Sunteți pe pagina 1din 44

Olympia Business Systems Vertriebs GmbH

Zum Kraftwerk 1

D-45527 Hattingen

www.olympia-vertrieb.de

Ediţia

04/2014 - Ident.-No.: 042014-7

Ediţia 04/2014 - Ident.-No.: 042014-7 r T ermosTaT de radiaTor programabil rT2000 Instrucţiuni de

r

TermosTaT de radiaTor programabil

rT2000

Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă

IAN 101034

r

Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă IAN 101034 r r Înainte de citire desfaceţi pagina cu

r

Înainte de citire desfaceţi pagina cu imagini şi în final familiarizaţi-vă cu toate funcţiile aparatului.

r Instrucţiuni de utilizare şi de siguranţă

1

6 2 3 7 4 8 5 9
6
2
3
7
4
8
5
9
1 2 15 10 13 11 14 12 3 4 14 13 13 14
1
2
15
10
13
11
14
12
3
4
14 13
13
14

1 Timpurile de încălzire

2 Interfaţă USB

3

4a

Regim AUTO, resp. MANU activ Tasta MENU – duce în meniul principal (pornind de la afişajul

standard); în meniu prin fiecare apăsare de tastă se ajunge înapoi cu un nivel

Tasta OK

Tasta

Roata de reglare Siguranţa de copii Baterie uzată Funcţie de concediu Temperatură de confort Temperatură economică Funcţie protecţie anti-îngheţ

4b

4c

5

6

7

8a

8b

8c

8d

9 Compartiment de baterii

10 Piuliţă olandeză

11 Valoare maximă radiator

12 Cap termostat

13 Crestătură

14 Cepuri

15 Extensie plonjor

– Confirmarea setărilor – Funcţia de temporizator

TIME

r

Volum livrat:

1

termostat RT2000 programabil

1

inel de cuplare

3

adaptoare (Danfoss RA, Danfoss RAV, Danfoss RAVL)

1

manual de utilizare

2

baterii (mignon, AA), 1,5V

Cuprins

Introducere 7

Funcţionare generală

7

Utilizarea conform dispoziţiei

8

Elemente de operare şi de afişaj

9

Setările

10

Date tehnice

12

Volum livrat

13

Indicaţii pentru siguranţă 13

Instrucţiuni de siguranţă pentru baterii

14

Introducerea/înlocuirea bateriilor ������� 15 Setare dată şi oră�������������������������������� 16 Montare ���������������������������������������������� 18

Demontarea vechiului cap de termostat

19

Adaptor pentru Danfoss

20

Demontare ������������������������������������������ 22 Adaptarea ������������������������������������������� 23 Regimuri de funcţionare ���������������������� 24

Regim MANU

24

Regim AUTO

24

Setarea intervalelor de încălzire şi de economisire 25

26

Setarea unui program individual

Setarea temperaturii de confort şi temperaturii econo -

mice

27

Funcţie de temporizator

28

Offset

29

Funcţie fereastră

29

Funcţie concediu

31

Blocarea tastelor

32

Pauză de încălzire

32

Stand-by (afişaj LC)

33

Timpul de vară/iarnă

34

Numărul versiunii

34

Resetarea pe setarea din fabrică

35

Funcţie de protecţie anti-îngheţ

35

Funcţie de protecţie decalcifiere

36

Accesoriu opţional ������������������������������� 36

Dispozitiv USB de programare

36

Remedierea defecţiunii şi întreţinerea�� 37 Curăţarea�������������������������������������������� 38 Colectarea ������������������������������������������� 38 Garanţie���������������������������������������������� 41 Producător ������������������������������������������ 43

Introducere

Vă felicităm cu ocazia achiziţionării noului aparat. Aţi ales prin el un aparat de calitate superioară. Înainte de prima punere în funcţionare familiarizaţi-vă cu aparatul. Cu acest scop citiţi cu atenţie următorul manual de utilizare şi instrucţiunile de siguranţă. Utilizaţi aparatul numai conform descrierii şi pentru domeniile de utilizare indicate. Păstraţi acest manual de utilizare. În cazul transmiterii apa - ratului unei terţe persoană, daţi-i toate documentele împreună cu aparatul.

