Sunteți pe pagina 1din 6

S.C.

NOVAPLUS SRL
430000 Baia Mare, str. Sudului nr. 1A IGIENA PRODUSELOR ALIMENTARE
Tel/Fax: 0262-224583
office@novaplus.ro INSTRUCTIUNE DE LUCRU

Fisa Privind Istoricul Documentului


Editia Revizia Descrierea modificării Autor Data
1 0 Implementarea sistemului de management al CESA 01.09.2010
sigurantei alimentare;

F-PO01-05 Ed. 1/0

Lista de Difuzare Documente

Semnatura
Exemplar
Data Detinator Document Scop Difuzare Confirmare de
Nr. Primire
1
2

F-PO01-02 Ed. 1/0

IL10 Ed. 1 Rev. 0 Pag. 1/6


S.C. NOVAPLUS SRL
430000 Baia Mare, str. Sudului nr. 1A IGIENA PRODUSELOR ALIMENTARE
Tel/Fax: 0262-224583
office@novaplus.ro INSTRUCTIUNE DE LUCRU

1. SCOP
Scopul procedurii este de a prezenta norme generale de igienă specifice industriei alimentare,
care, conform legislaţiei în vigoare trebuie respectate la proiectarea, amplasarea, construcţia,
întreţinerea şi exploatarea clădirilor, utilajelor, echipamentelor şi instalaţiilor tehnologice.
Prin respectarea cerinţelor prezentei proceduri se asigură:
 aplicarea în unităţile de producţie, a regulilor de igienă, impuse de legislaţia în vigoare pentru igiena
alimentelor;
 efectuarea corecta a operaţiilor de prevenire a contaminării sau degradării produselor alimentare
utilizate sau produse în S.C. NOVA PLUS S.R.L.;
 menţinerea în permanenţă a stării de igienă corespunzătoare a produselor alimentare utilizate sau
produse în S.C. NOVA PLUS S.R.L.;
 siguranţa alimentară a produselor fabricate de S.C. NOVA PLUS S.R.L.;
 protejarea sănătăţii angajaţilor şi consumatorilor.

2. DOMENIU
Prezenta procedură se aplică în toate unităţile de producţie şi în toate procesele ce pot afecta
igiena şi securitatea alimentară a produselor S.C. NOVA PLUS S.R.L.;.

3. DEFINIŢII ŞI PRESCURTĂRI

3.1. Definiţii
Contaminare alimentară = transmiterea unei infecţii sau a unei boli molipsitoare prin
intermediul produselor alimentare.
Igienă = ansamblu de reguli şi măsuri practice care trebuie respectate în unităţile de industrie
alimentară.
Igiena alimentelor = ansamblu de măsuri necesare pentru a asigura securitatea şi integritatea
produselor alimentare, în toate etapele ulterioare producţiei primare incluzând pregătirea,
prelucrarea, fabricarea, ambalarea, depozitarea, transportul, distribuţia, manipularea, vânzarea sau
punerea la dispoziţia consumatorului.
Siguranţă alimentară = caracteristica unui aliment, obţinut prin procesarea în condiţii sigure
de igienă şi prin eliminarea unui risc de contaminare.
Echipamente tehnologice = ansamblu de piese, dispozitive şi mecanisme împreună cu elementele
de legătură, aparţinând unei instalaţii, unei maşini şi îndeplinind o anumita funcţie în cadrul acestui
sistem tehnic.
Ustensile = obiecte, unelte, instrumente care servesc la efectuarea unor operaţii curente în
timpul lucrului.
Utilaje = totalitatea aparatelor şi maşinilor necesare pentru efectuarea unei anumite lucrări sau
pentru asigurarea desfăşurării proceselor tehnologice.

IL10 Ed. 1 Rev. 0 Pag. 2/6


S.C. NOVAPLUS SRL
430000 Baia Mare, str. Sudului nr. 1A IGIENA PRODUSELOR ALIMENTARE
Tel/Fax: 0262-224583
office@novaplus.ro INSTRUCTIUNE DE LUCRU

3.2. Prescurtări
HACCP = Sistemul de Management al Calităţii-HACCP;
CESA= Conducatorul Echipei de Siguranta Alimentara;
PD = Persoana Desemnată.

