terminata. Cand cronometrorii
vor constata ca echipajul a terminat exerci(iul i este adunat in totalitate, vor opri cronometrajul.
2.3.8. Comandantul echipajului are misiunea de a supraveghea desUaurarea probei, neavand dreptul sa
dea indica{ii in timpul exerci{iu1ui de concurs. Acestuia i concuren{i1or le este interzis sa
vorbeasca in timpul desPaurarii probei. Comandantul prezinta, dupa concurs, echipajul
arbitrului principal.

286

2.4 2.6 Schite


2.7. Aprecierea rezultatelor probei
2.7.1. Fiecare echipaj prime5te in func{ie de varsta urmatoare bonifica{ii de
puncte:

100-108

11

1.000

109-117

12

995

118-126

13

990

127-135

14

985

136-144

980

Timpul cronometrat, in secunde, este scazut din aceste puncte. Pe de alta parte sunt scazute

penalizarile calculate ca mai jos:

2.7.2. PenalizEri:

Obstacole trecute incorect de concurent

Pentru

1 greeala

10 puncte

Torsiunea completa a
unui furtun
Pentru
1
gre5eala

5 puncte

Desprinderea unui racord

Pentru

1
greeala
Accesorii depuse neregulamentar pe rastel

Pentru

1
gre5eala
Execu[ia incorecta a unui
nod
Pentru
1 gre5ealfi

Executarea

neregulamentar

20
puncte
10 puncte
10 puncte

desfaurarii

furtunului

deasupra

obstacolului,

modificarea de ctre un concurent neautorizat a accesoriilor 5i nodurilor pe rasteluri,


semnalizarea comandantului echipajului inainte ca cci 9 oameni sa se ft adunat. pe om
5i
Pentru
1 gre5eala
10 puncte

ConversaJie

Pentru

10 puncte

287

3.1. Pista de concurs


3.1.1. Pista pe care se desUaoarfi tafeta are o lungime de 400 in i este impapita in 9 tronsoane. Ea este

delimitatfi prin linia de start i linia de sosire. Pista trebuie sa aiba o laJime minima de 1,2 m.
3.1.2. o (eava de refulare tip C.

3.2. Amplasarea obstacolelor


Tronsonul 1: la semnul de 20 in este amplasat un perete scara cu 4 bare (fig. a). O
{eavfi de refulare tip C este plasata la extremitatea stanga a peretelui (in sensul
mersului).
Tronsonul 2: este rezervat pentru alergare i nu este prevazut cu obstacole.
Tronsonul 3: la semnul de 70 in se gasete in mijlocul pistei un furtun tip C in rola
dubla. La 5 in de furtun este amplasat un suport solid din lemn (inal(ime 0,03 in,

suprafa{a 0,8 x 0,8 in). Acest suport pentru furtun este amplasat in mijlocul pistei.
Tronsonul 4: este rezervat doar pentru alergari i nu este prevazut cu obstacole.
Tronsonul 5: la semnul de 175 in exista un obstacol pe care se gasete o tacheta
la inal(imea de 80 cm, 1a(imea 1,2 in (ca pentru saritura in inalJime - fig. b).
Tronsonul 6: la semnul de 225 in exista un gard inalt de 0,6 in (ca pentru alergarea
peste garduri fig. c).
Tronsonul 7: la semnul de 275 in se gasete un stingator tip P6 go1, 5 in mai
departe, in direc{ia liniei de sosire, existfi un suport de lemn in mijlocul pistei.
Acest suport are inal)imea de 0,03 in i o suprafa{a de 0,8 x 0,8 m. Stingatorul
trebuie a5ezat pe suport.
Tronsonul 8: este rezervat numai pentru alergfiri.
Tronsonul 9: la semnul de 380 in exista 2 furtunuri tip C in rola dubla. La dreapta
in sensul cursei, se gasete un distribuitor (C-B-C).
tafeta de 400 in cu obstacole trebuie sa se desPaoare pe doua piste. Cei 9 concuren(i
ai fiecarui echipaj trebuie ca de fiecare data, lie sa treaca un obstacol, lie sa alerge o lungime de
tronson. ConcurenJii sunt aceiai care participa i la proba Pista de indemanare peste obstacole.
Comandantul ec