Funcţionare generală

Prin intermediul termostatului de radiator RT2000 cu timpurile de încălzire şi de eco - nomisire programate în prealabil, reglabile individual se poate regla temporizat tempe - ratura camerei. Aparatul acţionează un ven - til pentru comanda afluxului de căldură de

la radiator. Termostatul de radiator RT2000 programabil supraveghează toate ventilele uzuale de radiator şi se montează simplu – fără golirea apei de încălzire sau fără o in - tervenţie în sistemul de încălzire.

Utilizarea conform dispoziţiei

Termostatul de radiator RT2000 progra - mabil, în cele ce urmează aparat, serveşte la reglarea unui ventil uzual de radiator. Utilizaţi aparatul numai în spaţii interioare. Orice alt tip de utilizare decât cea descrisă în acest manual de utilizare este conside - rată necorespunzătoare şi duce la pierde - rea garanţiei şi la exonerarea de răspun - dere. Acest lucru e valabil şi pentru modifi - cările şi schimbările. Aparatul este destinat exclusiv utilizării private.

Elemente de operare şi de afişaj

1

2

3

4

6

7

8

5

9

1 Timpurile de încălzire

2

3 Regim AUTO, resp. MANU activ

4a

Interfaţă USB

Tasta MENU

(pornind de la afişajul standard); în meniu prin fiecare apăsare de tastă se

ajunge înapoi cu un nivel

Tasta

Tasta TIME

– duce în meniul principal

4b

4c

5 Roata de reglare

6 Siguranţa de copii

7

8a

8b

8c

8d

9

OK

– Confirmarea setărilor

– Funcţia de temporizator

Baterie uzată

Funcţie de concediu Temperatură de confort Temperatură economică Funcţie protecţie anti-îngheţ

Compartiment de baterii

Setările

Prin tasta MENU ajungeţi în meniul de setări.

Punctele diferite pot fi selectate cu roata de

reglare. Prin tasta

meniu, prin roata de reglare puteţi modifica parametrul corespunzător. Cu tasta confirmaţi o introducere, cu tasta MENU ajun - geţi înapoi cu un nivel de meniu.

OK

selectaţi un punct de

OK

MODE

Regim de operare:

AUTO = regim automat MANU = regim manual

PROG

Programarea timpului

TEMP

Temperatură de confort şi tempe -

ratura economică

ZEIT

Data şi ora

FENS

Funcţie fereastră

RES

Resetarea la setările din fabrică (Reset)

ADAP

Adaptare la ajustarea ventilului

URLA

Funcţie de concediu

INST

Funcţie de instalare (introduceţi aparatul numai în poziţia aceasta pe inelul de cuplare)

OFFS

Adaptarea temperaturii la condiţi - ile locale (resp. la recepţia subiec - tivă a temperaturii)

STBY

Regim Stand-by

DST

Timpul de vară/iarnă

VERS

Număr versiune

Date tehnice

Model

RT2000

Tensiune de alimentare Consum max. de curent Bateriile

3

VDC

100 mA

2

buc. baterii

 

mignon 1,5V

Durata de viaţă a ba - teriei

cca. 1 an

Afişaj

Afişaj LC 58 x 71,5 x 90 M30 x 1,5 între +5 şi +55°C

Dimensiuni (mm)

Racord

Temperatura

tală

ambien -

Temperatura suprafeţei

max. +90°C

(la radiator)

Cursă lineară

4,3 mm

Ne rezervăm dreptul la modificările tehnice care servesc la îmbunătăţirea aparatului

Volum livrat

1

termostat de radiator RT2000 programabil

1

inel de cuplare

3

adaptoare (Danfoss RA, Danfoss RAV, Danfoss RAVL)

1

manual de utilizare

2

baterii (tip mignon, AA), 1,5V

Indicaţii pentru siguranţă

PERICOL DE MOARTE ŞI PERICOL DE ACCIDENTARE PENTRU COPIII MICI ŞI COPII! Nu lăsaţi niciodată copiii nesupravegheaţi cu materialul de ambalare. Există pericol de sufocare prin materialul de ambalare. Copiii subestimează des pericolele. Ţineţi mereu departe copii de materialul de ambalare. Aparatul nu constituie o jucărie.

