Sunteți pe pagina 1din 41

CHESTIONAR DE AUDIT EMAS

CONFORM Regulament CE 761 / 2002

EXPLICAŢII PRIVIND UTILIZAREA CHESTIONARULUI

Prezentul chestionar se utilizează împreună cu documentaţia specifică fiecărui audit, anume Plan de audit, Raport de audit,
etc.

În cadrul auditului, verificatorul EMAS şef evaluează eficacitatea măsurilor de managementul mediului. Pentru documentare, in
coloana „Rezultat Evaluare” foloseste simbolurile de mai jos.
ü: verificat, conformitate;
E: neaplicabil / excludere;
O: observaţie (remarcă);
N: neconformitate;

Chestionarul trebuie completat de catre auditori la fata locului.

In timpul pregatirii si realizarii auditului, auditorii trebuie sa examineze cu atentie aspectele caracteristice ale organizatiei in
concordanta cu domeniul pentru care se solicita validarea EMAS.

1
Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS
conform Regulament CE 761 : 2001 Rezultat
Observatii
evaluare
4. CERINTELE SISTEMULUI DE MANAGEMENT DE MEDIU
4.1 Cerinte generale
Este identificat in mod clar domeniul de . Sistemul de management de mediu utilizat in cadrul firmei pentru
aplicare al sistemului de management al a dezvolta, implementa politica sa de mediu si pentru a gestiona
mediului? Care este acesta? toate aspectele de mediu
S-au stabilit procesele necesare pentru . Da
a obtine rezultate in conformitate cu
politica de mediu a organizatiei ?
4.2 Politica de mediu
Este definita o politica de mediu a V Da
organizatiei?
Politica de mediu : V Da
- corespunde naturii, dimensiunilor si
impactului asupra mediului generat
de activitatile, produsele si serviciile
desfasurate?
- include un angajament de . Da
imbunatatire continua si de prevenire
a poluarii?
- include un angajament de V Da
conformitate cu legislatia si cu
reglementarile de mediu
- aplicabile? Da
Cum este asigurat ca politica de mediu O persoana
este documentata,implementata,

2
Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS Rezultat
conform Regulament CE 761 : 2001 Observatii
evaluare
mentinuta si inteleasa de intregul
personal care lucreaza pentru sau din
partea organizatiei ?
Cum se asigura disponibilitatea pentru V Politica de mediu este afisata la avizierul firmei dar si pe site
public a Politicii de mediu ? pentru a fi disponibila public
4.3 Planificare
4.3.1 Aspecte de mediu
Exista un mod procedurat referitor la
modul de identificare, evaluare si
actualizare a aspectelor de mediu pe
care organizatia le poate controla – in
cadrul domeniului de aplicare pe care l-a
definit pentru SMM ?
S-au identificat aspectele de mediu si . Da, s-a identificat impactul asociat asupra mediului
impactul asociat specifice tuturor
proceselor si locatiilor identificate ?
Au fost identificate si aspectele de mediu . Da
indirecte ?
Cum sunt determinate / definite . Sunt definite prin proceduri de sistem
aspectele de mediu cu impact
semnificativ?
La identificarea aspectelor de mediu, se .
analizeaza si cazurile de anormalitate,
incidente sau accidente anterioare ?
Se iau in considerare dezvoltari noi,
activitati, produse sau servicii noi sau

3
Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS Rezultat
conform Regulament CE 761 : 2001 Observatii
evaluare
modificate ?
Exista un registru de evidenta pentru V Prevederi de lege si alte cerinte de mediu aplicabile sunt
aspectele de mediu identificate si indentificate prin intermediul procedurii
impactul asociat?
4.3.2. Prevederi legale si alte cerinte
Cum sunt identificate prevederile legale 0 Sistemul le identifica
si alte cerinte de mediu aplicabile ?
Cum sunt identificate prevederile legale . Sistem neadecvat de identificat
si alte cerinte de mediu aplicabile
organizatiei ?
Cum sunt cunoscute prevederile legale si 0 Prevederi de lege, cerinte de mediu adoptate de organizatie se
alte cerinte de mediu pe care organizatia regasesc in cadrul procedurii
le-a adoptat, acolo unde ele trebuiesc
aplicate si cum se asigura accesul la
acestea?
Cum se asigura organizatia ca aceste V Prin control, proceduri
prevederi legale si alte cerinte pe care
org. le-a adoptat sunt luate in
considerare la stabilirea, implementarea
si mentinerea SMM ?
Cum se asigura ca organizatia detine in 0 Asigura ca organizatia detine ultimele reglementari aplicabile in
permanenta ultimele reglementari vigoare
aplicabile in vigoare (ultimele revizii) ?
4.3.3. Obiective generale si obiective specifice. Program(e) de management de mediu
Cum se stabilesc si cum se
documenteaza obiectivele generale si

