Sunteți pe pagina 1din 284
ae Din AN peer INSTITUTUL deMEDICINAsiFARMACIE BUCURESTI Catedrade Anatomie 5 2. " '> MEMBRELE |* SUB REDACTIA PROF. DR.V.RANGA FACULTATEA dé MEDICINA GENERALA CATEDRA de ANATOMIE ANATOMIA OMULUI VOLT 2.MEMBRELE PROF.D'.V.RANGA D'C..ZAHARIA, DEV.PANAITESCU, D’AL.ISPAS 1979-1980 cUuPRING ening - ANATOTR DROGRIPTIVA ee eee ee ee See ee eee eee e eee 5 Soneletul meubrulat superior sees ee eee et ee eee 5 : Axticulatiile mosbrului superior +--+ ee eee eee eee AL 7 Mugebit monbrulat superior s+ sees eee eee ee eee eee BL - Vasoularisatia meubrului superior e+ eeeee ee eececcee 52 so = arterole mesbralul superior see ee eee eee eee eens 52 = venele membrulut superior see eee ee ee eee eee eee 62 w = Mafsticele mmbrulul superior sce sees eee eee ee 6B a Inervatia woubrulut euperior sss e sees eee eee eee ee 67 Le Biomcanioa mabrulul ouprior ss seeseeeereeeseecees 77 2 ATATOMEA APLICATA A WEMBRULUI BUPSKIOR 6 es see ees eee eee | 8h ea Anatomia topogrefiok a monbrulut auperier sees eee eee nee 85 = Disootia wonbrulul superior «sees sees cece ee ee eee 14 Asatonia yo vine wesbyulu suwerier soc ccccacececeas 20 7 Anatomia radiologioN a menbrulut euperior +--+ e+e eee eee 19 ‘a MOMBHUL INFERIOR oe se ee ee weet eee ee ewes 125 a ANTONIE DESCHIPTIVA ses eee eee ee eee eee eee e es 15 i Scheletul monbrulut inferior es esses eee sseesernas 125 Arbiouleyitle mobrului inferior 2. see ese eee ee ee eee 1D = Wugehtt rambrodut inferior se see esse wees eee seen 153 = Vesculerinatia moubrului inferior sess sere eee eeeee 189 is = artarole monbrulul inferior sess sees eee eeeeee 209 ~. nolo mombrului inferior see eee e cere rere ese 26 . = = Mnfatioele momebrulut inferior veers eecrereceee 2 i = Inervatia monbrului inferior 6s ee ee cece eee eee eee +215 = = ploxu loeber veseervecersecereseerecses 25 Se eee) 7 Blomoanioa monbrului inferior sees eee eee cere ces 29 AMATONTA APIXCATA A MIMBROVOT TOFERIOR Sev ew ee eee ee BB . i Anatomia topografiel a moabrulut inferior 2.6.6 eee ee eee | 238 pe Discotia mosbrulut inferior sess seen sees essen eee 257 i Anatomia po viu a moubyului inferior see eee eee eee eee | 286 7 Anatomia vadfologiol a mubrulut inferior assesses eee ee 278 on { eee - —_ re je = - val ANATOMIA MREMBRELOR Tracuran 1a statiunna biped @ inoriaat eoxpulut uman profumde modifictri atyucturale gi funofionale. Acnsts modificirl #9 reflect& fm atractura gi dinamion trin- ohiulut gf tot attt de evident in cen # extranititilor. © phivixe suceinté in filoponest, arotk of, fn evolutia et mpnoial tanres woabrolor supstionre gi inferlonra, an Intervent mnt multi factori. De exemplur efuta Feu i Frogitives hranei, fuga ce porionl, febrioarea uneltnlor de munoK gi numeroaae alte condifit do adsptare 1a vingn dn uvonts Tn acest gene, MKMBRKLI SUPRRIOARE, yo tropte filogenstio inrertoare servenu Sntoonobi le eprisinires ei deplaanres corm Lol, 1a strXnogit patrupezi mri apropiati omlul, su fneeput a ee elibera de #01. Slo oon transformat moxfofunetiona tn organe de prohonaiune of acStare, functi! oare pre aupnn un mars grad do mobilitete ot care pe Inch opombiditates policelut, au concen tent Im nivelul mtinit, wa nai mare parte a recoptorilor de tact, devenind princkpalud grea tactil el omulute Onul priaitiy sohinbintunel rerimul de hranti, troge ou axcul au- pA vinat, dascopsrX focul gt tei crenzh eu proprin-t sind unvltole de munol, de exine tonta. Transformirile produse 1n nivelnl monbrolor muparionre, se reflect in ageznren oe conturtt eoapulare gt oxtromttitilor Mibere a mrtren lee auparionzos in modul de articulare al onsolor conturi! monpulare ou trunobiuly in conformatia gi otustigratia regiuntlor topografice ale mnbrelor eupsricare of tratmatul sinunchiurtlor vasculonorvonees In acaat cmlru wn Inc tapertent 11 coup artioulafia ti sirulut. Pentzu o mai ware mobilitate, a prosint& o obructurd epsotelX gi-eate apexntil 4a ouprafatt, caracteristic omului. in cate o mrtioulatie de tip steroidal, ou ounduse-. re munoularK gi eu cea oat move mobilitate. Auplitudinea atgcSrilor oe eirsgte de naaome moa prin porticiparea 1a realizarea lor,a articuln{ie! onnturii soapulare gi a tipulus particular de legXturk e gospulet ou trunchiul, prin mugchi. Extrenitates Liberd a mum Dyolor oupsrtoare, esomiinatd do Braue ou bratul unel ssanrals,prezintl o diuamtok som PlexK 1a barn okrain sth intregul sistes wugoular al nonbrolor eupsrtoare ef partial al tyunchiulut-Acetagi factori ou determinat dezvoltarea daonsbit ae bogsth a inervaties . ef dieposttivulul vanoular #1 manbrelor superioare. tin exoupla in acoat eene £1 consti= tate refeaua vascular& a acostor monbre, ou multiple pooibilitati de oirculatie colace— ral in obstructia trunchiurilor easculare principale. Trecerea 1a stofiunea biped a fmpovirat MSMIRRLT INFGRTOARR tm atstiol 91 Borsa urnuce, menbrole inferioars devin wt puternice @1 voluminoase comparativ ou ce- 16 superionres Wasa lor roprozinté cova mat mult deost 1/3 din masa totalk a corpulul nan. Adaptaren gi spectalizarea lor 1a functia de ausbinnrs gi propuleia corpulul, @ Fofloct& fa atructurn tuturor plixtiloy lox conponente.In acest sens,centura pelvind rex Drozentatd 0 cele dou ease coxale se artivuleazh puternic posterior eu oaul sacra,tn- ohisind asbfel fntr-un putwrntc Ine} osor, 0 perte a coloonet vertebrale. Acest complex osos former 1/3 intexioard a trunchiului, reapectiv polviaul, prin.cere se trananite Beubrolor inferioare fntrenga grnutate a pleGilor suprajacente ale corpulule foste pi Je scheleticn ale mexbrolor intorioare sint mai puternice, iar arhitectura lor inter ° nate exprosia soltcitértlor lor fuuc}iunale fn graaientul gravitafional. Adepterea of apoctelizaren aorfofunctionsls a monbrolor inforioare: se oxLindegta a al arklonlares fntre ele a oa menea in dez— Voltu..« 91 eofiunea mugehilor; fn alektuiran articulapitlor gi intrégulul aparat Vivien wary Ie Gispoaitia yl tratectul vaselor sannuine @i Limfatice of tn tipul lor deainery ae yaflo. in timp ce migokrile menbrelor suparionre fati de trunchi ao renlizeast tntreum Triple alatom weoonte format de ortioulnfia otermooinvioulari, acromioclavicuinrk #1 | beste cen a umirulut, migetitile mubrelor tnfarioare fati de trunchi, se fac fntr-o aingurk sipth Srulcutntlor Acosta oate: artloulatia goldulut, putemasol, aolial gt atino implentatt | Sys py Sn poroytt onzinulul. Recistonta 1 noid! niin weabrelor Lnforionre determin oat My yedus% expunsre 1e strege-urie Frocturile membrolor superioare sint mai freovente de_ Kine ¢ oft nlo color inferioaze. Mesbrels Intartonre oadeasX dont 1n traumttom puternten, fn comparnbio ou cole guperioare. dnadei patologia noeatora, oomparatt eu 0610? mix gtren porionre, prosintt pextiouleritht1 Ingnte de atruotura ot fonobia lors Vaxtoole anubre= Tor Inferloare, afectiontle ertlewlore, nxtoritele, Limfadonsl moabrelor inferioare, ‘arpa tos gonstituiose muni oftern wxamte tn meonstt aferks ae Dezvoltarea mombrolor ants Dezvolterea mabrelor tncepa ned in sSptimina a Va de viab& intrauteri~ n&, deci fnainte ca embrionul e3-gi fi definit forma general umant, pe ears o dobindeg— te abla da atinyitel afptintoit a Y1Tron de le fecumdabies _— Monbrele aupraionre 94 tnferioare apex pe pir}ile laterals ale oorpulut enbrtonar sub forme onor mugurl aecundarl ef etnetricl, nuniht augurtf pesbrolorsAoeett — etorel ssusurt oo dosvoltH dintr-o ereadtl longitudinall faet2nten Sot}ial pe Tone Ianginen fetelor leterale als trunchivlui, numit& oreasta mombrelor (oreasta lui Wolff).In timp. erient 0 16 pogti din crescta mombrolor tau nagtere in lungul corpului, aripioarele, 10 nami— fore piztile orestelor Aintre augurtt meubralor regrenoash of diepar. Mugarit msbrelor —getel auperioare precod ou 48 ors oa aparitie, pe cet ai mombyslor interioare. Fiscare mugure are {nifiel foraX semtlugari ef confine tn interiot populatia celular tack nediferen~ fHabl, de naturd mesenchinald, fnvelith 1a ouprafati de actoderaul eubrionsz. In acess Camge 4A stapll mgurii nonbrelor aint neseguentati, dar tiupuriu, le nivelal lor Inceps a sohita o parte proxizald mai groaet, corespunzind unlulut gt goldulot gi alte distelh gt IKK, din onre se desvoltK axtromtthtile Mbnre ale asubrolors Muguril prozintl o faf0 de floxie of alta de oxtoncies o mexgine preaxialé gi alte postexicit. Te om, mo gurii.mexbrolor superioare corespund ultinelor patru somite cervicals of prinelor douk toraciee. Coi ai uembrelor infericaye corespund sonitelor lonbare gi primelor snorales Tn luna @ Tia intrantorink, la nivelul extrentthtilor 1ibere epsre ofte o procminenti co corespunde cotulut #1 vespeotiv genunchiutut, ier distal se afl mfoa sau plotoral prinitiy mai 1Stites Marines liberd a partii distole presintd acum ofte oinet proemi- nenje, care echifeazt dogetole miinil gi pictorului, numite degets conjunote (digitt eonjunti)s Tot fn etapa de diferentiere a segnentelor nombrelor se produce un fenouen 40 tovsiune a extremitifii liber, tn dirsotie opusi, pentru msbrele inferioare gi si~ perioares Torsiunea se realiseaz8 in jurul axului.lor longituiinel. ‘Prin torsiunes 91 prin proceaul de ooborize al meabrelor superionrs, ncesten tot ofgtigh poritia defini ‘tiv, Odett ou orestorsa In lungine of semmontarca extromttatilor libere, prin direren- | flexes mannohimlut dintre pirfile soheletice 1au nagters cavithtile axtioulare, oon conitont diferentiindu-oe formatiunile oapoulo-ligasentare ale artioulayitlor. In ce pri~ vagte ougehi weabrelor, ou este deplin precizat daok me deavolth din mexodemul margi- eval Bid vontrale a mictoomeloz regionals sau din mecencnimul eoustopleurel. Matesielol prt macular tapreuni ou nervit devivati din neuromerele corespunsttoaze, dnvadeast de tin Purio mugurit menbrelér. Odatd ou eregteres maselor musculare, oxese Dervit motort #1. sonsivivi ai accstoras Vasele sanghine 91 linfatice ae diferentiesd din mezeneninul e~ osstor muguri. Direotia difersntiorii ei desvoltirtt formetiuntlor qnateniae ale mesbre- brautert= pobindeg= Drpulud, or-Aongtd, neinoe ‘In tinp Je nant~ -mbrelor ro augure Aiferen— Ta acoas— pea se aiotalh late In 00 ‘pri~ 1 margi- tal pre~ 1 de time orl #1. eal a menbrg- Jor, oft of muocastunna in timp eatin de In proxianl apre distal. Megetele mfinit 9 pie eloarelor, initial unite prin sombrona interdigitali(4igit’ inoonjunett),Ie oftroital siptininit a VITTan sint individualizate, prin rosorb}ia aceatel ansbrane. Degetele mii= nif prectntd 1a oxtromitatea lor distald ps fata paluard, numerogi sorpusculd tacbili, wai dengi fn regtunen proominentolor tactile deoft fn orieare alt& regium » corpalat. Mina devine eatfe) principalul organ taoti} al omulut. Mugurit mnbrelor,eectionati st retmplantati poseds an ware potential ae OLferontiexe oud influenta mezodermulut pldeii lsterale (souatopleural). Wecenianul complex ol desvoltri1 gi diferentior1i mabralor poate £1 per ‘turbet prin numerogi factor! endo sau exogent, dind nagtere malformatitlor conconitale ale menbrolor. Hnunerin Aintre cele mai freovent fnttInite uraltosreler = FOTROMELIA @au ANRLIA adic 1ipsa spronpe complettt a ‘unul wombr ~ MELOMELIA, oaracterieat@ prin prezenta de peabre duble, datorité sein itr longitudinale © mogorilor mebrelory = AMEVEATIT OOFOENITALR ale nonbrolor: © FIMIMETTA, tn care Lipsegte mina, piotorul sau degetele, exietind inst \PoRmontele proximate ale monbrnlut roopactivs = PROCOMETTA, sttnafii tn cere Lipsoso sogmentele prozinale, nina 0: ‘clorul f1ind Lopate, direct de trunchty = NIAGYRROUSITA, Intfinith 1a wonbrele inferioare, In care degetele sint jorsal, thr ollofiul ventral, datorits lipset torsiunid seguentulut distal) © SINDACTILTA, malforan}ie prin persintenta membranei interdigitale eu fotole fusionatoy = POLTDACTILIA, prin prezenta unor dagete supranumrarey = BRACHIDACTILIA osu dogete qourte prin lipan unei falange, sau prin fa ange mai sourte deott normals - = HIPSRFATANGIA eau degete lungi, prin existenta de felenge suprenumerare, peau nad lung! Geott normal. Cauzele endo- sau exogene care determin scoste malformatit pot fiifactort Ronetied, agenti mlorcbieni, tn special yizusuri, pedioamente, dintre care cel mai nooiv tn uxtinal timp os dovedit thalidomide, un nedicanent sedativ, adnintatrat grevideler tm euraul prineler siptintn! de sarcint 1 altelo. Bete important de atebilit pentrn a= cagti factovi melformativi, off tofi ectionear in prinele fase ale eabricgenesei. vi orientate WL0LU.B.E.0_0...9.0.2.8.81.9.8 (enbrum superius) AMATOMIE DESCRIPTIiIVA SCHELETUL MENBRULUI SUPERIOR Conse menbet supertort Soheletul menbrulut superior eate format din centurs sospalarl gi din sohe= Jetul sesbruiot ‘superior libers CENPURA SCAPULARA Cotngulum mesbri superioris) Contura scapular este fornaté din soapald ef din claviculMs Ba leagh mom bral gur--.o¥ de trunohi, augchi1 core actloneast weupra ef gonferindu-i o mare mobili ‘tate, ; Suc SCAPULA (eoapula) Beapula aau omoplatul (grec.omos = spats platos = turtit) este un oo lat triunghtolar, ou base ettuath superior, oonoay anterior, f1ind ayezat ps fn} posterioa #& a toracelot fn dreptul coastolor II-vIle Getontare: on oe orianteasK ou fata consavi anterior, ou cavitates glen 1 gt ou unghtul mai seonyit inferior. Boapula prexintai = fata antertoard (fectes costalin) concavl fn gene vertical, oriontati anterior gi medial. Cea mal mre parte & ei este avi gi se numgte foun subsanpulert (fovea auboceptlarte), prezentint : . orente transvorsalet 1a acest ni aarfrculorss yol ge ingerd m.subscapaler. Tn 1a ate cron ha Interald a feted enterica Angulus a) processus afik gaura nutritivl. Tn siperion eoracoxteys, apropiaren marginel mediale #¢ Cavites glenoioulis — agogg oStova oxeate pe cere ae inger% wadintat anterior(figel)+ ~ fata pootorlocrt (faotes DL ieberovlums iafigale- —goraalts) aate convex of sbribi- ‘tuba dinopre medial spre lsteral, é en untrea 1/4 superior ou 3/4 in Marge "Hp (Margo lalerolis fortoare de spine scxpulel(apinm scapulae)s Aceasta creste Progre— ety Sn fnflfive dinspre mrginen madial& (de unde Sncope printr-o ouprerayd trionghtularl), apre cen Interald pe care © deptgogte ou forme unei apofize voluninoe— ne nonit® acroston (seronton}In= . : gnivi deschis nntero~medial fox Fig. 1. SCAPUA (Fafa anterivari) ee aon eh ape aOnTme lei se numgts unghi scromial(an- gulus acrdmialis). Spina soapuled uparte fata postertoark tn donk fone: Lona ouprospinoask (rf supraspinata) of £058 Antenspinosed (fossa infranpioata) pe core an originen mugchit oncoini. Maxgines bert a opine! soapule: se IMjegte of este rugoast, po mucbia ea superionrk inserindu-se me Grapes, der pe cea Anferioari nadelto1d Tatra cele douk miohii oe inoort lana superfi= eleld a fasciet cervionle. Pe suprafate triunghiulard de 1s extresitates mediald a spi- nef aluneok metrapes in timpul migctrilor scapulei (Snbre mugebi ¢t eoeastA suprafah ~ te glgegte o Darel snronal)s Acromionul este turtit supero-inferior ot continuk entextox spines Fata oa cupericarl este yugoas&, suboutanat&, palpabild. Fate inferioari este ne+ ‘ted, concavi gi vine fn raport ou artioulatia umtruluis Marginea medialé ere © suprafe< $8 articular’, ovaleri ou axal mre sagitel, prin -¢ aoromionul se articuleas& ou cle~ viowla, numit& fot articular’ soromialll (fsoies articularia acromii). Pe margines la feral a acronionulut, inferior, ae inser lig-ooraconeromiels marginea supericark ( margo"nuperior) este ascutitS, Ia portea 2a lete— rald praxint& inotzura soapulel (incioura sonpules), care este transformti tn orificie do ligetranavera €1 eeapulet. Prin orificiu trece nervul suprasoopular tar deasupra 11% gaupntulul, artera suprascopulart. Medial de tneituel ss inner monohtoiaiens In part: an Angel ror yr Be Jatorals « morkinet oupnricare ae of1% progoaul eoracoid (provessus coracoideus), in forma Uteret "I", tndreptat anterior gf lateral. Pa virful su se prind am.pootoral - a mio, corscobrahiel ¢1 biceps brahinl re Conpul sourt) tay po fafa aa superion=- tH Liggecoracoolaviculare, coracoacro miale gt cornochurraly plone le Ruse 6 Angie gly ~ marpinoa mQielA merge wodtelia) sponds Cates nate sub}ire, ascutitt, Pe buza sa an Yona = y, Penoidehs —_gorsonrt ao insert wedintat anterior, lime tar po coa posteriourl m.xoxboid mo— genditide oy 4 mio, prisul inferior de apina Marge : scapulel iar al doilea fn dreptul wt ees Jf, Marge lalerolie ~ moraines letozali(nargo Intore~ "sping 4 lis) este mai grossX gi se teymind tn deoptul bubercululet_tnfrasloncide} (eubsroulun infraglencidale), pe care are originoe capul lung al mugchiulud troops brabial. Po acesatll nargine 0 insorh gurertor merotund mia, iar inferior rotund mare) Angulus rior eer, ~ Mnghiul ouperiog (angul Fig. 8. SCAPUIA (Pala psherioara) you Save ancuie ¢iope a) ae toner ator soapula unghivl_ inferior (angulus inferior). as! #0 inser fesctoule coapalare ale w-laticsinun dorsi} = umghiul lateral (angulua lateralis) presint& cavitaten glenotdl Coavites Glenoiaalio) ugor concavil, piriform, ou parton lata situatd inferior. Cavitatea elencidd @ articuleas’ ou capul huserualal gi este agezath pe un alo platon osos, msi Ingust te desk numit golwl soapules (collum soapulee). Superior de acoastt covitate se elsoste fu~ cnn «aatlul aupraglenoida} (tubsroulum supreglenotdate), po ere aro ortgines cepul Long al L fore —-«sMebioepe Duabial. cel mi ascutit; uneort pe ot a aeae Vasele aoapulet pitrund prin orifiolile nutritive afiste pe cele doul fo Jal(one ‘18 ownlut, interior de opina sospulet. Artorole provin din ageouprascapulars of ofrcum gepules -—«F2xA @ soapulet. Acromtonnl gt procesu? oorasold, care aint perforate de nunercese ori- "fon fieit vasoulare, primese vane gi din ortera torasoacroniald. Nervii provin din plerul avert Urabtal (nerval Anfraspinoaulul 9! nervul subseapularclul)e qravromta . (olavicula) Rete un os alungit, in forma literel "Ss" agosat orizontal care nu are canal |medular fn coq mai are parte a ane Clevicula eate ageznth tn partes supenioarl gi lat rald a toracelui, 1stezal de stem, La vertebratele inferioare (pesti) este un oe cute~ nat, situet suporfiotal, core in ouraul evolutiel ftlogenstice, ua deplasenci fn profun= ‘Sime Absonta congenital’ = claviculet se ascoiert adeges ou malformatii oraniene (aie— satomn cleidoorentant P.tarie). tate= ~ Qctentaize. Clevicate se ortentearlt ou extreniteven tuxtiek latere: tfieia tela anterior ¢1 ou fata netedd superiors re lie Clavicula prezintat ~ axtroulintes stemalt (extremites oternalis) care are forma unei prisue pebrolotore mai rar trlunghiulards Ba prozint fata arlloularl stermals (facies arbiow- Garis strrnalis) oro onte conver hranaversol si concnvi sagital nerenulatl,der are peate vizota de 25 = 30 ani devine notedi. Pe mnrginen posturioarl a extronitstit ster mites sferballs | Fiberoglad eneNieraniemet! Sara mnils ia oe 7. . Ws A revi es Feberoufym Impressio csfog lanted~ daxtremilas de Sages, ane. 8 - GMarisGeromialis — ty Pom ICULA - (A= tafe superoare ee Befalis inferioara) extromttgtoa aa lateral’ 4a Ligoentulut conoid. Lateral, tuberoulul conoid. s ‘nea trapsnuidea) pentru inoortia lig.trapesntd~ Je Ligg-corncoolaviculare. In partea mijiocis « snestel fo oud componente ovitiodul nutritiv al olevioulst, orients Interale rin ingertia 1 acent mivol © Lig.ocetoclavicular, o parte din groutated eesbrolut superior este tranomiel olaviculel, far de le aceasta, seheletulat tranchice ° ude In ons de fzacturh conplaté a oleviculet, produsl medial de lgecontoclavioulayy jeete douk fragmonte ale ooulut 6 in contract nale ao insert m.eternontoiaian, = gxtrom{tatea scromlaldé (ex= ‘tromitaa aorontelie) este turti= +H supsrosinferior of mai wiok decit ona oternala. Prozintt tam {a artloulart acromtaly (tact ‘articuloria acromialis)s = ints superloark(noonolonabi tn KeIe)ooto noted’ gi coreapun~ 40 maplatyana 1 DiolitePoate 11 polpat in tntrogino; = fata inforionvt (noomologa~ th fn NLT.) prexint’ apre extre~ mitaten medial impresiunea lige eostoclavicular (impressio lige sostoclavicularie) pentru liga= mentulut ononiaeTn partea ef coe ‘trelA ae gigoote un conf pe caze 0 ingest mesubolavioulars Opre afi tuberculul conoid (tuborculua concideum) pentru inser continu ou linia trapesotaa( 11- Tdgsoonld ef lig-trapesoid sfint ole orl doplasenct nat felt extromitates oternali, superior, sternooleidouastotdian, dor extvenitates scrontalA, inferior, trast fae grecteten moxbralut, superior, dind aspectul caracteristio de “unde rut" Anterior, olavicula este rotunjitt, meted, subcutanatl,palpabil& » Ba es+ ‘te convex anterior in 2/3 mediate oi concav in acele Anger mpectoral mare, iar in coa IsterslX ‘Posterior, are raporturi apropiate ou vasele subelavicula: 2/3 mediale unde se inser& m.sterno~ 2/} mediale plimtnolul.Ia acest nivel osul no in 1/3 Lotevall. In cole jeltoide gt on virful aleidonastotdisn gi convex In 1/3 laterslA unde se insert astrapess Ie locul de unire ‘= ourburllor ae produe freovent fracturile indiraote SUESLETUY, MRPEUIOT STEEL LEE (skeleton menbri suporioria 1ibert) jo olaviculet. . Bcholotul meubralut superior Liber esto formst din soheletul brafilit (Ciumorad) soneletul ontedzagulut (wedius gi wim) oi scbeletul mfinil (oarp, metacaxp, 1 felenges mats (Cnomerus) Humrusal este un oo lung format din doul extromita¢i i un compe 0 vantul intertubereuler ontare: superior $1 mdial o cepul hureruaului, iar anterior tata mxul poid tl eo Wot tay ae BRYTT ee 95 artiot tar oare ates Prezint& o forastiime oft 1/5 dintr-o oferk orien= Nit ster= tat superior, medial gi posterior, numita sapul huneruoului (caput hunerl)«Tnolinatie shloldians —antili.. a8v fab de diafisA este de 230° = 150°. cuyul am artionleazd ou oavitates xle nolat a sospulel. B1 este mizginit de un gant nunit colul anatomic (collun anatomteum). Anterior de csp 90 of14 tubsroulul mle (tubsrctilum minus) pe care se insenk moudecapu- Teterel de cap s¢ aflK tuberculul mare (tuberoulum majus) pe care se inueridina~ ezintt fa~ Ante Snapot mm.suprespinoa, infrospinos K (facies i rotund mo. Le nivelul thbereutulul 4 dare trabeoulein onoasé sint poi putin somologatit dense. Acsoott otructurd explicd frec- coreapate! vonta frecturiler prin "tnfundare” (tra- L.Poate £4 vecuiaye) fn ovfortle pe undr sau in a= to troumstiome ate rogiuntt asitolaie~ peonologe~ De. FLecare tudareul #6 continud 1af-— pre oxtren rior ou ofte o orenatils preaste titer— dunes 11g. gululut nie (ertota tuberoulL minorts) fo lige 91 grossta tuborculviul sare Cortsta, cru lige tubereuli pajoria). toa of cone Intro oat dot tuberoull 9 orestate aioe care {1 continu ee fornoazi gantul in- lars Opce fortuboraular Coulous intartuherowtan tru inner ris), prin cars tree tendonul enpulul osota(1i- Jung al mbicepe brehial, insoftt de tnt onle brosa oinoviald biotpiteld of de 0 raau- 0 aflh TK g artoro! ofxcunflexe huseraly antoe rtoari. Sunful eate transformat $n canal areutated de fibre conjunotive anyone trenever— trunobine snl. Po creasta tuberoululut mio te in~ vioulas, * sar8 nnvlatisaiaus dorat (a ofrul ineer= shor, Fig. ~ HUMERUSUL (h- POSTERIOR Wie a0 prolungogte pind tn cantul Ankor- vera im Sr AMIERIOR) tubercular) ef rotuit sntme Pe oreas!s, . tubsreniuiut sare ee inonrt m-poctoral 1a. Ba ose mare. Intro extromitatien proximal qf + In oe! alafizA se af1A colul ohirureieal (col Ium cbirurgicun). on virful Soxpul bumerugulut (oorpus hunert) gre forml oilindyiol nerogulett In ju mesterno- *Ataten ouperiour 1 prisastiod triunghiulers in 00a inforioark. Hl prezintds do nize = fafa antaro-latorald (facies anterior Internlis) aze 1a jumitsten et Euborosttaten deltoidiant (tubsrositas deltoidea) in forma Litered Vs Pe ranura el ruc Dortonr no insex mdeltoid, tor po cea inferioarl, mebrahlal; ~ fata entaro~medinIX (facten anterior medialic) rosintt orificiul nutri= ‘iy fn porfiunes sa mijlocis. superior de acecta se aflk o xugozitate pe care se inoa- x4 moorasobranial, ter inferior are origins m-branial} sRanit ~ fava postertoart (facies posterior) prezint’ gantul nervulul redial, wrtacarp, Coulovs nexvi radialis), care coboard pa fate Intersld a bumeruoului. In el oe ekseso Beradini ot asbrahialX profendt cu cele dou veno satelites Raportul dizect al neradial ou onul expliol lezarea oa in fracturile humerusuiut 1a scest nivel sau parelizia ra- Gie1é oomeseutivd inglobirit nervulut in calus. Superior de gant se inners oxpul late- . Fal, far inferior, capul medial al mbricepes anterior ~ margins lotoreld (margo lateralis) 91 mrgines mediali(margo nadialis) Po aint mat nacupite distal, terminindu-s Antermaoulere, medial ¢i Lateran). fo infortoare ou osle douX treiml oupamionre, ao gan aotete margin se prind septurile cote intrerupth 1a untres 1/3 ‘fod _neredial (sulous neredialie). Inferior, ‘engor radial al eaxpultt+ #10- oa nigte ornutin in draptul epioondiiitor. Pa Unreines Lateral& po on 98 insert mmebrahioradial ef Inne ex~ Tstragitevoe.qlotell onte prigentio triunghtoterky Lurttth fronvaty acoi- Qentat, detorita elomentalor prin care articulenz’ ou engele antebratului. Tn NaTs ce nunegte coni bugerdi(oondylus huneri)+Ia parte ei medintk ne af1B 0 oupratayt ar ‘tHoular4 numité trohlee buneral&(troehlea buperi),care are Anotzura trohleard a ulne! at gi se artiouZeark ‘tulu], Qupezel (oapitutom huneri), cae 9 Sapttul, pe fata entoricar a epifizel ao picegte Losn_zal ik forma wnat mosor ugor spire, Lateral da troblee se qlloogte 98] articuleasA ou eapul radingulnt. Superior a6 (fossa odialis) {none serpitrande eszeunterinfe oapulnt redial tn flexia nextel 6 antebrelilute Posterior, ¢ pifies inferfoard prosintil fone oleoronians antebrafulut. Superior nol fn extonsia comploci = fines ve glanste Lone ooronoisi(foaaa coronotd ulnete ypt fibros sau obiar de peajulul ppoosau2 coronoid ol wncort flint tnlocuit de wn #1 radial do trohles 29 glans pedial Ceptoontylus meaielis) pe oare ex oxtnines ehaegte gant ta trinib de eomurt ale asbrobiele, ier nervii provin * Fontertok do eptooodiinl ential, pare erece nevinens Munoebat din nemnsoulocutons oriantat spre inoizure trohlearé, rediusul. | : © ine vow gubitusol onte un oo ung eitunt fn purten medial¥ @ extenreine ‘lui, In supinatie este parelel ov ne Fig SUINA (privita Taleral) virt oara Snérd $n oxtennte gi flexia antebrajulut Se ronote olecrantent mi vespoctiv ooronoidl. Pe fata laterait a procesulul coroneid (foaga olsoranii), in cars pitrunte oleara- do trohiee, pe fate antarioark a eple 1 mioK,in care intrd in flexie antes Poretnle donpartitor al acsstor roan oote avbtts ‘un orificitte Lotoxal do ompitul ef Fplconaidul Latazal CepLoondylus Isteralia) of epteondttal Dmeepinoondilient laternli gt.nsdialt+ norvilit olnar{sulevs neulnaris)pria mm (ulna) Oslontares.Se oriontnazk ou extromitates voluni= noas8 proximl, ou ineizura trohjeari anterior ot 08 nreinoa ssoutit a corpului lateral. a. Mina este format’ din corp a1 douk extremitéfie, proxipalé presintd anterior inoiai- ineioura trochlenris) core o@ aticur za_trohleard Yoasd ou trohiesa humrald. Ra prosintt dout..porti- unit una vertioni®, corsspunzind olvcranului, of al~ ta orizontelé, corsapunzind proesauut coroncid. In~ | eizura troblenr& eote parourst segital de 0 cxeastl yerticelt core corsspunde santului trohlewt humere- | Je. Posterior de accastd inctzurl ao aflé o proemi— nent vorticelX nunttt olecran (olecranon), ale of fel fofe laterel& gi supericart aint ruxonse gi sem vooo do insertie mstricers brehial, Tgamntelor of capsule! articulare a cotulul. Pata postorioart a felocrenuin esta wubcutenatil. Inferior de incizurt ge af1K proceout coroneid (processus ooron0idens) y- triunghiuler, orientat orizontal. Inferior de acer tn ve elsogte tubevorttaten ulnars (tubsrositas ol— nae) pe ore co inserd m.brahis?. Atit cleorantl, oft of prosescl enrnnoid ae terein’ cu ofte un virf Joas matt Hore Po y Lateral , a gan- - gi Inng ex= nval, aooi= t+ In Me: pratntl ave agor opire~, soxte onple aparior do is) fn.oae sterior, e= unde oleora= carl a epi- flexin antes to subtin espitul 9 pieondt ial . et -modialds nario) prin. AL provin © , antebrafa= steq volumt berior gi o@ rtremititie, Hor Anclasi~ oe artiour soul porti= stat, of al eronoide Tne e 0 oreasth Jeet huserae Ko proemi- 0), ale oke eare ot sor eentelor gh ericard a w ineigurd: onoideus) or de acea~ rosites ule orem, tte un vixf abenbulut ooronoia 14 Anoteure radial (inot Jeazk ov alrounforinga erticulei frpeegaus . Fea Nv i Ons ; Fig, 7 - OASELE AMEBRATUU) Fa $a aga ge aaa . Lpata antortonnt (teoten antorios)” = rae £576e vont Sehtab fo cote Aouk troind! proxinale, unde ae inser8 m.flexox profunt al’ degotelor. Sfortul distal 8) facentel fate este plen dau chiar convex gi este loo de insertie pentru mepatrat pronaq tors Po sceasttl fat se aflé orificiul mutwitiv el omulul. = Fath postortoard (facies posterior) presinth proxinel 0 supeséabl triun ghiulext pentiu insex}ia.manconeu, Maiteb & dictel de 0 orcastl obliok inferior 91 1e- feral. Distal de acvasta, fafa pestexioert a ulnet cate acoperiti de meextengor Unar 21 oarpului daz msi jos on originea massupinator, abductor lung ol policelni, extencer ‘pourt a1 polloelul, extensoz duig:'al policelui gi extensor al iniexaluty > m Enka mdgals (fooien seaiaita) exe p parte mi nth proximal, unde 98 ate) Anoerti m.flexor.profund al degeteiory distal se ingustonzd devonind oupexficinlis = Hexginon antorlonr’ Caargo anterlor) ents ascufitt 91 pe oa aa origin auefloxor procuut el dogotolor (proxingl) ol pitrab pronator (distal)« = Marni near Cunrgo poatartor) are fozna unut “sy gf incepe proxinal prin dou vaste (undinld 91 2atorald), oare ineadreac& olooranul. Granuta Ine toralé aervante indorfle! uenuptnator 91 so numngks groaste mesupinatoy (erista uaupl~ antoria). Po marginoa Postarioard au originen msflexor profund al deyeimlor, extensor 91 floxor wlmari ai corpulnl, ~ Morginen jntercoeeg (marge intersoesea) sate asoutith gf proxinal e Pe aransi margina ce Inserd mabrang interosonet, jar in triunghiil ds bltur- Bi fuvet cafte msupinator. ~ Erbvonitaiva distal ave farm aproximativ ofertok at 20 numegte oapnd ulmi Comput ulnse). Fata ea latoralé ocund eca 2/3 din olrounforinia capului si aa are ticuloaz& ou epifiza distald a radlusulul numindu-nn clrounfarint arttontark (esroune fertntta articutaris). Tntertor, eapul vine in Tapert ou discUl articular care o separi 0 oaut piranigals Capu) so prolungeste Infertor $4 mdial ou pronagul atitetd (prooei sus ntylotdous) pe al olrut vist so prinde ligecolnteral mediol. Posterior ce glsogte un gant prin care alunecd tendonul meoxtensor ulnar a] earpulul. : Vina acte vasoulartzath do ramurt alo a.ulnare,ta® neryit provin din ulnare RADIUS, (radius) un.on Jung, o@ partic!pA 1a formrnn schelstalai antebzetulut fiind Agazat lateral do vind. Frin migetrile eale de “invilutre” ir Jorul espulut wlnei sale sueX pocitie miinid fn miscirila da prona}ie gf suptnatine Qelontarer £4 orientoaed eu extramitaten veluntnoaak Mintel, procesul obiloid lateral si cu fata ox ganturt a acest! extremttsti posterior, Raéiusul prezinté aout extremitati pf un corps onidaton_vrowimalt onta format dintr-un seguent de oilindeu, concer superior, numit gapul xpdiusulut (copys radii) Superior se artinulnazk ou capitulul how moval, far olvounforintn artleoulnrd a osplui(otroumferentia artioularia) 96 articules- zA ou inoizuma radial a ulnot. Diotal do cap 99 céaeste colvl radiusulul (oollum radtt) care formeazK tm unghi obtirn daschia leteral ou diafizas Inferior da col se afl& tubero- Fitatoa zadialh (tuberositas vadii) po care oo inzor mebiceps brahiale Cole dou extras mithti (proxims1& gi distald ) rlo noautei tubsroritati s@ continu eu efte © oreastly orensta distal este wai prosminent gi ce continuk inferior cu margines anterioard a radiusuliite Aoeate areate stint “rtdteinile tuberorititil mdtisulai”, eiisova walyl e04 tori le conferd o ware important in resintenta osului Je solicitirile 4in tinpul mie atstlor de supinatie of flexie. Gorpnl_zadtueydus (corpus radit) are formA oflindriod in partea superios- ru gi priswatio triunghiulard $n cea inferioarX, prerentini dauX curburi longitudinale una consavd anterior, tar alta concavil medial. Aceste ourburi aleituicse dupi unid aul ‘tori ourbura pronatorie de care trebuie Pinut seama in tratamentul fracturilor ratiusue Aut, deoarece altoraria lor duce 1a un deficit al migotrilor de pronetic ei eupinati Covpnl xedtumulut presinets : . — Zahn anterioart (facies anterior) care este nated’, concavi anterior oi ae litagte distal. Orificiu) nubritiv este situst proximal. Proximel are originea Bslung floxor el polleelut, tar dtat@l m.pitrat pronator, Wadia de melung flexor al pele mata aie polionlut o¢ insert ms flexor profund al dogetelor. ctmlte. = Fatn poatostonra (rest terior) ente convex gt prasint tol rage n a8 oigines| sitAbi pe care 6» imerd, de avs fn Jos mn.nupinator, lung abductor 62 policelut qt | sourt ovtensor el poltealuis eee M bps brdehi (oy ae pee) ooprangin seen son si ae bifur— atalesinys—\ ygte rap Mteres mayor. Hee een 4 (oiroum 7 asa 9 © separ (proces~ 80 ghaeg! A dlioideus win din ne . Mbrachio radia: pout find ue ainai asia proonsel Se dru, concay tulul hue 1. brachralis rticuleas n ten mutts) M aicepe bracl UE M exar giao RS £18 tubero= . Rees (cqoutuloare) aoa en ’ rane Fig. 8 ~(NSERTIA HUSCHILOR PE PARTEA . . ror a: “ANTERIOARA A SCAPULET $Y HOMERUSULUT multi any aval atom = Eoha laterals (fecten Interalia) este de asenonea convexK 91 prexintll insert merotund promatoz, proximal de care se! 1a jumitaten ot © vugositate pe core sa superiors inser mesupinatore ituainsle = Mapgines antezioarM(nargo anterior), pa care a@ inserk meflexor supex~ . bore aut‘ ftotal al dagetelors p ee = Mazaines, posteripart (nargo posterior) eate rotunjitle - aooerees - Marines Interogose’ (mirgo intorosses) este asoutitt gi fnoepe 1s 3-' radiusuluts Pe on ae ineerd membrana interosoasis Dis~ ovnrier jprinsind fntre bratels ef ineisurn uliark a radiusulut. einen BaGrewiGebds diatelé wate votuntnoasd de forma unui truncht de pirenid® -w- potrolnterte Pata sa infertoerd ae nunogte fafa artioularK enxptand (facies artioule-| rie carpoea) gi cate triunghtulert, ou virtal Te ‘eoneavil 91 prazintl o | mick orenatl angitald in partes 8a mijlocie, onre 0 subdivide in douk ratete axtioulas ret lstoraid (trtungniuiers) pentru cool wontold gt mdtnlt CpatruleterA) pentre oaul | lunets Tateral, virful uprofetol triunrhiulore o9 termini ou o putemioa wientatt diotel, nuit proces stiloid (processus styloideus)s Aeast proces acboarl Msupraspinales M delioitous A Levator, Mnbaspinales A rhombo eds mt MW. teres minor “Tongimn) HM nags (eat Mdelloioees fig. 9 ~ - (NSERTIA MUSCHUOR, PE PARTEA " pOsTEAIOMRA A SCAPUEL St HUNERUSULU mai distal dectt oe) ulnat(element. important de Aiagnostie elinte tn facturile epitt— «Fe, base proossulut stiloid se incor mbzahtoradial. Pata ante: ‘set infertoare exte-agor convavl gl pe oa oe insert mpitrat-pronators Posterior, ©] ise distal presintl dont qanfuri: onol medial, lazg, met putin adine, prin care tree jtendoanele mavextensor al dogeteler a1 extensor al infexului,tar altol lateral, mai a~ ‘Atne pe_unde alonect tentonal m.limg extenser al polioelut, -- Fata lateral& a opifivet presintl gi on douk ganturt verticale: ual me- laist, lng, putin profund eubiaplx}it warort de o mio cxonstd, Te unde elunecll tendoa- joie sinextensori rediali af carupul'tl qt altal leterel, ps unte tuna tonoanele io Aig sMuntos 91 voltrt extensor ai polleelite Toate aceate gonfurt sint completate gf edineite de forafiunt fibrocondunctive, tupseonit ow care eloKtutesa tunel: de alime~ ‘eare ale tebtoeneiors : . (> =" iedial, entven bated Gistald prosinth 4not sure wsCimet~ iwura ulnarie), oon gitel, pentta articulatia 08 otrounfexinta artioulart = spon ‘Aut wlneis Pe marginen sa inforioard so insert on fibroosrtiiaJ triunshiuler. : Artoxele yadiueditd provin @in avradield, iar nervit din nenedian (meine ition) artloule rezintl o | : SOUMERTOL MIDE Ain 27 cane agosate tn tret gruper onzpmee Boheletul mtinii sate forme [tacerp.¢! falanges ! QAEEUE (oxxrpus) . Carpal este alottuit din opt gase oazplone (osaa carpi) ei constitue oon igeatad peosieal al soheietulut wtinits BL unoste metacarpal ot extromttitite distale ale easelor antebrapuluis . Oele opt osse sint wate pe dod rinduri transversale, unul proximal 4A oltut Aistal, Primal pind oote format Ginspre lateral epre uedial din ccafoid, semt— i june, pirenidel gi pieiform In aceoael ordine #indul distal cuprinds oul trapeny oaul trepenoid, ooul mare 91 osal ou ofrlige ' : SCATOTDOL (os seaphoideum) este ugox slungit cu axul mare: oblic, inferior 1 levered, Feta entertoarl, nearticulart, eate neregulatd gi prosinta o proominenyar : ‘tubsrentul onvlut_acafota(tuberoul lum oss scaphoidet) pe care . ner retinaoulul flexortior et ape eourt abductor al policelui.De as monea, neartioiiinre ‘stat posterioard gf laterald. walk prosinth ganful artere! radiew Je. Cole tref fete artiouleze ale soafoldului sfnt supertoard, de. fora convex pentru fata artiou Jork enrplank a redinsuluds inte~ rion pentau teapes gi trapesotd ot medial Seplxpith in doul seg- mente = ona) superior, plan.pentza sentlunay gi altul inferior, com cay, pentru onal mazes [EMLUOARIE (08 Tunatua) #0 x rile opifi= ot raaio~ . - = CARPUL (Gepect anterior) vioul superior, prints-o fet. pri a epifi- Fe Pater cece ena occas an rheastialont weet : Bia redtudulats Infesior proxinth ral, mai an ~~ noregulate gf presintd numoroase orifiott vasoulares EXUMIDALT (os triquetrum) este de fapt col mii mmtisl os al rindulus, Proxinal, deosrece pinifornol este agexnt anterior. Are forma unei pivantde, ou bata Superior gi virful inforior qi medial. Superior, prin intornediul Gisoului artioular jpente oe aztiovinast on onpul ulnat, tnfertor, printres fateth erbtoulart heltootdal’ ga o-|rexi sul ol ofrlig, tor lateral ot semtiunaruls Fata antorioerA prosinth o fates articules ri ovalati, pentru pioiform. Posterior i medisl plramidalul eate rugos gi neartiouled ELSLOWU Cow pisttorm) sate cel wai mio on al carpului,nunole deriviy €in aseninuton at 6 boda do mesive "pious". ML presinté patru fateter Intersil, media UA, embortoart sf posterioarll = singura artioularl. yi dot poli, until superior #1 al- tul inforiors Te raya eitericart convex ee insers tendonal msflexor ulnar al carpulu M1 axe oxtginen msedduobor al Gegetelul mio, Pate posterioarl, ovalari, se articule ou 6 fajebl oosespunnitoate a plranidalulel. Medial, pleifora) prestnti{ un gant vex! Oud oare Setvegie de formatiunt conjunctive forneast wm caun2 pris care veeee mexvuh : APEEOE (0 trepestom) prioul gi cel mai lateral ow al vindulut distal al carpalal; azo trol fatere axtioulare gi tret neaxtioulare, carecteristiol « care leap de wted. Yate antextoarl, nearticuland prexinth un gant vartioal pein care trace | |eendonsh mflexor wediel al cerpulut.tatorel, acest gan} este mixginit de 0 proontnes [qu anoeal, gutorgatal onulut taapes (tuberouiun ceactrapestt)Pe anest tubesonl ne rif }d@ lateral retinaculel flexortloy gi S91 axe ovigines meoporant a1 policelat, eapul so jpevtigtal at mftozoy sourt al polioelui @f priml weinterceos palnare Fofele Lateral st postericest atnt de asenenen neartioulare. Superior traperul se artiouleast prints ifapl tetunghtolarl ou soafoidul tar edial prin dou fatete deapirtite printr-o or: ‘ou trapesoidal superior #1 metecarpianul II inferior. Fata articulert interioart Joon nei cnracteristios, are form de ga 1 0 artiouleasi cu fata coreapunaltoare \yed patwuted motacarpion: f TRAPSZOLDOT (on teapesoideun) are o forak mi neregulatt esentoxbil ou ieom ou bana posterior, Are o fat antestoart, mio, noartioulazt pe care att cviginsa’ Jeapal obiie #1 madductor «1 policelul 9! capul profund ol maourb flexor al polioeluil Posterior presintl o fet neartiolert rugosat dar mai mare. Petele artioulers inte \pertonet pentru senfotd, lateral pentru trapes, medial pentyu ogul mare yi intext penta Aetacarpionel Tralting aviod de aseoenen fork de one Q6UL MARE (oe onpitatus) cel mat voluminos ov al carpulul, exte sitont | ose ‘contval, tm jurul atu srupfodune oelelaite case, Pata supertoant este convent ut axe | an ‘teven unc! Gap artioulay (do aiol dexivind 91 numele ofa) gf se artiouteasl on ‘gl eatiuéaenl. Infedien, presintd tyet fete artioulere pentru setscarpienels 11,217 Th. Paha Iatorell ae axbiouleast on treperoidal Lar ova medial ou cout on ofsitg, lor ef posterior coul mae presinté reve meartioulase. Yate enterioarl presinth to ” sany traneversel case oxte considerat cola) onulut are, flexor sbaxt ai polieelai gi ospul oblic al msadductoz a2 policeluts ‘SUL OL OTIETG (oo banatua) are o fornk nereguiatil, ssenialitoare unt ‘ee trlenghiclave. Pepe, exverioast, seartioulart, presjntt © prowninenjil tu fc Ma + atr13eu) oouliti basat (hamulus cessbanati), pe al cigui vist eo prints setinaoms| ‘Aud flexertleas Medial, efyligel vine tn suport ou vanuze profuntll a n.alnes} 1a:2cent | BiveX ye o2 be ingest tmeponent si flexor sourt al degetulut ics Cele paten tate ame ‘Moulase: ale eiiat ea ofplig siuts laterall, ov se axti¢aleasl ou dau mare, medial. ct virestddial, infortoasl ow eevéoarpienele 17-7 #1 aipertoart ou senflmarel. Fate Poatertoarl eate mugoanll, nearttentarl: a . nowt, Beth eal rindutut ; de, on bara eotdall ou o- | vexK gi o fajh onterionrX concavA in sons transys: fet orticule v1 meartioulen mawle derivise aterall, medio: mparioy oi al~ a ot caryulut oe artiouleastl tm pant verity pres nerval ptulut diated rtok a caelor a cere trece le 0 procmtnon bexoul ae pelt e1ni, oapal so vole Lateral ) al police lai aleve sink: ) of infestoayl ente situat avert gi axe al ou seafetét woele 12,107 ef m ofvlign subs Presinth om A de corpere profunt al we -W- cote opt onne als oarpulut soliderizate tntre els prin fornaftunt Liga— ¢1 articular |pentarr formeas& in totalitate un masty osos, care prezintl © fats pooterioara con ane Ustalis Phalanx, ‘eatin Pralagy oS enna 08 gefacareals Pee Mam Prape- us o8gfs “as rape ee i gaara 22 pisfarme R . pias NOW ay Pf ST Lye abot * ° ots rad Fig.t. ~ OASELE MIINI (aspect anterror) woal. Fate antertoard ara forwa umd gant ou direotie verticaté nunit panjel oarpian (oulous carpi)» Bar finile proeminente ale acastul sany wint formate lateral de tuberculul soafoidulut 91 al trapeuiut, iar madiel de platform of oirligut osu Lut ou ofrlig. Pe acsste cargint se Anseri rotinaoulul flexorilor (rotd~ naoulum flexorun) care transfcrat genjol.onzpion tntr-un cansl ontee fibzos, canalul oarpian (cialis onrpl), prin care treo tondocrale mn.flexord at degetalor, vsfloxur- radinl al oarpulut, procum gi por- fiunea terminalt a nancdians Ongole_supranuns rare AO cayoye Lut pint in general foarte raro,dar. Prezintt un onrecars interes mdleo- logel, legat de trauraticmele capu= lui, ofnd exiatenta lor poate simi Jn freoturi. Hol rreevent deserts sul central al carpulul (os centra- Je) este wn oo mio, eituat po sata doranil, intye seatota, traperold of coul mare- Bl exioti normal 2a fit dex se sudeazk fn timpul viotid. Antrauterine 1a fata poctersoard & soafoidulud (Henoke 91 Leboueq). Ia unele rasa de saimute prezenta oa este constantde Au fost denorias 0 neria tntreagh de oF foarte rare Dintre onosorul 1c Grubar, oaotorul Lat Vesales o YWEPACAHEUL (netacerpus) supronuserare, dar eparitia scostora este o amintimt epipiramtent, epilumatul, stiloidianul, paratrapezul, Motacaxpul forneaz’ soheletul pelmet gi reprezintA primul rind dc 0336 axtioule ne ot interior prin capil lor ou basa falenget proxizale: Metacarpienele etn 'onse inngi, ugér' concave anterior si prozintd ma eoxp #1 douk exbromttnti. Corp}, (corpus) aitates euperiosré prozentind & ‘a wfinil 91 Goud fefe entero-Laterali ¢i antero-meaiall, netede pe masintexsnogi. 1o nfinii. Bote alotitnit din oase metacarpiene nunerotate de in I ta v (ose, rpelia I= V)y Ginspre lateral epre sedial. Tntre superior, prin basa lor ou el doilea rind ae or je aint apatitle intcrosor- earplene, tax te prieatie trimgntulay inferior yi rotwajit 2h J A postertoaei convex, palpebi1d in regiunes dorsa= ae treexk! Bera (basis) porfiane mat voluminossd « osuloi este situath proxinalla + presintl po fata soperionci'o fajh artloojadt pentru rindul aiepa2 ce ence earpienes -18- De avononon, poste presenta pe fetole lateral carplanele ae artioulonzi intre oles Capul Ceaput) reprazontind extromitates distalK « osului (este usor tus. ‘4b tronaversal) 91 are 0 supratatt axtioulars oonvext pentru felanga proximal. Caractere proprit Ale witacorpioni Trimul notacarpians Rste oe nat sourt g1 cel mai groo of prosintl a nue porior la nivelul tweet o fag astiq culart fn form de ga prin care 6@ BES" — tAoutenst ou taka oorespunsttonre troperulut. Pe Inturile based nu pr Tint fatete articulare pentru meten oa AN, f oka. caxplonele veoine. Pe bask a0 inoork Cnet pate 2" anterior tendonul melung abductor al J pus phalanois poltcelut,pe fata laterals a eorpult msopozant al policelui,tar pe oa dase My Sphalengls etait primul metnterosos dorasl.! ae 2 Votaoarptanul IT ente 061 mai lung mioi fafete axtioulare, prin care mete-| aa vqeaicen Brocesses shyggus 1 prexintit pe fata suparioart « be \ Os capilatim ¢ eee a nei trod fatete articulare pentru tre 03 seqphordeum” SEAS as piqvetium Pez, trapesold gi osul mare. Fata Os denalum tru trapezoid este concav’ tranaver-. 7 eee sal Ging astfel un aspect bituberou— Fi Bo Rasels Mia! Int Canvatntter eu o ured) eccatet oxtremitt}i. Baza progint% medial o fat& articulard pentru mtacarpianol Meflexor radial al carpului. Pa fate Bul menrtansor Tung radial al earpe- ‘ude Motacazpienal I1T urmeaz4 oa lungine motacarpianulul II gl ee artiouleas suparior ou osul mare. Frerinti pe daz, lateral, © fat axticulard pentsu metacazpté II, dor mediel uns pentru metacarpianul IV, Posterior,baza prozint& Crrooean care pltrunde intre ug extensor radial al oarpulule anu TV, wot sourt os precedentul prozintl gf ol pe laturile be- soi dout fatete articulare pentry metacarpienele III gi V,decsebindwae de matacerpl TIT prin lipsa procesulut stilovian.superior, daza ge articuleass cu osul pare 91 osul| on ofrlig. Metacamptannl V, oste cel noi mio #1 ce} mai cudfire prosontind oa gi 00! Ae a1 dotten © oingurd fofd arbioulerd in parten lateralk « bagel poutru mtacarplanul I¥e 1 deosebin de cel do al doilea prin teptul of este unitudercular la nivelul dezet Se articulesri superior numsi ov opul cu cirlige Pe fate posterioerda bazel se insert Gentonal meextonnor wlnr 1 onrpaled. ' QASHLK ONGHTSLOR MITNIT (onsa digitorum manus) Oasele degetelor, alnituinse angnantul distal el schelotului miinii 91 o¢ mun fwlanges Cu exeoptia policeiui oare azo numa douA falonce, toate celalalte de -19- te an ofte tref,mumite:falengn prozimlA (phalanx proximelia), falange medie (phalans ‘wedia) 01, Jodenea dipto1s (phalanx dietalie). — in care meta~ 2 weor tum 0 iupratatd | falange | MM, brachio- —# phacexpioiatsd eee j mat | WV ext. earay fa yialis pus Prosinth aus peiaere bon aproondliant lolocan Micaicond, icon Jing Oe le M biceps brachyy. hs A ape Ete ne Msupinator — ” MA cha prin er igitorem profindes doraale: a mat Pe es MAA polliets lenges are pontru tra : sores Fata pen avd tranaver-.| Mpronalor. penal quachales ot bituhercte | rot) ossotet || nth medial 0 Madd palliers (rapa! (ys Me ‘alnaris, eae (pee ser alan Blut. Fe fate ‘rode [Se fbpsedamahon See Mabel goto Ue piso metccarpeim artes ” é W. ext carps nants ‘Wali i Ay me) 40 extiouleast! Eig? ¢ atl | mntnonrptana| Mak 2 o1_otiloidien; he ey ferassei palmares peesul stilo<| Tangs FJ ts . ° . 7 1 Maett poll ie, Bol , ieturite bee : sans Se em ) motacerPiantl MA alight siperd | mire at onl] : tot on gt ost Fig 78. — INSERTILE MUSCULARE PE PATA, ANTERION- etacarpionul ; RA A.OASELOR. ANTEBRATULL $0 HOT. — slvelul bazele 1 so insert 4 * _ Ealanea proximal opts oon si mre gi presintl carscterele unnl oa lung atinit ot oe! prtad @ peifjan ooxp gi un oxpe : is Heat on doe lalate deges +206 Chants phalangin) are forall de piranifll patrulatert pee: bind superior © faph arbiowlard ovalsrf, goncavK, lirRith traneveredl, pentru artis: Mest carpi. hore Fig.1& -INSERTILE MUSCULARE DE FATA " POSTERIOARA A OASELOR ANTEBRATU> LOE Sf. HEM. — ia Vik Gir Sapa sebaoerpianntel respectl¥. Acvasth caf cate waginivd Brdie e401 wuboroul pontza invertii ‘Lightenbases'® fore evie rtp sues Te? Wt i wae Gorpul falapgol foorpus phalangie) de foxms unui semiollindra, turtit ero-postericr, prosintd o fata antorioard plat 1,0 tatt-postortosst convent. ‘Caput celopges Comput phalangis) turtit anterepostarior, aste raprazen= Rat de o fatt artioulerd in forw% de trohles, mi intins& palmer deott dered. Hx Aouleast ou daaa falongol mndlts i Ealanee nedig prosintt acoleagi earactere ou cea proximi, fiint tne feat miod gi preventing diferit fats articulard a bazot,care ate despintitll In dot , felot oavitati printr-o excastil ongitell. Aconstt tay ae orttoult (prize tatenge Redanga digtalk -ate acooagi forms 1a nivelul bazet oa 048 wijieote.cor~ eote met Int auperion of mai fngust inferior. Distel,accoatd falingh ae teretol we 0 tuberositate tustité antero-posterior, de formi semilunert, tuberositates falar plata (tubovosite y*nlangie distalis)s Ba este netedd posterto., .orespuneind ak iui unabiel, of mat sugosail anterior 1a mivelul pulpet degetulut. i Onsale sesamoide (ossa sesamoidea) aint mio formttunt aferice aan ovi + Pare ososate po fata anterioart a articulatiilor degetelor,gi tn special 18 nivelul foulntinl uetacarpofalangionesDintre ele,aint constants dou, lateral of sediel, Le Wolul Policelut, situate in groines liganontelor motscarpotatangiens. Boarte ony we feat pot fntfint doud sesamoide 1s index 61 la degetul mice ARTICULATIILN MEMBROLUT SUPERTOR Antioula}iile mebrulut superior on fepart fnt artloulstia oenturlt sospu- are of arbiculatifle extromtatit 11b0: (Juncturne eingult embrt superiorta) ; Acoastt artioulatie eate formitt din artioulefiite stemoclevioulert gt Bioclevioulart, 1igg-coreooclaviculare #1 lifg-scapulels ARTICUTATIA STRRNOCLAVECULARA i (axtioulstio oternoclevicularis) | ener eee gen = Tncimaraclavioulart , aituath fn unghtut supe xtor 01 mancbrictat lnetvente superior si Interal, fiind ooncevé th plan froutel #1 convoxi in plan segitale (Banetrul sagite este mai mio deoit ce al feted artioulare do po olavioulA, ascasta haepigind-o ti speciai attertors = Fata artioulart clavioularl ente formtX din douk miot supzafeye, una ‘vertionll pentru usnubyiu gi alta orizontall pentru o mio fetigoard arbiculard aflati lve mareinan suporioarK a oart{Injului coastal Ts Gale douk suprafete we tnttiness toe ‘fet unghi ObtuH deochie Latozel. Feyols Grtistldre etsit dodperite de tibrocartilaj. ' Diaopaaptdgules (Ateous artioutaris). Dept fotele artioulaze aint acope- (rite de tibrocavtilej, congruenta lor nu este perfect. Acoasta ente realizath print fun @ino'fibrocartilaginoss M1 exte maf gros 1a periferie unde aderti de ospeulll.gi mat sive oentral, Disoul este agenat in plan adgital oi inparte oaviteten articular [tete-un segnent medial ot altul laterals Uneori ‘asent’ ateo poste fi perforat in centr MWidlosee.depize , Gapqule artioulark (capsule axtloularis) sre forma unci mangon yi'se inee- x4 po mrginea suprafetolor artioulare. suprafata sa extartoart sate fnttrith de 1g tonto @f vine fn eportt superior ou toxumontnl gi insectia migohiulut stemeele: totdisn, inferior ov cartileiul conctei T-a, postextor ou trunchiul gl ranele brah cofelion, ou artemn toractel intnrnk ef ov mustornohtoidien 91 stornobirotdian, ter! anterior cu mugchin) pectorsl maz0. Foyele suporioare gi antertosre ele nvsstel arti. Logit ofnt palpadtte: i Copaule oxticulard oate Sntivitd 1a supeatatt fn speotal aupertor gf 1 fortor de liganonter ~ Hrsabornoclaviouler anterior (Ligestorocleviculare anterius) 1aty ortontat oblie inferior. Sa prinle pm oxtromttatea medialA a claviculet gt po fate tortonrd a manubriulut stornal g1 ae opune retropuisiet (prosotis Snnpol)s = Lgasternoolaviculer posterior (1ig-sternoclavioulere posterius),ei— ote mal slob 91 86 opune antepulsiet (pronotin tnainto)s : "= Ligeinterclaviculur (Ligeinteroleviculare) formab din fibre courte funde gt in fibre lungi euperficiale. Fibrele sourte uneso olavicula ou imotzura 9 Jeri n manubrinlut,iar fibrole Lungl troo poste acoasta unind fntro ole extromit file! pointe ale olaviculelory = Lg.oostoclavlonlax (1igsoostoclaviculare) oo inser pe impresiones ronimi aa pa fafa inferioard a elaviovlei,ae unde cobonrl maint py onrtilasul pri.mot| ‘goneto of po extyoritatea of anturlonrie 2 1g oSptugagto 1a intextor capsule gi se inanri 1a margines of \tadolor artioulare. Cavitaten arttoulnns ants Suplxtita de Aiacul extieuter fm aout Partinonter wanlaconternal 9f xeniecoolavioular. Cele douk compartinente comuni ok ole ofnd diaoul oste perfor! Yogoytarizatio ot inaryntte Axtozole provin din artera toracte’ intern’ ei artora. toractell supyel der nervii din nnesupraolaviculert wodialt (plexul cervical) gi din nemugohialil sub-| ‘elavioulex (plexul brahiel). ‘tont posverior, Dione artivalarts Aig. ~ARTICUATILE STERNO~ CL AVICUIARE * (vedere anterioard) -2B- RPECULATIA ACROMTOCLAVECULARA (arttoulatio acromtoolavicularia) | Eofale.arbigularg aint roprosontate der faye articular de pe aozoaion, to cote ovalari eu axul mare orlentat angital, usor conoava ei acoporitA de cartiles Jolin gi de cen do po oxtromitaten Intozali a olavieulet,ugor converd. rbigulug (disoun artioularis) ss gteogte intre fstele artioulere nd mai gros ouper!or gi latoral. Kl a fost stidiat do Winston gt Woltbreohbs Are spoot de fibrocortilas oomplat, care transform’ articulatie Intr-» anfiartroet eat droidian, ter ates arti: uperior oi it peed nipooide lea wisloscele.deoplza mint veprozontate det eee SGapeula aréigulert (onpoula otioularia) are oe prints 1a pertteria " 1 Meatotor exttoutarey sore sourte ~ Mramontes Tiassa aa ‘Ligeacromoclavioular (1igenaromtaolavioutare) stunt: superior mat exereateayiig prove fHbrele sale enestooindu-ne ou aponevzozsle mastrapes #1 deitotdy Ligsoorgcoglavicular (ligeoorncoolavioulars) realireard unirea la ae ; impresimen ys KL se intinde de ln prooaaul corncoid 1a fata infertoorl a 1/3 laterals a olavie let gi are dout pirtir UgsLrapozold (1igetrapezoideum) oituat antoro-lateral wat tyoriontat sexital of lig-conold (1ig.concideun) situat postsroamedial, turtit ta inn frontel,de form uni con ou baza pe apofisa corscoLde et virful’ pe tuberoulul - oid. Intze cele douk Ligemonte se ghaegtn grintm gl unoorl @ burad gerona. Ble au 1 tn mantineren integrititit morfofunctlonale a articulatic’ scromtoolaviculars.Rup- a lor in dis{uno¥iile acromtoolaviculnre ote gravt, avent mootdent raommtttnd de gull interventie ohirurgioalds Blnoviglg este simpld eau dubié ofmd artioulatia Majal prime’ te seperatl de disool bowlers ; Beporturh - artioulatia este acoperiti anterior de mdeltoid tar postes jor de metrapere Fafa oi superioars este subcutanat&, palpabilde Vage.ginozvi- arterele provin din e.tranverat o qitulut,iex nervit ais! wa wupvanoronlald a ploxului carvicale wy al (Ligetranavoraum aoapulee auperius) Inbinde da In bara procisniul enraooid 1m parter superioark a inoimurii weapulare onze 0 tronoformA in erificiu. Prin acost orifici trece neauprascapular, Lar supe flow de ligament asuprasonpulard fnaotita de o vank sntelitke ,tranovora_inferlox_al_ooopulos (1ig.tranovoroum scapulas inferiue) fe fntinde de Ia mrginen Interald » spinel anapulel 1a mrgines posterioart « oavitie fs glenoide sau a colulut humnral.gi capsulet artioulare. Pe sub el treo nervul mug |fautel Lnfearpinon 9 0 raaurl « arturs! aupranoapulares TAgsogrsaoggzomiel (1ig-coraocasrontale) are form tyiunghinlart ou base fata lsteraiX a procesului ooraco!d ei ou virful spre ncromion, anterior de artioun, Yia eoromioclaviculart. Bl axe o foy4 superioayl cove coxespunde medeltoia #1 a faye oxioard care acoper& arbiouletia unbrulut,de care sate separa printr-o bura ae ‘WOUESUIATA TES AEWONITGUEETOR LEDER Cjunoturae wenbri aupertoris lbart) : ARDLCULAPIA UMAKOLUL (artloulatiio humert) - Hato artioulatia care leagh oxtzvadteten Tiberk a mmubrilul aaperlox ae)” ra mospulard (fig.16). - ah aint ropronontats dot = cavitateg glonoiel n srayutal youre ante uyor conenv’ gl acoperits de do cartilas hialins Ba este nériti do Lobrul plonoidel (Lobrum glonoidale), fornatiun Cibsocarti lepineask aderontX a circunfarintn cavibitlt glenoldes Pe seotiune, labrul | & qlunotdal ato triunchiular, ot basa apre cavitatea glonoial. Pe fafa ea externti 96 11 aor onpsuln articular, Lor fafa intarnt privagte apre mrticulaties In luxetiile uot Int, Inbeul asta doaprina odat& ou onpanla articulard gt ou porioatul, oapul humoral trind Sntr-un bustin format, anterior, din scaste foraxtiunt 91 posterior, dw xoxpu Tn opwratiile Reparatorit pontru oura luxatiel reoidivante do umir, Inbeul glenoital,: pround ou oopuiiia orticularl, o@ 007 2a marginea onvitifli glanoides Iabrul glenoldnd outs aut lab tn portoa Anfortoark o cavitagit glonoidey enpul humoral aeoporit da cartilad hielinymsl groa deott cel elenoiati outa apoxsmatiy eferice Caxtilajul soto moi cros in paxtoa ouporicard gi prosintt 0 of deprooitme in dreptul tuberouludut mic, unde go ingoxK Ligemontul glonahimaral. Tal outort aocotene acsaatd depreatune ca fiind ansloaga fosel eapulut fomural. Aocanta a tiewlagio eote 0 axttoulatis sforotanit. ta = Gapoula articular Cenpeuls artioularts) Snvatagte articulagia, insert) 0 po olrounfaringa oavitAbli glonoide, ps fata oxtomd a Iabrulut glenoidel 91 pe oo anatomtos La nivolut Labrulut ‘“noox}ia of cera pasty tendonut enpulut Tung al bicepsu ut 91 90 insert pe bara procenn! ig, eoraroacroniale dg ere ooracolds Po colul anatonie hune ‘Pracessys rarrea= Aoremjnn ir {neortia onpaulari sara peste 9a qul intortubereularInfertor, caps : Jn coboart pin pe colul chirurgty i 3 Shes Lp ghenohummerati—. = Tie] onl, Snaotitd de un recea oinovi Lig.curacssumerate . Jom Snngrhip om eben 5 seta Al a este wolativ lext gt de grosts are brachit mic, pormitind mlgotrt ample,f1 & biceps brachi? Nh / on brole gale flind orientate orizo (Caapuet ogea) Tal Unls Prozint o serie de ori tial! Po unde Loa recourt olnovinle La exterior an «iacae fibro Lene tual nale, 1a interior eizeulere, tor printre ele fibre oblice. Musohit| supraspinos 9 subscapular dau £1 bre care 20 prind pe capauld. Ace te fibre, prin contractie, trog oapault gi tuptodied prindorea ef! iubre fetole articulare, in diferite migotrt. Sa este intiritt de mayohii onze o ao vhs To parton infarioari ante dnapkrbitd de lungul tricepe, prin ueaxilex 61 vacele ounflexe humoral pocterioare. In oasamblu, fiind totugi subfize 91 lex na are rol Aattaren ntgoiiritore ~ Lggsglenohunsinle (1igg-glenchumeralia) intixeso capsule in apectel teitors Autorii frenoezi, deacrin chiar tret Liganente ventrale (glenobuxerel superio: miflooin gi inferior) anu supraglonosuprahunered, aupraglenoprobumral 91 proglenosub! moral, ele inverindu-se Ie nivelul huperusulut, primul pe tuberculul mic, el doiles fortor de soesta,iax ultiael pa cool ehivurgionl. ~ Ligsgorecohumral (1ig.ooracchumorale) este atngurul mai bine individ Liuate BL no ginngts fn parton supertonzt a artioulatiet gi se prinde pe mazgines 1at HALA a proseoului coragold oi po tuberouul mre al hunruaului, un fascioul el alu e- Fg 18-- ARTICULATE UMARULU fantervr} fungtnd po labrul glenoiaal. Anvato Lgamont Limktonss floxio untrulhts Ta unelo mant« ncoporiti do fare at la prims"-Tn Infartonse sete Snlooutt ou mepaatoral mio lg otplugogte eapaulay ndorind In oo 1a ntvelul ‘nde aceasta an Llofud extioulan. Sn are roorsurt multiple, cate mat tmportente ror- nind burse pantry mugoht(pane tru Iungnl Btoopa tn gant Antertubercular ef pantrn m subscapular tntve Linanantele elenohumerale superior 91 mi j= Iooiu)s Alte burss ainoviats aint, oubdeLbotdsani,aubeorn— soldinnt, x mesroturd mnvn, lem tYepinos dorsi gt pootoralut rare. Reperturt: articuintia unite ralut ante fnvelith onportor do m.supranpinon, tnforior au onpal Lung al metricars.postan rtor do umesubspinos yl rebum aio, ter anterior de mesvb- Ronpuiar.Profund, artioniayie ), formattune is Lune, Impaur Aspxboast dean: extarnil am ine oxafiile unre pul huwerat ir ry do gonput, 1 glenoiitat,,te D1 glenoidal col gloncidial prezint& o af chumorals Unid, + Accantd ax jatia, insextrd tol yi pe cole gal bicopsu-; bara proceeuli A , , wecote newer S77> serine FoONTALA. pal’ nee roperturt ou conbtontul ars paste sans ° ARHCULATIA UMARULU! axtlet. Artorely yrovin dtu aaaul r= ‘eunfloxe bunerale pentru porten infortonri a articulatiol, din assupresonpulark pants partes ouporioert gi din assubseapulayt, onre furnizeazM cele mai multe xomurt onpsulet Yervit provin din plexal brohiel prin rnescopulart oupertort st infertort gi din meext~ inferior, capao ylul chirurgi- socoo sinovial #1 de groot rt onple,ft| tal ort song anmeuuarra comet es orittatt | (netiointle oubiti) sinovinlss Seeliaeteai| Axtiowlafia ootuist eats couplext, voaltsindu-se intro opitien dictels culare, lar ® BABETGULGL gi epifizele proxdnals alo uluct gl radiuwulut gL tatre acvatea doud ata* 400. Mugonis ; “TM+ Dect es onto format din enticulatia humeroulnork (artioulstio hunoroulnaria), pular aan fic] S¢tiouletic humororadialA (articulatio huseroradialia) of diu oxticulntia xadioulnark, pepal&, Agee HEELESIA Cartionlatio radioulnerts proximalia). Cele trot cavititi exticalere comin!