Sunteți pe pagina 1din 24

CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE

Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii


4.CERINTELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU
4.1Cerinte generale
Este identificat in mod clar domeniul de  Sistemul de management de mediu este utilizat in cadrul
aplicare al sistemului de management firmei pentru a dezvolta si implementa politica sa de mediu
al mediului? Care este acesta? si pentru a gestiona toate aspectele de mediu
S-au stabilit procesele necesare pentru 
a obtine rezultate in conformitate cu
politica de mediu a organizatiei?
4.2Politica de mediu
Este identificata o politica de mediu a 
organizatiei?
Politica de mediu:
- corespunde naturii, dimensiunilor si 
impactului asupra mediului generat de
activitatile, produsele si serviciile
desfasurate?
- include un angajament de 
imbunatatire continua si de prevenire a
poluarii?
- include un angajament de 
conformitate cu legislatia si cu
reglementarile de mediu?
- aplicabile? 
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE
Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii
Cum este asigurat ca politica de mediu N
este documentata, implementata,
mentinuta si inteleasa de intregul
personal care lucreaza pentru sau din
partea organizatiei?
Cum se asigura disponibilitatea pentru O Politica de mediu este afisata la avizierul firmei dar si pe
public a Politicii de mediu? siteul acesteaia pentru a fi disponibila pentru public
4.3 Planificare
4.3.1 Aspecte de mediu
Exista un mod procedurat referitor la 
modul de identificare, evaluare si
actualizare a aspectelor de mediu pe
care organizatia le poate controla – in
cadrul domeniului de aplicare pe care l-
a definit pentru SMM?
S-au identificat aspectele de mediu si 
impactul asociat specifice tuturor
proceselor si locatiilor identificate?
Au fost identificate si aspectele de 
mediu indirecte?
Cum sunt determinate/definite O Aspectele de mediu cu impact semnificativ asupra mediului
aspectele de mediu cu impact sunt definite in cadrul procedurii de sistem “PS_AIS_001”
semnificativ?
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE
Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii
La identificarea aspectelor de mediu, se 
analizeaza si cazurile de anormalitate,
incidente sau accidente anterioare?
Se iau in considerare dezvoltari noi, 
activitati, produse sau servicii noi sau
modificate?
Exista un registru de evidenta pentru 
aspectele de mediu identificate si
impactul asociat?
4.3.2 Prevederi legale si alte cerinte
Cum sunt identificate prevederile O Prevederile legale si alte cerinte de mediu apliacbile sunt
legale si alte cerinte de mediu identificate prin intermediul procedurii documentate
aplicabile? „PS_CM_001”
Cum sunt identificate prevederile O Prevederile legale si alte cerinte de mediu aplicabile
legale si alte cerinte de mediu organziatiei sunt identificate prin intermediul procedurii
aplicabile organizatiei? „PS_CMS_002”
Cum sunt cunoscute prevederile legale O Prevederile legale si alte cerinte de mediu adoptate de
si alte cerinte de mediu pe care organizatie se regasesc in cadrul procedurii „PS_CMA_002”,
organizatia le-a adoptat, acolo unde ele unde se prezinta modul in care acestea se aplica si de
trebuiesc aplicate si cum se asigura asemenea se mentioneaza si modul de acces la acestea
accesul la acestea?
Cum se asigura ca organizatia detine in O Asigurarea ca organizatia detine ultimele reglementari
permanenta ultimele reglementari aplicabile in vigoare este sarcina managerului de mediu
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE
Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii
aplicabile in vigoare (ultimele revizii)?
4.3.3 Obiective generale si obiective specifice. Program(e) de management de mediu
Cum se stabilesc si cum se O Obiectivele generale si specifice de mediu se stabilesc si se
documenteaza obiectivele generale si documenteaza prin intermediul programelor de
cele specifice de mediu la fiecare nivel management care contin desemnarea responsabilitatilor la
si functie relevanta din organizatie? fiecare nivel si functie relevanta din organizatie si mijoacele,
termenele si resursele privind realizarea acestora
Procesul de stabilire a obiectivelor ia in 
considerare:
- cerintele legale aplicabile
- aspectele de mediu cu impact 
semnificativ identificate
- specificul tehnologiilor 
- conditiile economice date 
- profilul intreprinderii 
- punctul de vedere al partilor 
interesate
Obiectivele de mediu sunt cuantificate? 
Cum se realizeaza actualizarea O Obiectivele se analizeaza in cadrul unei sedinte cu Directorul
obiectivelor de mediu? general si Managerul de mediu si se adapteaza semestrial
Cum se asigura ca obiectivele de mediu O Managerul de mediu asigura corelarea obiectivelor de
