Sunteți pe pagina 1din 4

S.C.

T.C.I.F.
S.A.
CRAIOVA

COD: PPMI 007


(8.2.1.)
Revizia 0 Editia 1
Data: 02 Martie 2009

PROCEDURA DE PROCES

MONITORIZARE DMM

Pag. 1 din 4

Evidenta modificarilor:
Nr.
crt.

Pagina

ELABORAT
VERIFICAT
APROBAT

Capitol

Descrierea modificarii

NUME
Dane Daniela Gerona
Dane Stefan
Radulescu Decebal Gabriel

FUNCTIA
M MI
Dir. Tehnic
Dir. general

Data/
Versiunea

DATA
02 Martie 2009
02 Martie 2009
03 Martie 2009

Observatii

SEMNATURA

Note:
1. Acest document contine informatii si date care sunt proprietatea S.C.T.C.I.F. S.A..
2. Prezenta procedura generala este destinata utilizarii exclusive pentru propriile cerinte.
3. Utilizarea integrala sau partiala a acestei proceduri in orice scop sau activitate sau reproducerea partiala /
integrala in orice publicatie si prin orice procedeu (electronic, mecanic, fotocopiere, microfilmare etc) este interzisa
fara acordul scris al PROPRIETARULUI.
1.
SCOP
Procedura are drept scop stabilirea modului de tinere sub control a aparatelor de masura si control astfel incat utilizarea lor sa
fie conforma cu cerintele reglementarilor interne si externe.
2.
DOMENIU DE APLICARE
Prezenta procedura se aplica tuturor activitatilor de monitorizare a aparatelor de masura si control utilizate in cadrul SC TCIF SA

S.C.
T.C.I.F.
S.A.
CRAIOVA

PROCEDURA DE PROCES

MONITORIZARE DMM

COD: PPMI 007


(8.2.1.)
Revizia 0 Editia 1
Data: 02 Martie 2009
Pag. 2 din 4

3.
DOCUMENTE DE REFERINTA
3.1. SR EN ISO 9001/ 2008, Sistemele de management al calitatii. Cerinte.
3.3. SR EN ISO 9004/ 2001: Sisteme de management al calitatii. Linii directoare pentru imbunatatirea performantelor.
4.

DEFINITII SI PRESCURTARI

4.1. DEFINITII
4.1.1. DMM: instrument, dispozitiv, etalon de masurare, material de referinta si/ sau aparatura auxiliara necesare pentru a
implementa un proces de masurare in scopul efectuarii unei masurari definite si specificate
4.2.

PRESCURTARI

4.2.3.
4.2.4.
4.2.1.
4.2.1.
4.2.2.

SMI: Sistemul de management integrat.


DMM: Dispozitive de masurare si monitorizare.
MMI: Manager managementul integrat
DG: Director General.
RDMM: Responsabilul cu DMM

5.

ASPECTE PREALABILE, FORMULARE

5.1.

Modul de completare al Listei de evidenta a DMM, Cod: FPPMI-007-1/ 1.1.

Camp
1
2
3
4
5

Denumirea DMM
Identificare utilizatorilor/locatie DMM
Data ultimei verificari metrologice
Valbilitatea verificarii metrologice
Observatii

Completarea campului

SIGLA
Evidenta D.M.M.
Nr. crt.

Denumire DMM

Utilizator

Utima verificare

(1)

(2)

(3)

Valabilitatea
Verifcarii (ani)
(4)

Observatii
(5)

Cod: FPPMI-007-1/ 1.1.


5.2. Cartea tehnica, instructiunile de utilizare si intretinere pentru DMM precum si regulile privind sanatatea si securitatea muncii
sunt puse la dispozitia personalului utilizator.
6.

DESCRIEREA PROCESULUI

6.1. Directorul General aproba necesarul de DMM astfel incat sa se asigure conformitatea activitatilor operationale.
6.2. De fiecare data cand este necesara achizitia unui DMM, Responsabilul cu DMM se ocupa de achizitia respectivului DMM.
6.3. Dupa achizitie, RDMM efectueaza instruirea personalului care urmeaza sa utilizeze noul DMM si incheie cu aceasta
ocazie procese verbale de instruire si predarea a DMM. Aceste procese verbale se pastreaza de catre persoana care a efectuat
instruirea pe toata durata de viata a aparatului de masura si control. De asemenea responsabilul cu achizitia DMM pune la
dispozitia utilizatorilor instructiunile de utilizare.
6.5. Directorul General numeste prin decizie scrisa RDMM, persoana responsabila cu verificarile metrologice ale tuturor DMM
existente in cadrul TCIF SA. Acesta persoana are urmatoarele responsabilitati:
se informeaza cu privire la legislatia din domeniu metrologiei;
asigura legatura firmei cu Biroul Roman de Metrologie Legala (BRML);
efectueaza un studiu de piata cu privire la organizatiile agreate de BRML pentru serviciile de verificari metrologice;