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ. FORMULARE


4.1. Documente de referinţă
- Manualul Sistemului HACCP
- CAC/RCP 1-1969 (Rev.4-2003), Codul de Practică Internaţional Recomandat - Principii
Generale de Igienă Alimentară; include Analiza pericolului alimentar si sistemul Punctului
Critic de Control (HACCP) şi liniile directoare necesare aplicării
- Cerinţe legislative si de reglementare aplicabile pe teritoriul României
- Principiile HACCP
- Legea 458/4 iulie 2002, privind calitatea apei potabile.

4.2.Formulare
Nu se aplică

5. PROCEDURA
5.1. Generalităţi
Întrucât produsele alimentare pot constitui un suport ideal pentru dezvoltarea
microorganismelor, mai ales când acestea sunt prelucrate sau păstrate în condiţii necorespunzătoare,
S.C. NOVA PLUS S.R.L.; acordă o atenţie deosebită respectării condiţiilor de igienă, în toate fazele
pe care le parcurg produsele până la livrarea către clienţi.NOVA PLUS S.R.L.; respectă normele de
igienă în prelucrarea, păstrarea, depozitarea, transportul şi desfacerea produselor.
Manipularea produselor alimentare în cadrul S.C. NOVA PLUS S.R.L.;. se face cu respectarea
legislaţiei în vigoare care cuprinde, referitor la igiena produselor alimentare :
Norme generale de igienă a produselor alimentare;
Norme generale de igienă pentru spaţiile alimentare;
Norme generale de igienă pentru spaţiile în care se prepară, se tratează sau se prelucrează
produsele alimentare;
Norme generale de igienă pentru transportul produselor alimentare;
Norme generale de igienă pentru ustensilele, instalaţiile şi echipamentele care vin în contact
cu alimentele;
Norme generale de igienă privind deşeurile alimentare;
Norme generale de igienă privind alimentarea cu apă în industria alimentară;
Norme generale privind igiena individuală a personalului din industria alimentară.
S.C. NOVA PLUS S.R.L.; nu acceptă la recepţie, produse care sunt contaminate sau sunt
suspecte de contaminare.
S.C. NOVA PLUS S.R.L.; asigură condiţiile de păstrare si să asigure protejarea acestora împotriva
oricărei impurificări şi/sau contaminări şi care previn alterarea acestora.

IL10 Ed. 1 Rev. 0 Pag. 3/6


S.C. NOVAPLUS SRL
430000 Baia Mare, str. Sudului nr. 1A IGIENA PRODUSELOR ALIMENTARE
Tel/Fax: 0262-224583
office@novaplus.ro INSTRUCTIUNE DE LUCRU

5.2. Norme de igienă a produselor alimentare


Toate activităţile societatii in legatura cu produsele alimentare se desfăşoară în condiţii
igienice.
S.C. NOVA PLUS S.R.L.; a identificat activităţile care sunt determinante pentru securitatea
alimentară astfel încât să se asigure ca procedurile de securitate corespunzătoare sunt stabilite,
implementate, menţinute şi revizuite pe baza principiilor utilizate în sistemul de analiză a riscurilor
şi punctelor critice de control HACCP.
Pentru identificarea activităţilor care sunt determinante ca puncte de risc pentru securitatea
alimentară a produselor echipa HACCP a S.C. NOVA PLUS S.R.L.;a parcurs următoarele etape:
 analiza riscurilor potenţiale;
 identificarea punctelor unde pot apărea riscuri alimentare;
 stabilirea punctelor critice;
 identificarea şi implementarea procedurilor de control şi de monitorizare în punctele critice
de control;
În cadrul organizaţiei au fost analizate şi identificate punctele critice pe fluxul de fabricaţie a
produselor, au fost elaborate proceduri şi instrucţiuni de lucru specifice.
Au fost întocmite proceduri pentru respectarea principiilor generale de igienă alimentară.
Deşeurile alimentare şi alte deşeuri sunt colectate, depozitate temporar în containere închise
ermetic şi evacuate periodic. Containerele sunt menţinute în buna stare şi permit igienizarea şi
dezinfecţia cu uşurinţă.
Spaţiile pentru colectarea si depozitarea temporara a deşeurilor sunt administrate astfel încât
să poată fi menţinute curate şi să fie protejate împotriva insectelor şi animalelor dăunătoare, precum
şi împotriva contaminării materiilor prime şi semifabricatelor, apei potabile, echipamentelor şi
spaţiilor alimentare.
Traseele de evacuare a deşeurilor sunt astfel stabilite încât să fie evitată încrucişarea cu
traseele materiilor prime, semifabricatelor şi produselor finite.
Indicatorii de calitate ai apei utilizate în procesele tehnologice vor fi monitorizaţi pentru a se
încadra în limitele prevăzute de legislaţia în vigoare.
Toate instalaţiile de distribuire a apei sunt astfel proiectate, construite şi exploatate, încât să
asigure menţinerea indicatorilor de calitate ai apei şi să nu permită impurificarea şi contaminarea
apei distribuite.
Tot personalul care lucrează în spaţii în care se procesează sau sunt depozitate şi manipulate
produse alimentare, se supune unui control medical atât la angajare cât şi periodic, iar la intrarea în
schimb se face control igienico-sanitar.
Angajaţii care prezintă o boala sau suspiciunea unei boli ce poate fi transmisă prin alimente,
nu sunt admişi la lucru şi li se interzice accesul în spaţiile de producţie şi depozitare a produselor.
Personalul care vine în contact direct cu produsele alimentare utilizează în funcţie de
specificul locului de muncă, echipament de protecţie sanitară.
Toate persoanele care lucrează în S.C. NOVA PLUS S.R.L.;. au obligaţia de a-şi însuşi
noţiunile de igienă personală şi cele specifice locului de muncă.

