Sunteți pe pagina 1din 7

PROIECT DIDACTIC

PROFESOR :
DATA :
UNITATEA DE NVMNT : Grupul colar
CLASA a XII a
OBIECTUL : Limba i literatura romn
DOMENIUL : Limb i comunicare
SUBIECTUL : Abordarea textului nonliterar
TIPUL LECIEI : exersare de priceperi i deprinderi
COMPETENE SPECIFICE :
1.3 Expunerea oral a unor opiniicomentarii pe mar!inea di"eritelor
texte literare i nonliterare#
3.1 $onstruirea unei ar!umenta%ii scriseorale pe o tem dat .
COMPETENE DERIVATE : La s"ritul lec%iei& ele'ii 'or "i capabili :
( preci)e)e trsturile unui text nonliterar& stabilind tema& scopul i
s"era de utili)are#
( enumere trsturile stilurilor "unc%ionale studiate& elementele
situa%iei de comunicare i calit%ile stilului#
( demonstre)e apartenen%a unui text nonliterar la un anumit stil
"unc%ional& utili)nd exemple din textul anali)at#
( identi"ice dou calit%i ale stilului pre)ente *ntr+un text nonliterar
dat& ar!umentnd op%iunea "cut#
( construiasc oral un discurs expo)iti'ar!umentati' coerent& cursi' i
corect din punct de 'edere !ramatical.
STRATEGIE DIDACTIC :
a, METODE I PROCEDEE : con'ersa%ia euristic& exerci%iul&
explica%ia& munca independent& demonstra%ia& lucrul *n !rup&
problemati)area& exempli"icarea
b, FORME DE ORGANIZARE : acti'itate "rontal& acti'itate
independent indi'idual& acti'itate pe !rupe
c, RESURSE : capacit%ile de *n'%are i cunotin%ele anterioare ale
ele'ilor despre textul nonliterar& stiluri "unc%ionale& elementele
situa%iei de comunicare i calit%ile stilului# timp : -. de minute
d, MIJLOACE DE NVMNT : "ie de lucru cu texte
nonliterare i cerin%e& test de e'aluare
BIBLIOGRAFIE
/oria $orc0e& 1ictoria Gal& 2nica 3e'nic& Limba i literatura romn
pentru examenul de bacalaureat. Proba oral , Grupul Editorial 2rt&
4ucureti& 5..6
7orina 2petrei& Eu!enia (toleriu, Algoritmul lecturii unui text (literar
i nonliterar), Ed. 8etroda'a& Iasi& 5..6
DESFURAREA LECIEI
I. CAPTAREA ATENIEI
7iscu%ie despre competen%ele necesare promo'rii probei de limba romn la
examenul de bacalaureat
II. ACTUALIZAREA CUNOTINELOR NVATE ANTERIOR
La solicitarea pro"esorului& ele'ii de"inesc no%iunea stil funcional& enumer i
caracteri)ea) pe scurt stilurile "unc%ionale studiate& elementele situa%iei de comunicare
i calit%ile stilului.
III. ANUNAREA SUBIECTULUI LECIEI NOI I A
COMPETENELOR VIZATE
IV. DIRIJAREA ACTIVITII CU CARACTER PRACTIC
-APLICATIV
(e "ormea) 6 !rupe de ele'i 92& 4& $& 7,.
a, Ele'ii primesc "iele de lucru& "iind *ndruma%i s citeasc cele 6 texte
nonliterare i s rspund la cte o cerin% pentru "iecare text prin acti'itate de
!rup .
b, Ele'ii re)ol' sarcinile de lucru primite.
c, 7up lectura unui text de pe "ie& cte un repre)entant al "iecrei !rupe
pre)int re)ol'area cerin%ei reparti)ate& ast"el *nct toate cele 6 !rupe re)ol'
cerin%e 'ariate pentru cele 6 texte date& "iecare ele' a'nd posibilitatea s
rspund.
V. ASIGURAREA FEED-BACK- ULUI
(e reali)ea) prin aprecieri 'erbale pe parcursul lec%iei& 'i)nd participarea
ele'ilor& calitatea exemplelor i a ar!umenta%iei& claritatea i corectitudinea
exprimrii.
La s"ritul lec%iei& se aplic un test+!ril de e'aluare a cunotin%elor.