4
Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS Rezultat
conform Regulament CE 761 : 2001 Observatii
evaluare
cele specifice de mediu la fiecare nivel si
functie relevanta din organizatie?
Procesul de stabilire a obiectivelor ia in V
considerare:
· cerintele legale aplicabile
· aspectele de mediu cu impact V Da
semnificativ identificate
· specificul tehnologiilor V Da
· conditiile economice date V Da
· profilul intreprinderii V Da
· punctul de vedere al partilor V Da
interesate
Obiectivele de mediu sunt cuantificate?
Cum se realizeaza actualizarea 0 Obiectivele se analizeaza in cadrul unei sedinte Directorul general
obiectivelor de mediu ? si Managerul de mediu
Cum se asigura ca obiectivele de mediu 0 Managerul de mediu asigura corelarea obiectivelor de mediu cu
sunt corelate cu politica de mediu, politica de mediu si cu angajamentul de prevenire a poluarii
inclusiv cu angajamentul de prevenire a
poluarii ?
Sunt stabilite programe de management V
de mediu?
Cum sunt transmise responsabilitatile, V Directorul general ce stabileste responsabilitatile, asigura
asigurate mijloacele si respectate mijloacele necesare de respectare privind derularea
termenele privind derularea
programenlor de management de mediu
aprobate?

5
Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS Rezultat
conform Regulament CE 761 : 2001 Observatii
evaluare
Cum este stabilit modul de corelare a
programelor cu proiectele si produsele
noi sau modificate?
4.4 Implementare si functionare
4.4.1. Resurse, atributii, responsabilitate si autoritate
Cum sunt stabilite responsabilitatile si Responsabilitatea, autoritatea persoanelor cu activitate de
autoritatea tuturor persoanelor / functiilor conducere, executie si verificare sunt stabilite in cadrul sedintelor
cu activitati de conducere,executie si de catre Directorul General
verificare si cum sunt acestea
comunicate persoanelor respective?
Cum este asigurata structura V De catre conducere
organizatorica destinata protectiei
mediului inconjurator ?
Cum sunt stabilite si asigurate resursele 0 Persoanele sunt stabilite si asigurate de catre Directorul General
necesare punerii in aplicare a politicii de
mediu si a obiectivelor sale in vederea
realizarii programelor de management de
mediu ?
Este numit reprezentantul V Directorul General
managementului pentru mediu cu
responsabilitate si autoritate de a se
asigura ca sistemul de management al
mediului este conform cerintelor ISO
14001, astfel incat conducerea sa fie
informata corespunzator?

6
Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS Rezultat
conform Regulament CE 761 : 2001 Observatii
evaluare
Cum se asigura necesarul privind 0 Instruirea personalului, inclusiv acela care efectueaza activitatea
calificarea profesionala a anagajatilor de audit se face prin participarea la cursuri de instruire
astfel incat sa fie suficienta pentru toate desfasurate in cadrul organizatiei
partile de interes apartinand sistemului
de management de mediu, inclusiv
pentru auditul intern ?
4.4.2. Competenta, instruire si constientizare
Cum se identifica necesarul de instruire 0 Se organizeaza evaluare in cadrul organizatiei care intocmeste
pentru toti angajatii care desfasoara evaluarea pentru fiecare angajat care desfasoara activitati ca pot
activitati ce pot avea impact semnificativ avea un impact asupra mediului
asupra mediul?
In ce mod sunt planificate instruiri , 0 Activitatea de instruire se realizeaza pe baza unui plan
functie de calificarea necesara
personalului care desfasoara diferite
activitati ce pot avea impact asupra
mediului?
Exista activitati / cursuri de instruire 0 Procedee si alte documente sunt inmanate de conducere
pentru formarea unei constiinte privind angajatilor
protectia mediului pentru intregul
personal angajat?
Cum se realizeaza constientizarea 0 Angajatii cunosc metoda, instructiunile, procedurile si alte
angajatilor privind rolul si documente date de conducere
responsabilitatile proprii, privind
transpunerea in practica a politicii de
mediu si a obiectivelor sale cat si privind
respectarea atributiilor proprii de lucru ?

7
Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS Rezultat
conform Regulament CE 761 : 2001 Observatii
evaluare
Cum se asigura ca angajatii cunosc
impactul posibil al muncii lor asupra
mediului, in cazul in care apar
neconformitati sau abateri de la modul
de lucru aprobat?
Cum va asigurati ca personalul care V Personalul sa cunoasca atributiile si responsabilitatile deoarece
trebuie sa intervina in rezolvarea unor acestea sunt specificate in fisa postului fiecarui angajat
situatii de urgenta posibile, isi cunoaste
atributiile si responsabilitatile ?
4.4.3. Comunicare
Cum este documentata procedura V Accesibila si simplu de inteles
pentru comunicare interna, cu referire la
protectia mediului si ce cai si mijloace
sunt utilizate?
Angajaţii sunt implicaţi în procesele de V Da
ameliorare permanentă a funcţionării
ecologice a organizaţiei.
Se folosesc forme adecvate de
participare, cum ar caietul de sugestii,
munca la proiecte pe echipe sau
comitete de mediu.
In ce mod sunt primite si documentate in 0 Solicitarile sunt inregistrate in registre specifice si raspunsul se
mod sistematic solicitarile pertinente ale transmite partii interesate
partilor interesate si in ce mod se
transmite raspuns acestora ?

