Sunteți pe pagina 1din 8

No. 17.

BCURESCI, 11 DECEMBRE 1864. No 1 1


. . s p
a
. ARCHIVA ISTO R IC l i R O H iiE .
SUB AUSPICELE M D N I S T E R I L I JUSTITIE, CULTELOR SI INSTRUCTIUN PBLIGE.
Au Dl l l
L
Re dac t o r : B. PjETRlCJEiCII-HAJDJElr, Au f f l l f t s l
ex-professor superior de istoria si statistics, ex-bibliotecar, cx-membrn all Commissiuni documentan.
Fr agme nt e do cument al i .
No. 188.
1421 -
Cavallerulfi Gaillebert de Lancoy, ambassadorfi
ctr mal muli principi orientali din partea regelui
francesfi Carola VI i a regelui englesfi Enric V, de-
scrie trecerea sea din Litvanii in Moldova, intelnirea
cu Alessandru-vod cellu Banfi, cllStoria pne la
Cetatea-albi, pe Iioi moldoveni, i espeditivitatea
justiiei Ia Romni.
(Originalulu francesu s'a publicaii depe manuscriptu sub urin-
torulu titlu: Vnyages et ambassadeg rie Messire Ouillebcrl de Lan-
noy en 1399 1460; JfJons, 1840, in-S).
Trecndti prin Rus s i a- I nf eri ori amu
mersti la ducele Vi t cl t n, mare-principe i
rege aliti Li t uani ei , pe care l'am gsiii la
Cameni a in Gal i i a, mpreun cu drimn-sea
i insocitti de unu duce ttrescti i mal muli
ali duci, ducese i u mulime de cavaleri;
ctre care duce Ti t ol i l i amu relataii ambas-
sada mea de pace din prlea ambilor regi,
i I-amti presentata darurile dela regele An -
gl i ei , er ducele m-a fcuii de assemenea
mult cinste i priimire, dndu-m trei prn-
4 u r i , punndu-m la msa unde edea ellu-
insul, ducesa domn-sea i ducele cellu ma-
hometanti aliti Tt ari e , din a crui caus
vedeamti pe mes i carne i pesce intr'u
4 i de vineri; era acollo i unti T t a r cu
u barb lung mal josti de genunchi, invai
lit cu unu tulpanu. La unti prncjti solemne-
le, offeritti la duoi ambassador, unuludelaHIare-
No v g o r o du, altulti din regatulu Pscovi eX,
cari, srutndu pmentulti de'naintea mesei du-
celui, venir a presenta net-ce daruri minu-
nate: piei de jderii, haine de melas, ube,
epce blnite, buci de ln, dini de pesce
(dens de couraques qui est poisson), aurii,
argintii, ca la vr'u esse-cjeci felur de da-
ruri, dintre cari ducele a priimitu . numai pe
alle IVovogrodeni l oru- respingndu darurile
i charu persnele ambassadorilorii dela p c w ,
din causa urei. Dissulu duce m dede lajple-
care, pentru a put trece prin Turci a, seri-
sori irebaincise, scrise ttresce, russesce fi
ltinesce, i-mi mai dede i cluzi duo t-
tari i esse-spre-olece Rui fi Romni (Wal-
losques), prevenndu-me totui despre nepu-
tina, in care vou fi de a trece Dunrea-
din pricina resboulu scatti in tta Tur c i a dopa
mrtea sultanului. De acollo vie amu indrufnatu
la Romnia cea Mic (Wallackie la petite),
trecndu prin mari pustieti, pne ce amu
ffssitu pe Aletsandru-vod, Domnulu Romniei
Mici i allu Moldovei, la. unu satu allu seu
numit Cozia (et trouvay le wiyvoude Al e-
xandrie, seigneur de laditle Wallackie et de
Moldavie, a ung sien villaige, nomm Cozial) (*).
Acest principe m confirma cu mat mutk
detallie celle aurite despre mrtea sulfamtkci
despre resbelhd civile in Turcia, attu inpr-
ile Greciei, precum i in Turcia asiatic; gli-
cndu-n c trei pretendeni i disput di
armele m mn corna imperiale i c-mi
este peste putin de a trece Dunrea, fiindu-c
nicunulu din omenii seu nu va ave coragwM
de a me conduce, acollo. Deci, ful silit de
a-m schimba inteniunea de a merge in To r -
ci a i, cercndu a ocoli ermulti Itl ri -negfe,
me hotr! a merge pe uscatu la Cal f a- ^
a
plecare, dissulu domnii aile Romniei fmi det
e
(*) Cozial seu Cozia, despre eire e vorba, cts fftt "iH'lub s-
tulii Bohotin. pe Cotia, despre care amfi pnblict5 unK .
menii sub nr. 176
un call, u escort, tlmaci fi cluzi (me
donna ung cheva| \ | pi i dmtte et truchemans et
guides), i me ijndrumi prin pustietile celle
man alle Romniei Ilici, in intindere peste patru
leghe ((le plus
v
de quatre lieues), pne ce amu
adjuns - la u cetate fi portic pe Marea-negr,
ansine Moncastro seu Cetatea-alb, unde locu-
esc Genovezi, Romni fi Armeni (une *
T
ille
ferme et port sur laditte mer Majour, nomme
Mancastre ou Bellegard, o il habitent Gne-
nois, Wallackes et Hermins). Tot acollo ve-
nise, in timpul ederii melle, Gueldigold, guber-
natorul Podoliei, din ordinul menionatului
duce Witoldu, pentru a face i a zidi prin
violn (par force) un castella no, care s'a
t, esscutatu in mai puinii, de u lun, intr'un
locu pustiiu, lipsit de petr i de lemne, fiind
c $imlu gbernator adduse cu sine 12,000
Omeni i 4,000 de carr, pline cu materialii de
construciune. La intrarea mea in orauluCetatea-
alb, eu i un tlmaciu all meu fur m apucai
de ctre hoi (robeurs), cari me resturnar
l pmentu, me despoiar, ba nc me battu-
ta i me rnir greu la brau; dar cea ce
e fi mai multa, me lssar numai cu cmea
fi me legar ast-f eliti de un copaciu, unde am
pftrecuu apoi, tta nptea, pe malul flu-
viului numiu Nistru, in mare pericola de a
fi uficisu se nnecatu; de'r slava Domnului,
deminea hoii ne deslegar i e am scapata
dela ei gol, adec numai cu cmea, t aa
mm venit cu vieta in tergu. In aceiai di
somr cei-Fqli meni ai mei, innopta in pu-
stietate, pecndu. e plecasem inainte pentru
a le pregati adposturi. Paguba mea era
de 100 pne la 120 de galbeni, affar de
alte lucruri; der m'amu pus a strui aiata
peflong menionnalulu Alessandru-vod, care
este, domn all Cetii-albe, inctu noue hoi
au fotii prini i addul naintea mea, cu
strung la grumazu, liher fiind ca s-i omora
(la . h^t au col,' en ma franchise de Ies faire
w)Tifjy Jiind inse c ei mi-a innapoiat
banii, amuirugatu pentru ei i le-am scpat
vieta. Din Cet at ea- al b u parte din -
tnenii mei, cu lucruri i giuvaeruri, am espe-
dit pe mare intr'u corabia la Caffa> er
e insum fi cu alii m'ama ndrumat pe us-
cat, prin pustietatea ttrdsc cea mare . . .
