Sunteți pe pagina 1din 10

Cuprins

INTRODUCERE
1. Crearea Procesului de cooperare n Europa de Sud-Est (SEECP).
. Repu!lica "oldo#a n procesul de cooperare n SEECP.
CONC$U%IE
&I&$IO'R()IE
2
INTRODUCERE
Actualitatea i importana problemei abordate. (st*+i, c-nd procesul .lo!ali+*rii de#ine tot
/ai pronun at iar statele ca 0iind cei /ai i/portan i actori pe arena interna ional*, crearea
structurilor de cooperare re.ional* de#ine tot /ai necesar*, i anu/e datorit* 0aptului c*
cooperarea re.ional* este considerat* ca 0iind cel /ai e0icient instru/ent pentru consolidarea
sta!ilit* ii politice, a de/ocra iei, pro.resului econo/ic i a de+#olt*rii sociale.
(t-t pentru Repu!lica "oldo#a c-t i pentru *rile din ntrea.a lu/e, cooperarea
re.ional* repre+int* o di/ensiune i/portant* a acti#it*1ii politicii e2terne. Cooperarea re.ional*
este o parte co/ponent* a diplo/a1iei /ultilaterale a Repu!licii "oldo#a 3i se /ani0est* prin
intensi0icarea rela1iilor politice, de securitate 3i co/ercial-econo/ice n cadrul or.ani+a1iilor 3i
ini1iati#elor din re.iunea Europei Centrale 3i de Sud-Est, arealul Dun*rii 3i re.iunea e2tins* a
"*rii Ne.re. "ai /ult ca att, de la nceputurile particip*rii Repu!licii "oldo#a n cadrul
procesului de cooperare n Europa de Sud Est a de#enit un suport considera!il pentru politicii de
inte.rare european* a Repu!licii "oldo#a. 4n acest conte2t, cooperarea re.ional* contri!uie la
accelerarea procesului de inte.rare a 1*rilor re.iunii n structurile europene, c*ci Uniunea
European* de ast*+i, c*tre care tind cu atta pasiune aceste 1*ri, repre+int* o 0or/* 0oarte
a#ansat* de cola!orare re.ional*, care la ti/pul ei, a 5ucat un rol decisi# n asi.urarea sta!ilit*1ii
Europei Occidentale.
4ncepnd cu 661, dup* aderarea la Pactul de Sta!ilitate pentru Europa de Sud Est, Repu!lica
"oldo#a a nre.istrat un pro.res considera!il n cadrul cooper*rii re.ionale n Europa de Sud
Est. Repu!lica "oldo#a s-a i/plicat acti# n cadrul ini1iati#elor 3i proceselor re.ionale de#enind
un partener de ncredere n atin.erea o!iecti#elor re.ionale. 4n calitate de o!iecti# prioritar al
politicii e2terne, cooperarea re.ional* a contri!uit la de+#oltarea econo/ic* 3i consolidarea
securit*1ii 1*rii, constituind ast0el pre/ise i/portante pentru procesul de inte.rare european* a
Repu!licii "oldo#a.
Scopul i obiectivele teei. Scopul re0eratului re+id* n e0ectuarea unei cercet*ri a/ple 3i
detaliate asupra Repu!licii "oldo#a n procesul de cooperare n cadrul SEECP.
4n reali+area scopului /i-a/ propus ur/*toarele obiective:
identi0icarea cre*rii SEECP7
anali+a rolului Repu!licii "oldo#a n procesul de cooperare n SEECP7
Cuvintele c!eie" cooperare re.ional*, structuri europene, Repu!lica "oldo#a, SEECP.
3
1. Crearea Procesului de Cooperare n Europa de Sud-Est.
Procesul de Cooperare din Europa de Sud-Est (SEECP) este o structur* de cooperare
re.ional* neinstitu1ionali+at*, lansat* la ini iati#a &ul.ariei n 1889. $a reuniunea pre+idat* de
&ul.aria din 1889, *rile din Europa de Sud-est au pus !a+ele pentru cooperarea re.ional* n
scopul de a crea o at/os0er* de ncredere, rela ii de !un* #ecin*tate i sta!ilitate.
ri fondatoare:
(l!ania
&ul.aria
'recia
)osta Repu!lic* :u.osla#* "acedonia
Ro/ania
Ser!ia
Turcia
S-au alturat mai trziu:
&osnia 3i ;er1e.o#ina 661
Croa1ia 66<
Repu!lica "oldo#a 669
"untene.ru 66=
Slo#enia 616
1
O caracteristic* special* a SEECP este 0aptul c* este o 0or/* ori.inal* de cooperare ntre
*rile din re.iune, lansat* din proprie ini iati#*, i nu la ini iati#a unor or.ani+a ii interna ionale
sau *ri, ast0el 0iind sin.urul 0oru/ din sud-estul Europei pro#enit 3i .estionat de statele din
re.iune.
