Sunteți pe pagina 1din 23

CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL

Anexa nr.3/51

CUPRINS

Nr.
formular

Document sinteza privind prioritatile strategice pe termen mediu ale ordonatorilor


principali de credite pentru anul 2013 si perspectiva 2014-2016
01

Sinteza fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli

06

Sume alocate de la bugetul de stat


Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si
alineate
Numarul maxim de posturi

26
27

Bugetul pe programe
Sinteza finantarii programelor
Fisele programelor

28
29

Programe de investitii publice


Programele de investitii publice, pe grupe de investitii si surse de finantare
Fisele obiectivelor/proiectelor/categoriilor de investitii

02

DOCUMENT SINTEZA PRIVIND PRIORITATILE STRATEGICE PE TERMEN MEDIU


pentru anul 2013 si perspectiva 2014-2016

1. TITULAR: CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL


COD TITULAR: 51
2. MISIUNEA INSTITUTIEI PUBLICE SI CADRUL LEGAL DE FUNCTIONARE
Consiliul Economic si Social este institutie publica de interes national,tripartita,
autonoma, constituita in scopul realizarii dialogului tripartit la nivel national dintre
organizatiile patronale, organizatiile sindicale, si reprezentanti ai societatii civile
organizate.
Consiliul Economic si Social este consultat obligatoriu de catre initiatorii proiectelor
de acte normative din domeniul sau de competenta. Rezultatul acestei consultari se
concretizeaza in avize la proiectele de acte normative.
Din domeniile de competenta ale Consiliului Economic si Social fac parte :
politicile economice ;
politicile financiare si fiscale
relatiile de munca, protectia sociala si politicile salariale ;
politicile in domeniul sanatatii ;
educatia, cercetarea si cultura.
Consiliul Economic si Social, asemenea institutiilor similare din Europa face
parte din categoria organismelor care isi mentin utilitatea sociala si isi multiplica, in timp,
mijloacele si influenta intr-un interes social major.
Consiliul Economic si Social este membru cu drepturi depline al Comitetului
Economic si Social European , in cadrul caruia reprezinta Romania. Acest statut implica
participarea activa la toate actiunile si initiativele acestui organism , printre care :
participarea membrilor si expertilor Consiliului Economic si Social la
sesiunile comisiilor si plenarei Comitetului Economic si Social European ;
participarea Consiliului Economic si Social la elaborarea de avize, analize,
studii si recomandari ale Comitetului Economic si Social European .
Toate acestea presupun existenta in cadrul Consiliului Economic si Social a unui
numar rezonabil de experti de inalta calificare si nu reducerea numarului acestora.
Proiectul de buget pentru anul 2013 a fost structurat pe doua programe.
Principalele obiective ale acestora sint:
- promovarea dialogului social ;
- promovarea imaginii Consiliului Economic si Social
3. PRIORITATI STRATEGICE PE TERMEN MEDIU
Activitatea Consiliului Economic si Social va creste continuu, demonstrandu-si
utilitatea in cadrul dezvoltarii procesului democratic in Romania.In urmatorii ani Consiliul
Economic si Social isi propune sa creasca numarul de evenimente la care membrii
Consiliului Economic si Social sunt invitati sa participe.
Unul dintre obiectivele majore va fi si dezvoltarea regionala a Consiliului Economic
si Social si colaborarea cu celelalte Consilii Economice si Sociale Europene.
4. COMPONENTA SISTEMULUI DE FINANTARE
Sursele de finantare si ponderea fiecarei surse in totalul finantarii sunt structurate
astfel:
Surse de finantare:
Buget de stat

