Sunteți pe pagina 1din 24

FABRICA DE SC CARABUS SRL PROCEDURA DE COD: PS-AI- 03

CIOCOLATA SISTEM
AUDIT INTERN

PROCEDURA DE SISTEM
AUDITUL INTERN
COD PS-AI-03

Nume Functie Data


Elaborat Consultant
Verificat RMSM
Aprobat Director

Exemplar controlat X Exemplar necontrolat

1.SCOP
Scopul auditului intern este de a stabili principiile de baza pentru:

-investigarea si identificarea aspectelor pozitive;

-localizarea punctelor de nerespectare a ceea ce a fost definit;

-verificarea si confirmarea experientelor pozitive;

-imbunatatirea continua a SMM implementate pentru ca acesta sa fie apt;

-mentine si imbunatateste obiecivele si politicile calitatii definite si pentru a permite evaluarea SMM
in raport cu referentialul care a stat la baza proiectarii sale (SR EN ISO 14001/2005; 18001/2008;
9001/2008).

Conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.Dreptul de
utilizare/ reproducere partiala sau integrala a prezentei documentatii este rezervat exclusiv societatii
SC CARABUS SRL.
FABRICA DE SC CARABUS SRL PROCEDURA DE COD: PS-AI- 03
CIOCOLATA SISTEM
AUDIT INTERN

2.DOMENIUL DE APLICARE
Prezenta procedura se aplica in compartimentele din cadrul SC CARABUS SRL pentru activitatea de
audit intern.

3.DEFINII SI PRESCURTARI
DEFINITII

Actiuni corective- actiuni de eliminare a cauzei unei neconformitatii detectate sau a altor situati
nedorite.

Actiuni preventive- actiuni de eliminare a cauzei unei neconformitati potentiale sau a altor posibile
situatii nedorite.

Aprobare- acceptarea unui document de catre o entitate organizatorica sau persoana, in urma careia
documentul devine executoriu.

Asigurarea calitatii- parte a managementului integrat concentrata pe furnizarea increderii ca cerintele


referitoare la management vor fi indeplinite.

Auditor- persoana care are competenta de a efectua un audit.

Calitate- masura in care un ansamblu de caracteristici intrinseci indeplinesc cerintele.

Cerinta- nevoie sau asteptare care este declarata, in general implicita sau obligatorie.

Conformitate- indeplinirea unei cerinte.

Benefiviar- organizatie sau persoana care primeste un produs sau servicii.

Controlul managementului- parte a managementului concentrata pe indeplinirea cerintelor referitoare


la managementul integrat.

Defect- neindeplinirea unei cerinte referitoare la o utilizare intentionata ssau specifica.

Imbunatatire continua- activitate repetata pentru a creste abilitatea de a indeplini cerintele.

Inregistrare- document prin care se declara rezultate obtinute sau furnizeaza dovezi ale activitatilor
realizate.

Inspectie- analiza a conformitatii prin observare si evaluare, insotite dupa caz, de masurare, incercare
sau comparare cu un calibru.

Conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.Dreptul de
utilizare/ reproducere partiala sau integrala a prezentei documentatii este rezervat exclusiv societatii
SC CARABUS SRL.
FABRICA DE SC CARABUS SRL PROCEDURA DE COD: PS-AI- 03
CIOCOLATA SISTEM
AUDIT INTERN

Neconformitate- neindeplinirea unei cerinte.

Organism de certificare- organism care este investit sa acorde certificate de conformitate cu problema
solicitata: certificare de produse, sisteme de caliate si/ sau personal.

Organizatie- in cazul de fata, CS CARABUS SRL.

Proces- ansamblu de activitati corelate sau interactiuni, care transforma intrarile in iesiri.

Produs- rezultat al uni proces.

Satisfactia clientului- perceptia a beneficiarului despre masura in care cerintele clientului au fost
indeplinite.

Sistem de management- sistem prin care se indeplinesc politica si obiectivele si prin care se realizeaza
acele obiective.

Specificatie- document care stabileste cerinte.

Trasabilitate- abilitate de a regasi istoricul, realizarea sau localizarea a ceea ce este luat in considerare.

Verificare- confirmare, prin furnizare de dovezi obiective, ca au fost indeplinite cerintele specificate.

Prescurtari

IL- instructiune de lucru

PL- procedura de lucru

PS- procedura de sistem

MMDD- Ministerul Mediului si Dezvoltarii Durabile

DMM- dispozitiv de masurare si monitorizare

NIR- nota intrare receptie

DG- director general

PO- procedura operationala

IT- instructie tehnica

PMM- program de management de mediu

PSI- prevenirea si stingerea incendiilor

RMMI- reprezentantul managementului pentru calitate-mediu

ROF- regulamentul de organizare si functionare


Conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.Dreptul de
utilizare/ reproducere partiala sau integrala a prezentei documentatii este rezervat exclusiv societatii
SC CARABUS SRL.
FABRICA DE SC CARABUS SRL PROCEDURA DE COD: PS-AI- 03
CIOCOLATA SISTEM
AUDIT INTERN

RN- raport de neconformitate

SMI- sistem de management integrat

SMM- sistem de management al mediului

4.DOCUMENTE DE REFERINTA
-SR EN ISO 14001/2005- Sisteme de management al mediului. Principii fundamentale si vocabular;

-SR EN ISO 14001/2005- Sisteme de management al mediului. Cerinte;

-Procedura. Elaborarea procedurilor SMM;\

-SR EN ISO 19011/2003- Ghid pentru auditarea sistemelor de management de mediu.