Nu desfaceţi aparatul, nu conţine piese care trebuie întreţinute de către utilizator. În caz de defecţi - une, expediaţi aparatul la centrul de service.

Aparatul poate fi utilizat de copiii începând cu vârsta de 8 ani şi persoane cu dizabilităţi fizice, tactile sau mentale sau persoane fără experienţă şi cunoştinţă, dacă aceste persoane sunt supravegheate sau au fost instruite cu privire la utilizarea în siguranţă a aparatului şi înţeleg pericolele rezultate din utilizarea aparatului. Este interzis copiilor să se joace cu aparatul. Curăţarea şi întreţine - rea nu pot fi efectuate de către copii fără supraveghere.

Instrucţiuni de siguranţă pentru baterii

Nu încercaţi niciodată să reîncăr - caţi bateriile nereîncărcabile, nu le

scurtcircuitaţi şi/sau nu le desfaceţi. Ar putea avea ca urmări supraîncălzirea, pericol de incendiu sau plesnire. Nu aruncaţi niciodată bateriile în foc sau apă.Bateriile pot exploda.

Bateriile scurse pot deteriora aparatul. Fiţi deosebit de precauţi la manipularea bateriilor defecte sau scurse şi utilizaţi mănuşi de protecţie. Opriţi aparatul, dacă nu este utilizat pentru protejarea bateriei. Scoateţi bateriile, dacă nu utilizaţi aparatul un timp îndelungat.

Introducerea/înlocuirea

bateriilor

Scoateţi capacul compartimentului de baterii.

Introduceţi bateriile (2 buc tip mignon, AA) în compartimentul de baterii respec - tând polaritatea (ţineţi cont de marcajul

din compartimentul de baterii).

Daune materiale!

Daune materiale la aparat prin introducerea in - corectă a bateriilor, nerespectând polaritatea.

La introducerea bateriilor respectaţi aliniarea corectă a polilor.

Aşezaţi înapoi capacul compartimentului de baterii.

Durata de viaţă a noilor baterii este de circa 1 an. Apare simbolul baterie, dacă bateriile trebuie înlocuite.

Indiciu: Pentru operarea aparatului nu utilizaţi „acumulatoare”.

Setare dată şi oră

După introducerea bateriilor va clipi data. Setaţi data şi ora.

Setaţi data cu roata de reglare. Confirmaţi cu

OK

.

Setaţi luna cu roata de reglare. Confirmaţi cu

Setaţi ziua cu roata de reglare. Confirmaţi cu

Setaţi ora cu roata de reglare. Confirmaţi cu

Setaţi minutele cu roata de reglare. Confirmaţi cu

Pe afişaj apare

aparatul se pregăteşte de montare.

Îndată ce aparatul este pregătit de montare, pe afişaj apare

Aparatul comută automat pe timpul de vară şi de iarnă.

OK

.

OK

.

OK

.

OK

. . Aşteptaţi un moment,

.

Punctul de meniu

fi selectat oricând din meniu�

Puteţi seta data şi ora chiar şi mai târziu prin punctul de meniu

poate

Montare

Atenţie!

Arsuri datorită ventilului de radiator fierbinte!

Atingerea poate avea ca urmări arsuri de mână.

Înainte de montare, demontare sau remedie - rea defecţiunilor la aparat lăsaţi radiatorul să se răcească!

Purtaţi mănuşi de lucru!