Pondere
-%100,00

5. MENTIUNI SPECIALE
Consiliul Economic si Social nu are calitatea de :
- autoritate de management
- organism intermediar
- beneficiar pentru programele aferente politicii de coeziune a Uniunii Europene
Consiliul Economic si Social este organism consultativ pentru Parlamentul si
Guvernul Romaniei.
Consiliul Economic si Social urmareste indeplinirea obligatiilor ce decurg din
Conventia nr. 144/1976 a Organizatiei Internationale a Muncii privitoare la consultarile
tripartite destinate sa promoveze aplicarea normelor internationale ale muncii, adoptata la
2 iunie 1976 la Geneva, ratificata de Romania prin Legea nr. 96/1992.
6. POLITICA IN DOMENIUL INVESTITIILOR PUBLICE
Creditele de la acest titlu de cheltuieli sunt necesara pentru:
- redimensionarea si reamenajarea salii in care se desfasoara sedintele Plenului
- amenajarea de noi sali pentru gazduirea lucrarilor comisiilor de specialitate
- amenajarea unui spatiu de lucru pentru reprezentantii societatii civile
- achizitia unei casete cu sigla institutiei.

Total

1
51.01

Capitol
bugetar

2
Promovarea si dezvoltarea dialogului
social si a solidaritatii sociale
Promovarea imaginii Consiliului
Economic si Social

Programe bugetare

3
Dialogul social
Solidaritate sociala
Promovarea imaginii CES

Obiective
ale programelor
4

371
2.201

145

2.164

2.535

Executie
preliminata
2012
5
2.056

Realizari
2011
6

2.486

157

2.329

Propuneri
2013
7

2.575

170

2.405

Estimari
2014

7. SINTEZA PROGRAMELOR FINANTATE PRIN PROIECTUL DE BUGET


Cadrul de cheltuieli pe termen mediu

2.641

170

2.471

Estimari
2015

2.656

180

2.476

-mii leiEstimari
2016

CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL


SINTEZA
fondurilor alocate pe surse si pe titluri de cheltuieli
pe anii 2012-2016
Anexa nr. 3 / 51 / 01 Pag.
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

5000
01
10
20
55
70
71
84
85

5100
01
10
20
55
70
71
84
85

5001
01
10
20
55
70
71
84
85

5100

Denumire indicator

01
01
10
20
55
70
71
84
85

5101
01
10
20
55

TOTAL GENERAL
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI
EXTERNE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
CHELTUIELI - BUGET DE STAT
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI
EXTERNE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1 - mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari


initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
2015
2016
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
6
7
2.219
2.757
24,25
2.619
2.686
2.702
2.622
2.622

2.220

2.507

12,93

2.583

2.649

2.664

1.957

1.457

1.683

15,51

2.000

2.050

2.050

658

744

803

7,93

575

591

606

19

21

10,53

250

36

37

38

250

36

37

38

-1
-1

2.622

2.219

2.757

24,25

2.619

2.686

2.702

2.622

2.220

2.507

12,93

2.583

2.649

2.664

1.957

1.457

1.683

15,51

2.000

2.050

2.050

658

744

803

7,93

575

591

606

19

21

10,53

250

36

37

38

250

36

37

38

-1
-1

2.622

2.219

2.757

24,25

2.619

2.686

2.702

2.622

2.220

2.507

12,93

2.583

2.649

2.664

1.957

1.457

1.683

15,51

2.000

2.050

2.050

658

744

803

7,93

575

591

606

19

21

10,53

250

36

37

38

250

36

37

38

-1
-1

2.622

2.219

2.757

24,25

2.619

2.686

2.702

2.622

2.220

2.507

12,93

2.583

2.649

2.664

1.957

1.457

1.683

15,51

2.000

2.050

2.050

658

744

803

7,93

575

591

606

19

21

10,53

250

36

37

38

250

36

37

38

-1
-1

2.622

2.219

2.757

24,25

2.619

2.686

2.702

2.622

2.220

2.507

12,93

2.583

2.649

2.664

1.957

1.457

1.683

15,51

2.000

2.050

2.050

658

744

803

7,93

575

591

606

19

21

10,53

CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Anexa nr. 3 / 51 / 01 Pag.