5.DESCRIEREA PROCEDURII
Persoanele care desfasoara activitatea de audit intern trebuie sa fie competente, in scopul efectuarii si
conducerii auditurilor. Aceste persoane trebuie sa urmeze cursuri de instruire pentru cunoasterea
prevederilor SE EN ISO 9001 si SR EN ISO 19011, a metodelor si tehnicilo de audit.

Instruirea auditorilor se refera la:

-cunoasterea si intelegerea standardelor referitoare la activitatea de auditare si a referintelor care au


stat la baza proiectarii sistemului e management al mediului;

-tehnici de examinare, tehnici de formulare a intrebarilor care au stat la baza chestionarelor utilizate,
tehnici de evaluare si de raportare a rezultatelor activitatii de auditare;

-tehnici specifice necesare pentru conducerea unui audit, cum ar fi planificarea, organizarea,
comunicarea cu cel audiat si indrumarea acestuia.

Competenta echipelor de audit:

Echipele de audit formate din specialisti, independenti fata de activitatea auditata.

Desemnarea responsabilului echipei de audit (a auditorului sef):

Responsabilul echipei de audit trebuie sa aiba capacitate si experienta de conducere si sa dispuna de


autoritate pentru a lua decizii finale referitoare la conducerea auditului si la orice observatii provenite
din audit.

Intocmirea programelor de audit:

Conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.Dreptul de
utilizare/ reproducere partiala sau integrala a prezentei documentatii este rezervat exclusiv societatii
SC CARABUS SRL.
FABRICA DE SC CARABUS SRL PROCEDURA DE COD: PS-AI- 03
CIOCOLATA SISTEM
AUDIT INTERN

Anual se intocmeste inregistrarea „Programarea anuala a auditurilor interne”, pe formular avand codul
F. PS 8.2.2 PAAI prezentat in anexa la prezenta procedura, stabilindu-se:

-perioada in care se desfasoara auditul;

-functia de sistem (activitatea) auditata;

-auditorul sef.

Pentru verificarea implementarii actiunilor corective/ preventive initiate prin PAC/ P, rezultate in
urma:

-analizelor efectuate de management asupra SMM;

-informatiilor provenite de la clienti;

-a reclamatiilor primite;

-a modificarilor survenite in SMM, se vor realiza audituri suplimentare- audituri de supraveghere


(neprogramate).

Desfasurarea auditului:

Formarea echipei de audit

Responsabilul echipei de audit isi formeaza echipa de audit conform prevederilor de mai sus.

Notificarea auditului

Cu minim 5 zile lucratoare inainte de data programata pentru audit, responsabilul activitatii ce
urmeaza sa fie auditata este instiintata, printr-o nota scrisa denumita NOTIFICAREA AUDITULUI,
inregistrare intocmita pe formularul de prezentare in anexa in care se prezinta urmatoarele specificatii:

-data si ora inceperii auditului;

-locul desfasurarii auditului;

-scopul auditului;

-perioda de desfasurare a auditului;

-responsabilul echipei de audit;

-facilitati necesare echipei de audoit.

Elaborarea listei de verificari:

Conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.Dreptul de
utilizare/ reproducere partiala sau integrala a prezentei documentatii este rezervat exclusiv societatii
SC CARABUS SRL.
FABRICA DE SC CARABUS SRL PROCEDURA DE COD: PS-AI- 03
CIOCOLATA SISTEM
AUDIT INTERN

Lista de verificari utilizata in desfasurarea auditului este elaborata de catre membrii echipei de audit si
aprobata de auditorul sef.

Realizarea auditului:

Aceasta etapa a auditului cuprinde 4 activitati distincte:

Intalnirea initiala, in cadrul careia:

-se prezinta ecipa de audit reprezentantilor partii auditate;

-se confirma, pe scurt, scopul si obiectivele auditului;

-se furnizeaza pe scurt rezumatul metodelor si procedurilor ce vor fi folosite in realizarea auditului;

-se clarifica orice ambiguitati ale procesului de audit;

-se stabileste, de comun acord cu auditatul, un timp pentru realizarea auditului.

