Sunteți pe pagina 1din 101

de prevederi

mai pu]in cunoscute din Codul muncii

100

RENTROP & STRATON


Grup de Editur` [i Consultan]` \n Afaceri

www.rs.ro

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

Stimate angajator
{TIA}I C~...

1
... un contract individual de munc` nu poate cuprinde orice clauze? {i asta chiar dac` att dvs. ct [i angajatul sunte]i de acord cu ele? Stipularea \n contractul individual de munc` a unor clauze contrare dispozi]iilor din Codul muncii 2009 constituie contraven]ie [i se sanc]ioneaz` cu amend` de la 2.000 la 5.000 de lei.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

2
... contractul individual de munc` este valabil [i \[i produce efectele chiar dac` nu a fost \ncheiat \n form` scris`, ci doar \n form` verbal`? Un astfel de contract verbal se consider` \ncheiat pe durat` nedeterminat`. |n schimb, contractul individual de munc` pe durat` determinat` se poate \ncheia numai \n form` scris`, cu precizarea expres` a duratei pentru care se \ncheie.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

3
... contractul de munc` \ncheiat pe durat` determinat` este avantajos pentru dvs. deoarece \nceteaz` automat la expirarea termenului [i nu implic` aplicarea procedurii greoaie de concediere? Nu este necesar nici preaviz, nici trecerea salariatului pe un post vacant, nici invocarea vreunui motiv de \ncetare a contractului.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

4
... pute]i \ncheia cu acela[i salariat cel mult 3 contracte individuale de munc` pe perioad` determinat` succesive, [i aceasta \n`untrul unei perioade de maximum 24 de luni? Contracte succesive \nseamn` contracte \ncheiate \n termen de 3 luni de la \ncetarea precedentului contract pe perioad` determinat`.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

5
... sunte]i obligat s` informa]i salaria]ii cu contract de munc` pe durat` determinat` despre locurile de munc` vacante sau care vor deveni vacante \n firm`, corespunz`tor preg`tirii lor profesionale? Informarea se face printr-un anun] afi[at la sediul firmei, iar o copie a anun]ului se transmite imediat sindicatului sau reprezentan]ilor salaria]ilor.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

6
... locul de munc` este singura clauz` a contractului individual de munc` pe care, ca angajator, o pute]i modifica \n mod unilateral? Situa]iile \n care poate interveni o asemenea modificare au de cele mai multe ori un caracter temporar [i sunt expres prev`zute de lege. Delegarea este una dintre aceste situa]ii.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

7
... durata deleg`rii unui salariat (desf`[urarea temporar` a activit`]ii la un alt loc de munc` dect cel prev`zut \n CIM) se stabile[te pe zile calendaristice, nu lucr`toare? Prevederea este important`, dat fiind c` legea stabile[te o limit` a perioadei pentru care se poate dispune delegarea cel mult 60 de zile, cu posibilitatea prelungirii, cu acordul salariatului, cu \nc` cel mult alte 60 de zile.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

8
... salariatul trimis \n delegare \ntr-o localitate situat` la o distan]` mai mare de 50 km de localitatea \n care \[i are locul permanent de munc` [i \n care nu se poate \napoia la sfr[itul zilei de lucru are dreptul la decontarea cheltuielilor de cazare? Cazarea trebuie f`cut` \n unit`]i de primire turistice a c`ror clasificare este de maximum 3 stele sau flori.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

9
... cea mai frecvent` \nc`lcare a Codului muncii este munca la negru (primirea la munc` a persoanelor f`r` \ncheierea unui contract individual de munc`)? Amenda este de la 3.000 la 4.000 de lei pentru FIECARE persoan` aflat` \n aceast` situa]ie.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

10
... urmare a modific`rii Codului muncii prin O.U.G. nr. 55/2006, contractul individual de munc` se poate \ncheia pentru orice frac]iune de norm`, chiar inferioar` limitei de 2 ore pe zi?

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

11
... refuzul de a executa un ordin care nu provine de la conduc`torul ierarhic al salariatului (ci, de exemplu, de la conduc`torul unui alt departament din firm`) nu constituie abatere disciplinar`?

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

12
... chiar dac` ordinul vine de la superiorul s`u, salariatul nu este obligat s` i se conformeze? Este vorba, de exemplu, de ordinul de a presta ore suplimentare peste limita legal` (care este, cu unele excep]ii, de 8 ore pe s`pt`mn`), ordinul de a executa o manevr` periculoas` pentru s`n`tatea sa [i a colegilor, ordinul de a s`vr[i o infrac]iune sau o contraven]ie.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

13
... dac` un ordin de serviciu a fost formulat \n sensul s`vr[irii unei ilegalit`]i, va r`spunde disciplinar nu numai cel care l-a formulat ([ef de compartiment, maistru etc.), ci [i cel care l-a executat?

