Sunteți pe pagina 1din 17

PROGRAMUL CALITATII IN CONSTRUCTII

cod. PC
Document de referinta : SR EN ISO 9001, SR EN ISO 10005
Lucrarea: Amenajare turistica a lacului Ratarie com. Cetate
Jud. Dolj

APROBAT:
Administrator Stancu Ion

INTOCMIT:
Responsabil AQI : ing. Daniela Gerona Dane

ANGAJAMENTUL

CONDUCERII

Subsemnatul Stancu Ion reprezentant al CONSTRUCTII SI SERVICII IN CONSTRUCTII BANU


MARACINE SRL in calitate de administrator, ma angajez sa pun in opera in cadrul societatii,
ansamblul de dispozitii prevazute de P C descris in prezentul document si sa fac sa se
respecte de catre personalul societatii, furnizorii si subantreprenorii societatii obligatiile ce le
revin, la executarea produsului / serviciului : Amenajare turistica a lacului Ratarie com.
Cetate
Jud. Dolj contractat de societate.

Administrator
Stancu Ion

CUPRINS
Cap.
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Denumire
Preambul
Scop
Domeniul de aplicare
Prescurtari
Identificarea partilor contractante
Prezentarea lucrarii
Documente de referinta
Responsabilitate si autoritate
Analiza contractului
Controlul documentelor si al datelor
Aprovizionare
Controlul produsului furnizat de client
Identificarea si trasabilitatea produsului
Controlul proceselor
Inspectii si incercari
Controlul echipamentelor de inspectie masurare si incercare
Stadiul inspectiilor si incercarilor
Controlul produsului neconform
Actiuni corective si preventive
Manipulare, depozitare, conservare si livrare
Controlul inregistrarilor calitatii
Audituri interne
Instruire

1. SCOP SI DOMENIUL DE APLICARE


Prezentul Plan al Calitatii stabileste atributiile, responsabilitatile, resursele si succesiunea
activitatilor specifice legate de inspectiile si incercarile necesare verificarii si confirmarii lucrarilor
executate.
Prezentul Plan al Calitatii este o parte componenta a a sistemului de management integrat la
CONSTRUCTII SI SERVICII IN CONSTRUCTII SRL si stabileste dispozitiile specifice, directoare
pentru obtinerea calitatii.
Prezentul asigura clientul ca societatea noastra utilizeaza in mod adecvat in concordanta cu
cerintele sistemului integrat, procedurile de sistemtoperationaletprocedurile proceselor de
executie si cerintele tehnice specifice pentru executarea lucrarilor de constructii la obiectivul :
Amenajare turistica a lacului Ratarie com. Cetate
Jud. Dolj
CONSTRUCTII SI SERVICII IN CONSTRUCTII SRL poseda CERTIFICATUL eliberat de CERT
IND dupa STANDARDUL SR EN ISO 9001 si SR EN ISO 14001.
Planul calitatii se aplica pentru lucrarea : Amenajare turistica a lacului Ratarie com.
Cetate
Jud. Dolj si se completeaza cu procedurile si instructiunile cuprinse in Manualul de
Management Integrat al CONSTRUCTII SI SERVICII IN CONSTRUCTII SRL, revizuite si
adaptate pentru lucrarea sus mentionata.
2. DOCUMENTE DE REFERINTA
SR EN ISO 10005 Ghid pentru planurile calitatii
Legea 10t1995 Legea privind calitatea in constructii
Manualul de management integrat
Caietele de sarcini aplicabile
HGR 766t97 Regulament privind conducerea si asigurarea calitatii in constructii
HGR 272t94 Regulament de control al statului in constructii
HGR 925t95 Regulament de verificare si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, executiei
lucrarilor si a constructiei
STAS-uri si normative pentru proiectarea si realizarea lucrarilor de constructii
3. DEFINITII
Definitiile si prescurtarile sunt conform Manualului de Management integrat si SR EN ISO
9001 :2008 ; SR EN ISO 14001 :2005.
Antreprenor general : societate care are capacitatea tehnica si organizatorica de a se
angajaexclusiv in numele propiu in relatiile contractuale pe care urmeaza sa le execute prin forte
propii sau pe baze contractuale impreuna cu alti antreprenori de specialitate si furnizori.
Antreprenor de specialitate :este societatea care are ca obiectde activitate executia unui
anumit gen de activitate din domeniul lucrarilor publice , pentru care este specializat.
Licitatia : este un concurs la care investitorul , direct sau prin intermediul organizatorului, pe
baza documentelor licitatiei,invita ofertantii care sa prezinte oferte in scopul organizarii licitatiei si
adjudecarii contractarii lucrarii publice,in favoarea celui mai competitiv ofertant.
Caetul de sarcini : este documentatia scrisa care insoteste proiectul elaborat de consultant si
care detaliaza conditiile tehnice de executie si montaj a lucrarilor
Proiectul tehnic : este documentatia scrisa si desenata ce se elaboreaza la solicitarea
investitoruluipe baza de contract, de catre regii autonome, societati comerciale de proiectare sau
consultanta, care fac parte din documentele licitatiei, si pe baza careia se elaboreaza ofertele.
Adjudecarea executiei lucrarilor publice : stabilirea pe baza de licitatie, a ofertantului caruia i
se incredinteaza lucrarea public ape care urmeaza sa o realizeze pe baza de contract incheiat cu
investitorul.
Contract : este actul juridic incheiat prin acordul de vointa intre investitor si ofertantul infavoarea
caruia s-a adjudecat lucrarea,in vederea realizarii acesteia.
Proces : ansamblu de resurse si activitati independente care transforma datele de intrare in date
de iesire.
Procedura :mod specific de a efectua o activitate.