Do c ume nt e publ i cat e i n l mbe s t ri ne.
No. 189.
Sucva, 1401, octombre 8.
Alessandra calla Bunii regalez comerciulfi de im
portaiune, de esportaiune i de transporta allu negu-
itorilorQ. din Galliia i din Podolia cu Moldova, in prii-
vina urmtorieloru obi ecte: 1. postavuri ; 2. marf ta
tresc, adec genovez din Qrimea; 3 vi te; 4 mar -
f A muntenesc ; 5. menuniurl ; 6. cal ; 7. argint ; 8
j der i ; 9. cr a; 10. pesce; adugendii ctre acestea r e-
gula depositelorfi commercial!.
(Acesta documenta e u nespusa importan s'a publicat ia
original slavonii in Annui 3anadnoit Pocciu, t. 1 , p. 3032).
Cu mila lui D-4ei i noi Ai es s andru- voda
etc. amii ncheiat cu consiliarii i orenii
din tergulu Lemberg ( H A B O B C K O P O M - K C T A ) urm-
torulti afedmentu doganiaru, dupre cum tre-
bui sa mble el cu mrfurile lorii in trra
nostra, pltindti vme mai usare decum au
fotii in trecut, i anume. De'ntiu vama
principale dela Suce'va; la descrcarea posta-
vurilorti se va plai aci cate 3 groi dela 1
grivn; toii atta pentru cumperarea mrfei
ttresci ( T A T A P I > C K U H T O B A P ) in Suce'va: ma-
tassa, piper, camh (stoffa aurit), tebenc
(stoffa de metass), iemiapu (?), cvasu (vinii)
grecescu; er cumperndu aceste obiecte in
alte orae alle nostre, acollo la loculti cumpe-
Tture se va plti cate 2 groi cela 1 griv-
n i apo la Suc va toii cte 3 groi dela
1 grivn, si numai astu-felu va fi liberti de
a revinde. Scoendti vite din err la Le m-
be r g se va plti in Suc v a dela 1 vit cte
1 grou, idem dela 10 porci, 10 oe, 100
veverie; dela 1 caliti sti 1 pa cte 6 groi;
100 vulpi 10 groi, 100 piei crude de
d i a 4 groi, 100 piei de mieliti 2 groi,
100 piei de bou 15 groi. Atta pentru
vanta principale de la Suc va. Esportndti
mrfurile spre prile ttresci, se va plti
de ia 12 cntare in Suc v a cte 1 rubl
de argint ( W T B K A H T A P H 8 C O H A B - K O A H H P 8K E A
ARCHITA ISTORICA A ROMANEI.
c 6 p E K p . \ ) , in I a i 3 0 groi, in Cet at ea- al h
K' kA K i i i r o p o f t i ) rubla de argintii; ra
mergndii nu prin Cet at ea al b, ci prin
Ti ghi na ( T i a r m H i a K i a H K ) ) , se va plti aice vama
Cet i i al be, affar de plata trectriei, i
inc i la straj ( C T O P O S K S ) se va mal da del
toii carrulii cte 12 groi. Ducndii vite din
err la Tt ar , se va plti de pre tut vita
in Suc v a cte 4 groi, in l a i 2 groi,
idem in Ti ghi na; er de pre 100 de oe
in Suc v a 60 groi, in l a i 30 groi, idem
in Ti ghi na. Acesta este vama pentru a merge
la Tt ar . Postavurile cat a se vinde char
la loculu descrcrii in Suc va, er nu cum-
va in alte orae aile nristre; i apoi cu banii
realisa liberii va fi de a mbla i de a ter-
gui ort-ce lucruri in tut erra nAstr. Espor-
taiunea postavuriloru la I U- u r i i la Munt eni
( A O f rop a H A O E E C A P A K X ) este slobod, anume:
pentru esportaiunea muntenesc se va plti
in Suc v a (lela 1 grivn3 groi, i la frun-
taria Ia Bac del 1 grivna 2 groi, i
apoi Ia intdrcere din Val a^hi a cu marf de
acotto, fiepiperu, fie ln, fieori-i-ce, se va
plti in B a c del 12 cntare'/
2
rubl
de argint, i in Sucva del 12 cntare
1 rubl de argintii; er pentru esportaiunea
postavuriloru la Bi s t r i a in Ungar i a se va
plti in Suc v a del 1 grivna 3 groi, ki
Ba e a del 1 gri vn 1 g r o i , idem la
Mol davi a; i apo la intdrcere din Ung a r i a
cu marf de acollo se va plti del 1 trhat
(rtpp) in Jtl ol davi a 2 groi, idem in Ba c a .
Esportndu postavuri la Br a o v u, se va plti
in Suc v a del 1 grivn cte 3 groi, la
Ba c t l 1 groi, idem la Tr o t n u; i
la intdrcere de acollo del fie-care terhatu in
To t r u u cte 2 groi, i idem in Ba c u .