8
Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS Rezultat
conform Regulament CE 761 : 2001 Observatii
evaluare
In ce mod se realizeaza comunicarea 0 Comunicarea externa cu partile interesate referitoare la aspecte
externa cu partile interesate referitor la de mediu se realizeaza telefonic sau prin e-mail
aspectele de mediu semnificative si
sistemul de management de mediu?
4.4.4. Documentatia
Cum este documentat sistemul de 0 Se asigura ca produsele si procesele indeplinesc cerintele
management de mediu astfel incat sa se relevante referitoare la mediu sunt stabilite proceduri de sistem
asigure ca produsele si procesele
indeplinesc cerintele relevante
referitoare la mediu?
Atentie: ISO 14001 nu are ca cerinta
existenta unui Manual de Management
de Mediu
4.4.5 Controlul documentelor
Exista proceduri pentru controlul V Se asigura ca produsele si procesele indeplinesc cerintele
documentelor referitoare la sistemul de relevante referitoare la mediu sunt stabilite proceduri de sistem
management de mediu, inclusiv pentru
documente de provenienta externa (de
exemplu prescriptii juridice / de legislatie
si administrative convenite)?
In ce mod sunt ele verificate si aprobate . Personal responsabil
de personal autorizat in acest scop?
Cum va asigurati ca documentele sunt in 0 Se realizeaza inspectii periodice ale documentatiei de catre
permanenta adecvate scopului pentru personalul autorizat
care au fost elaborate ?
Cum este asigurat ca documentele 0 Resonsabilul cu asigurarea calitatii trebuie sa se asigure ca

9
Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS Rezultat
conform Regulament CE 761 : 2001 Observatii
evaluare
aplicabile, sa fie disponibile la locul in documentele sunt distribuite in locurile corespunzatoare
care se desfasoara activitatile
respective?
Care este perioada de arhivare stabilita . Conform legilor din Romania
pentru documentele iesite din uz ?
Cum este asigurat, de exemplu, printr-o 0 Sunt completate fise, procese relevante
revizie periodica, faptul ca documentele
au fost modificate la momentul oportun?
Cum sunt stabilite responsabilitatile 0 Directorul General stabileste responsabilitatile
pentru efectuarea, verificarea si
aprobarea
modificarilor documentelor?
Cum se asigura ca toate documentele 0 Personalul responsabil cu Asigurarea Calitatii mentine
relevante, referitoare la mediu sa fie inregistrarile
cuprinse intr-o Lista tinuta sub control?
Este asigurat modul de acces la toate /
informatiile necesare?
4.4.6 Controlul proceselor
1. Contractare
Sunt stabilite proceduri si resposabilitati V Da
pentru a analiza, verifica si aproba
ofertele si contractele?
Este asigurat ca prevederile legale si alte V Da
cerinte aplicabile, referitoare la mediu sa
fie incluse in prevederile contractuale?

10
Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS Rezultat
conform Regulament CE 761 : 2001 Observatii
evaluare
Cum se asigura ca orice diferete intre 0 Daca apar diferente intre conditiile oferite si conditiile contractului
coditiile ofertei si coditiile contractului sa se discuta la sedinta la care participa Directoul General si
fie clarificate si eliminate inainte de responsabilul de departament
incheierea contractului?
2. Proiectare
Cum se asigura ca toate fazele ciclului V Resursele sunt mentinute aproape de postul de lucru
de viata al unui produs sa fie tinute sub
control privind impactul asupra mediului
si sa fie prevazute resursele necesare in
asa fel incat sa se reduca sau sa se
elimine poluarea mediului sau riscurile
producerii ei?
Cum sunt luate in considerare, in cadrul V Sunt efectuate unele calcule
datelor de intrare in proiectare,
prevederilor legale privind mediul?
Cum este documentat in proiect V Este specificat clar
(rezultatul proiectarii) faptul ca, cerintele
referitoare la protectia mediului sunt
indeplinite?
Sunt verificate proiectele (sau rezultatele 0 Proiectele sunt verificare de catre managerul de proiect si
documentate ale proiectarii), referitor la directorul general
cerintele privind protectia mediului, si in
ce mod?
In ce mod este verificat, in cadrul validarii 0 Se organizeaza sedinte in care se verifica daca produsul
proiectului, daca produsul indeplineste indeplineste cerintele
cerintele si/sau asteptarile stabilite