= otic, treg de % inte ele, oapaule fiind oomnt (fie+18). Serer + humrugul 1a parte 1a aceasta artioulatie prin tron cere o anopes "00 Of oapitul, acoperite do qaxtilnj hialin, oaze oats mai gros pe humrus geott pe Gt vavete ix Coxtle antebrofuluts Cartilejal arttoutar ae opregte fn portea inferioarl a foselor oo- care cot fe, 7OHOUAM, Cleovantank gi redielH. Redtusul 1a parte. 1a artioulafia ou capteulul redial Bing ta porte a artioulatia ou trohlea hunerald, prin faba artioularé de pe caput Sin Tnoivave tronleari. wpiricele proxinal (fe cagelor antebrafului se artiouleazt ~ ‘ntve ele prin otzounforinga artioulerd a radiuaului si inoizure redial a wlnete " Widloscele ds unize sfnt ropresentate print ‘gapsula ertioulard (oapsula artioularis) este comunt 61 are o insertic couplext Pe humros, mixgineste superior fosele olecraniand, coronotdd gi radial tre otna distal do SpTéoHATIL,care rimin ostfel extraartioular. Pe wlnt, capeula go inserk [pe moxginile inctzurit trohisars, ptnt-la nivelul incizurii redinle, unde trece pe ro= | Atus tnsorintu-sa tn continuaze po colul acectuta pint 1a 5~7 mn distal de cap. Fa ote H@eatal de O1ab4, precentind 1a exterior fesoioule de fibre longitudinalesIntre aceste fn apeotal om rel superior, preglenosubhu- el dotlea in- ine tnaiviaue- arginea late~ al al ou ae 26 fanoteule proomink reossuri ale sinovinials Lgsoolatorel radial (Jig-collatorale radinio) oore plosed do po epi- eongilul lstorel gi ejunge In fafa latere!M n oldcranului 61 1a: ligeinelars Lge colatoral ulnor (1in-oollaterale ulnare) inting de In eptoondtte? weaiel pi mirgines medin}& a prouosulut coronoid Je faye mdield a olecronuluts ‘igs Jnolox o radivaniut (igeanulare radii) oxro pornogte din partes fnoonjurd ofrounforinta articuter& a rediusulut gf oe is tt Wii ‘fi My galla/arae Sioare Fig. 18 ARTICOLATIA coTuM) (veairee} cagetarae ecu aUtKYd wedtole. Intze 0 a‘antebrafului tn cea posterioart. Fda obliok of uargines supsrioart a membranes intezoscose ‘gisogte un orificiu prin care s-interosoust postorioard trece din regimes antericard Anaort po partea posterioard urld radlalaststteLel ouprinds op fntr-o ohingl oat xadiuoulvt,mon}nindu-2 fn o tact ou inetznra radii’ in timpul nigetrilory Rigepiterat (11,quaaratua) ‘loagd marginoa diatelé a inet. zurii radiale a ulnei ou coll yegiusulut. - Sinoyiala eXptuge gto onpow prelungi ni prin reossurt £atele ontorioarit gt poston 18 ale articulatiei. Ba pornos te de pe marginile trohleat anpitululal ppitrunda fn sale trai fosm,aup! care a0 reflec tS po capoult-Intro ea $i‘ oa! 1d 90 gtcogts © cantitate va DILA de crisis Axterelo provin éin refeat arterial poriartioulark «0 ul, far nexvid dint musoulooi tan, vedian, radial gi ulnare MSMBRANA_INFSROSOASA ‘ALANTERRATDLUT brana Antozoosen antebradt Montenna intorosonall reat geazd aindesmoga radioulnar. ‘Ba se inserd pe celn doud tro=| imi inferioare ale marginilor Interosoace alo rediuadlut of winnd, Limttn sa proxiualt tte ind oub tuborositatea radials, iar cou distel4auporior de a tioulayia vedioulnonl aistalb Porfiunea supsrioar’ a spatiu=| Lot interosos eorespunsing tim a An ¢ -27- Horhrucw satwroaonct extn PoemabA din fibro sbitee inverter ie Mina ronrte gross in parton proximlasin sfextul distal sate mst subtire gt sloktuith do pe opt= pnte-ul ateat <> fibre anterinnre, orizontale ¢: altul din fibre peatericere, oblice . faferior g! laterals Pe ea au originoa mugohit profune: at antebratului. Courde eblict. aptnondiin ete oonotoxatl de wajoritaten autorilor un migohi atrofiat ou rol probabil in limite- phat fre savin 2 din parton ARTICUEATIA RADIOULNARA DIATALA malts oto (artiqulatio Fadioulnarts distelis) posterioar | Zetedeurtiovlare aint inoizura uinorM a radivenlul of oirovsferints ax lesAstfo1,02 lygutart a ulnele Capul ulnei so rotegte in soguentul de ctlindra reproventat de inci= © ching CaPUipes ginart a madiusulut gt disoul artioulare : Sndu-1 in oon+ Phggphertiguiar (aisove articutaria) este un fidrocerti1a; ¢tepoe trano~ sediniA in byegai, intenartiouinr, tntra capil ulned pe de o parte ef pirentdal 1 lunct yo de al ’ Vizful s&u ee prinde po proceaul stiloid uiner, ter besz po mrginea @icteil a ine ceauearocus) lgyurii ulnare, #1 este mi gron la periforie, in special in dreptal virfuiute fi atalK a incl=! Qepaule extioulard (capooia articularis) ve inert po margtntle suprate= noi ou oolU) beep. axtieulare comtinutndoens apol ou cea % artioulatiel radlocarpienes Pe fata #8. erioat& i posterioar& prosinta ingrogizt core au fect: dos on forastiual lige usoate cone abentares in reoonuri pl J ot postertonarommis), care obptugegte onpeule ¢1 preaint recasul saciform (xecessus sas Proxim! artloulatia ‘el este freovent afootat fn elnovitele wl. Ba pores paentiamile. troniset 94 wore de tn cele ana) 70 00 rofloo~ Aonsten oupsind articulatia radiocarptonl, artloulatitle intoroazplene, ro on yt oabifetioutatia medioonrpiant gi exticulatia osulut pisiform. ntitate: vast ARTTCULATIA RADTOGATETARA (axttoutatio ratoosrpes) aint reprezontate de fata oarpiand da pe epifisa jiste- eioular po de o parte @i de Fofele proxisale ale oaseisy n din reyooua Hewlart a 001 int museuloo al si ulnare eTSPOSOASA, | s TOLUT aoa antobrach cocast rent pe { revtatio rediocar {i ntealetig recioce Se ig, colletorale cap’ lnare i einecarpedm palmare A rendottfexor carpi woaris 3 praiforme radioulnrd. e14 donk tro le BarRiailoe mediusalut gf proximal ri- ™ a tee redial, F i yuporior de i lnarfi distal&. * art a spafiue : eepunzind tu 5 Ly, radiovapeum Fe amare oe =} Retinacalum Mm. Hexorein Ligg. retocarpea. potmarta 11g.20 = ARTCULATULE MAMI! (P2.maR) antorioark Grivalot riot oarplen po de alth parte. Aconstl axtioulafié esto concidernsh ca fin’ {@ axtioulatic condilian’, fm caro condilul este format de onsele oarpiene, iar cavita- ' - 28+ ‘ton glenoidA de rodiue imprount ou discul arttoular (figel9)s Widlonce_da_unize: extioularé = gopoula axticujant Commu artioularia) se inser& pe osse la porite via oartilajulut articular 91 pe dic = UsexaAtogarpten palear (1igerationarpou palnare) intine intre mrginea anterioard @ epifisei distale ‘oid de unde ve insord ‘printe-un fasoiotil auperior pé lunct 61 pe piramidel of prit altul infextor po oapitats = Lge wlnogarpion palmer (1ig.ulnocarpeum palmare) pleack de pe ai ingex4 prin faaotoule proximale, orisontale po osul Innat,iar prin altele obi: ‘pe plromidal gi pe oapitats = Lggeradiocarpian doroal —(1igerediooaxpeum dorsale) wei sub}ire,pl of de pe marginea pootortoari a epifizel distnis a radiueulut gi ae Sndreaptt eblic aie1 spre plzenldal, ajuncind uneord pink 1a Lunat gf oapitat. Bi ade 1a tooile ahtlor extenaort af dogotelors = Lge colatoxal ovrpion redial (1igsoolsterele cexpt radtele) ao for triunghiclers, ou daza distal, se prints pe virful procesulul stilotd rediel 91 pe vioular. Pe ol aluneoX tonfonul melung, abductor al policslul. = Lge goloters1 onrplan ulnar (LigsooMaterale cerpi ulnore}tntine de 1s procssni atfloid ulnar 1A ploiforn gf piranidal. trintin o prolungire spre artiouletia radtoulnayl aistall. oven Gintre piramidel 91 pisifors. ARTICULATIIES. INTSRCARFIENE Cart loulntionas Interoarpesa) Se xealizenz\ intro oogele corpiene din acelagi rind. In rindul proxit aL oaselor oaxpului ge gtsose aout articuin}tt intre sosfold yi lunat gt tnbre pirm 01 gt lunat. Tn mod corer if puncitor, tn wintol distalb™ pits eevee terieaans 24) Petinacalam tre cele patra oases Pleogy® Dw aa eote provisutd ou trot 24 7 a A unl interosos, altul 4 ng arm lor gi ultimal posterior. Deoi,tntre onsole prinulu: zina vor fi ofte dood 1Y Nie caponelrcarpeae * (Ctggeinterospen Interc Palmaria) gi cite dont 2! (Cigg-intoxcapea dorsaiia)| po ofnd fntre eaaelé oolut de al dotiea ofte tyes aia ; flecares Sinovialels act artioulafii ce” continud ou oinoviala articulatiei mediocarpiene. : ARFICULATIA OSUIUZ PISLFORAL, (Carticulatio ossis pisformis) Capsola se oste fnbirith de Ligepisobamat (1ig.pisohamstum) fntins de Pinpforn 19 otriigu) coulut honat of de Lespigonetacersian (14e+ptsomatacnxpeun) nt io la pisiform 1a tuberculul mtacnrplanult: Fig 24 - ARTICUATMLE IRM (oe sat) 295 APICULATIA MEOLOCARTANA Gerbtanlabte mat aenepan) Cosede primulat rind formaxK o mupratasd articular oonosvi, oare ee Aowlani av auprafaba convex8 a onaolor rindnlui al dotlen. La oxtramiteten lateral. axtioulottet, onformayia este invprst!, navioutaro? film? convex inferior 99 artien | 3A pu coneavitates formath de — trapos 1 trapesoid. Deol go ronltseasl aepactul Aout condilartrone agezate sub fone imut 8 ciilont, oonnavitntes letersi 11nd o- do po digoptentatl proximal, : - es ~ Gepsule estn Iax¥, ralntiv aubbire Clint tntAritd do Ligeradiet gh carpe }Aul (ig-onrpt eediatun) situnt ontorior, intine de In eapttat le vaviculér gf ‘plrami- ni subtire plo 81+ yreapttl oblie Sinovinla ofptugngto articulatie medioonrpini, trim{tind prelungirt spre (ta teotte mug tloulayiste rindutut Lgl 2« Articulatitle miintt primo romuri arteriale din eavradielt pi ulmeks wiiala) de for Hori provin din mennttnn, ulnar gi radials yediel of po o ARCTOUIATTA GaNFOUTACANPIANA A FOUTGRTAT jere)intine aod + (arte corponotacarpen polliota) Botolo articutare aint raproxontate do baza metaoarpianulul I ei do fata, eorespunzitoore a FraposuluisAubele au formi de 98,080 a trapezulut fiind cononva trans vexsel gi convext sagital. Cartilnjul nialin care 1e acopord este oubtire. Capoula arti aulard (ospeule articularia) oste groas&.dur laxie ARDIGUEATITE:S canPousTAgARPTANT (arbiculationss carpowstacnzpara) rindul proxi 1. intre pier Fotole articulare opar}in rindulut dot onrpion 9 basei metacarpieneler mv. : Ge artioulatit : Gapepiele axttoulare (enpsulne articulares) aint axe ei tnttrite de lin gamentes i ru oases Fieor ea ou tet 1 es, altul ante mul posterior. esole prinulut Ugqeoarpomtoorrpione palnava (1igeecarponstacarpea palnarigasnt fn anumtr de patrus Primul ploacit de la trapss 1a baza autacurpinnulul TIT, tar colelalte 4s po onpitat 2a bazele motacarpionslor II, 1ify Ive Hignsenrponatasarpions dorsale — (1grraentpomatacarpes dorealia) sint @ispuse ttre trapez gi metacazpionni TT, futre trapezoid 91 mtaonspianul III, intre capitat ei motacarpisnul IIT gf Sntre osul hamat 91 metacarpionole IV 9f V« @_interononne apea interosse; (articulations Intersstaonrpene) Hotole articulare sint mici,ovalere,situate pe pirtile laterale ele base— lor mtacurplenetor ITV. Sapgulole artioulare (capsulss ertioulares) sint, tntirite de Ligcemstacar~ e easels oolut} Dieie intexoscase (1iggsnataoarpea interossea), de ling.avtacarpione dorcale (ligg-ete- ofte tres din} ommpen dorsalia) #1 de Migs.motacarpions paleare (liggeustucarpen pelnaria)s ~. ora) =" ARNICULATITLE MSVACARPOPALANGIERE Carticuletionss mustxcarpophalangese) Fotele articulae sint roprozontate de oapul metacarpleneloy (nuprafapa. Srticulard ou oxul mare sagital) gi de baza falnngelor (suprafata ou exol maze transver— =) futine de . A - 30 gel). Fata cazpient depigagis py onn falangtant, astfel o& po otroumferinta acesteta re miregte atm aya goneavl a bane! falangni- Proxtenl, avest fibrocartilal se prinde pe metaosr- an din urml ae prinde un fibroonrtiind oun Jig-palmnr (21g-palmare) pe Gapmulele rtlouinnn Canpauine artioulares) aint lexe, Snb&rite de 11 montole colatezale, entorionro gi do 1ig.metacarpian transvors profunds ‘Tdggeoolaterale (1iggsoollateralia) ofte dowk pentru fleosre donet, a¢ seri po fefele oolotorsic alo capotolor motnoerptonetor gi po boxe felangelor proxi: ‘Mgamtocarplan tzanavers profund (Migenetecarpeun traneversum prof ‘no Intinde de 1a mbacarpional 15 1s V pa fats antertoart « cepulut metaonrptensioy Goring lat . falangelor proxtmtas donnt Ligament unogte inbre ele Ligomentele oo) vale gi doaparte mslonbrionli do wnsinteronog! prirerie ARTICULATUTLS IUTERPATANSTRNR AT MTTNTT Cartioulationes intorphalangese monus) peateaenmag Polioele are o sinrurl artioulayie intorfalangiant ps ofnd os! pote ote donk. Articureyiite se rnnlizennil ture bazele of oopetele falengeley- Hetorarpian AL = a Aeracanpian 2 > | 3 i) a . temsgigse Ls Saf porter \ Fi “egbenede i = ronan ° nm 0 ual Weotetral ’ gp analnar : a ‘ - } beteral a Mle yore ‘ tg palmar ‘ Da 8 Galle Fig. 22- ARTIOULATILE METACARPO- FALANGLENE St INTE RFALANGIEME | fatirive de ofte aout Aegsooators Gigg.paimazia) (tig-2i). -a- wuNpONTL MOEMARULUIT SMPRRTOR CmsoulL mabri auparioris) opogratic, migcht1 mabrulut ouporior eo import tn mn.conturit scapula yo, af umtrulul, broyului, antadrntulut gl mfintl. Mugstt care anfionw2t aaupre ostie turit soxpuinrs nu font dosoriet Ia peretele torsos oarptonelor y a HySOUL A ONE (Dagan cms ros Satan ar» tw ementele colay feriore faviewlel, pe mareinea laterald « aoromionului gi pe magines inforicart « spinal ooapilei. Sate wn magcht odmmoo, gros ou tibrele convergente infertors So inse— zB po tuberositatoa deltoiaiant prints-un tendon putornio triunghtulars Multi autor eonsiders deltoidul alottult din tyel corpurt musoularot claviculer, agromal g1 apinal {ean entersor, miflocit, posterion). Ta om ve poste distings Limlta dintre porfiunea antorioari gi ponterlour’, flecare din ole prinind © ranuri norvoaoX soparat&, dar Aia- tinopia nett a cole trot corpurt muxoulara nu apare deatt la primatele infarioara, In Jemurtent find oon mat ovidontds Raporturt: este ouporfiesel, f1ind scoperit, de pieles Asopert maeaupraspi~ noe, rotund mio, rotuni mre 91 aubsoapulars Prin intnrmodiul acsstora acopext artiou- Anjia uatruluts Ia trecorea poate tuberoulul wore prozinth bursa multe} boldtank Churee swdeltoides). Anterior, mrginoa ea oe alfturd mnrpinot supsrioare a mPsotoral imare, Antre ost dol mugebi f1ind un epatiu, (gantul deltopectornl), tn care ae elsegte Vere eoraiiol gf pe undo aJimge wuporficial in dreptul procoaulul coracoia, vemura acromis~ 1M a arteret toracoscromtales : Inorvatia esta Ant de norvul axtlar (05~C)e Actinno. Pnootoulole clavicular 91 aeroninl fae flexte gi rotatin media? a bratului, ps cind cel posterior extensie ef rotatie lateral’. Cind se contract’ in te- talitate face abtuotio, migeare inceputd de msupraspinos. Abduotia dat& de deltoid ma Aophgngta ortxontain, rwatel migoXel! de ridicare a bratulut fKafmtuene prin basoulares ips ® LL A ot pe sannte. teFEe Te cecal sbvnog eu finvele’ vavtsonasios dngsrsatee tubereuhsh gare ah howrewsotets , Ropoxturle Sste eituat sub avechivl deltoid oi acoperd superior artioula- tea eotwsind. Hotel soonprurpinos trode, grictr-m sprite doltettat de aafeaien at de capal huneral, spatiu Sn care vascularizafia an oate de proasté alitute, tar fibzele sole pot Hi tyematiaate fn cures] diterilelor algetris De cole wal multe ort eosst tendon’ este afectat fn parlartritele soaptlohumerale (poattraunstice),e‘atvelel Kul } pining caletctebel, zuptue! tae Tnoreatter Heeupragcapsine (05-0,)- | gelelelte dc sng010% + ' Aedlurs- Siooge cbtontie brntctuls De nsamonan ara rolal do "iiganet ao- tiv" ol arttoulotio! woteuiut of do toncoy nl oapoulel artieulaye, prin ripeela’ ears ‘we inser ze sonnatns \ ' @ UsINPRASTHHOg (m-intraspinatus) azo originea pe fess inteaspinoast, pe fescta se tnvolig gi pe septul onze 11 aeparil do augobli yebunzis Pesciculele sale converg lateral, dupi.un traieot ugor asoondent. Se inserd pe tuderonlul mare} “sdert a capaula articularte | . Eaporturilo aint ssoninitoare ou ole m.supraspinos. Intre @1 $1 capsula aFUouTe(iot tndvalad se afiN'S bared winaviaIN, Dombtendtnonnd a welnfcaspiroa(boaub- tendinea m.infrespinati )~ Ingzvatin ante dati de neauprascapular (O5=0,)+ ae ‘Acklune. Kote rotntor Jntarat gt adductor nt heatudite Fine fn toa tone capone aritecylnrhe Ge MGTORIND. WICC -tor9s mino¥) oF6 ortgknan pe parton wopartonrh m mrgio Jotornte anenpuled, pe captnr! In fitrroana onre £1 sopnrk 40 mneinfreopinos o1 rotund carsPibrole sale eloatuless vn corp musculan sub{ize, eu dizeclis obliot ascendant gf Toteral, onre marge paratal on mireinun dnfertoarl a metn€rnspinos al oo doptrboanh fagttat da merotund marae Bo incor pa tnborculul mare al hunerusulol (f1g.73). Raporturi. Bote oftust fn acola voreae nat Plan. cu minfranpinow yf marota “VEnairde — mara,fiind Inondret de aonntias | Molter. Tnoxwntine Din neaxtler. acs” _“Aotiune. Ca gt totrenpinowute a sROTUND MARS (wsteros na Jor)} 1 sala: [Sosa ako oristona jm unghtul tntart a1 po marginea Intezald @ soapy in parton af inferioarl et pe turtle onre $1 separ de neintn an aptnos gi merotund mio. 1 cate Hrinens bach? nat groa dockt procedental gi = fer 9) H Teves acooagt dirootle ou else major pa oxensta tuboreululut ato. Roporturi: este anopertt posto: de eelotioaiaus doret ot Inge fiune a metricops, anterior, vi devant BL Eepevt ou eelabloateen dorot 7.23. - Muschi'posterior al umaretes §¢ gaye £1 tnoonjurd, mpol ou mast G23 MOP” rafiet soapular, of coracobrahial star; dolinitensé para posterton al axilel. Morginnn ayucloard dolinttesz’ fmpround cu aerobund ohe,copul. 1 al trigepsolat ot hunoruaul, patrulntorul humrvobtrondotr{etnital, prin eaze tree vior neaxtley gi asctrounfloxt stanrils Nodiel de acest patrulater ee glaegte wm spatio triggehluler delaitat Inforior de w-rotupi mare, superior ds merotund mio gt texal de metrtoops Compal Yung) nualt spatiul birondotricinital prin care tree aso floxt_soapelard.Intve uozeinon inferioark a merotund maze, hunorua 41 ospol 1uag el Splurge avvalogte opebiel sondohusasotsiotpital prin eave treo meta Riale profundes Intre rotund mare 91 creasta tubercululut ml: int, Pemubt afl o burst sine ph rotund mare (beoubtendinea meteretia majoria). Inoxvatia este dati de netoxacodorsal (C, = O,)+ ‘dotiune = adductor, extensor ef rotator aediel ol.bratului. Cint ta , Dasculeast lateral unghiul inferior al sospuleie ‘WESUDICAPULAR (maubscopularis) aro originog pe fata anterioaré a soa} ‘converg spre unghiul lateral al sospulei, fntr-un tenlon puternia care ti ce antericr de articulotia wmirului of insord po tuberculul mie al humorusulti oapeuls articulari Raporturi. H1 acopert artiouleyia usizulut, intre ol 41 aceasta ghetnda © Bare winovials, besubtondinassH_n mesubscapular Cbesubtind!nan meaubscapolaria), ‘dial esto ouprins intre scapuld gi torace. Anterior, in dreptul artioulatie! umirului este fnarucigat de ma-ooracobrahinl gt bicwps brain? Coxpul curt). Ineprasia eoto daté do nnecubscapulart (05 = Ge) ‘Astiune oats adductor 91 rotator medial al bragulat gi tensor el oepso-| Jw umiralat. « in tonoiune nv a marginil | Mugchi{ bratulut oe impart in mugohi at regiunit enterioare (mbicops, pos gi rotund | giooragobeshinl yi mbrahtal) gf mutch! al ragiunil postinrionen (metrtoaps gf m.ancc- 1 ascondent @1 | pou), Masropiuinit antoriosra aint tnerunti do neminculocutnn, inr oot at roriunit poo oopirtoant | fertonen de neradiale g.23)e tout fn acotant| Pe EBL nog ef merotund ®@)r.eoe oee (mebicspe brachit) are origines prin Saal pourt (caput te aneetias | peeves) spe prooesul ooracoid printr-un temion comon ou msaoraccbrahinl, dsr prin erp? miler- | Jug Conput longun) pe tuborculul supragienotiian nl scapulst, printr-un tenton lans.ct~ pinomuls 1 Tindroid, care ae gtadete, 1a inovout, intraarticular! apol, capul Tung treoe prin gan= tones major) {gun antextuborouter pe care {1 fotossgte on hiponoblions cole aowS capete de ortgtoe ce shiul inferior ' poego 1a mi Jlooul brapului fntr-un corp muscular comun, fusifora, voluminos. Insartia eval € H067UI oy face printy-on tenion puteznie, grou, pa tubsrozitaten va@ialt. De la aeset tendon toark $1.Po #°H pienek medial of distal, aponovroze msbicere brehial (aponourosis mbiotpitia brachii), ord de meinfx04 gaye g¢ prints pe fasciile brahialt gi antebrahtalX, treoind ca» punte peste vasele } mice W1 cate | Wumerale gi nemedian. Intre tendon ef tubsrositates radial& oo of bursa biaibitors- jeodontnl 91 84 giaid (bursa Dicipiti zedialis)+ a alee insert! - MW pecloralis brahialelared miteast porate! ot nto,copul: 1 care treo pos! je edoogte un | rotund mio gi 1d | ot vasele bre! io bured eiio- : a a f fig 24> MUSCAT ANTERIOR Af BRATMOL ST 1s Ofna ta paned WUSCHIT DROFUNL M REGION ANTERIOARE A TORACELU aparturi. Tr nxi1H, tondoasele Ge origine aint aeoperite do nugohii dol- loard pald toid gi poctorsl mare oi acopers macudscopuler,latissinus dorei gi rotund mara. Tonto stornio osre tr¢ nul oaputut lung trece prin articulatia umfrului, fiiné invelit de © prelungire oinovia— uno rusultl @ ‘TW (vegina synovialis intertubercularis). Pe boat Tungiues bratului, augchiul wats -/ aituat muprfiotel, sub pivle si fascis brohielf. Profund, ave vaporturi in parton ou joaste gisindu-# Pperioari, ou m-coracobrahiel, in partes inferioardé ou mebrahial. Intre biceps gi ost peapularis).e=, dof mugchi we af1M nemnoulooutnne Medial, de-a lungul bicepsulut se glisese vanele DxG~ ,Giet undxulnt | biale ef nomdiens Ta mivelul ootului, tendonul m.diceps delimtess’ fnpreund ou aus \ hil epioondilieni mediali 91 laterali, cele dows ganjuri ele fosel cubitale. In 002 Yrdint ooboart vasele Deaniale gi nemodian, ior in cel lateral, neradials eoue et cages Aotiune. Mugchiul bicops este un puternic flexor al antebratului. Dateriti: asertiel pe Luberonitates radield,la tnosputal confradtie: sele,bicopsn) oste sapinator. fecundarjaste flexor,ter prin capul lung rotator ondial al brstulus. UIA w.brachiatis}are nga in Teyele caberteare of pe wmegiats um gt pa epturite intermeculare hrakials mdial gt iutaral.Fibrele we mugent puternice, turtit antero-posterior, of diraatie uxtall.so a pe tubaroat token utnats Raporturi.Se s€1K prefund do mebistpasintra of coborind msmusculooutant far dean longul mrgint{ @ale mediate visalo brahiole oi nexvul medjon.Tondonul de in sortie sooport antarigr articulatia cotnlul. Antiung. Rate flexor W1 antebrafului st tensor al capsules cotului, pe core teimite fibre. Cind ta punct fix pe antebrat, ajuk la altdrate MqQORACOBPAHTAT. (mecnracnbrachialis) are prigines pe procosil soracola, dav sngortie po fata mogield a humervaului. Raporturls este acoparit da madeltota yt pootoral mae gi ncoport am. ‘qubsoapule., Agtissinca dorsi gi retund mara. Lateral, vine In raport cu capul aourt af Dlooyeaiut lar medial ou vacela Brahiale, narvit median, ulnar gi mosenlooutenat.N.. Gulooutan £2 porforeast po fata oa wesinla. Agtiunereste flexor 9{ adductor al brafuiutyetnd te punct fix po beat ot doar untrud. © 4TH AVSCHTI POSTERIOR). _AZ BRATOLITL iQ MUSCHI BRATULUT aes OT soucrolaserala) Yel Lnbermuscular Laterel yl pe fate posterionh W hukerdaalid, “superior dé panfal ne nndiml gf sap meeied (caput medinta) pe coptul intermuscular medial gi pe fare post ote mextntisl ataral.Fibrels a axtal%a| FA q huneruswdut, tnfartor da gentul ne radin}. Acaate fred onpata fat phate youn individuatibaten, convormind spe tengonvl de insartie zt pa aleoran, fibrole junio adoring 1a eepsutds Flbrula cale mai superticlale ale tendonulul, 9 continut faacin antabrahiald. Intro tendon ei olecran ge afi © dura sinoviall, metviceos brabin? (hesubtantinen mtricipitis brachii). Raporturl. In portiunea proximal eate acoperit de mdeltold ef ia parte formnren apatiilor ono yi humrobricipitals In raat, este auparficlal. Tntre el gi rus trace nerndial of vanolo brahiale profunde. Medial, de-n lungul ska coboard ne ubtendinos— 1 eotulut, pe wal ooracoid, : Actiune. Rote oxtensor nl bratulut of antebratulut, fer prin eapul lung, tor ol bratutule ® WeANCONBY (m -neopeus) are originen po epioondilul lateral. Bate un mugohi , triafehivlar, on bare orlentat& apre ulnd of virCul pre aplcondits Se insert pe nea laternla a olscranultt. Reporturi. Rate 1 scopert mms partictal; scomra postertor articulatie eotulul (fla. Agtione. Kate extensor al antebratulut. FASCTA DRATUIUT (resoia braontt) Yesoie brofalut are fore cllindriok m1 nooperk suyohit bratulut yaflingse ach piele. Proximal, a0 continut ou facciile an.pootoral mare, infraspinos, deltoi wo fanoia axilart. Distal, am inert pa ont dol eplcondilt humeral gi pe oleoran, nuindu-ae Sn Jos, ou fascia antobrahinl4. Po fata guperficiald ae glaoe venele 32~ ol pi basiliol, gf ranorile sensitive ale mnarndiel, outmost brahial medial gi ax. Suprafata sa interioard este In roport cu mugchi1, ofirore le furnizoncd fasoil de igs Independent de sconsts, din fascia brahinlA se desprind dou’ septurt oonjuneti~ srones, care were pind 1a hunsrus of separ& auschii rosiunil antertoare de ool al re 11 posterioare a brajulni. Soptul intersusoular medial a} bratulel (septum intex dare bracbit medial) oo prinde po busa modialé a oantului intertuberoular, pe mar a med alk a humeruautul yl pe aplcondilul madinls Pe faye aa entorioert onpoant va byeniale gf memodian, iar po cae postorioard neulnor (care 1 porforeand dinspra lor apr posterior). Saptul Intermuscular lateral al bratulut (septum intermusco— Dracnit lateraie)os prinde pe busn lotarala a cantulul intertuberculer, pe margi- Lntereld @ huoeramulel gi pe mplcondilul lateral. Aone wept mate pararat ainapre rior opre anterior in junttates inferionrl a bretulut, de n-radial oi de vasele bre~ le profundes Yagoia brohtalk eate mai dennk posterior. fa sate alektuith ain fibre oom ive orientate longitudinal 61 ciroular (oblice inferior 91 mdiel)« Ba eate tnti- Ge fibre provenind din mspectoral mare 91 letiosinus dorol. Pe fascia bratulut 9 epsotal p> septurile sale ae inserX nuebrohiel 91 brahioredial, cere aofioneask oa ori ai okt . MUSCHEL APTERRATUIT Mugebtt antebrajulut stint dtepugi tn tret grupo: laterali, antestort hori. MOSCHTZ ANTWRIORT AT_ANTEBRATULUT Mugobii enteriort ai antabrajulut gint dispugi tn peteu planuris In planu> xfinlal, dinspre Lateral spre medial aint ma.1 rotund pronetor, flexor madiel al car 4, Palwiar lune of flexor ulnar al carpuluts fn planul #1 dellan: mugehial flexor su= fiofal al fogetlors fa planul al tretisa: mieflexor protund al degeteler gi lung al oe ad BAT yt pe faye posts -36- poloeluty lar $n planul profund mugchiul pitrat pronator. Aoestd mugeht Sint tnarvati ae nervel mdlen ou sxoaptia mfloxor vt a) corpulut fi a fasclcululul maiel al méflexer profund al degeteler core ofnt 11 vati de ne ulnar. TE L)MaROTND,FRANITOR Cmeprovetor teres) axe exigine po eptosneitel neat rin eng put humerale), pe procesul coronoid prin gaoul ulnar( caput #) prin fapul , ‘ ef pe soptul core 11h a isan aaa My WL Apenaazosis: oerpiluit se incord po Wi in dreiprta brochin Leterald « radi ueutat with Mpronatoe ‘teoimoa of migloote- i Raportundt acopard m parachla. . hial gi w.flexor aupe! eee al degetelor: Latezely Milewor | meant 08 m.bsehtovadtel| Facials Bo MGT uoght deachta suparior ‘ MEL a Alaor apailoram, care a9 giseso me bio mpapnaneX Vf egress couse! rahtalynebsabtel sa fasta Vy #1 a-dvebisll. Te acest! 4 vel, namndian pirdseste| a ih pele braniate ou caro a , eeTatnaria\ \ i 7m ports deea tungul bray MANoxor hits \ MAlexor pellets ange jindu-se tntre faso Pargm sapere a Jele de origine ale mp oa \4 tor rotund. NA ptteconpeltion Hotlune: ente flexor NORE i ebrayulut ¢i pronet a nehiles ite, sEVTEOD DADEAE. 8, 08 M palmarre | K Palters dren flexor onrpl adi eras madfuctor Lis)» Are originos pee iN Nee eomiiiul medial, pe fam : NS essemcintstiaa Derg a, Ty Invermuneulace aves aire Jombricales ve} se incord pe raya susan Dever oben aula Z Rare as saporfiotel 1 degetel pepeprete fj KC a terel,ee elaegte merotn Fg 26 ¥- MUSCHY ANTERIORI Af ANTEBRATY- pronator, care merge gee me ben super! MAG; “ gent fap de meflexor al al carpului,scvred ol . Jumitaton: antebrafalul ‘Goa. | adsstate obonrh flancet leteral de tendonul siebrebiorediol gi wedial al mapeluar lunge In cantul dolinitat de tondoanele mmsbuahioxedial #1 flexor radte eaxpulut ae afl vasele redinle of remure suporfioteld a nezediel, tor $2 gentul 4: tendonul meflexor ridiel el ouxpulut gi cel al m.paluar lung treo tentosnele m.fl: superficial al degetslor gi nemdians Tendonul mefloxor radial al aarpulei trece tun canal esteofibroa, canalul oarpion, iapyeunii ou tendoanele mmsflexori a1 degete! “g{ nemedian apre polos ©) svrne ww Copetnnste roneunyere eetyinon po optoondstul wdted , pe join aneabeaniatk gd pe anpturtle intormuooulo-s,cere S1 eepard du onilalfi mugenie: onl atu,2unsy ating 1a nivelul artiontniiel radiocarpione se deatnce $n douk pare junit midtnli, care ae prinde pe oxiginca mugehtlor aminented hipotenare, pe aponevre~ alums auporfluiald et po rattuncutud flaxartior gh latereté, ante ao prinde pe o- pe meet nar. mfloxor win care efnt iner: onditul medial Brporkithe Aouperh u-Clexor wuperfieial el degetelor, tar distal nemdiane Aobivas. Kote flexor al miimit 91 tensor al aponevrorel puleares g ® HT, Cmefloxor oavpl ulnaria) ore erigines prin Fro Coupue Noman) yo epluoonatiol medial gf pe septurite Intexmuscularg . prin gaye) Inn Conpat wlnara) py bura wediald a slecrsnulut gi po unrpinee pootee jonrtl a ulneL in partea ai supazioael. Se inoerh po pioitorm Tendonul do Anertie Nuocirt puterntas 1a Uigheentod plaobamit Aapontusts 1s oririne, Brintra cele doul capete ele mugchialal ae anes 2H neulnare Po tin tralect da offiva continetel, newdanr meres prin corpa wrsedlery fd On Leaduto Finut soama In Aanoyia noxvalul prutry a ou lesn fllatole nextos core m0 diotribuso wugchiuluts Nefloxor ulnnr nl earnntnt este supenfiotel sseopsztna flexors onportiotal gt profund al doiotelor. Do 1a junttatoa antebratulu’ neapoxt a. exyedtula 4 an alXturd Le eeizen dintrs flexor! ang 10 ulnaze.Pe toatd sLsloote Lt aoopert m.b} flexor supextil ore abexal, -brentovedtal hia supszion sso me bioo} prantal pared: a1. La acoat toler tan pinkseste Peetunn ax, postorion gi medial vine in report ou ulans ale ou care « — __; Aeoldunetonto flexor of adductor al mfinite Aupgul Dray A SF VsRON_SUPYRETCIAY, AT, DLONTELIR (wefloxor Atettorun aupsrtiointin) axe fntre fasol| sine ale este flexor a it at proneter JUDTAE. 1b. 007 ror onxpi radi, rigivon pe ef die], pe ane 1Ga Po opleondilul medial 91 po mircinea undiald a procsoului eoronoid, anbols o- fol slestulnt enpol nuroxoulnay (osput hunaroulnore) of prin copul radial, Comput m2 10) po fata entorioarA a radiusulut fn trot mi Jlocio. Fibrele oale alodtuless % nculoy Inte Ta unizen treimii miJlocit ou con infertoari « antebratulul, corpo Lax ce continu’ cu patra tonJoans oare tren pa sub retinaculul floxorilor ooupind nl ont mut superficial. Insertio fiecare tondon ae Saparte 1a basa degatulul van viv $n doul field cae trac latoral of wadinl, prinzinduese pe fetele laterals ale i falunget mi jlooit Raporturls acoporA mefloxor profund al degatelor, inte ot aflingwse iy ian §1 vasels ulnsres 83 angasoazt oud xottnaoulul floxortlor Insotit de tendoanele tloxex profund al degetolor, lung flexor al pollcelut si narvul median, care ofnt att mal profunds Tn ananntAt porjinne o tenet sinovialii (vagina) feoiliteazd alune- 2 tendoanelex. In paint tendeancle sale sint acoperite de urcul arterial peimex au ial, sponevrese paluard superficial’ gt pieles Profund, se gisece tendoanele yorulut profund. ta degate, tendeanele angajeazk Sntr-un tunel ontaofibron so in dveptul articulatie! metasarpefslangione (vagina ¢ibresa. digitorum manus), nll cu bangenut a.fleyor prefund Ql degetelor- In acest oonal, tendonul mflexor ficial 91 plerde profilul cilindric devenind pa tata postertoazil concay transver~ + 84 un jghiab in onre sti tendonud flexorulut profund. Printye foscloulele oare se mt pa Zatgnga.eiglocie trece tendon) meflexor profund, upre falenga distalll., se az asbfel¢ inacine de butontert lung, oblied, in tendemul guperficial cave pex- tendonuint flexorulut profund af treack dinty-un plan posterior primulul, tutreun antortozs In teotle fihroase,tendoanele flexoxulus oupertiotal alunesd 1iber,avind erouroie maze, ampli, degi aint totuel legate de tetele paloare ale falangelor prin Hiuni conjunctive laxe, purt&toars de vase nutritive (nezobendeane). Aptinne: eote in yrimul rind flexor al falange! mi Jlecti a degetslur D- Becundar cote flexor al degatelor po mink, al ufinit pe antebyay $i anttebratalut pe te (O22. = FLSIOY_PRONIND_Ab_USGBTSION (moflexor digitorum profundus)are origin po one 3/8 ouperioars ale fofel untartoare a whet, po wonbrana intorogonst ei pe f $a Antoxtoari w radiusulul diol y! nub tubsronttates radial&s Fibrele sale convers Jntr-un corp maontaz NG nt Lots earo oe continul| We . < de ta juniitaton antot AY, talnt on pate tondor Partea tantinonsh a 1 , fneops mal proximal Wélexor digiloram att oan ® yroosamital (Arsen dds Golo patra tondoane Je sale coboar pos! hor de colo ale £1, rolnt upertiotal pri ‘tunelu, osteorivres toruinat de robinaonls floxoriion 91 se wis exfensor 0a7p1 Mle Pe M.supinator — nfensor Pradiaby longus M Hlexar pollters desc in palnd spre ce! Pngus patra degete (IT = ¥) wr up 00 oferd panote MP ebatrates~ ovigine pentru melo eali. Dupd co treo datontarete formate ‘tondoanole mefloxor Mérackioractiahs ~| Wi flesor carpr — {b Pacha yr perficisl, ae insert Mabdyolor poll, | \ yabducly dh ae Fata peluori « based Mabduator Tf (a Mexar brevis otiiene bren!s \ Lycans? Mbleworpolted ~ Min Lambricales Cae Mgisror hig rs ie vod Nag wlnaze, acoporite de flexor supirfiatal al gotelox, iar postento mombrena interosoast mepltrat pronatore Ainljxe glaose a.floxt vinar ol carpulat gt Ce 2F ~ MUSCHIT ANTERIORI A, WicéeAritiy = wanghiwi yasgulonery (plan profant) ulnar, iar lateral ebiel vosoulsnery. teronos gi mflexor lt 82 policelui. Dap trecoren prin canalul carpien of prin pélut,unde are raporturi ioare on aroul palmar artevial profund, tendoanele Acagtul magoht trac pe fat falangelor, tn report ou tondoanole Cloxosului euperficial. Aotiunee Actiunea sa principal’ este de flexie a falangei distal te aotiuni secundars se conrundi ou ele floxorului superficial, ou exceptia flexies Monterey vratulaiae breve P) MeFDSXOR WHS AL FOLTCWLUL (meflexon pollicié longus) are ofiginen pe f1 anterioaHt“a radiuavlul in 3/4 proximle of pe partes laterals a meabrane Interda0i Corpul msontar este relstiv sonrl.,a9 1e Jasitetes antebratulul continaindu-ee eu un s)are origines joi poak oi po fi ; le converg | corp muscular | @ 88 continual mitaton ante: L patra tendon endinoach ‘coboor’ post cele nla flexi uparfioial pris ostaofibros a egeto (TT = V). , oferd pane y pentru mmeLor papa co treo pril tal, sleari a bazet Aistale a dogo -v suri. anterioze emodion et ooperite de gupoxfiois) a1 z, iar postorio ma intoroscasl , iar lateral ‘vasoulanervos 11 flexor 2 M Hlenor ane ongaje tn pola medial de eninentn| ged dintale 0 policetuis — | t onton a) carpulut ier dtete? 19 = hMoradials Entre acest mrgobi al poltosias ‘ef18 vawels radinte ot - “are suporfiotoll @ nezraiale Ponte~ shore afi xndurily mexbrene jntwrononsdytor atotal meptbrat pronators Modinl,co afle m-flexe Profunt al dogetelor. Zn onnalnd farpien tontonel ade sate place oni mai laterals In palat merge de-a lungs! carginit mediate & exinonter tenare tntz—tn Fant Tornat do o@10 dovt tasctoule a) wefloxor gottrt al polioelute Aotinnar eate flexor al ulti- mot folango wi polloelut @t #4 eucdar al prisol falange pe mite SOW. Menge, digheram yt Bpbnatar ores 11. lexan poi’ gus a brachial M.sepinato M biceps brachiy digitorum Sepoerhiaal’s lexor digifaram angus WwW. "i , =F rpionulut Te --1nsenyii PE FATA, ANTERIOARA @ t ARAWISULUT UWNET faadvatua) are gialts f U B (mepronabes ines pe marei~ mon antorioart gi medialé fo pit trinoa dnfertoarK a wlnet #1 Am?” paxtia pe fate entertoark @ ree! antorfoartls usulynina gt sexbrena inter © carpulut yi flezoriler de= fig.28 cfd to afertol distel pink apronpe de noxgtnes 9% 1 posterior vine tn raportul om ad: . Antortoz,peste 1 tree tendoanole maeflexor. ulnar «1 raguinis ‘Astiume! cate pronator al an fn nunly de pate en ortginea pe ont aprafay® apse profunstie jurt extensor redial ~ Muponit Interald ai entebrafulut stat aul, qaterel st po margtnen Latexali a Bunseuauats D¢ 18 igtavec met Drehioredicl, “lung extensor Faaied ai corpulul, Seepelus gi mnptnators Sint tnerratt fe nexaftels BRAETOBADEAL (ucbrontoredintis) are origines re margines leterald @ huse~ anarjetitet ie genyun pervelut radial st pe septal intorenno, Se torntnd ‘ereinae at jlocie # antebravulet printran tendon,care coboard dene longul radinentat stilotd,pe aare se inserts tanta aoopextt de facia antebrahtelds Afstal,ente fnoracigat de wri extensor seurt st policelut. Tn 4yuanl ake nprieiy rotund procator #1 sadiusul. Ia nivelnl oot imitensK gentel Bieipital lstorals Merginea ga se find mug eh uasertensori radieli a1 oF joi, Supeennk ou tentonal mabicepe 46) ‘vine tn report ou ramure superficisld @ nerefial of ou veeehe wadiale Jabianat eve sentpronator al entebsafulat #1 flexor 02 acoabuta pe brats -40- de supinstor nu apare denft abanot ofnd antebratul eate fn prontine ©) gees SCTBNGOUPAVLAL, 44 CATEUUTE (sextensor corpt raaaiie longus )are § al originen pe breinea distal « gine Interale a husorusclet, sub origines webrabi dial of ge insert pe fata poatorioart « best metacarplanulut ITs Taparturh: proximl este noopneit 49 nebeshiorndial, tar Alatal de unr abdustor, lung 91 sourt axtensorl al policelvi, roomerind ascurt extensor xadie itammerae - “ql sarpului of radiusnl. Tendonul ofu ala- nook printrean Jehiab situat fn inedinta ae proplere a procooulut atiloid redial pe fata pootertoart a npttizel radiate distal wradialis Aotiune: exeoutt extensia mfinil po ante dajeglht teaf, abduobia afinii pe antebrat 91 este de Fadine — flexor peoundar al entebratulul. * Asopinoter \\V , » RXTRUSOB_BADIAL. AE, CARPULE (ms eathal sper chords “Censor carp! radtolie brevis) nre origioen msipinalor, pe epionnitint lateral,pe Liganontul later Cee Une al cotulut @f pe ceptul cera 11 separd de ‘extensor 1 degatelort so inoerd pe proc peitold @l based moteonrpinoutut XIZe Radhirs * L Mrembrane Rapnrturl: eate agoportt fn oem mat mare ) eern parte do slung extensor redial al oarpulel ; Diatel este Inoruckeat de cet trot angel w Fig, 29 Schema Dhpelor muschisler go\tooiss (Lang 91 eourt extensor, Lung ab Suprnater. tor). Acormri radiusul po care ge agit eal inserfla weoupinator,iar @istal @ mepronator rotund. Treoe prin sostagt Jehted ot “al munon Jong redial al onrpelte Tendosnele castor dot mugcht sorg tupreunk fool esa atvatal jontesyit interioare a antebrajulul, unite intre ele printreo leak de et gonjunctiv, evind 0 tonck elnoviall cowun8, Dnvnorl intre extengorts reaieli of sopinator #eu intro acogtia 91 mogohtt polloolut core 31 fnoruotgeasd ee alk buree svtoes yolnapi achiunl oo ale mugohinLut proomdant, abductie Agtiune: are f1ina tne mult mi redust. 7) WaGTERNADON (Meoupliioter) are orizinen aud tootswen rafal « wlsed sfevtol proxtmi al marginet laterale a ulnet, pe Ligamentul ineler gi pe ligesntal teral al cotulut.ge ingsrl po fata lateral’ of anterioari a treimi proximale a redit solai, fntre Mgsnentul inolar 91 insertin a. yronator rotund Eeporturi: ante acoperit de mam-extensort rediall ai carpului si de extensor al degetolor of Gogetulul Vy apot de mextensor ulnar al cexpulatstn ansaxblt mugohiul este formst din dou fasoloule suprapuse printre care tree ramura profundi nevadlale Agtiune: este supinator al antebrajulute WOSCHIT POSTEWIORT_AT_ANTNDRATOTIT Reginnes posterioard a antebratalut cuprinde opt muyohi dtepuel tn doak planurt: auperficisl,in caro dinpre lateral spre medial ae glaeso mneoxtensor gotolow, extensor el degetalni mic, extensor ulnar al carpului gi enconeal #1 profi fn care we gleese fn acecagi ordino ms lung abductor al polioaiut, sourt extensor Policelut, lung extensor al polloslut of extensor al indexului. Tots acegti angohi Anorvati So nagedtels extensor digitorua) a origins pe epi: romaine 1m Tongua)are pea w.breniore Attar tnteral po fate profundh « Ceaotat antebrahiate gi pe maplurttn fihronne inter. uaculardsTn fusktnben intexsonrt a mtebestulut oe taparty tn patru fanotoule pantry Ander, mndiun, tnelor @t Pentru dngntol mio.Ingen fia #6 foe prin trot la~ wm tendinoase, pontru flee anh dacet: una mifloote onre e¢ tnoorl ps fate postertoorl a basa! falas Bel wiJlooit 91 aout oolen tevole care onolese ve. acoasta reuntndiese ps fom etal do um. xtangor radial onu} situ alow n imndtntn ae rediol pe fata Alinta tne apt ores ge 4 Phas sinter A ( finit pe ante= rat ot onte gage Ae fe posterioamt a fatenges ; Misloolt, ponte ua apod Merkosor dtigilorum aA se inaers po falanga W pecianser cope atoealt ‘echt brews Hnporturl Proximal «ave superficial, tar datal, troce ps sub rotinaoulul Mabelctyr polio’ extonsortlors Acoror¥ dongus aupinator, vasele interes prechryon polls esoone protortoaro,magonit a ol onrpulute ee 2 stratulut profund artLoue- Aedes Antla radtocarpiand saates neniaren earptonole, pogebti intem (Ateatinserpellinis onogt doraalt, falengelee In droptul copulut mste~ rot mugohi at! jeor, lung abd ant lant dehiab aw aarptenolor, tensoanele Smpreunk tnoll aint enite tntre ele pri ro lami ae Fig. 30 ~ FATA POTERIOARAA ANIEBRATIAU borat conjunative tran= | redialt 91 (planel supertizcal) vorsnles In dreptul arti- e af1t burse ovlatict mtacarpefelen~ lene, endeared meoxtensor a1 degetolor prineete exapansiunile tendinoawe als aa-lome ant, abduotio fepraunt ou care: fornoact un spare fibrotondinos complex al ae paid a ulnet Ashinne! extensor a1 fntonges aisloai{ pe ove proxtanill, extensor al fon pe Liganentul 1 Yenget dtstate (ssountas). 1 axtonner.al degetelor pe wxtacaxp, al mfinit of ol antem rimale 0 rediv-p brejaiet. 2) maroraenn tb. Nig (uextencex digitt mintel) ave drfitned pe ‘PRicondi lel lateral gi pe fascia ‘antobrahialN gi se joneril pa fatale doranis ale bem fesley falangelox IT yi IIT ale degotulai mio, dnpll ce a fusionet eu tendon) provente Gin meervenaor al dogotelor. cote partial soopertt Intex. srtonsor Gloay al oarpelets Meporturite aule profamde sint identice ou ale pascedentuiuis Tendonul s&u trece priate t= pant af let pe faye pootorioard « oapulul wines. (oye extensor al degetaled at ‘WATETINQCE UMAR AL OWREULTE (m-extenoer oexpt ulneris) axe grinioss Pe epteondilel laters prin gnyul hora} (oaput huzeralp), pe facie entebreiail ¢i pain seveL_slnaz (onput ulnere) pe fafa gt mrginen postertocel a ulnet. Be insert pe parton mmdialt a dened metacorpianulul Ve <> Antunes extensor gf adduvtos al mfinite 4 =a 7 l€ MeLUNG_ABDUCTOR_AL_VOLIGKINT (msabduetor pollicis longus) ae origines aAG poaterioare ein uinel ei radiusulul ol pe nembrana interosonels Tendonuil do partie trece prin ganful_ool mnt lateral de pe fata pootortoard a epitizet 4: 4 Genieypsne Mextensor pollin’s fongus Merlersar intio® Ramos gorges Fig. 3] — FAA POSTERIONRA A. Are earituy Mima Peorussi) Aioeutut gi'so prinde pe partes InteralS a bazei primulut metacarpfan, unele fibre gina pe metrapess Raportur,: fn junBtaten distals a antebravulut devine superficial. Tm proplozen artioulatie: rediocexpione tnoruoigeash amsaxtensori raieli al aaxpaltte produce abductia of antedvotia policelul ¢1 ebduotia mtintis HsGQUEE.BSNUNGOE.ALPOLICELY; (m-extensor pollicis brevis) ase grid ye fafa porterioarh moubranel intoroacase ¢1 a cagelor entebrayuluty Tentonel she 9 prin aselegi gant ou el ms lung sbductor = pollcslut oi se Anaexl pe fate Ag basel felangei proximale @ policeluts ‘Aptiune: extensor al falongei proximle gi abductor al policelute (2) WAVIUL.TSUVEGOE_ALEOLLOELT, (m-oxtensor politeis longus) are gaya pootsfioar a cinet gi a membrane! interosonss wt co ipuerk pe faba dorsal « eat dintale a policetute Raporturittendonul sku merge 1a tnoeput fapreunl aii cel al mescurt wt al policolul. Prézinal do rebinacultl extenserilor se despest pentre a 0. zeal 4n Greptal barei metecarpianclai Ts Acest spatin ou axtl mare orlentat distal of Ysveral, avin! oa leturd lateral tendoansle maslung abductor 41 seurt extenson ale Taturk madiatl tanfonul malung extenaar al policelel se nunewte ddvedut, -B- cole dou Inturl forseast © depresiene ‘th vere Pa plonul os0a al tabasheset so glsese dinapee ’ anetontol ( picien ridiostl yonee tubuuel penta a ti prisat}« pereieeps brachii : k' —Mancaneus biegoe brachii” mapinaler A seypina st Wt, Hexor dary —| . ee | AWA gm we bcegtar patti mM pignsoy, 5 ‘ NES lange i asi Masterson polio fre- Meas m, i er f oh eM rah iy. 32 WSERLIL PE FITELE POSTE RIDA RE * fig. 32 NS Ooh a ee nol apre distal tendoanele messourt of Lung axtensort redialt af ‘axpulil @1 ae Astiuneretenaor oi abductor al polieelute weele fibre ae exficinl. In ' at corpultis ot inlerosaeus dorsaliel: Pechnser olgibrom — Liselate | are a dorsal « radials Fig. 33 veokee LATERAA ABINE =e 4 S vasresne 0 DECIL (nant tensor iniiela) ae foot, qi am membranes, interosoanes wtoari © im on meoxtonaor a2 det fortior prin acoleet spat: taoarpofalangiant « intexulut. Aogotelors Roporturts Japiunas xtennin LHtoxulute ASCTA ARTEL (femoia antebrachis) “Fasoia antebravulud oontinaA po ove breniald de Susaeh Grodin pe eptoonailt gt pr olecrany daz se pare O# ‘ov e1 ou cele ale fanoiet brobiale. Ta on ign continud ou fascia miinti. Rote format din fb wacind arificlt prin oars treo vaoele gf navi suport Sar pitett covelut nul ects mat ware, prin ¢2 treotnd case venonos oupertinLole of prorund nls antebrafulats ¥ wn! fanold mugeldior ontabrayulat fat pronator ei floxor suportiotel inl, fata protunal « fasoted o radtusutot votelt ots putoxnic 1a ulnk gf furnize musoulares Fasoiile mn-pXbr Andividualisate. Lateral gt mod mugoulsr, onre a inaerX po maze! parind eels trei grupe do mugehi al antebrntulass Ia nivelol artloulatio’ radioonrptor Aiopuna transvnranl, numite retinacule. Anon postnrionr® & ebingl ¢ibroa M, Seoruin adldhrcts> pellets abductor digit AW inlerosspus dersa- BeBe wo ili & ettensor dighh auinini Merlenset pal ee aap eaterson gop Retinaovtiim exlensorern wnates iM extensor digilorum MM Fig. 34 ~ REG/YNEA DORSALA A MINI! (plan superticrat) bind fornarea unui cena) fia medin1 pentru nemedien 91 tendoa fasoiile tenari gi hipotonard. Fe fata rior oonstituie erigines mmstenari gi hipotonarl. Anterior Tn aoelagi plan cu retinsculul flexorilor se giseso tendo em Joi anterioard #0 ins Tendontl ole tense po ou wetimelel exteb~ gotolor @1 00 jmperd pe artionlatic me- unte fustonsart ot tentonm] prevent inte oo1 mat nodiol wugehi 1 planetet pretends win ollindriel gi mat groasi posterior ra airoulere 1 lewmitadinale, pr vena care face amamtonosa Sntre Rebinsoulul flerartlox retinsot= Ynteval pentru tendonul meflexor radial al o| flexori-Retinaculul flexorilor do ol treo vasole #1 Be nolo msbrebioradiel , flex smdainas B feta poste~ Ja nivelal eotulot: 0 0 intretesere « fibre Distal, 1 Dintre aseatea, In nivi aka oe interiosrh adork dar we al septuri inter> ‘al derstelor aint wai bine hifessh efte un sept. inte A respeetiv a ulnei, 8e~ Yom flexeren)este vitunt | Sropesuied pink 1a pisifer gi ofrligel cealei oo ofr Lig. HL este foreat, In a0. pratayd din fibre verttod! 1 oblice, Anz profund ats fibre brenoveraale, onze torneast 11 oarpulut Ae delinitensk fapreunk ou pol gapalul easpien( canal carpi) prin care ree tene| doanele mneflexort af det ‘olor gi nenedian ape tropezold of capitat, dete ai gio alti jor melung palmar, 107 emia gi ulnar al oarpulnts Rotinagul extonaucllox Ceattannulom extensors) natn droptonghininr age est po fata poniortoard a oxtromittfil Antale a antebrogulut, mult mat subftresne pe Rete aa protundt me deaprint seplurl ore 9 insork px fotols posterioare ole opifise- Ber dletele ale Fadingulot gi otnet of carn deterntnl tmprennk cn santurile reapantive Qwole prin care wlumol tendosnels mavextnnsoris Dinspre Intaral spre nodiel acestoe ints pentru amcadduotor lung of sourt extensor #1 policalut ypentru nmvextansor! rndiald Gh cerputuly fonbra oxtonsoml Yong al policelat, pentru evtonsoral Aegstnlor wf al tie Gexutul yontru extannorul degatulut mio qt pentra extonsorul wlner al onzpulst+ cele Gea retinaoule reprosintt un mijloa de contentie al tentosnier oars trea spre min! ‘TROL ETBROAGR GX SENOVIALE Le nivelol artfoulatitler mtacarpefslangiane tondonnele masflozort. super fteter gi profund treo printr-un tunel eatéofibres 1a a ofrut forsare partiotpl teot}e, fibroenn ele dogotolor slintt (vaginne fibroaas digttoria menva) qh fafa antertonrl « aremsclor eoreapmsitonra. Acost tune) fine pink Ie fatonga distal, In droptul ralen~ qt provianie Genet ofu este mat aare, far fibrele wit condenuetes Ta ntvetat arti- Mistitlor intexfelangiane fibrele sist mat pufine gf ortontats oblic, inoruot giniunse Gute ote, pontra a foraa parton oruolforgl a pealt fibrosse( pore oruolfornie vaginas « eivroene)@ Ta nivelul dogotelor II-1V, tendosnele mnefloxori aint involite a# teot_sic Je (vagstonainom Atgitorun manva)jele we Sntint dx ta falanga disteld ‘Ja capt wetavarpianulul corsapunritors ; ‘Dookie stzovinlg (saginas sfmeviaies) eoopirh trulosnote masflexort et em fensori af dogatelor, ugurinducie slunsoarea a1 cliptagece tectlo tibronne. Au confors~ {ie aseminStonre soroaselor f1ind formate aintren folth partetell of elta tendinoast, oare #e continull (R fntre ele prin funduri de sae sim ‘tuato la extrenit{ite lor. Aceste foie, 4m timpal migoBeit tendoe- pelor, slunsoK una pe alta prin Anternediul wet leno de tohta gare ure xol Lubrefiants Teotte sinovisie ale nnaflexort state fesoa sinoviolt a meflexor radial] Jos ha.rtatom ‘al cnzpula (ragesynoviells tene Os taper SN Oe pleilorme Qinie meflexoria carpi radialie), enorin Of ‘. Polsoli(vee tondinia aeflexorie VTE 10 srorore Polliete lone!) ,oare tneoyeste se Aig 35 resinous PARE sia pune ae tt Pome pete de ratinaoulul flexorilor 91 eee on minoviglS count a mnflexort « ‘(eng oynovinitn communis masfloxe— : tum) ,oare plesoS de tn basa felan— 1 dtntnte x degatulut alc, Snvolngte tendoanele flexonre alo aceatuiay tar in privy ring tongeanela floxoure ale degotelor IVIII,J1 forming o teack comnk care roll 2 en. proximal ge retinaculut flerarllore Dect, policele ol degetul mic au tect dtgitocarpiene, care ejung pink in = 16 = parton disteld a antebrajulut, ontorior de m-pstrat pronator, po ofnd colololte dege-i* te au tack digitele of carptanes Do ofct posibilitatoa propagkelt unat wujurntid a poe \MMoslut sau dogetulut mo te palm gi antebrat, tn timp oe un panaritiu al colorlalte degeto nv on propaR& proximal tocmni din couse tocllor ainoviale distincte,digitale gf caxpianss Mxlatd poatbtlitaten confluengal palmere a enlor doull tool digitocarptons. ~ Fig, 36 -VARIANTE OE TECL SINOWIALE ALE TENDOANELOR - MUSCHILOR FLEXORI AL DEGETELOR Fata postorioard a fieokre toot sinoviale digitale sate legatt de tendosnsis minflexe: gorespunsXtori prin fetinl tondinoase (vincvle tendinua). Acestea pot fi sourte (winewe (lum brove) gi lungi (vinoulum longum). Cole sourts stnt oft dou pentru flecare deget: unul care leagl tantonol flexotulu superficial do falanga proxinald gi al Gotlen,care Jeagh tondonul flexorulni profund de falenga mdin.Priurile longi etnt tn nunks de ‘a4 pentru fiecare deget pi anunet dol 1a nivolul bifuroXrii flexorulut superticiel gt‘ ful pentru flexovul profund 1a mivelul falanget aintal Teoile sinoviale ale nnextonsori.so qiseso pe faye dorsal a fini ¢, ‘tapeteast tondoanele extengorilor 1a trocsren lor prin canslele osteokibroase deverni-\, naté de retinaoulul extensorilor oi jghisburile. de pe raja dorsal a epifizet distaiel fu SadiGeuLat-Aooste toot depllyedo rotindoulol att superior oft ef inferior ou 2-3-om. Tn nuntr 2 gage, dinspre lateral spre medial aint: pentru mm-lang abductor gf extensor. sourt_nl_policelnt (vagetwnfinua muaabductoris longi et 6 ‘tru mmeertensort satielt ai ovpulut (vagetendinum nn: Fru mextensox lung al poltcolut (vag-tendinia mextensoris polliots lonel) ,pentrd ‘sxtonsori sl dosotelor o1 al injoxulus (vogetondinun musoxtensorsa digitorum ov ext via Indisis), pentru extensorul derotulut mig (vagstentinis mextensoria digitt mintet) ot pontru meoxtonsor ulnar al oorpulut (vars tondinie meextensorig gaypt ulnarie)y “nr ) dogs" 1 @ pO jortalte tare gt nrplenes . Mugchid mfinit ce grupeazt tn muycht laterali, eare formes o prooainen= wistbi2& 1a cuprafaia mumit& eninonta tenard, mugebi wedioli, cae fornoasA eminent mari,iax intre acegtia mugonit lombricali of Interosogls I SI NERTRT TRMARE Aoogtia stot reprazentatt do: AppoCTOB A Uy (usabducter polliete byevis) win} sevioulerulus gi al treperulut, pe retinaoulul flexozilor gf te t ‘abduotor al policelut. ‘o incor po fata lotexald a baset felanget proximale a po-. ei, O expansinne a tendonuln! au so prinde po tendonol extensorulud sourt el poli- Rapoxturi. Este superficial. ‘Tnaxvatles Menodian Fig 37 — Hoses PALES HeQOUSE_ELIKORAL-EOLIGHLUL (mefloxor polliota brevia) are gxisinee prin tel(erput suport ici pe retinsoulul flexorilor gi prim apul profund = a0 = Conput profundaa) pr trnpan, pr toro fibroash a flexorului radial nl enrpulut, tray sold of on onpitintnas S6 Lngork prin oupul supesfictal, situat lateral, pa mareinea toreIK a basot Enlonget proxinale a policalas, ter prin cel protunt, witunt mediel, marednan mmdinth a basal falnnent proxinale @ policeluls Inninte de a ee prinds pe fi Anni, ole douk foociaule oo inser’ pe sesonoidul metacarpotalanginn sorespunzitors he Acopart mm.nporent gi adductor ol poliosliie Printye cele di fanoiowln ale aala, traon tondonul m-lung flexor al policaluts Inerentio.