Sunteți pe pagina 1din 39

30.03.

2015 PROIECT DE DIPLOMA AUDITUL SECURITATII SI SANATATII MUNCII

Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii

Transporturi

Protectia muncii

Index » business » Protectia muncii
» PROIECT DE DIPLOMA AUDITUL SECURITATII SI SANATATII MUNCII 

PROIECT DE DIPLOMA AUDITUL SECURITATII SI SANATATII MUNCII

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
CENTRUL DE PERFECTIONARE IN ASIGURAREA CALITATII SI CERTIFICARE AUDITORI
PROIECT DE DIPLOMA
CURS POSTUNIVERSITAR ASSM – ER
AUDITUL SECURITATII SI SANATATII MUNCII SI EVALUAREA RISCURILOR LA  S.C. BIM S.R.L.
                                          
 
PRIMA PARTE ­  AUDITUL SECURITATII  SI SANATATII IN MUNCA

1.  INTRODUCERE                                                                                        

Auditarea securitatii si sanatatii in munca reprezinta examinarea sistematica prin care se determina daca activitatile si rezultatele aferente satisfac dispozitiile planificate, daca aceste dispozitii sunt im
Auditul securitatii si sanatatii in munca mai este definit de SR EN ISO 19011:2003 ca fiind 'un proces sistematic, independent si documentat pentru obtinerea dovezilor auditului si evaluare

           Securitatea  muncii presupune absenta pericolelor de accidentare si inbolnavire profesionala in procesul de munca.Aceasta stare este,insa, o stare ipotetica spre care se tinde prin stabilirea s

Auditul securitatii si sanatatii in munca este un proces, in sensul definit de SR EN ISO 9001:2001, pentru ca utilizeaza resurse umane, financiare, tehnice si de timp pentru a transforma datele
Dovezile auditului sunt constituite din totalitatea informatiilor obtinute prin interviuri, examinarea documentelor (inregistrarilor) si examinarea conformitatii activitatilor si a conditiilor cu preved

Criteriile auditului sunt formate de totalitatea prevederilor legale, standardelor si a cerintelor specifice unitatii, fata de care auditorul compara dovezile de audit colectate, privind 

           Criteriile de audit pot fi diferentiate astfel :

             ­cerinte ale legislatiei de SSM si/sau principii, reguli de buna practica – pentru auditul de conformitate ;

             ­cerinte ale modelului de sistem(referentialului) – pentru auditul de sistem.

          Prin evaluarea conformitatii se determina:

            ­ gradul in care criteriile auditului sunt efectiv implementate, exprimat prin nivelul de securitate, indicator conventional ce exprima global starea de securitate a muncii la un sistem de mun

            ­eventualele neconformitati fata de criteriile auditului si masurile corective/preventive care trebuie luate pentru eliminarea acestor neconfomitati.

         Auditul de conformitate trebue efectuat in cadrul analizei initiale care precede elaborarea si implementarea unui sistem de management al securitatii si sanatatii in munca, avand rolul de a st

            Caracterul de 'proces sistematic' al auditului securitatii si sanatatii in munca presupune ca aceasta activitate sa fie programata si planificata in functie de tipul si scopul auditului.

Cea de­a doua caracteristica a auditului SSM, de 'proces independent', se traduce prin faptul ca aceasta activitate nu trebuie desfasurata de persoane care au responsabilitati directe privind ob

Auditul SSM nu trebuie confundat cu activitatile de inspectie a SSM sau de supraveghere a SSM, care urmaresc controlul proceselor sau a produselor din punct de vedere a SSM. Auditul SSM poate

In functie de raportul existent intre auditor si auditat, auditurile pot fi (conform ISO 19011:2002):

­            interne sau de prima parte, sunt conduse de, sau in numele organizatiei insasi;

­            externe sau de secunda parte, sunt conduse de parti care au un interes in organizatie, sau alte persoane in numele acestora;

­            externe sau de terta parte, sunt conduse de organizatii de auditare externe independente (care inregistreaza/certifica conformitatea cu criteriile de audit).

In functie de domeniul auditului, se pot diferentia:

http://www.rasfoiesc.com/business/protectia­muncii/PROIECT­DE­DIPLOMA­AUDITUL­SEC57.php 1/39
30.03.2015 PROIECT DE DIPLOMA AUDITUL SECURITATII SI SANATATII MUNCII
­          audituri orizontale (examinarea fiecarei arii functionale a unei organizatii pentru a verifica gradul de corespondenta si implementare a cerintelor);

­        audituiri   verticale   (examinarea  tuturor   ariilor   functionale   ale   unei organizatii, care sunt implicate intr­o anumita problematica);

­     audituri aleatoare (examinarea punctuala a unor aspecte, in functie de scopul auditului).

     In functie de sistemul de notare utilizat, auditurile pot fi:
­      audituri care urmaresc o evaluare calitativa, la care indicatorii au aceeasi importanta si sunt apreciati prin Da, Nu sau Nu e cazul;

­      audituri care urmaresc o evaluare cantitativa, la care indicatorii pot avea diferite grade de importanta, marcate prin coeficienti de ponderare, iar aprecierea se face prin acordarea unui 

Pentru realizarea unui sistem de mamagement al SSM eficient este necesara parcurgerea mai multor etape.

 In cadrul primei etape, pregatitoare, angajatorul trebuie sa decida demararea actiunilor pentru implementarea sistemului si sa asigure participarea la cursuri de formare, in acest domeniu

Urmand ciclul lui Deming, procesul de implementare a sistemului incepe cu etapa de planificare, in care trebuie definita politica in domeniul SSM, conturarea cadrul general pentru identif

Etapa de implementare propriu­zisa implica urmatoarele actiuni:

­            stabilirea rolurilor si responsabilitatilor;

­            stabilirea procedurilor de comunicare a informatiilor privind SSM catre angajati si alte parti interesate;

­            documentarea proceselor si dezvoltarea unui sitem de control al documentelor si al datelor;

­            aplicarea unui sistem de control operational;

­            stabilirea planurilor si procedurilor pentru situatii de urgenta.

Etapa de verificare are ca scop principal imbunatatirea continua a sistemului si se realizeaza in principal prin:

­            masurarea si monitorizarea performantei;

­            auditarea sistemului de management al SSM si a conformitatii cu legislatia in domeniu;

­            evaluarea riscurilor.

In etapa de actionare efectiva in vederea imbunatatirii, se realizeaza analiza managementului SSM, avand ca baza rezultatele etapei de verificare.

2.      PREZENTAREA METODEI DE AUDIT  A  INCDPM.

2.1   Notiuni generale

Pentru a se asigura un nivel de securitate si sanatate in munca corespunzator, este necesara aplicarea unor metode de diagnosticare a situatiei sistemului de munca format din: executant ­ sa
­         pericolele si riscurile existente si modul lor de aparitie;

­         materialele, echipamentele si tehnologiile utilizate in munca;

­         procedurile si organizarea muncii, precum si interactiunile lor cu materialele si echipamentele tehnice utilizate;

­         natura, probabilitatea, frecventa si durata de expunere la pericole;

­         relatia dintre expunerea la pericol si efectele sale;

­         reglementarile legale din domeniul securitatii si sanatatii in munca.

Cu ajutorul acestei metode de auditare se stabileste procentual nivelul de securitate al unitatii, prin compararea masurilor adoptate pentru riscurile recunoscute cu prevederile norme
Aceasta metoda face parte din categoria metodelor de evaluare preaccident/boala profesionala sau 'a apriori'.
Notiunea fundamentala utilizata in evaluarile preaccident este riscul de accidentare si/sau imbolnavire profesionala, iar criteriile de evaluare se bazeaza, pe estimarea calitativa sau cantitativa a ris
Prin evaluarea conformitatii se determina:
­          gradul in care criteriile auditului sunt efectiv implementate, exprimat prin nivelul de securitate, indicator conventional ce exprima global starea de
securitate a muncii intr­un sistem de munca;

­          eventualele  neconformitati  reale/potentiale  fata de  criteriile  auditului  si masurile corective/preventive care trebuie luate pentru eliminarea/prevenirea acestor neconformitati.

       Metoda de evaluare a nivelului de securitate foloseste cerintele standardului de securitate SR ISO 19011:2003 si la auditul securitatii si sanatatii in munca.Astfel,modalitatile prin care trebu

       ­analiza documentelor;

       ­interviuri directe cu personalul de la diferite niveluri cu responsabilitati in problematica auditata; 

       ­observarea directa a activitatilor auditate.

       Modul de acordare a punctajelor pentru fiecare indicator si modul de calcul al punctajului obtinut si al punctajului maxim posibil, asigura flexibilitate in aprecierea indicatorilor , a simplificarii 

Pentru a avea o intelegere cat mai corecta cu privire la sensul termenilor utilizati in domeniul securitatii si sanatatii in munca, inclus in cadrul acestei metode,prezentam semnificatia
Audit ­ examinare sistematica prin care se determina daca activitatile si rezultatele aferente satisfac dispozitiile planificate si daca aceste dispozitii sunt implementate efectiv si sunt adecvate pent
Pericol ­ sursa sau situatie cu un potential de a produce o vatamare, in termeni de ranire sau imbolnavire, dauna adusa proprietatii, dauna adusa mediului de lucru, sau o combinatie a acest
Risc ­ combnatie a probabilitatii si consecintei producerii unui anumit eveniment periculos. (OHSAS 18001:2004)
Risc tolerabil ­ risc, care a fost redus la un nivel care poate fi suportat de organizatie, avand in vedere obligatiile sale legale si propria sa politica de management de SSM. (OHSAS 18001:200

Neconformitate ­ orice abatere de la standardele specifice activitatilor, practicilor, procedurilor, reglementarilor si de la performanta sistemului de management. etc, care poate conduc

Sanatate si securitate in munca ­ conditii si factori care afecteaza starea de sanatate a angajatilor, personalului temporar angajat, personalului subcontractant, vizitatorilor si a oricarei alte 

Securitate ­ stare caracterizata prin absenta oricarui pericol.

2.2    Scopul metodei.

Conducerea persoanei juridice are obligatia de a asigura la fiecare loc de munca securitatea si sanatatea salariatilor si a oricaror persoane care poate fi prezente la respectivul loc de munca.
Scopul auditului nivelului de securitate este de a oferi posibilitatea angajatorului de a cunoaste situatia reala de la fiecare loc de munca, din punct de vedere al securitatii si sanatatii si de a lua 

http://www.rasfoiesc.com/business/protectia­muncii/PROIECT­DE­DIPLOMA­AUDITUL­SEC57.php 2/39
30.03.2015 PROIECT DE DIPLOMA AUDITUL SECURITATII SI SANATATII MUNCII
Caracterul de proces documentat al auditului securitatii si sanatatii in munca presupune efectuarea acestei activitati pe baza unor documente cu rol de referinta si inregistrare a efectuarii auditului

­         liste de verificare a criteriilor auditului;

­         formulare pentru inregistrarea informatiilor (constatari ale auditului, inregistrari
ale intalnirilor cu auditatul, etc.);

­     formulare     pentru     inregistrarea    concluziilor     auditului:     rapoarte     de neconformitate, rapoarte de actiuni corective/preventive, raportul de audit.

Metoda de audit a securitatii si sanatatii in munca vizeaza componenta auditului SSM, care se refera la conformitatea cu prevederile legislatiei si are ca scop evaluarea conformitatii locurilor de
In cadrul unui audit de conformitate, criteriile de audit sunt constituite din :
­         Legea securitatii si sanatatii in munca, nr. 319/2006;

­         H.G 1425/2006 ­ Normele de aplicare a Legea securitatii si sanatatii in munca, nr. 319/2006;

­         Hotariri(ordonante) de guvern care reglementeaza probleme specifice pe linie de SSM;

­         instructiunile proprii de securitate si sanatate a muncii;

­         alte reglementari aplicabile unitatii auditate (cerinte organizationale specifice).

Avand un caracter general, metoda de audit a securitatii si sanatatii in munca cuprinde numai criteriile de audit care deriva din prevederile legale in vigoare la nivel national (legi si hotariri d
Evaluarea nivelului de securitate este astfel structurata incat sa ajute conducerile persoanelor juridice  si persoanele care se ocupa cu problemele de securitate si sanatate in munca la:
­         identificarea pericolelor  existente  si  evaluarea riscurilor  legate  de  aceste pericole, in vederea stabilirii masurilor care se impun pentru a asigura securitatea si sanatatea muncii 

­         evaluarea riscurilor in vederea selectionarii celor mai bune echipamente de munca, echipamente individuale de protectie (EIP),  substante  sau preparate chimice, pentru amenajarea si organiza

­         verificarea eficientei masurilor propuse si implementate;

­         ierarhizarea actiunilor de prevenire in ordinea prioritatii;

­         demonstrarea pentru  ei  insisi,  pentru  activitatile  componente,   angajatilor, precum si reprezentantilor acestora, ca s­a tinut seama de toti factorii legati de munca, ca sunt cunoscute si lua

Evaluarea nivelului de securitate va trebui revizuita ori de cate ori la locul de munca s­au produs schimbari care pot modifica perceptia riscului, cum ar fi un nou proces tehnologic, echipamente sau m
2.3   Structura metodei.

        Metoda este structurata pe trei seturi de fise independente si anume:

     fise privind riscurile generale;

     fise privind riscurile specifice;

     fise privind managementul securitatii si sanatatii la nivelul unitatii.

Fisele privind riscurile generale fac referire la prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006, Normelor metodologice de aplicare a legii si prevederilor hotararilor de guvern care

Metoda cuprinde 17 fise de riscuri generale:

        I    – Iluminat;

        II   – Zgomot;

        III  – Vibratii;

        IV  – Ambianta termica;

        V   – Agenti chimici;

        VI  – Agenti cancerigeni si mutageni;

        VII – Agenti biologici;

        VIII – Ventilare industriala;

        IX   – Echipamente de munca;

        X    – Amenajarea locului de munca;

        XI   – Amenajarea spatiilor de lucru;

        XII  – Incendii si explozii;

        XIII – Electrosecuritate;

        XIV – Sarcinile de munca;

         XV  – Circulatie, riscuri ori

        XVI – Protectia colectiva si individuala;

          XVII – Organizarea primului ajutor.

             

              Fisele privind riscurile specifice fac referire la prevederi ale instructiunilor proprii privind securitatea si sanatatea in munca, precum si la aspecte facultative, cu caracter de recomandare, re

Fisele de riscuri generale si fisele de riscuri specifice se utilizeaza ca liste de verificare in cadrul auditurilor de conformitate efectuate la nivelul locurilor de munca.

            Fisele privind managementul securitatii si sanatatii in munca au la baza prevederi ale Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006 si Normelor metodologice de aplicare a legii 

Fisele privind managementul securitatii si sanatatii in munca se axeaza pe cinci obiective de baza, si anume:

        implicarea conducerii (fisa A);

        strategia, planurile si procedurile privind SSM (fisa B);

http://www.rasfoiesc.com/business/protectia­muncii/PROIECT­DE­DIPLOMA­AUDITUL­SEC57.php 3/39
30.03.2015 PROIECT DE DIPLOMA AUDITUL SECURITATII SI SANATATII MUNCII
        consultarea salariatilor (fisa C);

        identificarea, evaluarea si prevenirea riscurilor (fisa D);

        instruirea, perfectionarea si formarea personalului si propaganda in domeniul SSM (fisa E).

2.4   Structura fiselor si modul de utilizare a acestora.

Fisele sunt concepute sub forma de check­list­uri (liste de verificare) si sunt formate dintr­un numar de indicatori (intrebari) care se refera la diferite aspecte ale riscului analizat sau modul in

        codul indicatorului, format din numarul fisei si numarul de ordine al indicatorului in cadrul fisei:

        textul indicatorului;

        modalitatea de verificare a indicatorului respectiv;

        punctajul maxim care poate fi acordat indicatorului;

        punctajul acordat.