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

14
... s`vr[irea unei contraven]ii sau infrac]iuni f`r` leg`tur` cu munca nu constituie abatere disciplinar`?

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

15
... dac` instan]a \l condamn` pe un salariat la o pedeaps` privativ` de libertate pentru o fapt` care nu are leg`tur` cu munca, \i ve]i putea desface disciplinar contractul de munc`, dar nu pentru fapta respectiv`, ci pentru absen]a de la locul de munc` pe perioada execut`rii pedepsei?

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

16
... nicio sanc]iune nu mai poate fi dispus` (nici m`car un avertisment) f`r` efectuarea unei cercet`ri disciplinare prealabile?

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

17
... retrogradarea unui salariat (trecerea sa \ntr-o alt` func]ie, inferioar` ierarhic [i cu o diminuare a salariului) se poate dispune pentru cel mult 60 de zile? M`sura prin care s-ar dispune o retrogradare definitiv` este lovit` de nulitate.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

18
... \n regulamentul intern nu pute]i prevedea alte sanc]iuni dect cele prev`zute \n Codul muncii 2009?

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

19
... se recomand` s` trece]i \n regulamentul intern o list` de fapte care constituie abateri disciplinare, dar nu [i sanc]iunile aplicabile? Astfel pute]i aplica o sanc]iune \n func]ie de circumstan]ele \n care a fost abaterea s`vr[it`. Ca urmare, este posibil [i perfect legal ca doi salaria]i care au s`vr[it abateri similare s` fie sanc]iona]i diferit.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

20
... cercetarea prealabil` a unei abateri disciplinare va cuprinde, obligatoriu, [i audierea celui \nvinuit?

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

21
... dac` salariatul care a comis o abatere disciplinar` nu se prezint` la audierea din cadrul cercet`rii prelabile, ave]i dreptul s` dispune]i sanc]iunea f`r` efectuarea cercet`rii disciplinare prealabile? Cel mai adesea, salariatul nu se prezint` la audiere invocnd motive medicale, dar prezint` certificatul medical abia \n instan]`, cnd contest` sanc]iunea. Din acest motiv este bine s` face]i dou` convoc`ri pentru audiere [i s` trece]i la aplicarea sanc]iunii de-abia dup` ce salariatul nu s-a prezentat nici la a doua convocare.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

22
... neprezentarea salariatului la cercetarea unei abateri disciplinare este considerat` ea \ns`[i abatere disciplinar`? Astfel, se poate aplica o nou` sanc]iune sau se poate agrava sanc]iunea aplicat` pentru prima abatere, cea aflat` deja \n cercetare.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

23
... dac` au trecut 6 luni de la s`vr[irea unei abateri disciplinare [i dvs. nu a]i emis \nc` decizia de sanc]ionare, salariatul nu mai poate fi pedepsit pentru abaterea respectiv`?

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

24
... refuzul unui salariat de a urma o modalitate de formare profesional` pus` la dispozi]ie de dvs. nu constituie abatere disciplinar`? Dac` pentru dvs. oferirea de programe de preg`tire profesional` este o obliga]ie, pentru salaria]i accesul la aceste programe este doar un drept.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

25
... dac` un salariat v` solicit` un concediu f`r` plat` pentru formare profesional`, pute]i refuza aceast` solicitare numai cu acordul sindicatului (sau al reprezentan]ilor salaria]ilor, dup` caz) [i numai dac` absen]a salariatului ar prejudicia grav desf`[urarea activit`]ii firmei?

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

26
... nu pute]i refuza cererea unui salariat de concediu f`r` plat` pentru formare profesional` pe motiv c` respectiva formare profesional` nu are leg`tur` cu postul ocupat sau cu interesele firmei dvs.?

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

27
... o sanc]iune disciplinar` a unui angajat poate consta \n suspendarea temporar` a contractului de munc`, lipsindu-l [i de salariul corespunz`tor? M`sura poate fi dispus` numai dup` efectuarea cercet`rii disciplinare prealabile, pe o perioad` ce nu poate dep`[i 10 zile lucr`toare.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

28
... este interzis` prin lege (O.G. nr. 137/2000, modificat` prin O.G. nr. 77/2003) redactarea unui anun] de angajare discriminatoriu? Anun]ul Angaj`m b`rba]i sub 35 de ani este ilegal. Corect ar fi fost Angaj`m persoane apte s` desf`[oare o munc` fizic` foarte solicitant`. Poate c` prevederea \n cauz` vi se pare un moft, dar amenzile pentru nerespectarea acestui moft sunt de la 200 la 400 de lei.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

