Sunteți pe pagina 1din 5

S.C.

SIM ELDI CONSTRUCT SRL PS-03


Ed.1 Rev.0

Ex. nr.: Pag. 1/6


AUDIT INTERN Data intrarii in vigoare:
15.04.06

ELABORAT AVIZAT APROBAT


FUNCTIA AC AC DIRECTOR GENERAL
NUME PRENUME TUDOSE C. TUDOSE C. MURAT N.
DATA/
SEMNATURA

LISTA DE DIFUZARE/RETRAGERE A DOCUMENTELOR


Ex. Destinatar Data Semnatura Data Semnatura
nr. difuzarii retragerii
0. DIRECTOR GENERAL
1. DIRECTOR TEHNIC
2. ASIGURAREA CALITATII
3. CONTROLUL CALITATII
4. TEHNIC-PRODUCTIE
5. RESURSE UMANE
6. PM-PSI
7. MECANIZARE-APROVIZ.
8. SEF LUCRARI
9.
LISTA DE CONTROL A REVIZIILOR/MODIFICARILOR
Nr. Revizia Descriere modificare Data
1. 0 Elaborare initiala 15.04.2006
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1. SCOP

Procedura reglementeaza modul de planificare si desfasurare a activitatilor de

Formular cod: F-001


S.C. SIM ELDI CONSTRUCT SRL PS-03
Ed.1 Rev.0

Ex. nr.: Pag. 2/6


AUDIT INTERN Data intrarii in vigoare:
15.04.06

audit intern, pentru a determina daca sistemul de management al calitatii este conform
cu cerintele standardelor, normativelor si cele stabilite de SC SIM ELDI CONSTRUCT
SRL pentru sistemul de management al calitatii, precum si in scopul de a stabili
eficacitatea sa.

2. DOMENIU

Procedura se aplica tuturor elementelor Sistemului de Management al


Calitatii pentru auditul intern desfasurat in toate zonele de activitate din
SC SIM ELDI CONSTRUCT SRL.

3. DOCUMENTE DE REFERINTA

3.1. Manualul de Management al Calitatii – cod MMC-01, ultima revizie;


3.2. SR EN ISO 9001/2001 “Sisteme de management al calitatii - Cerinte’’.
3.3. SR EN ISO 9001/2001 “Sisteme de management al calitatii – Principii
fundamentale si vocabular”

4. DEFINITII SI ABREVIERI

4.1. Conform Manualului de management al calitatii MMC-01, ultima revizie.


4.2. Audit – proces sistematic, independent si documentat in scopul obtinerii de
dovezi de audit si evaluarea lor cu obiectivitate pentru a determina masura in care sunt
indeplinite criteriile de audit.
4.3. Criterii de audit – ansamblu de politici, proceduri sau cerinte.
4.4. Dovezi de audit – inregistrari,declaratii despre fapte sau alte informatii care
sunt relevante in raport cu criteriile de audit si verificabile.
4.5. Program de audit – ansamblu de unul sau mai multe audituri planificate pe un
anumit interval de timp si orientate spre un anume scop.
4.6. Audit intern – desfasurat pentru anumite elemente ale sistemului de
management al calitatii in propria organizatie.
4.7. Audit extern - pentru anumite elemente ale sistemului de management al
calitatii care nu este desfasurat in cadrul propriei organizatii.
4.8. FCC - fisa chestoinar de control;
4.9. RAC - raport de actiuni corective;

5. RESPONSABILITATI

5.1. Director General:


 aproba programul de audit intern si extern al societatii;
 avizeaza rapoartele de audit;
 aproba raportul de actiuni corective.