VI. ASIGURAREA RETENIEI I A TRANSFERULUI
Ele'ii primesc& ca tem pentru acas& dou texte nonliterare cu cerin%e i de
redactat o compo)i%ie cu cu'inte date.
(e "ac aprecieri asupra des"urrii lec%iei.

TETUL !
,, Satul Mirceti este situat n partea de sud!est a "ude#ului $ai, pe o teras dintre rurile
Moldo!a i Siret, la o distan# de%& 'm de (oman, )* de 'm de Pacani i de *& 'm de reedin#a
"ude#ului, municipiul $ai. A de!enit reedin# de comun, prin decretul nr. %+*) din ,% octombrie
%-&+, decret semnat de domnitorul Al.$..u/a i primministrul M.0oglniceanu.1
9Laura 4e: enaru Mircetii lui 2asile Alecsandri reper spiritual ,
G"#$% A & !. P"'()*'%*+ ,-)'(.#/ 0) 1(,$#/ (,2#3)(+")) 43 5"%62'3.#/ 7' 2%) 1#1.
G"#$% B & 8. M'39),3'%*+ 7,#+ %"6#2'3.' $'3."# 43(%7"%"'% .':.#/#) 43."-#3 %3#2). 1.)/
5#3(9),3%/.
G"#$% C & ;. P"'()*'%*+ '/'2'3.'/' 1).#%9)') 7' (,2#3)(%"' 7)3 .':.#/ 7%. <'2)9+.,", "'('$.,",
"'5'"'3.=
G"#$% D & >. S'/'(.'%*+, 7)3 /)1.% #"2+.,%"', 8 (%/).+9) %/' 1.)/#/#) (%"' 1' "'6+1'1( 43 .':.#/
().%. 0) 2,.)?'%*+-9) ,$9)#3'%& !aria#ie stilistic, claritate, conci/ie, corectitudine, cursi!itate,
proprietate, preci/ie.
TETUL 8
,,Art.+3(%) $n!#mntul are ca 4inalitate 4ormarea personalit#ii umane prin5
a) nsuirea cunotin#elor tiin#i4ice, a !alorilor culturii na#ionale i uni!ersale6
b) 4ormarea capacit#ilor intelectuale, a disponibilit#iilor a4ecti!e i a abilit#iilor practice prin
asimilarea de cunotin#e umaniste, tiin#i4ice, te7nice i estetice6
c) asimilarea te7nicilor de munc intelectual, necesare instruirii i autoinstruirii pe durata ntregii
!ie#i.1 (Legea n!#mntului )
G"#$% B & !. P"'()*'%*+ .'2% 0) 1(,$#/ (,2#3)(+")) 43 5"%62'3.#/ 7' 2%) 1#1, 2,.)?@37
43(%7"%"'% 1% 43 (%.'6,")% .':.'/," 3,3/).'"%"'.
G"#$% C & 8. P"'*)3.+ 7,#+ %"6#2'3.' $'3."# % 1#19)3' 43(%7"%"'% .':.#/#) 7%. 43."-#3
%3#2). 1.)/ 5#3(9),3%/.
G"#$% D & ;. P"'()*'%*+ '/'2'3.'/' 1).#%9)') 7' (,2#3)(%"' 7)3 .':.#/ 7%. <(,7, "'('$.,",
2'1%A=
G"#$% A & >. S'/'(.'%*+, 7)3 /)1.% #"2+.,%"', 7,#+ (%/).+9) %/' 1.)/#/#) (%"' 1' "'6+1'1( 43
.':.#/ ().%. 0) 2,.)?'%*+-9) ,$9)#3'%& conci/ie, claritate, corectitudine, cursi!itate, proprietate,
!aria#ie stilistic.
TETUL ;
,,$eri la Palatul 8a#ional al .opiilor din 9ucureti sa desc7is :rgul de ;4ert
<duca#ional. Pn pe )% mai a.c. ntre orele %= 3%-, cei peste )+ de mii de absol!en#i ai claselor a
2$$$a din .apital pot a4la in4orma#ii despre admiterea )==, n licee, despre speciali/rile existente
n 4iecare liceu. La trg particip peste %== de licee de stat, precum i licee particulare.1
(E.Ch.- Liceele i taberele i pre/int o4erta )==,,Ade!rul ,12 mai 2003)
G"#$% C & !. P"'()*'%*+ .'2% 0) 1(,$#/ (,2#3)(+")) 7)3 5"%62'3.#/ ().%..
