Sunteți pe pagina 1din 6

Fisa de date

Tip anunt: Invitatie de participare Tip legislatie: OUG nr.34/2006

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1) DENUMIRE ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT

Spitalul Municipal de Urgenta Roman

Adresa postala: Str. Tineretului, nr. 28, Localitatea: Roman, Cod postal: 611027, Romania, Punct(e) de contact: Octavian-Adrian Pruteanu, Tel. +40 0233741917, Email: aproviz_spital@roman.rdsmail.ro, tehnic_spital@roman.rdsmail.ro, Fax: +40 0233741963, Adresa internet (URL): Str. Tineretului, nr.28, Loc.Roman, Jud.Neamt

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor: 7

I.2) TIPUL AUTORITATII CONTRACTANTE SI ACTIVITATEA PRINCIPALA (ACTIVITATILE PRINCIPALE)

Organism de drept public

Activitate (Activitati)

- Sanatate

AUTORITATEA CONTRACTANTA ACTIONEAZA IN NUMELE ALTOR AUTORITATI CONTRACTANTE

NU

SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1) DESCRIERE

Fisa de date

II.1.1) Denumirea data contractului/concursului/proiectului de autoritatea contractanta/entitatea contractanta

Lucrari de reparatii la sectiile Medicala si Pneumologie

II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Lucrari

Executarea, prin orice mijloace, a unei lucrari, conform cerintelor specificate de autoritatea contractanta

Locul principal de prestare: SMU ROMAN, Str, Tineretului, nr.28, Loc. Roman, Jud. Neamt

Codul NUTS: RO214 - Neamt

II.1.3)

Anuntul implica

Un contract de achizitii publice

II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor

Lucrari de reparatii curente la sectiile Medicala si Pneumologie, ce constau in lucrari de refacere a tencuielilor, aplicare covor pvc special si alte reparatii. Valoarea estimata a contractului fiind de 295.925,00 lei fara TVA, la care se adauga 29.593,00 lei reprezentand ponderea de 10% pentru cheltuieli diverse si neprevazute.

II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice

Nu

II.1.8) Impartire in loturi

Nu

II.1.9) Vor fi acceptate variante

Nu

II.2) CANTITATEA SAU DOMENIUL CONTRACTULUI

II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul

Cantitatile vor fi conform caietului de sarcini.

Valoarea estimata fara TVA: 325,518.00 RON

II.2.2) Optiuni

Nu

II.3) DURATA CONTRACTULUI/ACORDULUI CADRU/SAD SAU TERMENUL PENTRU FINALIZARE

42 zile incepand de la data atribuirii contractului / emiterii ordinelor de incepere a serviciilor sau lucrarilor

II.4) AJUSTAREA PRETULUI CONTRACTULUI

II.4.1) Ajustarea pretului contractului

Nu

SECTIUNEA III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1) CONDITII REFERITOARE LA CONTRACT

III.1.1) Depozite valorice si garantii solicitate (dupa caz) III.1.1.a) Garantie de participare

Da

Cuantumul garantiei de participare este 2% din valoarea contractului fara TVA, respectiv 5918,50 lei(cu declaratie IMM -2959,25 lei). Perioda de valabilitate a garantiei de participare trebuie sa fie cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei respectiv 60 de zile de la data stabilita pentru depunerea ofertei. Garantia de participare se va constitui in una din urmatoarele forme: prin virament bancar in contul RO24TREZ4925006XXX003848 deschis la Trezoreria Roman, sau instrument de garantare irevocabil emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in original, in cunatumul si perioada prevazuta in documentatia de atribuire. Neconstituirea garantiei de participare in cuantumul, forma solicitata si avand perioada de valabilitate solicitata, atrage dupa sine respingerea ofertei (art.33,alin. (3),lit.b,din HG 925/2006,fiind inacceptabila conf.art.36,alin.(1),lit.a din HG 925/2006). Echivalentul leu/valuta se va calcula la cursul BNR la data publicarii invitatiei de participare.