Structura organizatorica :responsabilitati, autoritati si relatii dispuse intr-o schemaprin care o


organizatie isi exercita functiile.
Produs : rezultat al activitatilor sau proceselor.
Client : destinatarul unui produs furnizat de furnizor.
Furnizor : organizatie care furnizeaza un produs clientului
Conformitate :indeplinirea unei cerinte
Neconformitate :neindeplinirea unei cerinte.
Corectie : actiune inteprinsa pentru a elimina o neconformitate constanta.
Specificatia : document care stabileste cerinte.
Incercare : determinarea caracteristicilor in conformitate cu o procedura.
Inspectie : evaluarea conformarii prin observare si judecare insotite dupa caz, de masurare,
incercare sau comparare cu un calibru.
Analiza : activitate de determinare a potrivirii, adecvantei si eficientei in cea ce priveste
indeplinirea obiectivelor stabilite.
Criteriu de calitate : nivel limita impus unei caracteristici de calitate.
Faze determinante : controale in stadii fizice stabilite de catre proiectant cu acordul
Inspectoratului in constructii.
Sistem de management al calitatii :sistem de management prin care se orienteaza si se
controleaza o organizatie in cea ce priveste calitatea.
Politica referitoare la calitate : intentii si orientari generale ale unei organizatii referitoare la
calitate asa cum sunt exprimate oficial de managementul la cel mai inalt nivel.
Obiectiv al calitatii :cea ce se urmareste sau este avut in vedere referitor la calitate.
Managementul calitatii : activitati coordonate pentru a orienta si controla o organizatie in cea ce
priveste calitatea.
Planul calitatii :dcument care specifica ce proceduri si resurse asociate trebuie aplicate, de cine
si cand pentru un anumit proiect , produs, proces sau contract.
Controlul calitatii : parte a mangementului calitatii, concentrata pe indeplinirea cerintelor
referitoare la calitate.
Asigurarea calitatii :parte a managementului calitatii, concentrata pe furnizarea increderii ca
cerintele referitoare la calitate vor fi indeplinite.
Imbunatatirea continua : activitate repetata pentru a creste abilitatea de a indeplini cerinte.
Eficacitate : masura in care activitatile planificate sunt realizate si sunt obtinute rezultatele
planificate.
Eficienta : relatie intre rezultatul obtinut si resursele utilizate.
4. ELABORAREA, ANALIZA, ACCEPTAREA SI REVIZUIREA PLANULUI CALITATII
4.1. Elaborare
Sistemul de management integrat la CONSTRUCTII SI SERVICII IN CONSTRUCTII SRL. este
proiectat si documentat conform standardelor SR EN ISO 9001 :2008 ; SR EN ISO 14001 :2005 ;
Planul calitatii indica cum vor fi efectuate activitatile cerute.
Planul calitatii este elaborat de MMI si este aprobat de catre directorul general al societatii.
4.2. Analiza si acceptare
Planul calitatii este analizat pentru conformitate si aprobat in mod oficial de factorii desemnati
pentru conducerea si supravegherea lucrarilor.
Planul calitatii se include in documentatia de licitatie-adjudecare.
Planul de calitate este trimis clientului pentru analiza si acceptare.
4.3. Revizuire
Planul calitatii se revizuieste in cazul in care se modifica documentatia de executie sau se
schimba conditiile contractuale. Dupa revizuire si aprobare, planul calitatii se pune la dispozitia
investitorului, controlului extern al calitatii.
5. CONTINUTUL PLANULUI CALITATII
Domeniul de aplicare
Ca obiective referitoare la calitate sunt prevederile din caetul de sarcini si cele din
normativele tehnice specifice categoriilor de lucrari, pe baza carora s-au elaborat proceduri
tehnice de executie si se definesc prin :

Stabilirea alocarea responsabilitatilor specifice in timpul desfasurarii diferitelor faze.


Realizarea lucrarilor pe baza procedurilor si a instructiunilor specifice categoriilor de
lucrari care sa asigure nivelul calitativ proiectat si al exigentelor specifice si aprobate de
catre investitor.
- Planificarea controalelor proceselor de executie si formularea procedurilor pentru tratarea
neconformitatilor.
- Incercari, verificari in faze adecvate definite de prevederile normativelor tehnice in
vigoare.
- Confirmarea si inregistrarea calitatii in urma verificarilor si incercarilor effectuate de catre
controlul interior al societatii, cat si de controlul exterior al beneficiarului sau de catre un
organism independent agreat , atat pe parcursul executiei, cat si in stadii fizice
prestabilite, in conformitate cu prevederile legislatiei in constructii.
Identificarea partilor contractante
Obiectul contractului : Amenajare turistica a lacului Ratarie com. Cetate
Jud. Dolj
Partile contractului :
Client : com. Cetate
Antreprenor general
Denumire: CONSTRUCTII SI SERVICII IN CONSTRUCTII SRL
Adresa: Strada Silozului nr 30, Laborator CTC , SAT Carcea, com. Carcea Jud. Dolj
Proiectant :
Denumire:
Consultanta
Denumire ;
Adresa :
Tel/fax :
Responsabil tehnic cu executia
Nume : Ing. Ionescu Traian
Domeniul de aplicare a planului calitatii
Obiectul lucrarii : Amenajare turistica a lacului Ratarie com. Cetate
Jud. Dolj
Categorii de lucrari:
LUCRARI PROIECTATE