Denumire indicator

B
70
71
84
85

CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT

2 - mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari


initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
2015
2016
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
6
7
250
36
37
38
250
-1
-1

36

37

38

CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL


Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole si alineate
pe anii 2012-2016
(sumele alocate din bugetul de stat)
Anexa nr. 3 / 51 / 02 Pag.
Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

Denumire indicator

5001
01
10
01
01
12
13
14
30
02
04
03
01
02
03
04
06
20
01
01
02
03
04
05
08
09
30
02
05
30
06
01
02
11
12
13
14
16
30
02
03
04
30
55
02
01
70

CHELTUIELI - BUGET DE STAT


CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia
sa
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de munca
si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari
Deplasari interne, detasari, transferari
Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Studii si cercetari
Alte cheltuieli
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
CHELTUIELI DE CAPITAL

1 - mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari


initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
2015
2016
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
6
7
2.622
2.219
2.757
24,25
2.619
2.686
2.702
2.622

2.220

2.507

12,93

2.583

2.649

2.664

1.957

1.457

1.683

15,51

2.000

2.050

2.050

1.533

1.145

1.311

14,50

618

564

716

26,95

881

551

558

1,27

18

15

19

26,67

575

591

606

36

37

38

15

15

17

13,33

19

17

19

11,76

19

17

19

11,76

405

295

353

19,66

300

225

259

15,11

33,33

70

55

65

18,18

100,00
109,09

23

11

23

658

744

803

7,93

400

441

438

-0,68

-44,44

-28,57

97

85

90

5,88

0,00

13

14

7,69

50

66

68

3,03

16

20

21

5,00

220

236

230

-2,54

36

-86,11

36

-86,11

33

69

69

0,00

0,00

30

65

65

0,00

0,00

2
3

0,00

0,00

50
208

186

224

20,43

30

0,00

204

182

190

4,40

0,00

19

21

10,53

19

21

10,53

19

21

10,53

250

CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

B
71
01
02
03
84
85

01
5100

Anexa nr. 3 / 51 / 02 Pag.


Denumire indicator

01
01
10
20
55
70
71
84
85

5101
01
10
01
01
12
13
14
30
02
04
03
01
02
03
04
06
20
01
01
02
03
04
05
08
09
30
02
05
30
06

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE


Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI
EXTERNE
CHELTUIELI CURENTE
TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
Cheltuieli salariale in bani
Salarii de baza
Indemnizatii platite unor persoane din afara
unitatii
Indemnizatii de delegare
Indemnizatii de detasare
Alte drepturi salariale in bani
Cheltuieli salariale in natura
Locuinta de serviciu folosita de salariat si familia
sa
Contributii
Contributii de asigurari sociale de stat
Contributii de asigurari de somaj
Contributii de asigurari sociale de sanatate
Contributii de asigurari pentru accidente de
munca si boli profesionale
Contributii pentru concedii si indemnizatii
TITLUL II BUNURI SI SERVICII
Bunuri si servicii
Furnituri de birou
Materiale pentru curatenie
Incalzit, iluminat si forta motrica
Apa, canal si salubritate
Carburanti si lubrifianti
Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet
Materiale si prestari de servicii cu caracter
functional
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
functionare
Reparatii curente
Bunuri de natura obiectelor de inventar
Alte obiecte de inventar
Deplasari, detasari, transferari

2 - mii lei -

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari Estimari Estimari


initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
2015
2016
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
6
7
250
36
37
38
250
66
184
-1
-1

-1
2.622

2.219

2.757

24,25

2.619

2.686

2.702

2.622

2.220

2.507

12,93

2.583

2.649

2.664

1.957

1.457

1.683

15,51

2.000

2.050

2.050

658

744

803

7,93

575

591

606

19

21

10,53

250

36

37

38

250

36

37

38

-1
-1

2.622

2.219

2.757

24,25

2.619

2.686

2.702

2.622

2.220

2.507

12,93

2.583

2.649

2.664

1.957

1.457

1.683

15,51

2.000

2.050

2.050

1.533

1.145

1.311

14,50

618

564

716

26,95

881

551

558

1,27

18

15

19

26,67

575

591

606

15

15

17

13,33

19

17

19

11,76

19

17

19

11,76

405

295

353

19,66

300

225

259

15,11

33,33

70

55

65

18,18

100,00
109,09

23

11

23

658

744

803

7,93

400

441

438

-0,68

-44,44

-28,57

97

85

90

5,88

0,00

13

14

7,69

50

66

68

3,03

16

20

21

5,00

220

236

230

-2,54

36

-86,11

36

-86,11

33

69

69

0,00

CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL


Capi- Sub- Pa- Gru- Ar- Alitol capi- ra- pa/ ti- netol graf Titlu col at
A

B
01
02
11
12
13
14
16
30
02
03
04
30
55
02
01
70
71
01
02
03
84
85

01
01
03

3 - mii lei -

Anexa nr. 3 / 51 / 02 Pag.