Montarea termostatului de radiator progra - mabil este simplă şi poate fi realizată fără golirea apei de încălzire sau intervenţia în sistemul de încălzire. Nu este nevoie de scule speciale sau de oprirea încălzirii. Ine - lul de cuplare inclus în volumul livrării poate

fi utilizat universal şi fără accesorii, se potri - veşte la toate ventilele cu filetul M30 x 1,5 mm, de la producătorii cei mai populari, precum

-

Heimeier

-

MNG

-

Junkers

-

Landis&Gyr (Duodyr)

- Honeywell-Braukmann

- Oventrop Typ A, Oventrop AV6

- Schlösser

- Comap D805

- Valf

- Sanayii

- Mertik Maxitrol

- Watts

- Wingenroth (Wiroflex) R.B.M

- Tiemme

- Jaga

- Siemens

- Idmar

Prin intermediul adaptorului inclus în volumul livrării termostatul de radiator programa - bil poate fi montat pe ventilele Danfoss RA, Danfoss RAV şi Danfoss RAVL.

Demontarea vechiului cap de termostat

Rotiţi capul de termostat la valoarea maximă (11).

Astfel capul de termostat nu mai apasă pi - votul de ventil şi poate fi demontat mai uşor (vezi fig. 1).

Slăbiţi punctul de fixare al capului de ter - mostat (12) şi scoateţi capul de termostat

(12).

Adaptor pentru Danfoss

La montare aveţi grijă să nu vă prindeţi degetele între părţile adaptorului!

Pentru montarea pe ventilele de la Danfoss este nevoie de una dintre adaptoarele incluse în pachet. Pentru alocarea inelului adap - tor corespunzător la ventilul potrivit, vă rugăm consultaţi imaginile (2 – 4).

Ventilele de la Danfoss prezintă crestături alun - gite, circulare (13), ceea pe asigură o fixare mai bună a adaptorului după blocare.

Indiciu: La montare ţineţi cont de faptul, ca cepurile din interiorul adaptorului (14) să aibă o poziţie aliniată la crestăturile (13) de pe ventil.

Împingeţi adaptorul potrivit pentru ventil pe ventil, până la blocarea acestuia.

Adaptoarele RA şi RAV pentru obţinerea unei fixări mai bune au fost fabricate cu pre - tensionare. Adaptoarele RA şi RAV pentru obţinerea unei fixări mai bune au fost fabri - cate cu pretensionare.

După blocarea pe corpul de ventil fixaţi adaptorul corespunzător cu şurubul şi piu - liţa alăturate (vezi fig. 2, 3).

Blocaţi complet adaptorul care se potri - veşte la ventil.

La ventilele de tip RAV înainte de montare trebuie introdusă o extensie plonjor (15) pe ştiftul ventilului (vezi fig. 2).

Introduceţi aparatul pe ventil, respectiv pe adaptor.

Aparatul se blochează cu un declic

Demontare

Atenţie!

Arsuri datorită ventilului de radiator fierbinte!

Atingerea poate avea ca urmări arsuri de mână.

Înainte de montare, demontare sau remedie- rea defecţiunilor la aparat lăsaţi radiatorul să se răcească!

Purtaţi mănuşi de lucru!

radiatorul să se răcească! Purtaţi mănuşi de lucru! □ Setaţi aparatul pe domeniul de tempera- tură

Setaţi aparatul pe domeniul de tempera- tură

Aşteptaţi câteva secunde până când se deschide complet ventilul.

Apăsaţi elementul de deblocare pentru

.

slăbirea dispozitivului de blocare rapidă.

Detaşaţi aparatul de pe ventil, respectiv de pe adaptor.

Dacă aţi utilizat un adaptor, deşurubaţi-l de pe ventil şi păstraţi adaptorul�

Adaptarea

Aparatul se adaptează cursei părţii inferi - oare a robinetului. În acest scop se va des - chide şi închide robinetul de mai multe ori pentru calibrarea punctelor limită. Procedura aceasta poate dura câteva minute în anu - mite condiţii.

Apăsaţi tasta

OK

, până când apare

.

Aparatul porneşte adaptarea. După calibra - rea cu succes aparatul revine în regimul nor - mal de funcţionare.

Regimuri de funcţionare

Regim MANU

În regimul de funcţionare MANU apara - tul reglează temperatura setată manual (cu roata de reglare).