Liberii este de a esporta in Gal i i a caii
moldovenesc cein valre de 3 grivne, precum
i caii unguresc! sunt liberi, pltindu-se la
loculu cumperture del tot callul cte 4
groi, la depositti ( C K A A A S ) in Suc v a cte
6 groi, in Si r e t u 2 groi, idem in Cer-
nu i ; er esportnduse cal seu epel aCamene u
io Podol i a, se va plti in Do r o ho u vama
i ret ul ui i in Hot i nn vama Cernu nl ul :
131
acesta este vama pentru ca i epe. Cumpe-
rndii vite seu crlan in Bacat i , efi mtrgul
lui Rumami (s P o A U N o B - k s T o p r s ) , sti iri Ba e - ,
sti in Nemii, su in alte orae af e- s t i ^
la loculu cumperture se va da vam:
1 groii, idem dela 10 ole sti dela 10 pfc
su dela 100 piei de mieliti; dela 100 piei difcf
1 0 groi; dela 100 piei crude 2 groi; i apo
s se Tea u mrturia sigillata de la vameic',
care se va presinta la vama principale'in Sin^
ceva, fr a se mal plti unde-va a duoa va-
m. Vama dela Siretu este: dela mmunifU/r%
pellrie, ndragi, crde de arc, sbie, dela
cari'trite se va plti dela 1 gri vn3 groi;
er esportndu din trra nostra din S a c e va
prin i ret a, se va plti in Si ret u pehtrupfe,
ln, pelle de oi, pentru tote cte u jumetate*'fl!rn
vama Sucevei : acesta este vama i r e t ul ui
In Cernu i se va plti: dela unu carHi netH-
escu ( N - k M E i j K o r o B O A ) vama 4 groi, dela unit
carru armenescu ( o p M - f c H a c K o r o B O J A ) , 6 'groi;
ua vit1 groti, idem 10 porci su 10 ole,
unii caliti sti ua pa2 groi, er pentru
treeetdri,fie cu carr nemesci ntregi,'fiec
carr armenesci^4 groi : acsta est
s
vama
Cernu nl ul . In Cernu i i carrele sa nu se
recollesc, ci numai neguiorulti s ncre ^
teze, ca nu are in carrulti seu mrfuri opree*,
adec: jder, argintie, cer^ i caiimoldovenesc
cei buni. Preulti postavuriloru s fie in H i i -
c va dupre preulti currentu din Le mbe r g,
Lembergeni cari vor voi a merge la Br i l a
dupe pesce, vorti plti cte groi'dela 1' .
grivn la vama dela fruntaria: seu la Bacu
seu la Berladu; er carrti sti pesce s nuli
se supere; i apo lundu- de acollo: mrtu-
ria sigillata s vin liberi la Suc va, unde la
vama principale s mal pltesc cte 3 groi
dela 1 grivn, fr ca s li s supere carru
sti pesce; dup acela in Si r e t s ma pl-
tesc de l a i gri vnl ' /
2
groi, fr alii am-*
mestecti la carrti sti la pesce; in fine, m
Cernu i i s se ea vam depre carru. Le m-
bergeni i , cari vorti adduce din Ungar i W-
gintu arsii ( J K K E N O E ) , mai 'minte de tte ne
voru vinde noue ctu ne va trebui, l apo din
remi s vinef altora. Importaiunea cerei
nmntenescl ( A - I 8H T I A H I > C K M H ) i braovenesc e li-
ber, pltindu-se vam dela 1 petr ( K A M E M E )
de cra in Ba c a t i 1 groii, la depositi! in
Suc v a idem, i in Si ret u idem. ltnportai-
unea jderiloru unguresc! e libera, pltindu-se
vama de la 1 grivn in Ba e a 1'/,- groi, in
Haceva 3 groi, in Strett 1 */
a
groi; din
cari jderi liber este a vinde numai dup ce
mi ne vom allege cut ne m trebui noue. E
liberii Ii ei nbet gei i i l oro. a ine in Sue va
u cas a lorii, in care inse s nu fie cr-
cium, s nu se fe'rb bere ( H H n u B A B A P H T H )
nici miere, nici s fie macellarla seti pitri:
cci pentru clcarea acestei opriri ingrijitoridu
casei va fi, dat afar., Atta amu fcuii pen-
tru negustorii domnului nostru regele P o l o -
ni e! din tta Gal l i i a i Podol i a, cari tote
mai susu scrise promittemu a pzi tott-d'a-una
in vecii veciloru, fr viclenia su inellaciu-
ne, noi i urmaii notri, nestrmutaii nic-
u-dat, pe ondrea nostra i pe credina no-
stra, dune dreptulu cretineseu. Mrturii nos-
tri sunt: panulii J nr j u staroste^ p. Mi hal l o
dela Dor ohol i i (
t
\opor8HCKhiH), p. Vl adri dela
Si ret u, p. Ortiia vomica de Sitcepa, p. l a c ol
p. l l l a u paharnicii; er din partea oraulu,
Leni bergai i fotii martur mnbassadori: M -
eicii Kul i kovi s kf , Zemi rs t an Ha n s , Ha-
n s Verzes t , Rus Ni kl i us, i pisarulii dela
l >ni be r g Hanasv Spre mai mare tria amu
poruncitu credinciosului nostru Br at ui l ogo-
F E I I a seri i a pune pecetea nstra cea mare.
Su c e va, 6916, octombre 8.
Do c nme ut e i nedi t e i n l i mbe st ri ne.
No. 190.
Fr hcu, 1422, august 20, pergamena.
A L E S S A N D R A C E L L A B U N S H R Z E S E E M O N A S T I R I I B I -
S T R I * vama D I N B E R L A D U .
( A I E H I T A ST AT U L U I )
f M M AOCTW K 0 3 5 E K ) M U l l A E ^ A H A p Z B O E B O A A . etc
A A A H ECAAH MOHACThipW WT E h l C T p H U H Cycfl-K H IK ) n p " k -
MHCTOH K O r o p O A H U , H . MUTO WT KpXAAftCKOrO TpSTA ftA
E 8 A E T T0M8 MONACThJpEBH OypilKh H A B * & K b i . A H A TO
ECT BtpA r O t n Q A C T B A M H . M BtpA fip'EBXAKIEAEHHArOMH
C U H A HuAUlA B O E B O A K I . H B 'f e 'p A B X C k ' X
2
A ^ T L H T O C -
N O A C T 8. \ M H . H B ' l i p A E O A - b p t p k (sic) r O C H O A C T R A M I I . B - f c "
P A I K S I I A H A M H X A I I A A H
f
yk'lhl trO.~~ T p H H K A H A ' k ' r i l l
E P 0 H B A H A A B O p H H X A I I A ' k ' l ' H
E r o
I hrpu - R K I A -
1 H . 3i 8p; n A H A ' k T H E r o . I 1A H A ^ A I I A H -
A l l . l l U fl c . U K p X C T H . G W H K A C T A H A B H -
C T H A P R T M K A ^ x v X K S U l A . B ' k p A K X t t X h B O . v l i p X e t o .
