Sunteți pe pagina 1din 13

ELIBERAREA

ELIBERAREA

I
I
DISTRIBUIREA SUMELOR
DISTRIBUIREA SUMELOR
REALIZATE
REALIZATE
PRIN URMRIREA SILIT
PRIN URMRIREA SILIT
Judector Judector drd drd. Ioan . Ioan Grbule Grbule
Vicepre Vicepre edinte edinte Curtea de Apel Curtea de Apel Tg Tg. Mure . Mure
Ordinea de preferin
Ordinea de preferin

Potrivit art. 864 alin. 1 C. Potrivit art. 864 alin. 1 C. pr pr. . civ civ
a) crean a) crean ele reprezentnd cheltuieli de judecat ele reprezentnd cheltuieli de judecat, p , pentru msuri asigurtorii sau de executare silit entru msuri asigurtorii sau de executare silit, p , pentru entru
conservarea bunurilor al cror pre conservarea bunurilor al cror pre se distribuie se distribuie, o , orice alte cheltuieli fcute rice alte cheltuieli fcute n interesul comun al n interesul comun al
creditorilor, precum creditorilor, precum i crean i crean ele nscute ele nscute mpotriva debitorului pentru cheltuielile efectuate cu ocazia mpotriva debitorului pentru cheltuielile efectuate cu ocazia
ndeplinirii condi ndeplinirii condi iilor sau formalit iilor sau formalit ilor prevzute de lege pentru dobndirea dreptului asupra bunulu ilor prevzute de lege pentru dobndirea dreptului asupra bunului i
adjudecat adjudecat i i nscrierea acestuia nscrierea acestuia n registrul de publicitate; n registrul de publicitate;
b) cheltuielile de b) cheltuielile de nmormntare a debitorului, nmormntare a debitorului, n raport cu condi n raport cu condi ia ia i starea acestuia; i starea acestuia;
c) crean c) crean ele reprezentnd salarii ele reprezentnd salarii i alte datorii asimilate acestora, pensiile, sumele cuvenite i alte datorii asimilate acestora, pensiile, sumele cuvenite omerilor, omerilor,
potrivit legii, ajutoarele pentru potrivit legii, ajutoarele pentru ntre ntre inerea inerea i i ngrijirea copiilor, pentru maternitate, pentru incapacitate ngrijirea copiilor, pentru maternitate, pentru incapacitate
temporar de munc temporar de munc, prevenirea , prevenirea mbolnvirilor mbolnvirilor, refacerea sau , refacerea sau ntrirea snt ntrirea snt ii, ajutoarele de deces, ii, ajutoarele de deces,
acordate acordate n cadrul asigurrilor sociale n cadrul asigurrilor sociale, precum , precum i crean i crean ele reprezentnd obliga ele reprezentnd obliga ia de reparare a pagubelor ia de reparare a pagubelor
cauzate prin moarte, cauzate prin moarte, vtmarea integrit vtmarea integrit ii corporale sau a snt ii corporale sau a snt ii; ii;
d) crean d) crean ele rezultnd din obliga ele rezultnd din obliga ia legal de ia legal de ntre ntre inere, aloca inere, aloca ii pentru copii sau obliga ii pentru copii sau obliga ia de plat a altor ia de plat a altor
sume periodice destinate asigurrii mijloacelor de existen sume periodice destinate asigurrii mijloacelor de existen ; ;
e) crean e) crean ele fiscale provenite din impozite, taxe, contribu ele fiscale provenite din impozite, taxe, contribu ii ii i din alte sume stabilite potrivit legii, datorate i din alte sume stabilite potrivit legii, datorate
bugetului de stat, bugetul bugetului de stat, bugetului asigurrilor sociale de stat ui asigurrilor sociale de stat, bugetelor locale , bugetelor locale i bugetelor fondurilor speciale; i bugetelor fondurilor speciale;
f) crean f) crean ele rezultnd din ele rezultnd din mprumuturi acordate de stat; mprumuturi acordate de stat;
g) crean g) crean ele reprezentnd despgubiri pentru repararea pagubelor pricinui ele reprezentnd despgubiri pentru repararea pagubelor pricinuite propriet te propriet ii publice prin fapte ii publice prin fapte
ilicite; ilicite;
h) crean h) crean ele rezultnd din ele rezultnd din mprumuturi bancare, din liv mprumuturi bancare, din livrri de produse rri de produse, p , prestri de servicii sau executri de restri de servicii sau executri de
lucrri lucrri, precum , precum i din chirii sau arenzi; i din chirii sau arenzi;
i) crean i) crean ele reprezentnd amenzi cuvenite bugetului de stat sau bugetelor ele reprezentnd amenzi cuvenite bugetului de stat sau bugetelor locale; locale;
j) alte crean j) alte crean e. e.
n conformitate cu art. 864 alin. 2 C. n conformitate cu art. 864 alin. 2 C. pr pr. . civ civ., dispozi ., dispozi iile privind subroga iile privind subroga ia legal rmn aplicabile ia legal rmn aplicabile n n
folosul celui care achit oricare dintre crean folosul celui care achit oricare dintre crean ele prevzute la alin ele prevzute la alin. (1). . (1).
Conform art. 864 alin. Conform art. 864 alin. 3 3 C. C. pr pr. . civ civ., ., n cazul crean n cazul crean elor care au aceea elor care au aceea i ordine de preferin i ordine de preferin , d , dac legea nu ac legea nu
prevede altfel, suma prevede altfel, suma realizat se repartizeaz realizat se repartizeaz ntre creditori propor ntre creditori propor ional cu crean ional cu crean a fiecruia a fiecruia. .
Declararea crean
Declararea crean