G"#$% D & 8. P"'*)3.+ 7,#+ (%"%(.'")1.)() %/' .':.#/#) 3,3/).'"%", $")3 "'5'")"' /% 5"%62'3.#/ 7%..
3(%7"'%*+-/ 43."-#3 %3#2). 1.)/ 5#3(9),3%/.
G"#$% A & ;. P"'()*'%*+ '/'2'3.'/' 1).#%9)') 7' (,2#3)(%"' 7)3 .':.#/ 7%. <'2)9+.,", "'('$.,",
(%3%/=.
G"#$% B & >. S'/'(.'%*+, 7)3 /)1.% #"2+.,%"', 7,#+ (%/).+9) %/' 1.)/#/#) (%"' 1' "'6+1'1( 43 .':.#/
().%. 0) 2,.)?'%*+-9) ,$9)#3'%& claritate, conci/ie, corectitudine, !aria#ie stilistic,
eu4onie.
TETUL >
, , >od/ila , ?aponia, %@A+, 4ilm SB. (egie 5 $nos7iro Conda. .u5Momo'o
0oc7i, A'ira :a'arado. Bilmul este o modalitate de a resuscita, printrun scenariu
reali/at dup sc7ema 4ilmelor cu 0ing 0ong, dragonii din !ec7ile legende. <4ectele
speciale par acum o nai!itate teribil, dar aceasta nu scade 4armecul 4ilmului de
groa/1
((e!ista DSapte seri1)
G"#$% D & !. P"'() *'%*+ .'2% (,2#3)(+")) 7)3 .':.#/ 7%.. S#19)3' (# %"6#2'3.' (+
.':.#/ ().%. '1.' 7' .)$ )35,"2%.)?, "'1$'(.)?, 7' .)$ $#-/)().%".
G"#$% A & 8. 3(%7"'%*+ .':.#/ 43."-#3 %3#2). 1.)/ 5#3(9),3%/. A"6#2'3.'%*+
,$9)#3'%.
G"#$% B & ;. P"'()*'%*+ '/'2'3.'/' 1).#%9)') 7' (,2#3)(%"' <"'('$.,", 2'1%A,
(%3%/=
G"#$% C & >. P"'*)3.+ 7,#+ 7)3."' (%/).+9)/' 1.)/#/#) )7'3.)5)(%-)/' 43 .':.#/ 7' 2%) 1#1& claritate,
proprietate, preci/ie, conci/ie, corectitudine, !aria#ie stilistic, eu4onie, cursi!itate, oralitate.
;umele i prenumele : 7ata:
$lasa :
TEST DE EVALUARE
C).'0.' #"2+.,"#/ .':. 0) 43('"(#)'0.' "+1$#31#/ (,"'(. /% 5)'(%"' ('")39+ &
&& Morfologia cuprinde re!ulile pri'itoare la "orma cu'intelor i la modi"icrile "ormale
ale cu'intelor studiate pe pr%i de 'orbire# sintaxa cuprinde re!ulile pri'itoare la
*mbinarea cu'intelor *n propo)i%ii i "ra)e .<
9>ramatica limbii romne, Editura cad!mi!i "om#n!,
T':.#/ 7%. :
1, '1.' : a. text nonliterar #
b. text literar.
5, %$%"9)3' 1.)/#/#) : a. tiin%i"ic#
b. beletristic#
c. o"icial+administrati'#
d. publicistic.
3, (,39)3' : a. ar0aisme#
b. neolo!isme#
c. re!ionalisme.
6, 1' (%"%(.'")*'%*+ $")3 : a. corectitudine i oralitate #
b. 'aria%ie stilistic i proprietate#
c. corectitudine i preci)ie.
-, %"' (%"%(.'" : a. obiecti'& impersonal#
b. subiecti'.
=, 5%(' $%".' : a. dintr+un anun% publicitar#
b. dintr+o lucrare tiin%i"ic#
c. dintr+o oper literar #
d. dintr+un reporta:.
>, %"' (% 1(,$ : a. in"ormarea#
b. di'ertismentul#
c. propa!anda.
?, %"' (% '2)9+.," : a. un "i)ician#
b. un poet #
c. un lin!'ist.
@, %"' 7"'$. (,7 : a. textul tiprit #
b. scrierea cu ma:uscule#
c. limba romn.
$i!car! r%s&uns !st! notat cu un &unct. '! acord% un &unct din oficiu.