Sunteți pe pagina 1din 61

Universitatea Spiru Haret

Facultatea de Matematica-Informatica
Disciplina obligatorie; Anul 3, Sem. 1,Matematica si Informatica

CONTINUTUL TEMATIC AL DISCIPLINEI


• Metode numerice de rezolvare a sistemelor de ecuaŃii liniare:
metoda lui Gauss, metoda rădăcinii pătrate, metoda lui Iacobi, metoda Gauss
Seidel, metode de relaxare, pseudoinversa unei matrici.
• Metode de aproximare a spectrului: metoda rotaŃiilor, metoda puterilor.
• Metode numerice de rezolvare a ecuaŃiilor neliniare: principiul
contracŃiei, metoda lui Newton, metoda bisectiei.
• Interpolare cu polinoame: formula lui Hermite, interpolare cu noduri
simple, diferenŃe divizate, interpolare cu funcŃii spline cubice.
• Formule de cuadratură: formulele Newton-Côtes, formula
trapezului, formula lui Simpson, polinoamele lui Legendre şi formulele lui
Gauss, formula lui Hermite, formula lui Romberg.
• Metode numerice de rezolvare a ecuaŃiilor diferenŃiale: metoda lui
Taylor, metoda lui Euler, metoda Euler-Cauchy, metoda lui Runge-Kutta,
consistenŃă, stabilitate, convergenŃă.
BIBLIOGRAFIE MINIMALĂ OBLIGATORIE
1. Gh. Grigore, LecŃii de analiză numerică. Editura Universitară Bucureşti, 1990
2. Gh Grigore, Sinteze, Biblioteca virtuala, www.spiruharet.ro
3. Berbente, S. Mitran, S. Zancu, Metode Numerice (Numerical Methods), Editura Tehnica, 1997. 304 pages (in Romanian),
http://www.amath.unc.edu/Faculty/mitran/papers/metodenumerice.pdf

Subiecte propuse analiza numerica

T
____ 1. In formula de cuadratura a lui Gauss-Legendre(spre deosebire de metoda Newton-Cotes) nodurile se
aleg depinzand de functia ce urmeaza a fi integrata.

T
____ 2. Metoda bisectiei converge liniar.

____
T 3. Se considera ecuatia
Dorim sa aflam o solutie a ei pe intervalul [0,2]. Pentru a afla o astfel de solutie putem aplica metoda
bisectiei.

F
____ 4. Daca f este un polinom de grad 4 atunci metoda lui Newton-Cotes cu 3 noduri echidistante pe [a,b]
va calcula in mod exact integrala
T
____ 5. Polinomul lui Legendre de grad 3 este ortogonal pe polinomul lui Legendre de grad 4 adica

T
____ 6. In general metoda de interpolare a lui Lagrange e mai rapida decat metoda de interpolare cu
diferente divizate.

F
____ 7. Metoda bisectiei e intotdeauna mai rapida decat metoda lui Newton.

F
____ 8. Polinoamul lui Legendre de grad 4 este ortogonal pe

adica

F
____ 9. In formula de cuadratura a lui Gauss-Legendre(spre deosebire de metoda Newton-Cotes) ponderile
se aleg depinzand de functia ce urmeaza a fi integrata.

T 10. Intotdeauna metoda lui Newton produce un sir de numere care converge catre solutia ecuatiei careia
____
ii aplicam metoda.

T
____ 11. Se considera ecuatia f(x)=0
cu f continua pe intervalul [a,b] si f(a)f(b)<0. Atunci metoda bisectiei produce un sir ce converge
catre una din solutiile ecuatiei de mai sus.

T 12. Se considera ecuatia


____
Dorim sa aflam o solutie a ei pe intervalul [-1,2]. Pentru a afla o astfel de solutie putem aplica
metoda bisectiei.

T
____ 13. Formulele Newton-Cotes sumate se obtin prin impartirea intervalului de integrare in subintervale
de lungime egala, aplicarea formulelor Newton-Cotes pe fiecare subinterval si sumarea rezultatelor
obtinute.

F 14.
____ Daca f este un polinom de grad n atunci metoda lui Newton-Cotes cu n+1 noduri echidistante pe
[a,b] va calcula in mod exact integrala
F 15.
____ Se considera ecuatia

Dorim sa aflam o solutie a ei pe intervalul [-1,2]. In formula de mai sus [x] este partea intreaga a
numarului x . Pentru a afla o astfel de solutie putem aplica metoda bisectiei.

____ 16. Pentru A= sa se calculeze . 4=(|-1|+|1|, |3| + |-1|)

____ 17. Se rezolva sistemul cu matricea extinsa

Pentru rezolvarea acestui sistem putem aplica metoda GAUSS


……

____ 18. Se da tabelul

3 = P(2)-P(1)= 5-2=3
Sa se calculeze diferenta divizata f[1,2].
____ 19. Se rezolva numeric ecuatia diferentiala

Fixam pasul h si consideram formula iterativa: la pasul i

unde
Aceasta este metoda Runge-Kutte
…… de ordin 4

____ 20. Se aplica metoda iterativa a lui Gauss-Seidel sistemului cu predictie initiala

. Sa se calculeze urmatoarea iteratie in metoda lui Gauss-Seidel. (0.50 1.25)

____ 21. Se aplica metoda radacinii patrate matricii A= pentru calculul descompunerii Cholesky A=BB , unde

B este inferior triunghiulara(toate elementele deasupra diagonalei principale sunt nule). Sa se afle elementul
de pe a doua linie si prima coloana din matricea B. 2
____ 22. Se rezolva ecuatia =0 pe intervalul [0,2] cu metoda bisectiei. Prima iteratie este
Care este a doua iteratie? 0.5

____ 23. Se rezolva cu metoda lui Gauss cu pivotare sistemul cu matricea extinsa
matrice cu 2 linii si trei coloane ( 2 1 3 ; 0 3/2 3/2)
. Dupa eliminari succesive se ajunge la sistemul cu matrice superior triunghiulara ……..

____ 24. Se rezolva cu metoda lui Gauss cu pivotare sistemul cu matricea extinsa
= (3 2 1 ; 0 1/3 -1/3)
. Dupa eliminari succesive se ajunge la sistemul cu matrice superior triunghiulara …….

____ 25. Se aplica metoda iterativa a lui Jacobi sistemului cu predictie initiala

. Sa se calculeze urmatoarea iteratie in metoda lui Jacobi.(1.50 2)

____ 26. Urmarim a aplica metoda de integrare numerica a lui Newton-Cotes pentru a calcula prin
utilizarea a 2 noduri echidistante 0,2. Conform metodei Newton-Cotes

Cat este ? 1
____ 27. Se rezolva numeric ecuatia diferentiala

Notam . Fixam pasul h si consideram formula iterativa

Cauchy-Euler
Aceasta este metoda ………

____ 28. Pentru A= sa se calculeze . 4=|1|+|3|, |0|+|2| = max (4,2)

____ 29. Pentru A= sa se calculeze . 6=|1|+|3|, |2|+|4| = max (4,6)

____ 30. Se considera ecuatia

Dorim sa aflam o solutie a ei pe intervalul [0,3]. Punem a=0, b=3 apoi verificam ca f(a)f(b)<0. La
primul pas punem c=(a+b)/2 dupa care calculam f(a)f(c). Daca f(a)f(c)<0 punem b=c. Alftel
punem a=c . Acest pas este primul pas in metoda …… bisectiei

____ 31. Se da tabelul

Cat este (adica polinomul lui Lagrange corespunzator nodului 0) ? 1-X ^2

____ 32. Metoda trapezului aproximeaza integrala lui f pe [a,b] dupa formula (b-a)(f(b)
…… + f(a))/2

____ 33. Se rezolva cu metoda lui Gauss cu pivotare sistemul cu matricea extinsa
=(-2 1 -1; 0 -1/2 -1/2)
. Dupa eliminari succesive se ajunge la sistemul cu matrice superior triunghiulara ……

____ 34. Urmarim a aplica metoda de integrare numerica a lui Newton-Cotes pentru a calcula prin
utilizarea a 3 noduri echidistante 0,1,2. Conform metodei Newton-Cotes
0,3

Cat este A 0 ?
____ 35. Consideram un sistem compatibil determinat cu matrice asociata simetrica si pozitiv definita. Ce
metode numerice pot fi utilizata pentru rezolvarea lui?
Metoda lui Cholesky (metoda radacinii patrate)

____ 36. Aproximati integrala

cu metoda trapezului. 1,5

____ 37. Urmarim a aplica metoda de integrare numerica a lui Newton-Cotes pentru a calcula prin

utilizarea a 2 noduri echidistante -1,1, si integrarea pe [-1,1] a polinomului interpolant al lui pe


nodurile -1,1. Aceasta metoda de integrare se numeste metoda …… trapezului

____ 38. Polinomul lui Lagrange de ordin 2 ce interpoleaza valorile din tabelul

x^2
este ………

____ 39. Se rezolva ecuatia =0 pe intervalul [0,2] cu metoda bisectiei. Prima iteratie este
1. Care este a doua iteratie? 1.5
____ 40. Aproximati integrala

20
cu metoda lui Simpson.
____ 41. Metoda lui Simpson aproximeaza integrala lui f pe [a,b] cu formula ……..
(b-a)/6*(f(a) + 4f((a+b)/2) + f(b)

____ 42.
Aproximam integrala

cu metoda sumata a lui Simpson cu 3 subintervale. Formula de calcul este


(f(0)+4f(1)+2f(2)+4f(3)+2f(4)+4f(5)+f(6) ) / 3
………..