29
... examenul medical, obligatoriu la angajare, nu poate cuprinde [i teste de graviditate? De altfel, nici m`car nu ave]i voie s` o \ntreba]i, la interviul de angajare, pe o candidat` dac` este gravid` sau dac` inten]ioneaz` s` aib` copii.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

30
... dac` medicul de medicin` a muncii constat` c` un salariat a devenit inapt (permanent) pentru locul s`u de munc`, ave]i obliga]ia s` \l trece]i pe un alt loc de munc`, potrivit cu aptitudinile sale. Dac` nu ave]i vacant un asemenea loc de munc`, salariatul va trebui concediat, \n temeiul art. 61 lit. c) din Codul muncii.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

31
... dac` o persoan` v` solicit` angajarea [i dvs. dori]i s` cere]i informa]ii despre ea de la fo[tii s`i angajatori, trebuie s` \i aduce]i acest lucru la cuno[tin]` persoanei respective?

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

32
... de[i Codul muncii nu face referire expres` la proba practic`, aceast` modalitate de verificare a aptitudinilor profesionale este \n continuare foarte utilizat`, \ndeosebi la \ncadrarea muncitorilor califica]i?

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

33
... \n cadrul unui interviu de angajare, nu ve]i putea adresa candidatului orice \ntreb`ri? Art. 29 alin. (3) din Codul muncii prevede c` informa]iile cerute, sub orice form`, persoanei care solicit` angajarea nu pot avea un alt scop dect acela de a aprecia capacitatea de a ocupa postul respectiv, precum [i aptitudinile profesionale. V` este interzis s` adresa]i \ntreb`ri cu privire la: L nivelul veniturilor ob]inute de candidat din alte surse dect salariul (de exemplu, chirii, alte propriet`]i); L inten]ia candidatului/candidatei de a se c`s`tori; L inten]ia de a avea copii. De altfel, solicitarea la angajare a testelor de graviditate este interzis` (art. 27 alin. (5) din Codul muncii); L apartenen]a politic` sau religioas` a candidatului; L orientarea sexual` a acestuia; L grupul etnic c`ruia \i apar]ine etc.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

34
... un salariat poate fi \ncadrat numai pe o func]ie sau un post din Clasificarea Ocupa]iilor din Romnia. Nerespectarea acestei obliga]ii constituie contraven]ie [i se sanc]ioneaz` cu amend` de la 1.500 lei la 2.500 lei (art. 113 lit. b) [i 114 lit. a) din Legea nr. 76/2002). Aceast` obliga]ie este adesea restrictiv`, deoarece din Clasificarea Ocupa]iilor din Romnia lipsesc multe ocupa]ii, frecvent \ntlnite pe pia]a muncii.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

35
... dac` dori]i s` concedia]i un angajat, trebuie s` aduce]i probe care s` justifice aceast` m`sur`? De aceea, cuvntul de ordine este constatarea \n scris, pas cu pas, a cauzelor [i evenimentelor care au dus la concediere.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

36
... dac` oferi]i nediferen]iat prime de merit [i alte stimulente materiale pentru to]i angaja]ii, ulterior v` ve]i afla \n imposibilitatea de a concedia un angajat de a c`rui munc` nu sunte]i satisf`cut? Salariatul va putea ob]ine imediat \n instan]` anularea concedierii, aducnd ca argumente tocmai recompensele [i recunoa[terile pe care le-a primit de-a lungul activit`]ii sale \n firm`..

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

37
... \n cazul \n care concedia]i un angajat [i acesta v` d` \n judecat`, nu pute]i invoca \n fa]a instan]ei alte motive ale ac]iunii dvs. dect cele precizate \n decizia de concediere (comunicat` \n scris angajatului)?

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

38
... angajatul aflat \n perioada de prob` poate fi concediat printr-o simpl` notificare? Indiferent de temeiul concedierii, angajatorul nu va trebui s` realizeze cercetarea prealabil`, s` ofere alt loc de munc` salariatului, s` comunice Agen]iei teritoriale de ocupare a for]ei de munc` inten]ia de a-l concedia.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

39
... dac` un angajat nu execut` anumite sarcini [i dvs. vre]i s` \l concedia]i pentru necorespundere profesional` sau pentru inaptitudine fizic`/psihic`, este obligatoriu ca acele sarcini s` fie trecute \n fi[a postului? Instan]ele au admis \n repetate rnduri ac]iuni \n anularea unor asemenea decizii de desfacere a contractului de munc`. De exemplu, un salariat concediat pentru neglijen]` \n ]inerea gestiunii a dovedit c` \n fi[a postului s`u nu intrau [i atribu]ii de gestiune. Concedierea a fost anulat`.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

40
... \n perioada preavizului, salaria]ii au dreptul s` absenteze patru ore pe zi de la programul unit`]ii pentru a[i c`uta un loc de munc`, f`r` ca aceasta s` le afecteze salariul [i celelalte drepturi?