elor statului
elor statului
C Conform onform art. 865 alin. 1 C. art. 865 alin. 1 C. pr pr. . civ civ., ., n termen de 15 zile de la n termen de 15 zile de la
nceperea executrii silite nceperea executrii silite, p , potrivit legii, orice otrivit legii, orice creditor poate creditor poate
cere statului sau unit cere statului sau unit ilor administrativ ilor administrativ- -teritoriale s declare teritoriale s declare
crean crean ele lor privilegiate. A ele lor privilegiate. Aceast cerere va fi ceast cerere va fi nscris nscris n n
registrele de publicitate numai dac se depune dovada registrele de publicitate numai dac se depune dovada
notificrii fcute organelor fiscale teritoriale notificrii fcute organelor fiscale teritoriale. .
Nerespectarea obliga Nerespectarea obliga iei prevzute mai sus are ca efect iei prevzute mai sus are ca efect
pierderea preferin pierderea preferin ei ei n raport cu creditorii care au solicitat n raport cu creditorii care au solicitat
declara declara ia. ia.
Termenul de 30 de zi Termenul de 30 de zile instituit de ctre legiuitor este un le instituit de ctre legiuitor este un
termen de decdere termen de decdere, ,
R Rangul de preferin angul de preferin a crean a crean ei se pierde doar fa ei se pierde doar fa de creditorul de creditorul
solicitant solicitant i nu fa i nu fa de ceilal de ceilal i creditori care nu au solicitat i creditori care nu au solicitat
declararea crean declararea crean elor statului. elor statului.
Eliberarea sumei rezultate din
Eliberarea sumei rezultate din
vnzarea bunurilor urmrite
vnzarea bunurilor urmrite

Potrivit
Potrivit
art. 863 C.
art. 863 C.
pr
pr
.
.
civ
civ
.,
.,
dac exist un singur
dac exist un singur
creditor urmritor
creditor urmritor
, d
, d
up re
up re

inerea cheltuielilor de
inerea cheltuielilor de
executare, cnd est
executare, cnd est
e cazul,
e cazul,
suma de bani realizat prin
suma de bani realizat prin
urmrirea silit se elibereaz acestuia pn la
urmrirea silit se elibereaz acestuia pn la
acoperirea integral a drepturilor sale
acoperirea integral a drepturilor sale
, i
, i
ar suma
ar suma
rmas disponibil se pred debitorului
rmas disponibil se pred debitorului
.
.