____ 43. Se rezolva ecuatia = pe intervalul [0,1] cu metoda aproximatiilor succesive corespunzatoare
functiei . Alegem predictie initiala si notam cu urmatoarea iteratie si cu z solutia
exacta a ecuatiei considerate. Observam ca pe intervalul [0,1]. Estimati eroarea conform
teoremei de estimare a erorii in metoda aproximatiilor succesive. 3/2

____ 44. Se rezolva numeric ecuatia diferentiala

cu metoda lui Euler cu pas h=1. Observati ca solutia exacta a ecuatiei este . Care este
aproximatia produsa de aceasta metoda pentru , unde y este solutia exacta a ecuatiei de mai sus?
3

____ 45. Pentru A= sa se calculeze . 7= |-1| + |2|, |3|+|4| = max (3,7)

____ 46. Care metode de rezolvare de sisteme liniare sunt metode iterative(adica sunt metode ce teoretic
produc un sir ce in anumite conditii converge catre solutia exacta a sistemului liniar ce se doreste a fi
rezolvat)? Jacobi (+ Gauss-Seidel)

____ 47. Se da tabelul


x 0 1 2
y 1 1 3
si functia spline cubica naturala care interpoleaza datele din acest tabel.
Se specifica faptul ca pe [1,2] functia spline e data de iar pe [0,1] functia
spline este data de
. Cat este m? = 0,5
____ 48. Se rezolva numeric ecuatia diferentiala

cu metoda lui Euler cu pas h=1. Observati ca solutia exacta a ecuatiei este . Care este
aproximatia produsa de aceasta metoda pentru ? 1
____ 49. Care metode de rezolvare de sisteme liniare nu sunt metode iterative(adica sunt metode ce teoretic
produc solutia exacta a sistemului liniar ce se doreste a fi rezolvat)?
metoda lui Gauss pentru rezolvarea de sisteme algebrice liniare (+ metoda Cholesky)

____ 50. Se aplica metoda iterativa a lui Gauss-Seidel sistemului cu predictie initiala

. Sa se calculeze urmatoarea iteratie in metoda lui Gauss-Seidel. (0 1.50)

____ 51. Se da tabelul

Fie polinomul de grad 2 interpolant al valorilor din tabel, adica .

Cat este ?9
____ 52. Se rezolva ecuatia cu metoda lui Newton cu predictie initiala . Cat este urmatoarea
iteratie ? =1/2

____ 53. Se aplica metoda iterativa a lui Jacobi sistemului cu predictie initiala

. Sa se calculeze urmatoarea iteratie in metoda lui Jacobi. (0.50 2)

____ 54. Se rezolva ecuatia cu metoda lui Newton cu predictie initiala . Cat este urmatoarea
iteratie ? = 1/4
____ 55. Polinomul lui Lagrange de ordin 2 ce interpoleaza valorile din tabelul

x^2-2
este ……..
____ 56. Aproximati integrala

cu metoda trapezului. 0

____ 57. Pentru A= sa se calculeze .10= |5|+|-5|, |0|+|4| = max (10,4)

____ 58. Se considera functia si P(x) polinomul de grad 1 care interpoleaza valorile lui f pe
nodurile 0,1. Cat este atunci P(2)? 0

____ 59. Urmarim a aplica metoda de integrare numerica a lui Newton-Cotes pentru a calcula prin

utilizarea a 3 noduri echidistante -1,0,1, si integrarea pe [-1,1] a polinomului interpolant al lui pe


nodurile -1,0,1. Aceasta metoda de integrare este exacta pe polinoame de grad mai mic sau cel mult
2
egal cu …….

____ 60. Se rezolva numeric ecuatia diferentiala

Notam . Fixam pasul h si consideram formula iterativa

Euler
Aceasta este metoda ……

____ 61. Se rezolva sistemul cu matricea extinsa

Gauss
Pentru rezolvarea acestui sistem putem aplica metoda ……
____ 62. Se aplica metoda lui Ritz pentru calculul inversei matricii . La primul pas se alege vector si

se calculeaza matricea matrice cu doua linii si doua coloane (0 0; 0 1/2)


____ 63. Se da tabelul

Fie polinomul lui Lagrange interpolant al valorilor din tabel, adica ,


grad P , calculat cu metoda lui Lagrange. Care e cu aproximatie numarul de operatii efectuate
pentru calcularea valorii presupunand ca 2 nu este printre valorile . 4n^2

____ 64. Se rezolva sistemul cu matricea A data de

Se doreste a se aplica metoda lui Gauss-Seidel cu predictie initiala

De ce este metoda lui Gauss-Seidel garantata sa convearga?


ca matricea sistemului este diagonal dominata pe linii

____ 65. Se aplica metoda iterativa a lui Gauss-Seidel sistemului cu predictie initiala

. Sa se calculeze urmatoarea iteratie in metoda lui Gauss-Seidel. (1.50 0.75)

____ 66. Pentru A= sa se calculeze . 5=|-2|+|1|, |2|+|-3| = max(3,5)

____ 67. Urmarim a aplica metoda de integrare numerica a lui Newton-Cotes pentru a calcula prin

utilizarea a 2 noduri echidistante -1,1, si integrarea pe [-1,1] a polinomului interpolant al lui pe


nodurile -1,1. Aceasta metoda de integrare este exacta pe polinoame de grad mai mic sau egal decat
1
……….
____ 68. Se rezolva numeric ecuatia diferentiala

Utilizam metoda Euler-Cauchy cu h=1 . Notam . Care este prima iteratie ? 3

____ 69. Se da tabelul

Sa se calculeze diferenta divizata f[1,2,3,4,5] . 0


____ 70. Se da tabelul
x 0 1 2
y 0 2 3
si functia spline cubica naturala care interpoleaza datele din acest tabel.
Se specifica faptul ca pe [1,2] functia spline e data de iar pe [0,1]
functia spline este data de
. Calculati valoarea lui m. 2,25

____ 71. Se da tabelul


x 0 1 2
y 1 1 4
si functia spline cubica naturala care interpoleaza datele din acest tabel.
Se specifica faptul ca pe [1,2] functia spline e data de iar pe [0,1]
functia spline este data de
. Cat este m? 0,75

____ 72. Pentru A= sa se calculeze . 9=|-2|+|1|, |2|+|-7| - max (3,9)

____ 73. Se da tabelul

Sa se calculeze diferenta divizata f[1,2,3,4,5] . 0


____ 74. Se rezolva numeric ecuatia diferentiala
y’=y-6x, y(0)=1
cu metoda lui Euler cu pas h=1. Notam . Cat este prima iteratie produsa de
metoda lui Euler? 2
____ 75. Se da tabelul

Sa se calculeze diferenta divizata f[2,3]. 5

____ 76. Se aplica metoda radacinii patrate matricii A= pentru calculul descompunerii Cholesky A=BB , unde

B este inferior triunghiulara(toate elementele deasupra diagonalei principale sunt nule). Sa se afle elementul
de pe a doua linie si prima coloana din matricea B. 1

____ 77. Care este forma polinoamelor Lagrange de interpolare pe nodurile ?

____ 78. Se rezolva ecuatia cu metoda lui Newton cu predictie initiala . Cat este urmatoarea
iteratie ? = 1/4
____ 79. Se rezolva numeric ecuatia diferentiala
y’=y+x, y(0)=1
cu metoda lui Euler cu pas h=1. Notam . Care este aproximatia produsa de aceasta
metoda pentru y(1), unde y este solutia exacta a ecuatiei diferentiale de mai sus? 2

____ 80. Se considera functia si P(x) polinomul lui Lagrange de grad 1 care interpoleaza

valorile lui f pe nodurile 0,1 . Cat este atunci P(2)? 1

____ 81. Urmarim a aplica metoda de integrare numerica a lui Newton-Cotes pentru a calcula prin
utilizarea a 3 noduri echidistante -1,0,1. Conform metodei Newton-Cotes
este aproximata de

unde este un anumit polinom de grad cel mult 2. Cat este ?X

____ 82. Urmarim a aplica metoda de integrare numerica a lui Newton-Cotes pentru a calcula prin

utilizarea a 3 noduri echidistante -1,0,1, si integrarea pe [-1,1] a polinomului interpolant al lui pe


nodurile -1,0,1. Aceasta metoda de integrare cu trei noduri se numeste metoda Simpson
……

____ 83. Se rezolva sistemul compatibil determinat cu matricea extinsa A data de

Se doreste a se aplica metoda lui Jacobi cu predictie initiala . De ce este metoda lui
Jacobi garantata sa convearga? ca matricea sistemului este diagonal dominata pe linii

____ 84. Se rezolva ecuatia =0 pe intervalul [0,2] cu metoda bisectiei. Prima iteratie este
1. Care este a doua iteratie? 0.5

____ 85. Se aplica metoda lui Ritz pentru calculul inversei matricii . La primul pas se alege vector si

se calculeaza matricea matrice 2 linii cu 2 coloane ( 1/2 0; 0 0)


____ 86. Se rezolva numeric ecuatia diferentiala
, y(1)=1

Utilizam metoda Euler-Cauchy cu pas h= . Notam . Efectuam zece iteratii in metoda Euler-
Cauchy. Obtinem iteratiile succesive . Atunci este aproximatia produsa de
metoda numerica pentru ……2
____ 87. Se considera ecuatia

Pentru rezolvarea ei vom alege si apoi vom defini recursiv .

Newton
Aceasta este metoda …….

____ 88.
Aproximam integrala

cu metoda sumata a trapezului cu 3 subintervale. Formula utilizata este …..


(f(0) + 2f(1) + 2f(2) + f(3)) /2

____ 89. Se considera functia si polinomul de grad 4 care interpoleaza valorile lui f pe
nodurile 1,2,3,4,5 . Cat este ?1
____ 90. Se rezolva cu metoda lui Gauss cu pivotare sistemul cu matricea extinsa

. Dupa eliminari succesive se ajunge la sistemul cu matrice superior triunghiulara


matrice cu 2 linii si trei coloane ( 3 1 4; 0 2/3 2/3)

____ 91. Se aplica metoda iterativa a lui Jacobi sistemului cu predictie initiala

. Sa se calculeze urmatoarea iteratie in metoda lui Jacobi. (1.50 1)

____ 92. Se aplica metoda iterativa a lui Jacobi sistemului cu predictie initiala

. Sa se calculeze urmatoarea iteratie in metoda lui Jacobi. (1 1.50)

____ 93. Se da tabelul


Notam cu polinomul lui Lagrange corespunzator nodului i adica are grad n si daca
si . Atunci polinomul lui Lagrange ce interpoleaza valorile din tabelul de mai sus
este dat de formula: P(x) = Sni=0 yili (x)

____ 94. Consideram un sistem compatibil determinat cu matrice asociata si termen


liber . Consideram urmatoarea formula recursiva: la pasul m avem vectorul
si calculam urmatoarea iteratie dupa
formula
-----------------------

pentru i de la 1 la n

-----------------------

Ce metoda numerica este caracterizata de aceasta formula recursiva?


