Sunteți pe pagina 1din 10

Regulament

din 26 ianuarie 2001


pentru autorizarea si verificarea personalului care desfasoara activitati
de proiectare, executie si exploatare in sectorul gazelor naturale
Publicat in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 112 din 6 martie 2001
!P"#O$%$ "
&ispozitii generale
1.
1. 'cop
!rt. 1. (
(1) Prezentul regulament are ca scop stabilirea conditiilor si
procedurilor de acordare, de verificare, de suspendare sau de retragere
a autorizatiilor pentru personalul care desfasoara activitati de
proiectare, executie si exploatare in sectorul gazelor naturale.
(2) !utorizatiile solicitate au ca obiect activitatile de productie, de
inmagazinare, de transport si)sau de distributie a gazelor naturale.
1.
2. &omeniul de aplicare
!rt. 2. (
(1) Prezentul regulament se aplica persoanelor fizice care solicita
autorizarea, in vederea desfasurarii activitatilor de proiectare, executie
si exploatare in domeniile* productie, inmagazinare, transport,
distributie si utilizare a gazelor naturale.
(2) "n scopul respectarii prevederilor prescriptiilor te+nice si ale
normativelor in vigoare toate instalatiile din sectorul gazelor naturale
vor fi proiectate si executate exclusiv de instalatori autorizati de
!utoritatea ,ationala de Reglementare in &omeniul -azelor ,aturale
.!,R-,/, in conditiile prezentului regulament.
(3) #otodata prin regulament se stabilesc relatiile si sc+imbul de
informatii intre !,R-, si solicitantii de autorizatii.
!P"#O$%$ ""
#ipuri de autorizatii
!rt. 0. ( !utorizarea se acorda persoanelor fizice pentru
activitatile de*
a) proiectare, executie, exploatare a instalatiilor de gaze naturale
care functioneaza in regim de presiune mai mica de sau egala cu 6
bari1 autorizatiile aferente acestor activitati sunt structurate pe grade*
gradul ".&, gradul "".&!, gradul "".&2 si gradul """.&1
b) proiectare, executie, exploatare a instalatiilor de gaze naturale
care functioneaza in regim de presiune mai mare de 6 bari1
autorizatiile aferente acestor activitati sunt structurate pe grade* gradul
".# si gradul "".#.
!P"#O$%$ """
onditiile, procedurile si termenele de acordare a autorizatiilor
3.
1. onditii
!rt. 3. (
(1) !utorizarea personalului se face pe baza de examen.
(2) !ctele necesare pentru inscrierea la examenul de instalator
autorizat sunt*
a) cerere(tip, conform modelului prevazut in anexa nr. 11
b) copie de pe actele de pregatire profesionala1
c) adeverinta din care sa rezulte activitatea si vec+imea in lucrari
in sectorul gazelor naturale1
d) lista cuprinzand lucrarile efectuate1
e) copie de pe autorizatia precedenta, dupa caz1
f) doua fotografii format 0)31
g) copie de pe c+itanta de ac+itare a taxei de examinare.
(3) &ocumentele prevazute la alin. .2/ se depun la sediul
!,R-,.
!rt. 4. (
(1) onditiile de studii si practica in proiectare, executie si
exploatare pentru domeniile productie, inmagazinare, transport de
gaze naturale, care trebuie dovedite cu acte pentru inscrierea la
examenul de autorizare, sunt*
a) gradul ".# ( ingineri avand una dintre specialitatile* petrol(gaze,
mecanica, instalatii, constructii civile si industriale, care au lucrat ca
instalatori autorizati gradul "".# minimum 4 ani1
b) gradul "".# ( ingineri, subingineri, te+nicieni si maistri, avand
una dintre specialitatile* petrol(gaze, mecanica, instalatii, constructii
civile si industriale, care au lucrat in domeniul productiei,
transportului si inmagazinarii gazelor naturale minimum 4 ani.
(2) 'e pot prezenta la examenul de instalator autorizat gradul ".# si
instalatorii autorizati gradul ".& pentru sisteme de alimentare cu gaze
in regim de presiune mai mic de sau egal cu 6 bari, care au o vec+ime
in domeniu de minimum 4 ani.
(3) "nginerii, subinginerii, maistrii si te+nicienii care sunt
autorizati gradul "".&! si gradul "".&2 pentru sisteme de alimentare cu
gaze naturale in regim de presiune mai mic de sau egal cu 6 bari se pot
prezenta la examenul de autorizare pentru gradul "".#.