LUCRARI PENTRU REFACEREA MEDIULUI


RACORD ENERGIE ELECTRICA
LUCRARI REPROFILARE LAC
VIABILIZARE TEREN
CONSTRUIRE MUZEUL PESCARULUI
LUCRARI CONSTRUCTIE PONTOANE CU FOISOARE
LUCRARI CONSTRUCTIE FOISAOARE
AMENAJARE PARCARE SI ALEI CAROSABILE
FOSA VIDANJABILA
ILUMINAT EXTERIOR
IMPREJMUIRE

REPARTIZAREA PENTRU EXECUTIA LUCRARILOR


CONSTRUCTII:
INSTALATII:
PARTI SUBCONTRACTANTE DIN LUCRARE
Nominalizate in contract:
Nominalizate ulterior:
DURATA DE EXECUTIE A LUCRARILOR
Conform graficului de executie al lucrarilor:
CLAUZE SI CONDITII PENTRU EXECUTIA LUCRARII
Clauze contractuale
Conditii privind executarea lucrarii rezultate din acorduri, avize si autorizate de constructie.
COMPLETARI SI MODIFICARI ALE CONTRACTULUI PE PARCURSUL

EXECUTIEI
Nr. crt.

Act aditional

Modificat urmare a :

Data

5.1. Responsabilitatile managementului


RESPONSABILITATI PRIVIND EXECUTIA LUCRARII
Factorii desemnati pentru conducerea si supravegherea lucrarilor :
Se va prezenta modul de organizare si asigurare a personalului pentru realizarea executiei
contractului in conditiile asigurarii calitatii impuse de propriul sistem de calitate.
Stabilirea sarcinilor, coordonarea si conducerea sectoarelor de activitate se face conform
organigramei societatii, mentionand compartimentele implicate in realizarea contractului si
relatiile de subordonare.
Directorul general
- Asigura cu personal calificat si autorizat punctul de lucru ;
- Numeste prin decizie Seful paunctului de lucru ;
- Numeste prin decizie responsabilul CQ, cu mecanizarea ;
- Asigura resursele necesare realizarii obiectivului de constructii conferind calitatea produselor
obtinute in conformitate cu standardele si specificatiile tehnice in vigoare ;
- Incheie contracte de prestari servicii de laborator cu laboratoare acreditate grad I pentru
efectuarea incercarilor de laborator.
Sef punct de lucru
- Raspunde ca santierul sa fie asigurat cu personal calificat si echipamente prevazute in
documentatie;
- Face parte din comisia de receptie a materialelor primite si participa la aceste actiuni;
- Coordoneaza si supravegheaza executia lucrarilor , respectand fisele tehnologice, caietele de
sarcini , standardele si normativele tehnice in vigoare pentru realizarea nivelului de calitate
corespunzator cerintelor;
- Asigura conditii pentru inspectiile intermediare si finale ce se vor face de catre persoanele
responsabilede aceste activitati;
- Aduce la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control sau prin
documentele de receptie a materialelor fabricate;
- Supravegheaza executia lucrarii asigurand calitatea executiei in conformitate cu procedurile de
executie specifice acestui obiectiv si cu specificatiile si standardele tehnice in vigoare.;
Responsabilul cu lucrare:

Asigura respectare a fiselor tehnologice ,efectuarea si respectarea frecventei incercarilor


pentru controlul produsului realizat;

Adopta masurile corespunzatoare privind aparitia unor rezultate necorespunzatoare si


anunta oprirea executiei si remedierea neconformitatilor aparute.
- Opreste realizarea produsului la care s-au constatat neconformitati majore si
impune
remedierea acestora;
- Identifica neconformitati si urmareste aplicarea actiunilor corective ;
Responsabil CQ
- Asigura intocmirea Planului de control veriflcari si incercari pentru fiecare produs de
constructie realizat;
- Verifica daca materialele puse in executie corespund din punct de vedere calitativ si sunt
identificate;
- Raspunde de inspectia lucraritor de executie a lucrarilor de constructii pe faze tehnologice

conform tehnologiei de executie si a planului de inspectii si incercari.