11
Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS Rezultat
conform Regulament CE 761 : 2001 Observatii
evaluare
referitoare la mediu?
Cum se asigura ca, in cazul modificarilor 0 Este sarcina responsabilului cu asigurarea calitatii impreuna cu
de proiecte sunt reinnoite si verificate si managerul de mediu
punctele de vedere relevante, referitoare
la mediu (inclusiv acelea care rezulta din
prevederi legale si de autorizare) ?
3. Aprovizionare
In ce mod este stabilit un sistem de 0 Se transmit chestionare la furnizori
evaluare si selectare de furnizori?
In ce mod sunt luate in considerare, in 0 Nu se incheie contracte decat cu firme care au implementat
cadrul evaluarii si selectarii furnizorilor, sistem de management si care fac dovada autorizatiei de la
cerintele de explicitare a sistemelor de organismul de certificare
management de mediu, impactul
produsului aprovizionat asupra mediului,
ca si detinerea de dovezi privind
autorizarile obtinute de la organismele
abilitate legislativ (daca este cazul).
Cum se asigura ca furnizorii si toti aceia 0 Toti furnizorii trebuie sa aibe implementat sistemul de
care intra intr-o relatie contractuala cu management de mediu
organizatia, sa respecte cerintele
relevante referitoare la mediu?
Cum se asigura ca documentele de 0 Se verifica documentele de catre responsabilul de aprovizionari
aprovizionare sa contina toate indicatiile
necesare, referitoare la cerintele privind
mediul?
In ce mod sunt verificate si aprobate V Sunt verificare de catre responsabilul cu mediul si aprobate de

12
Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS Rezultat
conform Regulament CE 761 : 2001 Observatii
evaluare
documentele de aprovizionare innaintea directorul general
emiterii lor, referitor la corectitudinea
cerintelor stabilite privind mediul?
4 Realizare produs / serviciu
Cum sunt specificate cerintele pentru . Prin intermediul procedurilor
procese referitoare la mediu ?
Se realizeaza o intretinere 0 Da
corespunzatoare a echipamentelor astfel
incat sa fie asigurata capabilitatea
proceselor de a realiza protectia
continua a mediului?
Cum este stabilit in ce cazuri si in ce 0 Clientul sa fie informat asupra activitatilor legate de produse daca
maniera este informat clietul despre este cerinta specificata in contract
manuirea,depozitarea produselor livrate
si modul de eliminare a lor la sfarsitul
duratei de viata?
Cum sunt supravegheate procesele de 0 Responsabilul cu mediul este responsabil cu asigurarea
preambalare, ambalare si etichetare,
adecvat, astfel incat sa se asigure
indeplinirea cerintelor stabilite ca
relevante, referitoare la mediu?
Cum sunt reglementate conditiile de V Depinde de tipul de transport
livrare/expediere, astfel incat sa nu
rezulte nici o vatamare a mediului ca
umare a transportului produselor?
4.4.7 Pregatire pentru situatii de urgenta si capacitate de raspuns

13
Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS Rezultat
conform Regulament CE 761 : 2001 Observatii
evaluare
Cum se identifica situatiile de urgenta 0 Se realizeaza instruirea la care se simuleaza situatii de urgenta
privind mediul ce pot apare ?
Sunt disponibile si cunoscute de V Da
personal Planurile de urgenta, acolo
unde sunt necesare ?
Planurile de urgenta cuprind echipele si . Da
resursele necesare pentru interventie,
precum si modul de actiune pentru
limitarea impactului asupra mediului ?
Cum este verificata procedura pentru Responsabilul cu asigurarea calitatii verifica periodic procedura
situatii de urgenta, in special eficacitatea dar nu efectueaza simulare
sa ( de ex: prin simularea situatiilor de
urgenta) ?
4.5 Verificare
4.5.1 Monitorizare si masurare
Sunt stabilite nevoile de masurare /
monitorizare privind mediul:
- aer V Da
- apa V Da
- sol V Da
- resurse naturale V Da
- deseuri V Da
- altele V Da
Sunt stabilite masuratorile de mediu V Functie de masurare
relevante ce trebuie efectuate si
exactitatea ceruta , frecventa, metode

14
Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS Rezultat
conform Regulament CE 761 : 2001 Observatii
evaluare
de analiza, criterii de acceptare
Cum sunt alese echipamentele de 0 Se tine cont de procese, proceduri realizate
masurare in asa fel incat sa corespunda
tipului de masurare stabilit ?
Cum sunt calibrate , verificate la intervale 0 Inginerul sef verifica echipamentele de masurare
prestabilite, respectiv inaintea utilizarii,
aceste echipamente de masurare,
folosite in procese, produse cu impact
asupra mediului?
Cum este asigurat sa fie efectuate 0
inregistrari privind calibrarea
echipamentelor de masurare utilizate si
cum este reglementata pastrarea lor?
Cum poate fi recunoscut de catre 0 Se folosesc etichete
utilizator stadiul verificarii
echipamentelor de masurare utilizate in
activitati pentru protectia mediului?
4.5.2. Evaluarea conformitatii
Cum se realizeaza evaluarea periodica a 0 Se realizeaza audituri
conformitatii cu cerintele legale aplicabile
Inregistrarile stabilite pun in evidenta V Da
masura in care sunt indeplinite cerintele
legale aplicabile?
Exista autorizatii de mediu, valabile, V
pentru tot domeniul de certificare ?
4.5.3 Neconformitate, actiune

