Sunteți pe pagina 1din 17

Capitolul 2

Obligatiile angajatorului

Art. 9

Angajatorul are urmatoarele obligatii:

a) sa ia masurile necesare pentru acordarea primului-ajutor, stingerea incendiilor si evacuarea


lucratorilor;

b) sa stabileasca legaturile necesare cu serviciile specializate, indeosebi in ceea ce priveste


primul-ajutor, serviciul medical de urgenta, salvare si pompieri;

Nota

Pentru aplicarea prevederilor art. 9 lit. a) si b), angajatorul desemneaza lucratorii care aplica masurile
de prim-ajutor, de stingere a incendiilor si de evacuare a lucratorilor.

c) sa informeze, cat mai curand posibil, toti lucratorii care sunt sau pot fi expusi unui pericol grav si
iminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum si despre masurile luate ori care trebuie
sa fie luate pentru protectia lor;

d) sa ia masuri si sa furnizeze instructiuni pentru a da lucratorilor posibilitatea sa opreasca lucrul


si/sau sa paraseasca imediat locul de munca si sa se indrepte spre o zona sigura, in caz de pericol
grav si iminent;

e) sa nu impuna lucratorilor reluarea lucrului in situatia in care inca exista un pericol grav si iminent,
in afara cazurilor exceptionale si pentru motive justificate.

Capitolul 3

Dotarea cu echipament individual de protectie (EIP)

Art. 10

Se va face in conformitate cu prevederile H.G. nr. 1.048/2006 privind cerintele minime de securitate
si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de
munca (M.Of. nr. 722 din 23 august 2006).
Art. 11

Orice echipament individual de protectie trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) sa fie corespunzator pentru riscurile implicate, fara sa conduca el insusi la un risc marit;

b) sa corespunda conditiilor existente la locul de munca;

c) sa ia in considerare cerintele ergonomice si starea sanatatii lucratorului;

d) sa se potriveasca in mod corect persoanei care il poarta, dupa toate ajustarile necesare.

Art. 12

EIP se distribuie gratuit de catre angajator, care asigura buna sa functionare si o stare de igiena
satisfacatoare prin intermediul intretinerii, repararii si inlocuirilor necesare.

Art. 13

(1) EIP este, in principiu, destinat purtarii de catre o singura persoana.

(2) Daca imprejurarile impun purtarea EIP de catre mai multe persoane, se iau masuri
corespunzatoare pentru a se asigura ca aceasta utilizare nu creeaza diferitilor utilizatori nicio
problema de sanatate sau de igiena.

Art. 14

Angajatorul informeaza mai intai lucratorul despre riscurile impotriva carora il protejeaza purtarea
EIP.

Art. 15

Angajatorul asigura instruirea lucratorului si, daca este cazul, organizeaza antrenamente pentru
modul de purtare a EIP.

Art. 16

(1) EIP poate fi utilizat numai in scopurile specificate si in conformitate cu fisa de instructiuni, cu
exceptia imprejurarilor specifice si exceptionale.

(2) Instructiunile trebuie sa fie pe intelesul lucratorilor.


Capitolul 4

Protectia impotriva incendiilor si exploziilor

Art. 17

(1) Angajatorul stabileste, prin dispozitii scrise, responsabilitatile si modul de organizare pentru
apararea impotriva incendiilor in unitatea sa, le actualizeaza ori de cate ori apar modificari si le aduce
la cunostinta salariatilor, utilizatorilor si oricaror alte persoane interesate.

(2) Angajatorul asigura identificarea si evaluarea riscurilor de incendiu din unitate si asigura corelarea
masurilor de aparare impotriva incendiilor cu natura si nivelul riscurilor.

Art. 18

(1) Fiecare salariat are, la locul de munca, urmatoarele obligatii principale:

a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostinta, sub orice
forma, de catre administrator;

b) sa utilizeze substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele


potrivit instructiunilor tehnice, precum si celor date de administrator;

c) sa nu efectueze manevre nepermise sau modificari neautorizate ale sistemelor si instalatiilor de


aparare impotriva incendiilor;

d) sa comunice, imediat dupa constatare, conducatorului locului de munca orice incalcare a normelor
de aparare impotriva incendiilor sau a oricarei situatii stabilite de acesta ca fiind un pericol de
incendiu, precum si orice defectiune sesizata la sistemele si instalatiile de aparare impotriva
incendiilor;

e) sa coopereze cu salariatii desemnati de administrator, care au atributii in domeniul apararii


impotriva incendiilor, in vederea realizarii masurilor de aparare impotriva incendiilor;

f) sa actioneze, in conformitate cu procedurile stabilite la locul de munca, in cazul aparitiei oricarui


pericol iminent de incendiu;

g) sa furnizeze persoanelor abilitate toate datele si informatiile de care are cunostinta, referitoare la
producerea incendiilor.

