Sunteți pe pagina 1din 8

UNIVERSITATEA TRANSILVANIA DIN BRA-OV Catedra Design de Produs 1i Robotic&

Simpozionul na+ional cu participare interna+ional( PRoiectarea ASIstat( de Calculator

P R A S I C ' 02
Vol. II - Organe de ma1ini. Transmisii mecanice
7-8 Noiembrie Bra ov, Romnia ISBN 973-635-075-4

ANALIZA FIABILIT

II RULMEN ILOR PRIN METODA FMEA

Gabor WATZATKA*, Ion POPESCU**


*ICPROA S.A. Bra ov **Universitatea Transilvania Bra ov

Abstract: This paper presents the FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) method aplied in the roller bearings reliability analysis. In the first part, the FMEA method is described, as a general method for the reliability analysis of products and processes. In the second part, the roller bearings reliability analysis with FMEA method is described, the bearings being considered systems made up of more conventional elements, wich presents multiple failure modes. Finally, the failure causes, the conventional elements and the failure modes with greatest risks are evidenced. Cuvinte cheie: rulment, fiabilitate, sistem, mod de defectare, cauz$ de defectare. 1. FMEA ca metod& de analiz& a fiabilit&+ii FMEA (Failure Mode and Effects Analysis) respectiv Analiza Modului de Defectare i a Efectelor (AMDE) este o metod( bazat( pe un grup de activit(+i sistematizate, destinate recunoa terii, analizei, evalu(rii, elimin(rii i prevenirii defectelor poten+iale ale unui produs sau proces, cu ordonarea acestor defecte n func+ie de riscurile pe care le implic( prin efectele lor. Tehnicile FMEA au fost dezvoltate ini+ial n industria aerospa+ial( a SUA, de unde au p(truns n anii 90 n industria de autovehicule. Ele constau n analiza produsului sau procesului n toate fazele sale de elaborare i utilizare, cu identificarea poten+ialelor defecte, a efectelor produse de aceste defecte, a cauzelor care pot provoca defectele respective i a ac+iunilor corective care le pot preveni sau elimina. Analiza se face la nivel de componente (componente ale produsului sau procesului), avndu-se n vedere func+ia pe care o are fiecare element n cadrul sistemului. Pentru ca s( fie ct mai complet(, analiza trebuie s( aib( un caracter multidisciplinar i s( fie efectuat( de o echip( format( din speciali ti din diferite domenii, respectiv din proiectare, fabrica+ie, asamblare, service, calitate i fiabilitate. Rezultatele analizei se trec ntr-un formular sub form( de tabel, asem(n(tor celui prezentat n tabelul 1. Severitatea (S), apari+ia (A) i detec+ia (D) reprezint( cuantificarea pe baz( de punctaj de la 1 la 10 a severit(+ii defectelor, a probabilit(+ii de apari+ie a cauzelor de defectare i a probabilit(+ii apari+iei defectelor n cauz(, conform tabelelor 2, 3 i 4. RPN reprezint( num(rul de prioritate-risc, care caracterizeaz( gradul de risc la care este supus produsul sau procesul, datorit( defectului respectiv i care se exprim( prin produsul punctajelor de severitate (S), apari+ie (O) i detec+ie (D) RPN = S x O x D. Defectele cu num(rul de prioritate-risc (RPN)

78
Tabelul 1 Model de tabel centralizator FMEA
RPN = SxOxD Articol Mod de defectare poten+ial Func+ia defect&rii Efecte Severitate -S poten+iale ale Cauze Apari+ie - O poten+iale de defectare Controale curente proiect Detec+ie - D Ac+iuni corective Responsabil Termen Rezultatele ac+iunii corective Ac+iuni corective aplicate Severitate Apari+ie Detec+ie