Jacobi (pentru rezolvarea de sisteme liniare)

____ 95. Se aplica metoda iterativa a lui Gauss-Seidel sistemului cu predictie initiala

. Sa se calculeze urmatoarea iteratie in metoda lui Gauss-Seidel. ( 1 1)

____ 96. Ce metoda de interpolare utilizeaza polinoamele

metoda de interpolare cu polinoame Lagrange

____ 97. Se rezolva ecuatia = pe intervalul [0,1] cu metoda aproximatiilor succesive corespunzatoare
functiei . Alegem predictie initiala si notam cu urmatoarea iteratie si cu z solutia
exacta a ecuatiei considerate. Observam ca pe intervalul [0,1]. Estimati eroarea conform
teoremei de estimare a erorii in metoda aproximatiilor succesive. 1/2
____ 98. Se da tabelul
Sa se calculeze diferenta divizata f[3,4]. 7

____ 99. Se aplica metoda iterativa a lui Gauss-Seidel sistemului cu predictie initiala

. Sa se calculeze urmatoarea iteratie in metoda lui Gauss-Seidel. (3 0)

____ 100. Se da tabelul


x 0 1 2
y 0 1 3
si functia spline cubica naturala care interpoleaza datele din acest tabel.
Se specifica faptul ca pe [1,2] functia spline e data de iar pe [0,1]
functia spline este data de
. Cat este m? 0,75

____ 101. Se rezolva ecuatia = pe intervalul [0,1] cu metoda aproximatiilor succesive corespunzatoare
functiei . Alegem predictie initiala . Cat este urmatoarea iteratie conform metodei
aproximatiilor succesive? 2/3

____ 102. Se aplica metoda radacinii patrate matricii A= pentru calculul descompunerii Cholesky A=BB ,

unde B este inferior triunghiulara(toate elementele deasupra diagonalei principale sunt nule). Sa se afle
elementul de pe a doua linie si prima coloana din matricea B. =4
____ 103. Se rezolva ecuatia = pe intervalul [0,1] cu metoda aproximatiilor succesive corespunzatoare
functiei . Alegem predictie initiala . Cat este urmatoarea iteratie conform metodei
aproximatiilor succesive? =1/2
____ 104. Se da tabelul

Notam cu polinomul de grad n ce interpoleaza valorile din tabelul de


mai sus adica . Atunci coeficientii pot fi determinati prin rezolvarea
sistemului

____ 105. Se rezolva numeric ecuatia diferentiala


y’=y-x, y(0)=1
cu metoda lui Euler cu pas h=1. Notam . Care este aproximatia produsa de aceasta
metoda pentru y(1) unde y este solutia exacta a ecuatiei diferentiale de mai sus? 2
____ 106. Se da tabelul

Sa se calculeze unde este polinomul interpolant al valorilor din tabel. 1


____ 107. Se rezolva ecuatia cu metoda lui Newton cu predictie initiala . Cat este urmatoarea
iteratie ? = 1/4
____ 108. Se rezolva sistemul cu matricea extinsa

Gauss
Pentru rezolvarea acestui sistem putem aplica metoda …..

____ 109. Se da tabelul

Cat este (adica polinomul lui Lagrange corespunzator nodului 0 din tabel evaluat la 0.5) 0,75

____ 110. Vrem sa aplicam formula de cuadratura a lui Gauss-Legendre cu n noduri pentru
aproximarea unei integrale pe intervalul [-1,1]. Care sunt pasii efectuati in aceasta metoda de
cuadratura ? 1) Calcularea polinomului lui Legendre de ordinul n,
2) Determinarea radacinilor sale{Xi, i=1n, n ; Xi apartine (-1,1)}
3)Determinarea coeficientului Ai din primele n ecuatii ale sistemului care este un sistem liniar
de n ecuatii cu n necunoscute cu determinantul de tip vandermound,
4)Aplicarea formulei finale.
____ 111. Se rezolva cu metoda lui Gauss cu pivotare sistemul cu matricea extinsa

. Dupa eliminari succesive se ajunge la sistemul cu matrice superior triunghiulara ……


matrice cu 2 linii si 3 coloane (2 1 3; 0 1/2 1/2)
____ 112. Aproximati integrala
cu metoda trapezului. 0,5

____ 113. Se aplica metoda radacinii patrate matricii A= pentru calculul descompunerii Cholesky A=BB , unde

B este inferior triunghiulara(toate elementele deasupra diagonalei principale sunt nule). Sa se afle elementul
de pe a doua linie si prima coloana din matricea B. 1
____ 114. Se rezolva ecuatia = pe intervalul [0,1] cu metoda aproximatiilor succesive corespunzatoare
functiei . Alegem predictie initiala . Cat este urmatoarea iteratie conform metodei
aproximatiilor succesive? 1/2
____ 115. Se rezolva ecuatia =0 pe intervalul [0,2] cu metoda bisectiei. Prima iteratie este
1 iar a doua este notata . Notam cu solutia exacta a ecuatiei ce este aproximata de metoda bisectiei.
Estimati eroarea | - | cu teorema de estimare a erorii corespunzatoare metodei bisectiei. 1/2
____ 116. Vrem sa aplicam formula de cuadratura a lui Gauss-Legendre cu 2 noduri pentru aproximarea
integralei unei functii f pe intervalul [-1,1]. Atunci in mod necesar sunt ……
radacinile polinomului de interpolare al lui Lagrange pentru functia f pe nodurile -1 si 1

____ 117. Formula de cuadratura a lui Gauss-Legendre este o metoda de integrare


…….. numerica

____ 118. Consideram formula de cuadratura a lui Gauss-Legendre pe intervalul [-1,1] cu n noduri. Aceasta
2n - 1
metoda este exacta pe polinoame de grad mai mic sau egal cu …..

____ 119. Se rezolva ecuatia cu metoda lui Newton cu predictie initiala . Cat este urmatoarea
iteratie ? =1/2
____ 120. Se rezolva numeric ecuatia diferentiala

cu metoda lui Euler cu pas h=0.5 . Notam . Formula iterativa din metoda lui Euler in
acest caz este ….yi+1=yi+0.5 (xi+sin(yi) )

____ 121. Aproximati integrala


cu metoda lui Simpson. 4

____ 122. Se aplica metoda lui Ritz pentru calculul inversei matricii . La primul pas se alege vector

si se calculeaza matricea (1 -1; -1 1)


____ 123. Se considera ecuatia

Dorim sa aflam o solutie a ei pe intervalul [0,3]. Punem a=0, b=3 apoi verificam ca f(a)f(b)<0. La
primul pas punem c=(a+b)/2 dupa care calculam f(a)f(c). Daca f(a)f(c)<0 punem b=c. Alftel
punem a=c . Acest pas este primul pas in metoda …… (bisectiei)

____ 124. Se rezolva cu metoda lui Gauss cu pivotare sistemul cu matricea extinsa

. La primul pas in aplicarea metodei lui Gauss se permuta liniile …. = 1 cu 3

____ 125. Se rezolva sistemul cu matricea

metoda lui Cholesky (metoda radacinii patrate)


Pentru rezolvarea acestui sistem putem aplica metoda …..

____ 126. Ce conditii sunt suficiente pentru ca metoda lui Jacobi pentru rezolvarea de sisteme liniare sa
produca un sir ce converge catre solutia exacta a sistemului liniar?
matricea sistemului e diagonal dominanta pe linii

____ 127. Consideram un prim pas:


-----------------------

-----------------------
intr-o metoda numerica utilizata pentru rezolvarea unui anumit tip de sisteme liniare. Ce metoda
numerica incepe cu acest pas?
metoda lui Cholesky ( metoda radacinii patrate)

____ 128. Se aplica metoda radacinii patrate matricii A= pentru calculul descompunerii Cholesky A=BB ,

unde B este inferior triunghiulara(toate elementele deasupra diagonalei principale sunt nule). Sa se afle
elementul de pe a doua linie si prima coloana din matricea B. =3

____ 129. Pentru A= sa se calculeze . 5= |-1} +|1|. |3|+|2| = max (2,5)

____ 130. Metoda lui Simpson se incadreaza in metodele mai generale de tip ….. Newton-Cotes

____ 131. Se da tabelul


x 0 1 2
y 1 1 2
si functia spline cubica naturala care interpoleaza datele din acest tabel.
Se specifica faptul ca pe [1,2] functia spline e data de iar pe [0,1]
functia spline este data de
. Cat este m? m= -0,25

____ 132. Se da tabelul

Cat este (adica polinomul lui Lagrange corespunzator nodului 0 din tabel evaluat la 2)= -3

____ 133. Pentru A= sa se calculeze . 8=|-1|+|3|, |3|+|2|= max (4,8)

____ 134. Se aplica metoda iterativa a lui Jacobi sistemului cu predictie initiala
. Sa se calculeze urmatoarea iteratie in metoda lui Jacobi. (1 2)

____ 135. Se aplica metoda lui Ritz pentru calculul inversei matricii . La primul pas se alege vector

1/2 (1 -1; -1 1)
si se calculeaza matricea
____ 136. Metoda Newton-Cotes este o metoda de ….. integrare numerica

____ 137. Se considera ecuatia

Pentru rezolvarea ei vom alege si apoi vom defini recursiv ,n

numar natural. Aceasta este metoda ….Newton

____ 138. Radacinile polinomului lui Legendre de grad 2 sunt . Se considera

urmatoarea metoda de integrare numerica:

Cum alegeti pentru ca aceast metoda numerica sa fie exacta pe polinoame de grad cel mult 3?
alegem l1,l2 (L) polinoamele lui Legendre corespunzatoare nodurilor x1,x2 si apoi integram aceste
polinoame pe [-1,1]

____ 139. Se rezolva numeric ecuatia diferentiala


y’=y, y(0)=1
cu metoda lui Euler cu pas h=1. Notam . Calculati aproximatia produsa de aceasta
metoda pentru y(1) unde y(x) e solutia exacta a ecuatiei de mai sus. 2

____ 140. Se aplica metoda radacinii patrate matricii A= pentru calculul descompunerii Cholesky A=BB ,

unde B este inferior triunghiulara(toate elementele deasupra diagonalei principale sunt nule). Sa se afle
elementul de pe a doua linie si prima coloana din matricea B. =5
____ 141. Se rezolva numeric ecuatia diferentiala
, y(1)=1
Utilizam metoda Euler cu h=1/20. Notam . Efectuam 20 de iteratii in metoda Euler. Obtinem
iteratiile succesive . Atunci este aproximatia produsa de metoda numerica
pentru …… 2

____ 142. Se aplica metoda lui Ritz pentru calculul inversei matricii . La primul pas se alege vector si

se calculeaza matricea 1/6 (1 1; 1 1)


____ 143. Consideram un sistem compatibil determinat cu matrice asociata si termen
liber . Consideram urmatoarea formula recursiva: la pasul m avem vectorul
si calculam urmatoarea iteratie dupa
formula
-----------------------

pentru i de la 1 la n

-----------------------

Ce metoda numerica este caracterizata de aceasta formula iterativa?


Metoda lui Cholesky ( metoda radacinii patrate)

____ 144. Se rezolva sistemul cu matricea extinsa

Pentru rezolvarea acestui sistem putem aplica metoda …..


Metoda lui Cholesky ( metoda radacinii patrate) sau .. GAUSS

____ 145. Vrem sa aplicam formula de cuadratura a lui Gauss-Legendre cu 2 noduri pentru
aproximarea integralei unei functii f pe intervalul [-1,1]. Aceasta metoda este exacta pe polinoame
de grad mai mic sau egal ca …. 3
____ 146. Pentru A= sa se calculeze . 10= |-1|+|1|, |3|+|-7| = max (2,10)
Name: ________________________ Class: ___________________ Date: __________ ID: A

awerg

True/False
Indicate whether the sentence or statement is true or false.

T
____ 1. Se considera ecuatia f(x) = 2x 3 − x − 1 = 0
Dorim sa aflam o solutie a ei pe intervalul [0,2]. Pentru a afla o astfel de solutie putem aplica metoda
bisectiei.

T
____ 2. Se considera ecuatia f(x) = x 3 − x − 2
Dorim sa aflam o solutie a ei pe intervalul [-1,2]. Pentru a afla o astfel de solutie putem aplica
metoda bisectiei.

F
____ 3. Se considera ecuatia
x
f(x) = [x] −
2
Dorim sa aflam o solutie a ei pe intervalul [-1,2]. In formula de mai sus [x] este partea intreaga a
numarului x . Pentru a afla o astfel de solutie putem aplica metoda bisectiei.

T
____ 4. Se considera ecuatia f(x)=0
cu f continua pe intervalul [a,b] si f(a)f(b)<0. Atunci metoda bisectiei produce un sir ce converge
catre una din solutiile ecuatiei de mai sus.

____
F 5. Se considera ecuatia f(x)=0
cu f continua pe intervalul [a,b]si f(a)f(b)<0 . Atunci daca se porneste cu predictie initiala suficient
de aproape de o solutie din [a,b] a ecuatiei de mai sus metoda lui Newton va converge catre acea
solutie cu ordin de convergenta patratic.

____
F 6. Se considera ecuatia f(x)=0

2
cu f ∈ C [a,b] pe intervalul [a,b] si f' (x *) ≠ 0 unde x * ∈ [a, b] este solutia exacta a
ecuatiei. Atunci daca se porneste cu predictie initiala suficient de aproape de o solutie din [a,b] a
ecuatiei de mai sus metoda lui Newton va converge catre acea solutie cu ordin de convergenta
patratic.

F
____ 7. Metoda bisectiei e intotdeauna mai rapida decat metoda lui Newton.

1
Name: ________________________ ID: A

____
T 8. Metoda bisectiei converge liniar.

____
T 9. Intotdeauna metoda lui Newton produce un sir de numere care converge catre solutia ecuatiei careia
ii aplicam metoda.

T 10. Se considera ecuatia f(x)=0


____
cu f continua pe intervalul [a,b] si f(a)f(b)<0 . Utilizam metoda bisectiei pentru aproximarea unei
solutii a ecuatiei de mai sus. Notam cu solutia catre care converge sirul de aproximari produse de
metoda bisectiei. Este adevarat atunci ca putem determina cu exactitate numarul n de iteratii necesare
pentru ca | x n − x * | < 10 −5 . aici x n denota a n-a iteratie.

____
T 11. Se rezolva un sistemul compatibil determinat cu matrice A si termen liber b utilizand o metoda
numerica iterativa. La pasul n se calculeaza un vector X n . Calculam AX n − b si gasim ca fiecare
componenta a lui AX n − b este foarte mica. Atunci X n este foarte aproape de solutia exacta a
sistemului liniar AX = b

____
T 12. In general metoda de interpolare a lui Lagrange e mai rapida decat metoda de interpolare cu
diferente divizate.

F
____ 13. Metoda rotatiilor a lui Jacobi calculeaza in mod exact valorile proprii ale oricarei matrici.

T 14.
____ Metoda rotatiilor a lui Jacobi pentru determinarea valorilor proprii ale unei matrici de un anumit tip
A este o metoda iterativa in care la fiecare pas se construieste o matrice R de un anumit tip si se
T
inmulteste A la stanga cu R iar la dreapta cu R. In acest fel la fiecare pas se anuleaza una cate una
componentele din matricea A ce nu sunt pe diagonala si intr-un numar finit de pasi metoda rotatiilor
produce o matrice diagonala ale carei elemente pe diagonala sunt exact valorile proprii ale matricii
A.

F
____ 15. Daca f este un polinom de grad n atunci metoda lui Newton-Cotes cu n+1 noduri echidistante pe
[a,b] va calcula in mod exact integrala

b
∫a f(x)dx

2
Name: ________________________ ID: A

____
F 16. Daca f este un polinom de grad 4 atunci metoda lui Newton-Cotes cu 3 noduri echidistante pe [a,b]
va calcula in mod exact integrala

b
∫a f(x)dx

____
T 17. Formulele Newton-Cotes sumate se obtin prin impartirea intervalului de integrare in subintervale de
lungime egala, aplicarea formulelor Newton-Cotes pe fiecare subinterval si sumarea rezultatelor
obtinute.

T
____ 18. In practica se folosesc formulele Newton-Cotes nu formulele Newton-Cotes sumate pentru ca
acestea ultimele necesita prea multe calcule.

____
T 19. Polinomul lui Legendre P 3 de grad 3 este ortogonal pe polinomul lui Legendre P 4 de grad 4 adica
1
∫−1 P 3 (x)P 4(x)dx = 0

____
F 20. Polinoamul lui Legendre de grad 4 este ortogonal pe

1
adica ∫ (x 2 + 1) P 4(x)dx = 0
−1

T 21. In formula de cuadratura a lui Gauss-Legendre(spre deosebire de metoda Newton-Cotes) nodurile se


____
aleg depinzand de functia ce urmeaza a fi integrata.

____
F 22. In formula de cuadratura a lui Gauss-Legendre(spre deosebire de metoda Newton-Cotes) ponderile
se aleg depinzand de functia ce urmeaza a fi integrata.

T 23.
____ Metoda lui Euler produce intotdeauna o solutie aproximativa care pe masura ce pasul h se
micsoreaza va converge catre solutia exacta a problemei.

3
Name: ________________________ ID: A

____
T 24. Se rezolva numeric o ecuatie diferentiala
y' = f(x,y),y(0) = 1

cu metoda lui Euler cu pas h. Notam x 0 = 0,y 0 = 1.La efectuarea primului pas eroarea comisa este

h2
| y 1 − y(x 1 )| = | y' ' (ψ)|
2

unde ψ este un numar din intervalul [ x 0, x 1 ]

Multiple Choice
Identify the letter of the choice that best completes the statement or answers the question.

C
____ 25. Se considera ecuatia f(x) = 4x 5 − 3x 3 − 1 = 0
(4x 5n − 3x 3n − 1)
Pentru rezolvarea ei vom alege x 0 = 1.2 si apoi vom defini recursiv x n + 1 = x n − .
(20x 4n − 9x 2n )
Aceasta este

a. metoda bisectiei c. metoda lui Newton

b. metoda secantei d. metoda pozitiei false

C 26. Se considera ecuatia f(x) = 3x 5 − 2x 3 − 1 = 0


____
(3x 5n − 2x 3n − 1)
Pentru rezolvarea ei vom alege x 0 = 1.2 si apoi vom defini recursiv x n + 1 = x n − ,n
(15x 4n − 6x 2n )
numar natural. Aceasta este

a. metoda bisectiei c. metoda lui Newton

b. metoda secantei d. metoda pozitiei false

4
Name: ________________________ ID: A

A
____ 27. Se considera ecuatia f(x) = 3x 3 − x − 1 = 0

Dorim sa aflam o solutie a ei pe intervalul [0,3]. Punem a=0, b=3 apoi verificam ca f(a)f(b)<0. La
primul pas punem c=(a+b)/2 dupa care calculam f(a)f(c). Daca f(a)f(c)<0 punem b=c. Alftel
punem a=c . Acest pas este primul pas in metoda

a. bisectiei c. lui Newton


b. secantei d. lui Gauss
A
____ 28. Care din urmatoarele afirmatii sunt adevarate?

a. Metoda lui Newton necesita c. Si metoda bisectiei si metoda


calcularea exacta a derivatei la lui Newton se pot utiliza
fiecare pas, in timp ce metoda intotdeauna
bisectiei nu necesita acest
lucru.

b. Metoda bisectiei are un ordin


de convergenta mai mare decat
metoda lui Newton.