(2) In caz de incendiu, oricare salariat trebuie sa acorde ajutor, cand si cat este rational posibil,
semenilor aflati in pericol sau in dificultate, din proprie initiativa ori la solicitarea victimei, a
reprezentantilor autoritatilor administratiei publice, precum si a personalului serviciilor de urgenta.

Art. 19
Periodic, angajatorul verifica daca salariatii cunosc si respecta instructiunile necesare privind
masurile de aparare impotriva incendiilor.

Capitolul 5

Organizarea locului de munca

Art. 20

Amenajarea locului de munca trebuie astfel realizata incat sa ofere utilizatorilor confort si libertate
de miscare si sa diminueze, in masura maxim posibila, riscurile de natura vizuala si mentala.

Art. 21

In spatiile de lucru se va asigura un iluminat corespunzator (natural, artificial sau mixt).

Art. 22

Geamurile si piesele de cristal sau semicristal din componenta mobilierului vor fi intregi, fara sparturi,
crapaturi sau bucati lipsa. Marginile acestora trebuie sa fie slefuite, fara portiuni taioase sau
zgrunturoase.

Art. 23

Orice obiect de mobilier va fi finisat corespunzator, pentru a nu provoca accidente.

Art. 24

Periodic va fi verificata stabilitatea pieselor de mobilier.

Art. 25

Posturile de munca trebuie concepute si amenajate astfel incat sa permita unor persoane diferite sa
realizeze o gama diversa de sarcini de munca, intr-un mod confortabil si eficace, la nivelul de
performante cerut.

Art. 26
Amenajarea posturilor de munca trebuie sa permita adaptarea acestora la schimbari de cerinte si
situatii.

Art. 27

Locul de munca trebuie sa permita o buna corelare intre caracteristicile antropofunctionale ale
utilizatorilor si munca lor prin asigurarea posibilitatilor de reglare a diferitelor elemente componente
ale acestuia.

Art. 28

Inainte de inceperea lucrului, conducatorul locului de munca este obligat sa ia toate masurile
necesare asigurarii conditiilor normale si sigure privind securitatea muncii pentru salariatii din
subordine.

Art. 29

Utilizatorii trebuie sa aiba posibilitati de modificare a pozitiei de lucru, in timpul activitatii.

Art. 30

Inaintea inceperii lucrului, conducatorul locului de munca este obligat sa se asigure daca:

• salariatii din subordine au instructajul de protectie a muncii efectuat in termen,

• salariatii sunt apti de lucru,

• salariatii poarta echipamentul de lucru sau de protectie, daca este cazul.

Art. 31

Salariatii vor executa numai lucrarile incredintate si numai pe acelea pentru care sunt calificati,
instruiti si autorizati.

Art. 32

(1) Conductorii electrici si cablurile trebuie sa respecte urmatoarele conditii:

a) sa nu prezinte risc de electrocutare la trecerea pe planul de lucru sau pe sol;


b) sa aiba o lungime suficienta pentru a se adapta la nevoile reale si previzibile ale utilizatorilor,
inclusiv in cazul unei reamenajari a incaperii;

c) sa asigure accesul usor, iar intretinerea sa se efectueze fara intreruperea activitatii;

d) cablajul trebuie sa corespunda intregului domeniu de reglare a planurilor de lucru.

(2) Conductorii electrici nu vor traversa caile de acces fara a fi protejati impotriva deteriorarilor
mecanice.

Capitolul 6

Obligatiile conducatorului locului de munca si ale executantului

Art. 33

Conducatorul locului de munca are urmatoarele obligatii:

• sa verifice vizual la inceperea lucrului existenta si starea tehnica a protectorilor si/sau


dispozitivelor de protectie, a aparatelor de masura si control si sa ia masuri pentru inlaturarea
eventualelor deficiente constatate;

• sa repartizeze salariatii din subordine numai la activitatile pentru care acestia poseda
pregatirea corespunzatoare si numai dupa instruirea tehnica si de protectie a muncii;

• sa nu permita desfasurarea oricarei sarcini de munca de catre salariatii aflati intr-o stare
psiho-fiziologica necorespunzatoare;

