Sunteți pe pagina 1din 12

METODE DE AUDIT DE

CONFORMITATE
Cercetare
accidente
Instruire

Implicare Identificare
pericole

Contabilizare
Evaluare
Asumare

ing. Adrian BUJOR © 08.2008


Notă: Acest material nu este şi nici nu poate fi considerat un substitut al reglementarilor legale sau al standardelor.
El reflecta experienta şi bunele practici cunoscute de autor, fiind elaborat pentru cursurile de securitate şi sănătate în muncă.
1

OBIECTIVELE CURSULUI

• Medode de audit SSM


• Metode de stabilire a nivelului de conformitate
• Fise de audit

1
1. Metoda de audit Workwell

Metoda este structurată pe 12 mari capitole, după cum urmează:


• Declaraţia de politică în domeniul SSM;
• Responsabilităţile în domeniul SSM;
• Afişarea materialelor de informare de SSM;
• Regulile şi procedurile de SSM;
• Comitetul/reprezentanţii de SSM;
• Educarea/instruirea în domeniul SSM;
• Cerinţele privind acordarea primului ajutor;
• Inspecţiile de SSM;
• Activitatea de întreţinere;
• Cercetarea accidentelor/incidentelor;
• Conducerea la cel mai înalt nivel;
• Reîncadrarea în muncă.
3

1. Declaraţia de politică în domeniul SSM Punctaj total al secţiunii = 40

Element Explicaţii Scop Punctaj

1.1 Declaraţia de politică în domeniul SSM a angajatorului trebuie să cuprindă/să fie: Da Nu Ver
if.
1.1(a) Angajamentul § Angajamentul pentru Raţional:
conducerii prevenirea accidentelor de § Demonstrarea asumării de angajator a rolului 5 0 D
muncă şi îmbolnăvirilor de lider.
profesionale.
1.1(b) Responsabilităţile § Responsabilitatea de Raţional:
conducerii implementare şi menţinere a § Confirmarea acceptării de către angajator a 5 0 D
condiţiilor de SSM. responsabilităţii sale.

1.1(c) Responsabilităţile § Responsabilitatea de Raţional:


conducătorilor asigurare a condiţiilor de SSM § Angajaţii sunt responsabili de eliminarea 5 0 D
locurilor de muncă în aria pe care o coordonează. accidentelor de muncă şi îmbolnăvirilor
profesionale.
1.1(d) Responsabilităţile § Responsabilitatea de a lucra Raţional:
angajaţilor în condiţii de securitate. § salariaţii să participe activ la atingerea 5 0 D
obiectivului de eliminare a accidentelor de
muncă şi îmbolnăvirilor profesionale.
1.1(e) Data § Copia afişată trebuie să fie Raţional: D/
5 0
datată şi nu mai veche de 12 § Exprimarea dorinţei angajatorului de a menţine O
luni iniţiativele în domeniul SSM.
1.1(f) Semnătura § Copia afişată trebuie să fie Raţional:
semnată de managerul general § Demonstrarea angajamentul pentru SSM la D/
(sau de Comitetul de securitate locurile de muncă. 5 0
O
şi sănătate în muncă). § Semnătura unui reprezentant al angajaţilor
poate implica recunoaşterea spiritului de echipă

1.1(g) Afişată § Afişarea într-un loc cu Raţional:


circulaţie intensă (intrarea § Sublinierea dorinţei angajatorului de a dezvolta
angajaţilor, avizier etc.) şi menţine o cultură de SSM; 10 0 O
§ Acesibilitate pentru toţi Legal:
angajaţii § Afişarea a copiei politicii de SSM. 4

2
2. Metoda de audit Alberta

Indicatorii sunt grupaţi pe următoarele capitole:


• Programul de management;
• Aprecierea pericolelor;
• Controlul pericolelor;
• Inspecţia;
• Cercetarea accidentelor/incidentelor
• Materiale periculoase;
• Sănătatea în muncă;
• Competenţa angajaţilor în domeniul SSM;
• Pregătirea pentru situaţii de urgenţă.

Indicatori/Instrucţiuni Punctaj Reco


mand
ări

D/I/O Valoar Obţi


e nut

1.0 PROGRAMUL DE MANAGEMENT

Legislaţia relevantă de SSM este accesibilă angajaţilor? O 0-5


Legislaţia trebuie să fie actuală şi să includă:
•Legea securităţii şi sănătăţii în muncă;
•Regulile de securitate generale;
•Regulile de acordare a primului ajutor;
•Orice alte reglementări aplicabile activităţii desfăşurate.
Angajaţii trebuie să aibă acces la legislaţia aplicabila.
Angajaţii cunosc legislaţia de SSM aplicabilă? I 0 - 10
Angajaţii trebuie să explice în termeni generali ce acte normative de SSM sunt aplicabile
activităţii desfăşurate.

Există o declaraţie scrisă a politicii de SSM? Aceasta: D 0 - 40


•este semnată de conducere;
•este datată;
•prezinta precuparea organizaţiei pentru problemele de SSM;
•precizeaza obiectivele generale;
•responsabilităţile generale pentru manageri,
•cuprinde cerinţa respectării legislaţiei în domeniul SSM.

...