!rt. 6. (
(1) onditiile de studii si practica in proiectare, executie si
exploatare pentru domeniile distributie si instalatii de utilizare a
gazelor naturale, care trebuie dovedite cu acte pentru inscrierea la
examenul de autorizare, sunt*
a) gradul ".& ( ingineri avand una dintre specialitatile* petrol(
gaze, mecanica, instalatii, constructii civile si industriale, care au
lucrat efectiv in proiectare sau executie si exploatare utila5e,
ec+ipamente si instalatii industriale si neindustriale pentru transportul
si distributia gazelor naturale ca instalator autorizat gradul "".&!
minimum 2 ani1
b) gradul "".&! ( ingineri si subingineri, avand una dintre
specialitatile* petrol(gaze, mecanica, instalatii, constructii civile si
industriale, care au lucrat ca instalatori autorizati gradul """.&
minimum 2 ani1
c) gradul "".&2 ( te+nicieni si maistri, avand una dintre
specialitatile* petrol(gaze, mecanica, instalatii, constructii civile si
industriale, care au lucrat efectiv ca instalatori autorizati gradul """.&
minimum 2 ani1
d) gradul """.& ( ingineri, subingineri, te+nicieni, maistri, precum
si lucratori calificati in specialitatile* petrol(gaze, mecanica, instalatii,
constructii civile si industriale, care au lucrat efectiv in proiectare,
executie si exploatare utila5e, ec+ipamente si instalatii industriale si
neindustriale pentru distributia si utilizarea gazelor naturale.
(2) Perioada minima de vec+ime in activitate, care trebuie
dovedita cu acte pentru inscrierea la examenul de autorizare pentru
gradul """.&, este*
a) un an pentru ingineri si subingineri din domeniile instalatii,
petrol si gaze1
b) 2 ani pentru ingineri si subingineri din domeniile constructii
civile si industriale, mecanic1
c) 0 ani pentru te+nicieni si maistri din domeniile petrol(gaze,
instalatii, constructii civile si industriale, mecanic1
d) 3 ani pentru lucratorii calificati din domeniile petrol(gaze,
instalatii, constructii civile si industriale, mecanic.
!rt. 6. ( $a depunerea documentatiei pentru inscrierea la examen
solicitantul va ac+ita un tarif stabilit conform anexei nr. 2.
3.
2. Proceduri si termene
!rt. 7. ( 8xaminarea personalului se face de catre comisii numite
prin ordin al presedintelui !,R-,.
!rt. 9. ( omisia de examinare are in componenta 4 membri, dintre
care* 2 reprezentanti ai !,R-, si cate un reprezentant al Ministerului
"ndustriei si Resurselor, al societatii comerciale de transport si de
distributie, precum si din invatamantul superior de specialitate.
!rt. 10. ( #ematica pe baza careia se va sustine examenul va fi
afisata la sediul !,R-, cu 00 de zile calendaristice inainte de data
acestuia.
!rt. 11. (
(1) !utorizarea personalului pentru proiectarea, executia si
exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale la presiune mai
mica de sau egala cu 6 bari se face in conditiile art. 6.
(2) Prin derogare de la prevederile art. 4, pentru autorizarea
personalului care la data intrarii in vigoare a prezentului regulament
isi desfasura activitatea in domeniul proiectarii, executiei si exploatarii
sistemelor de alimentare cu gaze naturale in regim de presiune mai
mare de 6 bari se procedeaza astfel*
a) inginerii care au desfasurat activitati de proiectare in cadrul
sistemelor de productie, de transport si de inmagazinare a gazelor
naturale o perioada de minimum 10 ani, dovedita prin lucrarile
realizate, se pot prezenta la examen in vederea autorizarii pentru
gradul ".#1
b) inginerii, subinginerii, maistrii si te+nicienii care au desfasurat
activitati in cadrul sistemelor de productie, de transport si de
inmagazinare a gazelor naturale o perioada de minimum 4 ani,
dovedita prin lucrarile executate, se pot prezenta la examen in vederea
autorizarii pentru gradul "".#.
!rt. 12. (
(1) andidatul declarat admis in urma examenului sustinut
primeste calitatea de instalator autorizat, atestata prin legitimatie.
(2) &upa 00 de zile calendaristice de la promovarea examenului
persoanele admise isi vor ridica legitimatiile, ac+itand contravaloarea
acestora.
(3) #ermenul de valabilitate a autorizatiilor este de 0 ani de la data
eliberarii.
(4) &upa expirarea valabilitatii autorizatiei personalul autorizat are
obligatia de a se prezenta la reexaminare pentru verificarea
cunostintelor privind reglementarile te+nice din domeniu.