- Urmareste efectuarea analizelor, determinarilor si incercarilor de laborator , prin laboratoare
autorizate;
MMI
- Verifica respectarea procedurilor de sistem si a procedurilor proceselor de executie in vederea
realizarii produselor;
- Efectueaza audituri de sistem, avand in vedere necesitatea cunoasterii de catre executant a
operatiilor pe care Ie efectueaza ;
- Propune masuri de eliminare a cauzelor ce produc neconformitati la produsele realizate .
Responsabilul cu mecanizarea
- Verifica zilnic starea tehnica a utilajelor si masinilor si consemneaza in registrul de evidenta a
starii tehnice a utilajelor starea acestora, eventualele reparatii care trebuie efectuate pentru
functionarea in buna stare a acestora.
- Sesizeaza conducerea societatii asupra neconformitatilor si neconcordantetor constatate in
timpul executiei , in vederea solutionarii si obtinerea de produse de calitate superioara.
Compartimentul tehnic;
- Efectueaza reprogramarea unui produs care este urgent de executat;
- Compara continuu sarcinile de productie realizate cu cele planificate.
Responsabilul cu aprovizionarea
- Asigura materialele si produsele de calitate necesare realizarii produsului.
- Prospecteaza continuu piata de produse pentru a achizitiona materiale de aceeasi calitate dar
cu preturi mai mici.
Responsabil cu activitatea de metrologie
- Instruieste personalul direct productiv pentru modul de utilizare a aparaturii de masura si
control din care o are in dotare ;
- Pretinde prezentarea aparaturii de masura si control la verificari periodice metrologice conform
programarii facute ;
- Efectueaza controale periodice legate de modul de utilizare de catre personalul productiv a
aparaturii de masura si control, in vederea eliminarii utilizarii de aparatura defecta ce ar
putea duce la concluzii gresite.
Intregul personal este obligat sa respecte prevederife documentelor aplicabile ale sistemului
de managemenrt integrat.
Sefii de compartimente, de formatii de lucru, precum si intreg personalul de conducere al
societatii, au responsabilitatea, in conformitate cu competentele si raspunderile stabilite prin
sistemul de management integrat, de a asigura identificarea, elaborarea, aplicarea, aprobarea si
actualizarea procedurilor si instructiunilor de lucru necesare documentarii referitoare la procesele
si activitatile pe care o coordoneaza.
Persoanele mentionate in prezentul plan al calitatii au responsabilitatea de a asigura
cunoastera, intelegerea, acceptarea si respectarea de catre angajatii din subordine a
documentelor aplicabile ale sistemului de management integrat.
Autoritatea necesara indeplinirii responsabilitatilor reglementate mai sus este conferita prin
caracterul obligatoriu de sarcina de serviciu, al planurilor calitate. Obligativitatea respectarii
documentelor sistemului de management integrat de catre toi cei implicati, indiferent de
compartiment sau nivel ierarhic, este declarata explicit in politica privind calitatea din manualul
sistemului de management integrat si inscris ca sarcina de serviciu in fisele de post si capata
relevanta juridica, o data cu semnarea fiselor de post de catre persoanele mentionate.
Nr
critic
1

Obiectul activitatii

Cine executa

Cine avizeaza

Cine aproba

Activitati tehnice

Inginer Marcu Dorina


-sef birou PPLUP

Ing. Ionescu
Traian
responsabil
tehnic cu
executia

Administrator
Stancu Ion

Activitati de executie

Ing.Nica Bogdan

Activitati de control

Inginer Dane Daniela


Gerona-Responsabil
AQ.

Ing. Ionescu
Traian
responsabil
tehnic cu
executia

Administrator
Stancu Ion

Administrator
Stancu Ion

Evaluarea necesarului fortei de munca se face prin program specializat in acest domeniu care
furnizeaza Lista consumurilor de forta de munca necesare pentru executia lucrarilor si specifica
codului meseriei, denumirea meseriei, consumurile (om-ore) prevazute in proiect si tariful mediu
(leitora).
Aceasta lista se anexeaza si face parte integranta din prezentul P.C.
Organizarea pentru controlul executiei
Nr
crt
1

Nume si prenume

Functia

Ing.Dane Daniela
Gerona

Responsabil AQ.

Ing. Ionescu Traian

Responsabil tehnic
cu executia

Ing, Stanescu Valerica

Responsabil CQ

Responsabilitatea de control intern


sau extern
Efectueaza
controlul
pe
baza
graficelor pentru controlul calitatii
lucrarilor pe perioada de executie si
verifica respectarea PCCVI
Participa la executarea controlului de
catre beneficiar si la controlul pe faze
determinante
Efectueaza
incercarile
conform
PCCVI si conform caietului de sarcini

Responsabilitatile si compententele acordate sunt specificate in fisa postului si proce-durile in


vigoare aplicabile activitatilor realizate.
R.T.E. atestat M.L.P.T.L. Ing. Ionescu Traian
Planul calitatii si sistemul integrat
Sistemul de management integrat descrie tehnologia de prelucrare a informatiilor, datelor si
deciziilor oferind intodeauna canale adecvate prin care sa se desfasoare activitatile ce
influienteaza calitatea.
Documentele planului calitatii specifice societatii:
Nr
crt
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Denumire document

Cod

MANUALUL SISTEMULUI DE MANAGEMENT INTEGRAT


Procedurile sistemului INTEGRAT
Elaborare si controlul documentelor
Controlul inregistrarilor
Audit intern
Controlul produselor si lucrarilor neconforme
Actiuni corective si preventive
Prevederi legale si alte cerinte
Aspecte de mediu
Identificare pericol, evaluare risc si stabilire controale
Obiective, tinte, programe
Controlul operational