B
____ 29. Se rezolva sistemul cu matricea extinsa

Pentru rezolvarea acestui sistem putem aplica

a. Metoda lui Cholesky(sau c. Metoda lui Newton


metoda radacinii patrate)

b. Metoda lui Gauss d. Metoda lui Lagrange

5
Name: ________________________ ID: A

C
____ 30. Se rezolva sistemul cu matricea extinsa

Pentru rezolvarea acestui sistem putem aplica

a. Metoda lui Cholesky(sau c. Metoda lui Gauss


metoda radacinii patrate)

b. Metoda lui Gauss-Legendre d. Metoda lui Lagrange

C
____ 31. Se rezolva sistemul cu matricea extinsa

Pentru rezolvarea acestui sistem putem aplica

a. Metoda lu Choleski(sau metoda radacinii c. Metoda lui Gauss


patrate)
b. metoda lui Simpson d. Metoda lui Lagrange

6
Name: ________________________ ID: A

A
____ 32. Se rezolva sistemul cu matricea
ÊÁ 2 1 1 ˆ˜˜˜
ÁÁ
ÁÁ ˜˜
ÁÁ ˜
ÁÁ 1
ÁÁ 5 0 ˜˜˜˜
ÁÁ ˜˜
ÁÁ 1 0 1 ˜˜˜
Ë ¯

Pentru rezolvarea acestui sistem putem aplica

a. Metoda lui Cholesky(sau metoda c. Metoda bisectiei


radacinii patrate)

b. Metoda lui Newton d. Metoda lui Lagrange

A
____ 33. Se rezolva sistemul cu matricea extinsa

Pentru rezolvarea acestui sistem putem aplica

a. Metoda lui Cholesky(deasemenea c. Metoda lui Newton


numita si metoda radacinii
patrate)

b. Metoda lui Lagrange d. Metoda lui Gauss-Legendre

7
Name: ________________________ ID: A

B
____ 34. Care din urmatoarele conditii sunt suficiente pentru ca metoda lui Jacobi pentru rezolvarea de
sisteme liniare sa produca un sir ce converge catre solutia exacta a sistemului liniar?

a. Matricea sistemului este c. Matricea sistemului e superior


simetrica triunghiulara

b. Matricea sistemului e diagonal d. Matricea sistemului e pozitiv


dominanta pe linii definita

B
____ 35. Care din urmatoarele conditii sunt suficiente pentru ca metoda lui Gauss-Seidel pentru rezolvarea de
sisteme liniare sa produca un sir ce converge catre solutia exacta a sistemului liniar?

a. Matricea sistemului este c. Matricea sistemului e superior


simetrica triunghiulara

b. Matricea sistemului e diagonal d. Matricea sistemului e pozitiv


dominanta pe linii definita

A
____ 36. Care din urmatoarele metode de rezolvare de sisteme liniare nu sunt metode iterative(adica sunt
metode ce teoretic produc solutia exacta a sistemului liniar ce se doreste a fi rezolvat)?

a. Metoda lui Gauss pentru c. Metoda lui Gauss-Seidel


rezolvarea de sisteme
algebrice liniare

b. Metoda lui Jacobi pentru


rezolvarea de sisteme
algebrice liniare

8
Name: ________________________ ID: A

A
____ 37. Care din urmatoarele metode de rezolvare de sisteme liniare sunt metode iterative(adica sunt
metode ce teoretic produc un sir ce in anumite conditii converge catre solutia exacta a sistemului
liniar e se doreste a fi rezolvat)?

a. Metoda lui Jacobi(pentru sisteme c. Metoda radacinii patrate(sau metoda


liniare) Cholesky)

b. Metoda lui Gauss (pentru


sisteme liniare)

B
____ 38. Consideram un sistem compatibil determinat cu matrice asociata simetrica si pozitiv definita. Care
din urmatoarele metode de rezolvare poate fi utilizata pentru rezolvarea lui?

a. Metoda lui Lagrange c. Metoda lui Gauss-Legendre

b. Metoda lui Cholesky(metoda d. Metoda lui Newton


radacinii patrate)

9
Name: ________________________ ID: A

B
____ 39. Se rezolva sistemul cu matricea A data de
ÊÁ 4 0 1 ˆ˜˜
ÁÁ ˜˜
ÁÁ
ÁÁ 2
ÁÁ 5 2 ˜˜˜˜
ÁÁ ˜˜
Á3
Ë 1 7 ˜˜¯

Se doreste a se aplica metoda lui Gauss-Seidel cu predictie initiala X 0 = (0,0,0)

De ce este metoda lui Gauss-Seidel garantata sa convearga?

a. Pentru ca metoda lui c. Pentru ca predictia initiala este


Gauss-Seidel converge X 0 = (0,0,0)
intotdeauna.

b. Pentru ca matricea sistemului este d. Pentru ca matricea A este


diagonal dominanta pe linii. inversabila.

B
____ 40. Se rezolva sistemul compatibil determinat cu matricea extinsa A data de
ÊÁ 4 0 1 ˆ˜˜
ÁÁ ˜˜
ÁÁ
ÁÁ 2
ÁÁ 5 2 ˜˜˜˜
ÁÁ ˜˜
Á3
Ë 1 7 ˜˜¯

Se doreste a se aplica metoda lui Jacobi cu predictie initiala X 0 = (0,0,0). De ce este metoda lui
Jacobi garantata sa convearga?

a. Pentru ca metoda lui Jacobi c. Pentru ca predictia initiala este


converge intotdeauna. X 0 = (0,0,0)

b. Pentru ca matricea sistemului este d. Pentru ca matricea A este


diagonal dominanta pe linii. inversabila.

10
Name: ________________________ ID: A

A
____ 41. Ce metoda de interpolare utilizeaza polinoamele

∏ n

j = 1,j ≠ i
(x − x j )
l (x) =

i n
j = 1,j ≠ i
(x i − x j )

a. metoda de interpolare cu c. metoda de interpolare cu


polinoame Lagrange diferente divizate

b. metoda lui Gauss d. metoda de interpolare cu functii


spline

C
____ 42. Care este forma polinoamelor Lagrange de interpolare pe nodurile ?

∏ n

j = 1,j ≠ i
(x i − x j )
a. l (x) =

i n
j = 1,j ≠ i
(x − x j )

∏ n

j = 1,j ≠ i
(x − x i )
b. l (x) =

i n
j = 1,j ≠ i
(x j − x i )

∏ n

j = 1,j ≠ i
(x − x j )
c. l (x) =

i n
j = 1,j ≠ i
(x i − x j )

d. l i (x) = ∏ n

j = 1,j ≠ i
(x − x j ) − ∏ n

j = 1,j ≠ i
(x i − x j )

11
Name: ________________________ ID: A

D
____ 43. Polinomul lui Lagrange de ordin 2 ce interpoleaza valorile din tabelul

este

a. (x − 1) 2 − 1 c. (x − 1) 2
b. x2 + 1 d. x2
D
____ 44. Polinomul lui Lagrange de ordin 2 ce interpoleaza valorile din tabelul

este

a. (x − 1) 2 − 1 c. (x − 1) 2
b. x2 − x d. x2 − 2
B
____ 45. Se da tabelul

Cat este l 2 (x) (adica polinomul lui Lagrange corespunzator nodului 0)

a. (x − 1) 2 − 1 c. (x − 1) 2
b. 1 − x2 d. (x − 1) 2 + 1

12
Name: ________________________ ID: A

A
____ 46. Se da tabelul

Notam cu l i polinomul lui Lagrange corespunzator nodului i adica l i are grad n si l i (x j ) = 0 daca
j ≠ i si l i (x i ) = 1 . Atunci polinomul lui Lagrange P(x) de grad n ce interpoleaza valorile din tabelul
de mai sus este dat de formula:

yi
a. P(x) = ∑n

i=0
y i l i (x) c. P(x) = ∑n
i=0
l i (x)

b. P(x) = ∑n

i=0
y i − l i (x) d. P(x) = ∑n

i=0
y i + l i (x)
ÊÁ π x ˆ˜
Á ˜˜
A
____ 47. Se considera functia f(x) = sin ÁÁÁÁ ˜˜ si P(x) polinomul de grad 1 care interpoleaza valorile lui f pe
ÁË 2 ˜˜¯
nodurile 0,1 . Cat este atunci P(2)?

a. 1 c. 3
b. 2 d. 4
C
____ 48. Care din urmatoarele este o metoda de calcul a valorilor proprii ale unui anumit tip de matrici?

a. Metoda bisectiei c. Metoda rotatiilor a lui Jacobi

b. Metoda Newton-Cotes d. Metoda trapezului

13
Name: ________________________ ID: A

A
____ 49. Carui tip de matrici i se poate aplica metoda rotatiilor?

a. Matrici reale simetrice c. Matrici superior triunghiulare

b. Matrici inversabile d. Matrici diagonal dominante pe


linii

1
B
____ 50. Urmarim a aplica metoda de integrare numerica a lui Newton-Cotes pentru a calcula ∫ x 3 dx prin
−1

utilizarea a 3 noduri echidistante -1,0,1. Conform metodei Newton-Cotes


1

∫−1
x 3 dx

1
este aproximata de ∫−1
P 2 (x) dx

unde P 2 este un anumit polinom de grad cel mult 2. Cat este P 2 ?