Regim AUTO

În regimul de funcţionare AUTO aparatul co - mută între două temperaturi, potrivit progra - mului setat:

temperatura de confort (în setarea din fabrică: 21 °C)

temperatura economică (în setarea din fabrică 16 °C)

Duratele de încălzire şi de economisire pot fi stabilite prin programul de timp reglabil după voie. Pot fi selectate max. 8 puncte de comutare (4 intervale de încălzire şi 4 de economisire) pe zi.

Sunt programate următoarele presetări din fabrică:

Temperatura de confort

(setarea din fabrică: 1. interval de încălzire la ora 07:00)

Temperatura economică

(setarea din fabrică: 1. interval de economi - sire la ora 22:00)

Setarea intervalelor de încălzire şi de economisire

Prin intermediul aparatului puteţi seta zilnic 4 intervale de încălzire şi 4 intervale de eco - nomisire – pentru fiecare zi separat sau mai multe zile într-un bloc.

ZIUA1 până la ZIUA7 reprezintă ziua re - spectivă a săptămânii de luni până duminică. Suplimentar zilele respective vor fi afişate sub bară sub forma unei prescurtări pe afişaj.

T 1–5 = acelaşi program de luni până vineri

T 1–6 = acelaşi program de luni până sâm - bătă

T 1–7 = acelaşi program de luni până du - minică

La zilele fără programare setările din fabrică rămân active.

Setarea unui program individual

Apăsaţi tasta MENU .

Selectaţi punctul de meniu reglare. Confirmaţi cu

Pe afişaj apare

Selectaţi ziua/blocul cu roata de reglare. Confirmaţi cu OK .

Cu roata de reglare setaţi Începutul 1. in - terval de încălzire (simbol ) . Confirmaţi cu OK .

Cu roata de reglare setaţi Începutul 1. in - terval de economisire (simbol ). Confirmaţi

cu roata de

OK

.

pentru luni.

OK

. Acum puteţi introduce eventual un al 2., 3.- lea şi al 4.-lea interval de încălzire/econo - misire.

Dacă nu mai doriţi să setaţi alt interval de încălzire/ economisire, confirmaţi

cu

afişajul

cu tasta OK

Pe ecran apare următoarea zi de progra - mat. Procedaţi conform descrierii anterioare.

Puteţi transcrie chiar şi în interiorul blocurilor zile individuale cu intervale diferite�

Setarea temperaturii de confort şi temperaturii economice

Apăsaţi tasta MENU .

Selectaţi punctul de meniu de reglare. Confirmaţi cu

Setaţi temperatura de confort cu roata de reglare. Confirmaţi cu

Setaţi temperatura economică cu roata de reglare. Confirmaţi cu

Domeniu

activă

Domeniu

cu roata

.

OK

OK

.

OK

. : 8 °C, funcţia anti-îngheţ

: robinetul deschis complet

Funcţie de temporizator

Funcţia de temporizator poate fi apelată

prin tasta temporizator

aceasta se va seta o temperatură dorită pen -

.

Setaţi durata dorită cu roata de reglare. Confirmaţi cu

tru o anumită perioadă. Apăsaţi tasta

. Prin funcţia

OK

.

Setaţi temperatura dorită. Confirmaţi cu .

OK

Offset

Temperatura determinată de către aparat poate devia de temperatura recepţionată de către utilizator. În acest caz temperatura de - terminată de către aparat trebuie ajustată.

Apăsaţi tasta MENU .

Selectaţi punctul de meniu de reglare. Confirmaţi cu

. Pe afişaj clipeşte setarea de grade

cu roata

OK

.

Cu roata de reglare setaţi adaptarea do - rită a temperaturii subiectivă (între -5 şi +5 °C). Confirmaţi cu

OK

.

Indiciu: Afişarea temperaturii din ecran nu se modifică!

Funcţie fereastră

În caz de o scădere de mare măsură a tem - peraturii, aparatul recunoaşte automat că spaţiul este aerisit. Pentru economisirea chel - tuielilor de încălzire, ventilul se va închide

complet pentru 10 minute. În continuare aparatul reia funcţionarea normală.

Apăsaţi tasta MENU .

