Sunteți pe pagina 1din 27

Nr.

crt.
Domeniu
Act
nr/Data
Denumire Observaii
1. Legislaie
general
OTU
195/2005
Privind protecia mediului Modif. de LG 25/200! OUT 11"/200#!
OTU 1"/200$
2. OTU
11"/200#
pentru modificarea %i completarea
Ordonantei de ur&enta a Guvernului nr.
195/2005 privind protectia mediului
'. Le&ea
25/200
apro(area Ordonantei de ur&enta a
Guvernului nr. 195/2005 privind
protectia mediului
". OTU
1"/200$
pentru modificarea %i completarea
Ordonantei de ur&enta a Guvernului nr.
195/2005 privind protectia mediului
5. LG
19/200$
pentru apro(area Ordonanei de ur&en)
a Guvernului nr. $/200# privind
ra%punderea de mediu cu referire la
prevenirea *i repararea pre+udiciului
a%upra mediului
. OTU
$/200#
privind ra%punderea de mediu cu referire
la prevenirea *i repararea pre+udiciului
a%upra mediului
Modif. de OTU 15/2009
#. OTU
15/2009
pentru modificarea *i completarea
Ordonanei de ur&enta a Guvernului nr.
$/200# privind ra%punderea de mediu
cu referire la prevenirea *i repararea
pre+udiciului a%upra mediului
$. Ord.
1#9$/200#
pentru apro(area Procedurii de emitere a
autori,aiei de mediu
9. O-.
1$"/199#
procedura de reali,are a (ilanului de
mediu
Modif. de O-. #09/1999
10. O-.
$0/2002
apro(area Procedurii de evaluare a
impactului a%upra mediului %i de emitere
a acordului de mediu
Modif. de O-..10'#/2005
Nr.
crt.
Domeniu
Act
nr/Data
Denumire Observaii
11. O-.
10'#/2005
privind modificarea Ordinului
mini%trului apelor *i proteciei mediului
nr. $0/2002 pentru apro(area
Procedurii de evaluare a impactului
a%upra mediului *i de emitere a
acordului de mediu
12. O-.
210/200"
modificarea Ord M/PM nr. $0/2002
1'. 0OT
10#/200"
%ta(ilirea procedurii de reali,are a
evaluarii de mediu pentru planuri %i
pro&rame
1". O-.
199/200"
apro(area componentei 1omi%iei de
ate%tare a per%. fi,ice %i +uridice care
ela(orea,a %tudii de evaluare a
impactului a%upra mediului %i (ilanturi
de mediu %i a 1omi%iei ptr. conte%tatii
Modif. de O-. $'5/2005! O-..
10'2/200#
15. O-.
$'5/2005
modificarea Ord M/PM nr. 199/200"
pentru apro(area componentei 1omi%iei
de ate%tare a per%. fi,ice %i +uridice care
ela(orea,a %tudii de evaluare a
impactului a%upra mediului %i (ilanturi
de mediu %i a 1omi%iei ptr. conte%tatii
1. OTU
2#/200'
procedura apro()rii tacite 2ref.
autori,atii3
Modif. de LG "$/200'
1#. LG
"$/200'
apro(area OUG nr. 2#/200' privind
procedura apro(arii tacite
1$. O-..
$5/200#
apro(area Metodolo&iei privind
ela(orarea Planului national de alocare
Modif. de O-. 29/200$
19. O-.
29/200$
pentru modificarea *i completarea
Metodolo&iei privind ela(orarea
Planului naional de alocare! apro(at)
prin Ordinul mini%trului mediului *i
&o%pod)ririi apelor nr. $5/200#
Nr.
crt.
Domeniu
Act
nr/Data
Denumire Observaii
20. 0G
121'/200
%ta(ilirea procedurii4cadru de evaluare a
impactului a%upra mediului pentru
anumite proiecte pu(lice *i private
21. L5G5
$/2000
pentru ratificarea 1onveniei privind
acce%ul la informaie! participarea
pu(licului la luarea deci,iei *i acce%ul la
+u%tiie 6n pro(leme de mediu! %emnat)
la /ar7u% la 25 iunie 199$
22. L5G5
2"/200$
pentru acceptarea amendamentului
adoptat prin .eci,ia 88/1 a celei de4a
dou) -euniuni a p)rilor! la /lma /ta!
9a,a7%tan! la 2542# mai 2005! la
1onvenia privind acce%ul la informaie!
participarea pu(licului la luarea deci,iei
*i acce%ul la +u%tiie 6n pro(leme de
mediu! %emnat) la /ar7u% la 25 iunie
199$
2'. 0G
$#$/2005
acce%ul pu(licului la informaia privind
mediul
2". O-. M51
nr.1#5/2005
privind procedura de raportare a datelor
referitoare la activitatea de protectie a
mediului de catre a&entii economici cu
activitate indu%triala
25. 0OT
112/2009
pentru or&ani,area *i funcionarea Gar,ii
:aionale de Mediu
2. L5G5
22/2001
ratificarea 1onveniei privind evaluarea
impactului a%upra mediului 6n conte;t
tran%frontier .
2#. O-.
$"/2002
pentru apro(area Procedurii de evaluare
a impactului a%upra mediului in conte;t
tran%frontiera %i de participare a
pu(licului la luarea deci,iei in ca,ul
proiectelor cu impact tran%frontiera
Nr.
crt.
Domeniu
Act
nr/Data
Denumire Observaii
2$. O-.
1010/2002
apro(area componentei nominale a
1omi%iei :ationale pentru /cordarea
5tic7etei 5colo&ice
Modif. de O-. nr. 1'2#/200'
29. 0G
2'/200#
%ta(ilirea procedurii de acordare a
etic7etei ecolo&ice
'0. O-.
$#/200
pentru actuali,area &rupurilor de
produ%e preva,ute in cuprin%ul ane;ei nr.
1 la 0otararea Guvernului nr. 1$9/2002
privind %ta(ilirea procedurii de acordare
a etic7etei ecolo&ice
'1. O-.
