Sunteți pe pagina 1din 52

Cumulul de functii

Ca expresie a principiului libertatii muncii, art. 35 alin. 1 din Codul muncii, prevede ca orice salariat are dreptul de a cumula m

Functia reprezinta expresia sintetica si generalizata a ansamblului de atributii si sarcini de serviciu, corespunzatoare unei anum IMPORTANT

Salariatii care cumuleaza mai multe functii sunt obligati sa -si aleaga locul unde exercita functia de baza si sa o comunice fieca

Pentru functia de baza exista o prevedere legala aparte, care il poate avantaja pe salariat si anume: dupa ce din salariul brut s

Deducerea personala este formata din deducerea profesionala de baza si deducerile personale suplimentare. Deducerea se sc

Oricare dintre angajatorii la care cel in cauza presteaza munca, in afara celui unde exercita functia de baza , are calitatea de IMPORTANT

Cumulul de functii este admis pentru toate categoriile de salariati, indiferent de natura ori calitatea angajatorilor, indiferent d

Este perfect legal deci ca declararea functiei de baza sa se faca si la o unitate cu care exista un contract de munca cu timp par

Intr-o atare situatie, exista doua (sau, dupa caz, mai multe) contracte individuale de munca si un singur carnet de munca , deo

Angajatorul la care a fost aleasa functia de baza poate pastra si completa carnetul de munca - conform art. 3 din Legea nr. 13

Celalalt angajator are obligatia de a depune la inspectoratul teritorial de munca, actele privind executarea, suspendarea, mod

Posibilitatea cumulului de functii o intalnim, spre exemplu, in cazul personalului didactic, potrivit reglementarii din Legea nr. 1

Cumulul de functii este deci, in principiu liber, o singura conditie care s-ar impune este aceea ca normele de munca lai doi sau

Exista opinia ca nimic nu impiedica anumite interventii din partea angajatorului care ar putea in regulamentul intern sa introd

Potrivit art. 35 alin. 3 din Codul muncii salariatii care cumuleaza mai multe functii sunt obligati sa declare fiecarui angajator un

Activitatea care se desfasoara la angajatorul la care se cumuleaza va fi dovedita printr-o adeverinta de vechime in munca - eli

Aceasta se va inregistra in carnetul de munca de ca tre angajator sau cel care detine legal acest document.

In unele situatii, actele normative stabilesc locul unde salariatul cumulard isi exercita functia de baza, de exemplu: Legea nr. 8

In contractul individual de munca poate interveni uneori o clauza de restrictie a timpului liber, in baza careia salariatul se obli

Schimbarea functiei de baza de la un angajator la altul nu are semnificatia juridica a incetarii contractului individual de munca

Cumul de functii poate avea loc nu numai la angajatori diferiti, ci chiar la aceleasi angajator, prin incheierea cu acesta a inca u

Angajatorii si salariatii cumularzi platesc toate contributiile stabilite prin actele normative la toate contractele de munca in ca

Cu privire la concediul de odihna ca si repausul zilnic ( intre doua zile de munca ) si concediul de odihna se acorda tocmai pen

Art. 33 din O.U.G. nr. 158/2005 prevede ca in situatia in care persoana isi desfasoara activitatea la mai multi angajatori, fiecar

Cu privire la concediul pentru ingrijirea copilului in varsta de pana la doi ani, este de aratat ca : in cazul unei persoane care ale IMPORTANT

In temeiul unor legi speciale (sau contracte colective de munca aplicabile) salariatii cumularzi beneficiaza la angajatorul la car

Dintre aceste drepturi pot fi mentionate: cel de al 13-lea salariu; salariul de merit; prima pentru rezultate deosebite si alte pri EXCEPTIE

De la regula admisibilitatii cumulului de functii, fac exceptie situatiile in care prin lege sunt prevazute incompatibilitati pentru

Legea nr. 514.2003, a consilierilor juridici, interzice expres consilierului juridic cumulul de functii, acesta neputand incheia un

Printre incompatibilitati, mai pot fi amintite: cele privind calitatea de parlamentar, stabilite de art. 80 si urmatoarele din Lege

