Sunteți pe pagina 1din 7

Vasile

ALECSANDRI
CHIRI|A }N IA+I
sau
DOU{ FETE +I-O NENEAC{

Vasile Alecsandri

TABEL CRONOLOGIC
1821 Iulie 21 S-a n[scut, conform opiniei majorit[\ii cercet[torilor, cel
de-al doilea copil, Vasile, al medelnicerului Vasile Alecsandri =i al
Elenei, n[scut[ Cozoni, ]n ora=ul Bac[u. Cur`nd familia viitorului
scriitor se mut[ la Ia=i.
(Conform altor surse, Alecsandri s-ar fi n[scut ]n 1819 sau
chiar ]n 1818.)
1827 Vasile Alecsandri ia primele lec\ii de la dasc[lul maramure=ean
Gherman Vida, profesor la Seminarul de la Socola.
18281834 Viitorul scriitor ]=i continu[ ]nv[\[tura ]n pensionul lui
Victor Cunim, deschis ]n 1828 la Ia=i. Verile =i le petrece la Mirce=ti,
unde tat[l s[u cump[rase mo=ia.
18341839 }mpreun[ cu al\i fii de boieri, Vasile Alecsandri ]=i face
studiile la Paris. Dup[ trecerea bacalaureatului literar se preg[te=te
s[ intre la medicin[, dar abandoneaz[. Urmeaz[ cursurile facult[\ii
de drept, ]ns[ dup[ c`teva luni renun\[. Tat[l s[u l-ar fi vrut
inginer, dar t`n[rului Alecsandri ]i lipsea bacalaureatul ]n =tiin\e,
pe care nu-l poate ob\ine. Se dedic[ literaturii, scriind primele
versuri ]n limba francez[, ]ntre care poemul Zunarilla.
1839 }n drum spre Patrie Vasile Alecsandri ]ntreprinde o lung[ c[l[torie
prin Italia. Viziteaz[ Floren\a, Roma, Padova, Vene\ia, Triest. Din
aceast[ c[l[torie culege impresii necesare scrierii primelor opere ]n
limba rom`n[ Buchetiera de la Floren\a =i Muntele de foc.
1840 }n revista Dacia literar[ (nr. 3, maiiunie) este publicat[ nuvela
Buchetiera de la Floren\a. Este numit, ]mpreun[ cu C. Negruzzi
=i M. Kog[lniceanu, director al teatrului din Ia=i. Pentru nevoile
scenei scrie vodevilul Farmazonul din H`rl[u, care se joac[ la 18
noiembrie.
1841 Pe scena teatrului ie=ean se joac[ piesa lui Vasile Alecsandri Modista
=i cinovnicul.
1842 V. Alecsandri c[l[tore=te prin mun\ii Moldovei, fapt care i-a prilejuit

Tabel cronologic

descoperirea tezaurului poeziei populare. Sub influen\a acestora


Vasile Alecsandri scrie primele sale poezii rom`ne=ti Doinele.
18431844 Vasile Alecsandri ]ntreprinde lungi excursii prin mun\ii =i
prin satele Moldovei, culeg`nd folclor. Din aceast[ perioad[ dateaz[
nuvela O primblare la mun\i.
1844 La 18 ianuarie are loc premiera piesei Iorgu de la Sadagura,
primit[ de public cu deosebit[ c[ldur[. }mpreun[ cu Mihail
Kog[lniceanu =i Ion Ghica, scriitorul se afl[ ]n fruntea revistei
Prop[=irea. Aici sunt publicate o parte a doinelor sale, nuvelele O
primblare la mun\i =i Istoria unui galb[n.
Aflat pentru cur[ la Borsec, Vasile Alecsandri scrie nuvela Borsec.
D[ la iveal[ fiziologia Ia=ii ]n 1844.
1845 Face cuno=tin\[ cu Nicolae B[lcescu =i cu al\i tineri munteni la
mo=ia M`njina a lui Costache Negri. Tot acum viziteaz[ Bucure=tii.
Este epoca ]n care cre=te afec\iunea sa pentru Elena Negri, c[reia ]i
dedic[ o seam[ de poeme (8 Mart =.a.).
18461847 Vasile Alecsandri o ]nso\e=te pe Elena Negri ]n str[in[tate,
pentru ]ngrijirea s[n[t[\ii. Italia, Austria, Germania, Fran\a, apoi
din nou Italia ]i prilejuiesc impresii profunde. }ns[ boala Elenei se
agraveaz[, iubita poetului sting`ndu-se pe vapor la ]ntoarcere ]n
Patrie. }n var[ se afl[ la odihn[ la Balta Alb[. Impresiile din aceast[
localitate =i-au g[sit expresia ]n nuvela Balta Alb[.
1847 Scrie piesa Piatra din cas[.
1848 Martie }ncepe mi=carea revolu\ionar[ din capitala Moldovei.
Alecsandri scrie De=teptarea Rom`niei =i redacteaz[ ]mpreun[ cu
al\i patrio\i peti\ia cuprinz`nd revendic[rile ce trebuiau aduse la
cuno=tin\a domnitorului Mihail Sturza. Dup[ ]n[bu=irea mi=c[rii
se refugiaz[ ]n mun\i, apoi trece la Bra=ov. Evocarea acestor
]nt`mpl[ri o face ]n fragmentul de proz[ Un episod din anul
1848.
1849 Vasile Alecsandri redacteaz[ studiul Rom`nii =i poezia lor, sub
forma unei scrisori c[tre A. Hurmuzachi, studiul fiind publicat ]n
revista Bucovina.
1850 Aprilie 9 Are loc reprezenta\ia piesei Chiri\a ]n Ia=i sau Dou[ fete
=-o neneac[.
1851 La ]ntoarcerea din Paris =i Londra, cu vaporul pe Dun[re, vasul e
pe punctul de a se scufunda. }nt`mplarea e povestit[ ]n episodul
}necarea vaporului Seceni pe Dun[re, destinat s[ apar[ ]n primul