!rt. 10. ( $egitimatia este nominala, netransmisibila si valabila pe
intregul teritoriu al tarii.
!rt. 13. ( $egitimatiile instalatorilor se inregistreaza in registrul de
evidenta in ordinea emiterii. ,umarul legitimatiei este numarul de
ordine din registru. Registrele pot fi consultate la sediul !,R-, cu
acordul acesteia, conform unui program care va fi afisat.
!rt. 14. ( !ctivitatea de instalator autorizat poate fi exercitata de
titularul legitimatiei, ca anga5at al unui agent economic cu capital de
stat sau privat.
!P"#O$%$ ":
ompetentele instalatorilor autorizati pentru proiectarea,
executia si exploatarea sistemelor din sectorul gazelor naturale
!rt. 16. ( "n domeniul proiectarii, executiei si exploatarii
sistemelor de alimentare cu gaze naturale, executate din otel, care
functioneaza in regim de presiune mai mica de sau egala cu 6 bari si
mai mica de sau egala cu 3 bari pentru retelele de distributie din
polietilena, personalul autorizat are urmatoarele competente*
a) pentru gradul ".& ( proiectarea, avizarea, executia si
exploatarea tuturor lucrarilor aferente sistemelor de alimentare cu gaze
naturale1
b) pentru gradul "".&! ( proiectarea instalatiilor de utilizare,
executia, exploatarea si intretinerea tuturor lucrarilor aferente
sistemelor de alimentare cu gaze naturale, cu respectarea prevederilor
$egii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si
unele masuri pentru realizarea locuintelor, republicata, cu modificarile
si completarile ulterioare1
c) pentru gradul "".&2 ( executia, exploatarea si intretinerea
sistemelor de alimentare cu gaze naturale1
d) pentru gradul """.& ( executia si exploatarea instalatiilor de
utilizare industriale si neindustriale, statiilor si posturilor de reglare a
gazelor naturale.
!rt. 16. ( "n domeniul proiectarii, executiei si exploatarii instalatiilor
te+nologice de productie, de transport si de inmagazinare a gazelor
naturale, care functioneaza in regim de presiune mai mare de 6 bari,
personalul autorizat are urmatoarele competente*
a) pentru gradul ".# ( proiectarea, avizarea, executia, exploatarea
si intretinerea tuturor lucrarilor aferente sistemelor de productie, de
transport si de inmagazinare a gazelor naturale1
b) pentru gradul "".# ( avizarea, executia, exploatarea si
intretinerea tuturor lucrarilor aferente sistemelor de productie, de
transport si de inmagazinare a gazelor naturale.
!rt. 17. ( "nstalatorii care au proiectat, au executat sau au
supraveg+eat in executie instalatiile de productie, de transport, de
inmagazinare si de distributie a gazelor naturale sunt obligati sa
participe la receptia si punerea in functiune a instalatiei respective la
data stabilita de executant, de comun acord cu beneficiarul.
!P"#O$%$ :
Raspunderi si sanctiuni
!rt. 19. ( "ncalcarea prevederilor prezentului regulament atrage
raspunderea civila, contraventionala si penala, dupa caz, in conditiile
legii.
!rt. 20. ( 'tabilirea si sanctionarea contraventiilor se fac potrivit art.
76 din Ordonanta -uvernului nr. 60)2000 privind reglementarea
activitatilor in domeniul gazelor naturale, cu modificarile si
completarile ulterioare.
!rt. 21. ( 'unt interzise instalatorilor autorizati, potrivit legii,
urmatoarele*
a) sa execute lucrari de gaze naturale fara obtinerea aprobarilor
legale prevazute in normativele de proiectare si de executie si inaintea
avizarii documentatiei de catre operatorul sistemului de gaze naturale1
b) sa puna in functiune instalatii de gaze naturale care nu au fost
avizate, receptionate si pentru care nu s(a obtinut autorizatie de
functionare1
c) sa racordeze noi puncte de consum de gaze naturale la
instalatiile existente si sa le puna in functiune fara aprobarea
operatorului1
d) sa semneze documentatii preliminare sau definitive pentru
lucrari pe care nu le executa sau nu le supraveg+eaza direct1
e) sa proiecteze sau sa execute lucrari pentru care nu sunt
autorizati.
!rt. 22. (
(1) ,erespectarea prevederilor art. 21, in functie de gravitatea
abaterii, atrage aplicarea de catre !,R-, a urmatoarelor masuri*
a) suspendarea autorizatiei, cu drept de prezentare la o noua
examinare1
b) retragerea autorizatiei, fara drept de prezentare la o noua
examinare.