1'2#/200'
modificarea Ord nr.1010/2002 privind
componenta 1omi%iei :ationale ptr
/cordarea 5tic7etei 5colo&ice
'2. Protecia
apelor i
ecosisteme-lor
acvatice
Le&ea
apelor
10#/199
creea,) cadrul &eneral! principii
o(li&ativitatea acord/autori,aie
%ta(ile*te %anciuni
Modif. de art. 1 din Le&ea nr. '10/200" *i
112/200
''. L5G5
'10/200"
pentru modificarea %i completarea Le&ii
apelor nr. 10#/199
Modif. de LG 112/200
'". L5G5
112/200
pentru modificarea *i completarea Le&ii
apelor nr. 10#/199
'5. O-.
$9/200
pentru apro(area formularului4tip al
Proce%ului4ver(al de con%tatare %i
%anctionare a contraventiei in domeniul
apelor
'. O-.
MMG/
2/200
apro(area Procedurilor %i competentelor
de emitere a avi,elor %i autori,atiilor de
&o%podarirea apelor
'#. 0G
9"$/1999
actuali,area limitelor amen,ilor
contravenionale prev),ute 6n le&ea
apelor nr. 10#/199
'$. O-.
MMG/
1/200
normativul de coninut al doc te7nice
nece%are o(inerii avi,ului *i autori,aiei
de &o%pod)rirea apelor.
Nr.
crt.
Domeniu
Act
nr/Data
Denumire Observaii
'9. O-.
'$/2005
pentru apro(area -e&ulamentului
privind &e%tionarea %ituatiilor de ur&enta
&enerate de inundatii! fenomene
meteorolo&ice periculoa%e! accidente la
con%tructii 7idrote7nice %i poluari
accidentale
"0. O-.
M/PPM
2#$/199#
metodolo&ia cadru de ela(orare a
planurilor de prevenire *i com(atere a
polu)rilor accidentale ale apei.
"1. Le&ea
"5$/2002
Privind calitatea apei pota(ile. Modif. de art. 1 Le&ea '11/200"
"2. Le&ea
'11/200"
pentru modificarea %i completarea Le&ii
nr. "5$/2002 privind calitatea apei
pota(ile
"'. 0G
1$$/2002
procedura privind %ta(ilirea limitelor de
6nc)rcare cu poluani a apelor u,ate
evacuate 6n re%ur%ele de ap).
Modif. de 0G '52/2005 *i de
0G 210/200#
"". 0G
'52/2005
privind modificarea %i completarea
0otararii Guvernului nr. 1$$/2002
pentru apro(area unor norme privind
conditiile de de%carcare in mediul
acvatic a apelor u,ate
"5. L5G5
20/200
privind apro(area Planului de amena+are
a teritoriului naional 4 <eciunea a 8l4 a
/pa
". 0G
1212/2000
apro(a re&ulamentul de or&ani,are %i
functionare a comitetelor de (a,in
"#. 0G
"#2/2000
m)%uri de protecie a calit)ii re%ur%elor
de ap)
"$. OUT
#'/2005
pentru modificarea %i completarea
Ordonantei de ur&enta a Guvernului nr.
10#/2002
Modif. de LG "00/2005
"9. L5G5
1"/1995
ratific) 1onvenia privind cooperarea!
protecia *i utili,area dura(ila a fluviului
.un)rea .
Nr.
crt.
Domeniu
Act
nr/Data
Denumire Observaii
50. L5G5
'0/1995
ratific) 1onvenia privind protecia *i
utili,area cur%urilor de ap)
tran%frontiere *i a lacurilor internaionale
6nc7eiat) la 0el%in=i la 1#.0'.1992.
Modif. de LG $2/200
51. LG
$2/200
pentru acceptarea amendamentelor la art.
25 %i 2 din 1onventia privind protectia
%i utili,area cur%urilor de apa
tran%frontiere %i a lacurilor
internationale! inc7eiata la 0el%in=i la 1#
martie 1992! care au fo%t adoptate la
Madrid la 2$ noiem(rie 200'! prin
.eci,ia 888/1! la cea de4a '4a -euniune a
partilor la 1onventie
52. OT/
95/2000
ratifica Protocolul privind apa *i
%)n)tatea! adoptat la Londra la 1# iunie
1999! la convenia privind protecia *i
utili,area cur%urilor de ap) tran%frontier)
*i a lacurilor internaionale! adoptat) la
0el%in=i la 1# martie 1992.
5'. L5G5
22$/2000
/pro() Ordonana nr. 95/2000
5". 0G
100/2002
:orme de calitate ptr ape de %uprafata
utili,ate pentru pota(ili,are 4 :TP/
01'/2002 %i :ormativ privind metodele
de ma%urare %i frecventa de prelevare *i
anali,a a pro(elor din apele de %uprafa)
de%tinate producerii de ap) pota(il) >
:TP/ 01"/2002
Modif. de 0G 5#/200 *i de
0G 2/2005
55. 0G
5#/200
privind modificarea :ormelor de calitate
pe care tre(uie %) le 6ndeplinea%c) apele
de %uprafa) utili,ate pentru pota(ili,are
:TP/401'! apro(ate prin 0ot)r?rea
Guvernului nr. 100/2002
Nr.
crt.
Domeniu
Act
nr/Data
Denumire Observaii
5. O-..
11$/2000
pentru apro(area %ectiunilor
repre,entative din cadrul %i%temului
national de %uprave&7ere a calitatii
apelor
5#. L5G5
2'/2001
Pentru apro(area Ordonantei Guvernului
nr. 5'/1999 privind aderarea la unele
protocoale %i acceptarea unor
amendamente la 1onventia
internationala din 19#" pentru ocrotirea
vietii omene%ti pe mare! inc7eiata la
Londra la 1 noiem(rie 19#"! la
1onventia internationala din 19
a%upra liniilor de incarcare! inc7eiata la
Londra la 5 aprilie 19! %i la 1onventia
internationala din 19#' pentru
prevenirea poluarii de catre nave!
modificata prin Protocolul inc7eiat la
Londra la 1# fe(ruarie 19#$
5$. O-.