In literatura juridica sunt analizate si alte aspecte legate de cumulul pensiei cu salariul sau al salariului cu indemnizatia de som

Autor: TOP DAN Avocat

salariat are dreptul de a cumula mai multe functii, in baza unor contracte individuale de munca , beneficiind de salariul corespunzator pen

erviciu, corespunzatoare unei anumite specialitati, profesii sau activitati de profil administrativ sau de specialitate (tehnic, economic, jurid

ctia de baza si sa o comunice fiecarui angajator.

anume: dupa ce din salariul brut se scad niste procente contributiile bugetare (ajutorul de somaj, asigurarile sociale si asigurarile de san

ale suplimentare. Deducerea se scade numai o singura data , la un singur salariu cel aferent functiei de baza a angajatului. Daca salariul

unctia de baza , are calitatea de angajator la care se cumuleaza .

alitatea angajatorilor, indiferent daca exercita sau nu activitati de conducere sau executie, codul muncii avand in vedere numai cumulul d

un contract de munca cu timp partial, indiferent ca acesta este pe perioada determinata sau nedeterminata .

si un singur carnet de munca , deoarece, pe de o parte, cumulul de functii este permis in temeiul art. 35 din Codul muncii, iar, pe de alta p

a - conform art. 3 din Legea nr. 130/1999 privind unele masuri de protectie a persoanelor incadrate in munca, sau are obligatia de a depun

nd executarea, suspendarea, modificarea si incetarea contractului de munca , in vederea completarii, precum si dovezile de calculare a dr

trivit reglementarii din Legea nr. 128/1997, privind Statutul personalului didactic. Un cumul inedit, pe durata determinata , o intalnim in s

a ca normele de munca lai doi sau mai multi angajatori in cazul in care acestea se exprima sub forma de norme de timp sa nu se supra

a in regulamentul intern sa introduca o prevedere importanta referitoare la obligatia de neconcurenta pe parcursul executarii contractulu

ati sa declare fiecarui angajator unde exercita functia pe care o considera de baza . O asemenea alegere nu reprezinta un act discretiona

everinta de vechime in munca - eliberata de acesta la incetarea raportului de munca si certificata de inspectoratul teritorial de munca.

cest document.

a de baza, de exemplu: Legea nr. 84/1995 a invatamantului care prevede ca sunt obligate sa aiba norma de baza in unitatea de invataman

er, in baza careia salariatul se obliga sa fie la dispozitia angajatorului iar cel din urma se obliga sa ii plateasca , in schimb, un spor salarial cu

i contractului individual de munca al salariatului cu primul sau angajator la care ramane sa lucreze si in continuare.

prin incheierea cu acesta a inca unui alt contract de munca, indiferent de natura activitatii, nici aceasta noua reglementare nu distinge da

toate contractele de munca in care sunt parte. Codul muncii a instituit un regim de egalitate pentru toti angajatorii unde salariatul cumul

l de odihna se acorda tocmai pentru refacerea capacitatii de munca , astfel incat salariatul sa poata da randament maxim la locul de mun

atea la mai multi angajatori, fiecare dintre acestia calculeaza indemnizatiile cuvenite. In practica insa , avand in vedere numarul insuficient

ca : in cazul unei persoane care alege sa i se calculeze indemnizatia pe baza veniturilor realizate pe ultimele 12 luni, trebuie avute in veder

zi beneficiaza la angajatorul la care detin functia de baza de toate drepturile si sporurile care se acorda salariatilor din a caror categorie fa

ntru rezultate deosebite si alte prime; ajutorul de inmormantare; tichetele de masa sau alocatia de hrana ; tichetele cadou si tichetele de

prevazute incompatibilitati pentru cumul. Astfel, Statutul functionarilor publici instituie interdictii de cumul care, de regula , nu sunt aplica

nctii, acesta neputand incheia un alt contract nici cu sindicatul din propria unitate.

de art. 80 si urmatoarele din Legea nr.161/2003, o asemenea calitate fiind incompatibila cu orice functie publica de autoritate; incompati

l salariului cu indemnizatia de somaj si alte situatii speciale care exced reglementarilor Codului muncii, dar care prezinta importanta in pla

iind de salariul corespunzator pentru fiecare dintre acestea.