TOTAL 230
6

3
3 . Metoda de audit CHASE

• Metoda are un caracter modular şi cuprinde următoarele module de


bază:
– CHASE EME;
• cerinţele sistemului de management;
• detalii privind obiectivul auditat (localizare, planuri, utilităţi);
• spaţiile de depozitare;
• deversarea deşeurilor şi lichidelor;
• emisii poluante;
• transport;
• utilizarea terenului;
• utilizarea energiei.
– CHASE SMi 18001;
– CHASE SMS 18001;
– CHASE SMi HSG65;
– CHASE SMS HSG65;
– DSE Self Assessment

4. Metoda de audit intern OSHA

Metoda cuprinde un număr de 41 de checklist-uri care pot fi grupate pe


următoarele obiective principale:
• Prelucrarea, încărcarea, descărcarea şi depozitarea;
• Starea clădirilor şi pardoselii;
• Menţinerea curăţeniei;
• Electricitate;
• Iluminat;
• Instalaţii de încălzire şi ventilare;
• Echipamente tehnice;
• Personal;
• Unelte manuale şi mecanice;
• Agenţi chimici;
• Prevenirea incendiilor;
• Operaţii de întreţinere;
• Echipamentul individual de protecţie;
• Transport;
8

4
METODĂ DE AUDITARE A CONFORMITĂŢII CU PREVEDERILE
LEGISLAŢIEI ÎN DOMENIUL SSM - INCDPM

Scopul metodei

DIRECT
• gradul de implementare a criteriilor auditului, exprimat prin nivelul
de securitate
• identificarea neconformităţilor şi stabilirea acţiunilor
corectiv/preventive

INDIRECT
• apreciere calitativă a eficienţei elementelor sistemului de
management al SSM

Structura metodei

PARTEAI I
PARTEA
Prezentareametodei
metodei
Prezentarea

L SSM
PARTEAIIII
PARTEA
Fişeprivind
Fişe privindriscuri
riscuri
generale
NM a LSSM generale

LOC DE MUNCĂ

PARTEAIIIIII
PARTEA
CMSS Fişeprivind
privindriscuri
riscuri
Fişe
specifice
specifice

L SSM
PARTEA IV
PARTEA IV
Managementul securităţii UNITATE
Managementul securităţii UNITATE
şi sănătăţii în muncă
şi sănătăţii în muncă
NM a LSSM

10

5
Fişele privind riscurile generale

XVII-Organizareaprimului
primuluiajutor
ajutor
XVII-Organizarea
XVI-Protecţia colectivă şi
XVI-Protecţia colectivă şi
individuală
individuală
XV- Circulaţie, riscuriorizontale
orizontale
XV- Circulaţie, riscuri
şişiverticale
verticale
XIV- Sarcinile de muncă
XIV- Sarcinile de muncă
XIII-Electrosecuritate
XIII-Electrosecuritate
XII-Incendiişişiexplozii
explozii
XII-Incendii
XI-Amenajarea spaţiilor de lucru
XI-Amenajarea spaţiilor de lucru
X-Amenajarea loculuide
demuncă
muncă
X-Amenajarea locului
IX-Echipamentetehnice
tehnice
IX-Echipamente
VIII-Ventilare industrială
VIII-Ventilare industrială
VII-Agenţibiologici
biologici
VII-Agenţi
V-Agenţi chimici
V-Agenţi chimici
IV-Ambianţatermică
termică
IV-Ambianţa
III-Vibraţii
III-Vibraţii
II-Zgomot
II-Zgomot
I-Iluminat
I-Iluminat

11

Fişele privind managementul SSM

FIŞAEE
FIŞA
INSTRUIREA,PERFECŢIONAREA
INSTRUIREA, PERFECŢIONAREA
ŞIŞIFORMAREA
FORMAREAPERSONALULUI
PERSONALULUI
ŞI PROPAGANDA
ŞI PROPAGANDA ÎN ÎNDOMENIUL
DOMENIUL
SSM
SSM
FIŞADD
FIŞA
IDENTIFICAREA,EVALUAREA
IDENTIFICAREA, EVALUAREAŞIŞI
PREVENIREARISCURILOR
PREVENIREA RISCURILOR

FIŞACC
FIŞA
CONSULTAREASALARIAŢILOR
CONSULTAREA SALARIAŢILOR

FIŞABB
FIŞA
STRATEGIA,PLANURILE
STRATEGIA, PLANURILEŞIŞI
PROCEDURILE PRIVINDSSM
PROCEDURILE PRIVIND SSM

FIŞAAA
FIŞA
IMPLICAREACONDUCERII
IMPLICAREA CONDUCERII

12

6
Structura fişelor şi modul de utilizare (I)

SR EN ISO 19011:2003
“Linii directoare pentru auditarea sistemelor de
management ale calităţii şi/sau de mediu”

D analiza documentelor relevante


I interviuri cu angajaţii, la toate nivelurile ierarhice
O observarea directă de către auditori

AVANTAJE
• abordare unitară cu auditurile calităţii şi de mediu
• reducerea componentei subiective a auditului

13

Structura fişelor şi modul de utilizare (II)

SISTEMUL DE NOTARE
5 puncte pentru indicatorii mai puţin importanţi
10 puncte pentru indicatorii de importanţă medie
15 puncte pentru indicatorii importanţi
20 puncte pentru indicatorii foarte importanţi

AVANTAJE
• simplificarea modului de calcul
• flexibilitate mai mare în apreciere

14

7
Structura fişelor şi modul de utilizare (III)

• D – documente
• I - interviu
• O - observare
15

Structura fişelor şi modul de utilizare (IV)

16

8
17

18

9
Aplicaţie practică a metodei de audit de conformitate
“ circular de retezat la 45º”

-Fişa I – Iluminatul;
-Fişa II – Zgomot;
-Fişa IX – Echipamente tehnice;
-Fişa X – Amenajarea locului de muncă;
-Fişa XII – Incendii şi explozii;
-Fişa XVI – Protecţia colectivă şi individuală;
-Fişa XVII – Organizarea primului ajutor

-Fişa .... – instructiune proprie circular retezat

19

20

10
21

22

11
Auditarea managementului securităţii şi sănătăţii în muncă la nivelul
unităţii

23

24

12