Sunteți pe pagina 1din 5

Editia : 1

RAPORT DE AUDIT
Revizia: 2/ oct 13
Nr. 14411 din 8.12.2015
Cod F-POCSMI-08 Pagina 1 / 5
APROBAT
SC CERTIND SA
Director Departament
Certificare SM
PAULA BALOIU

1.

2.
3.
4.

Organizatie: SC. CRIF MARKETING & DISTRIBUTION S.R.L


Adresa sediu central: Braov, str Lacurilor nr. 23 Judeul Braov
Puncte de lucru: Lunca Calnicului, Str.I.C.Frimu Nr.1, Jud.Brasov.
Tg.Neamt, Str.Daciei Nr.6, Jud.Neamt
Inregistrare Registrul Comertului: J08 /3867 /1993
CIF:R05225977
Tel: 0268 515 272 Fax: : 0268 515 282
Domeniul de certificare: Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii; Fabricarea articolelor din
material plastic pentru constructii; Fabricarea de usi si ferestre din metal; Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn
Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din material plastic; Lucrari de tamplarie si dulgherie.
Perioada auditului: 8.12.2015
Tipul auditului: audit de certificare
Obiectivele auditului:
Evaluarea conformitatii sistemului de management cu criteriile de audit
Evaluarea capabilitii sistemului de management de a asigura ndeplinirea cerinelor de reglementare i contractuale
Evaluarea eficacitii sistemului de management n atingerea obiectivelor specificate

Criteriile de audit (documente de referinta):


5.

Standardul SR EN ISO 9001: 2008


Documentaia sistemului de management in vigoare la data auditului
Legislaie aplicabil

Domeniul de aplicare al auditului:

6.

Procesele/compartimentele din cadrul organizatiei client, precizate in Programarea activitatilor de audit (anexa la Planul de audit) si convenit
cu managementul organizatiei.
Procesele auditate:
Procese de management: stabilire politica si obiective in domeniul calitatii, alocare resurse, autoritati si responsabilitati pentru sistemul de
management al calitatii, comunicare, analiza efectuata de management, imbunatatirea sistemului de management.
Procese suport: gestionare resurse umane competenta, constientizare si instruire; mentenanta echipamente si control echipamente de
masurare si monitorizare; aprovizionare; pastrarea produsului; identificare si trasabilitate.
Proces(e) principal: Fabricarea altor elemente de dulgherie si tamplarie pentru constructii; Fabricarea articolelor din material

plastic pentru constructii; Fabricarea de furnire si a panourilor din lemn Fabricarea placilor, foliilor, tuburilor si profilelor din
material plastic; Lucrari de tamplarie si dulgherie.
Procese de monitorizare si control: audit intern, actiuni corective si preventive, evaluare satisfactie client, control produsului neconform,
masurarea si monitorizarea produsului, masurarea si monitorizarea proceselor, analiza datelor.

7.
8.

Locatiile de desfasurare a auditului:

- Auditul s-a derulat la sediul organizatiei


Echipa de audit (nume, funcia):
AUDITOR 1 Auditor sef SMC; VASILOAE IOAN
AUDITOR 2 Auditor SMC. CONDRUZ GABRIEL
Expert;

9.

Reprezentanii organizatiei auditate (nume, funcia):


TRANDAFIR CRISTOFOR Administrator
ROTARIU ELENA RMC

Editia : 1
RAPORT DE AUDIT
Revizia: 2/ oct 13
Nr. 14411 din 8.12.2015
Cod F-POCSMI-08 Pagina 2 / 5
10.

Auditul a fost efectuat n baza Planului de audit nr. 14411 /7.12.2015 agreeat cu managementul de varf al organizatiei client.

Metodologia procesului de audit :

11.