a) din suma ob
a) din suma ob

inut sunt re
inut sunt re

inute mai
inute mai

nti
nti
cheltuielile de executare
cheltuielile de executare
.
.

b)
b)
eliberarea sumei creditorului pn la
eliberarea sumei creditorului pn la
acoperirea integral a drepturilor sale
acoperirea integral a drepturilor sale
.
.

c) predarea sumei disponibile debitorului.
c) predarea sumei disponibile debitorului.
Distribuirea sumei rezultate din
Distribuirea sumei rezultate din
vnzarea bunurilor urmrite
vnzarea bunurilor urmrite
Etapele Etapele i ordinea procedurii de distribuire : i ordinea procedurii de distribuire :
prima etap prima etap - - o reprezint fixarea termenului pentru o reprezint fixarea termenului pentru
depunerea titlurilor de crean depunerea titlurilor de crean . .
a a doua etap doua etap - - o reprezint depunerea titlurilor de crean o reprezint depunerea titlurilor de crean . .
a a treia etap treia etap - - are loc doar are loc doar n situa n situa ia ia n care unul dintre n care unul dintre
titlurile depuse de creditorii urmritori con titlurile depuse de creditorii urmritori con ine obliga ine obliga ia ia
debitorului de a plti o sum de bani debitorului de a plti o sum de bani n mod periodic, n mod periodic,
a a patra etap patra etap - - ntocm ntocmirea irea un proiect de distribuire un proiect de distribuire
a a cincea cincea etap etap - - afi afi area proiectului de distribuire area proiectului de distribuire
a a asea etap asea etap ncercarea de ncercarea de concilier conciliere e, ,
a a aptea etap aptea etap - - plata sumei de bani rezultate din urmrirea plata sumei de bani rezultate din urmrirea
silit silit
ultima etap ultima etap - - predarea titlurilor de crean predarea titlurilor de crean , , ncetarea ncetarea
urmririi silite urmririi silite i i nchiderea dosarului execu nchiderea dosarului execu ional. ional.
1.
1.
F
F
ixarea termenului pentru
ixarea termenului pentru
d
d
epunerea titlurilor de crean
epunerea titlurilor de crean