Pentru fiecare indicator se mentioneaza si modalitatile prin care pot fi culese informatiile pe baza carora sa se faca aprecierea indicatorului respectiv:

        D – prin analiza documentelor relevante;

         I – prin interviuri cu angajatii care desfasoara activitatea la care se refera indicatorul analizat si cu cei care au responsabilitati privind aceasta activitate, de la toate nivelurile;

         O – prin observare directa de catre echipa de auditori a activitatii desfasurate.

Deoarece nu toti indicatorii au aceeasi importanta din punct de vedere al gravitatii sau frecventei accidentelor de munca sau imbolnavirilor profesionale care pot sa apara in cazul nerespectar

        5 puncte pentru indicatorii mai putin importanti;

        10 puncte pentru indicatorii de importanta medie;

        15 puncte pentru indicatorii importanti;

        20 puncte pentru indicatorii foarte importanti.

Punctajul maxim se acorda in cazul in care cerintele din legislatie la care face referire indicatorul analizat sunt implementate si respectate in totalitate. Pentru o indeplinire partiala a acestor c

In cazul in care in cadrul unei fise analizate exista indicatori care nu au relevanta, tinand seama de conditiile specifice obiectivului auditat, la rubrica prevazuta pentru inscrierea punctajului a

Prin evaluarea dovezilor auditului in raport cu criteriile de audit se genereaza constatarile auditului, care cuprind doua categorii de rezultate:

  identificarea eventualelor observatii si/sau neconformitati in raport cu criteriile de audit si identificarea masurilor corective/preventive;

  determinarea nivelului de securitate al obiectivului auditat.

Observatiile si neconformitatile identificate pentru fiecare obiectiv auditat (loc de munca) sunt inregistrate in raportul de actiuni corective/preventive, parte componenta a documentelor audit

Unitatea:

Obiectiv auditat:

Data:

RAPORT DE ACTIUNI CORECTIVE/PREVENTIVE

Cod Descrierea neconformitatii Actiuni corective/preventive Responsabilitati Termen de realizare

indicator

 Model de  raport de actiuni corective/preventive                                                               Tabelul nr.1.

Pentru fiecare fisa utilizata se calculeaza punctajul obtinut, prin insumarea punctajelor acordate fiecarui indicator. In cazul in care in cadrul fisei utilizate exista indicatori care au fost notati cu

Valorile punctajelor obtinute si ale punctajelor maxime posibile pentru fiecare fisa utilizata, se centralizeaza intr­un tabel care prezinta nivelul de securitate general pentru obiectivul auditat

Nivelul de securitate reprezinta raportul dintre punctajul acordat  si punctajul maxim posibil, raport care se exprima procentual. Nivelul de securitate se calculeaza pentru fiecare fisa utilizat

Nivelul de securitate general reprezinta raportul intre total punctaj acordat si total punctaj maxim posibil si defineste in mod conventional starea de securitate a sistemului de munca auditat.

Pentru auditarea managementului securitatii si sanatatii in munca la nivelul unitatii, pe baza fiselor A – E, se utilizeaza modelul raportului de actiuni corective/preventive prezentat in tabelul

Unitatea :

Obiectiv auditat :

Data :

NIVELUL DE SECURITATE GENERAL

Cod fisa Denumire Punctaj Nivel de securitate

Maxim Acordat

RISCURI GENERALE

I Iluminat 175

http://www.rasfoiesc.com/business/protectia­muncii/PROIECT­DE­DIPLOMA­AUDITUL­SEC57.php 4/39
30.03.2015 PROIECT DE DIPLOMA AUDITUL SECURITATII SI SANATATII MUNCII

II Zgomot 295

III Vibratii 175

IV Ambianta termica 260

V Agenti chimici 870

VI Agenti cancerigeni si mutageni 285

VII Agenti biologici 365

VIII Ventilare industriala 495

IX Echipamente de munca 590

X Amenajarea locului de munca 160

XI Amenajarea spatiilor de lucru 370

XII Incendii si explozii 280

XIII Electrosecuritate 420

XIV Sarcinile de munca 495

XV Circulatie, riscuri orizontale si verticale 295

XVI Protectia colectiva si individuala 215

XVII Organizarea primului ajutor 135

RISCURI SPECIFICE

TOTAL: Nivel de securitate general

   Model de tabel cu nivelul de securitate general                                                                Tabelul nr.2

           

Unitatea:

Obiectiv auditat:

Data:

NIVEL DE CONFORMITATE GENERAL

Cod fisa Denumire Punctaj Nivel de conformitate

Maxim Acordat

A Implicarea conducerii 530

B Strategie, planuri, proceduri 255

C Consultarea angajatilor 210

D Identificarea, evaluarea si prevenirea riscurilor 285

E Instruirea, perfectionarea, formarea personalului si propaganda in domeniul SSM 300

TOTAL 1580

 Nivelul de conformitate general al managementului securitatii si sanatatii in munca   Tabelul nr. 3   

                             

http://www.rasfoiesc.com/business/protectia­muncii/PROIECT­DE­DIPLOMA­AUDITUL­SEC57.php 5/39
30.03.2015 PROIECT DE DIPLOMA AUDITUL SECURITATII SI SANATATII MUNCII
                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Nivelul de securitate se incadreaza, functie de rezultatul obtinut, in 6 clase : 91­100% ­
Excelent E; 81­90% ­ Foarte Bun ­ FB; 71­80% ­ Bun­B; 61­70% ­ Mediu­Me; 51­60% ­Mic­
Mi; sub 50% ­ Nesatisfacator ­N.

2.5   Cerinte minime de aplicare corecta a metodei.

Nu exista principii general valabile privind modul in care ar trebui efectuata evaluarea nivelului de securitate.
Totusi, exista doua principii care, intotdeauna, trebuie avute in vedere in activitatea de evaluare a nivelului de securitate, inclusiv in cadrul acestei metode si anume:

­         evaluarea trebuie structurata astfel incat sa fie acoperite toate pericolele si
riscurile  relevante  (ex.:  nu  trebuie  trecute  cu  vederea  aspectele  privind
curatenia, care ar putea sa se efectueze in afara programului 'normal' de lucru,
compactarea gunoaielor, a deseurilor);

­         cand un risc este identificat, evaluarea incepe prin incercarea de a gasi, in
primul rand,  posibilitatile de eliminare a acestuia la sursa.

Evaluarea nivelului de securitate este o examinare a tuturor aspectelor procesului muncii, intreprinsa cu scopul de a determina sursele care ar putea provoca taume asupra corpului uman

Evaluarea nivelului de securitate comporta urmatoarele etape:

­         identificarea pericolelor;

­         identificarea persoanelor care sunt expuse la aceste pericole;

­         estimarea riscurilor, calitativa si/ sau cantitativa;
­         examinarea posibilitatilor de eliminare a riscurilor la sursa sau de diminuare a
acestora.

Evaluarea riscurilor trebuie efectuata pentru toate locurile de munca.

Locurile de munca pot fi clasificate astfel:

­         locuri de munca fixe (limitat in spatiu de dimensiunile mesei de lucru si ale
utilajelor);

­         locuri de munca supuse modificarilor (ex.: santiere de constructii, cladiri, etc.);

­         locuri de munca mobile (limitat in spatiu de traseul pe care se deplaseaza
executantul pentru indeplinirea sarcinii sale de munca).

Rezulta ca actiunea de evaluare efectuata prin aplicarea acestei metode trebuie astfel planificata incat sa acopere diferitele tipuri de locuri de munca.
Pentru evaluarea nivelului de securitate pot fi utilizate o serie de modalitati de abordare, cu conditia ca ele sa parcurga etapele prezentate mai sus.

Modalitatile de abordare folosite comporta de obicei urmatoarele operatii:

­         observarea conditiilor de munca la locul de munca (ex.: mijloacele de acces,
situatia  pardoselilor,   securitatea  echipamentelor de munca,   pulberi   si   fum,
temperatura, iluminat, zgomot, etc.);

­         identificrea sarcinilor la locul de munca;

­         analiza modurilor de operare;

­         analiza factorilor externi care ar putea influenta locul de munca (ex.: factorii
meteorologici pentru cei care lucreaza in exterior);

­         analiza factorilor psihologici, sociali si fizici, care ar putea contribui la stresul la
locul de munca, cum interactioneaza ei impreuna si cum interactioneaza cu alti
factori relevanti in organizarea muncii si in mediul de munca;

­    analiza instalatiilor privind mentinerea conditiilor de securitate si sanatate in
munca.

Constatarile facute pot fi astfel comparate cu criteriile de asigurare a securitatii si sanatatii in munca, cuprinse in reglementarile legale (Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006, Hota

In baza acestor constatari se poate face ierarhizarea masurilor de prevenire care au in vedere:

­          evitarea riscurilor prin schimbarea elementelor periculoase cu altele care nu sunt periculoase
sau  sunt mai putin periculoase;

­          combaterea riscurilor la sursa;

­          satbilirea masurilor de protectie colectiva ca masuri prioritare fata de masurile
de protectie individuala, luand in considerare evolutia tehnicii si a cunostintelor
in domeniu.

Conceptia de evaluare care se va aplica, va depinde de:

­          tipul de loc de munca (ex.: intreprindere fixa, santier temporar, traseu de
deplasare a executantului);

­          tipul de proces (ex.:operatiuni repetitive, procese evolutive sau variabile);

­          sarcina de munca, care este functie de complexitatea tehnologiei utilizate.

In practica este util ca evaluarea nivelului de securitate sa fie gandita ca un proces realizat in etape, in care fiecare secventa de etapa, se concentreaza pe un anumit tip de risc.

Se va acorda prioritate evaluarii globale a locului de munca, in care se separa riscurile in:

http://www.rasfoiesc.com/business/protectia­muncii/PROIECT­DE­DIPLOMA­AUDITUL­SEC57.php 6/39
30.03.2015 PROIECT DE DIPLOMA AUDITUL SECURITATII SI SANATATII MUNCII
­          riscuri a caror prezenta nu implica luarea unor masuri de prevenire;

­          riscuri   care   pot   fi   eliminate   prin   adoptarea   masurilor   de   prevenire
corespunzatoare;

­          riscuri cunoscute pentru care masurile de prevenire sunt usor identificabile
si aplicabile;

­      riscuri mai putin cunoscute, pentru identificarea carora si stabilirea masurilor de
prevenire presupune o atentie deosebita si o activitate complexa din partea
evaluatorilor.

O atentie deosebita trebuie acordata evaluarii riscurilor a caror actiune are efecte majore asupra sanatatii si securitatii salariatilor.
Indiferent de modul de abordare adoptat, la evaluarea nivelului de securitate, respectiv a nivelului de risc, trebuie asigurata consultarea sau chiar participarea lucratorilor sau a reprezentantilor ace

3.  APLICATIE PRACTICA:

                              AUDITUL DE CONFORMITATE LA  S.C. BIM S.R.L.

3.1   Prezentarea societatii auditate.

         S.C. BIM SECURITY S.R.L. este o societate cu capital privat, specializata in prestari servicii de paza si interventie, atat la persoane fizice, cat si la persoane juridice.Activitatea societatii este org

      S.C BIM SECURITY S.R.L. are sediul in Pitesti, cu obiective de lucru in orasele si localitatile judetului,in care lucreaza in jur de 500 de angajati.

     Pentru indeplinirea atributiunilor de serviciu , personalul de paza sau garda de corp , poate fi dotat cu arme de foc, bastoane de cauciuc sau tomfe, pulverizatoare iritant­lacrimogene de mica cap

     Dotarea cu arme de foc a personalului de paza sau garda de corp se face numai dupa avizarea de catre politie a planului de paza a obiectivului, persoanei sau a transportului de valori.In lege, se 

3.2   Auditarea de conformitate a nivelului de securitate la locurile de munca.

       Analizand continutul normativelor legale in vigoare si a prevederilor procedurilor specifice intocmite in cadrul societatii,se poate concluziona ca toate categoriile de personal din societate sunt ex

            ­agent de paza cu arma;

            ­agent de paza fara arma;

            ­agent de interventie;

            ­sefii formatiunilor de paza: sefi ture, sefi obiective, sefi zone, coordonatori,sefi serviciu paza;

            ­operator dispecer.

          Avand in vedere conditiile concrete in care se desfasoara activitatile unui operator dispecer, consideram aplicabile urmatoarele fise de riscuri generale: iluminat; ambianta termica; echipam

           Fise privind riscurile generale
FISA I

ILUMINATUL

Criterii:

1.  Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006
2.  Norme metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006
3.  HG 1091/16.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

Cod Indicator

      I.1      Conditiile de iluminat au constituit obiectul unor analize la nivelul  societatii?

      I.2      Nivelul de iluminare de la locul de munca corespunde cerintelor sarcinii de munca?

      I.3      Salariatii se plang de oboseala vizuala (intepaturi, lacrimari)?

      I.4      Sursele luminoase sau reflectiile lor sunt vizibile in centrul campului vizual al locului de munca?

      I.5      S­au luat masuri pentru evitarea zonelor de umbra?

      I.6      Sistemul de iluminat corespunde caracterisiticilor locului de munca?

   iluminatul general uniform se foloseste acolo unde se executa activitati similare pe toata suprafata incaperii sau cand pozitia locurilor de munca sau a persoanelor se modifica frecv
   iluminatul general localizat se foloseste la locurile de munca unde sunt necesare niveluri de iluminare diferite si nu este posibila utilizarea iluminatului local;
   iluminatul combinat se foloseste la locurile de munca unde sunt necesare niveluri diferite de iluminare, iar iluminatul general nu poate asigura cerintele de calitate corespunzatoar

      I.7      Angajatii pot sa modifice individual iluminatul locului lor de munca in functie de precizia sarcinii pe care trebuie sa o realizeze?

      I.8      Angajatii pot receptiona usor informatiile necesare realizarii sarcinii de munca?

      I.9      Lucrarile care solicita eforturi pentru aparatul vizual sunt executate totdeauna de aceiasi angajati?

    I.10     Erorile, defectele, rebuturile sunt mai frecvente la sfarsitul schimbului/saptamanii?

    I.11     Sunt respectate pauzele prevazute in cursul schimbului de lucru?

    I.12     Sistemul de iluminat artificial este in permanenta in stare de functionare?

http://www.rasfoiesc.com/business/protectia­muncii/PROIECT­DE­DIPLOMA­AUDITUL­SEC57.php 7/39
30.03.2015 PROIECT DE DIPLOMA AUDITUL SECURITATII SI SANATATII MUNCII

    I.13     Se asigura curatarea regulata a geamurilor (asigurarea iluminatului natural)?

    I.14     Exista sistem de iluminat de siguranta?

    I.15     Dupa efectuarea unor modificari ale instalatiei de iluminat s­a facut verificarea nivelului de iluminare?

TOTAL 

FISA IV

AMBIANTA TERMICA

Criterii:

1.  Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006
2.  Norme metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006
3.  HG 1091/16.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
4.  HG nr.1048/09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca

Cod Indicator

  IV.1      Angajatii sunt expusi la caldura, frig, curenti de aer sau la intemperii?

  IV.2      Salariatii se plang de caldura, frig, curenti de aer sau intemperii?

  IV.3      Activitatea lor comporta probleme de natura termica (transpiratie de postura s.a.)?

  IV.4      Exista un sistem de climatizare eficient?

  IV.5      Sistemul de climatizare este intretinut in mod regulat?

  IV.6      La locul de munca analizat, munca prezinta disconfort din punct de vedere al ambiantei termice?

  IV.7      La locul de munca analizat, angajatii sunt constransi la imobilitate?

  IV.8      La locul de munca analizat angajatii sunt expusi frecvent la surse de caldura sau de frig?

  IV.9      La locul de munca analizat angajatii sunt obligati sa manipuleze corpuri care nu sunt la temperatura mediului ambiant?

IV.10    In cazul ambiantelor calde sau reci, angajatilor li se acorda echipamentele individuale de protectie adecvate?

IV.11    Aceste echipamente asigura protectia impotriva riscurilor existente?

IV.12    Aceste echipamente permit realizarea sarcinilor de munca in conditii corespunzatoare?

IV.13    La locul de munca analizat, salariatii sunt expusi surselor de radiatii calorice (cuptoare, flacari deschise, infrarosii s.a.)?

IV.14    Exista dispozitive de protectie impotriva surselor de caldura sau de frig?

