Sunteți pe pagina 1din 8

Procedura de sistem Editia : 1 / 06.09.

2010
S.C MACROS S.R.L
PROCESUL de APROVIZIONARE Revizia : 0 / 07.09.2010
COD: PO-APR -07 Pag. 1 / 8

PROCESUL DE APROVIZIONARE

Intocmit Verificat Aprobat


Nume Dijmrescu Maria
Semnatura
Data

Acest document contine informatii care sunt proprietatea S.C MACROS S.R.L
Este interzisa modificarea, multiplicarea sau difuzarea fara acordul S.C MACROS S.R.L
Utilizarea procedurilor se face numai n regim controlat.
Procedura de sistem Editia : 1 / 06.09.2010
S.C MACROS S.R.L
PROCESUL de APROVIZIONARE Revizia : 0 / 07.09.2010
COD: PO-APR -07 Pag. 2 / 8

INDICATORUL REVIZIILOR

Editia
Elaborat Analizat Aprobat
/ Data Pagina
Continutul reviziei nume, nume, nume,
Revizi reviziei revizuita
semnatura semnatura semnatura
a
Ed. 1 / - Redactare initiala
Rev. 0

LISTA DE DIFUZARE
Procedura de sistem Editia : 1 / 06.09.2010
S.C MACROS S.R.L
PROCESUL de APROVIZIONARE Revizia : 0 / 07.09.2010
COD: PO-APR -07 Pag. 3 / 8

Compartiment Numele si prenumele Semnatura Data

CUPRINS

1. SCOP
2. DOMENIU
3. DEFINITII SI PRESCURTARI
Procedura de sistem Editia : 1 / 06.09.2010
S.C MACROS S.R.L
PROCESUL de APROVIZIONARE Revizia : 0 / 07.09.2010
COD: PO-APR -07 Pag. 4 / 8

4. DOCUMENTE DE REFERINTA
5. DESCRIEREA PROCEDURII
6. RESPONSABILITATI
7. ANEXE
Procedura de sistem Editia : 1 / 06.09.2010
S.C MACROS S.R.L
PROCESUL de APROVIZIONARE Revizia : 0 / 07.09.2010
COD: PO-APR -07 Pag. 5 / 8

1. SCOP

Prezentaproceduraredreptscopinereasubcontrolaproduseloraprovizionatepentrucaacesteas
fieconformecucerinelespecificateipentruastabiliiometodologiedeevaluareideselectareafurnizorilor
pebazacapabilitilordeafurnizaproduseconformecucerinelesocietatiinoastre.

2. DOMENIU DE APLICARE

Prezentaprocedurseaplicpentruurmtoareleactiviti:

a)achiziionareademateriiprime,materiale,componente,utilizatepentrurealizareaproduselor,
proceselor,transferuluitehnologic,serviciilorsaupentrumontaj.

b)subcontractareaunoractivitii/sauserviciicareafecteazcalitateaproduselor,proceselor
transferuluitehnologiciserviciiloroferite.

c)achiziionareadeechipamente,utilajeimaterialeutilizatenactivitateadetransfer,producie
saupentruinspeciiincercri

3. DEFINITII SI PRESCURTRI

3.1. Procedura : modalitate specifica de realizare a unei activitati .

3.2. Inregistrare : document care furnizeaza dovezi obiective ale activitatilor efectuate sau ale rezultatelor
obtinute .

3.3. Produs : rezultat al activitatilor si proceselor.

Pentru scopurile acestei proceduri se aplica definitiile din referentialul SR EN ISO 9000 :2006 Sisteme De
Management al Calitatii Principii fundamentale si vocabular.