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

41
... pe o perioad` de minimum 6 luni de la reluarea activit`]ii, salaria]ii care au beneficiat de concediu de maternitate [i/sau de concediu legal pl`tit pentru \ngrijirea copilului \n vrst` de pn` la 2 ani nu vor putea fi concedia]i pentru motivul de necorespundere profesional` prev`zut de Codul muncii? Aceast` perioad` de 6 luni se consider` c` le este necesar` pentru readaptarea cu locul de munc`.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

42
... un salariat al dvs. care \[i d` demisia NU poate pleca imediat din firm`, f`r` s` respecte termenul de preaviz? Dac` totu[i face acest lucru, solu]ia legal` este s` trata]i aceast` ac]iune ca fiind abatere disciplinar` [i s` lua]i m`sura concedierii disciplinare a celui \n cauz`.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

43
... dac` formula]i o plngere penal` \mpotriva unui salariat, acest lucru, singur, nu v` d` dreptul s` \i suspenda]i contractul individual de munc`? Mai trebuie \ndeplinit` o condi]ie, anume ca faptele imputate s` \l fac` incompatibil cu exercitarea func]iei pe care o de]ine.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

44
... dac` un salariat comite infrac]iunea de furt \n dauna firmei, el va putea fi simultan condamnat la pedeapsa cu \nchisoarea, concediat disciplinar [i obligat la desp`gubiri?

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

45
... nu pute]i concedia un agent comercial pentru necorespundere profesional` numai pentru c` cifra sa de vnz`ri a sc`zut? Agentul comercial ar putea dovedi imediat \n instan]` c`: a) num`rul de vnz`ri al produselor respective a sc`zut la nivelul \ntregii ]`ri; b) sc`derea s-ar datora slabelor performan]e ale produsului vndut, deci nu abilit`]ilor sale de agent comercial.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

46
... \n cazul \n care concedia]i un angajat pentru necorespundere profesional`, ave]i obliga]ia de a-i propune alte locuri de munc` vacante \n unitate, compatibile cu preg`tirea sa profesional`? De observat c` va trebui s` \i oferi]i posturi compatibile nu cu aptitudinile efective, dovedite de salariat pe parcursul execut`rii contractului de munc`, ci cu preg`tirea (care s-ar putea s` fie superioar` posibilit`]ilor efective ale salariatului).

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

47
... pute]i fi dat \n judecat` de un fost angajat pe care l-a]i concediat [i pute]i pierde procesul pentru simplul fapt c` \n decizia de concediere nu era prev`zut` instan]a competent` s` solu]ioneze o eventual` contesta]ie?

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

48
... pute]i r`spunde penal pentru refuzul ori tergiversarea, din partea dvs., a reintegr`rii salariatului concediat nelegal?

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

49
... nu sunt considera]i salaria]i cu munca la domiciliu salaria]ii ale c`ror sarcini de serviciu presupun deplasarea pe teren sau la banc`, chiar dac` deplas`rile sunt efectuate potrivit unui program propriu?

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

50
... dac` un salariat v` aduce un prejudiciu [i apoi \[i d` demisia, el va r`spunde totu[i, patrimonial, fa]` de dvs.? Demisia salariatului nu \nl`tur` aceast` r`spundere.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

51
... demisia este un act unilateral din partea salariatului [i nu este supus` aprob`rii de c`tre angajator? |n practic`, salariatul formuleaz` uneori o cerere de demisie, \n care sunt \nscrise chiar expresii de genul: V` rog s` binevoi]i a-mi aproba prezenta cerere de demisie... |n toate cazurile [i indiferent de modul de formulare, demisia nu este o cerere, ci o notificare a inten]iei de \ncetare a contractului de munc`. Angajatorul nu face dect s` ia act de aceast` inten]ie, deci demisia nu poate fi respins`.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

52
... demisia produce efecte numai dac` este prezentat` \n form` scris` angajatorului? Nu poate fi considerat` demisie exprimarea verbal` din partea salariatului a inten]iei de a pleca, chiar dac` aceast` exprimare nu las` niciun dubiu cu privire la seriozitatea ei.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

53
... salariatul are dreptul de a demisiona \n mod nerestric]ionat? Ca urmare, sunt interzise clauzele prin care: L se prevede un termen de preaviz mai \ndelungat dect cel legal, de 15 zile calendaristice; L se condi]ioneaz` demisia de g`sirea unui \nlocuitor; L se condi]ioneaz` demisia de acordul [efului de departament; L se interzice demisia \n cazul contractului de munc` \ncheiat pe durat` determinat`; L se prevede o sum` care trebuie pl`tit`, cu titlu de desp`gubiri. Face excep]ie ipoteza \n care \ntre p`r]i s-a \ncheiat un contract de formare profesional`; L se condi]ioneaz` demisia de finalizarea unui proiect sau atingerea unui obiectiv.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