5.2. Responsabilul cu asigurarea calitatii raspunde de:

Formular cod: F-002


S.C. SIM ELDI CONSTRUCT SRL PS-03
Ed.1 Rev.0

Ex. nr.: Pag. 3/6


AUDIT INTERN Data intrarii in vigoare:
15.04.06

 elaborarea programelor de audit interne in conformitate cu prezenta procedura;


 obtinerea avizului directorului general a programului de audit si difuzarea lui;
 verificarea si avizarea FCC-urilor pentru efectuarea auditului;
 analizarea si acceptarea prin semnatura a rapoartelor de audit;
 analizarea RAC-urilor emise in timpul examinarilor si aprobarea actiunilor
corective stabilite;
 confirmarea si urmarirea implementarii actiunilor corective;
 suplimentarea programului anual de audit in situatia neimplementarii unor
elemente ale SMC sau in cazul unor incertitudini privind aplicarea acestuia;
 efectuarea inspectiilor inopinante si intocmirea rapoartelor de inspectie;
 propune conducerii SC SIM ELDI CONSTRUCT SRL sistarea actiunilor
care pot fi afectate de neimplementarea actiunilor corective stabilite pentru inlaturarea
deficientelor identificate in timpul auditurilor;
 asigurarea interfetelor privitoare la problemele de calitate in cadrul
SC SIM ELDI CONSTRUCT SRL cat si cu alte organizatii.

5.3. Seful echipei de audit:


 intocmirea fiselor chestionar specifice pentru efectuarea auditurilor;
 raspunde de pregatirea si efectuarea auditurilor conform programului stabilit;
 asigura derularea corespunzatoare a auditului;
 redactarea raportului de audit;
 initierea rapoartelor de actiuni corective (RAC) pentru deficientele costatate in
timpul auditului;
 verificarea dovezilor obiective pentru eliminarea deficientelor si a cauzelor care
le-au determinat;
 inchidrea RAC-urilor si recomandarilor.

5.4. Conducerea organizatiei supusa auditului:


 este obligata sa permita accesul echipei de audit in zonele de lucru si sa
prezinte documentele si informatiile legate de tema auditului;
 desemnarea unui reprezentant competent si cu autoritate care sa puna la
dispozitie informatiile cerute si sa asiste permanent la desfasurarea auditului;
 corectarea sau inlaturarea deficientelor semnalate in timpul auditului sau
inspectiilor.

6. DESCRIERE PROCEDURA

6.1. Planificare audit


Programul de audit identifica elementele SMC care vor fi supuse examinarilor
cat si perioadele in care vor fi efectuate examinarile.
La intocmirea programului anual de audit se au in vedere urmatoarele criterii:
- examinarea tuturor elementelor SMC cel putin odata pe an;
- complexitatea programului care va fi examinat;

Formular cod: F-002


S.C. SIM ELDI CONSTRUCT SRL PS-03
Ed.1 Rev.0

Ex. nr.: Pag. 4/6


AUDIT INTERN Data intrarii in vigoare:
15.04.06

- rezultatele auditului din anul precedent si stadiul implementarii actiunilor


corective.

6.2. Pregatirea auditului


Pe baza documentelor care guverneaza elementul SMC care va fi examinat si
a documentelor aplicabile in activitatile din zona care se examineaza, seful echipei de
audit intocmeste FCC-urile care se vor utiliza in timpul examinarilor.
Tema auditului, data si locul desfasurarii sedintei de deschidere vor fi comunicate de
catre responsabilul cu calitatea, in scris, compartimentelor ce urmeaza a fi examinate,
cu cel putin cu 5 zile inainte.
Pentru auditul extern responsabilul cu calitatea informeaza in scris organizatia
implicata, cu cel putin 10 zile lucratoare inainte de inceperea auditului.
Seful echipei de audit stabileste impreuna cu echipa modul de conducere a examinarii,
documentele aplicabile partii din SMC care se examineaza, zonele care se
examineaza.
Seful echipei de audit poate include in echipa personal specializat in domeniul
examinarii, personal care nu este implicat in realizarea sau confirmarea activitatii care
se examineaza.