Denumire indicator

Deplasari interne, detasari, transferari


Deplasari in strainatate
Carti, publicatii si materiale documentare
Consultanta si expertiza
Pregatire profesionala
Protectia muncii
Studii si cercetari
Alte cheltuieli
Protocol si reprezentare
Prime de asigurare non-viata
Chirii
Alte cheltuieli cu bunuri si servicii
TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
B. Transferuri curente in strainatate (catre
organizatii internationale)
Contributii si cotizatii la organisme internationale
CHELTUIELI DE CAPITAL
TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE
Active fixe
Masini, echipamente si mijloace de transport
Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale
PLATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI
RECUPERATE IN ANUL CURENT
TITLUL XVII PLATI EFECTUATE IN ANII
PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL
CURENT
Plati efectuate in anii precedenti si recuperate in
anul curent
Autoritati executive si legislative
Autoritati executive

Program Executie Propuneri Crestere / Estimari


initial 2012 preliminata
2013
descrestere
2014
comparabil 2012
2013/2012
comparabil
1
2
3
4
5
3
4
4
0,00
30

65

65

0,00

0,00

Estimari
2015

Estimari
2016

2
3

0,00

0,00

50
208

186

224

20,43

30

0,00

204

182

190

4,40

0,00

19

21

10,53

19

21

10,53

19

21

10,53

250

36

37

38

250

36

37

38

250
66
184
-1
-1

-1
2.622

2.219

2.757

24,25

2.622

2.219

2.757

24,25

28

28

Numar de posturi
finantate in anul
2012

Numarul maxim de posturi finantate din bugetul de stat


pe anii 2012 - 2013

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

TOTAL
din care:

CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL

2
0

3=1+2

28

28

Modificarea numarului de Numar de posturi


posturi in anul 2013 ()
finantate in anul
fata de anul 2012
2013

Anexa nr. 3 / 51 /06

51 10464660

Cod ordonator

TOTAL PROGRAM

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

Buget de stat

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

545

545

545

545

545

545

9.700

9.700

9.700

9.700

Promovarea si dezvoltarea dialogului social si a solidaritatii sociale

545

2.056

2.056

2.056

2.056

2.201

2.201

2.201

2.201

Executie preliminata
2012

PROGRAM

10.071

10.071

10.071

10.071

Realizari pana in 2011

545

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

Buget de stat

II. Credite bugetare

I. Credite de angajament

TOTAL CHELTUIELI

Consiliul Economic si Social

Prog. Denumire

2.329

2.329

2.329

2.329

2.486

2.486

2.486

2.486

Propuneri 2013

2.405

2.405

2.405

2.405

2.575

2.575

2.575

2.575

Estimari 2014

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

2.471

2.471

2.471

2.471

2.641

2.641

2.641

2.641

Estimari 2015

2.476

2.476

2.476

2.476

2.656

2.656

2.656

2.656

Estimari 2016

Pag. 1 din 2

Anexa nr. 3

/ 51

21.437

21.437

21.437

21.437

22.630

22.630

22.630

22.630

TOTAL

- mii lei -

/ 26

51 10464660

Cod ordonator

Promovarea imaginii Consiliului Economic si Social

TOTAL PROGRAM

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

Buget de stat

I. Credite de angajament

II. Credite bugetare

635

635

635

635

635

635

635
371

371

371

371

PROGRAM

Realizari pana in 2011

635

Prog. Denumire

145

145

145

145

Executie preliminata
2012

157

157

157

157

Propuneri 2013

170

170

170

170

Estimari 2014

SINTEZA FINANTARII PROGRAMELOR

170

170

170

170

Estimari 2015

180

180

180

180

Estimari 2016

Pag. 2 din 2

Anexa nr. 3

/ 51

1.193

1.193

1.193

1.193

TOTAL

- mii lei -

/ 26

ordonator

51 10464660

Cod

545

Cod
program
Executie preliminata
2012

Propuneri 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

Pag. 1 din 7

Estimari 2016

Anexa nr. 3 / 51 / 27

TOTAL - eligibil :