sunt corelate cu politica de mediu si cu mediu cu politica de mediu si cu angajamentul de prevenire
angajamentul de prevenire a poluarii? a poluarii
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE
Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii
Sunt stabilite programe de 
management de mediu?
Cum sunt transmise responsabilitatile, O Directorul general stabileste responsabilitatile si asigura
asigurate mijloacele si respectate mijloacele necesare. De asemenea au loc sedinte periodice
termenle privind derularea pentru verificarea respectarii termenelor desfasurarii
programelor de managemnt de mediu programelor de management de mediu
aprobate?
Cum este stabilit modul de corelare a O Modul de corelare a programelor cu proiectele si produsele
programelor cu proiectele si produsele noi sau modificate e stabilit in cadrul procedurii
noi sau modificate? „PS_CPP_003”
4.4 Implementare si functionare
4.4.1 Resurse, atributii, responsabilitate si autoritate
Cum sunt stabilite responsabilitatile si O Responsabilitatile si autoritatea tuturor persoanelor/
autoritatea tuturor persoanelor/ functiilor cu activitati de conducere, executie si verificare
functiilor cu activitati de conducere, sunt stabilite in cadrul sedintelor de catre directorul general
executie si verificare si cum sunt si in cadrul unor intruniri sunt comunicate persoanelor
acestea comunicate persoanelor respective
respective?
Cum este asigurata structura O Directorul general al organizatiei stabileste structura
organizatorica destinata protectiei organizatorica destinata protectiei mediului inconjurator
mediului inconjurator?
Cum sunt stabilite si asigurate resursele O Resursele sunt stabilite si asigurate de catre Directorul
necesare punerii in aplicare a politicii general
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE
Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii
de mediu si a obiectivelor sale in
vederea realizarii programelor de
management de mediu?
Este numit reprezentantul 
managementului pentru mediu cu
responsabilitate si autoritate de a se
asigura ca sistemul de management al
mediului este conform cerintelor ISO
14001, astfel incat conducerea sa fie
informata corespunzator?
Cum se asigura necesarul privind O Instruirea personalului, inclusiv a celor care efectueaza
calificarea profesionala a angajatilor activitati de audit se face prin participarea la cursuri de
astfel incat sa fie suficienta pentru instruire desfasurate in cadrul organizatiei/ cursuri
toate partile de interes apartinand organziate de catre organismele externe autorizate
sistemului de management de mediu,
inclusiv pentru auditul intern?
4.4.2 Competenta, instruire si constientizare
Cum se identifica necesarul de instruire O Se organizeaza evaluari in cadrul organizatiei si se intocmesc
pentru toti angajatii care desfasoara fise de evaluare pentru fiecare angajat care desfasoara
activitati ce pot avea impact activitati ce pot avea impact asupra mediului
semnificativ asupra mediului?
In ce mod sunt planificate instruiri, O Activitatea de instruire se realizeaza in baza planului anual
functie de calificarea necesara de instruire pe probleme profesionale si in domeniul
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE
Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii
personalului care desfasoara diferite mediului
activitati ce pot avea impact asupra
mediului?
Exista activitati/cursuri de instruire 
pentru formarea unei constiinte privind
protectia mediului pentru intregul
personal angajat?
Cum se realizeaza constientizarea O Angajatii cunosc metode, proceduri, instructiuni si alte
angajatilor privind rolul si documente, sunt motivati de conducerea organizatiei, sunt
responsabilitatile proprii, privind implicati in rezolvarea problemelor si depun eforturi pentru
transpunerea in practica a politicii de implementarea obiectivelor declarate si comunicate de
mediu si a obiectivelor sale cat si management si cunosc consecintele posibile ale abaterilor
privind respectarea atributiilor proprii de la documentatie si legislatia specifica si de protectia
de lucru? mediului
Cum va asigurati ca personalul care O Personalul isi cunoaste atributiile si responsabilitatile
trebuie sa intervina in rezolvarea unor deoarece acestea sunt specificate in clar in fisa postului
situatii de urgenta posibile, isi cunoaste fiecarui angajat
atributiile si responsabilitatile?
4.4.3 Comunicare
Cum este documentata procedura O
pentru comunicare interna, cu referire
la protectia mediului si ce cai si
mijloace sunt utilizate?
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE
Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii
Angajatii sunt implicati in procese de 
ameliorare permanenta a functionarii
ecologice a organizatiei. Se folosesc
forme adecvate de participare, cum ar