IV.15    Sunt prevazute pauze in sistemul de organizare a muncii?

IV.16    Salariatii au la dispozitie o incapere cu temperatura normala?

IV.17    Salariatii au la dispozitie bauturi racoritoare sau calde?

TOTAL

FISA IX

ECHIPAMENTE DE MUNCA

(masini, instalatii mobile, instalatii de ridicat)

Criterii:

1.  Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006
2.  Norme metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006
3.  HG 971/26.07.2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca
4.  HG nr.1048/09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca
5.  HG 1146/30.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca

Cod Indicator

  IX.1      La alegerea echipamentelor tehnice s­au luat in considerare si aspectele privind securitatea si sanatatea in munca?

  IX.2      Verificarile si intretinerea echipamentelor tehnice sunt efectuate si inregistrate corespunzator?

http://www.rasfoiesc.com/business/protectia­muncii/PROIECT­DE­DIPLOMA­AUDITUL­SEC57.php 8/39
30.03.2015 PROIECT DE DIPLOMA AUDITUL SECURITATII SI SANATATII MUNCII

  IX.3      Utilizarea echipamentelor tehnic este permisa numai angajatilor desemnati si instruiti adecvat?

  IX.4      Reglarea, repararea, modificarea sau intretinerea echipamentelor tehnice este permisa numai angajatilor desemnati si instruiti adecvat?

  IX.5      Angajatii dispun de informatii adecvate si de instructiuni scrise privind utilizarea echipamentelor tehnice?

  IX.6      Echipamentul tehnic este amplasat, instalat si utilizat corespunzator?

  IX.7      Exista pentru fiecare echipament tehnic o carte tehnica sau alt document similar?

  IX.8      Exista pentru fiecare echipament tehnic un document in care sa fie specificate masurile de protectie a muncii?

  IX.9      Echipamentul tehnic este prevazut cu mijoace de protectie adecvate?

IX.10    Probele experimentale ale echipamentelor tehnice sunt executate sub conducerea unei persoane desemnate si cu aplicarea unor masuri speciale de protectie a muncii?

IX.11    Echipamentele tehnice sunt prevazute cu avertizari si marcaje corespunzatoare?

IX.12    Echipamentele tehnice respecta principiile ergonomice de proiectare si utilizare?

IX.13    Sistemele de comanda asigura exploatarea echipamentului tehnic in conditii de securitate?

IX.14    Echipamente tehnice mobile, cu sau fara autopropulsie

Echipamentele tehnice mobile sunt construite astfel incat sa se asigure exploatarea in conditii de securitate?

IX.15    Angajatii care conduc echipamentele tehnice mobile sunt instruiti corespunzator?

IX.16    S­au stabilit masuri tehnice si organizatorice adecvate pentru prevenirea accidentarii angajatilor care se deplaseaza pe jos?

IX.17    Instalatii sub presiune, de ridicat si transportat

Instalatiile sub presiune, de ridicat si transportat sunt avizate tehnic si verificate de ISCIR?

IX.18    Interventiile la aceste instalatii se realizeaza numai de catre personal calificat, instruit si autorizat in acest scop?

IX.19    Echipamentele tehnice sunt marcate in mod corespunzator?

IX.20    Echipamentele tehnice sunt realizate astfel incat sa se asigure exploatarea in conditii de securitate?

IX.21    Exploatarea echipamentelor tehnice se face in mod corect?

IX.22    Echipamente tehnice prevazute pentru lucrul temporar la inaltime

Alegerea echipamentului tehnic s­a facut pe baza unei analize a cerintelor de securitate?

IX.23    S­au identificat masuri adecvate de reducere a riscurilor, in functie de tipul de echipament ales?

IX.24    Utilizarea scarilor se face in mod corect?

IX.25    Utilizarea schelelor se face in mod corect?

IX.26    Tehnicile de acces si de pozitionare cu ajutorul franghiilor asigura indeplinirea cerintelor de securitate?

IX.27    Echipamente pentru fluide energetice

Dispozitivele de siguranta, aparatura de masura, control, reglare si protectie sunt in stare de functionare?

IX.28    Exista instructiuni de utilizare si instructiuni de protectie a muncii pentru fiecare fluid energetic?

IX.29    Exista un program propriu de prevenire si lichidare a avariilor si a urmarilor acestora?

IX.30    Echipamente portabile si unelte manuale

Echipamentele portabile actionate electric sau pneumatic indeplinesc cerintele de securitate din punct de vedere constructiv?

IX.31    Uneltele manuale asigura indeplinirea cerintelor de securitate din punct de vedere constructiv si al conditiilor de utilizare?

IX.32    Uneltele manuale sunt verificate la inceputul fiecarui schimb, fiind utilizate numai cele cu o stare tehnica corespunzatoare?

TOTAL

 Fisa X

AMENAJAREA LOCULUI DE MUNCA

http://www.rasfoiesc.com/business/protectia­muncii/PROIECT­DE­DIPLOMA­AUDITUL­SEC57.php 9/39
30.03.2015 PROIECT DE DIPLOMA AUDITUL SECURITATII SI SANATATII MUNCII
(principii ergonomice)

Criterii:

1.  Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006
2.  Norme metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006
3.  HG 1091/16.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

Cod Indicator

    X.1       Angajatii au sesizat probleme ale vederii (lacrimare, usturimi)?

    X.2       Membrii comitetului de sanatate si securitate in munca au fost consultati la amenajarea locului de munca?

    X.3       Dotarea locului de munca este suficienta in perioadele de varf ale activitatii?

    X.4       In perioadele de varf, dificultatile de a ordona prioritatile in comenzi (oprirea unei comenzi pentru a porni o alta comanda mai urgenta) creeaza incurcaturi la locul de munca?

    X.5       Exista probleme specifice cu anumite produse  particulare?

    X.6       Operatorii reclama unele dificultati in urmarirea in acelasi timp a informatiilor vizuale necesare si efectuarea comenzilor?

    X.7       Exista obstacole care impiedica observarea corecta a semnalelor luminoase, a comenzilor sau a pieselor?

    X.8       In cazul locurilor de munca care reclama pozitia sezut, pot fi reduse distantele si frecventa deplasarilor pentru aprovizionare, evacuarea pieselor, control?

    X.9       Persoanele care lucreaza in pozitia sezand pot sa‑si intinda picioarele?

  X.10     Locurile de munca cu operatori in pozitie in picioare pot fi modificate astfel incat operatorii sa stea in pozitie sezand?

  X.11     Exista angajati de talie mica sau mare care se plang de dureri de spate?

  X.12     Persoanele care se plang de dureri de picioare lucreaza in pozitia in picioare?

TOTAL

Fisa XI

AMENAJAREA SPATIILOR DE LUCRU

(cladiri si alte constructii)

Criterii:

1.  Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006
2.  Norme metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006
3.  HG 1091/16.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

Cod Indicator

  XI.1      In spatiile de lucru analizate (atelier, sectie) cu zone de lucru (chiar punctuale) unde exista pericolul caderilor de la inaltime, s‑au 

  XI.2      Sarcinile sunt deplasate deasupra salariatilor?

  XI.3      S‑au luat masuri ca noxele de la un loc de munca sa nu se propage si la alte locuri de munca?

  XI.4      Culoarele destinate special pentru circulatie sunt amenajate corespunzator?

  XI.5      Culoarele destinate circulatiei autovehiculelor sunt clar separate de cele destinate circulatiei persoanelor?

  XI.6      Amplasamentele necesare stocarii materialelor sau materiilor prime, sunt suficiente pentru perioadele de varf ale activitatii?

  XI.7      Zonele comune diferitelor locuri de munca sunt suficiente in conditiile in care in fiecare dintre acestea se desfasoara o activitate de 

  XI.8      Instalatiile tehnico­utilitare sunt amenajate corespunzator?

  XI.9      Locurile, echipamentele si materialele sanitare sunt suficiente?

XI.10    Pentru amenajarea unui loc de munca, s‑au elaborat initial planuri de amenajare in diferite variante de amplasare?

XI.11    In cazul achizitionarii unui nou utilaj, se ia in considerare necesitatea ca acesta sa se integreze in circuitul de materii prime si materia

XI.12    Care sunt dovezile care atesta indeplinirea cerintelor de securitate pentru instalatiile electrice?

http://www.rasfoiesc.com/business/protectia­muncii/PROIECT­DE­DIPLOMA­AUDITUL­SEC57.php 10/39
30.03.2015 PROIECT DE DIPLOMA AUDITUL SECURITATII SI SANATATII MUNCII
XI.13    Caile si iesirile de urgenta corespund cerintelor de securitate?

XI.14    Ferestrele si luminatoarele sunt functionale si asigura exploatarea in conditii de securitate?

XI.15    Usile si portile corespund cerintelor de securitate in exploatare?

XI.16    Caile de circulatie corespund cerintelor de securitate in exploatare?

XI.17    Dimensiunile incaperilor si volumul de aer corespund numarului de lucratori si sarcinilor de munca?

XI.18    Incaperile pentru odihna sunt amenajate corespunzator?

XI.19    Instalatiile sanitare sunt suficiente si amenajate corespunzator?

XI.20    Incaperile pentru acordarea primului ajutor sunt amenajate, dotate si semnalizate corespunzator?

XI.21    In cazul in care exista lucratori cu dizabilitati, ce masuri s­au luat pentru amenajarea locurilor de munca in raport cu nevoile speciale

XI.22    Locurile de munca in aer liber sunt amenajate si dotate in raport cu cerintele de securitate?

XI.23    Locurile de munca in conditii de izolare sunt amenajate si dotate corespunzator specificului acestora din punct de vedere al 

TOTAL 

Fisa XII

INCENDII SI EXPLOZII

Criterii:

1.  Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006
2.  Norme metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006
3.  HG 1091/16.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

Cod Indicator

 XII.1    S‑au efectuat investigatii privind sursele potentiale de incendii si explozii?

 XII.2    Se cunosc localizarile si cantitatile de materiale inflamabile si explozive care se gasesc in sectia (atelierul) in care este plasat locul de munca analizat?

 XII.3    Exista in sectie (atelier) suficiente mijloace de prevenire si stingere a incendiilor?

 XII.4    Sunt acestea adaptate la tipul de foc contra caruia trebuie sa se lupte?

 XII.5    Materialele combustibile sunt separate de sursele de foc existente?

 XII.6    Mijloacele de stingere a incendiilor sunt usor accesibile?

 XII.7    Angajatii cunosc masurile care trebuie luate in cazul unui inceput de incendiu (si/sau explozie)?

 XII.8    In sectie (atelier) este pus la punct un plan de prevenire impotriva riscurilor de incendiu (si/sau explozie)?

 XII.9    Exista 'permis de foc' la toate locurile unde se lucreaza cu foc deschis?

XII.10 Amenajarile de evacuare a personalului sunt mentinute in permanenta in stare functionala?

XII.11 Sistemele de prevenire si semnalizare a incendiilor sunt in stare perfecta de functionare?

XII.12 Zonele de acces ale pompierilor sunt mentinute tot timpul in stare degajata?

XII.13 Afisele si indicatoarele privind incendiile sunt obiectul unor permanente actualizari?

XII.14 Verificarea extinctoarelor se face in termenul prevazut de norme?

XII.15 In cazul degajarii in atmosfera a unor substante infamabile sau in amestec cu aerul explozive (ex. faina, zahar, praf de lemn, solventi) exista sisteme de captare eficiente?

XII.16 In locurile de munca unde apar pericole datorita incarcarilor electrostatice, exista dispozitive pentru anihilarea acestor fenomene?

TOTAL

Fisa XIII

ELECTROSECURITATE

http://www.rasfoiesc.com/business/protectia­muncii/PROIECT­DE­DIPLOMA­AUDITUL­SEC57.php 11/39
30.03.2015 PROIECT DE DIPLOMA AUDITUL SECURITATII SI SANATATII MUNCII
Criterii:

1.  Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006
2.  Norme metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006
3.  HG 1091/16.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
4.  HG 1146/30.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca

Cod Indicator

XIII.1   Echipamentele tehnice electrice sunt proiectate, construite, montate, intretinute si exploatate, astfel incat sa fie respectate limitele admise ale curentilor prin co

XIII.2   La exploatarea echipamentelor electrice exista:

­          instructiuni de exploatare;

­          instructiuni de protectie impotriva pericolului de electrocutare;

­          instructiuni de interventie si acordare a primului ajutor in caz de electrocutare;

­          program de verificari periodice ale echipamentelor electrice si mijloacelor de protectie impotriva pericolului de electrocutare.

XIII.3   Care sunt masurile tehnice pentru protectia muncii impotriva electrocutarii prin atingere directa?

XIII.4   Care sunt masurile organizatorice aplicate pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta?

XIII.5   Pentru protectia impotriva electrocutarii prin atingere indirecta, se aplica si masuri organizatorice sau numai masuri si mijloace de protectie tehnice?

XIII.6   La efectuarea interventiilor la instalatiile, utilajele, echipamentele si aparatele care utilizeaza energie electrica exista formele de lucru prevazute de legislatie?

XIII.7   Carcasele si invelisurile exterioare ale instalatiilor si echipamentelor electrice corespund prevederilor legale?

XIII.8   Retelele izolate fata de pamant sunt prevazute cu protectie automata prin controlul rezistentei de izolatie?

XIII.9   La instalatiile de inalta tensiune sunt prevazute blocari mecanice sau electrice astfel incat deschiderea carcaselor si a ingradirilor de protectie sa nu fie posibila de

XIII.10   Dispozitivul de blocare este astfel construit incat sa nu poata fi manevrat decat cu o scula speciala?

XIII.11   Automacaralele care lucreaza in apropierea LEA sunt echipate cu dispozitive de semnalizare a intrarii bratului in zona de influenta a acestora?

XIII.12   Echipamentele de munca electrice/instalatiile de clasa I de protectie sunt asigurate cu protectiile cerute de reglementarile in vigoare?

XIII.13   Echipamentele de munca electrice/instalatiile de clasa II de protectie sunt asigurate cu protectiile cerute de reglementarile in vigoare?

XIII.14   Echipamentele de munca electrice/instalatiile de clasa III de protectie sunt asigurate cu protectiile cerute de reglementarile in vigoare?

XIII.15   Cablurile si firele electrice sunt in stare buna de utilizare?

XIII.16   Calitatea izolatiilor cablurilor, conductorilor si aparatelor electrice, este adaptata la conditiile specifice locale (apa, produsi chimici, praf, riscuri de deteriorare meca

XIII.17   In locurile de munca prezentand riscuri de incendii si explozii (ex: cabine de vopsire), materialele si echipamentele electrice sunt prevazute sa functioneze in atm

XIII.18   Exploatarea, intretinerea, reglarea , repararea si punerea sub tensiune a echipamentelor de munca sau instalatiilor electrice se realizeaza numai de catre person

XIII.19   Electricienii sunt autorizati de catre organe abilitate in acest sens?

XIII.20   Observatiile constatate de catre  electricieni cu ocazia reviziilor efectuate  sunt consemnate intr‑un document (ex: condica de procese‑verbale)?

XIII.21   Este intocmita si respectata lista verificarilor periodice pentru fiecare utilaj electric?

TOTAL

Fisa XIV

SARCINILE DE MUNCA

Criterii:

1.  Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006
2.  Norme metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006
3.  HG 1051/09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare
4.  HG 1091/16.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
5.  Ordin 753/16.10.2006 privind protectia tinerilor in munca

Cod Indicator

XIV.1   Organizarea timpului de munca si de odihna, munca in schimburi

Timpul de munca, regimul pauzelor, munca in schimburi si intensitatea acesteia sunt stabilite in cadrul contractului colectiv de munca?

http://www.rasfoiesc.com/business/protectia­muncii/PROIECT­DE­DIPLOMA­AUDITUL­SEC57.php 12/39
30.03.2015 PROIECT DE DIPLOMA AUDITUL SECURITATII SI SANATATII MUNCII

XIV.2   Angajatii lucratori de noapte a caror activitate se desfasoara in conditii speciale/deosebite sau care implica eforturi fizice sau mentale deosebite lucreaza maximum 8

XIV.3   Lucratorii de noapte si lucratorii in schimburi beneficiaza de asigurarea conditiilor de securitate si sanatate in munca corespunzator naturii activitatii desfasurate?

