Sunteți pe pagina 1din 4

Inserarea graficelor ]n Word

CAPITOLUL 16

INSERAREA

GRAFICELOR

}N WORD

16.1. Inserarea graficelor

}n multe cazuri, informa\iile reprezentate ]ntr-un tabel sunt mult mai elocvente dac[ sunt reprezentate grafic. Pentru introducerea de reprezent[ri grafice ]ntr-un

document poate fi utilizat[ aplica\ia Microsoft Graph 2000. De=i nu atinge performan\ele unor aplica\ii specializate (Microsoft Excel Chart, Corel Chart), ea ofer[ o gam[ larg[ de opera\ii referitoare la reprezent[rile grafice. Pentru a lansa aceast[ aplica\ie trebuie parcur=i urm[torii pa=i:

1. Se aplic[ comanda Insert, Object.

2. Din lista Object Type se selecteaz[ Microsoft Graph 2000.

3. Se aplic[ un clic pe butonul OK.

Dup[ efectuarea acestor opera\ii pe ecran apare o ferestr[ cu un tabel =i un grafic (figura 16. 1)

apare o ferestr[ cu un tabel =i un grafic (figura 16. 1) Figura 16.1 – Freastra

Figura 16.1 – Freastra de dialog Microsoft Graph

Graficul este reprezentarea grafic[ a informa\iilor din fereastra Datasheet care con\ine ni=te valori implicite. Aceste valori pot fi =terse =i ]n locul lor pot fi introduse alte valori.

Pentru =tergerea acestor valori :

1. Se selecteaz[ toate celulele tabelului.

2. Se aplic[ comanda Edit, Delete.

Procesoare de texte – Microsoft Word

4.

5.

F[r[ a deselecta celulele se aplic[ din nou comanda Edit, Delete.

Pe ecran apare fereastra de dialog Delete (figura 16.2 ) din care se selecteaz[ op\iunea Entire column =i se apas[ pe butonul OK.

op\iunea Entire column =i se apas[ pe butonul OK . Figura 16.2 – Fereastra Delete continuare

Figura 16.2 – Fereastra Delete

continuare ]n fereastra Datasheet se introduc noile valori pe baza c[ruia se va

genera graficul (dac[ fereastra Datasheet nu apare pe ecran, ea poate fi afi=at[ cu comanda View, Datasheet.). La introducerea acestora se vor respecta urm[toarele reguli :

Etichetele (textele) ce vor fi folosite ]n grafic vor fi plasate ]n primele linii =i coloane.

}n

Valorile vor fi introduse ]n liniile sau coloanele corespunz[toare.

Pe baza unui tabel se pot crea dou[ grafice diferite, ]n func\ie de modul ]n care sunt generate seriile de date – pe linie sau pe coloan[.

O serie de date este un set de valori care descrie evolu\ia unei m[rimi sau a unui

parametru. Toate valorile dintr-o serie sunt reprezentate prin bare de aceea=i culoare. Dac[ seriile sunt generate pe linii, ]n dreptul fiec[rei linii din tabel apare simbolul seriei respective. Dac[ seriile sunt generate pe coloane, ]n dreptul fiec[rei coloane din tabel apare simbolul seriei respective. Modul de generare al seriilor poate fi modificat cu comenziile Data, Series in Rows, (pentru serii generate pe linii) =i Data, Series in Columns (pentru serii generate pe coloan[) Tipul reprezent[rii grafice poate fi modificat prin intermediul comenzii Chart,

Chart Type. Odat[ ales un tip de grafic, pot fi stabilite anumite particularit[\i particulare, aplic`nd comanda corespunz[toare din meniul Chart. Comenziile de formatare ale graficelor sunt similare cu cele din Excel, prezentate ]n volumul 2. Revenirea ]n Word se face aplic[nd un clic ]n afara spa\iului de lucru Microsoft Graph (alc[tuit[ din fereastra Datasheet =i fereastra graficului). Dac[ graficul nu este vizualizat ]n ]ntregime, se parcurg urm[torii pa=i :

1. Se selecteaz[ graficul (aplic`nd un clic pe suprafa\a lui).

2. Dup[ selectare graficul este ]ncadrat ]ntr-un dreptunghi care are ]n col\uri =i la

mijlocul laturilor marcaje de selectare. Pozi\ion`nd cursorul pe unul din punctele de selectare, acesta capat[ forma unor s[ge\i. Se trage de aceste s[ge\i ]n direc\ia dorit[. Dac[ graficul este selectat =i se apas[ tasta <Delete>, atunci graficul va fi =ters.

Inserarea graficelor ]n Word

16.2. Exemplu

S[ se creeze urm[torul grafic:

0 Bucuresti Brasov Constanta
0
Bucuresti
Brasov
Constanta

100

80

60

40

20

FrigidereCombine frigorifice

Combine frigorificeFrigidere

}n grafic sunt reprezentate v`nz[rile unei firme pentru dou[ tipuri de articole (frigidere =i combine frigorifice) ]n trei ora=e (Bucure=ti, Bra=ov =i Constan\a). }n grafic sunt reprezentate dou[ serii:

Valorile pentru v`nz[rile de frigidere.

Valorile pentru v`nz[rile la combine frigorifice.

Dac[ seriile vor fi generate pe linie, tabelul va avea forma urm[toare :

 

Bucure=ti

Bra=ov

Constan\a

Frigidere

100

70

80

Combine

     

frigorifice

70

50

30

Dac[ seriile vor fi generate pe coloane, tabelul va avea forma urm[toare

 

Frigidere

Combine frigorifice

Bucure=ti

100

70

Bra=ov

70

50

Constan\a

80

30

Pentru a crea graficul:

1.

Se pozi\ioneaz[ cursorul text ]n punctul ]n care trebuie plasat graficul.

2.

Se aplic[ comanda Insert, Object.

3.

Din lista Object Type se selecteaz[ Microsoft Graph 2000.

4.

Se aplic[ un clic pe butonul OK.

5.

Se selecteaz[ toate celulele tabelului din fereastra Datasheet.

6.

Se aplic[ comanda Edit, Delete.

7.

Din fereastra Delete se selecteaz[ Entire row.

8.

Se aplic[ comanda Edit, Delete.

9.

Din fereastra Delete se selecteaz[ Entire column.

10.

}n fereastra Datasheet se introduce tabelul ]n una din cele dou[ forme prezentate anterior.

Procesoare de texte – Microsoft Word

11. Se modific[ modul de generare a seriilor, ]n func\ie de modul ]n care a fost introdus tabelul, cu una din comenzile Data, Series in Row sau Data, Series in Column.

12. Se aplic[ comanda Chart, Chart Type =i se selecteaz[ graficul de tip cilindru.

13. Dac[ graficul nu apare ]n ]ntregime se selecteaz[ =i se trage de marcajele de selectare.