FINANTARE :

Data inchiderii :31-12-2025

Data inceperii :01-01-2005

Total

- mii lei-

Programul este destinat promovarii, dezvoltarii si sustinerii dialogului social si a solidaritatii sociale, in vederea asigurarii pacii
sociale in Romania. Programul asigura partenerilor sociali din Romania posibilitatea de a analiza actele normative intiate de
Guvernul Romaniei si de a le aviza inainte de a fi adoptate de Guvern sau supuse dezbaterii Parlamentului. Progamul asigura
partenerilor sociali din Romania posibilitatea de a formula propuneri referitoare la politicile si strategiile economice si sociale
elaborate si aplicate de Guvernul Romaniei, bazate pe analize si studii efectuate de Guvern cu participarea reprezentantilor CES
asupra situatiei economice si sociale din teritoriu, asupra starilor conflictuale si / sau asupra unor obiective economice si sociale
concrete. Consiliul Economic si Social isi sustine pozitia (avize, propuneri, puncte de vedere etc) la nivelul Guvernului si la
nivelul Parlamentului Romaniei.

DESCRIERE :

Sindicatele, patronatele, Guvernul / societatea civila

PARTENERI :

PRIORITATEA : 1

Promovarea si dezvoltarea dialogului social si a solidaritatii sociale

PROGRAM :

Consiliul Economic si Social

Cod indicator Realizari pana in 2011

Fisa Programului

ordonator

51 10464660

Cod

545

Cod
program

7.281

2.133

683

I. Credite de angajament

510120

1.373

1.373

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7.281

II. Credite bugetare

510120

510110

I. Credite de angajament

510110

2.056

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

9.700

II. Credite bugetare

2.056

510110

5101

9.700

I. Credite de angajament

5101

2.056

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

9.700

II. Credite bugetare

736

1.593

1.593

2.329

2.329

2.329

2.329

2.329

2.329

Propuneri 2013

5101

5001

2.056

I. Credite de angajament

5001
9.700

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

2.056

5001

Buget de stat

Indicatori de finantare

9.700

II. Credite bugetare

9.700

2.056

Executie preliminata
2012

I. Credite de angajament

Cod indicator Realizari pana in 2011

Fisa Programului

505

1.900

1.900

2.405

2.405

2.405

2.405

2.405

2.405

Estimari 2014

521

1.950

1.950

2.471

2.471

2.471

2.471

2.471

2.471

Estimari 2015

Pag. 2 din 7

536

1.940

1.940

2.476

2.476

2.476

2.476

2.476

2.476

Estimari 2016

Anexa nr. 3 / 51 / 27

5.114

16.037

16.037

21.437

21.437

21.437

21.437

21.437

21.437

Total

- mii lei-

ordonator

51 10464660

Cod

545

Cod
program

233

510171

100

100

100

736

Propuneri 2013

100

100

505

Estimari 2014

100

100

521

Estimari 2015

Pag. 3 din 7

100

100

536

Estimari 2016

Anexa nr. 3 / 51 / 27

Indicatori de fundamentare

53

53

233

233

5.114

Total

- mii lei-

Numar crescut de locuri de munca, nivel sporit al venitului real, grad crescut de ocupare a fortei de munca, productivitatea
crescuta a muncii. Numar de conflicte de munca scazut. Calitate sporita a avizelor emise de CES privitoare la actele normative
initiate de Guvern si Parlamentul Romaniei si a propunerilor formulate de catre partenerii sociali, ca urmare a analizelor si
studiilor efectuate, precum si a concluziilor obtinute in urma maselor rotunde, a seminariilor si a conferintelor.