(topal oupneficial de nenedian iar col profund unvor! do pail Aakiunes Rotonz% mtacerplanol T tm jurul exului su longitudinal 9f Aoplngonzi anterior qi wodialy ajith nmsourt abductor al poltoelut g1 opozent. M.01 (Cmopponana poltiote) are origina pe retincult flozortiox ei po trape gt a0 insors pe porton laterals a foyed peluare a mtacerpia Nal I, Bote inorvet de nemodians Ackiune. Aduce metacarpiantil I mdiel ¢1 anterior, rotindu-1 medint tal mul oxului af longitudinal Prin actiunea 8a gt @ mugchtlor precedenti, 2a care a aX con @ mugohtuint Long abductor nl poliealut, 90 roalisnast "opositia” polloelul of plosaron 6a antoriosrA fats de fotela palmre ale celorlalte dngotn. -ADDUCTONAL TOMCNLIT (mendductor polliota) eate o¢1 mat profund ai ‘Ving mogeht al regivnit. Aro form triunghiulard 91 onupt primal spatia interngon. X are ortzinan prin enpil_oblte Ceaput obliquum) pa fata palmor& e oaselor rindulut 7] easpion #1 prin capul tronsyora (caput transversus) pe baan gi margines palmer a bi watacarplanotut TT. tnsnri firs elo: scantui mugehi yee prind po aponovrosa de inserts rm, interosost IT of III. Fibrolo color dowd fascicula ae indreapth oblic sau tr vareal apre pollen, Anserfndnese pa osul sesamoid medial 41 pe faya modiald @ basei Langa, proximaln 1 policalut. aporturt. Sule neuportt do mugehid precedenti ¢1 acopori 1a rindul af Ginopre medial opre latoral notacorplonels IIT-11,patiul IT interosos ou ma-interost roamotivi, tondoanele,flexorttor dngetolor qi lombrionlit fiind situati pe fat mark. Inorvatin: nenlnar Actiunor Adductor al policelute MUSCUTI JONAWPET MEPOTNNARR AR_ACURE (mspaluaris Drevis) este un mugohi pielos oi are pe faja profundd a doraulut regiumti ter Ansexbie po aponevrona primers Agblunas Bate un muyoht ruflmenter, ¥1 produce outele tréaevéieale “ale plelid roxtunit bipotonares onto un mugobi tuvoluntar. | WaADDUCTOR. AL DRISTULANT NIG (meabductor digita mintut) axe ortaineg pe altorm 1 po tondontl flexor waar al carpuluiy dar ingestia pe partea medial a folenged proximale a degstulul mos B1 trimite o expansiune fibroast tendonuluif” scout. nor md ae ,2OURT_BLGXOR. AL DUGETULIL.WIG (meflexor digitt minim brevis) aze nea pe ofrligul 1 hamat gi po» joulul flexortlor gi ge inger’ pe partes mo 2A a tatengot proximate a degotulul V, fuprouk ou tentonnl prevedentulul. Eapiebiinl. Bate sooperit de palaarul sourt sf se afld situat tn plan ou sbavaforul dogotulut mio, letexal de ol. MaQPOQZAVE AL_DSGRTULUL MIC (m-oppenens digit ainini)a: pxialiaa tAnsoulnl flexovilor gi po efrligul osului hamat ¢1 ne inser pe fate mediaill @ mit ‘onepionulai V- = 496 sini, trapel merginon ; meth a pal rinde pe fe epanathors tre cele de Raporturi. Hate ool mai profund mngohi al rogiunii. ‘Astiunes Aprople wetacarplanul V de axul mfinii yi-1 duos ugor palmar. do rotatie lateral’ acupra metacarpianulut este contestatl. Ingrwile.mgahilor hipotenari este dat de remura profunda a noulnay. Mugohi1 loxbrieali of interosost Acosti mugehi oint dtopugi in dout planuris superficial - naslouhrionlt zt de Bean fund = mos interosoyss Binet gt 2 UTOMORIGALT (amedumbricales) sint in numdx do potas Origines lor oote ante joansio mefiexor profand #1 degatelor tn felul uraltor primal lonbrioal ps fata peoeseeeen A téndonutal pontrn indem, at doilea pe Fata laterald a tendonvlal pentru mow metacarpt al tretlen po tapi seuiald @ tomtonutot pentru m@ind ef po ova leterald a tondo- pentax inelex,e1 ol pétrulea pe rape medials a tendonuiut pontru inolar of pe asa oe 1m bendonelut ponten dageintl alos Jnsurtia ns face po fate latomald a aytiouln= \ care agexyofalongions « ultineloy patra degete 91 po tondonvl extensortlot conun al Hegetulut xeapective Hoporturt. Gint ecoportts Je nivelut patmt do tondoa nole meflexor oupozfioial al Aogotolor, de nron artortel Palmar supozficiel 91 acope- TA spatiile interosoass. La Tend. Rexorivor degelotor nivelel artiouletiet motacax Pofalangiene ax posterior lim Fig. 38 ganentul transvers wotacar~ plan, {nv anterior vasele gi "APARATELE FLEXOR SVEXTENSOR ALE DEGETELOR Rorvit colaterali a1 dogete~ (lupe VULAIN 31 OUPULS ) lors Inoxraties Neodien inex jar 001 doi mugchi Loubri~ Jaterali, lar nsulnar pe cet dof lonbricalt mediali. ‘Agia, Stub flexort af prinet felange of extensort mi uttinelor aout ”~: WesMEMNOMeH(ma.tereroasot). Acestt mugoh oe gloss tn spayiite inter 4 lind trek pelmuit gf patina doxonli. Mactutoxoaoes polpert (maeinterosse! palmres) fn numir de tret ocupl sps= Anteroucase II, IXY. 91 TV, avind ortgines po fata metacarpianulut oare privegte rol nfinit (exoeptind ol tretlen mtocarpian prin care tree acest wx)s Sa inser ‘tendon subfize pe tendonul mextensor al degetulut respectiv (I1,1V gt ¥),Ais- arttoula}ia_notacaxpotalangiant. RanortureAint seopari}i do fascia protundii a mfinit gi doroel acoperdl av, eA Goxaali.Binv sepaati Ge mu.lonbricali prin liganentul metacnptan transvers Inaxvatie: stmt inewvesi A a+ Bint flexort ai tori af degetelor apropie degetele) msinberoond dora) (um.interossei dorsales) sint mai intingi dseit prem 4, coupind ova mai nave parte a cPatiului interesos. Ge prind pe autelé netacar= care Gelinitens’ spatiul zespeotiv.Origingn lor se afl pe juatstea doreali a te- Rsulnar. ngelor proximals, axtenséri ai uitieeley gi 1 chdclon ‘mnscratan sree Aetnacuton fervor (Mexor carpe Paha 019-4" -APARATUL EXTENSO SO AER Ago (olypet VILAIN a QUBUES) fy. Hendin Rosas BUA (dreaphe-) a lor netacarpionelor care delinitwarK un apatiu interoaos si se fntinds sf pe jumitates rin favel metecarpianulus opust axutot ufinti(pe cere nu se prinde un interosos mar). Corpul tor muscutnr aloXtuit din fibre oblice distal, oo terms’ printr-un ten= dare 0¢ Indreaptt pre degetul coreapunaittor origini{ oelst mai tntinse, unde.we mink prin douk ftgit1 unu se inserd pe basa falenget proximale et alta ae deafaoe lun evantal, care 06 tormint pe tendonul meextensor, al dngsteloz. Aga day, print) wonos dorss! an inaarK pe index, al doilse ef al troilea interosos dorsal ae inser wediua, far ol patrulea interoses dors insert pn tneler. Daoi, mediusul are. tot yrosoy! dorarli, neavind ntot unul palner 7 ee ‘Hepoxturit anteriores sf1h masinteroaog! polonrijartarela nolmonrplen v0, bendoanale amloubricald of floxor profund al degetelor. Froximi,ai Faport atoul artestal peluas pr-tunt gf stnt porforati de artorele perforanes Dorsal,vin Se saparb ou aasnntinoarpions dorcale. ~~ Faagvaties Btut tnervayi de ovulnare i ‘Antiune’ atnt flexori at felongolor proximale, extensori a1 felangalor fe xx gt © Tita gt edauote 1 dogotelor (rksfirk dezote! FAGCEA-DORBABA (fesoin dora = lage supsxfieteld eote suboutanatt 91 acopert tentosnole mm.extonsort. Ansard po motact onele I= V, terminindunae printr-un foaut lex le nivelul dege~ jar. Bake 0 continuare @ faodiel antebrenial proximal pe retinsoulut at lors = oma _profundd ncopord masintorosogt dorseli 91 fetels dorsale ale we envloxe AROWIVROEL.EAMABA Ceponourceie petunia) axe torn de evantat on vivful nalps ual qi ou parton 181th pre articnlayiile notacsrpofalengione. Bete aloktuits e tmacturi fSbrease longitudinale dudlate de fibre tranevexeale; de pe fate ve pro— ext plese’ septuri care separ teoile umfloxori ai degetelor gi minunchiurile meure- (dlage ale dégevelers Pibrele lonaitudinale ve grupeoak in tasotoule pretentinoase ywoate anterior de testle muchilor flexorl «1 dogetolér, plarsindu-ae po faba profae A Dlolis Pelmare a degetolors Ble pot fi sediul nodulitor fibrogi 91 retrectillor Ain data Dupuyteen, boald invalidisantd datoritd rleriet ireductibile « dees ye caxe 0 produees Gratanental alu conottl in extixparea ontzurgioall a eponevee 1 poluares Eibzele binnavozagle (fesoicilt transverst) sint slsb representate proxi- #4 bine roprexentute digtel une deliniteast gapte arcade: patru digitale po sub ‘treo tentoanale meflaxort a1 degetolor of trol intortigitale po aub anze trea anole misiccbeivalt 9 minumohinrile rasculonervosse ale degeteloz. Puxtite din rinse pelnard aituate da 0 parte 91 de alta « fascioulelor pretendincase alostu> @ fascioule. Jetonale gi mediale (perforente) care cooloss artioulafiile metacurpe= one gi ajungtnd dozsel ae fizensl ye fo ‘aie degetoioe ix ~ Vi Pixyile colaterale evelow tennre #1 bingkepatas Fle afnt mult nai subtiri gi mai‘ pufin renietente. La maa lor ou aponevsoga palaazi se af1K sopturt ie conjunctive care geperk palax in ces. ‘yet lodis Inertia acestor septur conjunctive se face pe metacarpienele IXT 91 Vs. ‘Peloer iedial sate pexforat de ramurile profunde ale as yi neulnar; ol tateral, inde Ga 1a prapes 1a tease fibroast @ luneului flexor al pelicelut- £1 este pet- yrat deo vamuri a nervalul median. - 525 EAQGIAPAUIARA» Avoperk spatitie interoscose gi metacarplene) ‘powk po motacarpiana Pita celui de al trader fumal ou oapsuta 44 ligansntole palmere dintre cosole cnzpiene, tex dlatel ot liganen= tul motacarpien tranavers. VAGCULARIZATIA MEMBRULUZ sUPERTOR ‘AETEREUE, WOURRUTE, SUPERIOR AT 7d ATTARA (oy-orta extlioria) AAMANOL avextlar¥ contioud assubolavie de 1a maxginen antextoarl a clavi- ovled si pin In margines infsricard a mepectoral mre. In prima ee portiune are vapor, furl mat apropiate of pereteie Isteral toracio, treeind posterior de mpestoral mics Lund acoat migcht on reper, traieotul arcere’ a {uparte tn teed porfiuali’ porqiuaia. suprapeotorall, setropeoticel& #1 infrapsotorall, ‘Tupreunt ou vearilesE ¢1 on elemente. Je plewului brabial formas4 mlnunchiul vasoulonervos exilare Lig. ~ ARIERA AKAARA Tralect ol reporturt. In portiune peritl anterion de foscla clavipectorall, ae memarele Pectoral, de n.poctoral lateral gi de vy.cefaliod 54 tornooncromiall. In aproplarnn margine! superioare a msmic Pactoval, po fate antert: ha as Gixilare ae ghangte asa poctorelilor« Poste OF ,acaxtlar® coreapunde primlor A spatit Antercostale, filnd avsnt& pe medinfat anterior @i avind raport ou noe feral medial #1 toracodorsa}, pracum gf ou fascioulul medial 61 plexutai brahiel. af lM Veaxilarl,care onva mai sus s¢ va ageza po fata antorioard 7 a artore! mxilarsslotes zal,se giisose fasotous ele Lateral ot postes : wior ale plexulut bre bialeIn portiunen « dows! artora cote mat mult as etavioula De ee ee w vonse.8a a9 af 18 attuatl toslal nat poctertor,tntre wldls Cfasciia lav ‘oimtle leterald gi media- WW foaca vasedor ant TW TAN (nemuseuloeutenss) (Ge, - Cy) da nesters din fasoiculal lat val al plexulut johial, se fndraapth lateral i intr fn grocimes m.coracobrahial eare-1 otribate opre anterior;npol se agene intre m.ooracobrahial gi biceps brahial dor mal jos,intre mmbicaps 91 brallaleIn apropiorea cotului porforeaz& fascia brebie 2M,lateral de mn.brahial 91 Diceps,devenind neeutanat lateral antebrahial(n.outansus. lateralis antebrach!i).R1 a4 7 are(rr.musculares)pontru musanteriori ai. bre! lui. Prin n-outonat lateral antebranial inorvenat faye lateral a antebratalut. ; (necutanoua antobrachii medialis) (Gy-My) ¢ partes medial% 91 inferioart @ plexului prahis (mediel do neulnar)» Joboord po fate modicld a brayului, cubfascial, posterior de ¥. YuatlioXs Porforourl fosoie brahiald fm treinen distelt a brajului gi se distribute printr-o r.antorioard (r.anterior) jumitatii mediele a fetei enterioare a antebratul #4 prin alta ulnerK (reutrwet) mirginit mdtale a eogntatn. NsCUPANAY BRAUIAL NSDTAL(n-outanous brachii medialis)(Cy-,) fascieulul mdial, ineruoigeact veaxilari antertor sau posterior situfnducss mdlal 1 apot de asbrahiald ei do v-bapiliod. La junitaten bratulul devine auperfieial. trateotul ofu schisb& fibre cu mieintercosball TT gi ITT prin nneintercostowbrahiall, Anorvind piolen do la baza axilei gi din troimea supsrioari a fofot mediale a brag Upoori, ponte forsa Smprount ou norvil montionabl 0 retea aituatd 1a base axilele In continuare Anexveaz8 tecunentul radicl jn treimea diateld « bratulul. Fig. 9.~ PeAlbeda. WH. MEDIAN, RADIAL, ULNAR, eit ne r= smn ee tl ene Peete Laas etna barat oor . i pened oo matinee B patmert ome nln ‘ bal 1m —— iy oo - B o-buahialt, Fig. 70.-NERVA 714 CUTANATA A. HECBRULU SUPERIOR, na bragult AA femor Bs pashan 8 ? exilets In MN. MUSCULOCUTANES NMEDIANUS — W.ULNARI levator seapulse Mm. rambordes d.svonaspinalis w atraspinalos mn reres minoty jerrats ant fare - AL adt8s. Pers Aeeloices 33 Wr feres major as pracht LEE hab) Vig mn brechioradialls, Sgn snortearein Fanconi? Mert carps rok. i} Mext.dig, M suprnate? next oligttt minima’ M ext canoe ulraris 94° eHesebsi anterior ext. dnalieds. @ wteschs poserion (dlapés Ue. BOMLEAG GRANT ) Ce ay x BIOMRCANICA MBMBRULUI BUPERIOR Ra x ABTIQUIATIA CANTUBEL .2CAPVIARE a g Migoteile tm artioulatia centri scspulare se anoianl totdeauna ou migq apuled. In articulagia stammoolavioular§ 86 exeout’ mgotr: de ridioare #1 eo- 1 de proteotie fnainte gi Snape! a clavioniet yi de olrountuctia. Prinele donk fa jurul envi ax segital care troce prin ligscosteclavioular @1 extromitates media~ touleds Astfel, olevioula este fapar}it8 de sonst wx tutr-un bra} medial nat 1 aitud leterat ant lang, ole desoriind miscii simultane, dar de sens opus. In a de ridloare, oxtromitatea acrouiall a olavicule! am ridlot iar ose stomall A, pe ond fn aooen de onhortre, invors. Ridicares este frinati de lig.costoole- 2 ot de fibrele inferioare ale capsule! artioulars, pe ofnd cobortrea de line. Javioular, intevelavioular gi de prime consti. Maartdiottor! atnts sbarnooleldoe Adinnol, teapesul, ridiektoral scapulei, ronbointi, fesoiculele ouperioare ale ms anterior. coborizea ente afeotonti de mumubolavicular, pectoratul ate, fibrele jonte: ale nctrapes #1 de fesoiculelo inferionre ale dinfatulut anterior. In o vit de groutt}i mari extrem{taten sternalé a olavicule! ooboar& mai mult venind th + of priea consti Protecpia fosinte gi tnapol a¢ face se face tn jurul unui ax ‘troce prin extremitates stoxnali a olavioulet. Proteotia antertoart este frinatd ‘ig. sternoclavicular posterior 1 este excoutatX de memo poatoral of de pirtile ats ai miflecie a mdingat anterion. Migoares tnverst este executatt de ma.trepen wosbotst} on onte frinath do ligsstornoclavicular anterior #1 de fibrele anterioare LUgscosteociaviculsr. Prin asoolerna migodrilor precedente se realizeas& oirounductia, tn care joule denbrie dou conuri, unl laterel 41 altul medial unite prin vizfurile lor 14 lol axuluds Basa eonulul lateral ae af1k le nivelul extromithtii laterale » claviad far a celtd medial corespinds oxtromititii mediale. Axul migolrit ente format din Hixile oelor douk conurl, inr bazole fat ovale, Odatt ou clevicula este antrenatl scapula, abit dotorité ortioulatio’ o1 eu olevicala ott pi aofiuti mugohitor, cara’ Ameri pe ene In artioulatia aoromtoclaviculart so exeouth tn spotel mtgoliri de basaie sonpulel gi de revenizea e1+ Ble au loo in jurul unui ax sagital oare trece ohier artioulagies In migcazoa do Dasculd, unghinl Intnral al aompule! sate indreptat fa 1 superior in Jos,iar cel inferiox,anterior, tneft ultimul deserie © migoare tn aseloy de oeasoyaic. In revenire se dnacria o aigonra tn sens inverss Abductia jai fn “Ttiowlatia waAculut ae face nusat pint 1a orisontall, deoazece tubexcalal este fmplediont de contactul alu ou noromionuls Abduatia peste orisontalé a brate~ ‘ee fae tonal prin migoaren de bagoull a scapulei, care participé fn initierea alg= y daz tm fonrte aed mlaurd, fn aga fel Sno%t deplegerce mehiuiut Loteral «2 ae tramnite univolut. Acests migeint stnt postbile dntoriti notulul de lecare al joi de trunchi printr-o sincurl articuletie (artioulstia eoronioclavioulert) fax west prin muyohi onre we ineerk pa en (olmnnroonl). Migelirile seapulel aint exeoutate eupluri de forte, Intre mugch{i din aeslagi oupla existing winexgisn, inoit exels as une aint paralele Intre ele. Astfel, mspectoral mio ooboark mehitl leterel tar Lotter al sospulet 91 tomboteit aidiell onghinl medial al sonpolet+ Tn sens opus ach medingat anterior (partea Lut convergent) gi fibrele descondonte ale metre py ant!» tnthrith de fidrele agcendents als oltimalut ,onre oobomré unghiul aupertozs ie wa OoBe a aia SANY/TIHN SHULIDOT! Arttoulatie witrulut este o artioulatie ou conducere musoularKs Marea of mopilitate se datoregte Gimenaiuntlor mari ele onpulut Numeral fata de oavitater qieno 148 of LaxttAbit ompoure! »Migotzile ample of variate oare se fao fn oadrul ef oxplicd do oo luxatiite 1a ncest nivel aint cele mai freovento. In artioulatia unieulul se f ateoXri do flexte (profectia bratulal {nainte), oxtenaie (protectia bratulat Snupol Jad~ duefie, abduofie, otzeunduotin, rotalle uedinlh gf latarelX, Floxia 1 oxtensia se fac fn jurul unt ax transverse] care trece prin centrul tobaroolulul mura gi al onvithyit glonotdms Amplitudinan flaxial mate de 120° Jar a extonoiei do numsi 30°. Frina eato limttatd de lig-coracobumral, de fibrole pea~ tarionra alo capouled at d¢ metricops, inr oxtenain de fibrele antertonra ale copaulaly do 1igg-glenohumrale,Ja wm. do po fata anterioard e axtioulafiot gi de m-sudsospula: Agentil flexori afnt fn prinul rind marele paotoral yi deltoldul prin fh Aowlare, bicopeul ¢i subscapularul (ultimul fn foarte mioi wiiourd)-Atunad oft bratul eate proiectat anterior de truncht, intervine peotoralul mre prin flbrele sale stornocontale. Madeltoid adte cel mai puternio dintye rloxori. Bioepaul 80 compor- tH on floxor al bratului, nunal oind antebratul onte in extenaies Agonfit extensor afi deltoidol prin fibrele sale postorionre gi rotundul mare, anbil intorvonind atunol ofa mtecaren incepe din positin brotulul fn lungul trunchlululs In oxtannin beajulal feoe tat, totervin anlotiesinus dorot,capul lung a-tricnps, infzaspinooul, micul rotund @f marelo pectoral prin fibrele sale stornccostales Ultimul intervine fn extensie nosed ‘pind ofud beatut ante don $n plnool ooxpulute Adduotte et obduotia oo efectuoasK $n jurul unul ax angital care tr prin psrten infarioard a capului hunoral. In ebduofia peate oriconteld intervine mi eerea do besouli (vert orticulatic conturit eaupulare). Abductia auta nfwotunta Om mm suprespinos, Galtoid (otnd se contrectil in totalitate) #1 lung biceps, tar sdductia desmorole pootoral of latissinus dorsi, fn primul rind, ter fn wai mio mlourl de delt 14 (faucinutate glaviculere),citsespulor, eorecopranial, rotundul mare gi aio, sourt b cops,limg triceps gi subepinoa.Lurafia.. oe face $n special efcd bratul eate ebdus,deoa~ rece in aceastA poci}ie capol hunerusulul apes po pirGile anturloure gi interionre ale onpaulet care 12 ageot mival oats foarte autire gL nointérith de Ligomonte. Rotatie en face in jurul unui ax vortieal anre trece prin central oxpal hunsral. Tn rotatia medial& onpul nuseyumulul se depleseazt posterior, 1a” tuberoulit antorioxs Migearee ante frinotB de fibrole posterioare ale capaulel. In rotavia laterac 14 deplasazon ne face tn gona invers, migoazen f1ind limitatt de Liggeglenohunerale #i de fibyelo ontortoara ale capoulels Totatia modinlAynai bine reprezentatd este flouth 4a memubscepulary — protorni mare, lung bionym,latissimas dorsi, deltoié (fasctoulal elavioular) 91 robuad cares, Robatin latereld eate flout de am. subspinos (in special) mloul rotunt, asltold (ftbrele postartosre), supraspinos gi lungul trioepes Tangul bie cope presintil o eituatie partioulart deoarecs actioneast atit asupra ertioulatied us Let off gi aoupra cotuluts M1 totirests superior unirut 91 fixensK onpul humeral tn oan] vitatea glenoiais bole Jor ol ae {SUEATIASOPULDT Articulayia Uemeroulnark este un ginglim , ou condueere ogcaal tn care se ateotconzi rleaio gi extensia. Artioulatia radioulner& proximsl& participl fmpreunk ou com distel& la migoMrtle de pronatinesupinatie? Axul flexiel este transversal, treo! eblic untsro~posterion gi supexo-inferior prin cet dot mdi li, Floxia este 1imtatt| 40 fibvele postorioare ale peuled, do meteiceps #1 de contactul dintre fetele antext -29- e se ale bratulut of antebraguluts Apontit #81 motort: stmt: vicepaul beantaly, brahien aL, dranioradista1,lungul extensor radial al ér a Mneflexori ai degetelors Ha esto exeoutatd de mmsirotund gi pitrat pronator flr 2 ol oaypulel, palmar long, brahtoradial g1 limg extensor radial al serpolat’ Bux fie osté frinatl de sombrana intoroscast. Agontii sti motor{ eint in primul rind Brahia1y apol beahtoradinlul, Jungul abductor, extensori1 polieelai #1 ol im ls Mebrabioradiel, dstoritd moduli ote do inaerfie, partiotpl 1a ambele migoliet funchie de porifia inifinld = antebrajului< Bloapaul eate aupinator tn epeoial ofad sbrahul ate Fieatats Honre ele pol capa peroulit, 10 Intere unerele wl « foutl ARTICULATE BADE oy 7 Artioulefia rediooarpionA eate de tip condilion. in ea ae exeouté: tlexie, in, sbduofie(tnclinatia nterall) adduotie (fnolinatie madiald) 91 aizoumduotie eeute aigoliei partioipl #1 axtiouletitle mediccurpiant 91 intexcarpiant, in ape fel fn flexie oasele rindulut distal eluneo’ po ale rindulut proxizal, dar ale acee> pe antebrays Tntre oasele carpului se reslisoart miyaXri de aluneosre reduse,daz 2 Insunate permit mioodri ample ale atiniis Axul floxiei ei oxtensio! cote trans 2 gf trece pintrn rtntul proxim2 carpian ein proosssls stiloide, tar pentra xia @ietel prin capel count maxed In aabele migolirt, aluner color douk xinduri Ae le carpulul #e produce simulten fn jurul celor dou’ axe gi nu auocesivs Rindul partictpl tn spoois] 1a flexie, po ofnd of) distal in speotel 1a extensive mad ampll se roalizoash {n spectel fn artioulatia ratiocexpienl, tex em! in tn oon modioarpiant, Prima este limitath de ligsradiocarpian posterior #1 de manele uneextengori ai denetelor, iar extensia de ligeradiocarpian anterior ¢1 de ele mnsflexori. DaoK degetele stunt flectaté;flexia atinii este considersbil ree jj Aatoxsth intinderii mat mort a mncextersoris Agontii floxori inti musflexort af = 80% carpulul gf ad Gegetelor i tn tok mtsuri lungul abductor al yelicelute "utenaia ente sfeotuntt de meextensort af caxpulut #1 at dexetelers Abduefia 91 edduotia au loo tn artioulatia rediooarpient gi fn cea medion sarplank, avind an ox sagital ease rece prin central egulut capitats In abductie,peas foLdulut so deplaseasl medial, thot va corespunds ouprafeyer artioulare de pe radius sontloneruied jiay aoeate ve ajunge tn dreptol disoulul articularspirentdnlal va elunees 4m dont Odabh ou casele primultt wind ve deplasenst medial gi cole din riadl a) dete: leas tn atdustie,deuigurel coplagarea vaselor cazpiene ae face tn sens inverss Addue~” a cave trtaadl de mcantagonighl ¢1 de Lig.oelateral medial a2 oerpulut, gi a0 anol all ou 0 agousll extonsie, tax adductia este frinath de Ligsoolaters] wlner al cexpulut; 1 Go misamtenenintt, asvetinds-e ou 0 ugosrll flexie. Inclina}ia medial este reali— Set de flexesel gf extensovul clne? al saxpalui, pe ofnd cea Interall de mmsfloxes gf extonseri wadieli af oarpulut si de mneprofuns! portertor! ai antebrajulets Amplitude Moe mad mare & edduopies vo poste datoze proe.stiloié wlex;.care cate mei aout deott eel vadialé Ciroundueyio consti din esecterea precedentelor uta deseriind © elipel,ta> ‘orted emplitutinit moi mrt a rlexiet gi a extensiet. ABREGUASEGEE SOUEQMETA QAEET ENE Ia axtioulapitie capometavarpions se foo misolri de alunecare, care stub mai ample 1s eltizele cout notaserpione, Artioulatia carpoastecarpiani a policelts este tO , aba, poll.brer FipT8 - /scipite poe I G2 .misehaite vattestes CUR OPLTIET. i” © Giartros& bierielé de tip artioulatie fn gas epre deomebize de alte degete, policele executh mige bri mai ample si uni variate. Abduct}ia gi addustis. se fno in jurul unui ax segital, care trece prin ba- me metacerpianului I+ Pianul acestui ax oa gi al ase luia de flaxie-extensic,. face un wnghi de 45° on Plenul frontal ceva ce explicl de ce migcKrile poli= @elui nu ee produc fa plan fvontel sau segital,et ta ‘trum plan ebdlic, rapt deosebit de important pextwa Prohendiunes Deoi fn sbductie, ‘policele..oe deplrtee-, 9A ge wag me sblio Latexel 41 palnar f4yK'dé index, relies (ont teb2eH 6028) nee tara vit eat -a- dyionnt Aivare, fapb deowebie de important tn prehensiune of fn procemt muneii, funse Mi epecitic cmane. Migenren complext po care © executdl policele in prehensiune se wet eogte opositios Ha cate poaibiil atft datoritd ‘conformatiel in en a fetelor articulaze, i lasithYi4 eapdulal artiouleres In wiyouren de oporitic fata mntertoarl « polices Tai rine fn comtact on fata antevioarl.a celorlalte dakete. Reporitie este migoazoa in ‘wovedé Opoattie ente realisatil de msedduotor'al'pollcelut ,orosant,court ei Lung flexor, fae reposttia de lungs] abductor ei de extensorit pelitelats ABTA QUSATL ILS LSTAGABEOTAIA GIES Artioulatiile metscarpofalangiene sint de tip eondilien. le nivelul lor Ga tac migekrl de flexie-extonsie, rilafizeres #1 sproplorea degetelor.Flexia gi extensia se exeouth tn jurai exalui tranti= versal care trove pris sepetele rplenelars Flasia falengai proxiale pe eetnoarptancl oores= punaltor, sat anpll deott exten=: in ante foutl de sasttexor! al 2, agueatt de lowateals 1, dex axtonsie de : masextensori al degntelor. Bat t= rarea gi apropieren dogetolor isis, pasate datepea muschilor long’ exeoubl tn jurul exulul segitel Vieni pprrr oro ¢4WR¥67"" any erage prin Oupal mtanarpled Fig dt-\MSCARILE DEGEISLOR (dopa BRAUS) — ayroz, Degntele aint dapirtate 66 arul ufinti,oare troce prim medine do m.interosogt dovaali 41 stat nt wasintevosogt palmart] ARTIQUATHTIA LOCUSTS Arbiowlatifie intexfalangiens sit tronleartrose,ix nivelul lor exeauttndie ‘oe nanai flerie gi oxtensie, tm jurul woul ax transversal, care troce prin tyohles faleb~ ‘beer. Yiexia falanget mtfloott subs mei aupll deott a celei distales Accasth mlgcare ‘eate noi eapli Coot extensia, gi a0 realiseast prin contractin musfloxor! at decotelor {la nivelal avtioulatie! intexfalengiene distale, ogontul flexer este nunai meflexor Free fend ol cegeteiozjoaxtonsia oxte floutl de meinterosos! of loubricsli, datoritd inser ‘Wot pe oxpagstustle meoxtensar 02 degetalor. Nettbrecht (1782), Iandanoer (1949) Stack (1969), Hazy (1972) atreg stentia o win hen u supra rolului aga-nusitulel ligament re re Sra tinnoulay oblig, pare merge de 18 pars - — p) tea laterall = teeii fibronae palmare polim a falangei proxinele, le apenevross dor= Leh ta t sald a dogetulai, fn apropieren insez~:"« petit Hiei als Aoeat Ligament are deceebitk psvee J er naak oer eae gE nol felennes In Dionscenton degetelor Anterin de asemanen “bandelatele 136 yule", care fe denpring Go ye ayeuayre se dorsald a dogetelor, cam 18 juattaten Fig TE — COP TAKE A AERRATULY) OO" ATERSR. IN FLEMA, #H08EA A RANGLLOR : e fainngel proximala 91 werg po mazginile letoraie ele aponevsoxeloz dorssleypinl 1x ine sortia avostora pe galenge distalX. Mle at rol extensor pentru ambele articulatit in terfalangiens, daz 1a 0 flexte de pes 30° - 45° Sn artioulatia inberfalangiant ton devin flexcare ale 1 elengel medit gl yes Proxinel&, axal aoestoz bandelete trece ¢ —, ~ a anterior de axul migoBril pi astfol sces— 774 —SeHiyA INSERTHOR. 90°» artioulatiel interfalane: Fg. Te SUA WSF TBS nce suas relnnoren suastor Dontelete sate tt de mare tnoft nu mat asieurd oxtensis restul aparatulut ext ” etoalt stor doud formation om gt a tanfoansior Loxbr! ate de‘ mare inportant& in chirurgia trausctionoloy mfinii sau a miinit reunatice,te- 0 at vol atebilizator fn syeoiel pasty tn prohensiune gi in migckrile decote- lors jerea rolulat fleolirel componente a aparatelor extensor of flexor ale degotolor, relese din studiul rlisunetulut lestuntlor acentor componente, Asttel, cn t “- N F ¢ F978. eo mponrania pirewiieson convo ©1979 ~canponTAREA TENLOANELOR Nit EXTENSOR USCHIIOR EXTENSQRI IW HLEXIA TENG ALE LUISE Tuanecton —RLANGLIOR HEBIIGT DISTAL," seo}ionsren tendonulul axtensor 1a nivelul afinit dues 1a defioitul extensiei felanget eofionayen Lui pe fafa dorsal a falengei proxinsle, duce 1a deficit de extensle of ultimlor dou falenge, 1e¥ deotionsrea gn 1a nivelul falanges medit, dom 00 18 elderes fn flexte a falangei Gistale. Rupturile incomplate ale aparatulul exten- ser, pot antrena uraitoarele sapecte ale dogetolors Degatul tn"stocan® fn care falanga distalt eote olsutll in flexie, res= ful dexebulut pubind £1 extinay a yatului extonsors ; Dogetul in "butonierl” tn care nu se mai face extensia tn artioulatia eoxinale| Antexfalangianl proximal, soeanta datoriniu-se geotionirit tendonulut extensor sau suiigevil Bale ae pe faienge’ odio. In acdot Gan Zalanga‘distals ae extinds prin jetelor laterales Seotionerea aubelor tendoane flexoare 1a nivelul pelmei sou al falangel Proximale duc. 1a obelixes flexiei ultineler douK felanges Bxponoiunes loveralé a umy nee band 83 ~ Maecbricnli ponte facta mimi falenga proxinalt- Snofionnrea fleyerulut profund 1a ori- Jer nivel auprink finxia falnngot distales Sootionires mflexor Lung al pollosiut suprl= aE flexia falangoi distal, ine aectionsren Junrulut extensor al poltcelut suprimd ex= ‘ia talnngal distales Bxtonsia falanget proxiniia sate suprinaté prin seotionsres ms ' + oxtonaor al policelut. originga. 20 geri i je ‘Fit BU" COMPOATARLA APARATULUY EXTENSOR Me SO ACTIUNEA EXTENSIE, FALANCLLOR ae 4 fs aa er ll Mina eote organ prohenetunit gi al luis Articulatiile mombrulut superior gi mugehti oars noflonsazd asupra ptrguit2or oulare inzestreaz mina nu o gami de atochri variate of de.o mare finote. Degetele, axexplu, organele terninale ale nenbrului superior, posed - reportat 1x oantura ort, 12 grade de libsrtate m algoRrit (Donninghoff)s Prooiuncs @i celolaite ate~ ale mfinil, inplicd partictparea antebrajulut. Acsota, are, fn linit mart aspotul pavalelogvam oo poate fi fmpArhit tn doud p&rti printr-o.diagonald caro pleacd dé feapol radiuaului pi ojunge 1a cel al ulnei. Piesa laterald, este cea mai mobila of 4 migotxi de nvKluire Sn jurul ulnei fn ouroul pronatie! gi supinatiei. Pieaa me- A, ulnard, este fixd, Arenjarea wiinit in spatiu este aatH de radius, slugurul oare fertiouleazié ou cuprol. Anplituiluea pronatie! ot supinatiet ajunge 1a 140, a ftext— i extensiel mfinit 1a 220°, tar a abduotiet ei adduotiat sosstela 1n 95% Conbinaren Alor artioutstitior unt gi blaxiale 1a nivelul ootulut gi miinid asigurl pozifiom ‘variet& a miinii- Din ponot de vedere anatomo=tuno}lonal mina prezintk patra ple~ eLenged Unitaton f1x% format din rindul distal oarpian, wetacarpienele IT ei 111. ib de Ligg-onrpomtacarplens, care fornsazt un jghiad prin care aluneot tendoannin flexori- Wugohii flexort gi extensori af oarpulul sfnt atebilizatorii acestel pie Piosa oon mal mobil& ente aloXtuitd de traper, metacerpianul I gi falan~ policeiut. Migolrile policelul a= fac in toate artioulatitle care lena acsate oom asigurind ca valoarea policelui in presiune o& fie de 50 %. Piese do mict mobititale ooraapunde degetelor IV oi V gi ultinelor dout wplones Prin adaptarca.suochilor intzingeot 1 hipstenarient nest seguent are fw formarea prehensiunit, {n mularna ufinii n prehensiunile "ofertod” gi "otlinari~ Pina mob124 indepentontt a indexului, ou wobilitate in toate dizeotiile singura copabilS de efrounduetie in articulatia mtacarpofalangtands Are un rol bit fn migerile fines Multitudines migertlor executate de antebrat, mini gi dagete asigurd a 1 plese a ueubrului superior o mare amplitudine de ectiune. eieere) Bolul_g1 semifioatia functionals a dogetelor. Tendinta mejoritatid au-, torilor exte de a considera degetele miinii impirfite in douk categorit pollanle gi od- Je patru degete ot yel fn completarea prehensiunti.Ta realitet contribufia ga in funotionalitates miinit. Policele e ‘tre degete, mina plerstnd prin amputaroa lui 60 % din onpuottates func}ioneltjtar tn trogul organtem svferti o invaliaitate de 10 - 20 %. Indexul este uno) din principallt otebilisatort af prehonsiunii 91 eate degetul “direo}.onal” al wigolzit de epnoorea o- Disctelors Bare cel mi inelt grad de sennibilitete, mai eles pe narginea lateralk a felanged sole Aistale. Mediuaul asigurd fora prehonaiunii, f1ind situat oe mat a- Proape de axul de contractie al flexorilor. #1 este 00) moi solicitet la ridicaren o= divotelor erele, 16 agitares Imolarul este adjuvantul mdivsnlui ain punt de vedere motor pi al indexulut din punot de vedere senritiv(este al deilea ‘tre degete). Se pare de asenenca,od are cea mai mara aonsibilitate proprioceptivé fai de celolalte degete #1 oom mai miot independenté tn migctri (in epoaial fn extensia)s Pegotul mio are cea mai mio sonnificatie funotionalds Rl miregte forte atringostt o- iootslor fn mink i aJuth indexul tn diroofionarea obioctelor apucates ln mshrutut superior sist legate is lnafult oinesseiee (ouseasiane de eat aelte eae Plurt, logate prin articulatii). Lonturile oinomatice aint exprasia meonnict a tipulut 4a notivitete = soestul msmbrus Spro deosebire de menbrolo inforioare, men supe= * wioare ao oorsctorizeasl prin lonturl cinsmatice deschise.(tn care nuzai un capt al Janyulut ate. fix). Ao ve realizoazi in timpal majoritayii mecirilor (gesticdy favunoliri, lovire, apucere, box, lupte etos)+ Ianturils olnsmtioe tnohise preoupun a! ambola extromitt}i ale menbrulut of fie fixe. Aconsta oo ronlizoaz& in pozitia "ating po mimi", In migodrile de «innastioS la aparate (paralele, inele, oxl ou afner)s Posturile sint poritiile din care inoepe o miscare. La nenbrele aupertos x9 olo prosupun Lanturi cinenstice foohioes Fosturile fundanentale sint: sting pe mis atirnat, sprijin ps mint, eprijin euleat. Deprinderile moterit ale monbrulut aupertor tnt complexe. Bie sint ose otate, ofnd njutH mmbrele interioare (de ex. in mora, olorgaro, sdriturl, dens ata.) 1 oconttele cum ar f1 geoturile, cat diversele foras a! is aruncirl, mintpulArt legste de profesie). aaron v ANATOMIA TOPOGRAPICA A HRMBRULUI SUPERIOR E Monbrul superior presintX uraktoarele rogiun! topegratioe: deltotataat, jail antertoord pi postorioasl, regignsa cotalai,anterioani #1 pootericard,— ante- (alt = antorioart gf postertoart -, dora? ntinit 9 palmes-Din peoositij! Impure sModiel practic al senbrulut superior, tnglobin alot ef regiuntle axileyl, infrasles rR qi sompolants Axil este regitnea eitustd le rAddbine sombrolul supsrioy gi euprinte plr}iie mot situate intre toracs, drat, soapuld pi artioulayia wmMrululy Ne are woot piranide patrulatere, ou virful trunohiet ettuat superior. Axile presintl perably o basil gf un vtrte FERPTNUA_ANTEION onto torant ain: pinle, Casbtize), pantoulel adipose Dime veprosontat in partes superioarl, oonfinind rreaupracleviculare din plexal jon, reeporferente ele mielutorcostell, vase supurflotaln), fngoie supertiotald tm parton muparioard a reginnii me dedublanzd pentru a inveli im-pletyana) of din le gi mioul pectoral, tavolitt in faso1iJe loreIaternl, fatre usepentoral mare deltotd co delinitoosd eantol doltopectornl, te onrn ne afih vecotatiot gt padoltes~ je ferier de mnrgines interioard a apart eee Pectoral mare,lnteral de medaltoid, po nfs mraks ex medial deo lints oare cebeasl de In untzen treieii laterale on ‘gen mislocte « olavioule: tH TEUTOR superior,de asoubacapolag 91 interior iectaatas, merobond waza, witindl F110 de raced Pitt do Belotiostons dorats Melabte- Fp f2 SRCHUNE SAGITALA CouN ANA Cpa A ROWERE) A dxshoralitanterter a¢ acco Arasats wxitianis _ FB 25 Ie. “i stace terel taconjarl nergione tates F soul’ erotinn ae te a ‘Biketels toracelut (primele ocaste, npaflt Autexooetale eu conbinutul loz gl prinele digitatii ale mecine ‘Yat anterior). Pa m.dintat antexiov, tn fascia stavce a.toractek La Herel, of petorscie lung PEBSTRLA.IATHBAY format de fata vei de mmcoorsosbra~ TINTUL ATTIST cate aelinitat superior de olaviould si maubolaviocley, de peina ‘coasts gi do insertia 1a acest nivel a'mdintat anterioz, snteve-me: de ungniul format fntre clavioulé gf prima consti, 1a postere-1etezal de procestl 01d #4 Ligeooracoolarionlar. #1 este fupiayit de insertia aesoalen anterior tn ou% apafit, unul antero-medial prin oare treo vesubolavie @1 trunohiul linfatie aube! clnvioular et un altul postero-lateral prin care treo aeaubolavie #1 tranchiorile ploxatut brantial. Virful exile! oorespunde looulat fn care vasele subclevioulare ¢ nontinati en eae axilaras F19.88 - SECMME TRAMSVERSALA PRRI VRE MULL ASTHIGA) EAGA.QEIEEE cote rornatt de piole, care cate socbith datorith aderentet naiw 1a Longie axilari, prin Migesuspensor al axilei. Aveasti depzesiune exte cenunith fous aztlart (forse axillaris). Bogifia oa ta foliouls pllogi, glands eebacee ot sudori- Pere, expliol freoventa furusoulelor oi « hidroeadenttets QONSTEUIWE AXIENZ © exile confine acarilari on vemurile ot, trtbutarele oh, element ma plerule! brahlal, genglter a A pectoral sem corachobrachia, ati arilart, toate acsston oupringe fata-mn feaat a Aipos boat. Pentru siste- nabianrnn confinutulal ext let, pute distings wn mi- ft munchs. vasocloasrvos yui~ sipel format din as oi ve exilari,genglient gi plexol Drehial ef slnunchturt ‘vase thence mingn WwloDETTONRG waguniare dew wivate din primals eR a mses MARR, YAROULDRNET OR, AINCTEAL ente format din seer ALA, Aly AXHA = Aa8iaaH extuatl Intezad Fost —seeriune eansrepsii4 a auc suet tnd mediols Medial de vierile= rR ne af1¥ neoutanat brabiel mediel, intre eels donk vase no.diney #1 outenat at ‘Biel medial of onli Lietaticn centyals #1 aDioali+ Lateral de arterl ee gisese: ~o- 1 muggulocutanst,tar posterior pnezadial of exitare W aint tn monte ae sreie pigupepigt Lingryoo nadia] situat pe peretele medial 02 arilet, ents forest de aun tn Joa: det otek a js Aaboragovcromel son rreety pnepootorall - ene forneash ansa eeltior, aetosagied lateral o ve.catelite 91 gengllonii motored}, tar posterior econsta pstoragie Lung) péavnchta}_vasgulopexyos poctesigr, situst pe peretele poste jer,ente format din ms of geotbsoapulari, petoraocdersa) of gesoubsonpulexds Bigun~ wh, yagouloneryog latexed eituxt pe perotele lotezal, format de savoizountexy hue of do peradials TEGUEUL ADIPOS AL AXIIST couph spatinl dintre formayiunile descr: jee continu ou ool din regitnile veoine, Asttely jerion, s@ atabilegte comun! spajiuit reteo-pectoral, postentox ou apatiul dintro m.subscapular 41 dintat anterior "Jatornh eu cole din regiunea deopulart(pe trntectul vanelor otro jet din regiunes bratulal (po tratectal vasolor brehtale ¢1 Drahia! 50°. Boutea eaten subolavicuisrk ae face o inoiade tuned de 6 - 10 om paraieié cu fete InterionrK « olavioulei.Be ineisenst plolea, tecutal oonjunctty euboutanst, fasote at ‘mipectoral nore, pink tn spatiul retropeotorel» Apot, oe abate in jos aspectorel mare, ‘gob el identificindu-ce fescia mesubelavicular,care sa seotioneazh fn lungal elavioulel. subelavigular aa abate tn aus ef prin trenoparenfa lene: profunds a fanolel sale se jerva nn.peotorali. S¢ @igociazt lama profundd a fasciet subclevioulare, depirtes= ak lateral nnepectorali gi ne iscleasd ou grije a-axilari. ' Pontwu calea etropsctoralA, tegumentele se inoiseas’ de le virful axilei posterior de maeotoral mares Ge distoiaet planurile superficiale pint 1a mooraoobras biel, #e {noisdork fanoia acontuia gi se tndnprtensd mgohiul tn auad He introduce Andexul postertor de mugchi pind 1a oa} deplacind apot degetul posterior ae simte o fonul dur fornat de netedian, pe care fi isola of tndepdytin tn aus. Posterior de me wedian ge giseso venele axtlare Galen teanspactorelé oxte mai pujin folosith gi noceaitl aactiousren ae peotorel mare din epafiul al treflea intercomtal pink .a bray #1 apot a mepectoral wt toon oo dA 0 vedere Lezgt sgupra axitei. Aosangi teiniok se folosogte gi pontra descoperizen mumodion, Zadial, axdlor ¢i ulnar, de care £1 idontifictim dup raporturils lors SOLON wy Grogio infraolaviouleria) Ge Sntinde Intre clavicul% (eupsrior) gi prima coast (inferior). Astfsl eon partioipi 1a formarea paratelul mtsrlor al axtlet, fn partes 1ut ouperioark. rhe GUBATIORAPT#: ploton foocia nesubolavicular, mesubloavioular, veoubels ule. tendonul de insortie e m-ocalen a1 1 liggecostoclavicular wi Doraeo¢laviguiaxe. Dorcel aceasth regiuns vine in raport ou trunchiurile 61 ou fesoli Jale plexulul brahial of ou oupule plouralls Gregio sonputaris) Regiunes soapulard ecto suporficialX, corsspunzini tetel postarioare « joxpoleie Ra este Vinita’ puporion de marginsa aupsricart a goapuled, modish de mss nea medial& @ aceoteia, Jatornl de linia conventionaié fntinst de 1a acromon In mary pos postsrioarl a tubsrozitatii deltoidiene, Lax Anfertor de marginea infericart a me rotund mare? profund,corespunds fotos postextonze # scapulele Regiunea eate de forni convex, ftind treverset& oblic de spina pris’ gi xespaotiv infraspinoast. STRATIGRAPIE! Ploloa (sud¢ire, nobi1%, Lipsith de ph), pubontann (lax, organizat Sntr=o fasote ouperticielé ou dowd foites eate froovont iv] unor burce suboutanste in dreptul reliefuritor osoass), planu} musovlofasaiale nivelul fosei supraspinoase ultisul plen cote fornot din anstropen #1 oupzesps fasoiile Lor. Intre ultinul 41 owe supraspinonst se of18 artare gi noxvul auprana Jaxe In fosa infrapinossd se afl4 suporticiol mm.deltoid 91 latissians dorei, care copert meinfraspinoe, mic $1 mize rotund. Mmerotunsl pnrtiotps ta delinitazes epatt Dirondohunerotricipitel #1 birondotricipital (vest anstomia a £14 norval stu, care provine din neexilar. In jurul scapulei se formeast zoyenus ar! 1A perisoapularie Euan IEDIANA (xogio deltoides) YuBliiion dattotdTant, ooreepmnde unirulut. Ra ve tntinds intro: part Yell a olavioulei gi aoronion (ouporior), morginea infortoard sage fmergines antertoars a acostute (an rior); profind oorespunde articul Dy Limite letera2% @ regiunit eecpulare (pos 1 unruluds Aonaath rogfune anim convert, 1 ace are fein on vo patpnneK bine nunat metoltria. aa me stperuapaeaee = pines eats gronot, nobil4 msi also aursrtor, foarte bine vonoulart ca me le Alot an tan de obloal tnjenbt!ia subeutanates = fonutul eondunot outanat, bine represontat,avind unsort buras aubu abes Yasele suporfioiale provin din aastoraconcromialé gi olrcumflark huneralt exioarty tor nn.din ploxul corvioal gf din nenxtlar.donsibilttates neaxilar se oar= 23 pe mreinen postarioars a mdeltotae = fegoig, subtire, a8 septurt intre fosoteulale msoulares Ba oe insarkl rior pe olaviculd, acromion, apina soapilei, tar inferior so oontinut ou fasota fodolt doltold, Srvelit de fasole ea = plonul profund este format din tondosnale da fisartia ela mmsupraspines infraapinoa, onra tran poate capoula axttouletied unitrulut. Acaot plan, ooreanunxtnd FULL dintee aoromion ot capul humeral, este oediul oni nal fracvant nl teziuntlor Perlartrit unfrutut. Inferior, ce psese eat dot tuberctlt at hunerusulul of {near ie Lor, gantul Antortwborouler eu capul Lung al mblaaye brwhial. Anterior de onpoule feulafiel untrulul un af14 mesubgospuiar, In acest plan o9 aflh bras tntre muscht reliefurile ogoaves Inflamntia Lor, traumatiol anu rounwiink um umegte buratth. V ai nersit ae aft ftntre masttold gt hurarus (vagal otzountlaxs huserale fm rapnet eolul_chirurpionl, neaxilar of remurils din astornconcroninl’); : = planu]_ootoonrticutar reprezentat de ertioulatia weirulul ef de huneruse Tu punctionvroa orticulatin’ umirulut, bolnavul eale agnnat ou brayul {n ugoart ed- ies Acul se introduos razant 1a mrginea posterioard a scromtonulul, ortentet spre sooracoids roa me REGHUNEA_ANTNRIOANA_A_BRATULUE (regio brachii antartor) Figlunen brahialt antanrlonr’ nem on Units: superior = enrginea interioa: spoatoral nave, inferior ~ Linia orizontalé care treoe la 2 = 3 om nuprior de a Btepteontt ants satin) we Sotto pink Te huewrus, Plane) froneal oare trace apioondilt ooxnapunds onlor dowd sapturt intermusoulnre, oars sopari onIn oul ree Veephaliva. eiunt ale dretulu. Recunee antertonrh natn soavexk, axplo- sebilA prin ingpeotie #1 palpa- biceps brachis" 9 ef ouferd mal iftodrt vizini= Lu mectanur 4s 40 form $m thapul eobivie A) weutanens bracts. RHA Cizton Coontranylt mse oo outlays, turgesventa venslor Wraainn ouprrsiotate)s ‘eave mobi1a, mi groaad laterals = Pontoulut adipes contine rresuparfisinle din nn.exilez, wadial gi brahial outanat me- ~ seer i i Pau Tasweegy . 08 SEH TaN stERSALA Pay Tasoncnioden 4 parton 90 - Aim gi yenofoliod Gt bari Lied. Suparton da aptoonAttol md tat ae nAIK ev.latnttot oubitniiy fon continut en fant ile regiuntion vastnes De pa taal hunt Intarnunculare maial af lateral, oare > fonoie b an protunas ae anaprina cele dont A brick: V onphalion. a hineps brach! cones: ik IseRaS > oogr Ne eee, ‘hates aw hrachials 40° Sieh W radiatis A triseps brach i cgay ~ Skesome rin tx Mudoede A Resrutul STM. park cole doud regiunt als drayiilut. Ragivaan aniarioart a brafulut comunied ou ext ou regivnen antertoort a ootulul ei ou reciunse posterfoarl a braguluts ‘= plonil munqular eats raprozontat ouporfictol dw pebioeps brahial gt profund 4a mcoraoobrahial in parten surerioard,tar in con inferioard de msbzebtal Kmectonus Abrnctizin sep worm. Hoteoris Fig 8G | SECILME TPANSWERSALA P3080 IRSINEA on USHA A BRNO SEAT ot de originile ma.brahtoradial gi lung extensor endian} nl_onrpulnts Pe mexginen ma Vim eablonpe brahinl ae afI8 gtnunchitul, vasculgno: + invelit tnte-o do foout conjunotiv lax (parengiul. brahini),te-s longul obreie pot migra coleotiile Purulente. Winunshiul vasoulonervos brahial este culost po fate enterioars a septulut| Antormuseular medial. Medial de artora brahinli uroK yebestlighs Raporturile nemedi cu vagolo brebiale wu fost aritnte 1a anntomta dnooriptivay ounoagcert lor prezinté Ant 1 enka ae a axl oh et biel © ae tayortant{ olinto#, exptiotn’ tanommnia duresosse sau parotion SutSLnile tn anmyria= tale artorot brehieles Soptul Antermupoular medial eave pexCorat proxinel de n.2adiay #1 de ssbrahteld profundA, inr 1a Junktaten bratului de nevinar of de gecolatoralé ul= Mark ouperionrly tonte acenten trectnd esttel fn reglunns jwnlqrtonrk Tn perten tnteye- anterel4 a regiuntt nezadtel pertozvand anptul Lntermngnted Aoterel of Sgt feoe apertiie ta contol biotpital lateral dintre msbioops (matinl) 91 mm.spioondi= Mant Tatereli (aterel), biture eintu-a¢ In acest nivel fn rami rile aale teratnalns Toate orle flotile Meats de fomnatiuntie vaseulonnrvonee Sn cele doul sep- turl, conmtitute ell de propagee 9 19 ais hse cau awonea NGA 34 ale colectitlor purulente.te gutanet biabiel edie) eituet tn Putten cen ant andieli x region UL percozeuzll tenota gt devine upestioinl. Beoutanat entebre- a1 mdin} fyi continok dram ‘pte antepra, aubeevotel, meat~ al de noulner fn partes aupertoem ria ragiuntt. Ta jomtaten bree Yulut perroreast fascia gi devi- ne superfiotals ante format 40 humerus pe care ge inserk septue r1ln Intarmungoleres 1 artora brabialh 20 proteoteari pe inte dintre virful extlei of juaitates pliott cotulnt, pe margines meaialt a eoxacobrahtal gi pioepa Be 0 0 inotrte de 7-8 om, ot we 99, 90 DESCOPERIREA A BRAHIALE. 51 4 HEQIAN fzoleunK 91 daptrtewel maboute at vibeziliols fe tnetvonsl fea 4A HELL BRAT oie brahialt, dsoleard of se elaene vasele brahiales Pentru d-ncoparizen. 8 noweagi tenniol, finindiwe seana de vayorturi- tadepixtoasl nenedian, profund de os: Boamedian ot musculoguten ae folon Je Lor ou ynuele Draniatey ~neulnax #0 proteoteast de ta virful axilei Le santul altuat posterior de eptoontitol medial wf de atot le margines Intersil « plsitorsulut. In troines proxinall a beafulut, nexvul a0 glaegte anterior de septal Amtormuscular mediel, inoiria fasciet brebiale tHoindu-se po mersines mediall a cape Aut medial al aeteLoepee CT re Me BOOTUNGA, HNANEALA_LosraREonRy (ragio brash poaterlor) Linttela aint antaag! ca la xogiunee preosdentAyou daosnbizen of ne el- aagte Snopots planulul frontel 69 trooa prin humerus. Rabe oonvaxKpramnnifil Ie ttl vial mat alabl, rollefurils metricnpes STOATIORARSS + PT pioloe wobilt,m1 groan on oaa din rogiunea anterioart. Ia acost mivst no tao injeatit muboutanatas = Rogutul oonjunctty nxtian gt atialy ~ Leaoie prahialdiy = planul_enimilag formst euparior da oapul lung al metricers,ier Aistel tn oapotels modial gf iatoral ale anantula, oxra ne unaso fornind oorpul mioulart = msbrahlall profundt, vonala sotelite gi meradial marg prin gantot neta Atal, preforind dlatal coptul intarmnoular lateral npre n ence fn regtunes antorion eh. Profund da metriceps, nerodial aA ranurila oale miseulare gf reoutunatt. Medial, fnspota anptulul Antarnngcular, oobonri newrie gi extra colalarald ulnar’ superioarts In parton infoxoar’ a rarinnit, metiratinll protund’ a3 cole douk colaternle. whoutanat contine ramuri nervonse sensitive din nn = Blanul osoa ante raprazontat da huneun. DESCOPHRTRT: nexndiol 29 protactanst po o linle onre pornagte din virfnt axilal, fneonjonr% Intorel draful pint fn gnntul Miolplial lateral din troinss dioteld a brajatul. Potrn dscopertren Lud in troiran ovdia a drayulut, 9@ inoizearK tegunon~ tals, taoutul edipoa auboutanat 91 fanein pa linkin do protectivs Go discctax% ou aten~ fle metrLoopa fntire capul lung ef ool Lateral + Sub mugcht 9% glsegte nexadinls In trem Laon Alatnld, in gnnful bicipital Intaral, dupi Incizin plalli oe Lzoleazd veosfelions Panola brnhlal se inciznazk Intoral de rolioful mabrohtels Dae# inoizia se face amt mdiol, oxtoti rigoul pitrundorit {intra mnsbtcopa gl brahial, pe unde tee nemusculocu- tonne Narndin1 aa af1& intro aaebrehinl gi brahlorndial. Fenteu deseopariren ge yl ye rohinle profunte 08 folosogts o tehnic mimi tare DMPA. (ropio oubiti antertor) Limitolo proximal gl dioteli sint ante de doul Lintt orizontales cere ‘treo 1a § om ouportor oi inferior de epioondi li. Plnnut frontal, care trece prin epicon-| 4111 o separ de regiunea posterioars a cotului. In extensia antebrayulut, regiunss ane. vartoav% a cotului prezinta veliefuri vizibile. In flaxta(pozitia de explorare ¢lintod),| 4e aspectul unui unhi diedrus Ge pot palpa(in extensie 9 pot gi observa)ganturile bi- eipitale, epdial qi latexal. In cel medial ne pnlpenz& puloul arterei brobtale (pentra Astorminares tonoiunit erteriale-Acooatl roriune o8 mai nunegte af plion cotulute STBATIGHAELE! = ploloa, oubdfire, foarte mobi1M, prezintd un pliv transverse” (pita de flwctune m cotului)s = feoutul eonjunctiv suboutanst, molerat dezvoltet, contine ul venos superficial ot vena modiank a cotului. Alel oe fao de obtoet punotiile vant nex Ye orga, aiei devin superficial ssciitafat entebrofite! mnie) (aatelit venei vastlice) 9 01 Intern] (satelit vonei oofalice)s Ln 4-5 em proximal de epteondilul me al an ginesa ganglion lintatiet cubital = fagola este perfornth do vena aodiani a ootulut, prin orificial rennce 495 - [tiv existind © gomunioare intre atraturile suparfiaiale gi profunda.(importente tn pro- Pacarea infeotitlor). - planul_subfasatel cuprinds pusch{f grupulut lateral (orieines mubrahio= + ghe pedial, oxtengort xadiali ai eazpului gi m-nupinstor) 9! x! crupotnt medial (origines (nate an-optoondi lent nediali}iar Sntze prachiais soostia, pirtile toreinale gh tan Aoanate 4a insartie ale wnebrani- ater? 1 brachialie a1 gt bioeps brohtal. Intre emeopl- condtlent nediall ei lateral! ae wn Ny dolimitoazt un apetin triunpht ular uorecrouie bvjpize ar 8 bate in ous nunfy foea cubLten reciahvcnsorerherati} 1K (fossa oubitalea). Tendouul me Makers brichifente] ‘otoapa beaniel 0 Snperts in douk ee Arrecurrens 740 contact gantut bieipital lateral ee nbrechiorednis — Qattat lateral de mmeapiconiili= ne ant lntayalt) yt gantul pietpital ieee Aradialie mdial (1inttnt modiel do mneepi— iat Aevtnensapepuchd? oomdsiert wodlell). In profunatme, roms = % genfurtle aJong pina le mbrahiels In canful bicipitel lateral se gh nano profnnd: narattal, (onze ated rtefal e0 divide in r.superfiotald gt x. Lotens Profund®), aaccolateralé padiel& zn pt Znourant'| padiall, 197 oupeei= ater otal vecstatied ou neoutannt In tre brakjal Isteral. In gantul bictpi~ Brisas to madinl om gHosew profund yn ani Js brohinte, nemdion, geantortog- vlocu- TH nascolatnrale wlnore inten eee Hlonta of gstoourantl winaed yin gurorfiodal ysbai2io4 ou negute~ Avorn brahinld on Aivide atot itdrt-t0 saxodinlé of aculnari. coast Oe eaaniTitiune 09 face le 263 ome aub ove ‘todos Bitem cotulul, dar porte wutert vas feeioeas Fiji. Acrndial{ coboard Intve mas drebloradial of \supinetor, iar o@ ulnar ute aeopert tl de origins yploondi Lient mediali, tree an pea an Lintol), tte bie terior de mbrahial,. . apot de pentru flexor profund al degetelor gi p= “ hrande pe sub aoada m.flexor super fiotal al degetolor fn regiunea m~ ton do terioars a ontebratuluts ~ Flanul ontaoarttontar ante dat . do axtieulatia ootulat. hy Sa DESCOPERIREA A BRAIALE 51 N. MEDIAN DBSCOPERIME: artora brahiald a LA PLICA COrUUL . descopers po linia o1 de protectie Ia nosnt nivels Inotzte ee face 12 MLjlooul roriuntiiee 1zolensh rsbae A pe senda canelatil, medial de tendonal. jo bruhiale iar nadie] de ele penediens ‘WEQTUNEADOSTENTONRA.A,COTUETS (vegto aubitt posterior) ‘Ave goeleagi limite suporioark gi inferioard Precedenta fiind situatl: Anapoie planului frontal ears trece prin sei doi epicondili ai humeruBuluisBete centrath jean, delinttat medial yi lateral de dood ganturt veztionle, Inepesfia gl pelpan dete asupra reliefurilor oscese, artioulatiel si neulnar. RATE eats gresel qi foarte mobiiA. Unsori este hipezpigaentatt at 1 s&u cornos este foarte desvoltat (mai ales ofnd vogte oa sprijin le acrobati, *gimnagtt ras wanerii). Rate sedinl onor boli dermstologice (psoriasis). Pre~ intl numeroase pliurt traneveronle,eate elestioS, extonsibild, foarte bine vasetlari gee $M Caplicatid fn chirurgie plastica 91 a bonturilor de amputatie)s = kosvtnl gooiunotiy auboutanat este lax, aleb reprezentate Alot se glnese te baran eleoraninnt, care porte fi Inaath (travotio aan infeotios), simptomul princi= 1 al aovstel Losiuni (bursitd) fiind tumefectia cu continut Mchid ( fluctuentd Le palpare)y = Easoia este aderonth 1a oleoran, reprezontind oontinuarea fasciel brahia- Je ou ove antebrehial&s Proximal of distal de olnaran, ant tntdrith de insarbit tenia moans provenite de 1a magobit veoint} = Planu]_usculer este format de tondonul mstrtoeps brablel, tateral de masanoopen, axtannor wlnir ol qarpulus, extensor ol degetulut mio gi extensor al degeté= lor, ier medial de mefloxor ulna al gazpulu}. Tn contractile violente exis +4 pooibilitates ca mtriceps afl fractee yoxe olooranul (fracturi prin eaulgere)+ Vaoole situate Isterel gi medial de ols eran provin din asbrahiali, brshialit 7actais’ — ppotundX, xodioli oi plazh ot tau par to Jn formnran refeloi arterials = oom At ieges drach? eurut. Proxonta ef pexaite zeluarea rece ™ uourintd a olrculatie! dupt ligeturt. r3 = \e Nervit auperflotal! atut ubjirt gf pio fen ‘in paszecial, pasculoostan, aubee x 220 leeranon nak biubial updiels Profusd, 99 ef18 iy Coaseciagea. nusiwr, once trare prin gaatul dv pe Fafa pootertonrd a eptoond:iulus medial, eoborind spol printre cole doud capete de origine nls nafinzor olnar sl carpe Jul. Jn treumstionele regiunit, ol pom te [1 comprimat le aceste nivel. Profusd de 1, a¢ arih ansotonors ainten Laterelh uinard inferioart 91 recusenth ulnarke = Plane) ontnomrioular ente repre= “953 REGIUNEA POSTERIOARA 4 werelu nontet de oleoran 91 ertioulefia cote REPT. = = 95 - ¢ otulu, antebretul se ageark fn flexie de 30% bet. Prntrn puno}ionarea ert: trulatle: ‘AistenteL dintre oapol radiugulu gf eleoran, orten— 25". Koul #e Introduce 1 Juettates tat apre sploondiiol malele fo face printr-* inoiaie do 3-4 om, im ganful atteat eofloneast 91 sub A 1.8e fnosrok po sondk fesoiey ‘peatertor de aptoonil Lal media lovets noreuls BEY LUNEA. ANTETONDA tANTEREAPUETZ Caogio antedracht! anterior) Liite aioteit ents reprezentaté de un plan ortzontal eax trece pris were) vinets TAstte an febH Ao regtunen pontertonrt este ath de up plan frontal care sate vet dot aptoonaiii gi cole dous procene atilolde, Regine antebwahiall ante A.radialis sieyor carp! Tendradis Leephalion atom Medians wey) ankebs fale oh 3 ‘palma doaget siecle oR hele et arena He NV iauinars | Ramos separtn tad feo a destens carp! redioSH Mart carpi rad bree. nine ‘e Ramen pre finds Marton digitonin . seatinens aathiach pote 9.Gh. ~SECIIUNE TRANSUERSALA DAUM TREIMEA SUPE ~ foapn A ANTEBRATOLE! STINE seri ate convert, in nivelol of putindu-se inspecte af pelpe reltefarile macular masts aupertigtale. Artorein ulnsrk of rediald devin sopeefiotaley palpabite( pase a por - Koes mm, fier, cagitorunt 20- Lomecronet eh are ong Dy Mfleror cone otarrs FQ GS — —-SECTIUNE TRAKISVERSALA PRIM BUY, LA AIELU! RE TWACULULUY PLEX 2 oaseior entabravulut le) fn aveptul epi ‘SUEATIGHAEES' = plolea - eote sudtize, mobili, elastiots 7 {nautul coniunctiy eudoutanat modnsat deavoltat, ate areolar fn partes -%- Antaral& of lanolar fn aoa nedielA unde formazt o structurd fascields In acest plan | go ghcooo vonele auperfictole ale antebratuioi g1 ramuri din nnecutanct antebrahial 1d- taral ol outenat antebrohial medial ; = fanota antebsatulos continut ps cea a brayuluit este mai grosst proxi mal, perforat& de orifiolt pentru vase 61 nervie De po fate of profund& porneso septurt Antormusoularey = plagul muscular surorfictal format ain pre lateral spre medial din net brabipradinl, rotund pronston, lnng palmar, flexor radial al cerpulut gi flexor ulnar ‘fg onrpnlue Intze uasbrehtoradial of flexor redial cl carpulni, $roo 1a Gu_vys ‘uiadiie at-secntertonsl a neradinl, dar tntve rmtung pelo gi flexor cine el ‘onzpoe Jul, qavlaoxh on vrarabelite of n."laay. Intye eneflevor radial al carpulut ¢1 Lungul palmer no af]h neneMiony ‘= Plan] musoular miflootu forant lateral do pnelune of ecurt extensors; Agdiel_at commit, tar nadind de pefloxor suyerfivial ol decsteloz. Pe meFlexo7 ou-) Perfiotel al dogotolor, in patos oa mediald so ef1l yagolo oi neulnaze Lateral do | mugoht, tn porter distal a rectunit, namAton devine supesficisly Z ~ pianvl eweulor pretunt Format dinopré lateral spre medial de maet au} “gator (printrs als, orut faactcule trece neradinl), Lung flexor ni policelui gi flexor profund al dacotelore In partea proxirald a regiunil, intre mz.flexor al policelul ¢d Fever Profund al degototor wo af2K pawsion, ouprin fn tecea fenctalk a meflexo¥ ot perficial al degateloreModial,pe mefloxor profurd al derotelor coboart mXnunchiul vas— Seulonervoa ulnar.in partoa @istall a vegiunti,se afl s-phteat pronator,siturt prof und de maeflozor lune a2 poldorlut et floxor profund el derotolors Intro el 91 meflexor fuod el degetelor, s4 af1A un interstifiu fn care se gitsaco fundurile de exc superio: re ale tocilor sinoviale, ale tendoenolor pa.floxorit = plnnnl_ostaotinvan form de dinficele enoslor antebrefalut,untts prin ombrona intorosoand, po coro cobonrs sinunchiul vagculonorves interoges anterior. Epl finn distald « radiusudnt este de obicst punchionst& fn anestezii intransoase. Anal m Ambyoaueo Jotoral ei pootoriors 1a 10-15 oa do vE=ful proosabtlota radtele In parton ena mi infarioard « regiunit antebrohiale antarionre aw gine te aeonsion roginne onterioark « qitlui mfinit, care nu cate onologett in Nels Ea ar fi Mittetit de dont planoet trannverania, eal auperior trentnd proximal de expat ulna far ool inferior inedint dicta de piniforn. Ja aceat nivel oe afld retinaoulul flexo lor, antertor de onre trea vanes st neulnar, po ratinsoul insorindusan melung palmare In acolagi plen ou retinaoudal se gioede tentoanele ms-superfictald ai roniunid enter ve a antebrajulut (ou oxesntia merotund pronator)eIntre mn.brehioradial gi flexor rad! a1 corpulut codoori vanole entiale, aici deepringinéuese repalnaré auperciciald. Le a nivel, acradialA ae ftndreapt% posterior pentru a p&trunde tn tabachera anatomiodaFroft de xetinaoul, treo tendoanele mm.flexorial degetelor gi al policelui, impreund ou ne! diane : DESCORRRINES ni do la jumltetes plicit cotului pink tn yur walout Giotantoi dintre tondonul m.flexor redial al carpulut gt atiloia redial. In troimea proxina!4 a antebratulut ae face o inaléle de 7-8 om pe aot ‘K Linte de proteoties prin fecoie ge 1dentiticl interstitinl dintre mx-brohtoredial flexor redial al oarpultt, lateral de care fia. Fosota we inodseass pe endl oi apol se izolensk asradlali. AcSi voulnard 00 proiecteaz’ pe linia dintre epicondilul medial of ma: utorald « pieiforuuluis Descoperizes lor nu we ports face tn treiues proximall, dom -9- stot profunde. Tn treimean mijloole « antebratului, dup tnoiste plelit, se seofibe fosole antevoniaid in joa nn Leterel fe Anteralt (io Ainire meflozor wimax al] Aut ol flexor superfioiel al degetolos. Se ceptvtenst lateral ultino? mugeht, sez! Frofunsine se giseso vasels gf naulnaye In treinsa distoll a antebratulut inoisle ox ate as R96 — AescORERIREA ARTERE! RAQIALE PGP sescoveaiasy ARTREL so MERUUU , RARE SUPERFICIALE A MRAQIAL, MAL VLNAR LA KEELE. TREU SCPERARE rotund TREMEA S12 A ANTERRATILED A ARTEBRATULU! face pink 1a pisiforms Fascia es ulnar al carpulut. Be fleoteazl mtos jotfonoth po morxinoa Iaterald a tendonulul we 12 deprtoast medial tendon! meflexex lt hier ih soperd Meutaneus antebrachi feverats a0 ea) ea peor . medands : sacha) 1a Be 9B escosranReh AAIERELOR GAAHILA, ” — og 99 _ ysciPéeREA saree] GMARARAIALA #1 NERVLOR PIEMAN, COTANAT ANTEBRAWIAL LATERAL. UERE 0 EPMELH CNR; “nana 1 4A MNELUL COTULU! 