a. x2 c. 2x
b. x d. 2x − 4
1
B
____ 51. Urmarim a aplica metoda de integrare numerica a lui Newton-Cotes pentru a calcula ∫
−1
x 3 dx prin

utilizarea a 3 noduri echidistante -1,0,1, si integrarea pe [-1,1] a polinomului interpolant al lui x 3 pe


nodurile -1,0,1. Aceasta metoda de integrare cu trei noduri se numeste

a. metoda trapezului c. metoda lui Lagrange

b. metoda lui Simpson d. metoda lui Jacobi

14
Name: ________________________ ID: A

1
A
____ 52. Urmarim a aplica metoda de integrare numerica a lui Newton-Cotes pentru a calcula ∫
−1
x 3 dx prin

utilizarea a 2 noduri echidistante -1,1, si integrarea pe [-1,1] a polinomului interpolant al lui x 3 pe


nodurile -1,1. Aceasta metoda de integrare este

a. metoda trapezului c. metoda lui Lagrange

b. metoda lui Simpson d. metoda lui Jacobi

B
____ 53. Metoda trapezului aproximeaza integrala lui f pe [a,b] dupa formula

(b + a)(f(b) + f(a)) (b − a)(f(b) − f(a))


a. c.
2 2
(b − a)(f(b) + f(a)) (b + a)(f(b) − f(a))
b. d.
2 2
D
____ 54. Metoda lui Simpson aproximeaza integrala lui f pe [a,b] cu formula

ÊÁ a + b ˆ˜
Á ˜˜
(b + a)(f(b) + 4f ÁÁÁÁ ˜˜ + f(a))
ÁË 2 ˜˜¯
a.
6
ÁÊÁ a + b ˜ˆ˜
(b − a)(f(b) − 4f ÁÁÁÁ ˜˜ + f(a))
˜
ÁË 2 ˜˜¯
b.
6
ÊÁ a + b ˆ˜
Á ˜˜
(b + a)(f(b) − 4f ÁÁÁÁ ˜˜ + f(a))
ÁË 2 ˜˜¯
c.
6
ÊÁ a + b ˆ˜
Á ˜˜
(b − a)(f(b) + 4f ÁÁÁÁ ˜˜ + f(a))
ÁË 2 ˜˜¯
d.
6

15
Name: ________________________ ID: A

B
____ 55. Aproximam integrala
3

∫ 0
f(x) dx

cu metoda sumata a trapezului cu 3 subintervale. Obtinem

a. (f(0) + 2f(1) − 2f(2) − f(3)) / 2


b. (f(0) + 2f(1) + 2f(2) + f(3)) / 2
c. (f(0) + 3f(1) + 3f(2) + f(3)) / 2
d. (f(0) + 4f(1) + 4f(2) + f(3)) / 2
A
____ 56.
6
Aproximam integrala ∫
0
f(x) dx

cu metoda sumata a lui Simpson cu 3 subintervale. Obtinem

a.

b.

c.

d.

16
Name: ________________________ ID: A

C
____ 57. Formula de cuadratura a lui Gauss-Legendre este o metoda de

a. rezolvare a sistemelor algebrice c. integrare numerica


liniare

b. gasire a valorilor proprii ale unei d. interpolare


matrici

D
____ 58. Metoda Newton-Cotes este o metoda de

a. rezolvarea a sistemelor c. interpolare


algebrice liniare

b. gasire a valorilor proprii ale d. integrare numerica


unei matrici

A
____ 59. Metoda lui Simpson se incadreaza in metodele mai generale de tip

a. Newton-Cotes

b. Gauss-Legendre
c. nici una nici alta

17
Name: ________________________ ID: A

C
____ 60. Vrem sa aplicam formula de cuadratura a lui Gauss-Legendre cu n noduri (x i ) i = 1. . n pentru
aproximarea unei integrale pe intervalul [-1,1]. La primul pas

a. se determina nodurile cu c. se integreaza polinomul lui


2i Legendre pe [-1,1] valoarea
formula x i = −1 + obtinuta fiind o aproximare
n−1
(nodurile ar fi in cazul acesta buna a integralei.
echidistante)

b. se afla valoarea polinomului d. se afla radacinile polinomului lui


lui Legendre la capetele Legendre de ordin n
intervalului

C
____ 61. Vrem sa aplicam formula de cuadratura a lui Gauss-Legendre cu 2 noduri x 1 ,x 2 pentru aproximarea
integralei unei functii f pe intervalul [-1,1]. Atunci x 1 ,x 2 in mod necesar sunt

a. -1 respectiv 1 c. radacinile polinomului de


interpolare al lui Lagrange
pentru functia f pe nodurile -1
si 1

b. se calculeaza valorile d. radacinile polinomului lui


polinomului lui Legendre la Legendre de ordin 2
capetele intervalului. acele
valori sunt x 1 si x 2

y
A
____ 62. Se rezolva numeric ecuatia diferentiala y' = x + ,y(1) = 1
x
cu metoda lui Euler cu pas h=1. Observati ca solutia exacta a ecuatiei este y(x) = x 2 . Care este
aproximatia produsa de aceasta metoda pentru y(2), unde y este solutia exacta a ecuatiei de mai sus?

a. 3 c. 4
b. 3.5 d. 4.5

18
Name: ________________________ ID: A

C
____ 63. Se rezolva numeric ecuatia diferentiala
y' = x + sin(y),y(1) = 1

cu metoda lui Euler cu pas h=0.5 . Notam x 0 = 1,y 0 = 1Formula iterativa din metoda lui Euler este

a. y i + 1 = y i + 0.5(x i − sin(y i )) c. y i + 1 = y i + 0.5(x i + sin(y i ))


b. y i + 1 = y i − 0.5(x i + sin(y i )) d. y i + 1 = y i − 0.5(x i − sin(y i ))
____
A 64. Se rezolva numeric ecuatia diferentiala
y' = f(x,y),y(0) = 1

Notam x 0 = 0,y 0 = 1. Fixam pasul h si consideram formula iterativa

y i + 1 = y i + hf(x i ,y i )

Aceasta este

a. Metoda lui Euler c. Metoda lui Runge-Kutta de


ordin 2

b. Metoda lui Taylor pentru n=2 d. nicuna din cele de mai sus

19
Name: ________________________ ID: A

____
D 65. Se rezolva numeric ecuatia diferentiala
y' = f(x,y),y(0) = 1

Notam x 0 = 0,y 0 = 1. Fixam pasul h si consideram formula iterativa

y i + 1 = y i + 0.5h(f(x i ,y i ) + f(x i + 1 ,y i + hf(x i ,y i )))

Aceasta este

a. Metoda lui Euler c. Metoda lui Runge-Kutta de


ordin 3

b. Metoda lui Taylor pentru n=2 d. Metoda Cauchy-Euler

____
A 66. Se rezolva numeric ecuatia diferentiala
y
y' = x + ,y(1) = 1
x

Utilizam metoda Euler-Cauchy cu h=1 . Notam y 0 = 1. Care este prima iteratie y 1 ?

a. 3 c. 3.75
b. 3.5 d. 4

20
Name: ________________________ ID: A

____
C 67. Se rezolva numeric ecuatia diferentiala
y' = f(x,y),y(0) = 1

Fixam pasul h si consideram formula iterativa: la pasul i

(k 1 + 2k 2 + 2k 3 + k 4 )
yi + 1 =
6

unde k 4 = hf(x i + h,y i + k 3 )

Aceasta este

a. Metoda lui Euler c. Metoda lui Runge-Kutta de ordin


4

b. Metoda lui Taylor pentru n=2 d. Metoda Cauchy-Euler

____
A 68. Se considera ecuatia f(x) = 5x 3 − x − 1 = 0

Dorim sa aflam o solutie a ei pe intervalul [0,3]. Punem a=0, b=3 apoi verificam ca f(a)f(b)<0. La
primul pas punem c=(a+b)/2 dupa care calculam f(a)f(c). Daca f(a)f(c)<0 punem b=c. Alftel
punem a=c . Acest pas este primul pas in metoda

a. bisectiei c. lui Newton


b. secantei d. lui Gauss

21
Name: ________________________ ID: A

____
D 69. Consideram un sistem compatibil determinat cu matrice asociata A = (a ij ) i, j = 1. . n si termen
liber . Consideram urmatoarea formula recursiva: la pasul m avem vectorul
X =m
(x1 , x2 , . . . , x n ) si calculam urmatoarea iteratie X m + 1 = (y 1 , y 2 , . . . , y n ) dupa
formula
-----------------------

pentru i de la 1 la n

y i = (b i − ∑k = 1,k ≠ i a ik x k ) / a ii
n

-----------------------

Ce metoda numerica este caracterizata de aceasta formula recursiva?

a. 1. Metoda lui Lagrange c. 1. Metoda lui Gauss

b. 1. Metoda lui Cholesky(metoda d. 1. Metoda lui Jacobi(pentru


radacinii patrate) rezolvarea de sisteme liniare)

22
Name: ________________________ ID: A

____
B 70. Consideram un sistem compatibil determinat cu matrice asociata A = (a ij ) i, j = 1. . n si termen
liber . Consideram urmatoarea formula recursiva: la pasul m avem vectorul
X =m
(x 1 , x2 , . . . , x n ) si calculam urmatoarea iteratie X m + 1 = (y 1 , y 2 , . . . , y n ) dupa
formula
-----------------------

pentru i de la 1 la n

i−1
y i = (b i − ∑k = 1 a ik y k − ∑k = i + 1 a ik x k ) / a ii
n

-----------------------

Ce metoda numerica este caracterizata de aceasta formula iterativa?

a. Metoda lui Lagrange c. Metoda lui Gauss-Seidel

b. Metoda lui Cholesky(metoda d. Metoda lui Jacobi(pentru


radacinii patrate) rezolvarea de sisteme liniare)

____
B 71. Consideram un sistem compatibil determinat cu matrice asociata A = (a ij ) i, j = 1. . n si termen
liber (b i ) i = 1. . n . Consideram metoda substitutiei inapoi
-----------------------

pentru i de la 1 la n

y i = (b i − ∑k = i + 1 a ik xk ) / a ii
n

-----------------------

Numim o operatie elementara o inmultire plus o adunare. Care este cu aproximatie numarul de
operatii in algoritmul de mai sus?

a. n3 / 2 c. n3 / 3
b. n2 / 2 d. 3n 3 / 2

23
Name: ________________________ ID: A

B
____ 72. Se considera un tabel

si asociat lui algoritmul

d=y;
pentru k de la 1 la n
pentru j descrascand de la n la k
d_{j+1}=(d_{j+1}-d_j)/(x_{j+1}-x_{j-k+1});
sfarsit bucla j
sfarsit bucla k

Cu ce metoda numerica asociati acest algoritm?

a. Metoda de interpolare a lui c. Metoda lui Cholesky(metoda


Lagrange radacinii patrate)

b. Metoda de interpolare cu d. Metoda lui Gauss-Seidel


diferente divizate

24
Name: ________________________ ID: A

____
B 73. Se considera un tabel

si asociat lui algoritmul

d=y;
pentru k de la 1 la n
pentru j descrascand de la n la k
d_{j+1}=(d_{j+1}-d_j)/(x_{j+1}-x_{j-k+1});
sfarsit bucla j
sfarsit bucla k

Ce va stoca dupa iesirea din bucla k?

a. coeficientii polinomului de c. valoarea polinomului de


interpolare al lui Lagrange interpolare al lui Lagrange

b. d 1 , d 2 , d 3 , . . . vor stoca d. coeficientii interpolantului


diferentele divizate spline corespunzator nodurilor
corespunzatoare perechilor de
noduri
x 1, (x 1,x 2), (x 1,x 2, x 3), .. .

