Sunteți pe pagina 1din 5

ANTET APROBAT,

REGISTRUL RISCURILOR
LA NIVELUL COMPARTIMENTIULUI FINANCIAR DIN CADRUL BĂNCII ”MOLDINDCONBANK” SA

Strategia Risc rezidual la data ultimei


Circumstante Risc inerent Data Event
Responsabil adoptata pentru revizuiri
care Instrumente Termenul ultimei ualele
Descrierea cu risc/ Actiunea de
Nr.crt. Obiective favorizează de control de punere reviziuri si riscuri Observatii
riscurilor gestionarea Probabi- minimizare a Probabi-
aparitia Impact Expu-nere intern in opera stadiul Impact Expu-nere secund
riscului litate riscului/riscurilor litate
riscului actiunii are
inerent/inerente
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1. Acceptare de Dorinţa Stabilirea unui
depozite la vedere Riscul de posesorului de plafon de dobândă
sau la termen lichidare a a-şi înceta Unitatea 3 5 mult mai atractiv Tratarea 2 5 Tolerabilitate
Intolerabil 30.05.2017 30.12.2017 - -
depozitului perioada de Bancară/Manag pentru cel ce îşi riscului scăzută
funcţionare a erul principal constituie
depozitului depozitul
Posesorii Informarea
depozitelor nu corespunzătoare a
Riscul de pot să îşi clientului despre
lichiditate retragă banii în Banca şi 3 4 Tolerabilitate politica de Monitorizare 3 4 Tolerabilitate
Periodic 30.12.2017 - -
orice moment , clientul scăzută retragere a banilor continuă scăzută
ci doar la din depozit şi a
scadenţă termenilor de
constituire
2. Acordare de credite
Consultanţă cu
Apariţia crditelor Analiză Persoana care managerul
neperformante financiară acordă creditul Îmbunătăţirea Monitorizare/
sau problematice realizată greşit ( consilier 2 5 Tolerabilitate evidenţelor Supervizare 2 5 Tolerabilitate
30.05.2017 30.12.2017 - -
bancar) scăzută analitice şi scăzută
sintetice privind
creditorii

Riscul de
nerambursare la Atutudine de
scadenţă a rău-platnic a Consilier Monitorizare/
3 5 3 5
creditului crditorului bancar Intolerabil Supervizare 30.05.2017 30.12.2017 Intolerabil - -

3 5 Intolerabil Desemnarea Tratarea 30.05.2017 30.12.2017 2 5 Tolerabilitate - -


persoanelor riscului scăzută
Riscul de neplată Procent speciale pentru Control
a dobânzii la dobândă prea Unitatea contactarea
termen mare bancară persoanelor în
cauză şi pentru
convingerea de a
plăti la termen
dobânzile

4
Circumstante Strategia Data Risc rezidual la data ultimei Event
Responsabil Risc inerent
care adoptata pentru Instrumente Termenul ultimei revizuiri ualele
Descrierea cu
Nr.crt. Obiective favorizează risc/ Actiunea de de control de punere reviziuri si riscuri Observatii
riscurilor gestionarea Probabi- Probabi-
aparitia Impact Expu-nere minimizare a intern in opera stadiul Impact Expu-nere secund
riscului litate litate
riscului riscului/riscurilor actiunii are
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Neîncadrearea
celui ce
Riscul de scoring doreşte să Stabilirea
contracteze Managerul criteriilor uniforme Monitorizare
1 4 1 4
împrumutul în băncii Tolerabil de apreciere a 30.05.2017 30.12.2017 Tolerabil - -
procentuajul clientelei (scoring)
de scoring al
băncii

3. Operaţiuni de
schimb valutar Risc inversare Proceduri
trend de unilaterale Modificări
devalorizare a bazate pe legislative Se urmăreşte zilnic Tratarea
3 5 Tolerabilitate
leului în raport trendul de Intolerabil evoluţia pieţei riscului Permanent 30.12.2017 1 5 - -
ridicată
cu valutele devalorizare valutare