III.1.1.b) Garantie de buna executie

Da

In procent de 5% din valoarea contractului fara TVA (cu declaratie IMM -2,5%). Garantia de buna executie se va constitui in una din urmatoarele forme: virament in contul RO24TREZ4925006XXX003848 deschis la trezoreria Roman sau instrument de garantare irevocabil emis in conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, in original conform prevederilor legale in vigoare.

III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Alte surse

Fisa de date

III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul

Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare

III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale

Nu

III.1.5) Legislatia aplicabila

a) Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari

publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) Hotararea Guvernului nr. 925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achizitie

publica din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

c) Legea 346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare;

d)Legea 10/1995 privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile ulterioare;

e) Ordinele emise de presedintele ANRMAP: Ordinul 314/2010-privind punerea in aplicare a certificatului de participare la licitatii cu oferta

independenta; Ord. 302/2011 -privind aprobarea formularelor standard; Ord. 3013/2010-privind procedurile de atribuire a contractelor de achizitie publica; Ord. 509/2011-privind formularea criteriilor de calificare si selectie;

f) site-ul www.anrmap.ro

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE

III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei

III.2.1.a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

1.Declaratie privind situatia personala a operatorului economic ca nu se afla in situatiile prevazute la art.180 si 181 din OUG 34/2006 - Formularul nr.5 din fisierul "modele de formulare"- insotita de cazier fiscal al societatii in original,copie lizibila semnata si stampilata "conform cu originalul" de reprezentantul legal al firmei ofertante; Certificatul de atestare fiscala, din care sa reiasa plata obligatiilor catre bugetul de stat, in original,sau copie lizibila,semnata si stampilata "conform cu originalul" de reprezentantul legal al firmei ofertante; Certificatul privind plata obligatiilor catre bugetul local,in original, sau copie lizibila semnata si stampilata "conform cu originalul"de reprezentantul legal al firmei ofertante, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor. 2.Declaratie de neincadrare la art.69^1 din OUG 34/2006 -Formularul nr.7 din fisierul "modele de formulare"- pentru a se dovedi ca sunt respectate regulile de evitare a conflictului de interese. Persoanele cu functii de decizie din cadrul autoritatii contractante, in ceea ce priveste, organizarea,derularea si finalizarea procedurii sunt mentionate in cuprinsul formularului nr.7. Manager interimar -Dr. Mihaela Banu; Director Financiar Contabil -ec. Leonard Achiriloaei; Director Medical -Dr. Onu Oana; Director de ingrijiri -As.ec. Chirila Elena; Oficiu Juridic - Cs.jr. Lilia Moise; Sef Serviciu ATAAC -ec. Costel Zavalichi; Sef Serviciu Tehnic - ing. Pruteanu Adrian; responsabil in constructii -ing. Mihaita Maftei; responsabil instalatii -ing. Ciobanu Mihai; Birou Achizitii -op.Gaburoi Elena. 3.Certificat de participare la licitatii cu oferta independenta -Formularul nr.8 din fisierul "modele de formulare" - pentru a se putea dovedi asigurarea unei competitii reale in concordanta cu regulile concurentei loiale,conf.Ord.ANRMAP 314/2010. Persoanele juridice straine vor prezenta orice document edificator pentru dovedirea eligibilitatii, eliberat de autoritatile tarii de origine (certificate,caziere judiciare sau alte documente echivalente) prin care sa dovedeasca ca si-a indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si a contributiilor catre bugetul local, in conformitate cu cerintele solicitate de autoritatea contractanta. Documentele vor fi transmise in limba de origine, in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul",insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana. In cazul in care persoana care semneaza declaratiile/formularele solicitate nu este reprezentantul legal al operatorului economic se va atasa o imputernicire pentru acesta.