'25/2001
8n%tructiunile te7nice pentru aplicarea
0G nr. "#2/2000 privind unele ma%uri
de protectie a calitatii re%ur%elor de apa 4
:TP/ 012 4 %i pentru modificarea Ord
nr. 2"2/1990
59. Protecia
atmosferei,
scimbri
climatice,
gestionarea
!gomotului
ambiental
OTU
2"'/2000
privind protectia atmo%ferei Modif de art. 1 din OTU 12/200#! L5G5
nr. 55/2001
0. OTU
12/200#
pentru modificarea %i completarea unor
acte normative care tran%pun ac@ui%4ul
comunitar in domeniul protectiei
mediului
1. L5G5
55/2001
apro(area OTU nr. 2"'/2000 privind
protecia atmo%ferei
2. O-..
'5/200#
privind apro(area Metodolo&iei de
ela(orare *i punere 6n aplicare a
planurilor *i pro&ramelor de &e%tionare a
calit)ii aerului
Nr.
crt.
Domeniu
Act
nr/Data
Denumire Observaii
'. OUT
$1/2000
privind certificarea incadr)rii
ve7iculelor rutiere 6nmatriculate 6n
normele te7nice privind %i&urana
circulaiei rutiere! protecia mediului *i
folo%ina conform de%tinaiei! prin
in%pecia te7nic) periodic)
Modif de OT/ nr. "0/2005! LG nr.
'#'/2005! LG nr. 1#/200'
". OT/
"0/2005
pentru modificarea %i completarea
Ordonantei Guvernului nr. $1/2000
privind certificarea incadrarii
ve7iculelor rutiere inmatriculate in
normele te7nice privind %i&urana
circulaiei rutiere! protecia mediului *i
6n cate&oria de folo%in) conform
de%tinaiei! prin in%pecia te7nic)
periodic)
Modif. de LG '#'/2005
5. LG
'#'/2005
privind apro(area Ordonantei
Guvernului nr. "0/2005 pentru
modificarea %i completarea Ordonantei
Guvernului nr. $1/2000
. LG
1#/200'
pentru apro(area Ordonantei Guvernului
nr. $1/2000
#. LG
'"9/2002
prevenirea %i com(aterea efectelor
con%umului produ%elor din tutun
Modif de LG 20'/200$! OTU 5$/200 *i
de OTU 5/200$
$. LG
55'/200"
pentru modificarea art. 888 din Le&ea nr.
privind modificarea %i completarea Le&ii
nr. '"9/2002 pentru prevenirea %i
com(aterea efectelor con%umului
produ%elor din tutun
9. LG
20'/200$
pentru apro(area Ordonantei Guvernului
nr. 5/200$ privind modificarea %i
completarea Le&ii nr. '"9/2002 pentru
prevenirea %i com(aterea efectelor
con%umului produ%elor din tutun
Nr.
crt.
Domeniu
Act
nr/Data
Denumire Observaii
#0. OT/ 5/200$ privind modificarea *i completarea Le&ii
nr. '"9/2002 pentru prevenirea *i
com(aterea efectelor con%umului
produ%elor din tutun
#1. OTU
5$/200
privind modificarea %i completarea Le&ii
nr. '"9/2002 pentru prevenirea %i
com(aterea efectelor con%umului
produ%elor din tutun
#2. LG
90/200"
Modificarea *i completarea LG nr.
'"9/2002
Modif. de LG nr. 55'/200"
#'. L5G5
$/1991
ratific) 1onvenia a%upra polu)rii
atmo%ferice tran%frontiere pe di%tane
lun&i! Geneva la 1'.11.19#9
#". LG
2"/199"
ratific) 1onvenia4cadru a :aiunilor
Unite a%upra %c7im()rilor climatice! -io
de Aaneiro la 5 iunie 1992
#5. OTU
"1/2002
pentru ratificarea Memorandumului de
6nele&ere privind cooperarea %u(
au%piciile Protocolului de la 9Boto!
articolul ! prin proiecte cu aplicare
comun) 6ntre -om?nia *i Olanda!
%emnat la 0a&a la 2' noiem(rie 1999
#. 0G
#$0/200
privind %ta(ilirea %c7emei de
comerciali,are a certificatelor de emi%ii
de &a,e cu efect de %era
##. LG
'$/2002
privind apro(area OTU "1/2002
#$. LG
'/2001
pentru ratificarea Protocolului de la
9Boto la 1onventia4cadru a :atiunilor
Unite a%upra %c7im(arilor climatice!
adoptat la 11 decem(rie 199#
#9. 0G
5$/200
privind reor&ani,area 1omi%iei
:aionale privind <c7im()rile 1limatice
Nr.
crt.
Domeniu
Act
nr/Data
Denumire Observaii
$0. 0G
"5/2005
pentru apro(area <trate&iei nationale a
-omaniei privind %c7im(arile climatice 4
20054200#
$1. O-.
29#/200$
pentru apro(area Procedurii nationale
privind utili,area mecani%mului
C8mplementare in comun 2A83C pe (a,a
Modului 8! in conformitate cu
prevederile art. din Protocolul de la
9Boto
$2. Protectia
solului,
subsolului si a
ecosisteme-lor
terestre
LG
1$/1991 -
Le&ea Dondului funciar Modif. de LG 2"#/2005! LG '"1/200!
LG '"0/200#
$'. LG
'"1/200
pentru modificarea ane;ei nr. 1 la Le&ea
fondului funciar nr. 1$/1991
$". LG
'"0/200#
pentru modificarea alin. 23 al art. 92 din
Le&ea fondului funciar nr. 1$/1991
$5. LG
19/199#
pentru modificarea %i completarea Le&ii
fondului funciar nr. 1$/1991
Modif. de LG / nr. 2"#/2005
$. O-. MT
""/199$
pentru apro(area :ormelor privind
protectia mediului ca urmare a
impactului drum4mediu incon+urator
$#. O-.