Încasarea sau Numărarea


Riscul de plata greşită a Responsabil 3 5 repatată a sumei de 3 5
Intolerabil 30.05.2017 30.12.2017 Intolerabil - -
pierderi unei sume de operaţiune bani care trebuie Monitorizare
financiare bani încasată sau plătită
4. Leasing financiar
Lipsa de Stabilirea unui Analiza
Risc de neplată a mijloace Unitatea grafic flexibil de periodică a Atunci
3 5 5
ratelor scadente financiare bancară Intolerabil plăţi în funcţie de activităţii când apare 30.12.2017 3 Intolerabil - -
(cash-flow real specificul desfăşurate necesitatea
negativ) activităţii,
sezonalitate
Transfer Bunurile
cedate băncii
Securitate active Neplata la Unitatea pot fi uzate sau
(bunurile luate în timp a ratelor bancară - avariate, ceea
leasing) către bancă ce
Tolerabilitate Tolerabilitate
2 5 30.05.2017 30.12.2017 2 5 - influienţează
scăzută scăzută
negativ
procesul de
valorificare al
lor, pentru a
recupera banii,
5. Operaţiuni de casă
Eroare
Riscul de fraudă neintenţionată Operatorii Realizarea zilnică Monitorizarea
Tolerabilitate
comisă de bancari 3 5 Intolerabil a auditului la casă permanentă a Permanent 30.12.2017 2 5 - -
scăzută
către operatorii operatorilor
băncii bancari

3 5 Intolerabil 30.05.2017 30.12.2017 3 5 Intolerabil - -

Riscul de Verificare Operatorii


încasare a unor necorespunzăt bancari:casieri Verificarea Monitorizare/
bancnote false oare a corespunzătoare a Supervizare
bancnotelor bancnotelor
primite

5
Circumstante Strategia Data Risc rezidual la data ultimei Event
Responsabil Risc inerent
care adoptata pentru Instrumente Termenul ultimei revizuiri ualele
Descrierea cu
Nr.crt. Obiective favorizează risc/ Actiunea de de control de punere reviziuri si riscuri Observatii
riscurilor gestionarea Probabi- Probabi-
aparitia Impact Expu-nere minimizare a intern in opera stadiul Impact Expu-nere secund
riscului litate litate
riscului riscului/riscurilor actiunii are
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Riscul în Accidente Şoferii Angajarea unui


activitatea de rutiere Conducerea 3 5 Intolerabil personal calificat Monitorizare Permanent 30.12.2017 3 5 Intolerabil - -
distribuire între Acţiuni de jaf băcii şi nivel de
unutăţile băncii armat securitate maxim

Riscul de primire
a unor
documente Verificarea cu
privind Neverificarea Operatorii atenţie şi prin Se produc
Tolerabilitate Riscul
eliberarea de autenticităţii bancari:casieri 2 5 programe speciale Tratarea Permanent 30.12.2017 1 5 Tolerabilitate fraude şi
scăzută de
numerar care nu semnăturii de ale semnăturilor de riscului ridicată prejudicii
fraudă
au fost emise de pe documente pe documentele pentru bancă
reprezentantii prezentate la bancă
legali ai clientilor

6. Acces la
informaţiile Asigurarea
financiare Distorsiune Modificări permanentă a unui
Tolerabilitate Tolerabilitate
informare legislative Unitatea 3 4 nivel mai înalt de Monitorizare 30.05.2017 30.12.2017 3 4 - -
scăzută scăzută
bancară pregătire a Actualizare
personalului

Informare Informaţii Conducător Informare Se va evalua


necorespunzătoar indisponibile compartiment constantă în Monitorizare/ ori de câte ori
e/eronată în cazuri 1 4 Tolerabil privinţa Supervizare 30.05.2017 30.12.2017 1 4 Tolerabil - apar modificări
Reclamaţii izolate modificărilor în
clienţi apărute compartiment

Continuarea
schimbării
comportament
ale a
personalului Se va evalua
Riscul Înţelegerea Ascultarea atentă a atât în permanet prin
reputaţional greşită a Unitatea nevoilor clenţilor interiorul actualizarea
Prejudiciu nevoilor bancară pentru a le oferi Băncii, cât şi 2 5 Tolerabilitate reglementărilor
imagine clienţilor 3 5 Intolerabil informaţia de care faţă de clienți 30.05.2017 30.12.2017 -
scăzută interne cu
au nevoie şi asigurarea privire la
unui nivel cât informaţiile
mai înalt de noi
pregătire
profesională a
personalului