III.2.1.b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

-Certificat constatator emis de ONRC -pentru a se face dovada ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii, conf. art.183 din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, in original, copie legalizata sau copie lizibila semnata si stampilata "conform cu originalul" de reprezentantul legal al firmei ofertante. Persoanele juridice straine vor prezenta documente edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este rezident. Documentele prezentate trebuie sa ateste ca ofertantul are dreptul sa desfasoare activitati economice care le includ si pece care fac obiectul prezentei achizitii. Documentele vor fi transmise in limba de origine in copie lizibila cu mentiunea "conform cu originalul", insotite de o traducere legalizata a acestora in limba romana. Nota:Documentele privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu pot fi prezentate in favoarea ofertantului de eventuali subcontractanti si/sau tert sustinatori. In cazul depunerii unei oferte in asociere, fiecare ofertant asociat are obligatia de a demonstra indeplinirea cerintei,pentru partea de contract pe care urmeaza a o realiza,conf.Ordin.509/2011.

Fisa de date

III.2.2) Capacitatea economica si financiara

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

-Fisa de informatii generale din care sa reiasa informatii privind cifra medie de afaceri pe ultimii 3 ani-respectiv 2012,2013,2014, in domeniul de activitate aferent contractului, sa fie cel putin egala cu 295.925,00 lei. Conversia leu/valuta se face prin raportare la cursul mediu anual comunicat de BNR.

-Prezentarea fisei de informatii generale din fisierul "modele de formulare", din care sa reiasa nivelul cifrei medii de afaceri in domeniul obiectului contractului in ultimii 3 ani, in masura in care informatiile respective sunt disponibile,fiind lasate la latitudinea operatorilor economici,documentele ce vor fi prezentate in vederea indeplinirii cerintei de calificare.Conversia leu/valuta se face prin raportare la cursul mediu anual comunicat de BNR.

III.2.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

Lista principalelor lucrari similare executate in ultimii 5 ani. Prezentarea listei de lucrari din care sa rezulte ca au fost executate in confomitate cu normele profesionale in domeniu si ca au fost duse la bun sfarsit, insotita de certificari de buna executie care sa indice beneficiarii, valoarea, perioada si locul executiei lucrarilor.

Completarea formularului nr.11 din fisierul "modele de formulare. Lista principalelor lucrari similare va fi insotita de certificari de buna executie pentru cele mai importante lucrari,ofertantul va prezenta dovada ca a executat lucrari similare,iar respectivele certificari sa indice beneficiarii,indiferent daca acestia sunt autoritati contractante sau clienti privati,valoarea,perioada si locul executiei lucrarilor si precizarea daca au fost executate in conformitate cu normele profesionale in domeniu si daca au fost duse la bun sfarsit.

Informatii referitoare la personalul angajat si al cadrelor de conducere, in ultimii 3 ani. Ofertantul va face dovada ca dispune de cel putin urmatorul personal de specialitate pentru indeplinirea contractului:sef santier; responsabil tehnic cu executia. Pentru specialistii nominalizati ofertantul va prezenta pentru sef santier CV-ul, pentru RTE atestatul. Pentru operatorii economici care prezinta experti straini nu se va impune obtinerea atestatului expertului la momentul depunerii ofertelor,ci se poate prezenta acolo unde legislatia nationala impune demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii contractului ,atestatul recunoscut de autoritatile romane.

Se va prezenta formularul nr.12 din fisierul "modele de formulare" si anexa la formular. Ofertantul va face dovada ca dispune de cel putin urmatorul personal de specialitate pentru indeplinirea contractului:sef santier; responsabil tehnic cu executia. Pentru specialistii nominalizati ofertantul va prezenta pentru sef santier CV-ul, pentru RTE atestatul. Pentru operatorii economici care prezinta experti straini nu se va impune obtinerea atestatului expertului la momentul depunerii ofertelor,ci se poate prezenta acolo unde legislatia nationala impune demersurile necesare pentru a putea prezenta la momentul semnarii contractului ,atestatul recunoscut de autoritatile romane.