XIV.4   Efortul fizic

Locul de munca este conceput astfel incat sa se elimine operatiile manuale de manipulare?

XIV.5   Daca nu este posibila eliminarea operatiilor manuale de manipulare, exista la locul de munca mijloace tehnice pentru a le limita?

XIV.6   Daca salariatii trebuie sa ridice sau sa depuna sarcini, greutatea fiecarei sarcini, inaltimea la care sarcina trebuie apucata si la care trebuie depusa, numarul de sarcin

XIV.7   Salariatul trebuie sa se aplece pentru a apuca sarcina si a o ridica la semi­inaltime?

XIV.8   Trebuie sa ridice sarcina deasupra umerilor?

XIV.9   Trebuie sa aseze sau sa apuce o sarcina la o distanta mai mare de 30 cm de axa corpului?

XIV.10   Salariatul trebuie sa efectueze rotatii ale corpului chiar fara sarcina?

XIV.11   Salariatul este obligat sa ridice sau sa poarte sarcina in regim potential dezechilibrat?

XIV.12   Manipularea sarcinilor (apucare si depunere) se face intr­o maniera continua pe o durata mai mare de o ora?

XIV.13   Purtarea sarcinilor se efectueaza pe o durata mai mare de 5 min. pentru fiecare sarcina?

XIV.14   Transportul sarcinii pe o scara sau pe un plan inclinat se face la o distanta mai mare de 25 cm pe verticala?

XIV.15   Angajatii au sesizat dificultati din punct de vedere al efortului depus la manipularea manula a sarcinilor?

XIV.16   S­a verificat respectarea limitelor maxime admise pentru ridicare, purtare, tragere si impingere manuala a maselor?

XIV.17   Sarcinile manipulate au viteze reziduale, sunt calde, reci sau au un continut instabil?

XIV.18   Sarcinile manipulate au gabaritul mare (doua laturi mai mari de 75 cm) sau sunt incomode?

XIV.19   Miscarile privind manipularea sarcinilor se deruleaza intr­un spatiu restrans?

XIV.20   Amenajarile existente la locul de munca permit accesul direct la caruciorul automotor?

XIV.21   Suprafetele solului sunt glisante sau denivelate, nepermitand utilizarea de exemplu a transpaletelor?

XIV.22   Efortul mental

La conceperea sarcinii de munca s­a tinut cont si de continutul si intensitatea efortului mental?

XIV.23   Munca femeilor

S­a evaluat natura, gradul si durata de expunere a angajatelor (femei gravide, lauze si care alapteaza) la agenti, procese sau conditii de munca ce pot constitui riscu

XIV.24   Ce masuri s­au luat pentru prevenirea a acestor riscuri?

XIV.25   Munca tinerilor

S­au evaluat riscurile specifice existente pentru tineri, legate de activitatea pe care acestia o desfasoara?

XIV.26   Se asigura evaluarea si supravegherea medicala periodica a tinerilor?

XIV.27   Tinerii sunt informati asupra riscurilor si masurilor de prevenire stabilite?

XIV.28   La incadrarea tinerilor s­a tinut cont de riscurile specifice pentru securitatea si sanatatea acestora?

XIV.29   Programul de lucru al tinerilor este stabilit corespunzator?

TOTAL

Fisa XV

CIRCULATIE, RISCURI ORIZONTALE SI VERTICALE

Criterii:

1.  Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006
2.  Norme metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006

http://www.rasfoiesc.com/business/protectia­muncii/PROIECT­DE­DIPLOMA­AUDITUL­SEC57.php 13/39
30.03.2015 PROIECT DE DIPLOMA AUDITUL SECURITATII SI SANATATII MUNCII
3.  HG 971/26.07.2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca
4.  HG 1091/16.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
5.  HG 1146/30.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca

Punctaj
Cod Indicator D/I/O

Maxim

 XV.1    Caile de circulatie ale persoanelor si ale produselor sunt intretinute in mod corespunzator? O 20

 XV.2    Starea suprafetelor cailor de circulatie este corespunzatoare? O 15

 XV.3    Exista o separare neta intre zonele destinate circulatiei persoanelor si cele destinate circulatiei masinilor? O 20

 XV.4    Calificarea conducatorilor autovehiculelor destinate transportului intern este corespunzatoare? D,I 20

 XV.5    Exista informatii suficiente pentru persoanele exterioare intreprinderii privind regulile de circulatie in intreprindere? D 15

 XV.6    Exista balustrade la pasajele situate la inaltime? O 20

 XV.7    Persoanele care lucreaza la inaltime sunt dotate cu echipamente individuale de protectie corespunzatoare? D,I,O 20

 XV.8    Exista sisteme de prevenire a riscurilor de coliziune sau de deranjare reciproca a echipamentelor care lucreaza la aceeasi inaltime? I,O 15

 XV.9    Calificarea operatorilor de la instalatiile de ridicat este corespunzatoare? D,I 20

XV.10 Instalatiile pentru transportul pe verticala sunt adaptate la numarul de persoane transportat? D,I 15

XV.11 Instalatiile pentru transportul pe verticala sunt adaptate dimensiunilor produselor transportate? D,I 15

XV.12 Scarile sunt dotate cu mana curenta? O 15

XV.13 Picioarele scarilor sunt dotate cu dispozitive antiderapante? O 15

XV.14 Instalatiile pentru transportul pe verticala sunt certificate? D,I 20

XV.15 Exista semnalizari corespunzatoare (semafoare, pictograme)? O 15

XV.16 Sunt delimitate sectoarele periculoase? O 15

XV.17 Exista plase pentru a se evita caderea obiectelor? O 20

TOTAL 295 130

Fisa XVI

PROTECTIA COLECTIVA SI INDIVIDUALA

Criterii:

1.  Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006
2.  Norme metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006
3.  HG 1048/09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locurile de munca.
4.  HG 1091/16.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca

Punctaj
Cod Indicator D/I/O
Maxim Acordat

XVI.1   Exista sisteme de separare intre zonele cu riscuri si cele fara riscuri? O 15 N

XVI.2   Protectia colectiva face parte integranta din politica generala de prevenire din intreprindere? D,I 15 15

XVI.3   Lucratorii sunt consultati la alegerea sistemelor de protectie colectiva? D,I 15 15

XVI.4   In planul de interventii al intreprinderii sunt detaliate zonele periculoase? D 15 15

XVI.5   Calitatea echipamentelor individuale de protectie este corespunzatoare? D,I 15 15

XVI.6   Dotarea cu echipamente individuale se face conform reglementarilor in vigoare? D,I 20 20

XVI.7   Manusile de protectie sunt adaptate conditiilor specifice de lucru? D,I 15 N

XVI.8   Dar incaltamintea de protectie? D,I 15 N

http://www.rasfoiesc.com/business/protectia­muncii/PROIECT­DE­DIPLOMA­AUDITUL­SEC57.php 14/39
30.03.2015 PROIECT DE DIPLOMA AUDITUL SECURITATII SI SANATATII MUNCII
XVI.9   Dar costumul de protectie? D,I 15 15

XVI.10   Dar ochelarii de protectie? D,I 15 N

XVI.11   Dar antifoanele pentru protectia auzului? D,I 15 N

XVI.12   Dar casca de protectie? D,I 15 15

XVI.13   Lucratorii folosesc in mod corect si curent echipamentele individuale de protectie? I,O 15 15

XVI.14   Lucratorii poseda informatii referitoare la echipamentele individuale de protectie? I,O 15 15

TOTAL 215 140 140

Fisa XVII

ORGANIZAREA PRIMULUI AJUTOR

Criterii:

1.  Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006
2.  Norme metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006
3.  HG 971/26.07.2006 privind cerintele minime pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate la locul de munca
4.  HG 1091/16.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de munca
5.  Ordinul 427/2002 pentru aprobarea componentei trusei sanitare si a baremului de materiale ce intra in dotarea posturilor de prim­ajutor fara cadre medicale

Punctaj
Cod Indicator D/I/O
Maxim Acordat

XVII.1 Echipamentele de prim ajutor existente in intreprindere sunt adaptate riscurilor specifice? I,O 15 N

XVII.2 Exista truse de prin ajutor corespunzatoare reglementarilor in vigoare? O 20 10

XVII.3 Continutul lor este verificat periodic? D 15 15

XVII.4 Exista indicatoare care sa semnalizeze locul de amplasare a truselor? O 15 12

XVII.5 Este accesibil locul de amplasare a truselor? O 15 15

XVII.6 Personalul de la locul de munca cunoaste modul de utilizare a truselor de prim ajutor? I 15 15

XVII.7 Sunt elaborate instructiuni pentru acordarea primului ajutor? D 20 10

XVII.8 Personalul de la locul de munca are cunostintele necesare acordarii primului ajutor? I 20 15

TOTAL 135 120 92

Unitatea: S.C BIM SECURITY  S.R.L.  

Obiectiv auditat: ORGANIZATIA

NIVELUL DE SECURITATE GENERAL

Cod Nivel  de
fisa Denumire Punctaj securitate

Maxim Acordat

l Iluminat 175 170 148 87,06

II Zgomot 295 ­ ­ ­

III Vibratii 175 ­ ­ ­

IV Ambianta termica 260 175 159 90,85

V Agenti chimici 870 ­ ­ ­

VI Agenti cancerigeni si mutageni 285 ­ ­ ­

VII Agenti biologici 365 ­ ­ ­

http://www.rasfoiesc.com/business/protectia­muncii/PROIECT­DE­DIPLOMA­AUDITUL­SEC57.php 15/39
30.03.2015 PROIECT DE DIPLOMA AUDITUL SECURITATII SI SANATATII MUNCII

VIII Ventilare industriala 495 ­ ­ ­

IX Echipamente tehnice 590 225 215 95.55

X Amenajarea locului de munca 160 115 105 91,30

XI Amenajarea spatiilor de lucru 370 265 260 98,11

XII Incendii si explozii 280 245 135 55,10

XIII Electrosecuritate 420 300 280 93,33

XIV Sarcinile de munca 495 90 90 100.00

XV Circulatie,  riscuri  orizontale  si 295 130 130 100.00


verticale

XVI Protectia colectiva si individuala 215 140 140 100.00

XVII Organizarea primului ajutor 135 120 92 76.66

TOTAL 1.972 1.754 88,95

Managementul securitatii si sanatatii in munca
Fisa A

IMPLICAREA CONDUCERII

Criterii:

1.  Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006
2.  Norme metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006

Cod Indicator

    A.1       Obligatiile angajatorului privind securitatea si sanatatea in munca

Contractul colectiv de munca la nivelul unitatii cuprinde clauze referitoare la securitatea si sanatatea in munca?

    A.2       In contractele individuale de munca sunt stipulate prevederi privind securitatea si sanatatea in munca?

    A.3       In regulamentele de organizare si functionare a unitatii sunt stabilite obligatii si raspunderi in domeniul SSM?

    A.4       Unitatea este autorizata din punct de vedere al protectiei muncii?

    A.5       Angajatorul a stabilit atributiile si raspunderea angajatilor in domeniul SSM corespunzator functiilor exercitate?

    A.6       Lucratorii desemnati au experienta, cunostintele, aptitudinile si calificarea necesare in domeniul SSM?

    A.7       Angajatorul a stabilit in scris atributiile si raspunderile ce revin lucratorilor in domeniul SSM?

    A.8       Conducatorul serviciului intern de prevenire si protectie are acces la directorul general?

    A.9       Structura functiei de securitate si sanatate in munca sunt facute cunoscute in cadrul unitatii la nivelul tuturor salariatilor?

  A.10     Exista o politica proprie de prevenire a accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale?

  A.11     Aceasta politica este cunoscuta de catre angajati?

  A.12     Este implementat un sistem de management al securitatii si sanatatii in munca?

  A.13     Conducerea unitatii cunoaste si respecta prevederile referitoare la obligatiile pe care le are in domeniul securitatii si sanatatii in munca ?

  A.14     Dar obligatiile privind informarea si masurile tehnico­organizatorice necesare pentru informarea, instruirea luratorilor?

  A.15     Conducerea unitatii cunoaste si respecta obligatiile ce­i revin privind organizarea primului ajutor, stingerea incendiilor, evacuarea lucratorilor si situatiile de pericol grav si im

  A.16     Drepturile angajatilor

Costurile financiare ale masurilor de prevenire referitoare la securitatea si sanatatea in munca sunt suportate in exclusivitate de catre angajator?

http://www.rasfoiesc.com/business/protectia­muncii/PROIECT­DE­DIPLOMA­AUDITUL­SEC57.php 16/39
30.03.2015 PROIECT DE DIPLOMA AUDITUL SECURITATII SI SANATATII MUNCII

  A.17     Sunt asigurate conditiile necesare pentru ca lucratorii desemnati sa isi poata indeplini atributiile specifice?

        acordarea timpului necesar exercitarii atributiilor;

        participarea la cursuri de formare si perfectionare in domeniul SSM.

  A.18     Principii si criterii de organizare

Angajatorul cunoaste si respecta principiile care stau la baza organizarii activitatii de SSM?

  A.19     Angajatorul aplica principiile generale de prevenire in implementarea masurilor de asigurare a securitatii si sanatatii in munca a angajatilor?

  A.20     Angajatorul a organizat un serviciu intern de prevenire si protectie si comitet de securitate si sanatate in munca?

  A.21     Exista o coordonare a actiunilor de prevenire a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala in situatia in care se utilizeaza locuri de munca in comun cu alti angajato

  A.22     Servicii interne de prevenire si protectie

Serviciul intern de prevenire si protectie dispune de spatiul si dotarile necesare bunei desfasurari a activitatii?

  A.23     Numarul de angajati ai serviciului de securitate a muncii este suficient?

  A.24     Lucratorii din cadrul serviciului intern de prevenire si protectie desfasoara numai activitati de prevenire si protectie si cel mult activitati complementare (ex. PSI, protectia m

  A.25     Cum este asigurata coordonarea in cazul existentei mai multor servicii interne de prevenire si protectie?

  A.26     Organizarea Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca

Contractul colectiv de munca, regulamentul intern sau regulamentul de organizare si functionare contin prevederi privind modalitatea de desemnare a reprezentantilor ang

  A.27     Comitetul de securitate si sanatate in munca se intruneste cel putin o data pe trimestru si ori de cate ori este necesar?

  A.28     Angajarea si repartizarea personalului la locurile de munca; examenele medicale la angajare si periodice

Se asigura fondurile si conditiile necesare pentru efectuarea examenului medical la angajare, a controlului medical periodic si a examenului medical la reluarea activitatii?

TOTAL

Fisa B

STRATEGIE, PLANURI, PROCEDURI

Criterii:

1.  Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006
2.  Norme metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006

Cod Indicator

    B.1       Exista un document care sa ateste existenta unei strategii la nivelul unitatii in domeniul s.s.m. ?

    B.2       Documentul care cuprinde strategia unitatii in domeniul s.s.m. cuprinde toate elementele principale?

–    o formulare clara a implicarii conducerii in asigurarea unui nivel corespunzator al s.s.m. pentru toti angajatii;

–   obiectivele strategiei;
–    identificarea responsabilitatilor;

–    mecanismele consultative;

–    procesul de analiza;

–    semnaturile din partea conducerii si a reprezentantului angajatilor.

    B.3       S­au intreprins actiuni pentru ca angajatii sa cunoasca existenta si continutul documentului care atesta strategia in domeniul securitatii si sanatatii in munca?

    B.4       Strategia, planurile si procedurile s.s.m. au fost elaborate urmare a consultarii tuturor categoriilor de angajati?

    B.5       Strategia, planurile si procedurile privind s.s.m. sunt reevaluate si reanalizate periodic prin consultarea cu reprezentantii angajatilor?

    B.6       Planurile si procedurile in domeniul s.s.m. rezulta din informatiile culese prin monitorizarea problemelor la nivelul locurilor de munca, in vederea respectarii prevederilor le

    B.7       Sunt stabilite termene precise privind atingerea unor obiective continute in strategia, planurile si procedurile in domeniul securitatii si sanatatii in munca?