6.3. Efectuarea auditului


La data stabilita , echipa de examinare va deschide auditul in prezenta sefilor sau
reprezentatilor compartimentelor care vor fi examinate.
La sedinta de deschidere se vor comunica urmatoarele:
- scopul si obiectivele auditului;
- programul de efectuare a examinarilor cu specificarea zonelor, a proceselor
si documentelor care se vor analiza;
- data estimativa la care se va desfasura sedinta de inchidere a auditului.
Sedinta de deschidere a auditurilor externe se va organiza la sediile furnizorilor la data
stabilita in program.
In timpul desfasurarii auditului se efectueaza urmatoarele actiuni:
- examinarea in amanunt a fiecarui element din SMC pentru a se determina
modul de aplicare a acestuia;
- analizarea completitudinii si aplicabilitatii procedurilor si instructiunilor folosite
precum si verificarea existentei editiilor in vigoare ale acestora;
- verificarea dovezilor privind aplicarea procedurilor si instructiunilor in domeniul
de lucru supus auditului.
Toate constatarile si observatiile idetificate in timpul examinarii sunt inscrise in fisa
chestionar de control si sunt analizate de echipa de audit in fiecare zi , la incheierea
activitatii.
In baza constatarilor si observatiilor identificate, seful de audit stabileste necesitatea
extinderii activitatilor de audit si in alte zone decat cele stabilite initial, pentru o
evaluare completa si mai detaliata a implicatiilor constatarilor initiale.
In situatia in care echipa de audit constata deficiente in activitatile examinate emite
rapoarte de actiuni corective si recomandari care se vor completa in conformitate cu
procedura PS-05”Actiuni corective ”.

Formular cod: F-002


S.C. SIM ELDI CONSTRUCT SRL PS-03
Ed.1 Rev.0

Ex. nr.: Pag. 5/6


AUDIT INTERN Data intrarii in vigoare:
15.04.06

Seful de audit trebuie sa se asigure ca fiecare deficienta identificata in timpul auditului


si care face obiectul unui RAC este obiectiva , bazata pe fapte si verificabila.
La sfarsitul procesului de audit, echipa de audit efectueaza sedinta de inchidere, in
timpul careia seful organizatiei examinate va fi informat de deficientele constatate.
Seful organizatiei examinate impreuna cu echipa de audit analizeaza si stabilesc de
comun acord cu responsabilii,actiunile corective necesare pentru eliminarea
deficientelor si termenele de solutionare a RAC-urilor , recomandarilor .

6.4. Raportarea rezultatelor auditului


Dupa finalizarea auditului,seful echipei de audit va raporta cu promptitudine
directorului general al SC SIM ELDI CONSTRUCT SRL deficientele depistate prin
audit si va redacta raportul de audit.
Raportul de audit se editeaza si difuzeaza in decurs de cel mult 15 zile lucratoare de la
terminarea examinarilor.
Raportul de audit va fi distribuit astfel:
- un ex. ramane la responsabilul cu asigurarea calitatii;
- un ex. organizatiei examinate;

6.5. Finalizarea fiselor chestionar de control


Toate FCC-urile completate se semneaza de catre echipa de audit si se indosariaza
impreuna cu raportul de audit.
Auditul este considerat incheiat numai dupa ce s-au finalizat toate actiunile corective si
recomandarile.
Inregistrarile emise in urma efectuarii auditurilor se pastreaza la responsabilul cu
asigurarea calitatii .
Inregistrarile se indosariaza separat pe teme de audit intr-un sistem usor identificabil.
Conditiile de pastrare a inregistrarilor trebuie sa respecte prevederile procedurilor in
vigoare.

7. RAPOARTE SI INREGISTRARI

7.1. Raport de audit


7.2. FCC audit formular cod F-003
7.3. RAC- raport de actiuni corective formular cod F-004
7.4. Program de audit formular cod F-005

8. ANEXE

8.1. FCC audit formular cod F-003


8.2. RAC- raport de actiuni corective formular cod F-004
8.3. Program de audit formular cod F-005

Formular cod: F-002