( u r m e z b i a s t e m u i f i ) I I H C A K S H M H H A o r o t p E r . K A 4 T
U , A A B r S C T K .
f Cu mila lui D ^eu Al e s s andr u vod,
etc. amu datfi monastirii Bi s t ri a a Adormir
pr<5-curatei Maioe Domnului, ca s'i fie venit
in veci vama din tergul Berladului, pe c r e d i n i
domniei mtlle i a p r - u b i t u h u meu fi.a l l i -
aii-vod i a t u t n r o r u c o p i i l o r f i d o m n i e i i n . l l e ,
i a boienlorfi domniei melle: jupnulu l l i l i a ,
i l u cu copiii, j . Gri nc cu copil, j . I v a nu vor-
n i c i i c u c o p i i i , j . Negru, j . Vfclce, j . J ur j u
ca copvft, panulu Dani i p. Il i an, p. I s al a, p.
Crst c, p Si nc o, p. St ani i visternieu, p. D -
mc n u, i toi boierii (urmez blstemulu). A
scriau Cnpci ci logofS Q, 6930, augusta 20.
No. 191.
H-le, 1530, marti < ?, pergamena
Petru-vod Rreti hrzesee monastirii Tazi
urmtriele: 1 unu satn in C mpulu lui Dragoii, se-
cuestratu del Sima, candii te revoltase contra lui Ste
fanti celfl Tnera; 2 un sat cumpera^u de ctre Dom-
nul dela motenitorii starostelui M ximil ; 3 un Iac
i unii salatiu
( Archiva Statului)
J- Ba H M A W T U . A H C U H A I I C S ' K ' R O R O ^S\\. T p O H -
M X C K A I H n O K A O H H K I wI l E T p X B 0 E B 0 A A e t c . n O M H A O B A X H A -
U I E M O A E 8 T A C A O B C K h l H M O H A C T h l p Hfrmt E C T X P A M p O K -
A E C T B O e t c . M A p H . H A E K E E C T H T 8A A E H K H p I l A H C E . H
A * A X
E A 0
n x u i K A H H o y ^ p A r o u i E R o n o A E . I PO T c r o
C E A O H I ' S B H A 8 X M K A ' k H C T B O G H A U K O A U C A B Z A B H r H 8 A
H A G p A T A H H M A M A A ^ A T O G T E ( [ ) A I I A B O E B O A
1
- H o y T O M
T A K O / K A E p E n p H A O U j a np - f c A , H A M H e t C H A I U H C A 8 T H K p X -
C T J A H H E p A T E r o I W H H C E C T p H H X H A CTA M J I H H y - ;
U 1 K A A ' k T H H A C T A C H I I H A O M K H ' M A S H M A T A p o t T A K H t -
r H A E A PH S U J A . n o H X a
o k
P
O H K O A H
H H K H M H E n o n S m E t u i 1
H H p O A A A H H X n p A B O E W T H H H 8 H A ^ A H H I l S . H C f l p H B H -
A I E K 8 n t ! K H 0 E I j l O H M A A A ^ A
H
X M A K C H A A C T A p O C T ' k W T !
f i p A T A r O C f l O A C T l A M H E o P A A H A K O E B O i A . H H C I p H B H A
H A n o T B p a a A E H E tuo H A U A WT E PA T A H H H A r o c n o A C T B b ' A \ H
G T ( | > A H A B O E K O A . H H C n p i l B H A E H A nOTBp'A/ K A E Ili'E I U O
H M A A . W T l O C f l O A C T B A . W H . E ^ H O C E A O H A C O A O K W M T A C A Q -
B " k H A H M " f c TSTEljlrt C X M A H H W M H A T A C A O B ' k . H C X
n p O M H M A OX<5A,K h lM . T A n p O A A A H C A M O M O y r o C f l O A C T B O y M H
A H A T C O T H H A A T T A T A p C K h I X H A f l A A T H X H M
W T M A U J B H C T A p e t C H r o C f l O A C T B O M H S A A T O U S -
B O A H X n O A \ H A O B A T H H A U I C B K T U H M O H A C T b J p T A -
c A O B C K t d H 8 XP
a M
np ' k c B ' K T ' f eH e t c . M A P' I H . K A K O
A A E C T et O. H T A K O f > A E p E H O M H A O B A X H A U I M O H A C T I i l p
T A C A O R C K b J H C X E f t H O E E p O H A H M ' f c A / A
8
^
H A
l l p S T ' f e
II C X C R O H M H W E p K A M H H l ' f X A A M H IopM' EHtfA O G ^ A I H
I U O H C X O
t
\ A T K S p K S K E T O I O A O IIpST H r p i l H A O M H A C ' K H O
( ? ) H TAKOiKAEpe A
4
AX
E
A
mi
A A U I H A IIM*k J X H T SA ,
T O E B X C E K M U I E I I H C A H O E e t c . A H A . T O E C T B - f c p A I I A U I E P O
roc n o, \c TKA e t ' . 11 H PE S X . U O B A I H . I A I ' O M H C K I H A E o r A / H A
R O E B O A ' l , H B X C " k X H A U I H X S O A ' k p k . B - B p A n A H A Xp . U I H
A B O p H H K A . H r p t l A A P p H N K O B H H A . T x A A E H .
S A A A A II n . iHA A I I I X S A A n .\pi:A A A E0Sf X T H H K I I \ ' . Kpx-
K E II f i A H A X8p8 IIApXAAAKCRE H E A ' . E U C K H X P p O A B H
H ( U H A A A M > I 8 A A nApKAAAKCBE H O H O r p A A C K U X - I j . t p S O B -
f ! r O I I O p T A p ' k C O f A R C K A r o . A p A r U I A H A C U X T A p I j .
ToA A EpA B H C T ' k p H H K A . / H W8 A A R O C T E A H H f C A . ( j ) E A H
M A U I H H K A . S f i A p H C T O A H H K A W A H A K O M H C A . H B ' k p A
6xrkx
x
etc. (incheiarea ordinaria, cu numele vel-
l o g o f t u l : ToA A Ep) 1HCA A MlIxSlA OY X p X A O R - K B
A * k T O / A H M ^ C I I U A M . \ p T T.