• sa ia masuri pentru asigurarea igienei, ordinii si curateniei la locul de munca, si sa mentina


permanent libere caile de acces si/sau circulatie din incinta societatii;

• sa urmareasca pe toata durata timpului de lucru mentinerea in stare corespunzatoare a cailor


de acces si evacuare si a iluminatului;

• sa opreasca imediat procesul de munca in cazul aparitiei unor pericole iminente de


accidentare sau de producere a avariilor;

• in cazul producerii unui accident de munca, sa ia masuri de acordare a primului-ajutor si sa


informeze conducerea societatii, corect si complet, asupra celor intamplate;

• sa verifice existenta semnalizarii de securitate si/sau sanatate la locurile de munca, in


conformitate cu Cerintele minime generale din 26 iulie 2006, pentru semnalizarea de securitate
si/sau de sanatate la locul de munca;

• sa interzica folosirea de improvizatii la utilizarea echipamentelor tehnice, indiferent de


natura lor;
• sa ia masuri pentru mentinerea in stare de curatenie a zonelor din jurul echipamentelor
tehnice;

• sa ia orice masuri, in cadrul activitatii sale la locul de munca, pentru prevenirea accidentelor
si imbolnavirilor profesionale.

Art. 34

Conducatorii locurilor de munca sunt obligati sa coordoneze activitatea, in asa fel incat sa nu expuna
la pericole de accidentare sau imbolnavire profesionala atat persoana proprie, cat si pe celelalte
persoane participante la procesul de munca.

Art. 35

Pentru ca salariatul sa isi desfasoare in siguranta activitatea la locul de munca este obligat sa
respecte dispozitiile primite din partea conducatorului locurilor de munca, atributiile si obligatiile
specifice postului pe care il ocupa, cerintele specifice fiecarui echipament tehnic in parte, prezentate
in cele ce urmeaza.

Art. 36

Salariatii sunt obligati sa isi desfasoare activitatea in asa fel incat sa nu expuna la pericole de
accidentare sau imbolnavire profesionala atat persoana proprie, cat si pe celelalte persoane
participante la procesul de munca.

Art. 37

Pentru desfasurarea proceselor de munca in conditii de securitate si sanatate in munca, salariatii


sunt obligati:

• sa verifice inainte de inceperea lucrului daca echipamentele tehnice pe care le vor utiliza sunt
in stare tehnica corespunzatoare;

• sa aduca la cunostinta conducatorului locului de munca eventualele defectiuni constatate;

• sa nu paraseasca locul de munca fara aprobare, decat in cazul in care, din cauza unor
defectiuni aparute neasteptat, i s-ar pune in pericol viata sau integritatea fizica;

• sa nu paraseasca locul de munca atunci cand echipamentele tehnice se afla in stare de


functionare;

• sa nu utilizeze echipamentele tehnice pentru alte operatii decat cele pentru care au fost
proiectate si numai cu respectarea parametrilor functionali prevazuti in Cartea tehnica;
• sa respecte tehnologia de lucru si instructiunile de protectie a muncii la locul de munca;

• sa utilizeze echipamentul individual de protectie corespunzator activitatii pe care o


desfasoara;

• sa mentina curatenia la locul de munca;

• sa nu introduca sau sa consume bauturi alcoolice in incinta societatii;

• sa nu fumeze decat in locurile special amenajate;

• sa respecte disciplina la locul de munca;

• sa acorde primul-ajutor in cazul producerii unui accident de munca;

• sa instiinteze imediat conducatorul locurilor de munca despre producerea unui accident de


munca si sa nu schimbe starea de fapt a evenimentului, decat numai daca aceasta se impune, pentru
a limita efectele produse de eveniment.

Art. 38

De asemenea, personalul angajat este obligat:

• sa-si insuseasca masurile de protectia muncii;

• sa se prezinte la lucru inaintea orei de incepere a programului pentru a avea timp sa-si ia
toate masurile necesare de verificare din punct de vedere al protectiei muncii;

• la terminarea programului de lucru sa faca ordine si curatenie la locul de munca si sa aduca la


cunostinta conducatorului de munca eventualele defectiuni ale masinilor, utilajelor si instalatiilor pe
care le deservesc.

Art. 39

(1) Este strict interzis salariatilor sa intervina in vederea remedierii oricarei defectiuni aparute la
instalatia electrica, indiferent de simplitatea operatiunii. In astfel de cazuri, au obligatia sa anunte
superiorul direct care va lua masurile necesare in vederea remedierii.