    B.8       S­au elaborat si  exista documente incluzand planuri care prevad evaluarea, ierarhizarea si prevenirea riscurilor existente la locurile de munca din cadrul unitatii?

http://www.rasfoiesc.com/business/protectia­muncii/PROIECT­DE­DIPLOMA­AUDITUL­SEC57.php 17/39
30.03.2015 PROIECT DE DIPLOMA AUDITUL SECURITATII SI SANATATII MUNCII

    B.9       S­a intreprins o planificare privind realizarea obiectivelor din planurile pentru evaluarea, ierarhizarea si prevenirea riscurilor, avand prevazute clar si responsabilitatile?

  B.10     Planurile elaborate in domeniul s.s.m. sunt discutate cu cei care sunt afectati de aplicarea lor?

  B.11     Sefii de sectii si de ateliere raspund de punerea in aplicare a planurilor de s.s.m., li s­a delegat autoritatea si responsabilitatea necesara pentru indeplinirea acestor obiectiv

  B.12     Sunt disponibile suficiente resurse financiare pentru finantarea obiectivelor din planurile privind s.s.m?

  B.13     Rezultatele obtinute in domeniul SSM constituie indicatori privind aprecierea activitatii sefilor de sectii, ateliere sau a conducatorilor locurilor de munca?

  B.14     Obiectivele semnificative incluse in planurile privind s.s.m. sunt analizate periodic in sedintele consiliului de administratie?

  B.15     Contractele incheiate cu agentii economici care au lucrari pe teritoriul unitatii, contin prevederi privind asigurarea s.s.m.?

TOTAL

Fisa C

CONSULTAREA ANGAJATILOR

Criterii:

1.  Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006
2.  Norme metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006

Cod Indicator

    C.1       Directorii din cadrul societatilor cunosc responsabilitatile care le revin in ceea ce priveste consultarea salariatilor in domeniul SSM?

    C.2       Conducerea de varf prezinta cel putin o data pe an comitetului de s.s.m. un raport scris cu privire la situatia securitatii si sanatatii in munca, la

    C.3       Exista un mecanism care asigura un feed­back prompt si corect angajatilor privind deciziile conducerii in probleme de SSM?

    C.4       Angajatilor li s­a explicat rolul si atributiile C.S.S.M.?

    C.5       S­au distribuit anunturi sau alte documente informative care sa explice rolul si atributiile CSSM?

    C.6       Membrii CSSM sunt cunoscuti de angajati?

    C.7       Cu ocazia instructajului introductiv general sau al instructajului la locul de munca, se poarta discutii cu privire la mecanismul existent 

    C.8       Directorul general participa la unele din sedintele CSSM?

    C.9       Modificarile propuse a se efectua la locurile de munca si care ar putea afecta nivelul de SSM sunt comunicate angajatilor? Acestia sunt 

  C.10     Exista exemple care atesta ca procesul consultativ este viabil si eficient?

  C.11     Procesele verbale incheiate cu ocazia sedintelor CSSM reflecta modul de solutionare a problemelor propuse? Sunt incluse termene si 

  C.12     Hotararile CSSM sunt afisate la loc vizibil spre a fi consultate de angajati?

  C.13     Statistica la zi a accidentelor de munca si a bolilor profesionale este pusa la dispozitia comitetelor de securitate si sanatate in munca, pentru a 

TOTAL

Fisa D

IDENTIFICAREA, EVALUAREA SI PREVENIREA RISCURILOR

Criterii:

1.  Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006
2.  Norme metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006

Cod Indicator

    D.1       Conducerea la varf din cadrul societatii este constienta de responsabilitatile care ii revin in domeniul managementului riscurilor?

    D.2       Se pot da exemple concrete privind implicarea conducerii in vederea identificarii, evaluarii si prevenirii riscurilor?

    D.3       Se respecta procedura stabilita de legislatie privind modul de inregistrare si raportare a accidentelor de munca?

    D.4       S­a stabilit o procedura general valabila la nivelul societatii privind efectuarea inspectiilor de SSM la locurile de munca?

http://www.rasfoiesc.com/business/protectia­muncii/PROIECT­DE­DIPLOMA­AUDITUL­SEC57.php 18/39
30.03.2015 PROIECT DE DIPLOMA AUDITUL SECURITATII SI SANATATII MUNCII

    D.5       Procedura generala de efectuare a inspectiilor SSM contine elementele de baza?

­definirea responsabilitatilor;

­stabilirea frecventei inspectiilor la fiecare loc de munca;

­stabilirea procedurilor de consultare cu CSSM.;

­recomandarea unor actiuni corective adecvate locurilor de munca, cu termene de finalizare;

­stabilirea prioritatilor actiunilor corective;

­asigurarea feed­back­ului pentru CSSM.

    D.6       Exista un control privind modul de finalizare a actiunilor corective hotarate cu ocazia inspectiilor de SSM?

    D.7       S­a asigurat instruirea personalului care se ocupa cu inspectiile de SSM, in legatura cu tehnicile si procedurile folosite in acest scop?

    D.8       Au fost identificate si s­au alcatuit documentele necesare privind riscurile existente la toate locurile de munca?

    D.9       Riscurile existente la locurile de munca s­au identificat si s­au evaluat prin:

­analiza privind gravitatea si frecventa accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale din cadrul societatii;

­analiza tendintelor in acest domeniu;

­analiza strategiei si a procedurilor;

­luarea in considerare a prevederilor legislatiei si altor reglementari aplicabile;

­analiza informatiilor primite de la furnizorii de echipamente de munca?

  D.10     S­au aplicat masuri de prevenire pentru riscurile existente la locurile de munca?

  D.11     Se pot da exemple de aplicare a planurilor privind identificarea, evaluarea si prevenirea riscurilor la locurile de munca?

  D.12     Exista exemple care atesta faptul ca frecventa inspectiilor a fost stabilita in functie de ierarhizarea riscurilor la locurile de munca?

  D.13     Exista dovezi care sa ateste faptul ca concluziile reiesite din statistica accidentelor de munca si a bolilor profesionale sunt utilizate la elaborarea planurilor pe unitate privind sec

  D.14     Exista informatii cu privire la fiecare angajat referitoare la:

­nivelul de pregatire;
­experienta in munca (vechime);

­nivelul de instruire;

­factorii de sanatate care il pot expune anumitor riscuri?

  D.15     Exista stabilite anumite proceduri care prevad ca atunci cand, ca urmare a unor modificari apar noi riscuri la locul de munca, se apeleaza la fisele angajatilor respectivi in vedere

  D.16     Echipamentele de munca procurate de societate dupa septembrie 1996 sunt certificate din punct de vedere al SSM? In ce procent din totalul de ET?

  D.17     Echipamentele individuale de protectie (EIP) procurate de intreprindere sunt certificate si avizate din punct de vedere al s.s.m.? In ce procent din totalul de EIP?

TOTAL

Fisa E

INSTRUIREA, PERFECTIONAREA, FORMAREA PERSONALULUI SI PROPAGANDA IN DOMENIUL S.S.M.

Criterii:

1.      Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006

2.      Norme metodologice de aplicare a Legii securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006

3.     

Cod Indicator

    E.1       Instruirea lucratorilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca la nivelul intreprinderii/unitatii se face in timpul programului normal de lucru?

    E.2       Instruirea se face de catre lucratorii nominalizati conform legislatiei in vigoare, pentru fiecare din cele 3 faze?

    E.3       La instruirea sunt folosite mijloace, metode si tehnici adecvate?

    E.4       Angajatorul a asigurat baza materiala necesara instruirii adecvate?

http://www.rasfoiesc.com/business/protectia­muncii/PROIECT­DE­DIPLOMA­AUDITUL­SEC57.php 19/39
30.03.2015 PROIECT DE DIPLOMA AUDITUL SECURITATII SI SANATATII MUNCII

    E.5       Fisa de instruire individuala este completata corect si la zi?

    E.6       Conducatorul locului de munca are fisa de instruire si copia fisei de aptitudini completata de medicul de medicina muncii in urma examenului medical la angajare?

    E.7       Dupa terminarea instructajului introductiv general, personalul instruit este supus verificarii cunostintelor pe baza de teste?

    E.8       Instructajul la locul de munca se face tuturor persoanelor prevazute de legislatie?

    E.9       Instructajul la locul de munca respecta prevederile legislatiei?

  E.10     Instructajul periodic se efectueaza conform prevederilor legislatiei?

  E.11     Instructajul periodic se efectueaza in mod suplimentar celui programat in cazurile indicate de legislatie?

  E.12     Continutul instruirii este cel prevazut de legislatie, corespunzator celor 3 faze?

  E.13     Este respectata periodicitatea instruirilor periodice conform prevederilor legislatiei?

  E.14     Exista preocupari la nivelul conducerii socitatii privind formarea si perfectionarea personalului specializat in conformitate cu prevederile legislatiei?

  E.15     Documentatiile cu caracter tehnic de informare si instruire in domeniul SSM realizate in cadrul unitatii sau achizitionate sunt avizate de Comisia de abilitare si avizare din zona d

  E.16     Conducerea societatii aloca suficiente resurse pentru organizarea si dotarea serviciilor interne de prevenire si protectie?

TOTAL

Unitatea: S.C. BIM  S.R.L.
 Obiectiv auditat: ORGANIZATIA
 
   NIVEL DE CONFORMITATE GENERAL

Punctaj
Cod Fisa Denumirea Nivel de conformitate
Maxim Aplicabil Acordat

A Implicarea conducerii 530 510 480 94.12

B Strategie, planuri, proceduri 255 255 245 96.07

C Consultarea angajatilor 210 190 190 100

D Identificarea, evaluarea si prevenirea riscurilor 285 215 185 86,04

E Instruirea, perfectionarea, formarea       personalului si propaganda in domeniul SSM 300 300 295 98,33

TOTAL 1580 1470 1395 94,89

Unitatea: S.C. BIM SECURITY S.R.L.
 Obiectiv auditat: ORGANIZATIA

RAPORT DE ACTIUNI CORECTIVE / PREVENTIVE

Descrierea neconformitatii

indicator

Salariatii se plang de oboseala vizuala (intepaturi, lacrimari)?

Lucrarile care solicita eforturi pentru aparatul vizual sunt executate totdeauna de aceiasi angajati?

Sunt respectate pauzele prevazute in cursul schimbului de lucru?

Salariatii se plang de caldura, frig, curenti de aer sau intemperii?

Exista un sistem de climatizare eficient?

Sistemul de climatizare este intretinut in mod regulat?

Exista pentru fiecare echipament tehnic o carte tehnica sau alt document similar?

Exista pentru fiecare echipament tehnic un document in care sa fie specificate masurile de protectie a muncii?

http://www.rasfoiesc.com/business/protectia­muncii/PROIECT­DE­DIPLOMA­AUDITUL­SEC57.php 20/39
30.03.2015 PROIECT DE DIPLOMA AUDITUL SECURITATII SI SANATATII MUNCII

Angajatii au sesizat probleme ale vederii (lacrimare, usturimi)?

Caile si iesirile de urgenta corespund cerintelor de securitate?

Exista truse de prin ajutor corespunzatoare reglementarilor in vigoare?

Exista indicatoare care  sa  semnalizeze locul de amplasare a truselor?

Sunt elaborate instructiuni pentru acordarea primului ajutor?

Personalul de la locul de munca are cunostintele necesare acordarii primului ajutor?

Conducatorul serviciului intern de prevenire si protectie are acces la directorul general?

Este implementat un sistem de management al securitatii si sanatatii in munca?

Numarul de angajati ai serviciului de securitate a muncii este suficient?

Lucratorii din cadrul serviciului intern de prevenire si protectie desfasoara numai activitati de prevenire si protectie si cel mult activitati complementare (

Documentul care cuprinde strategia unitatii in domeniul s.s.m. cuprinde toate elementele principale?

–    o formulare clara a implicarii conducerii in asigurarea unui nivel corespunzator al s.s.m. pentru toti angajatii;

–   obiectivele strategiei;
–    identificarea responsabilitatilor;

–    mecanismele consultative;

–    procesul de analiza;

­­ semnaturile din partea conducerii si a reprezentantului angajatilor.

S­au elaborat si  exista documente incluzand planuri care prevad evaluarea, ierarhizarea si prevenirea riscurilor existente la locurile de munca din cadrul

Se pot da exemple concrete privind implicarea conducerii in vederea identificarii, evaluarii si prevenirii riscurilor?

S­a stabilit o procedura general valabila la nivelul societatii privind efectuarea inspectiilor de SSM la locurile de munca?

Procedura generala de efectuare a inspectiilor SSM contine elementele de baza?

­definirea responsabilitatilor;

­stabilirea frecventei inspectiilor la fiecare loc de munca;

­stabilirea procedurilor de consultare cu CSSM.;

­recomandarea unor actiuni corective adecvate locurilor de munca, cu termene de finalizare;

­stabilirea prioritatilor actiunilor corective;

­asigurarea feed­back­ului pentru CSSM.

Riscurile existente la locurile de munca s­au identificat si s­au evaluat prin:

­analiza privind gravitatea si frecventa accidentelor de munca si a imbolnavirilor profesionale din cadrul societatii;

­analiza tendintelor in acest domeniu;

­analiza strategiei si a procedurilor;

­luarea in considerare a prevederilor legislatiei si altor reglementari aplicabile;

­analiza informatiilor  primite de la furnizorii de echipamente de munca?

Se pot da exemple de aplicare a planurilor privind identificarea, evaluarea si prevenirea riscurilor la locurile de munca?

Conducerea societatii aloca suficiente resurse pentru organizarea si dotarea serviciilor interne de prevenire

si protectie ?

4.  CONCLUZII

In urma efectuarii auditului de conformitate cu legislatia si a managementului securitatii si sanatatii in munca la S.C. BIM SECURITY S.R.L. se pot formula urmatoarele concluzii:

­         Nivelul de securitate general este de 88,95 % incadrandu­se in clasa Foarte Bun (81­90%), ceea ce reflecta o foarte buna cunoastere si aplicare a legislatiei in domeniul SSM, atat de catr

­         Nivelul de conformitate general este de 94,89%.

Actiunile preventive/corective stabilite au in marea lor majoritate caracter organizatoric, ceea ce face ca implementarea lor sa se poata face intr­un timp relativ scurt si cu costuri rezonabil

Actiunile corective stabilite pentru fisa XII ,,Incendii si explozii' si pentru fisa XVII „Organizarea primului ajutor' vor fi implementate cu prioritate, avind in vedere valoarea relativ sca

http://www.rasfoiesc.com/business/protectia­muncii/PROIECT­DE­DIPLOMA­AUDITUL­SEC57.php 21/39
30.03.2015 PROIECT DE DIPLOMA AUDITUL SECURITATII SI SANATATII MUNCII
 Tot cu prioritate trebuie implementate si masurile aferente fisei D „ Identificarea, evaluarea si prevenirea riscurilor” deoarece nivelul de 86,04 este mic si neimplicarea conducerii in activit

                  PARTEA A DOUA – EVALUAREA  RISCURILOR  DE  ACCIDENTARE  SI

                                             IMBOLNAVIRE  PROFESIONALA 

       

1.      NOTIUNI INTRODUCTIVE DESPRE EVALUAREA RISCURILOR.

             Punctul de plecare in optimizarea activitatii de prevenire a accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale intr­un sistem il constituie evaluarea riscurilor din sistemul respectiv.

            Indiferent ca este vorba de un loc de munca, un atelier sau o intreprindere, o asemenea analiza permite ierarhizarea riscurilor in functie de dimensiunea lor si alocarea eficienta a resurselor

            Evaluarea riscurilor presupune identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat si cuantificarea dimensiunii lor pe baza combinatiei dintre doi parametri: gra

           Se obtin astfel niveluri de risc partiale pentru fiecare factor de risc, respectiv niveluri de risc global pentru intregul sistem analizat.