0 OMA ite Lat pe a . satel Pe Mala de proteotie gt apo! fanota antebrahields fa disooiesl tibrele mflexer date Motel al degetolor in lungal low, pin 1a lama profundK a fasoiet acestuia.Prin oboervi nemodian eituat intre cei dot mugoht floxeri a1 denetele. -8- Reprofund q perodial se descoprt in treimea suporioart a antebratalele Pielon este incizet incepind de la partea infortoart e ganjului biotpital Lateral spe fo Tunsino 0 10 on Aintal,pind po fata postero-laterall a antebrotuluts Faseia ante, Grants! ae seotionoast intze mabrahloradial ¢f lung extensor radiel al earpulul dupe Gere ao pltrunde fntre cei dot mugoht pink 1s aupinctors Ge Giseciesk m.aupinator 91 se gtasgte reprofundd 0 nexvoluts Resumeficigld a neragial se denoopert fn funttatea diatald « antebra}oe Jat, pe Hnta de protootie a -seradiales Dupt inoieie plelity ofioneas’ fasote a deabteld in interstifiul dintre m.brahtoredinl ef sourt extensor Facial el caxpolity nereul gleindu-ao oub mebrehiorndials REGIUNTAFOOTERTY. BATULEL (zeeto ontedrachtt posterior) Reglunoa antebrahiall postertosra are acoleagi 1imite— aipoxkoarl of ine fnvlosgi- ou precedentat profund ae intinds pint 1a diafizers onselor antebratula: #1 Kiapwena interonona&s Ba eoto convexd,ou relivfurl musoulare oi venoase viaibtle~ Splnlen — ovte mei gross, mobilA, provisutd ou foltoult ptlogly T fesutul_conJnctiy eubeubannt confine nneoutanst antebrabial Levers) outanat antehrabial postoriory "tareia antabeaitalg eate mal groans po feta of profundd, proxiaalyten tmoertie mugehtt regiunld pooterioare.Distn1,prezint& xotinooulul extenverttort plans muscular guporfieial euprinde muyoht Giepugi in tret grupurty coven{umebrantoradialyoxtensor! radial ef cerpulat #1 eupinetor) ymediel( partes post creeek a aoflexor ulnar a1 caxpului)ot atjlcoiu.trupl afflooia aro mugehit dterust Gn plan suparticiel (dinopra Lateral opre midial snetextengor al depetelor, extensor dogabului mio, extonsor ulnar al earpulut of anconeu) #1 un altul profund (ainspre fal opre modin) nasi lung ebductor al policelul, aourb extensor al poltosinty lune = tensor al polioolui, extensor al indexulut)s Intre cele douk planuri treo asintoros pootortoart gl r+ profunds a merndiel, cara anzg profund de m.cupinator, tnoractetnll apot mugehii planului procunas eeplanil estaofipfea foranh de distizole oasslor extedzefuius unite BF mosbrana intorososst+ Tn parton ictal a ragionit antebrahiale postortoaze, ae aflh reeil pontortoar4 a gttulul afinii (neomologaté in NeTs), corespunaitoare colet anterior In acest nivel 09 formazt rotiniculul oxtensorilor, de 18 care pleack fn profuneine pepturt, care vor dolaite canals fibvoase pentru trecarea tondoeneloy am.pooteriort antebratulut gi 8 tectior Tor ainoviale (vert anatonte dsvertptivs)s “(pals mance) Linita pupésioas « acsate! reglunii este dati de un plan transversal treco prin pisiform gi tuberculul navioulerulut.] Matal,este linitata pliurile aig! pelrare,, jaterad do sarginea latorelA a primulut mtacerpian, ia sedinj de sexe cedinit @eotacaxpianoiul V. In profunsine, Fegiimes aJinge pink 1a planal format 4 Metecarplone gi epabiils intozosoape. La exterior regiunea cate nereguiett, prozent: proominente csoase. (pisiferm,tuberozitates naviculerulut) oi reliefurile musoulare el pninnntelor tenaxd of hipotenasi. In centru palua este excavattie ‘PTEATLOUATE* Bi pieleg wate groan, pufin eodi2M, ou numzoase pliurt gf santuri, Doge ed tn glande autoripers. Poate presenta durioane (bititur!), de obioet profestenaley pantaulul adipen eate comprrtionatat 2 arvole de septurile eonjunetive oie dom 1a aponoviosa pelnarl. In regiunes tenarl, jeaubul adipos este FUG. TO0- ~ SECTIAIE TRANSHERSALA PRI) HII ard Lanelert, La nivelol entnentet bipotenarey repeomatat, naseytat, avin’ truct Rinooe vosede ot nervit faoetiat oh dora ge afi navel sourts In panioulul edipes gepertiotald. De pe euinenta tenar’ 91 hipotenart pornaro ranuri venoese spre orieinee all a vyocefelio# gi DerilioieRrsnervoune suverficiols spaxtin neulner( pentru ple hen napotenasi), nenedian (ponteu pleten pelmari ni jlocke) of aneradlal of wasouleseten yeotra pelea teeri)s = sponarzens pelenrl este de fora triunghiulesty o ‘one fuplrbit fn tei Lodi. Lege lstewall sare cone aris superficial (mssourt abduover al peli- ine mavemiioonpit'tenare dispusi in trot plant fort at Fig 101~ SCCTUKE TRANEVERSALA LA AINELUL ARGU! 2 CAPLAN detut strivdeut Ge ropelmarii a asvediall), at jloote (mnoourt flexor $1 oposant a1 polie clei) of profund (madduotor al policelut). Tutre mnsabduotor of oposent a1 policelat = 100 = Anervens& mugebii euinentel tenare. Meadduotor 61 po 1a. Loja tenarX commnich prin tesea diet topalnocer Tisele ei on egiunes entericsrd a antobrayo Tele Loja Bipotenark confine meoninen¥es Bipetemre dispunt Se7r Oe plan superficie. Gamesourt flexor @4 sbduntor al dogetuin! ato) ef a2¢ud profunt (msoposant al degetun (rr ate). Bo comuntok pein tenon sinovisi& digitepelaccerpient 8 dogotul ajo si regi iat Mntortonri a antebrayuluis Loja patearK mifiocte ce tnpkrtibh Ge tendoanele me Fuaxort intr-un plan peotendinos #1 akbul xotzotentinows Plans) ‘pretenfinos este ait Sonertioiel do tontosnele maefloxort ai degetelor 1 confine eroul palmar superficial, Gecdhgitele palnara gi zredigitele eke nnemedisn st olnare = eonantoll au antebratul pein pexongit veostor ulna Tiana sotrotendinos eote aitont profund de tendoanele masflexori a4 008 fine arovl palmer profund of r-profunil a neulnars Plane} tepdtnee al soestet 1oJi co-| veniok ou antebratul prin tesca sinoviall cexpopalaar a tumioane1or masflexori at 66 Toselox TI-V. Planul xebrotondinos commiod ou antedrayuls Prin Antozotifial dintre wena” Luntory siexer protand al dogteler wf flexor Tune ol poltostule Tede pare Ziglecto comuntok inferior prin cele trel apatit-contaurale on degetole Gone ‘anged Jowbeieali gf a sininchiurilor vaseulonexvosse colaterale disitsies 4 Geptuciie intersusoclere palaare na cepard complet cele trot lofts Anbf septal internusoular leteral este strabstut de tentonu) * lexor lung al poltoelul Bs tente ocontor comnto&rl oxpliol pontbilitaten propagirts ealeovisior purulente Am te teage einovislé aigttocespiank IatoralX 1a Loja tenarl, 2a antebsnt 9% le tence st Ua dlettoosrplant andiel6 ot d¢ 24 sovasta din ural 1n cnn laterally 1s antebraty 18 Ja! pelmerd miflocio gi 1" todca sinoviall a intexaluts = pinnul egos este reprazentat do caxpiene y me! tte aintre eles Acost plan ante acoporit de fanoia paluard profu setul paivar profund,reprofunda a meulnor pi eaekntezogop! palsark ob 40H Ms Dene gal rprofunde @ astinere nn atabiloste comuntcnraa ou planul ¥ endinos, iar de-®! Gungul aero@ials cu roriunos postertoark a siinite - trace rasura dim nemidian oare Woelut este pexforst do aeradti plank a mefiexor lung ef ‘policelui ou po! pak pub eaxe se 6f2h Linia Speck inte eset cre pt me se : aa ES ern Mri er" FigHO®ROECIA ARCELUN ARTERAL PUR Fig. 103-~ PROECTA ARC PILLAR - SOPERFISIAL, . FROM = 101 - Dygoorsunegt = srou! puperfiote) sa proiecteax4 pe 0 linte convex distal, onre wrrninea latersih a plalforuulal ou extronitates Interald a pliulel palmar trent peoientenaK pe o linte convex distel, cars nnegte narsi— convexitaten #8 nedepty:nt 1i~ mio transversal care continall fn palak Atreobia policelut tu abduotic marinls Incista pentra araul palmar superrioles 0 face 18 5-7 was Intoral de pieifora pink tn apatite intewttaitale 2 - 4.80 eactionsns8 dup aceeaet In Ria spremesregede! a palmar pe sondl gt ae tsolenst aoe cmepgg tue Tosh aroul pehaar proferdy tootsie Deas! ae poe we face po linia dintre jumitates be L arcrecrngreriger Polmot a2 jumkt Gol ro a pediuaului. Aponovzoze peimril ~~ sottonenst pe sondle Distal ae giseyte SS Se vitaten aay mat profund tendomnele ime sages ere flexes al degeteler. Se izoleasl tendoas mele pentru degetele IT-T1T.80 flentensl! dugotele i fn profunsine. medial ae metacazpianal TIT ae glseste axoul pre- . funds Tsoleren an 0 fa00 on grije. de- 14 oarece ante fnoruciest anteriox san pos Fir P04 -wcr2n rénitu séSCORERER gortor tn parton wx mediald de reprofin~ MCLRULOR ARTERIAE PALMARE. einer. supertonzK a paless sate tons LN ae ce NS ede yr 7 Fig. 108 SESCOPERIREA ARTULUE ARTERIAL fig 108. BE SCOPEL RIA ACUI PATER PRA PRONE #1 PORTED PHIPR SUPERFICIAL = 102 = pextouloask ohtrurgionl, dsoarece atot se protectensi cele dou arcade artertale.Limie te ef inforioari oorespunde lintel are prelungegte faya anterioari « policelul ta naxiall abductis« i : = Honedien so dosooperl fn canale} corpiensInciata plelit se face longtter, dinal,2a jumbtailin, ploii de flexie a miinii-Dupi inoisarea fastetstatre tendoenele 1 Fig. 10¥~ SECWOME TRAKISUERSALA PRIN MIKA CH A MOOK ME AECCRAAR ARZERIALE PRE nn.flexor radial al corpulud gi Jung palmay ge identificd ns mydiane Rebinaculud flexe- rilor se seotioneaci pe condi. _ (oraua manus) Doraul mfinid are aooleagi limite suyyricar%, mdialS ot Lotewail on ot rex glonca palmart, Limite inferloar oorespunsind plenulut trensveraal care trove prin a=} Tloulafiite metacarpofalnngions. AceastH rociunea este patrulatert,ugox converit tn send transverse. Prin piele proomtnonjele iongitullnale ale mebvacarpieneloy st ‘tendoanelor mmeoxtensori ai a06: ap iol ,oontinind folteuti piloe | * = keoutul conjnnatty pubeutanst eate lanelars Im noeat nivel ge ofii ore atid oi basilio’, tar profund de aestoa xr~ cupesfictale ale niyxedial = fanote doraalk sate contimnre a fasolet antobssbtale gi = retinaculalt extonsortlor, tezmintnluese po netacarplonolo I-¥ 91 pe sjeratal éxténsoy aT 4 "~ planvl tondinog este format dinspre lateral opve medial de massexte rodiols af cazpalut, sbductor lune al policelut, extenson sourt al polioelut, s: elor gi extensor ulnar al carpoluls Intre piele #1 = planal_profund este elostuit din favota profunit, fata doreald a mein~ tercnogt dorsali, casele cexpulei “gi mitacarpiluis Tntze' primal mugohi interosos dor = 105 = mendductor ol policelut se aflK wn spetia (lojn somisuralé 4 polleelul #1 a indexo- ‘care contine tenub oonjunctiy lax,f1ind gediul de predilecyie al flegmoanelor din tt reniunes JOOPRETEL! = miratinll ae de: joperll fn tabachora anntomioks inoteia se race de 1a {1 proceeulut etiloid radial, paraiel ou tendcanele, po @ lungime de 2-3 om Bo 1 gi we dopirtenad veoefeliod gt rx.nexvoase auparficiales Fanotn pherse- pe sonda.Pratan’ de fesutel conjunotiy cere ae disociast eu nondn, He ginente arten ‘caro fncrueigesst oblie linte de tnoisin de aus fn jony = in yegofalio§ 1a aivelul tadacheret anstomice se pot face injeotit ine ynoanet nfogrotia ee face pe fata doranid x nfinii, dupt o tehniod sdentiod oon dennrin& 1a soubrul inferierdnoisia 9 practic 1a miveln) axticulntitior osrpo- axpions injantares aubstantel ae face ma fnoet fu cantitate de 3-5 mle voL NXUNII (aigitt manus) pogetole sint stuAlate separst, datoritd importantel lor tn ohtrugia sini. A ents identiok ou cea a palnei, prosentind pliurt trans ao Flexte i Jalafitlor metacarpefalung!nnn 9! Intortelanetene sTnai— rvenbile chirurgieale pe degete nu treduie of treao rorpondioular Ponto aceoto pliuris Papilele durmice, au de- wane spasifien (nuprenty), stut bogate ta sepooult nervogi sonzititi, in special tr dreptul falenget dietaley ses. daha Lee, dea Ne scutyre Fig FOB. YASCULARIEA. 1A PATO UMGHAL vip digileles palma. ig : ecg E (8! Onalaax media. la ¢ Fig.209 Str ED Bee Tuberan} badangis Niele ' 3 fa }} ‘tt MT Ay PG, st HME TRAUSTERSALA BRLA AAI = bh MOUDOONLA EDIE $f DISTALA = 104 = ~ panloulul adi por ota areolar, bina reprasontat, Bate sodiul do pre~ Afleofie al supurnfiel dagatmlor (nari {i1)eIa nivelul ulitmal talanga,vine fn oon aot direct ou onul, do undo porioolul oataitalos fn pannritity = tuclle flbrosse ei sinoviele ale floxorilor ou retinaculele renpant!+ = panigulul edipos onre contine vase gi nervi colatersli doresli at ao tolor, formn}iuni wei putin voluminense deost colo palmre, precum oi venele superfi- ainle ale degstelor: = Binlea postertoort a dopstolor subtize, ou folioult pilegi, mobil, Pliiurt trensvoreale soi pronunjate ia nivelul artioulatitiors Po ultina falengd ee e- £24 unghine DIORCTIA MAMBRULUI GUPHRIOR Diss: 2 Disectia fatet antortoare = nanbrului superior tneope ou diseotie ext= Joi. Linia de inoisie a plolii, continu pe con de 1a diseetia porstelul antero-leteral el toracelute Ba orgs down Lungul claviculel pind 1a extrenttatea noromiall a aceasta: Lar do tot coboart po mijlocul brataiut, antebrajulat gi a mfinil. Ia nivelul degete= Jer ee continul prin ineizif po miflocul acontora. Aceastd linie ae coapleteast ou in oizit tranaversale: 1a mrgines inferionrl a mugohtulut marelu! proters?, Ix pion cow tulut, po fafa enterioars a articulatie! radiooarpiene gi 1a nivelul avtiouletiilor me ‘tocorpofelonaione Lanbourtle cutanete so disco’ apre marginile menbrului superte: tot timpul dinnatial falal anterionre = munbrulat aupartor, oadeernl ante spate, cu bratele tn abduotie 1a 90°, ou mina 41 antebratul in suptnatil Je superieare se introduce transversal © soindurd. Degetele ae fixeard prin quie la extramit&tile Jor distales Dopl tntaptrtaren pielif, tn fesutal sonjanctiv suboutenst 0 evidon}iacd ¢1 a0 Gioe0% fornatiunile vacoulonervoane euporficiale. Fascia auperfi< o1e1d se incizeask de asomensa pe mijlooul fetei cnterioare a mubrului superior, coe! Mind alanentala vanoolonarvasse auparfiotale. In acest fel, we obtine o imgine de am semblu anupra oontinuituyit f.soltlor, vasolor gi nexviloy suporfioialls DISROTTA AXUIST Fie exilet sontinull diseofia porstelut antoze-1ntoral al toraceluiy: Prin inctsiile enunfate mi sus se or ‘un Inmbon ou bara interiors Biolog se ridied mi tnttl de pe peratele anterior al axtIni, tnoepind ae 1a oxtrepitates mocinld a Jendoului udtanat, yi ge continull Lateral #1 inrerioy.Di= secazea of 1a ban. axilei se face ot carccare groutate, datoritd aderentelor ef 1a fas-| cin extlarls Se sootioneard aceste aderentos Drscotta planuiut muscular supestistad. Dupl tnceptvtavea tacoies ouper-| fioiele se urmizogte dircotia fibrelor m.poctoral care pink la insertia lors Tot acum Pot studia cole trot pirti dy orizine ale oporian peotoral mira. Iataral, wn evidentiant alLopentors! an oontinntnl alas Se Aiaect fascia apye dara axilet. Se intee. Ane degersre oud augenius pectoral mare,degolingu-1 ou arise de plenurile profundesSee-| An 4-5 om medial de insertia pe humrun, onpttal medial fiind ab8 onnreu 1ut oo foc: > pre apentt> rt = 105 ~ on arise mediel, evitind dintrugeren formatiunile vasculonozvonse subluewnt stofiazd vasele 61 nervii oare pitrund in momar pectoral pe fats lot profundle Diseotia planulu! musoulex profund. Profund de m.poctoral mare oe afl wus fx jon de mamubolavioular,fasoia claviopsctorall #1 m+vectoral mio-Be disnall ans ied supremM, peroroncromald gi netoracie lateral. N.ato pootozal se secyienenca $A ons de insortie gi ae abate mediol §1 inferior cu erije, pentru a se sections jtuntla vasculonervoase situate profund de ols Digectia conbinutulut oxtlet-Pentru identifionres formatinnilor vascnlo~ ‘poate lua oa prim rapsr Aimpozitia celor dou rMd¥oini ale ny jane Tn raport ou acesta so identifict ortera gi vena sxilart.Suoerior de mento peo~ igenyiest ramurt in artorel axilare, ureXrindu-se traleotul lor medial pe pe ‘le lateral al toracolui, iar el arteret acromtotoracics pint tn apatiul deltopecte= J+ Bn wtudiank cloktuires andol nn-pootorali. In continuere, ne evidantinnl nervit provin din cele trnl fascicule ale plexului brohiel. Col mai medial se afl me 4 brebial mediel, urniragtn distal, dissoindu-se ranurile Ini comunicen~ ‘Pantru identifioares nemusoulooutan se folosegte rept reper raportul 1ul ou me eobrahial. Ansotrousflexe hums-ale sinh urmirite in trateotul lor pe gud m-oormom ‘1 spre epifiea proxine24 a humaruululs Ganglionii axtlari odatl studiati ont pirtata eu grije, Improun’ ou feoutul adipos axtler. ntale_ poste: lod ve evidentined abltind medial ¢i tn jon man aaterel minmohiul vasoulonervos axiler principale Dao ufnunchivl vasoulonsrvos oxilar ‘Principal eate-fndepirtat Sn sue oe observ pe poretele lateral al tornonlui digitati— ale medintat antesior, netoranic lung, asstoraoic’ laterals gi torscedoraalt. Poretele emsoular posterior onto alowtuit din tendoansie mmecubsoapular, rotuni mare, Lebisoimas Wis Netorsnotoraal se aflK po meletisoinus dorei, pe ofnd nesubsospniar pe suprafata ‘mesubscnpular. Se urnivesc rr-ponterioare ale avaxilare fn traiectul lor spre zegis- ‘le. ponterioare ale ponbrulut superior, tmpreunk ou elnmntels narvonre care le tnse~ 100 PISKONIA HEGIUMET ARTRRTOANR A BRATOLOT Digeotia planuritor suporficiales In pantoulal adipoc ee diseol pe uaz ‘gisea medial a m-bicopa, vona Darilicl #1 neoutanat antebrahiel mediel, tex po uargi- wma Interval a acentuta veoofelio& of neoutanat antebrentel Lateral. Vebarilioll se dix fovek pink Le junitates Drafulci ante pltrunde sub fasoies So urmirese xanifioayiile extanet brebiel medial. Fasoia brahiall se seotionenrt longitudinal, 1a ai sloo,ptobeind fermeyluntle suyerflotales Cele douk losbourt fasciale se sbat spre mxgintle regimatt G1 se cxanineasil sopturile intermusoulare oi ineertitle care ae fa0 pe ele. Dlecotia mugontlon gf vanslor. Dupl waationarea fasoied brabiele ao vote mttoapa, care cate indoplrtet lateral. Pe saxginen lot medialA se evidentia:X minun- eatel vasoulonsrvos brabiels de sbadias’ elenentels lui componente, zaportarile dintre ale. Copetele mabicepe we urntreso pink In originea lore Ge run fn evident an.coxace— Wrahial of Drahial, Jar fn portea letexelM,distal, oviginsa yo septul intermuscular 1s fave] o motyebieratiel gi Jtng‘extensor radial al caxpalut. In zeport ou mecorasobrar Mal gi apot tu intersvivicl Gintre ausbicepa sf brebial se uraizeste o-mmonloouten #4 rami pe care eovsta le a8, pentru migohit regiunit anterioare « brajululs In partes ' Anfertoart a genfatut: bictpital latezaljel devine ouperficial,continuinas-se on neoutey ‘wet antobrehial lateral.In parton superionrl « reglunit ge cvidentiesd asbraniall pro— fundk,oaze trece posterior Iuprounk ou wwacatelite $1 on wmeredialaiInferior de oa, din sbraniall ae desyrinds avoolaterall wlnsr& oupertonsl, oexe tress posteztor txpreunk eu neulnay, pexforina geptul intermmoular uodials Se urnbreste vErearoa vebaciiice in = 106 = yodrahtnlie In portoa disbald a xopiunit a0 diocot a-colaterali ulnars interteart, nirindu-oo treor 1 in regiunes posteriogrA a brajulute DASECTIA RAGIUNTT ANTRRTOANR A OOMUTITT Diseotis planurtlor superfioiele. Dupl Indepirtarea pielii, se pun evident cole dood ganguri bioipitale 1 formetiunile supsrficiale oars 10 oormepund Im dveptul ganyalui biotpital lateral se quse00 vy-cofeliow, mediccefalict ei necut entebrehial lateral, lar in dreptul celui medial vv-bariliod, mediobasiliod gi neo antebrehial medial. Inbre vv.cefalicd ei baziliod se sisegte vemedian’ a ootulul ow tonoza e1 e reprofundas Dissotis planulul wusoulare Dupk seotionares fesctot, se idenbificd mitele fosei oubitale ei ale color dou ganjuri bicipitale. Ge seo}ioneaz aponewr pictpitall pe wondX, dupt on x font urairith diveotia els In ganvul bicipital medial urmiregte asbrehiald gi n-modtan, otudiind raporturile lor. Se cautt bifurcatia a.bs ale gi ramurile arterei ulnare, cara participA 1a formarea retelet arteriale a cot ‘Tn-ganful ttoipital lateral eo disco radial ou ramurile po care 1e at »i bifort neradial. Ramurile care provin din portiunile inifiale ale arterelor radiald ¢1 w) saint uroirite In traiectul lor. (DISECTIA RAGIUNLT ANTWRIOARE A ANTEBRATUIOT continal Dissdtie plenuritor ouporticiale. In ponieulu2 adtpoe fie nnoutanati antobrabiali Jeteral 91 mdini ol a vvesuperfictales Be urnbreso a vane pint 1a origines lor ps fata posterionré a mini. Digootia planulul muscular nupartictals Paoota antebrahiall ae st vertioal pe af flocul ontabretului, tar cole dous lambourt ce abat loterel qi Apot ge urmizeso septurile internusoulsre onre porneo din eas Tn treimsa supericartl regiunit mugobil we inser& ye feccie, fosnd Gooolarea aoeteia foarte atsieilé. In tea loterall e regiunii oe aflX wabrahtoradial, tn raport ou care s¢ urukreste ri flotal& a nexedial, avradiald gi raportorile dintre ele. Distal se identition mg axe Bizginese gantal pulewlul. S- idntifiod mmeptoondilent medial oare apartia cestul strats Ge urnireste traicctul nemsdion printye cele douk oapete ale m.zotund natom. In partes distall « antebrajulul, lateral de mfloxor ulnar al oarpului 60 vA uinunchiul vasoulonervos ulnar, studiindu-se raporturtle elenenteloy sale 00 Se seotioneazt merotund pronator fn apropiares inserfiei pe radius ¢1 apoi meflexor @1al al caxpulul of melung palnare Dissotia planulut muscutnr aijloniue Be abate lateral msbrabior profund de el gésindu-se mvextensori radiali et caxpului. Prin seofionayes celoz magehi sploondilient mdiali sumrfioial! se pane fn evidenti meflexor superfte donotolor. So atudiasi inoertitle ef raporturile ou mm.supexficiell. se uzir turtle ongohivlut om meulnar, preoum 1 aloStuirea mAnunchiulut vasoulonervos ulnar Paxton proximal a antebrafului, Neflexor superficial al degetelor este discooiat aul profund, repertnduaee tn partea inferioar a regiunit nemedian. Aoceta este apot proxial, unde #¢ af1K tn tea: al degetelors Nervul:este dissoat ou gride 61 apot a1 degeteloy, proximal de looul tn care inoepe faplirtires lat tn ov] Disectie planulst mopoular profund. Col doi mugchi extensor radte: onrpulut stmt indepirtati lateral, profund de ei gleinto-se meupinator gt x-prof 1 107 = ai.Prin neotlonazon mefloxor ouporfieial al degstolor se pun in evidenti meflexor: 21 degstelor,floxor long sl polloelut gi nemsdiansPrin dioooteres tendoanelom | | ial flexor profund ei degstelor, e&sim in partea distsla a regiunii mpitrat pro~ ve aooper& partial membrana interosoasi. Se urnbregte treiectul ef alodtuin ulut vasoulonervon interosoas Ia Mmite intertoarl a regiun!i antebrehiale anteriosre, s0 ctudiozt,ze~ at ferorilor, Aispesitia, insortitte lui, preoum gt formajiunite musoulare gt fenezvoage, oure trea anterior, in acelagi plan 91 postorior de o1-(vezt anstomia * od)e De Adentificd tootle fibroase gi sinovinle ale mmeflexori pink fn epayiil pltxat pronstor. 1 anterior ao WEQROTIA_HBOLUNIT PALMAE . ja aH fiolale. Plelea ae disco ou greutate in regiom aisloole @ palnei, datorith aderentelor oi In epomvrosa palnart. In partes sedic— giuit #a ante todoptetath ou erife pentru a pune in evidenta fasciculele macurt | « Indepirbérea pislit se face ou prudent pentru m nu loza vanole of nervil aiqi— 1. Dupll Aiseotia plalit ae studiacd structura aponevrozet palmare, disporitin of ot ‘tle cane acoperd mieminentel tennra of hipotenates Ca trace de sponevross palns= fu ous fi astitel ae vid ole doud sopturt pelmar Disoofia lose tenares DupH tniMturarea’ fasoied tonare, apare m. x sl polloslal, care s¢ geotionoasd transversal. Profund de 91 an gXen: seurt flexor al policelul, tar intre ef remura nenedian care inerveasi mn- o Be exaninoas’ porforaren septului intermsouler Interal de oXtre tendonul me Lang al poltosti!. Duph neationarea masoposant of scurt flexor al policelui ele doud fancicule ale m.adduotor al policeluts 6 studinzk raporturile lui ou ae . Divsetin Lojoi nipotanare . Duph saottonaren mapmimir scurt pf a fasoted vede plnnnl foruat de aneabductor ¢1 scurt flexor al degetulut mic, 18: acegtia meopozant. - Disectin injet_pulnaze pt {locits Aponevroza palmri este seotionath trans Ja mreinea inforioard a retinacululut flexortlor gi se abate apre degetes Be Ai~ fonda palmar ouperfictait, atudiindu-se alodtutrea ¢1 raporturile etypreoum gt le care pleack din oa. Acoctea din urml sint urmirite distal pind la degetes In inure ge disecd rregupsrficiale ale nneulnar pi median. DupS seoyionarea retinscum flexorilor se pot urniri complet tecile fibromue gi dinoviale. Prin abaterea spre te a meflexor superficial al degetelor o¢ pun in evident mflexor profund al dege= epi Iccheleali, Ge oxeminens disporitia gt inervabin acnstorae In continuare ok elenentele wpafiulut retrotendinoa, ou aroada palmar profundd #1 mm.interosogie os tH iaDBEEYELOR ooaiee este Digestia plenuriioy siperfigiale. Dissotin pielii sotn dificli€ datorita mului 1a tecile fidroas je Vasoulo-nervoase digitale. «ts aoe 41 sinoviale. Dupl os s-0 oxen ‘@isporitiv towa aint seofionate pe sondd. Se urmizeso inserviile tvendcanelox masflexeri -* telers Ie pertostul felangelor. He pun in evident Cadavrul onto agocat ot fata fn jos, ou muhrete aupertonre fn abduotie ‘1a 90°, spsijintte pe sofntura Aapual transvarsel. Inctaia plelti @h @ fssotel se fa= ign tot global, pontra intregul mombru, continutnd ps onn de 1a opates Astfol, pe spate leo foo GouX Anoizit trenovernale, una superionrd fn lungul elevioulet #1 acromtonuint, untnluese ou ove de pe pina soapulet gi o a down de In procensle spinoase prin vizful pulei pink 1s plion axilard postoriosrd. Po fata posterionrd a nenbrulut superior, ine practlod © inoiete longitudinalé ye wi jloou} bratulul, antebrotulut, mfinii treotnd apot prin fleoare degats Ba este coupletats ou inotzii trenoversnie, 1s nivelnl cotulat, afinfl gf der-telorscorespunsin’ celor de ps tata antorioar’s Plolea #1 fascia oe dise- ied pind 1a marginile mnbrulut superiors DIGSONIA RSOIUNIT SCAPULARE Dineotie feos _oupraspinonses Aa dexinaert S-trapes de pe apina scapulet {putntosne antfel tn evident@ fafa lut profundtl po oare ae diovoll nervii pi vanele onre PMtrund 4n augotis Prin seotionaren fouctal aupraapinoane #¢ descoperd m.suprespinos Be umndregte direotia fibrelor ¢1 invertia lor, pentru a ne putea explion #i aotiimen mug~ ohiulu. Meoupraopinos este seotsonnt spot lateral, dezinserst partial de pe Foon au= weapinoenX, onnn on ne pornite aX exanindm nous, vecele @1 nexvul suprasoapulary urnlle {Hndu-le pe aeeeaton in traivetul lor spre fosn infraapinoasks i Dlusctin fosel intrespinoane. Dupi diceoarea fevotculelor posterioere ate lnsdottoia, aveate cate aeotionnt In 3-4 ome Interal de origine, fapt osre descoperd f0~ su -infrasptnonsis Seofionint msinfracpinos in portes oa Interell evidentien vannle 91 : besuprascopular. Po margines lateralA a soapulet ae glseao cet dof muechi rotunei #1 lun gal triceps, ou apetiile dintre of of continutul Lox. DIOSOTIA RAGIURIX DELTOTDIBNE In plan aupoxfioial a9 diceos romurile din neaxilar, _ plexul corvical 4 ain acotvountioxt noneral’ postertoart. Bs stuiiact dinpozitin celor tret fasoicule components ele mdeltoid. Mugchiul a0 abate lateral cova of woureast disectia contino= tulud epatiulet birondohumerotriotpitel. (DISEQIA RAGLUNIT BRANTALR POBTRRTOARR In planul superficial se cout ramurile din neaxilar gi neradiel, care ies posterior 91 distal de medeltoid. Sub facie so fis ‘teioeps, olruia fi distine gon prosinal eapul lung 1 oapul lateral. Aveste origint se discotaxk pentra a identifi=: neradial gi acbrabialk profund&e Dupl oe identifiouim distal gi medial cspal uedisl al mtricepe, 46 fioneas& corpul mugohinlui, aproximativ intre oapul lung #1 lateral ‘ungul nevadial pe oare {1 urmirim cu o pondk caneleth. aa Inspota septulut intermusoular medial, 1a jumitates brayalul gisim Boul fnazof avd Tatora1A wlnard oupertonrt, cae au perforat septul venind din regiunea bra niall antextoarl, pulet care os -Be a9 au urns re ale t fo eat: #1 lum toa cule inoe = 109 = DISRCTTA RAGIUNEL ANTEBHAMIALS POSTERTOARE DupS Alssotia formatiuntior vasoulonervoase superfictale se provedeont 1s ee color dou plannrt suxnolares Nef Sntfi oe identifion grupo? muscular lateral i sourt extensori radinli ai carpuiut), Taolaran wugohilox so face Sneepind Ain~ - ‘Mstal,teoazece proxinnl originile lor oo confundis Pentru exaninaren msupinator | Mint Integral nugchii ploxulut cuperfiolnl. Aa urwkvegte neradiel, a oftei ramxt pe= pitunde intze cele douk fascicule ale meoupinatox. Go sectiunenri fanoteulul wt Metal al mugobiului gi oe diseot ramurita pa care le 48 nervul radiel pentru mmepos- 4 gt antebrafulut« Diatal oo izoleash rotinsoulul extensorilor, dup care ae urnly tm ordine, dinopre lateral disporifin #1 confinutul tootlor fibronse. So examines Lisitere mi oonpinutul tahacheret -anatonion. RRQTUNT] (RHA MEIRIT tn planol auperfiotal ae isnot venole supexficiale, iar profunt de sonse vmuurile dorsale provonite din nnsuinox gi redinl. Sub fascie so fdentition tendoa wmisoulare, Mugeh!i sxtonsori sint discesti pink 1a inoerfia lor. So urniiente tres * nevndiale apze primul mugoht interosos posteriors rrofund de tendosnele mvexteni~ Pot examina mmsintwrosogl posteriori. DIGROTTA DRGRTRIOR Budoutanat we identifi nervit gf vasele oolaterale dorasley 1nr profund rosa dotanld a decotelor cu pirtile of componente. Se ridioll acensth sponevroni Riveldl falangelor, eu ajutorul unul cfrlig ol ae obsorvA inoerbiile ete a Dupt aisectia pir}itor mot se recepitulea:t toabe formatiuntle disecate, rinduese fn special pe acelen caro troc dintr-o regiunes fn alta. Stutiul sintetia complotat prin exaninaron snctiunilor toporratice fkcute In dtforite nivele. ge * yxlnuzd apoi la studiul articulatiiler. Pentru aceaste toate pirtils not afnt desine to, prilej ou care putem urmirl insertiile musculare oft mai aprospe pe oa. a axtloulatin stomoolnvicvlort ae otudiark Megestarnoolaviculare 64 Ai olavievlar, dupl care co sectionsars onpanta 9! se giseste discul artiouler, ‘Ta axticulatia acromtoclavisulart so pot ntulln Lggecoraconcroatalsao— feseoolavioulare gi suprancnpulare Digcotia artioulefied umarulut fnespe ou exaninores capsule! articulere jgt raporturile ef ou mugehii care o scoperd. Dupi sectionsrea ei, oe evidentiaz" labrod felenoidal cercotingu-se dtopositia gi raporturile sale, precun st cele dout fete exti~ fe notersd aspectul lucios al fetolor articulaxe deterat cartilajelul articu= OR Ia pridoulatie ootulit, dup dexinsevarea pirtilor wot, se analizeazk ais~ Peritie capsules $1 8 iigazentelor. Capsule se va seotiona transversal dupi care ge eeroeteast fefele articulare ale color trei oase, modul lor de articulare, preoun ai Aigenentul inelex al redtosulut. ‘Te nivelul entobratulut se exemineasi menbrans interosomsd, dispositia HOTT ot 91 a ooraii oblion, { Bbudiul artioulatitlor miinit tnceps prin sl al liggsoolaterale, radio~ “Im paralel sint exeminate ei celelalte artiowlatii ale mfiniis perpten ol wlnooespl = 110 - Duph dogertioulare so examinsast Gicpont yin fotelor nrtioulare ale oxsolor componentos Artionlayla anrpomtecarpiankde atudlas& dtopositia liganentelor e1 pal- sare gi intarosoenn. Desartioulerea 58 feos po fain postertoark prin aaotionaren tuti~ tot Menrontolore Tn mod mimilnr se procedeasi pontru artioulabitle intermetacsrptons ,ma- facerpofalangions i interfalanniene. ANATOMIA PE VIU A NEMBRU LOI SUPERIOR @ TATE, Monbrul cuperio# ropresintd, Ia inaivaaul equit, fn runeyie de profeste 647 % Ain min aorpulule Segrentele membrului superior sintr unfrul, cere ouprin~ do formafiunile grupate in jurul centurlt sonpulara gt artloulntiel umfruluty bratuly (oeachiun) care este sexmentul col moi volumins ol wombrulut #1 cel mai proximal al. extromitttit 1iberes antabrajul (antebrachium) care oste Linitat distal de un plan care ‘hence prin eapal ulned eoxegpunzind plicit supsrtoars de jm fata anterioarK x artioulae int rudlocarplunes ping (manus) este ultimul aognont, cel mai complex gi mobil, inctru- montul color mai fine migeArte Monbrul superior ¢¢ oxaminnnsd Ya individul ninitos fn ortostation, pe ote in belnavi as ponte exanina fe decubit Aorsal-inspeotia #1 palparen reliefuriler ‘ouonse, liganontare sau nusculare ge face att ln segaentul fn repaua, oft oi fn tim ‘pol Sn care peracana exesinat& exeoutd diferite migedzi 1a eave exaninatoral opune re~ iatatenfile Gonosntnd acfinnen ftearul mugobi, ne putem opune contraotiel 1ui, aviden- ‘plindu-t estfel mai bine coxpul muecclar gi tenfonnele. Pentru venele superfioials jaem, prosiunile eiroulare, nodezate, aplicate proximal (garoul eto) sint foarte utiles De fanenenen ofroalatie vononal gf nupirfiotald ente evident dupl o activitate fisted im wens neu 19 indiviett musoulogi+ FRSPROTA eo oven Og ‘SHOMENTELS uowsuiui superior prozintA caracteristict in funotie de ze siunes In poneral, aint wol qronso mai putin mobilo, cu pllositate eccentuatl ef mad pigentats ye felele pouturtoare 1 laterals ale mmbrululs Toguewnlely feyel medtale fa deayulus #1 antexioare a antebrafulut, sint mai subfint 91 mai mobile, even oe £208 a desenul. venos superficial ef fio visibil. . axtlei confine momsroy! folicalt pllopt yi nmnroase glands andew ripere, f1ine al emoy infeopit (nidzosadentte). Pielee dorsulut wfinid este foarte extensibild ei mobili, fm timp co pe fata palmard sete putin mobili, rons ou wolts glands audoriperes Frofenia poate confert mele aapeate dsonebite Pielit Sn diverse regiunt (oalositlyi 91 Dozeite palnare gi olecrantene In sorobe¥!, duricene pelnere le monoitori{ manuali, durioane ale mrginilor alnark 91 radialé ale Andexului oi mediuaului le seriitori, ates). Ta nivelul trecerti da In on segmnt 1a altal; $n dreptal arriculayiiior, tegumentele presinti pliot de rloxiaer pion extlart antentoent (piten ertlieris CGT —LIEMENIE DE AWATONIE BE YY DENBRUL SUPERIOR FATA POSE OARA i 4 Whi Hf}, ta HA ii iti pl) ey oh Pilon ee eee mlurgerened Fdbachera anakymiee. Fig. 772.— TABACHERA ANATONICA Ceupea Lanz) =u - Y flenor phy ‘rele Brdony, hale Hn erm inentee Mop omni Fanaa “BISLATA ANTERIOARA A ANTEBRATOLUL SL MEME tN HE KIL a EXIENSIE » = Coa 44NZ) Mrieeps “wseatih — [recep tik wn 7 gtatagehotee of claat OS Sea tiq.tth~ FATA LATERALA A BRATYLUL Sf O”UMPESRMELED (up LAKZ) * be antorior) gi plign axilart postertoarl (pllnv nrMiariy posterior), ambole deliattind medial porotale aniarior gf roopretiv posterior el nxilosy plica cotulut, de flexie, 1 mal sdezen aub1X, ea un "" vainturit eu vivful laterals plictle antertoars la ni- valud ortfeulalod rdlonoretons, paralela, éistantate 1a 10 mms plicilo palpare ot gi= gltopalearas De moylonsb, 18 nivelul deestelor, desenul papllar, urminit on fidelitas te de porii Glondeler cudoripare, onto dotormink dosona variate, apscitica ficedrul in- Aivids Acnatos a o inportanth dsorobiti fn mdioina Ingal& Conprantole digitnln). Mat anintin postbilitaton axistentel unr plici yn fatn Ae axtanste a articulafitior (tot tranvorento), 1a parooanole hiperponderslo, 1a augur gi copit qutrotioL. QUGE SI APPICULATIL. Dinspre proxius] apre distal ne observ urnitoasels rolisfuri osomun, gruprts tn ganarat fn jorul artioulegiilor gi mol visibtlo Ie indivi- wit mat olepir = spina scapuled, continusth lateral cu xcromtonul, ¥iziDi1& in rogiunod auapalatd, soparind onta dont fone; medial, en ajunge pin in un lat do pelm’ de lina vroceseley spinonse als vortobrolor torncicos ~~ claviouls ov articviatla stemoclaviculart cara bombearl pe fate ante= whoark a ualewlut, In Vinits sntaroninturtosrt a gttaluty eranul care $6 g8sese fn nod noraal pe aces aot Linte. DepSetroa tn aus sau in Jos do oltre olearan » areste1 init este un semn de tuzabie « cotnts entuie (wennol Nélaton - Haigainne)» In mod Mormal eptoondilul lateral nu cato Pe acceas! Inte ou acromtonul, aceasta tnt{Inindae 0 in luxatia cepulut humral (doformfia tn epolnt x untrulut). Oleeranul eote mtrgi- ib madinl 91 Interal de donk ganfort vorticele: gantul paraclecrantan medial of rene’ Yeetty lateral, unite cupsrior de un ony transvarsnly = prmonsul_stllote a1 radtusulns pe narginoa laterali a articulaiel m= + papul_s! procnsn? sttloté ulnes, sai proominent, in prtea opus a as seletegt axtiouleyit. ints care unogte virful color dou procese atiinids, fece un mht esoutit ou orisontela, deachie widial pronnsn) stilold radial t1ind ettuat ent Aiatal ou mproep 10 me. Deplacaroa sa euparior dup’ un trausatien (semul Lengier) tested o rrasturé o opifizel radiuaulute Tq nivelul regiunit carptone, po fata palnarl proomint plotforsul fn past fou mediall 91 toteronttates navicularalui in cea lateral&s = artioulatitle motacarpofelaniene oi intartalmneione sint vizibile pe fate dorenld a mfinit. Onsele care tau parte la formaren aveator artioulatit ae pot Aoferan din onusn netoniloz degenerative eat eindeomofitelor oare apar in poltartri« ta reunetoiat (noduius Heborden, #t6+). Pe fata posterioard = falenget distale ae ef 1h Mubitle. Aspoctul lor norsel poate fi modiftont in diferite. bolt generale (olenorl #i Aoformaren lor fn aticli do consornic “degetele hipooratice” fn boli aronica onmilace uw biporewi ), im atoose, traunatione locales ‘WUBCL SI_TSNDOAME, Roliefurtte musoulaze #1 tendincase sint uai bine vie aibile fn tiapul aotivith}it fixice, mat sles Le tndivist mootlogi sau on atrat adtpen ouboutenst vedas. ~ Mebrapes este visibi2 das punen tndividul sh ridies din umert sen ‘Peart o groutate tu afint. Heliefal sta ae afl fnapote claviculet, acoperind fosa suprenpinoas nan de feneturt “atoenrptone ~ Masrotund mare oi Lotisoiuus dorgt stnt vistbtli po poretele pootertor wl axtlet, aooporind carginon latarali a deapule, aai,alea deck no opunen migokrid do adductie a beatulut. - mae = Foretele anterior a] exile, spare prosmineut tn contractia arpecvoral pares Daod ne opanen adductiod brafoint mpeatoral mare apare bine reliefate Tn aot nomi ptt, of constitute un plan mal dur, watform, onogen, pe care se poate pelpe mnse~ sre competaing manela fntre polma exaninstorulut gi mepeotoral mare contractety piten cpreoln onnganttatea #1 oonsiotenta acsstela preotn #1 Prexente unet eventuale tunort Caenoven Trousnen) : vpsdoltoid aX forma rotun{itd unfralet, ingusttndu~se apre insertie ce po tubororitaten deltoléienk. Bo roliefeask potornte Iksind aerontonul sub nivelol sity tn ahduatia puverntod ou tnckronrea brafulut) uneort 1 se pot diatinge osle dous fasoiee guile, oot posterior coreapunzind pix}i1 supero~Intorale & foget infraspincase. Reliefst Sie ante pareinit anterior gt posterior de gantul deltoi¢ian anterior Conre ooreapude Antoretitiv® . deltopectoral) of xespectiv postertore ‘ops Deahial oute ool wat visibil gi proentnent angcht al sembroiut qupertorsHl exte rolletat puternio tn floxie antebrajulet get fm suptnatte.Tentonal aise fal wf expansiunae aponovsotiok sfnt ugor visible. Iateral yi mdial de relieful sia + AE1A oft un yan} vortioal, pantul Dicipite] mdial eare corespunde intersttpiulud. ‘intra msbioopa oi triceps in partes proximald, tex in ova infertoard dintre ma-bicepe fi brahial 31 gantul bictpital latrzal, onre oorespunde proximal intersti finial dintre Snebivopa ei brebial, iar dinial intersbitiolat aintre ma-bioepa ef brohtoradiel m Mabrabial ests vinibil munei 1a indivistt foarte masculopt, tn juakte~ ten Aistalh a brayulul, warginile sale Intoralt gt nedialh depigind margintle reepectiq ve ale m.diceps brabials ~ ystetoaps onta visibil pe fata postorioart a brafulut, mat eles duel te opunon extensiei mitobrafultie Cel mat pronainent eats oapul letexsl, oblic de ats £2 See 1a junXtatos Drayuind. Tntre ol of bioops o¢ afiK fn parton laterald eliefel mele ota, tar in com undiald gantul dictpital miliale 1 af depotolor gi miinit pot fi identifioatt tlotnd migolet ge inotine|ie radield of uinart a nfinit, precua of ale fiectrut degat in partes c Mapyabtoradial proenind in partes Istaralé a antebratului pint deasnpre eptoondaiiuiut Interal, eSnd ne opunen migoKrld de floxie « antebrafutut coubinetl om mupinatios eMaefloxori ain regiunen antericark @ antebrafulut forsensil o mask care sete prooninent& sodial, in Aveptul unirit treimii proximle ou ova medic « antebrafar Jet, Opuntnduene migodrilor de flexie a mfinii wi degotelor putem evidentia de le Je citetes feted enterioare 0 antebratului, dinspre leteral spre medial, mugohtt £1exo2 pedis) al carpolnl, fqsotoulolo penton dogstole JY ot Va fiexorulnt superficie sb dogetolos of flexosG) uinar ol cerpulut, Tn regiunen antertoark & cotulut By ptoondi= cient meGieli gi laterali dolimitenz& fose cubiteld Implzyita de tendonul aebicope te cele douk gonfurt Dicipitele mdial gf lateral. Distal de scsasta intre masepioondi lie ‘ent wedieli i laterali so of28 gantal mntebrebial medians fei radiooarpiene se pot observa toate tendoansie mugohilor din regiunes posterioard a entebrafulut care tree spre mink si degetesDreeue M1 tendosnele auparfiotale ale migchilor din regiunes anterioart. Anteston, fn parts Jnterald no observa tendonul moflexor radial al carpulut, iar mdinl de oly 1s 2 fendonul aubyize ol gepaluaz Lime. Cel ani medial, terninintuese po pisiform ss afl tendonul peflexox ulnar ah osrpului. Posterior, pe marginea Latoralé se vede Zapsobe- Ha anatomioh Qolinitatd lateral do tendoanele wa.lung abduotor ¢1 sourt extensor at Jeliceloi, iar medial, de longo) extensor 62 policelut. Ble stint mult maf bine visipile dact polioale este extine of abduas = Pe tate doran]é a alinit proomint tendoaneie mugohilor extensors a1 4e— aetolor care se deafao distal in eventet. - 5 - = Inupled, proximal do bazcle degotelor I 51 V co nfl aninentele tent wt gh xospoctiv hipotonatds La parsoanele cara fac migciri de forti si de finete eu de gotole, in droptu? minentei tenare a0 pot rolieta mugehii oposant $i scurt abducter ml poitvoluty in tiapul migedrit de opnaltia « policsluis ae ae YEMELE QUEDUEICIAIS, int viribste in special pe tata postertoarl @ aii- ait of antorioari a antebrajulat. Ta nivalul regiunti antertoere a cotului se realizea— F. treeps brakiel Mlalissinges worse Fa ftS- FATA ANTEROMEDIATA A BRATULU SP AKILA (dupa. LANL) 7 sl "Hu venow, mai evident deck se exerciti compresiunsa venslor tn partes dintall s brajului prin aplicarea unui garots MENTE» Ta waren lor wajoritate, ele- mantels care ae observd 1a insprofie sint gi cele onze ce pot pelpay uncle dept nu se sbservl, oo pot polpe prin intermedinl tegunrtelor of al pantoululut adipoe. DARedovsouaE Palpim cae supertoaré notedX,narginile anterioari gi pos- tertoarll pe oath ntindexes lor preaum of extrenitspilesInterlinis artioulatiel stexe— Gavioulare ce palpeant imprinind unirulai atgolri de ridicare yi de oobortres --——— arzinga postorioarS q spinel ou sorontonul 1 1 infraspinossi, sargingn Jatorall, Machinldatertor #1 proatenl corsceid. Marginea Interelt se palpeasi mal bine prin axi~ 1, tay paceeaul eornceid fn gontal deltomotorals deck wn imprink wigeir! ecapulel fe oe entrenst of procesul coracotd. Mxtromitates mpdiell a spinei scapoles qorespenta Procesulai spinos #1 vertebrei T;, tay unghiul inferior proseaulul spinos Ty+ Se paste | Antesiinia artioulatiet scromtoclerioulars. PABARUREEWE 90 Palpeasts capa) (prin grosinea m.deitoid, le bratul rotat Asterad, sau prin axiiK 1a braful abdus care exeouth aigoixt de rotabie), tubercuzuz. maze (prin grosinen m.deitoid 10 2 en Gistel de aczomion, pe linia dintre scesta #1 epl- eendiies lateral), fuberculul wig (distal de artiouletia acromoolaviculars), gantul in- Peremmeyoulay (oorespunde viztului mediuenivt 1a meabyol supexiox eu antebratul flectat - 6 = mebovra Parabout), eptoontiiii, santul aculnor. Interlinte articulatiot huneoradtate se pelpesel posterior tn gantal paraslearanien lateral Narginile oorpuiut humeral aat seoesivite mumi 1a o palpare putemniol, profunil, tn oxtremitdtile supericare Je genyorilor bioipttalss pq 8 patpeasts gnpod rettumuind (tu gnntul Parselecranian 1a! wel, Gtatal de interiinia artiowlart bumeroredialt, in apaots cack se exeoutll wigetst de yronabio at supinatic), nxgeegul stiloid (proximal de tabachera anatostel). Coypul mndimaulal, Proximal, este acoperit de musobl f1ind ereu explorsbtl: distal, se palpe fata peoterioark 6 extronttlfit inferioare « rediusutut, poste care tres temic mele migehiley extensoris PY 18 RELIEPURI OSOASE PALPABILE LA OF Pak Onno ACHBRUL SUPERIOR peipeonls glaaranal (fate let superioart ae parpeast Yo antebrajal tn Plexi + super wines (1a mivetad eid aupericore de flexie a afinii), progegul stiloid (oare fin pronatie se aflt tn propleves pieiformulut, tar tn aupinetie fn veoialtatea radiuaulat)s - 19 - Din ongele_carpleng: pisigormul (pe fata antertonrt = wtinit In ni excrenttyit ontlale plloli infertoare de flexte a mtinit, etriigel esulut o (la nproximtiv 2 om distal ds pistfore), tuberculul soafoidulut (ee palpeast infertor in oxtrenitetee latoralt a plicit infertoare de flexie a mfinit), oresstn trepesalut {aiuty: gh putin Tatern} de pracedentul): aubole oase se pot pelpa de asenenca in taba ttwen anatomtoSs capil ogulut mare (pa fata postarionrd x wilnii fn oxtensie in depreaiu- nen situatt in aproptoran eplfizet aistale n rodiusulst, oorespunzind prelimgirii prove aulul obtioid ot wnatonutut), pizantdaiul (ateted de procentl atilota ulna), intorli- Be taiicoarplan' (oorsspunde lintel Aintre cole douk proomsn atiloilie, fn speotal pe Tafa posterioars » mflntte Bip eotacerpiens basa metacerpianulul T (posterior, le ata eu policele 0 abductie, In raport ot tendonul m.long abductor al policelut, flim! ae- onetbilt gi tuberoulit oli), a metacarpianuli 11, 111(oorespuneind proxizal trapescidos Ant gt omulat mere) ulti en efelig), #1 al colnt do al Valea (in report ou meoxtonsor ulnar al carpuluts fefe1e posterionre ale patncarpi~ enelor, capstels antncarplenolor (in apectal in flexie degetelor). Tolezceds explorebiie prin palpare. tn tntrogime, ou excoptia duakt&ii Miwtale « ultinel falenge, cave presints 1a ‘ri yi unghia pe ons pontorionrd. IntorLinia vetnoarpotelancians ae af1K imdiat distal de capetote motacorpioneior, 10 aise fleoraths Interlinis tntartalangianl eete petpabiit ‘tn special po fata posterioaré @1 lateral, 1a 0,25 - 0,5 om distal Ge proeminents 4 je tzohlea falenget.s EALENUED.) Wepeotoral mare oo palpoast po perctole anterior al axtlet gi pe fate ane Yerioarl a toracelut, mde formensl relieful carsoteristioe Wepocteral atg,narginea lui infertoant se palprasii 1eedlat posterior de paprctoral anres Merotend wire a0 axplor st pe fate anterioark a margins laterale a woayo- dete Meletisoinue dorei, 90 simte posterior de precedentul. Modoltoig formnst ralleful lateral al umbrulut. Daok se tupris’ brevulut migelri do flexie, extensio, abductie ee pot distings fascioulele sale conponsnte.Tutre 1 gf mepwotoral mare se aflh interstitiul deltopocteral, ofruia 1 corespunde 1a supre— ray gantul deltopectoral. Acsasta constituie onlen de ‘pe axtloulatia uskrulut. 