Sunteți pe pagina 1din 6

Cod document: PL-10

S.C Robmet PROCEDURA DE LUCRU Editia: 1 / 06.02.2019

Romania Aprovizionarea Revizia:0/06.02.2019


Anexa 6
Page 1 of 6

CUPRINS
 LISTA DE DIFUZARE
 INDICATORUL REVIZIILOR
 Scop si Domeiu de aplicare
 Documente de referinta
 Definitii si abrevieri
 Responsabilitati
 Reguli de procedura
 Inregistrari

 LISTA DE DIFUZARE

Nr exemplarului Departament Data Numele si Semnatura


prenumele
1
2
3
4
5
6

 INDICATORUL REVIZIILOR

Revizia nr. Capitolul Pagina revizuita Numele si Semnatura


prenumele
1
2
3
4
5
6

Date/Responsabilitati Intocmit Verificat Aprobat


Data 06/03/2019
Nume si Prenume Stoica Andrei
Semnatura
Cod document: PL-10

S.C Robmet PROCEDURA DE LUCRU Editia: 1 / 06.02.2019

Romania Aprovizionarea Revizia:0/06.02.2019


Anexa 6
Page 2 of 6

1. SCOP
Prezenta procedura stabileste activitatile si responsabilitatile in cadrul procesului
de aprovizionare, pentru a se asigura ca produsele aprovizionate sunt conforme cu
cerintele de aprovizionare specificate.

2. DOMENIU
Prezenta procedura se aplica furnizorilor si produselor / serviciilor aprovizionate
de catre EPS in vederea realizarii produselor din profilul propriu de fabricatie.

3. DEFINITII SI PRESCURTARI
3.1 DEFINITII
Pentru scopurile prezentei proceduri se aplica urmatoarele definitii:
Furnizor: Organizatie sau persoana care furnizeaza un produs sau un serviciu.
Furnizorul poate fi producator, distribuitor sau comerciant cu amanuntul.
Verificare: Confirmare, prin furnizarea de dovezi obiective, ca au fost indeplinite cerintele
specificate.
Capabilitate: Abilitatea unei organizatii, sistem sau proces de a realiza un produs care
va indeplini cerintele pentru produs.
Produs: Orice bun material materii prime, materiale, semifabricate, repere, componente,
subansamble, ansamble, aparate, echipamente, ambalaje, programe informatice, etc.)
realizate in scopul vanzarii.
Servicii: Activitati de confectionare, reparare, intretinere a unor bunuri materiale sau constructii,
de alimentare cu apa, combustibili gazosi, energie electrica sau termica, de efectuare a unor
testari, instruiri, verificari sau evaluari, de publicitate, de posta si telecomunocatii, de informare,
cercetare proiectare, consultanta in diferite domenii, precum si alte asemenea.
Contract comercial: Acordul de vointa intre doua sau mai multe persoane spre a
constitui,modifica sau stinge un raport juridic avind ca obiect savarsirea unor acte de comert (

Date/Responsabilitati Intocmit Verificat Aprobat


Data 06/03/2019
Nume si Prenume Stoica Andrei
Semnatura
Cod document: PL-10

S.C Robmet PROCEDURA DE LUCRU Editia: 1 / 06.02.2019

Romania Aprovizionarea Revizia:0/06.02.2019


Anexa 6
Page 3 of 6

vinzare-cumparare de bunuri, executare de lucrari, prestari de servicii, etc.), in vederea realizarii


unui profit.
Cerere de oferta: Manifestarea de vointa a unui cumparator care isi exprima potentialul de a
cumpara o marfa de la un anumit vanzator sau de a recurge la o lucrare ori un serviciu, realizate
de un executant de lucrari ori un prestator de servicii.
Oferta: Propunerea facuta de un vanzator, executant de lucrari sau prestator de servicii catre
una sau mai multe persoane, in vederea incheierii unui contract comercial, in conditiile cuprinse
in propunere. Cand propunerea este adresata unui partener determinat, ea constituie o oferta
ferma.
Acceptarea ofertei: Manifestarea de vointa a destinatarului ofertei de a incheia un contract in
conditiile propunerii ofertantului (adica: fara conditionari, obiectiuni, rezerve sau propuneri de
modificare). In caz contrar, acceptarea are valoarea unei contra - oferte, care declanseaza noi
negocieri.
Comanda: Oferta care pleaca de la cumparator sau beneficiarul lucrarilor ori serviciilor si
cuprinde toate elementele unui contract.

3.2 PRESCURTARI
 EPS – Grupul SC Electroprecizia Sacele
 SMI – Sistem de Management Integrat
 SMC – Sistem de Management al Calitatii
 SMM – Sistem de Management de Mediu
 SSM – Sanatate si Securitate in Munca
 PSMI – Procedura de Sistem de Management Integrat
 PL – Procedura de lucru

4. DOCUMENTE DE REFERINTA SI ASOCIATE


4.1. DOCUMENTE DE REFERINTA
SR EN ISO 9001:2015 – SMC. Cerinte , pct.7.4.
SR EN ISO 9000:2015 – SMC. Principii fundamentale si vocabular