            Acest principiu de evaluare a riscurilor este inclus deja in standardele europene (CEI 812/85, respectiv EN 292­1/1991, EN 1050/96) si sta la baza diferitelor metode cu aplicabilitate practi

            Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca contine urmatoarele prevederi care vizeaza obligativitatea evaluarii riscurilor:

         angajatorul are obligatia „sa evalueze riscurile pentru securitatea si sanatatea lucratorilor, inclusiv la alegerea echipamentelor de munca, a substantelor sau preparatelor chimice utilizat

         angajatorul are obligatia „sa realizeze si sa fie in posesia unei evaluari a riscurilor pentru securitatea si sanatatea in munca, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice” (ar

De asemenea, prin prevederile art. 13, lit. b, Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca stabileste faptul ca, pentru asigurarea conditiilor de securitate si sanatate in munca si pe

            Pentru facilitarea indeplinirii obligatiilor legale ale angajatorilor in domeniul evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala au fost concepute si sunt utilizate in prezent mai mu

            Din multitudinea de metode utilizate pe plan mondial si national pentru evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala, in aceasta lucrare s­a optat pentru utilizarea m

            Metoda elaborata de I.N.C.D.P.M. Bucuresti face parte din categoria metodelor analitice, semicantitative si consta, in esenta, in identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat (lo

            Aplicarea metodei se finalizeaza cu doua documente centralizatoare pentru fiecare loc de munca:  fisa  de  evaluare  a  riscurilor  si  fisa  de masuri  propuse.

            In prima fisa se inscriu factorii de risc identificati, parametrii de cuantificare ai acestora, consecinta maxima previzibila, clasele de gravitate si frecventa , nivelul de risc pentru fiecare factor 

            Fisa a doua contine masurile tehnice si organizatorice necesare pentru combaterea actiunii fiecarui factor de risc de la locul de munca evaluat, ierarhizate in functie de nivelurile de risc, ince

            In prima parte a lucrarii este prezentata descrierea metodei elaborate de I.N.C.D.P.M. Bucuresti (finalitate, principiu, utilizatori, etape, mod de aplicare, procedura de lucru si conditii de aplic

            Partea a doua a lucrarii este dedicata prezentarii modului concret de utilizare a metodei elaborate de I.N.C.D.P.M. Bucuresti in vederea evaluarii riscurilor de accidentare si imbolnavire profe

2.      PREZENTAREA METODEI ELABORATA DE INCDPM BUCURESTI PENTRU EVALUAREA    RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE  PROFESIONALA

     2.1  PREMIZE TEORETICE

     2.1.1.Relatia risc­securitate.

            In terminologia de specialitate, securitatea omului in procesul de munca este considerata ca acea stare a sistemului de munca in care este exclusa posibilitatea de accidentare si imbolnavire

            In limbajul uzual, securitatea este definita ca faptul de a fi la adapost de orice pericol, iar riscul – posibilitatea de a ajunge intr­o primejdie, pericol potential[1].

            Daca luam in considerare sensurile uzuale ale acestor termeni, se poate defini securitatea ca starea sistemului de munca in care riscul de accidentare si imbolnavire este zero

            Prin urmare, securitatea si riscul sunt doua notiuni abstracte, contrare, care se exclud reciproc.

            In realitate, datorita trasaturilor oricarui sistem de munca, nu se pot atinge asemenea stari cu caracter de absolut. Nu exista sistem in care sa fie exclus complet pericolul potential de accid

         Astfel, daca riscul este zero, din relatia dintre cele doua variabile rezulta ca securitatea tinde catre infinit, iar daca riscul tinde catre infinit, securitatea tinde catre zero (figura 1.1):

Fig. 1.1 Relatia   risc – securitate

            In acest context, in practica trebuie admise o limita de risc minim, respectiv un nivel al riscului diferit de zero, dar suficient de mic pentru a se considera ca sistemul este sigur, ca si o limita

           

2.1.2.      Notiunea de risc acceptabil

          Riscul a fost definit in literatura de specialitate in domeniul securitatii muncii prin probabilitatea cu care, intr­un proces de munca, intervine un accident sau o imbolnavire profesionala, cu o a

http://www.rasfoiesc.com/business/protectia­muncii/PROIECT­DE­DIPLOMA­AUDITUL­SEC57.php 22/39
30.03.2015 PROIECT DE DIPLOMA AUDITUL SECURITATII SI SANATATII MUNCII
            Intr­adevar, daca admitem un anumit risc, putem sa­l reprezentam, in functie de gravitatea si probabilitatea de producere a consecintelor, prin suprafata unui dreptunghi F1, dezvoltat pe v

            In toate cele trei cazuri riscul este la fel de mare. In consecinta, putem atribui unor cupluri gravitate – probabilitate diferite, acelasi nivel de risc.     

            Daca unim cele trei dreptunghiuri printr­o linie trasata prin varfurile care nu sunt pe axele de coordonate, obtinem o curba cu alura de hiperbola, care descrie legatura dintre cele doua varia

Fig. 1.2 Reprezentarea grafica a echivalentei riscurilor                                                  caracterizate prin cupluri diferite de gravitate – probabilitate

Fig. 1.3  Curba de acceptabilitate a riscului

            Aceasta curba permite diferentierea intre riscul acceptabil si cel inacceptabil. Astfel, riscul de producere a unui eveniment A, cu consecinte grave, dar frecventa foarte mica, situat sub curba

            De exemplu, in cazul unei centrale atomice se iau astfel de masuri incat riscul unui eveniment nuclear – fie el riscul evenimentului A – este caracterizat printr­o gravitate extrema a consec

            In schimb, daca pentru riscul evenimentului B luam ca exemplu accidentul rutier din activitatea unui conducator auto, desi acest tip de eveniment provoaca consecinte mai putin grave dec

            Orice studiu de securitate are drept obiectiv stabilirea riscurilor acceptabile. O asemenea tratare a riscului ridica doua probleme:

      cum se stabilesc coordonatele riscului: cuplul gravitate – probabilitate;

      ce coordonate ale riscului se vor alege pentru a delimita zonele de acceptabilitate de cele de inacceptabilitate.

            Pentru a le rezolva, premisa de la care s­a pornit in elaborarea metodei de evaluare a fost relatia risc – factor de risc.

          2.1.3. Determinarea coordonatelor riscului

           Existenta riscului intr­un sistem de munca este datorata prezentei factorilor de risc de accidentare si imbolnavire profesionala. Prin urmare, elementele cu ajutorul carora poate fi caracteriza

            In consecintǎ, pentru evaluarea riscului, respectiv a securitatii, este necesara parcurgerea urmatoarelor etape:

a.    identificarea factorilor de risc din sistemul analizat;

b.   stabilirea consecintelor actiunii asupra victimei, ceea ce inseamnǎ determinarea gravitǎtii lor;

c.    stabilirea probabilitǎtii de actiune a lor asupra executantului;

d.            atribuirea nivelurilor de risc functie de gravitatea si probabilitatea consecintelor actiunii factorilor de risc.           

           

           a.Modelul teoretic al genezei accidentelor de munca si bolilor profesionale elaborat in cadrul I.N.C.D.P.M. Bucuresti, abordand sistematic cauzalitatea acestor evenimente, permite elaborarea

            In conditiile unui sistem de munca real, aflat in functiune, nu exista suficiente resurse (de timp, financiare, tehnice etc.) pentru ca sa se poata interveni simultan asupra tuturor factorilor d

            b.Diferentierea riscurilor in raport cu gravitatea consecintei este usor de realizat. Indiferent de factorul de risc si de evenimentul pe care­l poate genera, consecintele asupra executantului
Ministerul Sanatatii Publice si Ministerul Muncii,Familiei si Egalitatii de Sanse (Anexa 2),  se  poate aprecia pentru fiecare factor de risc in parte la ce leziune va conduce in extremis, ce organ va fi af

   clasa 1: consecinte neglijabile (incapacitate de munca mai mica de 3 zile);

   clasa 2: consecinte mici (incapacitate cuprinsa intre 3 – 45 zile, care necesita tratament

                 medical);

   clasa 3: consecinte medii (incapacitate 45 – 180 zile, tratament medical si spitalizare);

http://www.rasfoiesc.com/business/protectia­muncii/PROIECT­DE­DIPLOMA­AUDITUL­SEC57.php 23/39
30.03.2015 PROIECT DE DIPLOMA AUDITUL SECURITATII SI SANATATII MUNCII
   clasa 4: consecinte mari (invaliditate gradul III):

   clasa 5: consecinte grave (invaliditate gradul II);

   clasa 6: consecinte foarte grave (invaliditate gradul I);

   clasa 7: consecinte maxime (deces).

            c.Referitor la frecventa, este cunoscut ca accidentul sau boala sunt evenimente aleatorii.              

             Prin urmare, factorii de risc se vor diferentia intre ei prin faptul ca fiecare conduce cu o alta probabilitate la producerea unui accident sau a unei imbolnaviri. De exemplu, probabilitatea de p

            Din punct de vedere al operativitatii, nu se poate lucra insa cu probabilitǎti determinate strict pentru fiecare factor de risc. In unele cazuri, ele nici nu pot fi calculate, cum se intampla cu fac

            Probabilitatea de a actiona intr­o anumita maniera generatoare de accident nu poate fi decat aproximata. In alte situatii, calculul necesitat de determinarea riguroasa a probabilitǎtii de produce

            Din acest motiv, daca utilizam intervalele precizate in CEI 812/1985, obtinem 5 grupe de evenimente, pe care le putem ordona astfel:

         extrem de rare: P < 10 ­7/h;

         foarte rare: 10 ­7 < P < 10 ­5/h;

         rare: 10 ­5 < P < 10 ­4/h;

         putin frecvente: 10 ­4 < P < 10 ­3/h;

         frecvente: 10 ­3 < P < 10 ­2/h;

         foarte frecvente: P > 10 ­2/h.

            Vom atribui acum fiecarei grupe o clasa de probabilitate, de la 1 la 6, asa incat vom spune ca evenimentul E1, a carui frecventa probabila de producere este de P1 < 10­7/h, este de clasa 1 de pro

            d.Avand la dispozitie aceste doua scale – de cotare a probabilitatii si a gravitatii consecintelor actiunii factorilor de risc (Anexa 3) – putem sa asociem fiecarui factor de risc

 dintr­un sistem un cuplu de elemente caracteristice, gravitate – probabilitate, pentru fiecare cuplu stabilindu­se un nivel de risc.

            Pentru atribuirea nivelurilor de  risc, respectiv de securitate  s­a utilizat curba de acceptabilitate a riscului.

            Mai intai, deoarece gravitatea este un element mai important din punct de vedere al finalitatii protectiei muncii, s­a admis ipoteza ca are o incidenta mult mai mare asupra nivelului

            – N1 – nivel minim de risc               – S7 – nivel maxim de securitate;

            – N2 – nivel foarte mic de risc        – S6 – nivel foarte mare de securitate;

            – N3 – nivel mic de risc                   – S5 – nivel mare de securitate;

            – N4 – nivel mediu de risc               – S4 – nivel mediu de securitate;

            – N5 – nivel mare de risc                 – S3 – nivel mic de securitate;

            – N6 – nivel foarte mare de risc      – S2 – nivel foarte mic de securitate;

            – N7 – nivel maxim de risc              – S1 – nivel minim de securitate.

            Daca luam in considerare toate combinatiile posibile ale  variabilelor specificate, cate doua, obtinem o matrice Mg,p cu 7 linii – g, care vor reprezenta clasele de gravitate, si 6 coloane – p – c

Mg,p = 

                             Reprezentind grafic (figura 1.4) matricea in cadrul unui sistem de coordonate rectangulare obtinem un dreptunghi a carui baza (abscisa) o constituie multimea claselor de

                             De asemenea, cu ajutorul fiecaruia dintre cupluri descriem un dreptunghi care consideram ca figureaza un risc; fiecarei microsuprafete ii vom atribui un nivel de risc, astfel incat prin r

           

http://www.rasfoiesc.com/business/protectia­muncii/PROIECT­DE­DIPLOMA­AUDITUL­SEC57.php 24/39
30.03.2015 PROIECT DE DIPLOMA AUDITUL SECURITATII SI SANATATII MUNCII

Fig. 1.4.  Reprezentarea grafica a matricei cuplurilor de variabile

      gravitate – probabilitate (multimea nivelurilor de risc):

g – clasa de gravitate; p – clasa de probabilitate

            Observatie:

            Din considerente practice, la construirea graficului s­au acceptat urmatoarele conventii:

         atat pe axa Og, cat si pe axa Op, clasele corespunzatoare au fost figurate prin segmente egale, desi  diferentele intre gravitatile evenimentelor de la o clasa la  alta, cat si intervalele de t

         pentru intervalele care reprezinta clasele de gravitate s­au  folosit segmente cu lungime mai mare decat pentru cele care delimiteaza clasele de frecventa (1 1/2 ­ 1), tocmai datorita prem

            Prin suprapunerea succesiva, in anumite conditii, a curbei de acceptabilitate a riscului asupra reprezentarii obtinute a multimii nivelurilor de risc s­a stabilit incadrarea cuplurilor pe niveluri d

           

Mentinand logica reprezentarii prin segmente egale a claselor, rezulta ca si curbele care delimiteaza nivelurile de risc trebuie sa fie echidistante. In consecinta, impartim diagonala mare a dreptungh

            Nivelul 1 – nivel minim de risc acceptabil

            Limita din dreapta a primului segment este unul dintre punctele prin care se va trasa curba nivelului 1. Luam acum in considerare toate cuplurile in care gravitatea intra cu valoarea 1 (linia

            Intr­adevar, toti factorii de risc a caror consecinta posibila este incapacitate de munca mai mica de 3 zile pot fi considerati ca fiind de nivel minim de risc acceptabil, evenimentele produse ne

             Cuplul limita este cel in care gravitatea are valoarea 1 si probabilitatea valoarea 6.

            Trasam prin cele doua puncte astfel stabilite o curba avand alura curbei de acceptabilitate stabilita prin CEN­815/85 (figura 1.5 a).

Fig. 1.5a Trasarea curbelor nivelurilor de risc.

Stabilirea punctelor prin care se traseazǎ curbele de nivel;

http://www.rasfoiesc.com/business/protectia­muncii/PROIECT­DE­DIPLOMA­AUDITUL­SEC57.php 25/39
30.03.2015 PROIECT DE DIPLOMA AUDITUL SECURITATII SI SANATATII MUNCII
curba de nivel 1 (risc minim acceptabil)

            Suprafata care este delimitata de laturile dreptunghiului si de curba trasata va reprezenta grafic nivelul 1 de risc. Toti factorii de risc ce pot fi caracterizati prin cupluri ale caror coordonate g

            Din reprezentarea grafica (figura 1.5 a), rezulta ca din matricea Mg,p, nivelului 1 de risc ii corespunde submatricea:

              =   si elementul (2,1).

            Nivelul 2 – 7

            Trasam curbele pentru nivelurile 2 ­ 6 paralel la curba de nivel de risc minim acceptabil prin punctele care delimiteaza segmentele stabilite pe diagonala dreptunghiului multimii nivelurilor de ris

Fig. 1.5b  Trasarea curbelor nivelurilor de risc.

Trasarea curbelor pentru nivelurile 2 – 7;

nivel de risc maxim acceptabil si critic.

Nivelul de risc 1 – cuplurile g­p: (1,1) (1,2) (1,3) (1,4) (1,5) (1,6) (2,1);

Nivelul de risc 2 – cuplurile g­p: (2,2) (2,3) (2,4) (3,1) (3,2) (4,1);

Nivelul de risc 3 – cuplurile g­p: (2,5) (2,6) (3,3) (3,4) (4,2) (5,1) (6,1) (7,1);

Nivelul de risc 4 – cuplurile g­p: (3,5) (3,6) (4,3) (4,4) (5,2) (5,3) (6,2) (7,2);

Nivelul de risc 5 – cuplurile g­p: (4,5) (4,6) (5,4) (5,5) (6,3) (7,3);

Nivelul de risc 6 – cuplurile g­p: (5,6) (6,4) (6,5) (7,4);

Nivelul de risc 7 – cuplurile g­p: (6,6) (7,5) (7,6).