0 ik deus cale de acces po accasté artioulatie este printze fascioulele medeltold. Abordae fea posterioard a artioulatie! unirului se face 1a nivelul ganfului deltoidian pestext Medigeps fomensh yeltefal anterior at brajululs se evidentias& mai bine fn supinatie. Daod antobratul este flectat se palpeast eponevzosa bicipitalé ef tendonal mugohinlul le plica ootulule Intexstifiul dintre u.deltoid gi biceps este calen de s0~ oon pentwu parton proximeld a disrize: humrels. Meooracabrahial se palpoasi fn axilt 1a indiviaul cu brajel sbins. Mabrahial se pelpeast posterior de gonturile bicipitale tn portiunile.loy e100pe 1 fornoaci volieful posterioy al brafulut, ftina mat bine oviaontiat in oxtensia antobravulutsIn partes supere—laterald a regiunii postorioare a brafulut proomink caput sHu latera?,in ov madinIA,oxpul medtnl,lar posterior de acesta eapl lumg-Intorati fiul dintro eapul long a1 netriceps, reprezintt calea postertoart de 000s pe @iafiza humrusuluieInterstitiuiut dintre mnstriceps of brehial £1 cozespunce gentul biotpital lateral,1a acest nivel putindu-se intervent po Juastates dietalll a die~ {inet honoxale fis pericolul lesérit vaselor brahtale profunte gi a meradialeIntersti~ = 1B = F101 aintys musbicops of trieope corespunde quninint bio! pital medial sf reprenintl one, Ina do noose pentru winunchinl vesculonervos brahial (anterior de septel interausoular medial) of pentru nelnar (poaterior dé sopt)> Tebrabioradial ge palpoard ps marginea leterald a bravulud (distal) of at ayoluis Ta ben}, intre acest mugohi oftuat lateral 91 m.bicepe yf brahiel attuatt ¢ nerediel fm gantul bioipitel lateral. In parton distald a entedratulut, antarion dinapre lateral apre medial #1 te medial 0 gis palpeast tendoanele angohi lor: flexor radia) ol oarpulut (intze el yi precedental {lind ganful pulealut ou e-redieli), Jung palmar, floxoi ta toler winery ol carpulul. In parton superioaré a feyei antorioare « antebrajulul ae palpe fand_pronatoz. In regiunea anterioard « cotulul, mm.opicondiiient leterali #1 media ali delimiteard foes oubitald. Melung extopsor redial al saxpulut s¢ palpeastl pe antebrnjul exting, ¢D formind limita latorald a ganjulul paraolecrenian lateral. : Mesourt. or radiel al carpolal ae pune in evidentl in extensia ente~ brafotut enooiath ou flexie laterald « sfinit. yevongor sl dogeinlor af exteheor a] dogetulut aia, migelrt de extonaie ale dogetelor renpsotives Maoxtannor ulnar el oerpulul are tendonul patpebii, 1a nivelul insertief ante distale, mai ugor ovidentiabil fn flaxia medial st oxtensia atinite Im nivelul afinil se polpeasi tendosnels pn-lung obduotor of pourt exten poz al policelut,oind policele ante axtins ef ebdussAcoste tendoane sint pelpsbite fnew Pind din teaimen infariosrd a antebratulut. Tnfwrosaadial de ele, se afl tendonul By lung extensor el policelul, toate tre elimining tabacbera snetomtoks Mesourt ebauetor_al_polloels pelpoash le nivelul prinet contaus{-inftex= Je wine ou policole obdus, 1e¥ suporcenefial de el, primul mugohd interosos = — on aviduntiast prin depSxtarea indexulut de medius ‘prin comprinares neulnar, fn apropierea pisiformulal, se obyine outan plelit eminentet hipotonere, datoritd eontractiet mepstasr sourte Meshductor al dogetulul mio se palpeaet pe narginea mediei evidentieal prin Algitale dozgal, on: a mtinite pelpoasd aumai fn clting aa portions, Te tattvidul ou brated whaus, po cate medial a mecoraccbrabialt 1s aceat nivel exterd oste:tu'eontact ou plant ones format pul humerustluis Asbrabiald se palpeard 1a bray #1 le plica cetulat, wediel de mbisepacla piten covatut so peroep pulsefiile of ofnd se eisoarl tensinnen arterial, 91 tot atet me ing intraorterial jafit anesterios, . . ered palpeasi la antebrat in ganjol pulsclui, isr la fai fa tabe- enere anstoniod, mde vine fn report on oaul trayes ia Gxeybel prinulct spain ixteresces Apulnerd devine superficial’ pi deci palpabild fn junitatea distali-e ante- brajotnt, fu, tnteraiifiol dintre amefloxor wlney al euxpele: Fi flexor auperfieiel ah de~ getoier. Le nivel mfinit ss palpoasl Lateral de Pioitora, ‘PALEABSA GAUGHLQUELOR AMATICE pot palpa wneort gamglionii oubitali. In onsuri de ade~ Tn mod normal, nopstii inflamatori1 seu tunorale tuate grupele ganslionare degorice stat paipebiies ‘PALEMIEA BSEYLIOS 3 Nervii moubruiu pupertor aint eivoayi prorund,taai yamurile lev texminale jerale pot f1 palpate 1a loourile lor de energentl. Accote leeura yer £1 'yuncte -ng9- fase fn afen}iunile inflometorit, tumozele sau tratinatice. ale nervilor. De noe~ tiologil, pov £1 palpati $1 nenvii sitnati profend Nervit care pot f1 palpati fn mod hormal fnok din axilk sints = pemedion 2@ palpet 28 de—8 lungul fobel mdiale a bratuluis palpeard tn santul, paraolocr 1 gi in sivebrapalul, latowel oh refer ontario wal aefloxor wines al oarpulube ———— pmotele dureroase ale nezvilor sonbrulut superior aint: tata auperioa~ fe olevioutet 91 acvomtonutut (x-novralgiiie plexulut cervical), pe mazginea poste~ ‘ri a medeltoid (pontya neoxilar), anterior de anrginea lateralA a onpului leterel triceps (meradial), fm ganjul bicipitel lateral (nnzadiel 1 musoalo~ntan), Te mio ied eapulad of coluled vod. ‘lat (merndinl), proxinal de retinaoulul flexeriloz(mné jan gi ulnar), po marginen Interald a opifisol dintale a rediusulut (nersdial), pe le degetelor (pontra nervii colaterali reapootivi)s uneort durexile fae peipaxe tn rogitnen eubunghiald pot tra nervoane posttraunations AMATOMIA RADIOLOGICA A MEMARNLOT SUPBRIOR Bxplorerea radiologiod a soheletulat macbrulut superior coustituie de Gixtre core nat iupoztonte metods paraclinice Pentru diannosticarea difertteles afer Punts Conoagtoren aspootulul normal radiologic al casslor of al artioulatitlor, trebuis, eoreJebh ou nofinnile de enstome sintomatiod of topografiol ale acestoras Identifioes — wea Giferitolor componente als osului cercetat (disfize, spiftes, pros inente ete) 0 Pane pe radiografis efootuste fn incidents etandard (fat& ei profil) | ee, axiate etoo). Bxplorarea anunitor artioula}ii (4s exesternoolaviculari) |! gmeidenye partioulare cave reprozint# o enustt apatializare in red planuri a ine sidentel fesctoululni de rac9 HUeutgom+ Hxaminarea radiografitior scheletului yi erti~ Galefitlot trebute riouth xepetat si aminuntit, cdutind a& roperdm off mai pr fle ure slenont, oorelfndti-1 ot desoriere® anstomiod a onselor, pentru s sbtine ruting | Mevesard identifictvii aspectelor patologices De aset @ util eS ae euncascd virets le cave apax puncbele do ocificare primitive gi seoundare, precum 51 monentul eedieit acestora, pentrn = interpreta coreat o radiografie in raport vivete indivie > deduts 7 Glavigulg se oxantueanh fn positia standard do fot, rasa central olsiat exact yo mijiogul.ei, bolnavul £1ind age= — wat tn deort‘t ventral. Pe o astfel re- Uogrefie ve obsorvd avit olevioula oft ot axbioulstitie stormoclariculars s1_o- ‘szomheglavicularl, proown #1 elenentele wupero-leterale. ale soepale! (nots a Goapuled sProoseoraccia, oavitate: ‘glenotall ote.) “Went arttoulatia sverneolavictlari se mei poate feloat # inciden} special: boluaval eate ageset tn deoubit ventyal ou stemct ieee erence aeee Ye placa radiegrafiok, factt rasa fig. 17% ~ RAMIOGRAFIA AE FATA jentre’” cae um unght de 25°=30° ow A LAVCULEL ‘verbioalay treoind interscepulevertebral, 1a mivelul vertebrolor G)T,+ De om Pentru artloulayia soromleclavioulert 19 ponte exeouta radiografia ou casete plasatd - 10 - oupetior, pe unix, fascioulul de raze trecind de jos in sus of f&oind ou plonul frenvad, tun unight' de 45° 60%» Pe radiografia de fat x regimli se observ oorptl clavioulei(2), sre: cantind @ fale imgine de cansl moduler gi cole douk extromitiys (aternslé - 2, aore-| mialK ~ 3). Po parten infebtonrd spre extrenitstes acrontal’, se observ tuberoulal conoid (4) gt, mal rar, Lgxeopreccolevioulare (11),oind acestes se oaifiol. Lat ne obgered artioulsyia scromoclaviculerd (0),procesul coracolt(7) ,a0r na ceapulsd (6) of marginea supertoart a aospulei (9). Se mai pot descris? costa ICI fe dous (25), cell soxpalei (10), eapul humerusviui (12), 91 tuberowlul mare (13) Tm urna wnor troumations aizecte sna indizects ne pot produce fracturt ale clavioulel, traduce po radiografie prin Antroruperoa continnitGtii esuluty aseett 4K uneori, . deplasaren frognonteloy,(fzagnentul medial tn sus,filnd tran de cleidomastolatun, tax cal Tateral fn Joa, bres do nenare pectoral). Ds ssenon rave a ruyhirld Mggenoromio gi ooracoelavioulaze pot aplirea disjuno}ii sera Jeses Tn astfet do onsurd olevioula se deplaseazd suparior de coromions ‘Avtioulatia umiwulet we examineazt dn obiont fm Incidents de tap ot de PHofi2s In incidents de fata, bolmaval ath in decublt dorsal ou watrul po oaeti, tar xaza oontrald onde parpontioulay pe ase pul hunsrusulu. Pontsu rodionratia de profil case! ask gupprior, pe ® wire Po radtogratin do fati se pot ite fica: oxtronitates supericard a hunert sului (1), capi (10), colnl anatomte Ga), tuboroulul pare (11), tuberoulul mio (12) g1 cantul intertuberoular (1! Spre diofizk se observ& canalul medul (20) mirginit de corttealt (15) gi oo! obiturgical (21)6 Ga mad observer cavi toa glenoidt (8), colol soapuiet (7) 4s oromionul (4), interlinta articulatios.. acromioclavioulare (17),spina soepulel, (6), procsooracoid (5), nargines aupe: wi a senpulei(19), marginea ef lateral (9), olavioula (3) Mggecorascolavss laze (22),prinole dout oonste (16)6F; turile int col aot freovent situat Fig 18 PAUOGRAFIA ae PATA A oapul husorusuiut san le nivelal tube: oulului mires In luratid, capul humo: ARTICULATIEL SCAPULO-HUERME Protectoasl inferior de proc-coran phrisind onvitates, glonotdie Arbiculatia eotului oo otudiazt in insidenjole de fags gi profil. grefin de fnjK presint& dlafiai bunerusulul (1),care se Liteste spre epifiza distal cave pronintA in contra o transparenjd crescut datoritt suprapunerii foselor ov gi oloorantanky sonust transparent este de formd triumgntulard (14), 0lecranul( 16), ‘termind (15) 9 central fose1 olecranienc, poste e1 suprapunintuace trohles (3) , yal da sare se af1A capitulul humeral (2)+ Oo cbeorrS gantul troblees (5) ‘ta care oe £1 oreasta sogitald a inoizorii trobleare, procum 31 proosooronoid (9)« De o parte de alta,pe opifiza distald se vd oof dot opioondili (6 gi 7)- Se mai identifick Uinta arttoulari (11), inoizurn radin1& (10), sptfian proximald a ulnel (0), oapul x oului (7), oolul (15) gi tubsrositatea radial (12). - da Rodlogratia ds profil vrasintl fn droptul interlintel axtiulare mat mul iaepint oonoanttice data da onpitulul humora? (11), trebles (18), gontn) troblees ,oo- yespunzina porgiunt cele mat Snquate « aceatoia (2), ineisura trohtaar (13)+ Be unt observa, fundul fooes olooranions (29)e20. ernnut (16), eapul radiuaului(7) gi tubsrozitates acostuia (22). Golv wat freovonte freoturt ale aoostet artioulayit aint cele ae olecron, orp radial, epieondili, eapitul gi cruoture" supracondilia- ni" ,do humerus, (deesupra color doi eptoondili). Dn ezenenes, De radiocretia do profil 66 pot eb= serva luxatit posterioare ale oo ‘tului Conpul radial of epitizn aupnwioard a ulnoi aint deplasate postorior), precum ol luxatia in fortonré « capulul radtal(nso~ cinto do obicol ou fracturs ulnes~ tractura~Tnxable Nontegglasstiine Fara PROFLE edulesou )» Fig. 179 ~ RASIOGRAIA COTOLU Oasoly si sstiouloblite wiinta, ao studing’ pe radiografit tm pre nifii otandard (fatd sf profits, procum 91 in inciaanta speciale (3/4), pozitie "de acrie” sau incidents Trojan, pentre nayioular). Te radiografia de fat 1s reounovet extronitetes disteld a radiusntut (2), a wlnei(2), 08 pro- eosele lor stiloide (35,8) gi arti~ oulatin radioulnar’ infertoars(19). Interlinia artioulafied radiooarpions (37) sate Muitat’ distal de scafoia care se suprepune pisiformul (8). Se tdentiaitic# spot ossele rindulud dirtal:trapes (9),trapezo— 44 (10), onun enpiter (11) 9h bane ‘ul (12) ou dirligul s&u (13). Ur- moazi spoi motacarpiensis (14),tn areptul eapulud primclut atacsepten gAsinduese onary snsnmoide (18). In otineit, delimiting dietel ircerii~ Ma mmuearpotalanginnl (16) 6 2a tific bazele falangelor (15). Po radiogratia de profil se obssrvé raitusul (1), alne (2), ca 2, 1th / Froodeole lor ottlotae (3 gt A)procim — 720-RAMOGRAEA Je FATA A HIM oi useara fnclinare posterioart a fotei articulare rediale~ Oasole carpul.. ee vid supra 2 2 = pooes sontiunnrul (6), soefotdal (5), cepttatul (7), hamatul (8), trapesul (9) ot trax penetde? (1o)p- UrneneH apot prigul mtacaxpian (11) sitosb anterior zatt do onieleite tntecerpiens (12)+ Freoturiie in ast h regiune ainb loenliaate 1a nivelut epifized infertoare a rediumulut ou onu £88 Aoplasare( telescopate). In acoastd altimt situatie, procesul stiloid radial care nozmel ests mi coborts dectt cal ulnar ou 8-10 mas, urol proximl Fracturile epifiset aise tale ole radiuzatt me pot ascote ou fraotura de procsstiloi¢ ulnar fou ale intvegit extrenttttt dtater le a ulpets Dintve ossole oarpelet cel pat freovent a¢ frecturenst foidal, epol aentluneruls Ast red 6° fracturi #6 vid fn special tn inai= dentele de profil sau special (Tre fan), Fracturile metecerplanclor ot falengelor ae pob produce 1a orton nivel fiind mat treovent subeapites excepting peisul sotacerpien 2x Fig tap~~PAUOGRAEIA BE PROVIL A PUAUL aputus eeebeelst| 1s face prin punote de opitioare prinitive, care spar fn gomrai tm jurul sfpthatatt & poses de viet intrauterine 61 prin puncte jscondare care apar mult mai tireiu, le - Gtteva lun sau ant de le nagtere, suinrna la diaficd avind loe apre sfizyitul oreste- spective Punctele de osificare prisitiva se fntind” eentrifus spre epi-~| Le offgitul Lunes A T¥-s de via} intocterinl, olavieula este complet osificat# ou excoptia oxtromit! steronles In dioogtose eleidecrenianl extrenititile aint ooifinate, fiind unite prine ‘tro band fibvoael, malformatie care se ascoiash ou osifioar incomplet& @ csselor- erariuluts Goamla axe o singurl sont ta cartilaginonsl tn care apar douk puncte mitiver primal pentru corp, spink oi sevonion #1 al deiles ponteu pro id ‘ul pentya proceenracold apare tardiy in priml en de 1 nagtere, sudaren on evint tn jurul virabot de 15 ani, fapt expliont filogenetio prin acevs ok oan) corecoté Andependent 3a unele verter idl ne fornea: punetul prinitiy scapntar,purotel Soxacoidian,minctul infracoraccidian #1 dintr-un punct propria als faleme Intre prigole’ tei puncte existh un eartile) fa forea litexéi T,oare on tis ne osifteds In jurol viretel de 15-20 ant apar punctele pentru mrgines medial a scapuled of pentru unghie] ef inferior. Suleven acresionulai, a tnghiuiu txferier ¢t face in jurul vizetet de 18-20 ants o1th din tref contri primitiva, una) poitré diefisl, os = 125 - of ofte unul pentru fiecare opitial, in jurul aapterii pare posotel sesnster. pentra eapel bunerusnie:, tay fn al dotlen an de Viet extranteriDi punetele peathn enpitel ef tuberouiul mere, Punetel pontin tuberculnl mre se unegte ou cel a) oxpelel dina 54 Sate 416 (unt Ham) ¢ so-aza(sudert Je hari) oo 18-d0a (suderd 24 amr) (oud ie i ba. — sr ss—|] ] fa. (sudurd. 2O-ta) Ly 7-94. 4a [OO 6 Se Seb BRET tome, “FIN an "95 \ Ye, fa. sa2~ PUNCTE DE OSIPICARE ME, MENoRULL SORERIOR aspectul"de sped pe acoperioul easei"s Punctul pentru epioondilul sedial apare 1a 6- 7 ani, pontya epieondiind lateral 1a 10-13 ant,ier pentru troblee 1a 19-20 ant. Metefin: @iepaze ta Jurol vizetet dé 26-21 ant. Aadiuan] se ositiol dintr-un punot penta epifise distelll care spare ta 1 de um an ef um altul pentru epifina proximal care apaze pind la 8 an: Dua. = punstal pentro opifisa disteld apare ln 6 eni,tax 6] ponte ole- even te 19-20 ante dered vir = 1a arpa #6 veified duph nostere, te ursivearve ordine: tn prime gase wel, cosole capitat gi eu einlig, 1s 2 ant piveniduiel, tatve 47 sal eslelaite, ot exoephia plaitermuinl eare se onifiol Je 12 ants Metinarianeie. a4 poncte oplfinare distale au exeep}id pelantul onze ane ten jusot epifiner. Profiwl. runchul prinar a2 aitineler patra metasexptons ontfiok corpal gi bind; prvted aapete aplriad pundte sooudares La prinsl setecerplen, osatrul prinae ve oeifion corptl gi capa, po eied ool aevunten bases Osifionred soupletlt matacarpultd axe Lou Da gusth virever ae 15-20 0 amis” Taluaasia 46 csifiol prit penete apitiaare pettiuale.cate preced pe cole 9 eebacarpleneler. Panstele de cstticare ale mtacaxpionsloy gi felangeler stat pees 3 ante ‘i ventas te vtea! = 195 = OBE. ball Coonhrua inferiue) AMATOMIE DESCRIPTIVE BCRRLETUL MEMBROLUT TNFERTOR (osne monbri infortoria) Aoheletel mrubrulut inferior este format din ossele do contucl, nonite corals 91 goboletal swabrului inferior Uibez,otre 1a rindul atlueste alodtutt ain fe~ mer, fibie i £bUlA,.91 pasele pictorula) (taristens, mtatarslene ¢1 felenge)s Comparebiv on elte ons: heletuled coxpulut uvan, cenele mcbrelor Anfentosre proxintl o caranteriatiok eaentialA privind forma gi structure lor. sceartl, enenctoristion este reprosentattl de Aarvoltnran trtdimenatonall mult wal anrey do Dre~ aonfa prosminen}olor osase voluminoass gi de. structure de resistentd epsotfisl, tmpiw aX monbrelor inferionre, de solloittrile mult nai mort de 1a nosat nivel.Origines 2078 tor adaptiel, 08 of28 tn fortuse multiple, onre nofioneash anupra meubrelor interioares prin trecerea 1a stapiuies bipedd, reapsotiv forta gravitational #f eprijinal pe sol, Prous gi tractinnen puternind m mugcbilor fn general voluainog! a eceotora, prin & aires actinne we montine positin vertioalA gi aobtlibral to atatiol #1 mort Oanele de conturt gi polvioul osos au fost demorise 1x perofit tranchinn ants cE (tome) Femur] onte osul care formoasi singur soheletul eoapeets Bate un on Lung. poreone #i egoxat intracttva oblt Ont superior, oxtrenttaten.pravizutA ou un cap articular, medial, aya baniafariod a aonstula, lar posterior, margines ruxeesK @ corpulut oauinis Ck oftee ow lung,fomurul ents mindtult dintreun corp (dlefiad) #1 cou axtromithtd (opifize) proxinald ot dtetald. Gorouh temirulut Coorpus femoris) exe forall priemtion ou tret rete ¢t trot margint gt precintd o ageart oorbnrk ou soncavitates posterior. Pata enterioark eute convert gi notedt, pe on insertndu-oe mvant internediar. Potsls postartonre, 1a rralh gi modiall, afnt de asenenea, notede. La untzen lor,corpal presinth wargines pos tertoark, nostet Lipid agprk (lines axpere) rugonal 91 prownineithe I1-- ate espe presintl douk buse, laterals gi medinlé (1ediue laterale, Lebium mediale)ys un interstifins Pe interatifin ag inserE superior cet tret edduotort (lane. eourt et ‘naze) qi capul seuyt al vicepeuiat femoral, pe buse laterald mavant lateral siar pe mediall movant medtel. , | fupexion, Male asprh a trifurettay inferior se Diturels Tinta de tri= farcatic lateral merge spre fata posterionrl a mirolut trobanter, atot iteerindu-co fonier mare. Ra se termini au wexele tronanter prin migte: rugositayt, care forseart ‘kubexositates featess (tubsrosites glubea), are unsori poste fi dexvoltatl aud forma enot tuberont nosindo-ee atunct a) txiien trohantox (trobanter tortie), Fe linte teifuroeyia mifloote nunith linia pectinssiA (lines peotines) ae inser mepectii 00 mdial& seu creasta vootulut nodial supri vast nedials Be treoe pe sub tr = 126 - honternt ato of ae conbinut antortor cu Linta intextrobsntariolls Ranurt?= de bifaron- fle infortonr& ale Iinloi aapre ao tormin’ po oot dot oondi1t ai fomurulnt. Astrel oe: : delinttensh intre ole 0 reriuno plend, tringbinlarl ou virful tn aun, fate poplites : ah wt femon Fovee capil hochanler mayor catengin Egy Cn fre “Soil ve Freekanlr major Fg Capel mors Age Callen famonie- Linaagsaferhachan- bisa Trachanbr minor Frachanter minor " Linea peohnew Tuberasil glue Aoronen nabiciom Lina asgera sabiom wietiot Labrimm lalerale Cady us letegalie Epicondles Nf A foo bale Fecies poptioa Ath Lrivongy lus. Faery pier canals medial Billatas(! Epingalleg : Condy iti Miia! Condylus laterals 72000 inlercondylanis Hig.t09~ FEMUR (ospectanterror} Fig 72 FEMUR (aspect posteriar) (taaten popliten). Interior, Uinta de bifuroabie mediala oe tornint 1a 0 prowninenth nusitd jubseroulol adductorulus (tubereulua adductorinn), pr care ¢ inserd m-stduetor Woifinn proxien1h are un cop articular, nurit pap femurs], Coaput femo-- ris) reprevontind 2/3 dintr-o nforls Tn contrul fotet artioulare se glscgte © depresis ne, fomaba copilut fenucal (fovea capitis femoris); unde se prinde ligament copalet fewarals Copul femural pAtrunde in acetabul ef se articuleasé ou rata lunatl formint erticulayia goldului. + Gapul ae continu’ ou golul fomurudut (oollum fenoris). ‘Ae to ti tit antero-postorioy gi face un unghi ou corpul osulut, de 130° la b&rbat si 120° 2a foweies Ia locul de unire a colvlul ou corpul s¢ of14 © Produinenti prismattol,tnds tat fn sus numith tyohanterul pare (troshonter major)s Pe fata mediald a trobanter 1a Limite leberald a colului, oe af1h o depreciune cosa yronanterial.(fosse tros! ries), {n osre se tngerk mobturator extern, lar in partes ei antero-superteasi, te mol conan el mugchilor obturator intern gi al celoy dot genent, superior si inferior Fa fajn Interalk m teobanterulul mare ae aflK 0 creastl coeaeh opiick pe cave we insen wi mfeotor mijlooins Mspizitoma se insexi po merginen superioar a trohsnternlut tor po mzginea sa enterioari oa anterioark m.fesier mics | Inferior #1 medial de anrgines litertonri a colulul, ee han ds 17 - yu numitd trotentarol nic (trochanter ainor). Fv ol se inser mepacne t1iaos Antertory pele douk icobansore int unite de Linis jntoxtrohantarie (lines istertrochantertea)+ Ja pleded da ln trohanteful mare, 18 81 wie, coolinde-l inferior pe aceata #i 60 eon foveo copes ashes macnn eero copie arcore Aeroctotss femonn ” nthopsoasS arn tccerior trees AYE stew Mlosctrcor magia Maan macros Wr ag estes wherein Moahis ferrots Mocioactor mags Moroeters moosmocnon"s y 2 MOcatrocnrene (ecg MK. earn ey- Yp pee cea Eprconches mero Cp ee Pee p a : as NSERTH MUSEULARE PE FATA Fig tas-tNSERTH MUSCULARE PE FAIA . ANTERIOARA A FENURULUS POSTERIOARA A FEMURULET time on linte de trifuroatic sedialK.a Intet aspres Linte tronenteriol 4B insertie an~ Ye douk trohentere, eth terion cepaulet artiouiaxe. Fostortot, inthe pronunfetl, ginemta ipterirabaptarial Coriete 1 igniud pltxat fomurai, De renaitoat of posterior capsule articular na ajunge pind ts evensta intertrobaxtertol, of ps inserl pe feta postertoari « cololot murals Clase, cole) Feuurel mai cate numit gl col anatomic, tar portiunes, de Ie niron extromitUpiT Proximale, ot cowpul femarulet este nimiti ‘ebirargicale cE ‘WpAries Gisteld « fomrulei, este mult mai yoluminoast ot con prorimells ‘a proainth deuk proeminente, cottdilit femurali yi sume, unu) Jateza) (oondyine late~ gelis) gt altel pedist (oontyhue medialia). In parten entertoarl a epifizes se afi @ supafays axtioulesh pentru‘ retold, Lata mainland (facies pabellaris), care se jontinal eu fefele artioulaxe ale oelox doi condili+ Cendilii sint cespiryiti posterior 4¢ @ de~ presiune, Loma intazonndd lian (fossa iétezconazleris) in care se inser ligamentele te lewuctgate ale articuletiel genunchiclui. Deasupra acesteia, intre rasurile de bifuroati:: ale Lied aspre, oo aflE ‘inte pophitee (facies poplideayss +? Pe fate wedtaid a conaiiaint mndiat 91 pe oom lateralA @ condiiuiut 10 feral a0 afl douk promminente oscane, spicondilul medial (epleontylu» medialis) #1 Ceptoonayiud 1 '3)« Po epleondili we inser’ ligenentele eolr- ‘Abial gt fide! Je artiouletios gonmehiulut. Fe feyele postexioare ale color dol condili, #0 inserts pe gel media, onpal medial al miastrocnemian, dex po condilul letexal, mplontar, enpa) lateral al mugestroonentan of mepopliten: ae —— 7 Oondilit fomirali Giferk on aspect oi dinensivnt, eel medial fiimt mai volusinoa yi mai ovbset’ oa col lateral. Datorith acosted dispositit Fontrul execast ei $1010 tn unght denonin Intorel de 170° ~ 175° Cind condiiul medial ente mult aKrit i unghivl Aintie femur #1 tibia seade pink In 105°, apare deformaren nunttf gong ve) gua (plotoare fa X)s In situatia otal acest condi] sate mai mio san chiar age’ ou el ‘Yaterel; spire © efornatio inverse auntt ony varus. 0 alt saractortetio’ a condililor femureli o reprezint& ourbura supraft feiey lor artioulares Aetfol, ourbare descrial anterior, corespunde unut cere ou raze de 43 ma, tar posterior, unul cero ou rasa de 27 nny Gesoriind o ourburd epizell ot a desereveindl dineinve-fnepet. Avast detaliu mozfologio ajutl 1a Snyelegeree mecant— eit arbieulere a genunohivints q Meholetul ganbet 6a gi col el antebrajulul, este alostuit din doul ome, Intre care se af 1K meabrana interosoasks Blo oint, tibia situsth medial si fibula, feral. oral ke ganbK oe mat cleegte In plus sotula, un on seurt situat fn partes an vertoarl a artioulapies genunehtulal. ROTULA (paverie) js Setomtarar pase osuluty posterior, euprefata articulent, ter Aaterai, ‘parton cos ual maze a acestot eupratets Rotula ;@ un 8 seurt triunghiuls Fata anterioasH (faotes antarlox) convext $4, neragulat, ‘palpeasd gud piele formtnd rolieful anterior al gemunehiutat Fata posterioarK sau arbiculerd (faeles culoris) corespunde in articula}ia genunohit Tut feet putolare a fenuruluts 40 ente tm parfitd fn doul suprafeye articulare, de 0 erenatA care corespunde panjului trobleei de feng f Teaur. Cele dovk suprefete aint tmgele, HIE. PATELLA (Aspect posterier) con ratarall fAin8 wal tat Aguprs mnificatiel scestul of au ex! avatroventes 0 consider, of este on on sesenold desvoltet in gyoaimen tendonalat me avedvicepte Basis patellae (eapia) Qetantare - anterior, mirginea cea nai asoutivl a coxpulut, interioryem Srentteten maf pujin voluminous, Lar medial, apofisa acestel oxtranititie ‘Tibia este on os Lung, situst tn partes medial a genbet, fiind princi) Jul on de aprijin al aoesteia gi are o dizectie verticald. Ba are un corp oi dou epi- tise. Gorpul tibsei (corpus tibiae) are o curbur supsrioard, concavé Lateral —_ tye] wie - 129 = ef alta Ancontor 4, -onoavl medialt ante de fora pricmtiot ou tret fe} einte gt trot was: E-Svsatiell_(facies maialis) eats noted, se arik sub piele gi poate 44 palyath tn Sntvegine. Ba axe fn parten superioard o rugonitate, unde se inserX prin tnbersediu uno! formatiunt {i>reee, (pes enverius), mm.croitor, gracilis #1 sexiten~ eines. Ibu latergl§ (facie leteraiie) eate usor coneavil in parton superioarts pe 06 oo ineoxl mtibiel entextons Inferior este convex, py ea alunsofn! tentoanele mugchilor extensors. Eats pastextoerd (facies poston Fovinentias solercondylonig *408) Dreninth gupertor © creat onoast obliok, Linix menclonr (it~ fl 7 olei) pe caxe oe inserd me Aver cant baila: : soleez, Superior de en 20 inser! mepopliteus Inferior, ecssstd ray’ este tupirtith de o orenatl vertiq eal fa aout gone; une maiel® ani te insork weflexor Lung al degers lor of alta laterali pentru ms tint. Aeon jabratio+ * al posterior. Hareinge enterionsl (marge ent lick caste rior) este cen mat anoutith me Phute—| nea tibiel of ate forma unct "> Ba poste fi palpeth to tntragtn: favre mecha. suboutenats Superior, inoope 3 al peroritetes tibtel (tuberonites te Marzo roferosaca: dine), iar infericr se ourbeash = ial gi oe ternink In malnole me dialie Mallets medhialis Mozginer_medial_(margo medialts} Tocres arheviorts malecly **® Bat robunsitA ouperioy ef mes Pca aia sate prooninent# in junttates infextose eee ha tidietsPe ea se insert fancie _ 7p 728~ TBA Sf FIBULA (axapect antetior) rumah : Noxcineg leterali say intoromca- Ba (nazgo interossen) este wnt see cupitdy pe en we tuverl pesbrape iniarnesal- WMLAaa proKimals © tidied este voluminenss, ugor eurdatl posterior, de feral velativ patrulatesE on axul mave orientat trancversale Ba formatd din dot SMALL. wind pedind (sontyius medialic) 91 situl Jeteral (conaylus lateralis) Fisoase contil preatatd ofte o Lath artioulax’ supextoar’ (facies artion~ Lazis superion) pentru condilii femurali. Aceste feje sint ugor concave gi ocvalare,cu axel mate shyitels Imvse sole Goud suprefaye articulare se giseyte 0 proominent osonad,gpi- ‘Mania Letareentilianh (endnentia intoxoondylaris). Ha este fornabd de puberoulu) tuts" Smiddlaxmdia) (Siberorien ixtorowndyiare weftelts) 9 kubsxuulul intazsendilex interes, (vuberonlun intercendylare lateralis). Anterior gi posterior de eminenté, intre suprate~ ele axtioulare se sfil ofte o depresiune, gt (area Antex = 1390 = condyleria posterior)« tertor, lar ie articularis oupertor iminenfia ilerggee ndylne—, ‘Apex capitis bole Cones Fae Cops hulae Linea Maaler—\ pool rior Peramen nutricion 7 rial meolial’s Farge medial Facies posterior Tin pbele Facies posterror Malleolve medialis: hier “aN talleolus Aaferads Sele oto eg arhoularismalteoli Aig. 189- TIBIA $1 FIBULA (aspeel posterior) ult se puind Liganentes Pe fat A (Aistald) a accatel epirise ee Po aria intexoondiliank anterioaré we insert ligeinoruoigst an ‘pe otn posterioark Ligeinoririgat posterior. in elintek, pentru parte supertoari a opifizet proximsle # tibiel, aate fo- loait termenul de platou tibials Po fate laterslM « comlilulul late~ ral fibull (factan artioularia fibularis). Fata anterioart a axtranitiyil eupe- rioare « tibiet, 1a looul de oxtginll a2 aazgin{i anterioare, are 0 proominentt tuberositates tibiel (tuberosites tibia Interal de 04,80 af 1K un tuderoui(Gerty),, wade se inser tractul iliobibiel et pe ¢ axe originen metibinl antertore Bolfize distal mai patin volue ninosell ca cea proxiaalA #1 are forall prienstiel. Fal ertonek ete noted of pe es alunsoll tendonnele augehilor extenseri ad dogetelor. Pata — tertoarll exte oem, voxK, presenting un eblie, pontmt gentonel mugobtutut —rxor Lung a2 Balo- celuls Pe fata latex..1 presintl o depre-- stone Jooisurn fibulark(inetsure tide lnrie), pe care se afli anterior #1 pos ‘fertoy ofte an tubezouls Te nivelal inei- surtt se articuleaal ou extrenttaten tm ferioark a fibulei, ier pe cel dot tubes atacete fate (facies artioularie inferior) pentra talune Fata medial, ue pedtalis), sare lateral presintil ‘Yeelanie) pentee talus. Po virful a ‘alocrarale, Haleela proominl aud tegumat tont Jor, tibial poatestor #1 flex prelungeyte ou o epofist oncasi, palecls mdinif(malleo~ ‘tata exttonlarh misolarh Cfacten evtioularis male feed malesie e¢ prind Ligsnente ale articnlayiod gi poate fi ager palpabill. “Manish milaoiax (oulous malieclaris) om nde treo apre plant tentoanele sgchi- ‘Lung al deqet Wpifiee disteld a tibiet tepreul fe presintl peas a fivutes, formeastl noceba tibie~ ‘fibeles artioulatiel taleerurale. mama (fitbota) _ Qriaphar = interior, extrenttsten tartitd a oaultt) medial, supsatete axtioulert « ceestoit, ta posterior, sazginen ou un guny & aovstet extrenithtde Pibuia, cel de al dotien on al achelovulet qambet onte situntll Latexel de fibtes Ha cate mult nai aubtize deoft tibia gi we artiouleasl ou aceasta 10 cole deal oxtremitayie : Fibula are un corp gi donk spifises Daxpud Libuled (oorpus eibulee) prenint bral fete, ortentase 1a fel oe ¥ -m- ie ale tibiel. Ds rensront of ele otnt evidents numei tn 3/4 superioare ale ogulut,: nnmed, dout fete = Tal Jainrald (faoien Interniie) proxinti superior un gany unde ad in~ ser msperontort lung 91 aourts Zata nedtelh (facies madiniis) sste cea mai ingustl Caf a cipulets Fe shoogte oxoenta mdialt (cristae medialis). Anca tocth 0 U8 104 whyanylnid coher Cope fikoe Hbscaps fernone Te menee tp tinom age é Upecters boagus & Mlstersoe elgiforane kage -- U ksteaser circum bags Mi rienser holies beges Miituborss ores — Pilg. 130- TBI AIBULA nseRr1 MoocUKARE ~ weaere Gereneord ~ Ents postorioeri (taot srensve mdialt, Marginile fibulei sint, auterivars (maxgo anterior)pe oare ae prinde sey= ‘ad Untormisouler anterior al canbet, sazcima vostertoart (marge posterior) oon mat ssoupitl pentru septul intermuscular posterior gi margines intexogogsy (marge interes fen) pe onze se prinde wenbrana interosoasts De ronaroat al aceste maxgini atnt epizen lates Posterion) este deapirtitl de fate mediald prin Unttina proximal presintd epul tibaled Coapub fibulae) 0 formapiume yi Fanidald, onre are medial {ate artioulari ospolas fibuled (racieu amticalaris eapi- ‘tis fibalse), pentru condilul lateral al tibiel. Posterioy 91 lateral de ea, oarul pre sintil © apofiel, vizful oapuiut tibule, Capex oapitia fibulne), pe omre ae inser tone donut migohitutat biceps femural gi Ligenentul colateral fibular al articulafiel genta - we hiuluts Te Limite iatertoarll « capalni, numtth olesis colul fibolet, tr-se.tn contest} ‘gi ooul, nexval pevonier comms Acest zaport are uaze importantl fn. dLiniol, deoarvee printerea nervalud, tx calusul format dupll fracture caplet fibeled, eventuslitate Fig. t89- ~ TBA 8: FIBULA (MSCRTY rhrScet0-THaNOAse vedere poshtroard— Fal @e teewventl, rs ‘pensidilivaeid ye fehe anvericarh « gerbe ‘pe don dersall a ploiorulais UniLisa diatall 0 pesiungegte lateral gf infertor on galasle latezeli GhR_SARMLAEA (Wallowles Intoraiia)s Pe raga et medial oo glaegte fae artdaclah ms Legler (fecten axtiontarie mlleolaris) cave ee axticuleasl au faja mleclarl UL a talesuled. Postexiox-ce faa arviouiarl se afld o Copeestes fomn malegiad late anda (fence mallosit Untaralia) fn funtul alivuia a2 inserd Liganentel salesnee-fibular eure solidarisonsh axtioulayic taloorurald. Pate levesalll s mleslei fibulase so palo yeast user oub plele prin eave procminl, find ugex visibildy Fave posterivers predis- ‘tH un yon} pein cure eluneoll tendoanele mayehitor peroniert. i Gebeletul picierulud este fornat din 26 case agesate fm tres gxupertt seowety metetareel gi falangeie. 33 a (baraua) Osseis tarsvlut (oman tarsi) corespund casclor carpiene de le mini,stnt walt mal roluitnosse ef mai puternice on acesten datorith wollottirilor srasaute ast~ pra lor tn atatiunes biped Tolusul (tate) Qefentore - anterior, onpul oaulut! superior, Oronien-gt 20 mwa of ona wat promninentae ‘Talosnl enbe situat superior de caloaneu gi este aleituit dint gap (eapur vel), 9 Cooddum bai) 41 gore (ooxpus tet). al, margi- Facies ashlar Tavis artsg Colfige Se eles Facies mal 7a fash i facta fat Eee, Reisad medias select a ‘Processus possenior .18d- TALUS DREPT y « Figf33~ US PREP Hg BO Cedore sypenoar) S wredere infervoart) oe Goppul talueutut Coorpus tell) exe oupertor tronles talusulut (trochlen poutru faba infertosrt 9 opifizer distele a tibieL-Trobles ae eontt Jaial ou fefele articulare pentru mleolele laterald #1 medields Zage ~ saloolart Intorald (frotes malleolaris Interalio) are forné trimghiulert ou virfol tay done Inferior ae ‘af10 procogu] Isteyel ol taluaulut (procenaus lateralis tali)- ‘Fate maleolarh mdinld (facies mlleclarie medialia) axe forna unei vizgules Inferior de any on si pe fate laterald we af1K o sonk rugoasl pentru insertiile Ligenentares Postertor,ee af14 procesul postortor al telusulat( processus posterior tel: ow wn gan} nunit gontul tendonvlui mugchiulut flexor Jung ol halugelui(euious tendiots fausouli flexorie halluete longi)-Acesta eato wirgintt de dol tuberouli,tuberom2uh 2ate- wol(tubderoulum Iaterale)pi {uberoulul mediel(tuberoulum mediale),din care cel lateral ‘este mai prominent. Fata inferioarl a corpulul telusulut prosintl trei fete artioulare ‘pentru osloanusfate ertioular’ pootortoard(facies. artioularia caloanea postertor)el fe Sele axbiowlore miflooie of autertoarK(focies articularie oaleanea medis,anterior}ed untte tntre ale. Intre fata poatorioar of cea miJloote se aflt gantul talusulut(sulous eli) ,oare Impround ou cel a1 caloansulmt forma’ sinusul tarsului(einus tarot). al Ant o tabi eomverd, fabs artioulard pentru naviouler (facies artioul Baloaneyt (oaloancus) Gsleaneul este cel mai mare os al tarsulnt, xlungit antero-posterior #1 agenat aub talus Oxientaze: superior, parton ou fatele artioulare, posterior, extremite- ‘fea 00a mai volumnoast, fer medial ganjul ool mai eatin Pate aupertonry articular’ {n partes antertoarl. Pe 00 giseae fofe artioulare corospunsitonre celor desovise de talus. Rats grtioulark postertoary = UR - (faotes ortioulexie txtnria posterior) ante deaptsyitt de oon miilooie sf anteroarl ties artionlaria telerie media,antertor),de santul oaloanean( sulous calesnet),caze £ dead {aprount ou cel ol talusulut sinusul tarsulut. Posterior de fetele artioulare re freylatls SBS ae CUEANEUL REPT, ‘superioar ry. a, sXsexte 0 supratati rugonsK, care vine in report ou nase gyiscest situatl anterior ée fendonul oalcenoan (Abile). Faja inferioark, relativ plank, are posterior doi tub 0) Noxon jue medisiie tubexis onleane:) pe; care are origines m.flexox scurt al de duator al haluoelut, ef procesnh, Jageral a} toboronttXt!$ colaanoone (processus lateralis tudexie ealeanei) pe care lu Vs Pe anbii tuberculf aa inserk gf aponevrosa pl Faye lateral « oslonnanlut eate suboutanathe Bupertor, prosintii o proominenyl, Pazaniord (trocblea poroneulis),care determin! pe acensth taj dod ganfuri, uno} wor pentra tendonul mynroniex sourt ef alvul inferior pontru tendenul m-pexentes (anlous tendinie musovli peroneorun). i Fafa wodiolk are un sant prin care treo de la genbil apre plantl, tent ne, vage of mexvi, nuait ganjul aalganesn (eulous celosne). Ganful este delinttat terior de tubsrculal modisl a1 oaloaneuiui, tor anterior.de gustentaculum telare-Pe ‘Ya wn superioard oe af14 faye articular talarK miflocie, tay inferior de aceastil fiat we gtaey wswould flexoris balucis longi). In partea postexioarl, corespunsitoare ollefiutul , yresintl fubproritabes onlosnennt (tuber caloanei). Atot se.insexK tendonul caleanees Cabtle). Superior de aocasth insertic se afli o soni netedll, oaze corespunde worl oe wervase. Anterior, veol presintil fata srtloularh ouboidianl (fasten artioularis eubotdea). Dou) msvignlar (0 neviculare) Ortegtare ~ posterior, fate concava, medial gf inferior tuberositates date Nevioularul este un os sourt, agesat po margines mdintk a acheletuled Piotoralai. Pata Int posterionr este conoavK #1 se articuleask ou capal talum2at. ga anterionrt oste convex ¢1 se axticuleart ou cele trei osss cuneiform, fitnd {ALK de doull orente,tn, trel fete coxespunsitoaze, Fata dorealt cate neayticulart gt wri, 1a” con plantart aprospe plant. Accasta presintt vedial ‘gulax (tuderositas onsis navisularis), po care se inser tendonul mstibiel posterior: odasth tuberoritate este singurul element al acestui os oupring in Nel» Dou oudoig (os ouboideun) Cuboidul este wituat pe margines lateralh @ pioioruiui. #1 aye o feqt tloulnrH entoxioamt, desplryith printreo orastd tu douk fajete, pentru me avaseiene ag 35 = Phalunges mediae Pralgex ater “Ahotes oreo OE naTE= on proximate Os grojelars me totorscig? eg axes pelaransalis = ~! Os euncitorme ti cuneifon z Os coneifarme — Me essai rerme dis fedeys, Fs . on erie oh @nowewtore ae “ores ham. ir sonra be cotwe, ; . Fig. 139. ~ UEETUL PIGORULUT Lig: 136- SCKELETUL PICIOR UMM (vedere plantaré) ( reckre eorsadé) Se eenoirme Trochlea tale Folarn prédinatia whilate Losin ‘mallir!® Os cuneifome mediale #83" SOULE PICUORULU! (edere medtaié) ae ree converg 1a XV of V- Poaterior, 9¢ ertiouleart ou onloansul. Cale doud fete a ral. odio} prosintt o tat artioules& yontra eumotformul al tyeilea, Pe fata planter r 3 owsig femdins eke Mioulons teres Hlbcsretge ah laser tees! erator cago feaus Fig 139 ~ KEATS HLSCLOR pat ATA BORSHA fF ACoRut 0 af] 0 proaminen}A onvent tranmvernal&, Luburozitates oubolduiut (tuiereal tas oubsidel). Anterior de acoasta, 90 ot1K un gant transformat de formstiunt fibroase, onnel, gnngud tenfonulul eugchivlul peronior lumg(wuleus tendinie moult pexoned ; si)+ Fate doxsalA 0 omboidulut eate noted gi nearticulari. ; Degele ouneiforne, “Onsele cuneiforme aint in numy de trei gi au form’ prismaticl trius ghiulurd. Kia mint ouprinaw inure navicular, posterior, ef primele trei metatarsione enterior, avind lateral cuboidul. : Osu cuneiform mdinl (oy cunciforme sat eu daze plantar. Fe fafa ca medialé ce insert metibial pow Qnul_guneifors intermediax (oa ouneiforne intermedius) este @intre cole trei. Metatarsionul al doilen se articuleaga ou el, dar ei on colelalte sdiale), cel mai maze dintze he -B7- maiforns pe lnturi, pitsunrind fntre ele oa intro Tojele entorioard gt posterioard, sint artioulare, de anenanon 9! asalisl ee eee _ _ = 7 orm lateral (os cunsifarm laterale), 6! Jum intee primal gi al dolled Baza privogte ouporior #1 mergines plantar. Ge articu WAbaisctor hotter. Mélexar arg horane Hm tererosset Torsced cod folie ereve—~ Mheroctor tells) Kegput oosguimn! ftCvar ely fora heaps Fig. Pho ~ MERINGUE re LA RADAR ead WA RORAG JeanK nedial ou al dolles cunciform, lateral ou ouboidul gi metaterstanul IV, anterior en al ITI=1ea gi posterior ou navicularul. METATARSUL (notatarsus) Wetatarenl este form din cole cinol oase astatarsiens. Ele int ease engl, ase eo axtionientd ‘proxinel ou tarcul. Ruserotarca lor se fuce ce in f-¥ pornina de 1a margins medield a piolorulut. Svatiile dintre casele mtatarsione s@ nunase Spa ’ $11 interosonss, Fiscare metatarsion prozintl un corp (oorpos) ou trai fete gl trai mar- ; sini. Page lor dorsal face parte din fata dorsold a acholetulut ptotorulut. Celelalte - 138 - Morginea infertoart eate asoutith @1 priveste Onnele metataraione prosintA proximal o basi (baste) do fora triunghii dart. Accasta are un mune varinbi} de foligoare articulare pentru fleon Gepal metatoroionului( caput) syozat distal este turtit trenevorsal of axtiouloart ou falanga proximalA a degetulut corespuns&tors Eximul motataroian (os metatersele 1) col mai sort: 91 ool mal grea. Extrenttates lui proximal’ prosint# o fat artioulard pentru primul omeiforms Plantar o¢ af14 tuberositates prinulut mtatarsian (tuberoaiten casio motetarsalis. I) pe care se inser tenonal msperonter lung, dup co a atrébétut oblie plantas Corpul abime fornd net triunghiviart, ou daze eituatd dorsale jtataraionele II, III, IV, V descresc in ordine oa mirine, al Yr! cel mai mio oi prozentina © tuberozitate leteralA (tubercsitas ossis mtataraslis por important tn anatomia pe viu a piotoraluts OABRIR DRGRTHIOR PICTORUINT, (ooaa digitorum pedis) Bobeletul degetelor ente format din ralenge. Fiscare deget exte forest in tret falenge ou exoeptia helucelul oare are doulls Yalangele degetelor stints pt : patelnrt spozbin corpudul adlw iit 118 ARTICUATIA GENUNCHIULU? Bos_intrapntelar Corpus adi pe— fagpee! pesterror) eum infrepatellare). 2h = arttoulatia gonunchintul vine sm raport anterion ou pperatal aponavroticoligaimntnr al rotules pi ou fascia gasbel, postorior ou continutul fosed poplitee, oa originen mn.gratroonsntent, tendonul de invez}te al mubiceps femural,sen{— tendinos, semimesbranoa, popliteu, plantar,lar lateral of gedial ou retinaculele pate= lof, eu tractul 1lfotidial 91 ou mbioeps femural (lateral) 91 cl mesartorins gi drepy 2 (medtat) : YVaggulaxtzatige Axterele provin din avtera doscemtentil » genunchiulut sas avtiowlard superioari laterald, artioulerd auperioard nediald, articulard mi jlocte,artt- oulerd tntertoart medial, articular infertoantl lateral, ecurontl tibial anterionnts Mafabloele, refomua liutatiod poriarticularl ae vari in colectoare posterioare profum de, care drenearh linfa po tratectul aasartioulare mijlocii, in gg.poplitet. Uncle eo- Anchors autarionra ou traloct ancendent ei descendent dreneask lute tn ggepoplited interior. 5 fem x x Tiie of fibula wo artioulesss cuporior gi inferior 1e nivelul opifisclor Jew prin dowk artioulspii, tay dintizels afnt Ingate prin sanbrans intrrosoanl. ARTLQUIANTA SURIOFIBULARA Cartientatio tibiofibutarts) Articulayie tibiofibulars uneste cele douk oxtromitati proximale ale oase- Jor gaahols Puprafetele articolare wint representate de fata articulard a capulut fiba- Jel gi de fata articularé fibulard de pe condilol lateral al tibiet. Ble sint plane si acoperite ou cartiled hielin. Hildongede.unire Capaule axtionlert (eopsule ortioularis) mai groash entorior, eo inserh Ia periferta auprafejelor artioulare. ~ Liganentel@ oare intiress eapoula se tntind do Je cepoula Fibulei 1a ti die wf aint: Liceanterior al aapului fibuled (ligscepitis fibulae antoriue) oi mat po tornts augepostorior 8] capulus Cibulet (1ig-oapitis.fibulee posterius). S@lngria}g mu presintt partioularithti, putfnd comnion unas ou sinovie~ Aa gemunshiulute = 16 - AIAMRSNOZA TIBLOFIAUTARA (eyndesmonia tiblofibularis) Aosastil axtioulatic uneste cele doull o ‘ lor inferioares Supgatetedeeztioutazs nu stnt nooperite deott foarte var de curtile) ar tloulare Ble eint zepreasntate de inoisure fibulazi, o fath consavl afletl po partes ue tera a extronithyLl infertonse a tibet, onre ente in contact ou converttetes medial an oxtroaittfit inferionre a fibuled. Cole doul foe tn content aint eooperite de pori- ost, spatini dintre ale fiind coupt da liganentes Hiddeneele devotes oft roprecentate de Liqstiblefibular enteriox (ise tibiofibalare anterius) mei puternio, oblie leteral, #1 de Citestipiotibulars posterina), mi sourt os primal gi de asenenea oblic lateral qi in ferio: ale gonbet prin extremitatile Alnavints ofnd oxiatt, arbiculatiel taloerurale. PARTEYEAIeAtertor, meextensor lung a dogetelor #1 mapenonens tories, fax postertor tendoanele mugehilor perontert« Yoeeubarisatiec iperratie. Artorele provin din a.peronterEyier pervit din nsporonier profund (anterior) gi netibial (posterior). : sto de fopt prelungives divertioulert winoviales Membrane intezoscsall » gambel este wn dispesitiv fibres ease se tatinde Antre verginils intereaeaae ale tibiet gi fidulels Fibrele ef aint oblice iarerioy at Interais Bo pare of axe vol dear pentru insertiile musculare gi au fn trenseitexee fo7- ‘yoler oa 1a onteray. Renbrane onte atribitutll do ofteva erificii, dintre care want se porior prin care trece a.tibialll enterioarl fn roriunea antezioarll a gesbel, iar alte~ le inferior, case saint stsKbKtute de ramurile pexforante ale vaselor pereniere. Grosi— ‘pen wesbranct inberosoass cute maxini 1s univea pktriail supericare eu cote tret pltrint |Anfertoares In artioulatia tidiofibulark me excoutd migctri de eluneenrs, filnd 0 az Atovtatie plant, In sindennota tidiofibulark, ee produc migeKrt pesive de aproptexe 91 tmiapirtaves Migearea de Sndepiirtaxe = calor douk case be produce in flexin dozsald « Pletorulut, datorith 1Afinid mai mari fe partes antorionrl, a trobleet talumtlat (axtioulstiones pedia) ARNTCULATIA TAIOORURALA (artioulatio telocruraiia) const orticulayio,presinti o mre tuportanth 1a om tn stat 1 ayoa nonbyului inferinr, tn atatiunes biped, Re leegh camels guabet, prin internedial falamilel.de scheletul piciorulut. 3ste un ginglim aproape tipi Sqprafats.ariioulax§- Ossele care intek tn acenatil artioulatic sine, ¢1D4 fiboia of tolusuiedibia pertieipl prin fata artioulart infertoast qi fate artioulerd m- -- mole mgdlalt gt al LeolarE, 1ar-Zibula ou faye ortieuiark maleolark. 1K formenst fan £e1,co “aeonDE” In cere pltrunin talusul #L cere @¥ arbloulebiel © mil ware solidi- tates dep tvotiplare ankrios Do venazont, of supracata ELS Tebsie trobleari a talusulal este mat LungH antorompostartor, duct ij medial quprataga sibiefibulerl, pexm~ ralloelbs, ind asttel migokxi ample de ‘one’s axte dorsalk gi plantezi a Lig. falaitbulere poshrit pieforalut. 7 yan rie ARTIULARE MFERIOARE Wloneedewobe Fig 069 ALE TIBET $f FIBULET Gapoule ortioulart (capsule 7 artioularia) @ mai lexk gi mai aubpive fn parton antertoari ef poctertoamt gi ne prinde 1a periferte supzafeteloy articalaye. Medial gf Interal oa sate int¥rith de lignsente putemtee = Mgapentul modiel (Lig.wedinle - deltoideum) fot are origines superies. pe melecle tibial de unde 0 {eprigtie fn ovastat pe casele targulut. I xe descrin pam ‘tye plryit gaze tibtonnvipularia( onre ae printe pe fata doresls ef wedielé « nevioule- wale), para $iblepaleansa (fibrele ne insert po mustantnoulum tali), para tibietelaris auterior (fibrele ae inserS pr mareines medinlh a colulut talusulut), #1 Deve tidlete- ‘erie postorioy (fivrele ee inane pm proossul posterior el talusulul). = Jqtora} artiouletia taloorarall ante tntArith de bret Liganentes Lise fedegipular antaxtor (Lig-talofibulare antorius), de le mleols fibulasi, In partes 1e- ribia og thiol bulare anteries Porte Eh stare anteres ot tabonarizularrs Nes os cuneitorng afer, ign 190 LiAMENTELL LNTERLE ALE ARTIBULALIIOR, HOO PICIORULU) = terald a eotutut telusulut, Lgstolefibular posterior (1ig-talorivalare posterins) oe fo insert tm fone esleole! Intarale of po tuberoulul lateral al procesulut postertor al Coleswiut gf LigsondeaneofiDular (Lig-onlomneotibolere) care ae printe pe virfal se i pe fovea Intoral& a colsonsviut, avine fibye obiies tn Joe gf preston Haerigie otrtuesece ie interior eapania of are deuk funturi de sacsente- rer of posterior, of un dlvortioul auporior pentau sindesmona tibtofibulart. Bavytyrl- Ankeriox are tendonnele mnstibiel anterior.9i extondor lung al jelor, #1 RMnunchiol enmonlonprvos tibial anteriors Posterior mustibinl posterior, lung flexor, minunohtol vnaculomrvos tibial: poste- Hor, flexor lung #1 helocelet, geiisimea proachilianX #1 tendoanele mu-perontert lung sone YenuvbarsmgHit.otigerretie- Artexele provin din s-tinialll antertoazi(aa, malovlore pedialt #1 latezala), eatibinld posterioard et a-peromterls Nexvit provin fon, naperoniéy profund (ponte fafa antertoart a artioulajiel) #1 din mettbiel(pen- Fig/Sl= ARIICULATIA TALOCRURALA (vedere posterioar) ten fata postortonrl). Lintatioels ae varsK tn ganglionit tibial entertozt, poplitet 4 inguinal superticialt. ANTICUTATITIN INGRTANSLEND (axtieulationes intertarsene) Aoaste artioulatiit uneso intre ole cele gapte case ale tureulnt, existind task unele sonvroverse tntze oliniesent 91 anatontetd asupra denumizit #4.tntinderit = nove dint éle, Givergente neolucidate complet de Nomina ‘Tnternationaliae ARELOUIATIA SUDTATARA « (artioulatic subtetarta) Tete aloltuith, posterior, dim axtioulatia taloouloancanll of anterior din 2 Tn MaTs cute presentatl on artioulafie-aubtalanl ian avtloulabia postoricard dintve talus yi celoanou. Din punob de vedere fone}ional tual, cele doak artioulatit ainb unitare. Prin ole talusul transette greutaten corpalus eeleanoulut gi naviewlarulut, iar In nigolrile piotorului iau parte sinulten asbele ar Maulatite : Tnisle.srbiovdese ele asthoulasist ielesenseneene stot: fala arkanlans - a talosutut of fake axtioulerk talarh postericazh s selemnontuls Prise, este convext, asestneth ou un eiliniva plin, iar a dous complesentar, concave Me vealiseasl o avtinuletio de tip epronimatiy elipsciaalte ‘Waddeast desires cS "Gapeda artiouland Cospeuls articularie) oe insesk euperier gi infesies: ‘tn peviteria color dowk fete axtioulare desorise. Trebuie pesotnat of na commie ou al- te cevitlft axtioulars din jure Ba ente {nbUeivl de trot ligesenter + 2 [dgvtarogndoanenn Intere] (Ligsteloonloaneun laterals), este vertion! of ae Sntinds 40 1a fate lateral « talusului, Ia cea a ealeanenlat, aflinds-o profund de Jigenalonntoftbulars = Ligstalogntonnoan medial( Hgsbalooaleaneun medialeente mnt saurt ot prinde pe oustomtaoulum tali gf pe tuberculul medial al procesultt posterior al telnet lute ~ 19 + ~ Migs talocoloanoan tnterogos (lige balocaloaneum int Uganent foarte putemio oe ooupl sinus tare! interosease ressoun) este m #1 face parte din grupal ligamntelor taraulut gt goto format din douk lame fibroasd, une anteriourl yi alta postertoard, ultina fnt&rind oapaule noeatel mrLicula}it. drut migekrit ae dnvereiune Cruptoniie) 1 aversiune (pronatie) a ptotorulut tm artioulatia subtalar eate perpen Givular pe fefole Ligenontulat talooalcansen interoaos. Qiverele nnoprt onmote 1a intextor gi mt comumiel ou artioulatitie ain jure ARTICULATIA TALOCALCANSONAVIOULARA (artioulatio taloosleaneonavioularts) Mate o artioulatio ou mare importenta in mieotrile plotorutul, pattnd £1 considerath ae tip eferotdal, deci o artiouletie tririall. Malnleaztiaylare + cm orion artloutafie steroidal, este forasth dintme auprafa}ll convert henisferiel gi alia concave Suprafata convex coreapumde espalut t= Joselut, tax suprarags concavl aro nai multe elonente tn couponanta ef+.Astfel, gute’ Hoes cote forenth de nevicular (tain arttoulark postertoart), inresion, de ealoane Prin cole deol fofe axticulare, antertoard 91 aodiald. Navioulayul gt.asleanacl sfnt. muito printrrun Ligament puterntc, ligscoloanetnavioular plantar (1ig.enleaneonavioulde ze, plantare), care contetbuis i ol In completaren euprafetet coneave. De renazeah tu parton supsrioanl 1 este transfornat cart ilecinos, datoritl freeiytt ou oapal ta- emuded ee Desi, olasio, acostut liganent 1 se atribute un rol prineipal ti mafia woven capolat talosului, 91 deci a doltet plantare, cercettrile mdeme par sll infizes. acest lueru. Totuel este de uentionat ok pe fan Jot inferioarl trece tendonul mebibial Posterier, ox un rol tn mentineren activi a bolted. Mallgacel2.de,untze aint reprenentate der . S Licuiard_ oo se insert 1a pertroria euprafeteloe #1 commmiel eu cavitagile fnvecinstes ~ Le talonaloancan jnteronce desorte 1a artioulatia precedent, pustl= ip atet prin porfiunea Lot anterioark, Sntdrind oapaulay om ot etelacear Ca ohare A. bial enone) Os eonslorns Fuberosiles oss. ecreonanicedare eee cdovetewi Ms porantt Epombangggete og planlgys in| fone oer Mefeedia SNe Le Fig 182 ARTICUIATINLE PICIORULU (vedere whalers) ~ Mee cnloansonavicular plontar descris le auprafetnle artiouleze, este + 150 - pukernic #4 bine desvoltatt = Lge bifuront (ligvbifurentun) sau fn "Ys 1 se insexll posterior pe pentru oa anterior ef we fupart tn doud faeoioule, wnul mdisl, Licsoaloane peyloulay (1igcentoanconaviculare) gt alto) Interal, ligscalonnsoguboidisn (lig-caloa= mevauboideun) care ee prind pe cesele ononine. Aonst Jigamont presintl © mare izrsztentd fn solidarizerea onselo tersulai i tn special tn artioula}ia mediostexstent ov va fi donorial ulterior, Dusartioulares caselor Ain aceastl urtioulatic, mu se poste fi fiw secfioneres ligementulut bifuroats = Aigstolonavioular (ig.telonavioulare) este ageast pe part a pioterulat, fntre colul taluaulu 91 naviculare BAROYLGIA BU presinta mimic decsedit, tepeting eapeula pe fafa intextoa- doreelE wll. ‘ ARTICUIATIA CAICANBOCUDOIDIANA (artionlattc ealoansoouboiden) Takele.srtigulers sint representote de: posterior, fate axtieulart eubot— @ianil a caleaneului, fn forai de ea, coneavi de sus in Jon ei,anteriog, de fata poate-. wioard geubotdulet, dnvers conformett. Cole douk fete artioulare sint aeoperite de oar filed btn Widloasede.de.upirg stat reprexontate do capsule erttovtart Coupeule art! eulasia), mat slob reprocentatd of de 1iganonte. Laganontele sint reprozentate de Ligsbifuront (pettes aa lateral = lige eeloansonavioular) st Ugeplontar lung (ligsplantare longum) ngaaat superficial de pre- eodontul, Aooet Ligdnent forneask tupround ou gontul tondonulut welung poronter, de pe eubold, un tunel oatnofibros, prin care tondonul trece tn plants ARTTOULATTA 'TRANSVERSA A TARSULIT (artioutotio taret trenaveraa) Avtiouleyia traneverst a terculut sau medio-taratent (Chopart) ete de fapt 0 interlinie articular de forms litered "" transversal, oe trece prin douk arti- eulayit, talonaviculer! yi onleaneccuboidient. Rate forsatd dect, tntze primul yi al deilea rind de case tarstone gf a fost folositd de chirurei om links de dexarticulare, fn amputatiile pletoraiui, Accastt linte dispusil transversal are doud segments, unt! aediel, Sutze talus 91 navioular, convex anterior gi altul lateral, intre oaleanen #1 euboid, soncay antoriors ARTIOUIATIA OUNEONAVICULARA Cartioulatio ocunsonavicularia) Aceasth artioulatie sate formti de naviculer 91 eele trei case cuneiform Eatede.tetisulaze eint veprocontate de: fate anterioard a nevioularclat, vubdivisaté prin doull oroste vertionle fa tref siot suprafete articulere #1 de fotote| articulare postertoare ale oslor tref oa \ g.unize eint ropresentate de capsule articulark ce ee insert} ‘ticulnre ei de Ligamonte; — Liggs cuneonaviculaze dorsaie (2igg. : cunsonavicularia 40: cuneiform. Lia) ant aeed brat niito’ arts (ie Ante: ante: ato tree aoe - 351 treat bona! fibroane ca unnae fate doraait a navicularulul ou fepele dozeale ale celor bret ounsitoraey = Ungs aunponaviculare plentaze (1iggscunsonavioularia plantaris) asenl= nitoars ou precetentele, dar agosate plantar. ARITCULATITIR TRreRCUNANTER (neonologate tn HI.) Aosate articulayii de tip “diertron planiforal” tn numily de dont we tose tubre fofels artioulene ale color tret onse ouneiforne. HAd1gE08 Ae passe. Cole tect ceee oumetforne afnt aolidariaate tn sceste artioulayid de tiet tipurl de ligamentor po fata dorsal Liqneintenoonettome dozens (Magstnterometfornis doxstlia), ps tafe plontark Jignetntezounesfore plmtare (Less Anterounsifermia plawoarta) @1 de asononoa, de Lageintexouneiform ints ronoeee (lige Antereunoiformia interosaea) + De renayont, 1a artloutatiite interounetforme, Aoveste find reproséntat& de doud prelungiri, oo 9¢ inainue Min articutapier uneoneviouleres iM na au sinoviell propria, Intre onss gi care apar= ARNICUIATIA CUNROOUBOTDIARA Cowonologatt tn Mara) Arttoulayie ounecouboidian eats tot de tip planifors oa #1 prscedenta of aed Intro faye médial’ « ouboidulut of oat oueiform laterals i Wighoscgle.do_unirg stot reprocantate as trot ligaments, denusite auph.as ' ea lori Jig) otmossuboidian tntorones (ig.ounecouboideun interosaeus), ligeouasd= ooidien plantar Gigeoaneocuboidsun plantare) ol Mescursnouboidien dorae) (1igeaumece etholdann Aorente). HUMGriglg- scoates articulatit cate reproseutath on gi 1a precedente de © prolungize « sinoviale! artioula}ie! cunsonavicalar + Inoonatant, mat existd 1a cegele taraulul o nto artioolatie, guboideons- ‘HASMLAAD, Decnelogath fn N.1., co ae realisanall tutre fefele adiaoente ale color douk tate axtiouleri, ouboidul #1 navioularel efnt unite mele dou Ligemnter Lin-subeidoonsyicular doras) (1igscuboideonaviculare dorenle) yi igs ‘subeldemmarioular plantar (ligeouboiteonartoulars plantare). ANTLOULATIIA TARSOMMEATARSTRNE (artieclationss tarnonstatasene) ArtiowlaHit tarsemetataraiene oe realisoatl tates ultiaul rind de on ‘tevenlud (cuboid, cuneiforse)sqi basele ongeio aetataxsionc. Sint astiontayit plane HY Oasele ce participa 18 acoastl articulatie se artien ena intro ole agtfels metatarsienul I, ou oul cuneiform aedial, uvtatareinnul TT ov. sole trei case — quneiforme, mitataraianul TIT ou osul cuneiform leterel, day metator atenele IV oi V ou oaul cudotd. Yn geneval, interlinia avestor axtioula}id este convext! anterior wi pren sinth inportentl chirurgicalt, tn dexartioulare pentru amputatit ale plotoralut ie cast nivels Dupt acest ortteria, totalitates aceator articuletit, au fost ounosoute fn treeut, sub nosele Ge azticulatia lui Lisfrane. Do renazcet, ok interlinia convert, « acestor artioulajit, Intrerupth fn coutinultatea al de intzepkemunderea metatazeie— ~ 152 - aulut TT Sntve eale tret onan uniforms, ott care de altfol oe gi axtiail Hidde « Bint reprezentnte de capsule artioulard #1, Ligenentes = Higgstarsomtntarslone doraale (1igg. taxaouete tne fe doranle ole otnetfornelor 1 quboidulut, Ja fotele doreale ate nete- arn miataraion este unit de ofte un ligenant dorenl, ou exceptia celat presinta tret, ofte unul pentru fteoare cunoiforat ~ Lees taraorstataraione plantare (liggs tarsomtatarsea plomtaria) on tn gooeral aseoagt dinponifie eu précedontole, Presenting inal uncort variatit ae 1 pontties tind da Je fo! tontonsler. Pie: da al dotte = Uggs gunecnatataraione int (Cigg-ounmomatataraea intersesea) Jongh intse ole, suoeifornein cu mtatexolencle I - IIT,g1 auph positia tor, oe numee qedtal, miflocin ol lotern1. Col maint nnogte cuneitoraul T cu mstaterotanat II, eet ‘iflociu, leogl cone! forneie II of T11 ou eataoarplenole IZ of T1T.ier ee) laters ja cuneiform) letozal ie wstataratanal ITT-Din toate te, oo? mat yuternic este aediel mimi of "Liganentul Harrano". De rnearont, of aceste Lignsante tupart arttoulntitle tarsonetaterstone, fn trot cavitiyi ainovialgr un pentru eotaborsionul 1, © @ doua pentru motataratensle fx 91 TIT, of & trote pouty notatarsinnnte IV 91 V~ 2 APTTCULATITIA INTERUBTATARSIENE (Cortioulationsn intermtatara 3) Aevote oztioulapit ao reclisvast intro datele metatarsiensior, prin fo¥0 articulars, tar intze cepstele lov, prin Lignmntes Artioulajiile dintre oxtromitajile proximsle sle metatarisionclor, sint fm. general fn nunde de tet, primul naarticulinde- ou al doit ‘Brictl deci tre eavi- Tayi artiouinre eu capeuil, intdsite de Liggemetetarstone dorsala (exsnetatarsen dem walie), Ligaepotatoraiens ploatare (Ligsvaetatersen plentarta) 91 de Ligcomtaterotene Anteasanen (Liggemetatarsen intezosaen)~ ‘Binovinlele aventor trot artioulagit aint prelugtrt ale artiouleditior ‘varaonetatazeionss Capetele uotetoroionsior, na se avtlouleark tatre ele prin tote articular weyers find togete prin Lignontul setataralon tronovers profund( Mg.mebatarseum versun profundum). 1 trece pe oud ertioulapitie metatarsofelangione #1 aderl de capewe, Aa gt Ligamentele acestoras ARTICUIATIILE METATARSOFALANGLENS (axtioulationss sntatarsopbalengene) Artioulapitte astatarsofelengione unese petatarsiensle ou prinele falange: ate degetelor, f1ind aseninktoare ou cele de 1a ink, de tip "eondilartzoxi". Tate ptioplorn-Sint repzeventate de capal metetarstan, conver gt vurvit areneversal, qi deo wick cavitate elenoidK, de pe extventtaten proximal a privet fal te Widlesgele de_vetze stat epmerentate de supsulele artlonlare (eapeulee artioulaxes), G0 liggesolntezale (1igg+oolateralia) Bisesc o parte ot lta fa fleodzed artionlatia gi de Ligne ylentaze (liggeplentaria) formate ain fibrosartilase Hai partiotpl de agenenca, Is aoligarizerea aoostor artioulatit, Mgenentel metatarstan! ‘ranavese profind, umintit anteriors : In axtioulayia wetatarscfalangienk e balueelci, trepuis semelatll presen fa questeonatantd @ color doul case sessmotde, dexvoltate In grosinen Liganentulnt plontar fibrooertilagine ‘1 al tt Py iy aptg oe . 