cel mai mare sunt cele mai periculoase pentru produsul sau procesul respectiv. 2. FMEA aplicat& la rulmen+i n cazul rulmen+ilor, complexitatea analizei rezult( nu din structura produsului, care este relativ simpl( (inele, corpuri de rostogolire, colivii, elemente de etan are) ci din varietatea fenomenelor tipice de deteriorare i multitudinea cauzelor care le pot genera. Pentru efectuarea analizei fiabilit(+ii rulmen+ilor este necesar( cunoa terea i luarea n considerare a condi+iilor de func+ionare i a modalit(+ilor de defectare ale acestora. Condi+iile de func+ionare pot fi nglobate n sistemul mecanic al rulmen+ilor dac( ace tia sunt considera+i ca fiind sisteme alc(tuite din cinci elemente conven+ionale, respectiv: - material i tehnologie, - montaj ( i piese conjugate), - sarcin( ( i mod de aplicare), - ungere, - mediu.
Tabelul 2 Tabelul de severitate Efect Punctaj Hazardat f(r( avertizare Hazardat cu avertizare Foarte mare Mare Moderat Redus Foarte redus Minor Foarte minor Inexistent 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

n ceea ce prive te modurile de defectare ale rulmen+ilor, pentru o analiz( de fiabilitate pot fi luate n considerare urm(toarele: - oboseal(, - uzare abraziv(, - uzare adeziv(, - corodare chimic(, - corodare prin contact, - deformare plastic(, - fisurare, spargere, - supranc(lzire, - erodare electric(. n urma prelucr(rii informa+iilor privind rulmen+ii ca sisteme alc(tuite din elementele conven+ionale prezentate, func+iile acestora i modurile de defectare posibile n condi+ii de func+ionare date (mediu contaminat cu particule solide), n cadrul unui colectiv de speciali ti al ICPROA S.A., a rezultat analiza sintetizat( n tabelul 5.

Tabelul 3 Tabelul ratei de apari+ie Probabilitatea de Punctaj defectare Foarte mare: 10 defectarea este 9 aproape inevitabil( Mare: defect(ri 8 repetate 7 Moderat(: defect(ri 6 ocazionale 5 4 Redus(: defect(ri 3 relativ pu+ine 2 Foarte mic(: defectarea este 1 improbabil(

Tabelul 4 Tabelul de detec+ie Detec+ie Punctaj Incertitudine absolut( Foarte pu+in probabil( Pu+in probabil( Foarte redus( Redus( Moderat( Medie Mare Foarte mare Aproape sigur( 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

RPN

79
Tabelul 5 Tabel centralizator FMEA RULMENEI - MEDII CONTAMINATE
Mod de defectare poten+ial Efecte poten+iale ale defect&rii Zgomot, vibra+ii, nc(lzire S Element conven+ional Cauze poten+iale ale defect&rii O Controale curente (Prevenire/ Detec+ie) D RPN Ac+iuni corective

1. OBOSEAL

1.1. Material 1i tehnologie

1.1.1. Compozi+ie chimic( necorespunz(toare 1.1.2. Puritate necorespunz(toare 1.1.3. Fisuri n semifabricat 1.1.4. Tratament termic necorespunz(tor 1.1.5. Prelucr(ri mecanice necorespunz(toare

2 2 4 4

Analiz( material 4 Analiz( material 4 Analiz( semifabricat Analiz( piese dup( tratament termic M(surare dimensiuni i abateri 2 2

64 64 64 64

Schimbare material Schimbare material Schimbare semifabricat Verificare i corectare proceduri tratament termic Verificare i corectare proceduri prelucrare mecanic( Detensionare interopera+ii

64

1.2. Montaj 1i piese conjugate

1.2.1. Montaj incorect

Aspectare rulment i piese conjugate

64

Refacere montaj

1.2.2. Impurit(+i 1.2.3. Ajustaj prea strns

4 4 M(surare dimensiuni rulment i piese conjugate Verificare rigiditate piese conjugate

4 128 6 192

Cur(+ire, nlocuire lubrifiant Prelucrare piese conjugate

1.2.4. Rigiditate prea mic(

192

Modificare configura+ie sau material piese conjugate Schimbare piese conjugate Aliniere piese conjugate