54
... potrivit art. 10 din Legea nr. 76/2002, angajatorii au obliga]ia s` comunice agen]iilor pentru ocuparea for]ei de munc` \n a c`ror raz` \[i au sediul toate locurile de munc` vacante, \n termen de 5 zile lucr`toare de la vacantarea acestora? Necomunicarea lunar` a locurilor vacante constituie contraven]ie [i se sanc]ioneaz` cu amend` de la 1.500 la 3.000 lei (art. 113 lit. a) coroborat cu art. 114 lit. a) din Legea nr. 76/2002).

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

55
... concediul f`r` plat` nu este acela[i lucru cu \nvoirea? Concediul f`r` plat` este reglementat de art. 148 din Codul muncii potrivit c`ruia, pentru rezolvarea unor situa]ii personale, salaria]ii au dreptul la concedii f`r` plat`. |n baza principiului libert`]ii de voin]` a p`r]ilor contractante, f`r` a exista o prevedere legal`, se utilizeaz` [i \nvoirea salariatului de la serviciu, cu plata salariului. De regul`, \nvoirea se acord` de angajator, dac` este de acord cu solicitarea angajatului, atunci cnd acesta urmeaz` a-[i realiza anumite interese personale deosebite.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

56
... \nvoirea nu afecteaz` vechimea \n munc`?

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

57
... \n anumite cazuri, angajatorul are obliga]ia de a \nvoi salariatul (spre exemplu, \n cazul salaria]ilor chema]i ca martori \n procesele penale, \n procesele civile etc.)?

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

58
... dac` un salariat solicit` [i i se acord` concediu f`r` plat` pentru formare profesional`, aceast` perioad` constituie vechime \n munc`? Este singurul caz \n care concediul f`r` plat` constituie vechime \n munc`.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

59
... potrivit art. 38 din Codul muncii, Orice tranzac]ie prin care se urm`re[te renun]area la drepturile recunoscute de lege salaria]ilor sau limitarea acestor drepturi este lovit` de nulitate? Cu alte cuvinte, chiar dac` salariatul este de acord, nu introduce]i \n contractul de munc` clauze care nu sunt \n concordan]` cu legea, deoarece ele sunt lipsite de valoare juridic`. |n orice moment salariatul s-ar putea r`zgndi, solicitnd anularea \n]elegerii.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

60
... persoana care a prestat munca \n temeiul unui contract nul NU va trebui s` restituie salariul primit? Nulitatea contractului de munc` nu va produce efecte dect pentru viitor, nu [i pentru trecut. A[adar, nu i se va pretinde persoanei care a prestat munca s` restituie remunera]ia primit` cu titlu de salariu, dup` cum nici angajatorul nu va putea s` \i mai restituie nimic lucr`torului. Munca prestat` [i salariul pl`tit r`mn la cei care le-au dobndit, dar pentru viitor contractul \nceteaz`.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

61
... nulitatea unui contract de munc` nu poate fi invocat` dect atta timp ct contractul respectiv este \n vigoare? Dup` ce contractul a \ncetat, instan]a nu va mai lua \n considerare faptul c` respectivul contract era nul.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

62
... semnarea deciziei de concediere de c`tre alt` persoan` dect administratorul societ`]ii constituie motiv pentru anularea acesteia \n instan]`?

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

63
... decizia de concediere trebuie comunicat` salariatului numai \n scris, fie personal, cu dat` [i semn`tur` de primire, fie prin po[t` la domiciliu, cu confirmare de primire? Orice alt` form` verbal, prin afi[are la locul de munc`, prin \nmnare unui coleg duce la nulitatea deciziei.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

64
... dac` un angajat lipse[te nemotivat un num`r mic de zile (2-3) [i decide]i s` \l concedia]i disciplinar, trebuie s` pute]i face dovada c` prezen]a lui la serviciu era necesar` exact \n acele zile? |n caz contrar, instan]a va aprecia decizia ca fiind subiectiv` [i va dispune anularea ei.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

65
... \n cazul unei concedieri disciplinare, ascultarea punctului de vedere al salariatului este o etap` obligatorie? Se recomand` chiar \nregistrarea audio a \ntregului dialog purtat cu acest prilej.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

66
... risca]i o amend` de la 1.000 lei la 20.000 lei dac` NU transmite]i reprezentan]ilor angaja]ilor informa]ii privind evolu]ia recent` [i evolu]ia probabil` a activit`]ilor [i situa]iei economice a firmei?