"/200#
pentru apro(area :ormei te7nice privind
delimitarea ,onelor de protectie %i de
%i&uranta aferente capacitatilor
ener&etice 4 revi,ia 8
Modif. de O-.. "9/200#
$$. O-.
"9/200#
pentru modificarea %i completarea
:ormei te7nice privind delimitarea
,onelor de protecie *i de %i&uran)
aferente capacit)ilor ener&etice 4 revi,ia
8!
Nr.
crt.
Domeniu
Act
nr/Data
Denumire Observaii
$9. O-.
M/PM
#$2/1999
privind apro(area Procedurii de emitere
a permi%ului de traver%are a lucr)rilor de
&o%pod)rire a apelor cu rol de ap)rare
6mpotriva inundaiilor *i a Endrumarului
te7nic pentru proiectarea *i reali,area
lucr)rilor de traver%are a lucr)rilor de
&o%pod)rire a apelor cu rol de ap)rare
6mpotriva inundaiilor
90. 0G
12"/200'
privind prevenirea! reducerea %i
controlul poluarii mediului cu a,(e%t
Modif de 0G #'"/200
91. 0G
#'"/200
pentru modificarea 0otararii Guvernului
nr. 12"/200' privind prevenirea!
reducerea %i controlul poluarii mediului
cu a,(e%t
92. "anage-
mentul
#eeurilor
OTU
1/200
pentru modificarea *i completarea
Ordonanei de ur&en) a Guvernului nr.
#$/2000 privind re&imul de*eurilor
Modif de LG nr. 2#/200#
9'. LG
2#/200#
privind apro(area Ordonanei de ur&en)
a Guvernului nr. 1/200 pentru
modificarea *i completarea Ordonanei
de ur&en) a Guvernului nr. #$/2000
privind re&imul de*eurilor
9". 0G
$5/2002
privind evidenta &e%tiunii de%eurilor %i
pentru apro(area li%tei cuprin,and
de%eurile! inclu%iv de%eurile periculoa%e
1ompletat de 0G 210/200#
95. 0G
210/200#
pentru modificarea %i completarea unor
acte normative care tran%pun ac@ui%4ul
comunitar in domeniul protectiei
mediului
Modif. de art. 1 din 0G $59/200#
9. 0G
$59/200#
pentru modificarea *i completarea unor
acte normative 6n vederea finali,)rii
tran%punerii ac@ui%4ului comunitar 6n
domeniul proteciei mediului
9#. LG
"2/2001
apro(area OTU nr. #$/2000 privind
re&imul de*eurilor
Modif. de OTU 1/200
Nr.
crt.
Domeniu
Act
nr/Data
Denumire Observaii
9$. 0G
21/2005
privind &e%tionarea am(ala+elor %i
de%eurilor de am(ala+e
Modif de 0G 1$#2/200
99. 0G
1$#2/200
pentru modificarea %i completarea
0otararii Guvernului nr. 21/2005
privind &e%tionarea am(ala+elor %i a
de%eurilor de am(ala+e
100. OTU -
1/2001
privind &e%tionarea de*eurilor indu%triale
recicla(ile
Modif de LG 2#/200#! LG 1'$/200! LG
"'1/200'! OTU 1/200'
101. LG
1'$/200
pentru modificarea alin. 223 al art. # din
Ordonana de ur&en) a Guvernului nr.
1/2001 privind &e%tionarea de*eurilor
indu%triale recicla(ile
102. LG
"5/2001
pentru apro(area OTU nr. 1/2001
privind &e%tionarea de*eurilor indu%triale
recicla(ile
10'. OTU
1/200'
pentru modificarea alin. 223 al art. # din
OUT nr. 1/2001 privind &e%tionarea
de*eurilor indu%triale recicla(ile
Modif. de LG nr. "'1/200'
10". LG
"'1/200'
privind apro(area OUT nr. 1/200'
pentru modificarea alin. 223 al art. # din
Ordonana de ur&en) a Guvernului nr.
1/2001 privind &e%tionarea de*eurilor
indu%triale recicla(ile
105. O-. M<D
219/2002
:orme te7nice privind &e%tionarea
de*eurilor re,ultate din activit)ile
medicale
10. 0G
12$/2002
privind incinerarea de%eurilor Modif de art. 1 din 0G nr. 2$/2005
10#. 0G
2$/2005
pentru modificarea %i completarea
0otararii Guvernului nr. 12$/2002
privind incinerarea de%eurilor
10$. O-.
MMG/
#5#/200"
pentru apro(area :ormativului te7nic
privind incinerarea de*eurilor
Nr.
crt.
Domeniu
Act
nr/Data
Denumire Observaii
109. 0G
2'5/200#
privind &e%tionarea uleiurilor u,ate
110. 0G
'"9/2005
privind depo,itarea de*eurilor
111. O-.
MMG/
92#/2005
Privind procedura de raportare a datelor
referitoare la am(ala+e *i de*euri de
am(ala+e
112. 0G
1"#0/200"
privind apro(area <trate&iei nationale de
&e%tionare a de%eurilor %i a Planului
national de &e%tionare a de%eurilor
11'. 0G
""5/2005
privind de%eurile de ec7ipamente
electrice %i electronice
11". 0G
101/200$
privind tran%portul de*eurilor
periculoa%e *i nepericuloa%e pe teritoriul
-om?niei
115. 0G
1#0/200"
privind &e%tionarea anvelopelor u,ate
11. $ubstane i
preparate
periculoase
LG
'0/200'
re&imul %u(%t. *i preparatelor c7imice
periculoa%e
Modif de LG 2'/2005
11#. LG
2'/2005
modificarea %i completarea Le&ii nr.