Auditul s-a desfurat n conformitate cu prevederile standardelor aplicabile, procedurile CERTIND si prevederile planului de audit.
Echipa de audit a utilizat pe parcursul evaluarii urmatoarele metode:
- analiza documentelor si inregistrarilor elaborate si implementate pentru a demonstra conformitatea cu cerintele referentialelor care stau la
baza sistemului de management al calitatii;
- observarea activitatilor/proceselor si a conditiilor de desfasurare a acestora;
- interviuri cu personalul organizatiei.
Auditul a nceput cu Reuniunea de deschidere, la care au participat reprezentanii desemnai de managementul organizatiei i echipa de
audit CERTIND.
n cadrul edintei de deschidere s-au prezentat obiectivele i modul de desfurare a auditului, precum i programul de derulare a
activitatilor de audit, in funcie de disponibilitatea persoanelor auditate.
Au fost alocate sarcinile in cadrul echipei de audit, n asa fel incat sa fie atinse obiectivele auditului utilizandu-se eficient resursele de
evaluare disponibile.
Organizatia client a pus la dispoziia echipei de audit toate informaiile i logistica necesare efecturii n condiii corespunzatoare a auditului.
Auditul s-a ncheiat cu Reuniunea de nchidere in cadrul careia au fost prezentate constatrile auditului.
Nu au existat obstacole care ar putea micora ncrederea n concluziile auditului.

Constatarile auditului:

12.

Constatrile auditului au la baz dovezi obiective, inregistrate de echipa de audit.


Autorizatii, licente
La data auditului au fost disponibile urmatoarele autorizatii, licente:
Autorizatia de mediu 394 din 10.09.2015,Licenta Sistem de operare Microsoft Windows 10, Licenta Sistem de operare Microsoft Windows 8,
Licenta Sistem de operare Microsoft Windows 7
Documentatia sistemului de management al calitatii
La momentul auditului a fost disponibila documentatia de sistem care cuprinde:
Manualul calitatii cod MQ-CM ed.initiala
Proceduri de sistem cod PS 01; 02; 03; 04; 05; 06 ed. initiale (6 proceduri de sistem)
Proceduri aplicabile proceselor, cod PP 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18 (18 proceduri proces)
Instructiuni de lucru: Ferestre si usi lemn 42 instructiuni de lucru, Ferestre si usi PVC - 21 instructiuni de lucru, Ferestre si usi Al - 6
instructiuni de lucru, Panouri lemn 12 instructiuni de lucru, Profile plastic - 8 instructiuni de lucru
Procesele sistemului de management inclusiv interactiunea acestora sunt identificate in cadrul Manualului calitatii. si Fisele de proces
Responsabilitatea managementului
Politica si obiectivele in domeniul calitatii
A fost disponibila Politica n domeniul calitatii / 2.08.2015 aprobata de managementul de la cel mai inalt nivel al organizatiei.
Politica indeplineste cerintele de continut (este adecvata scopului organizatiei, contine un angajament de satisfacere a cerintelor si
imbunatatire continua si asigura un cadru pentru stabilirea si analizarea obiectivelor calitatii).
Politica este comunicata prin afisare si prin instruiri periodice.
Obiectivele calitatii au fost aprobate in data de 2.08.2015. Obiectivele calitatii includ responsabilitati, termene si resurse pentru indeplinire.
Responsabilitate si autoritate. Reprezentant management
Reprezentantul managementului este D-na Rotariu Elena
Responsabilitatile si autoritatile personalului sunt documentate in fisele de post aflate in cadrul dosarelor de personal
Analiza efectuata de management
A fost disponibila procedura Analiza efectuata de management, cod PP-03 ed.initiala
Sunt disponibile inregistrari ale ultimei analize efectuate de management, respectiv: raport pentru analiza efectuata de management/ ,
nr. 2 /10.11.2015; proces verbal al analizei efectuate de management nr.3/ 16.11.2015 cu 42 masuri
Resurse umane - competenta, constientizare, instruire.
A fost disponibila procedura Competenta, instruire, constientizare, cod PP-04, ed.imitiala
Responsabil Resurse Umane Anghel Laura
A fost disponibil Programul anual de instruire/ nr.1 /14.05.2015 precum si dovezi de instruire a personalului (ex. Proces verbal de instruire:
nr.2 /20.08.2015; Proces verbal de instruire nr. 4 /25.08.2015, Proces verbal de instruire nr. 6 /28.08.2015 etc)
Au fost evaluate dosare de personal ce contin dovezile de competenta ale angajatilor (ex. Simion Stefan - Sef sectie; Florea Bogdan inginer produse finite din lemn, Dominte Mihai - Sef comp. Aprovizionare, Marin Octavian - Sef comp. Mentenanta, Dominte Stefan Responsabil EMM etc)