MMSMI
PSMI 001
PSMI 002
PSMI 003
PSMI 004
PSMI 005
PSMI 006
PSMI 007
PSMI 008
PSMI 009
PSMI 010

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
55.
56

Evaluarea conformarii
Pregatirea pentru situatii de urgenta mediu
Pregatirea pentru situatii de urgenta ssm
Competenta, constientizare, instruire
Comunicare interna, externa si consultarea angajatilor
Masurarea si monitorizarea performantelor
Investigarea incidentelor
Analiza de management
Munca copiilor
Proceduri de proces
Evaluarea satisfactiei clientului
Analiza datelor
Aprovizionare
Propietatea clientului
Identificarea si trasabilitatea produsului
Monitorizarea echipamentelor
Monitorizarea DMM
Securitatea si salvarea datelor
Tratarea reclamatiilor
Evaluare furnizori
Planificare
Procese referitoare la reletia cu clientul
Analiza cerintelor clientului
Executia lucrarilor de constructii
Organizare de santier
Evidenta productiei
Costurile calitatii
Scoaterea materialelor din magazie
Proceduri de constructii montaj
Trasarea lucrarilor in constructii
Executarea lucrarilor de terasamante
Executarea lucrarilor de cofraje a structurilor de beton armat
Executarea lucrarilor de constructii din betoane la constructii civile si
industriale
Executarea lucrarilor pentru sudarea armaturilor de otel beton
Executarea lucrarilor pentru prepararea si utilizarea mortarelor de zidarie si
tencuiala
Executia lucrarilor de tencuiala pentru constructii
Executarea elementelor de zidarie
Executarea lucrarilor de hidroizolatii la cladiri
Executarea lucrarilor de pardoseli reci
Executarea lucrarilor de placaje pentru constructii
Executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii la c-tii
Executarea lucrarilor de fasonare si montare armaturi
Plantare gazon, ierburi perene, arbusti
Invelitori cu panouri tip tigla
C-tii cu panouri termoizolante
Imprejmuire din plasa sudata
Tehnologia de montare a polotilor pentru fundatii
Instalatii sanitare
Instalatii electrice interioare
Tehnologia de realizare a instalatiilor de paratrasnet
Fundatie din balast

PSMI 011
PSMI 012
PSMI 013
PSMI 014
PSMI 015
PSMI 016
PSMI 017
PSMI 018
PSMI -19
PPMI 001
PPMI 002
PPMI 003
PPMI 004
PPMI 005
PPMI 006
PPMI 007
PPMI 008
PPMI 009
PPMI 010
PPMI 011
PPMI 012
PPMI 013
PPMI 014
PPMI 015
PPMI 016
PPMI 017
PPMI 018
TRS 01
TS 02
BC 03
BCI 05
SA 06
M 08
TC 09
Z 11
HC 14
PR16
PF 17
ZV 19
ILA 22
PL 45
ICTM 56
P 59
IPS 61
PF 67
SAN 08
ELE 11
ELE 13
D 13

DOCUMENTE UTILIZATE PENTRU EXECUTIE


Documentatia de executie: caiete de sarcini, piese desenate;
Documentele elaborate in regim propriu pentru inregistrari efectuate in timpul executiei:
Procese verbale de : predare amplasament, lucrari ascunse, receptie calitativa, predare front de
lucru etc.;
Fise tehnologice;
Note de constatare, etc.
5.2. Analiza contractului
Planul Calitatii identifica functiile si personalul implicat in analiza conditiilor specifice pentru
intocmirea contractelor si modul de inregistrare a analizelor.
Identificarea si analiza cerintelor referitoare la activitateatobiectivul ce trebuie realizat este
descrisa in procedura PPMI 013- Analiza cerintelor clientului si PPMI 002 Analiza datelor .
Compartimentul PPLUP, inregistreaza cererea de ofertatcomanda pentru executie lucrare si
intocmeste nota de analiza interna cerere de ofertat comanda pe care o transmite spre analiza la:
Administrator Stancu Ion
Contabil sef. Mihai Mihaela
Sef. PPLUP Marcu Dorina
Resp. AQ Ing. Dane Daniela Gerona
Resp. CQ Ing. Stanescu Valerica
Compartimentul PPLUP consemneaza rezultatul analizei documentatiei contractuale in nota de
analiza interna cerere oferta.
Contractele si eventualele acte aditionale aparute ulterior sunt analizate, aprobate, inregistrate tot
in cadrul compartimentului PPLUP, si apoi difuzate sucursalelor nominalizate pentru executie.
5.3. Controlul documentelor si al datelor
Identificarea documentelor sistemului de management integrat specifice pentru activitatea
derulata precum si modul in care acestea sunt tinute sub control este descrisa in procedura
PSMI 001- Elaborare si controlul documentelor .
Lista documentelor tinute sub control pentru realizarea obiectivului in constructii:
Planul calitatii;
ProceduritInstructiuni de lucru aplicabile;
Registre specifice tformulare codificate;
Standarede si normative tehnice specifice pentru fabricarea produselor;
Documente referitoare la calitatea materialelor inglobate in produs;
Ofertetcontracte.
Planul Calitatii identifica, in cadrul acestui capitol, documentele si datele aplicabile contractului,
modul de analiza si verificare a documentelor de provenienta externa.
Documentele utilizate la executia lucrarilor- documente de intrare la executie aprobate de
CONSTRUCTII SI SERVICII IN CONSTRUCTII SRL :
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Cod
2
Legea 10t1995
Legea 50t1991
Legea 137t1995
Legea 90t1996
HG 273/1994
HG 766/1977

7.
8.

Normativ C150-84
Normativ C139-87

Denumire document
3
Legea privind calitatea in constructii
Autorizarea executarii constructiilor
Legea protectiei mediului
Legea protectiei muncii
Regulament de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente
Hotararea pentru aprobarea unor regulamente privind calitatea in
constructii
Normativ prinind calitatea imbinarilor sudate
Normativ privind protectia anticoroziva a constructiilor metalice

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Instructiuni C28-83
Normativ C140-86
Instructiuni P59-86
Instrcuctiuni C28-83
Instructiuni C18-74
Instructiuni C139-87
Instructiuni P82-86

16.

Instructiuni C11-74

17.

Normativ C16-84

18.

C11-74

19.
20.