REZULTATE ASTEPTATE :

100

II. Credite bugetare

100

I. Credite de angajament

Fonduri eligibile :

Rata de finantare din :

53

II. Credite bugetare

100

I. Credite de angajament

510171
53

TITLUL XII ACTIVE NEFINANCIARE

233

II. Credite bugetare

510171

510155

I. Credite de angajament

510155

683

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.133

II. Credite bugetare

Executie preliminata
2012

510155

510120

Cod indicator Realizari pana in 2011

Fisa Programului

ordonator

51 10464660

Cod

635

545

Cod
program

3410

3409

3407

Executie preliminata
2012

20

67
20

69

99

Estimari 2014

20

69

99

Estimari 2015

Pag. 4 din 7

20

69

99

Estimari 2016

Anexa nr. 3 / 51 / 27

PARTENERI :

PRIORITATEA : 3

Promovarea imaginii Consiliului Economic si Social

PROGRAM :

Total

- mii lei-

Programul a fost analizat si propus la finantare in anul 2005, cand a reprezentat o prioritate pentru Consiliul Economic si
Social. In anul 2006 acest program a devenit / a ramas prioritatea nr.1 pentru CES. Consiliul Economic si Social va realiza acest
program pentru promovarea, dezvoltarea si sustinerea permanenta a dialogului social, in vederea asigurarii pacii sociale in
Romania. Programul intruneste scopul si obiectivele din Planul National de Dezvoltarea 2007-2013: Strategie, 3.4 Dezvoltarea
resurselor umane, promovarea ocuparii si incluziunii sociale si intarirea capacitatii administrative: "din punct de vedere
institutional si legislativ, se poate afirma ca dialogul social este instituit. Cu toate acestea, ramane inca slab in pofida realizarilor
sustinute la nivel national si prin initiative si programe comunitare, necesitand imbogatirea educatiei dialogului. Prin
concertarea intereselor partenerilor sociali la toate nivelurile organizatorice se vor asigura premisele realizarii consensului
general in elaborarea si implementarea strategiilor si politicilor de ocupare la nivel central, regional si local. Crearea, extinderea
si consolidarea parteneriatelor sociale vor contribui la transferul de expertiza si validare a procesului de identificare si
valorificare de noi oportunitati de integrare pe piata muncii. "

COMENTARII :

20

Numar de contracte colective de munca la nivel de ramura

66

Numar de avize emise de CES insusite de catre initiatori

REZULTAT

94

96

Propuneri 2013

Numar de avize insusite din total avize emise de catre CES

EFICIENTA

Cod indicator Realizari pana in 2011

Fisa Programului

ordonator

51 10464660

Cod

635

Cod
program
Executie preliminata
2012

Estimari 2014

Estimari 2015

Pag. 5 din 7

Estimari 2016

Anexa nr. 3 / 51 / 27

371

II. Credite bugetare

371

145

145

I. Credite de angajament

5001

145

145

CHELTUIELI - BUGET DE STAT

Buget de stat

Indicatori de finantare

371

II. Credite bugetare

371

I. Credite de angajament

TOTAL - eligibil :

FINANTARE :

Data inchiderii :31-12-2025

Data inceperii :01-01-2009

157

157

157

157

170

170

170

170

170

170

170

170

180

180

180

180

1.193

1.193

1.193

1.193

Total

- mii lei-

Programul este destinat sustinerii activitatii Consiliului Economic si Social, prin cresterea vizibilitatii acestei institutii atat pe
plan intern (societatea civila, Parlament, Guvern, Administratie prezidentiala, mediu academic etc.), cat si pe plan extern (CES
European, CES - uri si alte institutii similare).

DESCRIERE :

5001

5001

Propuneri 2013

Sindicatele, patronatele, Guvernul / societatea civila

Cod indicator Realizari pana in 2011

Fisa Programului

ordonator

51 10464660

Cod

635

Cod
program

510120

100

100

61

61

100

100

67

67

90

90

157

157

100

100

70

70

100

100

170

170

Estimari 2014

100

100

70

70

100

100

170

170

Estimari 2015

Pag. 6 din 7

100

100

70

70

110

110

180

180

Estimari 2016

Anexa nr. 3 / 51 / 27

Cresterea vizibilitatii Consiliului Economic si Social pe plan intern si international, evidentiata prin: cresterea numarului de
evenimente la care membrii CES sau ai ST CES sunt invitati sa participe, cresterea importantei opiniei CES asupra unor