Vasile Alecsandri

1852

1853

1854
1855

1856

1857

1859

num[r al proiectatei reviste Rom`nia literar[. Episodul este mai


t`rziu ]ncadrat ]n nara\iunea dramatizat[ Un salon din Ia=i.
August 5 Este reprezentat[ cu mare succes Chiri\a ]n Ia=i.
Aprilie Apare la Ia=i prima fascicul[ din colec\ia de opere folclorice:
Poezii poporale. Balade (c`ntece b[tr`ne=ti) adunate =i ]ndreptate de V. Alecsandri.
Octombrie Vasile Alecsandri scoate prima culegere din teatrul s[u,
Repertoriu dramatic. Este reprezentat[ piesa Chiri\a ]n provincie.
La Paris, unde se g[sea ]nc[ din toamna precedent[, Vasile
Alecsandri public[ primul volum de poezii originale, Doine =i
l[crimioare, dispuse ]n trei cicluri: Doine, L[crimioare, Suvenire.
La Ia=i ]i apare cea de-a doua fascicul[ a Poeziilor poporale.
Vasile Alecsandri ]ntreprinde o lung[ c[l[torie ]n sudul Fran\ei, ]n
Spania =i ]n nordul Africii. Relatarea par\ial[ a acestei c[l[torii se
cuprinde ]n ziarul de c[l[torie C[l[torie ]n Africa. Scriitorul
intercaleaz[ ]n cursul relat[rii diverse episoade narative, ca Cel
]nt`i pas ]n lume (publicat ini\ial ]n 1841 ]n Albina rom`neasc[
sub titlul Pierderea iluziilor) =i Suvenire din Italia. Monte di fo,
publicat tot acolo, ]n 1843.
Moare tat[l scriitorului. Prelu`ndu-=i mo=tenirea, Alecsandri
elibereaz[ \iganii robi de pe mo=iile sale.
Apare, sub conducerea poetului, revista Rom`nia literar[, ]n
care vede lumina tiparului poezia Anul 1855. Tot aici apar
fragmente din C[l[torie ]n Africa =i nuvela Balta Alb[.
Are loc congresul de pace de la Paris, decisiv pentru viitorul politic
al Principatelor, care aspirau la unire. Alecsandri se dedic[ integral
cauzei luptei pentru Unire.
}n Steaua Dun[rii, ziar condus de Mihail Kog[lniceanu, apare la
9 iunie Hora Unirii.
Vede lumina tiparului culegerea de proz[ Salba literar[, con\in`nd
povestiri, impresii de c[l[torie =i c`teva scrieri dramatice.
}n ziarul Concordia din Bucure=ti apare poezia Moldova ]n 1857.
Dup[ alegerea ca domnitor a lui Cuza, scriitorul pleac[ ]ntr-o
lung[ misiune diplomatic[ la Paris, Londra =i Torino, pentru a
ob\ine recunoa=terea dublei alegeri a lui Cuza. La Paris ]i viziteaz[
pe Lamartine =i pe Mrime =i caut[ s[ c`=tige bun[voin\a ambasadorului Rusiei, contele Kisseleff, fostul guvernator al Principatelor
]ntre 1829 =i 1834.