15
Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS Rezultat
conform Regulament CE 761 : 2001 Observatii
evaluare
corectiva si actiune preventiva
Cum sunt identificate, sistematic V Prin contracte inregistrate in raportul de activitate
analizate cauzele neconformitatilor de
produs,instalatie, proces si sistem de
management de mediu, cum sunt
inregistrate rezultatele cercetarilor si
cum sunt stabilite masurile corective
necesare?
Cum sunt luate in considerare riscurile V In urma propunerii responsabililor
posibile in cazul stabilirii de actiuni
corective si preventive?
Cum se realizeaza evaluarea eficacitatii V Rapoarte, contracte
actiunilor corective / preventive
referitoare la mediu aprobate?
Cum sunt luate in considerare in cadrul 0 Directorul general urmareste aplicarea actiunilor corective si
realizarii (actiunilor corective si preventive
preventive) economisirea resurselor si
prevenirea pericolului de repetare a
situatiilor daunatoare mediului
inconjurator?
Cum se asigura comunicarea cauzele 0 Se tin sedinte
incidentelor privind mediul, tuturor
entitatitatilor / compartimentelor in care
exista sau ar putea exista riscuri
asemanatoare?
In ce mod sunt reclamatiile clientului sau 0

16
Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS Rezultat
conform Regulament CE 761 : 2001 Observatii
evaluare
altor parti interesate privind mediul?
4.5.4. Inregistrari
Ce proceduri pentru inregistrari relevante 0
privind mediul sunt stabilite, in vederea:
·indexarii (identificare, ordonare) 0 Procedura ps-02
·colectarii 0 Procedura pc-c-01
·inegistrarii 0 Procedura ps-in-01
·accesului 0 Procedura ps-acc-1
·depozitarii 0 Procedura ps-d-002
·pastrarii/arhivarii 0 Procedura ps-arh-01
·conservarii si eliminarii 0 Procedura ps-con-01
Cum sunt stabilite inregistrarile relevante 0
referitoare la mediu, cerute pentru
demonstrarea eficacitatii aplicarii
sistemului de management de mediu?
Unde si cum sunt stabilite termenele de 0
pastrare/arhivare pentru inregistrarile
relevante, referitoare la mediu?
Sunt facute precizari, referitoare la 0
accesul intern si extern la aceste
inregistrari?
4.5.5 Auditul intern
Sunt stabilite proceduri pentru V Da
planificarea si efectuarea de audituri
interne ale sistemului de management
de mediu ?

17
Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS Rezultat
conform Regulament CE 761 : 2001 Observatii
evaluare
Exista un program pentru auditul V Da
sistemului de management de mediu ?
Cum este asigurat ca la efectuarea 0 Se realizeaza auditul intern de catre personalul calificat in cadrul
auditurilor interne de mediu, sa fie organizatiei
utilizate persoane calificate si
independente de activitatile auditate?
In ce mod sunt documentate rezultatele 0 Se realizeaza rapoarte de audit
auditurilor interne de mediu si in ce mod
sunt aduse aceste rezultate la
cunostinta functiilor/ persoanelor
responsabile din zonele auditate?
Cum este asigurat ca managementul 0 Se efectuteaza verificari la rapoartele de audit
executiv din zonele auditate sa
intreprinda la termen actiunile corective
stabilite in baza rezultatelor auditurilor
interne de mediu ?
Cum este asigurat ca prin audituri de
urmarire sa fie verificata si inregistrata
realizarea si eficacitatea actiunilor
corective privind mediul?
Contine programul de audit, respectiv V Da
planul de audit precizari catre sectoarele
auditate, referitoare la: desfasurare audit
si proceduri utilizate precum si
intervalele de timp destinate auditului si
responsabilitatea in efectuarea auditului?

18
Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS Rezultat
conform Regulament CE 761 : 2001 Observatii
evaluare
4.6. Analiza conducerii
Este evaluat sistemul de management de V Da
mediu si angajamentul imbunatatirii sale
continue de catre conducerea la cel mai
inalt nivel, la intervale de timp
prestabilite?
Datele de intrare pentru analiza SMI V Da
includ informatii privind:
- rezultatele auditurilor interne
- comunicarea si sesizari ale partilor V Da
interesate cu privire la mediu
- conformitatea privind factorii de mediu V Da
- performantele de mediu realizate de V Da
organizatie
- modul in care obiectivele si tintele au V Da
fost realizate
- stadiul actiunilor corective si preventive V Da
- actiuni de urmarire de la analizele de V Da
management anterioare
- modificari care pot influenta SMM V Da
- recomandari pentru imbunatatire V Da
Datele de iesire ale analizei SMM includ V Da
decizii si actiuni referitoare la:
- imbunatatirea eficacitatii SMM V Da
- imbunatatirea proceselor SMM V Da
- imbunatatirea produsului in raport cu V Da