In numele Tatlui, all Fiiiilui i all
Spiritului sfinii., adoratorultt Trinitii Ionii
Pe t r a vod etc. am graiaii ruga nostra mo-
nastirea tasloven, templulu nascerli Mace
Domnului, unde este eguraenu kyr Pai si t i , dn-
du-i stulii Pa c a ni i in Cmpvlu lu' Dragosi
care salii se secuestrase pentru crima trdrii
dela Sima, cdndu acesta sa fotii revoltaii contra
nepotului nostru de frate Stefanu-vod cella
lner (*); asseraenea -amu mai dat unu
satft pe Taz l nl n- Sr at i i anume Ta' e s c i i ,
cu mora in apa Taz l ul ui i cu tote alinen-
tele, care satii am cumperat domnia mea
cu banii gata din vistieria nstra, cinci-sute
i 80 zloi ttreti, dela slugele nstre Cri s -
t i ana i frate-se Ioni i i surorile lor Nas' -'
t ea i Annn c a , copiii Nas t as i ei , nevestei
() Vd Letofit,, t. 1, p. 155.
lui Ba r na n i fiicei, lui Ma s s i mo staroste,
de a lor bun voia, fr nici ui silla, findu
a lorii drept ocina i moia, basata pe aotul
de cumpertori all moului lor j f l assi mn
staroste dela fratele domniei rn^ilf.J^ogd^n-
vod, i pe actul de intritur djej e0iM
nostru de frate Stefanu-vod, i p^
w
|^ulu
de intritur dela ins d.omnia mea; i

^uu
mai dat monastirii nostre dela TazJ
un loc anume Daduvi i pe Prat t t cu afle
lui lcuore i cu grlele Por c nul u , cari
se vrsa prin Curcabet in Pr o t o
:

i i-aniu mai dat un salasti anume Ve nt a Iii;
cari Iole supra-scrise sI lie etc. ^pe, credin-
a domniei melle, i a PRE-tubUuldi met fim
Bogdanu-vod, i a tuturora boierior; ganul
Hrnft vomica, p. Afegril, p. Crinjpo.'gj^ij^p.
Tl ab, p. Vl a d i p. l Ui ha purcalabi de
Hotfnfl, p. Crje i p. Ho r o purcal^ de
Xeinii, p. Gr o z a v a i p. P a n d a puirclabi
de Ro ma na , p. Ba r bo v s ki portara de Sfa-
ceva, p. Dr a g e nu spatar, p. To de r o vi-
sternicu, p. Li ci ti postelnicii, p. Fe l e a pihar-
nicC, p. Zbl erea stolnicii, p, I oano, comisu,
i toi etc. (incheiarea, cu numle veWo.g9.ftulu
Tode r o) . A scriss I l i bat a i nHrl e, 7038.
martii 3. ' -s
No. 192.
laii, 1572, maiu 22, hrtia.:
Ionacu vod cella Cumplita iutresoe monastirii
Bistria mal multe familie de igani :
;
,
("Acestu documentu, pre interessante prin isclitura Domnula! i
prin nomenclatura' iganiloru, se afflS n Archiva Statutui). "
f H W A H B O E R O A A t t ' * . A
A
A X
M N O M
" A
0 B | 1
X H ^ U
1
^
M O A B A MOH AC TH p WT E H C T p H H X C X E A U H U M A "
H H . H M E H E M H A T S A H H E H A E T O ^ R p A M I l A H A* ,
H
X
H r . \ R p H A X o A T t C X A* " X -
H
Ql Tpt H r A M T R E N A
E T O ^ ) p O H ' l l A . H A ^ T H X . M FCPMQE H 2KEHA E r O 55.-
p H K A H A ^
T I
" X -
H
^
8 k
* K X A f t A p H / K t H A E f O .A0pA
H A' k' T H X - H 6llTOAT8 H K E H A E H ) T p U n t l H A ; H A * T W
H X - I I I l E T p H K A H J K E H A E r o S p X B A J V A H A ^ T H A -
B p A M H K E H A E I ' O H A^ T 11%. H - ^ $ K 8 M E M
J K E H A E r o H A C ' r t H . ^' kT H J f . H T p H ( { ) J ^ A O B A T E K H
2REHA 10 T H T * k H A *
T
'
M
X
M
AP
ZrC
" ^'
) a H
E T O E O H K A H A^ T H X I I . . . . J K E H A E r o K S K S A A T
4
H A / f c T t l NX- H IIISlKA H J K E H A iro H p H H A H ft T H H*.
ti . . . J K E H A iro ( p p X C H N A M A- f e T H X . M JI,AH M J K E H A
e r e H A K A ii A ^ T H %. H J | A H K 8A M K E H A r o . . . H a*
H X- M ^ A H M N A H J K E H A f P O Go<b H f t ^ T X-
B
PoMAWKO
* . . H J K E H A iro IhpACKd H f t - f e T HX- HFpHrOpE H K E H A E P O
HATACKA H IWM . . . . K E H A E r o IlzpACKA H f t t T HX
H G H M W W H J K E H A E r o Hpmu H a^T hx- H ^ p A r c H H
A V A J E P H J K E H A E r o TAd^m H f t - k T hx B o a* H W C H I I
H a? E H A iro KnrHM'k H A . H IlaHL-fc H J K E H A E r o T H T K
I I A* b T HX- H B E H U J - b H J K E H A E T A TpOJAHA. H Aj) A r -
O M H K f H A E T O B&pBApA H ^T H %. H H BAH H J K E H A
ero o K t a . H G D H H I ( % H J K E H A E r o H - f e r a H a'^T hx.
M KpZCT-k H K E H A E r o (J> A O A p E , H (J)EA"k H K E H A E T O
MzpHKA H A'b'T X-
H
nAHqt . . . . . <J>pSCHHA H
y f e T HX- H TpHdpAH H J K E H A E r o G A A O M H fifcT H.