ecialitate (tehnic, economic, juridic, artistic, didactic, de cercetare, medical etc.).

urarile sociale si asigurarile de sanatate), din suma ramasa se mai scade si o alta suma , care poarta numele de "deducere personala ", con

e baza a angajatului. Daca salariul brut este suficient de mare, atunci angajatul va putea beneficia in intregime de aceasta deducere, deoar

avand in vedere numai cumulul de functii in baza mai multor contracte individuale de munca .

din Codul muncii, iar, pe de alta parte, conform art. 2 alin. 2 si art. 3 din Decretul nr. 92/1976 privind carnetul de munca pentru fiecare pe

unca, sau are obligatia de a depune la inspectoratul teritorial de munca, la care se pastreaza carnetul, actele privind executarea, suspend

recum si dovezile de calculare a drepturilor salariale, in baza art. 2 din Legea nr. 130/1999, sa retina, respectiv sa plateasca contributiile so

urata determinata , o intalnim in situatia cumulului salariului cu o parte din suma cuvenita cu titlu de indemnizatie de somaj, in conditiile a

de norme de timp sa nu se suprapuna , obligatia de fidelitate a angajatului impune insa o limitare implicita si partiala a acestuia.

pe parcursul executarii contractului individual de munca, prin instituirea obligatiei de loialitate, onestitate si profesionalism fata de unitate

e nu reprezinta un act discretionar al salariatului, ci este necesar si consimta mantul angajatorului unde se afla acel loc de munca ; numa

ectoratul teritorial de munca.

de baza in unitatea de invatamant toate cadrele didactice din invatamantul prescolar si primar, precum si cadrele didactice care au functi

asca , in schimb, un spor salarial cunoscut sub denumirea de spor de dispozitiv.

noua reglementare nu distinge daca cumulul de functii este posibil la unul si acelasi angajator.

i angajatorii unde salariatul cumulard isi exercita functiile sale, care vor trebui sa ii acorde toate drepturile, nu numai pe cele salariale, dar

andament maxim la locul de munca, deci o suprapunere a acestor perioade este de dorit cu toate ca nimic nu impiedica acordarea conced

vand in vedere numarul insuficient de formulare de certificate de concediu medical ce pot fi eliberate de medic, in situatia cumulului de fu

ele 12 luni, trebuie avute in vedere absolut toate veniturile, inclusiv cele obtinute ca urmare a cumularii altor functii pe langa cea de baza,

alariatilor din a caror categorie fac parte, dupa cum, in temeiul acelora si sau altor legi speciale (ori contracte colective de munca ) benefi

a ; tichetele cadou si tichetele de cresa ; salariul (mediu pe unitate) platit unuia din parinti pentru nasterea fiecarui copil.

mul care, de regula , nu sunt aplicabile salariatilor, calitatea de functionar public fiind incompatibila cu orice alta functie publica, cu excepti

e publica de autoritate; incompatibilitati privind membrii Guvernului, stabilite atat prin Legea nr. 90/2001, cat si prin actul normativ anter

ar care prezinta importanta in planul raporturilor de munca .

ele de "deducere personala ", conform art. 56 alin. 1 din Codul fiscal, si care ramane in intregime salariatului. Abia dupa ce se scade aceas

egime de aceasta deducere, deoarece vor mai ramane suficienti bani dupa ce se scad contributiile bugetare. Daca insa salariul este mic, at

rnetul de munca pentru fiecare persoana se poate intocmi un singur carnet de munca .

ctele privind executarea, suspendarea, modificarea si incetarea contractului de munca, in vederea completarii conform art. 2 din legea m

pectiv sa plateasca contributiile sociale aferente cerute de lege si sa acorde, la randul sau, drepturile de personal specifice (concedii de od

demnizatie de somaj, in conditiile art. 72 si 73 din Legea nr. 76/2002, privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii forte

cita si partiala a acestuia.

e si profesionalism fata de unitate, care are ca obiect interzicerea desfasurarii unei activitati de aceeasi natura la alte societati comerciale

e se afla acel loc de munca ; numai dupa ce s-a convenit astfel se va putea face comunicare ca tre ceilalti angajatori.