(2) 'anctiunile se vor consemna in registrul de evidenta a
autorizatiilor, tinut la sediul !,R-,, si in legitimatia de instalator
autorizat.
!P"#O$%$ :"
&ispozitii tranzitorii si finale
!rt. 20. ( "nstalatorii autorizati inainte de data intrarii in vigoare
a prezentului regulament, care au alte specialitati decat cele prevazute
la art. 6, se pot prezenta la examenul de reautorizare in limita gradului
de competenta detinut, astfel*
a) inginerii care sunt autorizati gradul ", conform normativelor "6(
76, pentru proiectarea si executia sistemelor de alimentare cu gaze
naturale si "6(97 pentru proiectarea si executia sistemelor de
alimentare cu gaze naturale, se pot prezenta la examenul de autorizare
pentru gradul ".&1
b) subinginerii care sunt autorizati gradul " sau "", conform
normativelor "6(76 si "6(97, se pot prezenta la examenul de autorizare,
cu competente de proiectare conform $egii nr. 50/1991, republicata,
pentru gradul "".&!1
c) te+nicienii si maistrii care sunt autorizati gradele " si "",
conform normativelor "6(76 si "6(97, se pot prezenta la examenul de
autorizare pentru gradul "".&2.
!rt. 23. ( Persoanele autorizate sa desfasoare activitati de proiectare,
executie si exploatare a sistemelor de alimentare cu gaze naturale la
presiune mai mica de sau egala cu 6 bari, pe baza reglementarilor
existente pana la data intrarii in vigoare a prezentului regulament, se
considera autorizate provizoriu pana la data de 1 iulie 2001.
!rt. 24. ( !,R-, va efectua periodic verificarea activitatii
instalatorilor autorizati.
!rt. 26. ( !nexele nr. 1 si 2 fac parte integranta din prezentul
regulament.
ANEXA Nr. 1
la regulament
8R8R8
pentru inscriere la examenul de instalator autorizat
&omnule presedinte,
'ubsemnatul .........., domiciliat in localitatea ........., str. ........... nr. ....,
posesor al actului de identitate seria ....... nr. ........., eliberat de
Politia ............ la data de ........., nascut in anul ....., luna ......, ziua .....,
in localitatea ........., 5udetul ..........., va rog sa(mi aprobati inscrierea la
examenul de instalator autorizat gradul ............. . 'unt absolvent
al ........... din localitatea ........, posed actul de studii nr. .........., eliberat
de .................................................... 'unt calificat in meseria de ........
posed actul de calificare nr. ........, eliberat de ........................ . !m o
practica de ........... ani si ................ luni in sectorul gazelor naturale,
efectuata la* ( 'ocietatea ................................., in perioada ................. (
'ocietatea ................................., in perioada ................. (
'ocietatea ................................., in perioada ................. 'unt .,u sunt/
instalator autorizat si am !utorizatia nr. ................. . Pana in prezent
am efectuat urmatoarele lucrari de proiectare, executie si exploatare in
sectorul gazelor
naturale* ............................................................................... ..................
.............................................................. ..................................................
.............................. Pentru inscriere anexez* ( copie de pe actele de
pregatire profesionala1 ( adeverinta din care sa rezulte activitatea si
vec+imea in lucrari de gaze naturale1 ( lista cuprinzand lucrarile
efectuate1 ( copie de pe autorizatia precedenta, dupa caz1 ( doua
fotografii format 0)31 ( copie de pe c+itanta prin care s(a ac+itat taxa
de examinare. omisiei de examinare pentru autorizarea instalatorilor
de gaze naturale
ANEXA Nr. 2
la regulament
#!R";8$8
pentru acordare de autorizatii instalatorilor care desfasoara activitati
de proiectare, executie si exploatare in sectorul gazelor naturale

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
,r. #ariful
crt. &omeniul de competenta .lei/
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
1. !utorizarea sau verificarea instalatorilor autorizati pentru sisteme
de productie, de transport si de inmagazinare a gazelor naturale*
a/ pentru autorizare gradul ".# 1.000.000
b/ pentru autorizare gradul "".# 700.000
2. !utorizarea sau verificarea instalatorilor autorizati pentru sisteme
de distributie a gazelor naturale*
a/ pentru autorizare gradul ".& 1.000.000
b/ pentru autorizare gradul "".&! 700.000
c/ pentru autorizare gradul "".&2 700.000
d/ pentru autorizare gradul """.& 600.000
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((