6
Circumstante Strategia Data Risc rezidual la data ultimei Event
Responsabil Risc inerent
care adoptata pentru Instrumente Termenul ultimei revizuiri ualele
Descrierea cu
Nr.crt. Obiective favorizează risc/ Actiunea de de control de punere reviziuri si riscuri Observatii
riscurilor gestionarea Probabi- Probabi-
aparitia Impact Expu-nere minimizare a intern in opera stadiul Impact Expu-nere secund
riscului litate litate
riscului riscului/riscurilor actiunii are
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
7.
Pregătirea
necorespunzătoar Pregătirea
Arhivarea tuturor ea Lipsa unei corespunzătoare a
datelor cu privire la dosarelor persoane Manager 2 2 dosarelor Supervizare/ 2 2
activitatea financiarcontabil specializate general Tolerabil financiarcontabile Monitorizare 30.05.2017 30.12.2017 Tolerabil - -
financiară a băncii e în vederea
în vederea arhivării.
arhivării

8. Cecul-instrument
de plată
Riscul de emitere Posesorul
a unui cec fară cecului nu are Posesor cec Tolerabilitate Asigurarea de Control/ Tolerabilitate
2 5 30.05.2017 30.12.2017 1 5 - -
acoperire suficient Unitatea scăzută disponibilităţi în Monitorizare ridicată
disponibil în bancară cont
cont

Pierderea de
lichiditate Certificarea
pană la cecului de către
Riscul de decontarea Banca Tolerabilitate banca plătitorului Tolerabilitate
1 5 30.05.2017 30.12.2017 1 5 - -
lichiditate cecului deşi la plătitorului ridicată şi rezervarea Monitorizare ridicată
emitere existau sumei pentru o
disponibilităţil perioadă de timp
e necesare
Cele mai
riscante sunt
cecurile la
Riscul de fals, Face purtator care în
fraudă, pierdere, neoperantă Păstrarea cec- caz de pierdere
distrugere, decontarea şi 4 5 Intolerabil urilor în locuri Supervizare 30.05.2017 30.12.2017 4 5 Intolerabil - sau furt dau
anulare este necesară Atât banca cât şigure şi posibilitatea
reluarea şi deţinătorul completare corectă noului posesor
acesteia printr- a acestora să beneficieze
un nou cec de sumele
înscrise pe cec
9. Operaţiuni prin Amanarea 3 4 30.05.2017 30.12.2017 3 4 Tolerabilitate - cel mai
virament plăţii de către Tolerabilitate scăzută frecvent risc in
plătitor cu scăzută operatiunile de
consecinţele ce virament
decurg pentru
beneficiar
Riscul de privind
lichiditate realizarea la Banca Realizarea plăţii în Monitorizare/
timp a plătitorului termeni efectivi Supervizare
fluxurilor
bănesti ţi
costurile mai
ridicate pentru
resursele de
inlocuire

7
Circumstante Strategia Data Risc rezidual la data ultimei Event
Responsabil Risc inerent
care adoptata pentru Instrumente Termenul ultimei revizuiri ualele
Descrierea cu
Nr.crt. Obiective favorizează risc/ Actiunea de de control de punere reviziuri si riscuri Observatii
riscurilor gestionarea Probabi- Probabi-
aparitia Impact Expu-nere minimizare a intern in opera stadiul Impact Expu-nere secund
riscului litate litate
riscului riscului/riscurilor actiunii are
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Reflectă unele
probleme de
Riscul de lichiditate a Banca Tolerabilitate Prudenţă sporită Monitorizare/ Tolerabilitate
revocare a platii debitorului sau debitorului 2 4 faţă de asemenea Supervizare 30.05.2017 30.12.2017 2 4 - -
ridicată ridicată
practici partener
incorecte ale
acestuia

Greşeli
întâlnite destul
Greşeli ca : de frecvant în
Riscul unor aplicarea practica
pierderi de incorectă a bancară
venituri ca procentului de Verificarea datorită
urmare a unor Unitatea Tolerabilitate feridicităţii datelor Controale Tolerabilitate
comisioane şi 2 4 30.05.2017 30.12.2017 2 4 - volumului
greşeli bancară ridicată scrise periodice ridicată
speze bancare mare de
sau omiterea operaţiuni şi a
încasării numeroaselor
acestora comisioane
pentru diverse
servicii