REZULTATE ASTEPTATE :

100

II. Credite bugetare

100

I. Credite de angajament

Fonduri eligibile :

Rata de finantare din :

135

II. Credite bugetare

135

I. Credite de angajament

510120

84

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

236

II. Credite bugetare

84

510120

510110

236

I. Credite de angajament

510110

145

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

371

II. Credite bugetare

145

510110

5101

371

I. Credite de angajament

5101

Propuneri 2013

AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

Executie preliminata
2012

5101

Cod indicator Realizari pana in 2011

Fisa Programului

473

473

720

720

1.193

1.193

Total

- mii lei-

ordonator

51 10464660

Cod

635

Cod
program

Numar total de aparitii in mass-media

3406

Propuneri 2013

Estimari 2014

Estimari 2015

180

40

95

200

45

95

200

45

95

200

45

95

200

45

95

Estimari 2016

Pag. 7 din 7

Total

- mii lei-

Programul a fost analizat si propus la finantare in anul 2008, cand a reprezentat o prioritate pentru Consiliul Economic si
Social. Obiectivul acestui program, de crestere a vizibilitatii si transparentei Consiliului Economic si Social atat pe plan intern
(societatea civila, Parlament, Guvern, Administratie prezidentiala, mediu academic etc.), cat si pe plan extern (CES European,
CES-uri si alte institutii similare), se incadreaza in scopul CES legat de promovarea, dezvoltarea si sustinerea permanenta a
dialogului social, prin concertarea intereselor partenerilor sociali la nivel national. Programul intruneste scopul si obiectivele din
Planul National de Dezvoltare 2007-2013: Cap. 3 STRATEGIE, 3.4 Dezvoltarea resurselor umane, promovarea ocuparii si
incluziunii sociale si intarirea capacitatii administrative:"Prin concertarea intereselor partenerilor sociali la toate nivelurile
organizatorice se vor asigura premisele realizarii consensului general in elaborarea si implementarea strategiilor si politicilor de
ocupare la nivel central, regional si local, ..., avand ca rezultat dezvoltarea dialogului social bipartit si tripartit."

COMENTARII :

Numar de accesari ale site-ului CES (mii)

REZULTAT

Numar de stiri pozitive din total aparitii

EFICIENTA

Indicatori de fundamentare

3405

3404

Executie preliminata
2012

Anexa nr. 3 / 51 / 27

aspecte economice si sociale, cresterea numarului de solicitari privind elaborarea de studii si analize.

Cod indicator Realizari pana in 2011

Fisa Programului

5001710103 Mobilier, aparatura birotica si


alte active corporale

5001710102 Masini, echipamente si


mijloace de transport

50017101 Active fixe

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5000 TOTAL GENERAL

C - Alte cheltuieli de investitii

5001710103 Mobilier, aparatura birotica si


alte active corporale

5001710102 Masini, echipamente si


mijloace de transport

50017101 Active fixe

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5000 TOTAL GENERAL

TOTAL GENERAL

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

403
403
403
403
403
403
66
66
337
337

403
403
403
403
403
403
66
66
337
337

TOTAL

42
42

42
42
42
42
42
42

42
42

42
42
42
42
42
42

Cheltuieli
Cheltuieli
efectuate pana preliminate
la 31.12.2011
2012

250
250
250
250
250
250
66
66
184
184

250
250
250
250
250
250
66
66
184
184

Proiect
2013

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA

CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL

Estimari
2014

36
36

36
36
36
36
36
36

36
36

36
36
36
36
36
36

37
37

37
37
37
37
37
37

37
37

37
37
37
37
37
37

Estimari
2015

Estimari
2016

38
38

38
38
38
38
38
38

38
38

38
38
38
38
38
38

Estimari
anii ulteriori

-mii lei-

Anexa nr. 3 / 51 / 28

Pag. 1

I
II
I
II
I
II
I
II
I
II

403
403
403
403
403
403
66
66
337
337

5101710103 Mobilier, aparatura birotica si


alte active corporale

5101710102 Masini, echipamente si


mijloace de transport

51017101 Active fixe

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI


EXTERNE

BUGET DE STAT

5100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI


EXTERNE

I
II
I
II
I
II
I
II

I
II
403
403
403
403
66
66
337
337

403
403

42
42

42
42
42
42

42
42

42
42

42
42
42
42
42
42

Cheltuieli
Cheltuieli
efectuate pana preliminate
la 31.12.2011
2012

TOTAL CAPITOL 51 -- AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI EXTERNE