4. DOCUMENTE DE REFERIN

4.1. SR EN ISO 9000 :2006 - Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale i vocabular.

4.2. SR EN ISO 9001:2008 Sisteme de management al calitatii. Cerinte.

4.3.Manualulcalitii,cod:MC01

4.4.Procedura:Controlulnregistrrilor,cod:ACPS4.2.4

5. DESCRIEREA PROCESULUI
Procedura de sistem Editia : 1 / 06.09.2010
S.C MACROS S.R.L
PROCESUL de APROVIZIONARE Revizia : 0 / 07.09.2010
COD: PO-APR -07 Pag. 6 / 8

5.1. Procesul de aprovizionare

5.1.1. naintedelansareaunuicontract,atuncicndseivetenecesitateaefecturiiunor
achiziii,sestabiletenecesaruldemateriiprime,materiale,echipamentecetrebuie
achiziionate,precumiserviciilesaulucrrilecetrebuiesubcontractante.

5.1.2.nvedereaaprovizionriicumateriiprime,materiale,componente,echipamentele,
utilajelesaupentrusubcontractriledeactivitisaudeserviciinecesarepentrurealizarea
contractelor,ntocmetenregistrareadenumitNECESARDEAPROVIZIONARE,care
coninecelpuinurmtoareleinformaii:
identificareaproduselor,serviciilorsaulucrrilorcetrebuieaprovizionate/subcontractate;
termeneledeaprovizionaresaudefinalizarealucrrilorsubcontractate;
subcontractaniipoteniali;
condiiidecalitatepentruproduse,servicii,lucrrisubcontractate;
condiiiimpusepentrusubcontractani;
ediiileaplicabilealespecificaiiloridesenelor(dacseapreciazcafiindnecesar).

5.1.3.Toateprodusele/serviciileaprovizionatesuntconformecucerinelespecificaten
NECESARULDEAPROVIZIONARE.

5.1.4.AprovizionareacuproduseiserviciisevafacenumaidelafurnizoriiincluinLista
furnizoriloracceptai.

5.1.5.Tipuliamploareacontroluluiaplicatasuprafurnizoruluiiasupramaterialelor,
produselori/sauserviciiloraprovizionatedepindedeefectulacestorantimpuletapelorde
realizare/asupraprodusuluifinit.

5.2Informaiireferitoarelaaprovizionare

5.2.1nbazaNECESARULUIDEAPROVIZIONAREseemiteCOMANDADE
APROVIZIONARE;

5.2.2COMANDADEAPROVIZIONAREincludeinformaiicaredescriumaterialul,
produsul/serviciulcomandat,iaratuncicndseconsidernecesar,cuprindei:
identificareacompleticorectamaterialului,produsului,serviciului,transferului
tehnologicsaulucrriisubcontractante;
cerinepentruaprobareaprodusului,procedurilor,proceseloriechipamentelor;
cerinepentrucalificareapersonalului;
metodederecepieicriteriideacceptare;
cerinepentrusistemuldemanagementalcalitii.

5.2.3naintedeaprobare,documenteledeaprovionaresuntanalizatepentruaseasigurac
dateleconinutedeacesteasuntcorecteicomplete.

5.3Verificareaprodusului/serviciuluiaprovizionat
Procedura de sistem Editia : 1 / 06.09.2010
S.C MACROS S.R.L
PROCESUL de APROVIZIONARE Revizia : 0 / 07.09.2010
COD: PO-APR -07 Pag. 7 / 8

5.3.1.Verificareaprodusului/serviciuluiaprovizionatsefacedeoCOMISIEDERECEPIE
(numitprindecizie),nvedereaasigurriicprodusul/serviciulaprovizionatesteconformcu
condiiilespecificate.

5.3.2.nfunciederezultateleevaluriifurnizorilorsestabiletedacestenecesarcafurnizorul
selaborezeisimplementezeunplanalcalitiipentruprodusul,procesul,transferul
tehnologic,serviciulsaulucrareancauz,saudacsuntnecesareanumiteverificriefectuate
dereprezentaniiENVICONSCITlasediulfurnizorului,pefluxuldetransferifabricaieal
acestuiasaulafinal.