353 - ARTICUIATIILS ITRRPALAROTRNS ALE PICIORULOT (artioalationss interphalangane pads) artioulatis so elsone in nuntr do dout 1 fiecare deget, ou ©: $in naracetat onze are nowt anes Yar parte din grapul trobtanrtroselore Zobole orticulaze ofmt reprorentate de oxtrentthfile atetale, convexe, ale falangelor I 91 1, 1 de oxtronititile prozimle concave ale falengslor IT gi T1Zs Widlocgade de_goize aint reprensntate Ae onpule articnlare Cospulee ex do Lixavonto oolatorale (1igg-colatexalia) 91 de Linamento plantare (ligne plantaria)s Ginoyiale- Pinenre arttontatie interfalanginni ara o stnoviall propris, 08 trimite constant 0 prelungize plantart. MUSCHIT MEMBRULUI INFERIOR (mugoult mombri inforioris) In on, datoritd atatimmii bipede gi adaptiirit 1a fumofia de montinere a Antregit greutdti a corpului, a plotrizit oobilibrulut of 1a producorea doplantrit sam Propulsies corpului fn pozitio varticnIM, mombrol infertor capt o mare dezvoltarestn partioular, po Lingl afaptirile ouferite de oase ol artioulatid, mugohit devin mult mad volusinog! of mat puterntot deott cat af mosbrulut sum rtore Dupt agozazea lox topogratict, mugontt noxbreloy infertoare oe tepart tat mupehi af basinulut , musoht af coapect, mugchi at ganbot gf mgohi ef piotoralnte | Magohit teetnatut we pot tape} tr mectutetnseot gi meoxtrinseots Mugohtt intrinsoot ai dazinului formeard @iafragna pelviank gi au fost Aoaerist edatl ov mupchtt trunchiulut. Moschtt extringse! pot: ft denumt}i astfel musat Ain osure originit @t wim ‘tenfied Lox topogration. Din punct de vedere functional, ¢1 actionoast asupra axticule Vol goldulud of int mogcht af oxtromititii libore af uombrului infertor. Bi au origic ~ nea pe otsele pelvieulu! gi insertia po oxtremitates auperioart a feaurvlut, stat mugoht sousyi, dae grogi gi ou 0 maze foxtd de contzectios Dupl‘agonaroa lor toporrafied unit eo ofA ps fata internkl a pelvisulat, Aer alfit pe fate mxternt. Mugob{l de pe fata internk xpartin basinulut, ‘on exoaptia mepisigors, to nas mare parte xaginnit toners; HsTLIOPOOAG (metltopsoas) enbe format din maspaona mare, psoas alo #1 Miratnt tnvell}i de fanoin {1n0%. Mapsves pare (n-paces najox). Ave oviaines prin axoade tendinosse, ot cob caviteten nedial,po faye Interaih a coxpuxitoy vertebrae T2511 - ly, ol pe fetele em terioere ale proceselor transverse ale bituror vertebrolox loubares Fasoiguisle de ort~ Cine we uneso 41 formeasi un coxp susouler Tusifowm, ou divecyie descencentl spre pam ani = 150 = ‘ten weginit x found LDines- Trees spot pr sub Mgonentel tnghinal gi 1a nivelut aoeato An tandonul 05a, ma unegte ou ool al aeilice ¢t ae Jnseri pe trohenterul aloe Wipocee alg (m-peons minor) ote agoest enterior de m-jmons mare oi a7e pricinaa po Caiely Ieverale ato oorpurtior vertehrale Typ gt Iy- Fibrele sale se taret SF gmbe-un tendon ung of turtit ce ocbonrd medial, po fnts anterioark & mepaoes mre qi wa Anserd pe orenota peotinen!® n publauluts oent mugobi eave inconstant, find present fn nuned 50 Rain oastrl. Mitiing (m-!Mmous) ato priginan pe fos 1ltacl, ps onre 0 ocuph fn intron give. Vibrate aele converg fntr-un oorp minoular unte, oe trove pe aub,iganentul inght- cer st capt wise ou tendonul muschiulut peons mare-an innerk po trohanterul wio ‘W.pooas mare gi mu!liao dup& oum a-a artat, sint desorigi oa un singur igen! munit; msiltpeoss, doonrece tendoanols Jor ae uncse of a insex$ie comm py tren henterud whe. - In trotectul lor descendent spre coapad, ce doi mugoht invnli}i in fas~ eta tiieok tree pe sub Lgawentul taghinel, tupraunK ou nervul fomural, ints-un spetie pontt Inoyaa magoulaph (2acuna ausculorun). Aceaste este delinttntil lateral sf poste Ror, de marginea antorionyd a osulut coxal, antorlor, do ligementul inghinel ot medial de agoal 11iepect ineus La trecorea mugchitlut t1aproas peste marginoa anterioark « sea coral, ve aft Duran 41iopmctinge (burea 11ioprotinea).Ra comntol inconstant(10 #) vitaten articulard a artioulayies nolduluts Raporturs-Meiltopsoas, invelit tn fasoia liack, presinté vaporturi de © Anportantl practic’ deossbitt. i Origines af1K ottuatd lateral de incextia sttipulut sedior al diafzegnei, prosontind raporturl anteronlstnral ou xintchtul, tax antextor ow} veaole renale i wtewul. De ssnnonoa, anterior are raporturi ou oolonul ascondent fa Areapte gl cu cal dagoondont fn stings. Sub axcadele fibzoase ole originit m.paoes tres) Aetereis, vonele loabare gi rasurl oomumtcante ale ganglionilor stapatios loxbart« mrlor de mspooes s¢ gineso procenale transverse alo vertebrolor louhare, ou uugebii fextweneverane! af pltgat 0 lomboloz. Ranurile plexulut lombor tree printre fasoto Musceaze cae se prind pe corpurile vortebyale anterior 91 fasoiculele care #0 print pe procesele trensvorae, postortor. 5 Mai Jos, weiliopoose cate in raport postertor ou foun tiisell, tax sed! gu vasole Liste externe. Anterior, augchiol acoperit Ge fascia t1iacK vine in report. ce colonel aignota in etinge 41 ou oonul gi apendioele verniform in dronptas Acsat re port sets Lnportant in patolonia obizurgioaiA. Tn tnflanatit soute ale ovoulot waa Maovlel, iritapie do vooinitate meilLopocas (t1te-proite eprnjiculard), ou contrad fa neestue, iuprink bolssvulut 0 atitudine earacterietied, ou oospen flectatl pe bt G1 cyor otrth Interal. De agemonen, acest report intin a gugerat o manevril curentl de NRentnere olinio a ependicnlut. Medioul pezpind ou 0 prosinne oonstanth fose 111aeK Geeapth, bolnavul find ageant Sn deoubit dozeal, M1 indict acestuia, fectarea coe) ye trimchi. Aatfel, contraotie a-L110paces va comprina aub mina exaninetoruitt- ovoud Cpendiceie, gi va duos In apmritie durerii Sm onsul inflanatie! acsatora (manevze J ski-Leptaakd)+ “preotnd prin 1aowse auceulart meillopsoas are raporturt anterior 9 1, care ae aflX aud Fascia i1isot. 7 pod, acest mugcht forma’ prin faja aa anterioa:t versentul 2ev0- val al plongeulud trigonulut fenusal, ventod medial tn rapert ou n-peotinens Txprewoll aceste foranaat un gany prin care tree axtera pi vena femurell involite in tease vaseloy femurale. Posterior, m+ 1110peces vine fn zapoxt ou onrmula articuleties: # - 155 - - My do caro eote coparots prin bursa {liso subtendincsst (burua anbtendines 111408). In rogiunea anterlonré = cospset poate extertoriza aub forms unel tu- : ote, un sdoes rece al coloanet lonbare, migrat pe traisetul miliopsoass Fonopenn) a — jeanlat clesio, prosint’ (mportan¢l tn dingnostiol difexential al nerni— jor femurales Hranenul radiologic al regiunii lonbare evidenfiast totdemuma oa 0 usbsk conturatd woreinca lateralK a m.paoan mire. Re onte tangenth 1a aargines media: tro GBB usbret ronnie, ofp rintohiul este’ in posi fic novmalA,Disporivia couturulu! renal pe WAS BED rasiogratio 2 rogiumti loabare este expresia unui proces de perinefritly dad ee a. #1 dtaparitie unbret puoanulut, ssooiatt ou 0 weoliors concavl de accenss parte .- yas un flegnon pexinefzetio. = ‘Enexvatia aedliopscas este dath de xanuri colntersle ale plexulut losbar 7 + by of de nervul femoral. - Agtiune. treeina antertor de oxul transversal al migclritor de flexte- . i= mete Gin artiouletia goldulul, cet dot augcht au tn priaul rind.o puterntel aotiu- - 4 de flexie « conpset, ofnt tau punct 1x pe casele pelviouloi, Muschiul {1opaose oi je mai important ridiedtor al ooapeet (poste orizontald, diferit de sinergigti, joorul ef dreptul feaural, care nu o flncteazt deott pint 1e acest Nivel), do axe a intervine in mexs, propulsind ineints coapea moxbrului oscilants In nigonren de yxie msilice aoigurd componenta de forta, tar psoasul pe cen de lungines Seoundax, Aliopseas eate un rotator Lateral al compact gi ugor adductor. De asenenea, ofnd punc= Aldepaces fleoteaek polvioul ef coloana vertebral. MUSCHE RAGIONTT_ FASTER Mugobit vegiunit reotore aint dtepust fn trei planurtipupextiotel (mefeo F mare), Piflooty (mefesier mijlociu) 91 profiad (mtester alo 91 anqpolvitrobante- . nts SSISELVARS (m-glutacus maximus) eate ool mi voluminos sugohi al fen. a + HL are originos pe fafa Internal a artpnt ogulut iliac, posterior de linta featen, . vostertonrA, yo pirfile laterale ale refoior postorioare ale eacrulu! 91 oocuisulai, - faseia toracolombarll gi po ligsenacroiliae posterior gt sxcrotuberos. Inertia ¢ pe trasbul {liotibial, pe ranura Interall de tricurcatie a lintel aspre gi pe al Alea trohanter Raporturt. Kate acoperit de fascte, de abundent feat adipos subcutanst Plele, Mugchinl cate format din fasctoule separate prin septuri conjunctive care yl 1a fancie, fapt onrs face decolarea extrem de dificil. Bl noopert partial mfe= F mijlocte +i m.polvitrohanteriont, marea inotsurll iachiadiol ou formafiunile care ¢ Prin oa oL partes proximsld a maddustor mare gi a ma.posteriori af cospsele.fi- rior vine tn raport on metensor al fascie lata. Margines ea infertoarl eate tore ‘Tendenul de inserie al mgchinlut, determin 1a treceren peste. trohan~ wal mare, formarea zohentertoe & mugchiulut fester mare (betrochantertoa m = 156 = Agtiupe: este un rotator laterel, adductor qi extensoy al cospeet. Fiind ool mi putsrnie extonor, ofnd ie punct fix pe fomur redrosenc& bazinul, avind rol iar portant in wenfinores etayiuntt bipades In ortostatinn. gt fn mxaul obignuit este inse= ‘iy. HL intervine nunoi 1a opleoarea bezinulut fneinte, ofnd pexpendiculara coborttl Ain centrul de greutete trece anterior de linia bloondiliank (fugt, dons, ureus, olre~ ‘tel sau ridieatul anor grouthyi, ot penes 1a parte activi u migotrile din iverse aporturi, in care pelvioul este solicitat (gimnactics 1a aparate, volei, inct fo atilul “delfin", judo, oflSrie, onnotad otos)s In report ou axul angitel al mtgolrit Ge ndductie-adduetie, fibsele situate superior de aceata intexvin tn abduetie, pe ofnd cele situate inferior in edducties Contractia simultant color dot mugch! fooieri cree te aofiunen sfinotnr anal externs HLEEGLEY.WIJLOCIY (a.glutaous noatus) axe originoa ps cele tre pitwtat anterioare ale burel oxterne orsstnl 1l1sco, po opina AliacK antero-supertoara, pe fafa oxtemf a ariplt osolut.t1ne, fotro linflte fosiare anterioart 9f postertoart, Preoup gi pe fascia footers. #1 oe incord po fata laterald a marolut trohonter. . Eaporturk: nate asoporit tn troase aa postertoart de mfouter unre, tar anterior ao Parton 6a miJlocie este superfictalt, ecoprith te fesota footer, B1 acoperd partiol mefooter aie, mazginile lor antorioare venind ta sontaot. Intre narginn wx postorioaré gl cen superioart a mspiriform troos minimohiul vasoulonervos fester ouporior. a ef fosiorul mare, aovob sugcht prosintt in droptul trohontorulal marty 3a trohenterioS n fralerutu! wi fluctu (bursa troctunterton waglutet exilit)e nexvatie: nefoater auparior (Ly - 8,)+ Avtdune: Iutnd punct fix po pelvis, fosciculele sale anterioare produe Abduobin gi rota}io mains, ontw mifioctt stduntia, tne owtn pontarte innate al Hotatie laterald. int oe contract in totalitete, acest augohi oste rotator medial gi. abductor, aceast& aotiune flind dlotatd de fibrele sale ontericare, cole nai pubornicee Tntnd punet fix pe femur, attt fn are oft gl artostatinn monopodel, wau atvttura ts fun pioior, mefestor mijlooiu monfing bazinul ortzontel eau £1 fnolini de parte mesbrue Jat de spridine Pr: Q (meglutnons wintmun) are originon pe faba axternt a artptt coulut ooxal intro linia fouisrd ontertonré gi inferioari. Fidrele sole converg intra tendon care ae Inger pe earginen anterionri a marelul trohonters : Hoperturl. Posterior, este acoperit de sugoniul fectox miJicoiu, tatze 4 a1 nogeht trooind vopale gi n-fonior auporior. Anterior, acopart capsule artioulee fled goldulud ef tendonul reflectat al mdrept femural. Intre tendonul er ate a marels trobenter se afi bursa trohanteriol a festerulut nig (betrochanterion mgluted Mnint)- Waxginea ontoricox§ o mugchiului vino fn raport of marginos eoreapunsdtoare A usfooter mi flocius Marginea oa posterioard.vine tn report ou margins suporioart a me piriform. Apexvatios neteoior superior. Agtiune: identio ou a mefosier mijlooiuy WAFTRIVORY (wopiriformts). Rete on wogoht triunghivier ou bess tn pelvte 4 vivtol pe tyohanterul mare. H1 are ortgines po fafa pelvink @ sacrulut, lateral ae gdurile esorate anterionre II - IV, pe marea incizurd ischiadio’ ef po lis. roischia— @ice De la origin ne totranptt lateral, iene din pelvis prin maven tnolaurll inchiadiedl vi» tnsork po vistul mazelut tronnnter tendon) aéu fusionind ox cele ale ma-genent #1 obturator intarn. : Reporturde Muschiulut piriform 4 ae denoriu: o portiune Antrapelvial, onre are raporturt poxtartor oa sacral, iar antertor ou origines plexulut sa0rel, ree ‘ai gi vnsole aliaes inteme, 9 0 porfiune extrapelving eare vine in raport anterior -176 elev mare, superior ou mefeaier mijleotu fer Anforior ou meramen supariors La inate ain pelvia taparts inetsura teobti ta ous orifictis suprapiriform ( pe unde toa ne gi vasole fusiore auperionre) gi infrapi~ ritorm ( pe unde fea noeischindie, outemat femnral ponterlor #1 minunchil vasculonervos vuginoe intorn pi fantay inferior)+ Prim sceste dou oriftett se pet produce hernii fem shares ou artloulatia soldului, postertor ou Tnezvabie: © remus proprie ain plexul sacral onre t2 sbordeasi antertore Wm glitaes mealies, M piriform /s A obloraleriog colernes trochanter major ‘in glelaeis maxrines, $y Z Madhatr ges q ; ~Thaches ihotibialis I Ay Yevastes dalaradis Mh semilendinassd j 9, biceps femoris M.seminembranosus + A vastus mecbiatis i \ Fossa poaliea. Wo lepresiaacs yh NAO ser hate) ¥ cape Pibudas A poplioa Sey al Seal Fig 182- Husesil ness POSTER IOARE 4 SOARSEL. (plan profind) Ackinner abductor, rotator lateral et extensor a1 cospests HQEUWATORATVTENN (meobturatortun dnternusjare oxicinea pe comtam, giturtt urate, (fata medinld a dechionulut, a corpulut #1 renurit superioare « pubtentut), pe fafa media?” a mnabranel obturatoril of pe fate medio @ coxaluiut tn poryienee one corespunde scctabuluiut, Fidrele sale ne tntveapth posterior #1 lateral, tree prim sept Bipomohlion wt se juzexh = Arcus taaghneus cblovectale (vont poretit tranchiulut). Superior de aceasta pe fascia an, se insert ms joperk articulate soldutet of este aitust profent de msmare Hester, fntve et dot aught gieindu-se oleoentals vasoulomervoase care treo prin orifi- oiul infrepiziform, Meobturator inter oate tncadzat superior gt inferior de magohil ge mnt. In tresarea prin loa inctzurl fechiediot sub mugchi se aflh dures sseniediol sobturatoy intorn (bursa isohiadion suncull obturmtort1 intemt). Trorvatla fo dati deo remurli x plexniu saovals = 158 - As{iunot este oomunt ou a oolorlal{i mn.pelvitrobantertent, flind rot Istoxal al coapset. M.GEUUY_QUERRIOR (m-gomolius ouportor) ve afl po mazgines superivark « meobturator intern 61 are originea pe mrgines superioar’ ot pe fata extern& a spinel teohtadioe. J My TEFSEIQB (megomnlius inforior) mult wat voluminos oa precedentuls| 80 af14 infextor de m.odturator intem gi are origines pe tuberositaten ischiadiol, se portor de ol m>icepe fomurel, Din desoriere.se observ, of aot dot mugeht gement fnontroaeM auportor. qt Anforlor meobturator intern, fiind conciderati olasia ca dovi fascloule extrnpslvine, ale acestute ’ smploxul format fiind numit, trloepeul coxal sau tricepsul fomurel rot tor Macelintor). Fibrele olor dot sugoht, se Sndreapti lateral, forafnd un gent pentra mobturetor inter, ps tondonil oXruin ao tering, Insarindusag fmpraunk on aonste fn foun trohantorici. : Roporturile sint asemiinitoare cu ele mecbturator intern, antertor, ou eapeuta axtsoulafiel goldului, iar postertor ou m.fester mare. gi mininchturile vase! nervoase o¢ tes prin orificiul infrapiriform Inforlor ae aflK mepltrat fomura! Inorvatio: oof dci mugehi eint inervati de ranuri din plexul sacral saw obturator intern (eomon superior) ef din nervul mepXtrat femural (geen in nexvul Anterior). Actiuno sint rotatori Iaterali al ooapsot. 4 AE (m-quadratns fomoria) ente un augeht mio, patrulater a flat tn profunsines Bl are oricines pe tubsrozitates tachiadied sf Ansow lateral, pe fonur,subd croasta intextrobantziol. Fibrele scsetut augohi sint ‘traney Raporturtt antovion, ot capsuta articulatiet goldulut, tar posterior ow @leuontele ce treo prin orificiul tafrapirifora, cu exceptia pachetulut vasowlonervos wuginos intern, oo vointrd in pelvis, prin mics inoizurd iechtadiot. Inorvatie: o rasurt din ploxul sacrals + Agtiune. Datoritd dixeotiet transvoreale a fibrelor oxi magcht sourt, este unvl din cei mai puternic! rotator! lateral af’ cos] MLOMTURSTOR GxTKHY (meobturatorius externus) este un mugobi triunehiu turtit, 09 are origines prin trei fasctouls, pe fata externd a contumtut osoa,al gt obturate. ¥1 nu axe originsa pe mesbrans obturatorie, de care este despirtit prin f Adipos. Mibrele oslor trei fasctoule se unesc fntr-un corp muscular, on trn ° gH pe sub colul femurel, Incrucigeart raja posterioart a avtioulagie: goldului oi se Aged fn fundul fosei trohantorice, posterior de mobturator interns De remarost, of originea fasctcululut superior, etrounsorie impreunt o@ © band Fibroass (dependents a moubranes obturatorii) orificiul anterior al canalulut obturator, prin cara piriasgts polvinul, mAnnnchiul vasculonervos obturator. Ropoxburi- In portiumoa modiald mugchiul vine in report posterior ou me brana obturatorie, inr anterior cu mmstliopioxe, paotineu, gracilis 41 adductor maze. Intye m.odturator oxtern gi pootine se of14 ramura antericari a neobturators In Iateral& presintd reportur! qntertor, ou oapauin artioulaftel goldulai, iar posterior ou mepltrat femural. + . Inexvatie este dat de o ramurk a nervului obturator, ov ss desprints ai svsgta, do obicet fn canalul obturctor, inainte de birureatia oa. Accastd ranuri Parte fn alte doud mot ramuri, una care intra fn mugch! pe mirgines lu superioard gf alta pe aja antertoart. - 159 - Aciiune. Beto rotator Lateral cl compact. Datorith tralectutet ala, ae. te tape extort « giurts ovturete, 1a trobenterul mare, breatat pe sub eoltl femral; Juaecbinl obturator tntern, are gf rola? deo nontine actty eapal femnrel fn artiontas iia yoldalas Weoms.coure = Mugebit eoapect aint favelifi tm tatatitebe de Zasois jase. Intre cele le Lintet napre ale fomuralut 91 fesoie late se afl dot + anal Lateral (eaptun invermusculare femoris latezale) gi altel pected (septum Hintorausculare fenorie mediale)s Aceste doull aapturt fupart wagehis eoapeet fn doul ze fetunt of anume une antextonrtl gi alte posverioari, ‘ebgpte asc date = to grepiles spedial ay 5 ww igteateem (in region pgstesoane,, : = Fig.154~ SECTIUNE PRIN COAPSA DREAPTA ; : + (schema) Posterior de soptul intexmsoular.uedial ae gi F ooapwed Sn care eint cupring! m.peotineu, megracilia ¢1 cet tre meadduatorte..- tnt aeparsti de muyohit regiunit posterioare prints prelungire « aeptalat inter! onlay medial. © gropul mediel sl me $UGCNLE REGIONE aNTERIOANO A COARSE J (netonsow fasotan lates)» Acest. magcht eate stam Le eoapall fs Prosintl © unitate de desveltare gi inezva> Portes lateral, a veginnit anterioare «. c0ap-. ‘pe feseie fen.” + Donte achimba fibre musculaze on musfesier mijlooin,feaion + Fibrele mseulave, eu directic descententl sonverg fntz—um corp musguler eaghivlary turtie oo se continu la nnives treimii aupericare eu dowll tzeimi infe- _ oare ele cvapeui o& Szastind tistibiel (tractus iltetibialis)» Aceastt formpiime fie! i, aflatll yo partes latezella coareet ae teratnl ye sundial Interval al idiot; rupee eviginis ustibial anterior. Din porpionan infertoant a tresvulel plosoll fibre margines leversll a rotulet, _ . Rapazhari- Bere on wagons ficial, fiind scopertt de fascia late #t + Frofund de @1 ae sf1K mevast lateral. 'rrin mavgines entexioasi vine tn xapor} “eeroitor, Sex prin cea posbertoant ou msfester i jlootue Taaxraliag Foto ceed de ustesier auverio care intel tn mugoht pe fate dations. Hato Pme ia tensiune fas! ‘Profundl al fascial Inte axe 0 aoyiune complexe Fria ooutrasti ly apoot yi tractul dliotibiel, fixind artioulatia genunchivs - 10 1 gambel ofnd migoarea « fost inttintit poate £1 £1 jbduotor ot flexor al cospect si iat Jul tn extension De aseven ‘alfi mugohi. Ofnd te ponot fix pe polvi - priv © ugoarl aigoare de rotatie latersti - M Mobligus Cte MAE 6 Men Apsetioe Msarhovies Prachusyplipg Mrpotes Reames Mogsls Sitters [tig pabelive Capel fhulae « “ : us . 7 Ly pig t55~ Messen! COARSE! (aspect Materel) = Pata coutrae}ie any ol apast aanpss trobenterutet sare, oovprinind artfel : eapal femarel fm seotadul. M.tensor al faseied late are zo] in mentinves echilibralet fm etatied of maa, pe ploforul de aprijin, prin tnolinaren pelvisulut 2 sovenst parte, 7 fecovetad sf advoll central de greutate al eorpulei Gessupra panctulal de eprijiae 7 Zi torius) eats oe) mii lung migon din organion,fiind eituas 7 superficial ta beghtmea onterioart a coapact Are gxicines Dé spina {1100 axterecsupen 7 Sieard qi pe ineinare acblacenti Pibzole aele, formeati ws corp sactlar turtit, 0 toe : ervelgeasl eitertor seevacrieeps, avfod un traiect descendent si.medin} of 0 jusexh z faje medinld « diafiset tibiet. proximal. Le looul de insortie, tendoncl sie forneast Plsnel aeperticial, al nat semplex fibsos nuit "pietorel de giscl” (pes sasevines = pew r ‘emologat fn MeIe)> Flannl profuna este format de pendosnele Ge insertic ale mucgracilis 1 oi svnttcndinons Aeeat plan eote separat do condilul aedial al tibiet ¢1 de liganental x Celaveval sibiel, prin buren ploiorului de stack (urea enserina). Iutze sentecnets mos cretter si geastits, wexval onfen devine aupezfictel. Intse cots doul tendoane oe eflt y buzasde anbtend noses ale asrostor (bbssubtendinas mssarvorit)- = 18) = wrorkurle Meorottor wate tnvelit tntro dadublare « faeoiet letasciing Fortornt de ramurt ale mafomurals Prin fata superfiotald eate ta report.ou fesutul edl= pon suboutanat of ou piolony tor fate profundd acoper& anedrept fenural, vast medial, 1 gl marie adduntors Tapreand ou meteneor a} faacint Inte yi tractul tLovibial dolinitonsé un triunght, on bara infertor,tn core no aflk meovadrionpas In treimea supericart a compost #1 Gen stitute mrginen Latorald a trigonulul foau- yale In troima infertoarl, ate ayoxat pe noubrenn vastoadductorie oe formeash perstele anterior 41 conolului adductortlez ~ Munter (oanalis edductorius). Tot atel al este tn avuntgnt anparficial de vena antent ware, dar anterior aro reperburt ou fata milinld @ orticulatiel ganunchtudut « Foarte importente aint rsporturile erottor ou artera femurelX, pe care o tnorne otgoaad fn “X" In virful trigonotot fomura! Elin ettnat lateral de oa in treimea superion- ri a oospeot of mdicl,ta broimea inforioark. De actos ol sate suechiul entelit, al arten rei fomurele gi este folosit oa reper poutra Aenooperirea et liqstura artorel 1a virful trigonulut femura! Inervatig cate Gath do mi multe ranurt din norvul femurale Agligng. Meorottor trene anterior 4 ar 7 . Sionlafia goldulut, fiind f1>x0x al ooapee! Fig. 156 TORWEREA PIIORULU ae ctea qadial gi uyor poaterior de artionlen fie gonunontuiut, este flexox al gombet pe epal, degi sate situat fn reginnos anterioard a Meorottor aro of o rodust thine de abductie, rotabie laterelX a eoapeet oi rotate madiall a gonbels Cind ta Punct fix pe tibie, tnolint gi roteaxt pelvieat. 2 ape (a.quadrtcops femoris) este repre; voluat- ant mask ade Fegiunea anterioard a coapseis Bate cel ai.mare of nai pubernto mugchi din orantems 1 este format dim patra fascionle masoulare, o¢ au suye— wior oigini dietinote gi s¢ tnese inferior 1s bata rotuled fntz-un tendon unio. Cole patru fasotoule afntt dreptul femural, vantul lateral, vastul medial gi vastul inter= wedter. (mexeotus femoris) singurel bierticuler din fat ilele componente ale cvadricepaului, are oticines prin tendontl direct pe spina 1llaol antero~ infertons#, gf prin tendonal reflectat pe o suprafayX teiuaghinlartl situac superior de acotabuls Ave o stgueturd bipenatil #1 20 termink inferior tn tendontl unie de insert al evadricepsulets 6, MetaatsJataad Cnoventon lateraite) ane origineas Satine, pe Linte ¢9 ert forcatie laterell a liniei aspre, pe busa extern a acesteia, pe fate anterioart « mar Aut trohenter, pe soptul intermuscular lateral oi ye fata lateral « oorpulul fi Inferior, ae toralnk de sssmenen printrao Iant aponevrotiol. C MAyagt meaian (movastus mediotie) mit mio on pri urate dental, are origines prin tvacturt fibsoase pe buse eediall a Mntet assre, pe fata infertoert a colulul = 162 - qwruints Portiunes olrnoast cobonrd pint mproape da partan medialis xotulet, dind pe vin on relief caracteriatin gf ee continud in tendonul unte prints-o laall apronevroti~ a (mevontus intexsedius) sste 06} met profund fasctoud epesiely fring situst tntre cei doi vast! descrigi mai sus. Fata lui ante sions formeast Iupreunk ou aeagtia un gant pentru aedrouc femorals Ave 0. opicine ta Cinet pe fata antertoarll a orpulul femurului, Lox in treimea infertoart gi pe bi latoralé a lintet-apexe, fapreuni on el WERE MUSH, REG. ANTERIOA RE, A Fag 188— “COAPSE/ (plan sypertierad) Interior, tendosnele terninele ale celor pntru fanctoule musculere ale ovedstoepeulut formeazk un tendon unto. Flonul superficial al acestuia este constitult de tendontl dxeptulad femural, pianul wiflooiu de untze a tendoaneloy vagtiloy medial ai Intaral, tar plant profond de vantul internediars Tondonul unie a1 ovedzioeprulut se prinds pe dase mi pe margintle rotulets pe care o fnglobsazk of 2¢ conbinull inforior ou tondonul wotulten, care se ingext pe tubarorttnten tibial. Astfel, rotula este consideratii un os seaomoid, deavolter in grom fipen tonfonulut de insertie al ovadricaprutut. Tn rogiunes anterioard a genunchiulut existt mi wulte bara roameskat~ fad, auparrin m_nnboulane! 1 oonh famuinent aa Een salaeh Quemuboutanan pres Yn) gh fannie Inte hurae purtraatals prapn- pateliarin), dar Sutra bandnnnt 9 balers Cheprapatstineia aubtanotalla)s Intra tendon at perteshul eotulal 99 afl8 pur WAinoaal propatalard (h.aubtandines .ocpaballartn)« 0 burat anronal darroltats, ae nfl¥ otra parton iptartoark « ovadelonpautol 5 femur, burna auprapato der [h.wupea patellar). Tot antertor aa 9} Loviayia genunabiniat aa arH trat bdrae atnovtate, Antarine da xotulN, Dew Aintree a0 se xlineso antarior de tandonul rotuliany Mproes urea puhoutnnats tnteopnte tart (b.aub= oubnnen infrapsteliaris) wf bursa pub- autanath x toubaroz! Ul Uihtala( baanbe ‘outnnea tubaroattias tibiea) gl on tre. in postertor an ol, burax infrapatelae MMi, soas eh profundt (oe tntrapatatiarta profan~ anys Crista disca Aitrrces Megrhriue—~ mpentineas k Roporturls Weovedrtoepe sete tne eruotgnt pw tata Int motertonsd ae we erottor. Deaptul fomueal nes rspertart uperior, prin mursines lat. YaterelA, ou wetansur ml fascia Inte, wo@in} oa nstLiopaoes, tar Lofertor, eats super a fetal, suboutanats Vesti, prin fate Maitre or profunil vin tn rapart on fajala corpulut fennenl, ov axoe pha intaratt $iulut United aspres Vartul lateral are peporturl superior ou v.rosion wave gt Megraciifs tonoor al fanoiel Jata, ears St scope A agechicors 4) rile Vantul medial, are Infartor repore turd 0 meadduetor nave. ganful format Antro e1, acoperit de o lam’ oonjuncti- sipste Yh 1 do meoroltor, couatitue oanalul far eefitis asuotortior in cave 08 af1X arternyven cnvaates macht v deg. FomurELA gt neonfone Af | abierinos Vasoulorisntia provine din asfam= ANG eeu proruoste : Inorvatia este deb& de ramuri mus ee j , ef A eelare ale nervulul femirals 10-4 SCHi ee Eq NN etiune. Prinotpale eefiune a a ovndrtoepa eato de oxteneie & kanbel po oonpat, ovind o fort de contraotie mult mat mare deoft uefloxoris 1 este astfel Andtepeneabil atajtantt bipadns Tepreand on meetanine were gi trlospe sural face arte ain langul tripled exteneiunt. Prin adropt fonurel, ovedstoepeul aor ebductors 10 flexor a2 coopset pe truncht #f Aro mre 1wportanyt tn nora, #idicind compen yi depinsing fnainte prin extonsie bruce’, ganbs monbrulut osotlant, stabilixind de aemonon genunchiul in exten sto, La mesbrul de sprisine AARC agg Conerstwtert gus) « font cenetanas on tractor abbrant tA Piste formnt in ofteva fibre ‘musoulare 09 au &- ~ 164 = Eigings po fava anverioard @ fewuraint gub vootul intormediar #1 #¢ jagexh pe funda Prolungtrit subevadriotpitale a etnoviele! gonunchiuloi sau a bares! supzapatelare, efnd cele douk commniod. Mein A glaies Me washes, Pig 189-MuSeHl REG. ans sponse! ‘Plab proven aporturi. Hote inoonjurat de oat adipos si se afil tntre fats anterishe \7X@ emurulud ef vastul intermediars Anezuntise nefomural Aotiume. Iepiédted prinderoa funtulal de a eulaze ale senumobiulale sinovial intre fejele arti MOSCHET MSDTAUT Ay conrsuy | qappceammn (nspecttonnn). Hapactinen este ool sat superior On snqohit: we costet regianl. Are grigines in doul plenori: superficial,.pe oeaste pectine, pe li~ Besentul pidian superior of ps.fascia pectines, si profund, ve busa anterioaml,avan— Yulut obturator of pe Ligemontal pubofemurals Fibrele.aale ou direotie infarewlaterall 0 Anaszh pe linia pectines (ramura de trifaros}ie mijlooie « linte aspre a.femmraint). : Haportart. Pata antertoarl a mepectinen, ecoyertth de fanct constitute setial, plangeu] trigonelal femurale Atot oetw tn report ow Iigazental Iecmner,ou vena t ~ 165 - tamrntX gi gonglionhi Inghinalt profunsi 4e pe tratactn? nenstntne Rabe postartoand eote fn raport ou nrticulatia goldulul, ov m-obturntor oxtarn gt ov poohstil vnoguloner— vow obturatox+ Mareinen ga Interall, tmpraunlt nu marginaa mdtals a melliopaona formas ef un gant ponte astera fonuenlt Vancularizatin ante doth deo rumurk x arturnl at enumtlare Comte Crista thaca / rale madinie. Sinn daca Mead Cage hs Turvatia. Mepsotinow sete inere sabia Ye sacrum vot Ain dook aunse: n.temurel care Mobluraforizs 34 aX raaurt po Enfa ontortoar’ gt eMerO’S obturator (ramura antiatlosrt) spe rata ponterioars. _ A gitleus ActSune.Princtpala nobiuns este dn Flnzin # cunpamt, produntnd de ananonan adduetia gi rotatia late ; zal, Oind in punch fix po fomury semilerdi200 —— ereotanih nnturlor palviaule Madductor Magnes fe BeADDUCTOR WRG (meadductor lon= TEPPER osportio tal mugcht din grupul wlductortlor gf are © form triunghiutert, #1 ore origi~ hon pe fata lnterald 9 xemurli in Lay. somimembruncs’S — faxtonra n pubiauluts De In origt= |_mgracilis nn, fibrole mansolery on weatir3 Sn avantat, avin’ 0 -lxwotia daa condenté gi lateral 91 a6 Spoor printr-o lash aponevroticl pr in= A gashrooremies torstitinl Vintet asprs, tn treatm mijlooie a fenurvlui. Acnastd 2 aponevrotiok eate cuprined lateral, fntre insertia meadduotor warn gt : medial de cea a mevact modinl. Fito ~ spuscuit MedIAL! AI COAPSEL Raporturt. Posterior, vine fo Valen superteial) report ou meaddoctor aourt tn pare : ‘tom ouperionrs gi madaucter maze inferioarts In scost interstitiu, se afl& rasura anteriosri a neobturator et wirale profunde, Anterior, este Incrucigst de m-oroitor #1 partiotpl fn partes inforionr& a coapsei, impreund ou m.adductor mare la formarba peretelui posterios al onnalolut adductorilors Nedial vine fa raport ou megractlio rar Intozal ou mspoctine 31 formant lature medial’ » trigonolat famurel- Vaseulertantio. Kote dati Ge ranurt din a-feauralX profundi. Tnurvailes Meadductor lung este inervat de fibre provenind din ramura an- tortonrd a nocbturator, pe fata profundd, inr pr faba antertonrl de rasurl mle nefemurale Aotiunea’ princtpald este de adducfie gi flexie a oospees. Datoritl taptun inser Snapoia oxulut de rotatio, eate rotator lateral al coapsel. %, ADIOS \duator bravia) este un mugehi triunghiulears Bl are. ovigines prin come Zesernule, interior de meadduotor lung, pe vanura inferioart » puble ‘oulul of 0 Angexd pe femur in trednen aurerioarh # Anteravipiului lintot aopre+ Raporturt. Este anoparit de mmspeotinou gi adductor lung si acoperd par Wnt meadquetor maxex Supezior ge af1K in report eu meodturator extern, inr aefinl ou anserinus to parti venuri ale lat of = 166 + Reprao! Miss Merginon suparionrl « w Vanstlariaptia ain a. £ “ree colle Adurctor xcurt an atl mub bifnroatie neobturate: alk profundts Radductor bregs! Madduelor bogus f; ; | HA rg. tet ~ MESO MEDIMEE AL COARSER 0g 060 ~ OS" (plan protond) Inervatdes Din ramura antertoarl a asobturet Aatiunes Yate adduator, flexor 41 rotator lateral al eoapeets MOL adductor magnus) eate apenat tn’profunsinen segtunit mediele a costae el mai posterior dintre adduotort gi totodetl cel. mai mare. Are grigines pe tuberositaten iachiadioll 41 pe xanura infeztoarl a publaull gf pe'eea a inchionglais De ls origins,porneso trei fascioule musculare puternice: fascioulol wu Perior ou Gizeetia apronpe oriecntell care se snoezh yo 2/4 auperionzl « linte furoatie lateral a lintel eapre aub insertie mefesier sare faacioulel wijlocin, care sate cel aa volusinen, ou Mireofie obliol interal of inferior, es dugszl printr-o lant aponervotiol in intexstifiul liniet aepre, latsral Menaduetor lung gi medial de ca pe tubexoulul adductorulals In acant nivel tntre tendonul de ineerfie al adductorulnl mare aflat medial, linte de bifnrontio medial a lintet espze, posterior gi © formatio= Re fidroash in formk de arcadd situsth superior, Aniteasil wn orifice osteofibres DMatul-tepdines Chintue tendineus) cunosout #1 sub nomele de inelul ‘dductor. Prin xosnt orifioin, vasele fenurale trac 4in canalal afdi ~ 167 ~ en poplitas, continuintuwan cu vansTa Poplitne Jn wivalul ineartitlor onlor trol mugoht nAductort, dar Sn opscdal 1a got mire an nflh orificlt pete enre artazele pesforsntn tron ta rngiuna postartonrt f ovapests Infortor Ge hist) tentinos ae sal af18 moort un al patralun oniticta,rrin care treoe a-suroro-mdla} @ genm= entuiate Raporturh. Fata antariouxd ara raportnr! dq mun fn. Jus au mmapactt= new, aaduotor sourt 9h naduotor Loney ao perticinind 19 fornaroa perotelut ‘seme posterior ei omnaiutel eaduetortior. ag. ticlernurale §f Agbfafories Da anononon, anterior are roportrt “Lp pobolipaes Be fou remven pontnrtonr m nechtinentors cava ee ane rer LL postertoare a conpzot, Satre ft of mnfduntor morn to afTE ned ragkiser ——asnates weateh, one maporturt ot mrernci lie, Yoanvlortentiacante datS de nefer Wii oe ee profands, dar in parton in fertanrl a coapsel de wsfemurclit M vasles lateralis —- Inorratia eate dati de ranura pos terfonr! a neobtnratrr g! da netachtan Lig. gall ‘aferale aloe noe ‘Actiunas Bate adductor of exten medias, aor al conpaely axtorit faptulut of | Lig. parilee 46. trece posterior de arul de flevie~ extonoie al articviatiel goldululs . ; Contzay eelox do adduotor! prece= Fig thd HUSCHI COABSEL VEDERE ANTE dort, nsedductor mare prin Fecoieu~ cf TUSERA (plan profend) Jul aku inferior Cinsertia pe tuber eule eadnetorniai) eate mt ro pediol al coapaot, fasotoulole cele Lig, collatenale fbule tor Leite menfinindu-gi sotimen de rotajie InteralXe oF WaSMAGEIA (a-nreotlie) otngarut biartioular din grupal meatal a1 mugent- Jor coapest fiipt pi asl mit Tung Alntes ef+ Axe grikines printr-un tendon Itt pe ‘yamure infericar’ a pubieului. Dup um traiact vartical, am toner pe fata mediali = tibtely tn couplera) fibres “plolor de gised" (vert m-oroitor). ‘Raportori. Pata Lot medtalil este auperfioiniK, mooperiti de fascia latas (be Sneructeaté inferior Ae tondonol terainal al n.croitoy gi de vena eafenk mares Pata lateral are reporturt ou musedductort, far inferior trooe pe fata modiold « arti~ culatiet genunchieint. Inorvatia eete dntX do ranure anterioari a n.obturatoz, oxne pitrinds tn ugcht py fata lol profundie Agkiune. Sete adauctor al compant gi continu flexta ganbel ofnd accasta a Foot inttiatd do mugchit pontorior! ai compost. Te gasba Clectath anti tator andials ” Bim usor roe - 168 - MUSCHTT RRGTUNTT PORTERTOREE A COAPSEI Mueohit aoestel regiuni afnt lungl, Linriiculart gt.se intina tntze pel- vin qt oanale gasbai. Ri an rol fn stationsa gi deplasaren biped’, f1ind antagoniett al meovadrioapa. 4 WARGRES ERR D-vicope conerte) imines prin douk capoter px pullupgs Comput longus) pe tubexo- nitetoa twontagien, printr-on tex eitendinos 9 don corun ou al mi prin gop neue Couput breve) fa dusteaton intostoard a datoratt= ditusmee 4 age Hunt Liniot eapre ef pe born on ( fetnenl, intro eadustontt maze ot veatul lateral. Cele douk eorpart nuscelere 80 wieso fn pasten aupe= rlorrl m soapest, #1 dup un tre- ieot descendent #1 lateral se in- | Pca ne Wide gerd printr-un tendon pe virful onpatat ttbalet posterior de trae tal t1tettbial. De 1a acessth to- } sortie porunen dou expanniunt fhe | broame spre condilul lateral. ei In scvgos meng‘ *HDLOA of apre faacte. ganbets Reportort- ¢apet img 02 4 semilendinosus Agracits A semmerabranose a cops fupremd ou m.seuitendines aeStutese plenul euperficial al. Msartories fossa poaliita regiuntt pontartoare. Caped.2img, este ecoperit supestor do a-fester M plaatiss mare, far métal vine fn report on Agusheeramius MW gedhgcsoning Mananitendinos gt aexinesbrenoe. Opel oe a (oapeliakrade) Capad oust al n.dicope oste a tet posterior de septal intermuse Pip a mash Aes nosTenlpya A eaNe, ST Me eral «masts lui ei tendonul sdu de insertis oreeeaK marginoa supero-IntezelA a foset popLitues Peta sadiell tentonultl avvtesps ays eases aes epas sans fasasezorice ea feeesteeceeetoneoreeee zn nessa Tntre contol Uleepeuial A eyed Elbeld! ae afll naae aeeectico nferioenk a ssbicope tonal (otsee abendines mibieipitis fee tate fomieal, eaten a ee Inenvatie. Kote inorvat de nefechtadio prin ofte o ramurl pentsu flecere Antilune. Rate flexor al gambet pe ooapot, ter pe gamba flectath este gf rotator lateral al acesteia. Capul lung yxteneox al aoapeets Z~ MSUOTENDTHOG (mesenitondinogus) aate un wugcht ling, continuat te Ju: sitstea eo infortonré un Lendon lung. oflindrio, de unde derivil gi nunele ais Bete e~ sozat fn parton mainte a vogiuaid #1 are origines tapreuak ou beroni tat biceps femurel pa tu Aechiediok. So inoord Supreunk ou mecroitor gt mgracilie pe tidie medial, tr = 69 = Gorpul mivehtulut prozinta 1a jundtetoa particlsind da toenarea “plelorulul de giaek on o Intarawahin tandinnns¥. abtted lateral oi hnvorturte Rate sop ett amwrtor fot mebtoapa fomrnl, inr tendonvl au formenet Lotu= . Pe fata an profunai ante fn raport, cu mmesoalonn J inferior. de mefsoior mro, Lar Inferior o1 porflctnls Jatornl, asta in raport tn muparomendial& a Foot poplt dranon ef adanctor mre. Vassuinrtaatin arte deb8 go mectroverterk fuaurnlK madialh of de orien sepnrtorantiy Jnaryalias Bato tervat prin don.ravurt din netachindtee softens. Rata axtanpor al ooapnet, flexor el gusbol of rotator wedial ak gavhal floctater > waoReTuRMEATOS (senonswonbronoaus) antn mit voluatnoo deckt procedontul, tar uumte GiB oo on parton an auperiont sare raneyzontat® do o Lond SpovsereticN eubtires Aro originon tot po tubarozitats Lachtediel gt oo Innand pein cert tescteule finzosnn, Aivorgonte po condilal redtnt nl tibiets un fosctanl Atzect pe Sree centertonek a acuntuial om jagcloul orf zostel co minne po fata antartonrh « contin Ha vmrated of am tnualgul roenrunt oe foreanzA Lganentel poplttou obita, deserts 1 artloulatie qomunehtuat Inte foseteulul orizontal of os ne afl bron n.sominenbranog: (buraa me gomimonbranosi). Taportnnt. Rote npweat profund 4 Leaps raporturi ou acoatas Vaseularizetia oste dnt8 de aa.perfornntine , Tnorengiae fugchtul eate inorrat de dou ranori ale nelochtadie care PAH tyund po fata antoriosrds define. Are aceoast oofiane ea meonnttntinons 10 aagonitentinos ei are fn goneral eee~ MUSSIEE GANTT Mugodit gasbot eo fmpart fn moval roriunti ontoxtoare, ms nt regtunit peotertonre gi maslatoralie MOSCHTT_REGTUWL] MURTOARS A_GANSKI 4 Cactibtetie antestos) nvm gigi pe oonfilsh 2ateee2 va runes ARAMA Cots MNconcone in june prorterllyye pastea wa tabtod gf 28 SERElSSery Teh welaetaguabete Tondonsl ofa trece Pea zation secsent o moubrane dnteronnane OF fopuol aial gl pm hnen prinotol nobebareien Po tind trimite wn fasoioul spre felnnga proximal’ a halueclut. ‘Te maimet}n, fasoloulul ve ne inserd pe priaul setatarsion, veprezenta lung adducter al haluceluie = aia eee ae Tisuaeanrtyaanporind purtan corenpanaiteaze © ae or ee ee raeeee ceere prerine ow avdrag ertennor al egetslers brane antersontes TaGere) TU puiueslls Furanneinen poctoro-ieteraiyiatze ol al eel in total ou noTone oommot Stale enterionr (el alral tnnehd eatolb oats) wl DeTe= Le ee ae ets alnleteratal nate repertaotel, opestnd plant rene a eee ioerisai, tatunaly novicolenal #1 sueiforenl laDe a Seoarttenlae (other oe a aabtanfvongad a aithlal aaterior (Doree stone Sete peroatet profonds XS ee ee recent flaxte doromt a piotortal, aatwoia NS Fe ee TiStag perontar ze sol in meas Bolte plane a : = 170 + tore, Prin acoote aotiunt el intorvine tn mors triigind anterior gamba plolorutal ae Jin 91 ridlotnd ptotoral opuse Mavooncepe frames Mfibuions agus — Mia Tensor Ogforum Ae tmpcestim mame eoesorne Speen uli mime exten amas ae Web to8 fectss Fig, 16g MOB GAVIBET ov FYCARRUULLE Crecere oteroors?} - 2. (nsoxtonnre Gigitorua longs) axe Srigines Sondiiel lateral al tibies (lateral de mtidial anterfor),pe fata mediell gi pe saterionzi a fidulei, pe membrana interoa Jaz anteriors Dup' treosrea pe sub ul extengorilor, tendonu) se tmperte tn fendoane onre we ipgord pe felangele ultimlor patru degetes Piecare tendon ‘ote fascioul mijloain care Prinde pe falsnga medie 91 dou fasctoule colaterale Gaze se prind pe fulange Cistalds La nivelul articulafitior mtatassofalengiene, ¥ ‘nele Gegetelor iI - IV priness cite o prelungize de 1s seextensor aourt 11 degetelors Rsnorturi. Le gexbt este acoperit de piele gi de fascie, venind tn 2 Jateral ou ma.peronieris Medisl de 01 se afit, proximal. m.tibiel enterior, intre csi 404 migcht qlaindwees astibiall antorioard oi aeperoater profund, 1a distal ms ling Sor al buluseluis la pioior, este superficial sooperind meextensor eourt el degetelore “ Inarvaties N.poronter profund. eh ttexor ao, cafete extensor al ultimelor patra degete, a-uuetor,zotater late sane Ap SURSUGOY AURbbeMBIUGLA (neoxtonsor batiuste Longoe) ore orisinns po troimer mijlocie a fefel modiale a fibuloi 91 ps menbrana inteocoants Tendonul ala on pe sub wetinaculal extensortlor gi 99 inser po falengele halmalute Da Aechcges Mfrs tg Meoeva ~ _Mthichs ontermor Aronscviing peut oases em A trocutie mie evtescanine ferns aaa renRasor obama Ree Ter ‘tegettieeca) forsee. “ Morteteretar M SS SG meme - — CECH GABE) 30 OF PIORUL oe (recere forerctes) Baporturile mgchinlai In ganbM au fost devoriae 1a sugohid preondontis 9 sooperit de wetibicl anterior in partea lui proxianlA pi devins superficial fn 00a distalds Im picior, afli medial de yxtensox sourt a] haluoelui fntre cei dol magoht glsindu-ee a.dorsald a plosorulul ei neporonier profant. Tnoxvatia maperonier profund. Actime, Rate extensor al halucolul, flexor dorsal i rotator mdial al Pietorulas. : 4 sof fintbeD TAs} fe ZAI (»-Poxoneve tortius) este un mugch! inoonstant f1ind socotit ° Ws oxtansor al dogetelozs HL axe originen po fata no— @ialA a peroneului tn jumiitates 1 inferioeri, po mombrana interoaona’ oi pe xeptul ine tormusoulax anterior, Tendonul a&u trece pe sub ratinxoulol extensorilor, se poate wnt Ou cel al melung extensor #1 degetelor #1 6 metataraiens Hapertuns Bate un mugchi superfictale In ganbll,oste situat latezal de ms extensor lung al lor of medial @ W.poronier aourt.ta nivelul ploferdlud aooperk Meextonsor aourt «1 degetelor. , -Angxvaties neporontor protunt. = 172 - Actiung. Sats flaxor dorsal, shductor Gt rotator Lateral at plotoruluts MOSCILL TATSRATL At GAUBnT 4 py (aspreonaue longus ~ e-fibularia longus) are oxtzines » po eapul Ptr cs Mee cold gi-po mirginea of r-terioarl in treimn proxinalky pe capsule artloulnpiot tibiotibulars, pe faaoia garbuts pe sole oud sopturt interaus~ Faeroe quvort pa contilal loberal ot tibial jlaterel de meextensor 1nné, #1 aogotelory Tentonul sia tras pontorior de maloola Lateral gt npot p> fete Jotorelll.a cslonnau~ Tot gt ovboidultte Ta nosat nivel fgt scbcb& pontra e dove cori Aireatia, pibrunsiod se cemtenea plantar’ po care o atetibate oblio spre miial in contact 0 planal osone fe JawaxX po tuborculo} primulul aatetarsina, eriatting ofte ° expenaiune omotformulnt wodial 91 intwenodiare ‘maporturiefate aituat auperficholspe fave iatorall @ goubot Posterior ,wine gu mnport prin Intornodiul eoptulat intornuscutnr pookeston oe amesolenr 61 lung £100" a pnlncelulentortor on aavoxtonsor Tung el doreteles 9 al tretlea porontor,iar mdiol ca eral meaourt, yoronters Ta nfvolul ortginit ante, de obices Pri biatuaul dinbre in meere tie po capul et corpul f1dulaL, amty abesbsbue ae meperonin comeny Of) atol se. tifuret in rogurile onle torntnalet nepronter ouperftcial ot nperonter profunde Nope cee aunactiosel cobourd Sntzo nn-ling of ocurt parontery pe oind n.peronier profund atribate mextensor lung ol degatnos : renee aim ealeole! Interale tondonal atu snte.fn contact ot Flanu) osces piaindu-oe fn acelagt gent on cal al a-aurt porontex, soeset Pos rior de acesta. Ale cermeaht aint gupringl ints-o tooo ainovinls oonuns, Sanpul retronaleclar sete ‘trans- Foreat fm conal, do rotinaculol superior al fa.poronterts De acest niveds ‘tendonul Jung pezonior inoruoignned fata latexaik a urticuletios talocrursle #) a Ligecaloaneo= Tabelaye in janful rotrosaleoler wi vine fn raport pontnrtox ou tondopud 19 Ashi le, me serge aclung flexor ni dagetelor, tar Isteral cu.fase.a ganbet af au orkeinre ened segone mel. Ia vSzfol moleole1, tndonul lung peronter foi schiml peiss oar’ direo- tie tndroptindu-se enivsior po faya Leter=18 a calcenoulut, unte se aflk $8 gangul care 31 poarth munolo, aituat ancertor de trohloes paronioris Fe fate Jateralé a onlosneulul y mupsrtor do tendonul au 96 of14 co) al mencurt poroniers va plane’, tentonul afm axe dim punct de vedere ol reporturtlor douk per {Hunts Prina prrte oo af 1h ntraun onnel ostoofibrea attuat inferior de euboids Avest dons) are peretole superior format de ganyul tendonulut seporonter Tong de re ovboidy cvvintenter de Vegeoetenneoauboidinn inferior gt planter lungyler posterior ae ‘bub ronttatea cubotdule: : Coa de a doun parte a o af15 fn spatinl delinitat superior de fate tnterfeast a cunetformtor mislockt #1 lateral, Lar inferior de prelungirile pe oats Ligeplantar lung le trimite epre setabaretonele Tf ~ TIT. In regimen planterd tendon iu poate prezonta nn os aesomoide Jnorvatie. Neparontor superficial ‘Ackiunas Meperonior lung flexor plontsy al piotorului, fiind din a cent punct do vedore einorelo ou masregiunii pooterioares de agemenes, mi executh ab- duopie gt rotatle lateral’ a plotozulat. Gind ie punot fix inferior, el fizoash gave \ ge plelory in special in poaifia de sprijin po um singur ploter evitind posihitisate Tepingerti mndiale a gasbets Datortti oblictt&tii tondonulal efluy are ro} in wentinereh voltilor plantaxes : (msporonsua brevie = mefibularis brevis) are seizinea. ei dintal&, pe fascia gaxbol gi pe sopturt— po raya latezall m puroneulud in Junttet: ~~ le intersi: sulare, Tondonul ou trece prin gantul ratronsleoi: @ colcenewlut ¢1 o¢ Angerk jw bazn altimolot wetaterntans Raporturi. Yaja oa lateral ate acoparith fn parton proximal a. Peronier, fatre cot dot muccht gloindu-nn napwronter supertiotale Dintal, #1 este gue Derfletal, scopmrit 49 plete gt 0 fazcie. Fata modiald vinw tn report on fibula, on fafa lateral a axtioulatiot talocrurals of » onJonnonlut. In ganvel vetromleoloy yen- dovel a8t Looructgoast pe oot a} melong poronior, nonsindd-oe anterior #1 auperion te ovate i de trohleen pexontert. Cot dot muscht so glanan tntz-o teagH ainoviall comme all find menfinut tn positie de retinaculaln paronte: nazvatin. Mepronter aupertioial. Agtinne. Ca gt preosdontul. Oe Aol pe fata latoreld ng WUSCHTT REGIUNIT DOSTMRTOARR A Gaxeat Mugohit rogionit pouterionre « gasbot ofst dtepusl tatroon plan eupertic otal (astrtoepe aurnt, meplanter) j1 un plon profund (umepopliten, tibial posterior, lung flexor st.degetelor gi lang flexor al. balucelut). PAD Fossa poplilca. HH Lesh Mplantani Fig 166 MUSCHIT REGIUNI POSTER/QARE A 00 Gel ( plan superbe - MGAEACELGSOULAT (n-tricope ourae) onto formt din mgastyccnenian ou cele oak eapete, superficial, 102 profund din macloer. 4 (aegastrocuemins) are dou capete de origins: oapul medial ot cope tatese! Compas meatale) are origines me fata postertoarit a condi~ ~ julut modiei al fequrulul posterior de tubsroulnl adductorulul, po capoula articulation qenuncbtuted 91 prin oftevn fibre Sn foea poplitee-B1 esto mal long, fibrete sale oobe- rind mai mult dectt colo ale capulat lateral. Capul Interel Conput leterale) are origi nen pe fate laboral’ a condilalul Interal ef pe capsule artiouleyie1 genunchininis Im Bivelul insertiel pe coniil poate prosenta un om acsamoids Intre cole dowd capste ae. Aeliniteas’ un opatia in forma literel “Y" care represintd leturile jumititii inferioae x0 9 fonet poplitess : Originoa asbelor oapete se face att prin fibre museulare oft pi prin tw tormedinl efts unui tendon-Fibrele ee continu pe fata posterioari a corpulut muscular, on atte © lank aponovrotioN.Ps fetele enterionre ale acestor lane sy prind fibrele masse Aaresone so vor insera po 0 alti laa% eponevrotiok situat’ pe faya ontorioard « wugenter Jute Acosta go inguotear’ inferior el impreunt ou tendonul m.goloax formenal Lendanuh galoanean st tut Achile ( tondo ealeaneus = Achillis),care o@ {per po tuberositates ealosneande Raporturt. Fata oa posterioarll ante auporticiald, acoperiti de fascts gam bet gh de pieles Ta accst nivel,pe fascte so gisoa0 Yenfent moll, mesural gt samira 1 comcetoonth poronier& a neourel outanet latorsl+ Megentrocnenian acoporil menolean gi ms F profumal ai rogiunit, vasele poplites, netibinl 91 1ig-poplitou oblio sl.artLoulatiel gonuncbiwluts Meporoster cosun trece printre onpul latoral of tendons! m.bicopas Cole foud capote ale megactroonvatan formard Linitelo infericare ale fosst poplitess Ta le foal Jor de inserbie ge of14 ofte o dure sinovial: puria eubtondinone’ a senestroone™ lon Jatorol (Deaubtondinen mgastrocnont Latoraito) 91 butse eubstontineat Peoorontan woftal (beaubtendinea mgastroonanit wedialia), ultina puting eomunton ou sevitetoa aineviol’ a articulajiel genunchinlui. Tendon) lut Achile, este col mat pur femie tonton din corp gf corcepunde feyoL pooterionrn « articulatiel talocrusales Te acest nivel, po feta aa antorionri aa af1& bursa tondonului ealeonoan Chetendscsloaneth Jonterioard burna ealeanyant eubeuteratk (bemubcutanea coleanoa)s La nivetel. margintlor Yondonului, pleloa prozint douk ganturi vortioale, yanturite retrounleolaree & (esolous) axe originos ps cols douk caso ale gaubet ¢1 po arone dn fibroast ditthe' ete. Io nivelul tibiel se ingorS po linia m.solear gi fn continuare, po treinon nodio = asrginit mediole 0 coulut,tar p+ fibull po capul acostota, pe pargte. | nea laterel& gi po 1/4 proxinal al fatel posterioare. Intro capul fibulet sf linia mee Year ne fotinde im are tendinos coneay ouperior nuxit proud tondinog ol m.coleer (troms.« Pondineus mesolet)» Pidreie mosoulare wo continual eu un tendon situat ps tata poste ries. YA a minchinlute Aceata ge unoste ou tendonol megastroonenien formind tondonul calemeame Ravorturi. Mesoloar eate acoporit do geatrocneaten sxoeptind narginile pate, care afnt suporficiole. Intze caput maint al mgastrocnemian oi maadlear tyeos ondonul meplantare Menolnnr scoperk augchii profunsi at regiunii posterioare af gasbets fntre el ef acegtia gésindu-se netidial gi onstibial’ postericart of perontezie Arcata a tendinoaat cozenpundn Mattel inforioare a vaseloy poplit sioeps auroly provine din netibiale o ‘Activnaa nstrioors sural. Metzicope axe zol important in atatimon verti= oad, fm move, dons, salt, coca co oxpliog abit volumal au mare, oft gi forte pubemi~ ‘ol BL onto ool mai puternic flexor plantar, desvoltind 4/5 din forte celorlalsi musoht © ou care este cinorgic in aceostl migcnras Prin acoast& aofiune o} intervine fn mora, a pliofnA initial planta extromitétid inforioaze mobile, pe sol; ulterior,o sidiek pe cee Potele mtatarsietielos pi va dosprinde ‘piciorl de 90}. propuleing astrel corput tuain~ > ‘tee Cfnd ungohiul 1a punch fix inférior se comport oa un atabilisator al artiouléfiet~ taloovuvale tmpiedictet clderen fnninte atit a giabet oft gia tntrogulet éorpe Dé dade” nenen cind ao contractd fn totalitate produce adduotin’ ei rotafia mediald a pidibiatdty Contractin mgistroenonian afe Fol wai mie compazetiv ou al coloriel (i 7175 - nagobi sin reli fn floxin guabels Bl intorvino fn ridicovna eorpulut din porttie ghee. molt. Capot mdial intervine fn xotatia laterel4 a ganbol, po oftrl cst medial in pigons ree Anvert C SaERMIMAE Cooptontnrtn) are ontgtnen pe . fata auportonrt a condiiuint Isteral al fom murulMt-Tondonul stu se ingext po tuborozi= nerrosa cle insert Aone repeal case tates onleenosnt, sau eo termini tn tendo- nul lui Aohile. . pgnerreze de ypsertie Reporturt se nfl intre capul redisl al Bm acekarh A.gaatrocnantan of msolonr, acoperind mepo~ Plitow ef articulayia gerunohiniule Pa mare. ginoa a medial o0 af1a pBnanchin} vamowlo~ Rarvon poplitsie Inorvetior nebidials Askinnge Bate tengor 02 artioulatie! cooune obiulut gL olab oinoretat al megnntrocnemians zs BPLLOR LONG AL pag ye mflexor digi= snob calcaneus ‘torum longus) ara oricinia pa huca inferioark. nee teantes a Lntot actanre gt fm eontinunn pe fate pow tortor a tibiel in troinoa ef aljloote gi. oo, 7 80 Antori po baza felangolor diotale ale ule Fig. 762 STINE SAGLIBUA, PRIN H. TRICEPS thanior patru dopotne ; a Roporturte Bate eel mnd.medinl mugeht ab planului profund al gasbel, acoportt de matrix Copa sural. Bl ante sttunt mdial de metitiad Posterior, pe care {1 acopsri parbial tm Jumitaten auportoard a gacbsi, pentra ea in Ju= ailtates infertoar’ st-1 inoruoigoss postoriors In sanful retromaleclar medial tendonul. ‘eu 80 gasegbe sub retinaculul flexorilor, avind anterior pe cel al ma tibial postorior, day posterior po o@1 al m-lung floxor al haluceluisTntre tendonul o%u gi col al meflexor al halucolut ge gisegto minunchiul vaseulonervos tibial Postarior.In continuare,trace fn. sanjul ds pe fafa mediald a lui sustentaculum tall gi ajunge $n plantpe cara o atrfone ‘te oblio apre lateral. Tendoanals sale s¢ afl in planul mijlooiu al lnjei mijlooti a ples ‘tet. In partea posterioatt a planted fnerucigeaz4 tendonul m. ung flexor al halucelut pe fafa suportoard a acestuta. Pe marginea lui lateralX 99 prinde aeaccenors Tendoanele me Aung flexor al dagetolor dan insertic amslonbrionli,perforeazi pe cole ale seacurt flecor Plantar ei ajung 1s degete unde se geese cuprinse in tunsle osteofibroanns ‘ mnatles Meiial. fi Anite. Hobe flexor al dogotnior #1 exooutt floxta plantar, adduofia yt. Amvoratunes piotorululs Patoritd oblioitatit tendoanelor sale trage degetote medial, cone trasartnd aofiunos assoocogors Are rol in non}inoren delfii plantare si contribate te sto @icares aigterulet po virfurile degetelor in timpul myrauluts Ly eR aa ‘Iexor ballusts longus) are gricines pe fate posteztourt « £401 eels douk treimt aictele, pe noubrona tntsroscasi ei po eeptul Aatermusoular posterior) treo prin gantul cotromlaolar,aedial, 1ee8 un gant pr telus gL ‘sgonge tn plant, Fl ce. jnaext pe baza falingei. mijloott a haluceluts - Banarturds Ta garb’ sate ool wrt Jaterat augoht al plonulut profunt, acopeq Find plano? osteoarticular of partial mat Idiel posterior. I:tre ol gi matlbiel yosterion we afl vasolo perontoxes Iateralyvino fn raport ou uteperoniort«In gantut retvonalocias medial vino tn raport ou tendoanole oolorlati mugcht profunzi (vost melung flesor al dew . Getelor). In plant ge glaegte tatre mealojot mijlooti of oe a! loJet medial on Aponevrara accesorie si 04 tondonul melung flexor al denotelor, flind situat profund de a 1% - agonal in ganful dintre cele Goud fageteuls ale m.sourt flexor al belucelui+ Inatnte da Inorustgarea ott tondoutl melang flexor al dereteler, poate trinite expansinal 1a w. tibralis pestervor_\ Relinaculum “fit H flexes hide Mi Menor halk pasbrevis Bah NG A ar, & abduckr baliveis - einen (mest a V REGMINIT POSTERQIAREA GAMES? 168- MUSCHW “4 2) Fig. fatnngela Gistale ale degeteler II - 11% Aceasth comportase eats © riakgith Tilogeneti-. 0X do In meniforgle inferioare, In oar be pentau degetes Ta ouraul evolutiot ft ak co ingoxe in apecial.pe beluoee Inoxxatas Metidiel. : ‘Getisme. Bate. flexor al haluoelui, contribuind yi ln flexia colerlalte de- gete prin oxpansimaile pe care le poate trinite. Bxeoutl feria planveri, eaauotia #i Totatia medieli « picioralut. Are xol fn sustinoren bolfit plantare, ridieiol ploteral fn mre of apropiind oRlofiul de gaubile : ais eae ibialie postesior) axe griciugs po tibie, Lotezel ot inferior de 2/3 aupertoare ale fetei poatertoave = fibuléi, pe monbrana interosoaml ol pe septurilé intoyansculares 31 ee Apgezi pe tebezoulel mevie cularului, trimtfind expaistun). po aiatentaculum tals, cwmeifore, cuboid ¢1 sevanere: ne TTATV. = 277 = Ruportugde Ia goxbd sate ottuat fm plone) musouler profund, acoperint planet extioulay. BL exte acoparit fn purtan aa infertonrl do melung flexor al aogctater situat redial gf de welung floxox al-halioslui oltuat lateral. Printre cqpstele Aula de orizine pe este aout onme ale genbet, vanwle tibinln antoxtoare perfozennt mssbrang in teraaoack gt tao fn xegiunsa entorioart a gnobol. Yo ouprafata lui se gkassct ntihtal, vacale ttinie postorsoare oi fibulares In trasmea infertonrt a ganbet tnoruci geal ms Lung floxce al dogotelor agozindu-no entorior do sceata of pitrunde fn cantul eatronme Loolor watel (wert melong flexor al degatalor)s Ya nivolnl gloznot inerusiaenek lig. medial el oxticulatiot taloorurale of piteundo fn plant, unde oo aflE ouperfictel de Ligeestannesnowinnlar planters Tnorvatiine Retibion. 