Art. 40

Se interzice ca salariatii sa intervina pentru remedierea defectiunilor, curatare sau revizii la


echipamentele tehnice aflate in functiune sau sub tensiune.

Art. 41
Folosirea instalatiilor, precum si a sculelor necorespunzatoare la deservirea utilajelor sau masinilor
este interzisa cu desavarsire.

Art. 42

Prezentarea la locul de munca intr-o stare fizica si/sau psihica necorespunzatoare este interzisa.

Art. 43

Salariatii sunt obligati sa pastreze in bune conditii amenajarile efectuate de angajator, sa nu le


deterioreze si sa nu le descompleteze ori sa sustraga componente ale acestora.

Capitolul 7

Efortul fizic

Art. 44

Pentru prevenirea riscurilor determinate de efortul fizic, trebuie evitate:

• pozitiile de munca vicioase si/sau fixe;

• miscarile extreme;

• miscarile bruste;

• miscarile repetitive.

In acest sens, angajatorul asigura:

• evaluarea riscurilor pentru securitatea si sanatatea angajatilor;

• respectarea criteriilor ergonomice privind proiectarea locurilor de munca si a activitatii;

• instruirea si formarea adecvata a angajatilor privind modul de desfasurare a activitatilor


profesionale, apeland la specialisti din domeniul securitatii si sanatatii in munca.

De asemenea, supravegherea sanatatii lucratorilor este asigurata de catre medicii specialisti de


medicina a muncii in conformitate cu prevederile H.G. nr. 355 din 11 aprilie 2007 privind
supravegherea sanatatii lucratorilor.
Capitolul 8

Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca

Procedura instruirii lucratorilor din punct de vedere al SSM s-a stabilit in conformitate cu prevederile
art. 20 alin. (1) din Legea nr. 319/2006: „Angajatorul trebuie sa asigure conditii pentru ca fiecare
lucrator sa primeasca o instruire suficienta si adecvata in domeniul SSM, in special sub forma de
informatii si instructiuni de lucru, specifice locului de munca si postului”.

Art. 45

(1) Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca la nivelul societatii se


efectueaza in timpul programului de lucru.

(2) Perioada in care se desfasoara instruirea prevazuta la alin. (1) este considerata timp de munca.

Art. 46

Instruirea lucratorilor in domeniul SSM cuprinde 3 faze:

a) instruirea introductiv-generala;

b) instruirea la locul de munca;

c) instruirea periodica.

Art. 48

La instruirea personalului in domeniul SSM vor fi folosite mijloace, metode si tehnici de instruire, cum
ar fi: expunerea, demonstratia, studiul de caz, vizionari de filme, diapozitive, proiectii, instruire
asistata de calculator.

Art. 49

Angajatorul asigura baza materiala corespunzatoare unei instruiri adecvate.

Art. 50
(1) Rezultatul instruirii lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca se consemneaza in fisa
de instruire individuala, cu indicarea materialului predat, a duratei si datei instruirii.

(2) Completarea fisei de instruire individuala se va face imediat dupa verificarea instruirii.

(3) Dupa efectuarea instruirii, fisa de instruire individuala se semneaza de catre lucratorul instruit si
de catre persoanele care au efectuat si au verificat instruirea.

(4) Fisa de instruire individuala va fi pastrata de catre conducatorul locului de munca si va fi insotita
de o copie a fisei de aptitudini, completata de catre medicul de medicina a muncii in urma
examenului medical la angajare.

Art. 51

(1) Pentru lucratorii din intreprinderi si/sau unitati din exterior, care desfasoara activitati pe baza de
contract de prestari de servicii in societate, angajatorul va asigura instruirea lucratorilor privind
activitatile specifice societatii, riscurile pentru SSM, precum si masurile si activitatile de prevenire si
protectie la nivelul societatii, in general.

(2) Instruirea prevazuta la alin. (1) se consemneaza in fisa de instruire colectiva.

(3) Fisa de instruire colectiva se intocmeste in doua exemplare, din care un exemplar se va pastra de
catre angajator si un exemplar se pastreaza de catre angajatorul lucratorilor instruiti sau, in cazul
vizitatorilor, de catre conducatorul grupului.

(4) Reprezentantii autoritatilor competente in ceea ce priveste controlul aplicarii legislatiei


referitoare la SSM (inspectorii de munca din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca) vor fi insotiti
de catre un reprezentant desemnat de catre angajator, fara a se intocmi fisa de instructaj.

