Sunteți pe pagina 1din 7

MEMORIU TEHNIC

Instalatii Sanitare, PSI

1. DATE GENERALE
Denumirea investitiei :

CAMIN STUDENTESC

Proiectant general :

ATELIERUL ARHITEXT S.R.L.


Calea Lugojului nr. 7
Localitatea Ghiroda, Jud. Timi

Proiectant de specialitate :

S.C. SELLM S.R.L.


Str. Brediceanu nr. 8
Localitatea Timisoara, Jud. Timi

Amplasament :
Beneficiar :

Loc. Timisoara, Jud. Timis


Universitatea de Vest dinTimisoara

Obiectivul acestei documentatii il constituie instalatiile sanitare, PSI pentru :


CAMIN STUDENTESC beneficiar fiind UNIVERSITATEA DE VEST DIN
TIMISOARA .
Propunerea tehnica este elaborata in conformitate cu prevederile Caietului de
Sarcini si Manualul calitatii MC 02, REV 0, SR EN ISO 9001/2008.
Procedura de proiectare (PO-05) cuprinde urmatoarele proceduri aferente
sistemului calitatii :
6.1 Planificarea proiectarii
6.2 Interfete organizatorice si tehnice
6.3 Date de intrare ale proiectarii
6.4 Date de iesire ale proiectarii
6.5 Analiza proiectarii
6.6 Verificarea proiectarii
6.7 Validarea proiectarii
6.8 Controlul modificarilor in proiectare

2. DESCRIERE INSTALATII SANITARE

Instalatiile sanitare, PSI cuprind:


bransament apa rece potabila ;
statie de hidrofor;
rezerva apa incendiu + statie pompare ape incendiu;
distributia interioara de apa rece;
distributia interioara de apa calda menajera;
recirculare apa calda menajera;
retea hidranti interiori;
retea hidranti exteriori;
retea interioara de canalizare a apelor uzate menajere;

separator de grasimi aferente spalatoarelor de la bucatarii;


retea exterioara de canalizare a apelor uzate menajere;
evacuarea apelor meteorice;
separator de hidrocarburi pentru apele colectate de pe platforma parcajelor
subterane si exterioare;
retea de dren;
racord la reteaua de canalizare publica.
La baza intocmirii documentatiei stau urmatoarele STAS-uri si normative:
I9-2009 - Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor sanitare
STAS 1478-90 - Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale
SR 4163-1:1995 - Alimentari cu apa. Retele de distributie. Prescriptii
fundamentale de proiectare
SR 4163-2:1996 - Alimentri cu ap. Reele de distribuie. Prescripii de calcul.
SR 4163-3:1996 - Alimentri cu ap. Reele de distribuie. Prescripii de execuie
i exploatare
STAS 1795-87 - Canalizari interioare
SR 8591 1997 - Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare
STAS 3051-91 - Sisteme de canalizare. Canale ale retelelor exterioare de
canalizare. Prescriptii fundamentale de proiectare
STAS 2448 -1982 - Canalizari. Camine de vizitare. Prescriptii de proiectare
STAS 6002 -1988 - Camine pentru bransament de apa
DIN 8075 si ISO/TR 7474 tevi PEHD
C56-2002 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii
si instalatii aferente
HG NR. 261/1995 si Normativul P100/1992 privind clasificarea constructiilor pe
categoria de importanta
Ordinul nr. 77/N/28.10.1996 si HG 925/1995 privind verificarea proiectului tehnic
STAS 6054/1977 privind adancimea de inghet
Normativul I22-34 privind agresivitatea solului
Normativul P100/1:2006, Cod de proiectare seismica; Partea I, prevederi de
proiectare pentru cladiri
Decizia 177/ 1999 - Norme pentru proiectarea si executarea adaposturilor civile
STAS 8591-97 - Retele edilitare subterane. Conditii de amplasare
Legea 10/1995 privind calitatea constructiilor
Codul de practica C 140 executarea lucrarilor din beton
SREN 805-2000 - Alimentari cu apa. Conditii pentru sistemele si componentele
exterioare cladirilor
Ordinul MLPTL nr. 1010/2003 privind urmarirea comportarii in timp a constructiilor
NE 012-99 Cod de practica pentru executarea lucrarilor din beton, beton armat si
beton precomprimat
HG nr. 28 din 09.01.2003 privind aprobarea continutului cadru al documentatiei
tehnico- economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si a
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si
lucrari de interventie
Ordinul 863 din 02.07.2008 al MDLPL privind aprobarea instructiunilor de aplicare
a unor prevederi din GH 28/2008
Legea securitatii si sanatatii in munca nr.319/14.07.2006, Hotararea nr.
1425/11.10.2006 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Legea securitatii si sanatatii in munca nr. 319/14.07.2006
P118-1999 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor

- NP 086-05 - Normativ pentru proiectarea, executarea i exploatarea instalaiilor de


stingere a incendiilor
- SR EN 671:2002 - Sisteme fixe de lupta impotriva incendiilor. Sisteme echipate cu
furtun.
- SR ISO 3864-1:2009 - Simboluri grafice. Culori si semne de securitate. Partea 1:
principii de proiectare pentru semne de securitate in locurile de munca si zone
publice.
Alegerea solutiilor s-a facut dupa criterii tehnice si economice, tinand seama
de necesitatile specifice si de posibilitatile de realizare. In analizele privind
economicitatea unei solutii, s-au luat in considerare toate aspectele legate de costul
investitiei si al exploatarii.
Cladirea la care se refera prezentul memoriu este o cladire noua cu
destinatia: Spatii de cazare pentru studentii si spatii comerciale la parter, amplasate
in Complexul Studentesc, beneficiar fiind Universitatea de Vest din Timisoara.
Obiectivul analizat are un regim de inaltime S+P+6E+Eth.
Instalatii de alimentare cu apa rece, apa calda menajera si recirculare
Alimentarea cu apa rece potabila a cladirii se va face de la reteaua publica
oraseneasca existenta Dn 150 situata in Aleea Studentilor, printr-un bransament din
Pehd 75x6.9 mm.
Pe conducta de bransament apa potabila, se va face un camin de apometru
prevazut cu vane de inchidere, contor apa rece, filtru impuritati. Caminul de
apometru se va realiza din polietilena sau beton hidroizolat, prevazut cu capac si
rama din fonta clasa de rezistenta conform traficului. Conducta de bransare se va
realiza din PEHD, Dn65, Pn10 montata ingropat sub adancimea de inghet.
La subsolul cladirii se va prevedea o instalatie de hidrofor.
Dimensionarea conductelor de apa rece si calda pentru consum menajer s-a
facut conform STAS 1478-90.
Debitul de calcul de apa rece s-a determinat pe baza sumei de echivalenti al
punctelor de consum, tinind seama de tipul cladirii si regimul de furnizare al apei. A
rezultat un debit de consum pentru apa rece potabila de 11.98 l/s.
Debitul de calcul de apa calda menajera s-a determinat pe baza sumei de
echivalenti al punctelor de consum, tinind seama de tipul cladirii si regimul de
furnizare al apei la o temperatura de 60C. A rezultat un debit de consum pentru apa
calda menajera de 9.97 l/s.
Asigurarea cu apa calda menajera se va face de la centrala termica proprie
amplasata la nivelul etajului tehnic.
Calculul hidraulic s-a realizat in functie de debitul de calcul in ipoteza unui
regim de curgere turbulent.
Distributia interioara de apa rece se va realiza la nivelul tavanului fals de la
etajul 1, de unde prin intermediul coloanelor verticale montate in ghene apa este
distribuita la nivelurile superiore.
Distributia interioara de apa calda menajera si recirculare se va realiza la
nivelul tavanului fals de la etajul 6, de unde prin intermediul coloanelor verticale
montate in ghene apa este distribuita la nivelurile inferioare.
Obiectele sanitare se racordeaza la conductele de legatura prin intermediul
racordurilor flexibile de diametru corespunzator. Montarea obiectelor se face conform
STAS 1504 85.
Conductele de apa rece, apa calda menajera si recirculare se vor realiza din
conducte din otel zincat pentru diametre mai mari de Dn50, si din conducte de cupru
pentru diamentre egale cu Dn50 si mai mici.

