Sunteți pe pagina 1din 104
»La ora actual, limea are.nevoie de iubire mai mult decdt oricénd...“ Alte carfi de Larry Crane $i Lester Levenson Calea citre libertatea deplind e Adevizrul suprem despre iubire gi fericire Faris atasamente gi pafia lut Lester Cartea abundenfei: uimitoarea Tehnicd a Elimindrit IUBESTE-TE PE TINE iNSUTI ipe cctbilfesis fett ce ret tu LAWRENCE CRANE Din seria invataturilor lui Lester Levenson Traducerea din limba englezd: Cristian HANU Stars ADEVAR BEB piven Brasov, su: Zizinului nr. 48, partes, ap. 7, cad $00414, O.P. 12, Mobil: 0722, 148 983 sew 0727 275 877 Telefon / Fax: 0368 482.076 sau 0268 324 970 E-mait: contect@idivin.ro sau contact@secretult¥ Pe sliceul editurl gésiti si alte offi pentru sulle: . worwdivin.ro Site: wwwveseoretulee ‘Yahoo! Group: adevardivin Deserieres C1P a Bibliotecit Nationale a Roraaniei CRANE, LARRY, lubeste-te pe tine insuti gi Jasd-i pe celal s¥ faci ce-vrei tu! Larry Crane, ‘Lester Levenson; trad.: Cristian Hamu, - Brasov : Adev&r Divin, 201] ISBN 978-606-8080-64.2 1. Levenson, Lester U, Banu, Cristian (rad) 1599232 sae Copyright © 2010 Ediure ADEVAR DIVIN pentru traducerea tn Tina roan ‘Tiduf original ix limba englezi Love Yourself and Let the Other Person Have 1 Your Way, de Lawrence Crane si Lester Levenson, ‘Copyright © 2009 Lawrence Crane si Lester Levenson, Eebita originald a fost pubicats in 2009 de Lawrence Crane Enterprises, Inc, Editor: Caldli PARFENE, Telworeductare st coperti- Elana DAVID ef , Corecturd: Elena MALNAL * Fy I * * oa Lasi-i pe ceilalti sd faci ce vrei tn Atuuci cénd esti plin de iubire, ceilalti oameni ‘fi ies in intimnpinare. Bi ifi ofert ce isi doresti, chiar daca nu inteleg intofdeauna de ce fac acest Ineru. Cert este c& simt ceva specialsfajd de tine si dorese si te ajute s&obtii cea ce vrei. Fora care ti determina si se Bognporte astfel este hibirea. Dack vei citi aceastii cat vite cumssa fi lagi pe ceilalti oameni sk facet-vrei tu. Vei invaja cd dacd emani iubire, deverlM® na cut ea, Tntreaga lute if iese in int&mpinare, ajutindu-te si iti indeplinesti dorintele. Aceasta carte fi este dedicattt hui Lester Levenson Lester Levenson este creatorul Tehnicti Elimindirii, S-a ndseut jin Elizabeth, New Jersey, $i a fost an om obignuit, la fel ce mine sia tine, sau ca tofi cellalfi oameni de pe aceasté planet; pind cdnd a descoperit secretele pe care le vei afia in aceasta carte. De formatie, Lester a fost fleician $i inginer A citt foarte mult (ea viata lui $i a acumulat enorm de multa cunoastere tumeascé. Din ptcate, aceasta nu t-a ajutat sii obfindé ceca ce tsi dorea de Ja iat. La fel ca tofi oamenii, si Lester igi dorea mai presus de orice altceva sé fie fericit. in acest scop, a incercat tot ce i-a stat in pmteri, dar de fiecarerdatés e sférsit prin afi 1a fel de nefevicit, asa ci s-a véteut nevott sit fs reta edit. Asa cun vei afta citind aceasiggnte, freeastii stare de icrurt s-a schimbat atunct ctind Lester a féicut o descaperire simpld, dar care i-a transformat in profimzime viata. El a descoperit secrete ferivirié desavarsite, dupa care si-a petvecut fot restul viet fmpariasindu-te altar oameni deseoperivea sa, Exact acest Iucru twei propun sé il fac gi eu in aceasta carte; sé iti imparidgese secrete lui Lester, Lester a fost un om bun, plin de afectiune si de generozitate. Oomentt ti cultivax prezenta numat pentrs afi aproape de el. Mulpt linive et intudan cd stie ceva ce ar trebui si afte si et, sf isi doreane sd afte secretal bumitaii care emana in mod natural di et Print aplicarea descoperirii lui Lester, mii de oameni anreugit sd ipt schimbe viata in bine s# sii descopere fericirea, dn mumete téu si al teturor celor care s-autransformat dotorité ’atwilor sale, Hi dediodim aceasts carte lui Lester Levenson. CUPRINS IUBE§TE-TE PE TINE INSUTL CAPITOLUL | MAI AI DOUA SAPTAMANI DE TRAIT... CAPITOLUL 2 SARITURA DE LA ETAJUL 10. CAPITOLUL 3 APROAPE NJMENINU §TIE ACEST LUCRU .. CAPITOLUL 4 (CE TREBUIE SA PACI CA SA TE BUCURI DE IUBIRE ... CAPITOLUL 5 (CEL MAT IMPORTANT LUCRU PE CARE it POTIFACE... CAPITOLUL 6 PRIVESTE CUM VIATA TA INTRA INTR-O SPIRALA ASCENDENTA.. CAPITOLUL7 EGOUL OPUNE REZISTENTA .. CAPITOLUL ‘NU AI ALTCEVA DE FACUT DECAT SA TRECI LAFAPTE .. CAPITOLULY . a 29 a3 a7 61 REACTIA FACE TOATA DIFERENTA CAPITOLUL 10 ‘TREIACTIUNI REVOLUTIONARE CAPITOLUL 11 : PUTEREA TA ESTE MAI MARE DECAT CREZI TU CAPITOLUL 12 ACUMULAREA DE PUTERE CAPITOLUL 13 EXERSEAZA PE COPIN TAI | CAPITOLUL 14 EXERCITI PENTRU PRACTICAREA TUBIRIL DE SINE CAPITOLUL 15 1s GANDURI DESPRE TUBIRE oc ronnnsno . 16 CAPITOLUL 16 INTRA IN CONTACT CU IUBIREATA . _ WT CAPITOLUL 17 ACUM STil CEALDE FACUT 189 LESTER IN CUVINTELE SALE 7 195 CUVANT DE INCHEIERE, SEMNAT DE LESTER LEVENSON 199 DESPRE AUTOR. ne 204 JUBESTE-TE PE TINE fNSUTI Nu exista lucrari imposibile. Lester Levenson ne-a demonstrat tuturor ci nu exist lucruri imposibile. Absolut nimic au este imposibil. Tu co ffi doresti sa ai? Poti avea tot ceea ce ifi doresti si chiar mai mult dacd vei invaja sa te iubesti pe tine insufi. Ce iti doresti si faci? Pofi face tot ceea ce iti doresti si chiar mai mutt daca vei invita si te iubesti pe tine insufi. Ce iti doresti si devii? Poti deveni tot ceea ce iti doresti si chiar mai mult daca vei iavata sf te iubesti pe tine insuti. Iubeste-te pe tine insuti gi ninyie mu va mai fi imposibil pentru tine. Dacii vei intelege ce este iubirea, vei avea in dispozitie cel mai puternic instrument, care Sfi va permite sii te bueuzi de tot ceea ce ifi doresti de la viajai. Iubiren este rispunsul ta orice intrebare. Ea vindec’, transforma, rezolva problemele si poste repara orice. Iubirea inseamni putere gi trie de caracter. lubirea este solujia la toate problemele. Dac vei invata 58 te iubesti pe tine insufi, intreaga fume, iti ve aparfine, cick vei trdi pe cel mai inait nivel al energiei. Vei cunoaste astfel cea mai sublimi emotie Daca vei fovita si te iubesti pe tine insuti, vei putea aves orice ifi doresti de la via, inclusiv fuorurile care la ora actual fi se par imposibil de obfinut. fntreaga lume iti va iegi in intémpinare, Ricdnd ceea ce ifi doresti. Oamenti te vor ajuta, Banii ifi vor bate ia us, Sindtates te va bate pe uma. Succesul ifi va iesi tn cale, insotit de fericice. Atunci cind te iubesti pe tine insufi, totul funcfioneazii perfect in viata ta. [nainte am fost distribuitor de produse. Jntr-o 2i am primit un teiefon si ann aflat cé eram po punctul de a pierde 0 afacere in valoare de un milion de dolari, M-am dus imediat in camera mea i am inceput sii protecter iubire asupra situafiei respective 3% asupra cumpdratorului potential care dorea si remunfe la afacere. Mi-am proiectat inbirea asupra tuturor celor implicati. A doua zi dimineata, cumpardiorul m-a sunat si mi-a spus cd s-a ritegdndit, Mi-a ficut 0 comandé in valoare de rei milioane de dolari, care mi-a asigurat un profit de wn milion de dolari, De atuncl, am contimat sd proiectez iubire asupra tuturor domentilor din viata mea. Am reusit astfel si fmi vindee wn aster de care sufeream de mai bine de 20 de ani. Relatiile mele cu femeile au devenit pur si simplu fantastice. Mi-am dublat si chiar mi-am triplat investitiile, _fapt care mi-a permis sd md pensiones devreme si 84 calitorese prin intreaga lume, lucru cu care md ocup la ora aciuald. dntr-adevar, aplicarea tubirit este cea mai uimitoare telinicd din cate exist. Mie umul mi-a schimbat viafa. — Jim Whitman, cfilitor prin lume 10 Scoala nu te inva nimic despre iubire. La fel ca majoritatea oamenilor, si tu ai fost la geoala foarte mulfi ani la rind. Unit oameni gi petree 0 mare parte din viagi mergind la scoala, Nimeni mu urmeaza ins vreodati un curs despre inbire, nici chiar cei care obfin mai mulie doctorate, pentru simplul moti e& scolile nu ofert astfol de cursuri. Ele nu definese iubirea gi nu predau cel mai important fucru in visi: ce trebuie si faci ca si fii plin de jubire. Sistemul de invipimant nu spune nimic despre faptul c& nu poti fi fericit decdt daca iubesti Dacé vei citi aceast# carte, vei afla ce este fubirea si cum te pofi bucura de ea. Tubirea este un concept in cea mai mare parte neinteles Aproape nimeni nu gtie ce este ea cu adevirat. Oamenii cred & stiu ce este jubirea, dar este suficient st arunci o privire th viata lor ca sé iti dai seama c& ei confunda acest concept cu alt- ‘ceva, De fapt, chiar cu opustl lui. Bi se intreaba ce pot s& fach ceilafi pentru ei, Chiar dacd le afer altora iubirea lor, ei se ssteapld springs ceva in schimbul acesia: TY Til pri nese nimic la schimb, nit mat Sit Gispiigl SA Igi ofere iubivea Lester Levenson a studiat ce este iubirea. El a descoperit astfel nu doar adevaicata senmificatie a acesteia, ci yi unde poate fi gisiti ea, dar mai ales cum poate fi ea aplicatit in viata sa. In aceste randuri dorese sii iyi impartdsese ce am aflat de la Lester, folosind chiar cuvintele pe care le-am auzit de la el. Vei afla astfel ce este iubirea real, cea care ifi poate aduce tot ce isi doreste inima ta. ut Oamenii inteleg pe dos acest concept. Cei mai mulfi oameni nu numai ca nu practic’ jubirea, der practic’ chiar opusul acesteia, o stare pe care Lester 0 iubire. In acest fel, ef isi fxc singuri rau gi fi rinese ‘jurul lor Cea mai mare parte a umanitatii igi petrece intreaga viafa in stasea de ne-iubire. Nu este nevoie sii nducem foarte mutte argumente penteu a demonstra acest lucru, Este suficient sii deschidem televizorul pentru a ne convinge. Aproape toate emisiunile, dar mai ales cele de stiri, vorbese despre stares de ne-iubire. Majoritatea oamenilor de pe aceasta planet’ inelind catre ne-iubire. “Yor le displace cutare situatie, antipatizeazicutare persoana, se opun unui grup in favoarea altuiz. Pe scurt, igi triiese viafa simjinda-se ameningati de ceilaifi oameni. De fapt, ef se simt ameninfati de fore imaginare, cdi nu intsieg ce Feprezinis aegica. Tot ce stiu ci este cH le respidg. Practic, ei traiese intr-o stare de respingere si de uri, Intr-un grad mat mare sau mai mic, Lumea in care trim nu este guvernati de bun&tate, Nu trebuio s& privim prea departe ca s& constattim acest Jucru. Marea majoritate a oamenilor sunt defensivi: ,Trebuie si mi protejez ca sé nu fiu cinit, ca ceilalfi si nu imi ia cea ce imi apartine, furaindu-mi astfel propia vietS. Din eauza acestei perspective asupra viel, ei jrBiese (ot timpul int-o pozitie: .Ma opun lui X pentru ef fice cutare Sau .* ,Mai opun acestui grup pentru od are convinge: contrare convingerilor mele. Aces! gen de comportament este lipsit de iubire. Acest mod de a'gandi este lipsit de iubire. Acesté tipare ale actiunii sunt lipsite de iubire. 2 Actun sapte ani erant sef la o pizzerie. Cag- tigam 30.000 de dotari pe an si puteam manca oricdté pizza doream (slava cerului, era 9 pizza bund). Dupa ce am tnvdat aceasta telnica, am in- cepul sé.o aplic extrem de serios, iar viafa mea s-a schimbat inir-o manierd incredibild. La ora actu- ali defin propria mea afacere, ma bucur de abun- den{G, iar valoarea proprietifilor mele deptiseste cateva milioane de dolari, Dar cel mat important lucra dintre toate: sunt mai fericit decat am fost vreodatdé in vied. ~ Steven Winn, Towa Raspunsul la toate problemele este inbirea. A) Réspunsul este siti proiectezi iubirea esupre,tuturor 5 -oamenilor gi asupra futuror situatitlor, “"""'Niajotitatea oamentlor procedeaza exact pe dos. Ei cred cArespingerea si ura ti proicjeaza. Din pacate, se ingeala grav. Senile sentimentele si actiunile lipsite de iubire atrag in viata Jor toale “nenorgeirile de, care au, parte, sishind ‘Bedndu-ivalnerabili. . Putini oameni din accast& lume Injeieg aceasta realitate. De aceea, ei trdiese o viati care fi face sii se simtt mizerabil, adic’ exact opusul celei pe care gi-o doresc. in fiecare moment, ei igi fac singuri iu, condamnandu-se la 0 via(a wilt In sufforing& gi durece, pentru simplul motiv e& sunt incapabili s8 iuibeascit. Ce nu infeleg ei este ci ne-iubivea fi priveazti de puterea personalii gi atrage in viaja lor pericole extreme gi o mare nefericire. 1B Descoper singuy ce este iubirea reala. lubirea nu trebuie s4 se opunl.cuiva sau unei situatii, Ba nu are nevoie sa fie protejatd de nimeni gi de nimic. Ormul plin de iubire dispune de cea mai puternicd forji din Univers. Negativitatea in orice form mu il mai poate atinge, De aceea, a iubi echivaleaza practic cu a fi puternic, : Jubirea este raspunsul, Ba incepe intotdeauna cu iubirea de sine. Cartea de fati te invafi ce este iubirea realli si ce trebuie 8 faci ca si te bucuci de ea, Ea ifi cere inst s% practic’ ce ai invaitat, Tot secretul fericirit consti in practic. De fapt, nimeni nu poate infefege cu adevarat ce este iubirea real daca nu o practic’. Practicatea iubirii este cel mai simplu ueru din fume, Cu adevarat dificil nu este decét practicarea ne-iubirii, Este suficient sa, privesti fetele oamenilor din jur pentru a te convinge de acest fucru. Practicarea ne-iubirii fi face pe oameni si se simt& mizerabil gi si se imbolniveased. Ea fi priveaza de fericirea gi de abundenfa pe care le~ar merita Raspunsul este jubirea. Dovedeste-ti singuracest lucru. Descoperiipe pieleatace este iubirea reala. Afld unde o pofi gisi si eft de puternicd este ea, Descoperd singur in ce fel ii poate schimba iubirea viola si cum ifi poate oferi ea fericire ia toate domeniile acesteia ‘Toti oamenii igi dorese iubire si fericire. in incercarea de a gisi aceste comori, ei cautd in cele mai nepotrivite locuri side cele mai multe ori mor frustraft si dispecai, Lucrurile se pot petrece insd gi altfel. Tu te poti bucura de tot ceea ce ifi doresti, de intreaga jubire si fericire din Univers, gi de toate roadele acestora. fa chiar acum decizia 9% practici iubirea. 4 incepe chiar tu tine insufi, Vei invita ce trebuie si faci citind aceasti carte. Atunci efind te iubesti pe tine insufi, tu ai totul de cAstigat. Secretul este aplicarea iubi Daci infelegi ce este iubirea, tu dispui de cea mai puternic& forfé din Univers. Descoper acest Iucra si dovedeste-ti singur acest adevar. lubeste-te pe tine insuti gi priveste ge se intémpli in viala ta. Raspunsul este iubirea, Tubirea este cel mat bun lueru pe care tam (facut vreodatd si cel mai frumos dar pe care mi Lam oferit tn viaja mea, Scopul mew suprem este sd inva sci ma iubese necondifionat. . -NYK, Virginia 1B Nota speciala din partea autorului: : Multe lucruri bune sunt pe punctul de a se petrece in viata ta Dacd vei tncepe si aplici inviifiturile din aceasti carte, molte lucruri pozitive vor incepe si se petreacd de la sine in via{a ta. Noi le numim ,,cdstiguri“ i este bine st fii conglient de cle, Mai mult decat atit, asteapti-te ca astfel de schimbari pozitive sf apardi in viaja ta de indatd ce vei incepe sit aplici invaiturile din aceasta carte. Cum s-ar spune, agieapticte fa cdgliguri neasteptate! Pe misurdi ce vei avansa cu iectura, vei gisi numeroase exemple de lucruri bune care fi s-au intamplat unor oamen de toale varstele si din intreaga fume in urma aplicdcii invafaturilor din aceasti carte. Nu am putut cita Ins& deat ‘© micd parte din toate schimbarile pozitive pe care ni fe-att transmis adepfii acestor invataturi, Noteazi si tu cAstigurile tale. La sfargitul acestei carti vei gsi mai multe pagini goale, special iniroduse pentru a nota pe ele toate lucrucile bune care ti s-au intamplat de cand ai inceput s& aplici tnvafiturile referitoare la iubire. Notarea in scris a castigurilor atrage noi cdstiguri. Este ca gi cum i-ai povesti Universutui toate fucrurile bune care fi s-au Intémplat, manifestandu-{i astfel recunostinta gi deschizandu-te in Fala unor noi cfistigui. 