art. 868 C. art. 868 C. pr pr. . civ civ. . - - n vederea distribuirii sumei rezultate din vnzarea n vederea distribuirii sumei rezultate din vnzarea
bunurilor urmribile bunurilor urmribile, d , dup depunerea sau consemnarea sumei rezultate din up depunerea sau consemnarea sumei rezultate din
vnzare sau, du vnzare sau, dup caz p caz, d , de la data cnd adjudecarea imobilului urmrit a e la data cnd adjudecarea imobilului urmrit a
devenit definitiv devenit definitiv, executorul va fixa de urgen , executorul va fixa de urgen un termen de un termen de 10 zile 10 zile
pentru depunerea titlurilor de crean pentru depunerea titlurilor de crean . .
stabilirea termenului pentru depunerea titlurilor de crean stabilirea termenului pentru depunerea titlurilor de crean trebuie s se trebuie s se
fac de ctre executorul judectoresc printr fac de ctre executorul judectoresc printr- -un un proces verbal proces verbal
toate persoanele care au un drept real, sarcini sau drepturi de toate persoanele care au un drept real, sarcini sau drepturi de preferin preferin care care
greveaz bunurile mobile sau imobile trebuie greveaz bunurile mobile sau imobile trebuie n n tiin tiin ate de ctre executorul ate de ctre executorul
judectoresc din oficiu despre fixarea termenului pentru depuner judectoresc din oficiu despre fixarea termenului pentru depunerea titlurilor ea titlurilor
de crean de crean . .
n n tiin tiin area acestora se poate face printr area acestora se poate face printr- -o adres o adres
art. 868 alin. 4 C. art. 868 alin. 4 C. pr pr. . civ civ. . - - termenul pentru depunerea titlurilor de crean termenul pentru depunerea titlurilor de crean
se va afi se va afi a la sediul executorului judectoresc a la sediul executorului judectoresc i la cel al instan i la cel al instan ei de ei de
executare cu cel pu executare cu cel pu in 5 zile in 5 zile nainte de termenul fixat pentru depunerea nainte de termenul fixat pentru depunerea
titlurilor de crean titlurilor de crean . Afi . Afi area va fi constatat printr area va fi constatat printr- -un proces un proces- -verbal care se verbal care se
va depune la dosar. va depune la dosar.
dup expirarea termenului de dup expirarea termenului de 10 zile pentru depunerea titlurilor de crean 10 zile pentru depunerea titlurilor de crean , ,
niciun niciun creditor nu va mai putea lua parte la distribuirea sumei ob creditor nu va mai putea lua parte la distribuirea sumei ob inute din inute din
urmrire urmrire, a , acest termen fiind un termen de decdere cest termen fiind un termen de decdere. .
2.
2.
Depunerea titlurilor de crean
Depunerea titlurilor de crean

art. 869 C. art. 869 C. pr pr. . civ civ - - n termenul de 10 zile fixat, to n termenul de 10 zile fixat, to i creditorii i creditorii
interesa interesa i vor trebui s depun la sediul biroului executorului i vor trebui s depun la sediul biroului executorului
judectoresc judectoresc, titlurile de crean , titlurile de crean n original sau n original sau n copie n copie
certificat certificat, a , artndu rtndu- -se se n mod distinct capitalul, dobnzile n mod distinct capitalul, dobnzile i i
cheltuielile ce le sunt datorate, precum cheltuielile ce le sunt datorate, precum i, i, dac va fi cazul dac va fi cazul, ,
drepturile de preferin drepturile de preferin ne ne nscrise nscrise n cartea funciar sau n cartea funciar sau n alte n alte
registre publice registre publice
Depunerea titlurilor dup Depunerea titlurilor dup mplinirea termenului de 10 zile mplinirea termenului de 10 zile
stabilit de ctre executorul judectoresc este considerat o stabilit de ctre executorul judectoresc este considerat o
interven interven ie tardiv ie tardiv, crean , crean ele acestora urmnd a fi alocate ele acestora urmnd a fi alocate
asupra pr asupra pr ii din suma rmas dup ii din suma rmas dup ndestularea drepturilor ndestularea drepturilor
creditorilor urmritori creditorilor urmritori i a celor care au intervenit i a celor care au intervenit n timp util. n timp util.
3.
3.
Titlul care con
Titlul care con