1.2.5. Abateri de form(

2 M(surare abateri de form( piese conjugate M(surare abateri piese conjugate Verificare nc(rcare Verificare nc(rcare Analiz( lubrifiant Analiz( lubrifiant Verificare cantitate lubrifiant Analiz( lubrifiant Analiz( lubrifiant M(surare temperatur( 4

96

1.2.6. Abateri de la coaxialitate 1.3. Sarcin& 1i mod de aplicare 1.4. Ungere 1.3.1. Sarcin( normal( 1.3.2. Sarcin( prea mare 1.4.1 Lubrifiant necorespunz(tor 1.4.2. Lubrifiant degradat 1.4.3. Lubrifiant insuficient

128

2 6 4 10 10

6 6 4 4 4

96 288 128 320 320 Reducere sarcin( sau alegere alt rulment Cur(+ire, nlocuire lubrifiant Cur(+ire, nlocuire lubrifiant Suplimentare lubrifiant Cur(+ire, nlocuire lubrifiant, mbun(t(+ire etan are Cur(+ire, nlocuire lubrifiant, mbun(t(+ire etan are Eliminare surs( de c(ldur( mbun(t(+ire r(cire lag(r

1.5. Mediu

1.5.1. Particule solide

10

320

1.5.2. Ap(, agen+i corosivi

256

1.5.3. C(ldur(

112

80

Tabelul 5 Tabel centralizator FMEA RULMENEI MEDII CONTAMINATE (continuare)


Mod de defectare poten+ial Efecte poten+iale ale defect&rii Zgomot, vibra+ii S Element conven+ional Cauze poten+iale ale defect&rii O Controale curente (Prevenire/ Detec+ie) Analiz( lubrifiant Analiz( lubrifiant Analiz( piese dup( tratament termic M(surare dimensiuni i abateri D RPN Ac+iuni corective

2. UZARE ABRAZIV

2.2. Montaj 1i piese conjugate 2.5. Mediu de lucru

2.2.1. Impurit(+i

96

Cur(+ire, nlocuire lubrifiant, mbun(t(+ire etan are Cur(+ire, nlocuire lubrifiant, mbun(t(+ire etan are Verificare i corectare proceduri tratament termic Verificare i corectare proceduri prelucrare mecanic( Detensionare interopera+ii Refacere montaj

2.5.1. Particule solide

10

240

3. UZARE ADEZIV

Zgomot, vibra+ii, nc(lzire, blocare

10

3.1. Material 1i tehnologie

3.1.4. Tratament termic necorespunz(tor 3.1.5. Prelucr(ri mecanice necorespunz(toare

80

80

3.2. Montaj 1i piese conjugate

3.2.1. Montaj incorect

Aspectare rulment i piese conjugate Analiz( lubrifiant M(surare dimensiuni rulment i piese conjugate M(surare abateri piese conjugate M(surare abateri piese conjugate Verificare nc(rcare Verificare tura+ie Analiz( lubrifiant Analiz( lubrifiant Verificare cantitate lubrifiant Analiz( lubrifiant Analiz( lubrifiant M(surare temperatur(

80

3.2.2. Impurit(+i 3.2.3. Ajustaj prea strns

4 4

6 6

160 240

Cur(+ire, nlocuire lubrifiant Prelucrare piese conjugate

3.2.6. Abateri de form(

120

Schimbare piese conjugate Aliniere piese conjugate Eliminare ocuri sau alegere alt rulment Reducere tura+ie sau alegere alt rulment Cur(+ire, nlocuire lubrifiant Cur(+ire, nlocuire lubrifiant Suplimentare lubrifiant Cur(+ire, nlocuire lubrifiant, mbun(t(+ire etan are Cur(+ire, nlocuire lubrifiant, mbun(t(+ire etan are. Eliminare surs( de c(ldur(, mbun(t(+ire r(cire lag(r