Instruirea introductiv-generala

Art. 52

Instruirea introductiv-generala se face la angajarea lucratorilor.

Art. 53

Scopul instruirii introductiv-generale este de a informa despre activitatile specifice societatii, riscurile
pentru SSM, precum si masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul societatii, in general.

Art. 54

Instruirea introductiv-generala se face de catre serviciul extern de prevenire si protectie.


Art. 55

Instruirea introductiv-generala se face individual sau in grupuri de cel mult 20 de persoane.

Art. 56

Durata instruirii introductiv-generale este de 8 ore.

Art. 57

(1) In cadrul instruirii introductiv-generale se vor expune, in principal, urmatoarele probleme:

a) legislatia de securitate si sanatate in munca;

b) consecintele posibile ale necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in


munca;

c) riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice unitatii;

d) masuri la nivelul intreprinderii si/sau unitatii privind acordarea primului-ajutor, stingerea


incendiilor si evacuarea lucratorilor.

(2) Continutul instruirii introductiv-generale trebuie sa fie in conformitate cu tematica aprobata de


catre angajator.

Art. 58

(1) Instruirea introductiv-generala se va finaliza cu verificarea insusirii cunostintelor pe baza de teste.

(2) Rezultatul verificarii va fi consemnat in fisa de instruire.

(3) Lucratorii nu vor putea fi angajati daca nu si-au insusit cunostintele prezentate in instruirea
introductiv-generala.

Instruirea la locul de munca

Art. 59

(1) Instruirea la locul de munca se face dupa instruirea introductiv-generala si are ca scop
prezentarea riscurilor pentru SSM, precum si a masurilor si activitatilor de prevenire si protectie la
nivelul fiecarui loc de munca, post de lucru si/sau fiecarei functii exercitate.
(2) Instruirea la locul de munca se face tuturor salariatilor noi, precum si la schimbarea locului de
munca in cadrul societatii.

Art. 60

(1) Instruirea la locul de munca se face de catre conducatorul direct al locului de munca, in grupe de
maximum 20 de persoane.

(2) Fisa de instruire se pastreaza de catre conducatorul locului de munca.

Art. 61

(1) Durata instruirii la locul de munca depinde de riscurile pentru securitate si sanatate in munca,
precum si de masurile si activitatile de prevenire si protectie la nivelul fiecarui loc de munca, post de
lucru si/sau fiecarei functii exercitate.

(2) Durata instruirii la locul de munca este de 8 ore.

Art. 62

(1) Instruirea la locul de munca se va efectua pe baza tematicilor intocmite de catre serviciul extern
de prevenire si protectie si aprobate de catre angajator, care vor fi pastrate la persoana care
efectueaza instruirea.

(2) Instruirea la locul de munca va cuprinde:

a) informatii privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala specifice locului de munca


si/sau postului de lucru;

b) prevederile instructiunilor proprii elaborate pentru locul de munca si/sau postul de lucru;

c) masuri la nivelul locului de munca si/sau postului de lucru privind acordarea primului-ajutor,
stingerea incendiilor si evacuarea lucratorilor;

d) prevederi ale reglementarilor de securitate si sanatate in munca privind activitati specifice ale
locului de munca si/sau postului de lucru;

e) instruirea la locul de munca include demonstratii practice privind activitatea pe care persoana
respectiva o va desfasura si exercitii practice privind utilizarea EIP, a mijloacelor de alarmare,
interventie, evacuare si de prim-ajutor.

Instruirea periodica

Art. 63
Instruirea periodica se face tuturor lucratorilor si are drept scop reimprospatarea si actualizarea
cunostintelor in domeniul SSM.

Art. 64

(1) Instruirea periodica se efectueaza de catre conducatorul locului de munca.

(2) Intervalul dintre doua instruiri periodice va fi de 3 luni.

(3) Pentru personalul tehnico-administrativ intervalul dintre doua instruiri periodice va fi de 6 luni.

(4) Verificarea instruirii periodice se face de catre serviciul extern de prevenire si protectie, care va
semna fisele de instruire ale lucratorilor, confirmand astfel ca instruirea a fost facuta corespunzator.

(5) Instruirea periodica se completeaza cu demonstratii practice.