16 ositees Tot ceca ce este pozitiv atrage alte fucruti pozitive. Pe misur& ce vel invita despre iubire, der mai ales pe masura ce vei pune in practicd aceste Tnvijaturi, tu vei incepe s atragi fn viafa ta tot mai multe jucruri pozitive. La inceput, mintea ifi va spune oA acesten sunt simple coincidente. Egoul tiu va dori si ii minimalizeze castigurife, si le invalideze. Ceea ce noi numim cAstig este otigg, Incru pozitiv care se intémpla in viaja ta, Remareé faptul ci am folosit cuvantut yotieet. Practic, orice lueru pozitiy care se ‘intimpla in viafa ta repeézinid din punctui nostru de vedere un castig. Suni pufin Intortocheat, dar dorese si insist asupra acestui lucru, cdci aga cum spuneem, lucrurile pozitive atrag noi si nei lucruri pozitive. De aceea, noteazt tn scris toate ucruriie bune care se-intimplé in viafa ta si vei constata astfel c vei avea din ce In ce mai multe lucruri de seris, Considerd c& orice Iucrn pozitiv din vieja ta reprezinta un castig si noteaziil in soris. Proiecteazé-i fubirea asupra fiecirui cAistig, oricat de mirunt fi sar parea lu prima vedere. fu vealitate, un cAstig nu este niciodaté marunt. De aceea, devino constient de aceste cAstiguri gi noteazd-le. in acest fel, ele se ver muliplica la infinit, 7 {NCOTRO TE INDREPTI? Am twat 0 decizie. Orice Indoiald a disparut din mintea mea. Ain luat o deeizie, iar acest lucra a fost cel mai usor Tucru din lume, Nu mai am ezitdri. Md indrept direct edtre scopul pe care mi Lam propus, Am cipatat asifel 0 nud incredere in sine. ; HZ, Michigan Cine decide directia ta care mergi? Tu singur? Nu ‘cumva mergi in respectiva directic tr sa stii de ce? Ai auzit povestea celui care s-a legat de un ménunchi urias de baloane cu heliu? Din pacate, el a caleulat gresit: baloanele I-au dus inult mai departe dectt isi propusese el si nimeni nu 1-a mai vigut vreodati. “Tu ce pofi spune despre viata ta? Pofi spune cd in spatele oricdrei actiuni a ta se ascunde 0 intentie constient’? in caz. contrar, ai putea sfirsi la fel ca omul cu baloanele din parabola noastra... Marinarié sunt foarte grijulii atunci cand igi fixeazd cursul, inirucdt dorese si ajungi la destinatie, nu jn alt parte, La fel ar teebui si procedezi si tu. Stabileste-{i o intentie pentru tot ceca ce faci. © intenfie reprezinta un obiectiv in miniatures. Ea te ajuti sf ajungt acolo unde itt propui, nu in alté parte. Care este intengia ta legat de accasté carte? Care este destinafia la care doresti s& ajungi? Ce anume doregti si afli citind aceast carte? ~ Sngtiduie-mi sa iff Implirtdigesc intenfiile mele. Inentiite mele legate de tine sunt urmatoarele: © Catu sf descoperi ce este jubirea reala. * Ca tu si afli cum poate fi aplicatii aceasta, 58 «© Ca tu si invefi cum if poli implini toate doringele si cum poti obtine toate. Incrurile Ia care ai visat vreodaté prin aplicarea iubiri + Catu si affi instrumentele care iti pot permite sé iti amplifict capacitaiea de a inbi. » Ca tu sh invefi s& te iubesti pe tine insuti si st te bucuri de uimitoarele castiguri pe care le genereazé aceasté jubire de sine. ‘Acum este randul tu. F& 0 pauza si noteazi Tn scris cagtiurile pe care spori si le obfii citind acéasti carte, Exprima-fi cele mai nebunesti vise, c&ci atunei cand inveti si aplici iubirea nimic nu este imposibit. oe oo ee a ee Iii dorese s& te bucuri de o cilitorie fascinanta pani la destinatia pe care fieai propus-o. 19 CAPITOLUL 1 MALAI DOUA SAPTAMANI DE TRAIT de Larry Crane La fel ca si tine, Lester Levenson nu isi dorea alteeva decat si fie fericit. Ela cdurat fericicea in aceleasi direcfii ca $i majoritatea camenilor moderni, A mers la scoali $i a muncit din greu Dupa cum obignuia si spund el insusi: La fel ca tofi cameaii, am incercat si eu s& imi croiese un drum prin viata Juptinduema din greu." Lester ciuta iubires, dar se agtepla sf o primeascit de la ceilalfi oameni gi de la cireumstanjele exterioare ale viefi. ,Aceasté atitudine m-a fizcut si md izbese alat de dur cu capul de zidul de cérimida al viefii, a povestit cf mai tirziu, ined aproape cit mi-am strivit creierul Lester a suferit de ulcer, migrene, icter, pietre la rinichi, sia avut out atacuri de cord. Al doifea a fost unul masiv, aproape pundndu-i capat yie{ii la varsta de mumai 42. de ani. La vremea aceea medicii nu cunosteau tratamentele smiraculoase de astézi, Nu se Riceau inca operafii pe cord deschis si nu existau medicamentele si echipameniele care Je permit la ora actuaiti medicilor si salveze atétea vie{i. Pe seurt, Lester nu prea sil mai aibi mult de trait. Cand a iesit din spital, medicul su i-a spus: a1 Lester, imi pare tu, dar nu mai ai deedt dou siptimani ce trait, cel mult trei. Nu mai putem face nimic pentru tine, Dupa care Ie trimis acas%, ca si moar’ in patul fui. _,Eram fa capiitul funiei*, spunea Lester. Medicii mi-au spus sii nu mai fac niciun pas dacit nu sunt absolut obliget, e&ci orice migcare m-ar fi putut ucide. ‘Acest [atcru mi s-a plrut oribil, cdi am fost un om activ toatd viafa mea. ‘Am fost coplesit atunci de o fricd teribil&. Practic, puteam muti in orice moment, Dupa ce am trait timp de cfiteva zile cu aceastis team’ cumpliti, mi-am dat dintt-odats seama cA sunt ined in viafa, dect mai exist o-speranté. Atat timp eét nu am murit ined, poate ch mai puteam face ceva. Dar ce anume? Dat& find conjunctura, em ineeput sf imi pun matile intrebat ale viefii: "Cine sunt eu? Ce este aceasté jume? fn ce relatie ma aflu cu ca? Ce astept eu de la ea?” ‘Am infeles cui aceasta ocazie cit ceea ce imi dorenm cel mai mult era s% fiu fericit. De aceea, m-am intrebat: ,Ce este fericirea?” Reflectind, am injeles od ucru} cel mai apropiat de fericire este iubirea. De vreme ce nu mii simjeam fericit, Insemmna ¢4 nu m& bucuram nici de iubire. Acest lycra m-2 cutremurat, Am realizat imediat ca motivul pentra care nu m-am bucurat pin atunei de fericire era ct tmi dorisem ca ccilalti oameni sii m& iubeascd. Bram convins of nu puteam ft fericit deoat dack ag fi fost iubit. Din cauza avestei aglepliri, fericirea mea era incerti si efemera, motiv pentru care m-aim simfit mult vreme mizerabil, iar In cele din uema m-am jmbolnavit. - ‘Am continuat sii imi fac astfel retrospectiva viefii. Cu aceasti ocazie, mi-am dat seama ci singurele momente in care am fost eu adevarat fericit au fost cele in care eu am fost cel care emana jubire, nu cele in care m-am bueurat de jubirea selhinedet asker eee amarinbin altora. Am realizat astfel cX fericirea este consecinta iubirii pe core 6 emanim. Cu alte cuvinte, dacé imi putea amplifica jubirea, imi puteart amptifica simultan.si starea de fericire. Lester si-a continuat procesul reflexiv sia injeles cl cen mai bun& modalitate de a-si amplifica iubirea consta jn renunfarea la ne-iubire. El s-a intrebat: ,.Dack ag putea seipa de toate sentimentele mele de ne-inbire, m-ay simtt mai bine? $i-a recapitulat din now viafa gi si-a adus aminte de diferite incidente din treeut. Ori de cate ori si-a amintit de un incident negativ, in care a manifestat 0 stare de spirit opus jubiri faji de cineva, gi-a schimibat starca respectivi st a projectat o stare de iubire asupra persoanei in eawzi. ‘Au trectt astfel mai multe luni, iar Lester a continuat si rhiascil. Ce-i drept, ms prea dormea si manea foarte pujin. A continuat ins si luereze eu el insugi. Pe avisurd ce inbirea tt inapregna din ce in ce mai mult constiinta, corpul s&u a inceput sise vindece. Mai mult deciit ata, staren de nefericire pe care o simfise intreaga sa viaté a dispacut ca prin farmec, iar Lester a descoperit ci se simte tot timpal fericit. Nu numat cha reusit sd se vindece singur, dar de atunel nu s-a mai dus niciodati la medic, pentru tot restul vietii sale, Realizarca faptului c& fericicea, starea de sinatate, bogalia si pacea interioard sunt determinate de oxpacitatcs comulai de a iubi a fost mavea revelatie a lui Lester Levenson si darut lui pentru noi tofi, Lester si-a petrecut restul vieii ajtindui gi pe alti oamen’ si descopere secretul care iva fost revelat, Desi medicii i mai déduserd dowa sau irei sprint de viata, Lester a mai trait inca 42 de ani. fnainte de a muri, mea rugat pe mine sé fi continul opera, 23 (laste tt ot etre oi en CAPITOLUL 2 SARITURA DE LA ETAJUL 10 Numele meu este Lamy Crane. Viafa mea a ajuas la un moment de crizd major intr-o sear de vineri, edind m-am aplecat peste teras@ apartamentului meu din Manhattan situat Ja etajul 10, gandindu-mai s& sar. Dar s4 incep cu inceputul... M-am nascut in Bronx, intr-o familie siraca, Am fost mult vreme convins c& tofi oamenii bogatitrdiesc la etajele superioae, in timp ce oamenii sfiraci traiese fa subsol. Familia mea locuia intr-un subsol. fnek de cdnd eram copil am avut foarte multe slujhe, Eram foarte agresiv, munceam din grou si am reusit astfel si urmez Scoala de Afaceri Leonard Stern din cadrul Universitatii din New York. Dupa absolvire, tata mi-a spus cf dack ag putea objine un salariu de 100 de dolavi pe siptimand, aceasti realizare ar fi fantastic’. Observasem deja cf unii dintre colegii care au absolvit odata’cu mine se angajasera si o duceau foarte bine, Mi-am spus: ,,Sunt la fel de destept ca gi ei. Pot face gi eu ce fac ei.“ Au urmat astfel mai multi ani in care am continuat si iii croiesc drum prin viafi gi in Jumea afacerilor in maniera cea mai agresiva cu putinté. Tiparul pe care # urmam era: »Di-te din calea mea. Oricum voi jua ceea ce imi doresc. 25 Daca mate vei da din calea mea, te vai dobosy, iar apot voi lua ‘oricum ceea ce imi doresc.* In acest fel, am reusit si ajung, jn varful ierachiei. Mi-am inceput activitatca in domeniat publicitagil, Dupa cftiva ani in care am avut un mare succes, mi-am infiinfat propria mea companie de vanziri prin post. Am reusit weet ‘3 vand pachete record de programe de televiziune, mai mart decat oricine alteineva. In scurttimp; compania mea adevenit tuna de mare succes gi am inceput si objin milioane de dolar ‘Am divortat de prima mea sofie gi m-am Tasurat cut o femeie mai taniird gi extrem de frumoasd. fr plus, mi-am cumparat un duplex fabulos eu zece camere in Manhattan. Aveam in proprietate limuzine gi avioane, iar afacerile mele s-au extins jn intreaga lume. Milionnele din contul me bancar s-a0 acumulat, dar cu toate acestea, eram ommul cel mai nefericit din tume! Nu puteam si inteleg de ce.. La un moment dat, revista Time a soris un articol despre mine, Cateva zile mai tarziu, soferul Himuzinei mele m-a adus acest, Portacul cladirii m-a salutat cu respect: .Domnule Cra~ ne, ce oncare si va avem in clidirea noastrd. Ingaduifi-mi si ‘vi conduc Ia apartamentul dumneavoastri.” Era vineri seara, in jurul orei 9:00. imi amintese cf am iesit din {ift, iar cand apy intrat i casi m-am simfit atat de roizerabil gi de nefericit jnodt am iesit pe terasi si m-am gandit timp de dowd ore dac& sti sar sau nu. Din fericire, m-am decis si nu sat, ‘Aceasta a fost a doua zi in ierarhia celor ‘mai importante zile din viafa mea, intrucat a reprezentat un moment de cotiturd pentru niine, 26 fi acea seardi am inceput si fini fae retraspectiva viet, ta fel cur a procedat Lester. M-am intrebat: ,,Ce cant eu pe eceasti planeta? Ce inseamna accasti viati?" Cu aceasta cazie, mi-am dat seama ck mu stiam ce caut aici, Tot ce stiam fra si fac bani. Fram focalizat exclusiv asupra acestu lueru, Culmea era ca nici micar mi-mi permiieam s& cheltaiesc sat ‘sa ma bucur de acesti bani atat cit ag fi putut. Ma simleam din ce in ce mai confi. in acea seari am lat decizia de a gasi un rispuns. La urma urmelor, me aveam nici cel mai mic motiv si fia nefericit. Era multimilionar, aveam o sofie frumoasd gt copii. Afacetea mea era extrem de prosperd $i se Intindea in intreaga Inme. Ma bucuram de atenfia mass-mediei. Pe scurt, aveam toate atribuiele pe care lumea Je echivalea2s cu suecesul, $i cu toate acestea, mé simfeam mizerabil... ‘Trebwia sf gisese neapirat rispunsurti Nu consumam droguri sau alcool, Astfel de lueruri mt inf atrigeau, Nu eram receptiv nici fata de psihoterapie. Nu eram deschis fati de Meditatia Transcendentala sau fat de yoga. De fapt, eram un om destul de inchis. Cu toate acestea, jmi doream tn raspuns. Am participat Ia cAteva semuinare New Age, dar acestea nu mi-au oferit raspunsul pe care mi-[ doream. Pe scurt, am samas Ja fel de nefericit. ‘Am incereat multe Iucruti, dar In zadar, Nu mai imi doream nimic alteeva decit s4 scap de aceasti stare de sufetin{ continud. Introspectia m-a ajutat si injeleg of eram 0 persoand manioasi, oi imi era ftici si cA aveam Un comporlament distructiv gi nu toomai inteligent, Nu stiem jnst cum as fi putut corecta toate aceste Iucruri, Niment mu ma invatat vreodatit cum s& fac asta, degi am urmat atitea cursuri la viaja mea. De aceea, am devenit din ce ia ce mai frustrat. a intro zi, in biroul meu a inteat comis yoiajor. Aveami pe perefii biroului mai ‘mule citate interesante legate de spiritualitate gi autodisciplina, pe care le-am pas special pentru a declanga conversafii cu oamenii pe temele care ma interesau. Comis voiajorul a vazut gi el aceste citate $i mia vorbit despre o telinicd pe care 0 cunostea, numité ,-Tehnica de Eliminare". Mita plicut cum sud, aga o& m-am decis si usmez gi eu cursul respectiv, chiar in acel weekend. Asa -am cunoscut pe Lester Levenson. Ziua in care bam eunoscul pe Lester a fost cet mai importantit zi din viafa meal 28 si ae i 4 CAPITOLUL 3 APROAPE NIMENE NU STIE ACEST LUCRU Dac doresti sd te iubesti cu adevarat pe tine insuti gi si emani iubire, trebuie si Tafelegi mai ‘inti de toate ce este iubirea. Marea majoritate a oamenilor cred ci stiu ce este iubirea, dar in sealitate foarte putini dintre ei stiu, Cel mai multi iau informafilie legate de iubire din filme, din versurile cfintecelor cele mai populare si din alte astfel de surse. Foarte mulfi cameni confimda iubirea cu relatiile romentice, sau chiar cu entuziasmal. Foarte mul{i oameni privese iubirea ca pe o afacere. Bi gindese in termenii: ,Dac& vei face ce astept ew de la tine, te voi iubi. fn caz, contrar, nu vreau s& am nimic de-a face cu tine." Dacd nu crezi, verifick acest Iucru in propria t expericn(a de vial. Majoritatea oamenilor se supra atunci cand cei dragi nu fac ce vor ei sf fac. Asa se explicd de ce existii atat de multe divoruri, 29 Jubirea adeviratd mu are nimic de-a face cu coea ce cred onmentii despre ea. | Tubirea inseamna diruire. Atunei cAnd iubesti, daruiesti, au faci altceva. Aceasti diruire este liber gi necondifionaté. Ea poate presupune diruiea de Iucruri, dar este mult ‘mai inalfltoare cdnd se referd la intreaga atitudine. Aceasta atitudine este similara cu dorin{a ca celalalt ‘Sh vedem ce inseamnii aceasti inbire, ciel Infelegerea acestui concept ne ajuté st manifestim cu adevarat iubirea jn paginile care vor uma, Lester Levenson ne spune in cavintele safe cum infelege el iubirea, Jdeea de iubire este foarte gresit, infeleasd jn lumea modern, Exists mii de cAntece, poczii gi filme care tidic& in siivi iubirea, dar aproape nimeni nu intelege ce este aceasta. Spre exemplu, filmele prezinté oameni care se lupt pentru clisliga iubivea partenerilor tor. Ele deseriu iubires umnand, care este egoisti si nu are nimic doa face cu iubirea divin’, care este complet altruisti si neconditionat. lubirea reali se adresesza intregului Univers, nu doar unei persoane de care (e simi atras. Cu alte cuvinte, en integreaz’ toti oamnenii din fume, nu doar un singur individ. Jubirea realé (divind) este sinonima cu acceptarea necondifionatii a tuturor fiintelor din Univers. Marea majoritate a oamenilor confunda iubi- rea cu aprobarea egoului lor, Aceasta mu este inst o inbire realé; de aceea, ea nu oferd o-satisfactie pe terme lung, In conseeingi, oamenii care si-0 do- resc au nevoie in permanent’ de dovezi de inbire, iar atunci cénd nu le primese se sirat frustrati. Cea. mai-huntt definifie q iubisi-este darvizea faricagteptarea de a primi-ceva in schimb. Iubirea este sinonima cu daruiren lipsité de orice fel de ategament. 