Conductele vor fi izolate termic cu izolatie de (9 22) mm in functie de


diametrul conductelor, pentru tevile de apa calda si izolatie de (9 22) mm in functie
de diametrul conductelor, pentru tevile de apa rece impotriva condensului.
Pentru pozarea tevilor se vor
prevedea bratari de prindere conform
diametrelor conductelor.
La trecerea conductelor prin pereti si plansee se vor prevedea tuburi
protectoare din tevi de otel avind diametrul cu o dimensiune mai mare decit conducta
protejata.
Fiecare grup sanitar va fi prevazut cu robineti de izolare.
Contorizarea apei reci si a apei calde se va face individual pe fiecare camera.
Pentru spatiile anexe prevazute la parterul cladirii, s-au lasat racorduri de apa
rece, apa calda menajera pana la intrarea in spatiu prevazute cu robineti de
inchidere si contoare de apa rece si apa calda menajera. Instalatiile sanitare
interioare urmand a se realiza de catre fiecare chirias in parte.
Punctele cele mai de jos ale instalatiei vor fi prevazute cu robineti de golire.
Preluarea dilatarilor conductelor de apa calda se va realiza prin schimbari de
directie si lire de dilatare in forma de U. In apropierea compensatoarelor tip U, se
prevad suporturi mobile cu ghidaje laterale, amplasate de ambele parti ale
compensatorului. Pe compensatoarele in forma de U nu se prevad suporturi fixe.
Instalatiile de apa rece, apa calda menajera si recirculare vor fi supuse la
urmatoarele incercari:
- incercarea la etanseitate la presiune la rece
- incercarea de functionare
Instalatia de apa calda menajera se va supune suplimentar la incercarea de
etanseitate si rezistenta la cald.
Instalatii PSI
Pentru combaterea incendiilor de la interior se va prevedea o retea de
hidranti interiori montati in cutii amplasate in nise pe coridor. A rezultat un numar de
83 hidranti interiori amplasati astfel : 5 hidranti la subsol, 12 hidranti la parter, 10
hidranti la etaj 1, 2, 3, 4, 5, 6 si 6 hidranti la etajul retras. La amplasarea hidrantilor
se va tine cont ca fiecare punct din interiorul cladirii sa fie protejat de doua jeturi
simultane. Robinetul hidrantilor se va monta la o inaltime de 0,8..1,5 m fata de
pardoseala. Cutiile hidrantilor se executa in conformitate cu prevederile SR EN 671.
Marcarea hidrantilor se va face conform SR ISO 3864-1. Pentru ca apa din reteaua
de hidranti sa nu stagneze, s-a prevazut legarea acesteia la un vas WC.
Debitul de calcul pentru hidrantii interiori este Qc= 2x2.5 l/s = 5l/s la o
lungime a jetului compact de 6m si un numar al jeturilor simultane egal cu 2.
Legatura de la statia de pompare la reteaua de hidranti interiori se va face
prin doua racorduri Dn 80 fiecare.
S-au prevazut retele inelare pentru alimentarea hidrantilor interiori la nivelul
tavanului fals de la parter, etajul 2, etajul 4 si etajul 6. Robinetii de inchidere se vor
amplasa in asa fel incat sa nu existe posibilitatea scoterii din functiune a mai mult de
5 hidranti pe nivel.
Pe coloane la nivelul etajului 4 sunt prevazuti robineti, sigilati in pozitia
NORMAL DESCHIS.
In conformitate cu NP086, tabelul 5, pct.2, al.b) este obligatorie prevederea
unui hidrant interior avind urmatoarele caracteristici:
Debitul specific minim al jetului:
qih = 2.50 l/sec
Lungime furtun
Lf =20 m
Numar de jeturi simultane
2