5 ‘Anktveue Ave rol in mufinwran bolfii plantare ot exscuth flexts plentart, rotatin madiali mt adduotia plotoruiut. S RGBRBRBREB(*-voevsbovis) sxe grizinsa po taja Ieberadd a ont ulus Late Fel sl fenurutul pa capsula articulatie! gontinchtulut 91 pe Ueanantul popliten oblin. Apot, oa Sndveoptd oblio spre inferior gi ondiel gt 96 inserd po fata posterioerl a ti— biel, ps Tinta msolear oi superior de aconstas Hopoxturt.Sate situat profund,fiind acoperit de merantrocnonian ef plone tav,de o prolungira onre pleact din tendonul msoulminbranoa,ae vasnle poplites #1 ao netibial.Tondonul. edu de origine oste intrsoapaular,fiind ofptunit profund 4s etnovinle nchialuls Bl este acoperit dm Wgscniatoral fibular of de tendonal msbieopa fonutals Inoryatios Notibial. Astlorne Rete flexor al gachote wusguTT Pr: ME Mugeht1 ptetorutut os Tmyart fn muyeht od regiuntt doraale gi mugont af planbot. HMISCMET REGTOMIT DORSATS A PrCTORUEUT meoxtonsor hwlucka brevis) are origines pe fafa auportoard a caleanovlut 91 pe retinaoulul extonoorilor, iar inoortia pe falensa proximal a haluceluts Eapoxturt. Kate nooperit in apropioroa originii de meextonsor lung al de- getolor st acoport primi) magch Interoaoa dornal. Se ginagte tntze melung extensor al. Datucelut situat medial gi m.sourt oxtonsor el dogetelor oituat Iaterele Intre el si ne dung axtonsor al halucelul ge af1K asdorcali a plotorulul, pe care o incruoigeask Gie- tale norveties Nepexonter profunds Aciiume, Rete extensox a1 ralanget proxinale a halueoluts TOR (meoxtengor digitorum brevis) axe ontetnoa laterals a (sees anterior de gantul pontra menourt peronior, Anterosos 1 po retinaculul extensorilor. Se inser prin ofte on tonton po axtioulafiile motatarsofalangions II - IV st pe tondonul corespunsitor al me Lung extensor al dogetelor, ‘partiotpind ou aceasta In fornarea aponsvzoaoi dorgale a dem entelore : ; : | ; Repoxtucis Kate acoperit de mslung extensor al degstolor gi peronteral al ftratlen, do fascia doveald a piosorulut gi de plele si acoport planul otecartioular. Martenson bites Meaner ean | cevtensen sogtto~ apes Tera ig, 169 ~REGHEA LORSALA A p Aaconul (p00 scperfiero!) ihe Ubronte- yi" 4 sertnaccim of hig, Uh 4 om, lee ablenius--——\\ gee a cht aging tonal, Zor \ shee Retinac mm. grkns. a0 fendinuin mm, Lepete neta teaion Phaibces targus ‘Rolf. tem Perius (aee} anertie. ets oa jj Mextens delle brevia Fence montencor XM LAP? eee sete: 170 “RECIUNEA pansyta A PICIORULUI (plan profurd) - 179 - MUSCII PUANTSE - Mugebii plantol ofnt dtepug topogratio 91 functional in trek lofiims atert, iscereik gi mijlocie. MUSCHIE MEDIALE AT PLANTED Mupcbit medtatt at plantel ecttonoazt asupra holucelute . ATDUTOR.ALAEALAIGELNE (R-ebduotor halluots) are orizinea pe tuderou Jul mind a2 culeanowlul, po retinaouted flexorilor, ps faba profundd a aponavrored Plantare 91 pe soptul intermeculas nodiel. Tze00 prin ganhul de pe ovlemmed gt 90 Ai nox. pe falenga proximoiA « helucalut gf ps sesomoidul medial. Rapoxturks Hate ouporfiosel, f1ind acoperit de aponeveose plantar gt de. ut el lung ) art plete pi nooperd macurt flaxor a1 hifonnlut. fateral,vine fn report ou anv floxori at degotelor, Jar mofial ento auperfictal.Intre wn-abductor al helaosiul 9 flexor al dogetelay oe af1 minunchind vanclomrvos plantar medial. Tomtonul alt treo este ganful caloansan pe care £1 tranoforsi in canal, acoperind continutul soestnine ‘Tnervatias Meplantar wodials Aghiunas Bave abduotor a1 nalusolui (1 indepérteast de axni plotoraiut) #1 contribute 1a mnfinenoe bol}it plantayes AL HAVIORIT (mefloxor halluois brevis) are origines pe. fafa tnfortoerd « ouboidulad 91 @ cunsiforculut lateral. Gi pe tontonul metibial poster. ior lar insoxtig prin doud fasctoule, unul medial of atin) leteral pe flange proxina~ 1 a Daluceluls Fawotoulul modial se anogte cu tondonul meabductor al halucelul, avind fm ptoeinea ga aozanoidul medial. Pasotoulul lateral ae contopagte ou tendonul meaddue- tor ol halwoolut #1 confine segamotdal latevnl. Printre cole doak fasotoule de ineertie ‘treco tendonul ‘meluag flexor al naucelui. ee Rapartigds Bote acoperit de meadduotor a) balucelut ef de tendon] mslung flexor a1 helasoled, avoperind tondonul astung perootor. Margines we Intersil vine ta —~ 'yaport om ompal oblie al meaddustor al halueelat. a ‘AMexValige Facoieul medial eate inervat de naplantar medial, iar fasctoue Jal lateral de m.plantar lateral. Aniduuas Reve Flexor a1 halwoolut pi a: rol fn mntinerea-bol}ii plete— ralute HatQOUGTUE.AL.TAMIOEHT (neadduotor ballusts) ave griginen ptm ggpu) o- Ride Coaput sblignaa) pe. ewboid, ifermul laternl,basele motataraieneler II ~ IV gi . pe tenes m. lug porent der prin gapul transyors (oaput transversum) pe capsulele ule tineler trol = petyn oxtioulatii netatazsoralangiono,po lige wotabataraofalensiene abv. yeapmsstvoare $1 po Jigemotatarsian trensvers profunds Cele dook oapete se ingerh pe fe- lange proxinalA a helusslut, Mapertuatd, Wsedduetor al heluoelut formast planal profunt al lojet wise oodt '@ Plante, dax tentonul stu sv af1K tm loja medial’. Hl este acoperit de mts et long flexovi ei degetelor. Inaztabige "plantar lateral. : Agtiunas Bute Flexor al falengei proximale 91 adductor al helucelais #2 ‘ze x0) tn mentinozea bolfii transversale a pictorulut #1 apropie degetele de axul pt- oloraluts MOSERTT LATHRALT AT. PLANTED ‘UsABDUGZOR. td PEGETUEU, MIQ (mesbductor digitt minim) are prigines pe. tubexoulit isteral of modiel al ool. P sponevzore plentarti gi pe septal inter ee aE T EAT ETRE Ta AERA TAS ETE ATT TTT TTT = 180 ausoular Intoral, tor pnaoztia po falanga.proximalk a degetulul mics Raportunl. Bote superficial, acoperind teaos melung peronter, macanurt flexor al desobaiut mio. gi accosor-Marginoa sa laterald vine fn raport ot pioles 91 fence. Intre mareinan na mediald of msourt flexor #1 degetelor ee afA wfnunchiul Hhieole pos —patottsctor bye “gett pt Hotei boken fl = ph teoem ptr eer “ie ign a 008 orpeercp ent begs ptr aaa aM pace cxgrtnin, See : Fig. 174— REGIONEA PUMTIRA A ERO! (aie mecciad oaoee) ‘vasoulonorvos plantar leterals Tnarzatine Meplantar laterals : Josiumas Kato abductor al dogetulut mia gi flexor al falanget aale proxie male. LS SCUNT RLSTOR AL, TNIG (maflexor digitd minial brevis) are ori- ginay pe bean motatarloanulud V ei pe toaca melung peronier, ier jnuentis pe falange Proximald a dogetulut mice Boporturi, Hate aooporit do piele, fasoie si de nic, scoperind plana oF Inorvatins Neplonter laterals fotiunge Beta flexor al degotulus mice , sbduntor al degtulut MUUCH LOJBI MISLOCIT A PLANTS SOURED (aefloxor digitorua brevis) are origines pe tubozeulul modial al calconoului, po nponevrosn plantark 91 pe septustio plautarey tar Ansortia prin patyu fendoano po falnngele af jlocit ale ultieelor patra degetes ‘ . Roborturi. Bate superficial, acoperind mmelang finxor al degetelor, scoe-- sor, lombricali #1 cele douk iimuchiurl vasaulonervosse plantares #1 se af1M tnt abductor 21 halunelut situat medial 9! m-abductor al degetalni wie situet laterals In Avoptul ralengol proximele, ftecere tendon do ingertie este parforat de tendonvl coree— punrStor al melung flexor al dogetelort apot, onto dout feacicule musaulare reunesa, Incrontgtnju-na In pavta,pantru = formn un jchiah prin onra trece tendonul corespunsi= tor al mlung floxor a1 dogotelor. In apropieres incortiei, fieeare tendon al mesourt flexor 99 Snporte din now fn dowd f Angora pe fetela corespunsites— yo mia falnngals In nivalol dagetelor, tentonnela snle se give: oomune ot. ale melung flexor al dagetelor« Anoxvaiine Neplantar mediate ‘Aptiung. Rete Flexor a1 primlor dou ralange ale Wm lumbricales 0 WE ris iS Fig. 12 -HUSCHIL PLANTEL (plan profendt) i rer figeren . Flexor. Agllaces GOR (uequadratos plant: 00 joule pe fafa nediald ¢i inferioarl a salceneulet, tar Ansortia po rarsines latoralt a tondoanolor welung flexor al dagetalor foratal tate an gangs Hl trinite fosoioule pentru tendomele degetelow II ~ IV. Rnto acepurit do meaourt flexor plantar, tatre Baportw: ehainduese inunchlul varonlonarven plantar Intern) #f #00) Ligsoatoansveusviaian planter. Intre eng. Inoxvatles Mnsplantar Intoral pi medial. ‘Agkiune. Prin oblicitaten fib-elor sale, corecteas4) oblicitates mlung jor, ejutindw-1 to softumes : LOMDRICALI (wmelumbricales) sint fn oust de patra, f1ind anexati tendee- nelor aslng flexor a1 depotelor. £1 ou originoa prin.ofte douk oapete pe tentoanele ver sine ele melung flexor al dogetelor, exceptiod primul, anre plencl nami de pe mzgines medial « tendonniut pentra deratal TT. Se Jnserk pe Cofele mediale ale wltiveler petra articulatit metatazsofalongione, puting trimite © expensiune spre aponevross dorsal a Aegetolor. RaporturL Sint ncopert (i de mscurt flexor al degetelor 91 de eknemohial Yasoulcusrvon plantar Intaral, # neoparl maadductor a1 halucelut #1 intexosogi planteyt. Enervatio. Mn,lonbricalt modiali aimt iuervati de neplanter medial, ter cet Joterell de neplantor Intorals : =n = Aptiunas Sint flexori ai falangei proximle 91 extensori at ultinelor dow Retbacidym aor tg fg Menor Aalceg Bied™ Retin 7 Sascros pare —lagiha Find om Libya. j Bs dongs Legion donc. om bby alis pena legham HES yore f Yigcakaneocuborteum Vegina tardy ibanis os Maxie) glithae fend) plant 0. exo? Agito rem ages Fig. 183- TECILE SINOVIALE PLANTARE OSL_DURSALT ( masintorosset dorsales) aint tn nusllr de patra, 0 slo arbslor metetarsions. {nveoinate, tat ine ‘opus axului pieforulut 4 felongelor proxieale. Astfel, priaul fornal so inner& pe tata modinlX a docetulut al doites, tex cetlelti -- Pe Lefele laterals ale degotelor II - 17. Hxpaniuntle fibroase ye care le trinkt ape evroxet dorsale a degetulor int mai alah xoprazentnte wan chia absentes 5 Raporturls Printre capetole de origine ale ultiailor tre1 mugohi inter one dorsal treo rreperforante arterial, iar printre expotels primulai pitrande im plant ultimn portiune a Je a pictorului. Wi vin fm report doxeal ou. mele meextensort ai degotelor of cu vasele of fervit din regimes dorsal « Inazratie. Meplantar Late: Agiiunes Gint flexor! ai felouged proximale 91 slabi oxtensori ai ovler Latte douks deplirtenst ultinole patru degote @e amu) Bigiorulut. : HDeINTSEOGOT ELANTARZ (masintaroused plantares) atch tn munky de trot corespunsind . ultimlor tral spatii interosoanes Rt an @rixines pe fafa care patveste spre axul picioralai « metatarsienelor II-¥, Lar insostig be marginea care privagte opto aoost ox a falengei proximle a degetelor corespunaitoare gi pe tendoanele m.lung ‘extensor al degetélor, . Rapoxturi, Gorespund Goraal was extensor Aorsale, iar plantar, tendomnelor mm.flexor Lung 2 dog ondei plantaze gi ranuret profunde a n-plentar latorale aw ennevatk aeagnaupe ee¢adpoen paoeua = 183 - Inoxvatie. Neplantar latarals Aablune. Au nofiune de flexie gi oxtensin asentinktoare oelor dori Gay apropie degetale de axul pictorulute (fasoia 414200) Fasota 11ia08 aoopert m.iltopsoas. Superior, este mai groact, forming Lgsoroust medial (1igearoustum mdinis), oars se insork pe proostranevers al lui Ty ‘pl p» oorpurtle vortobrolor Iq ~ line Po liganentul axouat mdinl se insert partes lom- bard a diatvagnei. Inferior, an insnrd latoral de vasole fomurale po ligeinghinal, sontinuindu-ae ou fesoia trenaversalis. Medial, pitrunde in profunsine, inserindu- pe eninouta L1topubiod gi pe cramaia psotineald, pentru a forma aroul 121opeatiney (nrous 11opsotineu)1 1a acest nivel ponte primi fibre din "-psosa mio. Medial, fasoia A1iaoK os insert pe voxtobrale lonbarn, po discurile intervertabrale, pe arcadele m: pooan mare, po baza eacedlui pi po linia arousta. Lntoral, s¢ inosri pe basa medials a oreatet ilisce, continutnduass cu fnacin mpStratul loubslore Grosinea fascte1 croste do aus in Joos Inferior, se continut ou fasota. Anta. Intre fascia i1tsod gi peritonou sm giangin un atrat de fnaut adlpoa aubperitoe nal, tn one aa aflK vasele iliece extorno. Abososle oubpsritoneale nu pot migra in~ ferior.opro ooapst, ele oprindu-e 1a nivelul Mganentutut Inghinal,.pe care oe insert fascia. Posterior de fasoie, intre ea of mugchi oo of14 fesut adipos, care confine a= muri ale ploxulut lombar. Abossels formate alot pot migra interior apre coapa%sFasota Altaok snpart apatiul dintre Mgednehinal ot marginea onterioard a ooulut ooxal in Aout opafiit leouna vascular 91 lacuna musculart. BASOTA LATA Cfanota Inta) Fagoia Lata fnveleste coapse, continuindu-se ef supsrior fn regiunea fe- aot. Ba ge insert posterior pe fata postertoard a sacrulul yi cosolsulul, supsrioy pet oreasta 1llack, ligeinghinal, pe oorpul ef ramurile pubisului ef Secbionului, continu indu-se posterior pe tubsroritaten igchiation g1 pa lig-sacrotubsros. Taferior, se con~ tinud ou fascia geubei, inserindu-se po condili{ femvrulut of af tidiet, pe tubsrosite tea tidiei, pe patel si pe copul fibuiei. Ra este acoparitd de plela si de pantoulul adipos in care ve gheeno vasole 91 nexvii superfictalt Poryiunea din fescia lnta care os giseyte tn ragiunan fastert a fost teo- oriod do uni autori oa facie fester’. La acost nivel fascia lata scoperd u.fesiex mij- Looiu pint 1 maxgines superioart x n-fapier mira. In acanntd parte emte foarte groasl, sorvind de insortie wefenior mijlociv. Le marginea oupertoard a mefeoiex mare se dedu- Diear& {intro fone superfictalX gi xlta profundd, ona tubrack acest mugchi, eervind 4g Anssrtie. Cole doul foits oo reuneao 1n marginea infertoart a m-fesier mare, fiind Sntirite de fibre primtte de In castes Pe fafa latazald-e oospeei, le nivelul tractului i1iotibiel se asdublea BH Sntr-o fo144 ouperficisl’ 91 alta profundd care fnvelesc sceast’ fornatiune ou care face schisd de fibre.Foija supexficiala se continu apol superior pink In oreasta {1ie— 04, po ofnd coo profunds ajunge 1a articulntia soldului. La nivelud genunchiulut fascia lata ante Intkrith de fibre ale mmscvndrionpa, oroltor gi biceps fenural. Pe fetele ihe + |e ooapset eate mat aubtize, positing asttel migotrile in ox poutarioark of medial’ tlewlatin eoldulul De pe fata profanil n fanciel late pornaas dou aapturt tntermunculares Bopbul tntormuoguiay medial (septum interaueculaze femoris mediale) onte mat aubts ‘si ae Loserd pe busa medial a Lintet espre, prolungindu-se eure rior pe ramura ei me~ 41014, ter tntextor efumgtnd pt In tobernalol addoctornlat. Rl nepart mevnst medi] do maadduotor #1 pootineu. Din avest sept ae deaprinds 0 prolungize care are aotleogt Anser}il om si septul propriu-sie, 91 care separk muechit grupului medial de mugohii fe. giunit posterioare a coapsot. gaptul internosoular Iataral (aaptum internugoulers feno= rie leterale) ee inser pe dues Iaterol4 a Liniet aapra, prelungindu-6 euportor pe re murs af lnterald, iar inferior pa condilu) lateral al femuruluis Bl este mai gros gi servegte pentru insexyia mugchilor vaeint. Gnptul intarnonouiar Interel sopart me Leberel de capul scurt al m.bicopes : Fasoia lata trimite teol care inveleso muschif cospsel, dar care de obi~ cot sine aubfist, ent bine representath flint ons a meorattons Th anunabIn an ante form math din fibre colegene dlopuae vertical gt. transveraal. Ya nivelul trtgouulut fenural, fascia Tete este vai gronek, adoring 1a piote at proyiauth on ortrictt pentru trecares slsnantelor wannilonmrvonen. honest son8 se numegte fascle oribroge’ (fascia >ribroaa). Inferior de oxtremitates mediall a Ligetngninal #9 afl on orifiotn ant ware nustt bintul cafen (hiatus eaphonus),, prin eaxe vonotenK more 0 vari in v.fenurelL. In aceastl porfiune fascia ortbroask adext Jn adventicea Yesafene maxi oi eo dodubleas4 fnts-o folth ouperfictalé ef alta profen @k, Forte supexfieiall ntrgineste lateral orifioin} vesxtene mari si ae ingerl pe crear ‘va A1ie0% gt epet pe Igeinehinel gi-pe orsasta pectineslt. In drop’ 1 tuderoululut pa~ Die an riafrings infarior.9i Interal, forsind garcinon faloitoras (+ go feloiformia), care deliatteast anterior, inferior gf Interal biatul eaten. Aoeas.{ margine adexK In foite antertoark a teolt varclor fenurale. Ba proeintd dot prelungiet muntte ooam ma: goxoul supartox (eornu superiua) #1 gornul inferiox Coornu inferius)s Cornul inte viov trece profund de y-asfen sare oontinutndu-ss ou foita profandlle Fotta profundl dolinitesst mdial bintul eafon gi acoport m-pectine stanoter gi graciiiedie aderl ta tenon vanelor feournle,loneriniu-ne superior pe orease ‘ta peotinealls Fencha lata formant © teaok vasolor fomvrale. Assacte are Lorna oproxt~ matty prinmabic triunpiiutnel, oo trot pereti, bana aituati superior ef virful attuat inferior coreupunstnd hiatului tendinos. Jaze coreapunde lacungi wosculare (lacuna vasorum) 91 este dolimitet& antfels anterior © lig.inghinel, postoriox = Lgspectiney, laters) - arcu) i2opecti- pen (axcus ilipectinens), care o separt de laguna musculart (lacuna nusoulorun), prin Aliopsess gi n-femural, iar podiol - ligeloounar (lig-lncunare)..In aceas— Glaeao dinepre lateral apre mdial asfouurald, vefouuralé ol ggelinfatiod profonsi. Partea din 1aeuna vascular situatl medial ce v.femurelX, oe nungte canal Fonuyal (oanelis fonoraiis). Acost spatiu devine un canal real numa fn horniile fama rale, in care septul fomural eate impina in jos de saoul herniar. Astfel, tn conditit pormale, exist nunei ine10} cenurel Cantlus femorelie), aelimitar enterior ae ig-ine einnl, posterior de Lig.pootinen, lateral de v.fouureli, Lar nediol de Lig-lacunate < Aonat ine] cate acoperit partial de geptul feaura} (oeptua fonorale), care poste fi ap- dup unit en a dapandingh a fonoint eransveraala, ofptugit euperice de feeut con Jonotiv mubperitonoal gf de poritonen. Duph alfii, saptul fomural a £1 conotituit nuaat in Foout conjunetiv oubprritoneal,conotderindu-ee of fascia tronaverenl& inaoteate ve- je femurale. Orious ar £1, acral nept raprezintd © zonk alab& a mrotelul, prin oaze fm pot produce nern\i, exaiectul urMAt 44 aoamtea formind canslul fonural- Tn acant + pukeye @eyavewa Reaney are ~ 185 = one, omnalul fomural, prezinti © bark,eorsapunaitesre tnolulut femveal, “un yicf coresr punstra histulud BFeH, porobe anterior formt de fascia oribreaci, porete, peaters— Jataral format de Yofomralé 91 Jpmebe pestaxe~osdial coregplinnind fascies msprotdnmuse ‘aoul herniag ajims in areptu tlatwlud seen peate deveni surcubsnst. Colinisi perth ai tect vaneler twemrale ver fl dugerigi e@ati cu raperturite nefemirales Renatuh 12iatibiad (trestin.iliosibialis) eoto socotit de majoriteter a~ utorilor oa flint distiset de fadcta lata, angi feos schtah dn tbre on arcantae Mhram Ie aceatoia tron trenetorwed paste el,owperficial ot protund, formindn-1 0 teacts Bl. , are orizinea px eresste 11insk gl po optin {1laod antaroetnfarlonr%, precum gl pe me fedior mare oh Misloeia, aguogted webfel ou coegtia pind 1n opine tLinck Poutero-sups— wicard, gi pr mbenvor al fosciei lata, (ajimgtnd astfol pink Im spina i1i0cK. antero-se= Perioatd)s Fibzele sale thd diopuse vertical gi so incord po condilul lateral al tibied tide pot determine ah tubereal propriu,pe copal fibslet o! po rotull. Rolul of este eo fixe espa fewarol tn covtehuls ‘FASCIA. GANDEL (fesota erurio) Puseia gambol feveloobe ganda insetindu-so ouportor pe fibult, ps rotulit, evadricupa, po conitlii gi ps merginile anterionrM, yi madialt.ale tibinte a obapael of eo oentinul ou fasciile piciorulul. Posterior, ecopori foo poplites, fiind poxforatt do font mics Ta nivolul tondonulut Int Achile se dedublensk, intre avesta #1 foaia ef profunds giaindu-se teaut adipos. Fascia gambol este apoperitl ae ptole ¢4 de panioulul adipeas Ka servogte pentru insortis muychilor ganbote Im porton lateral a ganbet, do pe.fete of profandtl, pornose douX septurt Anternumeulare, unl aiterior et altul posterior. Sortul internusculor antorior ol pam bed Cooptum intormusewiare axterius eruris) oe insord po mazginoa antorinart'a fibulet, aoparind wegohil grupalid antertor de cei a grupului lateral. Septul_interauscular Pomterto? al. gaubes (septum intermusculare poot.crurts) se inser pe marcinea posterioa— ra fidulet, separing muschit grupulut lateral de mueposterior1.0 prelungire a aces= tul.copt, aitustil profund, eo inert po narginile medialé a tidiel 91 lateralé a fibu- Let, po Linta mesolear continuindi-se ou fascia mpopliteu ef primind fibre de 1a ten- Gon0l semimeubrancs. a sopart mmsupsrfictalt de cei profunci «1 rogiunit postextoare a geubet. Cole dowd septiri intersusculare’ contribuie astfel le delinitares color doud region als gaubei. Fascia gaubet este formats din fibre longitudinale si oiroulare, fiind Anelinith in ~zeptul fose1 poplites do cibve transvorsale. In parton suporicard a gaxvei, oe wai groasi priniad fibre de la muschii ooapsoi,care se inserk po onsele ganbetyed are astfol vor action gi ca tongori a1 et. Te limite dintye gamb& 91 pictor fascia ganbei formeaz& retinaculesA= oosten sii 761 de a wenfine tendoanele mugehilor care se indveapté apre pictor in con- ‘tact ou planul csoss Aatfel, pe fafa antorioari, intre gaubi 91 doroul pioiorulut, ue rormea— aK retinaculele oxtonsorilors Retimoulul sumrior ol mmoxtonsort (retinaculum meex- tensorna suporits) se inset po margintle antoricare ale tibiei gi fibulei, trectnd pos ‘te msantotiors ‘at games. Rebingculul infortoz al _meextensort (zotingdulun mn.extensorum inferiue) are afr...mtiv forma litorei "I" oau "V", 1 pornogte de pe fata gupericsrd a calcanow = 106 = sui, entertor do sinus tarsi qt cen ts Junitates feted doxmale a piotoruial ve topurte. sejoul roourly ena supertoar8 of alta infortoard. Atth yorblunen nebitureatl « robin culutul, off ef romern on wepnrioart aint formate din doul folfe, wm supesfiotall wt ig FPO RaTIWACULELE i TECHESNOAAEE, Se Ale A ooe BG PVOORM UF elta peotmnid, Poife superficial aceper’ dinopre lotnzel spre medial macurt extensor ‘al dogeteter gh tendsonele m.peronter x] treiloa, lung oxtenser al degeteler of lang ‘extonsog 2) Taleceluts Aooastt foitl ofunod 1a murginen lateral a tendousixh artibiel fcterien, 0 dodubleesh, febrinind tondontl of spet se taser yr marginen anterieash « anisole tibiale, Foifa protundé ast sonsatd tn contact on plamel ovee, of trees.1e ‘Pinal of po oth mogahii omintit, trini find o prelangize 1s margines mediell & s-secrt qrtepcor, cia 1 mspives mdiall a tendonelut lang extenver a,tidialis anterioris), enre inceps auprior de retinaealal. dipt~ vier al moortenss?! y! fine ptal La inser}ia mugchiululs Cole trat toct aint, previews ee on mesvtenvened Yo fata Leberall a gleanet oo gisene douk retinsoule ale mausperoalestc 108 — FATA LATERMA A SUBTHEY‘S1 PCIORU ~ “AN (chal Shhoneds W Adroase = ie ‘Behineanlal suazion alaneporiniey] (vetinesnias saoperenoran ~ fibularian supe) se ! Amtimie do le margines por Waleclet fidulet, la raja laterali a calesmeulel ‘wendonal Lal Aehile oi la prolengin ptalui intermunculnr posterior al ' Gres Ht trees puke mecleng yi court perontor..Jutizeoulul tuferior 8] mespezeziazl Cxetinsonium mn. perencorun ~ fibulayiun ingeriua), ee inser eu anbele capete pe fate UaneNOLE © cblesorulul, conbimalndu-e medial on origines retimsoulului inferior ol me extengants 0 proleagize « oe oe lbeert fo trehicen poronierilor,.formin wn sept fibres Sateve tondvansle ovien dot augehi. Ma.prroniert se glleese cupring! tn partes supericast Sevre Yoask wineviald comant ~ Maaua snoviels somank a maspesoniext ‘regeuser}etie. Meperenetind = fibularina = sosmuia)s Aseavtl tesell eo faparte distal fn doully ont= ‘Vind ofte © prolungize pentec fis sare vendom, Extroaititile hs prostenll ot distal | * wleses con 1a 4-5 am. do viefel mlocle! fidutets s Peitabe wedfald'a elatiol oe aft aetinaovloh mm. tlanort (vetioneuten mm. vosterioart ot fata eediclf'a haledlet 41bie~ flexerun), care oe tnvinde de Le aazein: = 188 = faje medield a oslsenentad gf a0 insoxt po marginen posterionrl « ashen re be naar pe aa, of apet se! haluosled, transformt sanhul tal ate, trece peate quies Thterioe, taene poate meabduntor al belucolut, continu ox faaeié pleotards Tapretnl ou wcbdu qateet 4h cetals Aovate canal oe prolungeete aupertor, posterior 10 saleota,wogiei ode, Ceara: vie, in tettnnnul porsese tre wepturt anne oe tovost pe ttbie ot pe balay rior trot euliee fibwoasot ppntia metibiet - parterier, poubre mikang flexor 02 doqetedo” gl pontvn aelung flere a) hatewe tee ooepee- ye Seadte WAEEtLOF ot muychiywe OFLA + o capeinda natibiald postenioe oh ea wotivtats Cfesata doxealie pedia) | hatha tosenil « plolorulut, continol p cen a enubets Be vate aktustlt duh plete; wo invest distal fo metatersione of folange, continatndues oy speuevrese planter te ‘atveled aerginilor plotorului. Trinite prelungist pentrn tontoasele muyeht law do po dorved pleioraiut. ‘AEQREVROZA FLARTARA Caponeuroois plantar ia) fiveenes pe plolas Avesta Srasvert f1broase compertioentens proteutul sipeee Peat fad edipen platter aparyine griainilor co mnatitubie, avind ee tn sunfineren plotew (toate s wenit, Apenevrone planted cote oitostl subontanat, tnevrinde-se prin a Apenoveeséi plontare 1 oe descria trol portiunit m tlocte atnit gt Tae bi bee, seer tei arent 41g. 196 - FAIA HEL tEENEL $0 PICORULL iy. 186 - raya MEAS ee oe hbroase, __—*__Portumwn of ui jtoske onto trinngnitlant, fate on profundl seoperin’ aeuzt fiend ai Gegutsior care ne {noord po oa. Virful alld ao inaerd pe proaceels wadiel ti tateodl ale bubeTenieH}il caloanee. Tnsortia pe procesu medial ae continu en apis cept inttintt freavent tn filogeneall. Baze eponevroxed plantar ate sttonti anter 4, coreapunde nei motateratenclor, In Lungul metatarsienslor, din ea pornese deget. Figeare ftyis oo va tupleyd tte . ‘Ledell o¢ tueeeh BO Phelan allah serene pericied Hiaiees seis Teleael Gt sapud wotadcséienuleds Dia ttheare intt peofandl 1 ‘Hbsesss, ohte os gletae pe rewia ablatevete ale eeudeensian Me Ghgeke lid, veebuvinienee on testis tes tibseses % be Gnetbin, apeiinesine plantund eete vourtiveitl dia rites Longitetions SLSSet Seseeresteles Pikonls totnavereata format (feaatealt acdannnin ss wipe dehinkvensll sevadils digitate pein sate trse ‘tet eseet ed secede MGlenttaANate Win Aare Nos mastesbeieeld of sltauedluslte stsvsiemnericcs be ebtiins the whvatel 44: teveretqitate, tiveeie teaseverate ale opmenteiek plade wriok Nii, thant Sbepiean. aketetin lah (iiscersateenien ‘9 Snotnetgsaal (hoes ereattonata vaginas Mivenien). Tyetenne le stat tevelite oh adel de ‘Sah Rh Anatiala.Uhibtialad, Cvainns erueriiien Atgisoous poate)» VaROUSeSrbaers MeMDRULOD teeeetod i i i i i i i i weet Sennen Deiginns oe cooleptate wel Vien wv Yeeee pria bisa secruled GL ipl ue tmndech @ SB ony Se, menginns westt Sueteart tnchtotive, 6 Emparty te enka drulapeshion sox wand le wale, seers seshinl Aupl Uecvisepia Lev pet £1 taplxhite tas sevvizeemle, ws Yewtevels suesipatvine G4 vr -yuriesels extrepulvine. Ia acest eupitel oo vee stulia Bir (Ril samuni le gure ixtgt nomen Lnterien. eer = 190 = = gulpanari=-tusbalia), tree entertor do arttoulapie Aistrivite pth tanuel maculae, ma.peoas, pitzatul lonbelor 41 saget enexoupinates fe ant 48 6 gipath gpiuelh (2-epinelie) cers intr fn oanalal vertebral, ite meninge- Aa oh wldwes de. 1a aopat nivel s \ = asahiaad (1<4ieeug) oats o vanard traneve eed initial peoverton de wapaoas oi nefemialsin interati piel dint Gf remst pater Gditepeoes oi pentru coud. tiiece 1 Casotbanaborta) arvern vvvareteare save o ramuri onze 408 origiane po tate antertoasll eataset tthese insets ia oe poste deapwinte othtodstl ate acfeeteat Astertoas® san. sree fecmshd onsen au dcawive, De Ln origisn thtae po pusevels tatesa oh Peaviow, fad, he spoumtaiitto 2 on och Uinta arcemtll ruae « stra 10 oanelat evtiraber, ante 90 ftapuete ta weikerh tareital tn yolvie so tnt au perttoneu, euleatt po fate sediall 6s evimectoe inverts Ragihl, pein intersedicl pertvenentat purteval exe raportest ou vhs eagle peivines ete Mhorasigntl anterior, eblis, Is divtanpl, 4a a . ‘Subae Gh Lgvavvend ta fonsie. Ta ceneled shtuetter o¢ akotghe intro h waparion HL cootensnteesd situatll inferior’ 4 ta bratactad peletn df vast solaterale tuscntane. pre the caspuane, Ceoerater tavern, ritiotter ‘ena gt © pened pumtanb (ovpubiows) cose ane. Geatnen akeuntoih, eetaopebian, wad fascia Ortaverseliss TaspoiA + sfi00t pebtene vente vepigns 08 Anfertvart gt . omnia Aatéhonie v0 cooprint Sool dia canelel obtureter, Raed SRAM ae ‘sahorien) eevonrl pe margines qntovioart « glurii obturete, intre origines e aetyvesates extewe (anterior) $1 membrane Geberavorie (posterios). DE ramrt mupeutare pote taeetecnten extern, yestinen qt saweri Uabiale 08 gercvele. Guelepte gaara oo ‘garent qi bs acasompensl po reaura isehtopubtantl ou gapza Readericash (resus paste~ 28 on on savantzeate De fa originen aa onite 0 somuel net volesincsst gaanrisbalest txeaeevepwtaste), sore trenind pe sub ligauentul tranavers: al soutabululat s0 distribe- fe aapulad gt Jigeespelut femmrel. t . | ‘De semarent of cele donk ranuri verminals, antericart st postericanl, ale acovvaresnatt peta anastoness Lov formes in ovze exterial te jursl ghertt ervasate. ben superior) avtera fevterl aupertoarl #e deaprings din taunehish postertoy at a-ilis- ee tntarne, intre primile cook sine imuperior de mapiriform, Zn eontinuatey eat ylinte erescnioL Lowboosorel gt petal ery suotal, iopind din pelvis Pris eri- - as - Hotul stprapiriteras Rerivl oneaia oo glseyte lateral 6 arterd, flint ncoperts de ax Bestonoesie dintre euis souk ev.cecinze aupertoare. Asfestert aupertoarl ve taparte fave-o sunset eupeefistall of alte profendi. ~-dutnertiatals (ramen Gupertioteits) o¢ gisegte Intze amafenter maze gt stgtecte po oney £0 iright wmeert ponte da o remrll descentiontd volumtzcest ease #6 tust> Somevant oe 0. remand din acfeatenl iaterienrt. . $ axlentoad (romes protunaue) a0 afl tatre mastesion mt jioati.et ater | Avigt eeoght supent 44 swonaee ai fesotet lata prin xummze scpanioesl (2.superien) tea) Pre Rapa Amtachanel (eotaterton), cok tiie0 44 artioulatia goldululs (ORT TEE TAT Choateten interior) . haters fomlere Anferioast se deepilnde din veunebiul anberior al a.tilers Anbernes Rives Latte mplettont (posterior) 91 plane! sscvel (anterior), gt plrtscyee | voivion) pois exiticdnl intrepivitven, La.aceet altel ante ottuatll mdial de ecresince> 4 Lavenah 40 case cate dnepheitd peta moregines invem. Avttol, constitute eléssatnd gat Sot Sobtal 41 stinautelttut vaevtleanrves Anirapteitoras Apol ae fadreoptll tatere- | avers tuevertetsd peetexiv? krtere rupinbasd tutor Pabst Pie estenioak Antoricart uo despninds Sessattanth a noieabiation| (acoonttinn mrteonietial) cary ineotiete werril pind tu fons poplitee, Asfeatorl inten’ Meant 00 endrbonevseal prinkts snurll eitactd pooterior do s.pieifora, on o raced Aescenbactl tims footer® supericarls Do ceenonsn, 9 anestenssaiall.ou renure peatert: nl a mevobesaberis en aecstzenariex’ fenurall medioIX yi on prima perromasiy (as préende totems) Anters repinoced tutors va 11 stutiaté tn aninun}ioe te vinverele pede’ ewledy Me tone cin pelvis pris orifieiul infraptittird, tnoenjoark virrel apiset t Mtoe Gt Cup a0 cute Lnerusigntl posterior de asfectort tnreritanl, pltrunde fa foo | ‘Lethieneetald pois eden inotowrll teohicaieds I rectunea fostesd 4 ramnri msoulase yestre mmcfeskey mute, guani,ylei torn 91 obturator ixtera, (asfomieatia) AsfomeeAE seubinal traiesval a.1iinge extozne, tncepted do 1a Ligeinght~ sal pial Le Metwnl tention 4 sadttetor sare, unde tress fn regiucen poplitee, came ‘Hineinta-ee on aspeplitess : i Ramah) 4 fomeredt tapered on vefomnrall we aft otro teaek 4 ‘1 de fesela teva, Ruporburiie sale 1a aivelul lasunet vesenlaze an fout Reserine la | feecie, Lave. Be oe-ghacebe la Sunlectes dietantet ciutre opine {ltael exteroecperivart 1 cimrion wheats ‘Se nivelel trigenuins femutal, asfeaurell se giveyte fn tence formatt ai- ‘Aavloy do fesgia eribeast,peatere-uedial de fameia a.pectioou,ier posterolateral de ‘feasia seLligeene, plstated on vena fomurall #1 Listaticele profunte acelensl superturt 8 #4 En. Lacune veventarttn.iitopeese ef peotinen 0 aepexl de artioulayia solduluiek-. i seat sapous peruite coaprinass oi la acest nivel fn oat Ge heuosagii.M.croiter,ease ote ‘$s meaatelie al asfemrale se glaagte fn dccasti porfiune lateral de oa.Tu teigennl fer surely ecfemmrel t ante eupertieicli find fnoruoipatl anterior de veetroumtleas iliack = 192 5 auportieisily Netemuxel este aituat lateral! de oxteril, tupirtindu-ee to romurile gale toralnale. Refomuvalla n.genitofemirel, {ncrusigeash fate antortonnt a avterci, deved mind spot superficial, fig 199--ARIERA FENURALA St RAMURILE SALE Cschome} ' pana! Ta perten mijiecie « coapse: me fnott folta posterteart.a fesctet lets Pezetele posterowendia? va fi lateral.de fageia s.vast medial. fata 1 postertoarl fnok din porton infort otter tmerasiqenal auterian aofenasall.. tele enterios 0) teati vaseler fo- 1a meadgusver Lung, tay vol pastero~ tooepe al tneruoieese acfemazalll po ‘a trigonale! fewmral, se ageasl eotm mat -19 = evident posterior de ea, soperin-o Sn parte de aendductor Lungs Dintre vrenervulut femural, ertera fomuralt riatne tneoftth numat de me! aafen, sitoct leterel de ens Partes {nferionr x teoli vasslor fonurale oste mai bine individualtsath, of ae mumoote cunalul addustorilox(canalis edduotorius)«Perstale alu fovmet de fuscia meaddector mare, vel postorocJateral de fascia mvast medial, wethariax - din fibre arcuate {ntre precedentii dof mugohisAceste fibre formehst meme foeema vautentductorte,eaze ecto e antl paris “I. Saphenus "Gasvendens Apearll tn aceast porfiune atoral ao artord. Actfol, tn ja ea desorls_ un tra> Aeot epizoia fn jurul arterots Nenafon ne uitinnsk medial de axtortle ° In oceat fel, vasola fonurale of nesafon ajung 1a histul téndinca, care sate aitunt po fata modialk a feurulut, 1a patru leturi de deget superior de condita) mdialeta avant nivel a.femuraili covoopunde mdiol inoortici meedductor mare, lateral = 18 vast wedial, posterior mecomimazbranos, far inferior assupere, wrdiall @ gonunehtvlot» z 14 cale dond vase oint unite de tonut conjunctiv dens,eeee ‘In toaen fonura’ je tngzoutaedl daotaren lor An ppeciel in eenrlol edductortlor, Prezenfa ety fe0e on we Sete fenorate ak mu vind in raport dixect cu. toaeas pigastrica supsrficialia) se desprinte + nol, pexfoxenat teaca vex ~ paps AaREXOAGTEICA, SUESEFICLALA ( pm faye ontorioenl a ee femnrele lo 1 om inferior de lesinebti Feioy femurale gi apoi fascia fibrosnd ef trooe poste Lgnmontul inghinal tn Yewuby srneutanet dim axeptul aponevrorel m-oblio extern. Sa anstonozeast ou aaceptgnatrt A Miaca communs refer psoas ming frase, Wpsoas ajar ralis 4. Pewmoral’s A.circymtlexa~— id stiaca palerna. stramn prot Kifraca interne, Lig ngunale¥ A femoralis’ A a TA erreumtles e acicig re R.ascendens @. R protege 5 Sasenge ei EE Bets aoe A crrcemblena? ‘2. tran sveraus @. femoris fale- UPaUmnry o- enorgs fale peony Ame Sees, wif he Rneralis Pemorrs lateralis, pal “iff canal adduclorios x A \ ie eM, gy We Genus BSP ee (Oo eta rabe® A. genus faferior mediakrs _-A genus descenceas CR. saphenus a genus Ceacendentn fig. 199- ARTERA FEHURAA PROFUNDA Anfertoard, otvoanfTexK {1iac% suporticisi4 gi cu ombaisiA de partes opus! aponevrosa moblic oxtorn yi gcelinfotiot oupertictali. Ta (Aectzcunfloxa 11tun supartictelts)- Angosior de sae iri Pextoreask facie cribroned, troce paste ba {lack antezo-superioar’. Oe torminit in ptoton abtosmnulul, 4° eneuri pentra 196 = eto resscondontt. Rapmafundé (x-profundus) Inoonjust oolud femured pe tate poskerion: Si Toeve ancndtrat feoural gi obturator oxborn~ fa irigh weepelyitrohantertent .anePoe= Aeriorl at oeapeet of artiowlatia golaulat. Resscondents (e-asoendens) on af lh Sntre seriverne tonural of gonen inferior, urof fn foga trohontertol Ais tribuinu-se mugehic seryacint ote evcizounélexi feaurail wadinit ae mal deapring r-bransvarell si 2 hylerds Retranevapad (r-Sranaveroun) pitrunde tntre mndduotor 1856 #8 pectinan txt= gind m.oAduetort, gractlie §1 obturator extern. Rescetabulard (rei ootabuleris) siqoneh po eazeines auperioart a a.eddustor seurt, pitrumie pot in gostebul pe sub Ligetransvere al avetabulatu!, topreunt ou pacetabuinrdl a asobturatonre gi sjunge 1s tepai femuralal merging dee lungut gconpalut fonure’} asohzcuatlgnttonvreld iptarend (neclrounfloxe femoris te orelia)s printe da pe fata lateral « afemrale protunde, treon printre zauustle n-fosayel Dro- vr ctter ef ineongurs antero-pontertor golul femurel trenint pooterior de a Gropt fonaral. Apot, PMtrunde ntre avast laters? of femurs Din eixountiext fenure- Te latoralh 20 despring tret remuris Reageopsontil (x-enonniens) care trece Jaterail a goldclui, de-a Lungul Liniet tntertrobantertes, profund d= see viatar na ee enestomoeenal ot reatri din acctrounflexi femurald eudieis at ou esfe- stort inferioarl, participind 1a formeres rowlut axterial din jurul colulut fomurels Din acest vere eo deaprind ramuri care irigt srtioulatic goldulut. Redegoendanes (¥-des— cendens) se glsegto intre = Antermediay gi.vast lat L. Ha poate stribate pe wl- timal, trecind ta regiunes posterioarll » coapsei, unde a anestomoseasA ou ramuri Gin aspoplites, cou impreanil cu aevast lateral, oX ajungl pe fata lateral’ a genunobiulut cerns unstonozeanh ot a-superonlateralé a gonunohiulet. Betranavorst (#+transver wus) cave cvven peske mevast intexwediar, ebribate a-vast lateral, toujurind fours} see raise tronanter #1 ejunal posterior o¢ anastorosenzK ou aa-feotorl inferiourl,eit— cuntloxK fomuralh eedialf qi ou prima pertorant&e SesrartgyagHt (ee-pexforaater) Oe obLoet fn punks de tvet, etriiet neers pille meadductor maze, printre roedele ealé tendinosss, de pe linia aapra gi eatfol a Sg t vegtunen postorieart a eoupsets Pring pezforantl ae Gexprinds de cbivel sntre se aduover sourt si peatinen, a doua anterior Ge msadductor aourt iar a trein indist Interior de avedduoter eoust. Din prima perforant ae desprinds ce nai freovent asno Geltivd a feawrulsLs Aneportorante #¢ anentonoasaal in regiunen pootertoarl a coapess eeeNMreaiera infoniourt, elruunflext feauralt #i poplites, trinind netecninéioymasads ductori, vant laberal gi wm-posterior! al ooapset. Fiecare se v= fteplrti ints-o vemowl cecententl #1 alta deuoendentd, eare se snontonoseasi ou cele coxespunsitoare ale perforante yeoine. Reasosndanté a prinet perforente na anastomoneaza ou vedenoendentl vee eelrousflere feuurale eadiale, iar desoondenta ultinet perforant se snastowoseask ou inedgi asfemuralA profundd. A.DEGCHDENTA.A_GNUNCHIULA (a-emms deocendens) oe despringe ain murnlk fn anstal eddvotorilor, stribate mevoot medial tapreunl ou neoafen #1 font qi vr-artioulares Regafep&(r-cafenns) trace Supreund ou n.sefen int st aractiio, pa Tata madinlX a genunchiulut. Ba irigi fata adisls a genunchiuinl 4 vi cnnatoneseend ou a-racurenth tibials anterione’ gi ramurile vauite din e-popiite frapticulare (reeartioulntes) partiotpt 1a trigarea articulaties genmohtvlule a.popianss (a-poplites) Acpoplites continud netonurald de la Niatusnl Lendinog a} adduotorutot, centinaindu-ce plod la arcada w-a0lenr, unde oe Diforch te oe-tptald anterLearh t Po terleavd. In flevia gaubei ao ate faxuesd, tar fo aztansie roetitint — 197 = Zaberurt. Aepoplites 90 sésente protuat tn regiuaea poplitees Anterien, jus. h fos vine fn raport ou foun Intorconditinnd, 46 care oate suparatt prin te sadtpow, cu itn postazioari a articutatie! geaunchtulut gt on mepopliteu, ears © separ 74 Ge fata posvarionrt a tibiets Raporturiie ca foae intercondiliaal explick postitic Fig 187- REGIUNEA POPLITEE ‘ates lealrit e1.in fracturile stipracondilione, tn onze frageentul osce.interies aste impinge posterior, fe Ponioul adipos, vase gi nn.superfieialt, 40 tasstende mitendinos gf gestrocnonian. Medial, este.tn raport de maineabranos 1 capol mediel al Msgastrocnentan, 1ax lateral on mcioepe of cu capul lateral al m.gaatzoonenian « : A-peplites forsearK tupround ou vepoplites gt ou.nstibial, simunohinl vase culenervee popliteus A-poplites eate situstdl ool mal prorund, antorior gi medial, meio dial col mal superficial, posterior 91 lateral, 1e¥ v.poplites fntre a}, plites sint unite'prin teaut conjunotiv de ‘Vaoe. Accet teaut conjunctiv continud pe of = 193. - ausinge aintro artorS qf vend oxplick Fracranta snevrigne2oy arterlovencase poplited: Rapereniot comm se gisegte 12 distanté de elorantels mivunchivlad vasculonervos: popli> coke titnt aituat lateral, sub tendonel ovbiceps fonirels : : ve capital bu dictal, aepophites ce aflt fntre mnepeplite gf gastro elear. Prin pextgia ei aspoptites represinth pentan, pitruneind apet sub arcade elonontul axtat a} regiuntt peptites Ramuth aagurers! a gowncpivlut (genus supector lateralta) plese dio aepoplites tzolat gan printr-un truncht comin ¢0 ‘A-suporo-nmadtalk a genuncbiulet; 18 cpoyal uaieittt superioare o reginntt poplites. Are tralect pscondont, oblic spre 1a- wenn, EmoonJurd conii1ut Iaberal,el remurutel spre pooteriors acoparith de mebieopae Go ariel anegastvoonnalan Tatoral, Donpa fomuraty Yast Jatoral, plantar gi artioulatie gonunohintul + shguuseocentsent.acezmnazut Cason mupertoy nedisiis) are orieines pe fafa nodiali a a,popliten, avind tratect sblle ‘ascendent pi adunge intre condi ial Pe al of anenenimonbrancs gt aaitentinoas Bu rece fo regiunea antorieati a od6peety Meraputin’ inwortia meadductor naro. Trigh mugchit ¢u care ‘vine Sn saport gf artioula- pla esnunchiulut. . Aemadte.s.eanunghiv2us (avsnoua wedi) #0 wprinds de pe fats antorioa- gh a aspoplites in nivolut intoriiotot artioulares Ba trace prin Lig. pepliter oblic fi oo distribute Ligg» tneructsate, feoutalel adipes din foxa intorconéiitant, stnovia~ Jot gi ggepoplitars : 7 fegoug(aecwnraton)So monks dw doul, una sediat® ¢! alta lateral tes do ym fafa postorioari a aepeplites in dreptul articulafint gen “Aivlut $1 tried ese poplitel, amtricops of planter. Venele lor satelite sin volun! 2a : yoxe14 a ganonchlulyl (Rogenus tnforto: Latoralis) are ort~ ginea po faye Intorall a aspoplitae, inforiox 40 Inberlinia articutarile inareaptt faterai,intrs Ligepopl!teu arevat gf meyepliten eituag! onterior,sl musplantar #1 gaa geononsan istural altuaft posterior, Ta nivelul capului f1bulee ‘este neoperith do me Dieepe fensraly ajumeX Ta nivelul conéitutul Lateral s) Etlled este aooperith dm lier volntoral Intersls Ga irigi articulatia gonunehtelol st sugchit co care vine in raporty perticiping 1a feraazen rebaleL articulars a. genunch {ulate Aah 4 anghivigt (a-cunus infostor.maiatis) are ortein pe faba sodisii a aepoplitas, cam 1a acetal nivel oy precadenta, Sa verge fn lengul eereinet eupertoars a aepopliten #1 ajunge 1a nivelul cond lyute medial al ¢ibiet find aaremttA do megastrocnaton wotial at fo Ligecolatezal wriinly Ta contiamae aft. Tetre fate mdiald a tibiei pl tondonul rotloctal al cesemincmpbandes Trigh sugentt ple srecalut de qlee, mugebit cu care vine tn raport gt particles 1e Fermares ™ jelel az- ticulare = genunchiuitl. Antfol, in Jurel asLlculetier gonunchivtut oo forueant rebeaua exbloulte zi (rote artioulare genus). Te ccoacta partleipi zppurile arteret poplites, saedescen- Zent& a genonchtulut, elroustloxk fumuralé Latorald (re fescondent), F-otrountlexi ft-7 pulerd gi recuronts tibial anterieari+ Bin aceasta roter der wh zebopua pateloi(rete - Patollas)eituat& ps maxginile rotulol si alo tendonulul ssovads!eoPs- Degi ranurile wo participl 1a formerin aceator rojele sfnl. nupereasa, FoFst Sianetrul ler mie #l fap Beare Piaesc ip plonust fthroana imoxtonpivila, cuea ca nu parntte ditataree ler ccupongnteato, face ca ligature aspoplitnn sk fie stgcantSe -199~ TRIAL (esttbinlie anterior? Arbera tibte tee,cuprinel tntre arcade tericarl este ramura de Difurentio anterioarll « aspopli= less gl, retinaslul mnsoxtensert, unte ce comtinall ou a+ (7G 182- REGIUNEA ANTERIOARA A GAMBE/, dorant x ptotowiut. Eeverturls Tn prine et portione, pontry @ saurtl diatentd'ey af 1K tn ree Rluooa postorionsd a Bimbet acoporit’ do mrsolears Ha trece printre cele doull eepete ¢ crising nie aetipind posterior, atrdbate mabrann’ jnterosaead $n perten ef axpertegay 1 Pitrupde in repiunes entertonst a gener, a = 200 = To cele douk tratal ouperioare ale regivnti anterieare a gasbol en.s0 rik oqenatd po senbrana. Antarononni, do care oato final pein tracturl fibrongesDtee Mais ne apropte Go tlbie, pe a clot fafit Tetaraldl ao agaushy tracing evel To fata on Tiklocru e erticulatiel talocrarales Aceste raporturt postarlonse oxplted tesanee et fa trasturlie tibtel+ Superior, oste sitvolil intre martibiel anterior (awdial) of Long werner al degeveier (iatersl), faz nforior intra mstibial anterto (nedtal) vi tog Gitensot et heloaelut (Latersi)« Ketibial antoztor este muychiul ef aatelsve la mi i Giricta}ied telocrurale, este inoructyatt onturer de tondonul a. long.cxetes eer cpeatndurae apel intre ncaste of Belung extensor al decetelor. asttod, {i anwricarh eave profunda fn oole.doul treimi superioare ale grwie} endo pied de muncitt Antre care we ofA, oi dovine traptnt euperrteiait Sarertess ‘Ualbial& anterionrd an aflA intra cele dou vene satelite, eaze.se anew vonetanal antesien pi posterior do ens Yesolo tiblele entoricare fapreunl 24 .Peronier prorut soot tate situst Leterel In jualtaton auperionrl » gasbels Anorueiginteo aped senerteg pextva a ve agest wodia, formaat aimunehial vascolonsrvos anterior 2 gasbaly tare cute insotie i de 2-3 Lrunohiurt ooloctoare Ltafatioe Ra pettD TRL LOTTE BS (aerecuavens tibielie posterior) este © remit ineonstentd, ane oe denprinde.din arteri th regimmoe posterioart & gnabet ofa Pivrwnte wwh.wopeplitea, 11 48 ramurt, of parbioipl 1s forsee retelel artioulare & Gommabinies, enevvownstadese ou aeinforoIateralll a gonunontuiate FRA ATTICA (aszeourrene tibieli ontertex) se.despria~ do din apesvintitenterionrd, mediet aps treceree of prim monbrn: intexogsaals 0 ca ‘fonds ab astibial ontextor, fatre condilol laters? al tibies #1 apa) fibulets Zeigt wricteial anterior, lune.ostensor al degotolor artioulatio gemmneb.ulut #1 ertieuatin - Miviefivezest euperiveril. O ranurfi a oi stribate aepbul intermugouier snterior a) eee vet qi oe distaibuie aaslung 91 sourt porontors A. tibialis anferror + matf opm ig. 103 RETEAUA ARTERIALA A CALCANEULU (asmalleolario.antortor Interalia) se despsin- AsMALAOLARA ANTEHOZ a intwrlinia arbiculatiet talocrarnle, fiind gituatl, pe stmlesmose Bere fFeasia ge enuvean = 201 - Sibtoftbuterd e1 po mal nooperith de tendosnele mivlung extensor al de- getelor gf peronterul al ITI-lea. Iepreund cu asiateralé a tersulul gi ou rreperforan~ 48 pi oaleasoan’ din a,peronierti forme: retoaua maloplard Lateral (rete malleolare ‘Lateraie)s ASWALEUIABA ABTEBOCESDIATA (sanalloolaris anterior medialia) se despein- de la,acelagi nivel ou preaodonta, gf a0 indroapté medial, f1ind asoperité ae tendoane- Ye maslimg oxteneop al halueolut gf tibial anterlors Tapreunk om rramelaclave medias @4 colennesns din natibiald postericark of cu aamediole ale tarculus rommenst neiacae maleolari_pedialé (reve.malleciaxe nodiale)+ AQ (esdorsalis pedis) Artore deveait a pleiornta! continu astibiall anterioarl de La.rebines yriwated apajin iatose | Meporburje fe afld mai SntSt intro mutibial anterior gt lung exteneur al halocelut, #1 epot Sntve set dof extensor! nl hnlucelute Distal, sate inarusteatd aonaupra to insotitl de seterninge ‘Ua neperonter profund situat wedia2 g! do colw dond vai tee Aadozaall & pieie~ valet onte aqesntl px planul osos, fiind acoporitt de piele gi de fascia doven2h a ple s+ eLorulat puleel of puting ft astfol palpate A peroogys, guperts "Relinae. ens Gu Msaphenes Mperonens profunds |. A lors. pedis 5 ‘Retinae. ex) Mperoneus terfrius im Mextans digytoram, A.arcuake ‘brews Mertens hallgie sages 4, extens haltucts ig. 106 = REGIUNEA BORSALA A PYEDOROLUI Euurh : SeTUSTANATATEDATA ( ; pieforulul le ntvelul rebiagculului inforior al masoxtengori. Ba se indreapth Iatersl, weoperitd de Yondvanele mesourt extensor al degotelors FarticipA a formarea reveled maleolare laterals, #9 avenvonoseasé ou sedorealt a pictorulai gf ai venuri care pla ¢ trund tn sinue $ardte ‘AeeTAROTENE MEDIAL (oa,texcone modinles) tn nuair de 263 parbictph le formorea rejolei paleolare medial Avigtnd mudoraald al plotorului gi artionletiile puns aor 18 plotorulu, 18 miveror jo mtatarnionelorye ‘AeAUGUATA Caseroun: oueiformuldd medial, ae indrooptd 10 til de tendeanele mslung gi sourt extansor al degetelory In traicotul of a: adi ou comoavitates proximally snestonostnay-ne lateral eu arters Internal a taraultts Geaprinde din Din convexitaven exvede! ae desprind trel aasmotataralens dozsele (aasnstatarsens dor. . jeaxe merg pe ultinii tred mmeinterosogt dorssli, pifurotnduess tn dowd colatera- {a dovgale porvra warginoa lateral = wal daget gt con modialt a dogotulut uraitore Piscase acerbetaretant se anastonosensii le oxtromititile spajialat interosos. ou aemetan taraianl plantert. prin ofte 0 xeplantard profuplt (replantaris profundus).A-Rotataretee nh a prinaiat spain se desprinds diroot din aedoroalt a pictorulaty on ak rradigitale penteu hnduce of pentru fafa medielt a degetulut TIeAedigitelé dorsal ponteu margines Lateral a dogetulut Y ponte proveni din asaroustd,din wltina as pet: and doranth, / jenu din colaterala pentra degetul Va soentnta. Datorith nusero- ‘slor ansatomose ale vy, provenits din asdoraalk a piotorului, scvacta poate £1 ligat watt practic 1a orice naive! ASTIBTALA POSTERTOARA (astiblalie posterior) AstibinlA postartoar% eate rasura do bifurestio modiali a aspoplit gt se Intinde de 1a arcade menoloar pind in gantul retromlnolar. HoDOTtuEL. Actibiald poatortoar& oo Gissgte intro cole dout planord minculare (superficial gf profund) alo rogiunit postorioare s gubol, agazat& mai Sntit po.m.tidial posterior, iar mai Jos yw melunz floxor al degotolor. Necoloar o separk amsplantar gi caotrocnentan. In partes inforieart a.gasbel, on ents smportictalk,fiind paralol’ ou sarginon wodial’ a tomonulul lui Achile, situsti la 2 om antorior de acow tite Im gonjul retrominolar mdial oa este acoperité do retinaoulul ams floxori gi de meadductor al haluoolui.Aici,ea ee gusogte intre tondonnele mmelung fle: al dogetelor oituat anterior gi lung floxor al halucolui situst posterior. ‘La acest nie Yelpnstibiold postorioart ao af1h la Juataton aistontet dintre mrsima postertoart a maloolet mediale gi tendonu} lui Achile. In traiectul si este, inoadrata de doull ve antoLite, care ae anastonoxensi ontorior qi posterior de arterk. Watitbinl eate aituat - 2a Ancepat lotoral, 1a intent an artero, de care ao apropte Snod ti ina mijiccde a genbeisIn gonful retroualoolay se aft profunt i fos Vasele tibisle posterionra, netibial gi trunchiurile coloctoore lintatice care Ie tnton vixisoso forneast pachetul vasoulonervos posterior al ganhal . Bifurosfis in cele doud ensplantare cate oituath fanter medial trece inferior de aztera onontoX, pa cind neplontar let yal tesco Lotoral gi spot wnlortor da aeplantard latorald. ‘Report 7 ReQURCUMPLIEA. A FIBULSE (recirounfloxus fibulae) este o ranuri incon — 203 = A genus superior hisre: A.genes inlipeer 1, wl Vy "| Agenus saferion medialis 0. NBS itioo A Sibialis anterior Fig 185 -RETEAUA ARTICULARA A SEMINCHIOLU SA ROCULE/ Thee NIFRA (a-poronea - a-fibularis) se desprinde din astibiall. postorioa— 2K la 203 om poplitws tx are tralect bile davcendant vi Isterel, ajungtod In droptul mazgine! interosoase a fibvlet, pe metibial posterior. in continusze ae fil? tntreun onnal onteotivros, format ds mobrans intareooash 9! de inoertitle wnetibial ‘pooterior 91 lung flexor al halucelui, intro care ge efla, Poate pitrunde in grosimcn ou nettblal,oure o tnoruaignaxt pontarior ta ap agonal mdtol de arteré, “*piztinga-ve prog; tolite pf dv trunchiurl Linfatioes Ba di uraitosrs2e ae Eeborforanth — (reparforann) ae dasprinde tn tvelaea Atstall a geubei ataibate uoabrana, interosoas of pitrando in ropiunsa anterioard a gambel,ude este 4m wintosnoza tidloribulanl gi porttetpi 1n forunzen vefelei malsolave lotewale.wa ivigh mngehii cu care vine fn report, moloole fibulel cu tegumentels veotne, sind--nosa tibie~ eipuiortl, putin tnloout aedoronlH a pioforelui,oaz in esse sate volunino xaggnuptoank (z-conmuntoana) nn anapeinde din treme dtetall qnestomostndu-ge Oa © Femur ain! lark din astibial’ postortoarty a gaxbet, Fig. 18- RE Ns Te ‘RIQARA A GAMBE/ tit j-Tabaxale (rei wejelei maleolare let 1 wyagelesnaeng (zami colconot) partietpl In formes refeled mleolere, te prin ansotosose ou s¥.ononine din astibield poatorioaré formeanll xetesus onloanea~ BA Gzete caloansun). : RE:MALDOLABS MSDTALS (rant WlooLawea modtalec) paxtictol 1a formaree #e- flat asleolare wediele. BEAGALGAREENG (rant onloouol) trae prin LYeolares Late: a) particip& 1a foxmares GHROUIRL ameflexori po fate madielX gi epol pe coa postorioart a caionnmulul, partioipind 1a formaren rejelel oal~ / a = 205 ~ ASEANTARA MBDTALA (ae plantaris medialis) a de bifurostio mdiall a astipials poster, 14 $0 oanalul oalcansan, suport: lind nalud encan incrucigear’ tondonul alung flexor al decetelors Apot, se aitueasll tn salut intermusoular mdial 91 medial de tontonul mlung flexo al halucelud, vind Lateral neononias Ajunsk ye marsinea medial’ a halucolut ae anatonoseasK of pria relent doxeatt. Tn tet ata eate inaofit de douk vrssatediee.i#t= tegumntele Jogei plantare modiale. Ba ak uruktoazele (zeprofundug) caro se anastonogeast cu vemura o~nink din as” dornert-o ptosoraistt Reaupertiotel§ (rssupertictelie) oitunth po oupratafa mabdustor al he- AWoeleL, eprenentind artera digitalA plontard sodiald a aosatutas wn Meyer eit Aa. melalneda MiombriealisZ ——\ 1 Plex. ball. lenges Sex, hell brevis ily salerossedy, Lee 2+ Ht Henon og iain W. planjaris fake Moet, _peraners Langus pla ptaris medialis (plantaris medialis. gid plant ba Aponeurasis panlaris = 206 = AsPLANTARA JATRRATA (a-plontarte lateralis) : Asplantarl Loterald este sanora ds bifuroatle Lateral a astibiale poston stoare, a1 ovul Srateot 41 continnl. Mate mat volumtnoast Avett preodentas Tattial ne af1t posterior de auplautark mediaiK, intre oole dou artere g&sindune Bn«plantaris Hyatectul el.este oblic pink 1s nivelul primulut metataraian, in aoesstH parte flind | ! quperfioiail, ayorattl jw fafa inforioart @ m-accesor plantar, avind n-plantex lateral Gitaxt aediale Apot, asplantar Intorall otzlbate soptel intexauson}er Interal ef pie { trunde tm Lofa plantar ui jlooie, unde oe af1K tntre mmaourt flexor al degetoloz gi avcesor piantars Ultima 4 portiune sste transver: jo18, wai profun4, conoav& inferior 1 wi posterior git aituat@ tn raport ou basa motatarsienslor, de oa% ete separatll prin ‘ Ce.interosost plantari. La coest nivel.torneast grou) plontar (arcue plastaria)sIn ne- le yard aconstt portinne porte Lipset, fiind fmiocnith de continueres la acest nivel Jgorsale a piciorului. Aroul plantar Gntinde intve daze webatersianului V gi. per idea broxtaril a primtut epatiu interosos. #1 este sooparit de aponevsose Plentard, do ypul oblie al madductor a2 haluostut gi de ourt flexor a1 halusaluis Perforeasl Ipetuad epapin interosos 91 ao anatogmosoast ou a-dorsalK a plotoruluts AspLentark ae goralk snte tnsopith de doud vens satelite, legate intre ¢le prin snsstonose transver~ lanlos Ma rig muyottd ou oare vine Sn raport, plelen lateral: plentet, dim axoul sh isetoty Jtszgtene plantare Caasnstatorooce planteres) in nustr de pata aoongi disposifie on pi cals dorsaie. In epatiul {nteroacs ee continud ou ansdigitale | Blantare comms (aasdigitales plontares communes), care 1s nivolul erticulatiel mata» ‘tareofalongiens s0 {upart ficonre in gnediritols plontare proprt ( sea propries), una modialt gi alta leterall, patru fetele voctne a Gout degotes Print arterd mepatarciank plantar’ provins din arcada plantar& gi irigh gi parte: modiali a heluceluls Rewura pentru mrpinoa laterelt e degetulul V provine din a.plantard later uw rente (rent porforantes) pontra spatitie interosoase IT = IV, sa MaGarejriint proximle gi distale. Kle stribat spatiul interosos 91 so anactono ‘le provenive din a-dorseli « pictorulvie re faves Yenele wosbrulut inferior, pot fi fupirtite dupll local de vir + vone tributare veiliece interne ot vene tributare vetiti faport. fn vene superfiotale #1 rene externes Acoatea din wrnt dupi agesarnn lor tunde. ‘YANSLA TEIRUTARS VeXLIAGH OOMUIE YetMotoubaxk (v-Llolunbalie) este de odicet unto yi se formack prin venslor satelite renurilor artere! {1ioloubares : YANSUE_ORIBOTARS Yq TEACH TETGRNE i ‘Yesfegiere supazicare gluten supertores) tnaoteso e-fesiord eupexi FACHRA Ga peivie Le nereinon suyerioazh a masot ingtnurt iscbiedion, dessupre mept- pert artera gf n of de origino pot 1 onastonozate tn partes auperioart a rogiv eu ve.ctrounfloxe frmurale mdiale of. vvepezforontes ‘Teobetentorit (wv.obturatoriee) we forma:k tn pertes modiall « compet intre ansadductori gi intrd fn polvie prin canslul obturstor, fntre nery (ouperiox)at arterl (inferior), morg po poretele leteral al pelvisulut gi se vars fn velliack in tort noaot intern (v.pudenda interns) are oa of artera o.mted portiue ne in regiunon faninrt, la iagizes prin uica inehisir! Loobietioty oeolegte spina ts oblatick 91 rointrt {n.polvis prin orifictol tnfraptriform Ba sate agexatt tmpreunk ou asrugtoonn’ internX, latoral de nervul omonin. VANGI TRIBUTARE VATLTACE RXTERNG YENSLE PROFUNDE Yensle profunde ale mambrului inferior au fn general acelagi tr ei arterele pe care le insoteoo in cena invera. Cu exooptia vepeplites gi a yenele profunte stnt duble tnsofind da o parte gf de alta artera omonimd.Ble_afné onite, — pe tratectul lor prin anactonoso —tronoveronlo. Au valvule fn nunly variabil, eonetan ‘th f1ind o valvuld ostialA, 1s virsarea tributarelor colaterales Ver Vprokonde 2 Veseperticial: Fre. 788- Ueperls \ ~awasrovoze wre vente eewrPoranl Perloranta ” SUpERFICIALE SL BROFUIDE (sencul oeelation venoase 4: apr i.) cups LANE formeasK 1a nivelul piotorului, oud fascie, 2 fate eeceant 91 doveall, insotind axte= ele a0 Im rogiumon plantard, vadigitelo plantare (vv.digiteles plantares) = ¢ontinul eu patru wepatararaigne planteare (vvemetatar: a wAcoste varel, tn grou) vonos plentay (azous vonosus plantarie);care este yaratel ou col axtertaleVrs @igitale plantare eint anastomozate in spatiile interoses ot vv.doreale ale piciora= = 208 - ul, Arewt vonoe plantar on continul cu vvsplontare modiale gi latorale,eare se une Anapota mataolel tibiale forming we-tibiale postarlour (weliblales posterior: In rogiunes dorsilX a ploLorultd, vonolo satelite aedorsale a piotorulet torpoart ywetintale snterioara (vv-tibialos antext ras vet Ia ganb&, vvetiblale postertoare,.imprount ou vveporontore ( gi ve.tibtele antertoare 400 arta 91 do alta a arberelor omopine, parton infortoart a fosal poplites ef fornsast yepoplites(y+poplite: NMbialts FW peroneds Comments Fig.189~ REGIUNEA POPLITEE _-VapopiiFed eate untod, ou poretit foarte gropi, de calibra apreotedil pind 1a a) 0@ face om lumonu? ef aX rinink deschia dupk seotionsres Ke se tn- ; finde fntre unhiurile superior of interior ale foset poplitee, fiind ouprine’ inte beset conjunctivk fmpreuntl ou artora. Ba 50 elsogte intre.s-poplites (anterior). 