Normativ NEO 12-99


STAS 438t1-89

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

STAS 438t2-91
STAS 438t3-89
STAS 790-84
STAS 1667-76
STAS 9824t3-74
Normativ I14-76
Normativ P118-99
Normativ C56-85
Normativ C 300-94

30.
31.
32.

Normativ C182-87
STAS 1795/89
NE 012-99

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

P59-86
C28-83
STAS 6657t1-71
P59-86 C28-83
Normativ C140-86
Instructiuni C18-74
Normativ NE 012-99
STAS 790-84
STAS 1667-76
STAS 1030-80
Normativ C56-85

Sudarea armaturilor din otel beton


Executarea lucrarilor din beton si beton armat
Folosirea armaturii cu plase sudate a alementelor de beton
Sudarea armaturilor de otel beton
Folosirea panourilor din placaj pentru cofraje
Protectia anticoroziva a elementelor de constructii metalice
Instructiuni tehnice pentru proiectarea, executarea si intretinerea
drumurilor de santier.
Instructiuni tehnice privind alcatuirea si folosirea in constructii a panourilor
din placaj pentru cofraje
Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si
instalatii aferente.
Instructiuni tehniceprivind alcatuirea si folosirea in constructii a panourilor
din placaj pentru cofraje
Beton, beton armat
Produse din otel pentru armarea betonului. Otel beton laminat la cald.
Marci si conditii tehnice de calitate.
Sarma trasa pentru beton armat
Produse de otel pentru armare. Armaturi. Plase sudate.
Apa pt. beton si mortar
Agregate naturale grele pt. beton si mortar cu lianti minerali
Masuratori terestre. Trasare pe teren a drumurilor publice proiectate.
Protectie impotriva coroziunii
Siguranta la foc a constructiilor
Verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constrcutii si instalatii aferente
Normativ pentruprevenirea si stingerea incendiilor pe durata executarii
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora.
Normativ pentru executarea mecanizata a terasamentelor de drumuri
Canalizare interioara
Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si
beton precomprimat
Instructiuni tehnice pentru proiectarea si folosirea armarii cu plase sudate
Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton
Elemente prefabricate din beton armat
Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton
Executarea lucrarilor din beton
Folosirea panourilor din placaj pentru cofraje
Beton, beton armat
Apa pt. beton si mortar
Agregate naturale grele pt. beton si mortar cu lianti minerali
Mortare obisnuite pt. zidarie si tencuieli
Verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constrcutii si instalatii aferente

44.

I 13/02

Normativ instalatii incalzire

45.
46.
47.
48
49

I 9/09
STAS 10109/1-82
C196 - 83
P7 - 2000
NP 112-05

Normativ instalatii sanitare


Lucrri de zidrie. Calculul i alctuirea elementelor
Normativ privind executarea fundaiilor directe
Normativ privind fundarea constructiilor pe pmnturi sensibile
Normativ privind proiectarea structurilor de fundare directa

50

NP 003-1996

51

P 96-96

Normativ pentru proiectarea, executarea si exploatarea instalaTiilor


tehnico-sanitare si tehnologice cu Tevi din polipropilena
Ghid pentru proiectarea si executarea instalaTiilor de canalizare a apelor
meteorice din cladiri civile, social-culturale si industriale

52
53

STAS 1343/0-89
C 28 - 86

Alimentare cu apa - Determinarea cantitaTilor de apa de alimentare.


Instruciuni tehnice pentru sudarea armturilor din oel beton

DOCUMENTE EMISE IN TIMPUL EXECUTIEI- Se completeaza pe parcursul executiei.


Nr
crt.

Denumirea documentului ( procese


verbale,rapoarte,buletine,
grafice,
dispozitii de santier, raport de
lucrutjurnal de santier)

Data
elaborarii

Elaborat-aprobat
(nume, prenume,
semnatura)

Responsabil( nu
me,
prenume,
semnatura)

DOCUMENTE DE IESIRE
Nr.
crt.

Denumire documente

P.V.
PREDARE
PRIMIRE
AMPLASAMENT
P.V. TRASARE

Data
elaborarii

PV
VERIFICARE
NATURA TEREN
PV
VERIFICARE
COTE FUNDARE
P.V.
RECEPTIE
CALITATIVA
P.V.
LUCRARI
ASCUNSE
BULETINE ANALIZA
CERTIFICATE
CALITATE
PROBE INSTALATII
P.V. RECEPTIE

Elaborat-aprobat

Predat
(nume,
prenume,
semnatura)

Primit
(nume,
prenume,
semnatura
)

Beneficiar-Executant
Proiectant-BeneficiarExecutant
Beneficiar-Executant
Proiectant-BeneficiarExecutant
Proiectant-BeneficiarExecutant
Proiectant-BeneficiarExecutant
Lab. central
Furnizori
Proiectant-BeneficiarExecutant
Comisie

Toate documentele de provenienta externa sunt inregistrate la intrarea acestora in cadrul


societatii in Registru de corespondenta, dupa cum sunt transmise la Dir. tehnic. Acesta il verifica
si il aproba , apoi il distribuie compartimentului PPLUP, care se ocupa cu gestionarea si
transmiterea acestuia in santier.
Difuzarea documentelor se face in mod controlat pe baza listei de difuzare cod. AQ REG 06
Difuz.Dupa difuzarea documentelor, listele se numeroteaza si gestioneaza.
Proiectele de executie dupa terminarea lucrarilor se arhiveaza in arhiva societatii.
Normativele, standardele, legislatia se pastreaza la utilizatori , retragindu-se in momentul in care
nu mai sunt valabile si arhivind un exemplar la arhiva societatii.

