Sunteți pe pagina 1din 150
CARPENTER'S HANDBOOK ‘The present works meant as a supporto those who wish to acquire the skils and crafsmanship of a carpenters job. I is writen in an accessible language and it containe a rch iuetratve stuff (386 figures, 11 tables 5 sketches). “The work includes: a classification of carpenity works. the materials and the equipment necessary for these works; wood processing, usage and ‘maintenance of cuting and Rewing tools and utensis: woosoiing (design ‘and technology principles for joining the wood elements used in carpentry) ‘ways of supporting the diggings and the walls; scaffolding and frameworks Used in constructon-manufacturing and assembly. wooden wats. foo, ‘celings and roofs. construction site scaffolds, devices and installations; wood bullangs: general notions on work structure (organisation) and labour technique for th works of carpenty “The work 18 destined to the pupis in specialised professional schools to carpenters and master carpenters, tothe companies which want to {Qualife thee workers for this job, as well a5 to all those interested in domng mall carpentry work themselves. AURELIA PLESEA MANUALUL ULGHERULUI EDITURA TEHNICA Bucuresti, 1998 Manualul dulgherut Caitea este scrisd int-un limbay accesibil publicului larg st cuprinde un bogat material iustrativ (figun, planse si tabele). Ea a fost conoenuté pentru a fi de un real ajutor in formerea unei noi generat de iuoréton ‘alificat in aceastd meserie care implica, pe langé alte lucran importante. $i CUERINS © gid deosebitd in ceca ce priveste valonficarea superioard si preures resurselor lemnoase de care dispune fara noastré. Lucrarea se adreseaz4 levior din scolie profesionale si liceele de specialitate. muncitorior = ‘maisinior duigheri, firmelor care doresc sé-si formeze muncton caitficai in 2oest domentu, precum 5} tuturor celor care doresc sa execute singur! mic! lucran de dulghere. Doresc s& multumese pe aceast cale domnultui profesor Cornel Popa, care mia dat ideea elabordni acestei lucrén $i m-a incurajat pe 4, NOTIUNIINTRODUCTIVE " parcursul intocmiri 6), doamnelor Lucretia Balea si Doina Popa care in-att eal tn curs serent cBri 1.4 Rolut clasiicarea constructor " 412 Clasitcarea lucranioe de dulghene 3 AUTORUL 2, MATERIALE PENTRU LUCRARILE DE OULGHERIE 6 2.1, Material lernoase 4 2.41. Sudiul emnuiul 5 2.12. Sonimante de lem floste fn Gonstact 213. Coneevaeay depocttea anna 3s 22 Metals 7 233 Alte materiale folosite in tucranle de dulghere 33 2311 Adezw 33 232 Watenale de fivsare 38 3. INSTRUMENTE, UNELTE, MASINI ${INSTALATH PENTRU LUCRARILE DE DULGHERIE, a 3.1 Instrumente 3.1.4 hstrumente penta masurare 3.12 hstumente penta trasat 3.1.3. strumente pentru venicat 32 Uneltefloste in duigheris, 3.2 1 Unelte pent ccpit 3.22 Unette pani tdiat 3.23 Unelte pentu endelut 3.24 Unete pen zu 325 Unelle pentru datut 3.26 Unolle pentru gaunt 327 Unete pent pitt 32.8 Unette pentru tut ¢ cos cure 3.2.9 Unelte pentru ingurebat g bulonat 3.3. Maginifoloste in culghene 33'1 Magin' pert tat 3.3.2 Magin de aneiit 3.3.3 Magin de frezat 3.3.4 Magi de burghiat 1 scobt 3.35 Magi porabie 8 Menuaiul digheeutu Cupsins 9 4. PRELUCRAREA LEMNULU! PENTRU LUCRARILE DE DULGHERIE 5 8.13 Spain verieale 145, 82. Spires Zaurior 148 4 Operapi pregattoare 59 8.3. Condi de caitate peru spe 149 371. Sonarea 53 8.8. Dementarea spnjrinior 150 4.12. Masuraree preseior. 80 413 Trasarea pleselor 50 9. COFRAJE UTILIZATE IN CONSTRUCT 151 4.14. Ventoarea pieseter. 31 4.2. Operapi de prelucrare manuaid, 62 9.1. Caracteristci generate 15 42.1 Cioptves e2 92 Clasitcarea catajetor 182 422 Tairea 38 193. Drmersionarea cotracior 153, 42.3 Ringelueca 6 8.4. Elemente componente ale coraelor 154 42.4 Rezucco 3 9.4.3 Material ubizate la alesturea cofaieior 154 425 Daturea 38 9.42 Modularea dimensicnalé a constructor industiale pent 426 Gaunrea, 1 folosiea cottajelor unvcate de inventar 155 42.7 Parea nD 9.4.3 Descnerea elementelor de cotta 155, 42. Batorea 51 scoateraa cueior n 95. Descrerea principale tinue cotrale. 163 4.2.9. Montarea gi cemontarea gurubutior n 951 Cotrge tre 163 43 Operati de prelutrare mecanizats 2 9.5.2 Cotrae demantabile 175 953 Cofraje mobile 187 5, INTRETINEREA $1 EXPLOATAREA UNELTELOR §1 SCULELOR TAIETOARE PENTRU 954 Cofaje speciale 197 PRELUCRAREA LEMNULU! 