'0/200' privind re&imul %u(%tantelor %i
preparatelor c7imice periculoa%e
11$. OTU
1"5/200$
pentru a(ro&area Ordonanei de ur&en)
a Guvernului nr. 200/2000 privind
cla%ificarea! etic7etarea *i am(alarea
%u(%tanelor *i preparatelor c7imice
periculoa%e
119. LG
'"9/200#
privind reor&ani,area cadrului
in%tituional 6n domeniul
mana&ementului %u(%tanelor c7imice
120. LG
"51/2001
apro(area OTU nr. 200/2000 Modif. de LG '2"/2005
Nr.
crt.
Domeniu
Act
nr/Data
Denumire Observaii
121. LG
'2"/2005
modificarea %i completarea Ordonantei
de ur&enta a Guvernului nr. 200/2000
privind cla%ificarea! etic7etarea %i
am(alarea %u(%tantelor %i preparatelor
c7imice periculoa%e
122. 0G
1"0$/200$
privind cla%ificarea! am(alarea %i
etic7etarea %u(%tantelor periculoa%e
12'. 0G
92/200'
:orme metodolo&ice privind
cla%ificarea! etic7etarea %i am(alarea
preparatelor c7imice periculoa%e
Modif de 0G 59#/200#
12". 0G
59#/200#
pentru modificarea %i completarea
:ormelor metodolo&ice privind
cla%ificarea! etic7etarea %i am(alarea
preparatelor c7imice periculoa%e!
apro(ate prin 0otararea Guvernului nr.
92/200'
125. OTU
121/200
privind re&imul +uridic al precur%orilor
de dro&uri
Modif de LG 1$/200#
12. LG
1$/200#
pentru apro(area Ordonantei de ur&enta
a Guvernului nr. 121/200 privind
re&imul +uridic al precur%orilor de
dro&uri
12#. 0G
11'2/200$
privind re&imul (ateriilor *i
acumulatorilor *i al de*eurilor de (aterii
*i acumulatori
12$. 0G
1#'/2000
re&lementea,a re&imul %pecial privind
&e%tiunea %i controlul P1F %i ale altor
compu%i %imilari
Modif de 0G nr. 291/2005 *i de
0G 9#5/200#
129. 0G
291/2005
privind modificarea 0otararii
Guvernului nr. 1#'/2000 pentru
re&lementarea re&imului %pecial privind
&e%tiunea %i controlul (ifenililor
policlorurati %i ale altor compu%i %imilari
Nr.
crt.
Domeniu
Act
nr/Data
Denumire Observaii
1'0. 0G
9#5/200#
privind modificarea *i completarea
0ot)r?rii Guvernului nr. 1#'/2000
pentru re&lementarea re&imului %pecial
privind &e%tiunea *i controlul (ifenililor
policlorurai *i ale altor compu*i %imilari
1'1. 0G
12"/200'
privind prevenirea! reducerea %i
controlul poluarii mediului cu a,(e%t
Modif de 0G nr. #'"/200
1'2. 0G
#'"/200
pentru modificarea 0otararii Guvernului
nr. 12"/200' privind prevenirea!
reducerea %i controlul poluarii mediului
cu a,(e%t
1''. O-.
10$/2005
privind metodele de prelevare a pro(elor
%i de determinare a cantitatilor de a,(e%t
in mediu
1'". %io#iversi-
tate si arii
naturale
prote&ate
LG
5$/199"
ratifica 1onventia privind diver%itatea
(iolo&ica! %emnata la -io de Aaneiro la 5
iunie 1992
1'5. O-.
9$/200$
pentru apro(area -e&ulamentului
privind or&ani,area *i funcionarea
1omi%iei pentru <ecuritate Fiolo&ic)
1'. OTU
5#/200#
privind re&imul ariilor naturale prote+ate!
con%ervarea 7a(itatelor naturale! a florei
*i faunei %)l(atice
Modif. de OTU 15"/200$
1'#. OTU
15"/200$
pentru modificarea %i completarea
Ordonantei de ur&enta a Guvernului nr.
5#/200# privind re&imul ariilor naturale
prote+ate! con%ervarea 7a(itatelor
naturale! a florei %i faunei %al(atice %i a
Le&ii vanatorii %i a protectiei fondului
cine&etic nr. "0#/200
1'$. L5G5
"2/2001
pentru apro(area Ordonanei de ur&en)
a Guvernului nr. 2'/2000 privind
re&imul ariilor naturale prote+ate!
con%ervarea 7a(itatelor naturale! a florei
*i faunei %)l(atice
Nr.
crt.
Domeniu
Act
nr/Data
Denumire Observaii
1'9. 0G
2'0/200'
privind delimitarea re,ervatiilor
(io%ferei! parcurilor nationale %i
parcurilor naturale %i con%tituirea
admini%tratiilor ace%tora
Modif de 0G nr. 1529/200
1"0. 0OT
1529/200
pentru modificarea ane;ei nr. 1 la
0ot)r?rea Guvernului nr. 2'0/200'
privind delimitarea re,ervaiilor
(io%ferei! parcurilor nationale *i
parcurilor naturale *i con%tituirea
admini%traiilor ace%tora
1"1. 0G
2151/200"
Privind in%tituirea re&imului de arie
naturala prote+ata pentru noi ,one
1"2. $ituaii #e
urgen
OTU
21/200"
privind <i%temul :ational de
Mana&ement al <ituatiilor de Ur&enta
Modif. de LG nr. 15/2005
1"'. LG
15/2005
pentru apro(area OTU nr. 21/200"
privind <i%temul :ational de
Mana&ement al <ituatiilor de Ur&enta
1"". LG -
"$1/200"
Privind protecia civil)
1"5. LG
212/200
pentru modificarea *i completarea Le&ii
nr. "$1/200" privind protecia civil)
1".
<
Legislaie #e
ba!
LG
'19/200
Le&ea <ecurit)ii *i <)n)t)ii 6n Munc)
1"#. :orme
metod.
11.10.200
de aplicare a prevederilor Le&ii
%ecurit)ii *i %)n)t)ii 6n munca nr.
'19/200
1"$. LG
5'/200'
1O.UL MU:188 Modif de OTU 55/200! LG nr.