Date/Responsabilitati Intocmit Verificat Aprobat


Data 06/03/2019
Nume si Prenume Stoica Andrei
Semnatura
Cod document: PL-10

S.C Robmet PROCEDURA DE LUCRU Editia: 1 / 06.02.2019

Romania Aprovizionarea Revizia:0/06.02.2019


Anexa 6
Page 4 of 6

ISO TS 16949:2009 – SMC. Cerinte particulare privind aplicarea ISO 9001:2000 in ind.
auto
SR EN ISO 14001:2005 – Sisteme de management de mediu
SR OHSAS 18001:2008 – Sisteme de management al sanatatii si securitatii ocupationale
Manualul Calitatii MMI-02: Manual de management integrat

DOCUMENTE ASOCIATE
Proceduri de sistem
▪ PSMI-01: Controlul documentelor
▪ PSMI-02: Controlul inregistrarilor
▪ PSMI-11: Identificare si trasabilitate
▪ PSMI-16: Monitorizarea si masurarea proceselor si produsului
▪ PSMI-17: Controlul produsului neconform

5. DESCRIEREA PROCESULUI

5.1 DATELE DE INTRARE IN PROCES


Elemente de infrastructura (depozite, spatii de lucru si utilitati asociate, echipamente, etc.)
Programul de productie (anual / trimestrial / lunar)
Necesarul de aprovizionare lunar
Referate pentru achizitionarea unor servicii sau lucrari
Specificatiile produsului aprovizionat (caiet de sarcini, standard de firma, standard profesional,
STAS-uri, alte specificatii care descriu produsul)
Norme de consum de aprovizionare (calculate conform procedurilor de lucru specifice)
Modificari ale planului de productie (Note de lansare)
Fise de modificare

Date/Responsabilitati Intocmit Verificat Aprobat


Data 06/03/2019
Nume si Prenume Stoica Andrei
Semnatura
Cod document: PL-10

S.C Robmet PROCEDURA DE LUCRU Editia: 1 / 06.02.2019

Romania Aprovizionarea Revizia:0/06.02.2019


Anexa 6
Page 5 of 6

Lista produselor proprietate a clientului

Cerinte pentru aprobarea produsului aprovizionat (documente de receptie care contin criteriile
de verificare si acceptare : planuri de control, STAS- uri, desene, etc.)
Documentatia tehnica de receptie a produsului de import
Rezultatele evaluarii furnizorilor privind abilitatea acestora de a furniza produsele solicitate
(Lista furnizorilor acceptati)

 Documentele de insotire a produsului aprovizionat

 Instructiuni privind pastrarea produsului aprovizionat

 Proceduri si alte documente ale SMI

 Alte date si informatii transmise de catre compartimentele tehnice si de productie ,


necesare desfasurarii procesului, conform procedurilor asociate.

Necesarul de aprovisionar
Procesul de aprovizionare se desfasoara in conformitate cu Necesarul de aprovizionare.
Acesta
se intocmeste de catre Comp. Aprovizionare, pe baza Planului de productie anual / trimestrial /
lunar, elaborat in cadrul Compartimentului PPUP (Planificare, Pregatire si Urmarire Productie) .
Planul de productie anual si cel trimestrial sunt orientative si au la baza, in principal:
▪ vanzarile pe ultimele 10 luni;
▪ contractele / comenzile interne si externe existente;
▪ volumul de productie estimat a fi realizat pe stoc, cu luarea in considerare a cererilor de
pe piata.
Planul de productie lunar se intocmeste in baza Planului de productie anual / trimestrial si
tinandu-se seama de:

Date/Responsabilitati Intocmit Verificat Aprobat


Data 06/03/2019
Nume si Prenume Stoica Andrei
Semnatura
Cod document: PL-10

S.C Robmet PROCEDURA DE LUCRU Editia: 1 / 06.02.2019

Romania Aprovizionarea Revizia:0/06.02.2019


Anexa 6
Page 6 of 6

 stocurile existente in magaziile de produse finite;


 situatia contractelor / comenzilor aflate in curs de executare;
 comenzile ocazionale sosite in cursul lunii.

Specificatiile de produs
Descrierea produsului de aprovizionat este cuprinsa in specificatiile de produs.
Principalele specificatii sunt standardele (nationale, profesionale sau de firma ). Insa,
pentru produsele de aprovizionat specifice, nestandardizate (de exemplu: circuite, organe
de asamblare, ambalaje din lemn sau carton), EPS ( prin atelierele de proiectare )
elaboreaza Caiete de sarcini sau alte documente tehnice (de ex.: desene ) care se
transmit furnizorului.

INDICATORI DE PERFORMANTA
Pentru desfasurarea procesului de aprovizionare, indicatorii de performanta sunt prezentati in
Anexa 9.2.1 a procedurii. Modul de stabilire a indicatorilor, urmarirea realizarii lor, precum si
responsabilitatile aferente acestor activitati sunt descrise in procedura PSMI-20: Imbunatatire
continua.

6. RESPONSABILITATI
Conform matricei de responsabilitati

7.INREGISTRARI

Pentru desfasurarea procesului de aprovizionare, constituie inregistrari urmatoarele:


Documentele de contractare, enumerate la pct.5 din prezenta procedura, precum si in anexele
acestora; aceste inregistrari se pastreaza timp de 10 ani.
Celelalte documente enuntate in cap. 5 al prezentei proceduri; acestea se pastraza conform
procedurilor specifice enumerate la pct.4. al prezentei proceduri - Documente associate

8. Anexe
Nu se aplica.

Date/Responsabilitati Intocmit Verificat Aprobat


Data 06/03/2019
Nume si Prenume Stoica Andrei
Semnatura

S-ar putea să vă placă și