ine obliga
ine obliga

ia debitorului de
ia debitorului de
a plti o sum de bani
a plti o sum de bani

n mod periodic.
n mod periodic.
art. 870 alin. 1 art. 870 alin. 1 - - Pentru a fi aplicabil acest text de lege sunt necesare Pentru a fi aplicabil acest text de lege sunt necesare ndeplinirea ndeplinirea
urmtoarelor condi urmtoarelor condi ii ii n mod cumulativ: n mod cumulativ:
- - existen existen a unui titlu executoriu care s constate obliga a unui titlu executoriu care s constate obliga ia debitorului de a plti o sum de bani ia debitorului de a plti o sum de bani
n mod periodic; n mod periodic;
- - depunerea titlului la executorul judectoresc depunerea titlului la executorul judectoresc; ;
- - bunurile rmase bunurile rmase n patrimoniul debitorului sau veniturile sale, n patrimoniul debitorului sau veniturile sale, dup efectuarea executrii dup efectuarea executrii, , s s
nu asigure plata nu asigure plata n viitor a ratelor datorate. n viitor a ratelor datorate.
n situa n situa ia ia n care pr n care pr ile nu ajung la un acord ile nu ajung la un acord n privin n privin a sumei cu care creditorul ce de a sumei cu care creditorul ce de ine o ine o
crean crean periodic s participe la executarea silit periodic s participe la executarea silit, orice parte interes , orice parte interesa at poate t poate, , n termen de 15 n termen de 15
zile de la zile de la ncheierea procesului ncheierea procesului- -verbal, da verbal, dac a fost prezent c a fost prezent, s , sau de la comunicarea acestuia de au de la comunicarea acestuia de
ctre executor ctre executor, d , dac a lipsit ac a lipsit, , s solicite instan s solicite instan ei de executare ei de executare n circumscrip n circumscrip ia creia se face ia creia se face
executarea s stabileasc suma alocat creditorului executarea s stabileasc suma alocat creditorului n vederea participrii la distribuire n vederea participrii la distribuire. .
Dac pr Dac pr ile nu se ile nu se n n eleg, instan eleg, instan a de executare va stabili, prin a de executare va stabili, prin ncheiere, suma cu care ncheiere, suma cu care
creditorul va participa la distribuirea sumelor realizate prin u creditorul va participa la distribuirea sumelor realizate prin urmrire rmrire
ncheierea se d cu citarea ncheierea se d cu citarea n termen scurt a pr n termen scurt a pr ilor ilor i este supus numai apelului i este supus numai apelului
Potrivit art. 870 alin. 3 C. Potrivit art. 870 alin. 3 C. pr pr. . civ civ., ., n cazul n cazul n care niciuna din pr n care niciuna din pr i nu sesizeaz instan i nu sesizeaz instan a de a de
executare executare n termenul artat la alin n termenul artat la alin. (1 . (1), ), executorul judectoresc va solicita acesteia stabilirea executorul judectoresc va solicita acesteia stabilirea
sumei alocate creditorului sumei alocate creditorului
Dac debitorul a decedat Dac debitorul a decedat i se constat c i se constat c, , n raport cu numrul mo n raport cu numrul mo tenitorilor, locul unde tenitorilor, locul unde
ace ace tia se gsesc tia se gsesc, modul , modul n care s n care s- -a fcut a fcut mpr mpr eala mo eala mo tenirii sau cu alte asemenea tenirii sau cu alte asemenea
mprejurri mprejurri, plata , plata n rate a crean n rate a crean elor este greu de realizat, instan elor este greu de realizat, instan a poate, a poate, la cererea la cererea
creditorului, creditorului, s procedeze potrivit alin s procedeze potrivit alin. (1), stabilind suma ce se cuvine creditorului, precum . (1), stabilind suma ce se cuvine creditorului, precum
i partea din aceasta pe care o va plti fiecare mo i partea din aceasta pe care o va plti fiecare mo tenitor tenitor n parte (art. 870 alin. 4 C. n parte (art. 870 alin. 4 C. pr pr. . civ civ.).. .)..

4.
4.