'#1/2005! OTU nr. 5/2005! OTU
1"$/200$
1"9. OTU
1"$/200$
pentru modificarea Le&ii nr. 5'/200' 4
1odul muncii
Nr.
crt.
Domeniu
Act
nr/Data
Denumire Observaii
150. LG
9"/200#
privind apro(area Ordonanei de ur&enta
a Guvernului nr. 55/200 pentru
modificarea *i completarea Le&ii nr.
5'/200' 4 1odul muncii
151. OTU
55/200
pentru modificarea %i completarea Le&ii
nr. 5'/200' 4 1odul muncii
152. LG
'#1/2005
pentru apro(area Ordonantei de ur&enta
a Guvernului nr. 5/2005 privind
modificarea %i completarea Le&ii nr.
5'/200' 4 1odul muncii
15'. OTU
5/2005
privind modificarea %i completarea Le&ii
nr. 5'/200' 4 1odul muncii
15". O-.
1$#/199$
privind apro(area -e&ulamentului de
or&ani,are *i funcionare a 1omitetului
de %ecuritate *i %)n)tate 6n munc)
155. LG -
1'0/1999
privind unele m)%uri de protecie a
per%oanelor 6ncadrate 6n munc).
15. LG
"0'/2005
pentru modificarea *i completarea Le&ii
nr. 1'0/1999 privind unele m)%uri de
protecie a per%oanelor 6ncadrate 6n
munc)
15#. LG
"50/200
modificarea *i completarea Le&ii nr.
1'0/1999 privind unele m)%uri de
protecie a per%oanelor 6ncadrate 6n
munc)
15$. OTU
1'/1999
pentru modificarea %i completarea le&ii
1'0/1999 privind unele ma%uri de
protectie a per%oanelor incadrate in
munca.
159. 0G
2"/200#
privind metodolo&ia de reinnoire a
avi,elor de incadrare a locurilor de
munca in conditii deo%e(ite
Modif. de 0G 122/200$
Nr.
crt.
Domeniu
Act
nr/Data
Denumire Observaii
10. 0G
122/200$
pentru modificarea %i completarea
0otararii Guvernului nr. 2"/200#
privind metodolo&ia de reinnoire a
avi,elor de incadrare a locurilor de
munca in conditii deo%e(ite
11. 1ontractul
1olectiv
Unic la
nivel
:aional
Enc7eiat 6n anul 1999 conf. art. 10 *i 11
din Le&ea 1'0/199! repu(licat)! %emnat
*i 6nre&i%trat la MMP< cu nr.
5'51$/1999
12. O-.
5#/2001
pentru apro(area normelor metodolo&ice
privind autori,area functionarii
per%oanelor +uridice %i fi,ice din punct
de vedere al protectiei muncii.
1'. P5 205/$1 :orme de protecie a muncii pentru
partea mecanicG a centralelor electrice
1". -5T -e&ulament de e;ploatare te7nicG a
centralelor *i reelelor electrice
15. LG
"1$/200"
privind %tatutul profe%ional %pecific al
medicului de medicina a muncii
1ompletat de LG "$/200#
1. LG
"$/200#
pentru modificarea *i completarea Le&ii
nr. "1$/200" privind %tatutul profe%ional
%pecific al medicului de medicina a
muncii
1#. O-.
$#5/2002
%ta(ilirea atri(uiilor medicului de
medicina &enerala / medicina de familie
cu competenta in medicina de
6ntreprindere
Nr.
crt.
Domeniu
Act
nr/Data
Denumire Observaii
1$. O-.
""#/200'
pentru apro(area 8n%tructiunilor privind
e;aminarea medicala %i p%i7olo&ica a
per%onalului din tran%porturi cu
re%pon%a(ilitati in %i&uranta circulatiei %i
a navi&atiei! precum %i or&ani,area!
functionarea %i componenta comi%iilor
medicale %i p%i7olo&ice de %i&uranta
circulatiei
Modif de -e&. /200 %i de O-..
1095/200
19. O-.
1095/200
privind modificarea ane;ei nr. 11 la
Ordinul mini%trului lucrarilor pu(lice!
tran%porturilor %i locuintei nr. ""#/200'
1#0. LG
'"/2002
privind a%i&urarea pentru accidente de
munc) *i (oli profe%ionale
Modif. de LG 1$/200! OTU 91/200#!
LG 25$/200$
1#1. LG
25$/200$
pentru modificarea *i completarea Le&ii
nr. '"/2002 privind a%i&urarea pentru
accidente de munc) *i (oli profe%ionale
1#2. OTU
91/200#
pentru modificarea %i completarea unor
acte normative din domeniul protectiei
%ociale
Modif. de LG 200/200$
1#'. LG
200/200$
privind apro(area Ordonanei de ur&en)
a Guvernului nr. 91/200# pentru
modificarea *i completarea unor acte
normative din domeniul proteciei
%ociale
1#". LG
1$/200
privind apro(area Ordonantei de ur&enta
a Guvernului nr. 1#1/2005 pentru
modificarea %i completarea Le&ii nr.
'"/2002 privind a%i&urarea pentru
accidente de munca %i (oli profe%ionale
Modif de OTU #$/200#
1#5. OTU
#$/200#
cu privire la rectificarea (u&etului de %tat
pe anul 200#
1#. LG
1'/1995
Privind a%i&ur)rile *i rea%i&ur)rile 6n
-om?nia
Modif. de LG 2$'/2005! OTU nr.
1/2005! LG '0"/200#
Nr.
crt.
Domeniu
Act
nr/Data
Denumire Observaii
1##. LG
'0"/200#
pentru modificarea %i completarea Le&ii
nr. 1'/1995 privind a%i&urarile %i
rea%i&urarile in -omania
1#$. LG
2$'/2005
privind apro(area Ordonantei de ur&enta
a Guvernului nr. 1/2005 pentru
modificarea %i completarea Le&ii nr.
