Sunteți pe pagina 1din 6

Document:

CAIET DE SARCINI
Data emiterii: 17.05.2019
SC.CRISTIAN S.R.L Produsul: Exemplar nr. 1/5
POMPĂ Pagina:1/6

Cod: DCM-642CB-01

CAIET DE SARCINI

Întocmit:MIHALCEA Valeriu-Cristian

1
Document:
CAIET DE SARCINI
Data emiterii: 17.05.2019
SC.CRISTIAN S.R.L Produsul: Exemplar nr. 1/5
POMPĂ Pagina:2/6

Cod: DCM-642CB-01

Cuprins:

1 . Obiect
2. Domeniu de aplicare
3. Documente de referinţă
4. Durata de viată

5. Cerinţe de mediu
6. Cerinţe de ergonomie
7. Cerinţe tehnice şi de calitate
8. Cerinţe privind marcarea, ambalarea, transportul, depozitarea şi conservarea

9. Măsuri de protecţia muncii

2
Document:
CAIET DE SARCINI
Data emiterii: 17.05.2019
SC.CRISTIAN S.R.L Produsul: Exemplar nr. 1/5
POMPĂ Pagina:3/6

Cod: DCM-642CB-01

1. OBIECT
Caiet de sarcini se referă la produsul " POMPĂ ".

Caietul de sarcini face parte din documentaţia scrisă a proiectului de execuţie a " POMPĂ” şi

este parte componentă a documentaţiei desenate, cuprinzând informaţiile necesare execuţiei şi

exploatării produsului.

2. DOMENIU DE APLICARE
Ansamblul „ POMPĂ ” are rol in profilarea unui semifabricat plan, conform desenului de
executie al piesei finite.

3. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
> Documentaţia de execuţie - " POMPĂ ";

> STAS 6692-83 - TIPURI DE PROTECŢIE CLIMATICĂ;


STAS 6595-83 - ÎMPĂRŢIREA CLIMATICĂ A PĂMÂNTULUI ÎN SCOPURI TEHNICE

4. DURATA DE VIAŢĂ
Durata normală de viaţă în condiţiile respectării instrucţiunilor de montare, exploatare şi

întreţinere este de 10ani.

5. CERINŢE DE MEDIU
5.1 CERINŢE DE MEDIU AMBIANT
Zonă microclimatică cu climat temperat "N" zonă în care:
- media temperaturilor minime anuale este -300C;
- media temperaturilor maxime anuale este +450C;
- temperatura minima absoluta este -450C;
- temperatura maxima absoluta este +500C;
- umiditatea relativa a aerului la tmperaturi mai mari de 200C depaseste rareori 70%.

5.2 CERINŢE DE MEDIU ÎN FUNCŢIONARE

> temperatura ambiantă în timpul funcţionării este -250C-450C;


> umiditatea maximă a aerului la 20°C maxim 70%;

5.3 CERINŢE DE MEDIU LA TRANSPORT ŞI DEPOZITARE


> temperatură ambiantă în timpul transportului sau depozitării (450C-50°C);

3
Document:
CAIET DE SARCINI
Data emiterii: 17.05.2019
SC.CRISTIAN S.R.L Produsul: Exemplar nr. 1/5
POMPĂ Pagina:4/6

Cod: DCM-642CB-01

> umiditatea relativă maximă a aerului la 20°C maxim 70%;


> mediu lipsit de gaze corozive, neinfiamabil, neexploziv, ferit de acţionarea directă a razelor de
soare şi variaţii rapide ale temperaturii şi umidităţii

6.CERINŢE PRIVIND CARACTERISTICILE ŞI PERFORMANŢELE


PRODUSULUI

6.1 CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE


Valorile cotelor dimensionale ale ansamblului " POMPĂ " trebuie să respecte condiţiile impuse
de documentaţia de execuţie, pentru orice abateri de la valorile prescrise se va cere acordul
beneficiarului.

6.2 CERINŢE PRIVIND APTITUDINI FUNCŢIONALE


În timpul funcţionării - piesa " POMPĂ ".trebuie să prezinte siguranţă.

6.3 CERINŢE ERGONOMICE


" POMPĂ ".- nu necesită respectarea sau asigurarea unor caracteristici ergonomice.