SEECP este un proces re.ional neinstitu1ionali+at, acti#it*1ile c*ruia snt coordonate de 1ara
care de1ine Pre3edin1ia. Pre3edin1ia SEECP este !a+at* pe siste/ul de rota1ie 3i durea+* un an.
Statul, care o de1ine, repre+int* Procesul la reuniunile interna1ionale 3i .*+duie3te Su//it-ul
anual al >e0ilor de State 3i de 'u#erne, reuniunile /inisteriale 3i ntrunirile directorilor politici.
(ctual/ente Pre3edin1ia o de1ine (l!ania.
Spre deose!ire de /ulte alte structuri re.ionale, SEECP repre+int* un proces lansat la
ini1iati#a statelor sud-esteuropene, 3i nu a anu/itor or.ani+a1ii interna1ionale sau a altor state.
(/!i1ia Procesului este de a concre3te ntr-un proces de cooperare co/ple/entar Pactului de
Sta!ilitate, SECI sau Procesului UE de Sta!ili+are 3i (sociere pentru statele din re.iune.

Pe plan politic. SEECP este, spre deose!ire de celelalte structuri din Europa de Sud-Est, un
1
SEECP informaie general - http://www.mfa.gov.md/depre-ee!p "vi#itat 1$.%&.2%1'(.
'
proces politic, lansat la ini1iati#a re.iunii, 3i nu a statelor UE sau a unei or.ani+a1ii interna1ionale.
(ceast* ini1iati#* este deose!it de apreciat*, n special de Co/isia European*, 3i repre+int* un
se/nal po+iti# n adresa Co/unit*1ii Interna1ionale n ceea ce pri#e3te consolidarea cola!or*rii
re.ionale. Din aceste considerente, participarea la acti#it*1ile acestui Proces poate 0i considerat*
drept o pre/is* i/portant* pentru a#ansarea rela1iilor statelor ESE cu Uniunea European*.
Pe plan economic. SEECP este un partener credi!il al Pactului de Sta!ilitate. (st0el,
pro.ra/ele ela!orate n cadrul acestui proces 3i trans/ise spre identi0icarea resurselor de
0inan1are la Pact se !ucur* de o atitudine pri#ile.iat*. (derarea "oldo#ei la acest proces ar
i/plica cooptarea ei n pro.ra/ele /ari re.ionale, ela!orate n cadrul SEECP 3i 0inan1ate cu
a5utorul Pactului de Sta!ilitate.
O!iecti#ele de cooperare re.ional* n cadrul SEECP 1in de nt*rirea cooper*rii politice pe
planul securit*1ii, precu/ 3i de intensi0icarea rela1iilor econo/ice 3i cooperarea n do/eniul
drepturilor o/ului, de/ocra1iei, 5usti1iei.
Obiectivele de baz ale cooperrii regionale n cadrul SEECP:
consolidarea securit* ii, sta!ilit*1ii situa iei politice 3i a rela1iilor de !un* #ecin*tate7
intensi0icarea rela iilor econo/ice i co/erciale de cooperare n +on*? cooperarea
trans0rontalier*, /oderni+area in0rastructurii n transporturi, co/unica1ii 3i ener.ie,
pro/o#area co/er1ului 3i in#esti1ilor7
consolidarea de/ocra1iei7
cooperarea n do/eniul u/anitar, social 3i cultural7
cooperarea n do/eniul 5usti1iei i lupta /potri#a acti#it* ilor ile.ale? cri/inalitatea
or.ani+at*, tra0icului ilicit cu dro.uri 3i ar/e, teroris/ul.
Documente undamentale. Carta rela1iilor de !un* #ecin*tate, sta!ilitate, securitate 3i
cooperare n Europa de Sud-Est st* la !a+a 0unc1ion*rii SEECP. Docu/entul a 0ost se/nat la
&ucure3ti, la 1 0e!ruarie 666. (ne2a Cartei ce cuprinde aspectele procedurale a 0ost /odi0icat*
n 66=, prin introducerea re0eririlor la n0iin1area Consiliului Cooper*rii Re.ionale (RCC), !ra1ul
opera1ional al SEECP.