41. De tibial (pootorior), Desorio.un tratect putin epirelat fn jurul artorets Initial : Atala, pentru on 1a ni e ycdoaureill ek Fie tot pooterion, dar oova wei interal.Vepoplites prinegte enjl po Ling yvetibiale anterioare ef posterionro, yreartiguiars alg gqnunthialad (rvs genus) #1 vena eafent mots : : Vene fonursiAv.fenoralis) continu vapoplites, of se intinde de 1a bie usu tentinos pink 1a Ligeinghinal, unde so continud ou veilincl extern. Ba desorie = 209 = o opivalt in jurul arteret,fmprount ou care so af1A tenon vasolor fomuralesActfol)n on~ Palul adductorilor oe oft Istarel de erterh,la virtul trigonulut fenual posterior; tor ouna vaolor, mdiale Se primgte oa atluen{! venole satelite ramurilor a fomu~ ? wale ot oxceptia wezugin extoms.gi apigantrioX super fictell, gare ao vars in vewa= fend mrny Acoasta este un a= fluent o2 vefomurales Vefomurald preninth prin _: prin yvsetroun at Bodials (vvactrounflexae fe--. morte modislie), care se anes= tonozeash ou vveobturavofily « ou vyeparforants (vvspartorane toe), cu veetoolore. tnfortoare ef cu vepoplites. Acscte ana ee) = tomoze au inportantd olintely Fig 190-LACUNA HUSCULARA $1 VASCULARA avoaroce ole roprazinti oft do dorivatio ale otroutatiot .. vanoase, $n Procesele obtra . = <=. tive broshoflebltice ale veton i morale aa poplites. Veneto profunde prozinti pm tratectul lor valvule,care au rol fm 4 jegnontarea coloanet do sfnes gi in dirigarea songulut otroulaties. Sle eint fn nunke de 38 1a vepoplitos of de 4-5 1s vefemuralte ‘VSTELR SUPSRRICTALE . Venele suporticio}o nla mubrulul interior formeast 0 rofoa bocatt,eflae ti tn fosuta? adipaw subcutanats Gle fermezed seul trinchiur! princtyate, zesafonl mae Credaphona negra) gi vesaten’ ated (vssaphena parva). Ywadigitale dossale alo plotorulus (vvedigitelss dor pelneso in epafiile daterdigitale anentonoze de la weplonvare, oe uncae ef formonsl 4 o dor cforulut (vvsnotatarsene dorealos pedis)sAcnaten ao vars ‘bx_arep2 vende doveal al piotorulut (ercus voupsus dorsalie pedis), Bxtremititile aces) ul ave, convex anterior, care Snorueigeast eapul metatareienelor, se continull ou cele , ‘Qouk vene safene. In concavitates aroulul, tntre originile color doud vere sarene,exie tH o retea de vene subtiri nustth zofomua dorsal venowsK a pictorulut (rete venosum | dovsalie pedis). i In regiunea plantark exist de asomnsa, tntre fasote 91 plete, xeteaus ‘yenosat plantar (rete venosun plantare yoo format dintr-o multitudine de vene Imdot, anstomosate intre ele, comparatt de Bourcerst gt Tejas ou o adevirat& "talpl ve- inossK". Vasele oi on vara tn vvsdorsale superfiotale, prin enastomosele Gin spatitle Anterdigitale #1 prin vase moi care cooleso marginile ploiorulul. Yonnfonk ara porneste de la extrenitates medial’ a svoulti venos dor y1 rece pe. morginee antexioayi a malsolei tibinle. Alot eate un loo de electie pentra dsacoperives eas Apol, ara un tratect ascenfent po faa medial a ganbet, paraiel on pargines medialé a tidiel, 1a 2-3 om posterior de eas Ia gemunohi,trece pe fava medial @oondililor mediali ai tibiet gi fenurului. Le coapel, axe tuatect oblic, sproximativ mural, dup pedis) dup ee perelel ou al mozoitor, find attuatt anterior de aventa.e vara In vot = 210 - M semingmpra- en slog ade) ten Fig. 192--VENA SAKENA HARE S/mieh foe -m. e9 a sbribitus fasola cribrosol prin histul ssfon, doscriind 9 ouxd& ou cavitaten postertorynumi td crnsn ontena\.Znoud de varsure ol vesofene tn vsTamiraill. ei crose ae eoetoia au iuportantd fn doscoporiven on pontru Lienturl sau cabatorizass. Aceat lon. . ge afl mdtnl dn aefomurai’, onre aa sinte prin polpare ln sproximativ 4 om sub lige Anghinol..Veoaton miro ota eon oni voluainoaat vent euperficiald, avini la viraare ten Anambra le 2=A nme . La ganbi,aro raport eu n.oafon, care © insotegte-anteriox. Ia genunchl . troom pate tanlonnals mugchilor onre alcKtuteno Inba de gtscl, iar 1a coapak este tn~ oat! do vr.eupertiotale ale n-femural. La virgare,are raporturl ou eg-linfatiot auparflotall, unol gatndu-ea froavent Sntre crow gi fascias In aria trigonulnt. fame zal eoto, paraleld ou vasols fonuralo,do care este soparctil prin fascia “broas! Vewafenk mare cn oa afluenti venele de pe parton undial’ a_plotorututy vonele antero-nodiale alo ganbol gi toate vonole superficial alo cospaste In oa eo vat= ot de anonehon, yvernzinosne axtome (vvspundendae axternsa) yeolrcusflant {Vine gube=" KAptals (veotroustlexa Llium sup xftoiolis), v-opinaateto supozticiall (veopigostrion « supsrfloialls), vietovgale ale yonioulnt Culltor!anta‘) (vvadorsalas pontenclitoridiay. . supesfictalos)- 91 yysorotale gnu labiale antor: ‘vv.aorotales ~.labiales.~ antorio~ nolo aupirtlciale din reginnaa postartoart « coapsed ,pot forma un truncht woporat ~ yeoatent aooosorle (v-eaphena accesoria), care se vared in veoofend mare po faye antero-nodinlé a ceapsei, inainto de viirsaren of in vefomurelt. Veoafond ware pre sint& pe tratectul cu un nunSr inconstant de valvule (4-20), nunsi una fiind constane +4, 1s vircaxoa in vfomurail ‘ esafenk mio pornogte din extromitates laterald a aroului venon dora}, trece potextox do mileols fibular, avind un tratect agcondont, apre medial, pe fata poatertoark a ganbel. In aproptorea foset poplites, are o curt portiune fn care Bisogte inty-o dedublare a facoiet gambot. Apol, porforeast fascia 1a jumstates foneL poplites, desarie 0 eros gl aa fndreaptt spre anterior, in profunsize pentru « se vite ‘go In vepoplites 2a 3-" om donsupra intorliniet artioula}ios gonunohivlui. Primegte en afiuenti venola auparficiale din partes lateralX a plctorulut @f posteroalsteralk @ (ganbei, tar uneori din rogiunca postoxioari a coapsei. Vesafonk mot ae aflk in tretaea Anferioart n gasbol, wndinl do neanrel, find altuata ou acesta Isterel de tendonul ” Ant Achile. In troimoa ouperieari esto agozatl medial de neoutanst gurel medial. Cele ‘doull vene fene prezintd unantomoza fntre eie gi ou vandla profundas Anastomorelo intro colo doua vene sate: fac 1a pioior prin aroul v Jn ganbA prin anastomoze transversale, inconstante tar 1m soaps’ prin vasa Angatowoze1e ou vens1s profumesta ploior se realiseast aunstonoas tat aeul venos dorsal gi vvedorsale ale pioiorulti gi plontare mediale.Anastonosole venoa~ £9 de la ganb& sint inportante tn chirurgie. Blo se realizoas’ prin vene sourte numite jwrepertorente, care sint Ge dou tipurit dizeote, ce treo prin‘interstifiile musoulere Wi indizecte sau intramsoulere, care poxforeati migehi1s Bristh anastonoze intre veaafe nk mare yi vvetidiale anterioare 91 postertoare 41 intve vesafent miod gi vvsperoniore, ‘Acoete vene oomunioante prexint& valvule care dirijeazK fluxul afngelut in od nozmal in venele superficial spre oele profunde.in bola variooas4,carsoterizatA unsor! prin nornh a veneler superficiale se intilnegte inoompetenta acestor vene pezfo- i {sente- Ditetatia io¥ fece-ca vaivuiole sf nu se mai atingdi prin mrginiis yonind astfel inefiotente, ceoa ce achinb& sensul ciroulatied din profunsine spre supre~: feagl, datoritl diterentet de presiue dintze venels supsrficiale \ wi fn dilatatiiie varie Jer din uray Acsosta duce 1a stegnarea eft = 2l2 - go adevivate Inourt sanguine, 4 offiva contintri diamtra, ceoa oe expune volnavdl! Jo complioagii ale bolii (rupturt de varie, tronbor + In acest oes, wingura som fee extizperen trunohiurtlor venoese supmrfioinle ef a pachetelor variooases IEATIGELE _MAwORULUT TNeRNTOR \HGTIONTT LIMBA’ TAnfa membrulud inferior tzece printreun grup de ggelimfatio’ inghinall, anterioard a compsot, sub Liganentul inghinal. Unti stnt apenatl deast- tbroase = ggeinghinali ouperficieli - tar alfid subfascialt ~ ggeinghi~ reli profunsie GANGLIONEE INQHTMALI SUPONPIOIALE (nodi 1ymphatiot inguineles suporfie1sles) Gangliontt ingh‘nelt muperfioieli eint in nuntr de 8 ~ 12, ayesatt tn; pria teigonulut feuurnl, aupertisl de feocia ortbronal.Quéna inn fepix}it ooaventt femoral y pat (a geabsfarsrels anaes \ Ae ghamaresegn) het n fimaral ; Bd é ? 8 i F19.793- REGIUNEA ANTERIOARA A COMASES f {in patru grupari, prin dou perpendioulare care treo prin virearea vesafene marie Aet-— fal, results 1 guporoclatezal forest din ggsovalari, ou axul lug pazaiel ou lige, Anghinal, cei mai mari, agezati po traisotul vacelor oirounflexe iliace superfieielet - gzupol pupero-pedial format din ggerotunsi, mal mol, unit agerett deasupr — fone, alii pe tratectul vasolor rupin xterne gi spigastrica superticteles gzupal + Anfero-Leterel of grupul inferowmodinl au ganglion mart, ovelari, ou sxul mare verti- : eal agezati deo parte of de alta a v.satene marie . ‘Limfa din reglunoa fesierd gi aif paxtea lateral a peretelul abdominal auborbilical @ vare& in gg-oupero-laterali- In grupele infero-modialk gi inferonlate~ k - - ae wal& go vacat yooole Matation supirflelale ale mnbrulul infortor, ou exceptia cela} din partan caloanoank lateral. Limfotioole suporficiale ale organelor gonitale exter~ ne, ale perinoulut gi anusuini sint nferente gangliontlor supero- ot infero—wedieli ; . Fig. 194 ~ VASELE LMPATICE SUPERFICIALE. ALE MEMBRULU! INFERIOR Be aseasnen, ta efupal eupeyo-mdiel we var jombilical. Je ga-ouporfiolali atribat fascia yribsiforal gi we Th eT gy Wana ta ge+inghtnett profun - amen GAROLIONII INGHINAL PROFUNZI (neat 1yaphatiod inguineles profundt) gieoos oub fascia ortbrosst, mdiel Dintze acegtia, 461, Ganglionii inghinsl! profunst temuretas Mi aint robust, de obicet tn nuns de 2 - ‘afat.oonstan}i, whl eituat sub orosa vesafi ‘wien ul wall, dey altol fn lacuna vasoulari, Sntre Fig. 195 AFERENTELE SU EFERENTELE 66. LMFATICL NGHINAL! (schema, Teeata & foat nuntt gg.Cloquet-Rosonsliller 91 prezinth daportengl elinic’ ieoarece in iglamapia en(edenttX)nscostth diamostioul diferential ou hernia femureld strengulecl? reastor ganglion provin ae la ggesuperfictali,dia * tronphiurile Mutatice profunde caro incotese vasele fonurale gi de la nivelul.glantin:” Aud seu olitorisuloi. Tasele oferante pitrund in polvie prin lacuna vascular g! sint ‘tributare ggelinfatic i1ieet. GANGLIONUL TTBTAL ANTERIOR jus iyaphatious tibialis anterioz) ‘Sfik profund, intre wusohid rogiunit ante. - ‘A prined- Ganglionul tibial anterior Fioare al Giabet, pe wexbrans interosoast, do-a Limgul a-tidiaie snterios te on aferente Linfeticele profimde din regiunes dorsal « plotorlut at ain regiunes | \jpntorioar a ganbei, ter vasele sale eferonte otribat payin! dintre tibie si fibali ‘pe -deasupra weubranei interoscase gi se vara tn ggepoplitet. wee Td GANGLIONII POPLITSI (oad 1ymphatlod poplitel) Ganglion! poplitel # gineso tm nude do 7= 0 gubfisetel, tm profunsinen foset poplites! aint mict gf au form rotunjith sau ovelerte Vis @in gangiioni we edsvple constant, wub oroaa veoafene wlol, Sutre a oousta #1 vapoplitess Bl primegte co aforonte vasele 1imtstioe ¢ more payaiel ou.vssee fenk mio gi onze vin de pe parton laterali e pictorulut of a regiunii caleanesnes Th al grup format din 3-4 ganglion sgesayi dea longa vaselor poplites primeyte va afen Mufatiee os tnecteso cele doud artere tibiales aeetar interior €e espopittes oe mai of14 inconstant un gengiion Peineye Lintatlonle artiow..plat genunchiutul “Tents eforente sie g5.Poplitei iieofono &poplites qf npol « femal @t ve vars tn ggeinghinali profunais YAQUI TIMPATION ALS MEUBRULUE LNvERIOR Vosere mupertieiale au originss fn plexur'*e listatice subdermiles Ble so duo tn dod grupe de trunchiurt Linfatice. P:iaul eate peralel cu vesafenk mre ef pom Heote din parton nedialM @ regiunit doxeale a plotozuluts Aoeste trunchtort Matetios faxemest Linfa in ggeinghinali superficiald din grupele infero-ediald 91 infero-late~ mal. Geldlelt insoterte v.entont mio, eoloctoart limta din paxten lateral a vegiuntt ‘qovaale a piotoruinl #1 ain parten postericard « ganbel, vEreindi-se in egepoplitets i Mafaticele superficial din rogimoa fesiord pi porinesid areneast tn ‘gengiionti grapulut supero-lateral yi renpectiv supsro=medial al ggeinghineli superfie elelte ele Lintetice profants formant trunchturl paralsle ou vusels mexbrim uf inferlor Caactibiald anterioard, postorioart, poplites, fomurals) of ee varsd ta @getnghinall profumst. Bxiat& of trunchiuri profunds accosortt caro drencast 1iefe dia remiunes fester gi obturatorie in gg-lintatiot intrepslvient, de pa tratectul arterelor omoninas INERVATIA MENBRULUL INFERIOR Weubrul inferior eate inervat de plex Losbosnern} (plexua lusbosaoralia). Asoota cute format din ploxul lonbor, ploxul adorsl, ne7uginos #1 mecoceigians .neruple nos gf coccigion au fost studiaji 1a inervatin perineulus Plexol losbosscrel se ghsege te pe Inturile colomned vertebraie losbare o1 lntoral de gOurile ssozale antericere,a- Jungind inferior pink 1x cdeoise : ‘ETE LR 7 (plexus 1umbe219) Ploxul loubar sate formt din snantowora rreventrale ale primeley trat: pew yeoht de nevi lonbari, parfial din J, priming gi 0 ramurd comunicantl de le seventeen Ue let Moe Rddcinile ploxulut au o directie mat accentustd oblie infertor #1 devin = 216 = ereptat tot mai voluminoeso. Ta ensenbluy plexul lonbar are o forsd triunghiulart, ou 0 margines mod @ie1M tn raport ou vertebrole lombares do po marginile letexald gi inferioerl plenol hnscolaterel! gi respectiv torminall. 1 este aituat anterior de procesele goatiform, fntve fesotoulele mepacass Ranurile sale atribat m-psons, apixind 1a euprafata tuts Raporturiie sale ou mepaoss oxpliot durortle mri tn texitoriul nervilor acsstul plex $n sboone ale mupobiultts taf Hmaserrattrs Ost inf deostults pamper raps CN am xX W.sube Pas les fanbornh We , - Hamm inlertransvels, 9 ~ ali ah. (i adh jepb5 SA HMiohypo ges am eyes ~ Se Miltornguinad’s aN W m.quadralos ker ‘Mm psoas mayo L4: Wm 0a S soph Ran al trunch. fombg. Sacr M. gerilohemorali vig.196 ~PLEXUL LOMBAR (schema) In esnoral, er-vontrale alo 1ui 7, - by forneasi un tyunchi joare we ai~ vide intr-o vamurt superioari din cara pleack nneiliohipogastric ¢i ilioinghinal, gi vemuri inferloar’ care Smprouni ou ramura euperioari @ lui Lb, va participa le formarea aegenttofenural. Ramura infertonri a lui Tp, Smprounk ou rreventrale ale lul Ly ~ Iy vor. forma un tronchi din a olirei diviziune anterioart plesct n-obturator, tar din cea posm terioar& nsfamurooutanat lateral pi fenuraleNervul Ly trimite o ranurd la L, ou care foraenst trunehind lorponsorel (truneu lumbossornlis)- Aonast' conportare a it Iq ta gtras pi denumirea de “‘nerv in furod", 1 stabilind estfol legitura intre plexul lombax fot 001 snore. : ; Ramurile plexului lonbar aint lorate do lontul oimpatie prin zr. comumtosns Se Cruni commumicantes) caxe treo printre arcadele mepsons.Cu excephia zanuriler prove~ waite de la Ty = Tp,colalalte aint formate din fibre postganglionare.Din zidtcina plexus Lut lombar ge despring nexvii pontra mmspitratul loubelor (Jy ~ Ts)y puoas (Zp = Ty) #4 Anbextranaversari: losbert, (1, ~ 15) : Ramurite ploxului loubar pot ft tupExtite ta rrecolaterate (unetiiohipe= gastrio, iMotnghinel, genitofomural oi feiiurdciitanat lateral) gi rx.terminnle (nnsobte- aator gi fenurel).Maeiliohipognstvie, ilcinghinel of gonitofonural an fost stuatetd Ja peretit trunchiuluts : pe eFRMUROCUTANAT TATHRAL (2. outaneus femoris lateralis) Refamnroontanat lntwral (ly = Is) toi face aparitia.la narginen Letoral’ pitratal lowbelor, avtnd superior pons of Snorucigoast parton anterioard a =a - ansilloh!pocastrio gl ilMoinghinals Apot, fnoruoicoasi creacta Altact 91 trece prin . fosa i1isct, intr-o dedublare a fasotel t1iacs, prin intermedia} oXrote nefsmurooute~ nat lateral dropt vine fn raport antorior ou peritonaul, cectl ol apendicela, tar cel sting ou colonul signoid. In eontinuare stribste fosa iliack,aproximatiy paralel ou cxsasta t1iack,fiind Snoruoigat de vage- 1e otrcunflexe 11isce profunde-In acest traiect poate sohinba ramuri ou n.fomumel. Nefenurooutanat lateral tose din pelvie printre cols dows spine 1 antorio do obioes posterior de lig-inghinal, mat rar printve tbrele agostuios La acest ni~ vel, modial do opina 111908 antero-eupe— rioart ge af 1A punolul «Su dureroas Ajuns fm rogiunoa antorioart a oapsst, so aft fm unghiul lateral al trignnulut femuraly treoind prin grosinss w.ereitor, Bau super fioiel de scosta, pontra a se ageza lateral de wugchis In acest nivel este incrucigat. \ 40 voools oizountloxe tices suportictale Refomurocutianst lateral eats un nex exelusiv senzittve Ruuurtln.sale tree pes to astongor al fasciot lata, distribuindie ge polit ain partra suporosintorali a f 01 51 gucitayii ouporioare a reyes antorom Iatorale a.coapsole Unsori, poate 1ipai, f1ind tnlocutt de ramuri provonite din nheiliohipogestrie ei gonitoremural. onqmaron (Crobturatorius) Mervul obturator (1, = L,) este ranurs torminalA nediald a plevutui lonbar. K1 se formoaz3 in gresinaz mpsoase La acest ni-- val, radieing sa aupestegri esto incrucl gam Lido vidieinile supecioare ale nefomurale Ridéeina infortoned a n.ebturater, vine fn raport cu procesul trangver® al lui Ly, de undo parieetul lerdrii sale tn roxectiile Siete a 1a care se recurge in caz de sacraLieare TERITORIUL DE IMERVATE im continonra, nabturster schard spre releulatie auevolitect, ie eed aceite (iaivtar svaied sclomerl svowntoate ta Aaigizea de sub marginoa mdialé a povasului, im apayiul dintre 1, gi partes latorald a sacrului vine in raport medial ou trunobiul Lorbosacral, latoral ou meysoas, tar prin intwrmed! ul acestuia oy vasole testicular, veapectiv ovariene gi ou uxsterul, posterior ou rascendenti a asilloloubare, far ante- Fhox ot ggelliacd care-1 separd de velliacX cosunile Tm continuare, neobturator coboavd anterior tw articulajin sacroilleod, eperit po fata iui anterioard fio de bifurcatis a-ilisco comme, fie de origines 218 - ig. 798-TERITORIUL CUTANAT ih. ALN. OBTURATOR 419: 199-4. OBTURATOR (sehema) Fig. 200~ DISTRIBUIIA WV. OBTURATOR = 219+ aatliece intorney tntru nory et artord se Bl stor, ents tncruotent 1 distangtl de oahalul deferent Jo bifrbat seu de 1ig.ratund Le feanid, Apot,ae agonzt in tnterstitiul dintre fascia macbturator intoyn #1 paritonells Vamina in mpuct ou ranurtle aetiisos Intorne gi in apootal ou ascbtusctonnes Txpreunll ou ogi veobturatoars, trece prin aria fosel overtone, norvul fiind situat fo partes oupere~ Aaterald # acveteia,lar veunle infartors Atedy + #1 vine in raport ou ovarul o1 ou pavilionul — romped uterine, o@ wxpliol nevralgiiie nervatel obturator fn inflenatiile celor doull organ 2S “"Wuobturator ajunge eatfel in eanlul obtus sator, constituind elemental col mi superior. aT ainunchiulud vasoulonervos obturator. La a= cost nivel se inparte tn ranirile sal Romar: geanterioar’ (ramus sntortor) to ain pelvis anterior de mcbturator extern, So- cadratt do vr-obturatoare,care ao anastononnas ed nnterior de aae Cobonri mai Init in intea, atifiul dintre mneobturator oxtexn gi psctineny apot intre mneadductor sourt »t lung, ding re- murt ncostora g4 megtaciligs Do aceea,paralisin neobturator a9 ascetaz’ cu diminuarea marostl’ a adducfint corpselor gi afectarsa rotagiel law torale @ coopooissa se termint prin xeoutenath (zecutunsus) cara porforeazd fascia lata, dis tribuindu-so foyet modinle a coapsei tn treimen aijlocte oi folel adiale a genunchiulut-cunoag- torea raporturilor neobturator explicit aparifia durorilor po fnja medisl% » coapsel in ofeoti~ unt anoxiale (inflomayit ovar-troupll), izadie~ roa durorilor po fafa nedialil.a gonunchiulu fn Anflamajia axticulatiel gacrotlace sau fn here niile obturatoares : Rapootortoaxd (epostorior) atwabste mobtim rotor oxtera gi 9¢ ageazi Intra meadductor mar ra gi sourts Acoastd ramurd inorvesrd meaddua= tor mare gi soure prin rremumoulars(zami ‘muscue Javea) of ortioulafia coldului, a genunchiulut, jurulut. Unvorl, o ramurS.bine indi~ vidualizatd ajungo in fooa poplites »partioiptnt Ja inorvatie sepoplitt : (n.fonoralis) ig. 207-¥. FEMU RAL a : Norvul femuted (1 = Jy) ente ronura terai> oo 7 nal& oon mai voluatnoasi a plexului lombars Six (Fasth Gas Gael intro rasotoulole m.psces, S91 face aparifia ia margines 1s! fhiulut, fiind ranurk laterals a plexululs In continuare, coboard pe meiliopscas,in gan~ Wud dintwe gele dou wmponente ale scostuia, fiind aooperit ae fnacta iliacd ef de peri— toneul parietel. Prin iotermediul acestula vine in raport 1a dreapta ou cecul, tar le ~ 220 - stings ou colonul sigaoid, ou mrosignoldul gi cu aaesiguoldients Acoste raporturl ex; plied durorile tn teritoriul aft, apérate tn inflare}ii, tumort sau T.M.C. ovcelMefen ‘moral trece prin Tacuna maoulerk fiind separat de afomurald prin arcu] {1iopectinens afl fn trigonul fomural, pe miliopscas, cooperit de fast Baugh - cxsmpscilare (rani musculerea) pentru meeiliops oroitor, ovadricepe din acest pot danprinde ramuri pontru fenur 9! pentra artiou- Lefts goldotat. - ce ae —~" Hpeitenate aaterionre Cranl outenel anteriores) nro pertozennll mareiter. 4 fasote tata, inervtnd plolen fotelor anterioare of mediale ale cvapeet on excopfi, ‘veritortulud dnervat de_nn-genttotemural gt obturstor. “Fesafon (i-aaphones) sincura ramon io ae Faate Wane Je fenurcse. 92 of 18 fn toaca acestora, Snconjurtnd anterior tn epireld aefemurallyfeph de ceze se af18 initial laterel 91 epoi medial. Putrunde ou aceasta fn canslul adductom wiloy din care. tne tose, porfortnd mshrann vantoadductorie Sapretni cu a descendentt a conuncbiulul, pentru a ee ageaa oubfascial intre ma.vast medial gi adductor maze ,pou= terior de m.oroiter. In continuare perforanzl fascia gaubol oi devine eatelit veeatene mari, taprounl cu care coboark pe fata modiolé a ganbel si pletorulut pint in epropte~ ea balusolui, In trotectul ata a urmttosrale ramrl: yeinfrapatelard (ramus infrapatel~ Jerie) care we dooparte din n.safen la fegirea acostuie din canalul addustoriler, strs-. date mozeitor gi fuscia lata distribuinduse pinli1 din Jurol patelel; desoubanate mem Guale ale gembes (xont outanei cruris medisles) fn numér de dou provin din bifuras}ia seaafon in treinea infertoar& a ganbei. Ele inorvoast pioloa modial’ a gambet gt a pi- eforulut, ansstonozindu-ce ou romura mediald a nepsronter supert! tale Paroliaiile nervului fomurel epar in oasuri de fr turt ale basinalut ta lesaves sa sceidentalt fn tratansntul ohirurgienl el herniiloy inghinale of fenural In peralisia totald,flexia coapsel oi oxtenoin gonboi go foc ou grautate, pe * tonsoy ol fasciei lata, Mersul ve faon cu dificultate ou gauba in extensie, moxbrul iy terior bolnar nedeptigind po cel siniton. Sensibilitates tn teritorin] stu de distribue Vie cutanatl eate afeotatie FREUE, BATRA (plexus axcralis) Plexul sacral este formet din trunchiul lombossoval (truncus lumsbosuera- - - Lis), din ramurile vontrale uN aloes sper ot partial ain 5, w ‘iw glaakeuss snParior ‘Tronchivl losbosadral © “nm. quadratus Rmor’s parte a reventrale « loi Ty #1 din us om obtira tories, 1 a lut Iy-El coboark pe mazeinen mediell & - ae mspeoas mare gi.nerge anterior de artioulse 4 ia sacrotlicoly, inapote veselor t1tace n- a psichtadions teme, pentru a se unt ou xemura ventral wn ANS HPCE, gig) © Wh Se Trtntee eAatotntle trameeal Lew 3 Dosaoral trece ramura tliscl a aelltolonbr~ iM, ribjal “) mecineaiferaris poutriar the 2 peu, coset Remura ventralé a lui g; we afl4 pe mre erioard a mspiriform gi se unegte leur cocargiene In nivefal merit tnotzurt techiatioe ou trum = — in unghiul dintre ele e~ fig. Pon PLEXUL SACRAL (chema) fltndu-ge vasels fostere superioards Rasire: ventTal slut ee elsegte Tntze Faofou- = P= Lele de ovigine ale m-ptrifora, gi se Suparte intr-o remuré auporioarl care ee unagte ou &) of 0 remark inferioaré care ge uneyte ou Sy- Ramura ventral a Int My apare a marginea infertoarl a mepizifora,intre ea gi precedents afliniu-ee afestest snterions #4 of ce wnogte en zeauperionrd a Int 8,- Ramura ventvell a lui Gy se tapaxbe tate-o samupestoanll 00 8 unegte 08.8, oi 2-infertourl oe participt In alotuiven neesesigias in ty Fig. 203- RANURUE PLEXULU! SACRAL IW REGIUNEA FESIERA .- Be la 8, tn Jon Almoneiunile ridicinilor plexulut sscral diminuk. Pirti- Je sate componente sie fndroaptl Inters) apre mires incizuri {nchtedtel, ata’ plaxutat aspectal um trimmeht a olsut basi corespunde glurilor oacrale antexicare, vistul spe— -fplulud imfyaptziform, marginea infericarl; ramari1 voutrale a lui By, tar” sen euperioe- 1K, vyunentoi Loubosaovel, Virful-acestat triunghi se oontinut ou nelechiadios Floral secral, aveaat po peretele posterior ol pelviauiut, vine in report ostertox an mpiriforas ante nonverit do fascia soestuia oi de peritoneul parietal, prin tutermediel 107, venind in vaport ou sectul, ou ensele intestinale, tex la feneie ou suoevefia reetonterint. Din'widKeinile plexulut pornesa nexvi pentru maspelvitrobantorieni. Bam rile plewulut saezel aintt on.fesiex superior, foster inferior, femmocutanst posterior 1 metecntadios Prin aseste ranuri el inervoasi sensitiv fosa, partes mupexioant = comp set, fefele antexonlaterale gi posterioare ale gaubet of plotoralel, ter moter, mugentt xestunti postorionre a coapsei, mobi gambei pi ai plotoraints (asgluteus_aupertor; terval f4 riform, Snprount ot Mor suportor (Iq ~ 8,) fou din petvia prin erifioied surmapit ele fesinre auperioare, Rerortul au 1a soest nivel ou plana! aos, explick tulburtrile fn stntiunes biped gi in deplesere, consecutive lesiril sa~ Ye ol ofactri4 mugenilor pe onre: {i inexveazss In ogiunea feuierl oe af1X teprounlt : ou ¥.profunatl « a. ore superioare intse mmefoniar mi jlocit ei mice Be-termtn’ tn me tenacr al fascioi late inervind sosgti trot mugcht ou care vine in raporbe aRSGIBR_ANFERIOR (ae gluteus Inferior) Nerval footer interior (1, ~ 8,) tege din pelvis prin orifieinl infreptsttor lor de aeischtedto Asteral de nefemuroeutanat postoriors Inerv mfenic: mare gi partial mepelvitrohanterient. 7 conan (ae outansus femoris posterior) Mereul fenural cutanat postertex(#, ~ 8,) Lese din | pelvis prin orifictul infreptrifors of coboark Smpeount jerk inferioard, acoporit de pefesier marqsEste - dial de Bsisobigd! Depligeste mar- ous sof aLtuab posterior sat Mehler Tnemus racks siotibialls Aydt TERITORIVL DE aisTRIBU- AL N.CUTANAT FENURAL é G WE N. POSTERIOR Hig. 205 N. FESER SUPERIOR - tibial ponte tree prin ovifietul iafrapiriror: _ Piriform. In mevealgiile de = 23 = tactoneit'n sanpmaty po capo! lung al mebicepe temural, agoetnéu-ae apel intro musbloepe fomurad gt oanttendinoss Strébate Cascio gamboi, rrmurile vale putind cobort alavurt de vosatenk mio, pentru « Bevery . insoluniuaintoriox (nnolinivm inferiorsx) we desprind din mery pe fate fosisx mare, coboart pink 1a margines lui inferionrX une devin euperfi= elale gi ov Sndreapts tn ous iverviod piolea din parton infertoart a fexety Aiepoxinenle (rant porinenlon)ee diatvibuin plelit supszo-mediale a coay- oot, inforomediatéi a fouei, a serocalut respectiv a lnbitlor mari, Neferral ewtanet posterior inorveasi fata posterioari a conpant pin tn Juutbaton wpattilad veplite anastowone ou n-sural. ‘LSCHUADI (nsteahtadtoua) Nerval teebiedic (ly ~ G5) ente oo mai volusinos nery al organtemulul, avtnd a topteen dis pelvis © ltiee de 2 amit nve mare rexistenti 1a tractiune (oom 90 bg). we Cormasd aim vonty somponentele plexulut sacral,tegind din pelvis prin par~ ° fea eee med Anverald @ opatiulut infrapiriforms Conprimarea r&dicinilor asle tn tumor. Palviene aa abana bolustlor fenals fn.zect,dnes le aparifia de nevralgit in teritorial” shu, Ia Leyizen in polvia medial He 1,00 OT10 vaselo festere inferioare of mlnunchiul: ‘vououlonervoa rugines intern, tar posterior usfemurocutandt posterior. In regimen fent= rk trace poate magiment, obturator. intern gi pitrat femural, acoperit do festerul mae 0, coberted fn gantul dinbrs trohenterul aare of tubsroritaten iuclindloks Za resiunea posterioart « compsei oo afl initial medial, apot tn axul ety Inorusigiod posterior inserfitle x.edduotor uaze pe linia asprd. Rete inoruoigat poste wior de eepal lung a} m.diceps foxnral. care troce dinspre mite) spre laters. Lateral, thas fn gaport ou vastul Intesci,eapal curt al a.biceps 1 ou aa-perforante, tar uedi- a1 cu maspenitendinoy 91 semtmombrance. Ta Jultaten dnfertoeri = regtunit poplites devine supsrrictal, intre mus, sentaesbvence yi biceps fomuzal, aviné anterior oi medial, la distanti, vaeele poplitess Ia avest nivel se divide de edicet in cole douk ranuri terainaler nefibudar comm gi De ‘PibLel, Aivisiune care poste aves loo tnsd fn orice loe al tratectulut et. Unoori, m, fibular comun strdbititnd mugohial ito punctole duroronse mo gAseao in dreptul apinet t}ie 20 yosteronauparionre, 1a junftaton fete posterioaze a cvapoed eau in fosa poplitees Intinevea nervalui,pria extensia gomdet oi flexia doraclA forfath a piclornlut produce durert tm aseete coourte : Tn tri vontru mead~ Austoy maze 92 peutre articulatia genunchivlut, Din accest& oausd parelisia an, lx care y¢ esontesl de obiced of parelisia ranurilor sale torminsle om manifest prin areotared, parpield a flexiet gasbei. Flexié gandei nu putind £1 efectua +H fn caseoare migurt de meavaitendinos caxo de obioel uu este afertat x1 de mm-graciliy $4 erettonsFezvul aoiatic taprétuni ou ramurile sale terninale yeprerintl nervel extens tel ooapeet gt ol flexiot gendot. Dap oun an olives wei sua, uetachialio « © feet poplitas th renurile asle torminele neperonier tmparte tn partes eupestoark mun gi metibial. (2.perenaug-fibaleriacommanta) Mexval peroiiex comun (1, ~ 8) este samara terainald Intorall a melechtee im aoosta fm parton supericarl regiunii poplite 0 deaprtade In bifurea}in = 228 {nett a neteontedte, neperonter comun are pink in reginnen poplites aceleegt rapor tae Jn rogtunca poplites este supsrficin}, madiel de muschtut ou datolite Traco tn continuare intre tendonul mebicepa femural #1 capul 1e- tezel al megeatroonenien i fneonjurll ase pol fihulel, find » a orte ‘gine, m-poxonier Tung.Raportul ou on egal, explioll poatbilitatea comprimarit sale fn. astusurite ftbulet Le Ye Aguna to Sm dreptud septulot intermusouler entexte: al coobed {1 pexforeasd pi pktrunde fa ze. giunea anterioarl a ganbet, unde so taper te fn ronurtle eal keeps, cere ot> Bapuea mesural_ outs avarel (necutansom surae loteralic) s» deaprinde dim nefiduley, troce pee= gastroonantan lateral @i inerveast fen: fa latarald a genunchiulut gf antero~lateze- 1 a ennbot : mires Yecomuntegnt poronterk (ramuo .comant: - ntoona poroneus - Fibularis=) ne ponte de pringe din nefibuler comun au din nionral, Gutanst loteral. Ferforeask fascia garbet | fin partea of infertoart gi se ansyte ou ae ural sutanst medial) 1 nefibular oupertictal(naperoneus ~fi4 pularis © suporfiololie) ee deaprinds ain |: nefibulor conun fn groiuaa aslunn Poxenter, fhtrc acasta et oa) trooe distal Intre cel | doi ma.porontnrt, upol po maraines antertoke xia a.poronior ol troiien ql pe septul te efensor trrmiscular onterier al ganbet,care tT sepe- eee ri dy eelung oxtnnsor al donetolor. In tree jnoa infortoors a cambot porforeask feso . perone: , devine ouporfictal 91 Ca Ye sale terminal: zrenusguloze (rent muss: oularen) prntru ost dod meporontert} pooum banat dorsal, vain? (necutoneus dorondie podialio) qi meguconst dornal_intemmedtar Ciscutansus doreaiis intersedius). Primul ae ' ‘treco anterior de artiouintin teloerarelA.~ gam ieuining (W, PERONER COME) re rest meeznnerl tn Tter ‘vwssuperfiale gi parsiel ou tondonul e-lung extensor al helucolut. Cel de al dotte Indreapt& letersi, inorucigear superficial meacurt oxtonsor al dogotetor si | TUzETehdconele aeostuta pentru degetele,TIT-IV+ Col dof nervi ao tapert in pnetiaie. PUA QQrHOLt ed plglycmiyt (nnedigitaieg doreaiee peaie)- Rerutannt doresl medial 6k Gol norvi digital! dovaniis unui pontro fata sodield a balucelut, oolilult pontra fete Le care oe priveso ale dogotelor JI-IIT- Neoutanat dorsal internediox at medigitalt @oreali pentru fuels care ae pri EsrBhanaus foparte fm ramuri- 0 ale degetelor TIT=IV. Nnsoutancti dorsalt nm a = 225 = mnotonozeask franvent ot Neaural, oaxe 11 poste inloout unsorly nefidular profund (neparoneus = fibuleris profundia) so aeapringe din nefibvlar comun fntre usltnc perontar ql fibult, strébate septul Jnunrmuscular ants~ |. Mor al garbot si @ agoaet Sntre mubrana interosonst oi melunr, extensor al degetolore. Fie. 207 - TERITORIUL CUTANAT AL AL N.PERONIER COMUN Kjuns fn rogiunea anterioart a gambei este fn raport ou astibiald antericari, initial lateral, o inorucigeant apoi anterior, pentru ce in parten distall a gambet at ad an nodinl do aoonata. So ghoogte actfel imprennt cu onlelalte olensnte ale winunehit- Jat varculonervon anterior al ganbei, in interstitiile mooulare aeserise In a.tibiald entorioaz8. Ca gi aoeanta, dietal devine superficie}. Natibular profund trece pe sub ratinonto} ort, profund de mmslung oi eeurt extensort af Reluoeiat gi tn pri fl spafit intorosos ae dmparte in nevi digital! doranlle Netibuler profund a6 urattonrelo rasurit Erm pentru mm.rogiunti antorioare a genbet si pmtru macurt extensor al denotolory Bnedi~ giteLl_dorgalt_pantry fate Iptorald a beluo>1u1 gi penteu Late medtent_s daratatat Ad + (nndigitalss dorexles, ballucis lateralns at.digiti secundi medialis) dintre cave prie pal afl lateral de asdorsald a piciorulut, continuind traiectel n.fibular coma te tre melung gi sourt ertnnanr ai twluceluiy apol eate Snorucigat de maseurt extensor al be aigttibule artioulnyie! metetarsorelongions = halioelal ef fetei Late- rale a noostuias A1 dotinn nary atribate dorsul piciorulat, profund de mercast extense a1 dopetelor,ineruekgindu-en diferit el Vagele dorsals mle plolorulul. Be dietribete am ys0_(xamt msoulares). tloulatallor mtntarcofalangiens alo dopotelor II-Iv gi fetot medinla a degotulut T+ = 226 = prtvind tw omoambliy conatatn otf nefthulax conn cote nerve mneflaxont doraats gi sbiuotori of plotorulut ,preowe of al ma-oxtensor! al otolor imeprrontort Goroalt ft Tpoevoazi au oi rol ia agafinoren boiflt ploforults Un enon in parelia Ale {fn nfard de tulburinite de sonakbiiitate in toritoriul wiu, epari stepay ao yortoa bolnavd prin prrnlista mmefloxort dorsal ni pichorului,individul flectind de nooon exagarat gneba pentru a nu lovt oolel cu virful piciorului, abolires artansiel de~. gotdlor, prabugires bolfii piolorwlul fn "wae rus equin", dind piotorul plat paralitio : enBIAL (netibialis) . Worvul tidied (_3,) este xamura do bie fureatie mdialX a neischiadic,mi voluminoa= wh docit mefibular comune continud directia nelgenatde tn.nxul foget poplitss scoparit de: Taseta craboty Tiind eel mai Interal sf eupos fieial elanmnt, al nBnunchiniut vaseutonervos popliteus La acest ni In intivizil olobt Maemitendinosus | Poste fi piiprt aub forma unoi coxdon, vert P44, onle-Gudcutnnat ao giseas aflunntil veeafone mict, aesnnta vErsindu-se in v-poplt pel de pervs 0 enagtonozk mmx ou Yesafend win ro,fnotucigeaz’ posterior n-tidial Piltes ef un stat de fosut adtpos {1 de faye pocterionsk a axticulofies genunchtue lute In continuare, trece printre cele doud Agaure- — ganote aie megaotroonenian, pe a-popiiter ot Shot pe aud szoada m-golear. Ri este separa do wn.popiiten gf tibiel posterior prin con fuentul format din untzea wretibiale ant Floore gi postertoare gi de bifarcatie acti= biala anterior’. In rogiunoa posterioart a gombel se aft p seminemn fia Mw semingafe 4 poplileus— M.tibialis— engisenty * $ntea metricops of migenit profunsl, treoind, CACHLLS) prim ooolongt intersbitit musculare ca AL vee sala tibiale rostorioare. Acesten se gisege mai Sntid anterior 1 mpol modal do nervs Tn. trolma dlotald a ganbet se indreap~ $6 nodiel tegind de sub tendonul 2ut Achil ot pXtrunde Sn gamtul retro=mslsolar nodiels peeeee eer Roporturile sale 1a acest nivel ou fost desori- 7 208 iN BAL ne lo astibieli postorioarts Tn gantul retro~ 75g. 208 ISCHAIC f MTIBIAL eagelar nediet am bifured fn oole 400K ranort tibial a torminolo: no-plantar nodiel gi laters) (p-ntru raporburile bifureafies vex postorioart)s rremmnonlare (rant musculeree) pontiu mn.postarior! ai gambot, Pentru ne paronierk ef pentru engole gambel. nelntarogos al ganbol (neintexogseus oruria) eitusb po sesbrana interosoa~ 8 a8 rasurt pontye aceasta, pentro artioulatiile tibioribulart gi tnlooruraldyPantsa fata postertouri a tiblete = 227 = ‘Aeoutanat sural medial (meoutanous surse mdielis) se desprinds in ror poplitde gf coboark intre oapstele meRastroonemien,mai intfi aub fascia gambel, apel fn grontmen ot, tar 1a nivelul tendonuial Iai A tntre fasoie yi pieles Tn tratect ae ghaegte latoral de vesafenk miols In:treinea supericari a ganbol se uncte ou rcomunicantd « nofibuise yi formeast ou accaste pegurel (m-ouralis), Aoesta trees Iateral de tendonul lui Aehile, caoleste malevla fidulel #1 se ternin’ pe mareinen ln toralA @ plotorulut. Din maural oe Geaprind ypegaloancene letersie (vani caleare’ 2a~ ) pentru pled pe fafa Interald a celoaneulut of groutanat dorse-latexal(nt Areus feels Ah tibia his {sino Meagenees tS f Sl Brel ae Acwitisy is Wig 209 TERITORIL CUTANAT AL WN. TIBIAL Guranous dc.salis lateralis) pentru marginea leterald a pioiorului of a degetului Ve Musonleanoene pediale (vant osleanei modiales) ee desprind din n.tibiel n gonbul retro-maleolar gi inerveazd fata mediald a oblofiulut. RePlantar podial (neplantaris sedialie) de 1a bifureatie tnsotogte vasele ononine pink 1a basa primului metataraians Se termini’ prin tret noedigitall ‘planter gout (nn.digitales plantares communes) are se giseso in prinele trei spatit intero~ soase, Sutze aponevrosa plantar gi mesourt flexor al degetelors Bi se fupart fn nnedi- Kitelt plantayt propedt (nnsdigitales plantares proprit) pentru retele care se priv: ale prinelor patru degetes Nadigital planter pentru fafa modield a haluceli ae desptin~ Qe ohinr din noplentay medial. Nsplanter medial inerveet maslojet midisie, sourt flexor al Gegetelor, pyinit det msloubricali of articulatitle respective ale dogetolor. Replantay Jateyal (noplantaris laterelie) tnsoteste vasele ononine pink Tig. 210-N. TIBIAL Ae teberositates motatazsianului Y avind aceleagi raporturi ou aceateas Se tuparte fn- = 228 = -9 veuurl superfiotalX gf alta profundly Zesuperftotall (ramus euperfietelia) a0 pos digital! plantard gomunt (nnedigiteles plantares comaunes), ain ereitalt ’ prantert propzti (nnedigitales plantazen proprit) pentru al patvulen apetin interdisi- mo eae” (nsocrates of n.cocygees) f ’ mw. “\\ | ‘ : | 1 1 oe . , Fig. 2N-INERVATIA CUTANATA A MEHBRULUI INFERIOR : (A-anterior ~ & posterror) ; . ' , tal, pentre fate lateral a texumentulut degetulut V io anastonosl pontry al ¢: _ 2 nervy digital plantar ‘comum.Reprofiind(ramus profundus)se af1i in profunsinea Losei plen- r erter! ‘ tare mijlocii, Insof$ind arcul plantar al meplantare laterale, avind a0¢ e Aiatribute masohiler plantari latexali, metntercaosi of loabrioalt Aduetorulut Bulucelot, uneori oapulai lateral al mesourt f10x5¥ 0} halucelat 279 = In angambiu, dim pont de vedare nator matibial ae distribute maflezori plantari at plotorulnt gi flexor, af dagatoter. De fm peraliaia se este abolitd Measles ESESS, - Wales Aa melalarsae Se? Peace eo 2 Sieitares ital SHA Areus plantaris iA ler SA.efm planar, Aetm plaglores 2, ae im kata pate Pash et Fig. 273- a ARTERELE S/ WERVIL, PLANTARS. Fig.212 OSTRIBUTIA MERION PLANTART flexia dexotelor ol floxia plontard gi adduofia ptotorulut. In acoastt situatie augohit Posteriori a1 gaxbet se atrofiask. BIOMEBCANICA MEMBRULUI INFERTOR ARIE: ee Axtioula}ia goldclat o artloulntin afarotdall ou traf grade de Mbox tate gi ou conduoere Ligamontaris Waren dosvoltare a ligonsntolor sale econominnsta forge musoulari, impiedioind elderes tronchiulut,in special posterior. Din punct de vede- goldul ne comporth on un segsent agosat intro trunchi 91 mombrul inferior, Yormifind acostuta aX paxticipe atit 1a oncllatin,tn fara de pendulare a meraulul oft of Ja atabilisare, fn faze de propulsies Mirirea diomotrului trancvore el pelvisulut le om #1 mea lungine a colulut fenural au dus In fndepirteren calor doull tubsrositatt techie ice de capul femral, ovea oo a pormis cregtorea bratulut pinghiel gi a fortel de motto me, duoind astfol 1a economia de forta muscular. Longimea gi oblicitates colulut inter vin de asenenea fn asooioren migoirilor de rotatie 14 celelaite migetet-Mipoirile care se foo fn aosnst artioulatie sint flexia g1 extonsias Daok migcirile ar £1 pure, exul ar fi transvorsel of ar trebui of tresol prin trobanterul mare si prin fosa oapylul fomo— yal, 91 corespansind sstfel wxulul anatomic al colulut si capulut. Dar, flexta se aso- elast ou o migcare do rotatie sediald, iar extonsia ou rotatie Internli, Tapt care face ‘aa avul ®K corenpundd axulut eontral al acotabulului. Movie const¥ fn ridioaran of xpropiarea coapsei de peretels anterior al abdousniluf. Daok flexia coapsoi 98 ascciasd ou extensia gandei amplitud’nen primete. ante da 90°, pe ofnd deck ganbe antn flnctalS amplitudinea flextet coapae ajunge la we blomecania, = 230 = 10", Im flaxia opapset ee xelarnari ¢Irelo anterioare ale onpouiot artioulers prone $1 elo Iiged1iofecural, pe ofnd fibrele posterionrs ale ompaulot, ale ligecapulnt fons- dal gt wecposterior! ai coapael ne opun migcSrit. In oanul asceierit aosste: migolrl ou Tloxta gasbe1, migonran oate Linktatd gt de contectn} fatal anterioare @ coapoo! a3 De retels anterior al sbdononulnt Agenytt motor! al flexiet aint mat bine reprasentati oa al extonstet. Mugebit floxori etnt Lungi gi puterniols et su eupraraya do aeofiune totelK mal natok oa fen a oxtonsorilor. Gu cea nat nare ofioacitate intervin mu.tliopsoas (find oe) ant putomale flexor a1 conpsot), tensor al fanolol lata, croiter si drept temurels Mepsoss Tnterrins in special prin couponenta, da de iungine, po atnd n-tline prin cea de forth Datoritt pondoril maci ps care 0 are faih de cetlelti floxort, tn poralizitle ante mere ful este eroot, sinezgistii lul fiind mi olabi. Din miyohit snuaratt el este etngurul Gaze siaton conpea pi poste orisontalt. Ta rifiaarea coapaei poate ortcontal mat parLic sips meprotinen of fidrele onterloare ale a-fooior wifloctu st wtos In floxts pink 1e Grizonbal& mai porticipA mnsadductori gi gractline . - = a aiiecrea Aeverat, onplatuiies aa media fiind de 225 - 120°. fa eote Linttath de fibrele entorioare ale capsulei,de ligetliofemural gi onter de 1ig~ (eobloaapsular-Lig.1itofemurel nro fn aosaotd privinyd 0 comportare deoaebitl, 02 fiind © gel mai putornio din orp ai inplediofnd orlos fnoeraare de extenaie a coapsnt dincole de yerticald (bperextonaia)s In miseBrile din balet eau petinnd, biperextensia oosp- fet ente rumt apnrentd, dooarsce in reelitate sate vorba despre o flexie « artloulati~ ai goldulut opto gi 0 accentunee « lordozel lonbere. Magohit extensori eints foster ma go (cel mai putamio extensor, wugcht prin excelent anbigravitetional), fibrele pos Mtoaze alo footerulul mijinciu 9 Ma.postoriori ai coapseispnriictpare sal slobs au nme Prlvitvohontortents Uaccdductor! gi gracilis se comporti on extensost tn flexiile £kou- Je gineolo de orizontalks xtonsorit aint in gonoral mugehi acurfi et putoriot, aving suprafata d@ soctiune totalt mai mare ca a flexorilor. Adduntia of sbduchin we efectueazt tn Jura unul ax eagital ce trece prin contrul capulut fonurel. Adduetin de amplitudine mat reduc (10°) nelor, far duph fneruetoaroa lor da eXtra Liggscapulut fomural gi techtofemural, de fi prolo cupaxioare ale colu! 1liofemural of do em-abductori+ DacH coapsa este floctatil, fon ponte depigh Mate rodian’, in caz contrar se opreste ofet. Wm-adduetort #int rele~ tiv lungi, dar foarte puternicl gf aint xoprezontati der cel trol mnsadductort, pectinens Lilopsoas, genonid.polvint, obturator intern, p&trat femural, ma.cu origines py tubero- gitates iseniadiek, fibrele inferioare aituate sud axul mlycdrii ale festerulut mare si eracilia la mosbrul oxting. Contraoiia nimultand a celor trot adductori fu 1a enbele wonbre apropie cele dau coapsae Abanobin ava amplitudinsa de 80° eind ooapsa este extinal of de 140° otna conpoa ente in hiporfloxie (de exompla In. nastore)« Ba eate Lnitoté de 1igspubofemural Cin apectal of’ coapan cate flectatd, de fibrole supertonre nla ligeiliofemral eind coapen este in oxtensis, de fidrele mmenfdustori si de contactul eolulut femurel au war eines acotaboluluts Mmsabduotori efut moi elabi reprezentnti: fibrele antorioare ale fer storului mijlooiu, fesierul mic, tensorul fasoied lata, oxoitor, dreptal fanural,fibrete supertonra ae ae inser& oupsrior de axul migotirit pe tractul {lotibial ale festeralut ware, far la compen flectath mpiriforas In general abductorit stnt mugcht sourti et Fe Jativ puternict i Rotatia se face fn jurul woul ox vextioal ce trece prin capul femurals _ Totatia latarald eate de 15° 1a coapan extinsd gi ajunge 2a 100° 1a coap- na flaotath gt sbdua%cu Liganontele relaxate-Ha este rrinatd de Ligeoapulut tomurel, Meg-tiioromurai @i Lig-pubofenural o1 de mnsuntaronistt sAgon$ii ei motori at puternict! - . a al ao fo ole i re RET) - ee on tt rotapial oediels sintt festerul mare, peotinent, atduoturii, croiterul, amepelvi~ frobontertent,m-Aliopsoes dntorit& fibrele alo optzalate qi festexit mijlooiu gi mio prin flvrele lor posterioares ‘Rotagie mdis]4 eats do 35° deck conpoa este oxtinell. Aubole t{purt Ao ro— table ale coapeet antronened gi migetsi ele restutut mnbrulu! inferior, prin iuterne- Atul artioulatiot gentinchiulute Astfol, dact gauba este floctatt oot gi en antvenati tn yotatia coapaet. Dac gaxba cate extinsl, plolorulul 1 se inpun migo%ri de Letorslivete. Rotajia mediall onte Haiteth de Mggetechio- e1 1110femural gi de msantagonigtt-Agen= {At motord stat mefestert igiooiu gi mio prin fibrels lor anterioare, gracilia, addye- goal sare prin fibrele innerabe ye menbrena veotoadsuctorie, areptul femurat, biosmule Meinti dot se comportd eo rotatorl medieli san lateral! dup positia medie fn caro af1h eosyon. In genera mugchi Yotatort sint courti gi relativ sled. [a olroumiuetig eepul foncrulul s tnvtrteste fn acetabul, opifisa aiota~ 1M desoriind un ovzo, tur Wlatiza un cone ABELOUIATIA GERUNCHIULT Astioulsfie genunchiulul ante o articulatie ou conducere Ligamontard.Dato~ Fith gamentelor puternice of mugchilor motori,articulatia genunchiulul ».te una din 1 solide din orgeniom,iuxa}ia traumatiok fiind foarte rerd.Be funotioneai aupi prinoipiul pixgniet de gradul trai ,rezistente find 1a nivelul combed ,forfa 1a inosrtie um.flexort ot oxtensori,ier sprifinul tn artloulafiestn accostt articulatie ee fac algodrt de floxie-oxtonsie, rota le medial gt lateral gt fn nnunite conditii de Le toralitate: Figxig este migonrea tn care fata posterioert a gesbot oo apropie de fafa posterioart a conysel ‘, Ploria merinf new anplitudinos de 50°e ata Extonsia esto migcarea inversi, anplitudines sf ay ttind de 180°. a Ble au loo Sn otajul guperior o2 articulayiel go- nuneniulut-Cele doud algedirl ao pot exsouba in tres noduri 9f anunorprin deplasores fomuruiui po tibie (4o exempla fn postin de aprijin pe sol)prin depla- 01g. PUNCTUL DE PLECARE "2x08 Vibied po fomux(de oxomplu fn pozitie geztnat) ‘i gi prin migcares simullunk « aubolor oase (de exon IN FLEX/A GENUNCHIULY/. py pondularoe ganboi in mex0)+ : jul migoseit eave tranevereal, trectnd prin oondilit famuralt, dax oxiotl Goonsbiri tn comparatie ou alte artioulatit datorita confornatie’ feyolor axticulsre~ Tn prim vind, condilit fenurali nu aint sferiol, profilul lor reprezen~ tind 0.ouxbl apiralé a oXvel raz8 este mai mare anterior (53 mn) deoit postesiox(16 nn). Astfel, auprafata coniilitor fenurali este mai Jungi deott con a foteloy articulere ti~ Diales Din acoasth caus ef.se vor deplasa mai int{i prin rootogolize 91 poi. prin alte Yarn de rostogelize, mil xedusX,tnoape ofnd ganba ante fn oxtensie of ao torai~ ‘ani ofnd accasta face ou cospua un unghi de 160°. Dact aceast faz ar fi mai mupld ar exinta vigcul on on! dol condilt femurali aX pkriseasoK contactul ou pletoul. tibial,age oun se intimplt fn luxatie. Fast dé aluneeare completeast fleria pink 1n 50x Migcerea sondililor femural poate 1 astfel comparat& in ancanblu ou acooa a unei roti de auto~ mobil ~~~: In prina fazk xuleaz pe gol, antfel of fiectrut punot da.pe supratata condi- Iuiod fonural £1 oorespunde un punot dictinct tibial. In {asa a dous, migoareR ante com parebili cia nomen « unpi ro} dx mutomob!1 care patiness% pe sol ou puncte auocesive con Atliene intxind in contact ou acolegt punot tibial. Din acsastll cour axa de algoare fn ~ 252 - Haxin-extonate ocupl pozi fil qucssaive core se inseria pw o aurhl mvoluté Le ung al {biel mlintne tangents, In flaxie, axul se deplassezt supertor gi posterior, iar tn extensie in- Intr-adavir, dao ae 1au Sn oxtonoie doud repore sinetrioe unul pe femur #1 sicul pe tibie ve onstath ot fn timpel flexlel, ole co deplascask diferit, punotul tidial mat putin deott ool fenuzal. In ovate migotai aint ontranate qi mentacurile, datoritX fep- ulus eX stmt mai subfirt fn centru deoft lo poriferie. fle sint {mpinse Ge condilit fem mirali, daz ‘eooidental pot ft prinse intre soegtia oi platoul tibial ef astfel lesster pre deonabize de menisotl medial, ool lateral este max roxistent gi mobil, find pro- tajat Ge mpopiitens Me scnnn ani freovent este lozat col medial. iigodrile lox ye tibie He rosuad gunai lo wodificates formei, ollot axtreait&tile lor stat fixe, Ble formoast fon plato) tibial o suprafatd de prinize mnisco-tibiall conoav,cnre centreant nigoaren soodsitio femarelt. Tn axtenate meniscurile fol niece raza de ourburl (in Sanohiders) daz parton lor enterter ee Goplaseart fnsinte; lar fn floxte se doplescsst posterior a= dapttntuens 1a forma condililer fonuralt. ‘A doua porttontaritate a aceator migotri tn artioulatia genunchiolut este foybul oh Sm postyiite oxtrone, clexia #e anoolask ou un grad de rotatie medinld, ter extennia ou totntie laterells Aceaoth saootere sireyte gradul de deplanare al annisot- wilos. Ravule fagoforte.uigodrile tibiel, fiind solidarisath de aceasta prin lige. robulians Ra coboari tn flexte, putind ajunge fn contact ou tibia i se idiol fn exten io, ofied poate ajunge supertor dx troblen femuralX, UraXriren excureiilor of axatl af La thoeperen floxiet oq vine fn contact eu tibia nummi prin troimn el inferioarky ta feria de 05° prin treiooa ef miJlocte, tar 1a posto GO” prin treiuea ot oupertoart.Dew plasaren of wrmeast un traiect ooncey lateral, Actfel, a se deplaseasd inifisl meatal, pAtrunte fa gantul trobleei, ier epot ae abate lateral, fnoft tn flexts maxiel coreapas— Go contiioiut lateral. Aspectul aveatul traieot oo datoregte proeminenyes anterioare mai, fori a condi lulod femused lateral, tn perten lul superioar, comparativ ou col medisle | Tm aneasblu aceasth Geplasare fupiodiol eo preeiunea mare af e eurtilajalat. Unit sutor! conniderl ak pe fate postericars a rotulet ar exiota chiar | QYet orvate tranavovsale detorainste de ronele de contact ale. osului ou fenurul fn fhextes Datoritd grosinit ef, rotula montine in extensie tendonul mecvadricaps Ta dintanti de | ‘trobioen fonurnll : | ‘Miexia este rrinatl de m-cvsdrioeps, de Ligerotulian, de fasciculele poste whore ale Migstnoruoteat entorior gt de fibrele enterioare als ovlut postertorsIn flexia lateral fibular we xelexeasi, po oSnd cel tibial rinine ugox intings Tn | fnte Linitett de Migg.posterioere ale gemonehtalut, de tensile, “de fanctoulele antertosre ale LigeSnoructges ontertor qi do cele postezionre aie colut posterior. Sectionaren lig-tocruntpate nu afectenaK extonsia, ou num. flextes Dood soliditates articulatiei este asi guratl de acest tm flexis si de liggsoolaterale) th extensive Tn uitine evepl a exteneiei, cing sooaven wo cowink ou zotafin medinik = | fenurolai sau lateral a tibiel, ligefnorucigat anterior se relaxeasi, fapt oe pemmite , eontinuarea wigolzii. Accasta face ca pe gamba extinsd wK nu mai.fie necesarl actinmes | muschilor. Pemurol of tibia formeast astfel 0 coloani veeistenti, care di sigurantd tn ‘mere; flexia nu se va mi putes realiza pind of nu se produce rotatia in sens invers+ wv "hgentit flasori sist fn prieel riod mnsbloepe, senitendinos of semimenb veanos st apol eroitonu2, graoilie, guatvoonentan #1 popliteu. Gel mat puteraia extensed ents msovadstoopa, adutab de astonsor al £ Jum mi nave, fapt explicabil prin rolul lor antigravitatiopals Pllogenetic, acest exoes apare odatd on statiunes biped’. Chiar la maimutele evolust meovadriceps axe un rel = 2330 stebilinator incomplet, sceates morgind tnoK ou genunohit! upor flectafle WL axe rota de a tmpindion pritugizea genunchiului, Oind contraotiile sale aint decsebit de putex~ nice, pob duce la rupturt ale tendonului Mu, ala ligerotulian amt la fracturi ale pe #1 Ja amlgert ale platoulut tibial. “povatia se xealinionl hum In ganbe flectathe fe poate prodmon vatayia wedinlM gi lateral fie a qanbet fie a pospsed, Axul migelirit eate vertical 91 trece Prin contrul eninonfet intercendiliones Migeares ge exoouth tn obasul intastor @t nxbi- Laflel gentinchivieds Deplaoieile menieourtior aint mai redase. In rotatia lateral a fomuruied sentesul leteral exte tottus posterior, tar cel nediel antoriore Rotatia motiall ave o amplitudine a0 5° 10% #1 eave fxtmatll de liggetncructyate, po ctot con averaIh ajusge la 40° find fetuetl de torstonaren Liggsoolaterales Deoigur, oa edatt ‘on gata eate antronet ai ptoterals Mugontt revutort mediall stnty eroitor, gresttie, senttandines, seni mm besnos, popliten gt gastreanémian medial. Rotetia laterald agte efectuntd de wugehits bhoope, tensor al feneied t gastzoonentansl Intorel. Relene ok angebli rotatort medi~ alt atnt ai putexntol, fapt axplionbil prin aceon of zotatia medialA combinatk ou flexia ‘pint adgcRziie wai obiqnuite ale gemunohiuiat. a tate © ainoare pur pasiv, oxecubata de exaninster, Aa indtviaud ou veapea finath yi ou gasba fn senifleriasBs ante Minttata de Ligg-cola- ‘ bevale 91 fnerucignte, volu acestora f1ind mare tn meres ABTIGUATHI TE .OMDET Gasba prelungeste tn ortostation oxul biodinamio 1 coaprai, transmifint abtfel grewtaten trunchiulud 1a plotors Assasta ce face prin internediul Tidiel, al ole et ox long sereepurdis axului biodinante al canbet. Garba se oomporté dup principiile pieghiet 46 geedul TIt6 Tm articulapiile diotre bible 1 fibuld se feo mivodel de mick anplitutt= ste migokri aint nec sre ponbri exoeutarea ta ertioulatio glesnei. Tn sindesnona tibtotibulard se realiseasl migolri de deplirtare of apropie- ze fntve oasele gaubei, acest nigoket Snsofind flexia dorsal 91 plantaris piotorue Lule Mle se datorese trahlaei talusulutjeare cote mai loth anterior deott posterioreIn * prima perve a flexiet devsae parton inguett a tronlect wU, Userior oa pitrunte prin parton sa anterioarl Intre cole doul ease of le Conavnitens liganentele care least onse’ fntinds Aceate ligaumte treduie a8 f10 epifiselor dintale, day of aufi= ‘a permite doplrtarea lor ou 1 ~ 2 mus gi apot revenizes lor. De aceon lesaven lov duce 1a disstaris tibiofibuiar, tn care atatica #1 migoKeile piote~ mulut stat compromises In flexia plentark lucrurile se petrec invers, spit! aproplindinse,iar,. yortes tngustl a talusulut pltrunde intre eles Liganeutele st, AETLOUATER.-TALOSE EADS Avtioulajia talocrusalé este un ginglin, ¥e axe atit rol static tn pia. ‘raze eebiiibyulut ganbet De Didier, off of 201 dinamo fn migolirile piotorulet fn moves Tolumul, 0 pe care nu ge inser ntorun postfis rol atit 2 a cSt of ta dinaadals Wi eote solider ou casele picioruisi in flevia adestuia te po gambil yi solider eu gamba fn migotrile piotorstul. antfel, tn stato prin ol a ‘transmit fortele de presinne de 1a gambi,la colo doul arouri plantare. ¥2 este solld

S-ar putea să vă placă și