10

Tabel cronologic

1860 Abandoneaz[ activitatea politic[ =i se retrage la Mirce=ti, ]n mijlocul


familiei, unde se dedic[ scrisului, compun`nd piese de teatru, printre
care Rusaliile, =i c`teva c`ntecle comice.
1861 }ndepline=te o nou[ misiune diplomatic[, ]ncredin\at[ de Cuza. }n
vederea recunoa=terii Unirii de c[tre puterile europene, Alecsandri
viziteaz[ Parisul, Torino, Milano, iar un timp gireaz[ afacerile
agen\iei diplomatice de la Paris, ]n locul fratelui s[u.
Re]ntors la Mirce=ti, scrie piese =i c`ntecle comice.
1863 La Ia=i apare edi\ia a doua a volumului Doine =i l[crimioare cu
ciclul M[rg[rit[rele.
Apare partea a doua a Repertoriului dramatic, cuprinz`nd ultimele
piese ale scriitorului.
1866 Apare ]ntr-un volum ]ntreaga colec\ie a Poeziilor populare.
E numit membru al Societ[\ii literare rom`ne pentru cultura limbii,
care ]n 1879 avea s[ devin[ Academia Rom`n[.
1868 Public[, ]n Convorbiri literare, primele pasteluri: Sf`r=it de
toamn[, Iarna, Gerul etc.
1871 }=i d[ demisia din Societatea literar[ rom`n[, dup[ ce aceasta
hot[r`se s[ adopte principiul etimologic ]n scriere =i s[ publice
dic\ionarul lui Laurian =i Massim.
1872 Apare studiul Introducere la scrierile lui Constantin Negruzzi,
mai ]nt`i ]n "Convorbiri", apoi ca prefa\[ la volumul de scrieri ale
lui Negruzzi scos de Editura Socec.
Scrie poemul Dumbrava Ro=ie, pe care ]l cite=te la o =edin\[ a
Junimii.
1874 Apare piesa Boieri =i ciocoi, fiind reprezentat[ pe scena teatrului
ie=ean.
1875 V[d lumina tiparului, la Socec, primele patru volume din seria
Operelor complete, cu o prefa\[ a autorului. Ele cuprind crea\ia
dramatic[.
}n acela=i an apar urm[toarele trei volume, cuprinz`nd crea\ia
poetic[.
1876 Este publicat volumul al optulea al Operelor complete: Proza.
1877 Mai 9 Proclamarea independen\ei \[rii ]n parlament. La aflarea
ve=tii Alecsandri scrie poezia Balcanul =i Carpatul, cu care
inaugureaz[ ciclul Osta=ii no=tri.
1878 Apare volumul Osta=ii no=tri.
18781879 Vasile Alecsandri se dedic[ lucrului la drama istoric[ Des-

11

Vasile Alecsandri

1880

1881

1883
1884
1885
1886
1888
1890

pot-Vod[. }n mai 1879 cite=te piesa la o =edin\[ a Junimii


bucure=tene. Are loc reprezenta\ia piesei la Teatrul Na\ional din
Bucure=ti. Este invitat s[-=i reia locul la Academie =i s[ participe la
lucr[rile anuale, fiind ales ]n comisia pentru modificarea
ortografiei.
Apare cel de al nou[lea volum din seria Operelor complete,
cuprinz`nd Legende nou[ =i Osta=ii no=tri.
Vasile Alecsandri pl[smuie=te nuvela Vasile Porojan, sub forma
unei epistole c[tre Ion Ghica. Scrie feeria S`nziana =i Pepelea. }n
Albumul macedorom`n al lui V. A. Urechi[ apare istorioara de
]nceput de amor Margarita, scris[ cu zece ani mai ]nainte, dar
relat`nd un episod de tinere\e, localizat ]n timp prin 18501852.
I se decerneaz[ Marele premiu N[sturel-Her[scu al Academiei
Rom`ne pentru drama Despot-Vod[ =i poeziile din ultimul volum
de Opere complete.
}ntr-o =edin\[ a Junimii =i la Academie Alecsandri cite=te noua sa
pies[ F`nt`na Blanduziei.
F`nt`na Blanduziei este reprezentat[, cu mare succes, la Teatrul
Na\ional. Scrie piesa Ovidiu.
Este numit ministru plenipoten\iar al Rom`niei la Paris, post pe
care ]l de\ine p`n[ la moarte.
Realizeaz[ o nou[ versiune a piesei Ovidiu.
Scrie Plugul blestemat. Se ivesc primele semne ale bolii care avea
s[-l r[pun[.
August 22 Vasile Alecsandri se stinge din via\[ la Mirce=ti. Este
]nmorm`ntat la 26 august ]n gr[dina casei, d[ruit[ ]n 1914
Academiei, de c[tre so\ia poetului. Deasupra morm`ntului a fost
ridicat un mausoleu din ini\iativa Academiei, ]n 1928. }ntreg
ansamblul a devenit muzeu memorial.

12