H Toft M J K E H A E T O HACTACta H A^T HX> HTO T U B M -
IHEnHCAHHH JJHTAHH C%T W T AABHA X
O A o n H
C B ' b T ' k H M O -
H A C T H p H . . K A K O A* t * T M W T HAC. etc, I I H C 8 IAC B A t T
/n Mai K B , f rocnoAHHZ P E H E . (Cu mna domnului:)
f Iw B O R B O T A H% A'fcT /n. (Cu mna uricarului:)
f. BepX'feH A o r 8M I A . f M H X X H A E C K S A .
f I oannn vod etc. am datu i am mi-
luiii rugei nst re monastirii de la Bi s t ri a nesce
robi i gani a-nume: Nat al i i i femeea lui
Avr ami a i copiii lorii, Gavr i l Ho l t e i a cn
copiii, t r e nga cu femeea Fr oni a i copiii,
I l r gol cu femeea Mari ca i copiii. Lnc a
Cl dri i eu femeea Ta do r a i copiii, Vi t ol t
nu femeea Gri pi na i copiii, Pe t r i c a cn femeea
V r v a r a i copiii, Avr ami i cu femeea . . . .
ii copiii, Crbune cu femeea Nas t e a i copii*,
Tri f u Ho l o v a t e c cu femeea Ti t ea i copiii,
Dr a g l a Cl ora cu femea Bo n c a i copiii,
. . . . cu femeea Cucnl at a i copiii, ui c a
cu femeea Iri na i copiii, . . . ou femeea
Fr s i na i oopiif, Ta p a cu femeea I l c a i
copii!, a n c a l u cu femeea i
copiii,
1
Dancl al t t cu femeea Sof i a i copiii,
Ro i na c o . . . . . . . . . . . cu femeea P -
r s e a i copiii, Grl gorl e cu femeea Na t a -
s c a, t oni i cu femeea P r s e a
i copiii, Si ml on cu femeea Iri na i copiii,
Dr a g s l nu Mazere cu femeea Gafl a i copiii,
Bo de a l os i p ou femeea Ki ghi c na, Pa n-
ea cu femeea Ti t ea i copiii, Be c e a
eu ferm ea Gr oz ava, Drags l ni i ca femeea
V r v a r a i copiii, I vanu cu F T M E E A Doki a,
Oni cu femeea Ne ga i copiii, CrSst ea cu
F E M E E A Fl oar e , Fel ea cu femeea Mari ca i
copiii, Pan e a . . . . Fr s i na i copiii, Tri
f ana cu femeea Sal omi a i copbi, Todac u
F E M E E A Nas t as i a i copiii, cr supra-scriif
i gani sunt de de mulii robi ai sntei monastiri
i deri ? fi; i dela no etc. Scrisa in Iai ,
7080, maiu 22, f Stpnulu a d>5. (Cu mna
Domnului, sl . V O N E S C E : ) -j- ionii vod in annulu
7080. (Cu inna uricarului;) f Berh^ci u lo-
gofeii a inveatu. f IWihilescu.
No. 193.
Roman, 1586, genariu 13, hrtia.
Dionisiu, decanulil mitropoliei dela Roman0 (sic),
mrturisasce mpreun ca ali trgovei despre vinda-
raa unui territor din trupul satului Stncescii
( A rchiva Statului)
f M u ^ H W H H C E A' I K E WA W T p O M A H C K O E A ^ H T p O n O A E .
H T X M A U J H E A i p t H H B A . . . . P a K H S H M a T E W
E 8 T H A p H K p l C T ' b U8 AEU, . . . . W T G a A O M H p E U l l . C B -f c -
A E T E A C T B 8 E A 1 C X C U M A I 1 H C 0 M W f i F n p H A O U l t np ^A H A -
tA H P o M A H I l A E U J W T ( J ) p X L ( E I J l H H E K H M H E ( l O H S K A E H
H n p O A A A C B O n p A B S W WTHHH8 . . . . M A C T W T C E A O
W T C T Z H H E U J i H H K H A A M A C T H M t C T O A M A H H . T A
n p O A A A j n S n A i i i i i ' H A H F E A H H H T O I O A E . . . . frVk C O T
K A H H r O T O B H H S C T A B U I E C b I t i S f l A H H L A i l H T E A H H A W I 1 A A
T H A A 8CH B K 1 U J H H C A H H n i U l t H C O T B A H H r O T O B H 8
p 8K P O M A H H A E U I W T ^ ) p X U E l H i W T f ip ^A H A M H . H H O
M U B H A " K X W M A O K p O B O A W H T O K M E K H ( T O A H 0 E A n A A T
H n U t A X O M A E H C B - K A E T E A C T B S M n p A B I O H A U 1 B"fcp8
H f l O C A ' E A H ' E H H J H Wk^tTeS M O H A X ' 6 ' E W K T H C T H i i i E I I C -
nHCAA ae. n u c 8 PO M A H B A ^ T O / ia M I J C H I ^ A T E N r i .
t Noi Di oni s l dikeul mitropoliei dela
Romanii, i Ti nai i , i Ba s t n i . . . .
Rj i c i i Mfttea butnarulu i Cr as t e a ju-
deulu . . . . dela Bal omi res cI , mrturisimu
cu acestu zapisii, cumc a veniii naintea
ndstra Ro ma n a Pl e i i dela Fr e s c ! , de
nime silitu, i a vindutii a sea drept moia
parte din stulii St nc e s c i i , parte
de joii, cu loc de mdr, jupnesei An g e -
l i na Goi , drepii 200 bani gata, pltii to
naintea nostr, dreptu care, veojndu buna-
voia i tocmel i plat deplin, am scrisu
i mrturisimu pe drpta credin a ndstr;
er ultimul martur clugerulu Thr oc t i s t
a scris acesta in Ro ma n , 7094, genari 13.
No. 194 .
Fr locu, (ctre 1600), hrti.
H atmanulQ Oreu acutesce pe iganii mnstirii
S. Sava de ammesteculu slugalor hatmnescl, vtavi
si judi.
(Archiva Statului. Pecetea lui OreH, pe cera verde, presint
duo! lei in picWre, fa 'n fa, i in mijlocu unii palou)
f GDpXLU X E T M A N H n p Z K Z A A B C b ' M A B C K H . n H U J E M
C H H O B E M H A U 1 K O T C p H RtifriT X
0
A "
T I
P
A
A
E
I J r A M i H B Z -
T A 5 K H U 8A ,EU,H M I Z P A H C K H X - I A K 0 8 p T E C E C A H C T H A U J
A B H A _A H A A A H T E W C T A B H T H 8 u O K O i K O T O p H C 8T n p A -
i H X A 0 I 1 IJxrAHi C B ^ T - b H M O I I A C T H p S r f t E E C T X P
A M
C B - f c T W H G A B A A H H A M O E O T E E L / I E A
A
N E B A A S H T E M X
T X H A ftA B 8 A E T C A O B O K A E N H H B Z ftCE p ofiOA- b xA
HT
'>
n o g E M A H r O C n O f t C T B A C H r 0 C r i 0 A H H 8 H M K O A O B A T I i c k t x
H p A B A O W . A K T O E S ^ E T H X B A A Q K A T H T A K O B A T O J A B f -
A H K A A K A P A H E K 8A E T . H M A K H E S H H H H T E (Pecetea, i
iscllitara:) GDpzui x-*
4
" H C K A A .
t Ore i , hatmanii i purcalabu de S -
c e va, scrimti ctre fiii notri, cari norii, Am-
bla in cestiunea iganiloru, de asemenea ctre
vtavi i ctre judii igneti, pe data ce vei
vede acesta carte a ndstr, s lsai in pace
pe robii drept! i gani al sntei monastir tem-
plulii St. Sava, i s nu- superai nici pen-
tru ciubote, ci s fie liberi i n bun voia de
a mbla prin erra domniei selle lui vod f-
r ca s le mal cutai elincuri; er cei ne-
asculttori de'ntre voi se voru pedepsi cu ma-
re pedeps: altu-fellu s nu facei. (Pecete,
i iscllitura:) Ore sil hatmanii isclii.