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

67
... un contract de munc` \ncheiat cu un salariat cu vrsta cuprins` \ntre 15 [i 16 ani f`r` \ncuviin]area p`rin]ilor s`i sau a reprezentan]ilor legali este nul? Dar dac`, dup` \ncheiere, aceast` \ncuviin]are este eliberat`, nulitatea este acoperit` [i se consider` c` angajarea s-a f`cut \n mod valabil.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

68
... salariatele gravide \ncepnd cu luna a V-a de sarcin` [i cele care al`pteaz` NU pot fi trimise \n deplasare, adic` la o alt` loca]ie \n vederea \ndeplinirii unor sarcini de serviciu?

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

69
... salaria]ii afla]i \n perioada de prob` pot fi concedia]i f`r` necesitatea vreunei motiv`ri, f`r` preaviz [i f`r` nicio alt` procedur` prealabil`? Acest lucru este prev`zut de O.U.G. nr. 65/2005. Pn` la apari]ia acestei ordonan]e, concedierea unui salariat care se afl` \n perioada de prob` era la fel de anevoioas` ca a oric`rui alt salariat, fapt care \i determina pe angajatori s` evite angajarea pe perioad` de prob` [i s` opteze pentru contract pe durat` determinat`.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

70
... este interzis` angajarea succesiv` a mai mult de trei persoane pe perioad` de prob` pentru acela[i post?

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

71
... obliga]iile lucr`torului din punctul de vedere al securit`]ii [i s`n`t`]ii \n munc` trebuie men]ionate nu numai \n fi[a individual` de instructaj, ci [i \n fi[a postului, chiar dac` postul respectiv nu ridic` mari probleme? Pot fi men]iuni de genul: S` se prezinte la serviciu apt pentru lucru, S` poarte echipamentul individual de protec]ie din dotare, S` nu efectueze, \n timpul lucrului, opera]iuni pentru care nu este instruit corespunz`tor etc.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

72
... lipsa stabilirii prin fi[a postului a atribu]iilor [i r`spunderilor ce revin lucr`torilor \n domeniul securit`]ii [i s`n`t`]ii \n munc`, corespunz`tor func]iilor exercitate, constituie contraven]ie [i se sanc]ioneaz` cu amend` de la 4.000 de lei la 8.000 de lei, conform art. 39 alin. (4) din Legea nr. 319/2006?

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

73
... \n cazul \n care salariatul semneaz` numai contractul individual de munc`, f`r` fi[a postului, atunci \i revin atribu]iile minimale prev`zute \n COR (Clasificarea Ocupa]iilor din Romnia)?

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

74
... un angajat care lucreaz` la \n`l]ime trebuie s` \ndeplineasc` 5 condi]ii: 1. s` aib` vrsta \ntre 18 [i 55 de ani; 2. s` aib` viza medical` de la medicul de medicin` a muncii cu men]iunea expres` apt pentru lucrul la \n`l]ime, men]iune ce va fi \nscris` [i \n fi[a individual` de instruire; 3. s` fie dotat cu echipament individual de protec]ie specific lucrului la \n`l]ime; 4. s` dispun` de calificarea [i experien]a corespunz`toare; 5. s` fi fost instruit pentru a recunoa[te riscurile, a cunoa[te procedurile adecvate de lucru [i a \n]elege sistemele de protec]ie? Se consider` lucru la \n`l]ime activitatea desf`[urat` la minimum 2 metri \n`l]ime, distan]` m`surat` de la t`lpile picioarelor lucr`torului pn` la baza de referin]` natural` (solul) sau pn` la orice alt` baz` de referin]` artificial`, baz` fa]` de care nu exist` pericolul c`derii \n gol.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

75
... ac]iunile de protec]ie a muncii trebuie s` aib` \n vedere [i situa]iile \n care angaja]ii sunt expu[i amenin]`rilor, insultelor sau agresiunilor fizice sau psihologice exercitate de persoane din afara firmei (clien]i, de exemplu)? Se consider` c` asemenea situa]ii pun \n pericol securitatea, s`n`tatea, starea de bine sau performan]a \n munc` a angaja]ilor. Ele apar, cel mai adesea, pentru c` agresorii sunt nemul]umi]i de un aspect \n rela]ia lor cu firma [i \i identific` pe respectivii angaja]i ca reprezentan]i direc]i ai acesteia (ai firmei).