1'/1995
1#9. OTU
1/2005
Pentru modificarea *i completarea Le&ii
1'/1995 privind a%i&ur)rile *i
rea%i&ur)rile 6n -om?nia
Modif. de LG 2$'/2005
1$0. LG -
0$/2001
privind evaluarea conformit)ii
produ%elor
1$1. 0G
115/200"
privind %ta(ilirea cerinelor e%eniale de
%ecuritate ale ec7ipamentelor individuale
de protecie %i a condiiilor pentru
introducerea lor pe piaa
Modif de 0G $09/2005
1$2. 0G
$09/2005
pentru modificarea 0otararii Guvernului
nr. 115/200" privind %ta(ilirea cerintelor
e%entiale de %ecuritate ale
ec7ipamentelor individuale de protectie
%i a conditiilor pentru introducerea lor pe
piata
1$'. 0G
#52/200"
privind %ta(ilirea condiiilor pentru
introducerea pe piaa a ec7ipamentelor %i
%i%temelor protectoare de%tinate utili,)rii
in atmo%fere potenial e;plo,ive
Modif de 0G "1/200
1$". 0G
"1/200
pentru modificarea 0otararii Guvernului
nr. #52/200"
1$5. 0G
1029/200$
privind condiiile introducerii pe pia) a
ma*inilor
1$. LG
2"/200"
privind apro(area Ordonantei
Guvernului nr. '/200" pentru
modificarea %i completarea Ordonantei
Guvernului nr. '$/199$
Nr.
crt.
Domeniu
Act
nr/Data
Denumire Observaii
1$#. 0G -
"5#/200'
Privind %ecuritatea utili,atorilor
ec7ipamentelor electrice de +oa%)
ten%iune
Modif de 0G 92/200# *i de
0G 151"/200'
1$$. 0G
151"/200'
Pentru modificarea *i completarea
0ot)r?rii "5#/200'
1$9. 0G
92/200#
pentru modificarea %i completarea unor
acte normative din domeniul li(erei
circulatii a marfurilor
190. O-.
1'10/200#
pentru 6nlocuirea ane;ei la Ordinul
mini%trului economiei *i comerului nr.
'$"/200" privind apro(area Li%tei
cuprin,?nd %tandardele rom?ne privind
a%i&urarea %ecurit)ii utili,atorilor de
ec7ipamente electrice de +oa%) ten%iune!
care adopt) %tandardele europene
armoni,ate
191. OT/
'$/199$
Privind acreditarea *i infra%tructura
pentru evaluarea conformit)ii
Modif de LG 2"5/2002! 2"/200"
192. LG
2"5/2002
pentru apro(area Ordonantei Guvernului
nr. '$/199$ privind acreditarea %i
infra%tructura pentru evaluarea
conformitatii
19'. LG
'59/200"
%implificarea formalit)ilor la
6nre&i%trarea in re&i%trul comerului a
per%oanelor fi,ice! a%ociaiilor familiale
%i per%oanelor +uridice! precum %i la
autori,area funcionarii per%oanelor
+uridice
Modif de LG '0/200! OUT #5/200"!
OUT ""/200$
19". LG
'0/200
pentru modificarea art. '1 din Le&ea nr.
'59/200"
Nr.
crt.
Domeniu
Act
nr/Data
Denumire Observaii
195. OTU
#5/200"
pentru modificarea %i completarea Le&ii
nr. '59/200" privind %implificarea
formalit)ilor la 6nre&i%trarea 6n re&i%trul
comerului a per%oanelor fi,ice!
a%ociaiilor familiale *i per%oanelor
+uridice! 6nre&i%trarea fi%cal) a ace%tora!
precum *i la autori,area function)rii
per%oanelor +uridice
19. OTU
""/200$
privind de%f)*urarea activit)ilor
economice de c)tre per%oanele fi,ice
autori,ate! 6ntreprinderile individuale *i
6ntreprinderile familiale
19#. OTU
2#/200'
privind procedura apro()rii tacite Modif. de LG "$/200'
19$. O-.
29/200'
actuali,area 1la%ific)rii produ%elor %i
%erviciilor a%ociate activit)ilor 4 1P</
199. LG
252/200'
privind re&i%trul unic de control
200. Le&e -
10$/1999
pentru 6nfiinarea *i or&ani,area
8n%peciei Muncii
201. O-.
5'2/200"
privind caracterul voluntar al
%tandardelor menionate in :ormele
&enerale de protecie a muncii
202. O-.
50"/200"
privind caracterul voluntar al
%tandardelor menionate in unele
re&lementari emi%e de Mini%terul
Muncii! <olidarit)ii <ociale %i Damiliei
20'. LG
"1$/200"
privind %tatutul profe%ional %pecific al
medicului de medicina a muncii
20". OT/ -
12"/199$
privind or&ani,area %i funcionarea
ca(inetelor medicale! repu(licata *i
actuali,at)
Modif de LG nr. "00/200
Nr.
crt.
Domeniu
Act
nr/Data
Denumire Observaii
205. LG
"00/200
pentru modificarea %i completarea
Ordonantei Guvernului nr. 12"/199$
privind or&ani,area *i funcionarea
ca(inetelor medicale
20. O-.
"'/19$0
pentru apro(area li%tei %u(%tanelor
to;ice *i a plantelor care conin
%u(%tane to;ice
20#. O-.
"2#/2002
pentru apro(area componentei tru%ei
%anitare %i a (aremului de materiale! ce
intra in dotarea po%turilor de prim a+utor
f)r) cadre medicale
20$. OTU
9/200'
privind protecia maternit)ii la locurile
de munca 2actuali,at)3 4 apro(at) prin L
25/200" 4 inclu%iv normele
metodolo&ice
/(ro& de art. 0 din OTU / 15$/2005!
LG nr. 25/200"
209. OTU
15$/2005
privind concediile *i indemni,atiile de
a%i&ur)ri %ociale de %)n)tate
210. LG
25/200"
pentru apro(area Ordonantei de ur&enta
a Guvernului nr. 9/200' privind
protectia maternitatii la locurile de
munca
211. OTU
99/2000
privind ma%urile ce pot fi aplicate in
perioadele cu temperaturi e;treme
pentru protecia per%oanelor 6ncadrate in
munca 4 apro(at) de L "' / 2001
212. LG
''9/2005
privind re&imul +uridic al plantelor!