ntocmirea proiectului de
ntocmirea proiectului de
distribuire
distribuire
art. 873 C. art. 873 C. pr pr. . civ civ - - n termen de 5 zile de la expirarea termenului pentru depunerea n termen de 5 zile de la expirarea termenului pentru depunerea
titlurilor de crean titlurilor de crean , executorul va , executorul va ntocmi proiectul de distribuire a sumelor, ntocmi proiectul de distribuire a sumelor,
potrivit ordinii de preferin potrivit ordinii de preferin prevzute la art prevzute la art. 8 . 864 64- -867, ia 867, iar dac printre creditorii r dac printre creditorii
urmritori urmritori i i intervenien intervenien i i se afl se afl i creditori care au intervenit tardiv i creditori care au intervenit tardiv, , crean crean ele ele
acestora vor fi alocate asupra pr acestora vor fi alocate asupra pr ii din suma rmas dup ii din suma rmas dup ndestularea drepturilor ndestularea drepturilor
creditorilor urmritori creditorilor urmritori i a celor care au intervenit i a celor care au intervenit n timp util. n timp util.
Crean Crean ele cu termen ele cu termen i cele condi i cele condi ionale vor fi repartizate dup rangul lor ionale vor fi repartizate dup rangul lor, ca , ca i cum i cum
ar fi pure ar fi pure i simple, cu men i simple, cu men iunea c ele vor fi pltite numai potrivit regulilor iunea c ele vor fi pltite numai potrivit regulilor
prevzute la art prevzute la art. 880 . 880 i 881. i 881.
Crean Crean ele care nu pot fi valorificate dect dup executarea bunurilor ele care nu pot fi valorificate dect dup executarea bunurilor unui codebitor unui codebitor
principal, vor fi trecute ca socotite sub condi principal, vor fi trecute ca socotite sub condi ie suspensiv ie suspensiv. .
Titularii drepturilor de uzufruct, uz, abita Titularii drepturilor de uzufruct, uz, abita ie ie i servitute, stinse prin adjudecare, vor i servitute, stinse prin adjudecare, vor
fi trecu fi trecu i i n ordinea n ordinea nscrierii cu valoarea acestor drepturi nscrierii cu valoarea acestor drepturi nscrise nscrise n cartea funciar n cartea funciar, ,
iar dac nu este iar dac nu este nscris nscris, c , cu valoarea determinat potrivit art u valoarea determinat potrivit art. 8 . 836 al 36 alin. ( in. (2), 2), care care
poate fi contestat poate fi contestat n condi n condi iile art. 874 alin. (2). iile art. 874 alin. (2).
Creditorul unei rente pe via Creditorul unei rente pe via sau altei crean sau altei crean e periodice va fi trecut e periodice va fi trecut n ordinea n ordinea
nscrierii nscrierii n cartea funciar n cartea funciar, c , cu o sum ale crei dobnzi anuale s fie suficiente u o sum ale crei dobnzi anuale s fie suficiente
pentru a asigura plata ratelor rentei. pentru a asigura plata ratelor rentei.
5.
5.
Afi
Afi

area
area
(comunicarea)
(comunicarea)
proiectului de
proiectului de
distribuire
distribuire
Conform Conform art art 874 C. 874 C. pr pr. . civ civ., proiectul de distribuire va fi comunicat ., proiectul de distribuire va fi comunicat
debitorului debitorului i creditorilor care i creditorilor care i i- -au depus titlurile de crean au depus titlurile de crean , potrivit , potrivit
dispozi dispozi iilor privitoare la comunicarea iilor privitoare la comunicarea i i nmnarea cita nmnarea cita iilor. Ei vor fi iilor. Ei vor fi
cita cita i cu men i cu men iunea expres c iunea expres c, sub sanc , sub sanc iunea decderii iunea decderii, , n termen de 5 n termen de 5 zile zile
de la data comunicrii de la data comunicrii, pot formula, , pot formula, n scris, obiec n scris, obiec iuni la proiectul de iuni la proiectul de
distribuire. distribuire. n lipsa obiec n lipsa obiec iunilor iunilor n termenul artat mai sus n termenul artat mai sus, proiectul de , proiectul de
distribuire devine definitiv. distribuire devine definitiv.
Termenul de 5 zile stabilit de legiuitor pentru formularea obiec Termenul de 5 zile stabilit de legiuitor pentru formularea obiec iunilor la iunilor la
proiectul de distribuire este un termen de proiectul de distribuire este un termen de decdere decdere i curge de la data i curge de la data
comunicrii proiectului comunicrii proiectului. .
n cazul n cazul n care nu se formuleaz obiec n care nu se formuleaz obiec iuni sau acestea sunt formulate iuni sau acestea sunt formulate
tardiv, proiectul de distribuire devine definitiv tardiv, proiectul de distribuire devine definitiv
Potrivit art. 874 alin. 4 C. Potrivit art. 874 alin. 4 C. pr pr. . civ civ., ., n cazul n cazul n care se formuleaz obiec n care se formuleaz obiec iuni iuni
la proiectul de distribuire, executorul va convoca la proiectul de distribuire, executorul va convoca n scris debitorul n scris debitorul i to i to i i
creditorii creditorii n vederea unei eventuale concilieri, care va avea loc la sediul n vederea unei eventuale concilieri, care va avea loc la sediul
executorului executorului n termen de cel mult 15 zile de la data primirii ultimei n termen de cel mult 15 zile de la data primirii ultimei
contesta contesta ii. ii.
6.
6.
Concilier
Concilier
e
e
a pr
a pr