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

76
... exist` [i termenul de h`r]uire moral` la locul de munc`? Este un termen care ]ine [i el de protec]ia muncii [i care se refer` la ac]iuni repetate de umilire, victimizare sau amenin]are a unui angajat de c`tre un superior ierarhic. H`r]uirea moral` poate implica [i ac]iuni mai subtile, cum ar fi discreditarea activit`]ii unui coleg de munc` sau izolarea social` a acestuia. De obicei, h`r]uirea moral` vizeaz` persoanele care \ntmpin` dificult`]i \n a se ap`ra.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

77
... angajatorul care folose[te minori pentru munca de noapte va r`spunde civil sau chiar penal? Totu[i, \n practica judiciar` s-a decis c`, dac` munca s-a prestat, minorul nu va putea fi lipsit de sporul pentru munca de noapte cuvenit. Interdic]ia de a presta munc` pe timpul nop]ii este o m`sur` de protec]ie a tn`rului, care nu poate ajunge s` \l dezavantajeze pe acesta.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

78
... angajatorul care \ncadreaz` \n munc` elevi [i studen]i pe perioada vacan]elor beneficiaz` de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din salariul minim brut pe ]ar` garantat \n plat`, pentru fiecare elev [i student?

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

79
... \n cazul tinerilor sub 25 de ani, angajatorul are obliga]ia de a asigura [i a sus]ine financiar anual participarea la un tip de formare profesional`? Dac` nu este posibil, tn`rului salariat i se va acorda un concediu pentru formare profesional` de pn` la 10 zile, anual.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

80
... un angajator poate acorda elevilor, studen]ilor, doctoranzilor burse private pentru studii? Acordarea burselor poate fi condi]ionat` de obliga]ia beneficiarilor de a lucra pentru angajator dup` finalizarea studiilor, pe o anumit` perioad`, pe posturi corespunz`toare studiilor absolvite.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

81
... sumele utilizate pentru acordarea burselor private sunt deductibile fiscal? Ele se scad din impozitul pe profit datorat dac` sunt \ndeplinite, cumulativ, urm`toarele condi]ii: a) se \ncadreaz` \n limita cotei de 0,3% din cifra de afaceri; b) nu dep`[esc 20% din impozitul pe profit datorat.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

82
... este interzis` acordarea burselor private rudelor sau afinilor pn` la gradul al IV-lea inclusiv?

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

83
... perioada concediului pentru formare profesional` nu diminueaz` perioada de concediu de odihn`?

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

84
... dac` \i solicita]i unui salariat s` vin` la serviciu \ntr-una din zilele de repaus s`pt`mnal, de exemplu \n ziua de smb`t`, chiar [i pentru o singur` or`, ave]i obliga]ia s` \i acorda]i liber \n alt` zi? Aten]ie, nu \i acorda]i liber 1 or` \n alt` zi, ci toat` ziua respectiv`. Faptul c` a venit la serviciu smb`ta denot` faptul c` nu a beneficiat de ziua respectiv` dup` bunul s`u plac, \n consecin]`, i se acord` o alt` zi liber`.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

85
... \n cazul \n care repausul s`pt`mnal se acord` \n alte zile dect smb`ta [i duminica, salariatul beneficiaz` de un spor la salariul de baz`, al c`rui cuantum va fi negociat \n mod colectiv sau individual?

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

86
... un salariat nu are voie s` lucreze mai mult de 14 zile calendaristice consecutive? {i aceasta doar cu autorizarea inspectoratului de munc` [i cu acordul sindicatului sau, dup` caz, al reprezentan]ilor salaria]ilor. Dup` aceast` perioad`, el trebuie s` beneficieze de repausul legal de dou` zile pe s`pt`mn`, acordat cumulat.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

87
... indiferent de modalitatea de organizare a timpului de lucru sau de norma de munc` a unui angajat, acesta are dreptul la acordarea \n natur` a repausului s`pt`mnal?

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

88
... nu toate materialele/documenta]iile pe care le folosi]i pentru instruirea salaria]ilor privind securitatea [i s`n`tatea \n munc` pot fi folosite \n sprijinul acestei activit`]i, ci doar cele care au primit avizul de a fi difuzate [i comercializate? Avizul se elibereaz` de c`tre Comisiile de abilitare [i avizare constituite la nivelul direc]iilor de munc` din jude]ul \n care \[i are sediul elaboratorul. Aten]ie! |n calitate de angajator care utilizeaz` aceste documenta]ii trebuie s` de]ine]i o copie a avizului.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

89
... \n cadrul aceleia[i societ`]i, o persoan` poate fi [i salariat, [i colaborator PFA? Astfel, \n calitatea ei de PFA, persoana respectiv` poate \ncheia cu dvs. contracte de prest`ri servicii. Contractul de prest`ri servicii nu se fundamenteaz` pe Codul muncii, ci pe principiile legisla]iei civile.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

90
... salariata care al`pteaz` are dreptul, \n timpul programului de lucru, conform art. 17 alin. (1) din Ordonan]a de urgen]` a Guvernului nr. 96/2003, la dou` pauze pentru al`ptare de cte o or` fiecare? |n aceste pauze se include [i timpul necesar deplas`rii dus-\ntors de la locul \n care se g`se[te copilul.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