30 Wate on csaatenanasaetc aetna asainonsecierass sf aibi toate hucrurile de care are nevoie. Cel mai bun exemplu de iubire este mama care sactificd arice de dragul copilului ei, uitind de multe ori chiar de ea tosis. : Majoritatea oamenitor care diruiese nu > fac cu iubire. In sinea Jor (sau deschis), ei isi doresc. ca gestul lor si fe fie recunoscul: ,Privifi-ma! Fac o fapti bunal", Cine stie? Poate imi va apirea numele tn ziare!, sau ceva de genul acesta. Acest gen de ,inbire nu conduce decat la necazui, Mai devreme sau rai tarziu, ccilalti oameni ajung s& te seolituiasc’, penteu c& agtepti intotdeauna ceva in schimib de Ia ei, Tu tacerci si te inalfi prin gestul tui, dar ceilalfi te vor trage in jos, Tubirea este o atitudine permanent’. Altfel spus, ca reprezinti o atitudine care ma se schimbi niciodata, De aecea, ea nici nu necesita neap&rat o actiune pentru a se exprima. lubirea de care vorbim noi este universala si se aplicd tuturor. De pilda, ea se aplica in egald misurd strtinil familiei, celor care fi se opun si celor care sunt di acord cu tine. x 3 1 Degi este definiti ca o atitudine permanent’, iubirea evolueaz’ gi cregte. De aceca, ea ar trebui cultivat’. La inceput, practic’ iubirea asupra famiflici tale. Propune-{i si fi iubesti din ce in ce mai mult pe membrii acesteia, dar asa cum sunt in realitate, nu aga cum fi-ai dori si fie. Acest lucru mu este atat de ugor cum pare la prima vedere, mai ales in cazul copiilor. Priveste-i pe ceilsiti membri ai familiei tale, inclusiv pe copii, ca pe niste indivizi unici, completi gi destivarsiti, seu si mai bine ca pe niste copii ai ui Dumnezeu. Chiar dact fa inceput fi se pare dificil, continua s incerei pind cand reusesti. In continuare, aplicd aceeasi atitudine fafd de prieteni, apoi fafa de strainii care iti ies in cale gi in cele din urma fayi de toate fiinfele. Oamenii au nevoie de companie gi confunda aceasta nevoie cu iubiren. Posesivitatea si cramponarea egoticl, disperat, de altcineva, mi au nimie de-a face cu iubirea reali. Dimpotrivi, ele reprezinta chiar opusul acesteia, Omenii cauti piubirea™ nu pentra a o Impartigi, ei pentru a obfine 0 satisfactie personalé, respectiv pentru a-gi indeptini o nevoie a egoului for. lubirea real (cea de care vorbim noi) nu asteapta nimic de ta ceilaly Ea nu asteapti decat sii fie daruit{, si cu cat este caruité mai mult, cu atit mai fericiti se simte. Agceptares este 0 alti definitie perfects a iubirii. Atunci nd iubesti pe cineva, il accepti asa cum este, nu incerci si il schimbi, Cu alte cuvinte, ii respecji unicitatea gi individualitatea expresiei, Risindu-l si fac ce vrea el, nu impunandu-i si facd ce vrei tu. a Iubirea inseamnia eliberarea celor dragi. Nu numai ci nu Je mai ceri nimie acestora, dar fi iubesti tocmai pentru eX sunt aga cum sunt, Atunci ind jubirea este real, tu te simfi una cu celalatt (empatizezi cu el). De aceea, il tratezi ‘85a cum fivai dori st fii tratat to lubitea nu este 0 emorie Ia fel ca celelalte, Emojiile inseamna o energie afiati in migcare, Ele sunt intense, active si tulburatcare. Iubitea este o stare de spirit si confera o pace interioard fara egal. De aceea, nu puttem pune un semn de egalitate intre iubire si emotie. Iubirea inseamna Putere. inte-adevir, ca reprezintd o putere imens. Un exemplu ideal in aceasti directie este Mahatma Gandhi. Desi tnpta pentru eliberarea Indiei de sub dominafia britanied, el le-a spus in permanenti indienilor: .Britanicii sunt feafii nostei. Noi Ti jubims pe britanici Calea sa a fost calea non-rezistentei fafa de guvernarea britanie’. De aceea, si-a invafat adeptii si nu manifeste aliceva decat iubire fafa de opresorii lor. Atunoi cdnd.ii iubesti dusinaiiii, no ‘mai ai practic dusmani. lubirea fafi de dusmani teprezinté apogeu! avestei stiri de spirit. Ea ti face neputineiosi pe dugmani, care devin incapabili sé ifi mai faci ru. Atunei cand jubesti ou adevarat, nimeni na ifi mai poate face rau. a3 Jubirea nu poate fi aplicatd doar unei personne sialteia nu, Adevarata iubire au poate fi activate au inactivata Ja comand’, Atunci cand iubesti Cincer, este imposibil si jubesti pe cineva si sé detest pe altcineva, Dacd simti 8 jubest! pe cineva rai rmilt decat pe aftcineva, Tnseamn c& primestt ceva in schimbul iubirii tale, deci nu puter vor de iubirea reali, in sensul pe care il dim noi acest concept. Aceasia este fubirea umani, mi cea divin. Ura ta fafi de o singuri persoand arnt masura incapacitatii tale de a iubi alte persoane. Alt! pus, iubirea fa nu poate fi mai mare decdl ura pe care 0 manifesti fata de cineva, ‘Atunci cand iubesti pe cineva pentru ch se poatté frumos cu tine, tu manifeti o inbire ‘umana, mu cea de care vorbim noi, Dack persoana respectiva 5-ar purta url cu tine, este evident C8 ai uri-o, Adevarata jubire este nccondifionaté. Ea H iubeste in egal m&suri inclusiv pe cei care pun, Exemplut lui Gandhi ne ara eat de eficienté este aceasti iubire gi cum trebuie apficaté ea. Jatd cum trebuie si iti masori iubirea. Dacd doresti st affi unde te situezi pe scara jetarhied a iubiri, iat cum (rebuie si procedezi, Propunesti si jubesti im mod egal pe tof one Capacitatea ta de a face acest lueru reprezini8 cea mai bund masuré a iubirii tale reale, respectiv a nivelului peeare ai ajuns pe calea iubirii, Pentsu ati testa aceasth capacitate, gandeste-te la dusmanii 3 siishiguessansiantabyeeetseeasctniaimaaiocinsamtatetnt ti, Daca fi se pare Tne prematur, gindeste-te la ii care iti ics tn cale. Examincaza-ti atitudinea fata de ei Propune-fi ca scop adoptaren unei alitudini egale de iubire fat& de toatd lumea. Repeti-ti in permanenfa: Tu egti.una ou mine. Eu sunt una cu tine." Gandeste-te c& acesti striini reprezinta marea ta familie, Orice femeie ar putea fi mama ta, Orice barbat ar putea fi tat8l tit. Orice-copil ar putea fi copilul thu, Nu vei putea ajunge la aceasti atitudine decat prin infelegere. De altfel, aceasta este semnificatia real a cuvaintului iubire. Numai in acest fel iti vei putea menfine iubires fara de tofi oamenii. Numai asa vei inceta si le mai faci rau altora, Doreste-le intotdeauna oameniloc sé ist indeplineasck propriile dorine; nu astepta de la ¢i sii faci ce vrei tu. Propune-{i intotdeauna si jubesti, nu si fil iu- bit. Iubirea realé nn poate fi posedati. Ba poate 6 experimentat’, dar numai ce o reacfie Te propria ta iubire, Asteptarea egoticl de fi inbit poate conduce Ia 0 slare de fericire temporard, dar pe termen lang balonul se sparge. in schimb, atunci cand emani.ju- bire, este imposibil sé nu fii iubit la randul ta Tubirea este cel mai ugor lucru din fume, dar mai intdi de toate trebuie sii o descoperi. Realitatea este cai nevoie de un mare efort ca sa nu iubest. “Atunei cand iubesti, tu te simfi una eu ceiialti. De aceea, te simi impacat gi toate luerurile iti vin io intdmpinare ia modui cet mai armonios, Confuzia se datoreaz’ ideii pe care gi-o face egoul in Jegaturi cu iubites. Aceast perspectivit stra 35 beens + este foarte prevalent in societatea modern’. Ea consideri ci atunci cfnd diruiesti ceva, ai de pierdut sau ramai cu mai putin. fn realitate, atunci € cand iubegti ca adevirat nu percept diruirea ca & pe un sactificiu personal sau ca pe o renunfare “ia interesele tale in favoarea intereselor altor & Sporsoane. Este imposbil sii faci ru atunof cin 4) lubegti, Majoritatea oamenilor ered contratiul, dat "Ye ingeala grav, x Tubirea este cea mai puternica forta din ‘ Jume. <~ Este imposibit s& fii ranit atunci cand iubesti ” cu adevirat. Acest lucru pur gi simplu nu se poate intémpla, Atunci cdnd iubesti, te simti automat sbine, ba chiar exaltat gi fericit. De fapt, nicio alti emofie nu se poate compara cut aceasta stare de bine. Atunci cnd iubesti in permanenja si pe ‘ot oat Jumea, triiesti automat o stare generalit de AS. « bundstare, ca gi cum totul ar fi in reguld, ca si cum tofi oamenii ar fi minunafi asa cum sunt. Aceasta <2 este perspectiva asupra lumii atunci cénd iubesti, ) Dimpotrivi, atunci cfind uriisti, intreaga lume igi apare intt-o lumina hidoast, distorsionaté gi agtesiva. De aceea, nimic nu este mai sublim deedt si inveji acest mic secret al jubirii, Atunci end infeiegi conceptul de iubire ti se dezviluie puterea din spatele acestuia, care este mai mare decit cea a unei bombe cu hidrogen, Iubirea' este cea mai putemicd forti din Univers. 36 ‘ : i ; i | i i Desigur, ca nu are nimic de-a face cu ceea ce ai recut pin acum ci este iubirea. De fapt, definifia ei este chiar Sincle tau, cu 8 mare, care echivaleazi cu Dumnezeu, Intr-adevir, Dumnezeu este iubire, Simulan, El este atotputernic. De aceea, cine are acces ta iubire divin’ are acces inclusiv fa atotputerea fui Dumnezeu, Un individ care nu dispane de nicio alti ama decat jubirea poate tine piept intregii lumi; atat de mare este puteres iubisii! Mai mult decdt atat, iubirea permite sccesul nu doar la intreaga putere Universului, ci si la ‘intreaga fericite si cunoastere a acest Amplificarea capacitafii de a objinitt numai prin practicaren iubi sptineam, incepe intotdeauna cu membrii fami tale, apoi cu prietenii si in final cu stréinii, Apropo, principalul luerw pe care @ asleapt’ un copil de fa patinjii si este iubirea. El nu poate fi paciilit in aceasta privints. Copii stiu ce simi adult si intuiese imediat emofiiie acestora. Copiti nu ascultd cuvintele adulfilor. Acestia se pot amigi singuri sau intre ef prin cuvintele for, dar nu Ti pot pkeali pe copii, Atunei cfind ti eferi iubire unui copi, aceasti iubire se amplifict automat in el, si astfel i condifionezi si duct o viafa mult mai fericita. Intotdeauna le-am spus clientelor mele mame: »Dacd dorifi si vil ajutati copiii, ajutati-va mai intal pe voi fnsiv’." Aceasta este cea mai bund modalita- te de e-ti ajuta copilul. Dac doresti si i oferi iubi te, trebuie si stii mai intai de toate ce este iubirea, 37 88 {io cultivi si s& devi eapabil sf iubesti. Atune! cénd un parinte igi iubeste cu adevtrat copilul (in censul pe care il dm noi aici.conceptului de iubi- re), intre el gi acesta nu poate exista decd cea mal perfect stare de ermonie. . Dificultijile ou care se confrunta atit de multi parinfi in relafia ou copiii lor in societatea i modemi se datoreaz’ in exclusivitate faptului c& : primii au uitat ce inseamn’ jubirea. Practic, mu ‘cunose familie cate si nu se confrunte cu astfel de dificultati, Acesiea pot fi mai mari sau mai mic dar existé in toate famitiile, Acesta este unul din diciife care atest enorma confuzie in care se abate societatea moderna, care nu mai face de mult deosebirea inte adevaratele vatori (cele pe care oamenii av venit si le descopere in aceasta lume) 4 falgii zei pe care ti mumim bani, faim’ etc. ‘ Cu cat practici mai mult iubirea, cu att mai mult te identifici cu ea. Cu eft jubesti mai moult, cu atét mai ugoara devine practicarca ubirii. Cu eat capacitatea de @ iubi devine mai mare, cu atét mai mull se manifest armonia universal in viala ta, inelusiv prin abundent, frumusele gi fericire, lubirea reprezints ceputul unui cielu ascendent care nu se mai incheie niciodaté. Dac doresti sf iubit, cea anal siguri cale consti fa 4 incepe prin a iubi tu insu De fopt, aceasia este si singura cale, intrueét tot ceea ce oferim noi se intoarce intotdeauna la noi. 38 Iubirea este cel mai ugor jucra din lume. Pomeste de ta premisa ci fa ora actuala mu iubesti, Dac& mu-fi dai seama de asta, acest lucru se datoreazA atitudinitor gresite pe care le-ai adoplat de-a lungul vremii, antipatiilor tale, respingerilor gi ‘rid faféi de un individ sau altul, faji de un grup de persoane, fafé de o categorie, fata de un popor sau faffi de o rast Astfel de atitudini nu fac decat si te indepirteze de iubire, actionand ca nigte fumigene si ficdndu-te si iff wifi propria eseng’, care este chiar jubirea cea mai pura, Ca urmare a acestor atitudini lipsite de iubire, ta uifi practic cine esti cuadevirat. ‘Atunei cand na esti capabili s& emiti iubire, cxperienfele tale de viati reflect acest incru, reduedndu-fi si mai mult capacitatea de a iubi. Se creewzi astfel un cere vieios. Atunci cfind nu iubesti irebule sa fii tot timpul in garda, sai te protejezi. De pild, dacd nu iubesti lumea in care tSiegti, rebuie si fil intotdeauna precaut, si nu doar impolriva unei pessoane, ci a Tntregii lumi. Aceasta atitudine te determin’ s& emili din ce in ce mai multe ginduri negative, s& devii din ce ip ce mai defensiv si s& acumulezi din ce in ce mai mult teams, care iff invadeaz’ subconstientul. In final, te alegi doar cu un nor de ginduri negative care incearod si te protejeze de Inmea exterioar’, de care te simfi complet separat, ca gi cum ar fi dusmana ta, ‘Atunci cénd iubesti intreaga lume procestl se inverseazi. Nimeni nu iti mai poate face réu. De aceea, mintea ta se linigteste, permigindu-fi si 30 iti experimentezi sinele reai, a cdrui esenfi este fericirea cea mai pura. Aceasti esenfi si fericire absolut care exist in tine este acoperit’ de gandurtile tale, care actioneazi ca o ceata. Din cauza lor, tu ai ajuns ‘sf te consideri limitat, Astfel de ganduri negative te fac sf ulti cl esti o fiinté spirituala eterna, cw un potential infinit. Din cauza lor, tu ai devenit incapabil si te mai,bucuri de viata. Daca doresti ssh inversezi procesul, fot ce trebuie si faci este sf elimini aceste gandisi si si ifi linistesti mintea. in acest fel, ceea ce va riméne va fi fiinja glorioasé care ai fost intotdeauna, Aceasta este absolut perfecti si nu se poate schimba vreodatil, Raspunsul este iubirea. Ceea ce cauti iu prin fiecare gest ai tau este indiferent dack acegtia realizeazi sau au acest Jucru, pentru ci iubirea reprezinti cea mai mare putere din Univers. De aceea, ea are puterea de a-i transforma pe oameni. Tubjrea este rispunsul la toate problemele. De aceea, indiferent cu ce problem’ te confrunti, dack Ii vei proiecta jubirea asupra ei cu © intensitate maxima, problema va disparea imediat. in consecinf, mr-fipierde nieiodatd speranta, Porneste de la premisa cA torul va fi bine, of totul este in regula, gi proiecteazi\-{i jubirea asupra tuturor celor implicafi gi asupra situaiei in sine. Vei constata c& problema ta se va rezolva de la sine, indiferent cat de dificil ti se pare la ora actuala. De altfel, daca ai fi capabil sa iubesti mai mult, tn viata ta nu ar mai apiirea niciua fel de probleme. Cand iubirea este perfecté, orice problema dispare instantaneu. Puterea gi efectele iubirii sunt extrem de evidente, Tot ce trebuie si faci este si o aplici, gi te asigur of ceea ce se va intdmpla in viata ta va fi iubitea, nimic altceva. De altfel, asta fac tofi pe placul tiu. oamenii, chiar daci au isi dau seama. Fil cinstit Intr-adevir, iubirea este o forfé extraordinar ca tine insufi si intreaba-te ce anume cauti atunci de puternica. cand actionezi ftr-un anume fel? Vei constata c& in ultima instanfa caufi iubirea, La fel procedeazi si ceilalfi oameni. Tubires este obiectivul suprem, semnificajia oricdrui progres. Complexitatea la care a ajuns viaja modern nu reprezint un semn ‘Nu pofi avea ins4 acces la aceasti fort decdt iubind tu insufi. Cu eft vei jubi mai mult, cu atét mai mare va fi iubirea de