Actiunea de audit propriu-zisa:

Auditul propriu-zis are la baza o LV care are coloanele 0 si 1 deja completate, celelalte coloane
urmand a fi completate in aceasta etapa. Pentru completarea LV in coloana „Conformitatea activitatii”
auditorul sef are la dispozitie urmatoarele patru optiuni: ACCEPTABIL, INACCEPTABIL ,
INAPLICABIL si VEZI COMENTARII . Coloana COMENTARII/ RECOMANDARI este utilizata
pentru a da mai multe detalii despre o activitate, sau pentru a face referiri la neconformitati.

Evaluarea rezultatelor:

Dupa desfasurarea auditului, echipa de audit evalueaza rezultatele aparute in timpul auditului,
analizand orice neconformitate aparuta. Pe baza acestor rezultate se intocmeste inregistrarea RAPORT
DE AUDIT INTERN si inregistrarea RAPORT DE ACTIUNI CORECTIVE SI PREVENTIVE.

Intalnirea finala:

La finalizarea auditului, responsabilul echipei de audit prezinta rezultatele auditului, asigurandu-se ca


acestea sunt intelese de auditati si intocmeste RAI; RAI este semnat de auditorul sef si de partea
auditata, cu mentiunea ca semnatura auditatului nu indica un acord, ci numai o recunoastere a
constatarilor facute. Un exemplar RAI se inmaneaza responsabilului activitatii auditate. La aceasta
intalnire finala participa si reprezentantii conducerii, daca este cazul.

Rezultatele auditurilor interne reprezinta date de intrare pentru analizele efectuate de management.

Conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.Dreptul de
utilizare/ reproducere partiala sau integrala a prezentei documentatii este rezervat exclusiv societatii
SC CARABUS SRL.
FABRICA DE SC CARABUS SRL PROCEDURA DE COD: PS-AI- 03
CIOCOLATA SISTEM
AUDIT INTERN

6.RESPONSABILITATI
Directorul general al SC CARABUS SRL

-aproba programarea anuala a auditurilor si lista auditorilor.

Coordonatorul (Managerul)

-determina ce elemente ale SMM, ce documente, proceduri sau instructiuni se supun auditarii in cadrul
unei perioade de timp determinate (1an) si elaboreaza PAAI;

-participa la analizarea rezultatelor auditurilor interne si prezinta concluziile sale in vederea prezentarii
acestora in sedintele de evaluare a SMM facute de management;

-avizeaza actiunile corective si preventive propuse de RM;

-numeste Auditorul sef.

Auditorul sef

-isi formeaza echipa de audit pentru auditul intern pe care-l conduce ca auditor sef;

-conduce actiunea de audit intern care i-a fost incredintata;

-elaboreaza documentele de lucru si da instructiuni echipei de audit;

-raporteaza auditatului neconformitatile critice;

-urmareste realizarea actiunilor corective, la termenul propus de auditat, rezultate in urma auditului pe
care l-a condus.

Echipa de audit

-coopereaza cu responsabilul echipei de audit;

-planifica si realizeaza in mod eficient responsabilitatile atribuite;

-consemneaza observatiile;

--participa si raporteaza rezultatele auditului;

-pastreaza si protejeaza in conditii de securitate documentele referitoare la audit.

Conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.Dreptul de
utilizare/ reproducere partiala sau integrala a prezentei documentatii este rezervat exclusiv societatii
SC CARABUS SRL.
FABRICA DE SC CARABUS SRL PROCEDURA DE COD: PS-AI- 03
CIOCOLATA SISTEM
AUDIT INTERN

7.ANEXE
Activitati

Nr. Crt. Activitate Perioada Responsabil


1 Pregatirea auditului:
-elaborarea listelor de
verificare pentru
domeniul audiat;
-elaborarea ghidului de
audit;
-elaborarea
chestionarului de audit;
-informarea
personalului angajat.
2 Interviuri si observarea Echipa de audit-
situatiei existente conform
responsabilitatilor pe
departamente
3 Intalnirea echipei de
audit
4 Follow-up
5 Elaborarea raportului

Documentatia de mediu Procedura de audit intern de Nume/ nr. De ref:


mediu Aprobat de:
Scop: Sa se asigure ca sistemul de management de mediu este utilizat si
este eficient.
Formulare utilizate: Planul pentru audit intern de mediu, document cu nume/ nr. de ref.
Lista de verificare pentru auditul de mediu, document cu nume/ nr.
de ref.
Raport de mediu, document cu nume/ nr. de ref.
Raport de neconcordanta si corectie, document cu nume/ nr. de ref.
Formulare: Membrii echipei de audit trebuie sa fie formati in prealabil
Responsabilul de audit trebuie sa fie independent fata e domeniul
audiat.
Procedura Descriere Responsabilitate