si cadrele didactice care au functii de conducere, la toate nivelurile si categoriile de unitati de invatamant sau Normele metodologice de a

ile, nu numai pe cele salariale, dar si: concediul de odihna si indemnizatia aferenta ; sporul de vechime; concediul medical si indemnizatia

mic nu impiedica acordarea concediului in perioade diferite, intrucat nu exista ca in Franta obligativitatea ca salariatii sa efectueze in natur

medic, in situatia cumulului de functii, asiguratul va prezenta primele doua exemplare originale ale certificatului angajatorului de la care

altor functii pe langa cea de baza, iar in cazul in care o persoana alege indemnizatia in suma fixa, are dreptul la concediul pentru cresterea

tracte colective de munca ) beneficiaza la angajatorul la care cumuleaza de toate drepturile si sporurile care se acorda salariatilor din a car

rea fiecarui copil.

ice alta functie publica, cu exceptia celei de cadru didactic si, totodata , functionarii publici nu pot detine functii in regiile autonome, socie

1, cat si prin actul normativ anterior mentionat; incompatibilitati privind alesii locali, stabilite de Legea administratiei publice locale nr. 21

tului. Abia dupa ce se scade aceasta suma se aplica impozitul pe venitul din salarii.

are. Daca insa salariul este mic, atunci suma ramasa dupa ce se scad procentele catre buget va fi si ea mica si angajatul nu se va putea buc

letarii conform art. 2 din legea mentionata .

personal specifice (concedii de odihna , spor de vechime, concedii pentru incapacitatea de munca etc.).

somaj si stimularea ocuparii fortei de munca .

natura la alte societati comerciale concurente strict determinate dintr-o anumita arie geografica de asemenea determinata concret, c

nt sau Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masa , care prevede ca tichetele de masa se

concediul medical si indemnizatia pentru incapacitate temporara de munca , cauzata de boli obisnuite sau de accidente in afara muncii; co

a ca salariatii sa efectueze in natura concediul la care au dreptul si sa se abtina sa lucreze pentru un alt patron pe durata concediului de od

ificatului angajatorului de la care are venitul cel mai mare, urmand ca celorlalti angajatori sa le fie prezentate copii legalizate. Simpla copi

eptul la concediul pentru cresterea copilului la toti angajatorii ca urmare a cumula rii functiilor.

care se acorda salariatilor din a caror categorie fac parte la acesta din urma .

e functii in regiile autonome, societati comerciale ori in alte unitati cu scop lucrativ.

administratiei publice locale nr. 215/2001; incompatibilitati privind magistratii, notarii, avocatii, executorii judecatoresti, politistii, expertii

ica si angajatul nu se va putea bucura de toata suma cu titlul de deducere personala la care legea ii da dreptul.

asemenea determinata concret, cu conditia stipularii unor drepturi corelative pentru salariat (avantaje in bani sau in natura ). O astfel de i

e prevede ca tichetele de masa se pot acorda de angajatori salariatilor care au functia de baza la acel angajator.

au de accidente in afara muncii; concediu medical si indemnizatia pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca , e

atron pe durata concediului de odihna .

ntate copii legalizate. Simpla copie (nelegalizata ) da dreptul salariatului la absenta motivata fara insa ca angajatorul la care se cumuleaza

rii judecatoresti, politistii, expertii contabili si contabilii autorizati, medicii si farmacistii, personalul vamal, silvic si cadrele militare in activi

n bani sau in natura ). O astfel de incalcare a obligatiei de fidelitate a fost acceptata de catre instantele judecatoresti ca o abatere disciplin

cuperarea capacitatii de munca , exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale; concediu

a angajatorul la care se cumuleaza sa poata indemniza certificatul de prezentat in copie simpla .

l, silvic si cadrele militare in activitate.

udecatoresti ca o abatere disciplinara grava care justifica desfacerea contractului de munca .

a sau boli profesionale; concediu medical si indemnizatia pentru maternitate; concediu medical si indemnizatia pentru ingrijirea copilului

mnizatia pentru ingrijirea copilului bolnav; concediu medical si indemnizatia de risc maternal.