care vei avea part. Tubirea si-a ajutat sit devin mai impdcat si si accept nati usor toate situafiile prin care tree. Am ajuns astfel sit sint o stare de iubire faa de toaté lumea, si dintr-odata viaja mea a devenit infinit mai ugoarat de progres, céci oamenii nu mai sunt fericifi, Jar motivul este cft se poate de simplu: ei au uitet si iubeasca, Practicarea ivbirii influenfenzi toti atomii din Univers, Ea ij influenteazi pe tofi camenii, wo = GE, California 4 Am facut 0 pauzd in filmarea serialului ,Dinastia” si pram decis sd studiez aceste principii, fn acel moment ma aflam tnur-uiad din momentele cele mai stresante din viafer mea. Prin aplicarea acestor principti, am reugit sii scap de _frustrare si de axietate, Metoda chiar fmctioneazdt! ~Joan Collins, autoare gi actrifa faimoast CAPITOLUL 4 CE TREBUIE SA FACI CA SA TE BUCURI DE IUBIRE Lester Levenson te va invaja ce este iubirea. Tu ce simfi in Jegturd cu ea, in momentul de fai? Tati cdteva exemple despre ceea ce cred oamenii in aceasti privinta: Le place ce spune Lester, dar au manifesta iubirea. Nu stiu ce s& facd pentru a se bucura de ea. Se intreaba tot timpul cui s8 0 obfing, nu curs si o darviascd. Unii sunt speriati sau furiosi atunci cdnd vine vorba de iubire. Alf igi fac geiji. Incapacitatea de a se bucura de iubite este foarte frustranta pentru ei, Din cauza ei, acesti oameni sunt tot timpul intt-o stare de spirit negativa. Se fem cfi nu vor aven niciodata parte de iubire. Multi ‘oameni sunt furiosi pentru ef nu sunt fubifi suficient de mult, sau poate chiar deloc. Din aceasti cauzl, se simt disperafi, Aceasta stars i-a urmarit intreaga viafé. Tot ce isi dorese ef este si alba parte de mai multa iubire. Ai remarcat? CAnd ai citit cuvintele de mai sus, ai simfit probabil o stare de spirit negativa, nu-i aga? Explicafia este simpli: toate gindurile si cavintele negative genereazi o stare de spirit negative. B bire nu rostesc Camenii care simt cu adevairat starea ds astfel de cuvinte si nu tréiesc astfel de emofi Tu de cAth iubire te bucuti? Rezerva universala de jubire este infinité, aga e& ar trebui sf te bucusi de oriedt de mult inbire doresti. De fapt, ar trebui 38 fii tot timpul plin de iubite, astfel incSt sa poti spune oricdnd: ,, Viata mea este plini de iubize." Oamenii care cunose iubirea reali consider oil aceasta este infinité, Et se bucurt de intreaga iubite pe care gi-0 dorese. Dac fi intrebi ce simt in fegaturd ou iubirea, ifi rispund intotdeauna: ,Ma face si mi simt fantastic, si 0 spun plini de entuziasm. Acesta este rispunsul lor atunci cdind vine vorba de inbire. Exist o lege universala care face ca toate lucrurite pozitive sé alragivalte lucruri pozitive. Datorité ei, oamenii plini de jubire atrag si mai mult iubire. Motival pentru care se bucurl de atdta iubire este faptul e o privese tntotdeauna intr-o lumina pozitiva. Ori de cite ori se gandese la iubire, ef consider ci se hucura de aceasta din abundenga. ‘Aceeasi lege universal face ins ca toate lucrurile negative st etragt alte lucruri negative. Astfel, gindurile si sentimentele negative asociate cu iubirea conduc la gi mai multe ganduti si sentimente negative legate de aceasta, gi implicit la tot mai putina iubire efectiv’s Oamenii plini de iubire emit tot timpul ganduei pozitive legate de aceasta. De aceca, oriunde s-ac duce, ei sunt ati ct jubire. Lacrurile pozitive atrag intotdeauna alte ucruri pozitive Dimpotriva, oamenii care se lupta din risputeri ca st objind iubirea, care o caula pretutindeni, dar nu o gasesc, si care emit génduri negative legate de ea o resping pur si MW | 4 tice abet tia occ bate simplu, din cauza negativitat de iubire prin ganduri de gem Nimeni nu ma iubeste."* ‘Atunci cdnd te géndesti tot timpul la ceva, tw il atragi din ce in ce mai mutt in vila la, $i astfel cercul vicios continua De accea, daca doresti si te bucuri de iubite, adopt © atitudine pozitiva faja de ea. Aceasta este singurn cale, Devino pozitiv gi ti se vor intimpla din ce in ce mai multe luecuri pozitive, Asa spune leges. Este cat sc poate de sirmplu. Cum poti adopta o atitudine pozitiva? Este usor: tot ce trebuie si faci este si scapi de negativitate. In cazal iubirii, trebuie s& scapi de sentimentele tate de ne-iubire. in acest fel, vei experimenta din ce in ce mai multa iubize. Nu vei putea face ins acest Incru dack nu vei lua o dccizie constient& in aceasti directie, Propune-ti sa elimini sentimentele negative gi lipsite de iubire din viaja ta, Devino pozitiv si bucurd-te tot timpul de jubive intreaga iubire din Univers iti sta fa dispozitie, asteptand doar ca tu so accesezi. i lor. Fi se indeparteaz’ singuri »Nu mi bueur de iubice. Nu ag fi crezut niciodaté ca m-as putea simi adit de bine. Acum dispun de un instrument pe care it pot folasi in fiecare zi a viegii mele. ~YM, California 45 4d CAPITOLUL 5 CEL MAI IMPORTANT LUCRUPE i CARE IL POTI FACE Iubeste-te pe tine insut lubirea de sine este cel mai simply lucru din lume, dar gi cea mai inteligentd atitudine pe care 0 pofi adopta. Ni este mai ugor decét si te iubesti pe tine insufi Jubeste-te pe dine insufi. Aceste céteva cuvinte iti pot schimba viata $i iti pot aduce la picioare tot cea ce ifi dorest Dacii te vei iubi pe tine fnsufi vei fi mai fericit decat iti poti imagina la ora actual. Pana acum nu te-ai iubit pe tine tnsufi, penta ci egoul prefer infoideauna si se autoflageleze pentru cele mai marunte lueruri, Daci mu ma crezi, siudiazi-ti mintea. Verified de edte ori pe zi te condamni singur pentra cele mai iminore Jucruri. Dac nn gisesti un loc de parcare fiber, te condarini singur. Dact fi s-a récit cafeaua pentru ci mu ai avut timp s% 0 bei, iff vine sf te injuri, Daca fi-a iegit un cos pe fat, iti spui Juoruri unite, Astfel de ganduri negative la adresa ta ffi tree o ptin minte de o mie de oti pe zi, Mintea ta se joaci cu tine, far tu ii dai ascultare! in ce fel te pot ajuta astfel de ganduri negative la adresa ta? fn niciun fel, cred c& esti de acord cu mine. in mod paradoxal, egoul este convins cf in acest fel ifi face un bine. In realitate, singurul bine" pe care {i-l face este cf iti da dureri de cap, de stomac, de spete gi dureri susculare, Mai mult decat att, asa apar necagurile financiere gi cele din cadrul relatiilor. Ce-ai zice si chemi pe cineva acasi Ia tine cu 0 bat de baseball si si ii cert 88 te loveascd cu ea? Ti se pare 0 pros- tie, nui aga? Bi bine, chiar asta faci tu insuff atune} cénd condamni sau te minimalizezi singur din diferite motive. Este ca gi cum te-ai lovi in cap cu o batd. Nu este de mitare o& la sffrsitul zilei te simi epuizat. Ce poate fi mai absurd de atat!? Procedénd astfel, tu te privezi singur de fericirea pe care o meriti. In acest fei, viata trece pe Hingii tine, iar tu esti ineapabil si te bucuri de ea, Gandeste-te pujin: nefericirea ta este propria ta opera. Pana acum, fi-ai ivosit singur viata gfndindu-te in cele mai negative moduri la tine insufi, Nu intimplator ai ajuns si fii bolnay, si te simfi mizerabil si lipsit de enetgic. De aceea, a sosit timpul s& iei o decizie: doresti s& continui in acest fel, acuzindu-te singur, iar apoi simfindu-te rusinst gi vinovat, sau preferi si schimbi complet aceasti stare de Iueruri? Autocondannarea nu iti face aiciun bine, Ea nu te ajutt si devii nici maj ferieit, nici mai sinitos, De fapt, nu te ajutd sé atragi nimjc bun in viafa ta, pentra cd este o vibrajie negativa. © Nimic negativ nu poate atrage vreodati ceva pozitiv. De aceea, ia chiar acum decizia si renun{i sa iti mai advesezi yreodat un gand negativ, oricare ar fi acesla, Aceasti 48 alitudine nu te ajulé cu nimic. Dimpotriva, Mai bine ja decizia si te iubesti pe tine insu gi ncearcd sa i oferi pe zi ce tree din ee in ce mai mult iubire, indiferent de opozitia egoului tiu carcotas. " Daca doregti, tu i pofi schimba viafa inte-un mod radical. ‘fe pofi simti fantastic in piclea ta. lubegte-te pe tine insuti gi te vei convinge. Am rernuat complet sii mé mai candann singur peniru cel mai mie fleac, dar si pentru lucrurile importante. inainte nici ms ag fi crezut e4 acest lucru este posibil, De atunci ma siritt plin de energie $i de fevicire, dupa multi ani in care mam simpit epuizat si deprimat. Mintea mea a devewit mult mai claré, dar si nsult mai sening. Am cdpatat in sféirsit incredere tn mine insumi, Ani la rind m-aen sinyit un ratat, dar acum ain ajuns sit cred cf pot orice. Imi dau seama e& principalul motiv pentru care am avut 0 stare de sptrit aidi de negativa a fost propria mea atitudine fapa de mine Insumi. Ei bine, em renuntat la aceasta peniru totdeauna, ~LUF, California Jubeste-te pe tine insufi, Incearca aceasta noua atitudine, Voi avea surpriza si constafi cd este minunati. De fapt, te vei simfi mai bine decat e-ai simfit ani la rand. lubeste-te pe tine insuti, iar viata ta va deveni neverosimil de finmoasi. Tubeste-te po tine insufi, si vei cunoaste o fericive pe care nu {i-ai fi imaginat-o niciodat’. Indiferent cat de muite dovezi ffi aduce egoul c& nu me- Vif 98 fi fericit, cB esti un ratat, ¢& ai dat greg ctc., iubeste-te g pe tine insufi gi vezi ce se intdmmpls in continuare Nu-ti mai Pe jalta minteas ascultiefiinima, Nui asculta nici pe cella sameni, dac& au o atitudine contrard; tu iubeste-te pe tine insu. ‘act vergi cafeaua pe tine insuti, tubeste-te. Dacd seful tau fips la tine, iuboste-e, Daci primesti o serisoare de Ia un creditor, fubestete, Dack nu mai ai niciun ban in cont, ‘ubeste-te, Daci fj pierzi portofelul, iubeste-te, Chidr dack sofia ta fuge de acasé cu. vecinal, tn iubeste-t pe tine insu jndiferent de ceea ce se intimpld in viaje ta, iubeste-te pe tine insni, Mergi chiar mai departe si tubeyte-te pe 74 ce trece mai moult, Lumea nu va deveni mai pufin haotied deeat este acum, dar pentru tine se-va schimba, Daca te vei iubi pe tine insuti, tot ceea ce fe Inconjoard va deveni mai pozitiv. Ceilalti cament isi vor schimba atitudines {ati de tine, ba chiar vor pirea ei ingigi mai fesiciti, permitndu-fi astel s& te simi tw insuti mai fericit. ubeste-te pe tine Insusi st toate problemele tale vor dispirea. fn urma lor nu va mai rimane decal fina fericita gi plind de iubire care a fost dintotdeauna, dat de care ai uilat multa vreme din caza mstii negativititi po care ai adoptal-o. Tubeste-te pe tine insuti timp de mumai o siiptamand vei vedea cit de bine te vei simfi, Metoda este simpla, nu te cost nimie, dar ili va oferi practic totul. Tubeste-te pe tine insuti gi ivbirea va vent fa fine, Odats cw ea, vei primi toate lucrurile pe care fi le-ai dorit vreodat. ste eft se poate de simp: iubeste-te pe tine insujil 50 1 1 { | CAPITOLUL 6 PRIVESTE CUM VIATA TA INTRA INTR-O SPIRALA ASCENDENTA : Iubirea este cea mai puternied forfi din Univers. ‘Adevarata iubire este mai putemnick decat © bomba ou bidrogen. Ea trebuie ins’ infeleasi gi aplicatd. lubeste tn flevare 24 mai mutt decat in ziua precedents. Dac nu if place o situatie cu cafe te confrunfi, aceasta se va transforma de la sine dack vei iubi mai mult. De fapt, iubirca are capacitatea de a transforma orice situagie fntr-una perfects. Ce inseamni aftrmatia cA ,iubirea trebuie aplicata“? Mai intdi de toate, inseamn’ s4 nu maj uristi pe nimeni gi nimic, Acest lucru suni mai ugor decd este. Cafi oameni ar ridica mina dacd i-a5 intreba daca urdise ceva sau pe cineva? Probabil, nu prea mulji. Jn realitate, cine nu se affé in starea de iubite se afl& automat in cea opusti, de urd sau de respingere, intr-o m&surd mai mare sau mai mica. Opvsul iubisii poate lua multe forme. Una dintre acestea este dezaprobares. Atunci cfind dezaprobi o situayie sau St pe cineva, energia negativa a dezaprobirii se afla in tine, Datorita unei obignninte de lung duratA, tu ai ajuns si erezi 4 este normal sii te dezaprobi singur sau sf ti dezaprobi pe cejlalfi, Te-ai autoconvins chiar c& aceasta stare este sinonima cu luciditatea gi cd ifi este beneficd, ferindu-te de multe tncruri rele, Dack vei exarnina ins& lucrurile din perspective adevarului, vei constata & ea nu face decdt si te submineze. Cel mai bun punct de plecare pe calea iubirii este iubirea de sine. in acest scop, apreba-te in permanen{a, orice ai face. Inainte de a te culea, gandeste-te cA te aprobi pe tine ‘nsufi; imediat dupa ce te trezesti, 1 acelasi lucru, Desigur, egoul tiu se va opune, Incercnd s& te faci s& uiti de aceast’ decizie, Opune-i-e la rindul iu, Propune-fi si iti aduci in permanenja aminte de decizia ta de a te aproba singur. fn acest fel, iu scurt timp vei constata of direcjia ta in vial se va schimba, devenind mai pozitiva. Aga cum spuneam, aplicd iubirea. [ubeste din ce in ce mai mult. in acest scop, incepe prin a te elibera de ne-iubice, Aveasia poate lua multe forme. Una dintee ele este dezapto- area, De aceee, incepe prin a elimina dezaprobarea din viaja ta (in primul rand, cea fat de tine; apoi i fafa de ceilalti). Dac nu vei mai cultiva ne-iubirea, iubicea va inflori singuird {in viaja ta, ctici ea reprezint’ esenja flingei tale. Tu ai uitat acest Jocru. Sentimentele de ne-iubire te-au fEcut sh uiti cd starea ta naturald de spirit este iubirea cea mai pur. Daca fe vei elimina din mintca ta, oeen ce va riméne va fi starea ta naturali, de iubire puri. Cum poti face acest lueru? Usor: este o simpli decizie. Poti remunja la sentimentele de ne-iubire? Da, pofi. Elimind-le din viaa ta gi descope cesenfa plind de iubire, care nu a disparut niciodats, 2 i ad es cet a3 De indatd ce o vei descoperi, viata tase va transforma radical in bine. Altfal spus, vei intra fntr-o spivali ascendenti care nu se va miai incheia niciodata. Lester obignuia si spund frecvent: ,Bu nu stiu decit ce pot face cu." lati cateva exemple de actiuni ptine de iubire si efectele pe care le-aut avut ele. Bu 31 colegit mei de mumed eran supusi unet mari presiuni, intrucdt trebuia sé concepem testele pentru un sistem de coutrol aerian. ined si mai mare era presivnea asupra colegilor nostri de la design. Ni s-a spus chiar sé imu ii deranjdm pe acestia nici mécar eu o simpla intrebare, Documentajia pentru testele pe care irebuia sé le concepem pentru un sistem atit de complex era insufietemti. De aceea, cnr depiisit cu mult termenul limita pentru proiect. Din acest motiy, conducerea superioard fi schimba la fiecare cdtevir hou pe sefii nostri, edict niment nu reugea sa ereeze sisienul de festare necesar Jn cele din urma, s-a optat pentru aducerea uni sef foarte dur: Nu if pot compara decét eu Saddam Hussein. Era un om foarte ameninfittar, care fipd tot timpul la noi, A dat pe loc afard céjiva colegi, flirt nicio justificare. Ne-a creat un program de lucrit imposibil de respeciat. Pe seurt, oaté humea tl ura, iar acest lucru parea sé Fi facd placere Him, m-am gandit in sinea mea, ce caurd acest individ in viaja mea? Ce lecfie a venit sé md inveje? ‘Moan decis sa renuzt la decaprobarea pe care 0 proiectam asupra lui $i sa 0 inlocuiese cu aprobare. 