Modul de pastrare si arhivare a documentelor care se constitue in ininregistrari ale calitatii este
prezentat in procedura sistemului calitatii Controlul inregistrarilor PSC 02.

5.4. Aprovizionarea
Planul Calitatii stabileste cadru unitar de lucru si responsabilitatile aferente in activitatea de
aprovizionare produse.
Activitatea se desfasoara conform prevederilor procedurii PPMI 003 -Aprovizionare
In baza conditiilor tehnice impuse de documentatie si a cerintelor prevazute in standardul de
producere si in contract, responsabilul cu aprovizionarea solicita furnizorilor asigurarea de
materiale care sa respecte aceste conditii tehnice (calitate materiale, caracteristici tehnice etc.) si
sa puna la dispozitie in momentul livrarii, documentele de calitate insotitoare care sa o ateste.
Aprovizionarea materialelor si a instalatiilor necesare realizarii obiectivului de constructii se face
conform necesarelor intocmite de Biroul tehnic de la sucursale, in baza unor comenzi scrise
avizate de factorii responsabili si care contin toate datele tehnice necesare. Aprovizionarea se va
face de la furnizori de materiale si produse acceptat, nominalizati in contract.
Receptia se face la primire de catre Comisia interna.
Se va urmari ca materialele, echipamentele si produsele sa aiba agrementare
tehnica sau conformitate produs.
5.5. Controlul produsului furnizat de client
Planul Calitatii indica produsele furnizate de client , modul de identificare, receptie conform
Procedurii PPMI 004 Propietatea clientului.
In situatia in care propietatea clientului este pierduta, deteriorata sau inapta pentru utilizare ,
acest lucru este raportat clientului si sunt mentinute inregistrarile.
5.6. Identificarea si trasabilitatea
Planul Calitatii arata modul de identificare al produselor necesare procesului de productie al
produselor societatii ( constructii, instalatii). Pentru identificare , materialele aprovizionate poarta
un marcaj aplicat direct sau pe ambalajele folosite pentru depozitare.
In cadrul receptiei , la primire comisia de receptie verifica marcajele de identificare.
Dupa terminarea receptiei , produselor li se vor aplica eticheta de identificare ca produse
acceptate .
Eliberarea produselor din depozit se face conform datelor de identificare mentionate pe bonurile
de consum , conform Procedurii PPMI -018- Scoaterea materialelor din magazie.
5.7. Controlul proceselor
Planul Calitatii mentioneaza metodele de tinere sub control a proceselor de productie si
personal responsabil cu aceste activitati pentru a asigura ca cerintele specificate sa fie
indeplinite.
Activitatea de executie a lucrarilor de constructii si instalatii se desfasoara conform
documentatiei tehnice de executie, a procedurilor tehnice de executie , standardelor si
normativelor in vigoare.
Activitatile de control a proceselor implica :
- identificarea proceselor de executie care pot influenta calitatea lucrarilor
- predarea primirea frontului de lucru
- coordonarea tehnica, dirijarea si supravegherea proceselor de executie se realizeaza de
catre personal tehnic cu responsabilitati desemnate
- la executia proceselor speciale se utilizeaza personal specializat
- lucrarile se realizeaza conform documentatiei de excutie si a procedurilor tehnice aplicabile
- se resprecta tipul si calitatea materialelor impuse de proiectant
- efectuarea activitatilor de control intern ierarhic si verificarea lucrarilor realizate raportate la
cerintele de calitate specificate in documentatia de executie si reglementarile tehnice
aplicabile, este consemnata in fiselel de control al calitatii, aplicabile activitatilor respenctive
- situatiile noi aparute si neconformitatile identificate la lucrarile executate sunt semnalate
proiectantului pentru dispunerea solutiilor constructive ce se impun

se asigura respencatrea conditiilor necesare efectuarii inspectiilor si incercarilor de catre


factorii internitexterni autorizati in scopul confirmarii calitatii lucrarilor executate
evidenta utilajelor utilizate la realizarea lucrarilor face parte integranta si completeaza P.C. pe
lucrare