3.2.7.Abateri de la coaxialitate 3. 3.Sarcin& 1i mod de aplicare 3.3.4. Gocuri 3.3.6. Tura+ie prea mare 3.4.1. Lubrifiant necorespunz(tor 3.4.2. Lubrifiant degradat 3.4.3. Lubrifiant insuficient

160

6 4 4 10 10

4 4 4 4 4

240 160 160 400 400

3.4. Ungere

3.5. Mediu

3.5.1. Particule solide

10

400

3.5.2. Ap(, agen+i corosivi

320

3.5.3. C(ldur(

240

81

Tabelul 5 Tabel centralizator FMEA RULMENEI MEDII CONTAMINATE (continuare)


Mod de defectare poten+ial Efecte poten+iale ale defect&rii S Element conven+ional Cauze poten+iale ale defect&rii O Controale curente (Prevenire/ Detec+ie) D RPN

Ac+iuni corective

4. CORODARE Zgomot, CHIMIC vibra+ii

4.4. Ungere

4.4.1. Lubrifiant necorespunz(tor 4.4.2. Lubrifiant degradat

4 10 8

Analiz( lubrifiant Analiz( lubrifiant Analiz( lubrifiant

4 4 4

96 240 192

Cur(+ire, nlocuire lubrifiant Cur(+ire, nlocuire lubrifiant Cur(+ire, nlocuire lubrifiant, mbun(t(+ire etan are Refacere ajustaj

4.5. Mediu

4.5.2. Ap(, agen+i corosivi

5. CORODARE Zgomot, PRIN vibra+ii CONTACT

5.2. Montaj 1i piese conjugate

5.2.4.Ajustaj prea larg

M(surare dimensiuni rulment i piese conjugate Verificare rigiditate piese conjugate M(surare abateri piese conjugate M(surare vibra+ii

64

5.2.5.Rigiditate prea mic(

96

Modificare configura+ie sau material piese conjugate Schimbare piese conjugate Eliminare vibra+ii sau reproiectare lag(r Schimbare material

5.2.6. Abateri de form(

48

5. 3. Sarcin& 1i mod de aplicare 6. DEFORMARE Zgomot, PLASTIC vibra+ii 6 6.1. Material 1i tehnologie 6.2. Montaj 1i piese conjugate

5.3.5. Vibra+ii

96

6.1.1.Compozi+ie chimic( necorespunz(toare 6.2.1. Montaj incorect

Analiz( material 4

48

Aspectare 4 rulment i piese conjugate Analiz( lubrifiant 4

48

Refacere montaj

6.2.2. Impurit(+i 6.2.3. Ajustaj prea strns

4 4

96 144

Cur(+are, nlocuire lubrifiant Prelucrare piese conjugate

M(surare 6 dimensiuni rulment i piese conjugate Verificare nc(rcare Verificare nc(rcare Analiz( lubrifiant 6 4 4

6. 3. Sarcin& 1i mod de aplicare

6.3.2. Sarcin( prea mare 3.3.4. Gocuri 6.5.1. Particule solide

6 6 10

216 144 240

Reducere sarcin( sau alegere alt rulment Eliminare ocuri sau alegere alt rulment Cur(+ire, nlocuire lubrifiant, mbun(t(+ire etan are

6.5. Mediu

82
Tabelul 5 Tabel centralizator FMEA RULMENEI MEDII CONTAMINATE (continuare)
Mod de defectare poten+ial Efecte poten+iale ale defect&rii S Element conven+ional Cauze poten+iale ale defect&rii Controale curente Ac+iuni D RPN corective

O
2 2 2 4

(Prevenire/ Detec+ie)

7. FISURARE, Zgomot, SPARGERE vibra+ii, blocare

10

7.1. Material 1i tehnologie

7.1.1. Compozi+ie chimic( necorespunz(toare 7.1.2. Puritate necorespunz(toare 7.1.3. Fisuri n semifabricat 7.1.4. Tratament termic necorespunz(tor 7.1.5. Prelucr(ri mecanice necorespunz(toare