33 : a F t t } t -a dovedit c& pared era un bureie, aspirdnd intreaga jubive pe care 0 proiectana asupra Iui, A inceput prin cenit ‘acorda o atentie specialt tn cadrul sedintelor de lucru, fcdind mict glumife si chiar pisirandwmi loc tanga el. Le ‘carea inrediat celorlalfi sii se mute dacé imi ocupan ,,focul meu", Inti cerea sit vin frecvent in biroul hui car st discutiim. fn ioe sa imi facd scandal, asa cum am crezut fa Inceput, mde intreba de sanittate, iar in scurt timp am ajuns sé discutdim despre filme, despre regiumea rural in care a crescut $4 despre copilavria Ini. 1A inceput apoi sé se poarte mai fiumos eu colectivul de Iueru, iar oamenii i-au rdspims cu aceeasi monedit. A nceput sii ne spund lucruri frumoase, cu ar fifaptal oft ne descurcam de minune sicd era mandru de noi. A mai lucrat cdteva funt la proiect, iar conducerea Ia liudat peniru ed rengea si menfind programm de lucri creat. Cand a plecat, ne-avs tuat rdimas bun de deel, far el nea imbraigat. . ‘A fost cea mai uimitoare transformare pe care am viiruto vreodatd, A reacfionat imediat la simpla mea intentie constientd de a-l aproba, pornind de la premisa cf 1m exist ‘om eare sd mi cate iubirea prin acfiunile sale. Jar reacfia Tui a fost una evident, reala si plind de iubire “4m paistrat paind astézi cea mai purd si mai necondifi- onata iubire fajii de acest om. Ort de cate ori inti amintese de el, md oprese pentru o clip din ceea ce fac si tt transmit mental aprobavea mea. Puterea fubirii este nelimitata. Am descoperit acest Jucru prin propria mea experienji de viaté. —Jodi Can, Arizona Se CAPITOLUL 7 EGOUL OPUNE REZISTENTA Rozistenja opus de ego inbirii de sine se traéuce prin incapacitatea de a te iubi pe tine insufi. Propria ta minte'se opone acestui Iucru, Aceasti rezistenf’ te Impiedicd continui calea, ancorindu-te Tn recut. Din eawze ef, ta mu faci ceea ce ar webui sf faci pentru a-fi ugura situatia. Rezistenja te face si te cramponezi de ne-iubire gi de negalivitate, Dimpotriva, iubirea de sine te face fericit, Sinilos si bogat. ntr-o zi frumoasii de vara, un batrin de 80 de ani Ricca o ascensitine pe o cirare de munte, insolit de prieteni mutt ‘mai tineri decat el. Dintrodati, bitrdnul a inceput si alerge in sus pe cdrare, provocandu-gi prietenii si tind pasul eu el. “Toati {umea a inceput s& alerge, pind efind gmpai a ajuns pe culmea colinei. Cand tinerii au ajuns in var, erau transpirati si g&fdiau din greu, dénd semne de mare disconfort, Ceea ce au vazut le-a tajat ins& respiratia, Batrdinul in varsta de 88 de ani se afla in fafa lor, zmbind amuzat, Respira normal gi nu transpirase niciun pic. Batrfnul de 80 de ani era Lester Levenson. La fnceputul acestel cBrfi ans povestit ca la varsta de 42 de ani, medicii i-au spus lui Lester ca na mai are deoat dou stptiimani de trait. 35 Pus in fata acestei condarandti Ja moarte, Lester a infeles ci singura sa sansa de salvare era iubitea. Ela descoperit c3 prin renuntarea la ne-iubire, Ia dezaprobare gi la celelalte emofii negative, isi poate amplifica automat iubirea. in acest fel si-e vindecat trupul, situatia financiara si intreaga viafa. Lester a renunfat pentru totdeauna la rezistenta opus’ iubirii sia mai triit inci 40 de ani, timp in care le-a impactisit semenilor sai eoea cea afial. Pe tine ce te opreste sii faci acetogi Iucra? Si tu poti trece prin via} cu aceeasi vitalitate cu care aurcat Lester acea colin la 80 de ani! Singurul hucra care te impiedicd la ore actual si te bucuri de aceeagi fori este rezistenja pe care o opui. Aceasta sc datoreaz4 tuturor sentimentelor negative pe care ie-ai acumulat de-a lungul timpului, de genul; Nu-mi place de cutare sau de cutare. Detest cutare situafie ete." Astfel de sentimente sunt negative si lipsite de iubive, Ele opun rezistenti, fcandu-te sa ifi peri sufial la eel mai mie efort, De eate ori nu ti sa intamplat si ajungi acas’ si s& te prabusesti pe canapea, incapabil sa mai faci ceva din cauza epuizarit? Cauza acestei oboseli este rezistenfa pe care o opun sentimentele tale lipsite de iubire. Aceasté energie negativa s-a acumulat in tine intreaga ta viata. ‘Nu te-ai intrebat niciodatd de ce obfii rezuitate negative sau nu atat de pozitive pe cat fi-ai dori? Ei bine, acesta este riispunsul. Rezistenta pe care 0 opui te menfine ancorat in mlastina ne-iubirii, impiedicéndu-te s& te bucuri de tot ce are de ofevit Universul, Sentimentele tale negative de ne-lubire te-au ficut si wifi de sinele tiu natural, plin de energie pozitiva si de iubire. 56 Cele dowti tipuri de energie se contracareazi reeiproc, iat yie nu iti mai rlimane niciun strop de vitalitate. Aga se explica de ce te prabugesti epuizat pe canapea Ja sfirsitul zitei, Pe de alta parte, faptul ci a reusit s4 inverseze acest proces explica de ce Lester, tn vérsti de 80 de ani, a reusit sf fe-o ia inainte acelor tineri in ascensiunea montand, fr 8 isi piardd suflul si ajungand primul pe culme. Rezistenta pe care o opune mintea sau egoul este precum un virus care atacd programele unui calculator, Din cauza programului negativ al virusului, celelalte progranie nu mai pot functiona corect. In mod similar, programul mentat nu ‘mai poate finefiona corect din cauza programelor negative ale sertimentelor lipsite de iubire, Daca acestea devin prea numeroase, computeral ti mental nu mai valoreaza nimic, puldndu-fi chiar distrage viaga, Jini vine din ce tn ce mai usor sii execut sareini eu care nu sunt familiartzat, am din ce int ce mai multd energie. Sinultan, ma bucur din ce in ce mai mult de ceed ea fac. Am in permanente o stare de armonie si de pace interioaré, Rareori mii mai indispune ceva, si chiar si atunei imi revin foarte rapid. Mé s-a imbundtitit chiar i vederea, ba chiar si serisul de manda devenit mai elegant! IW, Minnesota Cand incepi s&iti stergi virusiimentatuiui, viajaia devine din ce in ce mai frumoasi. Mintea ta nu se mai opune iubi Chiar gi rezistenta acumulatd in trecut tinde s& dispar, i tive infloreste sinele tiu plin de inbire si intotdeauna fericit. ascuns pind acum de sentimpentele tale de ne-iubire. In acest ia ST fel, computerul tau mental incepe sf funejioneze perfect, aga cum d fost conceput, si totul in viaga ta se armonizeazi. Sterge vieusul rezistenfei pe care o opui iubiril. Deschi- de-te in faa sinelui tau real, care este atotiubire. Vei constata ca intteage lume va rispunde acestei deschideri intetioare, jn maniere pe care la ora actuala nici mécar mu te pofi bani. Tutte opui in vreun fel iubirii, exprimarii acesteia, iubicii de sine? Orice sentiment negativ pe care il manifest (in orice context) reprezinta o astfel de rezistenfi. Matea majoritate a celor circa sapte miliarde de locuitori ai planetei ma sunt fericiti, nu se bucurd de sinitate si de abundenta, dar mai presus de toate nu iubese. Nu trebuie s& fii gi tu la fel ca ef, Rentnfé Ia dezaprobare. incepe prin a te aproba pe tine insufi, Continué apoi prin aprobarea celor ou care ai de-a face. Aprobi-{i contul bancar, indiferent oft de gol este. Aprobi-fi partile boinave ale corpului. Aprobi-te in totalitate, Raspunsul la orice problem’ este iubirea de sine. Ea este capabilt si transforme orice persoani gi orice sitnafie, Jubirea dizolva toate necazurile. Daci doresti ins& s& faci loc Juminii sale strilucitoare, va trebui si remunti la sentimentele negative, intunecate, care ijt preocup® inima si mintea. Jncepand din momentul in care am renuntat la opozitia fet de iubirea de sine viata mea sa schimbat radical. Produetivitatea mea la servieiw acrescut, Mintea mea a devenit mai limpede, Am cdipitat mai ntultd incredere in mine insumi. Am incepul si reactionez mai calm ta situagifle din viata mea, indeosebi la cele dificile. ~YAMLD,, New York 38 | Viaja mu este altceva decat o sumi de decizii, Dack doresti, tu poti face orice. De pilda, poti s& te umpli de iubire. Pofi si renunti fa dezaprobare. Le pofi oferi tuturor aprobarea ta, gi asta din ce in ce mai mult pe zi ce trece. fn final, vei ‘putea ajunge si aprobi totul si pe toata lumea. Jubeste-te pe tine insufi. Iubeste-i pe ceilalfi oamen ‘Nimic nu este mai simpln decat s8 jubesti. Este doar o decizie personals, CAPITOLUL 8 NU AIALTCEVA DE FACUT DECAT SATRECILAFAPTE | M-am decis si scriu 0 carte despre jubirea de sine de- oarece consider cii aceasta este cel mai important lucru din lame. Jubirea de sine este cel mai important lucru pe care it poti face pentru tine, pentru familia la gi pentu planeta. Ea iti va influenfa toate domeniile viefii, inclusiv perspectiva de atisamblu asupra acesteia. Tubirea de sine ii va influenta jn bine situayia Ananciari, starea.de sinitate si relatfile indeosebi cu oamenii apropiati, iar cea mai apropiati fiintd Ge tine esti chiar tu, lubirea de sine te va face din ce in ce mai pozitiv. Cu eft vei deveni mai pozitiy, cu atat mai multe lucruri pozitive se vor acumula in viaja fa. fn acest fel, iubizea de sine ifi va transforma intreaga viafé. Asa cum spuncam, jubirea este cea ‘mai puternied fort din Univers. Atunci cind te iubesti pe line insugi, tu ai acces fa aceasta putere incredibili. Agadar, ce! mai bun lucru pe care il pofi face penttu tine este s& te iubesti pe tine Insui. ot ~ ibesti pe tine Fnsuti, devii mai fericit, fe bucurt de un succes rai mare $t ate iubi pe altcineva atat timp ‘cat nm se Tabeste pe el jnsugi. Un astfel de om este incapabil dle iubire. Cine se iubeste PE el fasugi trieste tm armonie cu ‘Universul gi tot ce isi doreste Fi jese in ntérnpinate, “Atunci cand te iubesti pe tine insufi, te aprobi intotdeau- na. Atunei cand iubesti a adevitat pe altcineva, il aprobi futomat. Oferirea iubiri este sinonima cu oferires aprobar “Aceasté aprobare se traduce intotdeauns prin ganduri covin- te gi sentimente pozitive- Dacl tii place de 0 persoand sat jaca esti muljumit de 0 situasle, ie aprobi automat. Daca iti displace © persoand sat o situatie, tu fe dezaprobi manifes- tanduetiastfe} Incapscitalea de & iubi. Orice formt de energie negativa, cum ar andurile gi emotile negative, traduce prinireo dezaprobare- ‘Atunci find te iv mai sdnitos, si incep! St tie abundenta. Nimeni ne Pot nett atrage iubirea férd niciun inceput si emit inbive mia ‘schimbat literalmente viata ‘As merge chiar pani face spane cdma sala vag 1a O78 actual snot veh onna ca te98 pot face oe ins propun: si asta, rural pen c2 iuhese. Jubirea ental «fort, Paptul cat am = LS, Minnesota practic’ iubirea de sine gi veri ce se gatampli ta viata ta. Ce aici de on wie exerciin practic? / av egt pregatit 8 neepem. Reting inst: nu te limite joan si sitesti cavinteie, ¢F punerle in aplicare. Acordi-fi vied moa Lp 628 SOP a {pi voi ardta in continuare cum sa te aprobi singur astfel jnedt s& descoperi ce este iubirea reala si de unde provine aceasta. Ea nu provine de undeva din exterior, of chiar din sinele tau. Aitfel spus, ee vine intotdeauna din intesiorul tu, Decét sf ifi povestese despre iubirea de sine si despre aprobarea de sine, prefer si if arfit cum ve pot bucura efeetiv de aveasti experienfi. Dact nu te-ai gindit niciodata pind acum la ideea de aprobare de sine, probabil cf te intrebi la ce se refer’ exact acest concept si cum poate fi pus el in aplicare, Mulfi oameni imi pun astfel de intrebiri si imi spun: > Nu infeleg! Cum adicd, 88 m& aprob pe mine insumi? Nu-mi dau seama Ta ce te referi.* Dact la fel gindesti gi 1, inseamna ef te dezaprobi singur, te condamni si te minimalizezi pe tine iusuti, cel putin la nivel subconglient, dacl nu chiar congtient, Aga cum ii spune numtele, subconstientul face lueruri pe eare minter congtient& nu fe realizeuz’, At8¢ timp ct nu estl capabil sé te iubesti neconditionat pe tine insuti inseamnd c la uivel subconstient te dezaprobi ‘Nuri face ins& probleme. Marea majoritate a celor apts smiliande de oament care Wiese pe Pimént se dezaprobs si se ccondamnié pei Ingisi,cecl mu esti singur. Aceastiidezaprobare de sine este un obicei prost pe care am Invagat cu tofit CD holt imp fo uri’ gi de care ms no-am mai putut dezbira Dla devenit atat de peternic inradaeinat in subconstiental osisu inc&t aproape wimeni mu ai realizeaz® of Hl are. Marea majoritate 2 oomenilor se condamnt i se dezaprobs in permanent’, ind int-un e€imp de energie negativa. Nu cate de mirore c8 inunes in care trfim a ajuns s& fie atat de lipsita de arroni 6B f I \ i ‘Tu ifi conduci magina cu fréua de méni tras’. Prima constatare este ci tu mu te pofi aprobe singur atét timp cAt te condamai pe tine insufi, Este ea si cum ai incerca siti conduci magina cu fréna de mand tras®, fir micar si realizezi acest nerd. fntreaba-te dacd sti cum sA te aprobi de upul, singur Pune-i mintii tate accastA intrebare. _ — Cel mai probabil, mintea ta nu are nici cea mai mica idee cum ar frebui s& procedeze. fn caz contrar, nu at mai trebui sB ii pui intrebiii. Dack te intreb pe ce stradi locuiesti, imi vei rispunde pe loc, fit si stai pe ganduri, La fel si dacd te intreb cum te cheam, sau care este numele mamel tale. Mintea cunoaste aceste rspunsuri, motiv pentre care mu simi nevoia si Zi put astfel de intrebati, _ in schimb, dacd ii intrebi miniea: Cum trebuie si ptocedez ca si mv sprob pe mine insumi?, mintes ta nu are nicio idee. Ea nu cunoaste acest rispuns. In eaz contrar, nu ar mai trebui si o intrebi, intructt ei cunoagte deja ispunsul Stiu ca pare un rafionament chudat, dar realitatea este ci pare stupid si ifiintrebi mintea ceva ce nu stie Inca. Este oa si oum ai cduta rispunsul intr-un sertar gol; stii oA nu se afla acolo, dar totugi continui si insigti. Daca ti pui mini tale intrebare de gent: Cum sii mi prob singur?™, iar aceasta nu cunoagte rispunsul, ea iyi va rigpunde sd te dezaprobi sau s& te condamn, Nu ai observat niciodaté acest Iucru? Mintea ifi spune: ,,Bine, dar esti un om degtept! Cum se face ch mu sti acest fuer? De ce mu gisept Hispunsul? De ce nu pofi rezolva aceastii problema’ Mintea ifi spune: ,,Condamnd-te singur 64 Surtt convins c& ai recut de mit de ori prin acest proces sir trebui si stiu acest lueru. Cum pot fi atat de prost? Ce tembel sunt! Sunt un idiot! Ij} spun ceva aceste fraze? De cdte ori nu ai gandit in acesti termeni? Asta inseamna sit te condamai singur. Si acum, si privim problema si dintr-un alt unghi. in ce fel te ajutdi aceasté dezaprobare sau ehiar condamnare de sine? Te ajuti ea s& gisesti raspunsul pe care it cauyi? SA iti sezolvi problema? {fi ofera o solutie? Te Invati ea ce trebuie sa faci in situatia cu care te confrungi? in mod evident, nu. Dezaprobarea de sine, auiocondamnarea, minimolizarca propriei tale finfe nu te ajuté in niciun fel, niciodatd, Intelegi acest proces? $i, de fapt, cine este cel care te acuza, te condamna sau te dezaproba? Tu insufi? Daci ai infeles acest mecanism simplu, a sosit vremea sd iei o decizia. Tu ai de ales: te poti jubi pe tine tnsufi si posi adopta o atitudine pozitiva sau te poti condamna in continuare, pastrindu-fi atitudinea negativa Care este decizia ta? Presupun cil af luat decizia sa te inbesti pe tine insufi. Daci da, este o decizie infeleapti. Ai fost de acord si renunti la dezaprobarea de sine, acum cateva clipe? Acest [ueru este foarte important. Inainte sd te oti iubi pe tine insu, trebuie st renungi la energia negativa a dezaprobarii. Tubirea nu poate ocupa acelagi spatiu ca si ne-iubirea, Deci, ai renuntat la dezaprobarea de sine? Multi oameni ‘are se afli pentru prima oarii pe aceasta cale réspund: Nu prea sunt sigur dacd am renunjat eu adevarat la ea* Cum poli Si nu fii sigur daca doresti sa renunji le autocondamnare gi fa 65 | t ninimafizarea de sine? Te fac aveste ganduri $4 te sisnti mai pine? Ai fost deja de acord mai devreme ch mu. Nu sunt decdt wi incepator, dar ant Ingeles in profunaime @ dezaprobarea de sine Timi face ria. Be indatd ce am renunfat la aceasta practicd, peneficiile au apdrat imediat in viaga mea. Chiar si problemele on Banil nvi saw rezolvat, Nu mai pum cat de bine mit sit! Mintea mea a devenit ‘mai clard si am 0 senzaqie comtimid de bundstare inslerfoar’. Sofia mea tmi spune chiar ct am devenit peste noapte un amant mai brn! _-GD, Peansylvenia Deci, esti dispus sa renunfi gi tu fe dezaprobarea de sine? Dacd nu ai rengit acest lueru decd fntt-o micd rnisurd, Tpoearca mai mult. Si mai mult, Sima mull, lncearcé re flscare zi cace