Structura. SEECP este un proces re.ional neinstitu ionali+at coordonat de c*tre ara a0lat* la
pre edin ie. Pre edin ia SEECP durea+* un an i este trans/is* prin rota1ie. ara care pre+idea+*
pre+int* Procesul la reuniuni interna ionale i .*+duie te reuniunea anual* a e0ilor de stat i de
.u#ern, reuniunea /ini trilor de e2terne i un nu/*r de reuniuni anuale ale directorilor politici. 4n
0unc ie de situa ie, ar* care pre+idea+* poate solicita reuniuni e2traordinare.
2
)rti!ol Pro!e*l de Cooperare +n E*ropa de S*d-Et, Editat:-oldova E*ropeana, 2%11 -
http://www.infoe*ropa.md/pro!e*l-de-!ooperare-in-e*ropa-de-*d-et "vi#itat 1$.%&.2%1'(.
$
O particularitate a acestei ini1iati#e re.ionale const* n 0aptul c* nu se 0olosesc denu/irile statelor
participante. $a /asa reuniunilor se 0olosesc stea.uri, iar n docu/entele SEECP se /en1ionea+*
nu/ele o0icialit*1ilor care au adoptat docu/entul.
@
Pre edin ia este scAi/!at* n 0iecare an?
1889-188=, &ul.aria
188=-188B, 'recia
188B-1888, Turcia
1888-666, Ro/-nia
666-661, Repu!lica "acedonia
661-66, (l!ania
66-66@, Ser!ia i "untene.ru
66@-66<, &osnia i ;er e.o#ina
(pril 66< - /ai 66C, Ro/-nia
"aD 66C - /ai 669, 'recia
"aD 669 - /ai 66=, Croa ia
"aD 66= - /ai 66B, &ul.aria
668-616, Turcia
616-611, "untene.ru
<
!. "epublica #oldova n procesul de cooperare n SEECP.
"inistrul (0acerilor E2terne al Repu!licii "oldo#a a adresat n iulie 1888 un de/ers
3
)rti!ol Pro!e*l de Cooperare +n E*ropa de S*d-Et, Editat:-oldova E*ropeana, 2%11 -
http://www.infoe*ropa.md/pro!e*l-de-!ooperare-in-e*ropa-de-*d-et "vi#itat 1$.%&.2%1'(.
'
Pro!e*l de Cooperare +n E*ropa de S*d-Et -
http://www.wi.iwand.!om/ro/Pro!e*l/de/Cooperare/0C30)En/E*ropa/de/S*d-Et "vi#itat
1$.%&.2%1'(.
1
o/olo.ului s*u din Ro/-nia, care de1inea atunci pre3edin1ia, cu ru.*/intea de a e2a/ina cererea
1*rii noastre de a 0i pri/it* cu statut de o!ser#ator n SEECP. (cela3i /esa5 a 0ost e2pri/at n
cadrul reuniunii /inisteriale de la 1 dece/!rie 1888. $a acel /o/ent e2a/inarea cererii
"oldo#ei a 0ost a/nat* pn* la adoptarea Cartei SEECP (Carta a 0ost adoptat* n 0e!ruarie 666).
Ulterior, Repu!lica "oldo#a nu 3i-a reiterat dorin1a de a 0i cooptat* n acest proces. S-a
re#enit ns* la aceast* idee dup* ce &odo ;o/!acA, Coordonatorul Special al Pactului de Sta!ilitate
pentru Europa de Sud-Est, a su.erat o0icialit*1ilor de la CAi3in*u ideea relu*rii tentati#elor de
aderare la SEECP, asi.urnd partea /oldo#eneasc* de disponi!ilitatea Pre3edin1iei (l!ane+e de a
accepta cererea respecti#*.