%u(%tanelor %i preparatelor %tupefiante %i
p%i7otrope
21'. 0G
1"25/200
Pentru apro(area :ormelor
metodolo&ice de aplicare a prevederilor
Le&ii %ecurit)ii *i %)n)t)ii in munca nr.
'19/200
21". 0G
1$#5/2005
privind protecia %)n)t)ii *i %ecurit)ii
lucr)torilor fata de ri%curile datorate
e;punerii la a,(e%t
Modif. de 0G 01/200#
Nr.
crt.
Domeniu
Act
nr/Data
Denumire Observaii
215. 0G
01/200#
pentru modificarea *i completarea unor
acte normative din domeniul %ecurit)ii
*i %)n)t)ii 6n munc)
21. 0G
1$#/2005
privind cerintele minime de %ecuritate %i
%anatate referitoare la e;punerea
lucratorilor la ri%curile &enerate de
vi(ratii
Modif. de 0G 01/200#
21#. 0G
'00/200
privind cerintele minime de %ecuritate %i
%anatate pentru %antierele temporare %au
mo(ile
Modif. de 0G 01/200#
21$. 0G
"9'/200
privind cerinele minime de %ecuritate *i
%)n)tate referitoare la e;punerea
lucr)torilor la ri%curile &enerate de
,&omot
Modif. de 0G 01/200#
219. 0G
9#1/200
privind cerinele minime pentru
%emnali,area de %ecuritate *i/%au de
%)n)tate la locul de munc)
220. 0G
100#/200
privind cerinele minime de %ecuritate *i
%)n)tate referitoare la a%i%tena medical)
la (ordul navelor
221. 0G
102$/200
privind cerinele minime de %ecuritate *i
%)n)tate 6n munca referitoare la
utili,area ec7ipamentelor cu ecran de
vi,uali,are
222. 0G
10"$/200
privind cerinele minime de %ecuritate *i
%)n)tate pentru utili,area de c)tre
lucr)tori a ec7ipamentelor individuale de
protecie la locul de munca
22'. 0G
10"9/200
privind cerinele minime pentru
a%i&urarea %ecurit)ii *i %)n)t)ii
lucr)torilor din indu%tria e;tractiva de
%uprafata %au %u(teran
Nr.
crt.
Domeniu
Act
nr/Data
Denumire Observaii
22". 0G
1050/200
privind cerinele minime pentru
a%i&urarea %ecurit)ii *i %)n)t)ii
lucr)torilor din indu%tria e;tractiva de
fora+
225. 0G
1051/200
privind cerinele minime de %ecuritate *i
%)n)tate pentru manipularea manual) a
ma%elor care pre,int) ri%curi pentru
lucr)tori! 6n %pecial de afeciuni
dor%olom(are
22. 0G
105$/200
privind cerinele minime pentru
6m(un)t)irea %ecurit)ii *i protecia
%)n)t)ii lucr)torilor care pot fi e;pu*i
unui potenial ri%c datorat atmo%ferelor
e;plo,ive
22#. 0G
1091/200
privind cerinele minime de %ecuritate *i
%)n)tate pentru locul de munc)
22$. 0G
1092/200
privind protecia lucr)torilor impotriva
ri%curilor le&ate de e;punerea la a&eni
(iolo&ici 6n munca
229. 0G
109'/200
privind %ta(ilirea cerinelor minime de
%ecuritate *i %)n)tate pentru protecia
lucr)torilor impotriva ri%curilor le&ate de
e;punerea la a&eni canceri&eni %au
muta&eni la locul de munca
2'0. 0G
11'5/200
privind cerinele minime de %ecuritate *i
%)n)tate 6n munc) la (ordul navelor de
pe%cuit
2'1. 0G
11'/200
privind cerinele minime de %ecuritate *i
%)n)tate referitoare la e;punerea
lucr)torilor la ri%curi &enerate de
c?mpuri electroma&netice
2'2. 0G
11"/200
privind cerinele minime de %ecuritate *i
%)n)tate pentru utili,area 6n munc) de
c)tre lucr)tori a ec7ipamentelor de
munc)
Nr.
crt.
Domeniu
Act
nr/Data
Denumire Observaii
2''. 0G
121$/200
privind %ta(ilirea cerinelor minime de
%ecuritate *i %)n)tate 6n munc) pentru
a%i&urarea proteciei lucr)torilor
6mpotriva ri%curilor le&ate de pre,ena
a&enilor c7imici
2'". 0G
20#/2005
privind %ta(ilirea cerinelor e%eniale de
%ecuritate ale e;plo,ivilor de u, civil *i a
condiiilor pentru introducerea lor pe
pia)
L'$(A AL(O) *+)'N,+ -N DO"+N'.L P)O(+*,'+' "+D'.L.'
Nr.
crt.
Domeniu Denumire Observaii
/.
Acor#uri 0nceiate cu
autoritile publice/cu
clienii
1opii ale autori,aiilor de mediu pentru
o(iectivele 7idroener&etice
1.
$tan#ar#e referitoare la
factorii #e me#iu
<- 5: 8<O 1"001/2005
<- 5: 8<O 1"00"/2005
<- 5: 8<O 1"050/1999
<- 5: 8<O 19011/200'
L'$(A AL(O) *+)'N,+ -N DO"+N'.L $+*.)'(2,'' 3' $2N2(2,'' ".N*''
Nr.
crt.
Domeniu Denumire Observaii
/. Documente interne 11M
8n%truciuni interne de %ecuritate *i
%)n)tate 6n munc)
-OD
Nr.
crt.
Domeniu
Act
nr/Data
Denumire Observaii
1. $tan#ar#e sau specificaii
voluntare
<- O0</< 1$001H200$
<- O0</< 1$002H2009

S-ar putea să vă placă și