            Ca si mai sus, sectiunea delimitata de curba nivelului 1 si de curba imediat superioara va reprezenta grafic nivelul 2; tuturor factorilor de risc pentru care cuplurile gravitate – probabilitate g

            Similar se atribuie nivelurile 3, 4, , 6.

            Suprafatei delimitate de curba nivelului 6 si de cele doua laturi superioare ale dreptunghiului i se aloca nivelul 7.

            Interpretand reprezentarea din figura 1.5 b rezulta ca fiecarui nivel de risc ii corespunde cel putin o submatrice din matricea Mg,p:

            ­  nivelul 2:     si elementul (4,1);

            ­  nivelul 3:     si elementul (4,2);

http://www.rasfoiesc.com/business/protectia­muncii/PROIECT­DE­DIPLOMA­AUDITUL­SEC57.php 26/39
30.03.2015 PROIECT DE DIPLOMA AUDITUL SECURITATII SI SANATATII MUNCII

            ­ nivelul 4:  ;

            ­ nivelul 5:  ;

            ­  nivelul 6:   si elementele (5,6), (7,4);

            ­  nivelul 7: elementul (6,6) si submatricea:  .

               Din relatia risc – securitate definita se deduce imediat ca nivelul 7 de risc reprezinta un nivel critic, la care securitatea sistemului este minima. Dincolo de aceasta limita, securitatea tinde catre 

            Reglementarile normative din majoritatea tarilor nu permit insa atingerea stadiului critic. Pentru aceasta, in general, se stabilesc pentru fiecare factor de risc fie limite maxime sub forma de

            Autorii metodei elaborate in cadrul I.N.C.D.P.M. Bucuresti considerǎ cǎ pentru tara noastrǎ ar fi indicat ca nivelul de risc maxim acceptabil sǎ corespundǎ nivelului 3,5. Aceasta ar insemna in 

            Plecand de la premisele teoretice prezentate anterior, a fost elaboratǎ metoda de evaluare a riscurilor de accidentare si imbolnǎvire profesionalǎ la locurile de munca, metodǎ care va fi prezen

  2.2. DESCRIEREA METODEI

             2.2.1.Scop si finalitate

            Metoda elaboratǎ in cadrul I.N.C.D.P.M. Bucuresti are ca scop determinarea cantitativa a nivelului de risc/securitate pentru un loc de munca, sector, sectie sau intreprindere, pe baza analize

            Fisa locului de munca astfel intocmita constituie baza fundamentarii programului de prevenire a accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionale pentru locul de munca, sectorul, sectia sau

2.2.2.Principiul metodei

            Esenta metodei consta in identificarea tuturor factorilor de risc din sistemul analizat (loc de munca) pe baza unor liste de control prestabilite si cuantificarea dimensiunii riscului pe baza com

            Nivelul de securitate pentru un loc de munca este invers proportional cu nivelul de risc.

            2.2.3. Utilizatori potentiali

            Metoda poate fi utilizata atat in faza de conceptie si proiectare a locurilor de munca, cat si in faza de exploatare. Aplicarea ei necesita insa echipe complexe formate din persoane specializate

            In prima situatie, metoda constituie un instrument util si necesar pentru proiectanti in vederea integrarii principiilor si masurilor de securitate a muncii in conceptia si proiectarea sistemelor de

            In faza de exploatare, metoda este utila personalului de la compartimentele de protectie a muncii din intreprinderi  pentru indeplinirea urmatoarelor atributii:

analiza pe o baza stiintifica a starii de securitate a muncii la fiecare loc de munca;

fundamentarea riguroasa a programelor de prevenire.

2.2.3.Etapele metodei

            Metoda cuprinde urmatoarele etape obligatorii:

1.  definirea sistemului de analizat (loc de munca);
2.  identificarea factorilor de risc din sistem;
3.  evaluarea riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala;
4.  ierarhizarea riscurilor si stabilirea prioritatilor de prevenire;
5.  propunerea masurilor de prevenire.

            2.2.5.Instrumente de lucru utilizate

            Etapele necesare pentru evaluarea securitatii muncii intr­un sistem, descrise anterior, se realizeaza utilizand urmatoarele instrumente de lucru:

a. Lista de identificare a factorilor de risc;

b. Lista de consecinte posibile ale actiunii factorilor de risc asupra organismului uman;

c. Scala de cotare a gravitatii si probabilitatii consecintelor;

d.Grila de evaluare a riscurilor;

e. Scala de incadrare a nivelurilor de risc, respectiv a nivelurilor de securitate;

f.  Fisa locului de munca – document centralizator;

g. Fisa de masuri propuse.

            Continutul si structura acestor instrumente sunt prezentate in continuare.

http://www.rasfoiesc.com/business/protectia­muncii/PROIECT­DE­DIPLOMA­AUDITUL­SEC57.php 27/39
30.03.2015 PROIECT DE DIPLOMA AUDITUL SECURITATII SI SANATATII MUNCII
                  Lista de identificare a factorilor de risc (Anexa 1) este un formular care cuprinde, intr­o forma usor identificabila si comprimata, principalele categorii de factori de risc de accident

                  Lista de consecinte posibile ale actiunii factorilor de risc asupra organismului uman (Anexa 2) este un instrument ajutator in aplicarea scalei de cotare a gravitatii consecintelor. Ea

                  Scala de cotare a gravitatii si probabilitatii consecintelor actiunii factorilor de risc asupra organismului uman (Anexa 3) este o grila de clasificare a consecintelor in clase de gravitate s

            Partea din grila referitoare la gravitatea consecintelor se bazeaza pe criteriile medicale de diagnostic clinic, functional si de evaluare a capacitatii de munca elaborate de Ministerul Sanatatii P

            In ceea ce priveste clasele de probabilitate, in urma experimentarilor s­a optat in forma finala a metodei pentru adaptarea standardului Uniunii Europene, astfel incat in locul intervalelor pre

            ­  clasa 1 → frecventa evenimentului: o datǎ la peste 10 ani;

            ­  clasa 2 → frecventa de producere: o data la 5 –10 ani;

            ­  clasa 3 → o data la 2 – 5 ani;

            ­  clasa 4 → o data la 1 – 2 ani;

            ­  clasa 5 → o data la 1 an – 1 luna;

            ­  clasa 6 → o data la mai putin de o luna.

                  Grila de evaluare a riscurilor (Anexa 4) este de fapt transpunerea sub forma tabelara a graficului din figura 1.5b prezentata in capitolul precedent. Liniile din tabel sunt liniile clase

            Cu ajutorul grilei se realizeaza exprimarea efectiva a riscurilor existente in sistemul analizat, sub forma cuplului gravitate – frecventa de aparitie.

                     Scala de incadrare a nivelurilor de risc/securitate a muncii (Anexa 5), construita pe baza grilei de evaluare a riscurilor, este un instrument utilizat in aprecierea nivelului riscu

            Scala cuprinde in fapt cele 7 zone din matricea Mg,p (capitolul 1), transformate in niveluri, numerotate de la 1 la 7 pentru nivelul de risc si de la 7 la 1 pentru nivelul de securitate.

            In zona centrala a formularului sunt prezentate explicit elementele din submatricele delimitate, precum si elementele singulare corespunzatoare fiecarui nivel de risc, respectiv toate cuplur

                  Fisa de evaluare a locului de munca (Anexa 6) este documentul centralizator al tuturor operatiilor de identificare si evaluare a riscurilor de accidentare si/sau imbolnavire profesiona

   date de identificare a locului de munca: unitatea, sectia (atelierul), locul de munca;

   date de identificare a evaluatorului: nume, prenume, functie;

   componentele generice ale sistemului de munca;

   nominalizarea factorilor de risc identificati;

   explicitarea formelor concrete de manifestare a factorilor de risc identificati

   (descriere, parametri si caracteristici functionale);
   consecinta maxima previzibila a actiunii factorilor de risc;

   clasa de gravitate si probabilitate previzionata;

   nivelul de risc.

Fisa de masuri propuse (Anexa 7) este un formular pentru centralizarea masurilor de prevenire necesare de aplicat, rezultate din evaluarea locului de munca sub aspectul securitatii m

2.3. APLICAREA METODEI

            2.3.1.Procedura de lucru

            a. Constituirea echipei de analiza si evaluare

            Primul pas in aplicarea metodei il reprezinta constituirea echipei de analiza si evaluare. Aceasta va cuprinde specialisti in domeniul securitatii muncii si tehnologi, buni cunoscatori ai procese

            Inainte de inceperea activitatii, membrii echipei trebuie sa cunoasca in detaliu metoda de evaluare, instrumentele utilizate si procedurile concrete de lucru. De asemenea, este necesara o m

            Dupa constituirea echipei de analiza si evaluare, respectiv dupa insusirea metodei, se trece la parcurgerea etapelor propriu­zise.

            b.Descrierea sistemului de analizat

            In aceasta etapa se efectueaza o analiza detaliata a locului de munca, urmarind:

         identificarea si descrierea componentelor sistemului si modului sau de functionare: scopul sistemului, descrierea procesului tehnologic, a operatiilor de munca, masinile si utilajele folosit

         precizarea in mod expres a sarcinii de munca ce­i revine executantului in sistem (pe baza fisei postului, a ordinelor si deciziilor scrise, a dispozitiilor verbale date in mod curent etc.);

         descrierea conditiilor de mediu existente;

         precizarea  cerintelor de securitate pentru fiecare componenta a sistemului, pe baza normelor si standardelor de securitate a muncii, precum si a altor acte normative incidente.

            Informatiile necesare pentru aceasta etapa se preiau din documentele intreprinderii (fisa tehnologica, cartile tehnice ale masinilor si utilajelor, fisa postului pentru executant, caiete de

            c.Identificarea factorilor de risc din sistem

            In aceasta etapa, esentiala pentru calitatea analizei, se stabileste pentru fiecare componenta a sistemului de munca evaluat (respectiv loc de munca), in baza listei prestabilite (Anexa 1) ce

            Pentru identificarea tuturor riscurilor posibile este deci necesara simularea functionarii sistemului si deducerea respectivelor abateri. Aceasta se poate face fie printr­o analiza verbala cu tehn

            De asemenea, simularea se poate realiza concret, pe un model experimental sau prin procesare pe computer.

            Indiferent de solutia adoptata, metodele de lucru sunt observarea directa si deductia logica.

            In cazul factorilor de risc obiectivi (generati de mijloacele de productie sau mediul de munca), identificarea lor este relativ usoara, cunoscandu­se parametrii si caracteristicile functionale ale

            Referitor la executant, operatia este mult mai dificila si implica un grad ridicat de nedeterminare. Pe cat posibil, se analizeaza toate erorile previzibile si probabile ale acestuia in raport cu sar

            Identificarea factorilor de risc dependenti de sarcina de munca se realizeaza, pe de o parte, prin analiza conformitatii dintre continutul sau si capacitatea de munca a executantului caruia ii 

http://www.rasfoiesc.com/business/protectia­muncii/PROIECT­DE­DIPLOMA­AUDITUL­SEC57.php 28/39
30.03.2015 PROIECT DE DIPLOMA AUDITUL SECURITATII SI SANATATII MUNCII
            Factorii de risc identificati se inscriu in Fisa de evaluare a locului de munca (Anexa 6), unde se mai specifica, in aceeasi etapa, si forma lor concreta de manifestare: descrierea acestora si dim

            d.Evaluarea riscurilor

            Pentru determinarea consecintelor posibile ale actiunii factorilor de risc se utilizeaza lista din Anexa 2. Gravitatea consecintei astfel stabilite se apreciaza pe baza grilei din Anexa 3.

            Informatii importante pentru aprecierea cat mai exacta a gravitatii consecintelor posibile se obtin din statisticile accidentelor de munca si bolilor profesionale produse la locul de munca respe

            Pentru determinarea frecventei consecintelor posibile se foloseste scala din Anexa 3. Incadrarea in clasele de probabilitate se face dupa ce se stabilesc, pe baza statistica sau de calcul, interv

            Rezultatul obtinut in urma procedurilor anterioare se identifica in Grila de evaluare a riscurilor (Anexa 4) si se inscrie in Fisa locului de munca (Anexa 6). Cu ajutorul scalei de incadrare a niv

            Nivelul de risc global (Nr) pe locul de munca se calculeaza ca o medie ponderata a nivelurilor de risc stabilite pentru factorii de risc identificati. Pentru ca rezultatul obtinut sa reflecte cat ma

            In acest mod, factorul cu cel mai mare nivel de risc va avea si rangul cel mai mare. Se elimina astfel posibilitatea ca  efectul de compensare intre extreme, pe care il implica orice medie stat

            Formula de calcul al nivelului de risc global este urmatoarea:

unde:  

            Nr   este nivelul de risc global pe loc de munca;

            ri   ­ rangul factorului de risc „i”;

            Ri  ­ nivelul de risc pentru factorul de risc  „i”;

            n   ­ numarul factorilor de risc identificati la locul de munca.

            Nivelul de securitate (NS) pe loc de munca se identifica pe Scala de incadrare a nivelurilor de risc/securitate, construita pe principiul invers proportionalitatii nivelurilor de risc si securitate.

            Atat nivelul de risc global, cat si nivelul de securitate se inscriu in Fisa locului de munca (Anexa 6).

            In cazul evaluarii unor macrosisteme (sector, sectie, intreprindere), se calculeaza media ponderata a nivelurilor medii de securitate determinate pentru fiecare loc de munca analizat din compo

unde:

            rp  este rangul locului de munca „p”  (egal ca valoare cu nivelul de risc al locului);

            n  ­ numarul de locuri de munca analizate;

            Nsp ­ nivelul mediu de securitate a muncii pentru locul de munca „p”.

            e.Stabilirea masurilor de prevenire

            Pentru stabilirea masurilor necesare imbunatatirii nivelului de securitate a sistemului de munca analizat se impune luarea in considerare a ierarhiei riscurilor evaluate, conform Scalei de inca

7 – 1 daca se opereaza cu nivelurile de risc;

1 – 7 daca se opereaza cu nivelurile de securitate.

            De asemenea, se tine seama de ordinea ierarhica generica a masurilor de prevenire, respectiv:

   masuri de prevenire intrinseca;

   masuri de protectie colectiva;

   masuri de protectie individuala.

            Masurile propuse se inscriu in Fisa de masuri de prevenire propuse (Anexa 7).

            Aplicarea metodei se incheie cu redactarea raportului analizei. Acesta este un instrument neformalizat care trebuie sa contina, clar si succint, urmatoarele:

   modul de desfasurare a analizei;

   persoanele implicate;

   rezultatele evaluarii, respectiv fisele locurilor de munca cu nivelurile de risc;

   interpretarea rezultatelor evaluarii;

   fisele de masuri de prevenire.

            2.3.2.Conditii de aplicare

            Pentru ca aplicarea metodei sa conduca la cele mai relevante rezultate, prima conditie este ca sistemul ce urmeaza sa fie analizat sa fie un loc de munca, bine definit sub aspectul scopului s

            O alta conditie deosebit de importanta este existenta unei echipe de evaluare, complexa si multidisciplinara, care sa includa specialisti in securitatea muncii, proiectanti, tehnologi, ergonomi, me

               Un avantaj al metodei elaborate in cadrul I.N.C.D.P.M. Bucuresti il constituie faptul ca aplicarea ei nu este limitata de conditia existentei fizice a sistemului de evaluat. Ea poate fi utilizata

            Deoarece formele concrete de manifestare a factorilor de risc, chiar si pentru un sistem relativ simplu, sunt multiple, procedura de lucru in cadrul acestei metode este relativ laborioasǎ. Apli

http://www.rasfoiesc.com/business/protectia­muncii/PROIECT­DE­DIPLOMA­AUDITUL­SEC57.php 29/39
30.03.2015 PROIECT DE DIPLOMA AUDITUL SECURITATII SI SANATATII MUNCII
            2.3.3.Consideratii privind utilizarea tehnicii de calcul automate in aplicarea metodei si gestiunea computerizata a riscurilor

            Aplicarea practicǎ a metodei de evaluare a riscurilor in sistemul de muncǎ este suficient de laborioasǎ, ca numǎr de informatii care trebuie luate in considerare in cazul urmǎririi mai multor lo

            Utilizarea calculatorului este posibila datorita anumitor caracteristici ale metodei, respectiv:

      procedura de lucru etapizata;

      existenta unui algoritm de calcul al nivelului de risc;

      tipul de legaturi dintre variabilele luate in considerare la determinarea nivelului de risc.