5.3.3.nvedereaverificriiprodusului/serviciuluiaprovizionat,nCOMANDADE
APROVIZIONAREsuntprecizatenelegerilereferitoarelaverificareimetodadeeliberarea
produsului.

5.3.4.Tipuliaprobareacontroluluiaplicatasupraprodusului/serviciuluiaprovizionatdepinde
deefectulacestuiantimpuletapelorderealizare/asupraprodusuluifinit.

5.3.5.ncazulncaresespecificncontract,suntprecizateclauzedeaccesaleclientuluisau
alereprezentantuluiacestuialafurnizor,pentruaverificadacprodusul/serviciulaprovizionat
esteconformcucondiiilespecificate

5.3.6.Documentelenbazacrorasefacinspeciileincercrilelaprimiresunt,dupcaz:
proceduridelucru,standardeireglementrinvigoare,documentedeaprovizionarecare
nsoescprodusele/serviciileaprovizionate

5.3.7.Stadiulprodusuluiaprovizionatnraportcucerineledeinspecieesteidentificatprin
NOTADEINTRARERECEPIE.

5.3.8.Rezultatulrecepiei,esteconsemnatdeComisiaderecepienNOTADEINTRARE
RECEPIE.Dacprodusulesteadmislarecepie,esteluatnprimirepebazaaceluiai
document.

5.3.9.Atuncicnd,dinmotivedeurgen,produsulesteutilizatnaintedeverificare,acesta
esteidentificatinregistratprecis,nscopulpermiteriirechemriiinlocuiriisalencazul
constatriiulterioareastriideneconformitatefadecondiiilespecificate.

5.4Pstrareaproduseloraprovizionate

5.4.1Produseleaprovizionatesemanipuleazastfelnctsnufieafectatcalitateasau
caracteristicilefuncionalealeacestora.

5.4.2Depozitareamaterialeloraprovizionatesefacenspaiicorespunztoare,nmagazii
nchise,pesortimente,conformcerinelordefabricaiesauspecificaieidepeambalaj.

5.4.3Depozitareamaterialeloraprovizionatesefacepecategoriidematerialipedimensiuni,
astfelnctmarcajeledeidentificaresfieuorvizibile
Procedura de sistem Editia : 1 / 06.09.2010
S.C MACROS S.R.L
PROCESUL de APROVIZIONARE Revizia : 0 / 07.09.2010
COD: PO-APR -07 Pag. 8 / 8

6.RESPONSABILITI

6.1Coordonatorul(Managerul)

aprobLISTAFURNIZORILORACCEPTAI
aprobNECESARULDEAPROVIZIONARE
aprobtoatedocumenteledeaprovizionaresaufurnizare

6.2Resp.ec.financiar,contabilitate

avizeazNECESARULDEAPROVIZIONARE
avizeaztoatedocumenteledeaprovizionaresaufurnizare

6.3RMC

ntocmeteiactualizeaz(inelazi)LISTAFURNIZORILORACCEPTAI
conduceevalurilefurnizorilor
participlaverificrilereferitoarelaaprovizionaresaufurnizare.

6.4Responsabilulcuaprovizionarea

ntocmetedocumenteledeaprovizionare(maipuinNA)
participlaevaluareaiselectareafurnizorilor
urmretederulareacontractuluisaucomenziideaprovizionare
pstreaznregistrrilereferitoarelaaprovizionaresaufurnizare.

6.5Responsabiluldeproiect/contract
elaboreazdocumentulNECESARDEAPROVIZIONARE
analizeazdocumenteledeaprovizionaresaufurnizare
participlaevaluareaiselectareafurnizorilor,pentrucontractulalcruiresponsabileste.

7.ANEXE

7.1.NECESARDEAPROVIZIONARE;
7.2.REFERATPENTRUEFECTUAREDECHELTUIELI
7.3.REFERATPENTRUDECONTAREDECHELTUIELI