Art. 65

Instruirea periodica se face suplimentar celei programate in urmatoarele cazuri:

a) cand un lucrator a lipsit peste 30 de zile lucratoare;

b) cand au aparut modificari ale prevederilor de SSM privind activitati specifice ale locului de munca
si/sau postului de lucru sau ale instructiunilor proprii, inclusiv datorita evolutiei riscurilor sau aparitiei
de noi riscuri in unitate;

c) la reluarea activitatii dupa accident de munca;

d) la executarea unor lucrari speciale;

e) la introducerea unui echipament de munca sau a unor modificari ale echipamentului existent;

f) la modificarea tehnologiilor existente sau procedurilor de lucru;

g) la introducerea oricarei noi tehnologii sau a unor proceduri de lucru.

Art. 66

Durata instruirii periodice este de 8 ore.

Art. 67

Instruirea periodica se va efectua pe baza tematicilor intocmite de catre serviciul extern de prevenire
si protectie si aprobate de catre angajator, tematici care vor fi pastrate la persoana care efectueaza
instruirea.
Capitolul 9

Procedura in cazul pericolului grav si iminent de accidentare

Starea de pericol grav si iminent de accidentare poate fi constatata de catre orice lucrator din cadrul
societatii, precum si de catre serviciul extern de prevenire si protectie cu care intreprinderea si/sau
unitatea a incheiat contract.

Art. 68

La constatarea starii de pericol grav si iminent de accidentare se vor lua imediat urmatoarele masuri
de securitate:

a) oprirea echipamentului de munca si/sau activitatii;

b) evacuarea personalului din zona periculoasa;

c) anuntarea serviciilor specializate;

d) anuntarea conducatorilor ierarhici;

e) eliminarea cauzelor care au condus la aparitia starii de pericol grav si iminent.

Art. 69

(1) In vederea realizarii masurilor prevazute la art. 68 lit. a), angajatorul desemneaza, prin decizie,
lucratorii care trebuie sa opreasca echipamentele de munca si va asigura instruirea acestora.

(2) In vederea realizarii masurilor precizate la art. 68 lit. b), angajatorul:

a) intocmeste planul de evacuare a lucratorilor;

b) afiseaza planul de evacuare la loc vizibil;

c) instruieste lucratorii in vederea aplicarii planului de evacuare si verifica modul in care si-au insusit
cunostintele.

(3) In vederea realizarii masurilor precizate la art. 68 lit. c), angajatorul:

a) desemneaza lucratorii care trebuie sa contacteze serviciile specializate si ii instruieste in acest


sens;

b) asigura mijloacele de comunicare necesare contactarii serviciilor specializate.


(4) In vederea realizarii masurilor precizate la art. 68 lit. d), angajatorul stabileste modul operativ de
anuntare la

nivel ierarhic superior.

(5) In vederea realizarii masurilor precizate la art. 68 lit. e), angajatorul:

a) desemneaza lucratorii care au capacitatea necesara sa elimine starea de pericol grav si iminent si
asigura

instruirea si dotarea lor cu mijloace tehnice necesare interventiei;

b) stabileste serviciile specializate care pot interveni.

Capitolul 10

Comunicarea evenimentelor

Eveniment – accidentul care a antrenat decesul sau vatamari ale organismului, produs in timpul
procesului de munca ori in indeplinirea indatoririlor de serviciu, situatia de persoana data disparuta
sau accidentul de traseu ori de circulatie, in conditiile in care au fost implicate persoane angajate,
incidentul periculos, precum si cazul susceptibil de boala profesionala sau legata de profesiune.

Art. 70

Orice eveniment va fi comunicat de indata angajatorului, de catre conducatorul locului de munca sau
de orice alta persoana care are cunostinta despre producerea acestuia.

Art. 71

Daca printre victimele evenimentului se afla si lucratori ai altor angajatori, evenimentul va fi


comunicat si angajatorilor acestora.

Art. 72

(1) Angajatorul va lua masurile necesare pentru a nu se modifica starea de fapt rezultata din
producerea evenimentului, pana la primirea acordului din partea organelor care efectueaza
cercetarea, cu exceptia cazurilor in care mentinerea acestei stari ar genera producerea altor
evenimente, ar agrava starea accidentatilor sau ar pune in pericol viata lucratorilor si a celorlalti
participanti la procesul muncii.
(2) In situatia in care este necesar sa se modifice starea de fapt rezultata din producerea
evenimentului, se vor face, dupa posibilitati, schite sau fotografii ale locului unde s-a produs, se vor
identifica si se vor ridica orice obiecte care contin sau poarta o urma a evenimentului; obiectele vor fi
predate organelor care efectueaza cercetarea si vor constitui probe in cercetarea evenimentului.

S-ar putea să vă placă și