Lungimea minima a jetului compact


lc = 6.0 m
Debitul de calcul al instalatiei:
Qih = 5.0 l/sec
Timpul teoretic de functionare al hidrantilor interiori este, conform STAS 147890, al.3.2.3.1 de 10 minute.
COMBATEREA INCENDIILOR DIN INTERIORUL PARCAJELOR
Pentru combaterea incendiilor din interiorul parcajelor s-au prevazut instalatii
de hidranti interiori.
Pentru stingerea incendiilor cu ajutorul hidrantilor interiori s-au prevazut un
total de 5 hidranti interiori. La amplasarea hidrantilor s-a tinut cont ca fiecare punct
din interiorul parcarii sa fie protejat de doua jeturi in functiune simultana. Robinetul
hidrantilor se va monta la o inaltime de 0,8..1,5 m fata de pardoseala. Cutiile
hidrantilor se executa in conformitate cu prevederile STAS 3081. Marcarea
hidrantilor se va face conform STAS 297/1. Pentru ca apa din reteaua de hidranti sa
nu stagneze, s-a prevazut legarea fiecarei coloane de hidranti la cate un vas closet.
Reteaua pentru hidrantii interiori se va realiza din conducte de otel zincat.Racordul la
fiecare hidrant interior se va face cu conducte de OLZn Dn50.
In conformitate cu NP086, tabelul 5, pct.2, al.b) este obligatorie prevederea
unui hidrant interior avind urmatoarele caracteristici:
Debitul specific minim al jetului:
qih = 2.50 l/sec
Lungime furtun
Lf =20 m
Numar de jeturi simultane
2
Lungimea minima a jetului compact
lc = 6.0 m
Debitul de calcul al instalatiei:
Qih = 5.0 l/sec
Timpul teoretic de functionare al hidrantilor interiori este, conform NP086,
al.3.2.3.1 de 10 minute.
Conductele de distributie pentru hidrantii interiori de la parcaje vor fi izolate
termic cu vata minerala si protejata antiinghet cu fir electric incalzitor.
Pentru stingerea din exterior a incendiilor se vor prevedea hidranti exteriori
prevazuti cu cot si talpa de montaj, conform NP 086-2005, Normativ pentru
proiectarea, executarea si exploatarea instalatiilor de stingere a incendiilor.
Alimentarea hidrantilor exteriori se va face din rezervorul de acumulare de
300mc.
Reteaua pentru hidrantii interiori se va realiza din conducte de otel zincat, iar
reteaua exterioara din conducte de Polietilena de inalta densitate, ingropata sub
adancimea de inghet.
Statia pompelor si rezerva de incendiu va fi amplasata la subsolul caminului.
Volumul total util al rezervorului de apa este:
V = Vinc + Vcons menajer = 273+27=300 mc
In volumul de avarie intra si volumul care se pierde la nivelul sorbului si la
nivelul prea plinului.
Necesarul de apa pentru refacerea rezervei de incediu a fost calculat pentru
refacerea integrala a volumului de incendiu in 24 de ore, rezultand astfel un debit de:
Qinc=Vinc/t=273/(24 x 3.6) =3,16 l/s Debitul necesar refacerii rezervei de
incendiu in 24 h.
A rezultat astfel un bransament de Dn 65. Acesta va fi executat dintr-o
conducta de PEHD 756.9mm, Pn10, SDR 11.
Statia pompelor va fi amenajata la subsol langa rezervorul de apa si va
cuprinde:

- grup de pompare pentru reteaua de hidranti compus din 2 pompe active si


una de rezerva (2A+1R) avand un debit Q=12.5 l/s si H=59 mCA si o pompa pilot
Q=2.5 l/s si H=70 mC ;
- grup de pompare pentru consum menajer compus din 2 pompe (1A+1R)
avand un debit Q=11.98 l/s si H=42 mCA.
Rezervorul de apa pentru instalatia de incendiu este realizat din beton armat,
cu un volum util de 300 mc, amplasat la demisol. Se va realiza o recirculare a apei
din rezervor cu ajutorul unei pompe de recirculare Q=3.50 l/s, H= 6 mCA ce va trece
apa printr-un sterilizator UV, m= 3.5 l/s. Suplimentar pe circuitul principal de
alimentare cu apa rece a cladirii se mai monteaza un sterilizator UV,m =12 l/s.
Instalatia de canalizare
Pentru evacuarea in exteriorul cladirii a apelor uzate menajere se v-a realiza o
retea din teava de PP in interiorul cladirii si PVC-KG pentru conducte ingropate.
Reteaua interioara de canalizare se va racorda in reteaua de canalizare exterioara,
de unde va fi racordata la reteaua de canalizare a orasului.
Sistemul de colectare a apelor este unitar. In cadrul obiectivului exista 5
categorii de ape:
- ape uzate menajere provenite de la grupurile sanitare;
- ape uzate menajere provenite de la bucatarii;
- condens de la ventiloconvectori si bateriile de racire a centralelor de aer;
- ape pluviale de pe acoperis, conventional curate;
- ape pluviale de pe platforma parcajelor.
Evacuarea apelor uzate menajere interioare se realizeaza prin intermediul
sifoanelor obiectelor sanitare si al sifoanelor de pardoseala.
Pentru evacuarea condensului de la unitatile de climatizare se vor prevedea
circuite separate din conducte de PP. Pentru prevenirea intoarcerii mirosului se va
realiza o sifonare pe racordul fiecarei unitati de climatizare si suplimentar o sifonare
generala, inainte de racordarea la reteaua exterioara. Racordul retelei de condens la
reteaua de canalizare menajera exterioara se va realiza prin intermediul rigolelor
prevazute la nivelul parcajelor de la subsol.
Evacuarea apelor pluviale de pe acoperisul cladirii, conventional curate se va
face separat. Se va utiliza sistemul de colectare a apelor prin sifonare (sistem
GEBERIT). Inainte de intrarea in pamant a coloanelor se vor monta piese de
curatire. Coloanele de canalizare ape pluviale sunt montate la interior. Racordul
coloanelor de canalizare cu reteaua exterioara se face prin intermediul caminelor de
vizitare.
Evacuarea apelor pluviale de la exteriorul cladirii se va face printr-un sistem
de rigole.
Evacuarea apelor pluviale de pe platforma parcajelor exterioare se va face
prin intermediul gurilor de scurgere. Apele captate de aceste guri de scurgere,
inainte de evacuarea catre reteaua de canalizare publica vor fi trecute printr-un
separator de hidrocarburi, Q= 25l/s.
In parcarile subterane se vor prevedea rigole de captare a apelor incarcate cu
substante petroliere provenite de la autovehicule. Apele captate de aceste rigole,
inainte de evacuarea catre reteaua de canalizare publica vor fi trecute printr-un
separator de hidrocarburi, Q= 6l/s.
Apele uzate menajere provenite de la bucatarii vor fi trecute printr-un
separator de grasimi inainte de racordarea la reteaua publica, Q= 6l/s.
Apele uzate racordate la reteaua publica vor respecta cerintele NTPA 002.

Toate iesirile de canalizare interioara, sunt racordate la reteaua de canalizare


exterioara prin intermediul caminelor de vizitare.
Dimensionarea instalatiei interioare de evacuare a apelor uzate menajere s-a
realizat conform STAS 1795-87. Racordarea conductelor de legatura la coloane sau
direct la colectoarele orizontale (dupa caz), se face prin intermediul ramificatiilor si al
coturilor la 45.
In vederea crearii posibilitatii de vizitare se vor prevedea piese de curatire pe
fiecare coloana la fiecare nivel. Fixarea coloanelor de elementele de rezistenta ale
cladirii se va face cu bratari de prindere cu inel de cauciuc. La trecerile prin pereti,
plansee si fundatii se vor respecta conditiile tehnice impuse la instalatiile de
alimentare cu apa. Pentru pozarea ingropata se vor respecta conditiile tehnice
impuse la conductele de canalizare exterioara.
Conductele de legatura si coloanele se vor executa din tuburi de PP pentru
canalizari interioare, imbinate cu mufa si garnituri din cauciuc.
Preluarea dilatarilor se va face de catre mufa fiting-ului ce face legatura cu
tubul de canalizare.
Ventilarea instalatiei de canalizare se asigura prin conducte de PP 50 mm,
prin prelungiri ale coloanelor de curgere deasupra terasei. In sectiunea de iesire a
gazelor nocive in atmosfera s-au prevazut caciuli de protectie, pentru a impiedica
patrunderea apei, zapezii etc..
Dupa efectuarea montajelor si inaintea efectuarii umpluturilor se efectueaza
proba la etanseitate si proba de functionare.

Intocmit,
ing. Cristian PACURAR