fi caietul de sugestii, munca la proiecte
pe echipe sau comitete de mediu.
In ce mod sunt primite si documentate O Solicitarile sunt inregistrate in registre specifice si raspunsul
in mod sistematic solicitarile se transmite partilor interesate prin email sau telefonic
pertinente ale partilor interesate si in
ce mod se transmite raspuns acestora?
In ce mod se realizeaza comunicarea O Comunicarea externa cu partile interesate referitor la
externa cu partile interesate referitor la aspecte de mediu si sistemul de management de mediu se
aspectele de mediu semnificative si realizeaza telefonic, prin email, posta
sitemul de management de mediu?
4.4.4 Documentatia
Cum este documentat sistemul de O Pentru asigurarea ca produsele si procesele indeplinesc
management de mediu astfel incat sa cerintele relevante referitoare la mediu sunt stabilite
se asigure ca produsele si procesele proceduri de sistem
indeplinesc cerintele relevante
referitoare la mediu?
Atentie: ISO 14001 nu are ca cerinta
existent unui Manual de Management
de Mediu
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE
Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii
4.4.5 Controlul documentelor
Exista proceduri pentru controlul 
documentelor referitoare la sistemul
de management de mediu, inclusiv
pentru documentele de provenienta
externa (de exemplu prescriptii
juridice/ de legislatie si administrative
convenite)?
In ce mod sunt ele verificate si 
aprobate de personal autorizat in acest
scop?
Cum va asigurati ca documentele sunt 
in permanenta adecvate scopului
pentru care au fost elaborate?
Cum este asigurat ca documentele 
aplicabile sa fie disponibile la locum in
care se desfasoara activitatile
respective?
Care este perioada de arhivare stabilita 
pentru documentele iesite din uz?
Cum este asigurat, de exemplu, printr-o 
revizie periodica, faptul ca
documentele au fost modificate la
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE
Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii
momentul oportun?
Cum sunt tabilite responsabilitatile 
pentru efectuarea, verificarea si
aprobarea modificarilor documentelor?
Cum se asigura ca toate documentele 
relevante, referitoare la mediu sa fie
cuprinse intr-o lista tinuta sub control?
Este asigurat modul de acces la toate 
informatiile necesare?
4.4.6 Controlul proceselor
1. Contractare
Sunt stabilite proceduri si 
responsabilitati pentru a analiza,
verifica si aproba ofertele si
contractele?
Este asigurat ca prevederile legale si 
alte cerinte aplicabile, referitoare la
mediu sa fie incluse in prevederile
contractuale?
Cum se asigura ca orice diferente intre 
conditiile ofertei si conditiile
contractului sa fie clarificate si
eliminate inainte de incheierea
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE
Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii
contractului?
2. Proiectare
Cum se asigura ca toate fazele ciclului 
de viata al unui produs sa fie tinute sub
control privind impactul asupra
mediului si sa fie prevazute resursele
necesare in asa fel incat sa se reduca
sau sa se elimine plouarea mediului sau
riscurile producerii ei?
Cum sunt luate in considerare, in cadrul 
datelor de intrare in prioectare,
prevederile legale privind mediul?
Cum este documentat in proiect 
(rezultatul proiectarii) faptul ca,
cerintele referitoare la protectia
mediului sunt indeplinite?
Sunt verificate proiectele (sau 
rezultatele documentate ale
proiectarii), referitor la cerintele
privind protectia mediului si in ce mod?
In ce mod este verificat, in cadrul 
validarii proiectului, daca produsul
indeplineste cerintele si/sau asteptarile
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE
Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii
stabilite referitoare la mediu?
Cum se asigura ca, in cazul 
modificarilor de proiecte sunt reinnoite
si verificate si punctele de vedere
relevante, referitoare la mediu (inclusiv
acelea care rezulta din prevederi legale
si de autorizare) ?
3. Aprovizionare
In ce mod este stabilit un sistem de 
evaluare si selectare de furnizori?
In ce mod sunt luate in considerare, in 
cadrul evaluarii si selectarii furnizorilor,
cerintele de explicitare a sistemelor de
management de mediu, impactul
produsului aprovizionat asupra
mediului, ca si detinerea de dovezi
privind autorizarile ontinute de la
organismele abilitate legislativ (daca
este cazul).
Cum se asigura ca furnizorii si toti aceia 
care intra intr-o relatie contractuala cu
organizatia, sa respecte cerintele
relevante referitoare la mediu?
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE
Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii
Cum se asigura ca documentele de 
aprovizionare sa contina toate
indicatiilenecesare, referitoare la
cerintele privind mediul?