Editia : 1
RAPORT DE AUDIT
Revizia: 2/ oct 13
Nr. 14411 din 8.12.2015
Cod F-POCSMI-08 Pagina 3 / 5
Responsabilitatile pentru personalul organizatiei (inclusiv responsabilitatile privind sistemul de management) sunt documentate in fisele de
post disponibile in dosarele de personal).
Infrastructura, mediul de lucru
Organizatia detine spatii inchiriate corespunzatoare pentru desfasurarea in conditii optime a activitatilor sale.
A fost disponibla procedura Urmarirea, intretinerea si repararea utilajelor cod PP -17,ed.initiala, prin care se asigura mentenanta utilajelor si
echipamentelor din dotare
Au fost alocate responsabilitati pentru coordonarea activitatilor de mentenanta responsabil D-l Marin Octavian
Au fost disponibile inregistari ale activitatilor de mentenanta utilaje (Lista utilajelor de baza nr.1 /30.04.2015 - contine toate utilajele din
dotarea societatii carora li se asigura mentenanta; Programul anual reparatii si revizii tehnice utilaje nr.2 /4.05.2015 - prin care se asigura
planificarea activitatilor de mentenanta; Fisa de diagnoza si receptie a reparatiilor/reviziilor nr.2/ 5.08.2015 si nr.3 /14.09.2015 dovezi ale
realizarii activitatilor de mentenanta)
Exista contracte de preluare a deseurilor si sunt mentinute inregistari (ex. Formular de expeditie si transport deseuri/ nr.19/ 16.08.2015)
Realizarea produsului/ serviciului - Activitati conform cererii de certificare 1
Responsabil proces: D-l Simion Stefan sef sectie
Proceduri documentate disponbile: Evaluarea capabilitatii furnizorilor, cod PP-01; Aprovizionare cod PP-06; Controlul proceselor cod PP-07,
Identificare si trasabilitate cod PP-08; Pastrarea produsului cod PP-10; Controlul productiei cod PP-13, (toate editii initiale)
Proceduri/instructiuni de lucru. (in numar de 42 la comp.executie ferestre si usi din lemn, in numar de 6 la comp. de Al si in numar de 29 la
comp. de PVC )
Planificarea realizarii produsului/ serviciului
Sunt disponibile inregistrari ale planificarii realizarii produselor/ serviciilor (ex. Planificarea saptamanala a productiei nr. 17 /19.07.2015;
Planificarea zilnica a productiei nr.315 /18.07.2015 etc )
Determinarea si analiza cerintelor referitoare la produse/ servicii
Cerintele referitoare la produse/ servicii rezulta din: cerintele legale aplicabile, cerintele clientului, cerinte provenite din experienta anterioara
a organizatiei.
Analiza cerintelor este realizata de catre D-l Simion Stefan sef sectie care detine autoritatea de a decide asupra capacitatii organizatiei de
a furniza produsele/ serviciile respective.
Evaluarea proceselor a fost realizata la sediul central al organizatiei...
Dovezile obiective colectate pentru procesul de executie lucrari sunt mentinute in Fisele de dovezi obiective si Fisele de evaluare proces,
anexate la dosarul de certificare.
Proiectare si dezvoltare
A fost disponibila procedura Proiectare dezvoltare cod PP-18 editie initiala
Responsabil activitati proiectare: D-l Florea Bogdan Sef comp.tehnic-proiectare
Au fost evaluate inregistrari ale activitatilor de proiectare-dezvoltare desfasurate de catre organizatie.
Aprovizionare
A fost disponibila procedura Aprovizionare, cod PP-06, ed.initiala
Responsabil aprovizionare D-l Dominte Mihai - Sef comp. achizitii materii prime
Au fost stabilite criterii pentru evaluarea si selectarea furnizorilor.
Au fost evaluate inregistrari ale activitatilor de evaluare furnizori (ex. fise de evaluare furnizor produse SC Olin SRL furnizor sticla, SC Star
Grup - furnizor sticla, SC Lustic Invest SA -furnizor sticla, SC Peda Ambient furnizor feronerie etc ) precum si Lista furnizorilor acceptai
nr.1 din 2.04.2015 (formular PP-01-LFA, rev.0) Exemple de furnizori evaluati si acceptati: SC Olin SRL, SC Lustic Invest SA, SC Star Grup,
SC Stelco Romania, SC Aliplast Extrusion, SC Peda Ambient, SC Scarom, G-U Ferrom Com SRL, etc
Produsele aprovizionate sunt insotite de documente ce atesta conformitatea acestora (declaratii de conformitate/performanta, certificate de
conformitate/performanta, buletine de incercari, rapoarte de incercari, fise cu date de securitate, certificate de garantie).
Ex. furnizor sticla SC Star Grup Declaratie de conformitate CE + RI emis de INCD URBAN-INCERC (NB 1841) furnizor sticla SC Lustic
Invest SA Brasov- Declaratie de conformitate CE + RI emis de ICECON (NB 1803), furnizor feronerie- G-U Ferrom Com SRL Declaratie de
conformitate CE + Certificatul Nr. 228 7013145-1-6 emis de ift Rosenheim GmbH
In urma receptiei se intocmesc note de intrare receptie.
Controlul echipamentelor de masurare si monitorizare
A fost disponibila procedura Controlul echipamentelor de masurare si monitorizare cod PP-11, editie initiala
Responsabil activitati de verificare metrologica/ etalonare D-l Marin Octavian
Este disponibila o evidenta/ programare a activitatilor de verificare metrologica/ etalonare Program anual de verificare metrologica/
etalonare/ nr.1/ 27.06 2015
Sunt disponibile inregistari ale activitatii de verificare metrologica/ etalonare (ex. buletin de verificare metrologica nr. 3182 /14.07.2015)