trece s& renuinfi din ce in ce mral mule fa dezaprobarea de sine. ; Bun! Aoum, iaceered s8 te aprobi pe tine insufi, oft. de pin. Avesta este cel mai nteligentIncru pe care ‘i poti face. von focore 7i ear trece, acest huera din ce Tn oe eal malt [Aprobacea de sine este sinonima cu inbires.de sine. De aceea, cele dowd concepte sunt interschimbabile. ‘Ate inbi pe tine insufi inseamaa a te aproba pe tine insuti- Deci, propunerti si te aprobi eu fiecate 73 care trove din ce bw ee mal nut, Nu lisa niciodaté garda jos. Orit ce mult ai ajuns si te aprobi pe tine tsui, se powte Intordeauns # mai mult. 1 | i Ei, cum te simfi? Te simfi mai bine, mu-i aga? Este imposibil s& nu te simfi mai bine atunci c€nd nu te mai condamai gi nv te mai dezaprobi singur. Aprobarea de sine conduce la o atitudine din ce in ce mai pozitiva, Ori de cate ori vei tepeta acest proces, te vei simfi din ce in ce mai bine. Aprobarea de sine, dar si aprobarea celorlalfi oameni, reprezinté un instrument fabiulos si un dar minunat, care m-a ajutat sd ma vindee pe mine insumi si relatiile mele, ~GC, California incearc’ un mic exerciliu: gandeste-te. ch te ivbesti si te aprobi pe tine Insufi. in continuare, apleaci-si capul catre stoma sau cilre piept. Simfi vreo contractie la aceste nivele? Dacd da, inseama cli la nivel subconstient ine’ te mai dezaprobi. Chiar daca aga sta Iucrurile, nu ai jun motiv si te condamni din nou. Le urma urmelor, asta ai ficut toaté viata, jar acest proces este foarte nou pentre tine. De aceea, fit blind cu tine insufi. Avanseazd treptat, in propriul tu rit, Perfect. in continuare, intri Ta contact cu contractia pe cate o simti la nivehut pieptului sau al stomacului, cu energia cere se manifesté in aceste zone. $i mai bine. fn continuare, deschide o usd imaginar’ in spatele contractiei si permite-i energiei acumulate acolo si jasa. Nu te grlibi, Lasi acest proces si se deruleze de la sine. Verified apoi cum te sim{i. Mai exist contractia? ‘Te simfi mai bine, nu-i asa? Poate cf energia coutractie’ a dispirut complet, sau poate doar partial. Gandeste-te din nou la iubirea de sine. Aprobi-te pe Line insufi, Mai simfi vreo contractic la nivelul pieptului or ' | | i i t i sau al stomacului? Dact da, continua s& fii usa deschis® gi Jas energia si jas prin ea. Cu siguranfii, dareste si inst, Acorda-ti tot timpul necesar In acest scop. Rezistenta este sinanima cu sentimentele tale nedorite, Ai simfit vreo rezistenti atunci cdnd ai incercat sf te aprobi pe tine insuyi? Dacd da, effi od rezistenta nu“este altceva decat un sentiment. De regul, ea se acumuleaza la nivelul stomacului sau al pieptului. Nu trebuie si o analizezi prea mult, Las-o pur $i simplu s& iasi pe usi. Daca nu iese dintr-odati, permite-i acest lucra mai mult timp. Nu te grabi, Cam te simi acum? Mai sesizezi vreo contsactie la nivelul pieptului sau al stomacului? Dac& da, continua procesul de mai sus. Las energia sit jas pe ujé Priveste acum rezistenfa si dintun alt unghi de vedere. Ti-ai dorit pind acum iubirea gi aprobares altor persoane? Aceasta atitudine nu conduce la nimie bun Gindeste-te la cineva a cdrui aprobare fi-o doresti, la cineva care ai dori sit te placa. Ce ziei? Crezi ci persoana sespectivii se aproba pe ea insagi? Crezi c& se place pe sine? Este fericiti? Extrem de pufini oameni sunt cw adevairat fericifi gi se aproba pe ei ingisi, deci exista sanse mari ca persoana la care te gandesti st nu intre in aceasté categorie. Si totugi, tu iti doresti ca ea si te fac’ sa te simti fericit sau si te aprobe, in condifiile tn care este incapabila s& fac’ acest Iucru cu ea instgi. Este ca si cum te-ai duce fa o banca afiati in faliment pentru a scoate bani sau pentru a obfine un credit. Acest Inert este imposibil! Primul Iucru pe care fi-t va spune banchezul va fi: ,Nu iff pot da niciun ban, Mntrucat sunt fait eu insumi.* 68 Marea majoritate a oamenilor nu se aproba gi nu se plac pe ei insisi. $i totusi, noi asteptim ca ei sa ne aprobe gi sine plac, desi sunt incapabili si faca acest lucru eu propria lor ‘infa. La randul lor, ei igi doresc s& obfin aprobarea noastré, ¢egi nici noi nu suntem capabili s4 ne aprobim singuri, Pe scurt, aceasti simatic este imposibili! Atunci, cave este ispunsul? Raspunsul este iubirea de sine, iar aceasta se afla fn interiorul tu, Sursa jubisii se afla intotdeauna in interiorul: tau. Aici exist un ocean infinit de iubire, dar aceasta este ascunsé de valurile negotivitifii acurmulate, De aceea, tu ai ajuns $4 cauti iubirea in afara ta si nu-fi dai seama de ce mio pofi gisi nio8ieti. Este simptu: pentru c& en a fost tot timpul ascunsd in interiorul tiu, Dacé nu ai gasit-o pnd acum, acest lucrn se datoreazé numai faptului c& af acoperit-o eu foarte mult& energie negativa, cum at fi antipatia, respingerea si éezaprobarea, Aceasta este singura cauzs. Cei mai multi dintce oameni au prostul obicel de & se condamna singuri, de a se critica si de a se minimaliza, Ei au ieut acest lucrs ani ta rénd, De accea, li se pare foarte grew 8 se opreaset dintr-odat8, Aeum dispui inside o informatie Toarte valoroast., Ai Tnfeles cd aceasti dezaprobare de sine na te ajwldcu nimic. Singurul care incearcd si te conving’ de contrariu este egoul tau, care incearct astfel si scoat8 tot ce este mai riu ta tine. Din feticire, tu esti mai putemnic decit propriul ego. Spune-i chiar aeum egoului tu: ,Eu sunt MAL MARE deci tine! Eu sunt MULT MAI MARE decat tine, Haide, dispari din faja meat Nu mai am nevoie de tine. oo 4 y Curn te simfi? Probabil c& te simi deja mai puternic, mai senin, mai pozitiv. Bulle spun intotdeauna oamenilor: , VB invits& nu credef niciun euvant pe care viel spun, Verificagi-te isi pe toate. Verific’ si tu daca ceca ce spun eu este adevarat sai nu. (Oui de ote ori vet renunfa Ta un act de dezaprobare, vei simfiautomat o aprobare miai deplini. Acest principiu poate B demonstrat instantaneu, Din picate, mintea egotick nu cauth de reputi rAspunsul pozitiy, oi preferd sf se vite La problema. Tnceared sf te iubesti din nou pe tine insutt Incearcd sa ru mai opui niciun fel de eezistenfi. Este posibit s8 renunti la dezaprobare? Poti face acest lucru pe zi ce trece mai mule? Tar daci pofi, de ce nm ai inlocui dezaprobarea cu aprobarea de sine? Ar fi o decizie infeleaptd. Depinde numsi de tine, nu de egoul tu, Acesta nu ifi este prieten, Deci, te poti aproba petine inseti? Si asta din ee in ce mai mul? Dack da, verifick in ce masurd fi-a mai ramas veo rezistenti Orice rezisten(a atest faptul ed egou! inci mai inceared s4 te controleze. Da, dar cine este seftl: tu sau egoul thu? De aceea, treci peste ce spone el si oferéi Intreaga ta aprobare, Renu Ie .¢ fol de rezistenti. Duca ifi place coea ce simfi, inceared si amplifici acest sentiment. Lasi-te iu voia lui, Crezi c& se poate si te simti inca gi mai bine? Inceared. Chiar si mat bine inci? Inceare’ din now. Scufundé-te in sentimentul pretuirii de sine, ca si cum te-ai scufunda intr-o baie oalda. Last-te in voia Tut Cum te simti acum? 70 Jat cum descrie Cynthia Payne din New York iubirea: Mi-am dat seama ed pind acum iubirea a fost doar un cuvdint gol pentru mine, fart nicio semnificatie practicd. ‘Am realizat in sfarsit 6& noi mt ii ,,iubim” pe ceitalfi decét atunei cand fac ce ne dorim noi de ta ei; in caz conirar, am fi in stare si le dim in cap. Aceastit vealizare, m-a socat. Pand acum am fost intotdeawna méndré de capacitatea mea de aci iubi si de a-i aproba pe oameni. in realitate, mt faccemn decat sa declar acest lucru din varful buzelor, fard sat 1 simt cu adevarat. Era suficient ca cineva sii fsi anuleze 0 Intrevedere cu mine ca sd proiectez asupra lui intreaga men negativitate! La ora actual am devenit ceva mai sincera cu mine insdimi. Jini adue aminte de sutele de momenie in care i-ant injurat pe ceilalti soferi, tn care mivam baitut joc de felul ir care fi sttitea cuiva pirul sau in care (-am criticat in sinea mea pe ceilalfi pentru cele mai marunte motive. Practic, asta am facut intreaga mea vieja, fiind ca un program care se derula de la sine, desi eram convinsd cdi sunt plinét de indire i de aprobave, deopotrivi fa} de mine insaimi si fast de ceilalfi oameni. ‘Acum imi dau seama ci pot inversa acest proces prin luarea deciziei constiente de a-t iubi gi de a-i aprober ‘cu adevéirat pe ceilalfi oameni (inclusiv pe mine insétmi), ‘indiferent de ceea ce fac ei. Ma simt atét de binecuvantata ipentru aceasta deseoperire. Pe de alta parte, imi dau seama cd aceastié simplé conslientizare nu fi determind automat pe oameni si facé ceca ce ini dorase ext de la ei. Multi dintre e# vor continua sd tsi anuleze intrevederile cu mine, dar nu mai 7 i am de gand sii i dezaprob vreodatd. Dorese sf ti iubese asa un su INDIFERENT DE CEEA CE FAC. Aceasta este intentia pe care mi-o propun pentru fiecare zi pe care 0 mai am de irdtit pe acest pdmdnt. Acum sti ce trebuie si fac pentru ate iubi pe tine Tnsul Yor continua s8 expforionjubirea de sine si tn eaptclul tumor. Pink alunei, Ii recomand ins si cevitesti de mai multe ori acest capitol, inteucat ifi ofera cele mai bune sfaturi pentru a incepe practica iubirii de sine. Lee a CAPITOLUL 9 REACTIA FACE TOATA DIFERENTA Onl reacjioneaza in fata tumii exterionse prin tel modalititi, pe care eu le namese Cele Trei Aspecte ale Mingii. Primul aspect este cel senzorial, Spte exemplu, oricine poate simi dct un obiect este Face Sau cald. Nu numai oamenii manifests acest tip de reacfie, ci si animalele. Aldoitea aspect al mintii este turegistrarea automata si playbackul, Inte-adevair, miniea inregistreaza si reda automat tot ce Pervepe. Acesta este aspectul ci cei mai periculos, De fapi, este periculos numai pentru ca este automat, deci nu stie si discrimineze. Datotité Ini, omul reactioneara mecanic, (ra si infeleagi de ce, Nu tummai oamenii au capacitstea de a inregistea si de a reds automat perceptiile lor, ci si animatele. De pil, 2 aod legi un pui de elefant de un firus, lates acestuia igi sminteste cB ou se pote igen, Tiel ant mal tArzivs elefantul ajunge s4 cdntareascdi mat mofie tone. E} ar putea scoate cu round porugut din plant, dar nu o face, deoarees mintea sa igi aminteste ci nu poate face acest Iueru, Tot ce ar trebui wh facd animebul arf sig tage putin piciorel, sl arf Hper dar mintea sa ru diseriminewz®. : ‘A discrimina inseamnd a infelege in mod cconstient ce fact. Disoriminarea este oct de-al treilen aspect a) inti st cel mai important dintre toate. Orie om are capacitaten de a disorimina, adiea de a percepe limpede Tucrurile, de & Fngelege ce se intimpld si de oe face ce face. Tu ai eapacitaten de a intelege c& eutocondamnacea mt te ajuti in aician fel; dimpotrivs, nu Mi face deck Hu. Asta seseamna s& diseyiminedi. Ox! de ote ori fe cezaprobi singh cee miniea Ti spune: Dack mu obfii ceea ce dorest, condam: nactel, inceated si surprinzi acest moment. Devino consti- 38 renunti la dezaprobare. Tncearc’ in ent de el gi propune: permanent acest luc. Tati un exereitiu foarte simpln, care te va ajuia sh te iubesti mai mult pe tine Inst tao fasie de hartie gi serie pe ea cuvantul ,fericit™ Sub el noteazh cuvintele: pozitiv, iubire, succes $i abundenti. ‘Atonci cand te sim ferieit, gindesti automat in mod pozitiv. ‘Atanci cand gandesti pozitiv, te simi plin de tubire. Atanel cand to simti plin de iubire ai succes, iar cand ai succes cs irdiegti in abundenf’. Energia este aceeasi, dar formele ei de expresie sunt diferite, Jn continuare, scri¢ cateva din lucrurile care te-ar putea face feric Exist in mitologia greacd o fegenda care spune’ ci sirenele Ti atrigeau pe marinari catre stanci. Marinarii se sau atrasi de vocile lor ferrmecitoare gi se luau dupa ele pind cand parcile lor se izbeau de stnci si se scufundau. Exact acelagi jucrv i face mintea ta. Ba ii promite tot felul de lucruri, ‘Cunosti foarte bine acest fenomen: ,,Voi fi fericil cind voi fi sandtos. Voi fi fericit ciind voi avea o relafie armonioas’. Voi fi fericit efind voi avea bani gi aga mai departe. Nimic din toate acestea nu se poste fntampla att timp cat continui s& gindesti negativ, Negativitatea na poate atrage decit si mai mult negativitate. Mintea ta te amageste. . Ea igi bate joc de tine. isi promite marea cu sarea, dar ‘n acelasi timp te invit s te condamni singur. Tat céteva exemple: si spunem cl {-2 mucit cAinete. Mintea iti spune: “Tu esti de vinal* Dac fi-a murit unchial, la fel. Dac a Fierdut bani 1a bursi, tn esti de vind! Dack fi sa defectat nagina, de asemenca, Daci fr-ai pietdut ceasul, tu ext vinovat! Tntelegi cum stou lucrurile? Autocondamnarea ma rezolvii niciodata nimic, Ea nue{i poate edace inapoi edinele vnchint sau Dani, rin{i poate repara maging si nl poate isi ceasnl, Nu face decat sa zeandte gi mai tare rana. "atu alt tip de eects a aceleagi evenimente, mult tna ingpirat, Si spunem of unchiul thu a murit, Pott face ceva pentru a rimane pozitiy, in pofida acestui eveniment 1B comer: gouty EES f | nefericit? Aveasti atitudine nu are nimie de-a face cut ipsa de sensibilitate, Realitatea este ins cd nu mal poti face nimic pentru! unchiul uiu. Ce motive ai avea s8 fii trist? Cu ce te-ar ajuta aceastl stare de spirit? Crezi cd unchiul tia si-ar dori acest lucru? Ty fi-l doresti cu adevarat? Ce om din aceasta lume igi doreste sa fie trist? Le fel ca elefantul din exemplel de mai inainte, noi ne pcogramam singuri, dupa cave rulsi in mod automat aceste programe, Agadar, daci fi-a murit cAinele, Incearcd sit Ii pilstrezi atitudinea pozitiva in pofida acestui eveniment. Dac& fi s-a striest magina, incearca si iti pastrezi atitudinea pozitiva Daca ai pierdut bani la bursé, inceared si ifi pistrezi atitudines pozitiva. Dacd i-ai pierdut ccasul, inceared s& ii pastrezi atitudinea pozitiva, goul nu se simte niciodata satisfieut, asa cli no il mai lua tn seami. Jf poti pastra atitudinea pozitiva indiferent ce ifi spune el? Practic’ acest iucru. Este o simpli chestiune de exercifiu. Mintea ifi face tot timpul promisiuni degarte. Ea iti spune ca nu pofi fi fericit, ,deoit dach... Asia este 0 prostie, O minciuna sfruntatd. Te asigur c& egoul nu se poate simfi veeodatd satisficul, orice ai face! Mintea iff spune c& vei fi fericit daci se va inéampta cutare sau cutare lueru, dar chiar daca lucturile respective se intimpla, ea ‘fi va spune ci al nevoie de mai mult sau de altceva. Solutia este alta: propune-fi s& fii fericit indiferent de ce.ai sau de ceca ce se intampli, Aceasta este singuta cale autenticd de a fi fericit. Citeste priraul articol pe care ‘Lai seris pe tista Iucrurilor care te-er putea face foricit. FS urmitorul exercitiu mental, 6 =“ | | Thi poi permite sa fi fericit ia pofida faptului c& nu dispui de Iucnal respectiv? Propune-fi acest hicru, apoi tnceared st intensifici din ce th ce mai mult aceast stare de fericire si pozitivitate. Bi, cum te simi? in mod normal, at trebui sh fi mai fericit. Bste c@t se poate de simplu, Procedeaza la fel 33 cu celelalte articole din lista ta, Spune-ti: Pot fi fericit indiferent de ceea ce se intimpla? Imi pot pastra starea dle spitit pozitiva?