Sunteți pe pagina 1din 5

S.C.

SIM ELDI CONSTRUCT SRL PS-02


Ed.1 Rev.0

Ex. nr.: Pag. 1/5


CONTROLUL INREGISTRARILOR Data intrarii in vigoare:
15.04.06

ELABORAT AVIZAT APROBAT


FUNCTIA AC AC DIRECTOR GENERAL
NUME PRENUME TUDOSE C. TUDOSE C. MURAT N.
DATA/
SEMNATURA

LISTA DE DIFUZARE/RETRAGERE A DOCUMENTELOR


Ex. Destinatar Data Semnatura Data Semnatura
nr. difuzarii retragerii
0. DIRECTOR GENERAL
1. DIRECTOR TEHNIC
2. ASIGURAREA CALITATII
3. CONTROLUL CALITATII
4. TEHNIC-PRODUCTIE
5. RESURSE UMANE
6. PM-PSI
7. MECANIZARE-APROVIZ.
8. SEF LUCRARI
9.
LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR/MODIFICARILOR
Nr. Revizia Descriere modificare Data
1. 0 Elaborare initiala 15.04.2006
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. SCOP

Descrierea sistemului de tinere sub control a inregistrarilor de calitate generate in

Formular cod: F-001


S.C. SIM ELDI CONSTRUCT SRL PS-02
Ed.1 Rev.0

Ex. nr.: Pag. 2/5


CONTROLUL INREGISTRARILOR Data intrarii in vigoare:
15.04.06

timpul activitatilor descrise in documentele SMC.

2. DOMENIU

Procedura se aplica de personalul SC SIM ELDI CONSTRUCT SRL si


Tinerea sub control emiterea, identificarea, inregistrarea, verificarea, validarea si
pastrarea inregistrarilor de calitate rezultate in urma functionarii SMC.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

3.1. Manualul de Management al Calitatii – cod MMC-01, ultima revizie;


3.2. SR EN ISO 9001/2001 “Sisteme de management al calitatii - Cerinte’’.
3.3. SR EN ISO 9001/2001 “Sisteme de management al calitatii – Principii
fundamentale si vocabular”

4. DEFINITII SI ABREVIERI

4.1. Conform Manualului de management al calitatii MMC-01, ultima revizie.


4.2. Inregistrare – document pron care de declara rezultatele obtinute sau furnizeaza
dovezi ale activitatilor realizate.
4.3. Validare – confirmare prin furnizare de dovezi obiective a faptului ca au fost
indeplinite cerintele pentru o anumita utilizare sau o aplicare intentionate.
4.4. Verificare – confirmare prin furnizare de dovezi obiective a faptului ca au fost
indeplinite cerintele specifice.

5. RESPONSABILITATI

5.1. Director tehnic raspunde prin personalul din subordine de:

- Inregistrarea in registrul de evidenta a tuturor inregistrarilor emise pentru


lucrarile executate si transferarea lor la responsabilul cu controlul calitatii pentru
validare;
- intocmirea si tinerea sub control a tuturor inregistrarilor;
- asigura conditiile corespunzatoate pentru pastrarea si depozitarea
inregistrarilor de calitate pentru a preveni pierderea,deteriorarea,degradarea sau
distrugerea acestora;
- respectarea intelegerilor contractuale privind transmiterea documentelor.

5.2. Responsabil controlul caliatii raspunde de:

- verificarea si validarea documentelor emise in timpul executiei


lucrarilor;
- predarea la beneficiar a pachetelor de inregistrari verificate in vederea
intocmirii cartii constructiei;

Formular cod: F-002


S.C. SIM ELDI CONSTRUCT SRL PS-02
Ed.1 Rev.0

Ex. nr.: Pag. 3/5


CONTROLUL INREGISTRARILOR Data intrarii in vigoare:
15.04.06

5.3. Responsabilul cu aprovizionarea:


- mentinerea intr-un sistem usor de regasit a inregistrarilor primite de la
furnizori pentru materialele/produsele aprovizionate.

5.4. Responsabil asigurarea calitatii:

- tinerea sub control a tuturor inregistrarilor emise in activitatile proprii inclusiv


in activitatile de audit intern si extern.

5.5. Responsabili de compartimente/lucrari:

- raspund de mentionarea in procedurile/instructiunile elaborate a


inregistrarilor care trebuie sa fie generate in timpul desfasurarii activitatilor
procedurate,cat si a responsabilitatilor privind circuitul respectivelor inregistrari.
Orice persoana care prin natura activitatilor pe care o desfasoara genereaza
inregistrari ale calitatii are obligatia de a mentine evidenta acestora.

6. DESCRIERE PROCEDURA

6.1. Generalitati
Sistemul de inregistrari al societatii este stabilit prin emiterea procedurilor si
instructiunilor de lucru care stabilesc inregistrarile necesare cat si formularele utilizate.
Fiecare responsabil pentru initierea ,colectarea si transmiterea inregistrarilor
calitatii trebuie sa se asigure ca s-au respectat cerintele privind acceptabilitatea
inregistrarilor calitatii.