5001710103 Mobilier, aparatura birotica si


alte active corporale

5001710102 Masini, echipamente si


mijloace de transport

50017101 Active fixe

5001 CHELTUIELI - BUGET DE STAT

5000 TOTAL GENERAL

b.Dotari independente

TOTAL

250
250
250
250
66
66
184
184

250
250

250
250
250
250
250
250
66
66
184
184

Proiect
2013

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA

CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL

Estimari
2014

36
36

36
36
36
36

36
36

36
36

36
36
36
36
36
36

37
37

37
37
37
37

37
37

37
37

37
37
37
37
37
37

Estimari
2015

Estimari
2016

38
38

38
38
38
38

38
38

38
38

38
38
38
38
38
38

Estimari
anii ulteriori

-mii lei-

Anexa nr. 3 / 51 / 28

Pag. 2

5101710103 Mobilier, aparatura birotica si


alte active corporale

5101710102 Masini, echipamente si


mijloace de transport

51017101 Active fixe

5101 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI


EXTERNE

BUGET DE STAT

5100 AUTORITATI PUBLICE SI ACTIUNI


EXTERNE

C - Alte cheltuieli de investitii

I
II
I
II
I
II
I
II

I
II
403
403
403
403
66
66
337
337

403
403

TOTAL

42
42

42
42
42
42

42
42

Cheltuieli
Cheltuieli
efectuate pana preliminate
la 31.12.2011
2012

250
250
250
250
66
66
184
184

250
250

Proiect
2013

PROGRAMUL DE INVESTITII PUBLICE

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare
CAPITOL/GRUPA/SURSA

CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL

Estimari
2014

36
36

36
36
36
36

36
36

37
37

37
37
37
37

37
37

Estimari
2015

Estimari
2016

38
38

38
38
38
38

38
38

Estimari
anii ulteriori

-mii lei-

Anexa nr. 3 / 51 / 28

Pag. 3

C - Alte cheltuieli de investitii

I
II
I
II

5000 TOTAL GENERAL

5101710102 Masini, echipamente


si mijloace de transport
5101710103 Mobilier, aparatura
birotica si alte active corporale

5101 AUTORITATI PUBLICE SI


ACTIUNI EXTERNE
51017101 Active fixe

I
II
I
II
I
II
I
II

5100 AUTORITATI PUBLICE SI


ACTIUNI EXTERNE
BUGET DE STAT

I/II

Surse de finantare si costuri


de finantare

I - Credite de angajament
II - Credite bugetare

403
403
403
403
66
66
337
337
42
42

42
42
42
42

42
42
42
42

2
403
403
403
403

Cheltuieli
efectuate pana
la 31.12.2011

Total
Cheltuieli
preliminate
2012
4

Proiect
2013

250
250
250
250
66
66
184
184

250
250
250
250

Estimari
2014

FISA
OBIECTIVULUI/PROIECTULUI/CATEGORIEI DE INVESTITII
b.Dotari independente

D. ESALONAREA VALORII RAMASE DE FINANTAT, SURSELE DE FINANTARE SI COSTURILE


DE FUNCTIONARE SI DE INTRETINERE DUPA PUNEREA IN FUNCTIUNE A INVESTITIEI

Tipul cheltuielii :

CONSILIUL ECONOMIC SI SOCIAL


COD OBIECTIV 2

36
36

36
36
36
36

36
36
36
36

Estimari
2015

38
38
38
38
38
38

37
37

38
38
38
38

37
37
37
37

37
37
37
37

Estimari
2016

Estimari
anii ulteriori

Cod obiectiv
2
: - mii lei -

Anexa nr. 3 / 51 / 29

Pag. 1