Sunteți pe pagina 1din 4

Regulile generale formarii contractelor

Principiul libertatii contractuale


-orice persoana fizica sau juridica isi poate manifesta liber vointa, potrivit
intereselor sale, vointa sa fiind tarmuita numai de dispozitiile legale care
privesc ordinea publica si bunele moravuri;
-libertatea contractuala este o expresie a drepturilor si libertatilor
fundamentale ale omului;
Partile sunt libere sa incheie orice contracte si sa dermine continutul
acestora, in limitele impuse de lege, de ordinea publica si de bunele
moravuri. [art. 1.169 C.civ.]
-si regiile autonome sau societatile cu capital majoritar de stat se bucura de
aplicarea acestui principiu in raporturile juridice la care participa;
Consecinte ale principiului libertatii contractuale:
a)libertatea in exprimarea vointei la incheierea contractului
-orice contract se incheie prin simpla manifestare de vointa a partilor, prin
simplul acord (solo consensus);
-contractul se poate incheia sub forma scrisa (scrisoare, telex, fax), verbal,
telefonic etc.
-in cazul formei scrise, vointa partilor se poate exprima intr-un singur scris
(inscris unic) sau in mai multe inscrisuri (oferta si acceptarea ofertei) ; in mod
exceptional, legea poate impune forma scrisa (fie pentru validitatea actului
juridic cum este in cazul cambiei, biletului la ordin, cecului, fie pentru proba
actului juridic contractul de asociere in participatie etc.);
-manifestarile de vointa pot imbraca forme diferite (de exemplu comanda
scrisa urmata de executarea obligatiei);
-in cazul persoannelor juridice, vointa partilor trebuie exprimata
persoanele abilitatea de lege sa le reprezinte in raporturilor cu tertii;

de

b) libertatea probelor in litigiile referitoare la contratele privind activitatea


comerciale
c)libertatea solutionarii litigiului pe calea arbitrajului
Limite ale principiului libertatii contractuale :
-contractele de adeziune (dictate)
-contractele cu clauze interzise de lege

Regulile generale aplicabile incheierii contractelor


-contractul este acordul de vointa dintre doua sau mai multe persoane cu
intentia de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic (art.1.166 Cciv.) ;
-o persoana isi poate manifesta liber vointa, putand incheia orice contract, cu
orice partener si cu clauzele pe care partile le convin, cu singurele limite
impuse de lege, ordinea publica si bunele moravuri.
-incheierea contractului inseamna realizarea acordului de vointa al partilor
asupra clauzelor contractuale;
-incheierea contractului se incheie prin simplul acord de vointa al partilor,
daca legea nu impune o anumita formalitate pentru incheierea sa valabila
(cum este cazul celor solemne si reale);
-acordul de vointa se realizeaza prin intalnirea concordanta a ofertei cu a
acceptarii acesteia; in acest sens, contratul se incheie (i) prin acceptarea lui
fara rezerve sau (ii) prin negociere de catre parti;
-este necesara agrearea clauzelor esentiale din contract; daca partile nu
ajung la o intelegere privind clauzele neesentiale, chiar instanta poate
completa contractul;
-atat pe durata negocierilor, cat si in executarea contractelor, partile trebuie
sa actioneze cu buna-credinta;
-intierea, continuarea sau ruperea negoierilor cu rea-credinta atrage
raspunderea partilor in culpa pentru prejudiciul cauzat celeilalte parti;
-in cadrul negocierii contractului, partea careia i s-a divulgat o informatie
confidentiala, are obligatia, potrivit legii, sa nu o divulge si sa nu o foloseasca
in interes propriu, indiferent daca s-a incheiat sau nu contractul, sub
sanctiunea repararii prejudiciilor cauzate;
-incheierea contractului presupune totodata indeplinirea conditiilor esentiale
cerute de lege privind capacitatea, consimtamantul, obiectul,cauza, precum
si respectarea formei, daca este impusa de lege;
OFERTA :
-este o manifestare de vointa care cuprinde intentia ofertantului de a se
obliga in cazul in care este acceptata de destinatar;
-pentru a fi oferta, propunerea trebuie sa contina suficiente elemente pentru
formarea contractului;
-manifestarea de vointa trebuie sa fie reala, neviciata, concretizata intr-o
propunere precisa, completa si ferma;
- oferta trebuie sa fie manifestataa in mod expres (in scris, verba, expunerea
marfii cu pretul afisat etc.) sau in mod tacit (cum ar fi in cazul tacitei
relocatiuni);

-destinatarii ofertei trebuie sa fie persoane specifice, insa poate fi si persoane


nedeterminate;
-oferta produce efecte numai din momentul in care ajunge la destinar, chiar
daca acesta nu ia la cunostinta de oferta din diverse motive; asadar, pana la
momentul in care oferta poate produce efecte, ea poate fi retrasa de
ofertant, insa numai daca ajunge la destinatar cel tarziu in acelasi moment cu
oferta ;
-in cazul in care oferta este cu termen, ofertantul este obligat sa respecte
termenul acordat (sub sanctiunea raspunderii pentru prejudicii) ; termenul de
acceptare curge de la momentul ajungerii ei la destinar;
-oferta este irevocabila daca exista un termen pentru acceptare, precum si
atunci cand ea poate fi considerata irevocabila in temeiul acordului partilor, al
practicilor statornice dintre acestea, al negocierilor, al continutului ofertei sau
al uzantelor;
-in cazul in care oferta este fara termen si adresata unei persoane caren u
este prezenta, ea trebuie mentinuta un termen rezonabil pentru a putea fi
primita, analizata, acceptata de destinatar;
ACCEPTAREA OFERTEI
-constituie acceptarea ofertei orice act sau fapt al destinatarului daca indica
in mod neindoielnic acordul sau cu privire la oferta, astfel cum a fost aceasta
formulata si ajunge in termen la autorul ofertei ;
-poate consta intr-un act juridic sau intr-un fapt juridic;
-din actul sau faptul destinatarului trebuie sa rezulte neindoielnic acordul lui
cu privire la acceptarea ofertei ;
-acceptarea trebuie sa fie totala si fara rezerve, iar in cazul in care cuprinde
modificari sau completari fata de continutul ofertei, poate fi considerata,
dupa imprejurari, o contraoferta;
-pentru a produce efecte juridice, acceptarea trebuie sa ajunga in termen la
autorul ofertei ;
-ca si oferta, acceptarea ofertei poate fi expresa sau tacita;
Momentul incheierii contractului:
-contractul se incheie in momentul in care acceptarea ajunge la ofertant,
chiar daca acesta nu ia cunostinta de ea din motive care nu ii sunt
imputabile;
Locul incheierii contratului:

-locul incheierii contractului este localitatea in care se afla ofertantul si in


care acceptarea ajunge la ofertant ;