____
B 74. Consideram un prim pas:
-----------------------

-----------------------

intr-o metoda numerica utilizata pentru rezolvarea unui anumit tip de sisteme liniare. Ce metoda
numerica incepe cu acest pas?

a. Metoda lui Lagrange c. Metoda lui Gauss-Seidel

b. Metoda lui Cholesky(metoda d. Metoda lui Jacobi(pentru


radacinii patrate) rezolvarea de sisteme liniare)

25
Name: ________________________ ID: A

A
____ 75. Se considera sistemul neliniar
x 2 − x − 2y = 0,x + x 2 + 3y = 0

ce admite solutia (0,0). Sa se selecteze mai jos o conditie care impreuna cu alte doua conditii (care
nu sunt prezentate aici) garanteaza convergenta metodei lui Newton pentru sisteme neliniare.

a. Matricea Jacobiana a functiei c. Functiile x 2 − x − 2y,x + x 2 + 3y


F(x,y) = (x 2 − x − 2y,x + x 2 + 3y) admit derivate partiale de
are determinantul diferit de 0 ordin 3
la (0,0)

b. (0,0)este unica solutie a sistemului d. Predictia initiala e mai mica


considerat decat 1

____
C 76. Se da tabelul

Cat este l 2 (2) (adica polinomul lui Lagrange corespunzator nodului 0 din tabel evaluat la 2)

a. -1 c. -3
b. -2 d. 0
____
C 77. Se da tabelul

Cat este l 2 (0.5) (adica polinomul lui Lagrange corespunzator nodului 0 din tabel evaluat la 0.5)

a. 1.25 c. 0.75
b. 1.75 d. 0.25

26
Name: ________________________ ID: A

____
C 78. Se da tabelul

Fie P n polinomul de ordin n interpolant al valorilor din tabel, adica


calculat cu metoda lui Lagrange. Care e numarul de operatii efectuate pentru calcularea valorii P n (2)
presupunand ca 2 nu este printre valorile x i ,i = 0..n .

a. n2 c. 4n 2
b. 4n 2 /3 d. 4n 3

27
Name: ________________________ ID: A

____
D 79. Se da tabelul

Notam cu P(x) = a 0 + a 1x +. . .+ a n x polinomul de grad n ce interpoleaza valorile din tabelul de


n

mai sus adica P(x i ) = y i . Atunci coeficientii a 0 , a 1 ,. .., a n pot fi determinati prin rezolvarea
sistemului

ÁÊÁ ˜ˆ ÁÊ ˜ˆ ÁÊ ˜ˆ
ÁÁ a 0
ÁÁ a1 ... a n ˜˜˜˜ ÁÁÁÁ x 0 ˜˜˜˜ ÁÁÁÁ y 0 ˜˜˜˜
ÁÁ ˜˜ ÁÁ ˜˜ ÁÁ ˜˜
ÁÁ a ˜Á ˜ Á ˜
ÁÁ 0 a1 ... a n ˜˜˜˜ ÁÁÁÁ x 1 ˜˜˜˜ ÁÁÁÁ y 1 ˜˜˜˜
a. ÁÁ ˜˜ ÁÁ ˜˜ = ÁÁ ˜˜
ÁÁ ˜Á ˜ Á ˜
ÁÁ . . .
ÁÁ ... ... . . . ˜˜˜˜ ÁÁÁÁ . ˜˜˜˜ ÁÁÁÁ . ˜˜˜˜
ÁÁ ˜˜˜ ÁÁÁ ˜˜˜ ÁÁÁ ˜˜˜
ÁÁ a a1 ... a n ˜˜¯ ÁÁË x n ˜˜¯ ÁÁË y n ˜˜¯
Ë 0
ÁÊÁ ˜ˆ ÁÊ ˜ˆ ÁÊ ˜ˆ
ÁÁ a 0
ÁÁ a1 ... a n ˜˜˜˜ ÁÁÁÁ y 0 ˜˜˜˜ ÁÁÁÁ x 0 ˜˜˜˜
ÁÁ ˜˜ ÁÁ ˜˜ ÁÁ ˜˜
ÁÁ a ˜Á ˜ Á ˜
ÁÁ 0 a1 ... a n ˜˜˜˜ ÁÁÁÁ y 1 ˜˜˜˜ ÁÁÁÁ x 1 ˜˜˜˜
b. ÁÁ ˜˜ ÁÁ ˜˜ = ÁÁ ˜˜
ÁÁ ˜Á ˜ Á ˜
ÁÁ . . .
ÁÁ ... ... . . . ˜˜˜˜ ÁÁÁÁ . ˜˜˜˜ ÁÁÁÁ . ˜˜˜˜
ÁÁ ˜˜˜ ÁÁÁ ˜˜˜ ÁÁÁ ˜˜˜
ÁÁ a a1 ... a n ˜˜¯ ÁÁË y n ˜˜¯ ÁÁË x n ˜˜¯
Ë 0
ÁÊÁ ˜ˆ ÁÊ ˜ˆ ÁÊ ˜ˆ
ÁÁ x 0
ÁÁ x1 ... x n ˜˜˜˜ ÁÁÁÁ a 0 ˜˜˜˜ ÁÁÁÁ y 0 ˜˜˜˜
ÁÁ ˜˜ ÁÁ ˜˜ ÁÁ ˜˜
ÁÁ x ˜Á ˜ Á ˜
ÁÁ 0 x1 ... x n ˜˜˜˜ ÁÁÁÁ a 1 ˜˜˜˜ ÁÁÁÁ y 1 ˜˜˜˜
c. ÁÁ ˜˜ ÁÁ ˜˜ = ÁÁ ˜˜
ÁÁ ˜Á ˜ Á ˜
ÁÁ . . .
ÁÁ ... ... . . . ˜˜˜˜ ÁÁÁÁ . ˜˜˜˜ ÁÁÁÁ . ˜˜˜˜
ÁÁ ˜˜˜ ÁÁÁ ˜˜˜ ÁÁÁ ˜˜˜
ÁÁ x x1 ... x n ˜˜¯ ÁÁË a n ˜˜¯ ÁÁË y n ˜˜¯
Ë 0
ÁÊÁ ˆ˜ Ê ˆ Ê ˆ
˜
ÁÁ 1
ÁÁ x0 ... x n0 ˜˜˜˜ ÁÁÁÁ a 0 ˜˜˜˜ ÁÁÁÁ y 0 ˜˜˜˜
ÁÁ ˜˜ ÁÁÁ ˜˜˜ ÁÁÁ ˜˜˜
ÁÁ n ˜
˜Á ˜ Á ˜
ÁÁ 1
ÁÁ x1 ... x 1 ˜˜˜˜ ÁÁÁÁ a 1 ˜˜˜˜ ÁÁÁÁ y 1 ˜˜˜˜
d. ÁÁ ˜˜ ÁÁÁ ˜˜˜ = ÁÁÁ ˜˜˜
ÁÁ ˜Á ˜ Á ˜
ÁÁ . . .
ÁÁ ... ... . . . ˜˜˜˜ ÁÁÁ . ˜˜˜ ÁÁÁ . ˜˜˜
ÁÁ ˜˜ ÁÁÁ ˜˜˜ ÁÁÁ ˜˜˜
ÁÁ 1 n ˜ Á ˜ Á ˜
ÁË xn ... x n ˜˜˜ ÁË a n ˜¯ ÁË y n ˜¯
¯

28
Name: ________________________ ID: A

2
____
A 80. Urmarim a aplica metoda de integrare numerica a lui Newton-Cotes pentru a calcula ∫0
f(x)dx prin

utilizarea a 2 noduri echidistante 0,2. Conform metodei Newton-Cotes


2

∫0
f(x)dx = A 0 f(0) + A 1 f(2)

Cat este A 1 ?

a. 1 c. 3
b. 2 d. 0
1
____
C 81. Urmarim a aplica metoda de integrare numerica a lui Newton-Cotes pentru a calcula ∫ x 3 dx prin
−1

utilizarea a 3 noduri echidistante -1,0,1, si integrarea pe [-1,1] a polinomului interpolant al lui x 3 pe


nodurile -1,0,1. Aceasta metoda de integrare este exacta pe polinoame de grad mai mic sau cel mult
egal cu

a. 0 c. 2
b. 1 d. 3
1
____
B 82. Urmarim a aplica metoda de integrare numerica a lui Newton-Cotes pentru a calcula ∫ x 3 dx prin
−1

utilizarea a 2 noduri echidistante -1,1, si integrarea pe [-1,1] a polinomului interpolant al lui x 3 pe


nodurile -1,1. Aceasta metoda de integrare este exacta pe polinoame de grad mai mic sau egal decat

a. 0 c. 2
b. 1 d. 3

29
Name: ________________________ ID: A

____
D 83. Se considera algoritmul pentru integrarea functiei f pe intervalul [a,b] utilizand n subintervale.
---------------------------------
impartim [a,b] in n subintervale de lungime egala cu (b-a)/n.
obtinem nodurile x_0,x_1,...,x_n. Calculam
F=[f(x_0),f(x_1),...,f(x_n)]
calculam
q=A*sum(F)-(h/2)*(F(1)+F(n));
---------------------------------