™ Acest ineru este foarte important, ciei ‘korutile poitive atrag intotdeauna noi fucruci pozitive, ta infinit. De aceea, trebuie si if pastrezi pozitivitatea cu orie pret. In acest fel, viata ta se poate schimba radical in bine. La ora actuals pot sii remunt cu usurina fa emoltile si la sentimentele mele negative. unpléndumd de o iubire neconditionata faa de mine insumi si fast de ceilalfi oameni. De cand am adoptat aceasta atitudine, viata mea sa schinbat dramatic th bine. De pildi, micam véndut casa lg Dreful pe care Lam cerus, fard sit astept deloo. ~TL, Flotida Sane intoarcem putin laexercifiul nostru de dinainte, cel Cu aprobarea de sine, care este sinonima ct jubirea de sine. Cum mai stai cu eprobarea dupa acest exercitin de cultivare @ unel sldtl de spitit pozitive? Mintea este programatt " Biegowen, continu pe aceasta cale, iar rezullatele nu vor jntdrcia $8 apari, Nu-ti mai chinul jnutil mintea, remunga le dezaprobare gi cultiva aprobares de sine. Mecanisimul nu poste da ares, dar trebuie sii] incerci pentru ai doved acest luers gle apoi dezaprobarea cu aprobarea de sine si Prin aplicarea acestei Yelmici, am ajuns Ia un nane nivel de tncredere $i de infelegere cu sofia nea, inlr-o relafie care era si inainte, foarte bund, dar care acum a ajuns de-a dreptal fabiloasd. Ant ajuns soi ne coordontim mai bine, fapt care nea 2 Sporit inclusiv veniturife, aducdincucne un casts de 75.000 de dolari, eens —IG, Avizona Mi-am propus sd imi cultiv iubirea gi aprobarea de sine, dar si fata de ceilalti cameni pe care fi cunose. Ori de edte ari mé surprind intr-o stare de dezaprobare, mé detagez imediat de ea, Recent am cinat impreunti cu mama, care imi cunoaste cel mat bine butoanele care mé scot din sdrite, $i totusi m-am simfit fn al noudilea cer! ~KW, California Gandeste-to acum la cealal® persoan implicaté relajic. Intreabi-fi mintea dact stie cum si o determine - colaboreze cu tine astfel incdt sk sezolvati actualul conic sau actuela problemi. Nu stie, nu-i aga? “ __Atunel eed fi put mini o tnttebare a care mu cunoaste vspunsul est casi cum ai cduta acest puns tat-un vert eo, degi sit e8 tn acestn nu se aflé nine. Este 0 prostio. Ne« stlnd raspunsul, mintea i pune acelagi lucru pe care fi fpus dintotdeauna, conform program sale: s4 condamni/ dezaprobi cealalté persoand. Te-a ajutat ius veeodata dez- aprobarea siti rezolvi situafia relationala? Nu te-a ajutat musi aga? , Mai mult dec8t att, cine este cel care 0 condaani/dez= probs pe cealalté persoand? Tu insufi! Gregesc? Bun! Dac mintes ta nu cunoaste rispunsul gi nu iti poa- te rezolva problema, iaseamnk 8 ai 0 decizie de Iuat on continui sk fit Ja fel de negativ ca si pank acum, condam- nnd-o pe cealata persoand, ori schimbi macazul gi tec I atitudine poritivt ge proiectareaiubisiasupra gi 183 Sper ci ai luat decizia si cultivi o atitudine pozitiva, Foarte inteligent! in acest caz, renunji chiar acum la dez- aprobarea persoanéi. Intensified aceasti stare de constiinfa. inlocuieste apoi dezaprobarea cu aprobarea si proiec- tea2-o din ce in ce mai insistent asupra persoanei in cauzi, ‘Verifici-{i acum starea de spirit: te simti mai capabil sau mai putin capabil s& iti rezolvi situafia relationala decat acurn cfiteva minute? Mai capabil, nu-i asa? : Porfect. Acest lucru arati ci te indrepti in direotia corect. Leges Universului spune 08 ,tot ce este bun atrage alte lucturi bune gi tot ce este riu atragé‘alte tiigftiri rele*, Acum sase kuti am inceput sd practic 0 tehnicd numité, protectarea iubivii asupraattor persoane". La ora actuala am ajuns sé 0 practic tot timpul. Spre exemplu, nid inidinese frecvent cu alti membri ai familiei mele pentru diferite activitagi comune, La aceste intruniri le spun tot timpul in sinea mea celorlalti Gfiecdruia dintre ei; sunt cirea 40): ,,Te iubese”, in mod repetat, De pilda, unul din ginerti mei, care tn altimié ani sa purtat destul de rece cu mine, a devenit dintr-odatd foarte prietenos! La fel, cunmatul men, care in ultimii 53 de ani ina Juat Intotdeauna peste picior, a ajuns sd se poarte extrem de frumos cu mine simi imi mai spune niciodaid ceva urdt! A mers chiar pana acolo inedt mi-a fleut un compliment legat de haine (tucru care rut sa mai intémplat niviodatil). Peste toate, dupii ce s-a intors la Orlando, Florida, mi-a trimis un email in care mia spus cat de bine am avtilat Ja Sarbétoarea Recunostingei!! M& jur edi haineie mele tn acea zi au fost aceleasi pe care Ie port de 44 an! de zile. Cumose de asemenea 0 altt persoand foarte negotiviste, care vede rot timpud lucrunite 4 Fate (el aise of este realist"), $i crea ii reper Srecvent in sinea mea: ,, Te iubese." Inainge ne md Misa niciodata si i! inbrépses, considerand of mg meritd un astfel de gest. La ora actuala imi iese of Insusi in tntémpinare si ma Imbritiseazd. ~ Ralph Miller, Texas vata ne 30° Continul pe aceasti cale, iar rezultatele nu vor intarzia si apact, Nu-ti mai chinui inutil mintea, renunta la dezaprobare si cultivé aproboyes. Nu ai niciua moti sae te calde, armonioase si pline de butcuriie permanéafe de rata iubire cu toti oamenil pe vare ff clindsti? EXERCITIUL RELATHLOR Spuneam mai devreme in aveast& carte ¢8 nimeni Ru poate: iubj panit e€nd nu renunti fa sentimentele sale de ne. _ubitesotimite generic dezaprobare."A’dezapraba cove sau pe Gineva tndeatiin’ GH detest situajia cu care te confrunti oe of nf place do ffcene i eacd- Tweet ee ee wee ss e_negativa, find sinonima cu rospingerea “Ori de céte ori iti exprimi (mental, verbat sau printro scliune) neplacerea san respingerea fat de ceva sau de Snev, (If amplitci negativitatea personali, Sentimental dene-iubire se acumulea7% in tine si te condue acteleiat cate boate, Stacie, nolericire yi neGazuri in cadrul relafiflor, De aceéa; Tenitinfarea la dezaprobars EAE o teceitate absolutt. Din fericire, ea poate ft practicaté si thlocits cu 15 transmiterea aprobacii (care este sinonima cu iubitea), Totul incepe de (a o simpla decizie: Aceast# dezaprobars. i mE j nimic, deci mai bine i zia de @ adopta 9 stare Prin aplicarea acestel meiode am reusit sa iubese necondifionat o persoanit pe care pant acum am acuzat-o pentru toate Iucrurile care mi ‘au mers bine in viafa mea (este vorba de mama) ~CP, New York Tar acum, iati in ce const& exercitiul: Rilo lista cu toate persoanele gi cu toate situatiile din viala ta pe care le-ai detestat, fn continuare, ia pe rand fiecare persoani gi flecare situatie, si intreabé-4i mintea daca poste tezolva conflictul cu persoana respectiva sau situatia care te nemuiljumeste gi pe care o dezaprobi. Mintea ta ma cunoagte réspunsul, nu-i aga? Atunei e&nd i {i pul minfi o intrebare Ta care mu cunoaste rAspunsal este ca 1 si cur ai eduta acest rispuns Jntr-un sertar gol, desi gtii ca in | eesta nu se aff nimic, Este o prostie, Negtiind rspunsul, | smintea ifispune acelagi luetu pe care fi -a spus dintotdeauna, | conform programécti sale: s& condamni/dezaprobi cealalta 1 persoani sau situajia care te nemulfumeste, Te-a aajutat ins’ vreodata dezaprobarea si ipi rezolvi wreo situafie sau yreo problema? Nu te-a ajutaf, nu-i asa? 1 Mai mult decat atat, cine este cel care 0 condarant/deza- \ prob pe cealalt persoand (ori situxfia)? Tu insutit Gregese? i Bun! Daca mintea ta mu cunoagte rspunsul si mu ii | poate rezolva problema, inseamna c& ai o decizic de Juat: ori : ‘continu’ si fii la fel de negatiy ca si pand acum, condamnand-o pe cealaltd persoant (sau detestand situatia), otf schimbt | SS asses macozut si treci lao attudine pozitivd si proiectarea iuiri asupta ci. Spet ci ai luat decizia si cultivi o atitudine pozitiva Foarte inteligent! in acest caz, renunti chiar acum la dez- aprobarea persoanei sau a situatici sespective, Intensific& aceasti stare de cousliingt. Inlocuieste apoi dezaprobarea cu aprobarea $i proice- tea2-o din ce in ce mai insistent asupra personne’ sau situafici In cauza. Verifici-ti acurn starea de spirit: e simfi mai capabit sau mai patin capabil A iti rezotvisituatia relational decdt acum céteva minute? Mai capabil, nu-i asa? Perfect, Acest lucru aratii ci te indrepti in dizeclia coreetd, Legea Universului spune 8 ytot ee este bizn atrage alte lucruri bune si lot ceeste ru atrage alte Jucruri rele, _ Micam imbuneitit dramatic relate eu mem- brit familiel dupa ce am tnceput sé le transmit iubire, Aproape imediat, séndtatea mea s-a imbu- nditdpit la rGndul ei, iar tensiunea mea a ajuns la valori normale. La ora actual dorese sti imi fac prieteni noi. = PS, Arizona _Practic& acest exercifiu pentru toate persoanele. sau siluajile din lista ta. Nu te gribi. Aplied exercitin! inclusiv pentru persoanele gi situaiile care te-au nemuulfumit in eovut, Cum poti sti due exercifiul are succes? Simpl exercfiul are succes mumai dacd sim! o stare de iubire gi de ‘neredere sincert fal de persoana, lucrul sau situafia pentru care il aplici. Daoi simti aceasta stare, poti trece Ja persoana sau la sitwatia urmitoare de pe list’, a7 Probabi! ca in clipa de faj4 mintca ta fncearca cin ispateri ste faci si te izgindest si simu aplici excretiul: Este prea obositor. Sunt prea multe persoane pe list. O si dureze 0 vesnicie", si aga mai departe, Ei bine, eu eat sunt mai mulle persoane gi situatii pe lista ta, cu atat mai mu It merit si aplici exeroifint, Inseamnd o& ai ult negatives lar gi rezultatele pozitive vor fi pe masura. « Ohne cet displace sitoreeee ce dezaprobi inseam © eumulare de energie negativa care blocheazi luxul liber al energiai pozitive a iubirii, impiedicandu-te asifel si te bucuri de abundenyi, de fericire, de succes gi de tot ce este mai bun in viat’. Dupd ce am thceput sé aplie aceastii metodé, amr ajuns 38 me fubese 91 30 mi accept pe mine inswni inclusiv atunci cand sunt ,,respins" cu brutalitate de altcineva. In consecinfa, viata mi se infinit mat usoards pre —CP, New York Practica’ acest exercitiu, orieat de mult ar dura epuizarca intiegii liste pe care ai soris-o, Te asigur ca rasplata va fi pe imiisura efortului. Cu flevare nov rezolvare a unei sitvafii de pe lista ta, vei deveni din ce in ce mai pozitiv gi mai plin de iubire. in acest fel, vei atrage din ce in ce ‘mai multe lueruri bane in viau ta. Mai mult dec att, exerctil teva ajuta 88 devi mai congtient de energia pe care ai acumuls-o pint in prezent gi de relafiile tale. Incd gi mai important, te va ajuta s& devil constient de comportamentul tau de zi cu zi, Ori de cate ori vei simi o stare de dezaprobate, vei inv: sii te detagezi de ea gi 88 0 inlocniesti cu starea de aprobare Inainte de a teece gi de a se scuftunda in subconstient. In final, 18 SE ‘nviela ta mu va mai rimne devdtiubires, care va atrage noi sinoi motive de bucurie care tine. O STARE DE SANATATE PERFECTA Probabil cd te-ai gindit foarte sult le corpul tu $i fa stares ta de sdndtate, mu-i aga? Fi bine, nu esti singurul, Acesta ste un obicei pe care sau format tofi oamenii de-a lungul Hmmpului. Toata lumea se géndeste cum sisi imbunatzjeasea starea de sindtate, Hi se intreaba tot timpul: ,,Cum ma simt? Este total in regula? Am vreo problema interioara?* Oamenii care au probleme de sindtate pierd si mai mult timp géndinda-se la astfel de tucruri gi intrebénctse ce ar putea face pentru a-gi restabili stnitatea, cum au ajuns sA se Imbolnaveasca gi ce pot face pentru a se vindeca, Un alt obicei pe care i Lau format oamenti de-2 lungu! tiimpului este respingerea sau dezaprobarea simptomelor fAzice. Orice respingere sau neacceptare este similard cu dezaprobares, Spre exemplu, dacd esti rcit sau duck te doare ceva, tr respingi simptomul respectiv, desi acesta este doar un sesnnal pe care fi-l transmite corpul. in acest fel, tw ifi respingi practic propriul corp. Durerea iti displace, deci o respingi. Din picate, ty réspunzi astfel la un simptom negativ printr-o reactie Ja fel de negativa, Lucrul pe care il dezaprabi, simptomul seu boala, reprezints 0 oaza de energie negativa, $i cum reacjionezi tu 'n fafa ei? Tomfind si mai mult energie negativa fa ea, prin dezaprobarea ta, Cum ar putea aceasti atitudine sf te ajue Sf rezolvi problema de sinatate, durerea sau simptomut? Ta niciun fel. Dimpoirivl, ex nu face altceva decat si Inrautajeased st mai tare problema. 19 Unii oameni ar putea Intreba ironic: Si atunei, ce ‘ar trebui si fac? SA o iubesc!?* Ei bine, chiar acesta este rispunsul corect! De bund seamé, dacd doresti iti poti pastra atitudinea negativa, dar cred c& esti de acord cu mine ca nicio alitudine negativi nu te-a ajutat vreodatl, tn niciun context, Ca de obicel, nu trebuie s& mA erezi pe cuvint. Cel mai bine este sii verifici personal daca am dreptate sau nv. Dack iubirea siaprobarea de sine nu dau rezultate, in pofida eforturilor tale consistente, nu ai decat si revii la autocondamnare. ‘Agadar, cred ci ai infeles c& prin atitudines ta de respingere, tu mu ai facut altceva decat s& adaugi gi mai sults energie negativd la o situatie deja neplicnta: Eu te pot inyaia 38 {fi rezolvi problemele de siinatate, dar pentru aceasta va trebui si incerci 0 cale diferité, pe care mu ai mai incercat-o pani acum. Oricum, deja ai fost de acord cu mine ¢4 reacjia ia de pana in prezent mu te-a ajutat cu nimic, deci nu aiémare Jucru de pierdut, Ei bine, esti dispus si incerci ceva nou? Presupun ci da. Perfect. in acest caz, intreaba-{i mintea daca stie cum si iti vindece corpul. Nu slic, nu-i aga? Aiunci cind ti pui minfii o intrebare Ia care nu cunoagte raspunsul este ca si cum ai cduta acest rispuns fntr-un sertar gol, desi stit cH in acesta au se afl nimic. Este 0 prostie, Nestiind rispunsul, mintea iti spune acelasi lucru pe care fi ka spus dintotdeauna, conform programarii sale: s& te condamni | dezaprobi singur pentru c& esti incapabil si iti rezolvi problema de sndtate. Te-a ajutat inst vreodatd dezaprobarea si ifi rezolvi problemele de sindtate? Nu te-a-ajutat, nu-i 95? Mai mult decat atit, cine este cel care te condamna / dezaproba? Tu insufi! Gregesc? ‘Bun! Dack mintea ta nu cunoaste réspunsul si nu iti poa- te rezolva problema, inseamna cA ai o decizie de luat; ori 150 ae Sees fe ie le bp le rie continui s& fii la fel de negativ ca si pan& acum, condam- nfndi-te singur, ori schimbi macazul si treci la 0 atitudine pozitiva gi 1a iubirea de sine, Sper c& ai fuat decizia si cultivi o atitudine pozitiv’, Foarts inteligent! in acest caz, renunté chiar acum {a dezaprobarea de sine (tn cazul de fafi, a simptomutui sau a bolii). Intensificd aceasta stare de constiint Infoouieste apoi dezaprobarea ou aprobarea de sine gi intensific-o din ce in ce mai mult, __Verifica-fi acum starea de spirit: te simi mai capabil sau mai pufin capabil s& ii rezolvi problema de sinétate decét acum cdteva minnte? Mai capabil, mu-i aga? : Am suferit de hipertensiune, de colesterol si de crize de anxietate frecvente. Din cauza acestor simptome trebuia sit ic trei tipuri de medicamente, Prin folosivea acestei telmici am reusit s& scap de toate simpromele, inclusiv de medicamentele asociate. Peste toate, somnul meu a devenit mult mai odibnitor, am adoptat 0 atitudine relaxata si plind de incredere, am céipitat mai mudté rabdare fais de fiul mex si de sofia mea, dar si jaja de mine insumni, mi-am rezolvat o serie de probleme legate de spate, de umeri si de gt, iar relagiile mele an devenie mult mai pocitive. —CM, Michigan Perfect. Acest weru arati cé te indrepti in directia corectd. Legea Universului spune c& ,tot ce este bun atrage alte lucruri bune si tot ce este réu atrage alte lucruri rele“. De aceea, continu’ pe aceasté cale, iar rezultatele m vor Inticzia si apavd. Nu-fi mai chinui inutil mintea, renun{i la 451 | dezaprobare gi cultivé aprobarea, Nu ai niciun motiv sé nu te bucuri in permanent de o sindtate perfecti, DIAGNOSTICUL Diagnosticul pus de medici, care inifial includea simptome de bronsitd si de sinuzitd, sa imbundtétit de la 0 consuitapie la alta, Pentru prima data in viafa, am reusit sii mii uit in oglindé gf sdi Imi spun: ,, Te iubese gi te aprob.” ERENT LK, Texas Foarte mulfi oameni nu stiu cum 54 reactioneze pozitiv atunci cand medicul le pune un diagnostic. intreab&-{i mintea dac& stie cum sa procedeze dupa ce a auzit diagnosticul. Nu stie, mu-i aga’? Atunci cdind fi pui mini © intrebare Ia care mu cunoaste rispunsul este ca si cum aj cduta acest rispuns fntr-un sertar gol, desi stii cl in acesta nu se afl nimic. Este o prostic. Nestiind réspunsul, mintea iti spune acelasi lucu pe care ti.