6.1. Identificarea inregistrarilor

Inregistrarile stabilite si mentinute de SC SIM ELDI CONSTRUCT SRL sunt cele


prevazute in MMC/PS/PC/IL si sunt constituite in principal din:
Liste ale documentelor in vigoare; liste de difuzare/retragere documente; rapoarte ale
analizelor efectuate de management; rapoarte de audit;listele furnizorilor si evaluarea
acestora; documente referitoare la neconformitati; reclamatiile clientului; rapoarte de
actiuni corective si preventive; rezultatele masurarilor si monitorizarii proceselor;
instruirea personalului; contracte,corespondenta cu clientii si furnizorii,caiete de sarcini;
specificatii tehnice; buletine de analiza; certificate de conformitate,etc.
Inregistrarile se impart in doua categorii: permanente si nepermanente.
Inregistrarile care indeplinesc unul sau mai multe dintre urmatoarele criterii sunt
considerate inregistrari permanente:
- au valoare probatorie in demonstrarea capabilitatii de operare in siguranta;
- sunt necesare pentru intretinerea ,reprelucrarea,repararea,inlocuirea sau
modificarea unui produs;
- pot fi utilizate in stabilirea cauzelor aparitiei unui eveniment sau a unei
functionari defectuoase sau neprevazute;
- sunt cerute pentru a asigura informatiile de baza pentru inspectiile periodice;
- trebuie sa fie folosite pentru dezafectarea unui produs.

Formular cod: F-002


S.C. SIM ELDI CONSTRUCT SRL PS-02
Ed.1 Rev.0

Ex. nr.: Pag. 4/5


CONTROLUL INREGISTRARILOR Data intrarii in vigoare:
15.04.06

Inregistrarile nepermanente sunt cele care nu indeplinesc nici unul din criteriile
celor permanente, dar sunt necesare ca evidenta a desfasurarii activitatilor in
conformitate cu cerintele specificate.

6.2. Initierea,evidenta si circuitul inregistarilor

Tipurile de inregistrari care se emit pentru fiecare activitate in parte sunt


precizate in procedurile intocmite la capitolul 7 “Rapoarte si inregistrari”unde se
spacifica si codul formularelor utilizate.
Inregistrarile calitatii se emit de catre personal din compartimentele care au
atributii in acest sens descrise in procedurile aplicabile.
Inaintea inceperii lucrarilor,seful de lucrare este obligat sa asigure la sediul
santierului urmatoarele:
- condica de betoane;
- registrul unic de control;
- registrul de evidenta a inregistrarilor calitatii- este registrul in care se inscrie
numai inregistrarile permanente care se intocmesc pentru lucrarile executate de santier.

6.3. Depozitarea si pastrarea inregistrarilor

6.3.1. Depozitarea inregistrarilor se realizeaza in spatii special amenajate (arhive) care


sa asigure conditii corespunzatoare de pastrare, protectia impotriva piederii, disparitiei,
deteriorarii sau distrugerii acestora.

6.3.2. Inregistrarile nu se pastreaza in mod liber, ci bine legate, indosariate si


depozitate in dulapuri inchise sau rafturi special amenajate. Indosarierea inregistrarilor
se face in dosare si bibliorafturi cu un sistem de indexare care sa permita o usoara
identificare a acestora.

6.3.3. Locul de depozitare trebuie sa fie astfel amenajat incat sa fereasca documentele
de foc, condens, inundatii, furturi, insecte si rozatoare, acte de vandalism, etc.

6.3.4. Perioada de pastrare a inregistrarilor este de minim 5 ani,exceptie facand acele


documente a caror durata de pastrare este ceruta prin lege sau prin contract cu clientul.

6.4. Accesul la inregistrari


Cand se prevede prin contract,reprezentantii beneficiarului au acces la dosarele
cu inregistrari de calitate. Organismele de certificare au acces la toate inregistrarile pe
timpul desfasurarii auditurilor de certificare si supraveghere.Directorul general si
responsabilul cu asigurarea calitatii au acces la toate intregistrarile din societate.

6.4. Criterii de acceptare


Inregistrarile sunt acceptabile daca sunt:
-complete, lizibile, cu schite fara stersaturi, cu schite executate in pix sau tus, nu
in creion;
- indosariate, indexate si usor de regasit functie de produsul la care se refera;

Formular cod: F-002


S.C. SIM ELDI CONSTRUCT SRL PS-02
Ed.1 Rev.0

Ex. nr.: Pag. 5/5


CONTROLUL INREGISTRARILOR Data intrarii in vigoare:
15.04.06

- validate.

7. RAPOARTE SI INREGISTRARI

7.1. Conform procedurilor specifice

8. ANEXE

N/A

Formular cod: F-002