In aceasta rutina, sum(F) reprezinta suma componentelor vectorului F iar F(1),F(n) reprezinta prima
respectiv ultima componenta a vectorului F. Cat trebuie sa fie variabila A de pe ultima linie din
algoritm pentru ca acest algoritm sa implementeze formula sumata a trapezului?

a. A = (f(b) − f(a)) / n c. A = (b − a) / n
b. A = (b + a) / n d. A = (f(b) + f(a)) / n
____
A 84. Se aproximeaza integrala unei functii f ∈ C 2 [−1,1] cu metoda trapezului sumata cu n subintervale si
se obtine o eroare e. Atunci cand numarul de subintervale se dubleaza eroarea devine aproximativ
egala cu

a. e/2 c. e/4
b. e/3 d. e/5
____
B 85. Consideram formula de cuadratura a lui Gauss-Legendre pe intervalul [-1,1] cu n noduri. Aceasta
metoda este exacta pe polinoame de grad mai mic sau egal cu

a. 2n+1 c. n+1
b. 2n-1 d. n-1
C
____ 86. Vrem sa aplicam formula de cuadratura a lui Gauss-Legendre cu 2 noduri x 1 ,x 2 pentru aproximarea
integralei unei functii f pe intervalul [-1,1]. Aceasta metoda este exacta pe polinoame de grad mai
mic sau egal ca

a. 1 c. 3
b. 2 d. 4

30
Name: ________________________ ID: A

____
B 87. Radacinile polinomului lui Legendre de grad 2 sunt x 1 = −1 / 3,x 2 = 1 / 3 . Se considera
1
urmatoarea metoda de integrare numerica: ∫ f(x)dx = W 1 f(x 1 ) + W 2 f(x 2 )
−1

Cum alegeti W 1 ,W 2 pentru ca aceast metoda numerica sa fie exacta pe polinoame de grad cel mult 3?

a. alegem l 1 ,l 2 polinoamele lui Lagrange corespunzatoare nodurilor x 1 ,x 2 si


apoi integram aceste polinoame pe [-1,1]. Aceste integrale vor fi W 1 ,W 2 .

b. alegem l 1 ,l 2 polinoamele lui Legendre corespunzatoare nodurilor x 1 ,x 2 si


apoi integram aceste polinoame pe [-1,1]

c. Se stie ca W 1 = f(−1) si W 2 = f(1)

d. Niciunul din raspunsurile de mai sus, intotdeauna W 1 ,W 2 se determina


depinzand de acea functie f ce urmeaza a fi integrata

____
C 88. Se rezolva numeric o ecuatie diferentiala
y’=f(x,y), y(0)=1

cu metoda lui Euler. Presupunem ca solutia exacta y a ecuatiei de mai sus este liniara. Afirmatie:
indiferent de pasul h folosit solutia numerica obtinuta cu metoda lui Euler este solutia exacta a
ecuatiei de mai sus.

a. Afirmatia nu e corecta, validitatea ei depinde de pasul h ales

b. Afirmatia este corecta.

c. Afirmatia nu este niciodata corecta, solutia numerica este doar o


aproximatie a solutiei exacte, nu e chiar egala cu ea

31
Name: ________________________ ID: A

B
____ 89. Se rezolva numeric ecuatia diferentiala
y
y' = x + , y(1)=1
x

1
Utilizam metoda Euler-Cauchy cu pas h= . Notam y 0 = 1. Efectuam zece iteratii in metoda
10
Euler-Cauchy. Obtinem iteratiile succesive y 1 ,y 2 ,y 3 ,. . . ,y 10 , . Atunci y 10 este aproximatia produsa de
metoda numerica pentru

a. y(1), y solutia exacta a ecuatiei c. y(3), y solutia exacta a ecuatiei


b. y(2), y solutia exacta a ecuatiei d. y(4), y solutia exacta a ecuatiei
B
____ 90. Se rezolva numeric ecuatia diferentiala
y
y' = x + , y(1)=1
x

Utilizam metoda Euler cu h=1/20. Notam y 0 = 1. Efectuam 20 de iteratii in metoda Euler. Obtinem
iteratiile succesive y 1 ,y 2 ,y 3 ,y 4 ,. . . ,y 20 . Atunci y 20 este aproximatia produsa de metoda numerica
pentru

a. y(1) c. y(3)
b. y(2) d. y(4)

Yes/No
Indicate whether you agree with the sentence or statement.

____
F 91. Se considera ecuatia f(x) = 2x 3 + x 2
Este garantata convergenta metodei lui Newton catre solutia exacta 0 daca pornim cu predictie
initiala foarte aproape de 0?

32
Name: ________________________ ID: A

Numeric Response

1.0 92. Se considera ecuatia f(x) = 2x 3 − x − 1 = 0

Dorim sa aflam o solutie a ei utilizand metoda lui Newton cu predictie initiala x 0 = 1 . Cat este
urmatoare iteratie x 1 ?

0.0 93. Se considera ecuatia f(x) = 2x 3 − 2x − 1 = 0

Dorim sa aflam o solutie a ei utilizand metoda lui Newton cu predictie initiala . Cat este

prima iteratie in metoda lui Newton?

9.0 94. Se da tabelul

Fie P 2 polinomul de grad 2 interpolant al valorilor din tabel, adica P 2 (−1) = 1,P 2 (0) = 0,P 2 (1) = 1 .

Cat este P 2 (3)?

arctg(x)
0.0 95. Se considera functia f(x) = si P(x) polinomul de grad 1 care interpoleaza valorile lui f pe
π
nodurile 0,1. Cat este atunci P(2)?

3.0 96. Se da tabelul

Sa se calculeze diferenta divizata f[1,2].

33
Name: ________________________ ID: A

2
0.3 97. Urmarim a aplica metoda de integrare numerica a lui Newton-Cotes pentru a calcula ∫
0
f(x) dx prin

utilizarea a 3 noduri echidistante 0,1,2. Conform metodei Newton-Cotes


2
∫0
f(x) dx = A 0 f(0) + A 1 f(1) + A 2 f(2)

Cat este A 0 ?

0.5
98. Aproximati integrala
1

∫0
x 2 dx

cu metoda trapezului.

0.0 99. Aproximati integrala


1

∫0
sin(π x) dx

cu metoda trapezului.

1.5 100. Aproximati integrala


1

∫0
2 x dx

cu metoda trapezului.

20.0 101. Aproximati integrala


2
4
∫0 3x dx

cu metoda lui Simpson.

4.0 102. Aproximati integrala


2

∫0
x 3 dx

cu metoda lui Simpson.

34
Name: ________________________ ID: A

1.0 103. Se rezolva numeric ecuatia diferentiala


y
y' = x + ,y(1) = 1
x

cu metoda lui Euler cu pas h=1. Observati ca solutia exacta a ecuatiei este y(x) = x 2 . Care este
aproximatia produsa de aceasta metoda pentru y(3)?

5.0 104. Se da tabelul

Sa se calculeze diferenta divizata f[2,3].

7.0 105. Se da tabelul

Sa se calculeze diferenta divizata f[3,4].

2.0 106. Se rezolva numeric ecuatia diferentiala


y’=y, y(0)=1
cu metoda lui Euler cu pas h=1. Notam x 0 = 0,y 0 = 1. Care este aproximatia produsa de aceasta
metoda pentru y(1)?

2.0 107. Se rezolva numeric ecuatia diferentiala

y’=y+x, y(0)=1
cu metoda lui Euler cu pas h=1. Notam x 0 = 0,y 0 = 1. Care este aproximatia produsa de aceasta
metoda pentru y(1), unde y este solutia exacta a ecuatiei diferentiale de mai sus?

2.0 108. Se rezolva numeric ecuatia diferentiala

y’=y-x, y(0)=1
cu metoda lui Euler cu pas h=1. Notam x 0 = 0,y 0 = 1. Care este aproximatia produsa de aceasta
metoda pentru y(1) unde y este solutia exacta a ecuatiei diferentiale de mai sus?

35
Name: ________________________ ID: A

2.0 109. Se rezolva numeric ecuatia diferentiala

y’=y-6x, y(0)=1
cu metoda lui Euler cu pas h=1. Notam x 0 = 0,y 0 = 1. Cat este prima iteratie y 1 produsa de
metoda lui Euler?

2.0 110. Se rezolva numeric ecuatia diferentiala

y’=y+5x, y(0)=1
cu metoda lui Euler cu pas h=1. Notam x 0 = 0,y 0 = 1.Cat este prima iteratie y 1 produsa de
metoda lui Euler?

2.0 111. Se rezolva numeric ecuatia diferentiala

y’=y-10x, y(0)=1
cu metoda lui Euler cu pas h=1. Notam x 0 = 0,y 0 = 1. Cat este prima iteratie y 1 produsa de
metoda lui Euler?

0.0 112. Se considera sistemul neliniar


x − x + 2y = 0,
2

x2
+ 3y = 0
2

Se aplica metoda lui Newton cu predictie initiala x 0 = (1,1) . Sa se calculeze prima iteratie x 1 (care va
fi un vector) si sa se puna in casuta de mai jos prima componenta a lui x 1 .

1.0 113. Se considera functia f(x) = (x − 1) 4 si P(x) polinomul de grad 4 care interpoleaza valorile lui f pe
nodurile 1,2,3,4,5 . Cat este P(0)?

0.0 114. Se da tabelul

Sa se calculeze diferenta divizata f[1,2,3,4,5] .

36
Name: ________________________ ID: A

0.0 115. Se da tabelul

Sa se calculeze diferenta divizata f[1,2,3,4,5] .

1.0 116. Se da tabelul

Sa se calculeze P 3 (0) unde P 3 este polinomul interpolant al valorilor din tabel.

37