Planul anual In fiecare an este elaborat si aprobat Responsabilul echipei de


de catre consiliul de administratie un mediu.
Conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.Dreptul de
utilizare/ reproducere partiala sau integrala a prezentei documentatii este rezervat exclusiv societatii
SC CARABUS SRL.
FABRICA DE SC CARABUS SRL PROCEDURA DE COD: PS-AI- 03
CIOCOLATA SISTEM
AUDIT INTERN

plan pentru auditul de mediu. Acest


plan este elaborat pentru a asigura
faptul ca intregul sistem de
management de mediu este examinat
in anul urmator si planul trebuie sa
specifice cand va avea loc auditul si
sa nominalizeze responsabilii de
audit.
Pregatirea auditului Inainte de demararea auditului vor fi Echipa de audit.
elaborate liste de verificare pentru
domeniul audiat. Aceste liste de
verificare vor fi elaborate pe baza
procedurilor, obiectivelor si a
programului de mediu/ plan de
actiune. Ele vor fi utilizate pentru a
masura rezultatele din toate
domeniile de actiune ale programului
de mediu. Personalul angajat trebuie
sa fie informat inainte de demararea
auditului despre data la care va fi
efectuat auditul si ce anume se va
verifica.
Audit Avand la baza listele de verificare, Responsabilul de audit.
auditul se va realiza prin interviuri
despre si/ sau observare a situatiei
existente.
Intalnirea de lucru Echipa de audit examineaza Responsabilul echipei de
observatiile si decide daca situatiile mediu.
de neconcordanta observate trebuie
incluse in rapoarte de corectie sau
daca pot fi rezolvate imediat. Este
elaborat un raport de audit care este
discutat impreuna cu angajatul care
are in domeniul sau de competenta
situatia respectiva; situatiile minore
de neconcordanta sunt rezolvate
imediat si este scrisa o concluzie a
auditului- in intregul sau. Rapoartele
de corectie sunt discutate cu angajatul
care are in domeniul sau de
competenta situatia respectiva (seful
de departament/ comisie) si se cade
de acord asupra actiunilor respective.

Conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.Dreptul de
utilizare/ reproducere partiala sau integrala a prezentei documentatii este rezervat exclusiv societatii
SC CARABUS SRL.
FABRICA DE SC CARABUS SRL PROCEDURA DE COD: PS-AI- 03
CIOCOLATA SISTEM
AUDIT INTERN

Responsabilul de audit si seful de


departament/ comisie semneaza
rapoartele elaborate. O copie a
raportului este predat responsabilului
echipei de mediu si o copie este data
sefului de deopartament/ comisiei
(angajatului care are in domeniul sau
de competenta aria/ domeniul
auditata/ auditat).
Follow-up La data limita planificata pentru Managerul (angajatul)
ducerea la indeplinire a actiunilor responsabil.
corective, seful de departament/
comisie (angajatul care are in
domeniul sau de competenta aria
auditata) este contactat de catre
responsabilul de mediu care verifica
daca si cum au fost duse la
indeplinire actiunile corective.
Daca actiunile corective sunt
eficiente, cazul este inchis. Daca nu
se elaboreaza un nou raport.
Raportarea Este elaborat un raport comun care Responsabilul de mediu.
are la baza toate auditurile interne de
mediu din service. Acest raport sta la
baza revizuirii intregului sistem de
management de mediu.

SC CARABUS SRL Raport de neconformitate si Formular nr.: R1


corectie Raport nr. : 1
Domeniul/ procedura auditata: Responsabil Responsabilul/ Data
SMM prin toate elementele de audit: seful
compenente departamentului
Legislatie de mediu
1. Neconformitati gasite/ stabilite in MM:
–nu exista o procedura scrisa privind managementul documentelor in cadrul SMM.
-nu exista o decizie la nivel de onducere care sa defineasca modul de comunicare scrisa
interna intre departamente.
-nu exista legislatie de mediu in cadrul departamentului si nu sunt cunoscute cerintele de
mediu aplicabile departamentului
Conformitatea observatiilor facute de catre responsabilul/ seful departamentului
Data:
Semnatura :

Conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.Dreptul de
utilizare/ reproducere partiala sau integrala a prezentei documentatii este rezervat exclusiv societatii
SC CARABUS SRL.
FABRICA DE SC CARABUS SRL PROCEDURA DE COD: PS-AI- 03
CIOCOLATA SISTEM
AUDIT INTERN

2. Schimbari propuse, incluzand perioada in care se va realiza schimbarea:


a) decizie a directorului servicelui referitoare la managementul documentelor in cadrul SMM-
data ...............
b) decizie a directorului servicelui care sa defineasca comunicarea scrisa intre departamente-
data ................
c) descrierea procedurii de identificare a cerintelor legislative legate de mediu- data ................
Schimbarile vor fi duse la indeplinire de catre:
-consiliul de administratie a,b
-echipa de audit c
Persoana responsabila de realizarea schimbarilor
Nume :
Functia:
Data:
Semnatura responsabilului:
3. Follow-up la schimbare:
-schimbarea functioneaza asa cum s-a intentionat
-schimbarea nu functioneaza asa cum s-a intentionat
Data:
Semnatura menbrului echpei de audit:

Audit intern de mediu- chestionar de audit

LEGISLATIE DE MEDIU
Element de Capitol Etapa a SMM Cerinta Da Nu Observatii
sistem auditat
4.3.2- ISO Planificare Sa existe
14000 identificate
prevederile legale
si alte cerinte de
mediu aplicabile.
4.3.2- ISO Planificare Sa fie asigurat
14000 accesul la aceste
informatii
4.3.2-ISO Planificare Sa existe un
14000 procedeu pentru
identificarea
cerintelor legale
de mediu.
REDUCEREA CANTITATII DE REZIDURI MENAJERE DIN SERVICE

Conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.Dreptul de
utilizare/ reproducere partiala sau integrala a prezentei documentatii este rezervat exclusiv societatii
SC CARABUS SRL.
FABRICA DE SC CARABUS SRL PROCEDURA DE COD: PS-AI- 03
CIOCOLATA SISTEM
AUDIT INTERN

4.4.6- ISO Implementare Monitorizarea Sa existe dovada


14000 si derulare desfasurarii ca personalul din
subordine/
membrii comisiei
sunt instruiti in
legatura cu
deseurile de
hartie care se
colecteaza.
4.4.6- ISO Implementare Monitorizarea Sa existe dovada
14000 si derulare desfasurarii ca personalul de
curatenie este
instruit in
legatura cu
prelucrarea
hartiei colectate
din hale/ incaperi
si depozitarea
deseurilor de
hartie.
4.4.6-ISO Implementare Monitorizarea Sa existe o cutie
14000 si derulare desfasurarii pentru deseurile
de hartie in
fiecare incapere.
4.4.6-ISO Implementare Monitorizarea Sa existe un
14000 si derulare desfasurarii contract cu o
firma pentru
prelucrarea
deseurilor de
hartie.
4.4.6- ISO Implementare Monitorizarea Sa existe o
14000 si derulare desfasurarii decizie in
legatura cu
persona
responsabila de
predare catre
firma specializate
a deseurilor de
hartie colectate.
4.4.6- ISO Implementare Monitorizarea Sa existe o
14000 si derulare desfasurarii procedura de
urmarire a
cantitatii de

Conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.Dreptul de
utilizare/ reproducere partiala sau integrala a prezentei documentatii este rezervat exclusiv societatii
SC CARABUS SRL.
FABRICA DE SC CARABUS SRL PROCEDURA DE COD: PS-AI- 03
CIOCOLATA SISTEM
AUDIT INTERN

reziduuri
menajere produse
de service.
FOLOSIREA ECONOMICA A CONSUMABILELOR

4.4.6- ISO Implementare Monitorizarea Sa existe o


14000 si derulare desfasurarii procedura de
urmarire a
cantitatii de
deseuri.
4.4.6- ISO Implementare Monitorizarea Sa existe o cutie
14000 si derulare desfasurarii de colectare a
deseurilor ce pot
fi refolosite.
4.4.6- ISO Implementare Monitorizarea Sa existe dovada
14000 si derulare desfasurarii utilizarii
internetului ca
alternativa la
informatii despre
deseuri.
4.4.6- ISO Implementare Monitorizarea Sa existe dovada
14000 si derulare desfasurarii ca personalul ce
utilizeaza
aparatura stie sa o
utilizeze.
Reducerea
consumului de
energie
electrica
4.4.6- ISO Implementare Monitorizarea Sa existe o
14000 si derulare desfasurarii procedura de
urmarire a
numarului de KW
consumati.
4.4.6- ISO Implementare Monitorizarea Sa existe dovada
14000 si derulare desfasurarii ca personalul din
subordine/
membrii comisiei
sunt instruiti in
legatura cu
reducerea
consumului de

Conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.Dreptul de
utilizare/ reproducere partiala sau integrala a prezentei documentatii este rezervat exclusiv societatii
SC CARABUS SRL.
FABRICA DE SC CARABUS SRL PROCEDURA DE COD: PS-AI- 03
CIOCOLATA SISTEM
AUDIT INTERN

nergie electrica.
4.4.6- ISO Implementare Monitorizarea Sa existe dovada
14000 si derulare desfasurarii de
responsabilitati
clare relative la
reducerea
cosumului de
energie electrica
(cine, cand si
unde inchide
consumatorii de
energie electrica).
PROMOVAREA PRODUSELOR SI SERVICIILOR ECOLOGICE
4.4.6- ISO Implementare Monitorizarea Sa existe dovada
14000 si derulare desfasurarii ca persoana ce se
ocupa de achizitii
are o lista de
firme ce
comercializeaza
produse
ecologice.
4.4.6- ISO Implementare Monitorizarea Sa existe dovada
14000 si derulare desfasurarii ca se
achizitioneaza
produse
ecologice, sau
daca nu, sa existe
o explicatie
pentru aceasta.
4.4.6- ISO Implementare Monitorizarea Sa existe dovada
14000 si derulare desfasurarii ca persoanele ce
angajeaza
prestatori de
servicii sunt
interesate daca
prestatorii detin
certificate de
mediu.
RESPECTAREA REGULILOR DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA
4.4.6- ISO Implementare Monitorizarea Sa existe toata
14000 si derulare desfasurarii documentatia de
PM si PSI
inclusiv plan de

Conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.Dreptul de
utilizare/ reproducere partiala sau integrala a prezentei documentatii este rezervat exclusiv societatii
SC CARABUS SRL.
FABRICA DE SC CARABUS SRL PROCEDURA DE COD: PS-AI- 03
CIOCOLATA SISTEM
AUDIT INTERN

evacuare in caz
de incendii.
4.4.6- ISO Implementare Monitorizarea Sa existe dovada
14000 si derulare desfasurarii ca intreg
personalul, a fost
instruit in
legatura cu
regulile de PM si
PSI.
4.4.6- ISO Implementare Monitorizarea Sa existe dovada
14000 si derulare desfasurarii ca locrile/
substantele
periculoase sunt
marcate conform
legislatiei in
vigoare.
4.4.7- ISO Implementare Caz de Sa fie analizate
14000 si derulare urgenta si operatiil;e pentru
masuri a identifica
posibilele situatii
de urgenta.
4.4.7- ISO Implementare Caz de Sa existe liste de
14000 si derulare urgenta si situatii de
masuri urgenta.
4.4.7- ISO Implementare Caz de Sa existe dovada
14000 si derulare urgenta si ca personalul este
masuri instruit pentru
actionare in
sitiuatii de
urgenta.
4.4.7- ISO Implementare Caz de Sa existe un flux
14000 si derulare urgenta si informational
masuri documentat si
cunoscut in caz
de actionare in
caz de situatii de
urgenta.
SMM
4.2- ISO Politica de Caz de Contine principii
14000 mediu urgenta si care sa ghideze
masuri actiunea.
4.2- ISO Politica de Caz de Este disponibila
14000 mediu urgenta si pentru intreg

Conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.Dreptul de
utilizare/ reproducere partiala sau integrala a prezentei documentatii este rezervat exclusiv societatii
SC CARABUS SRL.
FABRICA DE SC CARABUS SRL PROCEDURA DE COD: PS-AI- 03
CIOCOLATA SISTEM
AUDIT INTERN

masuri personalul si
pentru public.
4.2- ISO Politica de Caz de Contine
14000 mediu urgenta si principiul
masuri imbunatatirii
continue.
4.2- ISO Politica de Caz de Contine obligatia
14000 mediu urgenta si de a respecta
masuri legislatia de
mediu.
4.3.1-ISO Planificare Caz de Sa existe o
14000 urgenta si metoda clara de
masuri abordare a
aspectelor de
mediu.
4.3.1-ISO Planificare Caz de Sunt identificate
14000 urgenta si aspectele de
masuri mediu proprii.
4.3.1-ISO Planificare Caz de Exista o metoda
14000 urgenta si de prioritizare a
masuri aspectelor de
mediu.
4.3.1-ISO Planificare Caz de Aspectele de
14000 urgenta si mediu
masuri semnificative
sunt controlate.
La evaluarea
aspectelor de
mediu se iau in
considerare
conditiile de
funtionare
normale,
conditiile de
functionare din
vacante si cele
din functionare
speciale.
4.3.1-ISO Planificare Stabilirea de Sa existe un
14000 scopuri si proces de
obiective identificare a
obiectivelor
generale si

Conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.Dreptul de
utilizare/ reproducere partiala sau integrala a prezentei documentatii este rezervat exclusiv societatii
SC CARABUS SRL.
FABRICA DE SC CARABUS SRL PROCEDURA DE COD: PS-AI- 03
CIOCOLATA SISTEM
AUDIT INTERN

specifice de
mediu.
4.3.1-ISO Planificare Stabilirea de Sa existe corelari
14000 scopuri si intre obiectivele
obiective generale si
specifice de
mediu si politica
de mediu.
4.3.1-ISO Planificare Stabilirea de Obiectivele
14000 scopuri si generale si
obiective specifice de
mediu sa fie
corelate cu
aspectele
semnificative de
mediu.
4.3.4- ISO Stabilirea de Sa existe
14000 Planificare scopuri si programe pentru
obiective atingerea
scopurilor si
obiectivelor de
mediu. Toti
angajatii iau parte
la acest proces de
imbunatatire a
impactului asupra
mediului.
4.4.2- ISO Implementare Formare Sunt identificate
14000 si derulare necesitatile de
instruire.
4.4.2- ISO Implementare Formare Sunt luate masuri
14000 si derulare de formare/
informre a
angajatilor.
4.4.2- ISO Implementare Formare si Angajatii cunosc
14000 si derulare constientizare consecintele
poluarii mediului.
4.4.2- ISO Implementare Formare si Angajatii sunt
14000 si derulare constientizare constienti de
importanta
conformarii cu
politica si
cerintele de

Conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.Dreptul de
utilizare/ reproducere partiala sau integrala a prezentei documentatii este rezervat exclusiv societatii
SC CARABUS SRL.
FABRICA DE SC CARABUS SRL PROCEDURA DE COD: PS-AI- 03
CIOCOLATA SISTEM
AUDIT INTERN

mediu.
4.4.2- ISO Implementare Comunicare Sa fie definit clar
14000 si derulare modul de
comunicare
interna privind
SMM.
4.4.2- ISO Implementare Comunicare Sa existe
14000 si derulare comunicare
externa proactiva.
4.4.2- ISO Implementare Documentare Exista o
14000 si derulare SMM documentatie a
SMM.
4.4.2- ISO Implementare Documentare Documentatia
14000 si derulare SMM SMM contine
elemente
esentiale ale
sistemului.
4.4.2- ISO Implementare Documentare Sa existe control
14000 si derulare SMM asupra
documentelor de
mediu interne.
4.4.2- ISO Implementare Documentare Safie definite
14000 si derulare SMM responsabilitati
privind
actualizarea
documentatiei de
MM.
4.4.5- ISO Implementare Administrarea Exista o
14000 si derulare documentelor procedura scrisa
Implementare privind
si derulare managementul
documentelor.
4.4.5- ISO Implementare Administrarea Sunt stabilite
14000 si derulare documentelor persoanele care
pot da decizii
scrise.
4.4.5- ISO Implementare Administrarea Se poate
14000 si derulare documentelor recunoaste un
document scos
din uz/ inlocuit.
4.5.1- ISO Monitorizare Control si Sa fie identificate
14000 masuri tiurile de
monitorizare.
Conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.Dreptul de
utilizare/ reproducere partiala sau integrala a prezentei documentatii este rezervat exclusiv societatii
SC CARABUS SRL.
FABRICA DE SC CARABUS SRL PROCEDURA DE COD: PS-AI- 03
CIOCOLATA SISTEM
AUDIT INTERN

4.5.1- ISO Monitorizare Control si Sa existe


14000 masuri programe de
monitorizare si
masurare si sa fie
urmarite.
4.5.1- ISO Monitorizare Control si Sefii de
14000 masuri deartamente sa
monitorizeze
activitatile
generatoare de
aspecte
semnificative de
mediu din
departamentul
coordonat.
4.5.1- ISO Monitorizare Control si Sa existe
14000 masuri monitorizarea
conformitatii cu
legislatia.
4.5.2- ISO Neconformitati Control si Sa existe definite
14000 si actiuni masuri responsabilitati
corective pentru
identificarea
neconformitatilor.
4.5.2- ISO Neconformitati Control si Sa existe definite
14000 si actiuni masuri responsabilitati
corective pentru tratarea
neconformitatilor.
4.5.2- ISO Neconformitati Control si Sa existe definite
14000 si actiuni masuri responsabilitati
corective oentru initierea
actiunilor
corective si
opentru
analizarea
cauzelor ce au
determinat
neconformitatile.
4.5.2- ISO Neconformitati Control si Sa existe definite
14000 si actiuni masuri responsabilitati
corective pentru modul de
rezolvare al
actiunilor

Conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.Dreptul de
utilizare/ reproducere partiala sau integrala a prezentei documentatii este rezervat exclusiv societatii
SC CARABUS SRL.
FABRICA DE SC CARABUS SRL PROCEDURA DE COD: PS-AI- 03
CIOCOLATA SISTEM
AUDIT INTERN

corective.
4.5.2- ISO Neconformitati Control si Sa existe actiuni
14000 si actiuni masuri preventive
corective documentate.
Implementare Monitorizarea Sa existe o
4.4.6- ISO si monitorizare desfasurarii metoda clara de
14000 identificare a
activitatilor
generatoare de
ASM, in
concordanta cu
obiectivele
generale si
specifice de
mediu.
4.4.6- ISO Implementare Monitorizarea Sa fie cunoscuta
14000 si monitorizare desfasurarii si disponibila
lista acestor
activitati la
compartimentele
avizate.
4.4.6- ISO Implementare Monitorizarea Sa existe dovada
14000 si monitorizare desfasurarii ca aceste
activitati sunt
controlate.

Intocmit, echipa de audit: .....................................

Programarea anuala a auditurilor interne anexa 7.1

Nr. crt. Proces/ activitate Functia de Obiectivul Data programata Auditorul sef Observatii
auditata sistem/ auditului pentru audit
document
1
2
3
4
5

Conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.Dreptul de
utilizare/ reproducere partiala sau integrala a prezentei documentatii este rezervat exclusiv societatii
SC CARABUS SRL.
FABRICA DE SC CARABUS SRL PROCEDURA DE COD: PS-AI- 03
CIOCOLATA SISTEM
AUDIT INTERN

6
7

Notificarea auditului anexa 7.2

Catre .....................................................................