5.3. Norme generală de igienă pentru spaţiile alimentare şi spaţiile în care se prepară, se
tratează sau se prelucrează produsele alimentare
vezi Amenajări interioare generale IL08

5.4. Norme generale de igienă pentru ustensile, instalaţiile şi echipamentele care vin în
contact cu alimentele
vezi Operaţiuni de curăţare, spălare, dezinfecţie şi uscare IL05
IL10 Ed. 1 Rev. 0 Pag. 4/6
S.C. NOVAPLUS SRL
430000 Baia Mare, str. Sudului nr. 1A IGIENA PRODUSELOR ALIMENTARE
Tel/Fax: 0262-224583
office@novaplus.ro INSTRUCTIUNE DE LUCRU

5.5. Norme generale de igienă pentru transportul produselor alimentare


vezi Igiena mijloacelor de transport IL04

5.6. Norme generale de igienă privind deşeurile alimentare


vezi Gestionarea Deseurilor Il03

5.7. Norme generale privind igiena individuală a personalului din industria alimentară
vezi IL06

5.8. Norme generale de igienă privind alimentarea cu apă în industria alimentară


vezi Aprovizionarea cu apă potabilă IL01

6. RESPONSABILITĂŢI

6.1. Personalul care lucrează în unităţile de industrie alimentară


 are obligaţia de a-şi însuşi permanent normele şi regulile de igienă specifice industriei
alimentare;
 respectă în permanenţă normele şi regulile de igienă specifice industriei alimentare.

6.2. Şefi unităţi şi conducători procese tehnologice


 asigură necesarul de materialele auxiliare efectuării în bune condiţii a proceselor de
igienizare conform reglementărilor în vigoare, buna funcţionare a echipamentului de
spălare;
 asigură respectarea prevederilor din prezenta procedură, răspunde de calitatea procesului de
igienizare;
 instruiesc personalul din subordine cu privire la respectarea normelor şi regulilor de igienă
specifice industriei alimentare;
 verifică respectarea normelor şi regulilor de igienă în cadrul unităţii;
 răspund de respectarea normelor şi regulilor de igienă în cadrul unităţii.

6.3. CESA
 verifică prin audituri interne respectarea normelor şi regulilor de igienă specifice unităţilor
de industrie alimentară.

7. ÎNREGISTRĂRI

Sunt regăsite înregistrări referitoare la respectarea normelor de igienă specifice industriei


alimentare, în toate unităţile de producţie din organizaţie.

8. ANEXE
Nu se aplică

IL10 Ed. 1 Rev. 0 Pag. 5/6


S.C. NOVAPLUS SRL
430000 Baia Mare, str. Sudului nr. 1A IGIENA PRODUSELOR ALIMENTARE
Tel/Fax: 0262-224583
office@novaplus.ro INSTRUCTIUNE DE LUCRU

IL10 Ed. 1 Rev. 0 Pag. 6/6