19
Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS Rezultat
conform Regulament CE 761 : 2001 Observatii
evaluare
cerintele clientilor privind mediul
- imbunatatirea performantelor de mediu V Da
- nevoile de resurse V Da
Unde si cum sunt pastrate inregistraile 0 In format electronic
acestor analize?
In ce mod este verificat, in cadrul validarii 0 Este sarcina resposabilului cu proiectarea sa verifice daca
proiectului, daca produsul indeplineste produsul respecta cerintele
cerintele si/sau asteptarile stabilite
referitoare la mediu?
Cum se asigura ca, in cazul modificarilor 0
de proiecte sunt reinnoite si verificate si
punctele de vedere relevante, referitoare
la mediu (inclusiv acelea care rezulta din
prevederi legale si de autorizare) ?
Tratarea reclamatiilor primite de organizatie
Ati inregistrat sesizari / reclamatii de la
clienti sau alte parti interesate ?
Care este modalitatea de comunicare a E-mail
modului de rezolvare ?
Cum au fost ele rezolvate ?
S-au inregistrat incidente / accidente de
mediu (de la auditul precedent sau cel
putin 1 an in urma)?
Declaratia de mediu
Include :
(a) o descriere clară şi precisă a

20
Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS Rezultat
conform Regulament CE 761 : 2001 Observatii
evaluare
organizaţiei care se înregistrează în
cadrul EMAS şi un sumar al
activităţilor, produselor şi serviciilor
sale, precum şi al relaţiilor cu orice
organizaţie mamă (acolo unde este
cazul);
(b) politica de mediu şi o descriere V Da
succintă a sistemului de
management al mediului al
organizaţiei;
(c) o descriere a tuturor aspectelor
ecologice semnificative directe şi
indirecte care rezultă într-un impact
semnificativ asupra mediului al
organizaţiei şi o explicaţie a naturii
impactului în raport cu aceste
aspecte (anexa VI);
(d) o descriere a obiectivelor şi sarcinilor
ecologice în raport cu impactul şi
aspectele ecologice semnificative;
(e) o sinteză a datelor existente despre
funcţionarea organizaţiei în raport cu
obiectivele şi sarcinile sale ecologice
şi cu impactul semnificativ asupra
mediului. Sinteza poate include cifre
despre emisiile de poluanţi,
producerea de deşeuri, consumul de

21
Evaluare
CHESTIONAR DE AUDIT EMAS Rezultat
conform Regulament CE 761 : 2001 Observatii
evaluare
materie primă, energie şi apă,
zgomot şi alte aspecte indicate în
anexa VI. Datele trebuie să fie V Da
relevante pentru o comparaţie
anuală de evaluare a evoluţiei
funcţionării ecologice a organizaţiei;
(f) alţi factori privind funcţionarea
ecologică inclusiv în raport cu
prevederile legale şi cu impactul
semnificativ asupra mediului;
(g) numele şi numărul de acreditare al
inspectorului de mediu şi data
validării.

22
5.CERTIFICAREA AUDITORILOR

TEMA 5

Presupunând că urmează să vă definitivaţi pregătirea profesională


în vederea certificării ca „auditor calitate” şi efectuării auditului de
conformitate cu cerinţele SR EN ISO 9001:2008, alcătuiţi-vă un
CV (utilizând modulul anexat – anexa 2) din care să reiasă
experienţa profesională în domeniul gestionării SMC.

Ataşaţi CV-ul proiectului.

Materiale necesare:
 model CV anexat – anexa 2
 foaia matricola din perioada 2006-2010
ANEXA 2
Model CV

CURRICULUM VITAE

1. Numele:
2. Prenumele:
3. Cod numeric personal:
4. Data şi locul naşterii:
5. Cetăţenie:
6. Starea civilă:
7. Adresa:
8. Telefoane de contact: serviciu; mobil, acasă:
9. Adresă e-mail:
10. Studii: (liceu, facultate, cursuri postuniversitare, doctorat, cursuri
instruire)

24
Liceul Facultatea (a) Master 1 Studii post Doctorat 1
Instituţia
Universitare 1
Numele/
secţia
Perioada
Grade sau
diplome
obţinute

11. Experienţa profesională (d)

Perioada:
Locul:
Instituţia: 
Funcţia:
Descriere/
cod CAEN
rev. 2 (b) (c):

(d)
12. Precizări privind alte activităţi (consultanţă, audituri de terţă parte, etc.)