Analiz( material 4 Analiz( material 4 Analiz( semifabricat Analiz( piese dup( tratament termic M(surare dimensiuni i abateri 2 2

80 80 80 80

Schimbare material Schimbare material Schimbare semifabricat Verificare i corectare proceduri tratament termic Verificare i corectare proceduri prelucrare mecanic( Detensionare interopera+ii

80

7.2. Montaj 1i piese conjugate

7.2.1. Montaj incorect

4 Aspectare rulment i piese conjugate 6 M(surare dimesiuni rulment i piese conjugate Verificare rigiditate piese conjugate Verificare nc(rcare 6

80

Refacere montaj

7.2.2. Ajustaj prea strns

240

Prelucrare piese conjugate

7.2.3. Rigiditate prea mic(

240

Modificare configura+ie sau material piese conjugate Eliminare ocuri sau alegere alt rulment Prelucrare piese conjugate

7. 3.Sarcin& 1i mod de aplicare 8. SUPRANC LZIRE nc(lzire 8 8.2. Montaj 1i piese conjugate 8. 3.Sarcin& 1i mod de aplicare 8.4. Ungere

7.3.4. Gocuri

240

8.2.3. Ajustaj prea strns

6 M(surare dimensiuni rulment i piese conjugate Verificare tura+ie Analiz( lubrifiant Analiz( lubrifiant Verificare cantitate lubrifiant Verificare cantitate de lubrifiant M(surare temperatur( 4

192

8.3.6. Tura+ie prea mare

128

Reducere tura+ie sau alegere alt rulment Cur(+ire, nlocuire lubrifiant Cur(+are, nlocuire lubrifiant Suplimentare lubrifiant

8.4.1. Lubrifiant necorespunz(tor 8.4.2. Lubrifiant degradat 8.4.3. Lubrifiant insuficient

4 10 10

4 4 4

128 320 320

8.4.4. Exces de lubrifiant

128

Redozare lubrifiant

8.5. Mediu

8.5.3. C(ldur(

192

Eliminare surs( de c(ldur( sau mbun(t(+ire r(cire lag(r Eliminare surs( de curent sau izolare rulment

9. ERODARE ELECTRIC

Zgomot, vibra+ii

9.5. Mediu

9.5.4. Curent electric

Verificare trecere curent electric

96

83
Avnd n vedere c( modurile de defectare sunt caracteristice rulmentului (ansamblului) i nu elementelor conven+ionale, numai cauzele fiind asociate cu acestea, coloana privind elementele a fost inserat( naintea coloanei cu cauzele poten+iale ale defect(rii. Tabelul 5 este valabil pentru orice fel de rulment, exceptnd coloanele S, O, D i RPN, valorile acestor indicatori fiind dependen+i de condi+iile de func+ionare ale rulmentului, respectiv de locul de utilizare al acestuia. Pentru rulmen+ii de uz general utiliza+i n medii contaminate cu particule solide (l(g(ruirea rolelor transportoarelor cu band(), valorile pentru S, O, D i respectiv RPN sunt cele prezentate n tabelul 5. Se poate constata c( diferitele cauze poten+iale de defectare, au diferite grade de risc. A eznd n ordinea descresc(toare a punctajelor RPN, cauzele poten+iale de defectare se pot eviden+ia cele care comport( cel mai mare grad de risc. Avnd n vedere c( oricare dintre aceste cauze, dac( se produc, conduc inevitabil la defectarea rulmentului, identificarea cauzelor cu cel mai mare grad de risc nseamn( i identificarea modului de defectare cu cele mai mari posibilit(+i de apari+ie. Acestea sunt prezentate n tabelul 6. Elementele conven+ionale care prezint( cauzele cu cel mai mare grad de risc, n ordinea descresc(toare a riscului, sunt prezentate n tabelul 7. Modurile de defectare cu cel mai mare grad de risc, n ordinea descresc(toare a riscului sunt date n tabelul 8. n ambele cazuri s-a luat n considerare riscul cu punctaj maxim. Tabelul 7 Ordonarea dup( gradul de risc a elementelor conven+ionale Nr. crt. 1-2 3 4 Element conven+ional Ungere - Mediu Sarcin( Montaj RPN 400 288 240