Selectaţi punctul de meniu de reglare. Confirmaţi cu

Setaţi gradul de sensibilitate cu roata

cu roata

.

OK

de reglare (

= sensibilitate ridicată,

 

=

sensibilitate medie (setare standard),

=

sensibilitate scăzută). Confirmaţi cu

OK

 

.

Selectaţi cu roata de reglare timpul (10 – 60 min.) pentru care ventilul trebuie să ră - mână închis. Confirmaţi cu

OK

.

La setările din fabrică ventilul rămâne închis pentru 10 minute�

Funcţie concediu

În timp ce sunteţi plecat puteţi determina o temperatură după voie. În continuare va fi din nou activ programul setat de către dum - neavoastră.

Apăsaţi tasta MENU .

Selectaţi punctul de meniu de reglare. Confirmaţi cu

Cu roata de reglare selectaţi încheierea funcţiei de concediu (= data reînceperii perioadelor de încălzire regulate). Confir - maţi cu

Cu roata de reglare introduceţi ora şi con -

cu roata

.

OK

OK

.

firmaţi cu

OK . Pe afişaj clipeşte

.

Cu roata de reglare introduceţi tempera - tura şi confirmaţi cu Pe afişaj apare simbolul

OK

.

.

Puteţi MENU dezactiva funcţia cu�

Blocarea tastelor

Activaţi blocarea tastelor.

Menţineţi apăsate simultan tastele cca. 2 sec.

Pe afişaj apare simbolul

Dezactivaţi blocarea tastelor, dacă doriţi să utilizaţi din nou aparatul.

Menţineţi apăsate simultan tastele cca. 2 sec.

Simbolul

dezactivează.

OK

+

.

OK

+

se stinge şi blocarea tastelor se

Pauză de încălzire

Apăsaţi tasta MENU .

Selectaţi punctul de meniu de reglare. Confirmaţi cu

cu roata de reglare. Confir -

cu roata

.

OK

Selectaţi

maţi cu

OK

.

Cu roata de reglare setaţi temperatura din afişaj pe

.

Procedura de protecţie decalcifiere se va continua� Ventilul este închis şi funcţionează fără program de timp�

Indiciu: La încheierea pauzei de în - călzire comutaţi în regimul AUTO�

Stand-by (afişaj LC)

Apăsaţi tasta MENU .

Selectaţi punctul de meniu de reglare. Confirmaţi cu

Selectaţi setarea

cu roata

.

OK

/

cu roata de re -

glare. După cca. 30 de secunde afişajul

LC comută în regimul Stand-by.

Confirmaţi setarea cu tasta

OK

.

Prin apăsarea oricărei taste se va reactiva afişajul�

Această setare prelungeşte durata de viaţă a bateriilor�

Timpul de vară/iarnă

Apăsaţi tasta MENU .

Selectaţi punctul de meniu DST cu roata de reglare. Confirmaţi cu

OK

.

/

Selectaţi setarea

cu roata de re -

glare.

Confirmaţi setarea cu tasta

Numărul versiunii

OK

Apăsaţi tasta MENU .

Selectaţi punctul de meniu VERS de reglare. Confirmaţi cu

OK

.

.

cu roata

Pe afişaj apare numărul versiunii software-ului�

Resetarea pe setarea din fabrică

Apăsaţi tasta MENU .

Selectaţi punctul de meniu reglare. Confirmaţi cu

clipeşte, confirmaţi cu tasta

OK

.

cu roata de

OK

.

Aparatul este resetat la setările din fabrică şi se află din nou în starea de livrare�

Funcţie de protecţie anti- îngheţ

Funcţia aceasta este activă automat. În cazul în care temperatura scade sub 6 °C, apara - tul deschide ventilul până când temperatura creşte din nou la peste 8 °C. Astfel se va îm - piedica îngheţarea radiatorului.

Funcţie de protecţie decalcifiere

Funcţia aceasta este activă automat. Apa- ratul efectuează 1 dată săptămânal (vineri dimineaţa) o cursă de decalcifiere, pentru evitarea depunerilor de calc pe ventilul ra- diatorului.