C
Repu!lica "oldo#a a aderat la Procesul de Cooperare n Europa de Sud-est (SEECP) la <
/ai 669, n cadrul Su//it-ului e0ilor de Stat ai statelor participante la SEECP, de la
TAessaloniEi ('recia). $a 16 octo/!rie 669, Repu!lica "oldo#a a se/nat Carta de &un*
Fecin*tate, Sta!ilitate, Securitate 3i Cooperare n Europa de Sud-est, de#enind de 5ure /e/!ru cu
drepturi depline la SEECP. (derarea la SEECP atri!uie Repu!licii "oldo#a statutul de /e/!ru
nu doar .eo.ra0ic, dar 3i politic al Europei de Sud-est 3i repre+int* o a#ansare calitati#* n calea
spre inte.rare n Uniunea European*, Declara1ia de la TAessaloniEi constituind ast0el, un 0actor
decisi# n i/plicarea acti#* 3i participarea cu drepturi depline a Repu!licii "oldo#a n procesele
3i ini1iati#ele re.ionale n Europa de Sud-est.
Pre edin ia "epublicii #oldova la SEECP: !$$% & !$$'.
Prioritile Preediniei Republicii Moldova la SEECP:
1. Cooperarea re.ional* este una din priorit*1ile politicii e2terne a Repu!licii "oldo#a.
. Repu!lica "oldo#a este un participant acti# 3i /e/!ru a or.ani+a1iilor, proceselor 3i
ini1iati#elor re.ionale n Europa Central* 3i de Sud-est, re.iunea "*rii Ne.re 3i
di/ensiunea Estic* prin 'U(" 3i TR(CEC(. 4n acela3i ti/p, ncepnd cu anul 666, de
ase/enea particip* 3i este i/plicat* acti# n ini1iati#ele Europei de Sud-est n do/eniile
"ass "edia, de/ocra1ie local* 3i cooperare trans0rontalier*, cooperare parla/entar*,
tineret 3i educa1ie, su!iecte de .ender, co/er1 3i in#esti1ii, ener.ie 3i in0rastructur*
re.ional*, coe+iune social*, societate interna1ional*, co/!aterea corup1iei 3i cri/ei
or.ani+ate, /i.ra1ie, a+il, re0u.ia1i, pre#enire 3i pre.*tire pentru de+astre 3i altele.
@. Inte.rarea European* este principalul o!iecti# care st* la !a+a re0or/elor 3i de+#olt*rii a
1*rilor din re.iune. 4n acela3i ti/p, cooperarea re.ional* repre+int* un /ecanis/
co/ple/entar i/portant care are ca scop contri!uirea la procesul de a#ansare a 1*rilor din
re.iune n calea spre UE, de+#oltarea n concordan1* cu standardele UE, precu/ 3i acces
la li!ert*1ile Europene.
$
)rti!ol Cooperarea 2egional - http://www.mfa.gov.md/!ooperare-regionala "vi#itat
1$.%&.2%1'(.
3
<. Procesul de a#ansare spre UE depinde de per0or/an1a 3i /eritele indi#iduale ale 0iec*rei
1*ri. (st0el, Repu!lica "oldo#a, n calitate de Pre3edinte la SEECP, se #a concentra n
discu1iile sale cu UE, asupra intensi0ic*rii dialo.ului !ilateral a Uniunii Europene cu 1*rile
din re.iune. 4n acest sens, n cadrul Pre3edin1iei, Repu!lica "oldo#a #a or.ani+a
consult*ri SEECPGUE.
C. Repu!lica "oldo#a a sus1inut 3i a apreciat n0iin1area Consiliului Re.ional de Cooperare
(CRC), n calitate de /ecanis/ re.ional de cooperare. Dat 0iind 0aptul c* lansarea CRC
este un proces pro#enit din re.iune 3i nu nu/ai din e2terior, repre+int* un re+ultat
se/ni0icati# care necesit* a 0i consolidat prin inter/ediul i/ple/ent*rii proiectelor
concrete, n deose!i n do/eniile prioritare de cooperare.
9. Pe parcursul Pre3edin1iei sale, Repu!lica "oldo#a #a 0orti0ica cooperarea cu CRC, lund
n considera1ie necesitatea suportului politic n ceea ce pri#e3te i/ple/entarea planului
strate.ic de lucru al acti#it*1ilor.
=. Noi sus1ine/ a#ansarea SEECP ca H#oce unit*I a re.iunii 3i 0or politic deci+ional supre/
a Europei de Sud-est. (t/os0era 3i calitatea discu1iilor 3i deci+iilor din cadrul SEECP au
contri!uit esen1ial la a#ansarea 3i de+#oltarea rapid*, ast0el asi.urnd ndeplinirea
o!iecti#elor 3i scopurilor .eneral recunoscute.