Editia : 1
RAPORT DE AUDIT
Revizia: 2/ oct 13
Nr. 14411 din 8.12.2015
Cod F-POCSMI-08 Pagina 4 / 5

13.

14.

Pastrarea produselor
Organizatia detine spatii de depozitare corespunzatoare pentru pastrarea produselor.
Responsabil depozitare D-na Branzila Mura Magazioner
Sunt monitorizate conditiile de pastrare (temperatura, umiditate)
Satisfactia clientului
A fost disponibila procedura Masurarea satisfactiei clientilor cod PP-12 ed.initiala
Organizatia utilizeaza Chestionarul de evaluare a satisfactiei clientului, cod PP-12-FC ca si metoda de colectare a informatiilor de feedback
din partea clientilor.
Informatiile colectate sunt sintetizate si reprezinta date de intrare in analizele efectuate de management.
Audit intern
Activitatea de audit intern functioneaza in baza procedurii. Audituri interne cod PS-03 ed.initiala
A fost elaborat si aprobat Programul anual de audituri interne/ 2015. (nr.1 din 22.04.2015)
Sunt disponibile inregistari ale ultimelor audituri interne desfasurat pentru sistemul de management de ex. :Planul de audit intern nr. 2 /
11.05.2015, Raportul de audit nr. 4 /26.05.2015 (directia productie), Planul de audit intern nr. 5 / 14.06.2015 ;Raportul de audit nr. 7/
28.06.2015 (comp.MQ), Planul de audit intern nr. 8 /10.07.2015; Raport de audit nr. 10 /24.07.2015 (conducere executiva), Planul de audit
intern nr. 11 /22.08.2015; Raportul de audit nr. 13 /6.09.2015 (comp.RU), Fisa de neconformitate actiuni corective/preventive nr. 1 si 2 din
data de 26.05.2015. Fisa de neconformitate actiuni corective/preventive nr. 3 si 4 din data de 28.06.2015.
Auditurile interne au fost efectuate de personal care dispune de competenta, impartialitatea si certificarile necesare
Controlul produsului/ serviciului neconform, actiune corectiva, preventiva
A fost disponibila procedura Controlul produsului neconform cod PS-04, ed initiala
Sunt stabilite modalitati de identificare a produselor neconforme si spatii de pastrare.
Se mentin inregistrari ale produselor/ serviciilor neconforme ex. Raport de neconformitate nr 4/ 2.07.2015 in care sunt identificate modul de
tratare stabilit si responsabilitatile aferente.
Au fost disponibile procedurile Actiuni corective cod PS-05 si Actiuni preventive cod PS-06 (ambele editii initiale).
Sunt mentinute inregistari ale actiunilor corective si preventive implementate.
Pe parcursul auditului a fost identificata o neconformitate minora documentata in fisa de neconformitate anexata la prezentul
raport
Au fost agreate corectii si actiuni corective pentru neconformitatea identificata precum si termene pentru implementare.
Recomandari de imbunatatire:
-creterea capacitaii de planificare a proceselor, de previzionare a necesarului de personal
-Intensificarea procesului de colectare a propunerilor de mbuntire de la angajai
-consolidarea Sistemului Informaional pentru Managementul Logistic prin analiza fezabilitii introducerii raportrii electronice
-realizarea de cercetri operaionale i evaluarea rezultatelor
-Intensificarea procesului de evaluare a satisfaciei clientului, prin obinerea unui numr mai mare de rspunsuri din partea acestora, n timp
real.
Concluziile auditului:
Echipa de audit a concluzionat ca :
-Sistemul de management implementat in cadrul SC.CRIF MARKETING & DISTRIBUTION S.R.L este conform cu cerintele criteriilor de audit
-Sistemul de management implementat in cadrul SC.CRIF MARKETING & DISTRIBUTION S.R.L este capabil sa asigure indeplinirea
cerintelor contractuale si de reglementare
-Sistemul de management implementat in cadrul SC.CRIF MARKETING & DISTRIBUTION S.R.L este eficace in atingerea obiectivelor
specificate.
Echipa de audit propune acordarea certificarii pentru sistemul de management.
Eficacitatea sistemului de management:
Sistemul de management implementat este eficace in ceea ce priveste urmatoarele aspecte:
- modul in care sunt realizate analiza, intelegerea si identificarea nevoilor si asteptarilor partilor interesate relevante,
- incadrarea activitatilor in domeniul certificarii,
- modul de stabilire, urmarire si analiza a obiectivelor in domeniul calitatii;
- modul in care este realizat managementul proceselor cu scopul de a obtine rezultatele asteptate,
- disponibilitatea resurselor necesare pentru functionarea si monitorizarea proceselor,
- actiunile menite pentru prevenirea neconformitatilor si imbunatatirea proceselor,
- modul in care functioneaza in cadrul organizatiei auditarea interna si analiza efectuata de management,
- monitorizarea, masurarea si imbuntatirea continua a eficacitatii sistemului de management.