74 98, Confecjonarea corrajelor 188 9.81 Crea planurlor de cota lintocmrea Schifter 198 5.1 lotretinerea unetelor s sculeor. 362 Alegerea matoialelor 203 1.1 Intralinerea ferdstrulu incordat 9.8 3 Confectonarea elementeiorcofajului 204 12 Tnvregnerea cat 9.64 Marcarea elementeior cofajul 2 13 frvraineres indelelor 9.8 Condit de caltate pentru elementele cofajuti 2m 14 lnvetnerea burgncior 197. Asamblarea si montarea cofajelor 2 1.5 ietrepreres sculelortaletoare ale magi 97.1 Asamblarea 9 montarea cofaelr fixe 212 xpleaterea eculeorietoare 97:2 Asamblarea si mortarea cofraieior demoniabile 21a 2, Sxplosiarea pénzslor pangic’ 9.7.3 Presciptitehnice pentru monterea cofraeler 218 5.2. Exploatarea pancelor create 7 98. Decofarea. 216 32.3 Sxpiomtarsa frezecr s burghieicr 2 199. Manpularea, anspor conservarea elementolor de cara 218 6. IMBINAREA ELEMENTELOR DIN LEMN FOLOSITE IN DULGHERIE 3 10, PERETI DIN LEMN, 220 6.1, Ciashicates imbindelor Guigherest at 102. Alcétarea perebior cn tema 221 8.2. Exemple de imbindn dulgherest a 103 Realzarea perejior dn lem 224 82.1 lnnedi Be 10.4. Conditi de caitate pent perei din lem, 231 522 Soldarzan 235 8.2.3, Nodur (sav intaine) 101 11, PLANSEE, TAVANE $1 PARDOSEL DIN LEMN. 22 7. TEHNOLOGIA IMBINARN LEMNULU! 420 11.3. Plangee 2a 112 Tavane 236 74 Trasarea 11.3. Pardosel 240 72 Gxecutarea titular 11.3.1, Realzarea pardosetior 243 72, Preverarea manuala 11.4. Condi de caltate pent plangee 248 722 Prelusratea mecanactd 7.3, Abamolarea g: cancolarea imbedrios 12. ACOPERISUR! OIN LEMN, 249 8, SPRWJINIREA SAPATURILOR SI A ZIDURILOR 38 121, Alcaturea acoperigusior 282 121.1. Saipante 252 8.1. Sonjnitea sépStunior 1212 leveiton 258 B11 Genera 1273 Elemente ausitare 258 250 3.2. Sorin orzo 124 Cord de caltate pent acopengun 40 Manuatul duigherulut 13, SCHELE 131 Schele confectonate pe santer 132. Senele de inventar(pretabneata) 133. Condit de catate pentru scnele 134 Intrepnerea gi aepoztarea scnelelor 14, DISPOZITIVE S| INSTALATI FOLOSITE PE SANTIER 14.1 Mese gi Bancuri de cru 442. Cut pentru cepoztarea materiale. 143 Yamnte 144 Ate dispaciive 5 nstaia 18. CONSTRUCT DIN LEMN 15.1. Tipur de construct cn iermn 15.2. Condit de caltate pentru construct dn lama 16, PRINCIPIILE PROIECTARH IMBINARILOR DIN LEMN 16.1. Dimensiun, abater tolerenie 18.2. Austae 1653 Slabifes s alegerea caselor ce precine: 15.4 Precizia forme geometice 16 Tensiuns in moinénie cin wemn 47. ORGANIZAREA LUCRARILOR DE DULGHERIE 17.1, Procesut de procucl in construct 17.2. Subdwaziunte procesulltennologic 17.3. Organizarea oroducte' 17-4, Grganizarea munci 171. Formele da organzare a muncs 7.42. Structure tmpulusde tues 17.453 Organizarea ocslu de munca 17.44 Metoge de organzare @ munci 1745, Fige tennclogice 48, TEHNICA SECURITATH MUNCH BIBLIOGRAFIE PLANSE 263 268 285 256 270 270 art 272 are NOTIUNI INTRODUCTIVE Dulgheria reprezinté ansamblul lucrdrilor de executie a lemnariel Pentru constructi (in special ia cladi) 1.1. Rolul gi clasificarea constructiilor Constiuctilé sunt destinate asigurari unor conditi optime pentru adapostirea si destasurarea vieti $i activitat umane. Conceptia, alcatuirea $i Modul de executie sunt determinate de urmatoril factori: omul, care necesita anumite conditii de temperaturd, umiditate, luming, igiend etc: activitatea omeneasca rentru care este destinalé constructia: natura, care exercita supra constructilor actiuni variabile (biologice, fizice, chimice. mecanice). Constructile se pot clasifica in functie de criterille prezentate mai jos @. Dupé destinatie, exist urmatoarele tipur: cladirile, care pot fi civile (de locuit, publice si administrative, socio-culturale), industriale (cladiri de Productie sau pentru deservirea productiei), agrozootehnice (constructi legu- micole. pentru adapostirea animalelor, pentru produse agricole), constructille ingineresti. care cuprind toate consiructile ce nu se pct incadra la cladiri {¢rumuri gi poduri. tuneluri, constructii hidrotehnice, coguri de fum, turnuri canaie, conduct de apa, gaze etc.) Dua caiiate. exsta tre! categorii de construct: cu cerinte ridicate, cu cerinte medii, cu dorinte obignuite. Aceasta clasificare tine seama de gradul de rezistenté a constructe’. de durabiltatea ei, precum gi de cerintele de exploatare 12 Manual dulgheruut c. Dupai structura de rezistenté, se intalnesc