No. 195.
Fr locu, 1612, august o, hrti.
tefanii vod Torosa poranses e ex-vtavulul d-
la Bacu de a innapoa monastiri Bistria ctu usur-
pase in timpul funcionrii selle din vama cea mic dela
Bacfi, hrzit acei monastir de ctre domnii cei vechi.
( Archiva Statului).
f G T E < J > AH B O E B O A A . etc n H i u t M c A 8 t HAUI /8
n 8A C b J H X M A p T E H . S H R t U E Sp' E A . K H K . W T E A K Z S A ,
4 1
* "
T H J H A T H . E O / K A A O B A A C K np - fe-A I I A M R M O A E B H M L j H H A -
U1 H K A A S f f p M . W T C B ' E ' T A A M O N A C T H p E M C T p M U , . I I CHllJi
K A A A H A J K E C T H M ftAAA A A H T O M A A A W T T p X T B A K X S
W T H H L U H n p A A H H r o c n o / \ A p H . H W T rocnoAcrso^ ji-
K O f l W C T A B H X O M H M T A A M H T 0 M A A A , A T H K O A E C H .
K H A T A M S p t A H H K . B Z * E A E C H . C B E T H T A A M H T O . H
C X A A E L j I E B A A 8 HT E . T O f O p A ^ ( A K O 8 p H T E C E C A H C T f O C -
n O A C T E A M H . A T H A ,
A
H M A E U J W C T A S H T etc. H S T O E C H
B X - t v A f t O C Z A A W T M H T O A* B p A T H T H M B Z C H A T . K O A -
U1AA i T v A A O E A* H E n p H A E A r O C I 1 0 A , t T B A M H . B O n O T O M
f t O E p t A* H A E U I A / K E 8 A H A \ O O C A A T H H H A T E E " f e . E8
AE T T A M O n O B t c H T f f . etc. A - f c T /5pK A B . E . f BolKO B E A
A O r O < j ) E T 8 H . f XApArA.
f t e f ana vod etc. scrinul ctre shjg*
ndstr Lnptt allu ftlartei, ex-vtavu dela Ba->
cu, dndu-l scire c s'ai tnguit inaintea
ndstr rugtorii notri clugeril dela snta m r
nastire Bi s t ri a, pentru c Domnii anteriori
le au fotii daii vama cea mic din trgul Ba-
cului, pe care le-amu lssai'o i'domnia mea, e\
r tu, cndu fu acollo vtavu, le-alkaiu a-
cea vam i tot superi i acum; (ecfc, iu
dat ce vel ved acesta carte domh'esc,'S'|N
lai n pace, i s le ntorci cate a lut'p(xn#
acum, i s nu mal vin alta tnguire la dom-
nia mea, cci atunci sa scil bine, c vonm tri'
mitte ca s te spn^ure pe locu. 7 20, *au^
gustu 5. f Vo c o veHogoftii a inveatu.
f Ba r a g a .
Do c nme nt e i nedi t e romne.
N o T 7 9 6 .
laii, fr annu, aprile 14, hrti.
Gtavrilu hatmanti, fratele lui Vasili-vod Lupalu,
invit amiealmente pe Nioolalu Milescu (f) & a
pune la caile cu monastirea Tazlu in, priivina ura!
iganfi menastireso, ce 1& vinduse unul Muntettff.
(Archiva Statului)
s
' :
f mBPHH/I X E T M A H H nspKZAAK C 8S A B C K H . C * # '
E M A A H p I A T E H 8 A H O C T p S A A NSB^ilUI tfkMfl-
GlHK) A A T A A M i p H p E K Z H H C A 8 K E A 8 H T K Z A S r a p V
' (f) Celebra poliglot i diplomatij, detrpre ctre Vorbe** &ewi-
cr, Letopis, t. 2, p. 109. . W a ^ .
A f c A A C B Z H T A A A Z H Z C T I i p E f t A A TftBTlIS n E H T p S H I J H -
H I N A H U M E I T C 1 T P 8 . K A p E A E A A B H E S T L A p A Meu*
T E H * k C K ( R , KZnHTAN8A8f PftiSA. K M A S Ulf C K p i l C O A p E
A E A A K X 1 H T A H 8 A C K p H ' K H A c x A B H E S T H p E A M E A 11,11.
Fi4H A E P E R I R A O A W 5 M i I U M M H H M H A E T A A K E .
H i ; i i i H ^Hr l H / ' r a T e A A A Z I I Z C T H P H . n E i r r p A M - k M e x
A E C K O l i II,iriTH5/I C A 8 C A A E A A G A H H M E A i A S . \ T
n p E gHTlH. e x H 8 H A M ! . j i T p A A T K i n T O E I I H W E M H
A P A B A (acsta scriem, i somtate). 8 IfIC A n A -
(Iscllitii : TilfiPH/1 (Pecetea, pe cra verde).
No. 197.
laii, 1638, genariu 2, hrti
Vas ili vod Lupuiu decide ca, la casti dca in
dever satulfi Drmnescil a impresuratu di n territo
riulfi monastiril Biaericanif, apoi omul vel-logofetulu
s dea clugrilor toti foul cosiii pe loaulu n ce
Btiune i s mal ea dela Drmnescil hatahnu 6 bo
pe sma domniei.