ilor
ilor
art. 875 alin. 1 C. art. 875 alin. 1 C. pr pr. . civ civ. . - - textul de lege vizeaz dou situa textul de lege vizeaz dou situa ii privind ii privind
concilierea pr concilierea pr ilor. ilor.
Astfel, Astfel, prima situa prima situa ie ie se refer la cazul se refer la cazul n care partea care a formulat n care partea care a formulat
obiec obiec iuni nu iuni nu i le mai sus i le mai sus ine. Prin urmare, att debitorul, ct ine. Prin urmare, att debitorul, ct i creditorii i creditorii
urmritori sau urmritori sau intervenien intervenien i i au posibilitatea ca dup ce au formulat au posibilitatea ca dup ce au formulat
obiec obiec iuni s declare iuni s declare n fa n fa a executorului judectoresc sau printr a executorului judectoresc sau printr- -un un nscris nscris
autentic c nu autentic c nu i le mai sus i le mai sus in, in,
A A doua situa doua situa ie ie vizeaz cazul vizeaz cazul n care pr n care pr ile ajung la un acord ile ajung la un acord n vederea n vederea
modului de distribuire a sumelor rezultate din urmrirea silit modului de distribuire a sumelor rezultate din urmrirea silit. .
n ambele situa n ambele situa ii, e ii, executorul judectoresc este obligat s xecutorul judectoresc este obligat s ncheie un ncheie un
proces proces- -verbal verbal
Potrivit art. 875 alin. 2 C. Potrivit art. 875 alin. 2 C. pr pr. . civ civ., ., dac nu se ajunge la un acord dac nu se ajunge la un acord, iar cei , iar cei
care au formulat obiec care au formulat obiec iuni struie iuni struie n men n men inerea lor, executorul va inerea lor, executorul va ncheia ncheia
un proces un proces- -verbal verbal n care va consemna obiec n care va consemna obiec iile celor prezen iile celor prezen i, semnat de el i, semnat de el
i de cei prezen i de cei prezen i i
Cel nemul Cel nemul umit de proiectul de distribuire poate introduce contesta umit de proiectul de distribuire poate introduce contesta ie ie n n
termen de 5 zile de la data termen de 5 zile de la data ntocmirii procesului ntocmirii procesului- -verbal prin care pr verbal prin care pr ile nu ile nu
ajung la un acord ajung la un acord n privin n privin a proiectului de distribuire a sumelor rezultate a proiectului de distribuire a sumelor rezultate
din urmrirea silit nici dup din urmrirea silit nici dup ncercarea de conciliere. Contesta ncercarea de conciliere. Contesta ia suspend ia suspend
de drept plata crean de drept plata crean ei sau a pr ei sau a pr ii din crean ii din crean a contestat a contestat. .
7.
7.
Plata sumei rezultate din
Plata sumei rezultate din
urmrirea silit
urmrirea silit
art. 878 art. 878 886 886, a , arat rat n mod amnun n mod amnun it condi it condi iile iile n care se face plata sumei n care se face plata sumei
de bani rezultate din urmrirea silit de bani rezultate din urmrirea silit, ,
plata sumei rezultate din urmrirea silit se dispune de ctre e plata sumei rezultate din urmrirea silit se dispune de ctre executorul xecutorul
judectoresc judectoresc, prin , prin ncheiere ncheiere
ncheierea poate fi dat numai dup expirarea termenului de ncheierea poate fi dat numai dup expirarea termenului de 10 zile fixat 10 zile fixat
pentru depunerea titlurilor de crean pentru depunerea titlurilor de crean sau la data expirrii termenului de sau la data expirrii termenului de
formulare a obiec formulare a obiec iunilor iunilor mpotriva proiectului de distribuire. mpotriva proiectului de distribuire.
Dac s Dac s- -au formulat obiec au formulat obiec iuni iuni mpotriva proiectului de distribuire, iar mpotriva proiectului de distribuire, iar
ncercarea de conciliere a e ncercarea de conciliere a e uat uat i s i s- -a formulat contesta a formulat contesta ie ie mpotriva mpotriva
procesului verbal prin care s procesului verbal prin care s- -a consemnat e a consemnat e ecul ecul ncercrii de conciliere ncercrii de conciliere, ,
atunci este suspendat de drept doar plata crean atunci este suspendat de drept doar plata crean ei sau a pr ei sau a pr ii din crean ii din crean
care este contestat care este contestat, a , astfel c se va efectua plata sumelor pentru restul stfel c se va efectua plata sumelor pentru restul
crean crean elor necontestate. Crean elor necontestate. Crean ele contestate urmeaz a fi consemnate ele contestate urmeaz a fi consemnate
pentru a fi pltite ulterior pentru a fi pltite ulterior. .
Pl Pl ile vor fi efectuate de ctre unitatea la care au fost depuse sa ile vor fi efectuate de ctre unitatea la care au fost depuse sau u
consemnate sumele rezultate din urmrire consemnate sumele rezultate din urmrire, pe baza unei dispozi , pe baza unei dispozi ii de plat ii de plat
8.
8.
Predarea titlurilor de crean
Predarea titlurilor de crean