Tabelul 8 Ordonarea dup( gradul de risc a modurilor de defectare Nr. Mod de defectare crt. 1 Uzare adeziv( 2-3 Oboseal( Supranc(lzire 4-5-6-7 Uzare abraziv( Corodare chimic( -Deformare plastic( Fisurare, spargere RPN 400 320 240

Tabelul 6 Cauzele poten+iale de defectare cu cel mai mare grad de risc Nr. crt. 1 RPN 400 Cauzele poten+iale de defectare (3.4.2) Lubrifiant degradat (3.4.3) Lubrifiant insuficient (3.5.1) Particule solide (1.4.2) Lubrifiant degradat (1.4.3) Lubrifiant insuficient (1.5.1) Particule solide (3.5.2) Ap(, agen+i corosivi (8.4.2) Lubrifiant degradat (8.4.3) Lubrifiant insuficient (1.3.2) Sarcin( prea mare (1.5.2) Ap(, agen+i corosivi (2.5.1) Particule solide (3.2.3) Ajustaj prea strns (3.3.4) Gocuri (3.5.3) C(ldur( (4.4.2) Lubrifiant degradat (6.5.1) Particule solide (7.2.3) Ajustaj prea strns (7.2.5) Rigiditate prea mic( (7.3.4) Gocuri Element conven+ional Ungere Mediu Ungere Mediu Mediu Ungere Sarcin( Mediu Mediu Montaj Sarcin( Mediu Ungere Mediu Montaj Sarcin( Mod de defectare Uzare adeziv(

320

Oboseal( Uzare adeziv( Supranc(lzire Oboseal( Oboseal( Uzare abraziv( Uzare adeziv( Corodare chimic( Deformare plastic( Fisurare, spargere

3 4 5

288 256 240

84
Se constat( c( modurile de defectare cele mai probabile pentru cazul func+ion(rii n medii contaminate cu particule solide, sunt: uzarea adeziv( (griparea, blocarea) i oboseala de contact i supranc(lzirea. Totodat(, se poate observa c( elementele conven+ionale cele mai susceptibile de a provoca defectarea rulmen+ilor n cazul func+ion(rii n medii contaminate cu particule solide, sunt: ungerea, mediul i sarcina. Bibliografie 1. Brsan - Pipu, N. .a. Defectarea. Modele statistice cu aplica,ii. Editura Economic(, Bucure ti, 1999. 2. CEI 812: 1985. Techniques danalyse de la fiabilit des systemes - Procedure danalyse des modes de defaillance et leurs effet (AMDE). 3. Chrysler Corporation, Ford Motor Company, General Motors Corporation. Potential Failure Mode and Effects Analysis (FMEA). Reference Manual. 1995. Franke, W.D. FMEA Fehlermglichkeits-undeinfluanalyse in der industriellen Praxis. Verlag Moderne Industrie, Landsburg/Lech, 1987. Martinescu, I., Popescu, I. Fiabilitate. Editura Gryphon, Bra ov, 1995. Schubert, M. FMEA-Fehlermglichkeits- und Einfluanalyse. DGQ, Frankfurt am Main, 1993. Gerbu, T. Fiabilitatea 4i riscul instala,iilor. Elemente de teorie 4i calcul. Editura MatrixRom, Bucure ti, 2000. VDA. Sicherung der Qualitt vor Serieneinsatz. Qualittsmanagement in der Automobilindustrie 4. Frankfurt am Main, 1986. Watzatka, G. Studii teoretice asupra fiabilit$,ii rulmen,ilor radiali cu bile utiliza,i n medii contaminate. Referat II, Universitatea TRANSILVANIA Bra ov, 2001.

4.

5. 6. 7. 8. 9.