            Tehnica automata de calcul poate fi aplicata atat la evaluarea propriu­zisa a riscurilor, cat si la gestiunea computerizata a acestora in cadrul unitatii.

            a.In timpul evaluarii propriu­zise utilizarea computerului este recomandabila in doua modalitati:

      constituirea unor banci de date privind:

         durata de viata a echipamentelor tehnice;

         timpul de functionare;

         numarul de persoane expuse;

         timpul de expunere;

         statistica accidentelor de munca si bolilor profesionale produse si utilizarea lor pentru a determina cu mai mare acuratete clasele de probabilitate;

      calculul automat al nivelurilor de risc partiale si al nivelului de risc global pe loc de munca, sector de activitate, intreprindere.

            b.Gestiunea computerizata a riscurilor presupune realizarea unor banci de date complete si actualizabile permanent, cuprinzand datele din fisele de risc si de masuri pentru toate locurile de

            In acest mod, in fiecare moment se poate cunoaste si corecta conform ultimei evaluari situatia exacta a riscurilor existente, a dimensiunii acestora (nivelurile de risc), a masurilor care trebu

3. UTILIZAREA METODEI PENTRU EVALUAREA RISCURILOR DE ACCIDENTARE SI IMBOLNAVIRE PROFESIONALA  PENTRU LOCUL DE MUNCA”OPERATOR DISPECER”

      3.1.Procesul de munca

     Procesul de muncǎ are drept scop prestarea serviciilor de paza,control acces si interventie,prin supraveghere si monitorizare video,  atit la persoane fizice, cat si la persoane juridice.

     Societatea functioneaza cu respectarea legislatiei in vigoare,avand ca obiectiv declarat desfasurarea tuturor activitatilor in conditii de maxima siguranta pentru personalul propriu  si pentru celelalte p

     Prestarea serviciilor de monitorizare ,paza, control acces si interventie se desfasoara cu respectarea cerintelor legale in vigoare si a prevederilor clauzelor contractuale, pe baza procedurilor specifice in

         3.2.Elementele componente ale sistemului de munca evaluat
a.Mijloace de productie:

­          Panou de control cu monitoare

­          Pupitre de comada cu tastaturi si joistic

­          Camere de luat vederi

­          statie radio emisie­ receptie

­          telefoane

­          registre diferite

­          lanterne

­          tomfe

­          spray cu gaze iritant lacrimogene

               b.Sarcina de munca

­           sosirea la serviciu;

­          predarea si preluarea postului;

­          informare cu privire la evenimentele aparute in schimbul precedent si modul lor de rezolvare

­          executa sarcinile care le are conform fisei postului

­          ia cunostinta de sarcinile suplimentare ce­i revin pentru shimbul sau

­          executa sarcinile de serviciu specifice postului  primite din partea sefului ierarhic

         
            c. Mediul de munca

              Operatorul dispecer isi desfasoara activitatea in cadruldispeceratelor locale din obiective,folosind iluminarea naturala sau artificiala, cu respectarea prevederilor din planurile de paza aprobat

               Obiectivele in care se presteaza sevicii de monitorizare prin dispecerate si  paza au instalatii de climatizare. Uneori apar curenti de aer din cauza neetanseitatilor si functionarii climatizoare

                Nivelul de zgomot se plaseaza sub limita legala admisa de 80 Db(A).     

            3.3.Factorii de risc identificati

            A.Factori de risc proprii mijloacelor de productie

            a.Factori de risc mecanic:  

               

http://www.rasfoiesc.com/business/protectia­muncii/PROIECT­DE­DIPLOMA­AUDITUL­SEC57.php 30/39
30.03.2015 PROIECT DE DIPLOMA AUDITUL SECURITATII SI SANATATII MUNCII
­          Lovire de catre mijloacele de transport la parcurgerea traseului de acces catre si dinspre unitate 

­          Lovire de mijloace de transport la locul de munca: lize, electro si motostivuitoare, transpaleti

­          Lovire  la locul de munca – circulatia pe scari in cadrul unitatii

­          Alunecare de materiale, piese etc. neasigurate impotriva deplasarilor necontrolate

­          Rostogolire de materiale neasigurate impotriva deplasarilor necontrolate (in componenta obiectivului de paza)

­          Rasturnare de materiale neasigurate impotriva caderilor necontrolate (in componenta obiectivului de paza)

­          Cadere libera de materiale de la cotele superioare

­          Alunecare la deplasarea in dispecerat, dupa spalarea podelei

                    b.Factori de risc electric:

       ­electrocutare prin atingere directǎ cauzata de atingerea accidentalǎ a unor conductori aflati accidental sub tensiune si fara izolatie;

        ­ electrocutare prin atingere indirecta sau aparitia tensiuni de pas la detiorarea circutelor de legare la instalatia de impamintare.

                    c.Factori de risc biologic:

       ­   nu

                 B.Factori de risc proprii mediului de munca

                     a.Factori de risc fizic:

                    ­ temperature aerului – ridicata vara si scazuta iarna( daca nu se foloseste instalatia           

                           de climatizare);

                     ­ curenti de aer pe timpul lucrului;

                     ­ nivel de iluminare scazut pe timp de noapte;

                     ­ calamitǎti naturale – trǎsnet, inundatie, alunecǎri de teren, prǎbusiri de copaci,        

                       seisme.

             b.Factori de risc chimic:

                       ­gaze, vapori toxici(la paza obictivelor cu substante petroliere)sau in caz de              

                         incendiu.

                 C.Factori de risc proprii sarcinii de munca

            a.Suprasolicitare fizicǎ:

                      ­ nu.

b.Suprasolicitare psihica:

           ­ decizii dificile in timp scurt in timpul tentativelor de efractie;

           ­ in anumite conditii apar factori organizationali /psihosociali prin diminuarea pauzelor de lucru , cand activitatile sunt foarte intense si nu exista personal pentru descarcare si magazi

           ­ monotonia muncii in special pe timp de noapte sau in posturi izolate.

            D.Factori de risc proprii executantului

            a.Actiuni gresite:

                        ­deplasari cu pericol de cadere – cadere la acelasi nivel prin dezechilibrare, alunecare, impiedecare la deplasarea pedestra;

                        ­ comunicari accidentogene – in special la schimbarea servicilui (turelor) pe timp de noapte.

            b.Omisiuni:

           ­ neutilizarea echipamentului individual de protectie si a celorlalte mijloace de protectie din dotare.

           

Anexa 1

LISTA DE IDENTIFICARE A FACTORILOR DE RISC

http://www.rasfoiesc.com/business/protectia­muncii/PROIECT­DE­DIPLOMA­AUDITUL­SEC57.php 31/39
30.03.2015 PROIECT DE DIPLOMA AUDITUL SECURITATII SI SANATATII MUNCII

http://www.rasfoiesc.com/business/protectia­muncii/PROIECT­DE­DIPLOMA­AUDITUL­SEC57.php 32/39
30.03.2015 PROIECT DE DIPLOMA AUDITUL SECURITATII SI SANATATII MUNCII

                                                                                                                                                                                    Anexa 2

LISTA DE CONSECINTE POSIBILE ALE ACTIUNII FACTORILOR DE RISC ASUPRA ORGANISMULUI UMAN
(leziuni si vatamari ale integritatii si sanatatii organismului uman)

http://www.rasfoiesc.com/business/protectia­muncii/PROIECT­DE­DIPLOMA­AUDITUL­SEC57.php 33/39
30.03.2015 PROIECT DE DIPLOMA AUDITUL SECURITATII SI SANATATII MUNCII

     Sursa: Ministerul Sanatatii Publice si Ministerul Muncii,Familiei si Egalitatii de Sanse.

Anexa 3

SCALA DE COTARE A GRAVITATII SI PROBABILITATII CONSECINTELOR ACTIUNII FACTORILOR DE RISC ASUPRA ORGANISMULUI UMAN

http://www.rasfoiesc.com/business/protectia­muncii/PROIECT­DE­DIPLOMA­AUDITUL­SEC57.php 34/39
30.03.2015 PROIECT DE DIPLOMA AUDITUL SECURITATII SI SANATATII MUNCII

Anexa 4

G R I L A   D E   E V A L U A R E   A   R I S C U R I L O R

COMBINATIE INTRE GRAVITATEA CONSECINTELOR SI

PROBABILITATEA PRODUCERII LOR

http://www.rasfoiesc.com/business/protectia­muncii/PROIECT­DE­DIPLOMA­AUDITUL­SEC57.php 35/39
30.03.2015 PROIECT DE DIPLOMA AUDITUL SECURITATII SI SANATATII MUNCII

                                                                                                           

                                                                                            Anexa 5

SCALA DE INCADRARE A NIVELURILOR DE RISC/SECURITATE

                                                                                              

                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                           Anexa 6

http://www.rasfoiesc.com/business/protectia­muncii/PROIECT­DE­DIPLOMA­AUDITUL­SEC57.php 36/39
30.03.2015 PROIECT DE DIPLOMA AUDITUL SECURITATII SI SANATATII MUNCII

                                                         FISA DE MASURI PROPUSE PENTRU LOCUL DE MUNCA                                                                    Anexa 7

                                                                 
                                                            ,,OPERATOR DISPECER”

MASURI PROPUSE
Nr. Nivel  de
Crt FACTOR DE RISC risc
Nominalizarea masurii

MASURI ORGANIZATORICE:

­          instruire privind deplasarile in obiectiv si dispecerat
1. Cadere libera de materiale ( consecinta maxima deces ) 3 MASURI TEHNICE

         . Purtarea castii de protectie la deplasarile in zonele unde se impune purtarea
obligatorie a acesteia

MASURI TEHNICE :

         Purtarea de incaltaminte antiderapanta

2. Socuri electrice sau electrocutare ( consecinta maxima deces ) 3 MASURI ORGANIZATORICE:

         Instruirea angajatilor

         Respectarea normelor de securitate

Lovire de catre mijloace auto ( consecinta maxima MASURI ORGANIZATORICE:
3. 3

http://www.rasfoiesc.com/business/protectia­muncii/PROIECT­DE­DIPLOMA­AUDITUL­SEC57.php 37/39
30.03.2015 PROIECT DE DIPLOMA AUDITUL SECURITATII SI SANATATII MUNCII
 deces ) ­          instruire privind deplasarile

Rostogolire libera de materiale neasigurate MASURI ORGANIZATORICE:
4. 3
 ( consecinta maxima deces ) ­          instruire privind deplasarile

INTERPRETAREA
REZULTATELOR EVALUARII PENTRU LOCUL DE MUNCA

   ,,OPERATOR DISPECER’’

            Nivelul de risc global calculat pentru locul de munca “Agent dispecer” este egal cu 2,54 , valoare ce il incadreaza in categoria locurilor de munca cu nivel de risc foarte mic  spre mic.

            Rezultatul este sustinut de “Fisa de evaluare a locului de munca”, din care se observa ca din totalul de 16 factori de risc identificati, nici unul nu depaseste, ca nivel partial de risc valo

            Cei 4  factori de risc,care au cea mai stransa legatura cu kocul de munca si care se situeaza in nivelul cel mai ridicat sunt:

R.m.5  Cadere libera de materiale de la cotele superioare( consecinta maxima deces )

R.e.8  Socuri electrice sau electrocutare ( consecinta maxima deces )

R.m. 1 Lovire de catre mijloace auto ( consecinta maxima deces )

R.m.3 Rostogolire libera de materiale neasigurate ( consecinta maxima deces )

           

Pentru diminuarea sau eliminarea celor 4 factori de risc (care se situeaza in domeniul de risc mic), sunt necesare masurile generic prezentate in “Fisa de masuri propuse” pentru locul de

            In ceea ce priveste repartitia factorilor de risc pe sursele generatoare, situatia se prezinta dupa cum urmeaza :

         62,5 %, factori proprii mijloacelor de productie;

         12,5 %, factori proprii mediului de munca;

         18,75 %, factori proprii sarcinii de munca;

         6,25 %, factori proprii executantului.

Din analiza Fisei de evaluare se constata ca 56,25 % dintre factorii de risc identificati pot avea consecinte ireversibile asupra executantului (DECES, INVALIDITATE), probabilitatea fiin

BIBLIOGRAFIE
1.  Darabont, Al., Pece, St., Dascalescu, A., Managementul securitatii si sanatatii in munca (vol. I si II), Editura AGIR, Bucuresti, 2001.
2.  Darabont, Al., Darabont, D., Constantin, G.,Darabont D.,Evaluarea calitatii de securitate a echipamentelor tehnice,  Editura AGIR, Bucuresti, 2001.
3.  Darabont, D., Auditarea de securitate si sanatate in munca,Editura VIROM, Constanta,2006.

4.  Moraru, R., Babut, G., Analiza de risc, Editura Universitas, Petrosani, 2000.
5.  Moraru, R., Babut, G., Matei, I., Ghid pentru evaluarea riscurilor profesionale, Editura Focus, Petrosani, 2002.
6.  Pece, St., Metode de analiza apriorica a riscurilor profesionale, I.N.I.D., Bucuresti, 1993.
7.  Pece, St., Metoda de evaluare a securitatii muncii la nivelul microsistemelor (loc de munca), Risc si securitate in munca, I.C.S.P.M. Bucuresti, nr. 3­4/1994.
8.  Pece, St., Dascalescu, A., Metoda de evaluare a riscurilor de accidentare si imbolnavire profesionala la locurile de munca, M.M.P.S.­I.C.S.P.M. Bucuresti, 1998.
9.  Pece, St., Dascalescu, A. s.a., Securitate si sanatate in munca ­ Dictionar explicativ, Editura GENICOD, Bucuresti, 2001.
10.  Pece, St., Evaluarea riscurilor in sistemul om­masina, Editura Atlas Press, Bucuresti, 2003.
11.  Darabont, D., Auditarea de securitate si sanatate in munca,Editura VIROM, Constanta,2006.

12.  * * Legea nr. 319/2006 privind securitatea si sanatatea muncii, Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.646/26.06.2006.

13.  * * Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 aprobate prin H.G. NR. 1425/2006

14.  * *H.G. nr.1091/16.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru locul de      munca,Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I, nr. 739/30.08.2006.

15.  * *H.G. nr.493/12.04.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de zgomot, Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I, nr. 

16.  * *H.G.nr.1048/09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie la locul de munca, Monitorul Ofici

17.  * * H.G. nr.971/26.07.2006 privind cerintele minime pentru semnalizare de securitate si/sau sanatate la locul de munca, , Monitorul Oficial al Romaniei,Partea I, nr.683/09.08.2006.

18.  * * H.G. nr.1218/06.09.2006. privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate in munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor impotriva riscurilor legate de prezenta agentilor
19.  * * H.G.nr. 1146/30.08.2006. privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca, , Monitorul Oficial al Romaniei,Par
20.  * * H.G.nr. 1051/09.08.2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manuala a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolom
21.  * *SR EN ISO 9001:2001 Sisteme de management al calitatii. Cerinte,Asociatia de Standardizare din Romania (ASRO),Bucuresti,2001.
22.  * *OHSAS 18001:2004 Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale, Asociatia de Standardizare din Romania (ASRO),Bucuresti,2004.

[1] Sursa: Dictionarul explicativ al limbii romane, editat sub egida Academiei Romaniei

http://www.rasfoiesc.com/business/protectia­muncii/PROIECT­DE­DIPLOMA­AUDITUL­SEC57.php 38/39
30.03.2015 PROIECT DE DIPLOMA AUDITUL SECURITATII SI SANATATII MUNCII

Copyright © 2015 ­ Toate drepturile rezervate

http://www.rasfoiesc.com/business/protectia­muncii/PROIECT­DE­DIPLOMA­AUDITUL­SEC57.php 39/39

S-ar putea să vă placă și