i
i

nchiderea procedurii
nchiderea procedurii
art. 884 C. art. 884 C. pr pr. . civ civ. . - - titlurile crean titlurile crean elor pltite integral vor fi elor pltite integral vor fi
eliberate creditorilor, cu men eliberate creditorilor, cu men iunea stingerii totale a datoriei. iunea stingerii totale a datoriei.
Titlurile crean Titlurile crean elor pltite par elor pltite par ial, vor fi eliberate creditorilor ial, vor fi eliberate creditorilor
cu men cu men iunea pr iunea pr ii pltite ii pltite. .
Predarea titlurilor de crean Predarea titlurilor de crean se va face de ctre executorul se va face de ctre executorul
judectoresc prin judectoresc prin ncheierea unui ncheierea unui proces verbal proces verbal
art. 885 C. art. 885 C. pr pr. . civ civ. . - - dup predarea titlurilor dup predarea titlurilor, executorul, prin , executorul, prin
ncheiere, da ncheiere, dat fr citarea pr t fr citarea pr ilor, con ilor, constat stat ncetarea urmririi ncetarea urmririi
silite silite i dispune i dispune nchiderea dosarului. nchiderea dosarului.
art. 886 C. art. 886 C. pr pr. . civ civ. . - - sumele consemnate sumele consemnate i neridicate i neridicate n n
termen de 5 ani termen de 5 ani de la data comunicrii de la data comunicrii ncheierii prin care s ncheierii prin care s- -a a
aprobat distribuirea acestora se fac venit la bugetul local. aprobat distribuirea acestora se fac venit la bugetul local.

S-ar putea să vă placă și