-a spus dintotdeauna, conform programarii sale: s& te condamui / dezaprobi singur pentru diagnosticul primit (de regula, printr-o stere de teama sau de respingere). Te-a ajutat ins vreodats dezaprobarea si iti rezolvi problemele de sinitate? Nu te-a ajutat, nu-i aga? ‘Mai mult decat atat, cine este cel care te condamni dezaprobi? Tu insufi! Gresesc? Bun! Dack mintea ta nu cunoaste réspunsul si nu ifi poate rezolva problema, inseamnii of ai o decizie de Tat: ori continui si fi la fel de negativ ca pind acum, respingand diagnosticul primit, ori schimbi macazul si ireci !a 0 atiudine iubesti diagnostieut pozitiva gi incepi si 152 RETR Sper cf ai luat decizia s& cultivi o atitudine pozitiva, Foarte inteligent! in acest caz, renuntii chi in nt! I ; iar acum la cespi gerea diagnosticului. Intensificd aceasta stare de cousins inta, Intocuieste apoi dezaprobarea cu aprobarea (acceptarea) diagnosticului si intensific-o din ce in ce mai ml Verificd-ti acum starea de spirit: te simti mai eapabil sau tai pufin eapabil s3 ifi accepti diagnosticul si si ere, in vindecarea ta decat scum citeva minuie? Mai eapabil, nuvi aga? Perfect. Avestlucra araté cd te tndrepli in dicey, corectd, Legea Universului spune ci tot ce este bun suse alte lucrugi bune si tol ee este rau atrage elle lucruti rele, De aceea, continud pe aceasta cale, iar rezultatele mn yor {ntargia si apard, Nu-fi mai chinui imutil mintea, remunys 4 dezaprobare si cultivi aprobarea. Nu ai niciun motiv ef eas bucuriin permanenta de o siinitate perfecti. me Chirwgit care mau tratat alti do meet imb-au spus 68 nu maiam decdttreitunide ted. Top au fost unanim de acord ct sufar de arterioselerong 9 ed inima mea este Blocard in proporte de 80% Pielea pe ambele picioare imi era vind e alocuri neagré), sufeream de amefeald, de Plerderi de memorie, de hipertenstime, si tebuis 3d law cinci tipuri de medicamente in focare v4 Ain inceput si aplic aceasta tehnicd si man Sintit imediat mai bine. De atunei a treeut wn op toate simptomele mele au dispar. Ca urmgre 4 schimbari start mele de spivil, viata mea an piivut $i alte heneficti, Spre exemplu, am prime dha senin 40.000 de dolar, cea mai mave sui de bani pe care am auto vreodaté La rand e, fata 153 mea a aplicat aceasté tehnic pentru a sedipa de crizele ef de ménic, ~JR, Texas De cand am inceput si aplic aceasté tehnicé toate simptomele bolit Parkinson au dispeirut ca prin farmec, am edpétat mai multd pitere si mai nnulia vitalitere. Medicilor mei mu le vine sa creadal —ST, Ohio DUREREA Ad-au durut foarte tare umeri, dar le-am di ruil aprobarea mea, jar acum durerea a dispérut. ‘Amn trecut odatdi peste un pod peste un péirdu si ant ‘simgit ed el reprezinté un simbol al capacitapii mele de a ma conecta cu mine insumi prin fubirea de sine. —OL, New York Metoda urmatoare di rezultate excoptionale pentra rezolvatea durerii: Intreabi-fi mintea dacdi stie cum poate sciipa de durere. [Nu glie, au-i aga? Atunei cand fi pui minfi o intrebare la cere nu cunoaste Hispunsul este ca si cum ai ciuta acest rspuns intra sertar gol, desi sti o@ in acesta nu se alld nimic. Este © prostie, ; Am suferit de mai multe boli, printre care mi- grene ingrozitoare, diverticulitd, gutd si o hipogli- cemie severd. Lao sdptdimdng dupa ce am inceput si aplic aceasta metode am fost programat pentru IS © operatic chirurgicala. in doar cateva zile simp- tomele minau dispirut fnsd, asa cd nu a mai fost nevoie de operatie, tar de atunci nu au mai reapé- rut niciodatd. Celelaite probleme fizice s-au vinde- cat la randul lor. Am convingerea cit aceste efecte pozitive s-au datorat reducerit stresului, unul din gfectele benefice ale acesiei metode, ~ David Hawkins, M.D., Manhasset, New York Nestiind raspensul, mintea iti spune acelasi lucru pe care {i a spus dintotdeauna, conform programitii sale: si respingi / dezaprobi durerea. Te-a ajutat ins vreodati dezaprobarea sa ii rezolvi problemele de sdnatate? Nu te-a ajutat, nu-i asa? Mai mult decat atat, cine este cel care te condamna / dezaproba? Tu insufi! Gregesc? Bun! Dacd miniea ta nu cunoaste rispunsul gi nu iti poate rezolva problema, inscamnii e8 ai o decizie de luat: ori continui sé fii la fel de negativ ca pana acum, sespingandu-{i durerea, ori schimbi macazul gi treci la 9 atitudine pozitiva, inbindu-fi durerea Sper cA ai luat decizia si oultivi o atitudine pozitiva. Foarte intcligent! in acest caz, renunti chiar acum fa vespingerea durerit. Intensificd aceasti stare. de constiin{i. Timp de aproximativ 20 de ani am avut dureri ta bragul drept. De indatet ce am renunfat la atinidinea mea de respingere fajié de durere si am inceput st 0 aprob, aceasta s-e ameliorat. fn plus, am incepuit sa dorm mai bine, Am devenit mai Jericit, mat apropiat de oameni si mat saciabil. —ES, California 135 fnlocuieste apoi dezaprobarea ou aprobarea durerii 51 intensific-o din ce in ce mai mutt ; ‘Verificd-{i acum starea de spirit: te simfi mai capabil sau ‘mai pufin capabil s8 jf rezolvi dureres devSt acum cfteva ‘minute? Ma capabil, muri aga? Perfect, Acest lueru arate ie indrepfi in direetia corect8. I.egen Universulul spune, ct, stot ce este bun atrage alte lucrusi bune gi tot c¢ este 1% atiTge ale TictuT ele Ori de elite ori imi apare o duvere, rousese si soap de ea tn mumai edteva minute. Apiio 0 metodd simplel: nu mé opun in niciun fel durerii, ci Gf transmit aprobarea si iubirea mea. —David Durand, M.D., New York De acees, continud pe aceasté cale, iar rezultatee ms vor intdizia s& apar. Nui mai chinui inutil mintea, renunga ja dezaprobare 51 culkivt aprobarea, Nu ai niciun moti si nu te bucuri in permaneagi de o stnitate perfect, fara. uri Te asigur ci metoda functioneaz’. De aceea, merita si 0 incetei. Lester s-a eliberat de toate sentimentele sae de ne- iubire, sia vindeest corpul gi timp de 40 de ani mu s-a mei dus la medic, El ne-a ardtat tuluror calea. Nu depinde decét de tine si o incerei si tu, Toti cei care au fncercat-o au spus ca funefionenza! Medicului nu i-a venit si ereada, Pe céind imi prijjeam niste floricele de porumb in tigaie, am reusit 36 md ard la mand, Durerea a fost teribild. Ars ndscut doi copit fard sit fau anestezice, dar aceasta durere mii s-a pirut de o mie de ori mai oribild, i ini venea sé tmi 156 ‘al ména ca sa scap de ea, Arm jinut ghecti pe ména opirita timp de sase ore, dupa care am incercat s& md cule. Din piicate, céind m-am pus la avizontalé direreo $a acutizat imediat. Dupa odteva incercdiri imutile de a incerea siiadorm, m-ane imbricat $i m-am dus lao farmacie deschisd nonstop pentru a-mi cumpéra 0 crema pentru arsurl $i niste pastile de dormit. Medicamentele mu mi-ati rectus in niciun fel durerea, dar m-au amsefit si am crenut cd voi putea adormi Cum m-am pus in pat, ména arsi a inceput sa imi pulseze din now. Iruer-un térzit, mivam amintit de aceasta tehnicdé Lam transmits durerit iubirea si aprobarea mea timp de zece minute, dupa care am adormit. A doua zt dimineata m-am trezit absolut normal, find sd simt nimnic, Abia apoi mi-am adus aminte... Uau! Ce sa Intdmplat cu acea durere ingrozitoare pe care am simtit-o ou doar sase ore in wind? Nu mai simteam ABSOLUT NIMICI Pe ména mea muse mai vedea nicio pats rosie, nicio beigicd, nicio unflaturd! De-a hmgul intregil zile care a urmet. ru ‘mn mai simngit NICIO DURERE, dnd a inceput sii mi se formeze o bdsied. Nu era deloc dureroasa, dar a continual sé creased ‘Moan uitat a ea cu simpatie si i-am transmis aprobarea mea, dn continuare, mi simjeam nicio durere. Basica a contimat Ins sd creascat pan ednd a afuns aproape sii plesneasca Cet din jurul meu se witen ew tagrijorare la mana nsca gi ime Spimeeut ct ar trebui sit merg si ma vada un medic (a trebuit Stil inchid literalmente gura sofului meu). Ciind i-am spus doctorifei ce s-a intamplat, reluénd Inireaga suit de evenimente, aceasta a continuat sé mé inirebe: Cand zici ed a aparut bitsica? Si ce alteeva ai fiew 157 (in sensul: ce alt tratament ai aplicat)? $1 chiar mete doare DELOC? Esti sigurd cdi nu ai aplicat si aliceva in afarat de acoa cremi?” Nii venea s& creadé of ciudata evolutie a simpiomelor s-a datorat exclusiv faptulé oft am transinis dint mele suferinde iubirea si aprobarea mea. Personal, ‘mw am nici cea mai micd indoialds cé-atitudinea mea pozitivs stat la baza acestei evolupit. | —LR, Pittsburgh: BUCURA-TE DE TOATE BENEFICELE METODEL Dupa cum obignuia si spunii Lester, aceastd metodi conduce la o spiralai ascendent fard sfargit. Ea reprezind& o modalitate extrem de rapida si de usoara de ati transforma orice stare de spirit negativa fitr-une pozitiva prin renunfarea la dezaprobare si prin cultivarea aprobéeil. De aceea, ori de cite ori te simi indispus, nu exita s& renunti pe loc a dezaprobarea de sine si si o tnlocuiestt cu aprobarea de sine..- Fa acest lucru de-a lungul intregii zile i iti vei schimba astfel viata. Tot’ fericirea din Univers exist deja in tine, dar nu te poti bucura de ca atat timp cat nu te cliberezi de nefericire. ‘Atunei cfnd aplici exercitiul cultivarii aprobarii de sine si sinfi nevoia sf te optesti sau si faci o pauza, acesta este un semn clar c& ai dat de o dezaprobare la nivel subcongtient. fncercarea de afi cultiva aprobarea de sine th timp. ce subconstientul te dezaprob’ poate fi comparati cu condusul unei masini cu frina de mana ‘tras (fri ca tu s& stil). Din fericire, solutia este oft se poate de simpli: da drumul frénei, 158 adicd elibereazi-te de dezaprobare gi oferd-fi intreaga ta aprobare. Mintea ta va scoate la suprafapi foarte multe motive de dezaprobare, lucru cate nu este rit, ci bun. Aceste motive s-au asouns pani acum in subconstientul tiv. Nici macar nu mai stiai de existenta lor, in continuare, nu depinde decat de ‘ine sf le vindeci prin cultivarea aprobarii de sine, astfet ineat siinu te mai deranjeze niciodata, De aceea, tema noastri de casi este si ii transmifi eft de des si cat de mult pofi aprobarea de sine, Indiferent dact faci acest luera timp de cinci secunde sea timp de cinci ore vei culege oricum beneficiile, intruedt directia’in care te Indrepti este cea bund, Pozitivitatea genereazs intotdeaina si mai mula pozitivitale, Atunci cand eultivi o stare de spirit pozitivi, tu atragi auioimat din ce in ce mai multe Iuerut positive in viaje ta. Avesta este eel mai bun lucru pe eare " pofi face pentru tine, pentru familia tn gi pentru intreaga lume, Daca nu mf crezi, incearcé gi dovedeste-fi singur. «Cea mai rapidé gi cea mai sigur cale citre sdndtate si célire prosperitate este lubirea.” Lester Levenson 159 SLR tease CAPITOLUL 15 GANDURI DESPRE IUBIRE * Lntr-o 2i, iuainte sc invag tehnica do eliberare, nil-am prins degetele sub rofile cétruciorului. M-am speriat atunct foarte tare, A venit 0 antbulanet si medicii ml-au bandajat degetele, Am réimas insd cu teama cé povestea s-ar putea repeta. 4 trecut mult timp pand cind durerea din degete mi-a ‘reeut (mama spune cd dowd sdptiméni). Am Invijat apoi de ta pairinjié mei telmica de elibercare Bi am iuceput 88 0 aplic tmpreund cu fratiorsd meu, Intr-o alt zi, mi-am prins deggtele cu usa lateral a microbuzului familie. Atinei, mama in-a intrebat daca imi pot iubi degetele. In loc sd mai pldng speriaté ca prima oard, am inceput sti Int tubese degetele. Frafiorul meu era calm $i mia Spus cd int tubesle degetele $i tot ce s-a intamplat Am continuat sii imi iubese degeiele din ce in ce mai mult. Peste foarte putin timp, orice durere a dispiirud, ~ Vivian, ta viesta de cinci ani (poveste relatata mamei sale) it Cum poate fi gisiti iubirea. Am cdtutat iubirea in cele ntai nepotrivite locuri, Tn prea matte chipuri, dm cautat-o in privirea ta, In speranta ca voi gsi ceea ce visam, Un prieton si un iubit, ' Dumnezen sd binecuvdinteze ziua in care voi descoperi O alta inimd in edutarea iubiril Ai recunoscut probabil versutile entecului Tui Waylon Jennings. Asta fac roajoritates oamenilor din aceasta lume: igi petree intreaga vial c&uténd iubirea in prea multe fefe. Ti cauti jubirea acolo unde nu o pot gisi: tn lamea exterioard. Cine stie cfind nu Inat aceast& decizie? Poate chiar cénd era in feagan, cu tofi acei adulfi aplecati asupra lor, care ji rdsfitau, Poate cf atunci au ajuns la concluzia ca igi dorese sii fie iubifi si ci iubirea exist undeva in exteriorul lor, efi ea trebuie sf fe fie oferitd de alfit. Cine nu objine aceastd inbire exterioard trliegte In suferinid si t€njeste Incontinuu dupé ea, 5 De accea, oamenti cautd iubiees i toate locurile in care mu i o pot gasi, Lester Levenson a ficuto mare descoperire. Ela realizat c at&t timp cata cilutat iubirea in lumea exterioard, asteptand so primeasca de la alfii, a fost bolnay, s-a simiit mizerabil gi a suferit, in toatd perioada in care a asleptat si fie iubit de alte persoane a (riit intr-o stare de negativitete. Pe de alti parte, Lester a descoperit ci ori de cate ori a emis el Tasugi jubire a trait tnti-o stare de spirit pozitiva sia fost sinatos, fericit si bogat. Bla inteles c& att timp cf a asteplat si fie iubit de altii, bundstarea lui interioari a depins de acestia. Atitudinea fui a Hy 162 Baw fost de tip: ,,Daci ma vei iubi, ma voi simfi bine“* Aceasta nu este iubire, De fapt, este chiar opusul iubirii, Cu aceasta ovazie, Lester a inteles cf aid timp eft iti doresti sa fii iubit de altcineva, tu nu dai dovada de iubire, ci de ne-iubire.” El a ajuns astfel ia concluzia c& iubirea este sinonima cu darvirea, ou doringa permanenti de # le oferi ceva celorlalti, fara a astepta nimic in schimb. Ea echiyaleaza cu dorinta ca cei din jurul tau si aibi tot ce igi dorese, chiar daci nu le poti oferi intotdeauna personal aceste lucruri. Dupi ce a Ricut aceasth descoperire, Lester $i-a propus s elimine din constiinta sa toate sentimentele de ne-iubire, A Iuerat mult cu el insusi, dar end a termina a descoperit o& cea ce a rimas in loc era esen{a fiinfei sale, care era un ocean de iubire puri. Cu aceasti ocazie, el si-a vindecat corpul, dar si restul vietii. Lester ne-a aratat tuturor ealea, Orie om poate descoperi iubjrea privind In interiorul stu. lubirea este esenla noastr, a tuuror, dar este ascuusi de sentimentele , Noi mune fubim suficient de mult pe not ingine. Personal, practic zilnie renuntarea laidezaprobare si cultivarea aprobdrit de sine. De cand am afiat accastéi telmicd, 0 consider neprefuit. Ea miva deschis ochii si ma ajutat sd injeleg ci nu voi putea objine niciodata aprobarea altor persoane, pentru simplul motiv ed acestia nu cunose aceastit vibratie. Ei ma reusesc sii se aprobe nici mécar pe ef insisi. Singura solufie este sci imi ofer singuré aprobarea $i iubirea de care am nevoie, far aceasta inbire se afla IN INTERIORUL MEU. ~~ Carmen, Hawai 163 a cece Oamenii cauta iubirea in ochii semenitor lor, gi fa un moment dat [i se pare ci 0 inttinesc. Asa ajung ei sii se indrigosteasci. Persoana de care se indrigostesc este Ia fel ca ei: $i ea asteapta si primeascd iubire de la altcineva, Asa se nase relajiilé. Din plcate, oamenii descoper’ in scurt timp ci persoana de care s-aw indrgostit nu are nieiun pie de iubire de oferit. Dimpotriva, ea asteapta si fie iubitt de ei (la fel foum ei asteapt sf fie iubiti de ea). De aceea exist atatea relatii nefericite in ume: toat Iumes asteaptd de fa celilalt ceva ce acesta nu are. oe

S-ar putea să vă placă și