5.8. Inspectii si incercari


Metodologia stabilita, responsabilitatile implicate in activitatea de C.Q. si laborator sunt conform
M.Q., P.P.06- Inspectii si incercari.
Activitatea de C.Q., verificari si incercari se desfasoara conform planului control al calitatii
P.C.Q.V.I. elaborat de responsabilul C.Q. desemnat pe lucrare.
La prezentul P.C. este anexat P.C.Q.V.I. si Programelor determinarilor si incercarilor de laborator.
Seful de laborator planifica activitatea de verificari si incercari pe materiale, desemneaza
personalul responsabil cu realizarea activitatilor de verificare si incercare pe materiale,
coordoneaza si verifica realizarea verificarilor si incercarilor conform pro-gramarilor.
Analizele si incercarile de laborator sunt realizate conform specificatilor documentatie de referinta
si prin reglementarile tehnice aplicabile.
La materialele, lucrarile la care se fac teste tincecari de laborator, calitatea materialelor lucrarii se
considera realizata daca rezultatele se inscriu in tolerantele admise prin reglementarile tehnice
aplicabile.
5.9. Controlul echipamentelor de inspectie masurare si incercare
Metodologia stabilita si responsabilitatile implicate sunt conform MSMI si PPMI 006
Monitorizarea echipamentelor.
Responsabilul cu probleme metrologice este numit prin decizie.
Evidenta E.I.M.I. utilizate la lucrare este tinuta in Lista evidenta E.I.M.I. lucrare care face parte
integranta si completeaza prezentul plan al calitatii.
Dispozitivele de masurare sunt :
- Etalonate sau verificate metrologic la intervalle specificate sau inainte de utilizare
- Identificate pentru a permite aflarea starii de etalonare
- Protejate in timpul manipularii, intretinerii si depozitarii impotriva degradarilor si
deteriorarilor
Utilizatorii dispozitivelor de lucru se vor asigura pe tot parcursul executiei produsului de calitatea
acestora.
5.10.
Stadiul inspectiilor si incercarilor
Metodologia de lucru, responsabilitatile implicate sunt conform prevederilor MSMI si
PPMI
-021.- Stadiul inspectiilor si incecarilor.Procedurile de control al calitatii, in vigoare, in
CONSTRUCTII SI SERVICII IN CONSTRUCTII BANU MARACINE SRL stabilesc toate tipurile de
controale, verificari si incercari, necesar ar fi efectuate pentru a confirma calitatea produselor,
lucrarilor executate.
5.11.
Controlul produsului neconform
Modul de lucru, responsabilitatile implicate in rezolvarea neconformitatilor sunt conform
prevederilor MSMI si PSMI - 004- Controlul produselor si lucrarilor neconforme.
Pentru neconformitatile majore depistate, responsabilul CQ isi desfasoaraactivitatea respectand
legislatia in vigoare.
La lucrarea se pastreaza un exemplar din R.N.C. urile initiate de responsabilul C.Q. impreuna
cu un exemplar din documentele ce stabilesc solutia autorizata de remediere a neconformitatilor,
in conformitate cu procedura PSMI 003-Auditurile interne.
RNC-urile emise pentru neconformitatile majore vor fi aduse la cunostinta sefului punctului de
lucru si responsabilului tehnic cu executia.
5.12.
Actiuni corective si preventive
Modul de lucru de responsabilitatile factorilor implicati in initierea si implemtarea actiunilor
corective si preventive sunt conform MSMI si .PSMI -005 Actiuni corective si preventive.

Persoanele implicate in analiza cauzelor aparitiei neconformitatilor propun actiuni corective care
vor fi avizate de responsabilul MMI
Va informa responsabilul MMI despre eficienta aplicarii masurilor corective preventive care la
randul sau va informa directorul general in cadrul analizei de management.
Daca actiunile corective sunt incomplete si daca termenele scadente nu sunt respectate respon
sabilul MMI dispune reanalizarea neconformitatii.
Neconformitatile notificate de beneficiar sau de alte organe legale se inregistreaza de catre
responsabilul MMI care dispune actiuni corective si informeaza reclamantul asupra modulul de
rezolvare.
5.13.
Manipulare, depozitare, conservare si livrare
Masurile stabilite, responsabilitatile implicate sunt conform prevederilor MSMI si PPMI 020.Manipulare, depozitare, conservare si livrare.
Materialele si produsele necesare la realizarea lucrarilor sunt depozitate si conservate in
conformitate cu prevederile caietelor de sarcini, ale prevederilor din standardele aplicabile sitsau
in conditiile specificate de furnizor.
5.15
Controlul inregistrarilor calitatii
Regurile stabilite, responsabilitatile implicate sunt conform prevederilor MSMI si procedurii PSMI
002 Controlul inregistrarilor
Tipurile, categoriile de inregistrari de calitate ce se intocmesc sunt specificate in P.C.Q.V.I.
Pentru lucrarile realizate prin subantreprize de specialitate, prin conditiile de subcontractare sunt
definite inregistrarile calitatii necesar a fi intocmitetfurnizate de subcontractant, reprezentatii
desemnati ai CONSTRUCTII SI SERVICII IN CONSTRUCTII BANU MARACINE SRL confirmand din
partea societatii calitatea lucrarilor executate.
Evidenta lucrarilor de calitate, executie intocmite pe lucrare cu caracter permanet se realizeaza in
registru de procese verbare pentru verificarea calitatii lucrarilor ce devin ascunse.
5.16
Audituri interne
Metodologia stabilita, responsabilitatile implicate sunt conform prevederilor MSMI , PSMI 003Auditurile interne.
Compartimentul calitate cuprinde in programul de audit intocmit obiectivul : Amenajare turistica
a lacului Ratarie com. Cetate
Jud. Dolj si realizarea activitatii de audit conform planificarii
stabilite.
Responsabilii din zonele auditate se asigura ca sunt intreprinse actiuni pentru eliminarea
neconformitatilor detectate si cauzele acestora.
Urmarirea eliminarii neconformitatilor si a cauzelor acestora presupune verificarea actiunilor
intreprinse si raportarea rezultatelor acestora.
5.17.
Instruirea
Programarea si realizarea activitatilor de instruire este in conformitate cu prevederile MSMI si ale
PSMI 014 Competenta, constientizare, instruire.
Se intocmeste programul de instruire tehnica profesionala pentru personalul aferent activitatii de
executie, asigura conditiile necesare pentru realizare si gestioneaza la nivel de lucrare procesul
verbal de instruire.
La realizarea lucrarilor se utilizeaza numai personal calificat si instruit (pentru executie,
conducere, control)
Aprobat,
Administrator
Stancu Ion

Intocmit,
AQ,
Ing. Daniela Gerona Dane