In ce mod sunt verificate si aprobate 
documentele de aprovizionare inaintea
emiterii lor, referitor la corectitudinea
cerintelor stabilite privind mediul?
4. Realizare produs/ serviciu
Cum sunt specificate cerintele pentru 
procese referitoare la mediu?
Se realizeaza o intretinere 
corespunzatoare a echipamentelor
astfel incat sa fie asigurata
capabilitatea proceselor de a realiza
protectia continua a mediului?
Cum este stabilit in ce cazuri si in ce 
maniera este informatizat clientul
despre maniurea, depozitarea
produselor livrate si modul de
eliminare a lor la sfrarsitul duratei de
viata?
Cum sunt supravegheate procesele de 
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE
Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii
preambalare, ambalare si etichetare,
adecvat, astfel incat sa se asigure
indeplinirea cerintelor stabilite ca
relevante, referitoare la mediu?
Cum sunt reglementate conditiile de 
livrare/ expediere, astfel incat sa nu
rezulte nici o vatamare a mediului ca
urmare a trasnportului produselor?
4.4.7 Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns
Cum se identifica situatiile de urgenta 
privind mediul ce pot apare?
Sunt disponibile si cunoscute de 
personal Planurile de urgenta, acolo
unde sunt necesare?
Planurile de urgenta cuprind echipele si 
resursele necesare pentru interventie,
precum si modul de actiune pentru
limitarea impactului asupra mediul?
Cum este verificata procedura penrtu 
situatii de urgenta, in special
eficacitatea sa (de exemplu: prin
simularea situatiilor de urgenta) ?
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE
Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii
4.5. Verificare
4.5.1 Monitorizare si masurare
Sunt stabilite nevoile de masurare/ 
monitorizare privind mediul:
- aer 
- apa 
- sol 
- resurse naturale 
- deseuri 
- atele 
Sunt stabilite masuratorile de mediu 
relevante ce trebuie efectuate si
exactitatea ceruta, frecventa, metode
de analiza, criterii de acceptare?
Cum sunt alese echipamentele de 
masurare in asa fel incat sa corespunda
tipului de masurare stabilit?
Cum sunt calibrate, verificate la 
intervale prestabilite, respectiv inaintea
utilizarii aceste echipamente de
masurare, folosite in procese, produse
cu impact asupra mediului?
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE
Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii
Cum este asigurat sa fie efectuate 
inregistrai privind calibrarea
echipamentelor de masurare utilizate si
cum este reglementata pastrarea lor?
Cum poate fi recunoscut de catre 
utilizator stadiul verificarii
echipamentelor de masurare utilizate
in activitati pentru protectia mediului?
4.5.2 Evaluarea conformitatii
Cum se realizeaza evaluarea periodica a 
conformitatii cu cerintele legale
aplicabile?
Inregistrarile stabilite pun in evidenta 
masura in care sunt indeplinite
cerintele legale aplicabile?
Exista autorizatii de mediu, valabile, 
pentru tot domeniul de certificare?
4.5.3 Neconformitate, actiune corectiva si actiune preventiva
Cum sunt identificate, sistematic 
analizate cauzele neconformitatilor de
produs, instalatie, proces si sistem de
management de mediu, cum sunt
inregistrate rezultatele cercetarilor si
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE
Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii
cum sunt stabilite masurile corective
necesare?
Cum sunt luate in considerare riscurile 
posibile in cazul stabilirii de actiuni
corective si preventive?
Cum se realizeaza evaluarea eficacitatii 
actiunilor corective/ preventive
referitoare la mediu aprobate?
Cum sunt luate in considerare in cadrul 
realizarii (actiunilor corective si
preventive) economisirea resurselor si
prevenirea pericolului de repetare a
situatiilor daunatoare mediului
inconjurator?
Cum se asigura comunicarea cauzelor 
incidentelor privind mediul, tuturor
entitatilor/ compartimentelor in care
exista sau ar putea exista riscuri
asemanatoare?
In ce mod sunt reclamatiile clientului 
sau altor parti interesate privind
mediul?
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE
Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii
4.5.4 Inregistrari
Ce proceduri pentru inregistrari 
relevante privind mediul sunt stabilite,
in vederea:
- indexarii (identificare, ordonare) 
- colectarii 
- inregistrarii 
- accesului 
- depozitarii 
- pastrarii/ arhivarii 
- conservarii si eliminarii 
Cum sunt stabilite inregistrarile 
relevante referitoare la mediu, cerute
pentru demonstrarea eficacitatii
aplicarii sistemului de management de
mediu?
Unde si cum sunt stabilite termenele 
de pastrare/ arhivare pentru
inregistrarile relevante, referitoare la
mediu?
Sunt facute precizari, referitoare la 
acesul intern si extern la aceste
inregistrari?
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE
Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii
4.5.5 Auditul intern
Sunt stabilite proceduri pentru 
planificarea si efectuarea de audituri
interne ale sistemului de management
de mediu?
Exista un program pentru auditul 
sistemul de management de mediu?
Cum este asigurat ca la efectuarea 
auditurilor interne de mediu, sa fie
utilizate persoane calificate si
independente de activitatile auditate?
In ce mod sunt documentate 
rezultatele auditurilor interne de mediu
si in ce mod sunt aduse aceste
rezultate la cunostinta functiilor/
persoanelor responsabile din zonele
auditate?
Cum este asigurat ca managementul 
executiv din zonele auditate sa
intreprinda la termen actiunile
corective stabilite in baza rezultatelor
auditurilor interne de mediu?
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE
Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii
Cum este asigurat ca prin audituri de 
urmarire sa fie verificata si inregistrata
realizarea si eficacitatea actiunilor
corective privind mediul?
Contine programul de audit, respectiv 
planul de audit precizari catre
sectoarele auditate, referitoare la:
desfasurarea auditului si procedurile
utilizate precum si intervalele de timp
destinate auditului si responsabilitatea
in efectuarea auditului?
4.6 Analiza conducerii
Este evaluat sistemul de management 
de mediu si angajamentul imbunatatirii
sale continue de catre conducerea la
cel mai inalt nivel, la intervale de timp
prestabilite?
Datele de intrare pentru analiza SMI 
includ informatii privind:
- rezultatele auditurilor interne 
- comunicarea si sesizari ale partilor 
interesate cu privire la mediu
- conformitatea privind factorii de 
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE
Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii
mediu
- performantele de mediu realizate de 
organizatie
- modul in care obiectivele si tintele au 
fost realizate
- stadiul actiunilor corective si 
preventive
-actiuni de urmarire de la analizele de 
management anterioare
- modificari care pot influenta SMM 
-recomadari pentru imbunatatire 
Datele de iesire ale analizei SMM includ 
decizii si actiuni referitoare la:
- imbunatatirea eficacitatii SMM 
- imbunatatirea proceselor SMM 
- imbunatatirea produsului in raport cu 
cerintele clientilor privind mediul
- imbunatatirea performantelor de 
mediu
- nevoile de resurse 
Unde si cum sunt pastrate inregistrarile 
acestor analize?
In ce mod este verificat, in cadrul 
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE
Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii
validarii proiectului, daca produsul
indeplineste cerintele si/sau asteptarile
stabilite referitoare la mediu?
Cum se asigura ca, in cazul 
modificarilor de proiecte sunt reinnoite
si verificate si punctele de vedere
relevante, referitoare la mediu (inclusiv
acelea care rezulta din prevederi legale
si de autorizare)?
Tratarea reclamatiilor primite de organizatie
Ati inregistrat sesizari/ reclamatii de la 
clienti sau alte parti interesate?
Care este modalitatea de comunicare a 
modului de rezolvare?
Cum au fost ele rezolvate? 
S-au inregistrat incidente/ accidente de 
mediu (de la auditul precedent sau cel
putin 1 an in urma)?
Declaratia de mediu
Include: 
(a) o descriere clara si precisa a
organizatiei care se inregistreaza in
cadrul EMAS si un sumar al activitatilor,
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE
Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii
produselor si serviciilor sale, precum si
al relatiilor cu orice organizatie mama
(acolo unde este cazul);

(b) politica de mediu si o descriere


succinta a sistemului de management
de mediu al organizatiei;

(c) o descriere a tuturor aspectelor


ecologice semnificative directe si
indirecte care rezulta intr-un impact
semnificativ asupra mediului al
organizatiei si o explicatie a naturii
impactului in raport cu aceste aspecte;

(d) o descriere a obiectivelor si


sarcinilor ecologice in raport cu
impactul si aspectele ecologice
semnificative;

(e) o sinteza a datelor existente despre


functionarea organizatiei in raport cu
obiectivele si sarcinile sale ecologice si
cu impact semnificativ asupra mediului.
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS conform EVALUARE
Regulament CE 761:2001 Rezultat evaluare Observatii
Sinteza poate include cifre despre
emisiile de poluanti, producerea de
deseuri, consumul de materie prima,
energie si apa, zgomot si alte aspecte
indicate in anexa IV. Datele trebuie sa
fie relevante pentru o comparatie
anuala de evaluare a evolutiei
functionarii ecologice a organizatiei;

(f) alti factori privind functionarea


ecologica in raport cu prevederile
legale si cu impactul semnificativ
asupra mediului;

(g) numele si numarul de acreditare al


inspectorului de mediu si data validarii.