Declaratie referitoare la utilajele,instalatiile,echipamentele tehnice de care dispune ofertantul, pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului insotita de documente care atesta detinerea in dotare proprie,inchiriere sau alte forme de punere la dispozitie a utilajelor,instalatiilor,echipamentelor implicate in realizarea contractului.

Se va prezenta formularul nr.13 din fisierul "modele de formulare", insotit de documente care atesta detinerea in dotare proprie,inchiriere sau alte forme de punere la dispozitie a utilajelor,instalatiilor,echipamentelor implicate in realizarea contractului.

Informatii privind subcontractarea- Subcontractantii se vor identifica conf.art.11 din HG 925/2006,privind proportia in care contractul urmeaza sa fie indeplinit si specializarea acestora, impreuna si in conformitate cu acordurile de subcontractare din care trebuie sa reiasa clar partea din contract pe care operatorul economic doreste sa o subcontracteze,conf.art.188,alin.(3) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

Se va depune o declaratie conform Formularului nr.14 din fisierul "modele de formulare" si anexa la formular privind proportia in care contractul urmeaza sa fie indeplinit de subcontractanti si specializarea acestora.Subcontractantii se vor identifica conf.art.11 din HG 925/2006,impreuna si in conformitate cu acordul de subcontractare din care trebuie sa reiasa clar partea din contract pe care operatorul economic doreste sa o subcontracteze,conf.art.188,alin.(3) din OUG 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare. Documentele insusite de partile implicate in subcontractare vor fi legalizate numai la cererea achizitorului si numai daca oferta comuna este declarata castigatoare.

Informatii privind asocierea. Se va prezenta un acord de asociere. Fiecare asociat va consemna partea/partile din contract ce urmeaza a fi indeplinite de fiecare semnatar si liderul asocierii care ii prezinta pe ceilalati asociati in relatiile cu SMU Roman. Liderul va prezenta asocierea atat in etapa de ofertare cat si in cea de contractare. Cand un grup de operatori economici depun oferta comuna, criteriile de calificare/selectie care se cumuleaza sunt:situatia economica si financiara,capacitatea tehnica si/sau profesionala. In cazul asocierii,ofertantii asociati nu au dreptul de a depune pe langa oferta comuna, alte oferte in mod individual sau in alta asociere ori de a participa in calitate de subcontractant la procedura.

Este permisa asocierea mai multor operatori economici in vederea unei oferte comune. Se va prezenta un acord de asociere-Formularul nr.15 din fisierul "modele de formulare" insotit de anexa la formular. Fiecare asociat va consemna partea/partile din contract ce urmeaza a fi indeplinite de fiecare semnatar si de liderul asocierii care ii prezinta pe ceilalti asociati in relatiile cu SMU Roman.Liderul va prezenta asocierea atat in etapa de ofertare cat si in cea de contractare.Cand un grup de operatori economici depun oferta comuna, criteriile de calificare/selectie care se cumuleaza sunt:situatia economica si financiara,capacitatea tehnica si/sau profesionala, In cazul asocierii,ofertantii asociati nu au dreptul de a depune pe langa oferta comuna, alte oferte in mod individual sau in alta asociere ori de a participa in calitate de subcontractant la procedura.

III.2.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Modalitatea de indeplinire

-Certificat ISO 9001 sau echivalent.Ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine certificatul din seria ISO 9001 -pentru activitatile care vor face obiectul contractului ,emis de organisme de certificare a sistemului de management aflate in termen de valabilitate la data stabilita pentru depunerea ofertei.Nota: se vor accepta si ofertanti care prezinta documente ce atesta ca sunt in curs de certificare, ca raportul de audit a fost finalizat si din care sa reiasa ca ofertantul va primi certificarea.