' (Archiva Statului)
\ IW GlUGB/irS B O E K O A A ett. A A T A M K A p T t f t O M -
l l 'l l t M t A E K O I A p E l l S A S i A O M H H ' A V k A E B p E ^ E H M O C U1H M H H -
C T H T YSPUAUl A0r0<JtZT8A M E A M A p E . U J H H p E M -
H J - U A T p E M H T E C Z X
I E T A
P
E m t
n S T A p H H K K8 B A p T A
A O A M I l i M' E A E . A M E p K A U l H X C O K O T H A A \ T A p 8 A C A T E -
A O p C B E N T E I M Z H Z C T H p i A ESGgPgKflHMOP. K X C A 8
i K E A S t t T K Z A S r Z p i ' H f t E A K O . '
;
0. l i p E C A T n p E ^TlPittTl-
H6I|1I. K X A 8 ^ I H T p A T n p E C T E c l i M H E . U l H n p E C T E \0-
T A p t , M E A " K M \QT%p%r ^omiio. M " K . f t E C X B A A "
4> A A A A E B Z p A T K X A 8 J f H T p A T n p E C T E C K M H E U l H H p S -
C T X
0 T
P
A > H E A M N 8 C
A
5 M N
'
I A A V K
-
K 8
M A 8 n Z p X T
K l A S r X p l H J ^ H H A H H T ' k A M H I I M * k A E . E A K A C X A G X
A A 8 A T O T i p Z H S A K X T C Z K A A <J> A A K O C i l T n p E
A 0 K 8 KZArzpHAOp 1 X 1 H C X A A
N
P
E
A \ Z H A
K S A 8 r Z p H A O p . U I H C X A i K Z A A 8 W A U l H X
A
T A A -
M8 A U I " k C E K O i . U I H C Z i A A 8 K Z A i M "f c A A * A O M -
H A iwk U l H H E M E C X 1 (8 K t f T ' k E A I T i l l t C A 8 A W n p H
J f k H A l W T ' k K X p U / l H A , O M N H A \ A E . G A M r O C n O . X H H X B f A - f c A .
8 WC B A /J) M 8 T E N E . F H I L PH / I f l l I l B E A A O r O l j l E T . (Is-
cllitura uricaralu :) MOIJOK.
No. 198. '
lai, 1669, mai 10, hrti
Marta femeea lui Coae vinde casa ci din ulia
nutnit msssc Domnel Oaterinsl, veduve lu Dabi
j a voda,
( Archiva StatuluT)
f I A E K Z E S MlPTfl <J>*MfcA K04IH. U I H K 8 8-
HlKf (f> H M 0 p 8, \ M E S . C K p l I E M U I H M Z p T g p H C H M K8 M E C T
A A E B X p A f AI1HC A A H 0 C T p 8. K 8M H O A
E
B O U S B O A H O A -
C T p < Y > . A E H M E CHAIllii H U M E A C S l p i l l l ' . A M fiZ H A^ T 8H
A O K A E K A A C M . M E A M A C S T n p E 8 A M I 1 A p 8 C A C K X K X T
m i H E A8rlAHA. K A p E A O K M A 8 < J ) O C T 8 M E K S M H X p X T H p X
A E A A ^P'LrHH. Ulli A 8 ^ P T L F H I I A 8 ( J ) 0 C T 8 K8 MI 1 A-
p Z T S p X A E A A Glll Kl^lfil. A M E C T A A O K A A M BZHA8T
A \ X p I I E I C A A A E A
0 A M
"
E
i K A T E p I I I I I I . M E A 8
<f> 0 C T 8 A p X I I W O C A A T 8 A 8 ^ A K I I } K l \ B O A A P
E N T
(locu deaert) A E K XT 8 L I . U I H A ' I A S 4
, x k S t
M A T A
A E i i A H i i (locu deserto) \ G A I I T A T A . ,
P
i i Tp8 M Z H A a.
I I 8M A 5 A n n c . M E m A K 8 T
(
\e,u A \ ' I I A A S ^P'hV^i.
l i p E A M E A A O K A A M IiJEpA8T._ M2. ,\ C X B A A ( ] ) A A 8HAEBA
C X A K X A C X A 8A . H U e x c x A ' k -
A a
M H C T T A I M Z H A
M X p E i C A A A E . A O A M I I E KflTSPHHM. I f t p 5Annc. M E A 8
A88T A P T L F H
1
!
A
5AA C ( j l H M O p S A MfrM&L ( | > 0 -
C T A 8 A A ^ ^ Z H A M "fc. (11 l A A A ^ A A T A A M X H A M X p E i C A A -
A E A
C A
^ H

' U ' H K X H A A M q )ZK8T A M A C T X T O K A A A A Z . K8


M Z p f A C A A
0 A
M H A . U l l i M I A 8 ( J ^ K S T M X p l A C A H A A T A
K Z T M A C 8 C . C K p i E A I . (boCTA8 flQ^fi B O p l l K O A UlH
KllPGTli M E A 8 ( p O C T S B A M E U 1 . U l H GKOlPpLH K O -
M H C 8 A I U H Gftii MfrlUS A K8 A 8 (j)0CT8 A C K S A A
E
M O U I E U l H KHPl g A X T A p K S A . U I H P H G D P R B B O p i l H K S A
U I H SHIKS K S M H A T S A A S MHS n - k B E u , 8 A . U I H TH-
G)Pfm A q ) P 1 L H K ' L I IUH KHPHK H E I I O T 8 A A 8 M H -
TPO( J )jdH K X A S r X p S A . U I H ^POGll M A 8 ( | ) 0 t T 8 C T A -
p O C T E A
E
R iVX H A p i. U I H 18TK0 G X K A A S A . U l l i TS-
Prl S KOT G Z K A A . U I H HGDH C H p A A p . U I H H0I1A SP-
C 8 A . A
, U
G E C - k p H K A P o U I K X i . K U H M 8 A I H I W A M E I I I I G 8 H .
etC. L H E 8 ilH^Pl MMX^ddU, S p l l K A p W A A M C K p i l C
A I I H C 8A ete. o y MCOX B A ^ T / j p o A v k c H i i A M A i
f
(Iscllit:) AQKG PWM B o p H C K I A f KHPHflB
M A p T o p . ( P A N E R I de degetu:) MPT. f
C W H Z MfTPT fGaRb\M.(l8<&m$:) rOPFE
oyvwog [xaQTrQcig aravoS-e. rEJPrHZ <t>PJN-
KA (laoTioctg. ataqoazag uaQti]Qo
xuvad-tv. f TOPFIT MIIOTTHZ'imqrri'mg. TIE-
THKOS (.maxukr uaqti]Qag.
I mpr i me r i a St at ul ui .