B. 4n cadrul Pre3edin1iei la SEECP, Repu!lica "oldo#a se #a concentra asupra i/ple/ent*rii
deci+iilor de la Su//it-ul de la %a.re! din 11 /ai 66=, Su//itJul din Po/orie 66B,
"asa Re.ional* a Pactului de Sta!ilitate pentru Europa de Sud-est, care a a#ut loc n
%a.re! la 16 /ai 66=, precu/ 3i alte deci+ii re0eritor la n0iin1area Consiului Re.ional de
Cooperare 3i !una 0unc1ionare a acestuia.
8. Repu!lica "oldo#a se #a concentra de ase/enea asupra ur/*toarelor do/enii de
cooperare? Inte.rare European*, de+#oltare econo/ic*, co/er1 3i in#esti1ii, ener.ie 3i
in0rastructur* re.ional*, securitate re.ional*, co/!aterea corup1iei, consolidarea
capitalului u/an, cooperarea parla/entar*.
biectivele:
De+#oltarea dialo.ului SEECPGUE 3i consolidarea perspecti#ei Europene a statelor Sud-
est Europene7
Consolidarea dialo.ului institu1ional cu Co/isia European* 3i institu1iile UE7
Suport pentru aspira1iile Europene a statelor participante re0eritor la aderarea la UE7
Suportul aspira1iilor Europene ale statelor participante n 0a#oarea perspecti#ei lor de
aderare la UE7
)orti0icarea rela1iilor de cooperare 3i !un* #ecin*tate a statelor participante7
4
Pro/o#area #alorilor de/ocratice 3i standardelor Europene ca un /ecanis/ 0er/ de
de+#oltare a ntre.ii re.iuni7
Sus1inerea 3i consolidarea p*cii 3i de+#olt*rii econo/ice a re.iunii cu scopul de a asi.ura
sta!ilitatea, securitatea 3i prosperitatea n Europa de Sud-est7
Consolidarea 3i pro/o#area SEECP pe arena interna1ional*, n calitate de H#oce unit*I a
re.iunii 3i partener #ia!il cu scopul de a ndeplini o!iecti#ele .lo!ale ale co/unit*1ii
interna1ionale7
"en1inerea 3i de+#oltarea dialo.ului ntre statele participante SEECP 3i partenerii
interna1ionali cu scopul de a pro/o#a re0or/ele de/ocratice 3i a#ansarea n do/enii de interes
co/un7
Consolidarea e0icien1ei a proceselor re.ionale 3i ini1iati#elor n cooperare cu statele
participante SEECP, UE, CRC, precu/ 3i cu statele donatoare 3i or.ani+a1iile interna1ionale
rele#ante7
)orti0icarea cooper*rii cu Secretarul 'eneral 3i Secretariatul Consiliului Re.ional de
Cooperare7
Cooperarea cu Consiliul Re.ional de Cooperare 3i procesele, ini1iati#ele 3i or.ani+a1iile
re.ionale cu scopul de a 0orti0ica cooperarea, sta!ilitatea 3i de+#oltarea n Europa de Sud-est7
(5ustarea co/peten1elor 0unc1ionale 3i a acti#it*1ilor SEECP, lund n considera1ie
lansarea CRC 3i n0iin1area do/eniilor de interes co/un a statelor participante7
Coordonarea a.endei acti#it*1ilor SEECP cu statele participante, lund n considera1ie
priorit*1ile politice a re.iunii n aceast* perioad*7
"onitori+area i/ple/ent*rii deci+iilor 3i acordurilor se/nate sau adoptate n cadrul
SEECP7
9
CO(C)*+,E
Participarea Repu!licii "oldo#a la proiectele 3i acti#it*1ile SEECP, precu/ 3i aderarea sa
la noi /ecanis/e de inte.rare re.ional* din Europa de Sud-Est au ancorat 1ara noastr* n
procesele inte.ra1ioniste din aceast* re.iune, au /*rit #i+i!ilitatea pre+en1ei sale n e#olu1ia
rela1iilor politico-diplo/atice din Europa de Sud-Est, au contri!uit la pro/o#area i/a.inei
1
Pre5edinia 2ep*6li!ii -oldova +n !adr*l SEECP - http://www.mfa.gov.md/preedintia-rm-
ee!p-2%%4-2%%&-new/!on!ept*l "vi#itat 1$.%&.2%1'(.