PERIOADA ORGANIZAŢIE CAEN rev 2 PRECIZĂRI (f)


domeniile in care s-a dat
consultanta

25
PERIOADA ORGANIZAŢIE CAEN rev 2 PRECIZĂRI (f)
domeniile in care există
experienta (alta decât cea
profesională) in activitati
ca: inspectie, control,
expertiza si durata pentru
fiecare din acestea
experienta practica în alte
domenii

Domeniile CAEN (b) in care


ati participat in calitate de
auditor de terta parte si
durata (nr. de zile) pentru
fiecare din acestea(g)

Domeniile CAEN (b) in care


ati participat in calitate de
expert

26
13. Brevete de invenţii:
(b)
14. Lucrări elaborate şi/sau publicate :

15. Membru al asociaţiilor profesionale:

16. Limbi străine cunoscute:

17. Anexe: copii după toate diplomele de calificare obţinute


până în prezent (inclusiv cele referitoare la audit).

Data: Semnătura:

NOTE:
(a) Numele şi prenumele se vor scrie obligatoriu cu diacritice (ă,â,î,ş,ţ).
(b) Se vor preciza domeniile cf. codului CAEN la nivel de 3 cifre
(c) Se face o descriere a activităţilor desfăşurate, cu accent pe experienţa
dobândită, începând cu locul de muncă actual. (dacă este cazul se
menţionează şi experienţa referitoare la auditurile de secundă parte şi cele
interne).
(d )Solicitanţii pentru domeniile de recunoaştere sisteme de management de
mediu, respectiv sisteme de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale
vor completa şi o anexă suplimentară
(e) Se pot adăuga coloane la tabel corespunzător altor cursuri postuniversitare,
doctorat, cursuri instruire etc.
(f) Se vor preciza sistemele de management în care s-a acumulat experienţă
(acolo unde este aplicabil)
(g) Se completează iniţial de către solicitanţi şi auditori recunoscuţi de mai puţin
de 1 an. Auditorii cu vechime mai mare de 1 an, vor completa rubrica numai în
cazul în care solicită domenii CAEN suplimentare sau recunoaştere pe alt
sistem de mangement.

27
JUSTIFICAREA DOMENIILOR DE RECUNOAŞTERE SOLICITATE
(Se completează câte un formular
pentru fiecare sistem de management solicitat)
Sistem de SMC SMM SSM
management
Expert
Auditor
Auditor sef x

Definire Justificare domeniu solicitat


domeniu Organizatia in care Descriere activitate - Activitati
a lucrat – care sa specifice cu caracter profesional-
demonstreze tehnic desfasurate (nu numai de AQ)
domeniul acordat care sa demonstreze experienta
profesionala in acel domeniu
Construcţii
maşini
Sudură
Etc.

Nota 1: Activitati specifice cu caracter profesional-tehnic desfasurate (nu


numai de AQ) care sa demonstreze experienta profesionala in acel domeniu –
pot fi si din contracte de consultanta (doar daca puteti spune ca acea
consultanta nu a fost numai elaborare manuanual si proceduri de sistem sau
audituri ci si elaborare tehnologii, retete de fabricatie, instructiuni de lucru
specifice, standarde de produs etc.) sau inspectii. Pentru auditor SMM – se va
scoate in evidenta activitate privind protectia mediului: implicare in
gestionare deseuri, coordonare instalatii de productie care au echipamente de
depoluare (filtre, decantoare, cicloane, scrubere etc.), monitorizari aer, apa, sol
etc.
Nota 2: Daca solicitaţi extindere de domeniu, va rugam sa completati in tabel
(cu caractere ingrosate-bold) justificarile privind experienta profesionala.

28
6. CERTIFICAREA DE PERSONAL

S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. a luat decizia reducerii


costurior legate de formarea profesională a personalului propriu şi
şi-a propus acreditarea cursurilor de formare perofesională pentru
sudori.

TEMA 6

Raspundeti urmatoarei cerinte:

Având la bază cunoştinţele tehnice relaţionate activităţii de sudură


în arc electric şi formularistica necesară întocmiri dosarului de
autorizare, completaţi corespunzător toate formularele
necesare autorizării cursului pentru sudori de către CNFPA
(anexele 3,4,5,6 şi 7).

Materiale necesare:
 Suport de curs 6
 Anexele 3,4,5,6 şi 7 de la indrumarul pentru proiect
 www.cnfpa.ro

29
ANEXA 3

30
31
32
ANEXA 4
PROGRAMA DE PREGATIRE

33
ANEXA 5

34
ANEXA 6

35
ANEXA 7

36
7. CERTIFICAREA DE PRODUS

S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. doreşte comercializarea


externă a tâmplăriei PVC cu geam termopan. În vederea emiterii
declaraţiilor de conformitate cu marcaj CE şi punerea pe piaţă a
produselor pentru construcţii în baza Certificatelor de conformitate
CE, este necesară certificarea controlului producţiei în fabrică a
tâmplăriei din PVC.