Accesoriu opţional

Dispozitiv USB de programare

Puteţi utiliza confortabil dispozitivul USB de programare pentru transmiterea intervale- lor de încălzire şi de economisire individuale la toate termostatele de radiator instalate în casa dumneavoastră.

Dispozitivul USB de programare poate fi co- mandat de la centrul nostru de service.

în casa dumneavoastră. Dispozitivul USB de programare poate fi co- mandat de la centrul nostru de

Remedierea defecţiunii şi întreţinerea

Defecţi-

Cauza

Soluţia

une

Simbol

Performanţa

bateriei este

Înlocuiţi bate - riile.

baterie

prea redusă.

 

Nu se poate efectua adaptarea. Aparatul nu este montat corect pe ra - diator.

S-a montat co - rect radiatorul? Montaţi apara - tul conform in - strucţiunilor.

Cursa de

Deschideţi şi în - chideţi manual repetat plonjo - rul de ventil.

ventil prea

scurtă sau

performanţa

bateriei este

prea redusă.

sau

Introduceţi noile

baterii conform

instrucţiunilor.

-

Ventilul nu poate fi de - plasat.

Plonjorul de ventil se poate mişca liber? Eventual mişcaţi plonjorul de ventil.

Prin apăsarea oricărei taste se

va şterge afişarea de erori de

pe ecran şi aparatul se va re - calibra automat.

Curăţarea

Curăţaţi regulat aparatul cu o lavetă uscată, care nu se scămoşează.

Colectarea

Ambalajul constă din materiale ecologice care pot fi eliminate prin intermediul punctelor de reciclare locală. Despre posibilităţile de eliminare a aparatului uzat puteţi afla de la administra - ţia locală sau comunală.

În interesul protecţiei mediului la

uzarea aparatului dumneavoastră nu-l aruncaţi în gunoiul menajer, ci duceţi-l la un centru de eliminare corespun - zător.

Despre locurile de colectare şi programul lor de deschidere vă puteţi informa la adminis - traţia locală.

Bateriile defecte sau uzate trebuie reciclate conform directivei 2006/66/CE. Returnaţi bateriile şi/sau aparatul prin intermediul in - stituţiilor de colectare propuse.

Eliminarea necorespunzătoare a bateriilor are ca urmare poluarea mediului!

Este interzisă aruncarea bateriilor în gunoiul menajer. Ele pot conţine metale grele otrăvi - toare şi trebuie tratate ca deşeuri speciale. Simbolurile chimice ale metalelor grele după cum urmează: Cd = cadmiu, Hg = mer -

cur, Pb = plumb. De aceea predaţi bateriile uzate la un punct de colectare comunală.

EMC

Garanţie

ATENŢIE! CONSTITUIE DOCUMENT IM - PORTANT DE GARANŢIE! VĂ RUGĂM SĂ-L PĂSTRAŢI OBLIGATORIU! Stimate client, ne bucurăm că v-aţi decis pentru un produs de calitate. Dacă în ciuda aşteptărilor apare o problemă tehnică la aparat, ţineţi cont de următoarele puncte:

Perioada de garanţie pentru aparatul dum - neavoastră este de 36 de luni.

Păstraţi neapărat bonul de cumpărare şi am - balajul original.

Dacă apar probleme apelaţi mai întâi linia noastră de asistenţă de urgenţă:

00800 100 22 100 (internaţional)

În multe cazuri, personalul nostru calificat vă poate ajuta prin telefon.

service�ro@gsl-servicenet�de

Dacă problema nu poate fi rezolvată prin asistenţă telefonică, vă rugăm trimiteţi apa - ratul în ambalajul original la următoarea adresă:

GSL mbH Am Weimarer Berg 6 99510 Apolda Germany

Reparaţiile garanţiale pot fi efectuate doar pe baza bonului de cumpărare.

Vă mulţumim pentru înţelegere.

Producător

Olympia Business Systems Vertriebs GmbH Zum Kraftwerk 1 45527 Hattingen www.olympia-vertrieb.de

IAN 101034