In conformitate cu prevederile SMM implementate, va comunicam ca activitatea dumneavostra


urmeaza sa fie auditata:

-in conformitate cu PAI pentru anul: .................................

-prin initierea unui audit de supraveghere (neplanificat): ..................

Data/ ora auditului: .................................

Durata auditului: ........................ ore/ zile

Scopul si obiectivele auditului sunt de a verifica implementarea SMM si eficienta urmatoarelor


documente:

Activitatea : ..........................................................................................................

Documentele SMM:
....................................................................................................................................................................
......................................................................................

Echipa de audit va fi constituita din: .............................................................. auditor sef si auditorii:


..................................

Facilitati necesare:
....................................................................................................................................................................
...........................

Va rugam sa ne contactati in timp util, daca acest program prezinta inconvienente pentru
dumneavoastra.

Cu stima, .................... auditor sef

Conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.Dreptul de
utilizare/ reproducere partiala sau integrala a prezentei documentatii este rezervat exclusiv societatii
SC CARABUS SRL.
FABRICA DE SC CARABUS SRL PROCEDURA DE COD: PS-AI- 03
CIOCOLATA SISTEM
AUDIT INTERN

De acord auditat,

...................................(nume, prenume, semnatura)

Lista de verificari anexa 7.3

Entitatea auditata: ...................

Data: ........................

Raport de audit nr.: ........................... din ....................

Nr. crt. Cerinta din Conformitatea activitatii(*) Comentarii si Semnatura


standardul de recomandari auditatului
referinta SE EN
ISO 9001/2001
acceptabil inacceptabil inaplicabil comentarii

(*) se opteaza pentru una din variante si se marcheaza cu X

Auditor sef,

...........................(nume,prenume, semnatura)

Raport de audit intern anexa 7.4

Nr. ................ din ............/ ........................./ ............................

1. Proces de activitate/ functie:

Conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.Dreptul de
utilizare/ reproducere partiala sau integrala a prezentei documentatii este rezervat exclusiv societatii
SC CARABUS SRL.
FABRICA DE SC CARABUS SRL PROCEDURA DE COD: PS-AI- 03
CIOCOLATA SISTEM
AUDIT INTERN

.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
......................................................................................................

2. Echipa de audit:
Auditorul sef: .....................
Echipa de audit: ................................................. ; ..........................................
3. Obiectul auditului (detalii privind: activitati, documente, metode, proceduri, inregistrari,
dovezi examinate in timpul auditului)
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.............................................................................................................................
4. Documente de referinta:
.......................................................................................................................................................
...............................................................................................................
5. Concluzii:
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
6. Neconformitati semnalate:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...........................................................................................
7. Anexele la RAI:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..................................................................
Intocmit, auditor sef (nume, prenume, semnatura):.........................................................
Auditat (nume, prenume, semnatuta): .................................................
Data: ...............................

Raport de neconformitate anexa 7.5

Nr. ................... din ..................../ ......................../ ........................

1. Localizarea neconformitatii:
1.1 Zona: .............................................................................................................
1.2 Activitatea: ...............................................................................................
1.3 Referentialul:
.................................................................................................................................................
...................................................................................................................
1.4 RAI prin care a fost identificata neconformitatea:
.................................................................................................................................................

Conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.Dreptul de
utilizare/ reproducere partiala sau integrala a prezentei documentatii este rezervat exclusiv societatii
SC CARABUS SRL.
FABRICA DE SC CARABUS SRL PROCEDURA DE COD: PS-AI- 03
CIOCOLATA SISTEM
AUDIT INTERN

.................................................................................................................................................
...............................................................
2. Descrierea neconformitatii/ surse de informatii pentru actiuni preventive:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
3. Avizat (nume, prenume, semnatura) –PENTRU FIECARE NECONFORMITATE SEMNALATA SE
INTOCMESTE CATE UN RAPORT DE NECONFORMITATE
..............................................................................................
4. Cauzele posibile ale neconformitatii semnalate:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
................................................................................................................
5. Responsabilul activitatii afectata de neconformitate:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.............................
6. Actiunea corectiva/ preventiva propusa:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.................................................................................................
7. Terment pana la care se realizeaza:
........................................................................................................................
8. Responsabil pentru realizarea actiunii:
........................................................................................................................
9. Verificarea realizarii si eficientei actiunilor corective/ preventive initiale:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
..............................................................................................................................
Auditor sef (nume, prenume, semnatura)- DACA NECONFORMITATEA NU A FOST
IDENTIFICATA PRINTR - UN AUDIT INTERN , SE INLOCUIESTE „AUDITOR SEF ” CU
FUNCTIA PERSOANEI CARE A IDENTIFICAT NECONFORMITATEA :
..........................................................................................................................

Conform Legii nr. 8 din 14 martie 1996 privind dreptul de autor si drepturile conexe.Dreptul de
utilizare/ reproducere partiala sau integrala a prezentei documentatii este rezervat exclusiv societatii
SC CARABUS SRL.

S-ar putea să vă placă și