S.C.
T.C.I.F.
S.A.
CRAIOVA

PROCEDURA DE PROCES

MONITORIZARE DMM

COD: PPMI 007


(8.2.1.)
Revizia 0 Editia 1
Data: 02 Martie 2009
Pag. 3 din 4

propune Directorului General colaborarea cu acele organizatii (agreate de BRML) care pot oferi servicii de verificari
metrologice la un raport pret/calitate cat mai bun;
efectueaza toate demersurile necesare pentru verificarea metrologica periodica a DMM (fara a depasi perioada de
valabilitate a verificarii anterioare) de catre organizatiile aprobate de Directorul General;
prezinta Directorului General conditiile de mediu prevazute in normele tehnice metrologice, pentru utilizarea si
pastrarea DMM aflate in atelierul Service.
intocmeste lista de evidenta a DMM (FPG-015-1) si mentine la zi aceste inregistrari. Se foloseste urmatorul cod de
culori pentru coloana valabilitatea verificarii din lista de evidenta a DMM:
a.) verde aparatul are valabilitatea verificarii mai mare de 3 luni.
b.) galben aparatul are valabilitatea verificarii mai mica de 3 luni.
c.) rosu aparatul are valabilitatea verificarii expirata.
Toate neconformitatile datorate functionarii defectuoase a DMM se aduc in scris (prin e-mail) la cunostinta DG.
6.6. De asemenea cand un utilizator are dubii cu privire la functionarea corespunzatoare a unui DMM, va anunta imediat
responsabilul cu verificarea metrologica. Responsabilul cu verificarea metrologica va efectua toate demersurile pentru
verificarile ce se impun si remedierea neconformitatilor daca este cazul.
6.7. Verificarile metrologice se efectueaza la BRML sau la alte organizatii (agreate de BRML) iar reparatiile la terti autorizati de
BRML.
6.8. Buletinele de verificare/ etalonare, declaratiile de conformitate si celelate documente care atesta verificarea metrologica,
constituie inregistrari care se pastreaza pe intreaga durata de viata a DMM. Aceste inregistrari se pastreaza de catre
responsabilul cu verificarile metrologice in arhiva acestuia.
6.9. Pe durata dintre doua verificari metrologice, utilizatorul este responsabil cu manipularea, pastrarea si utilizarea
corespunzatoare a DMM respectiv.
6.10. Daca se constata ca s-au facut masuratori cu DMM necorespunzatoare, acestea se reiau cu ajutorul unui DMM
corespunzator, in ordine inversa, pana se constata validitatea masurarilor sau incercarilor anterioare.
6.11. Ca indicatori suplimentari de stadiu al verificarii metrologice pentru DMM, daca este cazul, se pot utiliza etichete cu
informatii privind data pana la care verificarea este valabila.
6.12. Responsabilul cu metrologia raspunde de asigurarea conditiilor de mediu prezentate de responsabilul cu verificarile
metrologice, pentru utilizarea si pastrarea DMM-urilor.
-

6.13. Abordarea ca proces a monitorizarii DMM:


Elemente ale abordarii
Denumire proces
Indicatori de performanta.
Proprietar de proces
Intrari
Iesiri
Proces din amonte
Furnizor de proces
Proces din aval
Client intern
7.

Definire elemente
Monitorizarea DMM
Numarul de neconformitati datorate functionarii defectuase a DMM.
RDMM
Documentatii si reglementari tehnice ale DMM.
Regulamente si metode de management utilizate intern.
Lista de evidenta a DMM
Procese de management.
Conducerea organizatiei.
Utilizare DMM
Utilizatorii de DMM

RESPONSABILITATI

7.1.
Directorul General
7.1.1. Aproba comenzile de achizitionare a DMM.
7.1.2. Asigura achizitionarea DMM precum si a serviciilor de verificare metrologica si reparatii necesare.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.
7.2.5.

Responsabil cu verificarile metrologice


Se informeaza cu privire la legislatia din domeniu
Asigura interfata firmei cu BRML si celelalte organizatii din domeniu metrologic agreate de firma.
Identifica toate DMM, indicand valabilitatea verificarii fiecarui DMM.
Efectueaza toate demersurile necesare pentru verificarea metrologica a DMM.
Completeaza si actualizeaza lista de evidenta a DMM

7.3.
7.3.1.

Responsabil cu achizitia unui DMM


Efectueaza instruirea personalului care urmeaza sa utilizeze DMM nou achizitionate si incheie cu aceasta ocazie,
procese verbale de instruire. Aceste procese verbale se pastreaza pe toata durata de viata a DMM.
Pune la dispozitia utilizatorilor instructiunile de utilizare.

7.3.2.

S.C.
T.C.I.F.
S.A.
CRAIOVA

PROCEDURA DE PROCES

MONITORIZARE DMM

COD: PPMI 007


(8.2.1.)
Revizia 0 Editia 1
Data: 02 Martie 2009
Pag. 4 din 4

7.4.
7.4.1.

MMI
Evalueaza modul de respectare a prevederilor prezentei proceduri.

7.5.
7.5.1.

Utilizatorii de DMM
In cazul constatarii unor deficiente in functionarea DMM, deficiente care au influentat calitatea masurarilor efectuate, ia
masuri pentru refacerea masuratorilor eronate.
Raspund de pastrarea DMM in buna stare si de transmiterea lor la verificarea metrologica / etalonare, atunci cand
acestea sunt cerute pentru verificarea metrologica periodica.

7.5.2.
8.
8.1.
8.2.
8.3.

MASURI DE ASIGURARE A CALITATII


Prezenta procedura se revizuieste la cinci ani sau ori de cate ori se constata necesitatea, prin grija MMI.
Urmarirea implementarii prevederilor prezentei proceduri este condusa de catre MMI.
Utilizatorii procedurii care observa neconcordante in continutul procedurii, intre proceduri sau intre proceduri si modul de
desfasurare a activitatii au obligatia de a le comunica, imediat, in scris MMI care analizeaza modalitatea de solutionare.

9.

9.1.

INREGISTRARI ALE CALITATII


Evidenta DMM, cod: FPPMI-007-1.

10.

ANEXE

10.1.

Evidenta DMM, cod: FPPMI-007-1.