&
Repu!licii "oldo#a ca 1ara cu aspira1ii de inte.rare european*, dar, poate cel /ai i/portant lucru
de re1inut, este c* politica Repu!licii "oldo#a de cooperare n Sud-Estul Europei a 0acilitat
p*trunderea 3i asi/ilarea #alorilor, standardelor 3i practicilor europene n di0erite do/enii de
politic* intern* din 1ara noastr*.
Repu!lica "oldo#a particip* acti# n procesele de cooperare re.ional* 3i ncepnd cu anul
666 se i/plic* acti# n procesele 3i ini1iati#ele n do/eniul /ass-/ediei, de/ocra1iei locale 3i
cooper*rii trans0rontaliere, cooper*rii parla/entare, tineret 3i educa1ie, e.alitatea .enurilor,
co/er1 3i in#esti1ii, ener.ie 3i in0rastructura re.ional*, coe+iunea social*, societatea
in0or/a1ional*, co/!aterea cri/ei or.ani+ate 3i a corup1iei, /i.ra1iune, a+il 3i re0u.ia1i,
pre#enirea 3i pre.*tirea c*tre de+astre 3i altele.
Repu!lica "oldo#a este /e/!ru la Procesul de Cooperare n Europa de Sud-est (SEECP),
Consiliul Re.ional de Cooperare, Centrul SECI, Centrul R(CFI(C, CE)T( 3i alte aran5a/ente
re.ionale europene. Prin ur/are, cooperarea re.ional* constituie un /ecanis/ 3i instru/ent
co/ple/entar de a#ansare a Repu!licii "oldo#a n procesul inte.r*rii Europene 3i alinierii la
#alorile, standardele 3i principiile Europene.
SEECP repre+int* un 0or/at re.ional de cooperare ini1iat n anul 1889 a#-nd drept o!iecti#
pri/ar consolidarea raporturilor de #ecin*tate prin 0orti0icarea cola!or*rii la ni#el politic 3i de
securitate, n do/eniile econo/iei, 5usti1iei, statului de drept 3i co/!aterii cri/ei or.ani+ate.
(ctual/ente SEECP este co/pus din 1 state /e/!re? (l!ania, &osnia 3i ;er1e.o#ina, &ul.aria,
Croa1ia, 'recia, "acedonia, Repu!lica "oldo#a, "untene.ru, Ro/-nia, Ser!ia, Slo#enia 3i
Turcia. Repu!lica "oldo#a a aderat la SEECP n anul 669 3i a de1inut Pre3edin1ia acestui 0oru/
n perioada 66B-668.
De ase/enea, Nicolae Ti/o0ti a participat recent n cadrul su//it-ului SEECP, n cadrul
c*ruia a /en ionat? HProcesului de cooperare n Europa de Sud-Est i re#ine un rol deose!it n
a#ansarea pe calea inte.r*rii europene a statelor /e/!re ale Procesului de Cooperare n Europa
de Sud-est SEECP. Succesele o!1inute de partenerii din &alcanii Occidentali n procesul de
aderare la Uniune sunt pentru Repu!lica "oldo#a un punct de re0erin1*I.
-,-),O."/0,E
1. Fictor CAiril*, (rticol? Cooperarea re.ional* a Repu!licii "oldo#a n Sud-Estul
Europei, Editat?(socia ia pentru Politica E2tern* din R" -
Attp?KKLLL.ape./dKli!#ie L.pApMlNroOidcN1COidN@6@ (#i+itta 1C.68.61<).
1%
. (socia ia pentru Politic* E2tern* a Repu!licii "oldo#a, E#olu ia Politicii E2terne
a Repu!licii "oldo#a (188B-66B), Editura C(RTDID(CT, CAi in*u, 668, 96
p.
@. (rticol? R" #a prelua pre idin ia la SEECP, 66B - Attp?KKLLL./oldo#a.or.Kr/-
#a-prelua-presedintia-seecp-169<1-ro/ (#i+itat 1C.68.61<).
<. (rticol Procesul de Cooperare n Europa de Sud-Est, Editat?"oldo#a Europeana,
611 - Attp?KKLLL.in0oeuropa./dKprocesul-de-cooperare-in-europa-de-sud-est
(#i+itat 1C.68.61<).
C. Pre edin ia Repu!licii "oldo#a n cadrul SEECP -
Attp?KKLLL./0a..o#./dKpresedintia-r/-seecp-66B-668-neLKconceptul (#i+itat
1C.68.61<).


11