-Ofertantul trebuie sa faca dovada ca detine certificatul din seria ISO 9001 -pentru activitatile care vor face obiectul contractului ,emis de organisme de certificare a sistemului de management aflate in termen de valabilitate la data stabilita pentru depunerea ofertei.Nota: se vor accepta si ofertanti care prezinta documente ce atesta ca sunt in curs de certificare, ca raportul de audit a fost finalizat si din care sa reiasa ca ofertantul va primi certificarea

III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) CONDITII SPECIFICE PENTRU CONTRACTELE DE SERVICII

III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

Fisa de date

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective

Nu

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1) PROCEDURA

IV.1.1) Tipul procedurii si modalitatea de desfasurare

IV.1.1.a) Modalitatea de desfasurare a procedurii de atribuire

Offline

IV.1.1.b) Tipul procedurii

Cerere de oferta

IV.2) CRITERII DE ATRIBUIRE

IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica

Nu

IV.3) INFORMATII ADMINISTRATIVE

IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta

IV.3.6) Limba sau limbile in care pot fi redactata oferta/candidatura/proiectul sau cererea de participare

Romana

IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta (de la termenul limita de primire a ofertelor)

60 zile

IV.4) PREZENTAREA OFERTEI

IV.4.1) Modul de prezentare a propunerii tehnice

1.O descriere a lucrarilor care se vor executa, din care sa rezulte indeplinirea in totalitate a cerintelor din caietul de sarcini,precum si indeplinirea cerintei privind respectarea obligatiilor referitoare la conditiile de munca conf. art.34 din OUG 34/2006,conf. L319/2006,ofertantul trebuie sa detina autorizatie privind securitatea si sanatatea in munca eliberata de ITM. Ofertantul va indica in cadrul ofertei ca la elaborarea acesteia a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si protectia muncii,informatii conf.L319/2006,L359/2004 de la ITM sau Biroul Unic din cadrul ORC. 2. Graficul fizic si valoric pentru executia lucrarii asfel incat sa fie evidentiate toate etapele de realizare a contractului,in ordinea fireasca de executie tinand seama de precizarile autoritatii contractante privind termenul de finalizare a lucrarilor de 6 saptamani de la data inceperii acestora. 3.O declaratie pe proprie raspundere ca ofertantul are capacitatea tehnica si organizatorica pentru executarea intregului volum de lucrari ofertate pe durata derularii contractului. 4.Contract de lucrari insusit de reprezentantul legal al ofertantului, insotit daca este cazul de eventuale amendamente. Perioada de valabilitate a ofertei:60 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertei.

IV.4.2) Modul de prezentare a propunerii financiare

1.Ofertantul va elabora propunerea financiaraastfel incat aceasta sa furnizeze toate informatiile solicitate cu privire la pretul ofertat. Popunerea financiara trebuie sa se incadreze in limita fondurilor care pot fi disponibile pentru indeplinirea contractului de lucrari. Fiecare ofertant va cuprinde ca element constitutiv si distinct al acesteia, valoarea rezultatat in urma aplicarii procentului de diverse si neprevazute (10%) la valoarea propunerii financiare. Pretul va fi exprimat in lei fara TVA si va cuprinde: Formularul 13 si anexa la formular la care se adauga urmatoarele: Formularul F1-centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv (conf.Ord.863/2008);Formularul F2-centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrari,pe obiecte (conf.Ord.863/2008),insotit de evaluarile listelor de cantitati de lucrari; Formularul F3-Lista cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari (conf.Ordin 863/2008)Formularul F4-Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice(conf. Ord.863/2008); Formularul C6-Lista cuprinzand consumurile de resurse materiale; Formularul C7-Lista cuprinzand consumurile cu mana de lucru; Formularul C8-Lista cuprinzand consumurile de ore de functionare a utilajelor de constructii; Formularul C9-Lista cuprinzand consumurile privind transporturile. Perioada de valabilitate a ofertei -60 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertei.

IV.4.3) Modul de prezentare a ofertei

Fisa de date

- Ofertantul are obligatia de a prezenta oferta in conformitate cu prevederile prezentei documentatii.