6.4CERINŢE PRIVIND FIABILITATEA ŞI MENTENANŢA (accesibilitate, uşurinţă în


demontare)
6.4.1 Media timpului de bună funcţionare 7 ani.
6.4.2 Demontarea se poate efectua fără crearea unor condiţii speciale.
6.4.3 Se poate demonta fără a se utiliza dispozitive speciale.
6.4.4 Are un grad mediu de tipizare, standardizare.
7. CERINŢE TEHNICE ŞI DE CALITATE
7.1 CERINŢE PRIVIND MATERIALELE
7.1.1 Materialele necesare executării reperelor componente ale ansamblului " POMPĂ ". vor fi
cele prevăzute.

7.1.2 Punasonul - se va executa prin turnare din EN GJL250

4
Document:
CAIET DE SARCINI
Data emiterii: 17.05.2019
SC.CRISTIAN S.R.L Produsul: Exemplar nr. 1/5
POMPĂ Pagina:5/6

Cod: DCM-642CB-01

7.2 CERINŢE PRIVIND EXECUŢIA


7.2.1 Materialele necesare executării reperelor componente ale ansamblului " POMPĂ vor fi cele
prevăzute.
7.2.2 " Carcasa pompa” se va executa prin turnare din EN GJL250.

7.2.3 Protecţia climatică la " Carcasa pompa” se va stabili de comun acord cu beneficiarul.
7.2.4 Găurile filetate vor corespunde clasei de precizie mijlocie, conform STAS 8165-82, în
situaţia în care în documentaţie nu sunt prevăzute alte valori.
7.2.5 Suprafeţele pieselor prelucrate prin aşchiere nu trebuie să prezinte fisuri sau muchii ascuţite,
şi să rezulte toleranţele şi rugozitatea prevăzute în documentele de execuţie.

7.3 CERINŢE PRIVIND PROTECŢIA ÎMPOTRIVA COROZIUNII

7.3.1 Organele de asamblare se acoperă electrolitic: AE/OL/Znl2 - FL/PAJ.B./STAS 7220-90.


7.3.2 Fíletele se ung cu unsoare L90 ColG ; Nu 3308-79.
7.3.3 Înainte de vopsire, suportul se curăţă de oxizi şi alte impurităţi, până la gradul 2-3 STAS
10166/1-77.

7.3.4 Vopsirea se execută cu produse alchidice - acsilice sau epoxidice, conform solicitării
beneficiarului.
7.3.5 Aplicarea produselor de vopsire se va face conform tehnologiei indicate de producătorul
vopselei.

8. CERINŢE PRIVIND MARCAREA, AMBALAREA,


TRANSPORTUL, DEPOZITAREA ŞI CONSERVAREA

8.1 MARCAREA
Pe carcasă este fixată o plăcuţă de inscripţionare care cuprinde:
> iniţialele fabricantului;
> numărul seriei produsului.
> data fabricaţiei;
5
Document:
CAIET DE SARCINI
Data emiterii: 17.05.2019
SC.CRISTIAN S.R.L Produsul: Exemplar nr. 1/5
POMPĂ Pagina:6/6

Cod: DCM-642CB-01

> Carcasa pompa inspectorului CTC;


> Carcasa pompa recepţiei beneficiarului;

8.2 AMBALAREA
Produsul " POMPĂ " se livrează de către producător la beneficiar ambalat în ladă de lemn.
Documentaţia tehnică care însoţeşte produsul va fi în două exemplare: unul va fi introdus în
ambalaj protejat contra deformaţiilor mecanice, şi unul va fi pus în plicul din tablă de pe ladă, protejat
în folie.
8.3 TRANSPORT
Transportul produsului " POMPĂ " se va face pe CFR sau transport auto.

8.4 DEPOZITAREA
Depozitarea se va face atât la producător cât şi la beneficiar în aşa fel încât să se evite deformarea
şi deteriorarea elementelor componente. Spaţiile de depozitare trebuie să fie uscate, lipsite de umiditate
şi agenţi corozivi.

8.5 CONSERVAREA
Toate suprafeţele prelucrate se ung cu lichid de protecţie, ulei.

9. MĂSURI DE PROTECŢIA MUNCII

La efectuarea probelor se vor lua următoarele măsuri de tehnica securităţii muncii:


> s e verifică dacă au fost respectate normele de protecţia muncii prevăzute în documentaţie:
> înaintea începerii efective a probelor se va face un ultim control al produsului;