91
... potrivit art. 17 alin. (2) al O.U.G. nr. 96/2003, pauzele de al`ptare de care beneficiaz` salariata care al`pteaz` pot fi \nlocuite cu reducerea duratei normale a timpului s`u de munc`, cu dou` ore? Aceast` reducere se acord` pe baza cererii mamei copilului. Cererea poate fi f`cut` pe \ntreaga perioad` \n care mama al`pteaz`, iar copilul nu a \mplinit vrsta de un an.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

92
... pauzele sau reducerea duratei normale a timpului de munc`, acordate salariatei care al`pteaz`, se includ \n timpul de munc` [i nu diminueaz` veniturile salariale ale mamei? Drepturile b`ne[ti cuvenite pe aceast` perioad` se suport` integral din fondul de salarii al angajatorului.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

93
... toate categoriile de angajatori, indiferent de forma juridic` \n care s-au constituit, de capitalul social ori de num`rul de angaja]i existent, pot beneficia de subven]ii din bugetul asigur`rilor pentru [omaj dac` \ncadreaz` \n munc` absolven]i ai unor institu]ii de \nv`]`mnt (art. 80 din Legea nr. 76/2002)? Pentru angajatorii persoane juridice, singura condi]ie este s` aib` sediul \n Romnia.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

94
... angajatorul care beneficiaz` de subven]ia acordat` din bugetul asigur`rilor de [omaj pentru \ncadrarea absolven]ilor are obliga]ia de a men]ine raporturile de munc` sau de serviciu ale acestora cel pu]in 3 ani de la data \ncadr`rii (art. 83 alin. (1) din Legea nr. 76/2002)? Dac` \n interiorul acestui termen se produce \ncetarea raporturilor de munc` sau de serviciu din motivele prev`zute \n mod expres [i limitativ de Legea nr. 76/2002, angajatorul va trebui s` restituie subven]ia primit`. |n acela[i timp, respectivul angajator nu va mai avea dreptul de a solicita o alt` subven]ie pentru \ncadrarea acestor categorii de angaja]i timp de 2 ani de la data \ncet`rii raporturilor de munc` sau de serviciu.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

95
... \n calitate de angajator, pute]i solicita subven]ia prev`zut` de art. 80 din Legea nr. 76/2002 pentru \ncadrarea \n munc` a absolven]ilor, indiferent dac` ace[tia din urm` beneficiaz` sau nu de indemniza]ia de [omaj la data \ncadr`rii \n munc`?

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

96
... unitatea care \[i reia activitatea \ntr-o perioad` de 9 luni de la data concedierilor colective are obliga]ia de a transmite salaria]ilor care au fost concedia]i o comunicare scris` prin care s`-i \n[tiin]eze \n leg`tur` cu dreptul acestora de a fi reangaja]i f`r` examen ori perioad` de prob`? Salaria]ii disponibiliza]i colectiv au la dispozi]ie un termen de cel mult 10 zile lucr`toare de la data comunic`rii angajatorului pentru a-[i manifesta expres consim]`mntul cu privire la locul de munc` oferit. Pentru a putea dovedi \n mod neechivoc faptul c` anun]ul vacan]ei posturilor a ajuns la cuno[tin]a acelor salaria]i care au dreptul de a solicita reangajarea, v` recomand`m s` notifica]i fiecare angajat disponibilizat \n parte, prin intermediul unei scrisori recomandate.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

97
... salaria]ii care nu au locul de munc` \ntr-o loca]ie stabil` sunt \ndrept`]i]i s` pretind` angajatorilor lor presta]ii suplimentare \n bani sau natur`? Presta]iile suplimentare \n natur` pot consta, de exemplu, \n folosirea unui autoturism al firmei pentru \ndeplinirea obliga]iilor de serviciu, posibilitatea de a beneficia de serviciile sau produsele firmei la pre]uri mai mici etc.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

98
... dac` un angajat pe care l-a]i concediat ob]ine \n instan]` anularea concedierii, sunte]i obligat s` \l reintegra]i, dar numai dac` reintegrarea este solicitat` expres de c`tre angajat?

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

99
... negocierea colectiv` a contractului colectiv de munc` este obligatorie (pentru toate unit`]ile cu mai mult de 21 de salaria]i), dar \ncheierea contractului colectiv de munc` nu? Legea oblig` la declan[area negocierii, dar nu poate s` oblige p`r]ile s` se [i \n]eleag`.

100 de prevederi mai pu]in cunoscute din Codul muncii

{TIA}I C~...

100
... este interzis` modificarea f`r` acordul salariatului a atribu]iilor trecute \n fi[a postului, pe parcursul execut`rii contractului individual de munc`? Dac` salariatul este de acord, modificarea trebuie redactat` [i anexat` CIM sub forma unui act adi]ional.