TEMA 7

Raspundeti urmatoarelor 3 cerinte:


7.a) Având la bază cerinţele standardului pentru certificarea
tâmplăriei de PVC cu geam termopan (EN 14351 - 1) şi descrierea
dotărilor tehnologice a liniei de producţie a tâmplăriei de PVC,
întocmiţi un check list (un opis al dosarului, personalizat
pentru firma S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L.) care să vă fie
util depunerea dosarului pentru certificarea de produs
(tâmplărie PVC cu geam termopan). Ataşaţi check list-ul
proiectului.

7.b) Selectaţi un organism de certificare acreditat, care sa


poata realiza certificarea tâmplăriei de PVC. Motivaţi alegerea.

7.c) Completaţi o declaraţie de conformitate pentru noul


produs certificat, utilizând modelul din anexa 8. Ataşaţi
proiectului declaraţia de conformitate.

Materiale necesare:
 Suportul de curs 7, referitor la etapele si cerintele pentru
certificarea de produs, inclusiv cerintele de continut al dosarului
pentru certificare
 Descrierea infrastructurii S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L.
 Suportul pdf legat de certificarea ferestrelor de PVC cu geam
termopan
 Modelul declaratiei de conformitate anexat prezentului laborator
(anexa 8)

37
ANEXA 8

Declaratie de conformitate

S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. avand sediul in Botosani, str.


Ion Pilat nr. 18, asiguram, garantam si declaram pe proprie
raspundere ca produsul Tamplarie din PVC tip ........... este in
conformitate cu EN 14351 - 1

Declaratie de conformitate pentru profile, geam feronerie


Agrement tehnic pentru produs- tamplarie. Certificarea SMC al
societatii de către un organism agreat MLPAT, ACREDITAT
RENAR: ....................................................

38
8. CERTIFICAREA LINIEI DE PRODUCŢIE

Deoarece deocamdată S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. nu are


fonduri suficiente şi pentru certificarea de conformitate a
betoanelor, managementul firmei a luat decizia certificării sub
sistem 2 a liniei de producţie asociată acestora.

TEMA 8

8.a) întocmiţi sub formă de listă particularizată pentru S.C.


VICTOR CONSTRUCT S.R.L., dosarul pentru certificarea liniei
de producţie a betonului în cadrul staţiei de betoane tip
LIEBHERR.

8.b) Stabiliţi care ar putea fi punctele cheie ale controlul de


calitate pe flux, astfel încât S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L.
să poată garanta producerea unui beton de calitate, fiabil şi sigur
în utilizare.

Materiale necesare:
 Normativul român pentru producerea betonului (NE 012/1 din
2007 – Normativ pentru producerea betonului şi executarea
lucrărilor din beton, beton armat şi beton precomprimat) –
disponibil on-line,
 amănuntele legate de organizarea şi dotările staţiei de betoane
a S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L.
 suportul de curs – cursul 8

39
9. CERTIFICAREA SERVICIILOR

S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L. a obţinut acreditarea de către


CNFPA a cursului pentru sudori, conform dosarului pe care l-aţi
întocmit în cadrul laboratorului 6.

TEMA 9

9.a) Imaginaţi un sistem de validare a procesului de învăţământ


relaţionat cu formarea sudorilor (continutul minim al dosarului
pentru certificarea serviciului de invatamant), care sa includa:
 cuprinsul manualului calitatii (numai pentru formarea sudorilor)
 lista procedurilor necesare (obligatorii si proceduri specifice)
 lista echipamentelor si dotarilor necesare
 lista calificarilor necesare pentru lectori
 locatia de practica si testare/ laboratoare de incercari.

Materiale necesare:
 cerintele SR EN ISO 9001:2008
 recomandarile IWA 2:2006 (anexele 9 si 10),
 notele de curs – cursul 9.

40
1. ACREDITAREA LABORATOARELOR DE ÎNCERCĂRI

Aşa cum este descris în prezentarea S.C. VICTOR CONSTRUCT


S.R.L., acesta deţine două laboratoare:
 un laborator de încercări pentru betoane şi mortare, la staţia de
betoane şi
 unul de încercări mecanice la secţia de producţie (inclusiv
pentru controlul nedistructiv al sudurii la atelierul de confecţii
metalice).

TEMA 10

În vederea acreditării laboratorului pentru controlul nedistructiv al


sudurii din cadrul S.C. VICTOR CONSTRUCT S.R.L.:

10.a) Stabiliţi sub formă de listă conţinutul minim al documentaţiei


SMC din cadrul laboratorului pentru încercarea care urmează a fi
acreditată (manual, proceduri obligatorii şi instrucţiuni de lucru
considerate a fi necesare).

10.b) Întocmiţi dosarul de acreditare a laboratorului, fără


dezvoltarea documentaţiei de sistem (rămâne numai la stadiul de
listă). Ataşaţi-l proiectului.

Materiale necesare:
 ghidurile pentru acreditarea laboratoarelor de încercări puse la
dispoziţe on-line de RENAR (www.renar.ro),
 prevederile SR EN ISO/CEI 17025:2009
 suportul de curs – curs 10.

41