Editia : 1
RAPORT DE AUDIT
Revizia: 2/ oct 13
Nr. 14411 din 8.12.2015
Cod F-POCSMI-08 Pagina 5 / 5
15.
16.
17.
18.
19.

Daca obiectivele auditului au fost realizate conform Tipului auditului, n concordan cu planul de audit: DA
Daca au existat modificari semnificative care sa influenteze sistemul de management, fata de ultimul audit
(modificari in documentatia SMC, structura proceselor, structura de personal si alocarea responsabilitatilor, infrastructura): Nu este cazul
Maturitatea sistemului de management: sistemul de management functioneaza in cadrul organizatiei din martie 2015
Nu au fost identificate riscuri care pot afecta conformitatea cu cerintele sistemului de management, cu cerintele legale/ de reglementare,
performantele sistemului de management.
Concluzii privind utilizarea in mod eficace a documentelor si marcilor de certificare (aplicabil numai pentru auditurile de
supraveghere si recertificare):

Sunt respectate prevederile Regulamentului privind utilizarea marcii de certificare?


_-_ DA -_ NU __X_ NA
20.
21.
22.
23.
24.

25.
26.
27.

Daca au existat zone neacoperite de audit, dei incluse n domeniul auditului: NU


Daca au existat opinii divergente ntre echipa de audit i auditat si nu au fost rezolvate: NU
Daca au existat diferende fata de informatiile prezentate de echipa de audit la sedinta de inchidere: NU
Toate informaiile obinute de echipa de audit au caracter confidenial i nu pot fi utilizate n alte scopuri n afara prevederilor contractului de
certificare. Membrii echipei de audit au semnat Declaratiile pentru pastrarea confidentialitatii, conform procedurilor SC CERTIND SA.
DECLINAREA RESPONSABILITATII
Auditul efectuat prezinta un grad inerent de incertitudine generat de tehnicile de esantionare utilizate. Constatarile si concluziile acestui audit,
cat si propunerea (pozitiva sau negativa) a auditorului sef, vor fi evaluate independent inainte de acordarea deciziei finale de catre Directorul
General al CERTIND
Difuzarea raportului de audit:
- SC CERTIND SA - 1 exemplar
- SC.CRIF MARKETING & DISTRIBUTION S.R.L 1 exemplar
Anexe:
FN 1/ 8.12.2015
Auditor sef: AUDITOR 1 VASILOAE IOAN