Sunteți pe pagina 1din 2

S2

A. Sistemul de control intern. Elemente:


a) Existenta unui plan de organizare care implica:
1. Delimitarea functiilor si responsabilitatilor prin existenta unui regulament de organizare
si functionare (ROF) la nivelul fiecarei intreprinderi.
2. Desemnarea persoanelor care angajeaza patrimonial societatea (au drept de
semnatura)
3. Intocmirea si transmiterea documentelor in cadrul firmei.
b) Competenta si integritatea personalului in special al celor care fac parte din management
c) Existenta unor documentatii satisfacatoare insemnand:
1. Producerea informatiilor in baza unor norme si proceduri
2. Arhivarea informatiilor deosebit de important in ceea ce priveste controlul ulterior
B. Obiectivele controlului intern
1. Protejarea activelor intreprinderii
In luarea masurilor de protejare se tine cont de dimensiunea intreprinderii, de forma
societatii si responsabilitatile atribuite persoanelor desemnate sa gestioneze patrimoniul
firmei. Este necesar ca la nivelul intreprinderii sa existe o structura de organizare care sa
cuprinda:
- Organigrama intreprinderii, care cuprinde compartimentele, subordonarea lor si relatiile
dintre structurile organizatorice
- Separarea responsabilitatilor si a functiilor
- Definirea functiilor: existenta unui nomenclator de functii la nivelul fiecarei entitatiin
care sunt prezentatea toate functiile din cadrul intreprinderii, codul COR (clasificarea
ocupatiilor din Romania), compartimentul din care face parte functia respectiva si
categoria de incadrare
- Desemnarea persoanelor care reprezinta intreprinderea
Consiliul de administratie / Comitetul executiv / Managementul firmei desemneaza anumite
functii din cadrul entitatii pt a reprezenta si a angaja patrimonial societatea in relatiile cu
tertii.
2. Asigurarea fidelitatii si exactitatii informatiei contabile.
In cadrul intreprinderii, aceasta cerinta revine persoanelor responsabile de gestionarea
patrimoniului. Astfel, la nivelul intreprinderii trebuie sa existe un manual de proceduri,
instructiuni aplicabile la nivelul fiecarei structuri. Totodata, este necesar sa se cunoasca
politicile aplicabile la nivelul entitatii care pot fi financiare, comerciale si sociale.
In manualul de proceduri trebuie sa se includa informatii privind:
- Intocmirea si circuitul documentelor justificative
- Reguli de organizare si evidentiere corecta a tranzactiilor contabile
- Reguli de organizare si efectuare a inventarului patrimonial
- Reguli de intocmire a bilantului si a situatiilor financiare
- Controalele de baza ale activitatii contabile (constau in verificarea modului de operare si
inregistrarea tranzactiilor economico financiare si vizeaza controale de exhaustivitate,
de existenta si de exactitate)
3. Asigurarea respectarii dispozitiilor conducerii
4. Promovarea eficacitatii exploatarii
C. Relatia control intern audit intern
Controlul intern cuprinde toate procedurile si politicile aplicabile la nivelul intreprinderii si
de realizarea lui sunt responsabili toti salariatii din cadrul entitatii.
Auditul intern urmareste verificarea existentei adaptabilitatii si a modului de aplicare a
procedurilor si politicilor decise de management. Auditul intern se poate realiza atat
printrun compartiment distinct in cadrul entitatii cat si prin firme specializate pe audit
(externalizare).