1. Adresa la care se depune oferta-Secretariatul Spitalului Municipal de Ugenta Roman,str. Tineretului, nr.28.

2.Dta limita de depunere a ofertei -conform invitatiei de participare. 3.Documentele care insotesc oferta -Scrisoarea de inaintare-formularul indicat in fisierul "modele de formulare";Garantia de

participare,insotita de declaratie de IMM(daca este cazul),imputernicire de participare la sedinta de deschidere a ofertelor .

4. Numarul de exemplare ale ofertei -1 exemplar original.

5. Prezentarea ofertei: oferta va cuprinde documentele de calificare, propunerea tehnica si propunerea financiara,ce vor fi indosariate

separat,vor avea fiecare cate un opis in care vor fi mentionate toate documentele solicitate in documentatia de atribuire cu indicatia paginii la care se afla documentul,in ordinea din documentatie,iar fiecare fila va fi numerotata si semnata olograf de catre reprezentantul autorizat al

ofertantului,imputernicit sa angajeze ofertantul in contract, pentru fiecare dosar separat.Filele cu informatii pe verso vor fi si ele semnate. In cazul in care exista asociati/subcontractanti,documentele de acelasi tip se vor aseza in dosare separate cu opis distinct pentru fiecare asociat subcontractant (se vor aseza mai intai documentele solicitate pentru ofertant sau liderul de asociere, apoi pentru asociati,dupa care pentru subcontractanti). Documentele de calificare,propunerea tehnica si propunerea financiara se vor introduce in plicuri distincte,sigilate si marcate corespunzator astfel:-plicul 1-Documentele de calificare- original; plicul 2-propunerea tehnica -original; plicul 3- propunerea financiara-original.Plicurile 1,2 si 3 se vor introduce intr-un plic exterior sigilat si netransparent,pe care se va mentiona numai adresa

autoritatii contractante

A nu se deschide inainte de data

Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de mai sus, SMU Roman nu isi asuma

responsabilitatea pentru ratacirea ofertei. Oferta va fi insotita la depunere in mod obligatoriu de toate documentele mentionate la pct.3. Ofertantul trebuie sa ia toate masurile astfel incat oferta sa fie primita si inregistrata de autoritatea contractanta pana la termenul limita de prmire a ofertelor, stabilit in invitatia de participare. Ofertele pot fi transmise prin posta sau depuse directla adresa autoritatii contractante.Indiferent de modalitatea de depunere sau de transmitere,ofertantul isi asuma riscurile transmiterii ofertei inclusiv forta majora.

"Oferta

pentru achizitia avand ca obiect -Lucrari de reparatii la sectiile Pneumologie si Medicala", cu mentiunea "

ora

".

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1) CONTRACTUL ESTE PERIODIC

Nu

Perioada estimata de publicare a anunturilor viitoare:

VI.2) CONTRACTUL/CONCURSUL SE INSCRIE INTR-UN PROIECT/PROGRAM FINANTAT DIN FONDURI COMUNITARE/PROGRAM OPERATIONAL/PROGRAM NATIONAL DE DEZVOLTARE RURALA

Nu

Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e):

Tipul de finantare: Alte fonduri

VI.3) ALTE INFORMATII

-In cazul in care se constata doua sau mai multe oferte clasate pe primul loc cu preturi egale,autoritatea contractanta va solicita respectivilor ofertanti,pentru departajare o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.

VI.4) CAI DE ATAC

VI.4.1) Organismul competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email:

office@cnsc.ro, Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organismul competent pentru procedurile de mediere VI.4.2) Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

in termen de 5 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiile art.256^2,alin.1,lit.(b),2 si 3 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Spitalul Municipal de Urgenta Roman - Oficiul Juridic

Adresa postala: Str. Tineretului,nr.28, Localitatea: Roman, Cod postal: 611027, Romania, Tel. +40 233741917, Fax: +40 233741963